16.06.2020 Views

E82086 Chemia Zbiór zadań liceum

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2019<br />

CHEMIA<br />

ZBIÓR ZADAŃ<br />

LICEUM I TECHNIKUM ● ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY<br />

2


ELŻBIETA SZOSTAK, EWA ODROWĄŻ,<br />

MAŁGORZATA KRZECZKOWSKA,<br />

PAWEŁ BERNARD, JOANNA HETMAŃCZYK<br />

CHEMIA<br />

ZBIÓR ZADAŃ<br />

LICEUM I TECHNIKUM ● ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY<br />

2


............................................................................ 5<br />

................................................................................................................... 13<br />

..................................................................... 18<br />

............................................................................................... 26<br />

<br />

.................................................................... 28<br />

..................................................................................................... 33<br />

................................................................ 36<br />

............................................................................................................................... 39<br />

.................................................................................................................................. 42<br />

............................................................................................... 47<br />

<br />

...................................... 49<br />

............................................................................................... 54<br />

............................................................................................... 59<br />

sp<br />

........................................................................................................ 61<br />

................................................................................................... 64<br />

............................................................................................................ 68<br />

...................................................................................................................... 71<br />

............................................................................................... 74<br />

d<br />

........................................................................................................ 75<br />

..................................................................................................... 78<br />

........................................................................................................ 81<br />

................................................................................................. 84<br />

............................................................................................... 87<br />

<br />

.......................................................... 89<br />

........................................................................................................................ 96<br />

............................................................................................... 101<br />

<br />

.......................................................................... 103<br />

................................................................................................... 105<br />

........................................................................................................... 110<br />

.................................................................................................. 114<br />

.............................................................................................. 118<br />

............................................................................................... 122<br />

...................................................................................... 125<br />

.................................................................................................................... 138<br />

.......................................................................................................................................... 202


Wskaż opis, w którym podano reakcję zachodzącą szybko i reakcję zachodzącą<br />

powoli. Dodatkowo wiadomo, że w obu procesach powstaje przynajmniej jeden taki<br />

sam produkt.<br />

rozkład wody utlenionej i fotosynteza<br />

rdzewienie żelaza i pokrywanie się miedzi patyną<br />

wybuch mieszaniny gazu ziemnego z powietrzem i fermentacja alkoholowa<br />

reakcja opiłków magnezu z kwasem solnym i reakcja sproszkowanego tlenku magnezu<br />

z kwasem solnym<br />

Przeprowadzono doświadczenie zgodnie z poniższym schematem.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

I<br />

II<br />

III<br />

IV<br />

<br />

<br />

Wskaż, w której probówce reakcja zajdzie najszybciej, jeżeli wiadomo, że wszystkie<br />

reakcje prowadzono w tej samej temperaturze, a masa metalu i objętość kwasu były<br />

jednakowe w każdej probówce.<br />

I II III IV<br />

5


Wskaż rząd reakcji rozkładu tlenku azotu(IV), jeżeli wiadomo, że szybkość tej<br />

reakcji jest proporcjonalna do kwadratu stężenia substratu.<br />

0 1 2 4<br />

Poniżej podano równania kinetyczne dwóch reakcji chemicznych.<br />

v = k · c A · c B<br />

v = k · c A · c B<br />

2<br />

Jednostką stałej szybkości reakcji k jest odpowiednio:<br />

s –1 dm 3 ∙ mol –1 ∙ s –1 dm 3 ∙ mol –2 ∙ s –1 dm 6 ∙ mol –2 ∙ s –1<br />

s –1 mol ∙ dm –3 ∙ s –1 mol –1 ∙ dm 3 ∙ s –1 mol –2 ∙ dm 6 ∙ s –1<br />

Wskaż rząd reakcji, o której wiadomo, że zachodzi zgodnie ze schematem<br />

3 A A 3 , a jednostką stałej szybkości tej reakcji jest [mol · dm –3 · s –1 ].<br />

0 1 2 3<br />

Tlenek azotu(II) reaguje z wodorem zgodnie z równaniem:<br />

2 NO + 2 H 2 N 2 + 2 H 2 O<br />

Wyniki badań laboratoryjnych wskazują, że reakcja ta przebiega dwuetapowo.<br />

Etap 1. wolny: 2 NO + H 2 N 2 + H 2 O 2<br />

Etap 2. szybki: H 2 O 2 + H 2 2 H 2 O<br />

Wybierz równanie kinetyczne, które odpowiada temu mechanizmowi.<br />

k · c H2 O 2<br />

· c H2<br />

k · c NO 2 · c H 2 2<br />

k · c NO 2 · c H 2<br />

k · c NO · c H2<br />

W celu otrzymania tlenu do roztworu nadtlenku wodoru dodano tlenek<br />

manganu(IV). Jest to przykład<br />

katalizy homogenicznej.<br />

autokatalizy.<br />

katalizy heterogenicznej.<br />

biokatalizy.<br />

<br />

Wyznaczone doświadczalnie równanie kinetyczne katalitycznego utleniania hydrazyny<br />

(N 2 H 4 ) nadtlenkiem wodoru ma postać: k · c H2 O 2<br />

· c Cu 2+. Wybierz zdania<br />

prawdziwe.<br />

Całkowity rząd tej reakcji wynosi 3.<br />

Katalizatorem reakcji są jony miedzi(II).<br />

Reakcja utleniania hydrazyny jest reakcją pierwszego rzędu względem nadtlenku<br />

wodoru.<br />

Szybkość reakcji wzrośnie dwukrotnie, jeżeli zwiększymy dwukrotnie stężenie hydrazyny<br />

