06.09.2019 Views

GZW285 branża ekonomiczna

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SPL.01<br />

EKA.04<br />

SPL.05 EK<br />

EKA.05<br />

EKA.07<br />

PGF.07<br />

SPL.02<br />

SPL<br />

PL.01<br />

EKA.04<br />

EKONOMICZNA<br />

KA.07<br />

ABE.65<br />

SPL.0<br />

.02<br />

PGF.08<br />

EKA.0<br />

A.04<br />

SPL.05<br />

PGF.07<br />

EKA.05<br />

07 ABE.65 SPL.02<br />

EKA.04<br />

SPL.0<br />

SPL.<br />

L.02<br />

PGF. F.0<br />

.05 AU.22<br />

KATALOG 2019/2020


WYKAZ KWALIFIKACJI W ZAWODACH W OFERCIE WSiP<br />

NOWE<br />

OZNACZENIE<br />

KWALIFIKACJI<br />

EKA.01<br />

EKA.04<br />

EKA.05<br />

NAZWA KWALIFIKACJI<br />

suga klienta w jenostkach<br />

administracji<br />

Prowadzenie dokumentacji<br />

w jednostce organizacjnej<br />

Prowadzenie spraw<br />

kadrowo-pacowch i gospodarki<br />

nansowej jednostek<br />

organizacjnch<br />

AKTUALNA<br />

NAZWA ZAWODU<br />

POPRZEDNIE<br />

OZN. KWALIFIKACJI<br />

REFORA <br />

POPRZEDNIE<br />

OZN. KWALIFIKACJI<br />

REFORA <br />

Technik administracji A.68 AU.68<br />

Technik ekonomista A.35 AU.35<br />

Technik ekonomista<br />

Technik rachunkowoci<br />

A.36 AU.36<br />

EKA.07 Prowadzenie rachunkowoci Technik rachunkowoci A.65 AU.65<br />

HAN.01<br />

Prowadzenie sprzeda<br />

Technik handlowiec<br />

Sprzedawca<br />

Technik ksigarstwa<br />

A.18 AU.20<br />

HAN.02 Prowadzenie dziaa handlowch Technik handlowiec A.22 AU.25<br />

PGF.07<br />

konwanie przekazu<br />

reklamowego<br />

Technik reklam A.26 AU.29<br />

PGF.08 arzdzanie kampani reklamow Technik reklam A.27 AU.30<br />

SPL.01<br />

SPL.02<br />

SPL.03<br />

suga magaznw<br />

suga podrnch w portach<br />

i terminalach<br />

suga adunkw w portach<br />

i terminalach<br />

Technik logistk<br />

agaznier-logistk<br />

Technik eksploatacji portw<br />

i terminali<br />

Technik eksploatacji portw<br />

i terminali<br />

A.30 AU.22<br />

A.33 AU.33<br />

A.34 AU.34<br />

SPL.04 Organizacja transportu Technik logistk A.31, A.32 AU.32<br />

SPL.05<br />

Organizacja transportu oraz<br />

osuga klientw i kontrahentw<br />

Technik spedtor A.28, A.29 AU.31<br />

Zaenay odcnk do systkc<br />

ooujcyc skole odsta oaoyc<br />

Prowadzenie<br />

dokumentacji<br />

w jednostce<br />

organizacyjnej<br />

Część 1<br />

EKA.04<br />

Organizacja transportu<br />

oraz obsługa klientów<br />

i kontrahentów<br />

Organizacja i prowadzenie<br />

prac związanych<br />

z przeładunkiem<br />

oraz magazynowaniem<br />

towarów i ładunków<br />

w portach i terminalach<br />

Część 1<br />

AU.34<br />

Podstawy<br />

transportu<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

TECHNIK SPEDYTOR<br />

TECHNIK EKONOMISTA<br />

TECHNIK SPEDYTOR<br />

TECHNIK EKSPLOATACJI<br />

PORTÓW I TERMINALI<br />

Pierwsza kwalifikacja<br />

w 5-letnim technikum<br />

Pierwsza kwalifikacja<br />

w 4-letnim technikum<br />

Druga kwalifikacja<br />

w 4-letnim technikum<br />

Pulikacja kaej klas<br />

4- i 5-letniego technikum


W ZODZIE<br />

Z REFOR<br />

To ju trzeci etap reform ajgsze<br />

zmian w strukturze i sstemie ksztacenia<br />

zawodowego wprowadzone w r<br />

Aby wesrze nauczycieli i rozoy ziany<br />

w czasie WSiP ju wtedy wrowadzi<br />

do szk nowe zienione odrczniki.<br />

Teraz zgodnie z reform dostosowujem<br />

numer i nazw kwalifikacji a do nauki zawodw<br />

w ktrch nowa podstawa programowa<br />

wprowadza zmian wdajem nowe podrczniki<br />

Jakie czekaj Ci wyzwania<br />

odwjny rocznik uczniw w rnm wieku<br />

po dwch rnch tpach szk klasie<br />

gimnazjum i klasie szko podstawowej<br />

wyduenie czasu nauczania zawodu o jeden<br />

rok szkoln w technikach<br />

due zmian w nauczaniu nowa odstawa<br />

roraowa w pierwszch klasach<br />

technikw i szk ranowch nowe oszar<br />

ksztacenia i nowe numer kwalifikacji<br />

obowizkowe ezainy potwierdzajce<br />

kwalifikacje w zawodzie<br />

rezgnacja przez z akceptacji<br />

podrcznikw i zwizane z tm zagroenia<br />

ROK SZKOLNY 2122<br />

Tecnika<br />

letnie<br />

na podudowie -letniej<br />

szko podstawowej<br />

czniowie pierwszch klas<br />

realizuj program zgodn<br />

z odstaw roraow<br />

21<br />

ranowe<br />

szkoy I stonia<br />

na podudowie -letniej<br />

szko podstawowej<br />

Pierwsz rocznik uczniw<br />

ktrz realizuj program<br />

zgodn z odstaw<br />

roraow 21<br />

Tecnika letnie<br />

ranowe szkoy I stonia<br />

na podudowie gimnazjum<br />

czniowie klas realizuj program zgodn z odstaw<br />

roraow 21 czniowie kontnuujc<br />

nauk w technikach program zgodn z odstaw<br />

roraow 212 i 21 w ranowch szkoach<br />

program zgodn z odstaw roraow 21


WSPIERAY WAS!<br />

luie auczciela na uczepl jest ponad<br />

3 ateriaw ddaktcznch i metodcznch<br />

przgotowanch przez dowiadczonch autorw<br />

i najwszej klas ekspertw S gotowe do wdruku<br />

i wkorzstania podczas lekcji<br />

PRZYOTOWUJEY<br />

ATERIAY ETODYCZNE<br />

Nowoci w klubie<br />

Dokuentacja<br />

Ocenianie<br />

Lekcje<br />

Dianostyka<br />

owa podstawa programowa <br />

ozkad materiau plan wnikowe<br />

plan nauczania w tm do nowch<br />

kwalifikacji trzliterowch<br />

Odpowiedzi do pta i zada<br />

z podrcznika <br />

cz i <br />

Docz do Klubu<br />

Nauczyciela<br />

1<br />

Pomoce<br />

Zasoby Klubu<br />

s na bieco<br />

uzueniane<br />

i aktualizowane.<br />

ejd na uczepl i kliknij DOCZ<br />

DO KLUU.<br />

ozwizania do zada ze <br />

<br />

oraz <br />

<br />

Sprawdzian do kadego dziau<br />

z moliwoci edcji i dostosowania<br />

do potrze zawodu technik logistk<br />

Dodatkowo odpowiedzi i punktacja<br />

do zada<br />

ragment przkadowch arkusz<br />

egzaminacjnch do zawodu technik<br />

logistk<br />

2<br />

3<br />

Podaj e-mail zdeniuj HASO i zaakceptuj<br />

REULAIN.<br />

ierz szko i ZAZNACZ OPCJ estem<br />

nauczcielem zawodowm<br />

Wykorzystaj wyjtkowe materiay!<br />

<br />

<br />

WYDRUKUJ I PODPISZ formularz rejestracjn<br />

lij go poczt tradcjn na adres SiP<br />

lu skan na oswiadczeniewsipcompl<br />

AKTYWUJ KONTO klikajc link w wiadomoci<br />

ktr otrzmasz na adres mailow podan<br />

podczas rejestracji<br />

Jeli asz ju konto w inny serwisie WSiP wystarczy e si zaloujesz.<br />

Jeli nie aitasz asa skorzystaj z ocji Przyonij aso.<br />

ZAPEWNIAY KOPLEKSOW<br />

OFERT<br />

podrczniki<br />

zior zada<br />

pracownie<br />

repettoria i test<br />

test i zadania<br />

zeszt wicze<br />

do jzka ocego


DZIELIMY SI WIEDZ<br />

KSZTACIMY<br />

ZAWODOWO<br />

Najnowsze informacje owiatowe przekazujem<br />

na konferencjach e-spotkaniach i weinariach<br />

W 201 r zapraszam na Kongres zawodowe<br />

Publikacje do zawodów:<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

GYNIELOGISTYK 4<br />

TECHNIK SPEDYTOR 10<br />

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW<br />

I TERMINALI 13<br />

TECHNIK EKONOMISTA 15<br />

PODNOSIMY KOMPETENCJE<br />

TECHNIK RACHNKOWOCI<br />

1<br />

Szkolenia dopasowane do potrze nauczcieli<br />

dostpne w ofercie Orodka Rozwoju Kompetencji<br />

Edukacjnch<br />

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 23<br />

TECHNIK HANDLOWIEC<br />

/ SPRZEDAWCA<br />

/ TECHNIK KSIGARSTWA 26<br />

TECHNIK ADMINISTRACJI 32<br />

OFERUJEMY WSPARCIE<br />

KONSULTANTÓW EDUKACYJNYCH<br />

EEKTY KSZTACENIA<br />

WSPÓLNE DLA ZAWODÓW<br />

RANY EKONOMICZNEJ 34<br />

Wposaeni w wiedz na temat ksztacenia zawodowego<br />

i ofert podrcznikw zawodowch s do Pastwa dspozcji<br />

Zapraszam take do kontaktu z konsultantem<br />

telecentrum pod numerem 801 220 555<br />

Cen podane w katalogu oowizuj od 104 do 3112201 r<br />

Materia katalogu zosta opracowan na podstawie staw z dnia<br />

22 listopada 201 r o zmianie ustaw Prawo owiatowe ustaw<br />

o sstemie owiat oraz niektrch innch ustaw tzw ustawa<br />

zawodowa oraz projektu rozporzdzenia MEN w sprawie<br />

zawodw szkolnictwa ranowego z dnia 21 grudnia 201 r<br />

Zdjcia ute w katalogu pochodz z shuerstockcom


Branża EKONOMICZNA<br />

TECHNIK LOGISTYK / MAGAZYNIER-LOGISTYK<br />

Obsługa<br />

magazynów<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

MAGAZYNIER-LOGISTYK<br />

Część 1<br />

SPL.01<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna<br />

Obsługa magazynów. Część 1<br />

Kwalifikacja SPL.01<br />

Jeden z najpopularniejszych podręczników do nauki zawodów technik logistyk i magazynier-logistyk<br />

dostosowany do nowej podstawy programowej. Publikacja zachowuje wszystkie wcześniejsze atuty,<br />

które pomagają w opanowaniu materiału: dużą liczbę przykładów, zdjęć, schematów oraz ćwiczeń i pytań<br />

sprawdzających wiedzę. Zgodnie z nowymi wymaganiami podręcznik obejmuje zagadnienia: podstawy logistyki,<br />

zapasy w przedsiębiorstwie, procesy w magazynie, zagospodarowanie przestrzeni magazynowej, informatyka<br />

w magazynie, koszty i dokumentacja, ewidencja w gospodarce magazynowej, zabezpieczanie majątku, BHP<br />

oraz kompetencje personalne i społeczne.<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 1609I3 II kwartał 2019 Cena 45,90 zł<br />

