05.04.2023 Views

Matematyka w punkt. Poradnik nauczyciela. Klasa 7

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NOWOŚĆ<br />

2023<br />

Podręcznik <strong>nauczyciela</strong><br />

Szkoła podstawowa7


7


© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2023<br />

Wydanie I<br />

ISBN 978-83-02-21086-0<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Aneta Juchimiuk (redaktor koordynator, redaktor merytoryczny),<br />

a uchka (redaktor merytoryczny)<br />

Konsultacja merytoryczno-dydaktyczna: Aekana kaka<br />

edakcja jzykowa: ema ietak<br />

Redakcja techniczna: Janina <br />

Projekt okadki: ARIP NEXT<br />

Projekt graficzny: aka ani<br />

Opracowanie graficzne: Ea Paika<br />

Skad, amanie i rysunki: athate tui<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spka kcyjna<br />

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96<br />

KRS: 0000595068<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Publikacja, ktr nabye, jest dzieem twrcy i wydawcy. Prosimy, aby przestrzega praw, jakie im przysuguj.<br />

Jejzawarto moesz udostpni nieodpatnie osobom bliskim lub osobicie znanym. Alenie publikuj jej winternecie.<br />

Jeli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treci i koniecznie zaznacz, czyje to dzieo.<br />

A kopiujc jej cz, rb to jedynie na uytek osobisty.<br />

Szanujmy cudz wasno i prawo.<br />

Wicej na www.legalnakultura.pl<br />

Pka Ia iki


...................................................................................................... VI<br />

............................................................................................... 7<br />

...................................................................... 8<br />

.......................................................................................... 13<br />

................................................................................................................. 17<br />

................................................................................ 22<br />

.................................................................... 28<br />

...<br />

............................................................................................................. 32


gry i zabawy<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

eneato aian<br />

utiook<br />

<br />

<br />

Pne eamin<br />

icenia inteaktne<br />

Dokumentacja<br />

program nauczania<br />

<br />

plan wynikowy<br />

<br />

<br />

ian<br />

Pane inteaktne


NOWOŚĆ<br />

2023<br />

Potoanie<br />

o ekcji<br />

ni nie o<br />

tak ate<br />

<br />

7


Tematy lekcji<br />

liczba godzin<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Wskazówki metodyczne<br />