bez zmiany stężeń pozostałych substancji.<br />

6


Wybierz wielkości wpływające na wartość stałej szybkości reakcji.<br />

stężenie substratów<br />

temperatura układu<br />

stężenie produktów<br />

energia niezbędna do zapoczątkowania reakcji<br />

Pewna reakcja katalityczna przebiega w następujących etapach:<br />

Etap 1. I − + H 2 O 2 H 2 O + IO −<br />

Etap 2. IO − + I − + 2 H + H 2 O + I 2<br />

2−<br />

Etap 3. I 2 + 2 S 2 O 3 S 4 O 2− 6 + 2 I −<br />

Wybierz zdania prawdziwe.<br />

Katalizatorem w tej reakcji jest woda.<br />

W tej reakcji nadtlenek wodoru rozkłada się z wydzieleniem tlenu.<br />

Etapem warunkującym szybkość powyższej reakcji jest etap najwolniejszy.<br />

Równanie sumaryczne tej reakcji wygląda następująco:<br />

H 2 O 2 + 2 H + 2− 2−<br />

+ 2 S 2 O 3 2 H 2 O + S 4 O 6<br />

Do naczynia reakcyjnego o pojemności 1 dm 3 wprowadzono po 2 mole gazowego<br />

wodoru i gazowego azotu. Wybierz zdania prawdziwe dla założenia, że szybkość<br />

reakcji przebiegającej w układzie opisuje równanie kinetyczne k · c H 3 2<br />

· c N2<br />

.<br />

Szybkość reakcji przebiegającej w tej samej temperaturze byłaby czterokrotnie<br />

mniejsza, jeżeli do naczynia o tej samej pojemności zostałyby wprowadzone 2 mole<br />

H 2 i 0,5 mola N 2 .<br />

Szybkość reakcji przebiegającej w tej samej temperaturze w naczyniu o czterokrotnie<br />

mniejszej pojemności byłaby taka sama, jeżeli do takiego układu zostałoby wprowadzone<br />

0,25 mola H 2 i 4 mole N 2 .<br />

Średnia szybkość reakcji mierzona w przedziale od 0 s do 5 s wynosi<br />

v 0,2 mol<br />

śrNH 3, jeżeli wiadomo, że w tym czasie powstał 1 mol amoniaku.<br />

3<br />

s<br />

dm<br />

Szybkość reakcji w piątej sekundzie, w której stężenie amoniaku wynosi 1 mol/dm 3 ,<br />

mol<br />

wynosi 0,1875 ( 3<br />

dm )4 · k.<br />

Wybierz zdania prawdziwe dotyczące szczególnego rodzaju katalizatorów, jakimi<br />

są enzymy.<br />

Enzymy katalizują wyłącznie reakcje zachodzące w żyjących organizmach.<br />

Rozkład nadtlenku wodoru może być katalizowany enzymem zwanym katalazą.<br />

Najczęściej są to białka roślinne lub zwierzęce, które przyspieszają przebieg reakcji,<br />

ponieważ obniżają jej energię aktywacji.<br />

W przeciwieństwie do katalizatorów nieorganicznych dany enzym katalizuje tylko<br />

określoną przemianę i jest wrażliwy na strukturę substratu.<br />

7


Połącz pojęcie z definicją.<br />

Pojęcie<br />

średnia szybkość reakcji<br />

całkowity rząd reakcji<br />

energia aktywacji<br />

reguła van’t Hoffa<br />

równanie kinetyczne<br />

VI teoria zderzeń aktywnych<br />

VII teoria kompleksu aktywnego<br />

Definicja<br />

Najmniejsza wartość energii, jaką muszą posiadać<br />

cząsteczki substratów, aby zapoczątkować<br />

reakcję między nimi.<br />

Według jej założeń reakcja chemiczna może<br />

przebiegać jedynie w wyniku tzw. efektywnych<br />

zderzeń cząsteczek substratów.<br />

Zderzenie cząsteczek (drobin) może doprowadzić<br />

do utworzenia nietrwałego przejściowego<br />

układu o energii wyższej od energii produktów<br />

końcowych reakcji.<br />

Wyznaczone doświadczalnie równanie określające<br />

szybkość reakcji jako funkcję stężeń molowych<br />

substratów podniesionych do odpowiednich<br />

potęg.<br />

Suma wykładników potęg, do których podniesione<br />

są w równaniu kinetycznym stężenia<br />

substratów.<br />

Podwyższenie temperatury układu reagującego<br />

o 10 K powoduje zwiększenie szybkości reakcji<br />

od dwóch do czterech razy.<br />

Stosunek zmiany postępu reakcji do czasu,<br />

w którym ta zmiana nastąpiła.<br />

Pewna reakcja przebiega zgodnie z równaniem 2 A B. Na podstawie podanych<br />

wykresów wybierz w poniższych zdaniach właściwe uzupełnienia tak, aby zdania<br />

były prawdziwe.<br />

v, mol/(dm 3 · s)<br />

c A , mol/dm 3<br />

18<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000<br />

Czas, s<br />

Reakcja przebiegająca w układzie jest reakcją (1 / 2 / 3) rzędu i można ją opisać następującym<br />

równaniem kinetycznym (v = k · c A / v = k · c A 2 ). Okres półtrwania reagenta<br />

A wynosi (20 minut / 100 minut). Równanie kinetyczne jest (zgodne / niezgodne)<br />

z równaniem stechiometrycznym.<br />

c A , mol/dm 3<br />

8


Wybierz poprawne uzupełnienia zdania. Szybkość reakcji syntezy chlorowodoru<br />

z pierwiastków ze wzrostem temperatury<br />

I maleje,<br />

A wzrasta częstość zderzeń cząsteczek w układzie.<br />

II nie zmienia się, B wzrasta energia aktywacji układu.<br />

ponieważ<br />

maleje ciśnienie w układzie.<br />

III wzrasta,<br />

D maleje częstość zderzeń cząsteczek w układzie.<br />

Określ, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie<br />

jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.<br />

1<br />

Szybkość reakcji chemicznej przyjmuje wartość dodatnią lub ujemną<br />

w zależności od tego, czy mierzona jest przyrostem stężenia produktów<br />

czy ubytkiem stężenia substratów.<br />

P<br />

F<br />

2 Obniżenie temperatury powoduje wzrost szybkości dowolnej reakcji. P F<br />

3<br />

Szybkość danej reakcji można opisać równaniem kinetycznym, czyli iloczynem<br />

stężeń substratów i produktów podniesionych do odpowiednich<br />

potęg, których wartość liczbową wyznaczamy doświadczalnie.<br />

P<br />

F<br />

4<br />

Na wykresie pionową linią<br />

oznaczono energię aktywacji.<br />

Energia<br />

substraty<br />

<br />

P<br />

F<br />

<br />

Wybierz poprawne uzupełnienia zdania. Jeżeli dwukrotny wzrost stężenia jednego<br />

