30.01.2020 Views

PP84

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Millal tuleks

kõneprobleemidega

laps viia logopeedi

juurde?

Kas riigil on

plaanis luua uusi

ööpäevaringse

hoolduse kohti?

Mida teha, kui

rehakeskuses pole

teile vajalikku

spetsialisti?

Kaks miljonit

eurot puudega

inimestele kodude

kohandamiseks

JAANUAR 2020

SÕLTUMATU AJAKIRI, MIS VÕITLEB ERIVAJADUSTEGA INIMESTE ÕIGUSTE EEST

KÕIK EESTI PUUETEGA INIMESED, NENDE LÄHEDASED JA NENDEGA TEGELEVAD SPETSIALISTID - ÜHINEGE!

Nr84

Heiko Kruusi

Mis saab minust, kui

mu ema enam ei ole?


2 SEADUS 3

Kui sõnad

lähevad sassi

Kui sotsiaalministeerium

käivitas viis aastat

tagasi vaimupuude

ja psüühikahäirega inimeste hoolekande

„deinstitutsionaliseerimise“,

oli kohe teada, et asi läheb

suures osas valesti. Sotsiaaltöö

sõnaraamatust järele kontrollimata,

mis on selle keerulise sõna

tegelik sisu, võeti asja „sõna otseses

mõttes“ ning keskenduti eeskätt

olemasolevate erihooldekodude

elanike ümberkolimisele

uutesse ja väiksematesse teenusepaikadesse.

Teine sõna, millest esimesega

koos kogemata valesti aru saadi,

oli „kogukonnateenus“. See seostus

„kogukonnas elamise teenusega“,

mis oli juba toona Eesti erihoolekandes

olemas ja tähendas

odavama otsa teenust kergema

intellektipuude või psüühikahäirega

inimestele, kes suutsid päevase

toe ja juhendamisega grupikodus

ise elada, võib-olla töölgi

käia. Et kogukonnateenus võib

tegelikult olla igasugune hoolekanne,

mida vajavad kohalikud

inimesed oma kodukohas – sealhulgas

ööpäevaringse toega hoolekanne

– ei tulnud deinstitutsionaliseerijatel

pähegi. Nagu seegi,

et asi pidanuks algamagi kogukondadest.

Nüüd ongi käes probleem, mis

oli ette teada: tuhanded pered, kus

vanemad on vananemas, vajavad

oma suureks saanud puudega lastele

ööpäevaringseid kodusid, aga

neid ei ole. Ei kodukohas ega ka

kaugemal. Vähesed kohalikud

algatajad, enamasti lapsevanemad,

kes lõpuks siiski said riigilt

pisukese osa erihoolekande arendamiseks

mõeldud eurorahast,

peavad aga keerama end sõlme, et

mõelda välja, kuidas hakata hooldama

vaid n-ö toetavate, mitteööpäevaringsete

teenustega inimesi,

kes tegelikult vajavad ööpäevaringset

hoolt. Loe ka lk 10–15.

Tiina Kangro, peatoimetaja

Puutepunktidele

tehtud annetustelt saab

tulumaksu tagasi küsida

Kõigil, kes on eelmise aasta jooksul Puutepunktidele annetuse

teinud, on võimalik saada tuludeklaratsiooni tehes annetuse

summalt tulumaks (20 protsenti) tagasi. Selleks on tarvis, et

annetaja oleks teatanud toimetusele oma isikukoodi.

Paljud varasemad annetuste tegijad on isikukoodi juba teatanud ja

tulumaksusoodustust ka kasutanud – nende andmed on meil olemas

ning nemad ei pea midagi tegema, maksutagastus ilmub tuludeklaratsioonile

ise.

Uutel annetajatel aga, kes soovivad soodustust kasutada, palume saata

oma isikukoodi 30. jaanuariks aadressile info@puutepunkt.ee. Meie

oleme kohustatud annetajate andmed maksu- ja tolliametile edastama 1.

veebruariks. Kui olete juba lisanud isikukoodi pangaülekandele, siis on

toimetusel andmed olemas ning uuesti pole vaja midagi teatada.

Igaks juhuks märgime ära, et päris kõikidele riik siiski annetustelt

maksuosa ei tagasta. Näiteks ei tagastata tulumaksu juhul, kui annetaja

pole aasta jooksul ise riigile tulumaksu tasunudki (alla 500-eurose pensioniga

mittetöötavad pensionärid, töövõimetoetuse saajad, kes töist tulu

ei teeni, ja ka need, samuti miinimumpalga saajad, kelle töötasu mahub

tulumaksuvaba miinimumi sisse).

Maksuamet ei tee tagasimakseid ka üliväikestelt summadelt, näiteks

kui inimene on aasta jooksul annetanud 1 või 2 eurot. Sel juhul oleks

tulumaksuosa vaid mõnikümmend senti ning maksuamet nii väikesi

summasid tehnilistel põhjustel ei tagasta. Tagastusest võib ilma jääda

ka sellisel juhul, kui annetaja deklareerib samal aastal koolituskulusid

või teisi suuremaid annetu- si – tulumaksuseaduse järgi ei saa tulumaksu

tagasi küsida rohkem kui 5 protsendi

ulatuses annetaja aastatulust. Juhul

kui aga teil pole täpselt teada, kas Puutepunktidele

tehtud annetus mahub selle

protsendi sisse, võime teie annetuse

igaks juhuks ikkagi deklareerida.

Kel aga võimalik, siis kasutage seadusega

lubatud tulumaksutagastust kindlasti!

Täname kõiki, kes on aidanud

kaasa sellele, et Puutepunktid on saanud

ilmuda – varsti juba üheksa pikka aastat!

Puutepunktide toimetus

Ilmub alates oktoobrist 2011

Väljaandja MTÜ Puutepunktid

Registrikood 80334985

A/a EE452200221053907379

E-post info@puutepunkt.ee

Tellimine www.puutepunkt.ee

© OÜ Haridusmeedia 2020

Peatoimetaja Tiina Kangro

Toimetaja Anne Lill

Kujundaja Heiko Kruusi

Keeletoimetaja Kaja Randam

Trükiarv 8900

Rehateenused ühe

või mitme teenuseosutaja

juurest?

Puutepunktide poole on pöördunud

inimesed, kes küsivad,

miks seaduse järgi pole lubatud

käia rehabilitatsiooniteenust

kasutamas mitme teenuseosutaja

juures, kui olemasolevas

rehakeskuses puudub mõni

nende jaoks vajalik spetsialist.

Selgitame, mida seadus sellisel

juhul ette näeb.

Meiega võttis ühendust puudega

lapse ema, kes käib lapsega kodulinna

rehakeskuses, kus liitpuudega

laps saab füsioteraapiat ja tegevusteraapiat.

Kuid lapsel on ka kõnetakistus

ja rehaplaanis seisab, et talle on

näidustatud logopeediteenus. Keskus

aga ütleb, et neil logopeedi

pole ning logopeediteenust

nende juurest

ei saa.

Emale soovitati otsida

logopeed mujalt, mõnest

teisest rehaasutusest või

minna koguni eralogopeedi

juurde. Kuna riiklikku

rehateenuse raha

teises keskuses kasutada

ei saa, sest inimene

suunatakse teenusele

vaid ühe tema enda valitud

teenuseosutaja juurde,

soovitati logopeedil käimiseks

raha küsida perearstilt,

kel on sellisteks puhkudeks

olemas teraapiafond, või

kohalikust omavalitsusest.

Ema oligi nüüd nõutu,

mida teha. Ta oli konsulteerinud

ka sama linna teise

rehakeskusega, kus on olemas

logopeed, aga sealt ei saaks ta lapsele

jälle teist vajalikku teenust. Lisaks

on praeguse teenuseosutaja juures

lapsel tekkinud väga hea klapp

füsioterapeudiga, millest ei tahaks

loobuda. Peale selle pidi rehateenuse

osutaja vahetamine tähendama

hulka bürokraatiat ja võtma jupp

aega. Nii jääks laps mõneks ajaks

üldse teraapiateta.

Asi on palju lihtsam

Tegelikult on seaduses juba hulk

aastaid lausa eraldi punkt, mille

järgi peab inimene saama kõik talle

vajalikud rehateenused ühe teenuseosutaja

juurest. See tähendab,

et rehakeskus, kellele sotsiaalkindlustusamet

tema teenuste eest maksab,

peab asja korda ajama, ja kui

tal oma meeskonnas mõnd vajalikku

spetsialisti tööl ei ole, siis leidma

inimese jaoks selle teenuse mujalt.

Rehakeskus võib kaasata vajaliku

terapeudi kas ajutiselt oma

meeskonda või korraldada

asjad

nii, et inimene saab käia üht teenust

saamas teises keskuses – rehaasutused

teevad kokkuleppeid ja arveldavad

siis omavahel.

Väga paljudel juhtudel nii ka

tehakse. Kuna seaduse järgi võib

väiksem rehameeskond koosneda

ka vaid kolmest spetsialistist (üks

peab kindlasti olema sotsiaaltöötaja,

aga ülejäänud kas füsio-, tegevusvõi

loovterapeudid, eripedagoogid

või meedikud), siis on selge, et kõikide

vajaduste katmiseks ei pruugi

kohapeal vajalikku spetsialisti olla.

