07.03.2022 Views

Osmi mart - JU Srednja ugostiteljsko - turistička škola

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

• Ova je Holanđanka bila jedna od

najpoznatijih jevrejskih žrtava holokausta,

a postala je slavna po svom dnevniku u

kojem je svjedočila o ličnoj drami koju je

proživjela njena porodica u tajnom

skrovištu. Nakon što su ih 1944. našli

pripadnici Gestapa, Anina porodica je

poslana u koncentracioni logor, gdje su

svi, osim oca, preminuli. Anin je dnevnik

nađen godinama nakon toga i do danas

je svjetski bestseller.

ANNE FRANK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!