z substratów reakcji przy jednoczesnym braku zmian stężeń pozostałych substratów<br />

powoduje ośmiokrotny wzrost szybkości reakcji, to na tej podstawie możemy<br />

stwierdzić, że rząd reakcji względem wspomnianego substratu wynosi<br />

I 4,<br />

A<br />

II 6, B<br />

ponieważ<br />

III 3, <br />

IV 0, D<br />

szybkość reakcji w stosunku do stężenia substratu zmieniła się<br />

o 6.<br />

szybkość reakcji jest czterokrotnie większa od stężenia tego<br />

substratu.<br />

stężenia pozostałych substratów nie zmieniały się w trakcie<br />

reakcji.<br />

taki wykładnik potęgowy odpowiada zaobserwowanemu<br />

wzrostowi szybkości reakcji.<br />

9


Dla każdego z poniższych przykładów zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli<br />

sprawdzić wpływ:<br />

temperatury;<br />

stopnia rozdrobnienia substancji stałej;<br />

stężenia substratów;<br />

katalizatora<br />

na szybkość reakcji chemicznej. Substraty wybierz z podanych poniżej.<br />

magnez wstążka • magnez wiórki • kwas solny o stężeniu 0,5 mol/dm 3<br />

• kwas solny o stężeniu 1 mol/dm 3 • woda destylowana • woda utleniona<br />

• roztwór FeCl 3<br />

• stały MnO 2<br />

Napisz tytuł doświadczenia, narysuj schematyczny rysunek, zapisz spodziewane obserwacje<br />

i wnioski.<br />

Załóż, że dla reakcji spalania tlenku azotu(II) do tlenku azotu(IV) równanie<br />

kinetyczne jest zgodne z równaniem stechiometrycznym reakcji i oblicz:<br />

zmianę szybkości tej reakcji, jeżeli stężenie NO wzrośnie trzykrotnie i jednocześnie<br />

stężenie O 2 zmaleje dwukrotnie.<br />

szybkość reakcji w momencie, gdy przereagowało 20% tlenu. Stężenia początkowe<br />

substratów wynosiły odpowiednio: c NO 4,00 mol/dm 3 i c O2 3,00 mol/dm3 , a stała<br />

k 6,7 · 10 3 dm 6 ∙ mol –2 ∙ s –1 .<br />

Określ, jak zmieni się szybkość pewnej reakcji, jeżeli temperaturę układu obniżymy<br />

o 30°C. Przy obliczeniach należy założyć, że ogrzanie układu o 10°C powoduje<br />

dwukrotny wzrost szybkości reakcji.<br />

Gaz A 2 reaguje w pewnej temperaturze z tlenkiem XO według równania:<br />

A 2(g) + 2 XO (g) 2 XOA (g)<br />

W celu wyznaczenia równania kinetycznego przeprowadzono pomiary szybkości tej<br />

reakcji w zależności od stężenia substratów. Wyniki zamieszczono w poniższej tabeli.<br />

Lp.<br />

c A2 ,<br />

c XO ,<br />

mol · dm –3 mol · dm –3<br />

Szybkość reakcji,<br />

mol · dm –3 · s –1<br />

1 0,10 0,10 1,0 · 10 –6<br />

2 0,20 0,10 4,0 · 10 –6<br />

3 0,20 0,40 4,0 · 10 –6<br />

Na podstawie powyższych danych wyprowadź równanie kinetyczne tej reakcji.<br />

Oblicz stałą szybkości reakcji w temperaturze pomiaru.<br />

10


Reakcja chemiczna między rozpuszczonymi substancjami A i B zachodzi zgodnie<br />

z równaniem:<br />

A (aq) + 2 B (aq) C (aq) + D (g)<br />

Dla przedstawionej reakcji równanie kinetyczne przyjmuje postać:<br />

v = k · c A · c B<br />

W naczyniu zmieszano 25 cm 3 roztworu substancji A o stężeniu 0,090 mol/dm 3 z 25 cm 3<br />

roztworu substancji B o stężeniu 0,200 mol/dm 3 . Reakcję prowadzono w warunkach<br />

normalnych. Objętość wydzielonego gazu w funkcji czasu przedstawiono na wykresie.<br />

50<br />

40<br />

3<br />

30<br />

20<br />

10<br />

10<br />

20 30 40<br />

<br />

Wykonaj następujące polecenia.<br />

Podaj, ile dm 3 gazu wydzieliło się do momentu zakończenia reakcji.<br />

Oblicz objętościowy stosunek roztworów substancji A i B, który odpowiada mieszaninie<br />

stechiometrycznej dla wyżej wymienionej reakcji.<br />

Podaj jednostkę stałej k.<br />

Podaj, jak zmieni się początkowa szybkość tej reakcji, jeżeli zmiesza się 25 cm 3<br />

roztworu substancji A o stężeniu 0,045 mol/dm 3 z taką samą ilością roztworu B<br />

o stężeniu 0,200 mol/dm 3 (w porównaniu z reakcją wyjściową).<br />

Na podanym wykresie narysuj schematycznie linie obrazujące przebieg opisanej<br />

reakcji, jeżeli:<br />

1. użyjemy 12,5 cm 3 roztworu substancji A o stężeniu 0,180 mol/dm 3 (podpisz linię<br />

jako A).<br />

2. użyjemy 12,5 cm 3 roztworu substancji A o stężeniu 0,090 mol/dm 3 (podpisz linię<br />

jako B).<br />

Określ rodzaj katalizy, jeżeli wiadomo, że w celu przyspieszenia powyższej reakcji<br />

do mieszaniny reakcyjnej dodano roztwór substancji X będącej katalizatorem tej<br />

reakcji.<br />

Podaj rząd reakcji względem substratu A, względem substratu B oraz całkowity<br />

rząd reakcji.<br />

11


Szybkość reakcji opisanej równaniem:<br />

C 2 H 5 OH + HCOOH H 2 SO 4<br />

HCOOC 2 H 5 + H 2 O<br />

jest opisana równaniem kinetycznym: v = k · c HCOOH , gdzie k = 1,85 ∙ 10 –3 min –1 .<br />