Obsługa<br />

magazynów<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

MAGAZYNIER-LOGISTYK<br />

Część 2<br />

SPL.01<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

Andrzej Kij, Magda Ligaj, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna<br />

Obsługa magazynów. Część 2<br />

Kwalifikacja SPL.01<br />

Druga część popularnego podręcznika do nauki zawodów technik logistyk i magazynier-logistyk dostosowanego<br />

do nowej podstawy programowej. Publikacja zachowuje wszystkie wcześniejsze atuty: dużą liczbę przykładów,<br />

zdjęć, schematów oraz ćwiczeń i pytań sprawdzających wiedzę. Nowy podręcznik uwzględnia: organizację<br />

produkcji, materiały i surowce w działalności produkcyjnej, jakość w produkcji, normy i procedury oceny jakości,<br />

przepływ zasobów, zapasy produkcji w toku, organizację procesów magazynowych w produkcji, systemy<br />

informatyczne wykorzystywane w produkcji, odpady w procesie produkcji, rodzaje odpadów, dokumentację<br />

w procesie produkcyjnym, procesy i dokumentację w dystrybucji.<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 1609I4 III kwartał 2019 Cena 45,90 zł<br />

Andrzej Kij, Magda Ligaj, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna<br />

Obsługa magazynów. Część 2<br />

Kwalifikacja AU.22<br />

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach: technik logistyk,<br />

magazynier-logistyk. Obejmuje treści z zakresu kwalifikacji AU.22 (Obsługa magazynów). Przedstawiono<br />

tu niezbędne w zawodzie wiadomości na temat obsługi magazynów przyprodukcyjnych – od organizacji<br />

produkcji aż po dokumentację przepływu materiałów. Uczeń zapozna się też z obsługą magazynów dystrybucji.<br />

Kod 1609D0 Nr w wykazie MEN 1.7./2017 Cena 45,90 zł<br />

4


+ TESTY<br />

EGZAMIN ZAWODOWY<br />

NOWE<br />

REPETYTORIUM<br />

Przykładowy arkusz egzaminacyjny<br />

KWALIFIKACJA AU.22<br />

MAGAZYNIER-LOGISTYK<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

Organizacja<br />

transportu<br />

Część 1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

AU.32<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja AU.22<br />

Repetytorium stanowi kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami. Publikacja zawiera<br />

część repetytoryjną oraz 5 testów do części pisemnej egzaminu z kluczami odpowiedzi i 5 zadań praktycznych<br />

z rozwiązaniami do części praktycznej egzaminu, a także przykładowy arkusz egzaminacyjny. Testy i zadania<br />

praktyczne opracowane zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik logistyk i magazynier-logistyk<br />

do kształcenia w kwalifikacji AU.22 (Obsługa magazynów) umożliwiają sprawdzenie wiedzy i umiejętności.<br />

Kod 1609H3 Termin wydania: III kwartał 2019 Cena 34,90 zł<br />

Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski<br />

Organizacja transportu. Część 1<br />

Kwalifikacja AU.32<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizuje treści z zakresu kwalifikacji AU.32 (Organizacja<br />

transportu). To kompendium wiedzy na temat planowania i organizowania procesów transportowych.<br />

W podręczniku opisano między innymi: rodzaje gałęzi transportowych, infrastrukturę transportową, przepisy<br />

prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego czy technologie procesów transportowych. Teorię autorzy<br />

uzupełnili przykładami i ćwiczeniami, które pomogą uczniom w zrozumieniu opisanych treści. Do podręcznika<br />

dodano również praktyczny słowniczek pojęć i terminów branżowych oraz wykaz pojęć w językach polskim,<br />

angielskim i niemieckim.<br />

Kod 1609D2 Nr w wykazie MEN 1.28.15/2108 Cena 39,90 zł<br />

TECHNIK LOGISTYK / MAGAZYNIER-LOGISTYK<br />

Organizacja<br />

transportu<br />

Część 2<br />

AU.32<br />

Justyna Stochaj, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski<br />

Organizacja transportu. Część 2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

Kwalifikacja AU.32<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizuje treści z zakresu kwalifikacji AU.32 (Organizacja<br />

transportu). To kompendium wiedzy na temat planowania i organizowania procesów spedycyjnych<br />

oraz dokumentowania procesów transportowo-spedycyjnych. W zrozumieniu opisanych treści pomogą<br />

uczniom liczne przykłady i ćwiczenia. Na końcu podręcznika dodano praktyczny słowniczek pojęć i terminów<br />

branżowych oraz wykaz pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.<br />

Kod 1609D3 Nr w wykazie MEN 1.28.16/2108 Cena 39,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

5


Branża EKONOMICZNA<br />

TECHNIK LOGISTYK / MAGAZYNIER-LOGISTYK<br />

Zbiór zadań<br />

z logistyki<br />

część 1<br />

<strong>branża</strong> <strong>ekonomiczna</strong><br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

MAGAZYNIER-LOGISTYK<br />

Zbiór zadań<br />

z logistyki<br />

część 2<br />

<strong>branża</strong> <strong>ekonomiczna</strong><br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

TECHNIK SPEDYTOR<br />

Grażyna Karpus<br />

Zbiór zadań z logistyki. Część 1<br />

Zbiór zadań z logistyki. Część 1 sprawdza wiadomości i umiejętności w zawodach technik logistyk<br />

i magazynier-logistyk. Publikacja zawiera bardzo dużo ćwiczeń, które pomogą uczniom nabyć umiejętności<br />

niezbędne w takich obszarach, jak: dokumenty magazynowe i finansowe, analiza ABC i XYZ zapasów, dobór<br />

dostawców, metody ustalania wielkości dostaw, formowanie i oznakowanie ładunku, planowanie przepływu<br />

materiałów, prognozowanie popytu. Struktura zbioru daje możliwość kilkukrotnego wykonania podobnych<br />

ćwiczeń, a stopniowanie ich trudności ułatwia uczniom zrozumienie nawet trudniejszych zagadnień. Dział<br />

ostatni pozwala utrwalić zdobyte umiejętności, a także poznać strukturę i zasady oceniania praktycznych zadań<br />

egzaminacyjnych. Publikacja może być wykorzystana jako pomocnicza do prowadzenia zajęć w technikum<br />

i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie technik logistyk.<br />

Kod 1609B6<br />

Cena 29,90 zł<br />

Monika Knap, Radosław Knap<br />

Zbiór zadań z logistyki. Część 2<br />

Zbiór zadań dla uczniów kształcących się w zawodach związanych z logistyką i spedycją. Pozwala ćwiczyć<br />

umiejętności związane z formowaniem ładunku, organizacją transportu, wyborem optymalnej metody<br />

transportu, właściwego oznakowania przewożonych towarów, a także wystawianiem dokumentów – listów<br />

przewozowych, faktur itp. Publikacja umożliwia uczniom zdobywanie biegłości w rozwiązywaniu zadań,<br />

z którymi mogą się spotkać na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Ostatnie kilka zadań<br />

ułożonych jest na wzór zadań występujących w praktycznej części egzaminu.<br />

Kod 1609D8<br />

Cena 29,90 zł<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

gospodarki materiałowej<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

Jarosław Stolarski<br />

Pracownia gospodarki materiałowej<br />

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk, realizuje treści<br />

z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji<br />

i magazynowania. Książka składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań, które pozwalają uczniowi<br />

kształtować umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem zawodu. Zawiera też liczne pytania kontrolne,<br />

pomocne w samodzielnej ocenie stopnia opanowania materiału.<br />

Kod 160975<br />

Cena 39,90 zł<br />

6


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

transportu<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

Część repetytoryjna: Andrzej Kij, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna<br />

Część testowa: Grażyna Karpus<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.30<br />

Znakomita pomoc w przygotowaniach do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.30 (Organizacja<br />

i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji, dystrybucji i magazynowania).<br />

Repetytorium systematyzuje wiadomości, których znajomość jest wymagana na egzaminie, między innymi<br />

zagadnienia związane z procesem produkcji, gospodarką zapasami i dystrybucją. W skondensowanej formie<br />

omawia procesy informatyczne, kalkulację kosztów i dokumentację w procesie logistycznym. Testy i zadania<br />

praktyczne pozwalają sprawdzić wiedzę uczniów.<br />

Kod 1609B1<br />

Cena 34,90 zł<br />

Jarosław Stolarski<br />

Pracownia transportu<br />

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk, przedstawia treści z zakresu<br />

zarządzania środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. Składa się przede wszystkim<br />

z kart pracy i zadań, które pozwalają kształtować umiejętności praktyczne związane z organizowaniem<br />

transportu i zarządzaniem środkami technicznymi potrzebnymi w tym procesie. Każdy temat zawiera też<br />

pytania kontrolne, pomocne w samodzielnej ocenie stopnia opanowania materiału.<br />

Kod 160976<br />

Cena 39,90 zł<br />

TECHNIK LOGISTYK / MAGAZYNIER-LOGISTYK<br />

+ TESTY<br />

EGZAMIN ZAWODOWY<br />

KWALIFIKACJA A.31<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

Część repetytoryjna: Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska<br />

Część testowa: Grażyna Karpus<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.31<br />

Skuteczna powtórka materiału przed egzaminem zawodowym z kwalifikacji A.31 (Zarządzanie środkami<br />

technicznymi podczas realizacji procesów transportowych). Osoby przygotowujące się do podjęcia pracy<br />

logistyka utrwalą wiadomości i umiejętności związane między innymi z klasyfikacją środków transportu<br />

i ładunków, kalkulacją kosztów, oceną procesów transportowych, dokumentacją i przepisami prawa.<br />

Repetytorium systematyzuje wszystkie zagadnienia, których znajomość jest wymagana na egzaminie.<br />