Selleks näebki seadus ette paindliku

võimaluse koostööd teha.

Nii et kui mõni rehakeskus tõesti

ütleb, et sealt saab seda teenust, aga

toda teist konkreetse inimese jaoks

vajalikku kahjuks mitte, siis palun

viidake sotsiaalhoolekande seaduse

paragrahvi 66 punktile 8. Kui rehakeskus

sellest sättest midagi kuulnud

ei ole, soovitage tal kontakteeruda

sotsiaalkindlustusametiga.

Meil on kogemusi, et sealt antakse

hea meelega nõu, kuidas asju korraldada.

Tiina Kangro

Sotsiaalhoolekande

seadus

§ 66. Nõuded sotsiaalse rehabilitatsiooni

teenuse osutajale

/.../

(8) Sotsiaalse rehabilitatsiooni

teenuse osutaja peab korraldama

teenuse osutamise selliselt, et isikul

on võimalik saada kõiki talle vajalikke

sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse

raames osutatavaid teenuseid ühe

teenuseosutaja juures.

JAANUAR 2020 WWW.PUUTEPUNKT.EE JAANUARIST HAKKAS KÕIGILE ÜLDHOOLDEKODUDELE KEHTIMA TEGEVUSLOA NÕUE. JAANUAR 20204 KÕNETERAAPIA

5

Vaja on teada põhjust,

mis on lapse kõneprobleemide

taga

• Loe Eesti logopeediast

ja Külli Rohu

tööst kõne kaotanud

inimestega eelmisest

Puutepunktide ajakirjast.

• Ajakirju saab

lugeda veebis

www.puutepunkt.ee.

Eesti kogenumaid logopeede

Külli Roht jagab laste

kõneprobleemid laias laastus

kaheks. Ühel juhul vajavad

kehva kõnega lapsed lihtsalt

palju rohkem tegelemist, teistel

juhtudel aga kõnetakistuse

põhjusest lähtuvat väga spetsiifilist

kõneravi. Neid kahte

ei tohiks ühte patta panna.

Külli Roht, kes on üle 40 aasta

töötanud kõneterapeudina, sealhulgas

viimased 15 aastat ka lasteaialogopeedina,

paneb noortele peredele

südamele, et lapse kõne arengu

nimel tuleb hakata ilmtingimata

tegutsema juba siis, kui laps alles

emaüsas ilmaletulekut ootab.

„Kahjuks meil on kujunenud nii,

et perekoolides kõneletakse küll

rasedusaegsest joogast, sünnitusvalude

leevendamisest ja sellest, kuidas

isasid sünnituseks ette valmistada,

aga mitte eriti palju sellest, kuidas

juba enne sündi lapse arengut

toetada,“ räägib Külli. Tema veendumus

praktikuna on, et lapseootel

vanematele tuleks jagada palju rohkem

teadmisi lapse arengust, sealhulgas

lapse kõne arengust.

„Laps õpib rääkima üksnes kõnekeskkonnas

ja suheldes. On väga

oluline, et see kõnekeskkond, kus

ta viibib, tekitaks soovi rääkida. Kui

see on nii, areneb ka kõne enamasti

normaalselt,“ selgitab Külli.

Muidugi on ka mitmesuguseid

põhjuseid, miks mõni laps, sealhulgas

ta kõne, ei arene ka kõige toetavamas

kasvukeskkonnas nii, nagu

eeldame, soovime ja ootame. Ka

siis on vaja teadmisi, et probleemid

õigel ajal ära tunda ja asjatundlik abi

üles leida.

“Uuringuteta satub

logopeed olukorda, kus

ta peab töötama lapsega

pimesi.

Mida tuleks teha, kui laps ka

kaheaastasena veel ei räägi või

lausub vaid üksikuid sõnu? Kas

tuleb hakata otsima logopeedi?

Nutikas lapsevanem oskab olla

tähelepanelik ja on pisut ärevil juba

siis, kui laps talle paarikuuselt omal

moel ei vasta või kui ta aastaselt isegi

ei püüa veel sõnu öelda. Oma muredest

tasuks juba siis rääkida kindlasti

ka perearstile. Kui aga laps isegi

kaheaastasena ikka veel ei räägi,

olgugi et temaga on kodus piisavalt

tegeletud, rohkesti räägitud ja suheldud,

on vaja saada selgust, miks kõne

vedu ei võta. Nüüd on tõesti mõistlik

samm pidada nõu logopeediga.

Selleks aga peaksid vanemad

praeguse tervishoiukorralduse juures

jällegi esmalt minema lapsega

perearsti vastuvõtule ja paluma saatekirja

logopeedi konsultatsioonile.

Perearst jälgib nii ehk naa lapse üldfüüsilist,

vaimset ja emotsionaalset

arengut. Kuid kõrvalekaldeid kõne

arengus on arstil raske hinnata, sest

visiidiaeg on lühike.

Järgmise sammuna peaksid last

konsulteerinud logopeed ja perearst

nüüd ühiselt välja töötama arstlike

uuringute plaani: missuguseid

uuringuid peaks laps läbi tegema ja

milliste eriarstide jutul tuleks temaga

käia selleks, et jõuda jälile kõne

mahajäämuse põhjustele.

Kui perearst lihtsalt suunab kõnepeetusega

lapse logopeedi teenusele

viieks või ka kümneks seansiks,

nagu haigekassa rutiinsed normid

ette näevad, siis sellest ei pruugi olla

palju abi. Esiteks ei anna nii napp

sekkumine vähegi tõsisema patoloogia

korral soovitud tulemust, teiseks

satub logopeed olukorda, kus ta peab

lapsega tegema tööd pimesi, kõne

hilistumise tegelikku põhjust teadmata.

See on ressursi raiskamine.

Oluline on teada meditsiinilist põhjust,

miks laps pole eakohaselt arenenud.

Missuguseid uuringuid tehakse

kõne mahajäämuse põhjuste

väljaselgitamiseks?

Põhjused võivad lähtuda mitmest

valdkonnast. Esmane uuring puudutabki

lapse peret. Põhjalikul vestlusel

arutatakse läbi, kas lapse jaoks

on loodud igati toetav kõnekeskkond.

Seejärel tuleb veenduda, et lapsel

on kõik kõnelemiseks tarvilik füüsiliselt

olemas ja korras: keel, huuled,

põsed, lõug, liikuv suulagi, neel,

nina, kopsud, häälepaelad.

Järgmiseks tuleks hinnata aistinguid

– kas vastuvõtukanalid on töökorras.

Kas laps kuuleb? Kas ta ikka

kuuleb piisavalt hästi ja kogu helidiapasooni

ulatuses, mida on tarvis

kõne vastuvõtuks? Kui on vähegi

kahtlust, siis peaks ta käima audio-

Vanemates on tekkinud

usk, et kõneprobleemide

korral on eesmärgiks pääseda

lapsega logopeedi

juurde. Tegelikult on põhjused

ja lahendused sageli

mujal. Heiko Kruusi

JAANUAR 2020 WWW.PUUTEPUNKT.EE TEGEVUSLOA ALUSEKS ON HOOLDEKODU HEA KESKKOND JA TÖÖTAJATE PÄDEVUS. JAANUAR 20206 KÕNETERAAPIA

7

meetrilises kontrollis. Aga suhtlemise

ja kõne arengu seisukohalt on olulised

ka muud meeled, nagu nägemine,

kompimine, ka haistmine.

Järgmine küsimuste valdkond

on juba neuroloogiast ja puudutab

aju toimimist. Kas lapse aju funktsioneerib

nagu vaja? Kusjuures ajuga

on veel selline lugu, et mängus

võib olla korraga mitu kõne arengut

mõjutavat asjaolu. Näiteks mõni

orgaaniline, aju „ehituslik“ kõrvalekalle.

Aga võib-olla on probleem

hoopis selles, et aju ei saa kätte kõiki

aineid, mida ta normaalseks

kasvamiseks ja funktsioneerimiseks

vajab? Toitainete omastamist

võib piirata allergia, mõne toiduaine

talumatus või mõne muu organi

puudulik talitlemine. Või äkki järgivad

lapse vanemad tillukese toitmisel

mõnd äärmuslikku dieeti?

Lapsel võib olla ka näiteks adenoididest

tingitud hapnikupuudus,

diabeet, hemofiilia, mõni geeni- või

kromosoomirike, mis ei võimalda

organismil tavakombel toimida.

Ajus võib olla ka ainult üks piirkond,

mis ei toimi ja takistab kõnet, näiteks

on kusagil tsüst, ebatavaliselt moodustunud

piirkond. Või sünnitrauma

käigus viga saanud koht.

Tänapäeval osatakse diagnoosida

juba ka sünnieelset ja sünni käigus

saadud insulti. Kuigi insulti seostatakse

enamasti eakate inimestega,

varitseb insuldioht harvadel juhtudel

isegi vastsündinuid ja väikelapsi.