<br />

komentarze do<br />

<br />

I. I I DII<br />

1. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych<br />

Temat ekcji<br />

1. Dodawanie i odejmowanie liczb<br />

wymiernych – przypomnienie<br />

<br />

2. Dodawanie i odejmowanie liczb<br />

<br />

ee ekcji<br />

ce<br />

• zna i rozumie definicję liczby wymiernej,<br />

• skraca i rozszerza ułamki zwykłe,<br />

• dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach,<br />

• dodaje i odejmuje liczby mieszane,<br />

• dodaje i odejmuje liczby sposobem pisemnym,<br />

• rozwiązuje złożone zadania z zastosowaniem<br />

dodawania i odejmowania liczb wymiernych.<br />

kaki metocne<br />

• Pierwszą lekcję proponujemy rozpocząć od rozmowy<br />

z uczniami o liczbach, o których uczyli<br />

się w poprzednich klasach. Nie zalecamy jednak<br />

wplatania w nią od razu trudniejszych pojęć, takich<br />

jak „zbiór liczb naturalnych”. Wystarczy<br />

mówić po prostu o „liczbach naturalnych”. Dopiero<br />

gdy uczniowie oswoją się z tymi terminami,<br />

warto zacząć używać bardziej formalnych<br />

pojęć. Dobrze byłoby, gdyby uczniowie samodzielnie<br />

podawali przykłady liczb.<br />

• Ważną częścią lekcji jest zwrócenie uwagi na<br />

zależności między zbiorami liczbowymi. W tym<br />

celu można dopytywać uczniów o liczby, które<br />

podali jako przykłady. Np. jeśli wskazali liczbę<br />

2 jako przykład liczby naturalnej, warto zapytać,<br />

czy da się tę liczbę zakwalifikować do jeszcze<br />

innego zbioru. W podsumowaniu tych rozważań<br />

warto użyć schematu z podręcznika.<br />

• Następnie należy zająć się ułamkami zwykłymi:<br />

upewnić się, czy uczniowie pamiętają zasady<br />

skracania i rozszerzania ułamków, a także, czy<br />

potrafią je dodawać i odejmować.<br />

• Na drugiej lekcji proponujemy przypomnieć dodawanie<br />

i odejmowanie liczb sposobem pisemnym,<br />

a także rozwiązywanie bardziej złożonych<br />

zadań z wykorzystaniem umiejętności powtórzonych<br />

na poprzedniej lekcji.<br />

<br />

Przed przystąpieniem do analizy przykładów można<br />

wyświetlić galerię zdjęć umieszczoną w multibooku.<br />

8<br />

1.<br />

I. <br />

Dodawanie i odejmowanie<br />

liczb wymiernych<br />

<br />

<br />

<br />

rzyad 1.<br />

306<br />

432 <br />

2<br />

<br />

9<br />

9.<br />

wiczenie 1.<br />

<br />

a) 80<br />

144<br />

rzyad .<br />

b) 108<br />

288<br />

<br />

a) 2 3 + 4 7<br />

iczb wymiern<br />

a a b <br />

b<br />

0; 3; −2; 1 7 ; −52 ; 0,28; 3,21.<br />

3<br />

0<br />

3<br />

−100<br />

3,21<br />

0,28<br />

N Z 1<br />

−2 7 −5 2 3<br />

<br />

<br />

c) 98<br />

504<br />

ateia aktcne<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

s. 5–6<br />

Q<br />

ada liczba<br />

naralna caowia,<br />

caowiawymierna,<br />

naralna wymierna.<br />

d) 378<br />

630<br />

2<br />

306<br />

432 = 153<br />

216 = 17<br />

24<br />

2<br />

2<br />

3 + 4 7 = 2 · 7<br />

3 · 7 + 4 · 3<br />

7 · 3 =<br />

= 14<br />

21 + 12<br />

21 = 26<br />

21 = 1 5 21<br />

9<br />

9<br />

doda odj ami zwye o rnych mianowniach,<br />

<br />

<br />

b) 5 6 − 1 9 = 5 · 3<br />

6 · 3 − 1 · 2<br />

9 · 2 = 15<br />

18 − 2 18 = 13<br />

18<br />

wiczenie .<br />

<br />

a) 3 8 + 5 12<br />

rzyad .<br />

b) 5 6 + 4 15<br />

<br />

a) 1 1 4 + 34 5<br />

<br />

<br />

<br />

oiei o ice<br />

1. a) 5 9 b) 3 8 c) 7<br />

36 d) 3 2. a) 19<br />

5 24 b) 1 1 10 c) 1 11<br />

d) 3. a) 13 3<br />

55 156 20<br />

b) 3 3 19 23<br />

c) 1 d)<br />

8 39 28<br />

oiei o aa etu ice<br />

1. a) 1 2 b) 1<br />

25 c) 9 16 d) 1 2. a) 2 8<br />

9 15<br />

c) 9 11 − 4 5<br />

13<br />

b) 358 c) 5<br />

63 36 d) 15 6 e) 7 7<br />

20<br />

3. a) 13,65 b) 162,29 c) 57,28 d) 181,01 e) 28,66 f) 604,91 4. a) −23,19<br />

b) 31,67 c) −2 2 1<br />

d) −10 5. B 6. PF<br />

3 32<br />

d) 2 13 + 1 2 − 7 12<br />

1 1 4 + 34 5 =11 · 5<br />

4 · 5 + 34 · 4<br />

5 · 4 =<br />

= 1 5<br />

20 + 3 16<br />

20 = 4 21<br />

20 =51 20<br />

<br />

<br />

b) 6 1 6 − 32 3<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

6 1 6 − 32 3 = 37 6 − 11 3 = 37 6 − 11 · 2<br />

3 · 2 =<br />

= 37 6 − 22 6 = 15 5<br />

2 6 = 5 2 =21 2<br />

<br />

<br />

N 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Z<br />

321, 0, 1, 2, 3<br />

-<br />

<br />

Q.<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

wiczenie .<br />

<br />

a) 3 2 5 + 93 4<br />

<br />

b) 6 5 8 − 31 4<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

c) 4 2<br />

13 − 22 3<br />

d) 1 3 4 + 26 7 − 3 11<br />

14<br />

1. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych 9<br />

Dodawanie i odejmowanie liczb<br />

wymiernych<br />

Przed omówieniem przykładu 3. można skorzystać<br />

z animacji umieszczonej w multibooku.<br />

rzyad .<br />

• Warto omówić na lekcji oba pod<strong>punkt</strong>y dotyczące<br />

dodawania i odejmowania liczb mieszanych.<br />

Pomoże to uczniom lepiej zrozumieć<br />

sposób postępowania w tego typu przypadkach.<br />

• Często trudność sprawiają uczniom działania,<br />

w których część ułamkowa odjemnej jest<br />

mniejsza niż część ułamkowa odjemnika,<br />

dlatego należy zwrócić uwagę na analizę pod<strong>punkt</strong>u<br />

b). Warto też polecić uczniom samodzielne<br />

wykonanie wybranych pod<strong>punkt</strong>ów<br />

z ćwiczenia 3.<br />

• Warto przypomnieć uczniom, że w podręczniku<br />

symbolem pinezki oznaczone są praktyczne<br />

porady, które przydadzą się im np. wtedy, kiedy<br />

będą uczyli się do sprawdzianu lub uzupełniali<br />

wiedzę z okresu nieobecności w szkole.<br />

• W klasie 7 trzeba już wdrażać uczniów do samodzielnej<br />

pracy. Ułatwi im to przygotowanie<br />

się do egzaminu ósmoklasisty, a także, w dłuższej<br />

perspektywie, naukę w szkole ponadpodstawowej.<br />

• W klasach, w których działania na ułamkach<br />

sprawiają większości uczniów kłopot, można<br />

poprosić o pamięciowe rozwiązywanie łatwiejszych<br />

przykładów metodą węża liczbowego,<br />

proponowaną we wcześniejszych latach nauki.<br />

Nauczyciel lub wyznaczona osoba podaje liczbę<br />

oraz liczbę mieszaną, o którą należy pomniejszać<br />

pierwszą liczbę. Uczniowie kolejno podają<br />

wyniki działań. Warto wybrać takie przykłady,<br />

które liczy się w pamięci stosunkowo łatwo, np.<br />

100 − 1 2 3 . kaki metocne<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

zeszytu<br />

<br />

plansz<br />

interaktywnych<br />

<br />

<br />

Odpowiedzi <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

wsipnet.plklasowki.pl ucze.pl<br />

Stacja edukacja.<br />

VI


7


i teci<br />

I. ic i iaania<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

II. icenia ocentoe<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

III. Poti<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

I. Pieiatki


. aenia aeaicne<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

I. Rnania<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

II. iu akie<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

III. ieokt<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

dowiedzi do zada


W trakcie lekcji<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

A to ciekawe<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

<br />

2. <br />

<br />

3. <br />

<br />

1. <br />

2. <br />

Pamitaj


acam o akacjach<br />

<br />

Cezary<br />

Zosia<br />

<br />

<br />

Pola<br />

<br />

<br />

Niko<br />

<br />

Bruno<br />

<br />

Ela


kaki metocne<br />

DI<br />

LICZB I DZIAANIA<br />

amki<br />

zwyke<br />

I<br />

1 0,875<br />

– 7 8<br />

– 5 4<br />

o ci si<br />

przyda!<br />

• Sprawność rachunkowa jest kluczową umiejętnością<br />

zdobywaną w szkole podstawowej,<br />

dlatego w pierwszym dziale Liczby i działania<br />

uczniowie przypomną sobie, jak wykonywać<br />

działania na liczbach wymiernych. Utrwalą<br />

także poznany w klasach młodszych algorytm<br />

zaokrąglania liczb. Na tym etapie edukacji matematycznej<br />

powinniśmy kłaść nacisk przede<br />

wszystkim na precyzję w obliczeniach. To<br />

również od tej precyzji będzie zależał wynik<br />

uczniów na egzaminie ósmoklasisty.<br />

• We wskazówkach metodycznych do poszczególnych<br />

tematów zaproponowano wiele ciekawych<br />

form i metod pracy, również z wykorzystaniem<br />

narzędzi multimedialnych, które<br />

uatrakcyjnią zwykłe zadania rachunkowe.<br />

• W ramach ciekawostki warto pokazać uczniom,<br />

że oprócz znanych im działań można zdefiniować<br />

inne działania i oznaczyć je dowolnym<br />

symbolem. Można w tym celu zaprezentować<br />

tabelę dodawania oraz tabelę działania, które<br />

nazwiemy np. „dodawaniem w kole”, i poprosić<br />

uczniów, aby spróbowali zauważyć, na czym<br />

polega to działanie.<br />

amki<br />

dziesitne<br />

1,25<br />

Kolejno<br />

wykonywania dziaa<br />

+ 1 2 3<br />

1 2 3 4<br />

2 3 4 5<br />

3 4 5 6<br />

– 1 3 0,(3) 2 + 2 . 2<br />

+ 1 2 3<br />

1 3 4 5<br />

2 4 5 6<br />

3 5 6 7<br />

oiei o aa<br />

• Warto zaprezentować uczniom również inne<br />

działania, takie jak „mnożenie w kwadracie” itp.<br />

Zachęćmy uczniów, by sami zdefiniowali swoje<br />

działania i spróbowali określić, ile różnych działań<br />

da się w ten sposób ułożyć.