Kod 1609B2<br />

Cena 34,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

7


Branża EKONOMICZNA<br />

TECHNIK LOGISTYK / MAGAZYNIER-LOGISTYK<br />

Wojciech Matysiak, Ewa Mizerska-Błasiak,<br />

Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski<br />

Organizowanie i monitorowanie przepływu<br />

zasobów i informacji w jednostkach<br />

gospodarczych<br />

Kwalifikacja A.32.1<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik<br />

logistyk i obejmuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.32 (Organizowanie<br />

i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych).<br />

W publikacji omówiono między innymi: zadania poszczególnych jednostek<br />

gospodarczych, przetwarzanie pozyskanych informacji na potrzeby działalności<br />

logistycznej w jednostce gospodarczej czy sporządzanie dokumentacji. W opanowaniu<br />

materiału pomogą uczniom liczne ćwiczenia.<br />

Kod 160928 Nr w wykazie MEN 45/2015 Cena 29,90 zł<br />

REFORMA 2012<br />

Organizowanie i monitorowanie<br />

przepływu zasobów<br />

i informacji w jednostkach<br />

administracyjnych<br />

Kwalifikacja A.32.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

Marcin Deja, Anna Rożej, Justyna Stochaj,<br />

Jarosław Stolarski<br />

Organizowanie i monitorowanie przepływu<br />

zasobów i informacji w jednostkach<br />

administracyjnych<br />

Kwalifikacja A.32.2<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik<br />

logistyk i obejmuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.32 (Organizowanie<br />

i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych).<br />

Autorzy omówili między innymi zasady organizowania przepływu informacji<br />

w jednostce administracyjnej, rozróżniania rodzajów transportu miejskiego czy normy<br />

obsługi imprez masowych.<br />

Kod 160929 Nr w wykazie MEN 49/2015 Cena 29,90 zł<br />

8


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

organizacji i monitorowania<br />

przepływu zasobów i informacji<br />

w jednostkach organizacyjnych<br />

+ TESTY<br />

EGZAMIN ZAWODOWY<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

Jarosław Stolarski<br />

Pracownia organizacji i monitorowania przepływu zasobów<br />

i informacji w jednostkach organizacyjnych<br />

Idealna pomoc w praktycznej nauce zawodu technik logistyk w zakresie organizacji i monitorowania przepływu<br />

zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. Publikacja zawiera ćwiczenia i zadania przeznaczone<br />

do realizacji podczas zajęć w pracowni logistycznej. Zapewnia opanowanie przez uczniów umiejętności<br />

potrzebnych do wykonywania zawodu. Książkę można też wykorzystać w celu przygotowania młodzieży<br />

do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.32. Znakomicie opracowany przez autora materiał ćwiczeniowy!<br />

Kod 1609B4<br />

Cena 39,90 zł<br />

Część repetytoryjna: Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska<br />

Część testowa: Jolanta Stępczyńska, Anna Zganiacz<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

TECHNIK LOGISTYK / MAGAZYNIER-LOGISTYK<br />

KWALIFIKACJA A.32<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

Kwalifikacja A.32<br />

Publikacja ułatwiająca przygotowanie uczniów do egzaminu z kwalifikacji A.32 (Organizacja i monitorowanie<br />

przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych). Repetytorium obejmuje pełny zakres tematów<br />

omawianych w toku nauki w zawodzie technik logistyk – od zagadnień dotyczących przepływu informacji<br />

i zasobów w jednostkach administracyjnych po logistykę miejską i gospodarowanie odpadami. Po powtórzeniu<br />

i utrwaleniu wiadomości nauczyciel może sprawdzić wiedzę uczniów za pomocą testów i zadań praktycznych.<br />

Kod 1609B3<br />

Cena 34,90 zł<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

Testy i zadania praktyczne<br />

Egzamin zawodowy<br />

Jolanta Stępczyńska, Anna Zganiacz<br />

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.32<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

Kwalifikacja A.32<br />

Publikacja jest skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk i realizuje treści z zakresu<br />

kwalifikacji A.32 (Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych).<br />

Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych po 40 pytań zamkniętych, do których dodano klucz odpowiedzi<br />

i 5 zadań praktycznych z przykładowymi rozwiązaniami oraz wskazówkami metodycznymi.<br />

Kod 165333<br />

Cena 24,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

9


Branża EKONOMICZNA<br />

TECHNIK SPEDYTOR<br />

Organizacja transportu<br />

oraz obsługa klientów<br />

i kontrahentów<br />

Justyna Stochaj, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska,<br />

Paweł Śliżewski<br />

Organizacja transportu oraz obsługa klientów<br />

i kontrahentów. Część 1<br />

Kwalifikacja AU.31<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK SPEDYTOR<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik spedytor realizuje treści z zakresu kwalifikacji AU.31<br />

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów). W publikacji omówiono<br />

zagadnienia związane z planowaniem i organizowaniem procesów transportowych oraz<br />

przedstawiono zadania transportowe, rodzaje usług transportowych, środki do realizacji<br />

usług transportowych i przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków. Teorię autorzy<br />

uzupełnili ćwiczeniami. Na końcu podręcznika uczeń znajdzie praktyczny słowniczek<br />

pojęć i terminów branżowych oraz wykaz podstawowych pojęć w językach polskim,<br />

angielskim i niemieckim.<br />

Kod 1609D4<br />

Cena 36,90 zł<br />

Organizacja transportu<br />

oraz obsługa klientów<br />

i kontrahentów<br />

Część 2<br />

AU.31<br />

Anna Rożej, Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska,<br />

Paweł Śliżewski<br />

Organizacja transportu oraz obsługa klientów<br />

i kontrahentów. Część 2<br />

Kwalifikacja AU.31<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK SPEDYTOR<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik spedytor realizuje treści z zakresu kwalifikacji<br />

AU.31 (Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów). Omówiono<br />

w nim kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych,<br />

prowadzenie korespondencji i negocjacji oraz organizowanie procesu załadunkowego<br />

i rozładunkowego. Przedstawiono zarówno przepisy prawa w branży, jak i przepisy<br />

dotyczące rozliczeń z kontrahentami. Teorię uzupełniono ćwiczeniami, a na końcu<br />

podręcznika dodano praktyczny słowniczek pojęć i terminów branżowych oraz wykaz<br />

pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.<br />

Kod 1609D5<br />

Cena 36,90 zł<br />

10


TECHNIK LOGISTYK / TECHNIK SPEDYTOR<br />

Podstawy<br />

logistyki<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

TECHNIK SPEDYTOR<br />

Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska<br />

Podstawy logistyki<br />

Publikacja niezbędna do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor – absolwenci<br />

tych kierunków są dziś poszukiwani przez pracodawców na polskim i europejskim rynku pracy.<br />

To podstawowe źródło wiedzy z logistyki. Uczeń pozna między innymi zagadnienia<br />

związane z planowaniem i organizacją procesu logistycznego w łańcuchach dostaw,<br />

produkcją, gospodarką magazynową, dystrybucją, transportem i spedycją. Doskonałe wsparcie<br />

dla nauczycieli – w zespole autorskim dr Joanna Śliżewska, metodyk i nauczyciel praktyk.<br />

Kod 1609A9<br />

Cena 36,90 zł<br />

Agnieszka Krupa<br />

Podstawy transportu<br />

Publikacja przeznaczona do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor,<br />

cieszących się dużym zainteresowaniem na rynku pracy i zapewniających zatrudnienie<br />

w stale rozwijającej się branży transportowej. Kompendium wiedzy z różnych dziedzin:<br />

począwszy od prawa regulującego działalność transportową i spedycyjną, przez urządzenia<br />

do mechanizacji prac związanych z obsługą ładunków oraz systemy monitorowania<br />

i rejestrowania w transporcie, a skończywszy na realizacji zadań przewozowych i kalkulacji<br />

kosztów. Liczne zdjęcia oraz wiele pytań i zadań sprawdzających wiedzę uczniów.<br />

Kod 1609B0<br />

Cena 36,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

11


Branża EKONOMICZNA<br />

TECHNIK LOGISTYK / TECHNIK SPEDYTOR<br />

Język angielski<br />

zawodowy<br />

w logistyce i spedycji<br />

ZESZYT ĆWICZEŃ<br />

Barbara Howis, Beata Szymoniak<br />

Język angielski zawodowy w logistyce i spedycji<br />

Zeszyt ćwiczeń skierowany jest do uczniów, którzy kształcą się w zawodach z branży<br />

ekonomicznej powiązanych z logistyką i spedycją. Publikacja zawiera bogaty zbiór<br />

słownictwa branżowego dotyczącego środków transportu, magazynowania produktów,<br />

specjalistycznych opakowań, zarządzania łańcuchem dostaw, prowadzenia negocjacji<br />

i korespondencji zawodowej. Każda lekcja rozpoczyna się słowniczkiem, który ułatwia<br />

szybkie i skuteczne opanowanie materiału.<br />

Kod 160977<br />

Cena 34,90 zł<br />

Język niemiecki<br />

zawodowy<br />

w logistyce i spedycji<br />

ZESZYT ĆWICZEŃ<br />

Renata Suszczyńska i Grażyna Strzelecka<br />

Język niemiecki zawodowy w logistyce i spedycji<br />

Zeszyt ćwiczeń skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach z branży<br />

ekonomicznej powiązanych z logistyką i spedycją. Publikacja zawiera bogaty zbiór<br />

słownictwa branżowego dotyczącego środków transportu, magazynowania produktów,<br />

specjalistycznych opakowań, zarządzania łańcuchem dostaw, prowadzenia negocjacji<br />

i korespondencji zawodowej. Każda lekcja rozpoczyna się słowniczkiem, który ułatwia<br />

szybkie i skuteczne opanowanie materiału.<br />

Kod 160978<br />

Cena 34,90 zł<br />

12


TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI<br />

Obsługa podróżnych<br />

w portach<br />

i terminalach<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK EKSPLOATACJI<br />

PORTÓW I TERMINALI<br />

Część 1<br />

AU.33<br />

Anna Rożej, Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska<br />

Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Część 1<br />

Kwalifikacja AU.33<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik eksploatacji portów i terminali realizuje treści z zakresu kwalifikacji AU.33<br />

(Obsługa podróżnych w portach i terminalach). W publikacji zaprezentowano wiedzę na temat organizowania<br />

i wykonywania obsługi podróżnych w portach i terminalach. Omówiono normy i przepisy prawa dotyczące<br />

transportu oraz obsługi podróżnych. Teorię uzupełniono ćwiczeniami, a na końcu dodano praktyczny<br />

słowniczek pojęć i terminów branżowych oraz wykaz pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.<br />

Kod 1609D6<br />

Cena 37,90 zł<br />

Obsługa podróżnych<br />

w portach<br />

i terminalach<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK EKSPLOATACJI<br />