Poniżej przedstawiono wykres zależności stężenia kwasu mrówkowego od czasu przebiegu<br />

tej reakcji.<br />

Oblicz, ile wynosi średnia szybkość<br />

podanej reakcji w przedziale czasu<br />

od 240 do 420 minut.<br />

Szybkość reakcji podaj w jednostce<br />

[mol · dm –3 · min –1 ].<br />

Oblicz, po jakim czasie szybkość<br />

reakcji będzie równa<br />

1,48 · 10 –4 mol · dm –3 · min –1 .<br />

Podaj okres półtrwania (czas połowicznej<br />

przemiany) kwasu mrówkowego<br />

w tej reakcji.<br />

c HCOOH , mol/dm 3<br />

0,24<br />

0,22<br />

0,20<br />

0,18<br />

0,16<br />

0,14<br />

0,12<br />

0,10<br />

0,08<br />

0,06<br />

0,04<br />

0,02<br />

0,00<br />

0<br />

120 240 360 480 600 720 840 960<br />

Czas, min<br />

Reakcja między roztworem substancji A i B zachodzi zgodnie z równaniem:<br />

A (aq) + B (aq) C (aq) + D (g)<br />

W celu znalezienia równania kinetycznego tej reakcji przeprowadzono serię eksperymentów,<br />

których wyniki przedstawiono w tabeli.<br />

c A ,<br />

c B ,<br />

mol ∙ dm –3 mol ∙ dm –3<br />

Szybkość reakcji,<br />

mol ∙ dm –3 ∙ s –1<br />

0,1 0,2 1 · 10 –3<br />

0,2 0,2 4 · 10 –3<br />

0,1 0,4 2 · 10 –3<br />

Wykonaj następujące polecenia.<br />

Podaj rząd reakcji względem substancji A oraz względem substancji B.<br />

Napisz równanie kinetyczne procesu.<br />

Podaj jednostkę stałej k i oblicz jej wartość.<br />

Oblicz początkową szybkość reakcji, jeżeli zmieszano jednakowe objętości roztworów:<br />

substancji A o stężeniu 6,0 mol/dm 3 i substancji B o stężeniu 1,0 mol/dm 3 .<br />

Eksperymentator badał kinetykę tego procesu, czyli mierzył objętości powstającego<br />

gazu D w funkcji czasu. Narysuj przykładowy wykres, jaki mógł narysować<br />

eksperymentator w trakcie takiego pomiaru.<br />

Podaj dwa dowolne czynniki, które warunkują (wpływają na) szybkość opisanej<br />

reakcji.<br />

12


-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Układ zamknięty to układ, w którym<br />

może wystąpić tylko wymiana energii z otoczeniem.<br />

może wystąpić tylko wymiana materii z otoczeniem.<br />

może wystąpić wymiana materii i energii z otoczeniem.<br />

nie może wystąpić wymiana ani energii, ani materii z otoczeniem.<br />

Rozpuszczanie azotanu(V) amonu jest procesem endotermicznym, dlatego<br />

w układzie zamkniętym w trakcie rozpuszczania tej soli<br />

energia otoczenia maleje.<br />

temperatura układu wzrasta.<br />

woda w roztworze tej soli się ogrzewa.<br />

powinno być zapewnione chłodzenie w celu przyspieszenia procesu rozpuszczania.<br />

Na podstawie analizy poniższego wykresu wybierz zdanie prawdziwe.<br />

E, kJ<br />

<br />

E 1<br />

E 2<br />

<br />

<br />

Wykres obrazuje przebieg reakcji endotermicznej.<br />

Zmiana entalpii tej reakcji przyjmuje wartość dodatnią.<br />

Odcinek E 2 odzwierciedla energię oddaną do otoczenia.<br />

Zastosowanie katalizatora spowoduje zmniejszenie wartości E 2 .<br />

13


Rozwiązanie <strong>zadań</strong> podsumowujących pomoże ci w sprawdzeniu stopnia opanowania<br />

wiadomości i umiejętności z działu Szybkość reakcji chemicznych, efekty energetyczne<br />

i stan równowagi oraz materiału z klasy 1.<br />

Informacja do <strong>zadań</strong> 4.1–4.9<br />

Gazowy tlenek węgla(IV) w odpowiednich warunkach reaguje z wodorem zgodnie z równaniem:<br />

CO 2(g) + H 2(g)<br />

CO (g) + H 2 O (g)<br />

Narysuj wzory elektronowe cząsteczek substancji będących reagentami powyższej<br />

reakcji oraz podaj rodzaje występujących w nich wiązań zgodnie z teorią<br />

Lewisa–Kossela.<br />

Podaj typ hybrydyzacji orbitali walencyjnych atomów centralnych w cząsteczkach<br />

CO 2 i H 2 O.<br />

Izotop tlenu-17 można otrzymać w wyniku bombardowania izotopu pierwiastka,<br />

który jest głównym składnikiem powietrza o liczbie masowej A = 14, pewnymi cząstkami.<br />

Drugim produktem reakcji jest proton. Napisz równanie tej przemiany w sposób<br />

pełny i skrócony.<br />

W warunkach normalnych, w układzie otwartym, przeprowadzono reakcję<br />

1,7 dm 3 CO 2 z wodorem. Oblicz, czy uzyskana ilość tlenku węgla(II), który odprowadzono<br />

z układu, wystarczy do redukcji 7,2 g tlenku żelaza(II). Załóż, że wydajność<br />

obu reakcji wynosi 100%.<br />

CO 2 jest gazem, który reaguje z wodą i tworzy roztwory o odczynie lekko<br />

kwasowym.<br />

Napisz równanie obrazujące stan równowagi, jaki ustala się w roztworze wodnym<br />

tlenku węgla(IV).<br />

Oceń, jaką funkcję zgodnie z teorią Brønsteda pełnią jony obecne w roztworze<br />

wodnym tlenku węgla(IV).<br />

Oceń i uzasadnij na drodze obliczeń, jak zabarwi się błękit bromotymolowy (patrz<br />

zbiór <strong>zadań</strong> do kl. 1, s. 86) w roztworze wodorowęglanu sodu.<br />