I. I I DII<br />

Temat ekcji<br />

1. Dodawanie i odejmowanie liczb<br />

wymiernych – przypomnienie<br />

<br />

2. Dodawanie i odejmowanie liczb<br />

<br />

Cele lekcji<br />

ce<br />

• zna i rozumie definicję liczby wymiernej,<br />

• skraca i rozszerza ułamki zwykłe,<br />

• dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach,<br />

• dodaje i odejmuje liczby mieszane,<br />

• dodaje i odejmuje liczby sposobem pisemnym,<br />

• rozwiązuje złożone zadania z zastosowaniem<br />

dodawania i odejmowania liczb wymiernych.<br />

kaki metocne<br />

• Pierwszą lekcję proponujemy rozpocząć od rozmowy<br />

z uczniami o liczbach, o których uczyli<br />

się w poprzednich klasach. Nie zalecamy jednak<br />

wplatania w nią od razu trudniejszych pojęć, takich<br />

jak „zbiór liczb naturalnych”. Wystarczy<br />

mówić po prostu o „liczbach naturalnych”. Dopiero<br />

gdy uczniowie oswoją się z tymi terminami,<br />

warto zacząć używać bardziej formalnych<br />

pojęć. Dobrze byłoby, gdyby uczniowie samodzielnie<br />

podawali przykłady liczb.<br />

• Ważną częścią lekcji jest zwrócenie uwagi na<br />

zależności między zbiorami liczbowymi. W tym<br />

celu można dopytywać uczniów o liczby, które<br />

podali jako przykłady. Np. jeśli wskazali liczbę<br />

2 jako przykład liczby naturalnej, warto zapytać,<br />

czy da się tę liczbę zakwalifikować do jeszcze<br />

innego zbioru. W podsumowaniu tych rozważań<br />

warto użyć schematu z podręcznika.<br />

• Następnie należy zająć się ułamkami zwykłymi:<br />

upewnić się, czy uczniowie pamiętają zasady<br />

skracania i rozszerzania ułamków, a także, czy<br />

potrafią je dodawać i odejmować.<br />

• Na drugiej lekcji proponujemy przypomnieć dodawanie<br />

i odejmowanie liczb sposobem pisemnym,<br />

a także rozwiązywanie bardziej złożonych<br />

zadań z wykorzystaniem umiejętności powtórzonych<br />

na poprzedniej lekcji.<br />

<br />

Przed przystąpieniem do analizy przykładów można<br />

wyświetlić galerię zdjęć umieszczoną w multibooku.<br />

8<br />

1.<br />

I. <br />

Dodawanie i odejmowanie<br />

liczb wymiernych<br />

<br />

<br />

<br />

N0, 1, 2, 3, 4, 5, 6Z<br />

321, 0, 1, 2, 3<br />

-<br />

<br />

Q.<br />

rzyad 1.<br />

306<br />

432 <br />

2<br />

<br />

9<br />

9.<br />

wiczenie 1.<br />

<br />

a) 80<br />

144<br />

rzyad .<br />

iczb wymiern<br />

a b ab<br />

0; 3; −2; 1 7 ; −52 ; 0,28; 3,21.<br />

3<br />

0<br />

3<br />

N<br />

−100<br />

3,21<br />

0,28<br />

−2<br />

b) 108<br />

288<br />

<br />

a) 2 3 + 4 7<br />

<br />

<br />

c) 98<br />

504<br />

ateia aktcne<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

s. 5–6<br />

Z<br />

1<br />

7 −5 2 3<br />

Q<br />

ada liczba<br />

naralnacaowia,<br />

caowiawymierna,<br />

naralnawymierna.<br />

2 9<br />

306<br />

432 = 153<br />

216 = 17<br />

24<br />

2 9<br />

d) 378<br />

630<br />

2 3 + 4 7 = 2 · 7<br />

3 · 7 + 4 · 3<br />

7 · 3 =<br />

= 14<br />

21 + 12<br />

21 = 26<br />

21 =15 21


1. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych<br />

oiei o ice<br />

1. a) 5 9 b) 3 8 c) 7<br />

36 d) 3 5<br />

b) 3 3 8<br />

doda odj ami zwye o rnych mianowniach,<br />

<br />

<br />

b) 5 6 − 1 9 = 5 · 3<br />

6 · 3 − 1 · 2<br />

9 · 2 = 15<br />

18 − 2 18 = 13<br />

18<br />

wiczenie .<br />

<br />

a) 3 8 + 5 b) 5 12<br />

6 + 4 15<br />

rzyad .<br />

c) 1<br />

19<br />

39<br />

d)<br />

23<br />

28<br />

2. a) 19<br />

24 b) 1 1 10 c) 1<br />

55<br />

d)<br />

11<br />

156<br />

oiei o aa etu ice<br />

1. a) 1 2 b) 1<br />

25 c) 9 16 d) 1 9<br />

2. a) 2 8<br />

15<br />

b) 358<br />

63<br />

3. a) 13 3<br />

20<br />

c) 5<br />

13<br />

36 d) 15 6 e) 7 7<br />

20<br />

3. a) 13,65 b) 162,29 c) 57,28 d) 181,01 e) 28,66 f) 604,91 4. a) −23,19<br />

b) 31,67 c) −2 2 3<br />

d) −10<br />

1<br />

32<br />

c) 9 11 − 4 5<br />

5. B 6. PF<br />

d) 2 13 + 1 2 − 7 12<br />

<br />

a) 1 1 4 + 34 5<br />

<br />

1 1 4 + 34 5 =11 · 5<br />

4 · 5 + 34 · 4<br />

5 · 4 =<br />

<br />

<br />

=1 5<br />

20 + 3 16<br />

20 =421 20 =51 20<br />

<br />

<br />

<br />

b) 6 1 6 − 32 3<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

6 1 6 − 32 3 = 37 6 − 11 3 = 37 6 − 11 · 2<br />

3 · 2 =<br />

= 37<br />

<br />

6 − 22 6 = 15 5<br />

2 6 = 5 2 =21 2<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

wiczenie .<br />

<br />

a) 3 2 5 + 93 b) 6 5 4<br />

8 − 31 4<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

c) 4 2<br />

13 − 22 3<br />

d) 1 3 4 + 26 7 − 3 11<br />

14<br />

1. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych 9<br />

Dodawanie i odejmowanie liczb<br />

wymiernych<br />

Przed omówieniem przykładu 3. można skorzystać<br />

z animacji umieszczonej w multibooku.<br />

rzyad .<br />

• Warto omówić na lekcji oba pod<strong>punkt</strong>y dotyczące<br />

dodawania i odejmowania liczb mieszanych.<br />

Pomoże to uczniom lepiej zrozumieć<br />

sposób postępowania w tego typu przypadkach.<br />

• Często trudność sprawiają uczniom działania,<br />

w których część ułamkowa odjemnej jest<br />

mniejsza niż część ułamkowa odjemnika,<br />

dlatego należy zwrócić uwagę na analizę pod<strong>punkt</strong>u<br />

b). Warto też polecić uczniom samodzielne<br />

wykonanie wybranych pod<strong>punkt</strong>ów<br />

z ćwiczenia 3.<br />

kaki metocne<br />

• Warto przypomnieć uczniom, że w podręczniku<br />

symbolem pinezki oznaczone są praktyczne<br />

porady, które przydadzą się im np. wtedy, kiedy<br />

będą uczyli się do sprawdzianu lub uzupełniali<br />

wiedzę z okresu nieobecności w szkole.<br />

• W klasie 7 trzeba już wdrażać uczniów do samodzielnej<br />

pracy. Ułatwi im to przygotowanie<br />

się do egzaminu ósmoklasisty, a także, w dłuższej<br />

perspektywie, naukę w szkole ponadpodstawowej.<br />

• W klasach, w których działania na ułamkach<br />

sprawiają większości uczniów kłopot, można<br />

poprosić o pamięciowe rozwiązywanie łatwiejszych<br />

przykładów metodą węża liczbowego,<br />

proponowaną we wcześniejszych latach nauki.<br />

Nauczyciel lub wyznaczona osoba podaje liczbę<br />

oraz liczbę mieszaną, o którą należy pomniejszać<br />

pierwszą liczbę. Uczniowie kolejno podają<br />

wyniki działań. Warto wybrać takie przykłady,<br />

które liczy się w pamięci stosunkowo łatwo, np.<br />

100 − 1 2 3 .


I. I I DII<br />

rzyad .<br />

• W tym przykładzie porównujemy ułamki<br />

o różnych mianownikach i różnych licznikach.<br />

Aby to wykonać, należy sprowadzić ułamki do<br />

wspólnego mianownika, porównać otrzymane<br />

liczniki i określić, który z ułamków jest większy,<br />

a który mniejszy.<br />

• Warto zwrócić uwagę uczniów na porównanie<br />

ułamków, których mianowniki są różne, a liczniki<br />

równe, np. 105<br />

279 i 105 . W takim przypadku<br />

od razu można wskazać, który ułamek jest<br />

280<br />

większy: ten, którego mianownik jest mniejszy.<br />

• Można też przypomnieć „sprytne” metody porównywania<br />

ułamków, omówione we wcześniejszych<br />

klasach, np. w przykładzie 100<br />

201<br />

i 52<br />

52<br />

od razu widać, że liczba jest większa,<br />

101 101<br />

ponieważ 52 to więcej niż połowa 101, a 100 to<br />

mniej niż połowa 201.<br />

<br />

Po analizie przykładu 4. proponujemy ćwiczenie<br />

interaktywne umieszczone w multibooku.<br />

rzyad .<br />

W tym przykładzie przypominamy dodawanie<br />

i odejmowanie liczb sposobem pisemnym. Warto<br />

zwrócić uwagę uczniów na zasadę, oznaczoną pinezką,<br />

a dotyczącą zapisywania cyfr tego samego<br />

rzędu w tych samych kolumnach.<br />

rzyad .<br />

• Wykonywanie działań na liczbach o różnych<br />

znakach często sprawia uczniom problemy,<br />

dlatego należy z nimi dokładnie przeanalizować<br />

wszystkie pod<strong>punkt</strong>y, ponieważ każdy<br />

z nich przedstawia inny przypadek.<br />

• W razie potrzeby można odnieść się do sytuacji<br />

z życia codziennego i uznać np. liczbę ujemną<br />

za stratę lub dług, a dodatnią – za prezent lub<br />

zysk.<br />

• Warto polecić uczniom wykonanie ćwiczenia<br />

6. w celu dalszego doskonalenia umiejętności<br />

wykonywania działań na liczbach ujemnych.<br />

1<br />

rzyad .<br />

3 5 i 5 9 .<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

wiczenie .<br />

=.<br />

a) 3 4 5 b) 5 8<br />

6 7 c) 6 9<br />

11 5 9<br />

rzyad .<br />

<br />

a) 0,29 + 3,8<br />

<br />

0,29 + 3,8 = 4,09.<br />

b) 4,01 − 2,19<br />

<br />

4,01 − 2,19=1,82.<br />

I. <br />

oiei o ice<br />

3 · 9<br />

5 · 9 = 27<br />

45 5 · 5<br />

9 · 5 = 25<br />

45<br />

27<br />

45 > 25<br />

45 3 5 > 5 9 .<br />

<br />

<br />

d) 1 2 7 13 8<br />

1<br />

0, 2 9<br />

+ 3, 8 0<br />

4, 0 9<br />

9<br />

3 10 11<br />

4, 0 1<br />

– 2, 1 9<br />

1, 8 2<br />

Dodawanie odejmowanie liczb oobem iemnym<br />

<br />

<br />

wiczenie .<br />

<br />

a) 0,56 + 2,3 b) 3,87 − 2,79 c) 18,01 − 9,71 d) 24,257 + 3,601 − 5,92<br />

rzyad .<br />

<br />

a) −6 − 14<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

14(−14) .<br />

iczb rzeciwn<br />

a−a.<br />

−6 − 14 = −6 + (−14) = −20<br />

4. a) > b) > c) < d) < 5. a) 2,86 b) 1,08 c) 8,3 d) 21,938<br />

<br />

6 zł,<br />

a<br />

Zosi 14 zł,<br />

<br />

<br />

20 zł.


1. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych<br />

b) −8,2 + 14,5<br />

<br />

a + b = b + a.<br />

−8,2 + 14,5=14,5+ (−8,2) = 14,5 − 8,2 = 6,3<br />

c) −3 1 (<br />

2 − −2 1 )<br />

4<br />

<br />

8,20 zł,<br />

<br />

14,50 zł,<br />

<br />

<br />

6,30 zł.<br />

<br />

<br />

(<br />

−2 1 )<br />

<br />

o 2 1 4 4 .<br />

−3 1 (<br />

2 − −2 1 )<br />

= −3 1 4 2 + 21 4 = −32 4 + 21 4<br />

<br />

−3 2 (<br />

<br />

4 + 21 4 =21 4 + −3 2 )<br />

=2 1 4 4 − 32 4 = 9 4 − 14 4 = − 5 4 = −11 4<br />

<br />

wiczenie .<br />

<br />

a) −9 − 8 b) −2 + 5 c) −9 + 3 d) 4,3 − 5,32 e) −6 2 (<br />

7 − −2 3 )<br />

14<br />

<br />

1. <br />

a) 24<br />

30<br />

b) 420<br />

480<br />

2. <br />

a) 11<br />

23 + 8<br />

23<br />

b) 3 11 + 8 11<br />

3. <br />

a) 7 9 + 4<br />

b) 3 27<br />

4 − 8 13<br />

4. <br />

a) 3 3 8 + 15 6<br />

e) 1 5<br />

12 − 11 8 + 21 6<br />

b) 4 − 1 1 6<br />

f) 3 2 9 + 25 6 − 41 3<br />

c) 125<br />

1000<br />

c) 17<br />

45 − 8<br />

45<br />

c) 5 6 + 3 4 − 7<br />

24<br />

c) 2 2 3 + 32 5<br />

g) 1 1 4 + 25 9 − 1 7 18<br />

5. =.<br />

a) 2 3 i 3 4<br />

b) 5 12 i 3 8<br />

c) 5 14 i 13<br />

35<br />

d) 210<br />

252<br />

d) 39<br />

80 − 27<br />

80<br />

d) 11 6 − 1 4 + 2 3<br />

d) 5 5 6 − 4 5 18<br />

h) 4 1 9 − 2 5<br />

12 + 11 8<br />

d) 11<br />

13 i 5 6<br />

1. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych 11<br />

zada 1..<br />

W zadaniach 1., 3. i 4. warto wskazać pod<strong>punkt</strong>y,<br />

które uczniowie będą robić wspólnie, i takie,<br />

które pozostaną do samodzielnego wykonania.<br />

Zadanie 2. w klasach bardziej zaawansowanych<br />

matematycznie można zrobić jedynie ustnie. Należy<br />

dbać o to, by uczniowie sprowadzali ułamki<br />

do najprostszej postaci.<br />

Podczas rozwiązywania tych zadań warto przypomnieć<br />

pojęcia: największy wspólny dzielnik<br />

(NWD) i najmniejsza wspólna wielokrotność<br />

(NWW).<br />

<br />

Po rozwiązaniu zadania 4. proponujemy ćwiczenie<br />

interaktywne umieszczone w multibooku.<br />

zadania .<br />

W razie potrzeby należy przypomnieć uczniom,<br />

że aby porównać ułamki, trzeba sprowadzić je<br />

do wspólnego mianownika. Innym sposobem,<br />

rzadziej stosowanym, lecz również poprawnym,<br />

jest doprowadzenie ułamków do takiej postaci,<br />

w której ich liczniki będą takie same.<br />

oiei o ice<br />

6. a) −17 b) 3 c) −6 d) −1,02 e) −4 1 14<br />

oiei o aa<br />

1. a) 4 5 b) 7 8 c) 1 8 d) 5 6<br />

c) 1 7<br />

24 d) 21 4<br />

h) 2 59<br />

72<br />

2. a) 19<br />

23 b) 1 c) 1 5 d) 3<br />

20<br />

4. a) 5 5<br />

24 b) 25 6 c) 6 1<br />

15 d) 15 9<br />

5. a) < b) > c) < d) ><br />

e) 2<br />

11<br />

24<br />

3. a) 25<br />

27 b) 7<br />

52<br />

f) 113<br />

18 g) 2 5<br />

12


I. I I DII<br />

zadania .<br />

Zadanie warto wykonać wspólnie z całą klasą,<br />

czyli równym frontem. W razie potrzeby należy<br />

przypomnieć o zapisywaniu cyfr tego samego<br />

rzędu w tych samych kolumnach, a także o możliwości<br />

dopisania zer po przecinku w ułamku<br />

dziesiętnym.<br />

6. <br />

a) 3,73 + 2,1 b) 14,327 + 5,118 c) 5 − 3,49 d) 26,255 + 2,412 − 6,321<br />

7. <br />

a) −10 − 11 b) −12 + 15 c) −19 + 13 d) 2 − 6 1 2<br />

e) 3 1 (<br />

4 − −1 2 )<br />

f) −5,05 + (−1,4) g) −2 3 (<br />

3<br />

4 − −5 5 )<br />

h) −6,25 − (−3,4)<br />

6<br />

<br />

Po rozwiązaniu zadania 6. proponujemy ćwiczenie<br />

interaktywne umieszczone w multibooku.<br />

zadania 7.<br />

To zadanie warto wykonać wspólnie. Tutaj również<br />

można odnieść się do sytuacji długu i zysku,<br />

ponieważ zdarza się, że uczniowie mają kłopot<br />

z rozwiązywaniem zadań, w których jednocześnie<br />

występują liczby ujemne i ułamki.<br />

zadania 10.<br />

Rozwiązanie tego zadania warto rozpocząć od<br />

narysowania osi liczbowej i zaznaczenia na niej<br />

obu podanych liczb. Uczniowie od razu mogą zauważyć,<br />

że jest wiele liczb spełniających podany<br />

warunek.<br />

Aby podać przykład takiej liczby, można choćby<br />

rozszerzyć oba ułamki: 1 7 = 2 14 , 2 7 = 4 14 . Liczba<br />

3<br />

14 znajduje się na osi liczbowej między 1 7 i 2 7 .<br />

a i<br />

Zadania z tej części mogą posłużyć do pracy<br />

samodzielnej podczas lekcji lub jako praca domowa.<br />

Po ich wykonaniu warto zaproponować<br />

uczniom, aby zamienili się zeszytami z kolegami<br />

z ławki i sprawdzili wzajemnie swoje rozwiązania.<br />

Można też wyświetlić rozwiązania na tablicy<br />

i poprosić, aby uczniowie dokonali ewaluacji<br />

swojej pracy lub opowiedzieli o umiejętnościach,<br />

które już opanowali, i tych, nad którymi będą<br />

musieli jeszcze popracować.<br />

1<br />

8. 1 2 1 7 1 4 na<br />

<br />

9. -<br />

<br />

5,99 zł<br />

<br />

100 zł<br />

a) <br />

<br />

<br />

b) <br />

<br />

10. 1 7 oraz 2 7 .<br />

<br />

1. 240<br />

264 <br />

2. <br />

3<br />

8 1 3 1 4 5 6 3 5 1 2<br />

3. 2 1 4 + 14 9 − 3 7 18 .<br />

I. <br />

oiei o aa<br />

www.bazyliaitymianek.pl<br />

eellery<br />

<br />

<br />

<br />

33,60 z<br />

38,90 z<br />

26,0 z<br />

4. x = −3,25 − (−3,625) oraz y =6,75+ (−4,5).<br />

PF<br />

<br />

x−0,375. P F<br />

y − x1,875. P F<br />

6. a) 5,83 b) 19,445 c) 1,51 d) 22,346 7. a) −21 b) 3 c) −6 d) −4 1 2<br />

e) 4 11<br />

1<br />

f) −6,45 g) 3<br />

12 12 h) −2,85 8. Tak, ponieważ 5 14 > 1 . 9. a) Nie,<br />

4<br />

ponieważ 98,90 z¥ < 100 z¥. b) 104,89 zł 10. np. 3 14<br />

zadania .<br />

Warto zwrócić uwagę uczniów na to, że jest to typowe<br />

zadanie egzaminacyjne oraz że za poprawną<br />

ocenę prawdziwości obu zdań można uzyskać<br />

na egzaminie ósmoklasisty 1 <strong>punkt</strong>.<br />

Sprawdź się!<br />

1. 10<br />

11<br />

2. 5 6 > 3 5 > 1 2 > 3 8 > 1 3 > 1 4<br />

3. 11<br />

36<br />

4. PP


. ozwinicia dzieine amw<br />

2. Rozwinicia dziesitne uamkw<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1800-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

Przyad 1.<br />

<br />

<br />

a) 7 8<br />

ob I<br />

0, 8 7 5<br />

7 7 : 8<br />

8 7:8.<br />

– 0<br />

7 0<br />

78 – 6 4<br />

6 0<br />

<br />

– 5 6<br />

4 0<br />

– 4 0<br />

0<br />

ob II<br />

7 8 <br />

7<br />

1000<br />

8 = 7 · 125<br />

8 · 125 = 875<br />

1000 =0,875<br />

<br />

<br />

7 8 =0,875 7 8 <br />

rozwinicie dzieine oczone<br />

<br />

10<br />

1<br />

5 = 2 50<br />

=0,2<br />

10 200 = 25<br />

100 =0,25 3<br />

40 = 75<br />

1000 =0,075.<br />

ateia aktcne<br />

<br />

<br />

s. 7–9<br />

. 1<br />

Temat lekcji<br />

1. <br />

<br />

2. <br />

<br />

Cele lekcji<br />

ce<br />

• zapisuje ułamki zwykłe w postaci ułamków<br />

dziesiętnych,<br />

• zapisuje ułamki dziesiętne skończone w postaci<br />

ułamków zwykłych,<br />

• rozpoznaje ułamki dziesiętne skończone oraz<br />

ułamki dziesiętne nieskończone okresowe,<br />

• porównuje liczby zapisane w różnych postaciach.<br />

kaki metocne<br />

• Na pierwszej lekcji proponujemy przypomnieć,<br />

w jaki sposób można wyznaczyć rozwinięcie<br />

dziesiętne ułamka zwykłego oraz czym różni<br />

się rozwinięcie dziesiętne skończone od rozwinięcia<br />

dziesiętnego nieskończonego. Warto też<br />

zwrócić uwagę uczniów na zapis ułamka dziesiętnego<br />

w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego<br />

okresowego.<br />

• Na drugiej lekcji proponujemy zająć się zamianą<br />

ułamków dziesiętnych skończonych na<br />

ułamki zwykłe, a także porównywaniem liczb<br />

zapisanych za pomocą ułamków zwykłych oraz<br />

ułamków dziesiętnych.<br />

Przyad 1.<br />

• W podpunkcie a) zaprezentowano dwa sposoby<br />

zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny<br />

skończony. Warto dokładnie przećwiczyć<br />

z uczniami obydwa sposoby, ponieważ<br />

oba są stosowane w praktyce.<br />

• Po dokładnym przeanalizowaniu tego pod<strong>punkt</strong>u<br />

uczniowie nie powinni mieć problemu<br />

ze zrozumieniem pojęcia rozwinięcia dziesiętnego<br />

skończonego.<br />

• Dobrze byłoby, gdyby uczniowie podali swoje<br />

przykłady ułamków o skończonych rozwinięciach<br />

dziesiętnych.


