17.09.2020 Views

PP90

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Miks ei torma

puudega inimesed

kasutama tasuta

hambaravi?

Töögrupp

valmistab ette

omastehooldajate

toetamise kava

Pikaajalise

hoolduse korraldus

võib saada

oma seaduse

Kas autistide

tugisüsteem erineb

piisavalt aastakümnetetagusest?

SEPTEMBER 2020

SÕLTUMATU AJAKIRI, MIS VÕITLEB ERIVAJADUSTEGA INIMESTE ÕIGUSTE EEST

KÕIK EESTI PUUETEGA INIMESED, NENDE LÄHEDASED JA NENDEGA TEGELEVAD SPETSIALISTID – ÜHINEGE!

Nr90

Erakogu

Eesti esimese

autisti ema

aus pihtimus


2 TEENUSED 3

Varajasest

märkamisest

Selles ajakirjas räägib

vähem kui kolmkümmend

aastat tagasi Eesti

esimese autismidiagnoosi saanud

poisi ema kurioosse ja samas

traagilise loo sellest, kuidas diagnoos

(mis võiks olla ju ka märkamine)

tegi asjad nende pere

jaoks vaat et veel hullemaks. Kuigi

maailmas juba leidus infot

autistide toetamise kohta, ei järgnenud

Eestis diagnoosile mitte

midagi, mis aidanuks sel noorel

inimesel ümbritseva maailmaga

suhelda ja haridust saada, et tulevases

iseseisvas elus võimalikult

hästi toime tulla. Kõik näis tema

jaoks minevat lausa vastupidi.

Kõige hullem asja juures on

see, et nüüd, kus ka Eestis juba

siin-seal pisut osatakse autistidele

tuge pakkuda – olgu õppimisvõimaluste

või sotsiaalsete

tugiteenustega igapäevaelus või

ka töökeskkonnas –, ei ole sellest

eriti palju abi neil, kes juba rongist

maha jäänud. Erivajadustega

inimene ei ole asi, mille võib

panna riiulile ootama, kuni riigi

haridus- ja sotsiaalsüsteem tugimeetmete

arendamisega järele

jõuab. Seega ettepanekud, et

„las ta siis otsib elukohajärgse

tugigrupi“, „las läheb rehateenusele“,

„las suhtleb töötukassaga“,

lihtsalt ei toimi nüüd enam. Sellest

kõigest võinuks olla abi õigel

ajal, kõike tegelikkuses toimunut

vahele jättes.

Terav küsimus on ka see, kas

praegu juba on kõikidele autismispektri

häirega lastele ja noortele

garanteeritud toimivad tugiteenused

lasteaias, koolis ja täiskasvanuellu

sisenemisel. Märgata

me Eestis autiste juba natuke

oskame, aga kelle või mille taga

on kinni see, et märkamisele

järgneks alati asjakohane sekkumine?

Tiina Kangro

peatoimetaja

Miks liigub vajalik

info nii aeglaselt?

Iga kord, kui riik käivitab

puudega inimestele mõne uue

teenuse või toetuse, kulub

aastaid enne, kui seda kasutama

hakatakse. Kas ei jõua info

inimesteni või pole neil jaksu

uuendusi kasutama hakata?

Kõrvalleheküljel on juttu sellest,

kui vähesed puudega inimesed

(või nende hooldajad) on haaranud

härjal sarvist ja kasutanud

kaua oodatud võimalust saada

täiesti tasuta ja piiramatus mahus

hambaravi. Kui ajaloos tagasi vaadata,

siis täpselt sama visalt hakkasid

puudega laste vanemad kasutama

riigi rahastatavaid lisapuhkepäevi

lapsega tegelemiseks (vt

graafikut). On kulunud pea paarkümmend

aastat, et jõuda olukorrani,

kus vähemalt iga teise puudega

lapse üks vanematest kasutab

täispalgaga hüvitatavat 12-päevalist

lisapuhkust aastas.

Juba kolmandat aastat saavad ka

sügava puudega täisealiste lähedased

(lai ring sugulasi) võtta igal

Ilmub alates oktoobrist 2011

Väljaandja MTÜ Puutepunktid

Registrikood 80334985

A/a EE452200221053907379

E-post info@puutepunkt.ee

Tellimine www.puutepunkt.ee

aastal riiklikku miinimumpalgaga

rahastatud viiepäevast hoolduspuhkust.

Kuigi sügava puudega

täisealisi on Eestis 17 000, on hoolduspuhkust

kasutanud vaid 500

inimest aastas. Selge, et alati võib

ka nuriseda: miinimumpalk on

liiga vähe, pealegi kehtivad mõlemad

hoolduspuhkused vaid neile,

kes töötavad töölepingu seaduse

raames.

Kuid ka riigi rahastatav hästi

makstud päeva- ja nädalahoid vaimupuudega

täisealistele on alakasutatud.

Kas omastehooldajad ei

soovigi kergendust või on teenus

vigane ning seda ei saa millegipärast

kasutada?

Ehk peamegi arvestama, et läheb

aastaid enne, kui inimesed võtavad

uued võimalused omaks? Küsimuseks

jääb siiski, kas kõik need instantsid

(sotsiaaltöötajad, juhtumikorraldajad,

koolid, keskused,

ühingud), kes puudega inimeste ja

nende lähedastega kokku puutuvad,

jagavad infot ja selgitusi, korduvalt

ning üha uuesti. Puutepunktid

Puudega lapse vanema

lisapuhkepäevade kasutamine

15000

12 500

11 000

Puudega

12000

lapsi

9000

6000 5000

8000

6000

5667

3794

Kasutajaid

3000

831

1425

273

0

Aasta 2001 2005 2010 2015 2019

© OÜ Haridusmeedia 2020

Peatoimetaja Tiina Kangro

Toimetaja Anne Lill

Kujundaja Heiko Kruusi

Keeletoimetaja Kaja Randam

Trükiarv 8900

Allikas: statistikaamet

Riik pakub sügava puudega

inimestele tasuta hambaravi,

aga seda kasutatakse ülivähe

Haigekassa käivitas 2019. aasta

alguses piiramatu mahuga

tasuta hambaravi inimestele,

kelle puue ei võimalda neil

suuhügieeni eest ise piisavalt

hoolt kanda ja kes peaksid

hambaarsti külastama sagedamini.

Selliseid inimesi on Eestis

tuhandeid, aga hambaarsti

juurde on jõudnud vaid paarsada.

Tasuta elukestvat hambaravi saavad

haigekassast taotleda näiteks

inimesed, kel on sügav vaimupuue,

dementsus, autismispektri häire või

muud psüühilised kõrvalekalded,

mis ei võimalda neil isegi

juhendamise korral

ise hammaste eest

hoolitseda. Samuti

võivad seda taotleda

inimesed, kes

on halvatud, käteta

või haigustega, millega

kaasnevad käte liigutamise

häired (näiteks Par-

kinsoni tõbi).

Tasuta hambaravi hõlmab nii

tavalist kui ka narkoosis hambaravi.

Maksta pole tarvis isegi visiiditasu.

Sellest hoolimata jõudis eelmisel

aastal hambaarsti juurde vaid 193

selliste näidustustega inimest. Tänavu

tuleb tasuta hambaravi kasutajate

hulk pisut suurem – kuue kuuga

on hambaarsti külastanud juba

181 puudega inimest ja see arv oleks

suuremgi, kui vahele poleks tulnud

koroonaviiruse aega.

Siiski paneme siinkohal kõigile

omastehooldajatele südamele: ärge

jätke kasutamata võimalust lasta

hambaarstil oma hoolealuse hammaste

eest hoolt kanda. Katkised

Pixabay

hambad on ju suur risk kogu tervisele!

Kuidas taotlemine käib?

Elukestva tasuta hambaravi taotlemiseks

tuleb pöörduda puudega

inimese perearsti või eriarsti poole

(hambaarst ei saa seda määrata).

Kui pere- või eriarst kinnitab puudeid,

teeb ta tervise infosüsteemi

selle kohta märke. Sealt jõuab info

mõne nädalaga ka riigiportaali eesti.ee.

Kui see olemas, võibki hambaarsti

vastuvõtuaja kinni panna.

Seejuures tuleb aga tähele panna,

et tasuta saab lasta hambaid ravida

vaid nende hambaarstide

juures, kel on haigekassaga

vastav leping. Niisuguse

lepinguga hambaarste

on Eestis aga nüüd

juba ligi 180 ja neid leiab

igast piirkonnast. Ka narkoosis

hambaravi on muutunud

paremini kättesaadavaks:

narkoosis teenust

pakub juba kümmekond haig-

lat/kabinetti üle Eesti. Haigekassa

lepinguga hambaarstide kontakte

võib vaadata haigekassa kodulehelt.

Millele veel mõelda?

Mõnedel puhkudel jääb muidugi

probleemiks, kuidas puudega inimesega

hambaarsti juurde sõita, kui

näiteks endal ei ole autot või lamav

haige vajab eritransporti. Sellisel

juhul teadke, et kohalikul omavalitsusel

on kohustus teid transpordi

korraldamise juures aidata. Selleks

tuleb pöörduda elukohajärgse omavalitsuse

sotsiaalosakonna/sotsiaaltöötaja

poole. Juhul kui sealtkaudu

probleem ei lahene, võtke ühendust

sotsiaalkindlustusameti kohalike

omavalitsuste nõustamisüksusega,

näiteks otse sotsiaaltransporditeenuse

nõustaja Hele Heletähega (tel 526

6088, hele.heletaht@sotsiaalkindlustusamet.ee),

kes teid kindlasti aitab.