Nii et päris mitmel spetsialistil –

pediaatril, neuroloogil, psühhiaatril,

endokrinoloogil, geneetikul,

kõrva-nina-kurguarstil, ortodondil

(hammaste ja lõualuude väärarengutega

tegelev hambaarst) on lapse

kõnefunktsiooni patoloogia väljaselgitamisel

sõna sekka öelda.

Alles siis, kui probleemsed kohad

on teada, saab logopeed oma tööd

tõsiselt tegema asuda. Siis ta teab,

mida ja kuidas on vaja patoloogia

kompenseerimiseks teha, millega

on vaja lapse kõne arengut toetada.

Millega tuleb arvestada, kui laps

hakkab saama kõneteraapiat?

Kõneteraapia eeldab süstemaatilist,

tavaliselt üsna pikaajalist tööd.

Heiko Kruusi

“Võib-olla on koolides

ja lasteaedades puudu üks

eriala – kõneõpetaja.

Logopeediline abi on meil Eestis

paraku killustatud nii rahastamise

kui ka korralduse poolelt. Kõneteraapiat

võib saada tervishoiusüsteemis

ja haridussüsteemis, ka rehabilitatsiooniasutustes,

lisaks erapraksises.

Seega on olukordi, kus spetsialisti

abi vajav laps saab teenust n-ö

sutsakate kaupa mitmest kohast,

aga temaga tegelevate spetsialistide

vahel puudub koostöö ja ühine eesmärk.

Olen kuulnud emadelt kurtmist,

et nad käisid küll lapsega logopeedi

juures, aga kasu ei olnud. Lähemalt

uurides selgubki, et eelmisel aastal

käidi lapsega logopeedil rehabilitatsioonikeskuses

viis korda ja üle-eelmisel

aastal lastehaiglas viis korda.

Ma ise ei tahaks üldse olla selle logopeedi

nahas, kelle juurde tuleb laps

saatekirjaga vaid mõneks teraapiakorraks

ja eriti veel kui tean, et täna

ma tegelen temaga, aga järgmise aja

saan pakkuda alles kuu aja pärast.

Kõne on siiski funktsioon ja funktsioonihälvete

korrigeerimine eeldab

järjepidevat tööd, sõltuvalt patoloogia

olemusest vähegi keerulisematel

juhtudel ka tõesti pikaajalist tööd.

Järgmine tähtis küsimus ongi

meeskonnatöö. Vahel toob ema

põnni kõneteraapiasse, istub ukse

taga ja ootab, et spetsialist teeks ta

korda. Kui eesmärgiks on kõne, siis

on lapsega töötav logopeed meeskonna

juht, aga ka kõik teised lapsega

tegelevad inimesed – õpetajad,

hoidjad, tugiisikud, emad-isad

ja vanavanemad – osalevad igapäevaselt

ühtselt meekonnatöös. Ka

neil tuleb järgida viise, kuidas lapse

kõnet suunata ja arendada. Kui laps

minu juures kabinetis 20 minutit

kõneharjutusi teeb, kodus aga sama

ei korrata, ei harjutata, ei nõuta, on

see liiga väike mõjutus.

Miks on nõudlus kõneteraapia

järele Eestis järsku nii suureks paisunud?

Vanemad kurdavad ühtelugu,

et ei pääse logopeedile, koolides

ja rehaasutustes logopeede

ei jätku ning lapsed jäävad abita.

Praegune ülisuur nõudlus logopeediteenuse

järele on minu arvates

ülepaisutatud. Kõneteraapiat

vajavad siiski vaid kõnefunktsiooni

patoloogiaga ehk väga selge kõnepuudega

lapsed. Kõik lapsed, kes

hakkavad hilja, vigaselt või konarlikult

rääkima, ei ole kindlasti kõnefunktsiooni

puudega ning ei vaja

logopeedi ega kõneravi, vaid lihtsalt

suuremat tegelemist ja õpetamisega

järje peale aitamist. Siin jõuamegi

tagasi diagnostikani, et teaksime,

millise lapsega peab töötama logopeed.

Võib-olla on meie haridussüsteemis

puudu üks eriala – kõneõpetaja.

Soomes ja mõnel pool mujal

töötavad lasteaedades ja algkoolides

kõneõpetajad, kes aitavad järele

kasvukeskkonnast põhjustatud

kõne mahajäämusega lapsi. Tasandavad

seda, mis on jäänud kodus

vanemate poolt tegemata, aitavad

lapsel rääkimises eakaaslastele järele

jõuda. Teevad kõike, mida annab

korrigeerida ja arendada õpetuslike

ehk pedagoogiliste meetoditega.

Tooge mõned näited tööst lapsega,

kes ei vaja ilmtingimata logopeedi

abi.

Kui lapse sõnavara on vaene,

jutustamisoskus kesine, ta ei oska

vähegi pikemat teksti jälgida ega

mõista sõnade tähendust, ei saa

täpselt aru, mida talle öeldakse, ta

laused on lühikesed ja ta kasutab

grammatiliselt valesid vorme, kuid

ta kõneorganid on korras, siis ongi

last eeskätt vaja õpetada ning seda

ei pea tegema logopeed. Ka häälikuseadega

saaksid sellisel juhul edukalt

hakkama õpetajad või ka juhendatud

lapsevanemad, lihtsalt lapsega

on vaja rohkem tegeleda. Võimalik,

et ta artikulatsiooniaparaat

on olnud lihtsalt passiivne ja seda

tuleks harjutustega sihipäraselt treenida.

Praegugi annavad logopeedid

sel juhul lapsele koju kaasa hulga

artikulatsiooniharjutusi, mida siis

vanemate juhendamisel teha saab.

Aga hääldusvea taga võib olla ka

tõsisem põhjus. Näiteks kui lapse

keelekida on nii lühike, et ta ei saagi

keelt tõsta, ei aita ka harjutamine.

Või kui suulaes on lõhe või suulagi

ei liigu – üksnes harjutamisega seda

ei ravi. Samuti seisab lapsel ees tihe

töö logopeediga, kui tema kõne on

nõrk puuduliku kuulmise tõttu.

Põhjuseid on teisigi ja siis läheb

vaja logopeedilisi ravivõtteid, näiteks

logopeedilist massaaži, närviimpulsside

ergutamist ja väga

spetsiifilisi harjutusi, mis vähehaaval

hakkaksid kindlaid lihaseid tööle

panema. Jällegi – on tarvis teada,

mis on kõrvalekallete põhjus.

“Praegune ülisuur

nõudlus logopeedide

järele on minu arvates

ülepaisutatud.

Kas iga logopeed oskab töötada

kõigi probleemidega või on tähtis

leida üles õige spetsialist?

Jah, ka see on küsimus. Kõik Eestis

logopeediks õppinud spetsialistid

on ju saanud ülikoolis enamvähem

sarnase ettevalmistuse.

Logopeedia on aga päris lai eriala ja

paljud meie seast on spetsialiseerunud

mõnele kitsamale logopeedia

harule või sihtgrupile. On inimesi,

kelle probleemiks on hääldus, teistel

jälle kõne sujuvus, nagu kogelejatel,

siis on veel häälepatsiendid jpm.

Koolilogopeedid aitavad eeskätt kirjaliku

kõne puudega lapsi jne.

Suured omaette valdkonnad logopeedias

on seotud aju patoloogiatega.

Kõneterapeudi abi vajavad kõnekaotusega

inimesed – neist rääkisime

pikemalt eelmises Puutepunktide

ajakirjas. Omaette sihtgrupp on alaaliaga

(võimetus selgesti hääldada)

lapsed, kelle ajutegevus pole võimaldanud

kõnel normaalselt areneda.

Praegu uurivad emad üksteiselt

põhiliselt, kust leida mõnd „head“

logopeedi. Sellise hinnangu alla

mahub küllap hea erialane ettevalmistus,

töökogemus, valmisolek

pühendumisega töötada, hea klapp

lapsega ja vanemaga. Aga tõsi, väga

oluline on ka kitsam spetsialiseerumine.

Eriti keerukamate juhtumite

korral ei piisa mis tahes logopeedist,

vaid oleks hea, kui arst või konsultant-logopeed

teab soovitada, missuguse

kõneterapeudi poole oleks

just selle lapse probleemidega soovitatav

ravile pöörduda. Infot valikute

kohta saab kindlasti küsida ka

Eesti Logopeedide Ühingust kodulehe

www.elu.ee kaudu.

Juhtub ka, et sõbrad-sugulased

või isegi meedikud rahustavad

vanemaid, et laps on ju alles väike,

küllap tuleb kõik omal ajal.

Siin ütlen kohe, et ärge laske end

uinutada juttudest, et küll kõik

tuleb. Esiteks: väikelapse kõnetase

on igal juhul aluseks ka tema vaimsele

arengule.