I. I I DII<br />

Przyad 1.<br />

• W podpunkcie b) zaprezentowano metodę zamiany<br />

ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny<br />

nieskończony okresowy. Warto, aby uczniowie<br />

samodzielnie przećwiczyli tę zamianę na różnych<br />

ułamkach i zaobserwowali, jak powstają<br />

okresy ułamków nieskończonych okresowych.<br />

• Dobrze jest zapytać, czy drugi sposób z pod<strong>punkt</strong>u<br />

a) zadziała w przypadku pod<strong>punkt</strong>u b).<br />

• Jako ciekawostkę można opowiedzieć o liczbie<br />

π, podać jej przybliżoną wartość równą 22 7 , następnie<br />

obliczyć wraz z uczniami rozwinięcie<br />

dziesiętne tego przybliżenia, a także odwołać<br />

się do definicji liczby π jako stosunku długości<br />

okręgu (obwodu koła) do długości jego średnicy.<br />

Warto też podać symbol liczby π. Uczniowie<br />

znają ją ze słyszenia i są jej ciekawi.<br />

wiczenia 1.<br />

Pod<strong>punkt</strong> a) uczniowie najpewniej wykonają<br />

poprzez rozszerzanie ułamka – i bardzo dobrze.<br />

Jeśli tego nie zaproponują, warto zwrócić uwagę<br />

na przewagę rozszerzania nad dzieleniem<br />

w tym podpunkcie. Kolejne pod<strong>punkt</strong>y natomiast<br />

uczniowie powinni wykonać poprzez dzielenie<br />

pisemne.<br />

Przyad .<br />

Zamiana ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły<br />

czy liczbę mieszaną nie powinna stanowić<br />

dla uczniów trudności. Warto przypomnieć im<br />

o skróceniu ułamka lub części ułamkowej liczby<br />

mieszanej.<br />

1<br />

b) 3 11<br />

3 3 :11.<br />

11<br />

311 <br />

3 11 =0,2727...<br />

<br />

3 11 =0,(27).<br />

3 11 <br />

I. <br />

<br />

0, 2 7 2 7 ...<br />

3 : 1 1<br />

– 0<br />

3 0<br />

– 2 2<br />

8 0<br />

– 7 7<br />

3 0<br />

– 2 2<br />

8 0<br />

– 7 7<br />

3 0<br />

rozwinicie dzieine nieoczone oreowe<br />

<br />

<br />

4<br />

= 0,2666... =0,2(6)<br />

15<br />

<br />

6<br />

oreem<br />

amiem<br />

oreowym.<br />

<br />

wiczenie 1.<br />

<br />

<br />

a) 9<br />

b) 21<br />

c) 5 d) 4<br />

20<br />

40<br />

6<br />

33<br />

Przyad .<br />

<br />

a) 0,28<br />

0,28<br />

100 <br />

0,28 = 28<br />

100 = 7<br />

25<br />

b) 3,012 = 3 12<br />

1000 =3 3<br />

250<br />

wiczenie .<br />

<br />

a) 0,6 b) 0,46 c) 2,55 d) 16,004<br />

wiczenia .<br />

W klasach o wyższej sprawności matematycznej<br />

można wykonać to ćwiczenie ustnie. Warto<br />

zwrócić uwagę na to, żeby uczniowie skracali<br />

ułamki.<br />

oiei o ice<br />

1. a) 0,45 – skończone b) 0,525 – skończone c) 0,8 (3) – nieskończone<br />

okresowe d) 0, (12) – nieskończone okresowe 2. a) 3 5<br />

b)<br />

23<br />

50<br />

c) 2<br />

11<br />

20<br />

d) 16 1<br />

250<br />

oiei o aa etu ice<br />

1. a) 0,55 b) 0,09 c) 2,112 d) 15,375 2. a) 0,(7) b) 0,0(5) c) 0,58(3)<br />

3. a) 19 13 6<br />

b) 2 c) 10 4. a) 1,4 b) 1,2 c) −1,3 d) 17,55 e) −0,425<br />

50 20 125<br />

f) −6,225 5. rozwinięcia dziesiętne skończone: 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 8 ; rozwinięcia<br />

dziesiętne nieskończone: 1 3 , 1 6 , 1 7 , 1 9<br />

6. 0,03(3) < 0,3 < 0,(303) < 0,33 < 0,(3) 7. A2 8. AD


. ozwinicia dzieine amw<br />

Przyad .<br />

Przyad .<br />

5 12 0,41(67).<br />

5 oraz 0,41(67),<br />

12<br />

5 12 <br />

<br />

5 12 = 0,41(6).<br />

oiei o ice<br />

3. a) > b) < c) > d) <<br />

oiei o aa<br />

1. a) 0,6 – skończone b) 0,12 – skończone c) 0, (6) – nieskończone<br />

okresowe d) 0,032 – skończone e) 0,4 (6) – nieskończone okresowe<br />

f) 0,1875 – skończone g) 0,2 (7) – nieskończone okresowe h) 0, (285714) –<br />

nieskończone okresowe 2. a) 3,75 b) −12,875 c) −17,(81) d) −15,5(3)<br />

3. a) 29<br />

50 b) 3<br />

50 c) 2 3<br />

25<br />

d) 3<br />

27<br />

200<br />

<br />

4. I, IV, V<br />

0, 4 1 6 6 ...<br />

5 : 1 2<br />

– 0<br />

5 0<br />

– 4 8<br />

2 0<br />

– 1 2<br />

8 0<br />

– 7 2<br />

8 0<br />

– 7 2<br />

8<br />

<br />

0,41(6) = 0,416666... 6<br />

<br />

0,41(67) = 0,416767...<br />

0,416666... 6 < 0,416767...<br />

0,41(6) i 0,41(67). <br />

0,41(6) < 0,41(67)<br />

5 12 < 0,41(67).<br />

wiczenie .<br />

=.<br />

a) 2 3 2<br />

2,37(49) b) 4<br />

8 125 4,016(5) c) 54 6<br />

5,(39) d) 7<br />

9 55 7,10(91)<br />

<br />

1. -<br />

<br />

a) 3 5<br />

e) 7 15<br />

b) 36<br />

300<br />

f) 3 16<br />

2. <br />

a) 3 3 b) −12 21<br />

4<br />

24<br />

c) 2 3<br />

g) 5 18<br />

c) −17 9 11<br />

d)<br />

h) 2 7<br />

4<br />

125<br />

d) −15 8<br />

15<br />

3. <br />

a) 0,58 b) 0,06 c) 2,12 d) 3,135<br />

4. <br />

I.<br />

2<br />

5<br />

II. 8 9<br />

III.<br />

7<br />

12<br />

IV. 72<br />

80<br />

V. 121<br />

125<br />

VI.<br />

5<br />

13<br />

2. 1<br />

Przy założeniu, że uczniowie potrafią już zamieniać<br />

ułamki zwykłe na dziesiętne oraz porównywać<br />

ułamki zwykłe, ten przykład proponujemy<br />

zostawić do samodzielnej analizy ucznia.<br />

wiczenia .<br />

To ćwiczenie proponujemy zostawić do samodzielnej<br />

pracy ucznia na lekcji. Konieczne jednak<br />

po skończonej pracy będzie szczegółowe omówienie<br />

pod<strong>punkt</strong>ów z uwzględnieniem:<br />

• metody zamiany ułamka zwykłego na ułamek<br />

dziesiętny,<br />

• wskazywania cyfry (np. czy była to cyfra<br />

jedności, części dziesiątych itd.) decydującej<br />

o tym, która z liczb jest większa.<br />

zadania 1.<br />

• Jeśli zadanie nie może być wykonane w całości,<br />

warto wybrać takie pod<strong>punkt</strong>y, w których<br />

uczniowie będą mieli do czynienia z rozwinięciem<br />

dziesiętnym skończonym oraz nieskończonym<br />

okresowym.<br />

• Czasem wystarczy skrócić ułamek, aby otrzymać<br />

odpowiedni mianownik, a wtedy nie będzie<br />

już potrzeby wykonywania dzielenia pisemnego,<br />

np. w podpunkcie b).<br />

zadania 2.<br />

Warto sprawdzić, czy uczniowie przy zapisie<br />

liczby w postaci dziesiętnej pamiętali o jej znaku.<br />

<br />

<br />

Po rozwiązaniu zadania 3. proponujemy ćwiczenie<br />

interaktywne umieszczone w multibooku.<br />

zadania .<br />

Można pokazać uczniom, w jaki sposób bez zamiany<br />

ułamków wskazać te z nich, które mają<br />

rozwinięcie dziesiętne skończone. W tym celu<br />

należy każdy ułamek skrócić, a następnie jego<br />

mianownik rozłożyć na czynniki pierwsze. Jeśli<br />

w tym rozkładzie znajdą się tylko liczby 2 albo<br />

5, albo 2 i 5, to ułamek ma rozwinięcie dziesiętne<br />

skończone.


