06.09.2019 Views

GZW285 branża ekonomiczna

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SPL.01

EKA.04

SPL.05 EK

EKA.05

EKA.07

PGF.07

SPL.02

SPL

PL.01

EKA.04

EKONOMICZNA

KA.07

ABE.65

SPL.0

.02

PGF.08

EKA.0

A.04

SPL.05

PGF.07

EKA.05

07 ABE.65 SPL.02

EKA.04

SPL.0

SPL.

L.02

PGF. F.0

.05 AU.22

KATALOG 2019/2020


WYKAZ KWALIFIKACJI W ZAWODACH W OFERCIE WSiP

NOWE

OZNACZENIE

KWALIFIKACJI

EKA.01

EKA.04

EKA.05

NAZWA KWALIFIKACJI

suga klienta w jenostkach

administracji

Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacjnej

Prowadzenie spraw

kadrowo-pacowch i gospodarki

nansowej jednostek

organizacjnch

AKTUALNA

NAZWA ZAWODU

POPRZEDNIE

OZN. KWALIFIKACJI

REFORA

POPRZEDNIE

OZN. KWALIFIKACJI

REFORA

Technik administracji A.68 AU.68

Technik ekonomista A.35 AU.35

Technik ekonomista

Technik rachunkowoci

A.36 AU.36

EKA.07 Prowadzenie rachunkowoci Technik rachunkowoci A.65 AU.65

HAN.01

Prowadzenie sprzeda

Technik handlowiec

Sprzedawca

Technik ksigarstwa

A.18 AU.20

HAN.02 Prowadzenie dziaa handlowch Technik handlowiec A.22 AU.25

PGF.07

konwanie przekazu

reklamowego

Technik reklam A.26 AU.29

PGF.08 arzdzanie kampani reklamow Technik reklam A.27 AU.30

SPL.01

SPL.02

SPL.03

suga magaznw

suga podrnch w portach

i terminalach

suga adunkw w portach

i terminalach

Technik logistk

agaznier-logistk

Technik eksploatacji portw

i terminali

Technik eksploatacji portw

i terminali

A.30 AU.22

A.33 AU.33

A.34 AU.34

SPL.04 Organizacja transportu Technik logistk A.31, A.32 AU.32

SPL.05

Organizacja transportu oraz

osuga klientw i kontrahentw

Technik spedtor A.28, A.29 AU.31

Zaenay odcnk do systkc

ooujcyc skole odsta oaoyc

Prowadzenie

dokumentacji

w jednostce

organizacyjnej

Część 1

EKA.04

Organizacja transportu

oraz obsługa klientów

i kontrahentów

Organizacja i prowadzenie

prac związanych

z przeładunkiem

oraz magazynowaniem

towarów i ładunków

w portach i terminalach

Część 1

AU.34

Podstawy

transportu

Podręcznik do nauki zawodu

Podręcznik do nauki zawodu

Podręcznik do nauki zawodu

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK SPEDYTOR

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK SPEDYTOR

TECHNIK EKSPLOATACJI

PORTÓW I TERMINALI

Pierwsza kwalifikacja

w 5-letnim technikum

Pierwsza kwalifikacja

w 4-letnim technikum

Druga kwalifikacja

w 4-letnim technikum

Pulikacja kaej klas

4- i 5-letniego technikum


W ZODZIE

Z REFOR

To ju trzeci etap reform ajgsze

zmian w strukturze i sstemie ksztacenia

zawodowego wprowadzone w r

Aby wesrze nauczycieli i rozoy ziany

w czasie WSiP ju wtedy wrowadzi

do szk nowe zienione odrczniki.

Teraz zgodnie z reform dostosowujem

numer i nazw kwalifikacji a do nauki zawodw

w ktrch nowa podstawa programowa

wprowadza zmian wdajem nowe podrczniki

Jakie czekaj Ci wyzwania

odwjny rocznik uczniw w rnm wieku

po dwch rnch tpach szk klasie

gimnazjum i klasie szko podstawowej

wyduenie czasu nauczania zawodu o jeden

rok szkoln w technikach

due zmian w nauczaniu nowa odstawa

roraowa w pierwszch klasach

technikw i szk ranowch nowe oszar

ksztacenia i nowe numer kwalifikacji

obowizkowe ezainy potwierdzajce

kwalifikacje w zawodzie

rezgnacja przez z akceptacji

podrcznikw i zwizane z tm zagroenia

ROK SZKOLNY 2122

Tecnika

letnie

na podudowie -letniej

szko podstawowej

czniowie pierwszch klas

realizuj program zgodn

z odstaw roraow

21

ranowe

szkoy I stonia

na podudowie -letniej

szko podstawowej

Pierwsz rocznik uczniw

ktrz realizuj program

zgodn z odstaw

roraow 21

Tecnika letnie

ranowe szkoy I stonia

na podudowie gimnazjum

czniowie klas realizuj program zgodn z odstaw

roraow 21 czniowie kontnuujc

nauk w technikach program zgodn z odstaw

roraow 212 i 21 w ranowch szkoach

program zgodn z odstaw roraow 21


WSPIERAY WAS!

luie auczciela na uczepl jest ponad

3 ateriaw ddaktcznch i metodcznch

przgotowanch przez dowiadczonch autorw

i najwszej klas ekspertw S gotowe do wdruku

i wkorzstania podczas lekcji

PRZYOTOWUJEY

ATERIAY ETODYCZNE

Nowoci w klubie

Dokuentacja

Ocenianie

Lekcje

Dianostyka

owa podstawa programowa

ozkad materiau plan wnikowe

plan nauczania w tm do nowch

kwalifikacji trzliterowch

Odpowiedzi do pta i zada

z podrcznika

cz i

Docz do Klubu

Nauczyciela

1

Pomoce

Zasoby Klubu

s na bieco

uzueniane

i aktualizowane.

ejd na uczepl i kliknij DOCZ

DO KLUU.

ozwizania do zada ze


oraz


Sprawdzian do kadego dziau

z moliwoci edcji i dostosowania

do potrze zawodu technik logistk

Dodatkowo odpowiedzi i punktacja

do zada

ragment przkadowch arkusz

egzaminacjnch do zawodu technik

logistk

2

3

Podaj e-mail zdeniuj HASO i zaakceptuj

REULAIN.

ierz szko i ZAZNACZ OPCJ estem

nauczcielem zawodowm

Wykorzystaj wyjtkowe materiay!WYDRUKUJ I PODPISZ formularz rejestracjn

lij go poczt tradcjn na adres SiP

lu skan na oswiadczeniewsipcompl

AKTYWUJ KONTO klikajc link w wiadomoci

ktr otrzmasz na adres mailow podan

podczas rejestracji

Jeli asz ju konto w inny serwisie WSiP wystarczy e si zaloujesz.

Jeli nie aitasz asa skorzystaj z ocji Przyonij aso.

ZAPEWNIAY KOPLEKSOW

OFERT

podrczniki

zior zada

pracownie

repettoria i test

test i zadania

zeszt wicze

do jzka ocego


DZIELIMY SI WIEDZ

KSZTACIMY

ZAWODOWO

Najnowsze informacje owiatowe przekazujem

na konferencjach e-spotkaniach i weinariach

W 201 r zapraszam na Kongres zawodowe

Publikacje do zawodów:

TECHNIK LOGISTYK

GYNIELOGISTYK 4

TECHNIK SPEDYTOR 10

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW

I TERMINALI 13

TECHNIK EKONOMISTA 15

PODNOSIMY KOMPETENCJE

TECHNIK RACHNKOWOCI

1

Szkolenia dopasowane do potrze nauczcieli

dostpne w ofercie Orodka Rozwoju Kompetencji

Edukacjnch

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 23

TECHNIK HANDLOWIEC

/ SPRZEDAWCA

/ TECHNIK KSIGARSTWA 26

TECHNIK ADMINISTRACJI 32

OFERUJEMY WSPARCIE

KONSULTANTÓW EDUKACYJNYCH

EEKTY KSZTACENIA

WSPÓLNE DLA ZAWODÓW

RANY EKONOMICZNEJ 34

Wposaeni w wiedz na temat ksztacenia zawodowego

i ofert podrcznikw zawodowch s do Pastwa dspozcji

Zapraszam take do kontaktu z konsultantem

telecentrum pod numerem 801 220 555

Cen podane w katalogu oowizuj od 104 do 3112201 r

Materia katalogu zosta opracowan na podstawie staw z dnia

22 listopada 201 r o zmianie ustaw Prawo owiatowe ustaw

o sstemie owiat oraz niektrch innch ustaw tzw ustawa

zawodowa oraz projektu rozporzdzenia MEN w sprawie

zawodw szkolnictwa ranowego z dnia 21 grudnia 201 r

Zdjcia ute w katalogu pochodz z shuerstockcom


Branża EKONOMICZNA

TECHNIK LOGISTYK / MAGAZYNIER-LOGISTYK

Obsługa

magazynów

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK LOGISTYK

MAGAZYNIER-LOGISTYK

Część 1

SPL.01

N

NOWOŚĆ

Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

Obsługa magazynów. Część 1

Kwalifikacja SPL.01

Jeden z najpopularniejszych podręczników do nauki zawodów technik logistyk i magazynier-logistyk

dostosowany do nowej podstawy programowej. Publikacja zachowuje wszystkie wcześniejsze atuty,

które pomagają w opanowaniu materiału: dużą liczbę przykładów, zdjęć, schematów oraz ćwiczeń i pytań

sprawdzających wiedzę. Zgodnie z nowymi wymaganiami podręcznik obejmuje zagadnienia: podstawy logistyki,

zapasy w przedsiębiorstwie, procesy w magazynie, zagospodarowanie przestrzeni magazynowej, informatyka

w magazynie, koszty i dokumentacja, ewidencja w gospodarce magazynowej, zabezpieczanie majątku, BHP

oraz kompetencje personalne i społeczne.