Lapsed on muidugi erinevad ja

kuni kaheaastaseks saamiseni võib

laps tõesti ka kõneta edukalt areneda,

kui kõik muu on korras. Sealt

edasi peaks ta aga kindlasti hakkama

juba ise pärima, asju nimetama,

ka vastu vaidlema. Kui ta seda kõike

teha ei suuda, siis ta hakkab paratamatult

arengus maha jääma. Ta ei saa

enam kätte infot, mida kõnelemise

abil peaks saama. Mahajäämus tekib

ka sotsiaalses arengus. Laps, kes

läheb näiteks lasteaeda ega saa seal

kõneliselt suhelda, kipub „rääkima“

kätega, oma soovide väljendamiseks

kedagi tõukama või hammustama.

Siis ta saab pahandada, ema kuuleb

etteheiteid – lisaks kõne mahajäämusele

tekivad muud probleemid.

Teiseks, kõne õigeaegne areng loob

eeldused kirjalikuks kõneks – lugema

ja kirjutama hakkamiseks. See,

kuidas laps tillukesena hääldab, kuidas

töötavad kõnelemisega seotud

lihased, kinnistab tema häälikutaju.

Halvim, aga kahjuks väga tavaline

variant on see, kui kehva kõnega

laps jääbki kooli minekuni eritähelepanuta.

Jäädakse ootama,

et küll kõik tuleb, aga koolis on tal

juba märksa raskem lugema ja kirjutama

õppida ning hästi õppida.

Ta võib isegi küllalt soravalt lugema

hakata, aga enamasti tekivad tal

probleemid loetu mõistmisega. Selline

laps ei tule toime loetu ümberjutustamisega.

Lugemise tehniline

protsess võtab talt nii palju jõudu, et

sisu peale mõtlemiseks enam varusid

pole. Ka kirjutamisel on vigadest

raske lahti saada ja laps ei tunne

ennast selles olukorras koolis sugugi

hästi.

Seaduse järgi peab koolis olema

lastele tagatud logopeediteenus.

Paljudes koolides ka on logopeedid

ja need õpilased, kel lugeminekirjutamine

hästi välja ei tule, enamasti

saadetakse logopeedi juurde

lisatunde saama. Kuna sellise murega

lapsi on palju, siis individuaalset

kõneravi õnnestub neile pakkuda

siiski harva, pigem töötatakse grupis,

tehes klassitööga sarnaseid harjutusi.

Paljudel juhtudel ei ole aga

see lapse kõne mahajäämuse tasandamiseks

piisav, samal ajal suurendab

see ka lapse õpikoormust – see

aga väsitab ja võtab koolijütsilt tihti

tujugi koolis käia.

Kui sellisesse gruppi satub

veel diagnoosimata, aga tõsise

kõneprobleemiga, näiteks lugemispuude

ehk düsleksiaga laps,

siis tema olukord võib päris käest

minna. Selline laps vajaks logopeedi

grupitunni asemel täiesti teise

metoodikaga õpetamist. Siit

veelkord meeldetuletus, et õigeks

tegutsemiseks on vaja jõuda lapse

kõneprobleemide põhjuseni. Seda

peaksid ka lapsevanemad ise alati

silmas pidama. Anne Lill

JAANUAR 2020 WWW.PUUTEPUNKT.EE ÜLDHOOLDEKODUDELE VÄLJASTAB TEGEVUSLUBASID SOTSIAALKINDLUSTUSAMET. JAANUAR 20208 KÕNETERAAPIA

9

Kuidas luua lapse kõne

arenguks toetav foon?

asusin Tartu ülikooli õppima 1970. aastate alguses ja

juba siis kuulus ka autism meie õppeprogrammi. Arusaadavalt

on nüüd sel alal teadmisi tublisti rohkem, sest

teadus ju areneb. Neid teadmisi oleks vaja ka Eestis süsteemselt

kasutada,“ lisab Külli.

Tulevane ilmakodanik teeb

ema kõhus läbi tohutu arengu,

märkimisväärne osa emotsionaalsest

arengust talletub

juba siis. Positiivne ootus, rahu

ja suhtlemine n-ö toidab last

õnnehormoonidega ning loob

soodsa pinnase tema tulevaseks

arenguks.

Sündimine on lapse jaoks drastiline

keskkonnavahetus. Nüüdki

on vaja igal võimalusel hoida tihedaid

suhteid vastsündinu ja vanemate,

tema jaoks kõige lähedasemate

ja tuttavamate inimeste vahel.

Iga vanem peaks endale teadvustama,

et beebi on alates ilmaletulekust

tema partner. Ta ei ole asi, vaid inimene.

Kaaslane, sõber ja armastatu.

Laps magab esimestel elukuudel

väga palju ning vanematel on tegelikult

üsna napilt aega lapsega sooja

suhtlemiskeskkonna loomiseks.

Kui aga ema räägib lapsega teda toites,

silitades, mähkides, siis tähendab

see lapsele mugavustunde loomist

– nii õpib laps seostama kõnet

meeldiva emotsiooniga. Vanemad

saavad õige varsti tasuks naeratuse

ning peagi tekib ka silmside. Kui

kõik läheb õigesti, siis virgub tillukesel

peatselt soov kõnetamisele

vastata ning vastavalt arengule hakkab

laps 1–2 kuu vanuselt koogama.

See on tema viis vestluses osaleda.

Rääkida, rääkida ja rääkida

Mida veenvamalt oskavad vanemad

kõnetamise, rütmisalmikeste,

lauludega luua lapses rahulolu- ja

turvatunnet, tekitada huvi suhtlemise

vastu, seda enam püüab laps

vestluses osaleda. Tasapisi muutub

ta osavamaks ja hakkab lalisema.

Aastaselt õnnestub normaalse arenguga

lapsel juba vanemaid rõõmustada

päris sõnadega.

Kaheaastane normaalse kõne

arenguga laps väljendab end juba

kahe- kuni kolmesõnaliste lausetega.

Kolmeaastase lauses on sõnu juba

kolm-neli, mõnel märksa rohkemgi

ja ta esitab ka küsimusi. Nelja-aastase

sõnavara peaks ulatuma huvidest

lähtudes juba üle tuhande, ta

suudab ka süžeesid kokku panna ja

kasutab liitlauset.

Kui aga vastne ema ütleb, et mis

lapsega ikka rääkida, ta ei saa ju

nagunii jutust midagi aru, parem

suhelda sõbrannadega telefonis, siis

hilineb ka lapse vajadus ennast väljendada

ja mis veelgi kehvem, väljendusvajadus

hakkab seostuma

vaid negatiivsete emotsioonidega,

nagu nälg, ebamugavustunne, valu,

hirm. Just kõikidest nendest aistingutest,

suhetest ja emotsioonidest

sõltub aga see, kuidas lapse ajus

kõnekeskus välja areneb – kuidas ta

hiljem rääkima hakkab.

Kui lapse ümber on keskkond,

mis ei soosi suurt sisemist vajadust

rääkida, siis ongi tal raske õppida

suhtlema ja tagajärjeks on mahajäämus

kõnes.

Saatke kõnega iga tegevust

Seepärast on üsna nukker vaatepilt

ema või isa, kel ühel käel imik

ja teises nutitelefon, mis kogu vanema

tähelepanu ja emotsioonid jäägitult

hõivanud. Seda aga näeb praegusel

ajal üsna sageli. Nii et soovitus

kõikidele vastsetele vanematele

on tõepoolest lihtne: tita magab esialgu

suurema osa ööpäevast, jätke

Facebookid-Twitterid ja muu internetikraam

pisikese uinakuajaks.

Lapse ärkveloleku ajal aga tegelege

tõesti temaga, isegi kõigi teiste

toimetustega samaaegselt: rääkige

temaga, pühenduge temale. Laps on

ju vaid üks kord väike!

Vanemad on kurtnud, et neil ei

jagu piisavalt aega oma last kõnelema

õpetada. Siin tahan küll öelda,

et selleks ju ei lähegi eraldi aega

tarvis! Lihtsalt on vaja kõnega saata

iga tegevust, mida lapsega tehakse.

Korrata ja jälle korrata. Näiteks last

riidesse aidates saab ju öelda: näe,

võtame sinu paksu jope, see on sinine,

jopel on varrukad. Paneme ühe

käe varrukasse, näe, käsi tuligi läbi

varruka... Tehke seda lustiga, emotsionaalselt

ja laps omandab justkui

möödaminnes kogu aeg palju uut.

Ja ilma et selleks eraldi aega kuluks.

Veel üks lihtne nipp lapse kõne

ergutamiseks. Leidke üles lapse

huvid, mingi eluala või tegevus, milles

laps on andekas või mis teda hetkel

köidab. Püüdke selle tegevusega

seoses innustada teda suhtlema ja

üha rohkem kõnelema. Mõelge selle

tegevusega seoses välja stiimuleid,

kuidas tal oleks vaja ennast kõneledes

väljendada.

Ja lõpuks: tehke seda kõike algusest

peale ka tibatillukese enneaegse

lapsega, ka puudega lapsega, ka siis,

kui lapse areng on hilinenud või ei

ole päris korras. Rääkimine ja suhtlemine

mõjub alati stimuleerivalt ja

hästi. Külli Roht logopeed

Tänapäevane elukeskkond

soosib

suhtlemist

„pöialdega“ nutimaailmas,

aga

lapse normaalseks

arenguks on

endiselt vaja väga

palju inimlikku

kõnet, isiklikku ja

tehnoloogia poolt

vahendamata

kontakti. Vida Press

Kuidas saab

logopeed aidata

autismispektri

häirega last?