Kui plaanite minna hoolealusega

uue hambaarsti juurde esimest korda,

siis andke juba aega kinni pannes

arstile patsiendi kohta eelinfot: kas ta

on võimeline tooli istuma, ise suud

avama, kas ta saab aru arsti jutust jne.

Arsti tasub teavitada ka sellest, mis

puudega inimest ärritab, mis rahustab

jne. Paljud hambaarstid on juba

puudega inimestega kokku puutunud

ja ka vastavaid koolitusi läbinud,

nad ei ehmu enam eriskummaliselt

käituvat vaimupuudega inimest

või ka autisti nähes, nagu see tihti oli

aastaid tagasi.

Ja kuna tegemist on patsiendi jaoks

täiesti tasuta raviga, siis võib ju käia

hambaarstil külas ka mitu korda,

kui näiteks inimesel varasem hambaravikogemus

puudub ning võibolla

tõesti esimesel katsel hammaste

parandamiseni ei jõutagi. Tiina Kangro

Kui palju tasuta

hambaravi riigile

maksab?

• Haigekassa tasus 2019. aastal puudega

täisealiste hambaravi eest kokku

71 323 eurot (keskmiselt 369 eurot

inimese kohta).

• Selle aasta esimese kuue kuuga on

puudega inimesed kasutanud tasuta

hambaravi kokku 54 200 euro eest

(keskmiselt 299 eurot inimese kohta).

• Kasuta võimalust ja lisa siia oma

raviarved!

SEPTEMBER 2020 WWW.PUUTEPUNKT.EE UUE UURINGU ANDMEIL ON EESTI NOORTE LIIKUMISAKTIIVSUS EUROOPA VÄIKSEMAID. SEPTEMBER 20204 ELU LUGU

5

Meie jaoks jäigi kõik hiljaks

oleksid Madise käekäik ja praegune

eluolu hoopis teistsugused, kui ta oleks lapsest

peale saanud rehabilitatsiooni ja oma

„Muidugi

vajadustele vastavat kooliharidust. Aga Madise sünniaasta

on 1983 ja see ütleb kõik. Tema lapseeas puudus autistide

toetus- ja abisüsteem, tal jäi oma erivajadustele vastav abi

täielikult saamata. Ka mina emana sain poega kasvatades

loota vaid enda peale, täpsemalt oma kõhutunde peale,

sest teadmisi ei olnud ju mitte mingisuguseid. Ka internetti

ei olnud, kust uurida, kuidas asjad teistes maades

toimivad. Ma ise, emana ja hooldajana, sain abi ja toetuse

asemel vasakult ja paremalt vaid kriitikat ja tihti lausa halvustamist,“

räägib 37-aastase Madise ema Mare.

Mare on ise 75-aastane. Erialalt muusikaõpetaja, lõpetanud

konservatooriumi (praeguse muusikaakadeemia)

muusikateaduse alal. Kuigi ta on juba aastaid pensionil,

tuleb tal olla igal hetkel hüppevalmis, et pojale appi söösta,

kui jälle mõni „olukord“ on juhtunud.

„Madis oli esimene laps Eestis, kes sai ametlikult autismidiagnoosi,“

alustab Mare oma lugu. „Vähemasti Madisele

diagnoosi välja pannud Rootsi lastepsühhiaater, väliseestlane

dr Jüri Männik mulle sedasi väitis. Poiss oli siis

11-aastane, aasta oli 1994. Minule ei öelnud sõna „autism“

toona midagi ja ega arstidki osanud seletada, mis meid ees

ootab või kuidas emana sellist last aidata toimetulevaks

täiskasvanuks saada. Eestis võeti autismi toona puhtal

kujul meditsiinilise probleemina. Haigusena, mida tuleb

ravida. Sellest, et muu maailm samal ajal juba teistmoodi

mõtles ja tegutses, sain teada hulk aastaid hiljem.“

Mare ütleb, et võiks oma emakogemusest paksu raamatu

kirjutada. Ta on aastate ja periooditi lausa päevade kaupa

ning isegi kellaaja täpsusega üles tähendanud seiku ja

sündmusi, milles ta autistist poja emana on paratamatult

osaline olnud. Selles ajakirjanumbris peegeldabki Mare

kõiki neid aastakümneid autismidiagnoosiga lapse emana,

teekonda, mis Mare jaoks paraku jätkub ta surmani

poja pärast muretsedes.

Võib-olla tundub kummaline, et ema räägib üsna avalikult

seikadest ja probleemidest oma täisealise ja teovõimelise

poja elus. Ent Mare soov on jäädvustada see keeruline

teekond Eesti ajaloo tarvis, panustada oma pere pusletükk

Eesti hoolekande, eripedagoogika ja tervishoiu arengulukku

– mitte võtta seda endaga kaasa. Ehk on tema loost

praegustel spetsialistidel õppida.

„Ka Madis on viimasel ajal rääkinud ajakirjanduses* oma

probleemidest ja arusaamatustest, mis tal on tekkinud tavainimeste,

aga ka politseinike, turvameeste, sotsiaalametnikega

kokku puutudes. Madis peab väga oluliseks, et autistid

ka ise oma muredest räägiksid. Muidu ei saagi avalikkus

neist teada ning kui pole teadmist, ei tule ka mõistmist ega

vajalikke teenuseid,“ lisab Mare. Puutepunktide toimetus

Kui ühel suvisel pärastlõunal

Eestis esimesena ametliku autismidiagnoosi

saanud Madise emale

Marele külla läksime, leidsime eaka

naise Lilleküla kodus oma mahukat

arhiivi sirvimas. Päevinäinud

eramaja elutoa suur laud oli otsast

otsani täis kaustikuid, paberikuhje

märkmetega telefonivestlustest,

arupidamistelt tohtrite, õpetajate,

lastekaitsetöötajate ning isegi

kohtu- ja politseiametnikega, samuti

haiguslugude väljavõtteid, kirjade

ja pöördumiste mustandeid, poja

lapseea joonistusi, klassitunnistusi

jne. Ühe pastapliiatsitega tihedalt

täis kirjutatud paberilehe ülaservas

torkas silma allajoonitud pealkiri:

„Tants aurukatla ümber jätkub!“.

Viimasel ajal räägitakse autismist Eestis juba

üsna palju ja Mare on lootnud, et lõpuks jõuab

sotsiaalsüsteem mingil kujul ka tema pojani.

Tundub aga, et nende puhul, kes omal ajal

rongist maha jäid, ei täitu see lootus iialgi.

Heiko Kruusi, erakogu

TANTS AURUKATLA

ÜMBER JÄÄBKI KESTMA

Ühe poja ja ühe ema lugu

* Loe Madise lugu Puutepunktidest nr 88 (mai 2020) või Saue Valdurist nr 7 (aprill 2020).

SEPTEMBER 2020 WWW.PUUTEPUNKT.EE SOOME ÕPILASED ON LIGI KAKS KORDA KEHALISELT AKTIIVSEMAD KUI EESTI OMAD. SEPTEMBER 20206 ELU LUGU

7

Mare sõnul oli Madis beebina

rahulik ja rõõmus laps.

Magas hästi, hakkas õigel

ajal kõndima ja rääkima. „Olin

õnnelik ema,“ ütleb Mare naerdes.

„Töötasin enne poja sündi

klaveriõpetajana Viimsi muusikakoolis,

mis kuulus tollasele

Kirovi-nimelisele kalurikolhoosile.

Seal võimaldati emadele

pärast lapse sündi kolm aastat

koos täispalgaga tillukese eest

kodus hoolitseda. Tol ajal oli see

suur privileeg. Riikliku korra järgi

sai äsja sünnitanud ema haiguslehe

vaid 56 päevaks ja pärast

seda võis veel lapse aastaseks saamiseni

palgata puhkusel olla.“

Pere elu võinuks läbinisti pilvituks

nimetada, kui Madise isa

poleks otsustanud poja pooleteise-aastaseks

saamise järel lahkuda.

„Mis teha, leppisime ja kohanesime.

Elasime minu vanemate

ehitatud majas Lillekülas, meil oli

suur aed ja toeks vanaisa. Mu ema

oli Madise sünni ajaks juba surnud,“

räägib Mare.

Tagantjärele mõeldes andis poja

omapära endast märku juba pisikesena.

Neid märke ei osanud aga tollal

keegi lugeda. Madisele ei meeldinud

mängida tavaliste mänguasjadega,

nagu kummist loomad, autod

või muu selline. Tema mänguasjad

olid torujupid, kaabli- ja juhtmetükid,

paelad, nööri otsa aetud nööbid.

Madis sai kingituseks ka paar

tol ajal iga jõmpsika unistuseks

olnud puldiga juhitavat autot, aga

nende eluiga pikalt ei kestnud, sest

poisil oli vaja kiiremas korras järele

uurida, mis autode sees on ja mis

nipiga need puldist käima lähevad.