PORTÓW I TERMINALI<br />

Część 2<br />

AU.33<br />

Anna Rożej, Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska,<br />

Aleksandra Śliżewska<br />

Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Część 2<br />

Kwalifikacja AU.33<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik eksploatacji portów i terminali realizuje treści z zakresu kwalifikacji AU.33<br />

(Obsługa podróżnych w portach i terminalach). To kompendium wiedzy na temat zasad obsługi podróżnych<br />

w portach i terminalach. Przedstawiono tu sposoby przygotowania materiałów informacyjnych dla podróżnych,<br />

udzielania im informacji i sporządzania dokumentacji związanej z ich obsługą. Autorki uzupełniły teorię<br />

ćwiczeniami, a na końcu książki dodały praktyczny słowniczek pojęć i terminów branżowych oraz wykaz pojęć<br />

w językach polskim, angielskim i niemieckim.<br />

Kod 1609D7<br />

Cena 37,90 zł<br />

Zbiór zadań<br />

Obsługa podróżnych<br />

w portach i terminalach<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

<strong>branża</strong> <strong>ekonomiczna</strong><br />

• TECHNIK EKSPLOATACJI<br />

PORTÓW I TERMINALI<br />

Edyta Majkowska-Bartczak<br />

Zbiór zadań. Obsługa podróżnych w portach i terminalach<br />

Zbiór zadań sprawdza wiadomości i umiejętności z kwalifikacji AU.33 (Obsługa podróżnych w portach i terminalach).<br />

Publikacja zawiera zadania i ćwiczenia praktyczne dotyczące: procesów turystycznych, obliczeń i zagadnień<br />

związanych z parametrami podróży, organizacji obsługi w portach i terminalach, elementów informacji turystycznej,<br />

IT w obsłudze podróżnych, obsługi pasażerów w różnych środkach transportu. Wiele poleceń jest związanych<br />

z odczytywaniem i wypełnianiem dokumentacji podróży, biletów, rozkładów jazdy czy kart pokładowych. Zbiór zadań<br />

może być wykorzystywany do powtórzenia wiadomości przed egzaminem zawodowym.<br />

Kod 1609H5 Termin wydania: III kwartał 2019 Cena 29,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

13


Branża EKONOMICZNA<br />

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI<br />

Organizacja i prowadzenie<br />

prac związanych<br />

z przeładunkiem<br />

oraz magazynowaniem<br />

towarów i ładunków<br />

w portach i terminalach<br />

Część 1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK EKSPLOATACJI<br />

PORTÓW I TERMINALI<br />

Organizacja i prowadzenie<br />

prac związanych<br />

z przeładunkiem<br />

oraz magazynowaniem<br />

towarów i ładunków<br />

w portach i terminalach<br />

AU.34<br />

Część 2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK EKSPLOATACJI<br />

PORTÓW I TERMINALI<br />

Zbiór zadań<br />

Obsługa ładunków<br />

w portach i terminalach<br />

AU.34<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska, Aleksandra Śliżewska<br />

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem<br />

oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach<br />

i terminalach. Część 1<br />

Kwalifikacja AU.34<br />

Podręcznik przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali.<br />

Prezentuje wiedzę na temat obsługi w portach i terminalach, a także organizacji, działalności oraz zarządzania<br />

portami i terminalami. Przedstawia również ogólne wiadomości z zakresu przepisów prawa dotyczących<br />

funkcjonowania portów i terminali. Publikacja zawiera liczne definicje, zadania i przykłady. Na końcu<br />

podręcznika zamieszczono wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.<br />

Kod 1609G5 Termin wydania: III kwartał 2019 Cena 37,90 zł<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska, Aleksandra Śliżewska<br />

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem<br />

oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach<br />

i terminalach. Część 2<br />

Kwalifikacja AU.34<br />

Podręcznik przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Zawiera<br />

ogólne wiadomości na temat charakterystyki ładunków w transporcie, organizacji procesu magazynowania<br />

oraz obsługi procesu transportowego. Szczególną uwagę poświęcono dokumentacji dotyczącej organizacji<br />

i realizacji działalności transportowej. W publikacji znalazły się też liczne definicje, przykłady oraz ćwiczenia.<br />

Na końcu podręcznika zamieszczono wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.<br />

Kod 1609G6 Termin wydania: III kwartał 2019 Cena 37,90 zł<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

<strong>branża</strong> <strong>ekonomiczna</strong><br />

• TECHNIK EKSPLOATACJI<br />

PORTÓW I TERMINALI<br />

Monika Sarzalska<br />

Zbiór zadań. Obsługa ładunków w portach i terminalach<br />

Zbiór zadań sprawdza wiadomości i umiejętności z kwalifikacji AU.34 (Organizacja i prowadzenie prac związanych<br />

z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach). Publikacja zawiera<br />

bardzo dużo ćwiczeń, które pomogą zrozumieć między innymi takie zagadnienia, jak: formowanie jednostek<br />

transportowych, oznakowanie ładunku, jednostki ładunkowej i środka transportu, wybór środka transportu<br />

dalekiego w zależności od rodzaju nadanego ładunku, rozmieszczenie i zabezpieczanie ładunków w środkach<br />

transportu, technologie i urządzenia przeładunkowe w portach i terminalach, miejsca składowania i magazynowania<br />

ładunków.<br />

Kod 1609H8 Termin wydania: III kwartał 2019 Cena 29,90 zł<br />

14


TECHNIK EKONOMISTA<br />

Prowadzenie<br />

dokumentacji<br />

w jednostce<br />

organizacyjnej<br />

Część 1<br />

EKA.04<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski,<br />

Joanna Śliżewska<br />

Prowadzenie dokumentacji w jednostce<br />

organizacyjnej. Część 1<br />

Kwalifikacja EKA.04<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK EKONOMISTA<br />

Podręcznik przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista.<br />

Zgodny z nową podstawą programową w zakresie kwalifikacji EKA.04 (Prowadzenie<br />

dokumentacji w jednostce organizacyjnej). Zawiera wiadomości na temat: bezpieczeństwa<br />

i higieny pracy, podstaw ekonomii, stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności<br />

gospodarczej, wykonywania prac biurowych w zawodzie technik ekonomista. Składa<br />

się z czterech części podzielonych na rozdziały. W każdym rozdziale znajdują się liczne<br />

definicje, przykłady oraz ćwiczenia do wykonania na zajęciach lekcyjnych lub w domu,<br />

a także propozycje tematów do dyskusji. Treści teoretyczne opatrzono licznymi przykładami<br />

i ćwiczeniami. Na końcu podręcznika zamieszczono wykaz podstawowych pojęć w językach<br />

polskim, angielskim i niemieckim.<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 1609G9 Termin wydania: III kwartał 2019 Cena 41,90 zł<br />

Prowadzenie<br />

dokumentacji<br />

w jednostce<br />

organizacyjnej<br />

Część 2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK EKONOMISTA<br />

EKA.04<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski<br />

Prowadzenie dokumentacji w jednostce<br />

organizacyjnej. Część 2<br />

Kwalifikacja EKA.04<br />

Podręcznik przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista.<br />

Zgodny z nową podstawą programową w zakresie kwalifikacji EKA.04 (Prowadzenie<br />

dokumentacji w jednostce organizacyjnej). Zawiera między innymi treści dotyczące:<br />

gospodarowania zasobami rzeczowymi i dokumentowania zdarzeń gospodarczych,<br />

sporządzania biznesplanu, kompetencji personalnych i społecznych w przedsiębiorstwie,<br />

podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji pracy małych zespołów.<br />

Składa się z pięciu części podzielonych na rozdziały. W każdym rozdziale znajdują się liczne<br />

definicje, przykłady oraz ćwiczenia do wykonania na zajęciach lekcyjnych lub w domu,<br />

a także propozycje tematów do dyskusji. Treści teoretyczne opatrzono licznymi przykładami<br />

i ćwiczeniami. Na końcu podręcznika zamieszczono wykaz podstawowych pojęć w językach<br />

polskim, angielskim i niemieckim.<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 1609H0 Termin wydania: III kwartał 2019 Cena 41,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

15


Branża EKONOMICZNA<br />

TECHNIK EKONOMISTA<br />

Joanna Ablewicz<br />

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 1. Podstawy prawa<br />

Kwalifikacja A.35.1<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i realizuje treści z zakresu<br />

pierwszej części kwalifikacji A.35 (Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków). W książce<br />

w przystępny sposób zaprezentowano wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej, stosowania przepisów<br />

Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów<br />

podatkowych. Zawarto też liczne przykłady i ćwiczenia.<br />

Kod 160905 Nr w wykazie MEN 44/2013 Cena 34,90 zł<br />

Damian Dębski, Paweł Dębski<br />

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 2. Podstawy funkcjonowania<br />

przedsiębiorstw<br />

Kwalifikacja A.35.1<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i realizuje treści z zakresu<br />

pierwszej części kwalifikacji A.35 (Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków). W książce<br />

zaprezentowano wiedzę dotyczącą między innymi planowania działalności gospodarczej, określania zadań<br />

przedsiębiorców, rozróżniania form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw czy kalkulowania cen i rozliczania VAT-u.<br />

Zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.<br />

Kod 160902 Nr w wykazie MEN 45/2013 Cena 35,90 zł<br />

Damian Dębski, Paweł Dębski<br />

Kadry i płace<br />

Kwalifikacja A.35.2<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i realizuje treści z zakresu drugiej<br />

części kwalifikacji A.35 (Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych). Książka pozwala zdobyć umiejętności prowadzenia<br />

w przedsiębiorstwie spraw kadrowo-płacowych i emerytalno-rentowych, takich jak kierowanie procesem rekrutacji,<br />

przygotowywanie dokumentacji, sporządzanie deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zeznania<br />

dotyczącego podatku dochodowego. Publikacja zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.<br />

Kod 160908 Nr w wykazie MEN 49/2013 Cena 29,90 zł<br />

Damian Dębski, Paweł Dębski<br />

Planowanie, analiza <strong>ekonomiczna</strong> i sprawozdawczość<br />

Kwalifikacja A.35.3<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i realizuje treści z zakresu<br />

trzeciej części kwalifikacji A.35 (Planowanie, analiza <strong>ekonomiczna</strong> i sprawozdawczość). W książce zaprezentowano wiedzę<br />

dotyczącą między innymi planowania i analizy ekonomicznej, zasad sporządzania biznesplanu, stosowania wskaźników<br />

ekonomicznych, metod przygotowywania sprawozdań finansowych i materiałów analitycznych oraz korzystania<br />

z programów komputerowych. Publikacja zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.<br />

Kod 160903 Nr w wykazie MEN 46/2013 Cena 29,90 zł<br />

16


Zbiór zadań<br />

z ekonomiki<br />

przedsiębiorstw<br />

<strong>branża</strong> <strong>ekonomiczna</strong><br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA<br />