Pervasiivne arenguhäire ehk autismispektri häire

võib olla üks põhjusi, miks laps ei hakka rääkima

või ta kõne areng on pärsitud. Autistliku lapse

kõne väljakujunemist võivad samas segada ka

muud kõnefunktsiooni patoloogiat põhjustavad

tegurid, millest oli juttu eespool.

Külli Roht võtab teema kokku nii: Eestis ei ole seniajani

koolitatud ainsatki spetsiaalselt autistlike lastega

tegelevat eripedagoogi! „Juba ammu peaks riigil selle

koha pealt häirekell helisema. Meil on küll hulk praktikuid

– eripedagooge, tegevusterapeute, psühhiaatreid

jne, kes on autistlike laste ja ka täiskasvanutega töötades

kogemusi omandanud, võib-olla isegi välismaal täienduskoolitusi

läbinud, aga autismile spetsialiseerumine

eeldab täispikka ülikooliharidust, vähemalt magistriõpet.

Nii spetsiifilise valdkonna spetsialistiks ei saada

juhuslikke õppepäevi või paarinädalasi kursusi läbides,“

möönab Külli.

Riiklik „jaanalinnumäng“ on seda kummalisem, et

tegemist pole ju millegi uue ega ootamatuga. „Mina

Satuvad logopeedi juurde

Autismispektri häirega lapsed on väga erinevad.

Mõned on vaiksed ja omaette, teisi on kogu tuba täis.

Mõned ei saa üldse rääkida, teised on vastupidiselt väga

jutukad. Iga lapsega tegelemiseks tuleb terapeudil leida

oma nipp. „Mäletan aastakümnete tagant üht raske autismiga

poissi, keda motiveeris rääkima vaid karvane karu,

kes teda kõnetas üle kapi serva. Nii et ta mind kui logopeedi

meie vestluse ajal ei näinudki,“ kirjeldab Külli kokkupuuteid

autistidega, mida on kogunenud terve hulk.

Ta meenutab tüdrukut, kes esimesed kuus eluaastat ei

reageerinud üldse kõnetamisele. Esimest korda sai lapse

oma nimele reageerima tollases Leningradis töötanud

meditsiinidoktor, neurofüsioloog dr Traugott, kes

tekitas lapses täiesti uue refleksi kommiga premeerides,

mille sidus nimepidi kõnetamisega. Järgnes pikk ja järjekindel

töö, aga lapse uskumatult visa ja tubli ema suutiski

koostöös logopeediga aidata oma lapse tavaellu.

„Nii raskeid, aga õnnestumisega lõppenud juhtumeid,

kus tugeva autismiga elav inimene tuleb lõpuks

sellest välja, on maailmas kirjeldatud siiski üksikuid,“

ütleb Külli. Kõik autistid ei ole paraku geeniused – aga

mõned tõesti on!

Aastaid kestev meeskonnatöö

Ta töötas omal ajal ka juhtumiga, kus ühel lapsel, kes

kõnele ei reageerinud ja kes ka kuulmise uuringul helidele

ei reageerinud, diagnoositi täielik kurtus. Tegelikult

oli lapsel raske autism. Talle pandi kõrva kuuldeaparaadid,

mis tekitasid talle talumatut valu – aga keegi

ei teadnud seda. Lõpuks sellel lapsel vedas. Ka ta ema ei

andnud alla, leidis abi kaugel välismaal ja nüüdseks on

tal suus mitu võõrkeelt, temast on saanud tubli haritud

inimene, juhtivteadlane.

„Lasteaia logopeedina olen ka viimastel aastatel tegelenud

üsna mitme raske autismispektri häirega lapsega.

Väga suure ja järjekindla, aastaid kestva tööga annab

nendega väga palju ära teha. Eriti oluline on, et kõik

lapsega tegelevad inimesed (õpetajad, tugiisikud, terapeudid,

pereliikmed) teeksid tihedat koostööd. Järgiksid

samu põhimõtteid, tegutseksid kokkulepitud plaani

järgi ning vahetaksid tihedasti infot, et edasimineku

plaane täpsustada. Tulemusteni on võimalik jõuda sammukeste

kaupa edasi liikudes. Märksõnaks on peaaegu

alati kannatlikkus. Ja kodul, vanematel on selle järjekindluse

elluviijatena kahtlemata kriitiline roll,“ lausub

Külli. Anne Lill

JAANUAR 2020 WWW.PUUTEPUNKT.EE 3. JAANUARI SEISUGA ON TEGEVUSLOA SAANUD KÕIK EESTI ÜLDHOOLDEKODUD. JAANUAR 202010 ELU LUGU

11

Võib­olla riik ikka

ükskord avab silmad ja

vaatab tõele näkku?

“See on nagu

intervallhoid, pole oma

voodit, oma tuba, iga kord

erinevad kaaslased.

tama jätta, võib ta võtta ette midagi

ootamatut, mis ei pruugi alati päris

ootuspäraste tulemusteni viia.

31-aastase liitpuudega Maria-

Helena Kallo ema on üks

paljudest Eestis, kel puudub

igasugune ettekujutus, mis

saab ta lapsest siis, kui ta ise

haigestub või sureb ega saa

enam tema eest hoolitseda. Riik

on võtnud kursi kergemate,

toetavate teenuste arendamisele,

aga kus hakkavad tulevikus

elama tuhanded ööpäevaringset

hooldust vajavad eluvõimetud

puudega inimesed?

„Sain emaks 1988. aasta detsembri

alguses. Mäletan, et see oli väga

ilus ja valus aeg. Ilu oli selles aastas

enneolematult palju, sest just sel ajal

läks ju tegelikult idanema kõik, mis

on toonud Eesti viimaks nüüdsesse

aega. Valu ja muresid oli samuti palju,

elu praktilisem pool, nagu mäletame,

oli kohati keeruline ja paigast

ära. Ka meie pere pilvitu ja lootusrikas

elu lõppes tol detsembripäeval

just sellesama ajastu tõttu,“ lausub

Maria-Helena ema.

„Nüüd on olud, arusaamad ja

suhtumine sünnitusmajades hoopis

midagi muud, aga toona oli see

loterii. Minu sünnitus ei kulgenud

ootuspäraselt, aga see ei sobinud tol

päeval tööl olnud haiglapersonalile.

Enne opituppa viimist pidin kuulma

meediku sajatamisi: ma ei taha

ühtki sünnitajat enam silma otsaski

näha, miks te kõik täna siia peate

tulema, maja läheb varsti lõhki!“

meenutab sellest päevast raske sünnitrauma

tõttu puudega lapse emaks

saanud naine.

Ajastu märk oli ka see, et saanud

beebi puudest teada, teatas tüdrukutirtsu

isa, et tema enam seda titte

näha ei taha, sest mingi lapsinvaliid

pole see, kellega ta end siduda

tahaks.

Sealt edasi on Maria-Helena elanud

emaga kahekesi oma vanavanaisa

ehitatud majas Pirita-Kosel.

Ka ema ise, ja omakorda tema ema,

on üles kasvanud sellessamas majas

kauni looduse rüpes.

Üksi jätta ei saa

Kuu aja eest sai Maria-Helena

31-aastaseks. Ta on liitpuudega,

mis tema puhul tähendab mõlemat:

intellektipuuet ja liikumistakistust.

Ta liigub käimisraami toel, kuigi

kodus suudab lühemaid vahemaid

läbida ka uksepiitadelt, seintelt ja

mööblilt tuge otsides.

Maria-Helena räägib pisut, kuigi

konarlikult ja võõrale inimesele

mitte päris arusaadavalt. Lihtsamate

soovide ja vajaduste väljendamisega

ta õnneks hätta ei jää. Ta saab

ka iseseisvalt riidesse ja riidest lahti,

söödud, kui toit on laual, aga vajab

tualetis käimise juures pisut abi ning

vannis või duši all pesemisega ta

samuti omal käel toime ei tule.

Maria-Helena kodused meelistegevused

on joonistamine, tahvelarvutist

multikate ja YouTube’ist muusikavideote

vaatamine. Väga meeldib

talle kraani all nõusid pesta ja

ema sõnul saab ta sellega suurepäraselt

hakkama, kui teda juhendada

ja tal silm peal hoida. Maria-Helenal

on enam-vähem kõiges tarviski

pidevat järelevalvet ja ta saab asjad

tehtud kõrval oleva inimese suunamisel.

Kui ta päris omaette toime-

Täna veel

saame hakkama.

Aga kohatu

tundub pigistada

silmad kinni ja

mitte mõelda, mis

saab homme.

Heiko Kruusi

Päevakeskus

Argipäeviti, kui ema on tööl, on

Maria-Helena Tallinna Käo tugikeskuses

täiskasvanute päevahoius.