Ka ta joonistused nägid isemoodi

välja: neil polnud maju ega puid

nagu laste piltidel tavaliselt, vaid

keerulised, hulgaliste lülitustega

elektriskeemid. Mare ei oska mõeldagi,

kust poiss hankis ideid nende

paberile panekuks. Kooliajast

on alles ka pilt võimsast jõest, mis

teekonnal kuhugi maailmamerre

kogub endasse sadade nirede ja ojakeste

vett, muutudes aina laiemaks

ja võimsamaks, kuni moodustab

Madise lapsepõlveaegsed joonistused.

Inimesed, kiisud-mõmmid ega

ka autod teda ei huvitanud.

suudmealal hulgaliste

harujõgedega delta. Kõik see oli

pildile talletatud ülima täpsusega.

Esimesed tõrked

Murelikuks läks elu siis, kui

Madis sai kolmeaastaseks ja tal tuli

lasteaeda minna, kus tuli viibida

paljude laste keskel. Seal oli siginatsaginat

ja kära-müra ning see häiris

poissi. Kõige raskem oli tema jaoks

aga see, et lasterühmas tuli tal aina

ühelt tegevuselt teisele ümber lülituda.

Kodus võis ta meeldiva asja

kallal tundide kaupa nokitseda,

keegi ei seganud, aga lasteaias käis

elu päevaplaani järgi: käsi pesema,

lõunat sööma, nüüd paberid-pliiatsid

ruttu sahtlisse ja saali võimlema!

Käsu järgi tegevuste vaheldumine

oli tema jaoks raske ning võis vallandada

ägedaid protestihooge.

„Oleks ma poja esimestel eluaastatel

kodus olles aimatagi osanud,

mis probleemid meid ees ootavad,

võinuks ma teda kas või harjutada

tihedamalt tegevusi vahetama,“

mõtiskleb Mare. „Sagedamini

kas või üritustele viia, kus rohkem

lapsi koos. Minu häda oli aga

see, et ma ei teadnud, mida

või kuidas ma pidanuks sellise lapsega

tegema ning hullem veel –

ma ei osanud mõeldagi, et peaksin

tema kasvatamisel mingeid võtteid

rakendama. Nüüd alles olen lugenud

spetsiaalsest metoodikast: päevarütmi

visualiseerimisest piktogrammidega,

motiveerimissüsteemidest

jms, mida kasutatakse autismispektri

häirega laste õpetamiseks,

et nad täiskasvanuna oleksid suutelised

ühiskonnas hakkama saama.

Tol ajal ei tulnud mõtetki pähe, et

ebakõlad lasteaias olid märgid lapse

tõsistest erivajadustest.“

Esimesed probleemid

Kui Madis oli nelja-aastane, käis

ema temaga psühholoogi konsultatsioonil,

kus leiti, et lapsele ei sobi

ühismängud, ta vajaks individuaalset

lähenemist ja üks ühele tegelemist.

Emal soovitati panna poiss

logopeedilisse rühma, kus on lapsi

vähem ja kasvatajal rohkem võimalusi

igaühega eraldi tegeleda.

Mare tunnistab, et see mõte talle

väga ei meeldinud, sest kõneravirühmadesse

saadeti ka arengus

maha jäänud lapsi. Madise areng

kulges aga eakohaselt ja rääkimisega

tal probleeme polnud. Mare sõnul

käis poiss aastate jooksul siiski mitmes

logopeedilises lasteaias, paraku

leiti igal pool, et rühmakaaslasi ja

kasvatajaid segav laps sinna ei sobi.

„Õnneks siiski leidus igas lasteaias

ja hiljem ka mõnes koolis, kus

Madis käis, alati töötajaid, kes said

temaga kuidagiviisi hakkama, kel

jätkus kannatlikkust ja tahet temaga

tegeleda. Aga valdavalt valitses

kaheksakümnendatel ja üheksakümnendatel

ikkagi suhtumine, et

miks meie siin peame sellise tülika

lapsega jändama, viige ta parem

kuhugi mujale,“ kõneleb Mare.

Liiga tark, liiga saamatu

Mare koduses

arhiivis

on tallel

vägev

materjal,

mis kirjeldab

autistliku

inimese saatust

Eestis.

Heiko Kruusi

Lastearsti otsusel sai Madis aasta

koolipikendust ja läks 1. klassi

kaheksa-aastaselt. Viimasel koolieelsel

aastal ta enam lasteaias ei käinud.

Marel ei õnnestunud leida päevakodu,

kuhu poiss vastu oleks võetud,

ja ega poiss tahtnudki lasteaias

käia.

„Võtsin ta kooliks ettevalmistamise

enda peale. Lugema näiteks õpetasin

ta täissõnameetodit kasutades.

Madisel on ülihea mälu, esimesed

piltsõnastiku sõnad jäid talle hetkega

meelde. Kuidagi iseenesest jõudis

ta häälikuanalüüsini ja hakkas tähti

kokku veerima,“ kirjeldab Mare

poja lugema õppimist. Koolieelne

aasta kujunes siiski väga pingeliseks.

„Hommikud kulusid lapse õpetamisele,

kella 12 ajal tuli mul bussi

peale tõtata, et õigeks ajaks muusikakooli

tööle jõuda. Vanaisa polnud

selleks ajaks veel töölt koju jõudnud.

Seega iga päev oli poiss paar

tundi üksi kodus ja seal ikka juhtus

asju. Panin muidugi talle söögid ja

tegevused valmis. Aga kord bussi

peale lipates vaatasin üle õla tagasi

… tulelondid lendasid aknast välja!

Ta oli tikud kätte saanud, paberilehed

põlema pannud ja loopis neid

aknast alla! Paras risk oli teda üksinda

jätta. Ent mul polnud ka kedagi

võtta, kes tal igapäevaselt paar tundi

silma peal hoidnuks,“ nendib Mare.

Enne kooliaasta algust käis Mare

poja klassijuhatajaga kohtumas ja

rääkis muredest, mis lapsel lasteaias

olid. Õpetaja oli mõistev ja Madise

esimesed koolinädalad laabusidki

kenasti. Septembri keskpaigas pakkus

õpetaja välja, et laps tuleks tema

teadmisi ja oskusi arvesse võttes üle

viia 2. klassi. Nii jõudis Madis aastase

hilinemisega siiski eakaaslaste

hulka. Aga edasine koolitee ei kulgenud

sugugi muretult. Mare sõnul

oli see tegelikult üks lakkamatu

kadalipp. Nii Madisele kui ka talle

endale.

Ema on kõiges süüdi!

„Näete,“ märgib Mare poja algkooliaja

õpilaspäevikuid lehitsedes,

„ega selliseid päevi ei leiagi,

kui Madis poleks päevikusse märkust

saanud. Segab õpetajat! Lööb

teisi! Loobib teiste laste asju! Poiss

võis vabalt tunni keskel koti kokku

pakkida ja klassist välja marssida.

Teistele pakkus tavatu käitumine

muidugi lõbu ja nad hakkasid veelgi

teda provotseerima. Asi jõudis koolikiusamiseni,

mis Madist aina hullemini

endast välja viis ja äärmuslikult

käituma ajas.“

Mare teab, et muidugi ei õrritanud

lapsed Madist paha pärast. Nad

lihtsalt ei saanud aru, milles on asi,

et üks laps nii iseäralikult käitub.

Keegi neile ka seda lahti ei seletanud.

Mare ütleb, et saab praegu muidugi

aru, et Madise käitumisprobleemide

taga olid juba siis tugevalt väljendunud

autistlikud jooned. Poiss

ei suutnud omaks võtta koolikorda

ja reegleid ega tulnud toime kontaktirohkes

ja pidevat suhtlemist nõudvas

keskkonnas. Ta vajanuks õppimiseks

oma vajadustele vastavaid

olusid ja keskkonda. Selle peale toona

isegi ei mõeldud.

„Ehk on tänapäeval sellised olud

ja tingimused autismispektri häirega

lastele juba enam-vähem kättesaadavad,“

mõtiskleb ta, „aga mina

kogesin peamiselt halvustamist:

laps on kasvatamatu, ema ei saa lapsega

hakkama jne. Minu käest küsiti

tihti: mis teil kodus valesti on, et

laps on selline? Kord tuli üks ametnik

isegi mõttele, et minult tuleks

emaõigused ära võtta ja poiss lastekodusse

panna, sest oma „saamatuses“

olevat ma lapsele ohtlik, kuna

ei suuda kindlustada talle koolihariduse

omandamist.“

Ravime ta terveks!

Esimesed uuringud lastepsühhiaatria

osakonnas tegi Madis läbi

juba enne kooli minekut. Ükski

röntgenipilt, EEG ega kompuuteruuring

ainsatki kõrvalekallet ei

näidanud. Ka Rootsi saadetud geenianalüüsi

vastus Madise probleemide

põhjusi ei seletanud. Seejärel

tuligi lõpuks Rootsi tohtri abiga

11-aastaseks saanud Madisele Eesti

esimene autismidiagnoos – sellest

aga palju abi polnud, võib-olla isegi

vastupidi. Tollaste arusaamade

kohaselt järgnesid tugevad psühhofarmakonid,

mis pidanuks Madiselt

autismi justkui välja ravima.