WSPÓLNE DLA BRANŻY<br />

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski<br />

Zbiór zadań z ekonomiki przedsiębiorstw<br />

Zbiór zadań z ekonomiki przedsiębiorstw zawiera pytania oraz zadania umożliwiające kształcenie umiejętności<br />

w zawodzie technik ekonomista. Obejmuje takie zagadnienia, jak planowanie i prowadzenie działalności<br />

w organizacji (w tym organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków, prowadzenie spraw<br />

kadrowo-płacowych, sporządzanie planów, analiz i sprawozdań). Wykonywanie zadań pozwala na lepsze<br />

zrozumienie problematyki, utrwalenie wiadomości przed egzaminem zawodowym i zdobycie umiejętności<br />

stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej.<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 1609B7<br />

Cena 29,90 zł<br />

TECHNIK EKONOMISTA<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

techniki biurowej<br />

TECHNIK EKONOMISTA<br />

Wioletta Bień, Sylwia Odrzywałek<br />

Pracownia techniki biurowej<br />

Publikacja skierowana do uczniów, przeznaczona do praktycznej nauki zawodu technik ekonomista.<br />

To kompendium wiedzy koniecznej w pracy biurowej. Opisano tu obsługę sprzętu biurowego. Omówiono<br />

zasady redagowania pism i postępowania z nimi. Uczeń dowie się też, jak zorganizować spotkania służbowe<br />

oraz jak przestrzegać tajemnicy służbowej i ustawy o danych osobowych.<br />

Kod 160972<br />

Cena 39,90 zł<br />

+ TESTY<br />

EGZAMIN ZAWODOWY<br />

KWALIFIKACJA A.35<br />

TECHNIK EKONOMISTA<br />

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski, Wioletta Bień,<br />

Sylwia Odrzywałek<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.35<br />

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i realizuje treści<br />

z zakresu kwalifikacji A.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). W książce zaprezentowano<br />

w uporządkowany sposób najważniejsze wiadomości dotyczące podstaw prawa oraz funkcjonowania<br />

przedsiębiorstw. Oprócz repetytorium znajduje się tu 40 pytań testowych i 5 zadań praktycznych, które<br />

pozwolą uczniowi rzetelnie ocenić jego poziom wiedzy przed egzaminem.<br />

Kod 165350<br />

Cena 34,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

17


Branża EKONOMICZNA<br />

TECHNIK EKONOMISTA / TECHNIK RACHUNKOWOŚCI<br />

REFORMA 2012<br />

REFORMA 2012<br />

Księgowość<br />

i kalkulacja<br />

1<br />

Kwalifikacja A.36.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK EKONOMISTA<br />

Grażyna Borowska, Irena Frymark<br />

Księgowość i kalkulacja. Część 1<br />

Kwalifikacja A.36.1<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik<br />

ekonomista oraz technik rachunkowości i realizuje treści z zakresu pierwszej części<br />

kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych).<br />

Książka, dzięki przystępnie przekazanej wiedzy oraz licznym przykładom i ćwiczeniom,<br />

pozwala zdobyć umiejętności sporządzania i kontrolowania dowodów księgowych,<br />

interpretowania zdarzeń gospodarczych dowodami księgowymi, przestrzegania zasad<br />

funkcjonowania kont księgowych oraz stosowania przepisów dotyczących prowadzenia<br />

rachunkowości.<br />

Kod 160906 Nr w wykazie MEN 61/2013 Cena 34,90 zł<br />

Księgowość<br />

i kalkulacja<br />

2<br />

Kwalifikacja A.36.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK EKONOMISTA<br />

Grażyna Borowska, Irena Frymark<br />

Księgowość i kalkulacja. Część 2<br />

Kwalifikacja A.36.1<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik<br />

ekonomista oraz technik rachunkowości i realizuje treści z zakresu pierwszej części<br />

kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych).<br />

Publikacja pozwala uczniowi zdobyć między innymi umiejętności rozliczania kosztów<br />

działalności organizacji, stosowania różnych metod kalkulacji czy poprawiania błędów<br />

w księgach rachunkowych. Zawiera liczne przykłady, ćwiczenia i pytania kontrolne, które<br />

pomogą uczniom sprawdzić poziom wiedzy.<br />

Kod 160921 Nr w wykazie MEN 62/2013 Cena 34,90 zł<br />

18


Inwentaryzacja<br />

REFORMA 2012<br />

Kwalifikacja A.36.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK EKONOMISTA<br />

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI<br />

Sprawozdawczość<br />

i analiza finansowa<br />

REFORMA 2012<br />

Kwalifikacja A.36.3<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK EKONOMISTA<br />

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI<br />

Grażyna Borowska, Irena Frymark<br />

Inwentaryzacja<br />

Kwalifikacja A.36.2<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista oraz technik<br />

rachunkowości i realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.36 (Prowadzenie i rozliczanie<br />

inwentaryzacji). Autorzy uczą, jak zdobyć umiejętności związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji,<br />

takie jak: rozróżnianie jej etapów i rodzajów, przygotowywanie dokumentacji przebiegu prac<br />

i wykonywanie czynności inwentaryzacyjnych różnymi metodami. Publikacja zawiera liczne przykłady<br />

i ćwiczenia, które pomogą uczniom w zrozumieniu opisanych treści.<br />

Kod 160907 Nr w wykazie MEN 63/2013 Cena 24,90 zł<br />

Grażyna Borowska<br />

Sprawozdawczość i analiza finansowa<br />

Kwalifikacja A.36.3<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista oraz technik<br />

rachunkowości i realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.36 (Sporządzanie sprawozdania<br />

finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej). W książce w przystępny sposób zaprezentowano<br />

wiedzę związaną z przygotowaniem analiz finansowych. Autorzy uczą rozróżniania metod analizy<br />

finansowej, a także stosowania wskaźników oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej organizacji.<br />

Publikacja zawiera liczne przykłady i ćwiczenia, które ułatwią uczniom opanowanie materiału.<br />

Kod 160920 Nr w wykazie MEN 64/2013 Cena 24,90 zł<br />

TECHNIK EKONOMISTA / TECHNIK RACHUNKOWOŚCI<br />

Zbiór zadań<br />

z rachunkowości<br />

<strong>branża</strong> <strong>ekonomiczna</strong><br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA<br />

WSPÓLNE DLA BRANŻY<br />

Zofia Mielczarczyk<br />

Zbiór zadań z rachunkowości<br />

Kwalifikacja A.36<br />

Zadania z podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i analizy finansowej zostały przygotowane<br />

do kształcenia umiejętności w zakresie kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości dla zawodów technik<br />

rachunkowości i technik ekonomista). Publikacja może służyć również jako pomoc w nauce zawodu technik<br />

handlowiec w ramach kwalifikacji A.22 (Dokumentacja ekonomiczno-finansowa). Zbiór sprawdzi się doskonale<br />

na zajęciach w technikum, na kwalifikacyjnych kursach w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości<br />

oraz na kursach księgowości.<br />

Kod 1609B8<br />

Cena 29,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

19


Branża EKONOMICZNA<br />

TECHNIK EKONOMISTA / TECHNIK RACHUNKOWOŚCI<br />

<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Pracownia<br />

rachunkowości<br />

Część 2. Moja firma<br />

TECHNIK EKONOMISTA<br />

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI<br />

Teresa Gorzelany<br />

Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty<br />

Publikacja do nauki zawodów technik ekonomista na poziomie technikum oraz technik rachunkowości<br />

na poziomie szkoły policealnej. Autorka rzeczowo omawia zagadnienia z zakresu rachunkowości, w tym między<br />

innymi: zasady prowadzenia dokumentacji księgowej i dokumentacji obrotu pieniężnego, zasady korzystania<br />

z aplikacji finansowo-księgowej czy zasady rozliczania podatków. Po każdym rozdziale zamieszczono karty pracy.<br />

Kod 160930<br />

Teresa Gorzelany<br />

Cena 29,90 zł<br />

Pracownia rachunkowości. Część 2. Moja firma<br />

Publikacja do nauki zawodów technik ekonomista na poziomie technikum oraz technik rachunkowości<br />

na poziomie szkoły policealnej. Autorka rzeczowo omawia zagadnienia z zakresu rachunkowości, w tym między<br />

innymi: zasady prowadzenia dokumentacji księgowej i dokumentacji obrotu pieniężnego, zasady korzystania<br />

z aplikacji finansowo-księgowej czy zasady rozliczania podatków. Po każdym rozdziale zamieszczono karty pracy.<br />

Kod 160931<br />

Cena 29,90 zł<br />

+ TESTY<br />

EGZAMIN ZAWODOWY<br />

AKTUALNE<br />

PRZEPISY<br />

Stan prawny<br />

lipiec 2018<br />

KWALIFIKACJA<br />

A.36 / AU.36<br />

TECHNIK EKONOMISTA<br />

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI<br />

Zofia Mielczarczyk, Joanna Libura, Monika Wolak<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.36/AU.36<br />

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik<br />

rachunkowości. W książce zaprezentowano uporządkowane wiadomości dotyczące księgowości i kalkulacji,<br />

inwentaryzacji oraz sprawozdawczości i analizy finansowej. Publikacja oprócz repetytorium zawiera 40 pytań<br />

testowych i 5 zadań praktycznych, do których dołączono klucz odpowiedzi oraz przykładowe rozwiązania.<br />

Kod 165349<br />

Cena 34,90 zł<br />

20


TECHNIK RACHUNKOWOŚCI<br />

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa<br />

Rozliczanie wynagrodzeń<br />

Kwalifikacja A.65.1<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie<br />

technik rachunkowości i realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.65 (Rozliczanie<br />

wynagrodzeń). W książce omówiono między innymi podstawy prawne regulujące sprawy<br />

kadrowo-płacowe, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, czas pracy, systemy wynagradzania,<br />

naliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, sporządzanie listy płac, rozwiązanie stosunku<br />

pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.<br />

Kod 165006 Nr w wykazie MEN 37/2015 Cena 34,90 zł<br />

REFORMA 2012<br />

Rozliczanie<br />

podatków<br />

i innych danin publicznych<br />

Kwalifikacja A.65.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI<br />

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa<br />

Rozliczanie podatków i innych danin publicznych<br />

Kwalifikacja A.65.2<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie<br />

technik rachunkowości i realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.65 (Rozliczanie<br />

podatków i innych danin publicznych). W książce zaprezentowano wiadomości dotyczące<br />

między innymi funkcjonowania finansów publicznych, dochodów i wydatków budżetu państwa<br />

i budżetów samorządów terenowych oraz systemu podatkowego, omówiono też zasady<br />

rozliczania podatków. Publikacja zawiera kolorowe ilustracje, które motywują uczniów do nauki.<br />

Kod 165007 Nr w wykazie MEN 36/2015 Cena 34,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