I. I I DII<br />

zadania .<br />

Uczniowie mogą zastanawiać się, czy wszystkie<br />

liczby powinni zapisać w postaci liczb mieszanych<br />

/ ułamków zwykłych czy w postaci ułamków<br />

dziesiętnych. Warto im wyjaśnić, że pierwszy<br />

sposób zawsze jest możliwy, drugi natomiast<br />

można zastosować tylko wtedy, gdy wszystkie<br />

liczby występujące w wyrażeniu mają rozwinięcia<br />

dziesiętne skończone.<br />

zadania 7.<br />

Podczas rozwiązywania tego zadania warto omówić<br />

sposób rozpisywania okresu, a także zwrócić<br />

uwagę, na których pozycjach w tych liczbach<br />

występuje cyfra 4.<br />

zadania 8.<br />

W tym zadaniu warto ułamek zwykły zamienić<br />

na ułamek dziesiętny, a okresy ułamków rozpisać.<br />

Wtedy łatwo będzie wskazać przykłady.<br />

Po omówieniu pod<strong>punkt</strong>u a) można zostawić<br />

uczniom pozostałe pod<strong>punkt</strong>y do samodzielnej<br />

pracy. Warto jednak omówić rozwiązania.<br />

zadania 9.<br />

• Warto z uczniami omówić strategie rozwiązywania<br />

zadań egzaminacyjnych. W tym przypadku<br />

zadanie należy potraktować tak jak<br />

zadanie otwarte. Warto również wspomnieć,<br />

że za poprawne uzupełnienie obu zdań można<br />

uzyskać na egzaminie ósmoklasisty 1 <strong>punkt</strong>.<br />

• Rozwiązanie:<br />

2 5 11 = 2,45454545... 4 25 9 = 2,55555555... 5<br />

Odp. B<br />

1<br />

7 = 0,(142857)<br />

Okres składa się z 6 cyfr.<br />

2023 :6=337 reszty 1<br />

Na 2023. miejscu po przecinku rozwinięcia<br />

dziesiętnego ułamka 1 znajduje się cyfra 1.<br />

7<br />

Odp. C<br />

<br />

W ramach podsumowania zajęć proponujemy ćwiczenie<br />

interaktywne umieszczone w multibooku.<br />

1<br />

5. <br />

a) 3 4 7 + 56 7 − 7,1 b) 5,125 − 33 8 + 21 3<br />

d) 3 3 (<br />

4 − −2 1 )<br />

− 1,1 e) 5,25 + (−3,125) + 3 2 8<br />

3<br />

6. =.<br />

I. <br />

oiei o aa<br />

5. a) 2 23<br />

70 b) 4 1 37 31 19 8<br />

c) 1 d) 4 e) 5 f) −3 6. a) > b) > c) ><br />

12 60 40 24 15<br />

d) < 7. 0,(404) > 0,(40) > 0,04 > 0,00(4) > 0,00(40) 8. a) np. 19<br />

180 ;<br />

0,101 b) np. 199 ; 0,1101 c) np. 2,(34); 2,35 d) np. 5,0(2324);<br />

1800<br />

5,02325 9. BC<br />

Sprawdź się!<br />

1. a) 1,(54) b) 2,(78) c) 8,8(1238) 2. D 3. PF<br />

c) 1,2 + 1 3 4 − 11 3<br />

f) −3,75 − 2 3<br />

20 + 2 11<br />

30<br />

a) 1 5 8 i 1,62(49) b) 32 3 i 3,(59) c) 45 9 i 4,(54) d) 5 5 11 i 5,4(5)<br />

7. <br />

0,040,(404)0,00(40)0,00(4) 0,(40)<br />

8. -<br />

<br />

a) 0,1 1 b) 0,11 1 c) 2,(3)2,(4) d) 5,0(23)5,02(3)<br />

9<br />

9<br />

9. A i B<br />

C i D.<br />

5 A B .<br />

A. 2 5 B. 2 5 11<br />

9<br />

2023 1 7 C D .<br />

C. 1 D. 4<br />

<br />

1. <br />

a) 1,545454 i 1,(54) b) 2,(78) i 2,(787) c) 8,8(123) i 8,8(1238)<br />

2. 3,234(6); 3,23(46); 3,2(346); 3,(2346).<br />

<br />

<br />

A. 3,234(6) B. 3,23(46) C. 3,2(346) D. 3,(2346)<br />

3. PF<br />

<br />

11<br />

400 P F<br />

2 9 0,222. P F


. aorlanie liczb<br />

Temat lekcji<br />

1. <br />

3. Zaokrglanie liczb<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

do dziesitek<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ateia aktcne<br />

<br />

<br />

s. 10–11<br />

do czci dziesitych<br />

1234,768 1234,768<br />

1234,768<br />

4 5<br />

1230,000<br />

<br />

mniejza od 5,<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

.<br />

<br />

<br />

.<br />

<br />

wiza od 5 rwna 5,<br />

<br />

<br />

1,<br />

<br />

<br />

1234,768<br />

1234,768<br />

6 5<br />

1234,800<br />

1234,768 ≈ 1230 1234,768 ≈ 1234,8<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

.<br />

. 17<br />

Cele lekcji<br />

ce<br />

• zaokrągla liczby całkowite,<br />

• zaokrągla ułamki dziesiętne,<br />

• szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych,<br />

• rozpoznaje, czy zaokrąglenie jest z nadmiarem<br />

czy z niedomiarem,<br />

• rozwiązuje złożone zadania z zastosowaniem<br />

zaokrąglania liczb.<br />

kaki metocne<br />

• Na początku lekcji warto poprosić uczniów<br />

o podanie przykładów zastosowania zaokrąglania<br />

liczb w życiu codziennym. W następnym<br />

kroku należy omówić sposób zaokrąglania<br />

liczb. Proponujemy wykorzystać do tego przedstawiony<br />

obok przykład zaokrąglania liczby do<br />

dziesiątek oraz do części dziesiątych. Uczniowie<br />

poznali zasadę zaokrąglania w poprzednich<br />

latach nauki, więc warto poprosić ich, aby sami<br />

ją sformułowali.<br />

• W klasach o słabszych umiejętnościach matematycznych<br />

na samym początku lekcji możemy<br />

przypomnieć zasady zaokrąglania liczb<br />

z wykorzystaniem osi liczbowej, np. jeśli mamy<br />

zaokrąglić liczbę 2,71 do części dziesiątych,<br />

zaznaczamy ją na osi liczbowej, a później zaznaczamy<br />

liczby 2,7 i 2,8. Następnie pytamy<br />

uczniów, do której z tych liczb ułamek 2,71 „ma<br />

bliżej”. Następnie należy przypomnieć zasady<br />

zaokrąglania na podstawie przykładu z podręcznika.<br />

W zdecydowanej większości klas ten zabieg<br />

nie będzie jednak konieczny.<br />

• Uczniowie mają czasami problemy ze wskazaniem<br />

cyfry w rzędzie, do którego zaokrąglamy,<br />

albo zapominają, że w następnym kroku (gdy<br />

sprawdzamy, czy zaokrąglenie będzie z nadmiarem<br />

czy niedomiarem) należy patrzeć na kolejną<br />

cyfrę. Warto na to zwrócić ich uwagę.<br />

• Można zaproponować uczniom ćwiczenie zaokrąglania<br />

liczb w parach. Na początku powinni<br />

określić, do którego miejsca chcą, aby liczba<br />

była zaokrąglona, a następnie niech podają sobie<br />

nawzajem liczby, zaokrąglają je i sprawdzają,<br />

czy ich partner dobrze wykonał zadanie.<br />

<br />

W ramach wstępu do zajęć można skorzystać z filmu<br />

umieszczonego w multibooku.