Käo tänaval käis ta ka toimetulekukoolis,

mille lõpetamise järel läks

koos paljude klassikaaslastega edasi

Käo keskuse päevahoidu. Kui Kopli

ametikool algatas Käos toimetuleku

taseme kutseõppe, läbis tollal

kahekümnendate keskpaigas piiga

ka selle. Noortele õpetati seal majapidamistöid,

nagu söögi tegemine ja

koristamine, paraku Maria-Helena

tasemel inimesest palgatöö tegijat

siiski ei saanud.

Tänavu jaanuarist hakkas Maria-

Helena kasutama ka riiklikku päeva-

ja nädalahoiu teenust, mis

tähendab, et nüüd on tal võimalik

jääda vahel Käo tugikeskusse

ööbima. „Teenus ise peaks võimaldama

Marial ööbida keskuses kas

või 23 ööd, mis katakski iganädalase

esmaspäevast reedeni-laupäevani

keskuses elamise, aga tegelikkuses

on nii, et iga voodikoha peale

on kirja pandud kolm inimest.

Need kolm saavad siis kordamööda

varem tehtud graafiku järgi keskuses

ööbida,“ täpsustab Maria-Helena

ema.

„Aga kodurahu ja eriti öörahu

säilimise huvides tuleb meil vaadata

ka seda, et öömajale jääjad ikkagi

enam-vähem kokku sobiksid.

See on rohkem nagu intervallhoid,

ajutine lahendus; pole oma voodit,

oma tuba, iga kord erinevad kaaslased,“

lausub ta.

Ka varasematel aastatel kasutas

Maria-Helena igal suvel ühe näda-

JAANUAR 2020 WWW.PUUTEPUNKT.EE TEGEVUSLOAGA HOOLDEKODUDEGA SAAB TUTVUDA MAJANDUSTEGEVUSE REGISTRIS. JAANUAR 202012 ELU LUGU

13

la Käo tugikeskuse intervallhoidu,

„Minu puhkus on nädal lühem kui

Käo keskuse kollektiivpuhkus. Kuna

Mariat ma üksi koju jätta ei saa, siis

selle nädala ta oligi igal suvel intervallhoius,“

lisab ema.

Suur teadmatus

Tütre kaugema tuleviku asjus on

Maria-Helena ema aga nõutu. „Väike

abi sellest intervallhoiust praegu

on, aga ma ei tea, mis saab siis,

kui ma ise ühel päeval haigeks või

vanaks jään ega jaksa enam tema

eest hoolitseda! Intervallhoid pole

ju lahendus, kui Maria üksi jääb. Silme

ees on suur tühjus ning ma ei

näe praegu ühtegi head lahendust,“

nendib ta.

Ta on ise üks neist puudega laste

vanematest, kelle sarnaseid on kogu

Eestis üsna palju, kes on püüdnud

kaasa aidata, et vanemate, omavalitsuse

ja riigi koostöös tekiks kodukanti

ööpäevaringne elupaik, kuhu

kodus üles kasvanud noored saaksid

sujuvalt üle minna. Ideaalis nii, et

algul päevakeskus, siis nädalahoid

ja lõpuks olekski see nende päriskodu,

kus on oma tuba ja asjad, sõbrad,

tuttavad töötajad.

„Aeg lendab ja see oli kaheksa

aastat tagasi, kui olin Maria-Helena

tuleviku suhtes üsna lootusrikas.

Käo keskuse tollane direktor Merike

Melsas käis ju tookord meile välja

mõtte, et keskus peaks koos lapsevanemate

ja Tallinnaga töötama

välja idee ja rajama päevakeskusele

laienduse, kuhu tekiksid kogukondliku

ööpäevaringse teenuse kohad

Tallinna vaimupuudega noortele,“

jutustab ta.

Isegi koht oli selleks olemas – Käo

tugikeskuse Maleva tänava krunt.

„Muidugi tulid vanemad selle mõttega

rõõmuga kaasa. Pandi kokku

Käo kodu ideeplatvorm ja ka

Tallinn kiitis idee vähemalt tollase

abilinnapea tasemel heaks. Jäi üles

ainult küsimus, kuidas ettevõtmist

rahastada – kas riik paneks ka linna

plaanidele õla alla. Kui tekkis võimalus

taotleda euroraha, näis, et asi

Maria ema mõistab ka seda, et 40- või 50-aastaselt, ema surma järel, on kodus elanud

vaimupuudega inimesel väga raske ühtäkki asutusse üle kolida. Heiko Kruusi

võib õnnestuda,“ lisab Maria-Helena

ema.

Üha uued takistused

“Miks siis põline

tallinlane Maria-Helena

peaks minema teenusele

Eesti teise otsa?

Peatselt hakkas aga vasakult ja

paremalt kaikaid kodaratesse langema.

„Esialgu selgus, et kui me

kas või lapsevanematena oma raha

eest Käo kodu ehitaksime, siis teenust

hakkaksid seaduse järgi kasutama

ikkagi kliendid üldjärjekorrast,

mitte meie oma ega isegi Tallinna

või lähiümbruse lapsed,“ meenutab

Maria-Helena ema. Ta ütleb,

et siis panidki paljud neist hurraaga

igaks juhuks lapse ööpäevaringse

erihoolekande järjekorda, et ehk

siis on koht olemas, kui maja valmib.

Paar aastat hiljem muidugi seadust

muudeti nii, et eurorahaga ehitatud

uutesse teenusepaikadesse sai minna

siiski ka oma ümbruskonna inimesi.

Kohe oli aga platsis uus takistus.

Nimelt hakati euroraha jagama üksnes

projektidele, mille raames pakutakse

n-ö odavamaid, toetavaid teenuseid,

mitte ööpäevaringset hooldust.

Riik oli võtnud kursi deinstitutsionaliseerimisele

ning saanud

sellest aru nii, et ööpäevaringseid

hooldekodukohti tuleb vähendada

ja keskenduda nende inimeste toetamisele,

kes suudavad iseseisvalt

elada, tööle minna jne. Nii et Käo

kodu ei saanudki rahataotlust esitada,

kuna kõik Käo päevakeskuses

käivad noored on suurema toe- ja

järelevalve vajadusega.

Plaan jooksis liiva

„Edasi läksid asjad veel segasemaks.

Kuigi eurorahade teises voorus

põhimõtteid pisut korrigeeriti ja

me saanuks rahataotluse sisse anda,

taganesid vahetult enne projektide

esitamise tähtaega millegipärast

plaanist nii Tallinn kui ka Käo tugikeskus.

Me ei tea siiamaani, miks

täpselt, aga vanematele põhjendati, et

nüüd on uus suund, riik võtab kogu

erihoolekande enda korraldada ning

omavalitsus ehk linn ei pea enam sellele

sihtgrupile kulutusi tegema,“ selgitab

Maria-Helena ema.

„Ka see väide osutus valeks, sest

peatselt selgus otse vastupidine: ka

riiklik strateegia on, et omavalitsuste

roll puudega inimestele, sealhulgas

erihoolekande sihtgrupile võimaluste

loomisel kasvab. Ka riiklike

teenuste pakkumisel, sellesama

uue päeva- ja nädalahoiu korral

minu meelest, on omavalitsustel

isegi kohustus katta ruumide kulud

jms,“ imestab ta.

Ta ütleb, et järgmiseks kinnitati

neile, et riiklikud teenusekohad Tallinna

tõesti tulevad – neid hakkas

rajama AS Hoolekandeteenused –

ja igal juhul on linna prioriteet tuua

kodulinna tagasi kunagised tallinlased,

kes on elu jooksul sattunud elama

Eesti eri nurkades asunud erihooldekodudesse,

mis läksid deinstitutsionaliseerimise

kestel sulgemisele.

„Minu küsimus on, miks siis neljandat

põlve tallinlane Maria-Helena

peaks minema erihoolekandeteenust

saama näiteks Kehrasse või

Sillamäele, mis on tema jaoks täiesti

võõrad kohad?“ küsib Maria ema.

Kuhu ma ta siis panen?

Kuna Maria-Helena on juba ligi

seitse aastat sotsiaalkindlustusametis

ööpäevaringse erihoolekandeteenuse

järjekorras, siis paar korda

ongi juhtunud, et sotsiaalkindlustusametist

helistatakse ja pakutakse

vabanenud kohta mõnes asutuses,

näiteks Valklas või Koerus. Ema ei

ole neid vastu võtnud.

Ta ei taha leppida mõttega, et

tütar peaks oma edasise elu veetma

kuskil, kuhu ta ise vanana teda võibolla

vaatamagi ei jaksaks sõita. Teiseks

ei tunne ta neid asutusi, samuti

sealseid kogukondi. Ta oleks seal

võõras, kelleni isegi kohalik teave ei

ulatuks. Maria ise aga enda eest seista

ei oska ega suuda. „Olen kuulnud

vanematelt erihooldekodude soovitustest,

et kui nad toovad oma lapse

sinna, siis ärgu teda kaks-kolm

kuud vaatama tulgu, muidu ta ei

harju seal ära! Ausalt – minus tekitab

see õõva,“ räägib ema.

Viimastel aastatel aga ei ole sotsiaalkindlustusamet

Maria-Helena-

“Äkki ühel hetkel

hakkab riik või linn ka

nägema, et katastroof

on saabumas?

le enam ühtki teenusekohta välja

pakkunudki.