Polecamy do reformy 2019

Kod 1609I3 II kwartał 2019 Cena 45,90 zł

Obsługa

magazynów

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK LOGISTYK

MAGAZYNIER-LOGISTYK

Część 2

SPL.01

N

NOWOŚĆ

Andrzej Kij, Magda Ligaj, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

Obsługa magazynów. Część 2

Kwalifikacja SPL.01

Druga część popularnego podręcznika do nauki zawodów technik logistyk i magazynier-logistyk dostosowanego

do nowej podstawy programowej. Publikacja zachowuje wszystkie wcześniejsze atuty: dużą liczbę przykładów,

zdjęć, schematów oraz ćwiczeń i pytań sprawdzających wiedzę. Nowy podręcznik uwzględnia: organizację

produkcji, materiały i surowce w działalności produkcyjnej, jakość w produkcji, normy i procedury oceny jakości,

przepływ zasobów, zapasy produkcji w toku, organizację procesów magazynowych w produkcji, systemy

informatyczne wykorzystywane w produkcji, odpady w procesie produkcji, rodzaje odpadów, dokumentację

w procesie produkcyjnym, procesy i dokumentację w dystrybucji.

Polecamy do reformy 2019

Kod 1609I4 III kwartał 2019 Cena 45,90 zł

Andrzej Kij, Magda Ligaj, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

Obsługa magazynów. Część 2

Kwalifikacja AU.22

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach: technik logistyk,

magazynier-logistyk. Obejmuje treści z zakresu kwalifikacji AU.22 (Obsługa magazynów). Przedstawiono

tu niezbędne w zawodzie wiadomości na temat obsługi magazynów przyprodukcyjnych – od organizacji

produkcji aż po dokumentację przepływu materiałów. Uczeń zapozna się też z obsługą magazynów dystrybucji.

Kod 1609D0 Nr w wykazie MEN 1.7./2017 Cena 45,90 zł

4


+ TESTY

EGZAMIN ZAWODOWY

NOWE

REPETYTORIUM

Przykładowy arkusz egzaminacyjny

KWALIFIKACJA AU.22

MAGAZYNIER-LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK

Organizacja

transportu

Część 1

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK LOGISTYK

AU.32

N

NOWOŚĆ

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja AU.22

Repetytorium stanowi kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami. Publikacja zawiera

część repetytoryjną oraz 5 testów do części pisemnej egzaminu z kluczami odpowiedzi i 5 zadań praktycznych

z rozwiązaniami do części praktycznej egzaminu, a także przykładowy arkusz egzaminacyjny. Testy i zadania

praktyczne opracowane zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik logistyk i magazynier-logistyk

do kształcenia w kwalifikacji AU.22 (Obsługa magazynów) umożliwiają sprawdzenie wiedzy i umiejętności.

Kod 1609H3 Termin wydania: III kwartał 2019 Cena 34,90 zł

Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

Organizacja transportu. Część 1

Kwalifikacja AU.32

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizuje treści z zakresu kwalifikacji AU.32 (Organizacja

transportu). To kompendium wiedzy na temat planowania i organizowania procesów transportowych.

W podręczniku opisano między innymi: rodzaje gałęzi transportowych, infrastrukturę transportową, przepisy

prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego czy technologie procesów transportowych. Teorię autorzy

uzupełnili przykładami i ćwiczeniami, które pomogą uczniom w zrozumieniu opisanych treści. Do podręcznika

dodano również praktyczny słowniczek pojęć i terminów branżowych oraz wykaz pojęć w językach polskim,

angielskim i niemieckim.

Kod 1609D2 Nr w wykazie MEN 1.28.15/2108 Cena 39,90 zł

TECHNIK LOGISTYK / MAGAZYNIER-LOGISTYK

Organizacja

transportu

Część 2

AU.32

Justyna Stochaj, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

Organizacja transportu. Część 2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK LOGISTYK

Kwalifikacja AU.32

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizuje treści z zakresu kwalifikacji AU.32 (Organizacja

transportu). To kompendium wiedzy na temat planowania i organizowania procesów spedycyjnych

oraz dokumentowania procesów transportowo-spedycyjnych. W zrozumieniu opisanych treści pomogą

uczniom liczne przykłady i ćwiczenia. Na końcu podręcznika dodano praktyczny słowniczek pojęć i terminów

branżowych oraz wykaz pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Kod 1609D3 Nr w wykazie MEN 1.28.16/2108 Cena 39,90 zł

KATALOG 2019/2020

5


Branża EKONOMICZNA

TECHNIK LOGISTYK / MAGAZYNIER-LOGISTYK

Zbiór zadań

z logistyki

część 1

branża ekonomiczna

TECHNIK LOGISTYK

MAGAZYNIER-LOGISTYK

Zbiór zadań

z logistyki

część 2

branża ekonomiczna

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK SPEDYTOR

Grażyna Karpus

Zbiór zadań z logistyki. Część 1

Zbiór zadań z logistyki. Część 1 sprawdza wiadomości i umiejętności w zawodach technik logistyk

i magazynier-logistyk. Publikacja zawiera bardzo dużo ćwiczeń, które pomogą uczniom nabyć umiejętności

niezbędne w takich obszarach, jak: dokumenty magazynowe i finansowe, analiza ABC i XYZ zapasów, dobór

dostawców, metody ustalania wielkości dostaw, formowanie i oznakowanie ładunku, planowanie przepływu

materiałów, prognozowanie popytu. Struktura zbioru daje możliwość kilkukrotnego wykonania podobnych

ćwiczeń, a stopniowanie ich trudności ułatwia uczniom zrozumienie nawet trudniejszych zagadnień. Dział

ostatni pozwala utrwalić zdobyte umiejętności, a także poznać strukturę i zasady oceniania praktycznych zadań

egzaminacyjnych. Publikacja może być wykorzystana jako pomocnicza do prowadzenia zajęć w technikum

i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie technik logistyk.

Kod 1609B6

Cena 29,90 zł

Monika Knap, Radosław Knap

Zbiór zadań z logistyki. Część 2

Zbiór zadań dla uczniów kształcących się w zawodach związanych z logistyką i spedycją. Pozwala ćwiczyć

umiejętności związane z formowaniem ładunku, organizacją transportu, wyborem optymalnej metody

transportu, właściwego oznakowania przewożonych towarów, a także wystawianiem dokumentów – listów

przewozowych, faktur itp. Publikacja umożliwia uczniom zdobywanie biegłości w rozwiązywaniu zadań,

z którymi mogą się spotkać na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Ostatnie kilka zadań

ułożonych jest na wzór zadań występujących w praktycznej części egzaminu.

Kod 1609D8

Cena 29,90 zł

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

gospodarki materiałowej

TECHNIK LOGISTYK

Jarosław Stolarski

Pracownia gospodarki materiałowej

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk, realizuje treści

z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji

i magazynowania. Książka składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań, które pozwalają uczniowi

kształtować umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem zawodu. Zawiera też liczne pytania kontrolne,

pomocne w samodzielnej ocenie stopnia opanowania materiału.

Kod 160975

Cena 39,90 zł

6


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

transportu

TECHNIK LOGISTYK

Część repetytoryjna: Andrzej Kij, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

Część testowa: Grażyna Karpus

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja A.30

Znakomita pomoc w przygotowaniach do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.30 (Organizacja

i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji, dystrybucji i magazynowania).

Repetytorium systematyzuje wiadomości, których znajomość jest wymagana na egzaminie, między innymi

zagadnienia związane z procesem produkcji, gospodarką zapasami i dystrybucją. W skondensowanej formie

omawia procesy informatyczne, kalkulację kosztów i dokumentację w procesie logistycznym. Testy i zadania

praktyczne pozwalają sprawdzić wiedzę uczniów.

Kod 1609B1

Cena 34,90 zł

Jarosław Stolarski

Pracownia transportu

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk, przedstawia treści z zakresu

zarządzania środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. Składa się przede wszystkim

z kart pracy i zadań, które pozwalają kształtować umiejętności praktyczne związane z organizowaniem

transportu i zarządzaniem środkami technicznymi potrzebnymi w tym procesie. Każdy temat zawiera też

pytania kontrolne, pomocne w samodzielnej ocenie stopnia opanowania materiału.

Kod 160976

Cena 39,90 zł

TECHNIK LOGISTYK / MAGAZYNIER-LOGISTYK

+ TESTY

EGZAMIN ZAWODOWY

KWALIFIKACJA A.31

TECHNIK LOGISTYK

Część repetytoryjna: Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska

Część testowa: Grażyna Karpus

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja A.31

Skuteczna powtórka materiału przed egzaminem zawodowym z kwalifikacji A.31 (Zarządzanie środkami

technicznymi podczas realizacji procesów transportowych). Osoby przygotowujące się do podjęcia pracy

logistyka utrwalą wiadomości i umiejętności związane między innymi z klasyfikacją środków transportu

i ładunków, kalkulacją kosztów, oceną procesów transportowych, dokumentacją i przepisami prawa.

Repetytorium systematyzuje wszystkie zagadnienia, których znajomość jest wymagana na egzaminie.