I. ICB I DIAAIA<br />

Przyad 1.<br />

Należy przeanalizować z uczniami wszystkie<br />

pod<strong>punkt</strong>y, aby zrozumieli, na czym polega zaokrąglanie<br />

do określonego rzędu.<br />

wiczenia 1.<br />

Ponieważ uczniowie spotkali się z zaokrągleniem<br />

w poprzednich latach edukacji, a teraz dokładnie<br />

przeanalizowali przykład, można to ćwiczenie<br />

zostawić do pracy samodzielnej. Nie należy jednak<br />

zapomnieć o jego sprawdzeniu. Można także<br />

wykonać je ustnie.<br />

A to ciekae<br />

Przyad 1.<br />

27 361,499<br />

<br />

a) <br />

27 361,499 ≈ 27 00027 361,499 > 27 000<br />

b) <br />

27 361,499 ≈ 27 400 27 361,499 < 27 400<br />

c) <br />

27 361,499 ≈ 27 36027 361,499 > 27 360<br />

d) <br />

27 361,499 ≈ 27 361 27 361,499 > 27 361<br />

e) <br />

27 361,499 ≈ 27 361,527 361,499 < 27 361,5<br />

f) <br />

27 361,499 ≈ 27 361,5 27 361,499 < 27 361,5<br />

zaorleniem<br />

do jedneo miejca o rzecindo 0,1.<br />

zaorleniem<br />

do dwch miejc o rzecindo 0,01.<br />

Warto najpierw poprosić uczniów, aby zastanowili<br />

się nad zaokrągleniem liczby 999,99 do<br />

określonego rzędu, a następnie wspólnie z nimi<br />

sformułować wniosek.<br />

wiczenie 1.<br />

3798,427<br />

<br />

a) b) c) <br />

d) e) f) <br />

A to ciekawe<br />

kaki metocne<br />

• Warto uświadomić uczniom, że do udzielenia<br />

poprawnej odpowiedzi na pytania typu:<br />

– Czy wystarczy pieniędzy na zakup trzech<br />

gum po 1,89 zł, jeśli mam 5 zł?<br />

– Czy wartość wyrażenia 78,25 · 3 − 320 jest<br />

liczbą dodatnią czy ujemną?<br />

–Czy wynik działania 13,09 · 3 jest liczbą<br />

większą od 39?<br />

nie potrzeba obliczać dokładnej wartości wyrażenia<br />

arytmetycznego. Wystarczy jedynie oszacować<br />

wartość tego wyrażenia. Można poprosić<br />

uczniów o podanie własnych propozycji.<br />

• Zanim przeanalizujemy zasadę szacowania wartości<br />

wyrażenia arytmetycznego, warto przypomnieć,<br />

co to jest wyrażenie arytmetyczne.<br />

Przyad 2.<br />

Podczas szacowania wartości wyrażeń arytmetycznych<br />

najczęściej należy stosować zaokrąglanie<br />

liczb występujących w wyrażeniu do jedności.<br />

Uczniowie czasami wykonują działania na<br />

liczbach bez zaokrąglania, a dopiero wynik zaokrąglają.<br />

Warto na to zwrócić uwagę i wyjaśnić<br />

im, na czym polega różnica.<br />

18<br />

999,99<br />

1000.<br />

Przyad 2.<br />

I. <br />

ozacowa waro wyraenia arymeyczneo<br />

<br />

<br />

a) 6,96 · 5 − 2,8<br />

<br />

6,96 oraz 2,8.<br />

oiei o ice<br />

6,96 ≈ 7<br />

2,8 ≈ 3<br />

1. a) 4000 – z nadmiarem b) 3800 – z nadmiarem c) 3800 – z nadmiarem<br />

d) 3798 – z niedomiarem e) 3798,4 – z niedomiarem f) 3798,43 –<br />

z nadmiarem<br />

oiei o aa etu ice<br />

1. a) 28 700 – z nadmiarem b) 985 120 – z niedomiarem c) 100 000 –<br />

z niedomiarem d) 200 000 – z nadmiarem 2. 1 793 000; 779 000;<br />

644 000; 471 000 3. a) 2,3 b) 2,35 c) 2,346 d) 2 e) 2,3457 4. Tak,<br />

ponieważ 129,99 + 31,92 + 24,98 < 130 + 32 + 25 = 187. 5. D 6. 895,<br />

896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904


. aorlanie liczb<br />

zadania 1.<br />

6,96 · 5 − 2,8 ≈ 7 · 5 − 3=35− 3=32<br />

b) 6 · 0,52 + 17 8 9 :2<br />

<br />

0,52<br />

17,(8)<br />

<br />

<br />

0,52 ≈ 0,5<br />

17 8 =17,(8) ≈ 18<br />

9<br />

<br />

6 · 0,52 + 17 8 :2≈ 6 · 0,5 + 18 : 2 =<br />

<br />

9<br />

=3+ 9=12<br />

wiczenie 2.<br />

<br />

a) 28 : 0,9 − 1,8 · 4 b) 36,1 · 1,9 + 3 · 4,9 c) 4 1 10 · 5 − 26 7 · 3<br />

Dla wielu klas to zadanie nie będzie wymagające.<br />

Można pokusić się o zrobienie go ustnie.<br />

Możemy również zapisać przykłady na kartkach<br />

i prosić uczniów o wylosowanie pytania i ustną<br />

odpowiedź.<br />

<br />

Po rozwiązaniu zadania 1. proponujemy ćwiczenie<br />

interaktywne umieszczone w multibooku.<br />

zadania 2.<br />

<br />

1. <br />

<br />

a) 67; 212; 74; 99<br />

b) 7856; 5428; 10 074; 99 899<br />

c) 23 898; 213 450; 67 342; 19 999 <br />

d) 103 200; 518 298 ; 1 287 035; 3 995 565<br />

Można dodatkowo poprosić uczniów o zaokrąglenie<br />

podanych wielkości do tysięcy i dziesiątek<br />

kilometrów. Wtedy:<br />

4879,4 ≈ 5000, 4879,4 ≈ 4880,<br />

12 104 ≈ 12 000, 12 104 ≈ 12 100.<br />

2. <br />

<br />

<br />

4879,4 km<br />

Merkury<br />

12 104 km<br />

Wenus<br />

zadania .<br />

Warto zwrócić uwagę na ostatnią liczbę w podpunkcie<br />

b) i sprawdzić, czy uczniowie poprawnie<br />

zaokrąglili ją do części setnych:<br />

88,1983 ≈ 88,20.<br />

3. <br />

a) 68,28 b) 43,751 c) 34,171 d) 121,75 e) 91,618 f) 2,99<br />

4. <br />

a) 11,38; 12,412 ; 82,19; 117,93 , b)8,128; 15,292 ; 72,281; 88,1983.<br />

5. <br />

a) 6 · 2,97 − 4,02 · 2 b) 25 : 5,1 + 4,99 · 3 c) 1,92 · 3 − 0,01 · 10<br />

owiei o wice<br />

2. a) 20 b) 87 c) 11<br />

owiei o aa<br />

. 19<br />

1. a) 70 – z nadmiarem; 210 – z niedomiarem; 70 – z niedomiarem; 100 –<br />

z nadmiarem b) 7900 – z nadmiarem; 5400 – z niedomiarem; 10 100 –<br />

z nadmiarem; 99 900 – z nadmiarem c) 24 000 – z nadmiarem; 213 000 –<br />

z niedomiarem; 67 000 – z niedomiarem; 20 000 – z nadmiarem d) 100 000<br />

– z niedomiarem; 520 000 – z nadmiarem; 1 290 000 – z nadmiarem;<br />

4 000 000 – z nadmiarem 2. Merkury: 4900 km, Wenus: 12 100 km<br />

3. a) 68 b) 44 c) 34 d) 122 e) 92 f) 3 4. a) 11,4; 12,4; 82,2; 117,9<br />

b) 8,13; 15,29; 72,28; 88,2 5. a) 10 b) 20 c) 6<br />

zadania .<br />

• Rozwiązanie:<br />

a) 6 · 2,97 − 4,02 · 2 ≈ 6 · 3 − 4 · 2=<br />

=18− 8=10<br />

b) 25 : 5,1 + 4,99 · 3 ≈ 25 : 5 + 5 · 3=<br />

=5+ 15 = 20<br />

c) 1,92 · 3 − 0,01 · 10 ≈ 2 · 3=6<br />

• Można dodatkowo podać dokładne wartości<br />

tych wyrażeń, porównać wartości przybliżone<br />

z dokładnymi i zastanowić się, czy różnica jest<br />

duża.<br />

a) 9,78<br />

b) 19 4447<br />

5100<br />

c) 5,66


I. ICB I DIAAIA<br />

zadania .<br />

Dobrze byłoby zaproponować również inne ceny<br />

produktów, np. zeszyt 3,02 zł, długopis 1,99 zł.<br />

Z oszacowania wartości zakupów otrzymamy<br />

wtedy 27 zł. Ta kwota nie wystarczy jednak na<br />

zakup 5 zeszytów i 6 długopisów.<br />

6. <br />

27 zł<br />

KOSZYK<br />

SKEP<br />

ZESZYT 2,99 5 SZT.<br />

DOPIS 1,89 6 SZT.<br />

zada 7.9.<br />

To zadania typu egzaminacyjnego. Warto zapytać<br />