Oceń na podstawie obliczeń, czy po zmieszaniu 20 cm 3 azotanu(V) srebra(I)<br />

o stężeniu 0,2 mol/dm 3 z 30 cm 3 węglanu potasu o stężeniu 0,3 mol/dm 3 strąci się osad.<br />

Napisz wyrażenie na stężeniową stałą równowagi reakcji opisanej w informacji<br />

wprowadzającej.<br />

26


Wybierz w poniższym zdaniu właściwe uzupełnienia tak, aby zdanie było<br />

prawdziwe.<br />

Skoro wiadomo, że obniżenie temperatury powoduje przesunięcie stanu równowagi<br />

reakcji w lewo, czyli zmniejszenie ilości produktów, można stwierdzić, że reakcja jest<br />

(egzoenergetyczna / endoenergetyczna), co oznacza, że następuje przekazanie energii<br />

(z układu do otoczenia / z otoczenia do układu).<br />

Określ, jak zwiększenie objętości układu wpływa na ilość powstającego tlenku<br />

węgla(II).<br />

Szybkość reakcji syntezy amoniaku zależy m.in. od temperatury i zastosowanego<br />

katalizatora. Na wykresie przedstawiono jak w warunkach eksperymentalnych<br />

zmienia się z temperaturą szybkość syntezy amoniaku w obecności czterech różnych<br />

katalizatorów (krzywe 1–4) bazujących na nanocząstkach rutenu.<br />

3,5<br />

3 –1 –1<br />

3,0<br />

2,5<br />

2,0<br />

1,5<br />

1,0<br />

0,5<br />

2<br />

3<br />

4<br />

1<br />

0<br />

200<br />

240 280 320 340<br />

°C<br />

Wykonaj następujące polecenia.<br />

Wskaż, która z reakcji przebiegających w zakresie temperatury 250–340°C charakteryzuje<br />

się najmniejszą wartością energii aktywacji.<br />

Wskaż, która reakcja charakteryzuje się najmniejszą wydajnością.<br />

Szybkość reakcji 4 w temperaturze 200°C wynosi 0,15 mmol · g –1 · h –1 , a w temperaturze<br />

340°C wynosi 3,43 mmol · g –1 · h –1 . Na tej podstawie wyznacz temperaturowy<br />

współczynnik szybkości reakcji 4 oraz oblicz na jego podstawie, ile<br />

wynosi teoretyczna wartość szybkości tej reakcji w temperaturze 280°C. Wynik<br />

podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.<br />

27


Wskaż pełną podpowłokową konfigurację elektronową atomu tlenu w stanie<br />

podstawowym.<br />

K 2 L 6 [He] 2s 2 2p 4 <br />

1s 2 2s 2 2p 4<br />

2s 2p<br />

Wskaż odmiany alotropowe tlenu.<br />

O 2 , O 3 , O 4<br />

O 2– , O 2– –<br />

2 , O 2<br />

16 8 O, 17 8 O, 18 8 O tlen gazowy, tlen ciekły<br />

Wskaż, który spośród podanych wzorów sumarycznych przedstawia tlenek.<br />

KO 2 OF 2 P 4 O 10 BaO 2<br />

Wskaż wiersz tabeli, w którym poprawnie podano charakter chemiczny tlenków.<br />

Tlenki kwasowe Tlenki zasadowe Tlenki amfoteryczne Tlenki obojętne<br />

A BaO, NO 2 , N 2 O MnO 2 , MgO, K 2 O BeO, CO, ZnO NO, P 4 O 10 , Cl 2 O 3<br />

B NO, NO 2 , Cl 2 O 3 MgO, K 2 O, BeO BaO, ZnO, Al 2 O 3 N 2 O, CO, P 4 O 10<br />

NO 2 , P 4 O 10 , Cl 2 O 3 BaO, K 2 O, MgO MnO 2 , BeO, ZnO NO, CO, N 2 O<br />

D NO, P 4 O 10 , Cl 2 O 3 BeO, K 2 O, MgO Cr 2 O 3 , BaO, ZnO NO 2 , CO, N 2 O<br />

Po wprowadzeniu tlenku glinu do wody z dodatkiem fenoloftaleiny zaobserwujemy<br />

wydzielenie gazu.<br />

roztwarzanie ciała stałego.<br />

zmianę zabarwienia roztworu na malinowy.<br />

brak zmian świadczących o zajściu reakcji.<br />

28


W tym dziale zapoznasz się z przykładowymi zadaniami, które zostały zamieszczone<br />

w arkuszach maturalnych z lat 2015−2019.<br />

Kompletne arkusze maturalne są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej<br />

www.cke.gov.pl.<br />

CKE, maj 2015, zadanie 17<br />

Pewien proces, w którym związek A zostaje przekształcony w związek B, przebiega<br />

w dwóch etapach.<br />

Etap 1. A C H < 0<br />

Etap 2. C B H > 0<br />

Przeanalizuj poniższe wykresy i ustal, który z nich odpowiada opisanej przemianie.<br />

<br />

<br />

Energia<br />

A<br />

C<br />

B<br />

Energia<br />

A<br />

C<br />

B<br />

Bieg reakcji<br />

Bieg reakcji<br />

Opisaną przemianę poprawnie zilustrowano na wykresie .............<br />

Informacja do <strong>zadań</strong> 2.–3.<br />

W wyniku pewnej odwracalnej reakcji chemicznej z dwóch substratów powstaje jeden produkt. Przemiana<br />

przebiega w fazie gazowej, co oznacza, że oba substraty i produkt są gazami. Reakcję tę przeprowadzono<br />

w zamkniętym reaktorze przy użyciu stechiometrycznych ilości substratów w różnych<br />

temperaturach i pod różnym ciśnieniem. Na poniższym diagramie przedstawiono, jaki procent objętości<br />

mieszaniny poreakcyjnej w reaktorze stanowiła objętość produktu tej reakcji w zależności od warunków<br />