Kod 1609B2

Cena 34,90 zł

KATALOG 2019/2020

7


Branża EKONOMICZNA

TECHNIK LOGISTYK / MAGAZYNIER-LOGISTYK

Wojciech Matysiak, Ewa Mizerska-Błasiak,

Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

Organizowanie i monitorowanie przepływu

zasobów i informacji w jednostkach

gospodarczych

Kwalifikacja A.32.1

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik

logistyk i obejmuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.32 (Organizowanie

i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych).

W publikacji omówiono między innymi: zadania poszczególnych jednostek

gospodarczych, przetwarzanie pozyskanych informacji na potrzeby działalności

logistycznej w jednostce gospodarczej czy sporządzanie dokumentacji. W opanowaniu

materiału pomogą uczniom liczne ćwiczenia.

Kod 160928 Nr w wykazie MEN 45/2015 Cena 29,90 zł

REFORMA 2012

Organizowanie i monitorowanie

przepływu zasobów

i informacji w jednostkach

administracyjnych

Kwalifikacja A.32.2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK LOGISTYK

Marcin Deja, Anna Rożej, Justyna Stochaj,

Jarosław Stolarski

Organizowanie i monitorowanie przepływu

zasobów i informacji w jednostkach

administracyjnych

Kwalifikacja A.32.2

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik

logistyk i obejmuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.32 (Organizowanie

i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych).

Autorzy omówili między innymi zasady organizowania przepływu informacji

w jednostce administracyjnej, rozróżniania rodzajów transportu miejskiego czy normy

obsługi imprez masowych.

Kod 160929 Nr w wykazie MEN 49/2015 Cena 29,90 zł

8


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

organizacji i monitorowania

przepływu zasobów i informacji

w jednostkach organizacyjnych

+ TESTY

EGZAMIN ZAWODOWY

TECHNIK LOGISTYK

Jarosław Stolarski

Pracownia organizacji i monitorowania przepływu zasobów

i informacji w jednostkach organizacyjnych

Idealna pomoc w praktycznej nauce zawodu technik logistyk w zakresie organizacji i monitorowania przepływu

zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. Publikacja zawiera ćwiczenia i zadania przeznaczone

do realizacji podczas zajęć w pracowni logistycznej. Zapewnia opanowanie przez uczniów umiejętności

potrzebnych do wykonywania zawodu. Książkę można też wykorzystać w celu przygotowania młodzieży

do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.32. Znakomicie opracowany przez autora materiał ćwiczeniowy!

Kod 1609B4

Cena 39,90 zł

Część repetytoryjna: Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska

Część testowa: Jolanta Stępczyńska, Anna Zganiacz

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

TECHNIK LOGISTYK / MAGAZYNIER-LOGISTYK

KWALIFIKACJA A.32

TECHNIK LOGISTYK

Kwalifikacja A.32

Publikacja ułatwiająca przygotowanie uczniów do egzaminu z kwalifikacji A.32 (Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych). Repetytorium obejmuje pełny zakres tematów

omawianych w toku nauki w zawodzie technik logistyk – od zagadnień dotyczących przepływu informacji

i zasobów w jednostkach administracyjnych po logistykę miejską i gospodarowanie odpadami. Po powtórzeniu

i utrwaleniu wiadomości nauczyciel może sprawdzić wiedzę uczniów za pomocą testów i zadań praktycznych.

Kod 1609B3

Cena 34,90 zł

NOWA PODSTAWA

PROGRAMOWA

Testy i zadania praktyczne

Egzamin zawodowy

Jolanta Stępczyńska, Anna Zganiacz

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja A.32

TECHNIK LOGISTYK

Kwalifikacja A.32

Publikacja jest skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk i realizuje treści z zakresu

kwalifikacji A.32 (Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych).

Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych po 40 pytań zamkniętych, do których dodano klucz odpowiedzi

i 5 zadań praktycznych z przykładowymi rozwiązaniami oraz wskazówkami metodycznymi.

Kod 165333

Cena 24,90 zł

KATALOG 2019/2020

9


Branża EKONOMICZNA

TECHNIK SPEDYTOR

Organizacja transportu

oraz obsługa klientów

i kontrahentów

Justyna Stochaj, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska,

Paweł Śliżewski

Organizacja transportu oraz obsługa klientów

i kontrahentów. Część 1

Kwalifikacja AU.31

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK SPEDYTOR

Podręcznik do nauki zawodu technik spedytor realizuje treści z zakresu kwalifikacji AU.31

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów). W publikacji omówiono

zagadnienia związane z planowaniem i organizowaniem procesów transportowych oraz

przedstawiono zadania transportowe, rodzaje usług transportowych, środki do realizacji

usług transportowych i przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków. Teorię autorzy

uzupełnili ćwiczeniami. Na końcu podręcznika uczeń znajdzie praktyczny słowniczek

pojęć i terminów branżowych oraz wykaz podstawowych pojęć w językach polskim,

angielskim i niemieckim.

Kod 1609D4

Cena 36,90 zł

Organizacja transportu

oraz obsługa klientów

i kontrahentów

Część 2

AU.31

Anna Rożej, Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska,

Paweł Śliżewski

Organizacja transportu oraz obsługa klientów

i kontrahentów. Część 2

Kwalifikacja AU.31

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK SPEDYTOR

Podręcznik do nauki zawodu technik spedytor realizuje treści z zakresu kwalifikacji

AU.31 (Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów). Omówiono

w nim kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych,

prowadzenie korespondencji i negocjacji oraz organizowanie procesu załadunkowego

i rozładunkowego. Przedstawiono zarówno przepisy prawa w branży, jak i przepisy

dotyczące rozliczeń z kontrahentami. Teorię uzupełniono ćwiczeniami, a na końcu

podręcznika dodano praktyczny słowniczek pojęć i terminów branżowych oraz wykaz

pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Kod 1609D5

Cena 36,90 zł

10


TECHNIK LOGISTYK / TECHNIK SPEDYTOR

Podstawy

logistyki

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK SPEDYTOR

Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska

Podstawy logistyki

Publikacja niezbędna do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor – absolwenci

tych kierunków są dziś poszukiwani przez pracodawców na polskim i europejskim rynku pracy.

To podstawowe źródło wiedzy z logistyki. Uczeń pozna między innymi zagadnienia

związane z planowaniem i organizacją procesu logistycznego w łańcuchach dostaw,

produkcją, gospodarką magazynową, dystrybucją, transportem i spedycją. Doskonałe wsparcie

dla nauczycieli – w zespole autorskim dr Joanna Śliżewska, metodyk i nauczyciel praktyk.

Kod 1609A9

Cena 36,90 zł

Agnieszka Krupa

Podstawy transportu

Publikacja przeznaczona do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor,

cieszących się dużym zainteresowaniem na rynku pracy i zapewniających zatrudnienie

w stale rozwijającej się branży transportowej. Kompendium wiedzy z różnych dziedzin:

począwszy od prawa regulującego działalność transportową i spedycyjną, przez urządzenia

do mechanizacji prac związanych z obsługą ładunków oraz systemy monitorowania

i rejestrowania w transporcie, a skończywszy na realizacji zadań przewozowych i kalkulacji

kosztów. Liczne zdjęcia oraz wiele pytań i zadań sprawdzających wiedzę uczniów.

Kod 1609B0

Cena 36,90 zł

KATALOG 2019/2020

11


Branża EKONOMICZNA

TECHNIK LOGISTYK / TECHNIK SPEDYTOR

Język angielski

zawodowy

w logistyce i spedycji

ZESZYT ĆWICZEŃ

Barbara Howis, Beata Szymoniak

Język angielski zawodowy w logistyce i spedycji

Zeszyt ćwiczeń skierowany jest do uczniów, którzy kształcą się w zawodach z branży

ekonomicznej powiązanych z logistyką i spedycją. Publikacja zawiera bogaty zbiór

słownictwa branżowego dotyczącego środków transportu, magazynowania produktów,

specjalistycznych opakowań, zarządzania łańcuchem dostaw, prowadzenia negocjacji

i korespondencji zawodowej. Każda lekcja rozpoczyna się słowniczkiem, który ułatwia

szybkie i skuteczne opanowanie materiału.

Kod 160977

Cena 34,90 zł

Język niemiecki

zawodowy

w logistyce i spedycji

ZESZYT ĆWICZEŃ

Renata Suszczyńska i Grażyna Strzelecka

Język niemiecki zawodowy w logistyce i spedycji

Zeszyt ćwiczeń skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach z branży

ekonomicznej powiązanych z logistyką i spedycją. Publikacja zawiera bogaty zbiór

słownictwa branżowego dotyczącego środków transportu, magazynowania produktów,

specjalistycznych opakowań, zarządzania łańcuchem dostaw, prowadzenia negocjacji

i korespondencji zawodowej. Każda lekcja rozpoczyna się słowniczkiem, który ułatwia

szybkie i skuteczne opanowanie materiału.