SEPTEMBER 2020 WWW.PUUTEPUNKT.EE EESTI TEISMELISED KURDAVAD ENAM KA TERVISEPROBLEEMIDE ÜLE. SEPTEMBER 20208 ELU LUGU

9

„Andsin lapsele mitu korda päevas

tablette, kuid asjad läksid aina hullemaks,“

meenutab Mare. „Kodus ei

saanud me enam tema käest midagi

nõuda, rääkimata resoluutsemas

toonis korrale kutsumisest. Halvemal

juhul reageeris Madis raevuhooga:

karjus, lõhkus, loopis asju.

Püüdsime vanaisaga, kuis oskasime

– üritasime ise rahu säilitada ja

teda rahustada, veenda ja selgitada,

miks on vaja kirjatehnika harjutused

ära teha, miks tuleb enda järelt

asju koristada ning miks ei või mitmeks

tunniks vanni sulistama jääda,

kui vesi juba külm. Püüdsime teda

motiveerida, vahel ka üle kavaldada.

Mõnikord meie meetodid kandsid

vilja, aga tihtipeale mitte. Mul on

ajusse sööbinud, kui mulle õpilaste

kingitud imeilus klaasvaas äkitselt

ühe sõneluse käigus läbi akna õue

lendas ja aiateel kildudeks purunes.

Veel aastaid pärast seda ei võinud ma

klaasiklirinat kuulda, südamest käis

jutt läbi.“

Haiglasse kukkumised

Äärmuslikuks kujunenud olukordades

kutsus Mare appi kiirabi,

nagu talle psühhiaater oli soovitanud.

Need olid traumeerivad sündmused.

Kiirabi tuli politsei saatel

kohale, teismeline autist võeti kinni

ja viidi haiglasse, kus talle hullusärk

selga pandi ja käed pikkade

varrukatega selja tagant kinni seoti.

Möllajale tehti rahustav süst ja viidi

psühhiaatriahaigla akuutosakonda.

Ravimite abil maandati haiglas

agressiivsus, aga õnnetuseks tekitasid

need süstid krambihooge, mida

siis omakorda järgmiste süstidega

ravima asuti.

Teismeeas oligi Madis alailma

haiglaravil. Paraku olid autismiga

seotud probleemid 1990. aastatel

meditsiinisüsteemis pea tundmatud

ning millegi muu kui voodi külge

sidumise, tilgutite, süstide ja tablettidega

autiste aidata ei osatud.

„Käisin ühtelugu arstidega rääkimas,

aga ei meenu ühtki soovitust,

millest mulle tõesti abi oleks olnud.

Meeles on üks vestlus lasteosakonna

ravimeeskonnaga, kui Madis parasjagu

statsionaaris viibis. Poiss muidugi

naisarste täis tuppa ei sisenenud

ning jäi ukse taha. Koosolek

sai läbi, hakkasime laiali minema

ja … Madis oli vahepeal koridoris

kõik toolid, isegi kõige raskemad

tugitoolid kummuli keeranud! Selle

peale kargasid kõik meedikud mulle

kallale, et tehku ma ometi midagi.

Vaat siis mul kihvatas: teie olete

spetsialistid, mina olen lihtsalt üks

hädas ema, kes tuli teie juurde abi

otsima, ja nüüd te ootate, et mina

olukorra ära lahendaksin! Sarnaseid

seiku tuli haiglas ette küll ja küll.“

Koolist kõrvalejäämine

Asjad läksid täiesti käest 5. klassis,

kui senised õpetajad vahetusid.

Mare sõnul on Madisele alati olnud

vastukarva kõik uus ja võõras. Ükskõik

kuhu ema pojaga minema ka

ei pidanud, mõne ametniku või arsti

juurde, kellelegi külla vm, alati tuli

Marel juba paar nädalat varem asuda

last selleks ette valmistama. Kõik

tuli mitu korda üle rääkida: kuhu ja

millal minnakse, mis seal toimub,

kaua kohal ollakse, kes seal veel on

jne. Igasugune ootamatus võis lapse

rivist välja viia. Madis ei suutnudki

koolis omaks võtta, et igaks ainetunniks

saabub nüüd klassi ette uus ja

talle võõras õpetaja. Esialgu ta lihtsalt

protestis, karjus ja loopis asju,

hiljem keeldus üldse kooli minemast.

„Viisin ta ise hommikuti koolimaja

ukse taha lootuses, et ta ikka tundi

läheb ja õppima hakkab. See aga

ei õnnestunud. Seepeale otsustas

kool Madise koduõppele jätta,“ räägib

Mare. „Mõnda aega käiski poissi

kodus õpetamas keegi, kel õnnetuseks

polnud isegi õpetajaharidust. Ja

“Madis ei suutnudki

omaks võtta, et igaks

ainetunniks saabub nüüd

klassi ette uus ja võõras

õpetaja.

kes ei osanud autistliku lapsega üldse

mitte midagi peale hakata.“

Koduõppe perioodil muidugi

nõudis Mare, et Madis siiski õpetaja

antud ülesandeid teeks. „Aga need

nõudmised tegid minust Madise

protestide sihtmärgi. Ta hakkas

ringi hulkuma. Käis kodus söömas,

kõndis aga pärast seda jälle uksest

välja. Mõnikord magas aias kuuris,

kuhu ta aseme oli sättinud. Mõnikord

jäi isegi ööseks välja. Elasin

kui süte peal. Juhtus, et politsei korjas

ringikondava teismelise tänavalt

üles ja viis turvakodusse. Kui

mulle sealt siis helistati, oli see suur

kergendus. Vähemalt on kindlas

kohas,“ räägib Mare.

Üks halb otsus teise järel

Mündi teine külg oli see, et Marel

tuli aina lastekaitsjatele ja sotsiaaltöötajatele

aru anda, miks poiss jälle

turvakodusse sattus ja miks laps

kodus ei püsi. Spetsialistide arvates

lasus kogu süü muidugi emal. Ema

on hoolimatu, pole osanud last kasvatada.

Juhtus sedagi, et järjekordne

ametnik või turvakodu töötaja

hakkas poisi kuuldes valju häälega

kodu ja ema halvustama. Kuidas

selline põlastamine võis noore inimese

psüühikale mõjuda, selle peale

ei mõelnud keegi.

Ühelt järjekordselt haiglaravilt sai

Madis aga kaasa spetsialistide otsuse,

et ta on suunatud raskesti kasvatatavate

laste erikooli Orissaares.

Aasta oli siis 1995.

Orissaares õppisid põhiliselt seadusega

pahuksisse sattunud või isegi

tingimisi karistatud noored, kes

olid erikooli saadetud alaealiste

asjade komisjoni või kohtu otsusega.

Marele oli kohe selge, et see pole

just kõige õigem keskkond lapsele,

kelle toimetulekuraskused tulenevad

autismist. Aga valikut polnud,

sest ükski tavakool polnud enam

nõus Madist oma õpilaseks võtma.

Nüüd teab Mare, et Herbert Masingu

kool Tartus tegi siis juba esimesi

samme autismispektri häirega laste

õpetamisel, aga toona polnud tal

sellest aimugi.

„Meie õnn oli see, et Orissaare

erikooli juhtis sel ajal selline võimekas

pedagoog nagu Andres Hanso,“

räägib Mare. „Tänu temale vähemalt

üritati poisiga seal hakkama saada,

kuigi paljud õpetajad ja kasvatajad

olid väga selle vastu, et autismihäirega

õpilane nende kooli tuleb.

Direktor Hanso oli aga Madisele

ning ka mulle suureks toeks. Kahjuks

lahkus ta koolijuhi kohalt paar

aastat hiljem ja sellega lõppes peatselt

ka Madise koolitee Saaremaal.“

Keeruline koolielu

Mare käis poega Orissaares iga

kahe nädala tagant külastamas. „Esimesel

korral olin ikka täiesti närvis,

mis sealt nüüd tuleb. Eks õpetajatelt

kuulis jälle tuttavat nurinat, et Madis

ei allu korraldustele, lahkub tunnist

jne. Aga siis astus õpetajate tuppa

tööõpetuse õpetaja, kes teatas, et

temal pole Madisele ühtegi etteheidet.

Tubli poiss, saab kõigega hakkama.

Vaat see oli palsam minu hingele!

Iga ema tahab kas või mõnikord

oma lapse kohta midagi head kuulda,“

meenutab Mare.

Tööõpetusest kujuneski Orissaare

koolis Madise lemmiktund ja ühtlasi

ainus õppeaine, millega ta hästi

hakkama sai. Õpetaja kiitis lausa, et

5. klassis õppiv Madis paneb nagu

naksti paika elektriskeemid, mille

koostamisega isegi 9. klassi õpilased

jänni jäävad. Madisel lihtsalt oli selles

vallas taipu ja ka huvi elektriasjanduse

vastu.

Suhted koolikaaslastega aga ei

sujunud üldse. „Muidugi said poisid

kohe aru, et Madis on teistsugune,

ning tõukamisele-nokkimisele

lisaks kippusid teda ära kasutama,“

jätkab Mare. „Need teismelised

olid kanged kõikvõimalikke

koerustükke välja mõtlema ning

seejuures väga nutikad asju nii korraldama,

et nad ise kunagi süüdi ei

jäänud. Madis läks kaasa ja kui viimaks

pauk käis, oli tema ainuke, kes

ei taibanud õigel ajal plehku panna

ja kelle peale viimaks süü jäi. Kasina

suhtlemisoskuse tõttu ta lihtsalt ei

osanud läbi näha kombinatsioone,

mida teised tema selja taga mängisid,“

meenutab Mare.