21


Branża EKONOMICZNA<br />

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI<br />

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa<br />

Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń<br />

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych<br />

Kwalifikacja A.65.3<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie<br />

technik rachunkowości i realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.65<br />

(Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).<br />

W książce zaprezentowano wiadomości dotyczące między innymi zasad rozliczania<br />

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy czy Fundusz<br />

Emerytur Pomostowych. Omówiono też zasady zgłaszania do ubezpieczeń<br />

i wyrejestrowywania z nich.<br />

Kod 165008 Nr w wykazie MEN 35/2015 Cena 29,90 zł<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

Testy i zadania praktyczne<br />

Egzamin zawodowy<br />

Jolanta Libura<br />

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy<br />

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI<br />

Kwalifikacja A.65<br />

Kwalifikacja A.65<br />

Testy i zadania praktyczne, opracowane zgodnie ze standardami wymagań<br />

egzaminacyjnych dla zawodu technik rachunkowości, realizujące treści z zakresu kwalifikacji<br />

A.65 (Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych). Publikacja zawiera pięć zestawów<br />

egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa się z 40 pytań zamkniętych oraz zadań praktycznych<br />

z przykładowymi rozwiązaniami i wskazówkami metodycznymi. Na końcu publikacji<br />

znajduje się klucz odpowiedzi do testów.<br />

Kod 165344<br />

Cena 24,90 zł<br />

22


TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY<br />

Przygotowanie oferty<br />

produktów i usług reklamowych<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ORGANIZACJI<br />

REKLAMY<br />

Alina Kargiel, Dorota Zadrożna<br />

Przygotowanie oferty produktów i usług<br />

reklamowych<br />

Kwalifikacja A.26.1<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji<br />

reklamy i realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.26 (Sprzedaż produktów<br />

i usług reklamowych). W publikacji przedstawiono między innymi znaczenie stosowania<br />

narzędzi marketingu. Wyjaśniono też zasady przygotowywania kalkulacji cen i prezentacji<br />

usług z wykorzystaniem programu komputerowego. Podręcznik zawiera liczne pytania<br />

kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić stopień opanowania materiału.<br />

Kod 160965 Nr w wykazie MEN 26/2016 Cena 34,90 zł<br />

Prowadzenie<br />

sprzedaży<br />

produktów i usług reklamowych<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ORGANIZACJI<br />

REKLAMY<br />

Alina Kargiel, Dorota Zadrożna<br />

Prowadzenie sprzedaży produktów i usług<br />

reklamowych<br />

Kwalifikacja A.26.2<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji<br />

reklamy i realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.26 (Sprzedaż produktów<br />

i usług reklamowych). Publikacja pozwala zdobyć wiedzę między innymi na temat tworzenia<br />

i aktualizacji bazy danych o klientach, identyfikacji typu klienta, prowadzenia rozmowy<br />

sprzedażowej oraz przedstawiania oferty sprzedaży produktów i usług reklamowych. Książka<br />

zawiera liczne przykłady i ćwiczenia oraz pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić<br />

stopień opanowania materiału.<br />

Kod 160966 Nr w wykazie MEN 36/2016 Cena 34,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

23


Branża EKONOMICZNA<br />

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY<br />

Tworzenie przekazu<br />

reklamowego<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ORGANIZACJI<br />

REKLAMY<br />

Anna Kozłowska, Robert Piłka<br />

Tworzenie przekazu reklamowego<br />

Kwalifikacja A.27.1<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy i realizuje<br />

treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej). W publikacji<br />

omówiono między innymi cele przekazu reklamowego i rodzaje narzędzi promocji. Zwrócono szczególną uwagę<br />

na obowiązek stosowania przepisów prawa oraz na przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Publikacja zawiera<br />

pytania kontrolne, które pomogą uczniowi ocenić jego poziom wiedzy na temat przygotowywania kampanii<br />

reklamowej.<br />

Kod 160967 Nr w wykazie MEN 10/2017 Cena 34,90 zł<br />

Projektowanie<br />

środków<br />

reklamowych<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ORGANIZACJI<br />

REKLAMY<br />

Alina Kargiel, Robert Piłka, Dorota Zadrożna<br />

Projektowanie środków reklamowych<br />

Kwalifikacja A.27.2<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy i realizuje<br />

treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej). W publikacji<br />

omówiono między innymi formy, środki i narzędzia promocji niezbędne do przygotowania skutecznej kampanii<br />

reklamowej. Zawarto też przejrzyste schematy i tabele, które pomogą uczniowi uporządkować wiedzę, oraz<br />

pytania kontrolne przeznaczone do samodzielnego sprawdzenia jej poziomu.<br />

Kod 160968 Nr w wykazie MEN 41/2016 Cena 34,90 zł<br />

Tworzenie<br />

planu<br />

medialnego<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ORGANIZACJI<br />

REKLAMY<br />

Dorota Błaszczyk, Julita Machowska<br />

Tworzenie planu medialnego<br />

Kwalifikacja A.27.3<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy i realizuje<br />

treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej). W publikacji<br />

omówiono między innymi zagadnienia związane z umiejętnością oceny projektu przekazu reklamowego przed<br />

jego publikacją czy doboru nośników i rodzaju mediów do przyjętej strategii reklamy. Zawarto też pytania<br />

kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat organizacji kampanii reklamowej.<br />

Kod 160969 Nr w wykazie MEN 6/2017 Cena 34,90 zł<br />

24


Przygotowywanie<br />

środków<br />

reklamowych<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ORGANIZACJI<br />

REKLAMY<br />

Alina Kargiel, Robert Piłka, Dorota Zadrożna<br />

Przygotowywanie środków reklamowych<br />

Kwalifikacja A.27.4<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji<br />

reklamy i realizuje treści z zakresu czwartej części kwalifikacji A.27 (Organizacja<br />

i prowadzenie kampanii reklamowej). Autorzy wyczerpująco omówili między innymi<br />

zagadnienia związane z planowaniem etapów produkcji środków reklamowych. Wskazali<br />

metody i techniki tworzenia reklamy. Publikacja zawiera pytania kontrolne, które pomogą<br />

uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat przygotowywania kampanii reklamowej.<br />

Kod 160970 Nr w wykazie MEN 14/2017 Cena 34,90 zł<br />

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY<br />

Badanie<br />

skuteczności<br />

reklamy<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ORGANIZACJI<br />

REKLAMY<br />

Dorota Błaszczyk, Julita Machowska<br />

Badanie skuteczności reklamy<br />

Kwalifikacja A.27.5<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy<br />

i realizuje treści z zakresu piątej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie<br />

kampanii reklamowej). Autorki wyczerpująco omówiły między innymi zagadnienia związane<br />

z opracowywaniem i interpretacją wyników badań rynku reklamy oraz z ocenianiem jakości<br />

produktów i usług reklamowych według wyznaczonych kryteriów. Publikacja zawiera pytania<br />

kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat przygotowywania<br />

kampanii reklamowej.<br />

Kod 160971 Nr w wykazie MEN 44/2016 Cena 29,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

25


Branża EKONOMICZNA<br />

TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / TECHNIK KSIĘGARSTWA<br />

Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina,<br />

Maria Danuta Wajgner<br />

Organizowanie sprzedaży.<br />

Towar jako przedmiot handlu. Część 1<br />

Kwalifikacja A.18.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa<br />

realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży).<br />

Autorki zaprezentowały wiedzę z zakresu umiejętności związanych z przyjmowaniem<br />

i dokumentowaniem dostaw towarów, ustalaniem cen, jakościową i ilościową<br />

kontrolą towarów, metodami ich przedstawiania, transportem wewnętrznym,<br />

magazynowaniem oraz konserwowaniem produktów i przechowywaniem towarów.<br />

Wiedza teoretyczna została wsparta przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby<br />

praktycznego wykorzystania teorii.<br />

Kod 160912 Nr w wykazie MEN 5/2014 Cena 29,90 zł<br />

Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina,<br />

Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik<br />

Organizowanie sprzedaży.<br />

Organizacja i techniki sprzedaży. Część 2<br />

Kwalifikacja A.18.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa.<br />

Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży).<br />

Autorki zaprezentowały wiedzę z zakresu umiejętności związanych z obsługą urządzeń<br />

stosowanych na różnych stanowiskach pracy, przygotowaniem towarów do sprzedaży,<br />

posługiwaniem się przepisami prawa oraz z metodami inwentaryzacji, zabezpieczania<br />

towarów przed uszkodzeniem czy kradzieżą. Wiedza teoretyczna została wsparta licznymi<br />

przykładami, aby pomóc uczniom w opanowaniu materiału.<br />

Kod 160913 Nr w wykazie MEN 6/2014 Cena 29,90 zł<br />

26


Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina, Maria Danuta Wajgner,<br />

Beata Rzeźnik<br />

Sprzedaż towarów. Część 1. Obsługa klienta<br />

Kwalifikacja A.18.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa realizuje treści z zakresu<br />

drugiej części kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży). Autorki zaprezentowały wiedzę z zakresu umiejętności<br />

związanych z przestrzeganiem zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży i prowadzeniem rozmowy<br />

sprzedażowej, udzielaniem informacji o warunkach sprzedaży, określaniem rodzajów zachowań klientów,<br />

przedstawianiem oferty handlowej, stosowaniem różnych technik sprzedaży oraz realizowaniem zamówień<br />

klientów. Wiedza teoretyczna została wsparta licznymi przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby<br />

praktycznego wykorzystania teorii.<br />

Kod 160914 Nr w wykazie MEN 7/2014 Cena 29,90 zł<br />

Jadwiga Jóźwiak, Monika Knap<br />

Sprzedaż towarów. Część 2. Zajęcia w pracowni<br />

Kwalifikacja A.18.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa realizuje treści z zakresu<br />

drugiej części kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży). Autorki zaprezentowały wiedzę z zakresu umiejętności<br />

związanych z przestrzeganiem zasad obsługi klienta, udzielaniem informacji o warunkach sprzedaży,<br />

przedstawieniem oferty handlowej, stosowaniem różnych technik sprzedaży oraz realizowaniem zamówień<br />

klientów. Wiedzę teoretyczną autorki wsparły licznymi przykładami i ćwiczeniami, które mają na celu pomóc<br />

uczniom w zrozumieniu opisanych treści.<br />

Kod 160916 Nr w wykazie MEN 8/2014 Cena 29,90 zł<br />

TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / TECHNIK KSIĘGARSTWA<br />

Jadwiga Jóźwiak, Monika Knap<br />

Sprzedaż towarów. Część 3. Zajęcia w pracowni<br />

Kwalifikacja A.18.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa realizuje treści z zakresu<br />

drugiej części kwalifikacji A.18 (Sprzedaż towarów). Autorki zaprezentowały wiedzę z zakresu umiejętności<br />

związanych ze sporządzaniem dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów, stosowaniem przepisów<br />

dotyczących VAT-u, przestrzeganiem praw konsumenta oraz procedur przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.<br />