Kod 160978

Cena 34,90 zł

12


TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Obsługa podróżnych

w portach

i terminalach

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK EKSPLOATACJI

PORTÓW I TERMINALI

Część 1

AU.33

Anna Rożej, Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska

Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Część 1

Kwalifikacja AU.33

Podręcznik do nauki zawodu technik eksploatacji portów i terminali realizuje treści z zakresu kwalifikacji AU.33

(Obsługa podróżnych w portach i terminalach). W publikacji zaprezentowano wiedzę na temat organizowania

i wykonywania obsługi podróżnych w portach i terminalach. Omówiono normy i przepisy prawa dotyczące

transportu oraz obsługi podróżnych. Teorię uzupełniono ćwiczeniami, a na końcu dodano praktyczny

słowniczek pojęć i terminów branżowych oraz wykaz pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Kod 1609D6

Cena 37,90 zł

Obsługa podróżnych

w portach

i terminalach

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK EKSPLOATACJI

PORTÓW I TERMINALI

Część 2

AU.33

Anna Rożej, Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska,

Aleksandra Śliżewska

Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Część 2

Kwalifikacja AU.33

Podręcznik do nauki zawodu technik eksploatacji portów i terminali realizuje treści z zakresu kwalifikacji AU.33

(Obsługa podróżnych w portach i terminalach). To kompendium wiedzy na temat zasad obsługi podróżnych

w portach i terminalach. Przedstawiono tu sposoby przygotowania materiałów informacyjnych dla podróżnych,

udzielania im informacji i sporządzania dokumentacji związanej z ich obsługą. Autorki uzupełniły teorię

ćwiczeniami, a na końcu książki dodały praktyczny słowniczek pojęć i terminów branżowych oraz wykaz pojęć

w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Kod 1609D7

Cena 37,90 zł

Zbiór zadań

Obsługa podróżnych

w portach i terminalach

N

NOWOŚĆ

branża ekonomiczna

• TECHNIK EKSPLOATACJI

PORTÓW I TERMINALI

Edyta Majkowska-Bartczak

Zbiór zadań. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Zbiór zadań sprawdza wiadomości i umiejętności z kwalifikacji AU.33 (Obsługa podróżnych w portach i terminalach).

Publikacja zawiera zadania i ćwiczenia praktyczne dotyczące: procesów turystycznych, obliczeń i zagadnień

związanych z parametrami podróży, organizacji obsługi w portach i terminalach, elementów informacji turystycznej,

IT w obsłudze podróżnych, obsługi pasażerów w różnych środkach transportu. Wiele poleceń jest związanych

z odczytywaniem i wypełnianiem dokumentacji podróży, biletów, rozkładów jazdy czy kart pokładowych. Zbiór zadań

może być wykorzystywany do powtórzenia wiadomości przed egzaminem zawodowym.

Kod 1609H5 Termin wydania: III kwartał 2019 Cena 29,90 zł

KATALOG 2019/2020

13


Branża EKONOMICZNA

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Organizacja i prowadzenie

prac związanych

z przeładunkiem

oraz magazynowaniem

towarów i ładunków

w portach i terminalach

Część 1

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK EKSPLOATACJI

PORTÓW I TERMINALI

Organizacja i prowadzenie

prac związanych

z przeładunkiem

oraz magazynowaniem

towarów i ładunków

w portach i terminalach

AU.34

Część 2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK EKSPLOATACJI

PORTÓW I TERMINALI

Zbiór zadań

Obsługa ładunków

w portach i terminalach

AU.34

N

NOWOŚĆ

Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska, Aleksandra Śliżewska

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem

oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach

i terminalach. Część 1

Kwalifikacja AU.34

Podręcznik przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali.

Prezentuje wiedzę na temat obsługi w portach i terminalach, a także organizacji, działalności oraz zarządzania

portami i terminalami. Przedstawia również ogólne wiadomości z zakresu przepisów prawa dotyczących

funkcjonowania portów i terminali. Publikacja zawiera liczne definicje, zadania i przykłady. Na końcu

podręcznika zamieszczono wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Kod 1609G5 Termin wydania: III kwartał 2019 Cena 37,90 zł

N

NOWOŚĆ

Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska, Aleksandra Śliżewska

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem

oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach

i terminalach. Część 2

Kwalifikacja AU.34

Podręcznik przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Zawiera

ogólne wiadomości na temat charakterystyki ładunków w transporcie, organizacji procesu magazynowania

oraz obsługi procesu transportowego. Szczególną uwagę poświęcono dokumentacji dotyczącej organizacji

i realizacji działalności transportowej. W publikacji znalazły się też liczne definicje, przykłady oraz ćwiczenia.

Na końcu podręcznika zamieszczono wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Kod 1609G6 Termin wydania: III kwartał 2019 Cena 37,90 zł

N

NOWOŚĆ

branża ekonomiczna

• TECHNIK EKSPLOATACJI

PORTÓW I TERMINALI

Monika Sarzalska

Zbiór zadań. Obsługa ładunków w portach i terminalach

Zbiór zadań sprawdza wiadomości i umiejętności z kwalifikacji AU.34 (Organizacja i prowadzenie prac związanych

z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach). Publikacja zawiera

bardzo dużo ćwiczeń, które pomogą zrozumieć między innymi takie zagadnienia, jak: formowanie jednostek

transportowych, oznakowanie ładunku, jednostki ładunkowej i środka transportu, wybór środka transportu

dalekiego w zależności od rodzaju nadanego ładunku, rozmieszczenie i zabezpieczanie ładunków w środkach

transportu, technologie i urządzenia przeładunkowe w portach i terminalach, miejsca składowania i magazynowania

ładunków.

Kod 1609H8 Termin wydania: III kwartał 2019 Cena 29,90 zł

14


TECHNIK EKONOMISTA

Prowadzenie

dokumentacji

w jednostce

organizacyjnej

Część 1

EKA.04

N

NOWOŚĆ

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski,

Joanna Śliżewska

Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej. Część 1

Kwalifikacja EKA.04

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK EKONOMISTA

Podręcznik przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista.

Zgodny z nową podstawą programową w zakresie kwalifikacji EKA.04 (Prowadzenie

dokumentacji w jednostce organizacyjnej). Zawiera wiadomości na temat: bezpieczeństwa

i higieny pracy, podstaw ekonomii, stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności

gospodarczej, wykonywania prac biurowych w zawodzie technik ekonomista. Składa

się z czterech części podzielonych na rozdziały. W każdym rozdziale znajdują się liczne

definicje, przykłady oraz ćwiczenia do wykonania na zajęciach lekcyjnych lub w domu,

a także propozycje tematów do dyskusji. Treści teoretyczne opatrzono licznymi przykładami

i ćwiczeniami. Na końcu podręcznika zamieszczono wykaz podstawowych pojęć w językach

polskim, angielskim i niemieckim.

Polecamy do reformy 2019

Kod 1609G9 Termin wydania: III kwartał 2019 Cena 41,90 zł

Prowadzenie

dokumentacji

w jednostce

organizacyjnej

Część 2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK EKONOMISTA

EKA.04

N

NOWOŚĆ

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski

Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej. Część 2

Kwalifikacja EKA.04

Podręcznik przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista.

Zgodny z nową podstawą programową w zakresie kwalifikacji EKA.04 (Prowadzenie

dokumentacji w jednostce organizacyjnej). Zawiera między innymi treści dotyczące:

gospodarowania zasobami rzeczowymi i dokumentowania zdarzeń gospodarczych,

sporządzania biznesplanu, kompetencji personalnych i społecznych w przedsiębiorstwie,

podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji pracy małych zespołów.

Składa się z pięciu części podzielonych na rozdziały. W każdym rozdziale znajdują się liczne

definicje, przykłady oraz ćwiczenia do wykonania na zajęciach lekcyjnych lub w domu,

a także propozycje tematów do dyskusji. Treści teoretyczne opatrzono licznymi przykładami

i ćwiczeniami. Na końcu podręcznika zamieszczono wykaz podstawowych pojęć w językach

polskim, angielskim i niemieckim.

Polecamy do reformy 2019

Kod 1609H0 Termin wydania: III kwartał 2019 Cena 41,90 zł

KATALOG 2019/2020

15


Branża EKONOMICZNA

TECHNIK EKONOMISTA

Joanna Ablewicz

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 1. Podstawy prawa

Kwalifikacja A.35.1

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i realizuje treści z zakresu

pierwszej części kwalifikacji A.35 (Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków). W książce

w przystępny sposób zaprezentowano wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej, stosowania przepisów

Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów

podatkowych. Zawarto też liczne przykłady i ćwiczenia.

Kod 160905 Nr w wykazie MEN 44/2013 Cena 34,90 zł

Damian Dębski, Paweł Dębski

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 2. Podstawy funkcjonowania

przedsiębiorstw

Kwalifikacja A.35.1

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i realizuje treści z zakresu

pierwszej części kwalifikacji A.35 (Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków). W książce

zaprezentowano wiedzę dotyczącą między innymi planowania działalności gospodarczej, określania zadań

przedsiębiorców, rozróżniania form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw czy kalkulowania cen i rozliczania VAT-u.

Zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.

Kod 160902 Nr w wykazie MEN 45/2013 Cena 35,90 zł

Damian Dębski, Paweł Dębski

Kadry i płace

Kwalifikacja A.35.2

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i realizuje treści z zakresu drugiej

części kwalifikacji A.35 (Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych). Książka pozwala zdobyć umiejętności prowadzenia

w przedsiębiorstwie spraw kadrowo-płacowych i emerytalno-rentowych, takich jak kierowanie procesem rekrutacji,

przygotowywanie dokumentacji, sporządzanie deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zeznania

dotyczącego podatku dochodowego. Publikacja zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.

Kod 160908 Nr w wykazie MEN 49/2013 Cena 29,90 zł

Damian Dębski, Paweł Dębski

Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość

Kwalifikacja A.35.3

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i realizuje treści z zakresu

trzeciej części kwalifikacji A.35 (Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość). W książce zaprezentowano wiedzę

dotyczącą między innymi planowania i analizy ekonomicznej, zasad sporządzania biznesplanu, stosowania wskaźników

ekonomicznych, metod przygotowywania sprawozdań finansowych i materiałów analitycznych oraz korzystania

z programów komputerowych. Publikacja zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.

