Views
6 months ago

Mis on aeg? 2

Tegemist on uue täiustatud ja parandatud väljaandega.

Mis on aeg?

MAAILMATAJU ESITLEB ong>Misong> on aeg? II Autor: Marek-Lars Kruusen Tallinn Juuni 2018

 • Page 2 and 3: Leonardo da Vinci joonistus Märkus
 • Page 4 and 5: Ajas rändamine ja selle tehnilised
 • Page 6 and 7: SISUKORD RESÜMEE .................
 • Page 8 and 9: Joonis 1 Aeg ja ruum erinevates fü
 • Page 10 and 11: ajale ) vastab mingisugune ruumilin
 • Page 12 and 13: t 1 = ( y 1 ) t 2 = ( y 2 ) t 3 = (
 • Page 14 and 15: Joonis 5 K liigub K´ suhtes valgus
 • Page 16 and 17: järgi mingit plahvatust ei olnud.
 • Page 18 and 19: = = jagada r-ga ja korrutada dt-ga
 • Page 20 and 21: = ja seetõttu saame viimast võrra
 • Page 22 and 23: aeg ja ruum pigem absoluutsed näht
 • Page 24 and 25: suureneb. Universumi paisumise algm
 • Page 26 and 27: ja eukleidilise 3-mõõtmelise ruum
 • Page 28 and 29: ja seega saame viimase võrrandi la
 • Page 30 and 31: on otseselt tuletatud ajas rändami
 • Page 32 and 33: aja järgi tuletis on kiirus = ja t
 • Page 34 and 35: Tegemist on siis paisuva keraga ehk
 • Page 36 and 37: = milles kiirus v ongi Hubble`i sea
 • Page 38 and 39: = ja integreerime, tulemuseks saame
 • Page 40 and 41: = Selle kordaja y muutumispiirkond
 • Page 42 and 43: eksisteerimist. Väljaspool aegruum
 • Page 44 and 45: = ja seetõttu saame kinemaatilise
 • Page 46 and 47: Kõike eelnevat arvestades võib ki
 • Page 48 and 49: viime liikme teisele poole võrdusm
 • Page 50 and 51: milles = + = = + = + = = = Viimases
 • Page 52 and 53:

  ( = ja viime ühe liikme teisele po

 • Page 54 and 55:

  Järgnevalt hakkame väga põhjalik

 • Page 56 and 57:

  See tähendab seda, et Universumi p

 • Page 58 and 59:

  miski seda ei takista. Kui aga võr

 • Page 60 and 61:

  ja seega saame võrrandi kujuks jä

 • Page 62 and 63:

  = ( = ( ehk lühidalt võib selle v

 • Page 64 and 65:

  ja integreerime aja järgi, siis sa

 • Page 66 and 67:

  Aeg ja ruum kosmoloogias Eespool tu

 • Page 68 and 69:

  ainus erinevus seisnebki selles, et

 • Page 70 and 71:

  uumi teisenemine ruumi kontraktsioo

 • Page 72 and 73:

  Kiiruse v ruudu avaldis = tuleb vä

 • Page 74 and 75:

  = siis saame matemaatiliselt teisen

 • Page 76 and 77:

  Teepikkus ct võib olla valguse tee

 • Page 78 and 79:

  See tähendab seda, et kui keha m o

 • Page 80 and 81:

  Selline võrdus kehtib ka siis kui

 • Page 82 and 83:

  = = Viimases võrduses on t` nö. n

 • Page 84 and 85:

  = = Seetõttu võime raskuskiirendu

 • Page 86 and 87:

  Kui aga y = ∞, siis Universumi pa

 • Page 88 and 89:

  = = ( = + milles Hubble´i seadus o

 • Page 90 and 91:

  ehk milles tihedus on avaldatav = (

 • Page 92 and 93:

  näiteks gravitatsiooniline aja dil

 • Page 94 and 95:

  K 0 ( x,y,z ). Punkt K on kera pais

 • Page 96 and 97:

  Universumi ruumis, mistõttu on Uni

 • Page 98 and 99:

  Joonis 18 Universum ei paisu ruumis

 • Page 100 and 101:

  vana Universum paistab Universumi s

 • Page 102 and 103:

  Universumi Suur Pauk ja algsingulaa

 • Page 104 and 105:

  siis sellest tulenevalt saame Unive

 • Page 106 and 107:

  = Järgnevalt analüüsime saadud v

 • Page 108 and 109:

  Universumi paisumiskiirus oli minev

 • Page 110 and 111:

  = Null punkt asub kera tsentrist te

 • Page 112 and 113:

  = = = = ehk = milles peab kehtima v

 • Page 114 and 115:

  ja r on väiksem kui R, mis tavafü

 • Page 116 and 117:

  Kuid kosmoloogias peame arvestama s

 • Page 118 and 119:

  Kuna kordaja y 2 avaldub: = = = sii

 • Page 120 and 121:

  = = viime ühega jagatise ja kordaj

 • Page 122 and 123:

  on Universum paisunud lõpmata suur

 • Page 124 and 125:

  ja seega massile mõjub jõud = = V

 • Page 126 and 127:

  Joonis 10 Universumi paisumine kui

 • Page 128 and 129:

  = = Keha m sfäärilised koordinaad

 • Page 130 and 131:

  = + + + + = = + + Keha M sfäärili

 • Page 132 and 133:

  toimub Universumis pidev liikumine

 • Page 134 and 135:

  koordinaate ruumis ja ajas, s.t. ne

 • Page 136 and 137:

  Joonis 17 Keha m liikus K suhtes ta

 • Page 138 and 139:

  Joonis 18 Keha m on K suhtes haihtu

 • Page 140 and 141:

  Joonis 19 Keha m on liikunud ajas t

 • Page 142 and 143:

  veel üks tõsiasi. Nimelt igasugun

 • Page 144 and 145:

  kujutada aegruumi koordinaatsüstee

 • Page 146 and 147:

  ehk = Tõstame viimase võrrandi m

 • Page 148 and 149:

  uumiteleportatsiooniks. 2. objekti

 • Page 150 and 151:

  Joonis 21 Inimese ajas liikumise su

 • Page 152 and 153:

  nulliga. Selle tõttu ei ole inimen

 • Page 154 and 155:

  aeg aegleneb ja kahe ruumipunkti va

 • Page 156 and 157:

  Joonis 21 Aegruumi augu singulaarsu

 • Page 158 and 159:

  = + + ( + . Täpsemalt öeldes kirj

 • Page 160 and 161:

  + + = + = = milles kompleksarv võr

 • Page 162 and 163:

  kõverduma ). Aegruumi kõverus on

 • Page 164 and 165:

  läbitud või läbitava teepikkuse

 • Page 166 and 167:

  Energia jäävuse seadus ajas ränd

 • Page 168 and 169:

  1.2.2 Erirelatiivsusteooria Erirela

 • Page 170 and 171:

  = = milles = nimetatakse erirelatii

 • Page 172 and 173:

  läheneb valguse kiirusele vaakumis

 • Page 174 and 175:

  = ( + + = See tähendab seda, et ne

 • Page 176 and 177:

  = = ja sellest tulenevalt saame lõ

 • Page 178 and 179:

  Reaalses maailmas tähendab see sed

 • Page 180 and 181:

  Oluline on märkida seda, et viiman

 • Page 182 and 183:

  kulgevat aga normaalselt, kuid väl

 • Page 184 and 185:

  Koordinaadid muutusid seejuures Δx

 • Page 186 and 187:

  Keha pikkuse ehk ruumi teisendusval

 • Page 188 and 189:

  võtame v=0 või x=0, siis saamegi

 • Page 190 and 191:

  tingimus sooritamaks tõelist aja r

 • Page 192 and 193:

  Sellepärast ei ole väga suurt eri

 • Page 194 and 195:

  milles otsitav põhiliige ongi: = +

 • Page 196 and 197:

  = füüsikaline sisu seisneb järgm

 • Page 198 and 199:

  mis seob omavahel keha massi ja imp

 • Page 200 and 201:

  = ja arvestame seda, et Universumi

 • Page 202 and 203:

  saamegi tulemuseks relativistliku i

 • Page 204 and 205:

  = on võrdne ka järgmise avaldiseg

 • Page 206 and 207:

  = Viime liikme võrrandi teisele po

 • Page 208 and 209:

  1.2.3.2 Inertne ja raske mass Erire

 • Page 210 and 211:

  Niimoodi võib energia mc 2 olla ki

 • Page 212 and 213:

  ( + ( ( + ( = ( Viime tekkinud võr

 • Page 214 and 215:

  ehk + ( ( + ( ( = = = Gravitatsioon

 • Page 216 and 217:

  Pythagorase teoreemi võrrandis = +

 • Page 218 and 219:

  See tähendab füüsikaliselt seda,

 • Page 220 and 221:

  = ehk = on gravitatsioonipotentsiaa

 • Page 222 and 223:

  Gravitatsioonivälja tsentris eksis

 • Page 224 and 225:

  ehk = = = = Viime reaalarvud ja ima

 • Page 226 and 227:

  sest aegruumi intervalli meetrilise

 • Page 228 and 229:

  = Gravitatsioonivälja meetriline v

 • Page 230 and 231:

  Aegruumi intervall ds on valguse ki

 • Page 232 and 233:

  kaugust gravitatsioonivälja kahe p

 • Page 234 and 235:

  Kui φ = 0, siis r = ∞ ja u = 0.

 • Page 236 and 237:

  + = integreerimisel ( s.t. eraldata

 • Page 238 and 239:

  gravitatsioonipotentsiaali mõiste:

 • Page 240 and 241:

  kellad käivad seda aeglasemini, mi

 • Page 242 and 243:

  △ = Viimase seose paremale poolel

 • Page 244 and 245:

  seetõttu öeldaksegi, et ruum on k

 • Page 246 and 247:

  Oletame seda, et meil on kera tsent

 • Page 248 and 249:

  = ( + + ( järgi avaldada nõnda: =

 • Page 250 and 251:

  sümmeetriline tensor, mida nimetat

 • Page 252 and 253:

  ainult sellest väljas olles. Kvant

 • Page 254 and 255:

  1.3.3 Matemaatiline analüüs kvant

 • Page 256 and 257:

  = saame seega viia järgmisele mate

 • Page 258 and 259:

  = + = = = milles teepikkus on võrd

 • Page 260 and 261:

  milles =△ . Kvandienergia E avald

 • Page 262 and 263:

  = siis seega saame kvandienergia E

 • Page 264 and 265:

  ajahetke. Seetõttu arvutatakse vä

 • Page 266 and 267:

  + = kui me viime ruutjuure avaldise

 • Page 268 and 269:

  See tähendab seda, et kui keha m o

 • Page 270 and 271:

  = △ = = Välisvaatleja jaoks on v

 • Page 272 and 273:

  = Füüsikaline keha, mis liigub va

 • Page 274 and 275:

  Kuid siin on näha seda, et de`Brog

 • Page 276 and 277:

  ühest ruumipunktist teise, siis j

 • Page 278 and 279:

  = Lainepaketi lainearvu ja amplituu

 • Page 280 and 281:

  Siin on näha seda, et mida suurem

 • Page 282 and 283:

  Kuid sellegipoolest on |ψ| 2 dV pe

 • Page 284 and 285:

  Saadud avaldistest on võimalik E j

 • Page 286 and 287:

  x ≤ a ). Sellisel juhul on tegemi

 • Page 288 and 289:

  Viimasest seosest saamegi kätte va

 • Page 290 and 291:

  ja keha seisuenergia on võrdne ka

 • Page 292 and 293:

  korraga nii kahes kohas kui ka kahe

 • Page 294 and 295:

  Lainetel on palju seaduspärasusi,

 • Page 296 and 297:

  Kuna E = E, siis mc 2 = hf. Seega h

 • Page 298 and 299:

  nendine vektor, milles on olemas fu

 • Page 300 and 301:

  sekundit. Kuid valguse võnkumise s

 • Page 302 and 303:

  Midagi analoogset on ka aegruumi tu

 • Page 304 and 305:

  „pakseneb“ sfäärilise kujuga

 • Page 306 and 307:

  = milles A on gravitatsioonijõu =

 • Page 308 and 309:

  = = = Gravitatsiooniväli on aegruu

 • Page 310 and 311:

  kasutada otseteed läbi teise dimen

 • Page 312 and 313:

  ekvivalentsed suurused. See tähend

 • Page 314 and 315:

  Täpselt sama on ka magnetvälja tu

 • Page 316 and 317:

  õhus on see 1,00057 ( seda ainult

 • Page 318 and 319:

  siis saamegi β ruudu tegeliku vale

 • Page 320 and 321:

  = + + ( + Eelneva mõttekäigu tõe

 • Page 322 and 323:

  = = + + Viimane saadud seos on aga

 • Page 324 and 325:

  = = Tuletame meelde, et välja dife

 • Page 326 and 327:

  Laengu ruumtiheduse , pindtiheduse

 • Page 328 and 329:

  Kahe kinnise pinna vaheline kogu ru

 • Page 330 and 331:

  kirjeldavad inimese keha pindala su

 • Page 332 and 333:

  Joonis 41 Gravitatsiooni korral on

 • Page 334 and 335:

  Samas on välja jõudude töö aval

 • Page 336 and 337:

  Viimane valem kehtib ainult elektro

 • Page 338 and 339:

  Kuna = , siis saame viimase avaldis

 • Page 340 and 341:

  paksus, mitte enam selle pindala su

 • Page 342 and 343:

  lõkspinna korral rändab inimene a

 • Page 344 and 345:

  = = ( Oluline on märkida seda, et

 • Page 346 and 347:

  vaid ainult ligikaudne võrdus: See

 • Page 348 and 349:

  Aegruumi lõkspinna kvantmehaanikal

 • Page 350 and 351:

  mis kirjeldab Universumi aegruumi p

 • Page 352 and 353:

  liikumiskiirus v jõuab valguse kii

 • Page 354 and 355:

  Tegemist on kvantmehaanikast tuntud

 • Page 356 and 357:

  Sellest tulenevalt saame kera raadi

 • Page 358 and 359:

  viimane saadud võrrand on otseselt

 • Page 360 and 361:

  Mõõdetavad ruumipikkused ja ajava

 • Page 362 and 363:

  Joonis 4 Elektrofoormasinat võib e

 • Page 364 and 365:

  Joonis 8 Isolaatoriks sobib igasugu

 • Page 366 and 367:

  Joonis 42 Inimese kehal võivad tek

 • Page 368 and 369:

  Jenny Randles, kes dokumenteeris sa

 • Page 370 and 371:

  „Vapustatud missis Forman astus s

 • Page 372 and 373:

  „Kas nad olid ajas tagasi libisen

 • Page 374 and 375:

  https://www.youtube.com/watch?v=4qB

 • Page 376 and 377:

  süsteemide vahel eksisteerivad ain

 • Page 378 and 379:

  Joonis 47 Universumi paisumine kui

 • Page 380 and 381:

  fokuseerivad suure kujutise ekraani

 • Page 382 and 383:

  = + + + = + + + = = ( + + + = mille

 • Page 384 and 385:

  eksisteeri, kuid sellegipoolest on

 • Page 386 and 387:

  tekkimatu ja ka hävimatu. „Olema

 • Page 388 and 389:

  Tulemused Antud töö üldine tulem

 • Page 390:

  387

Mis on aeg?
Mis on aeg? 3
MAAILMATAJU 2016
Maailmataju 2018
Maailmataju
Maailmataju 1
Kui kõver on banaan?
Emakakaelavähk on ennetatav ja ravitav
Millal on õige aeg taimi mulda panna ja ümber istutada ...
Maailmataju 2
Ajakiri Vegan 2018 #2
Mis on kvantmõtlemine!
füüsika i
Puumahlad ja kevadine puhastumine
1.Mis on ettevõtlus? - Maksu- ja Tolliamet
Mis on must kasvatus? - Haridus
Mis on e-raamatupidamine
Mis on uimastid ja kuidas need meie elu mõjutavad?
INIMKOMMUNIKATSIOON 1. Mis on inimkommunikatsioon? 2. Miks ...
Ajutised tätoveeringud on ohtlikud - Linnaleht
Küsimused evolutsiooni teema kohta 1. Mis on evolutsioon? 2 ...
«Saun on uudiste vahetamise ja suhtlemise koht.» - Pealinn
Nad on kui ühe suure pere lapsed - Tartu
kõige alus on koostöö — valgus ja varjud birgitta festivalil 2010