„Maksin nende aastate jooksul

kõikvõimalikke kahjusid kinni nii

et aitas! Lõhutud tualetipott, bussijaama

hoonelt lahti monteeritud

ventilatsiooniluuk, puruks visatud

autoaknad jm. Madis väitis, et temal

polnud nende lõhkumistega seost,

ja ma usun teda. Ta on inimene, kes

ei varja üldjuhul midagi, pigem räägib

puhtsüdamlikult selliseidki asju,

mida ehk ei peaks rääkima. Aga

mind ju kohal polnud, ma ei saanud

väita, et kivi lennutas aknasse keegi

teine, mitte Madis,“ ütleb Mare.

Ta on mitteõpetatav!

Madise koolitee Orissaares kestis

pisut vähem kui kolm aastat ja

kõik need aastad õppis ta 5. klassis.

Järgmisse klassi edasiviimist hinded

ei lubanud. Kolmanda kooliaasta

kevadel helistas Madis ühel päeval

emale ja teatas, et on kooli nimekirjast

kustutatud. Ema küsimuse peale,

miks, vastas poiss: kui mitteõpetatav.

Orissaare erikooli 1998. aastal

välja antud klassitunnitusel täpselt

nii kirjas seisabki: kustutada kooli

nimekirjast kui mitteõpetatav. Eriti

kummaline oli, et välja visati ta

enne kooliaasta lõppu ehk praktiliselt

päevapealt.

Mare sõitis kohe Saaremaale

15-aastast poega koju tooma ning

üksiti soovis küsida, miks selline

otsus oli tehtud. Sel ajal räägiti Eestis

juba valjul häälel, et ükski laps

Klassitunnistus, millega täismõistusega 15-aastane laps kuulutati Orissaare erikooli otsusega õpetamatuks. Aasta oli 1998.

SEPTEMBER 2020 WWW.PUUTEPUNKT.EE EESTI NOORED PAISTAVAD SILMA SUURE VASTUMEELSUSEGA KOOLIS KÄIMISE SUHTES. SEPTEMBER 202010 ELU LUGU

11

pole mitteõpetatav, küsimus on,

kuidas kedagi õpetada. Uut direktorit

kohata ei õnnestunudki, aga viimaks

tuli Marega kohtuma Madise

endine kasvataja ja prahvatas: „Mis

te siis üldse toppisite teda siia kooli,

kas te ei tea, mihuke ta teil on või?!“

Siinkohal vangutab Mare veel

nüüdki sõnatult pead. Ja lisab, et

kogu loo juures on ta südamest

tänulik Orissaare kooli tollasele

töömehele Rein Kirstule. Rein sai

Madisega hetkega kontakti. Leidnud

ta ühel päeval koridoris kõva

häälega karjumas, läks Rein ta juurde

ja ütles: „Kuule, mul on üks lamp

katki läinud, äkki tuled vaatad,

võib-olla oskad selle korda teha?“

Hiljem, suvevaheaegadel, võttis

Rein Madise enda juurde elama.

Õpetajad ja ka psühhiaatriahaigla

arstid olid Marele soovitanud,

et õigem oleks poiss ka vaheaegadeks

Saaremaale jätta, et vältida käitumismustrite

pöördumist pärast

koju naasmist. Mare tasus Reinule

muidugi poja ülalpidamiskulud,

aga imetleb siiani, missuguse koorma

võttis mees vabatahtlikult oma

õlule, kui nõustus poisi kolmel suvel

kogu vaheajaks enda juurde võtma.

Madis oli eluga Reinu juures väga

rahul: maakodus leidus talle jõukohast

tegemist-toimetamist, peale

selle olid seal kassid, koerad, lambad,

jänesed, kanad-kuked.

Kuhu siis edasi?

Mare leidis Madisele koha Vastseliina

eriinternaatkoolis, kuhu

oldi nõus teda enne õppeaasta lõppu

kohe vastu võtma. Ema lootis,

et ehk saab Madis seal kooliharidust

kuidagi jätkata. Ent kummalisel

kombel oli sendita taskus poisil

õnnestunud ühel sügispäeval bussiga

Vastseliinast Lihulasse sõita ja

sealt ühe kivi otsas istumast keegi

mees ta hilisel õhtutunnil leidiski.

Madise sõnul rääkinud ta mehele

oma loo otsast lõpuni ausalt ära ja

öelnud, et tahab tagasi Orissaarde,

kus tal on tuttavad. Heasoovlik inimene

andis poisile 50 krooni ja viis

ta Virtsu praami peale.

“Aga miks me

ründame kogu aeg ema?!

Otsime parem lahendusi,

mis poisi eripäradega

sobiksid.

Orissaares ringi uidates sattus

Madis aga autobaasi territooriumil

üht valveta seisnud esiratasteta autoromu

näppima. Muidugi huvitas

poissi kõige rohkem masina elektrisüsteem,

aga õnnetuseks auto süttis.

Politsei tuli kohale ja viis pahandusega

hakkama saanud nagamanni

Kuressaarde kohtupinki.

„Mulle tuli nagu välk selgest taevast

Madiselt teade: mulle mõisteti

Kuressaare kohtus väärteo eest 800

krooni trahvi ja lisaks tuleb maksta

veel 1000 krooni kahjutasu auto

eest, mis põlema läks,“ meenutab

Mare poja kõnet. Ta on vahejuhtumist

siiani šokeeritud ega suuda

mõista, kuidas üldse oli võimalik,

et 15-aastase alaealise üle mõisteti

kohut eestkostjata, tal lasti allkirjastada

kohtuotsused ja võtta rahalisi

kohustusi. Muidugi kihutas Mare

Kuressaarde ja läks kohtumajja asja

kohta aru pärima. Kohtuametniku

soovitus oli järele uurida, kas süttinud

auto on üldse autobaasi bilansis

kirjas. Tuli välja, et polnudki, ja seega

langes ära ka kohustus kohtuotsusega

määratud summasid maksta.

Mare lausub, et hiljem selgus, et

Madise kohtusse viimise taga oli

olnud Orissaare politseinik, kes

poissi sügavalt vihkas. Ka pärast

selle loo lõpetamist oli konstaabel

Madisele käratanud: arvesta, et

ma kiusan sind niikaua, kuni sa siit

kaod ning oma nägu enam saarel ei

näita!

Aga miks me ründame ema?

Madise haridustee Vastseliina

erikoolis kestis ühe aasta. Madis ei

haakunud õppetööga ka seal, nagu

see varemgi probleemiks oli olnud.

6. klassi tunnistuse sai poiss taskusse,

aga seejärel tuli talle jälle uut

kooli otsima hakata. Pereringis leiti,

et võib-olla on kõige parem, kui

Madis hakkab nüüd elama vanaonu

juures suures majas Sauel. Mare läks

maad kuulama Saue gümnaasiumi.

„Vastuseis Madise tulekule oli ka

seal tugev,“ meenutab Mare. „Küll

oli neid koosolekuid: õppenõukogus,

sotsiaal- ja haridusosakonnas

jne. Haridusministeeriumi mõte oli

saata poiss hoopis Puiatu erirežiimiga

internaatkooli. Aga mis siis

järgmine samm oleks olnud? Noortekoloonia?

Kas see oleks tõesti õige

koht raskesti mõistetavalt käituvale

autistile?!“ meenutab Mare tollaseid

valikuid.

Ta ütleb, et sel sõdimiste ajal lõigi

tal pähe mõte võrrelda oma elu

Mats Traadi teose ainetel tantsuga

aurukatla ümber. „Ja neid, kes sellele

aurumasinale hagu alla uhasid,

ikka leidus!“ märgib Mare. Ta ütleb,

et õnneks oli tal töö, mis oli ühtlasi

ka ta hobi ja kiindumus. „Ma läksin

muusikakooli ja minu jaoks oli see

võimalus jätta oma mured kõrvale,

sest kui töötad väikeste lastega, pole

mahtigi millegi muu peale mõelda.

Ma sain elada kas või osagi päevast

hoopis teises maailmas. Usun, et

just töö muusikaõpetajana oligi see,

mis kogu selle möllu keskel mu oma

vaimset tervist hoidis. Ka töökaaslased

olid alati väga mõistvad. See oli

mulle väga suur tugi, et kõik toimuv

üle elada.“

Madis pääses siiski Saue kooli

õppima. Ühel paljudest kriisinõupidamistest

osales koolirahva kõrval

Mare ja Madise kodulinnaosa Kristiine

sotsiaaltöötaja, kes ühel järjekordsel

tupikusse jooksmise hetkel

küsis laua taga olijatelt: „Aga miks

me ründame kogu aeg ema? Otsime

lahendusi!“ Pedagoogid muutusid

seepeale ebalevaks: me ju ei oska,

me ei tea, kuidas sellist õpilast üldse

õpetada.