temperatury i ciśnienia, w jakich przebiegała.<br />

<br />

<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

81<br />

52<br />

10<br />

25<br />

10<br />

86<br />

63<br />

36<br />

18<br />

98 93<br />

80<br />

20 100<br />

<br />

58<br />

470 K<br />

570 K<br />

670 K<br />

770 K<br />

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.<br />

125


CKE, maj 2016, zadanie 6<br />

Na podstawie analizy diagramu określ, czy w równaniu stechiometrycznym opisanej<br />

reakcji łączna liczba moli substratów jest mniejsza, czy – większa od liczby<br />

moli produktu, czy też – równa liczbie moli produktu. Odpowiedź uzasadnij.<br />

CKE, maj 2016, zadanie 7<br />

Spośród reakcji, których równania przedstawiono poniżej, wybierz tę, do której<br />

mógłby odnosić się przedstawiony diagram. Zaznacz wybraną odpowiedź.<br />

H 2 (g) + Cl 2 (g) 2 HCl (g) H < 0<br />

H 2 (g) + I 2 (g) 2 HI (g) H > 0<br />

N 2 (g) + 3 H 2 (g) 2 NH 3 (g) H < 0<br />

2 Cl 2 (g) + O 2 (g) 2 Cl 2 O (g) H > 0<br />

CKE, maj 2015, zadanie 15<br />

W zamkniętym reaktorze o stałej pojemności umieszczono n moli jodowodoru<br />

i utrzymywano stałą temperaturę. W reaktorze zachodziła reakcja rozkładu jodowodoru<br />

opisana równaniem:<br />

2 HI (g) H 2 (g) + I 2 (g)<br />

Po ustaleniu się stanu równowagi stwierdzono, że rozkładowi uległo 16,7% początkowej<br />

liczby moli jodowodoru.<br />

Oblicz stężeniową stałą równowagi rozkładu jodowodoru w opisanych warunkach.<br />

CKE, maj 2016, zadanie 5<br />

Na podstawie analizy diagramu określ, czy w czasie opisanej reakcji układ oddaje<br />

energię do otoczenia, czy przyjmuje ją od otoczenia. Odpowiedź uzasadnij.<br />

CKE, maj 2016, zadanie 7<br />

W temperaturze 800 K stężeniowa stała równowagi reakcji przebiegającej zgodnie<br />

z równaniem<br />

CO (g) + H 2 O (g) CO 2 (g) + H 2 (g)<br />

jest równa 4.<br />

Oblicz, ile moli wody (w postaci pary wodnej) należy wprowadzić do reaktora<br />

o pojemności 1 dm 3 , w którym znajduje się 30 moli tlenku węgla(II), aby otrzymać<br />

10 moli wodoru w temperaturze 800 K. Reakcja pary wodnej i tlenku węgla(II)<br />

przebiega w zamkniętym reaktorze.<br />

CKE, maj 2017, zadanie 8<br />

Reakcja syntezy amoniaku przebiega zgodnie z równaniem:<br />

N 2 (g) + 3 H 2 (g) 2 NH 3 (g)<br />

W mieszaninie wodoru i azotu użytej do syntezy amoniaku zawartość wodoru wyrażona<br />

w procentach objętościowych jest równa 75%. Wydajność reakcji syntezy amoniaku<br />

przeprowadzonej w temperaturze T i pod ciśnieniem p jest równa 93%.<br />

126


Oblicz wyrażoną w procentach objętościowych zawartość amoniaku w mieszaninie<br />

poreakcyjnej.<br />

Informacja do <strong>zadań</strong> 8.–9.<br />

W wysokiej temperaturze węgiel reaguje z tlenkiem węgla(IV) i ustala się równowaga chemiczna:<br />

CO 2 (g) + C (s) 2 CO (g)<br />

Objętościową zawartość procentową CO i CO 2 w gazie pozostającym w równowadze z węglem w zależności<br />

od temperatury (pod ciśnieniem atmosferycznym 1013 hPa) przedstawiono na poniższym wykresie.<br />

0<br />

100<br />

20<br />

80<br />

2 <br />

40<br />

60<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

<br />

100<br />

0<br />

673 773 873 973 1073 1173 1273<br />

<br />

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.<br />

CKE, maj 2018, zadanie 5<br />

Oceń, czy reakcja pomiędzy tlenkiem węgla(IV) i węglem jest procesem endo- czy<br />

egzoenergetycznym. Odpowiedź uzasadnij.<br />

CKE, maj 2018, zadanie 6<br />

Oblicz wyrażoną w procentach masowych zawartość tlenu, wchodzącego w skład<br />

CO 2 i CO, w pozostającej w równowadze mieszaninie tych związków z węglem<br />

w temperaturze 873 K i pod ciśnieniem 1013 hPa. Możesz przyjąć, że sumaryczna<br />

liczba moli gazowego substratu i gazowego produktu reakcji jest równa 1. W opisanych<br />

warunkach 1 mol gazu zajmuje objętość 71,6 dm 3 .<br />

Informacja do zadania 10.<br />

Dwa gazy A i B zmieszane w stosunku molowym n A : n B 1 : 4 zajmują w warunkach normalnych<br />

objętość 1 dm 3 . Tę mieszaninę umieszczono w reaktorze o stałej pojemności 1 dm 3 i w temperaturze T<br />

zainicjowano reakcję. W tej temperaturze ustalił się stan równowagi opisany równaniem:<br />

A (g) + 2 B (g) 2 C (g) H < 0<br />

W stanie równowagi stężenie substancji C było równe 0,004 mol · dm –3 .<br />

127


1.1 C<br />

<br />

<br />

Spalanie gazu ziemnego (CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O) to reakcja szybka.<br />