Kod 160903 Nr w wykazie MEN 46/2013 Cena 29,90 zł

16


Zbiór zadań

z ekonomiki

przedsiębiorstw

branża ekonomiczna

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA BRANŻY

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski

Zbiór zadań z ekonomiki przedsiębiorstw

Zbiór zadań z ekonomiki przedsiębiorstw zawiera pytania oraz zadania umożliwiające kształcenie umiejętności

w zawodzie technik ekonomista. Obejmuje takie zagadnienia, jak planowanie i prowadzenie działalności

w organizacji (w tym organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków, prowadzenie spraw

kadrowo-płacowych, sporządzanie planów, analiz i sprawozdań). Wykonywanie zadań pozwala na lepsze

zrozumienie problematyki, utrwalenie wiadomości przed egzaminem zawodowym i zdobycie umiejętności

stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej.

Polecamy do reformy 2019

Kod 1609B7

Cena 29,90 zł

TECHNIK EKONOMISTA

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

techniki biurowej

TECHNIK EKONOMISTA

Wioletta Bień, Sylwia Odrzywałek

Pracownia techniki biurowej

Publikacja skierowana do uczniów, przeznaczona do praktycznej nauki zawodu technik ekonomista.

To kompendium wiedzy koniecznej w pracy biurowej. Opisano tu obsługę sprzętu biurowego. Omówiono

zasady redagowania pism i postępowania z nimi. Uczeń dowie się też, jak zorganizować spotkania służbowe

oraz jak przestrzegać tajemnicy służbowej i ustawy o danych osobowych.

Kod 160972

Cena 39,90 zł

+ TESTY

EGZAMIN ZAWODOWY

KWALIFIKACJA A.35

TECHNIK EKONOMISTA

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski, Wioletta Bień,

Sylwia Odrzywałek

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja A.35

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i realizuje treści

z zakresu kwalifikacji A.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). W książce zaprezentowano

w uporządkowany sposób najważniejsze wiadomości dotyczące podstaw prawa oraz funkcjonowania

przedsiębiorstw. Oprócz repetytorium znajduje się tu 40 pytań testowych i 5 zadań praktycznych, które

pozwolą uczniowi rzetelnie ocenić jego poziom wiedzy przed egzaminem.

Kod 165350

Cena 34,90 zł

KATALOG 2019/2020

17


Branża EKONOMICZNA

TECHNIK EKONOMISTA / TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

REFORMA 2012

REFORMA 2012

Księgowość

i kalkulacja

1

Kwalifikacja A.36.1

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK EKONOMISTA

Grażyna Borowska, Irena Frymark

Księgowość i kalkulacja. Część 1

Kwalifikacja A.36.1

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik

ekonomista oraz technik rachunkowości i realizuje treści z zakresu pierwszej części

kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych).

Książka, dzięki przystępnie przekazanej wiedzy oraz licznym przykładom i ćwiczeniom,

pozwala zdobyć umiejętności sporządzania i kontrolowania dowodów księgowych,

interpretowania zdarzeń gospodarczych dowodami księgowymi, przestrzegania zasad

funkcjonowania kont księgowych oraz stosowania przepisów dotyczących prowadzenia

rachunkowości.

Kod 160906 Nr w wykazie MEN 61/2013 Cena 34,90 zł

Księgowość

i kalkulacja

2

Kwalifikacja A.36.1

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK EKONOMISTA

Grażyna Borowska, Irena Frymark

Księgowość i kalkulacja. Część 2

Kwalifikacja A.36.1

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik

ekonomista oraz technik rachunkowości i realizuje treści z zakresu pierwszej części

kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych).

Publikacja pozwala uczniowi zdobyć między innymi umiejętności rozliczania kosztów

działalności organizacji, stosowania różnych metod kalkulacji czy poprawiania błędów

w księgach rachunkowych. Zawiera liczne przykłady, ćwiczenia i pytania kontrolne, które

pomogą uczniom sprawdzić poziom wiedzy.

Kod 160921 Nr w wykazie MEN 62/2013 Cena 34,90 zł

18


Inwentaryzacja

REFORMA 2012

Kwalifikacja A.36.2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdawczość

i analiza finansowa

REFORMA 2012

Kwalifikacja A.36.3

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Grażyna Borowska, Irena Frymark

Inwentaryzacja

Kwalifikacja A.36.2

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista oraz technik

rachunkowości i realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.36 (Prowadzenie i rozliczanie

inwentaryzacji). Autorzy uczą, jak zdobyć umiejętności związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji,

takie jak: rozróżnianie jej etapów i rodzajów, przygotowywanie dokumentacji przebiegu prac

i wykonywanie czynności inwentaryzacyjnych różnymi metodami. Publikacja zawiera liczne przykłady

i ćwiczenia, które pomogą uczniom w zrozumieniu opisanych treści.

Kod 160907 Nr w wykazie MEN 63/2013 Cena 24,90 zł

Grażyna Borowska

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Kwalifikacja A.36.3

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista oraz technik

rachunkowości i realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.36 (Sporządzanie sprawozdania

finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej). W książce w przystępny sposób zaprezentowano

wiedzę związaną z przygotowaniem analiz finansowych. Autorzy uczą rozróżniania metod analizy

finansowej, a także stosowania wskaźników oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej organizacji.

Publikacja zawiera liczne przykłady i ćwiczenia, które ułatwią uczniom opanowanie materiału.

Kod 160920 Nr w wykazie MEN 64/2013 Cena 24,90 zł

TECHNIK EKONOMISTA / TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Zbiór zadań

z rachunkowości

branża ekonomiczna

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA BRANŻY

Zofia Mielczarczyk

Zbiór zadań z rachunkowości

Kwalifikacja A.36

Zadania z podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i analizy finansowej zostały przygotowane

do kształcenia umiejętności w zakresie kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości dla zawodów technik

rachunkowości i technik ekonomista). Publikacja może służyć również jako pomoc w nauce zawodu technik

handlowiec w ramach kwalifikacji A.22 (Dokumentacja ekonomiczno-finansowa). Zbiór sprawdzi się doskonale

na zajęciach w technikum, na kwalifikacyjnych kursach w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości

oraz na kursach księgowości.

Kod 1609B8

Cena 29,90 zł

KATALOG 2019/2020

19


Branża EKONOMICZNA

TECHNIK EKONOMISTA / TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU


Pracownia

rachunkowości

Część 2. Moja firma

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Teresa Gorzelany

Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Publikacja do nauki zawodów technik ekonomista na poziomie technikum oraz technik rachunkowości

na poziomie szkoły policealnej. Autorka rzeczowo omawia zagadnienia z zakresu rachunkowości, w tym między

innymi: zasady prowadzenia dokumentacji księgowej i dokumentacji obrotu pieniężnego, zasady korzystania

z aplikacji finansowo-księgowej czy zasady rozliczania podatków. Po każdym rozdziale zamieszczono karty pracy.

Kod 160930

Teresa Gorzelany

Cena 29,90 zł

Pracownia rachunkowości. Część 2. Moja firma

Publikacja do nauki zawodów technik ekonomista na poziomie technikum oraz technik rachunkowości

na poziomie szkoły policealnej. Autorka rzeczowo omawia zagadnienia z zakresu rachunkowości, w tym między

innymi: zasady prowadzenia dokumentacji księgowej i dokumentacji obrotu pieniężnego, zasady korzystania

z aplikacji finansowo-księgowej czy zasady rozliczania podatków. Po każdym rozdziale zamieszczono karty pracy.

Kod 160931

Cena 29,90 zł

+ TESTY

EGZAMIN ZAWODOWY

AKTUALNE

PRZEPISY

Stan prawny

lipiec 2018

KWALIFIKACJA

A.36 / AU.36

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Zofia Mielczarczyk, Joanna Libura, Monika Wolak

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja A.36/AU.36

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik

rachunkowości. W książce zaprezentowano uporządkowane wiadomości dotyczące księgowości i kalkulacji,

inwentaryzacji oraz sprawozdawczości i analizy finansowej. Publikacja oprócz repetytorium zawiera 40 pytań

testowych i 5 zadań praktycznych, do których dołączono klucz odpowiedzi oraz przykładowe rozwiązania.

Kod 165349

Cena 34,90 zł

20


TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa

Rozliczanie wynagrodzeń

Kwalifikacja A.65.1

Podręcznik jest skierowany do uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie

technik rachunkowości i realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.65 (Rozliczanie

wynagrodzeń). W książce omówiono między innymi podstawy prawne regulujące sprawy

kadrowo-płacowe, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, czas pracy, systemy wynagradzania,

naliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, sporządzanie listy płac, rozwiązanie stosunku

pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kod 165006 Nr w wykazie MEN 37/2015 Cena 34,90 zł

REFORMA 2012

Rozliczanie

podatków

i innych danin publicznych

Kwalifikacja A.65.2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa

Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

Kwalifikacja A.65.2

Podręcznik jest skierowany do uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie

technik rachunkowości i realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.65 (Rozliczanie

podatków i innych danin publicznych). W książce zaprezentowano wiadomości dotyczące

między innymi funkcjonowania finansów publicznych, dochodów i wydatków budżetu państwa

i budżetów samorządów terenowych oraz systemu podatkowego, omówiono też zasady

rozliczania podatków. Publikacja zawiera kolorowe ilustracje, które motywują uczniów do nauki.