Veel saab hakkama

Lähimatel aastatel tütrega toimetulemise

pärast Maria-Helena ema

esialgu väga ei muretsegi. Kui mõnd

eriolukorda ei teki. Päeva- ja nädalahoiu

raames tahaks ta edaspidi kindlasti

sagedamini kasutada võimalust

jätta tütar tugikeskusse ööbima. Ta

loodab, et ehk see teenuselõik areneb

ja võimalused paranevad.

Tõhusat abi pakub ka 20 tundi

isikliku abistaja teenust kuus, mille

rahastuse saab Maria-Helena Pirita

linnaosalt. „Omastehooldajatena

me vajame ka oma aega, olgu või aegajalt.

Kas või selleks, et lihtsalt olla

mõni tund hoolduskohustustest vaba.

Ainult iseenda päralt. Aastakümneid

on rabeldud režiimil, kus laps on koolis

või päevakeskuses üksnes selle aja,

mil vanem on tööl. Aga ühel päeval

kaob jaks ära. Ma mõistan, milline on

omastehooldajatele nii tuttav tühjaks

pigistatud sidruni tunne,“ tunnistab

Maria-Helena ema.

„Aga võib-olla peaksime mammadega

Käo kodu ideele uuesti

õhu sisse puhuma?! Äkki ühel hetkel

hakkab riik või linn ka nägema

kogu seda olukorda realistlikult?

Äkki jõuab kohale, et katastroof on

saabumas, kui kõik need meie lapsed

hakkavad ripakile jääma?“ lõpetab

Maria-Helena ema mureliku jutu

siiski optimistlikul toonil. Tiina Kangro

Paljud vanemad

on meeleheitel

Maria-Helena ema suhtleb üsna

tihedalt tütre omaaegsete koolikaaslaste

ja praeguste rühmakaaslaste,

Käo päevakeskuses käivate

noorte vanematega. Tõsi, osa

neist polegi enam teab kui noored,

keskiga juba käes. Ta teab, et

paljud lapsevanemad-eestkostjad

on tuleviku pärast väga mures.

Mõned emad on ligi 80-aastased,

lapsed üle 40. Pealegi, mis

juhtub, kui kodus ema hoole all

elanud puudega inimene satub

lõpuks 40- või 50-aastaselt üleöö

esimesele vabale kohale erihooldekodus

kus tahes Eesti otsas?

Hooldekodude töötajad on vahel

rääkinud sellistest juhtumitest.

Või teda hakatakse pärast hooldaja

surma vintsutama mööda

turvakodusid või hooldushaiglaid,

et tal oleks katus pea kohal

esimese hooldekodukoha vabanemiseni.

Seepärast oleks – lisaks omastehooldajate

koormusele – väga

tähtis, et puudega noored, kes

jäävad eluks ajaks ööpäev ringi

tuge vajama, pääseksid oma „iseseisva

elu“ kodusse õigel ajal, veel

noore ja kohanemisvõimelisena.

Kuni vanemad on elus, tuleks

kindlasti soosida koormuse jagamist,

koostööd, soovi korral tihedat

vanematekodus külas käimist.

See ongi üks põhjuseid,

miks ka teenusekohad peaksid

asuma kogukonnas, kodu lähedal.

Ööpäevaringne erihoolekanne

peaks samuti olema korraldatud

paindlikult ning koostöös

peaks nägema ressurssi.

JAANUAR 2020 WWW.PUUTEPUNKT.EE ALANUD AASTAST RAHASTAB HAIGEKASSA ÜLDHOOLDEKODUDES KA ÕENDUSTEENUST. JAANUAR 202014 ELU LUGU

15

SKA hakkab vaikselt mõistma, et ööpäeva

ringset teenust on vaja laiendada

Viis aastat tagasi käivitas

sotsiaalministeerium deinstitutsionaliseerimise,

mida

mõisteti nii, et eeskätt on

psüühikahäirega inimestele

vaja luua kergemaid toetavaid

teenuseid, mis võimaldavad

neil elada kodus, ning nõnda

saavad ka omastehooldajad

veidi hinge tõmmata.

Sotsiaalkindlustusameti (SKA)

erihoolekande ja rehabilitatsiooni

talituse juht Helen Tähtvere kinnitab,

et nii see just oli.

„Võrdluses teiste Euroopa riikidega

tuli välja, et Eestis on olemas

nendega enam-vähem võrdselt

ööpäevaringse teenuse kohti, aga

palju vähem toetavaid kogukonnateenuseid.

Meil on võrreldes teiste

riikidega vähem koduses keskkonnas

osutatavaid pikaajalise hoolduse

võimalusi ja abimeetmeid. Seega

on deinstitutsionaliseerimisega

alustatud suund olnud kindlasti

õige. Tänu sellele protsessile on kasvanud

võimalus kasutada toetatud

teenuseid. Kui näiteks 2016. aasta

alguses oli meil kogukonnas elamise

teenuse kohti kogu Eesti peale

ainult 162, siis nüüd jaanuaris juba

587,“ põhjendab Tähtvere.

Ta lisab, et tuge vajavate inimeste

jaoks pole ju tegelikult tähtsust, kas

teenus tuleb riigilt ja on nimetuse

poolest erihoolekanne või korraldab

seda kohalik omavalitsus. Sotsiaalkindlustusamet

on ka kokku lugenud,

kui palju on Eestis inimesi, kes

tõenäoliselt vajavad psüühikahäire

ja raske või sügava puude tõttu sotsiaalteenuseid

(vt tabelit). Tööealiste

seas on neid ligi 15 000, lisaks tuhanded

vanaduspensioniealised.

Tähtvere ütleb, et murelikuks teeb

ka see, kui palju hakkab lisanduma

psüühikahäirega noori praeguste

lapseealiste seast. Sotsiaalkindlus tusameti

arvutused näitavad, et järgneval

kümnel aastal jõuab täisikka veel

tuhandeid raske ja sügava puudega

noori, kel on diagnoositud intellektipuue

ja/või psüühikahäire – erihoolekannet

võib hakata vajama igal aastal

250–350 uut koolieast välja kasvavat

noort inimest.

Kodust elu toetavad teenused

“Toetavate teenuste

arendamine ei tähenda, et

ööpäevaringseid teenuseid

ei ole vaja.

Paraku pole sotsiaalkindlustusametile

täpsemalt teada, milliseid

teenuseid need inimesed vajama

hakkavad. „Vahel piisab omavalitsuse

pakutavast tugiisikuteenusest,

aga jah, ka ööpäevaringse erihoolekande

vajajaid on kindlasti tulekul,“

tunnistab Tähtvere.

„Toetavate kogukonnateenuste

arendamine ei tähenda, et ööpäevaringseid

teenuseid ei ole vaja või

et neid tuleks vähendama hakata.

Aga pigem on ikkagi vaja suurendada

pikaajalise hooldusteenuse

võimalusi koduses keskkonnas

ja väljaspool hooldusasutusi. Meie

praktika ja ka lähedaste inimestega

suhtlemine on näidanud, et inimesed

soovivad enamasti jätkata harjumuspärast

eluviisi võimalikult tuttavas

ja koduses keskkonnas. Seetõttu

on vajalik jätkata ka edaspidi

kogukondlike teenuste arendamist

ja paindlike lahenduste pakkumist

koostöös tervishoiu- ja hoolekandesüsteemide

tasanditega,“ selgitab ta

riiklikku suunda.

Sotsiaalministeeriumi juhtimisel

ja eurorahade toel on riik viimase

paari aastaga loonud tõesti suure

hulga kodust elu toetavaid erihoolekandeteenuse

kohti. Paraku on märkimisväärne

osa neist praegu täitmata

(vt tabelit).

Ööpäevaringne erihoolekanne

Samas on ööpäevaringset erihoolekandeteenust

peaaegu võimatu

kasutama pääseda, sest kogu Eesti

peale on saada vaid paar vaba kohta.

Samas ootab järjekorras tuhatkond

inimest. Kuna erihooldekodudes elavad

põhiliselt noored või keskeas inimesed,

pole erilist lootust, et kohti

vabaneb. Mis siis ikkagi edasi saab?

Helen Tähtvere vastab: „Meile on

need inimesed teada, kes kasutavad

kogukonnas osutatavaid toetavaid

erihoolekandeteenuseid, kuid kelle

tegelik abivajadus on ööpäevaringne

teenus, mida praegu tagavad

vanemad. Need inimesed on juba

nüüd, samaaegselt toetava teenuse

kasutamisega, ööpäevaringse teenuse

järjekorras. Seda juhuks, kui

lähedaste tugi peaks ära kaduma.“

Ööpäevaringsete teenuste järjekorras

on aga ka hulk inimesi, kelle

kohta on sotsiaalkindlustusametis

teada, et nad ei vaja seda teenust

kohe. „Meie juhtumikorraldajad

suhtlevad inimeste lähedastega ja

pakuvad vabanevaid teenusekohti.