„Siis ma võtsin südame rindu ja

ütlesin rahulikult, aga kindlalt: kui ei

tea ega oska, tuleb õppida. Eluaegse

õpetajana teadsin ju suurepäraselt,

mis on teadmatuse ja oskamatuse

vastu parim abinõu. Vähemalt põhikooli

lõputunnistuse sai poeg Saue

gümnaasiumist kätte.“ Anne Lill

75-AASTANE EMA:

olen kogu aeg

valmis appi tormama!

Seaduse järgi on vanemad

kohustatud oma lapsed

täisealiseks kasvatama ja edasi

peaksid nood tulema ise toime

või kui nende erivajadused

seda ei luba, siis leidma tuge

sotsiaalsüsteemist. „Mind kui

ema kutsutakse aga siiani

välja, kui mu keskikka jõudev

poeg kuskil hätta on jäänud või

mõni ta probleem lahendamist

vajab,“ kirjeldab Mare oma elu

sügavas pensionieas.

Väga palju sekeldusi Madise elus

on saanud alguse sellest, et tema

oskamatus ja soovimatus suhelda on

põrkunud teiste inimeste mõistmatuse

vastu. Eestis ei teata siiamaani

kuigi palju autismi põhjustatud eripäradest

ega osata autiste seetõttu

ära tunda. Lugesin alles mõni nädal

tagasi Eesti Ekspressist, et keegi meie

noor poliitik olevat soovitanud erivajadustega

inimestel autism välja

ravida ja normaalseks hakata.

Madis on ka ise rääkinud ajakirjanduses

arusaamatustest, mis tal

on tekkinud kokku puutudes tavainimeste,

aga ka politseinike, turvameeste,

sotsiaalametnike ja isegi

meedikutega, kes tegelikult ju peaksid

olema saanud väljaõpet ning

teadma, et meie hulgas on erivajadustega

inimesi. Kuni seda mõistmist

ja arusaamist ühiskonnas pole,

Mare on kurb,

sest isegi

praegu ei jõua

ükski hoolekandeteenus

tema pojani.

Heiko Kruusi

peangi mina emana olema lakkamatult

valmis oma täiskasvanud pojale

appi tormama ja vajadusel juhtunu

tagajärgi klaarima. Selles mõttes jätkub

minu jaoks kõik praegu nii nagu

siis, kui Madis veel laps oli.

Möödunud talvel näiteks võttis

politsei öösel kell kaks Madise kodu

lähedal asuvas autoparklas kinni,

tehes seda kõige jõhkramal moel,

nagu olnuks tegu kurjategijaga: jalg

kaela peale, käed raudu. Ja milles oli

asi? Madisele meeldib öösel jalutamas

käia, sest siis pole väljas teisi inimesi.

Peale selle meeldib talle öiseid

fotosid teha. See kõik on ju lubatud,

meil pole öist liikumiskeeldu. Paraku

jäi kellelegi silma, et üks mees liigub

öösiti aina sama marsruuti pidi

ja pealegi veel pildistab midagi. Valvas

kodanik järeldas, et ju on tegemist

kurikaelaga, kes midagi sepitseb.

Kutsuti välja politsei.

Madis rääkis, et ta küll ütles politseinikele

kohe algatuseks, et on autist,

aga korravalvurid ei teinud sellest

väljagi. Rohkem seletusi Madis anda

ei suutnud, sest ta ei ole võimeline

väitlema, kui keegi teda ründab.

Ta kiilub sellisel juhul täiesti kinni.

Madis viidi Seewaldisse, kus samuti

ei püütudki olukorda süveneda –

ta seoti voodi külge ja tehti süstidega

tuimaks. Psühhoneuroloogiahaiglas

muidugi teatakse, mida autism

tähendab, ja järgmisel päeval lasti ta

vabaks. Loo võinuks sellega lõpetatuks

lugeda, kui politsei poleks Madiselt

fotoaparaati ära võtnud. Ju taheti

kontrollida, mis pildid seal sees olid.

Järgmisel päeval läksin koos pojaga

Lääne-Harju politseijaoskonda.

Seal oli keegi valvejurist, kes oli nõus

mind vastu võtma ja ära kuulama.

Madis ise kunagi ühegi ametniku

kabinetti asju ajama ei lähe, ta lihtsalt

ei ole võimeline pingelises olukorras

suhtlema, nii et tema jäi ukse

taha ootama. Tegin juristi soovitusel

avalduse, et poeg soovib oma vara

tagasi. Paari nädala pärast tuli teade:

aparaat on üles leitud. Mis tähendab

üles leitud? Selle võttis ju politseinik

oma kätte, kust seda siis otsima pidi?!

Ikka kutsutakse ema

Sarnaseid olukordi on meil tulnud

ette küll ja küll. Loomulikult

torman pojale appi, kui saan sõnumi,

et ta on järjekordselt hätta sattunud.

Mis aga mulle eriti imelik

tundub – ametnikkond näib võtvat

seda igati loomulikult, et juba

pensionieas ema peab aina olema

madalstardis, et täiskasvanud poega

päästma kihutada. Kord käisid vargad

Madise majas ja politsei helistas

jälle mulle, et tuleksin juhtunu kohta

tunnistusi andma. Vastasin, et ei

saa seda teha, sest mind seal polnud,

Madis elab omaette ja ainult ta ise

saab tunnistusi anda.

Politsei muidugi pani Madise juures

käies tähele, et ta elamine on

tavapäratult sassis, ja teavitas sotsiaalosakonda,

et tegemist on ilmselt

abivajadusega inimesega. Sotsiaaltöötaja

esimene ettevõtmine oli jällegi

mulle helistada, et äkki saan Madisele

appi minna ta elamist koristama.

No ei saa! Madis on täie mõistusega

inimene, tema teovõimet ei ole piiratud

ning mina ei ole tema eestkostja.

Ta elab iseseisvat elu ja poleks sellega

nõuski, et ema tuleb ja asub tema

majas korda looma.

Teine küsimus on, et omavalitsusel

lasub seaduse järgi kohustus oma

piirkonna abivajajaid toetada. Võimalik,

et Madis vajaks tõesti tugiisikut,

kes teda aeg-ajalt suunaks või

SEPTEMBER 2020 WWW.PUUTEPUNKT.EE EESTI NOORED SUITSETAVAD PALJU, JÄÄDES ALLA VAID LÄTI JA LEEDU NOORTELE. SEPTEMBER 202012

ELU LUGU

juhendaks. Madisele isiklik näost

näkku suhtlemine muidugi ei sobi,

aga tänapäeval on ju olemas e-kanalid,

mille kaudu autist saaks tugiisikuga

suhelda. See poleks ju ilmvõimatu

korraldada.

Elu omas rütmis

Madise-sugust inimest takistabki

kõige rohkem suutmatus ühiskonnas

sisse töötatud normide järgi

suhelda. Teda väsitab ja võib isegi

ärritada see, kui keegi pidevalt ta

läheduses viibib ja toimetab ning

kellega tal on seepärast paratamatult

vaja suhelda. Mida rohkem inimesi

on mängus, seda keerulisemaks

lugu läheb. Suhtlemine pole

ju üksnes vestlus, vaid ka lähedalolek,

kehakeel, pilgud.

Ja kui mõni inimene veel tema

asjadesse sekkub, näiteks ta asju puudutab,

on konflikt kerge vallanduma.

Selsamal põhjusel otsustasime juba

mitu aastat tagasi, et asume eraldi

elama. Pärast vanaonu surma läksin

alguses ju ka mina Sauele, et pojale

toeks ja abiks olla. Elasime kümme

aastat koos, aga siis jõudsime järeldusele,

et parem on kolida eraldi,

nii et kumbki tegeleb oma asjadega.

Nüüd eraldi elades saame omavahel

palju paremini hakkama. Mõnikord

räägime telefoniga lausa tunde.

Tööd ei leia

Suhtlemisprobleemid on Madist

takistanud ka töö leidmise juures.

Ta on omal käel inglise keele selgeks

õppinud, teda huvitavad elektroonika

ja arvutiasjandus ning ka sel alal

on ta end ise harinud. Kooliajal ta

õppimisest suurt välja ei teinud, aga

nüüd hangib ta teadmisi internetist

ja tunneb neist suurt rõõmu. Alles

paar päeva tagasi küsis ta minult,

miks küll keskaega pimedaks ajaks

nimetatakse, kui tollal toimus maailmas

nii palju põnevat.

Madis on teinud ühe oma tuttava

juures kaugtöö korras käsunduslepingu

alusel serverihaldust, aga ühtki

püsitöökohta pole tal elu jooksul

olnud. Talle käib üle jõu olla hommikust

õhtuni töökaaslaste seltsis, kellest

igaüks võib suvalisel hetkel tema

käest midagi küsida, teha midagi, mis

tähelepanu kõrvale tõmbab, näiteks

telefoniga rääkida, akna avada vms.

Välistatud on töötamine ka pingelises

olukorras, näiteks kui tähtaeg läheneb

ning midagi tuleb kindlaks ajaks valmis

saada. Madis on äärmiselt põhjalik,

aga ta vajab keskendumiseks väga

palju aega, oma rütmi ja rahu.