Fermentacja alkoholowa (C 6 H 12 O 6 2 C 2 H 5 OH + 2 CO 2 ) to reakcja<br />

zachodząca powoli. Produktem w obu przypadkach jest m.in. tlenek<br />

węgla(IV).<br />

Odpowiedzi niepoprawne:<br />

A – W obu procesach powstaje tlen, ale rozkład wody utlenionej bez<br />

katalizatora zachodzi powoli.<br />

B – Oba procesy zachodzą powoli i dodatkowo brak produktów<br />

wspólnych.<br />

D – W obu procesach powstaje chlorek magnezu, ale obie reakcje<br />

zachodzą szybko.<br />

1.2 C<br />

Szybkość reakcji rośnie m.in. ze wzrostem stężenia substratów oraz<br />

stopniem rozdrobnienia substancji stałej.<br />

1.3 C Z treści zadania wynika, że równanie kinetyczne ma postać v k · c NO 2 2<br />

.<br />

1.4<br />

I. B<br />

II. D<br />

mol<br />

s<br />

dm<br />

mol<br />

s<br />

dm<br />

3<br />

3<br />

mol<br />

k ∙<br />

3<br />

dm ∙ mol<br />

3<br />

dm k 3<br />

dm<br />

s<br />

mol<br />

mol<br />

k ∙<br />

3<br />

dm ∙ 2<br />

mol<br />

6<br />

dm k 6<br />

dm<br />

s<br />

mol<br />

2<br />

1.5 A<br />

x<br />

v k ∙ c A<br />

mol mol mol<br />

3<br />

<br />

3<br />

∙ (<br />

3<br />

s<br />

dm s<br />

dm dm )x<br />

mol<br />

1 (<br />

3<br />

dm )x x 0<br />

1.6 B<br />

Etapem warunkującym szybkość tej reakcji jest etap 1., czyli etap wolny.<br />

Etap 2. zachodzi szybko, można więc przyjąć, że powstające powoli<br />

produkty w etapie 1. natychmiast przereagowują dalej, a zatem etap 2. nie<br />

ma wpływu na całkowitą szybkość rozważanej reakcji.<br />

1.7 B Katalizator i substrat reakcji znajdują się w różnych stanach skupienia.<br />

<br />

1.8 B, C<br />

1.9 B, D<br />

Odpowiedzi niepoprawne:<br />

A – Całkowity rząd reakcji wynosi 2.<br />

D – Szybkość reakcji nie zmieni się, ponieważ reakcja jest 0 rzędu<br />

względem hydrazyny.<br />

E<br />

a<br />

Stałą szybkości reakcji opisuje się wzorem k A e<br />

R T , gdzie e, A i R – to<br />

wielkości stałe, E a – energia aktywacji, T – temperatura.<br />

138


C<br />

<br />

Kinetykę danego procesu opisuje równanie oparte na sumarycznej reakcji<br />

uwzględniającej etapy przebiegające w układzie do chwili zakończenia<br />

etapu najwolniejszego. Etap najwolniejszy warunkuje szybkość reakcji.<br />

1.10<br />

1.11<br />

D<br />

2 I − + H 2 O 2 + IO − + 2 H + + I 2 + 2 S 2 O 3<br />

2−<br />

2 H 2 O + IO − + S 4 O 6<br />

2−<br />

+ I 2 + 2 I −<br />

Odpowiedzi niepoprawne:<br />

A – Katalizatorem jest substancja występująca na pierwszym etapie reakcji<br />

w roli substratu, a na ostatnim etapie w roli produktu o niezmienionym<br />

stężeniu.<br />

B – W tej reakcji tlen się nie wydziela.<br />

A v 1 k · 2 3 · 2 16k, a v 2 k · 2 3 v1<br />

16k<br />

4<br />

· 0,5 4k .<br />

v 4k<br />

1<br />

B v 1 k · 2 3 · 2 16k, a v 2 k · (4 · 0,25) 3 v<br />

· (4 · 4) 16k <br />

1<br />

v<br />

C<br />

2<br />

2<br />

16k<br />

1<br />

.<br />

16k<br />

1<br />

Średnią szybkość reakcji można mierzyć zmianą stężenia substratów<br />

lub produktów w jednostce czasu. Trzeba przy tym pamiętać, że średnia<br />

szybkość reakcji względem azotu będzie wówczas 3 razy mniejsza niż<br />

średnia szybkość reakcji mierzona względem wodoru i jednocześnie 2<br />

razy mniejsza niż średnia szybkość reakcji mierzona względem amoniaku.<br />

3 H 2 + N 2 2 NH 3 Powstał 1 mol NH 3 . Przereagowało 1,5 mola H 2<br />

D<br />

i 0,5 mola N 2 . Zostało 0,5 mola H 2 i 1,5 mola N 2 .<br />

v k · c H 3 2 · c N2 v k · (0,5) 3 mol<br />

· (1,5) 0,1875 (<br />

3<br />

dm )4 k<br />

1.12 B, C, D<br />

<br />

1.13 I G, II E, III A, IV F, V D, VI B, VII C<br />

1.14 1, k · c A , 20 min, niezgodne<br />

1.15 III A<br />

1. F Szybkość reakcji chemicznej przyjmuje zawsze wartość dodatnią.<br />

2. F<br />

3. F W równaniu kinetycznym występują stężenia substratów.<br />

1.16<br />

4. F<br />

Energia<br />

substraty<br />

<br />

<br />

1.17 III D 2 3 8<br />

139


Przykładowe rozwiązanie:<br />

Badanie wpływu temperatury na szybkość<br />

reakcji chemicznej<br />

1<br />

Mg wiórki<br />

2<br />

3<br />

Badanie wpływu stężenia substratów<br />

na szybkość reakcji chemicznej<br />

HCl <br />

0,5 mol/dm 3 HCl <br />

1 mol/dm 3<br />

1<br />

2<br />

woda<br />

zimna<br />

woda<br />

letnia<br />

woda<br />

<br />

Obserwacje: W probówce 1 powstają pojedyncze<br />

pęcherzyki gazu, w probówce 2 bezbarwny<br />

gaz wydziela się intensywniej, a w probówce 3<br />