Kui tekib ootamatu olukord, kus

lähedased ei saa enam kodus vajalikku

abi ega hooldust tagada, oleme

koostöös omavalitsuse, erihoolekande

või teiste teenuseosutajate

ja tervishoiusüsteemiga leidnud

ajutisi lahendusi seni, kuni vabaneb

ööpäevaringse erihoolekandeteenuse

koht,“ lisab ta.

„Kuigi paljud inimesed vajavad

tulevikus ööpäevaringset erihooldusteenust,

tagab nende ja lähedaste

toe igapäevaelu toetamise päevaja

nädalahoiuteenus, mis on suunatud

kodus elavatele raske või sügava

vaimupuudega täisealistele, kes

vajavad pidevat kõrvalabi, hooldust

ja järelevalvet. Päeva- ja nädalahoiu

Täidetud ja täitmata teenusekohad

Teenuse nimetus Pearaha (kuus) Kohtade arv Täidetud Vabad

Igapäevaelu toetamine 146 € 3290 2543 747

Igapäevaelu toetamine

autismispektri häirega

isikule

Päeva- ja nädalahoid

(kuni 23 ööpäeva kuus)

1099 € 30 16 14

644–1196 € 261 120 141

Töötamise toetamine 123 € 1208 777 431

Toetatud elamine 217 € 1671 1135 536

Kogukonnas elamine 441 € 587 523 64

Ööpäevaringne erihooldus

Ööpäevaringne erihooldus

ebastabiilse remissiooniga

isikule

Ööpäevaringne erihooldus

sügava liitpuudega

isikule

Ööpäevaringne erihooldus

kohtumääruse

alusel

Kokku teenusekohti

üle kogu Eesti

Inimesed, kes võivad

vajada erihoolekannet

Vanusegrupp

Psüühikahäire ja raske/

sügava puudega

inimeste arv

kuni 15-aastased 4700

16–17-aastased 484

Lapseealised kokku 5184

18–25-aastased 1625

26–35-aastased 2455

36–65-aastased 10 458

Tööealised kokku 14 538

Üle 66-aastased 7129

Kokku 26 851

Allikas: sotsiaalkindlustusameti andmed 31.08.2019 seisuga

teenuse suurimaks märksõnaks on

paindlikkus. Inimene võib kasutada

teenust kuni 23 (öö)päeva kuus.

Ülejäänud ajal elab ta kodus. Täpse

teenuse kasutamise aja lepib inimene

või ta lähedane kokku teenuseosutajaga,“

selgitab Tähtvere.

569–632 € 1665 1657 8

838–911 € 113 112 1

852–947 € 387 387 0

1966 € 96 84 12

Mis siis ikkagi edasi saab?

Kas riigil on plaanis siiski ka

ööpäevaringseid kohti juurde luua?

Praegu tohivad ju ka deinstitutsionaliseerimise

eurorahadega projekte

ellu viivad uued teenuseosutajad

9308 7354 1954

Allikas: sotsiaalkindlustusameti andmed 01.01.2020 seisuga

hakata parimal juhul pakkuma suure

hooldusvajadusega sihtgrupile

vaid päeva- ja nädalahoidu, aga mitte

ööpäevaringset teenust. Samas

tasub sotsiaalkindlustusamet maksimaalselt

23-päevase nädalahoiu

eest teenuseosutajale iga inimese

eest ligi 1200 eurot kuus, 30-päevase

ööpäevaringse hoolduse eest

erihooldekodus aga vaid 600–800

eurot kuus.

Siinkohal jääb sotsiaalkindlustusameti

esindaja vastus „ujuvaks“. Inimeste

vajadustele vastava abi pakkumiseks

on vaja tagada optimaalne

arv professionaalset abi osutavat

personali ja ka majutusvõimalusega

teenusekohti, nõustub Tähtvere.

Vastust küsimusele, kas riiklik

eesmärk on hoida erihoolekande

sihtgruppi viimase võimaliku hetkeni

vanemate hoole all või võimaldada

neil asuda teenusele kohanemisvõimelises

eas varsti pärast kooli

lõppu, me vastust ei saanudki. Läheme

teemaga edasi järgmistes ajakirjades.

Tiina Kangro

JAANUAR 2020 WWW.PUUTEPUNKT.EE HAIGLAVÕRGU HAIGLATES RAHASTAB HAIGEKASSA NÜÜD KA ELULÕPURAVI.

JAANUAR 2020ISSN 2228-1312

SAAJA AADRESS:

KOV-id saavad tänavu 2 miljonit

eurot kodude kohandamiseks

Ka sinul on võimalik sellest rahast osa

saada, kui oled puudega inimene/eestkostja

ja vajad eluruumide kohandamist,

mille tulemusena paraneks puudega inimese

toimetulek ja väheneks hoolduskoormus.

Pöördu oma elukohajärgse kohaliku

omavalitsuse poole ja anna seal oma soovidest-vajadustest

teada. Elanike taotluste

alusel saavad omavalitsused küsida riigilt

kodukohanduse projektide jaoks rahastust

augustikuu lõpuni.

Positiivse otsuse korral tuleb omavalitsusel

kõigepealt projekt ellu viia ning

kui töö valmis, kompenseerib riik kulud

85 protsendi ulatuses Euroopa regionaalarengu

fondi vahenditest. 15 protsenti

kohanduse maksumusest jääb omavalitsuse

kanda, selle tasumisel võib abiks

olla ka kohanduse saaja või tema pere,

aga omavalitsus ei tohi seda nõuda vähese

sissetulekuga, näiteks vaid pensionist

või toetusest elavalt inimeselt.

Eelmisel kahel aastal on samal moel

saanud kodukohandusteks tuge üle 1700

inimese pea kõikidest omavalitsustest üle

Eesti. Kasuta kindlasti võimalust!

• Kohandamine tähendab

eluruumi ümberehitamist

nii, et inimesele luuakse

tema erivajadustest lähtuvad

spetsiifilised ümberehitused,

näiteks kaldtee,

platvormtõstuk jne.

• Kohandamise käigus

võib rajada ka näiteks

erivajaduse tõttu ohutust

tagava piirde, aiavärava

automaatika või tuua

ratastoolis liikuja jaoks

köögi tööpinnad ja tehnika

madalamale.

• Senistes voorudes on

enim rahastatud tualettruumide

ja vannitubade

kohandamist, kaldteede

rajamist, platvormtõstuki

paigaldust ning välis- või

siseuste kohandamist.

• Taotluse oma kodu

kohandamiseks võivad

esitada kõik puudega

inimesed sõltumata puudeliigist.

KUI AJAKIRI

SIND KÕNETAB,

saad toetada

selle jätkumist:

MTÜ Puutepunktid

arveldusarve EE452200221053907379

MTÜ Puutepunktid on

riiklikus tulumaksusoodustusega

mittetulundus

ühingute ja sihtasutuste

nimekirjas.

Puutepunkte saab koju või töökohta

tellida tasuta. Tellimise infot vaata

aadressilt puutepunkt.ee.

Samal lehel saab kõiki seni ilmunud

83 ajakirja ka lugeda.

Loe ise ja soovita tuttavatelegi!

See ajakiri valmib teie annetuste toel!

Eelmisel kuul toetasite Puutepunkte teie: Merle Lints, Helgi Vain, Minija Pääslane, Hiie Tiisler,

Siiri Klasberg, Maris Luik, Tarmo Leheste, Sigrid Kristin, Katrin Rogenbaum, Anu Mölder, Kreet

Ojamets, Ere Tött, Küllike Lain, Ruth Maal, Anne Reva, Merike Toomet, Kaja Linder, Maarja

Helimets, Eerika Õun, Erge Reimand, Leila Lahtvee, Ulvi Mellis, Ülle Väina, Maria Praats, Mari

Peets, Karolina Antons, Merle Aas, Ketlin Ravel, Õnnela Metsaorg, Heivi Vilipõld, Heldi Käär,

Maie Loorits, Raili Veskilt, Karmo Kuri, Katrin Tenner, Evelin Peda, Tiina Tähis, Anne-Mari

Rebane, Margarita Kangur, Silvi Jänes, Merike Martinson, Chris-Helin Loik, Margot Ollino, Alo

Suursild, Ago Laiksoo, Katrin Pung, Lilia Tihane, Eli Väli, Malle Arnek, Ene Eigo, Ursi Joost, Taivo

Kaurson, Tiia Johannes, Heli Tenslind, Merike Värik, Katrin Paat, Julia Abiševa, Ande Etti, Imbi

Suun, Lea Kermas, MTÜ Spordiklubi Meduus ja OÜ Alba Õendusteenused.

Lisaks toetas jõulukuul ajakirja kaksteist inimest, kes soovisid jääda anonüümseks, nende

seas mitu, kes ütlesid, et pole tegelikult teemaga seotud, aga vahel loevad Puutepunkte,

tunnustavad seda ajakirja ja tublisid inimesi, kellest selles juttu, ning soovisid teha väikese

jõulukingituse.

Suur-suur tänu teile kõikidele, ka kõikide heade soovide eest, mis te annetuste juurde

kirjutasite – detsembrikuus kogunes teie abiga ajakirja uue aastakäigu jaoks 1159 eurot!

Ajakirja

väljaandmist

toetavad ka

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!