Samas on minu jaoks müstika, kui

hästi suudab noor mees end kontrollida,

kui ta on motiveeritud ja tegutseb

talle olulise eesmärgi nimel. Aastaid

tagasi käis ta omal käel kolm

korda üksi Euroopas – Saksamaal ja

Inglismaal IT-üritustel. Mõned seiklused

tal küll juhtusid, kord pidin ka

ise Berliini saatkonnast abi otsima,

kui tal kott kaotsi oli läinud. Mõnikord

magas ta öösel kuskil pargis

pingi peal, aga iga kord saabus ta elusa

ja tervena tagasi.

Mare Silber, eluaegne omaksehooldaja

Vahel tahaks lihtsalt karjuda ja nõu anda

Madise ema Mare ütleb, et iga kord, kui ta jälle kuskil

poega päästmas käib, tekib tal vastupandamatu soov

midagi teha selleks, et asjad normaalsemaks muutuksid.

Maikuus viis ta siseministeeriumisse minister Mart Helmele

adresseeritud kirja puudujääkidest politseinike väljaõppes.

Vastust pole ta paraku siiani saanud.

„Täiesti omaette suur probleem ongi ju see, et isegi töö

tõttu igapäevaselt erinevate inimestega

kokku puutuvad ametiisikud, näiteks

politseinikud, ei oska vahet teha

paharettidel ja erivajadustega inimestel.

Kui politseipatrull oleks tol ööl,

kui Madis käed raudus Seewaldisse

viidi, lihtsalt tema juurde läinud ja

rahulikult küsinud: kuule, poiss, kas

külm ei hakka, öine aeg ikkagi, ja mis

pilte sa teed siin üldse vms, siis suutnuks

ka Madis ilmselt rahulikuks jääda,

konkreetsetele küsimustele vastata

ja kõik järgnenud äärmused oleksid olemata jäänud,“

mõtiskleb Mare.

„Kirjutasingi siis siseministrile kirja, kus tegin ettepaneku

leida võimalus lülitada politseinike koolitusse kursus

erivajadustega inimeste omapäradest rõhuasetusega

just nendel puuetel, mis esimesel pilgul silma ei pruugi

“Kuna vastust

juba neljandat kuud

ei ole tulnud, mõtiskleb

eakas naine, et ilmselt

polnud sõnum tähtsatele

poliitikutele arusaadav.

torgata. Ratastoolis liikuvas inimeses juba osatakse näha

puudega inimest ning keegi ei tule selle peale, et käratada

talle: tõuse püsti ja jookse! Kuidas aga käitutakse autistidega,

keda ju ometi on samuti võimalik ära tunda, kui

natuke kursis olla?!“ lisab ta.

Mare viiski käsitsi kirjutatud kirja 20. mail isiklikult

siseministeeriumi valvelauda ja palus selle ministrile edasi

anda. „Kui hoonest välja minema

hakkasin, tuli mulle juhuslikult vastu

Mart Helme. Küll ma kahetsen, et

olin tagasihoidlik ja tal sealsamas n-ö

nööbist kinni ei haaranud ega öelnud:

näete, viisin just äsja ühe olulise pöördumise

teile valvelaua töötaja kätte,

palun vaadake see kindlasti isiklikult

üle!“ kahetseb Mare oma saamatust.

Kuna vastust talle juba neljandat

kuud ei ole tulnud, mõtiskleb eakas

naine, et ilmselt oli ka kiri ise liiga viisakas,

ehk polnud sõnumgi tähtsatele poliitikutele arusaadav.

„Aga mis teha, mina olen lõpetanud konservatooriumi

muusikateaduse erialal, mind ei ole koolitatud ei kirjutajaks

ega ka kiirreageerijaks,“ ütleb ta ohates.

Väike lootus tal ikka on, et vastus veel tuleb, kui minister

lõpuks tema püstitatud teemaga tegeleda jõuab.

SEPTEMBER 2020

WWW.PUUTEPUNKT.EE14 OMASTEHOOLDUS

15

Sündimas on pikaajalise

hoolduse seadus ja omastehooldajate

toetussüsteem

Juba paari kuu pärast, novembris

peab sotsiaalministeerium

esitama valitsusele ettepanekud,

mille põhjal plaanitakse

luua kogu Eestis kehtiv ühtsetel

põhimõtetel toimiv omastehooldajate

toetussüsteem.

Ministeeriumi hoolekande

osakonna nõunik Ketri Kupper

(pildil) räägib, kuidas neid

ettepanekuid välja töötatakse.

Alates 2017. aastast, mil valmis

riigikantselei juures tegutsenud

hoolduskoormuse rakkerühma

lõppraport, on sotsiaalministeerium

selles esitatud poliitikasoovitustest

lähtudes töötanud välja mitmesuguseid

ettepanekuid pikaajalise

hoolduse süsteemi ümberkorraldamiseks.

Üht-teist on jõutud

juba ka ellu viia: käivitatud on nädala-

ja päevahoiuteenus psüühilise

erivajadusega inimestele, toetatud

dementsuse diagnoosiga inimestele

paremate hooldusvõimaluste loomist

jne.

Eelmise aasta lõpus esitasime

valitsusele pikaajalise hoolduse süsteemis

muudatuste tegemise ettepanekud,

sealhulgas teenuste korraldus-

ja rahastusmudelid. Valitsus

kiitis heaks omavalitsuse/riigi partnerlusmudeli,

mille järgi sarnaneb

ka tulevikus Eesti pikaajalise hoolduse

teenuste korraldus praegusega,

kuid riik võtab senisest suurema

rolli, sh leiab lisarahastuse omavalitsuste

toetamiseks praegusest suuremas

mahus.

Pikaajalise hoolduse teenuste korraldamiseks

ja rahastamiseks on

kavas luua ka uus õiguslik raam, kus

kõik vajalik on selgelt kirjas. Selleks

plaanib sotsiaalministeerium tänavu

ja järgmisel aastal koostada pikaajalise

hoolduse seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse.

Omastehooldajatele suurem tugi

Oleme jõudnud veendumusele,

et teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi

parandamisega samal ajal

tuleb pakkuda senisest rohkem tuge

omastehooldajatele, sest pikaajalise

hoolduse pakkumine jääb Eestis ka

lähiaastatel suuresti sõltuma omastehooldusest

ning hooldust vajava

inimese enda või ta pere rahalisest

panusest. Avaliku sektori panuse

märkimisväärne suurendamine on

plaanis, aga see võtab aega.

Omastehoolduse küsimuse lahendamise

on valitsus toonud välja ka

oma tegevusprogrammis. Selle järgi

tuleb sotsiaalministeeriumil juba

novembriks esitada valitsusele vastavad

ettepanekud. Täpsemalt peame

välja töötama ettepanekud kogu

Eestis ühtsetel põhimõtetel makstava

hooldajatoetuse kohta. Teiseks

ootab valitsus meilt ettepanekuid

omastehooldajatele tugipaketi väljatöötamiseks.

Ettepanekute väljatöötamiseks

moodustasime juba kevadel ministeeriumi

juurde töörühma, kuhu

kuuluvad omavalitsuste ja ministeeriumite,

aga ka sihtrühmade huvikaitse

ja hoolekandega tegelevate

erialaorganisatsioonide esindajad.

Eeskätt viimaste kaudu on töösse

kaasatud sihtrühm ise ehk omastehooldajad

ja hooldust vajavad inimesed.

Töörühm on korduvalt koos käinud

ja töötanud ka e-keskkonnas, et

leida lahendused, mis laiemalt võib

koondada viie teemaploki alla:

• Kes on omastehooldaja?

• Milliseid teenuseid, koolitusi või

toetavaid tegevusi omastehooldajad

vajavad, et tagada oma lähedasele

parim hooldus?

• Milliseid toetavaid meetmeid

omastehooldajad vajavad, et kõige

tulemuslikumalt ühitada hooldamist,

töötamist ja pereelu?

• Milliseid rahalisi toetusi, hüvitisi

jms omastehooldajad vajavad, et

tagada neile võimalikult inimväärne

toimetulek?

• Milline on omavalitsuse ja riigi

vastutus omastehooldajate toetamisel?

Esmane ootus ongi leppida töögrupis

põhimõtetes ühiselt kokku.

Detailsemate kirjeldustega jätkame

pärast seda, kui valitsus on meie

ettepanekuid analüüsinud ning

otsustanud, milliseid meie välja

pakutud põhimõtteid Eestis rakendama

hakatakse ja kuidas täpsemalt.

Ketri Kupper

sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik

Töögrupi

mõtteid

omastehooldajate

toetamiseks

Siin on väike ülevaade teemadest,

mida töögrupp poole aasta

jooksul arutas ja mis valitsusele

esitatavasse dokumenti kirja

pannakse. Kuna ette ei olnud antud

rahalisi raame, vaid sooviti üksnes

põhimõttelisi ettepanekuid, siis

muidugi võib juhtuda, et mõnestki

ideest jääb järele hoopis vähem.

Esiteks pandi paika põhimõte, et

eeskätt tuleb jõuda selleni, et pikaajaline

hooldus oleks tagatud teenustega,

mis on ka inimesele ja ta

perele jõukohased, ning omastehooldajate

tugi oleks vaid lisajõud,

kui teenustega jääb hooldatava

jaoks midagi katmata või kui

tekib erandlik olukord, kus teenused

ei ole abi vajava inimese jaoks

hea lahendus. Igatahes peaks saama

asjad korraldada nii, et ükski

omastehooldaja ei pea loobuma

isiklikust ega pereelust, pikemaks

ajaks tööl käimisest, ka puhkusest ja

meelelahutusest ega tagama lähedasele

hooldust oma tervise hinnaga.