gaz wydziela się bardzo intensywnie.<br />

Wnioski: Ze wzrostem temperatury rośnie<br />

szybkość reakcji chemicznej.<br />

Badanie wpływu stopnia rozdrobnienia<br />

na szybkość reakcji chemicznej<br />

<br />

Obserwacje: W probówce 1 bezbarwny gaz<br />

ulatnia się dużo wolniej niż w probówce 2.<br />

Wnioski: Szybkość reakcji chemicznej wzrasta<br />

ze wzrostem stężenia reagentów.<br />

Badanie wpływu katalizatora na szybkość<br />

reakcji chemicznej<br />

1<br />

HCl <br />

1 mol/dm 3<br />

2<br />

MnO 2(s)<br />

1<br />

2<br />

Mg wiórki<br />

<br />

Obserwacje: W probówce 1 bezbarwny gaz<br />

ulatnia się dużo szybciej niż w probówce 2.<br />

Wnioski: Szybkość reakcji chemicznej wzrasta<br />

ze stopniem rozdrobnienia.<br />

2<br />

woda<br />

utleniona<br />

Obserwacje: W probówce 1 bezbarwny gaz<br />

ulatnia się bardzo szybko. W probówce 2 nie<br />

obserwuje się zmian.<br />

Wnioski: Dodatek katalizatora (MnO 2 ) powoduje<br />

wzrost szybkości reakcji. Rozkład wody<br />

utlenionej bez katalizatora zachodzi na tyle<br />

wolno, że proces ten jest niezauważalny.<br />

v kcNO<br />

c<br />

1<br />

O2<br />

1<br />

<br />

<br />

v2<br />

2 1 4,5<br />

k(3 cNO) ( cO<br />

)<br />

2 2<br />

Odpowiedź: Szybkość reakcji wzrośnie 4,5 razy.<br />

20% z 3 moli 0,6 mola 0,6 mola tlenu przereagowało Zostało 2,4 mola tlenu.<br />

Stosunek molowy NO : O 2 2 : 1 1,2 mola NO przereagowało Zostało 2,8 mola NO.<br />

140


Stężenia substratów w momencie, gdy przereagowało 20% tlenu, wynoszą: c NO 2,8 mol/dm 3 ,<br />

c O2 2,4 mol/dm 3 .<br />

v 6,7 · 10 3 ∙ (2,8) 2 ∙ (2,4) 1,26 ∙ 10 5 [mol ∙ dm –3 ∙ s –1 ]<br />

Odpowiedź: Szybkość reakcji wynosi 1,26 ∙ 10 5 mol ∙ dm –3 ∙ s –1 .<br />

Szybkość reakcji ze względu na obniżenie temperatury zmaleje ośmiokrotnie.<br />

v 1<br />

10°C 2v1<br />

10°C 4v1<br />

10°C 8v1<br />

v k · c A 2 2 · c XO 0 lub v k · c A 2 2<br />

1,0 10<br />

Przykładowo na podstawie danych z przykładu 1. k <br />

2<br />

0,1<br />

6<br />

10 –4 dm<br />

[ ].<br />

s<br />

mol<br />

V wydzielonego gazu 0,05 dm 3<br />

Liczba moli A w 25 cm 3 roztworu n A 0,00225 (n c ∙ V).<br />

0,00225 mola A reaguje z 0,0045 mola B.<br />

V B n/c V B 0,0045 / 0,2 V B 0,0225 dm 3 22,5 cm 3<br />

V A : V B 10 : 9<br />

[dm 3 ∙ mol –1 ∙ s –1 ]<br />

Szybkość reakcji zmaleje dwukrotnie.<br />

1. Linia między linią pierwotną a osią y, dochodząca do 50 cm 3 po czasie około 20 s – 22,5 s.<br />

2. Linia o nachyleniu zbliżonym do linii pierwotnej, dochodząca do 25 cm 3 (między 20 cm 3 a 30 cm 3 ).<br />

kataliza homogeniczna<br />

1, 1, 2<br />

c<br />

v = Δ Δ t<br />

= 014 , − 010 , 004 ,<br />

= = 2,22 · 10<br />

420 − 240 180<br />

–4 [mol · dm –3 · min –1 ]<br />

Odpowiedź: Średnia szybkość reakcji wynosi 2,22 · 10 –4 mol · dm –3 · min –1 .<br />

4<br />

v 1,48 10<br />

k · c HCOOH c HCOOH 0,08 [mol · dm –3 ]<br />

k<br />

3<br />

1,85 10<br />

Dla stężenia HCOOH równego 0,08 mol/dm 3 czas wynosi 540 min.<br />

360 min<br />

<br />

Rząd reakcji względem substancji A: 2, a względem substancji B: 1.<br />

v k · c A 2 · c B<br />

6<br />

dm<br />

k 0,5<br />

2<br />

s<br />

mol<br />

v 0,5 · (3,0) 2 · (0,5) 2,25 mol · dm –3 · s –1<br />

<br />

3<br />

V, dm 3<br />

<br />

stężenie substratów, temperatura układu<br />

141


K a<br />

K a <br />

K a )<br />

HF K a 3,5 · 10 –4 3,45<br />

HCl K a 1 · 10 7 –7<br />

HBr K a 1 · 10 9 –9<br />

HI K a 1 · 10 11 –11<br />

HNO 2 K a 4,3 · 10 –4 3,37<br />

HClO K a 3,0 · 10 –8 7,53<br />

HClO 2 K a 1,1 · 10 –2 1,95<br />

K<br />

H 2 CO a1 4,5 · 10 –7<br />

6,35<br />

3<br />

K a2 4,7 · 10 –11 10,33<br />

K a1 7,5 · 10 –3<br />

2,12<br />

H 3 PO 4 K a2 6,3 · 10 –8<br />

7,20<br />

K a3 1,3 · 10 –12 11,89<br />

K<br />

H 2 S<br />

a1 6,0 · 10 –8<br />

7,22<br />

K a2 1,0 · 10 –14 14,00<br />

K<br />

H 2 SO a1 = 1,6 · 10 –2<br />

1,80<br />

3<br />

K a2 = 6,3 · 10 –8 7,20<br />

K<br />

H 2 SO a1 ok. 10 3<br />

–3<br />

4<br />

K a2 1,2 · 10 –2 1,92<br />

HCOOH K a 1,8 · 10 –4 3,75<br />

CH 3 COOH K a 1,8 · 10 –5 4,75<br />

C 2 H 5 COOH K a 1,3 · 10 –5 4,87<br />

C 6 H 5 COOH K a 6,3 · 10 –5 4,20<br />

C 6 H 5 OH (fenol) K a 1,3 · 10 –10 9,89<br />

<br />

K b<br />

K b <br />

K b )<br />

amoniak K b 1,8 · 10 –5 4,75<br />

metyloamina K b 4,5 · 10 –4 3,34<br />

202

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!