Liczne przykłady i ćwiczenia ułatwią uczniom zrozumienie opisanych treści.<br />

Kod 160917 Nr w wykazie MEN 9/2014 Cena 29,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

27


Branża EKONOMICZNA<br />

TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / TECHNIK KSIĘGARSTWA<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

sprzedaży<br />

TECHNIK HANDLOWIEC<br />

TECHNIK KSIĘGARSTWA<br />

SPRZEDAWCA<br />

Jadwiga Józwiak, Monika Knap<br />

Pracownia sprzedaży<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodach sprzedawca, technik handlowiec<br />

i technik księgarstwa. Karty pracy dotyczą efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów<br />

(bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz dla poszczególnych zawodów w ramach obszaru administracyjno-<br />

-usługowego (podbudowa do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.j) i PKZ(A.m).<br />

Kod 165019<br />

Cena 39,90 zł<br />

Donata Andrzejczak<br />

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.18<br />

Testy i zadania praktyczne dla zawodów technik handlowiec, sprzedawca, technik księgarstwa realizują treści<br />

z zakresu z kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży). Podręcznik zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. Każdy<br />

zestaw składa się z 40 pytań zamkniętych oraz 5 zadań praktycznych wraz z przykładowymi rozwiązaniami<br />

oraz wskazówkami. Na końcu publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi do testów. Zbiór opracowany zgodnie<br />

ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz strukturą egzaminu z kwalifikacji.<br />

Kod 165303<br />

Cena 24,90 zł<br />

Katarzyna Kocierz<br />

Marta Misiarz<br />

Podręcznik<br />

Prowadzenie sprzedaży. Tom I<br />

Towar jako<br />

przedmiot handlu<br />

TECHNIK HANDLOWIEC<br />

SPRZEDAWCA<br />

TECHNIK KSIĘGARSTWA<br />

Katarzyna Kocierz, Marta Misiarz<br />

Prowadzenie sprzedaży. Tom I. Towar jako przedmiot handlu<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach sprzedawca, technik handlowiec i technik<br />

księgarstwa. W publikacji dokładnie omówiono między innymi: towary żywnościowe (ze zwróceniem uwagi<br />

na informacje istotne dla konsumenta), BHP, techniki ergonomicznej pracy, ochronę praw konsumenta,<br />

uczciwość i odpowiedzialność sprzedawcy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić jego poziom wiedzy.<br />

Kod 165801 Nr w wykazie MEN 87/2013 Cena 24,90 zł<br />

28


Halina Zielińska<br />

Prowadzenie sprzedaży. Tom II<br />

Organizacja<br />

i techniki sprzedaży<br />

TECHNIK HANDLOWIEC<br />

SPRZEDAWCA<br />

TECHNIK KSIĘGARSTWA<br />

Halina Zielińska<br />

Prowadzenie sprzedaży. Tom III<br />

Obsługa klientów<br />

TECHNIK HANDLOWIEC<br />

SPRZEDAWCA<br />

TECHNIK KSIĘGARSTWA<br />

Podręcznik<br />

Podręcznik<br />

Halina Zielińska<br />

Prowadzenie sprzedaży. Tom II. Organizacja i techniki sprzedaży<br />

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodach technik handlowiec, technik księgarstwa oraz sprzedawca.<br />

Omówiono w nim zagadnienia dotyczące między innymi: zasad zamawiania, przyjmowania i dokumentowania<br />

dostaw, kontroli towarów, gospodarki zapasami, zasad ustalania cen, oznakowania towarów czy zabezpieczania<br />

towarów przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Treści teoretyczne autorka wsparła licznymi przykładami.<br />

Kod 165802 Nr w wykazie MEN 74/2013 Cena 24,90 zł<br />

Halina Zielińska<br />

Prowadzenie sprzedaży. Tom III. Obsługa klienta<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach sprzedawca, technik handlowiec i technik<br />

księgarstwa. W publikacji szczegółowo omówiono metody prowadzenia sprzedaży. Duży nacisk położono<br />

na przebieg rozmowy sprzedażowej i cechy osobowościowe sprzedawcy. Scharakteryzowano także typy<br />

klientów oraz zwrócono uwagę na zasady etyki i bezpieczeństwa pracy związanej ze sprzedażą.<br />

Kod 165804 Nr w wykazie MEN 70/2013 Cena 24,90 zł<br />

TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / TECHNIK KSIĘGARSTWA<br />

Maria Wajgner<br />

Agnieszka Urzędowska-Wardencka<br />

Podręcznik<br />

Prowadzenie sprzedaży. Tom IV<br />

Przedsiębiorca<br />

w handlu<br />

TECHNIK HANDLOWIEC<br />

SPRZEDAWCA<br />

TECHNIK KSIĘGARSTWA<br />

Maria Wajgner, Agnieszka Urzędowska-Wardencka<br />

Prowadzenie sprzedaży. Tom IV. Przedsiębiorca w handlu<br />

Podręcznik do nauki zawodów technik handlowiec, technik księgarstwa i sprzedawca, skierowany do uczniów<br />

technikum oraz zasadniczych szkół zawodowych. W publikacji omówiono kwestie związane z informowaniem<br />

klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej, pokazano sposoby obsługi urządzeń<br />

technicznych stosowanych na stanowiskach pracy oraz przedstawiono przepisy prawa związane z VAT-em.<br />

Zawiera treści dotyczące BHP i podstaw działalności gospodarczej.<br />

Kod 165803 Nr w wykazie MEN 12/2014 Cena 24,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

29


Branża EKONOMICZNA<br />

TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / TECHNIK KSIĘGARSTWA<br />

Zarządzanie<br />

działalnością handlową<br />

REFORMA 2012<br />

Kwalifikacja A.22.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK HANDLOWIEC<br />

Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska,<br />

Tomasz Żyminkowski<br />

Marketing w działalności gospodarczej<br />

Kwalifikacja A.22.1<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec i realizuje treści<br />

z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.22 (Organizowanie działań reklamowych i marketingowych).<br />

Książka, dzięki przystępnie przekazanej wiedzy oraz przykładom i ćwiczeniom, pozwala zdobyć umiejętności<br />

związane z badaniem i analizą rynku, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących działalności<br />

marketingowej, podejmowaniem decyzji handlowych na podstawie analiz statystycznych oraz opracowywaniem<br />

planu marketingowego.<br />

Kod 160915 Nr w wykazie MEN 36/2013 Cena 29,90 zł<br />

Zofia Mielczarczyk<br />

Zarządzanie działalnością handlową<br />

Kwalifikacja A.22.2<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec i realizuje treści<br />

z zakresu drugiej części kwalifikacji A.22 (Zarządzanie działalnością handlową). Książka w przystępny sposób<br />

prezentuje informacje związane z działalnością firmy handlowej. Pozwala zdobyć umiejętności prowadzenia<br />

negocjacji handlowych, zawierania umów oraz przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Liczne przykłady<br />

i ćwiczenia ułatwią uczniom zrozumienie opisanych treści.<br />

Kod 160922 Nr w wykazie MEN 21/2014 Cena 29,90 zł<br />

Zofia Mielczarczyk<br />

Dokumentacja ekonomiczno-finansowa<br />

Kwalifikacja A.22.3<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec i realizuje treści<br />

z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.22 (Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej). Książka<br />

w przystępny sposób prezentuje wiedzę związaną z prowadzeniem rachunkowości handlowej. Uczy ustalania<br />

wyniku finansowego różnymi metodami, sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych oraz<br />

opracowywania planów finansowych. W zrozumieniu opisanych treści pomogą uczniom liczne przykłady<br />

i ćwiczenia.<br />

Kod 160919 Nr w wykazie MEN 38/2013 Cena 34,90 zł<br />

30


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

rachunkowości<br />

firmy handlowej<br />

TECHNIK HANDLOWIEC<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

Teresa Gorzelany<br />

Pracownia rachunkowości firmy handlowej<br />

Publikacja skierowana do uczniów techników, którzy kształcą się w zawodzie technik<br />

handlowiec. Ma na celu przygotowanie młodzieży do obsługi finansowo-księgowej<br />

małej firmy handlowej, prowadzącej dokumentację księgową wymaganą w rozliczeniach<br />

podatkowych. Pozwala zdobyć umiejętności wypełniania dokumentacji w formie<br />

papierowej i elektronicznej. Wiele treści ujęto w formę kart pracy.<br />

Kod 165020<br />

Cena 39,90 zł<br />

TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / TECHNIK KSIĘGARSTWA<br />

Testy i zadania praktyczne<br />

Egzamin zawodowy<br />

Renata Lalak, Aneta Pękul<br />

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy<br />

TECHNIK HANDLOWIEC<br />

Kwalifikacja A.22<br />

Kwalifikacja A.22<br />

Publikacja jest skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik handlowiec<br />

i realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.22 (Prowadzenie działalności handlowej). Zawiera<br />

5 zestawów egzaminacyjnych po 40 pytań zamkniętych, do których dołączono klucz<br />

odpowiedzi i 5 zadań praktycznych. Do rozwiązania zadań autorki wykorzystały programy<br />

Subiekt GT oraz Rewizor GT firmy InsERT GT.<br />

Kod 165330<br />

Cena 24,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

31


Branża EKONOMICZNA<br />

TECHNIK ADMINISTRACJI<br />

Jacek Boratyński<br />

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego. Część 1.<br />

Podstawy prawa pracy<br />

Kwalifikacja A.68.1<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik administracji<br />

i realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.68 (Przygotowywanie dokumentów<br />

na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego). Książka w przystępny sposób wyjaśnia,<br />

jak wykorzystywać różne źródła prawa, zapisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, akty<br />

prawne oraz instrukcje i regulaminy wewnętrzne podczas wykonywania pracy w organach<br />

administracji publicznej. Liczne przykłady i ćwiczenia ułatwią uczniom zrozumienie<br />

opisanych treści.<br />

Kod 153805 Nr w wykazie MEN 18/2013 Cena 34,90 zł<br />

Joanna Ablewicz<br />

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego. Część 2.<br />

Podstawy prawa cywilnego<br />

Kwalifikacja A.68.1<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik administracji<br />

i realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.68 (Przygotowywanie dokumentów<br />

na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego). Książka przystępnie opisuje między<br />

innymi zasady korzystania z przepisów prawa cywilnego i rozróżniania osoby fizycznej od osoby<br />

prawnej. Uczy, jak określać skutki niezachowania terminów i ustalać rodzaj odpowiedzialności<br />

cywilnej. Liczne przykłady i ćwiczenia ułatwią uczniom zrozumienie opisanych treści.<br />