Selge on see, et oma sugulasi ja

lähedasi aidatakse ja toetatakse ikka,

aga kui omastehooldaja on nõus

ning võimeline muude toimetuste

kõrvalt märkimisväärse osa hooldustööst

oma õlgadele võtma, peab

ta saama selle eest ka mingi mõistliku

tasu hooldajatoetuse näol.

Ühtne hooldajatoetus

Hooldajatoetuse maksmine peab

toimuma kogu Eestis ühtmoodi

arusaadavatel põhimõtetel.

Toetusele on mõistlik kehtestada

astmed, et need, kelle hooldus-

koormus on suurem, saaksid ka

suuremat toetust. Skeem võiks välja

näha näiteks nii, et kuni 10-tunnine

hoolduskoormus nädalas ei anna

veel õigust toetusele, küll tekib aga

omastehooldajal õigus tugiteenustele;

sealt edasi näiteks 20 või 30 tunnini

nädalas ulatuvast koormusest

tekib osaline toetus; alates 40 tunnist

nädalas ehk keskmiselt kuuest

tunnist päevas aga täistoetus. Kui

inimene töötab ja teenib ning sellele

lisaks hooldab suures mahus oma

lähedast, peab ta ikkagi saama hooldajatoetust

samadel alustel. Toetust

makstaks ka pensionärist omastehooldajale,

kui hooldamisele kuluvad

tunnid ületavad tavapärast

lähedase eest hoolitsemist.

Muidugi on oluline küsimus, kui

suur see toetus hakkaks olema. Töögrupi

seisukohal tuleks igal juhul

toetust arvestada protsendina miinimumpalgast,

et see kasvaks koos

palgakasvuga. Teine põhimõte on,

et väga mahuka koormusega omastehooldaja,

kes tõesti on käsistjalust

seotud, peaks saama toetuse

näol vähemalt minimaalsed elatusvahendid.

Tervise- ja pensionikindlustus

Ka need inimesed, kes küll töötavad

(näiteks kodust, FIE-na, projektipõhiselt

võimaluste järgi), aga

kelle töö ja teenistus on hooldamise

tõttu katkendlik ning nad ei suuda

tagada endale püsivat tervisekindlustust,

peaksid omastehooldajatena

saama püsiva sotsiaalkindlustuse.

Vastava lahenduse on lubanud välja

töötada rahandusministeerium.

Omastehooldaja

koormuse

(tundides) hindamine

muutuks

omavalitsuste ülesandeks.

Selleks

töötab riik välja

hindamisinstrumendi,

mil-

le kaudu tagatakse, et iga omavalitsus

ei saa asjast aru isemoodi. Pannakse

paika, kuidas loetakse hooldamisele

kuluvat aega. Ka valmisolek

iga hetk hooldatavat abistada ja

turvata on hoolduskoormus.

Omastehooldajate tugiteenused

Omavalitsuste ülesanne on seega

hinnata hooldatava abivajadust,

pakkuda ja korraldada talle sobivaid

teenuseid ja vajaduse korral

mõõta omastehooldaja(te) hoolduskoormust,

pakkudes (korraldades)

ka neile tugiteenuseid.

Omastehooldajatele – ka neile, kelle

koormus on alla 10 tunni nädalas,

– tagatakse info ja nõustamine, koolitused,

tugigrupid ja kogemusnõustamine.

Samuti tekib teatud koormusest

alates õigus saada puhkust

(selleks ajaks leitakse asendushooldaja

või tagatakse mahukamad teenused)

ja võimalus käia tervisekontrollis

(umbes nagu töötajatele on

tagatud töötervishoiuarsti visiidid).

Tugiteenuste hulka peab kindlasti

kuuluma ka töö lähedast hooldavate

perede teiste pereliikmetega, eriti

lastega (psühholoog, tugigrupid,

laagrid jne).

Töögrupi seisukohal peaks omastehooldajate

tugiteenuseid koordineerima

sotsiaalkindlustusamet, et

iga omavalitsus ei peaks kohapeal

jalgratast leiutama ning et teenustel

oleks ühtne standard.

Kõike seda peaks järgnevatel aastatel

täpsustatama ja pandama see

kirja Eesti uude pikaajalise hoolduse

seadusesse. Jääme siis põnevusega

ootama, mida arvab asjast

valitsus, millal ja

millisena valmib

uus eelnõu ning

milline saatus tabab

seda riigikogus. Eesti

kümnete ja võibolla

isegi sadade

tuhandete

omastehooldajate

lootus

sureb viimasena!

Tiina Kangro

Vida Press

SEPTEMBER 2020 WWW.PUUTEPUNKT.EE HEAST KÜLJEST PAISTAVAD EESTI NOORED SILMA KONDOOMI KASUTAMISE OSKUSEGA. SEPTEMBER 2020ISSN 2228-1312

SAAJA AADRESS:

Viis miljonit eurot

ootab taotlejaid

Selle aasta lõpuni saavad kohalikud omavalitsused

ja mittetulundusühingud taotleda

50 000 – 300 000 euro suurust toetust, et

arendada eakatele, erivajadustega inimestele

ja omastehooldajatele mõeldud teenuseid.

Taotlusvoorudel ei ole enam alguskuupäevi,

vaid taotlusi saab esitada augustist alates

jooksvalt, kuni viis miljonit eurot on välja

jagatud.

Kui toetust soovib taotleda muu juriidiline isik

kui kohalik omavalitsus, peab ta kaasama partnerina

vähemalt need omavalitsused, mille territooriumil

hakatakse teenust osutama.

Toetust saab küsida koduteenuse, tugiisikuteenuse,

isikliku abistaja teenuse, päevahoiu- ja intervallhooldusteenuse,

integreeritud hooldusteenuse, aga

ka psühholoogilise nõustamise, kogemusnõustamise

ja tugigruppide korraldamiseks.

Uudne on ka omaosaluse määr, mis jääb eri omavalitsustes

15–25 protsendi vahele sõltuvalt erivajadustega

inimeste ja eakate osakaalust konkreetses

omavalitsuses.

Taotlemine toimub riigi tugiteenuste keskuse

struktuuritoetuste e-keskkonnas, sealtsamast leiab

ka taotlemise juhised. Teavet saab ka infopäevadel,

mis toimuvad 24. septembril Tartus, 25. septembril

Tallinnas ja 30. septembril Jõhvis (COVID-19 levikust

lähtudes võidakse infopäevad viia üle veebi).

Kontakt: riina.penu@rtk.ee.

Uurige kindlasti järele, kas teie omavalitsus

ikka plaanib toetust taotleda, et teile vajalike teenuste

pakkumist suurendada. Veel parem mõte

on algatada uus ja põnev projekt ise, kaasates sellesse

ka omavalitsus.

Puutepunkte saab koju või töökohta tellida tasuta. Tellimise infot vaata aadressilt puutepunkt.ee.

Samal lehel saab kõiki seni ilmunud ajakirju ka lugeda. Loe ise ja soovita tuttavatelegi!

KUI AJAKIRI

SIND KÕNETAB,

saad toetada

selle jätkumist:

MTÜ Puutepunktid

arveldusarve EE452200221053907379

MTÜ Puutepunktid on riiklikus

tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute

ja sihtasutuste

nimekirjas.

Suvekuudel toetasite Puutepunkte teie!

Merle Lints, Sigrid Kristin, Agnes Pihlak, Siiri Klasberg, Ere Tött, Maris Luik, Tarmo Leheste,

Maret Kivisaar, Silja ja Liina Aavik, Leila Lahtvee, Piret Valvik, Küllike Lain, Ruth Maal, Ago

Laiksoo, Kaja Linder, Malle Arnek, Larissa Jarada Svjatoslava Legitševa, Merike Toomet, Anne

Reva, Raili Veskilt, Maarja Helimets, Maria Praats, Ly Mäemurd, Erge Reimand, Ülle Väina, Mari

Peets, Karolina Antons, Liisbet Seepter, Lilia Tihane, Ursi Joost, Õnnela Metsaorg, Heli Torm,

Heldi Käär, Liivia Lipp, Evelin Peda, Anne-Mari Rebane, Karmo Kuri, Udo Mölder, Ingrid Rummo,

Maria-Liisa Soosalu, Chris-Helin Loik, Helina Hilimon, Heli Tenslind, Julia Abiševa, Ande

Etti, Minija Pääslane, Imbi Suun, Renee Kukk, Kreet Ojamets, Elle Reinike, Jane Mets, Ulvi Mellis,

Pille Uga, Annika Kukke, Ande Etti, Lea Kallas, Maigi Tilga, Didar Sofri, Siiri Kastepõld, Tiina

Tähis, Ode Saar, Rein Käsk, MTÜ Spordiklubi Meduus ja veel hulk inimesi, kes soovisid jääda

anonüümseks. Täname teid kõiki! Teie annetustest kogunes kolmel suvekuul 1316 eurot, mis

on suureks toeks sügishooaja ajakirjade väljaandmisel.

Ajakirja

väljaandmist

toetavad ka

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!