Kod 165007 Nr w wykazie MEN 36/2015 Cena 34,90 zł

KATALOG 2019/2020

21


Branża EKONOMICZNA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa

Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Kwalifikacja A.65.3

Podręcznik jest skierowany do uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie

technik rachunkowości i realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.65

(Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

W książce zaprezentowano wiadomości dotyczące między innymi zasad rozliczania

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy czy Fundusz

Emerytur Pomostowych. Omówiono też zasady zgłaszania do ubezpieczeń

i wyrejestrowywania z nich.

Kod 165008 Nr w wykazie MEN 35/2015 Cena 29,90 zł

NOWA PODSTAWA

PROGRAMOWA

Testy i zadania praktyczne

Egzamin zawodowy

Jolanta Libura

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Kwalifikacja A.65

Kwalifikacja A.65

Testy i zadania praktyczne, opracowane zgodnie ze standardami wymagań

egzaminacyjnych dla zawodu technik rachunkowości, realizujące treści z zakresu kwalifikacji

A.65 (Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych). Publikacja zawiera pięć zestawów

egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa się z 40 pytań zamkniętych oraz zadań praktycznych

z przykładowymi rozwiązaniami i wskazówkami metodycznymi. Na końcu publikacji

znajduje się klucz odpowiedzi do testów.

Kod 165344

Cena 24,90 zł

22


TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Przygotowanie oferty

produktów i usług reklamowych

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK ORGANIZACJI

REKLAMY

Alina Kargiel, Dorota Zadrożna

Przygotowanie oferty produktów i usług

reklamowych

Kwalifikacja A.26.1

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji

reklamy i realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.26 (Sprzedaż produktów

i usług reklamowych). W publikacji przedstawiono między innymi znaczenie stosowania

narzędzi marketingu. Wyjaśniono też zasady przygotowywania kalkulacji cen i prezentacji

usług z wykorzystaniem programu komputerowego. Podręcznik zawiera liczne pytania

kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić stopień opanowania materiału.

Kod 160965 Nr w wykazie MEN 26/2016 Cena 34,90 zł

Prowadzenie

sprzedaży

produktów i usług reklamowych

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK ORGANIZACJI

REKLAMY

Alina Kargiel, Dorota Zadrożna

Prowadzenie sprzedaży produktów i usług

reklamowych

Kwalifikacja A.26.2

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji

reklamy i realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.26 (Sprzedaż produktów

i usług reklamowych). Publikacja pozwala zdobyć wiedzę między innymi na temat tworzenia

i aktualizacji bazy danych o klientach, identyfikacji typu klienta, prowadzenia rozmowy

sprzedażowej oraz przedstawiania oferty sprzedaży produktów i usług reklamowych. Książka

zawiera liczne przykłady i ćwiczenia oraz pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić

stopień opanowania materiału.

Kod 160966 Nr w wykazie MEN 36/2016 Cena 34,90 zł

KATALOG 2019/2020

23


Branża EKONOMICZNA

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Tworzenie przekazu

reklamowego

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK ORGANIZACJI

REKLAMY

Anna Kozłowska, Robert Piłka

Tworzenie przekazu reklamowego

Kwalifikacja A.27.1

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy i realizuje

treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej). W publikacji

omówiono między innymi cele przekazu reklamowego i rodzaje narzędzi promocji. Zwrócono szczególną uwagę

na obowiązek stosowania przepisów prawa oraz na przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Publikacja zawiera

pytania kontrolne, które pomogą uczniowi ocenić jego poziom wiedzy na temat przygotowywania kampanii

reklamowej.

Kod 160967 Nr w wykazie MEN 10/2017 Cena 34,90 zł

Projektowanie

środków

reklamowych

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK ORGANIZACJI

REKLAMY

Alina Kargiel, Robert Piłka, Dorota Zadrożna

Projektowanie środków reklamowych

Kwalifikacja A.27.2

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy i realizuje

treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej). W publikacji

omówiono między innymi formy, środki i narzędzia promocji niezbędne do przygotowania skutecznej kampanii

reklamowej. Zawarto też przejrzyste schematy i tabele, które pomogą uczniowi uporządkować wiedzę, oraz

pytania kontrolne przeznaczone do samodzielnego sprawdzenia jej poziomu.

Kod 160968 Nr w wykazie MEN 41/2016 Cena 34,90 zł

Tworzenie

planu

medialnego

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK ORGANIZACJI

REKLAMY

Dorota Błaszczyk, Julita Machowska

Tworzenie planu medialnego

Kwalifikacja A.27.3

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy i realizuje

treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej). W publikacji

omówiono między innymi zagadnienia związane z umiejętnością oceny projektu przekazu reklamowego przed

jego publikacją czy doboru nośników i rodzaju mediów do przyjętej strategii reklamy. Zawarto też pytania

kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat organizacji kampanii reklamowej.

Kod 160969 Nr w wykazie MEN 6/2017 Cena 34,90 zł

24


Przygotowywanie

środków

reklamowych

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK ORGANIZACJI

REKLAMY

Alina Kargiel, Robert Piłka, Dorota Zadrożna

Przygotowywanie środków reklamowych

Kwalifikacja A.27.4

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji

reklamy i realizuje treści z zakresu czwartej części kwalifikacji A.27 (Organizacja

i prowadzenie kampanii reklamowej). Autorzy wyczerpująco omówili między innymi

zagadnienia związane z planowaniem etapów produkcji środków reklamowych. Wskazali

metody i techniki tworzenia reklamy. Publikacja zawiera pytania kontrolne, które pomogą

uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat przygotowywania kampanii reklamowej.

Kod 160970 Nr w wykazie MEN 14/2017 Cena 34,90 zł

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Badanie

skuteczności

reklamy

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK ORGANIZACJI

REKLAMY

Dorota Błaszczyk, Julita Machowska

Badanie skuteczności reklamy

Kwalifikacja A.27.5

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy

i realizuje treści z zakresu piątej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie

kampanii reklamowej). Autorki wyczerpująco omówiły między innymi zagadnienia związane

z opracowywaniem i interpretacją wyników badań rynku reklamy oraz z ocenianiem jakości

produktów i usług reklamowych według wyznaczonych kryteriów. Publikacja zawiera pytania

kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat przygotowywania

kampanii reklamowej.

Kod 160971 Nr w wykazie MEN 44/2016 Cena 29,90 zł

KATALOG 2019/2020

25


Branża EKONOMICZNA

TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / TECHNIK KSIĘGARSTWA

Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina,

Maria Danuta Wajgner

Organizowanie sprzedaży.

Towar jako przedmiot handlu. Część 1

Kwalifikacja A.18.1

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa

realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży).

Autorki zaprezentowały wiedzę z zakresu umiejętności związanych z przyjmowaniem

i dokumentowaniem dostaw towarów, ustalaniem cen, jakościową i ilościową

kontrolą towarów, metodami ich przedstawiania, transportem wewnętrznym,

magazynowaniem oraz konserwowaniem produktów i przechowywaniem towarów.

Wiedza teoretyczna została wsparta przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby

praktycznego wykorzystania teorii.

Kod 160912 Nr w wykazie MEN 5/2014 Cena 29,90 zł

Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina,

Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik

Organizowanie sprzedaży.

Organizacja i techniki sprzedaży. Część 2

Kwalifikacja A.18.1

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa.

Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży).

Autorki zaprezentowały wiedzę z zakresu umiejętności związanych z obsługą urządzeń

stosowanych na różnych stanowiskach pracy, przygotowaniem towarów do sprzedaży,

posługiwaniem się przepisami prawa oraz z metodami inwentaryzacji, zabezpieczania

towarów przed uszkodzeniem czy kradzieżą. Wiedza teoretyczna została wsparta licznymi

przykładami, aby pomóc uczniom w opanowaniu materiału.

Kod 160913 Nr w wykazie MEN 6/2014 Cena 29,90 zł

26


Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina, Maria Danuta Wajgner,

Beata Rzeźnik

Sprzedaż towarów. Część 1. Obsługa klienta

Kwalifikacja A.18.2

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa realizuje treści z zakresu

drugiej części kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży). Autorki zaprezentowały wiedzę z zakresu umiejętności

związanych z przestrzeganiem zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży i prowadzeniem rozmowy

sprzedażowej, udzielaniem informacji o warunkach sprzedaży, określaniem rodzajów zachowań klientów,

przedstawianiem oferty handlowej, stosowaniem różnych technik sprzedaży oraz realizowaniem zamówień

klientów. Wiedza teoretyczna została wsparta licznymi przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby

praktycznego wykorzystania teorii.

Kod 160914 Nr w wykazie MEN 7/2014 Cena 29,90 zł

Jadwiga Jóźwiak, Monika Knap

Sprzedaż towarów. Część 2. Zajęcia w pracowni

Kwalifikacja A.18.2

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa realizuje treści z zakresu

drugiej części kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży). Autorki zaprezentowały wiedzę z zakresu umiejętności

związanych z przestrzeganiem zasad obsługi klienta, udzielaniem informacji o warunkach sprzedaży,

przedstawieniem oferty handlowej, stosowaniem różnych technik sprzedaży oraz realizowaniem zamówień

klientów. Wiedzę teoretyczną autorki wsparły licznymi przykładami i ćwiczeniami, które mają na celu pomóc

uczniom w zrozumieniu opisanych treści.