Kod 153802 Nr w wykazie MEN 19/2013 Cena 34,90 zł<br />

32


Anna Kociołek-Pęksa, Władysław Pęksa, Jarosław Wierzbicki,<br />

Emilia Rucińska-Sech, Joanna Ablewicz<br />

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego<br />

Kwalifikacja A.68.2<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik administracji i realizuje treści z zakresu<br />

drugiej części kwalifikacji A.68 (Prowadzenie postępowania administracyjnego). W książce w przystępny sposób<br />

zaprezentowano wiedzę z zakresu prawa administracyjnego. Autorzy uczą umiejętności niezbędnych podczas<br />

pracy w jednostkach administracji publicznej, takich jak przestrzeganie zasad postępowania administracyjnego,<br />

sporządzanie dokumentów oraz przygotowywanie postanowień. Publikacja zawiera liczne przykłady i ćwiczenia,<br />

które pomogą uczniom w zrozumieniu materiału.<br />

Kod 153803 Nr w wykazie MEN 47/2013 Cena 34,90 zł<br />

TECHNIK ADMINISTRACJI<br />

Zofia Mielczarczyk<br />

Podstawy finansów publicznych<br />

Kwalifikacja A.68.3<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik administracji i realizuje treści z zakresu<br />

trzeciej części kwalifikacji A.68 (Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych).<br />

W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące finansów publicznych, takie jak formy organizacyjno-prawne<br />

sektora finansów publicznych, budżet jednostki organizacyjnej oraz dochody i wydatki budżetu państwa.<br />

Publikacja zawiera liczne przykłady i ćwiczenia, które pomogą uczniom w zrozumieniu materiału.<br />

Kod 160901 Nr w wykazie MEN 10/2013 Cena 34,90 zł<br />

Jacek Boratyński<br />

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.68<br />

Testy i zadania praktyczne dla zawodu technik administracji realizują treści z zakresu kwalifikacji A.68 (Obsługa<br />

klienta w jednostkach administracji). Publikacja zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa<br />

się z 40 pytań zamkniętych oraz 5 zadań praktycznych z przykładowymi rozwiązaniami oraz wskazówkami<br />

dla ucznia. Na końcu zamieszczono klucz odpowiedzi. Autor opracował testy zgodnie ze standardami wymagań<br />

egzaminacyjnych oraz strukturą egzaminu z kwalifikacji.<br />

Kod 165304<br />

Cena 24,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

33


Branża EKONOMICZNA<br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE<br />

DLA ZAWODÓW BRANŻY EKONOMICZNEJ<br />

Organizacja<br />

i technika pracy<br />

biurowej<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

BRANŻA EKONOMICZNA<br />

Urszula Łatka<br />

Organizacja i technika pracy biurowej<br />

Publikacja realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego<br />

stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m). W książce zaprezentowano wiedzę z zakresu<br />

organizacji i techniki pracy biurowej. Autorka uczy między innymi umiejętności prowadzenia korespondencji<br />

służbowej, obsługi sprzętu biurowego, korzystania z programów komputerowych, przechowywania dokumentów<br />

czy ochrony danych osobowych. Treści teoretyczne zostały wsparte licznymi przykładami wskazującymi sposoby<br />

praktycznego wykorzystania teorii.<br />

Kod 153809<br />

Cena 29,90 zł<br />

Wprowadzenie<br />

do ekonomii<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

BRANŻA EKONOMICZNA<br />

Ewelina Nojszewska<br />

Wprowadzenie do ekonomii<br />

Publikacja do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej realizuje efekty<br />

kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, które stanowią podbudowę<br />

do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m). W książce wyczerpująco objaśniono podstawowe pojęcia oraz<br />

prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Wiedzę teoretyczną autorka wsparła licznymi<br />

przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.<br />

Kod 160904<br />

Cena 29,90 zł<br />

Alicja Maksimowicz-Ajchel<br />

Zarys statystyki<br />

Publikacja realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego<br />

stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m). W książce omówiono między innymi rodzaje<br />

badań statystycznych oraz określono ich przydatność. Autorka uczy też, jak opracowywać i prezentować dane<br />

statystyczne i wyniki badań przy wykorzystaniu programów komputerowych. Treści teoretyczne zostały wsparte<br />

przykładami oraz ćwiczeniami wskazującymi sposoby praktycznego wykorzystania teorii.<br />

Kod 153808<br />

Cena 29,90 zł<br />

34


Język angielski<br />

zawodowy<br />

w gastronomii branży ekonomicznej<br />

ZESZYT ĆWICZEŃ<br />

Joanna Badowska-Kionka<br />

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej<br />

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej<br />

wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące<br />

w mikroekonomii i makroekonomii. W publikacji przedstawiono także przepisy BHP<br />

oraz normy zatrudnienia, w tym poruszono kwestie umowy o pracę, zasad rozmowy<br />

kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.<br />

Kod 160910<br />

Cena 29,90 zł<br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW BRANŻY EKONOMICZNEJ<br />

Joanna Badowska-Kionka, Joanna Długokęcka<br />

Język niemiecki zawodowy w branży<br />

ekonomicznej<br />

W zeszycie ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży ekonomicznej<br />

wyczerpująco objaśniono podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące<br />

w mikroekonomii i makroekonomii. W publikacji przedstawiono także przepisy BHP<br />

oraz normy zatrudnienia, w tym poruszono kwestie umowy o pracę, zasad rozmowy<br />

kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.<br />

Kod 160911<br />

Cena 29,90 zł<br />

KATALOG 2019/2020<br />

35


Branża EKONOMICZNA<br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW BRANŻY EKONOMICZNEJ<br />

Bezpieczeństwo<br />

i higiena pracy<br />

Prowadzenie<br />

działalności<br />

gospodarczej<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA<br />

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH<br />

ZAWODÓW<br />

Zawiera<br />

treści<br />

z KPS<br />

i OMZ<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA<br />

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH<br />

ZAWODÓW<br />

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała<br />

Bezpieczeństwo i higiena pracy<br />

W podręczniku omówiono i na podstawie praktycznych przykładów przybliżono<br />

następujące zagadnienia z zakresu BHP: uwarunkowania prawne, zagrożenia zawodowe,<br />

przepisy przeciwpożarowe, zasady ergonomii oraz techniki udzielania pierwszej pomocy<br />

przedmedycznej.<br />

Kod 163801<br />

Cena 34,90 zł<br />

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue<br />

Prowadzenie działalności gospodarczej<br />

(z KPS i OMZ)<br />

Publikacja realizuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Autorki<br />

zaprezentowały wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,<br />

objaśniły zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, omówiły przepisy prawa<br />

dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (prawo pracy, prawo o ochronie<br />

danych osobowych, prawo podatkowe, prawo autorskie). Treści teoretyczne zostały<br />

wsparte przykładami oraz ćwiczeniami ułatwiającymi zrozumienie opisanych treści.<br />

Kod 158501<br />

Cena 39,90 zł<br />

36


KSZTAŁCIMY ZAWODOWO!<br />

BUD.29<br />

BUD.27<br />

BUD.<br />

BUD.27<br />

BUD.14<br />

D.11<br />

BUD.08BUD.14<br />

BUD.11<br />

BUD<br />

UD.27<br />

BUD.14BUD.11<br />

BUD.27<br />

BUD.08<br />

BUDOWLANA<br />

BUD.<br />

D.14<br />

BUD.14 BUD.27<br />

BUD.27BUD.08<br />

BUD.14<br />

BUD.08<br />

BUD.<br />

SPL.0<br />

KATALOG .052019/2020<br />

AU.22<br />

BUD.1<br />

.11<br />

BUD<br />

T.07 HGT.12<br />

HGT.06 SPC.03<br />

HGT.02 HGT.03<br />

HGT.07<br />

HGT.<br />

GASTRONOMICZNA<br />

TURYSTYCZNO-HOTELARSKA<br />

HTG.07 SPC.03<br />

HGT.02<br />

HGT.06<br />

HGT.<br />

T.07 HGT.12<br />

HTG.07<br />

SPC.03<br />

HGT.<br />

HGT.02<br />

HGT.02<br />

HTG.07S<br />

HGT.02<br />

HGT.06 HGT.03<br />

HGT.12<br />

SPC.03<br />

KATALOG 2019/2020<br />

HGT.06<br />

HGT<br />

INF.02<br />

ELM.03<br />

INF.03 INF.03<br />

INF.02<br />

ELE.02<br />

ELE.02<br />

ELM.06<br />

ELM.06<br />

ELM.02<br />

INF.02<br />

ELM.05<br />

ELE.03<br />

ETI.3<br />

ELM.02<br />

ELM.06<br />

INF02 INF.02 ELEKTRONICZNA<br />

INFORMATYCZNA<br />

ELEKTRYCZNA<br />

FRK. K.03<br />

FRK.01<br />

FRK.01<br />

MEC.08<br />

MOT.05<br />

INF.0<br />

.02<br />

INF.03<br />

ELM.06<br />

INF.03<br />

ELE. E.0<br />

.31 AU.22<br />

KATALOG 2019/2020<br />

INF.<br />

F.03<br />

ELM0<br />

MOT.02<br />

MEC.05<br />

ROL.04<br />

MOT.06<br />

MOT.0<br />

MECHANICZNA I SAMOCHODOWA<br />

FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA<br />

ROLNICZA<br />

MEC.03<br />

MOT06<br />

FRK.04<br />

MOT.02<br />

ROL.04<br />

MEC. C.09<br />

MOT<br />

MOT<br />

FRK.01<br />

FRK.03<br />

ROL.04 MOT.06<br />

KATALOG 2019/2020<br />

03<br />

MEC.03<br />

ROL 04<br />

Szczegółowe informacje: wsip.pl/oferta/wydawnictwa-zawodowe<br />

Pełna oferta publikacji: sklep.wsip.pl<br />

Kontakt z wydawnictwem: infolinia 801 220 555


Konsultant edukacyjny<br />

Wyjani wtliwoci zarezentuje ublikacje wskae najlesz<br />

oert omoe w wyborze i zamówieniu odrczników.<br />

wsi.l<br />

Inormacje o wszystkic ublikacjac zawodowyc WSiP<br />

w tym o nowociac i zaowiedziac moliwo obejrzenia<br />

ramentów odrczników.<br />

skle.wsi.l<br />

Pena oerta ublikacji zawodowyc<br />

inormacja o cenac rabatac i romocjac.<br />

Inolinia 801 220 555<br />

ezoredni kontakt z racownikiem wydawnictwa.<br />

<strong>GZW285</strong><br />

Wdawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spka Akcjna z siedzi w Warszawie prz Al Jerozolimskich 6 00-0 Warszawa<br />

wpisana do rejestru przedsiiorcw prowadzonego przez Sd Rejonow dla mst Warszaw w Warszawie<br />

II Wdzia Gospodarcz Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS 00005506<br />

NIP 52260522 kapita zakadow 40 36 0 z wpacon w caoci

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!