Kod 160916 Nr w wykazie MEN 8/2014 Cena 29,90 zł

TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / TECHNIK KSIĘGARSTWA

Jadwiga Jóźwiak, Monika Knap

Sprzedaż towarów. Część 3. Zajęcia w pracowni

Kwalifikacja A.18.2

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa realizuje treści z zakresu

drugiej części kwalifikacji A.18 (Sprzedaż towarów). Autorki zaprezentowały wiedzę z zakresu umiejętności

związanych ze sporządzaniem dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów, stosowaniem przepisów

dotyczących VAT-u, przestrzeganiem praw konsumenta oraz procedur przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

Liczne przykłady i ćwiczenia ułatwią uczniom zrozumienie opisanych treści.

Kod 160917 Nr w wykazie MEN 9/2014 Cena 29,90 zł

KATALOG 2019/2020

27


Branża EKONOMICZNA

TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / TECHNIK KSIĘGARSTWA

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

sprzedaży

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK KSIĘGARSTWA

SPRZEDAWCA

Jadwiga Józwiak, Monika Knap

Pracownia sprzedaży

Podręcznik jest skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodach sprzedawca, technik handlowiec

i technik księgarstwa. Karty pracy dotyczą efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów

(bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz dla poszczególnych zawodów w ramach obszaru administracyjno-

-usługowego (podbudowa do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.j) i PKZ(A.m).

Kod 165019

Cena 39,90 zł

Donata Andrzejczak

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja A.18

Testy i zadania praktyczne dla zawodów technik handlowiec, sprzedawca, technik księgarstwa realizują treści

z zakresu z kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży). Podręcznik zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. Każdy

zestaw składa się z 40 pytań zamkniętych oraz 5 zadań praktycznych wraz z przykładowymi rozwiązaniami

oraz wskazówkami. Na końcu publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi do testów. Zbiór opracowany zgodnie

ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz strukturą egzaminu z kwalifikacji.

Kod 165303

Cena 24,90 zł

Katarzyna Kocierz

Marta Misiarz

Podręcznik

Prowadzenie sprzedaży. Tom I

Towar jako

przedmiot handlu

TECHNIK HANDLOWIEC

SPRZEDAWCA

TECHNIK KSIĘGARSTWA

Katarzyna Kocierz, Marta Misiarz

Prowadzenie sprzedaży. Tom I. Towar jako przedmiot handlu

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach sprzedawca, technik handlowiec i technik

księgarstwa. W publikacji dokładnie omówiono między innymi: towary żywnościowe (ze zwróceniem uwagi

na informacje istotne dla konsumenta), BHP, techniki ergonomicznej pracy, ochronę praw konsumenta,

uczciwość i odpowiedzialność sprzedawcy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić jego poziom wiedzy.

Kod 165801 Nr w wykazie MEN 87/2013 Cena 24,90 zł

28


Halina Zielińska

Prowadzenie sprzedaży. Tom II

Organizacja

i techniki sprzedaży

TECHNIK HANDLOWIEC

SPRZEDAWCA

TECHNIK KSIĘGARSTWA

Halina Zielińska

Prowadzenie sprzedaży. Tom III

Obsługa klientów

TECHNIK HANDLOWIEC

SPRZEDAWCA

TECHNIK KSIĘGARSTWA

Podręcznik

Podręcznik

Halina Zielińska

Prowadzenie sprzedaży. Tom II. Organizacja i techniki sprzedaży

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodach technik handlowiec, technik księgarstwa oraz sprzedawca.

Omówiono w nim zagadnienia dotyczące między innymi: zasad zamawiania, przyjmowania i dokumentowania

dostaw, kontroli towarów, gospodarki zapasami, zasad ustalania cen, oznakowania towarów czy zabezpieczania

towarów przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Treści teoretyczne autorka wsparła licznymi przykładami.

Kod 165802 Nr w wykazie MEN 74/2013 Cena 24,90 zł

Halina Zielińska

Prowadzenie sprzedaży. Tom III. Obsługa klienta

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach sprzedawca, technik handlowiec i technik

księgarstwa. W publikacji szczegółowo omówiono metody prowadzenia sprzedaży. Duży nacisk położono

na przebieg rozmowy sprzedażowej i cechy osobowościowe sprzedawcy. Scharakteryzowano także typy

klientów oraz zwrócono uwagę na zasady etyki i bezpieczeństwa pracy związanej ze sprzedażą.

Kod 165804 Nr w wykazie MEN 70/2013 Cena 24,90 zł

TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / TECHNIK KSIĘGARSTWA

Maria Wajgner

Agnieszka Urzędowska-Wardencka

Podręcznik

Prowadzenie sprzedaży. Tom IV

Przedsiębiorca

w handlu

TECHNIK HANDLOWIEC

SPRZEDAWCA

TECHNIK KSIĘGARSTWA

Maria Wajgner, Agnieszka Urzędowska-Wardencka

Prowadzenie sprzedaży. Tom IV. Przedsiębiorca w handlu

Podręcznik do nauki zawodów technik handlowiec, technik księgarstwa i sprzedawca, skierowany do uczniów

technikum oraz zasadniczych szkół zawodowych. W publikacji omówiono kwestie związane z informowaniem

klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej, pokazano sposoby obsługi urządzeń

technicznych stosowanych na stanowiskach pracy oraz przedstawiono przepisy prawa związane z VAT-em.

Zawiera treści dotyczące BHP i podstaw działalności gospodarczej.

Kod 165803 Nr w wykazie MEN 12/2014 Cena 24,90 zł

KATALOG 2019/2020

29


Branża EKONOMICZNA

TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / TECHNIK KSIĘGARSTWA

Zarządzanie

działalnością handlową

REFORMA 2012

Kwalifikacja A.22.2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK HANDLOWIEC

Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska,

Tomasz Żyminkowski

Marketing w działalności gospodarczej

Kwalifikacja A.22.1

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec i realizuje treści

z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.22 (Organizowanie działań reklamowych i marketingowych).

Książka, dzięki przystępnie przekazanej wiedzy oraz przykładom i ćwiczeniom, pozwala zdobyć umiejętności

związane z badaniem i analizą rynku, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących działalności

marketingowej, podejmowaniem decyzji handlowych na podstawie analiz statystycznych oraz opracowywaniem

planu marketingowego.

Kod 160915 Nr w wykazie MEN 36/2013 Cena 29,90 zł

Zofia Mielczarczyk

Zarządzanie działalnością handlową

Kwalifikacja A.22.2

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec i realizuje treści

z zakresu drugiej części kwalifikacji A.22 (Zarządzanie działalnością handlową). Książka w przystępny sposób

prezentuje informacje związane z działalnością firmy handlowej. Pozwala zdobyć umiejętności prowadzenia

negocjacji handlowych, zawierania umów oraz przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Liczne przykłady

i ćwiczenia ułatwią uczniom zrozumienie opisanych treści.

Kod 160922 Nr w wykazie MEN 21/2014 Cena 29,90 zł

Zofia Mielczarczyk

Dokumentacja ekonomiczno-finansowa

Kwalifikacja A.22.3

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec i realizuje treści

z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.22 (Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej). Książka

w przystępny sposób prezentuje wiedzę związaną z prowadzeniem rachunkowości handlowej. Uczy ustalania

wyniku finansowego różnymi metodami, sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych oraz

opracowywania planów finansowych. W zrozumieniu opisanych treści pomogą uczniom liczne przykłady

i ćwiczenia.

Kod 160919 Nr w wykazie MEN 38/2013 Cena 34,90 zł

30


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

rachunkowości

firmy handlowej

TECHNIK HANDLOWIEC

NOWA PODSTAWA

PROGRAMOWA

Teresa Gorzelany

Pracownia rachunkowości firmy handlowej

Publikacja skierowana do uczniów techników, którzy kształcą się w zawodzie technik

handlowiec. Ma na celu przygotowanie młodzieży do obsługi finansowo-księgowej

małej firmy handlowej, prowadzącej dokumentację księgową wymaganą w rozliczeniach

podatkowych. Pozwala zdobyć umiejętności wypełniania dokumentacji w formie

papierowej i elektronicznej. Wiele treści ujęto w formę kart pracy.

Kod 165020

Cena 39,90 zł

TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / TECHNIK KSIĘGARSTWA

Testy i zadania praktyczne

Egzamin zawodowy

Renata Lalak, Aneta Pękul

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

TECHNIK HANDLOWIEC

Kwalifikacja A.22

Kwalifikacja A.22

Publikacja jest skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik handlowiec

i realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.22 (Prowadzenie działalności handlowej). Zawiera

5 zestawów egzaminacyjnych po 40 pytań zamkniętych, do których dołączono klucz

odpowiedzi i 5 zadań praktycznych. Do rozwiązania zadań autorki wykorzystały programy

Subiekt GT oraz Rewizor GT firmy InsERT GT.

Kod 165330

Cena 24,90 zł

KATALOG 2019/2020

31


Branża EKONOMICZNA

TECHNIK ADMINISTRACJI

Jacek Boratyński

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego. Część 1.

Podstawy prawa pracy

Kwalifikacja A.68.1

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik administracji

i realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.68 (Przygotowywanie dokumentów

na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego). Książka w przystępny sposób wyjaśnia,

jak wykorzystywać różne źródła prawa, zapisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, akty

prawne oraz instrukcje i regulaminy wewnętrzne podczas wykonywania pracy w organach

administracji publicznej. Liczne przykłady i ćwiczenia ułatwią uczniom zrozumienie

opisanych treści.

Kod 153805 Nr w wykazie MEN 18/2013 Cena 34,90 zł

Joanna Ablewicz

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego. Część 2.

Podstawy prawa cywilnego

Kwalifikacja A.68.1

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik administracji

i realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.68 (Przygotowywanie dokumentów

na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego). Książka przystępnie opisuje między

innymi zasady korzystania z przepisów prawa cywilnego i rozróżniania osoby fizycznej od osoby

prawnej. Uczy, jak określać skutki niezachowania terminów i ustalać rodzaj odpowiedzialności

cywilnej. Liczne przykłady i ćwiczenia ułatwią uczniom zrozumienie opisanych treści.

Kod 153802 Nr w wykazie MEN 19/2013 Cena 34,90 zł

32


Anna Kociołek-Pęksa, Władysław Pęksa, Jarosław Wierzbicki,

Emilia Rucińska-Sech, Joanna Ablewicz

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Kwalifikacja A.68.2

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik administracji i realizuje treści z zakresu

drugiej części kwalifikacji A.68 (Prowadzenie postępowania administracyjnego). W książce w przystępny sposób

zaprezentowano wiedzę z zakresu prawa administracyjnego. Autorzy uczą umiejętności niezbędnych podczas

pracy w jednostkach administracji publicznej, takich jak przestrzeganie zasad postępowania administracyjnego,

sporządzanie dokumentów oraz przygotowywanie postanowień. Publikacja zawiera liczne przykłady i ćwiczenia,

które pomogą uczniom w zrozumieniu materiału.

Kod 153803 Nr w wykazie MEN 47/2013 Cena 34,90 zł

TECHNIK ADMINISTRACJI

Zofia Mielczarczyk

Podstawy finansów publicznych

Kwalifikacja A.68.3

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik administracji i realizuje treści z zakresu

trzeciej części kwalifikacji A.68 (Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych).

W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące finansów publicznych, takie jak formy organizacyjno-prawne

sektora finansów publicznych, budżet jednostki organizacyjnej oraz dochody i wydatki budżetu państwa.

Publikacja zawiera liczne przykłady i ćwiczenia, które pomogą uczniom w zrozumieniu materiału.

Kod 160901 Nr w wykazie MEN 10/2013 Cena 34,90 zł

Jacek Boratyński

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja A.68

Testy i zadania praktyczne dla zawodu technik administracji realizują treści z zakresu kwalifikacji A.68 (Obsługa

klienta w jednostkach administracji). Publikacja zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa

się z 40 pytań zamkniętych oraz 5 zadań praktycznych z przykładowymi rozwiązaniami oraz wskazówkami

dla ucznia. Na końcu zamieszczono klucz odpowiedzi. Autor opracował testy zgodnie ze standardami wymagań

egzaminacyjnych oraz strukturą egzaminu z kwalifikacji.

Kod 165304

Cena 24,90 zł

KATALOG 2019/2020

33


Branża EKONOMICZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE

DLA ZAWODÓW BRANŻY EKONOMICZNEJ

Organizacja

i technika pracy

biurowej

Podręcznik do nauki zawodu

BRANŻA EKONOMICZNA

Urszula Łatka

Organizacja i technika pracy biurowej

Publikacja realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego

stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m). W książce zaprezentowano wiedzę z zakresu

organizacji i techniki pracy biurowej. Autorka uczy między innymi umiejętności prowadzenia korespondencji

służbowej, obsługi sprzętu biurowego, korzystania z programów komputerowych, przechowywania dokumentów

czy ochrony danych osobowych. Treści teoretyczne zostały wsparte licznymi przykładami wskazującymi sposoby

praktycznego wykorzystania teorii.

Kod 153809

Cena 29,90 zł

Wprowadzenie

do ekonomii

Podręcznik do nauki zawodu

BRANŻA EKONOMICZNA

Ewelina Nojszewska

Wprowadzenie do ekonomii

Publikacja do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej realizuje efekty

kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, które stanowią podbudowę

do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m). W książce wyczerpująco objaśniono podstawowe pojęcia oraz

prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Wiedzę teoretyczną autorka wsparła licznymi

przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Kod 160904

Cena 29,90 zł

Alicja Maksimowicz-Ajchel

Zarys statystyki

Publikacja realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego

stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m). W książce omówiono między innymi rodzaje

badań statystycznych oraz określono ich przydatność. Autorka uczy też, jak opracowywać i prezentować dane

statystyczne i wyniki badań przy wykorzystaniu programów komputerowych. Treści teoretyczne zostały wsparte

przykładami oraz ćwiczeniami wskazującymi sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Kod 153808

Cena 29,90 zł

34


Język angielski

zawodowy

w gastronomii branży ekonomicznej

ZESZYT ĆWICZEŃ

Joanna Badowska-Kionka

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej

wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące

w mikroekonomii i makroekonomii. W publikacji przedstawiono także przepisy BHP

oraz normy zatrudnienia, w tym poruszono kwestie umowy o pracę, zasad rozmowy

kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Kod 160910

Cena 29,90 zł

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW BRANŻY EKONOMICZNEJ

Joanna Badowska-Kionka, Joanna Długokęcka

Język niemiecki zawodowy w branży

ekonomicznej

W zeszycie ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży ekonomicznej

wyczerpująco objaśniono podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące

w mikroekonomii i makroekonomii. W publikacji przedstawiono także przepisy BHP

oraz normy zatrudnienia, w tym poruszono kwestie umowy o pracę, zasad rozmowy

kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Kod 160911

Cena 29,90 zł

KATALOG 2019/2020

35


Branża EKONOMICZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW BRANŻY EKONOMICZNEJ

Bezpieczeństwo

i higiena pracy

Prowadzenie

działalności

gospodarczej

Podręcznik do nauki zawodu

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH

ZAWODÓW

Zawiera

treści

z KPS

i OMZ

Podręcznik do nauki zawodu

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH

ZAWODÓW

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W podręczniku omówiono i na podstawie praktycznych przykładów przybliżono

następujące zagadnienia z zakresu BHP: uwarunkowania prawne, zagrożenia zawodowe,

przepisy przeciwpożarowe, zasady ergonomii oraz techniki udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej.

Kod 163801

Cena 34,90 zł

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Prowadzenie działalności gospodarczej

(z KPS i OMZ)

Publikacja realizuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Autorki

zaprezentowały wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

objaśniły zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, omówiły przepisy prawa

dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (prawo pracy, prawo o ochronie

danych osobowych, prawo podatkowe, prawo autorskie). Treści teoretyczne zostały

wsparte przykładami oraz ćwiczeniami ułatwiającymi zrozumienie opisanych treści.

Kod 158501

Cena 39,90 zł

36


KSZTAŁCIMY ZAWODOWO!

BUD.29

BUD.27

BUD.

BUD.27

BUD.14

D.11

BUD.08BUD.14

BUD.11

BUD

UD.27

BUD.14BUD.11

BUD.27

BUD.08

BUDOWLANA

BUD.

D.14

BUD.14 BUD.27

BUD.27BUD.08

BUD.14

BUD.08

BUD.

SPL.0

KATALOG .052019/2020

AU.22

BUD.1

.11

BUD

T.07 HGT.12

HGT.06 SPC.03

HGT.02 HGT.03

HGT.07

HGT.

GASTRONOMICZNA

TURYSTYCZNO-HOTELARSKA

HTG.07 SPC.03

HGT.02

HGT.06

HGT.

T.07 HGT.12

HTG.07

SPC.03

HGT.

HGT.02

HGT.02

HTG.07S

HGT.02

HGT.06 HGT.03

HGT.12

SPC.03

KATALOG 2019/2020

HGT.06

HGT

INF.02

ELM.03

INF.03 INF.03

INF.02

ELE.02

ELE.02

ELM.06

ELM.06

ELM.02

INF.02

ELM.05

ELE.03

ETI.3

ELM.02

ELM.06

INF02 INF.02 ELEKTRONICZNA

INFORMATYCZNA

ELEKTRYCZNA

FRK. K.03

FRK.01

FRK.01

MEC.08

MOT.05

INF.0

.02

INF.03

ELM.06

INF.03

ELE. E.0

.31 AU.22

KATALOG 2019/2020

INF.

F.03

ELM0

MOT.02

MEC.05

ROL.04

MOT.06

MOT.0

MECHANICZNA I SAMOCHODOWA

FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA

ROLNICZA

MEC.03

MOT06

FRK.04

MOT.02

ROL.04

MEC. C.09

MOT

MOT

FRK.01

FRK.03

ROL.04 MOT.06

KATALOG 2019/2020

03

MEC.03

ROL 04

Szczegółowe informacje: wsip.pl/oferta/wydawnictwa-zawodowe

Pełna oferta publikacji: sklep.wsip.pl

Kontakt z wydawnictwem: infolinia 801 220 555


Konsultant edukacyjny

Wyjani wtliwoci zarezentuje ublikacje wskae najlesz

oert omoe w wyborze i zamówieniu odrczników.

wsi.l

Inormacje o wszystkic ublikacjac zawodowyc WSiP

w tym o nowociac i zaowiedziac moliwo obejrzenia

ramentów odrczników.

skle.wsi.l

Pena oerta ublikacji zawodowyc

inormacja o cenac rabatac i romocjac.

Inolinia 801 220 555

ezoredni kontakt z racownikiem wydawnictwa.

GZW285

Wdawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spka Akcjna z siedzi w Warszawie prz Al Jerozolimskich 6 00-0 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiiorcw prowadzonego przez Sd Rejonow dla mst Warszaw w Warszawie

II Wdzia Gospodarcz Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS 00005506

NIP 52260522 kapita zakadow 40 36 0 z wpacon w caoci

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!