uczniów, którą metodę najlepiej zastosować podczas<br />

rozwiązywania tych zadań. Takie zadania<br />

należy potraktować jak zadania otwarte. Trzeba<br />

zwrócić uwagę na to, czy uczniowie odróżniają<br />

określenie „suma zaokrąglonych liczb” od „zaokrąglenie<br />

sumy liczb”. Właściwe rozumienie<br />

tych sformułowań pozwoli uniknąć błędów.<br />

zadania 12.<br />

a) 7 = 0,636363... ≈ 0,64<br />

11<br />

b) 45 = 0,454545... ≈ 0,5<br />

99<br />

c) 13 = 0,43333... ≈ 0,43<br />

30<br />

d) 16 = 0,484848... ≈ 0,5<br />

33<br />

<br />

Po rozwiązaniu zadania 12. proponujemy ćwiczenie<br />

interaktywne umieszczone w multibooku.<br />

zadania 1.<br />

Pole trójkąta obliczamy ze wzoru P = 1 ah, gdzie<br />

2<br />

a to długość podstawy trójkąta, a h to wysokość<br />

poprowadzona na tę podstawę.<br />

Uzgadniamy jednostki: 7dm=70cm.<br />

Gdyby wysokość była równa 6 cm, to pole trójkąta<br />

byłoby równe =210cm 2 .<br />

70 cm · 6cm<br />

2<br />

Pole trójkąta jest równe 211 cm 2 , zatem wysokość<br />

poprowadzona do tej podstawy nie ma<br />

mniej niż 6 cm długości.<br />

20<br />

Inormacje do zada 7.–9.<br />

a = 21,6573 oraz b = 67,7432.<br />

7. A i B<br />

C i D.<br />

a i b A B .<br />

A. 21,6 i 67,8 B. 21,7 i 67,7<br />

a + b0,01 C D .<br />

C. 89,4 D. 89,41<br />

8. <br />

a i b<br />

A. 89,39 B. 89,4 C. 89,41 D. 89,5<br />

9. <br />

b − a<br />

A. 40 B. 41 C. 45 D. 46<br />

10. <br />

<br />

a) 3,68 6 ≈ 3,69 b) 4,76 ≈ 4,76 c) 2,4 6 ≈ 2,43<br />

11. a = 0,599999a,<br />

a.<br />

12. <br />

a) 7 <br />

11<br />

45<br />

b)<br />

99 <br />

c) 13 <br />

30<br />

16<br />

d) do 0,1.<br />

33<br />

13. 211 cm 2 7 dm-<br />

6 cm<br />

I. <br />

owiei o aa<br />

6. Tak, wystarczy, ponieważ 2,99 · 5 + 1,89 · 6 < 3 · 5 + 2 · 6=27.<br />

7. BC 8. B 9. D 10. a) 5, 6, 7, 8, 9 b) 0, 1, 2, 3, 4 c) 2<br />

11. 0,599999 ≈ 0,6, np. 0,5999991; 0,61; 0,5999999 12. a) 0,64<br />

b) 0,5 c) 0,43 d) 0,5 13. Nie, ponieważ 1 · 70 · 6=210.<br />

2


. aorlanie liczb<br />

zadania 2.<br />

<br />

1. <br />

a) 2146 b) 10 672 391<br />

c) 21,89 do 0,1, d) 3,014<br />

2. <br />

0,62<br />

A. 0,6(62) B. 0,(626) C. 0,(62) D. 0,(622)<br />

3. -<br />

<br />

do 1 zł<br />

cena<br />

<br />

cena<br />

<br />

cena<br />

<br />

PF<br />

<br />

P F<br />

<br />

3 gr.<br />

4. 5,02 zł 4,01 zł <br />

4644 zł<br />

P<br />

F<br />

Warto zwrócić uwagę na to zadanie, ponieważ<br />

ćwiczy ono jednocześnie dwa zagadnienia – zaokrąglanie<br />

i liczby okresowe. Najlepiej będzie je<br />

rozwiązać, jeśli uczeń rozpisze okres liczby.<br />

zadania .<br />

• Jest to zadanie typu egzaminacyjnego. By odpowiedzieć<br />

na pierwsze pytanie, nie trzeba nic<br />

liczyć. Dopiero w drugim podpunkcie należy<br />

to zrobić. Warto zwrócić na to uwagę uczniów.<br />

• W razie potrzeby można przypomnieć uczniom<br />

pojęcia: zaokrąglenie z niedomiarem oraz zaokrąglenie<br />

z nadmiarem.<br />

• Rozwiązanie:<br />

59,99 + 79,99 + 99,00 ≈ 60 + 80 + 99 = 239<br />

Cezary cenę bluzy i bezrękawnika zaokrąglił<br />

z nadmiarem, cenę bielizny pozostawił bez<br />

zmian, zatem koszt zakupów oszacował z nadmiarem.<br />

239 − (59,99 + 79,99 + 99,00) = 0,02 [gr]<br />

Odp. FF<br />

zadania .<br />

4 · 5,02 + 6 · 4,01 > 4 · 5 + 6 · 4=44<br />

Ceny soków marchewkowego i jabłkowego zaokrąglono<br />

z niedomiarem, zatem na zakup 4 soków<br />

marchewkowych i 6 soków jabłkowych nie<br />

wystarczy 44 zł.<br />

. 21<br />

Oowiei o aa<br />

Sprawdź się!<br />

1. a) 2100 b) 10 700 000 c) 21,9 d) 3,01 2. D 3. FF 4. Nie, ponieważ<br />

5,02 · 4 + 4,01 · 6 > 5 · 4 + 4 · 6=44 [zł].


I. ICB I DIAAIA<br />

Temat lekcji<br />

1. <br />

<br />

2. <br />

<br />

Cele lekcji<br />

ce<br />

• mnoży ułamki zwykłe,<br />

• zna definicję ułamka odwrotnego do danego,<br />

• dzieli ułamki zwykłe,<br />

• mnoży oraz dzieli liczby mieszane,<br />

• określa znak iloczynu oraz znak ilorazu liczb<br />

wymiernych,<br />

• rozwiązuje złożone zadania z zastosowaniem<br />

mnożenia oraz dzielenia liczb wymiernych.<br />

kawki metocne<br />

• Na pierwszej lekcji warto zwrócić uwagę na to,<br />

czy uczniowie znają i umieją stosować zasady<br />

mnożenia i dzielenia ułamków zwykłych oraz<br />

liczb mieszanych. Na początku zalecamy ograniczenie<br />

się do działań na liczbach dodatnich.<br />

• Na drugiej lekcji proponujemy rozszerzenie<br />

obliczeń na liczby ujemne i omówienie, w jaki<br />

sposób określamy znak iloczynu oraz znak ilorazu<br />

liczb w zależności od znaków liczb w działaniu.<br />

wiczenia 1.<br />

Mimo że ćwiczenie można uznać za łatwe, dobrze<br />

będzie wykonać je przy tablicy, żeby upewnić<br />

się, że uczniowie:<br />

– skracają ułamki przed mnożeniem;<br />

– w razie potrzeby zamieniają liczbę mieszaną<br />

na ułamek;<br />

– skracają ułamek po wykonaniu mnożenia;<br />

– zamieniają wynik w postaci ułamka niewłaściwego<br />

na liczbę mieszaną.<br />

kawki metocne<br />

Ponieważ zajmujemy się tu dzieleniem ułamków,<br />

podczas którego będą wykorzystywane odwrotności<br />

ułamków, warto z uczniami przećwiczyć znajdowanie<br />

odwrotności. Proponujemy, żeby to oni<br />

podali przykłady ułamków i na podstawie ramki<br />

z żarówką wskazali odwrotności podanych liczb.<br />

Korzystając z okazji, warto również przypomnieć<br />

pojęcie liczby przeciwnej i porównać je z pojęciem<br />

liczby odwrotnej.<br />

22<br />

Przyad 1.<br />

4.<br />

<br />

a) 2 5 · 7<br />

9 = 2 · 7<br />

5 · 9 = 14<br />

45<br />

b) 7 12 · 24<br />

35<br />

<br />

<br />

c) 2 3 4 · 6<br />

2 3 4 <br />

6<br />

6 1 <br />

<br />

wiczenie 1.<br />

<br />

a) 5 3 · 7<br />

15<br />

Przyad 2.<br />

I. <br />

b) 12<br />

15 · 9<br />

36<br />

noenie i dzielenie<br />

liczb wymiernych<br />

<br />

<br />

<br />

c) 1 9 14 · 7 d) 1 2 11 · 5 1 13<br />

ateia aktcne<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

s. 12–14<br />

1 7<br />

1 12 · 24<br />

2<br />

= 1 35 5 1 · 2<br />

5 = 1 · 2<br />

1 · 5 = 2 5<br />

2 3 4 · 6=11<br />

2 4 · 6 3<br />

1 = 11 2 · 3<br />

1 =<br />

= 11 · 3<br />

2 · 1 = 33 2 =161 2<br />

e) 4 2 5 · 61 4<br />

dwronoci liczbya 1 a a<br />

od zera.<br />

dwronoci ama a b b a i b<br />

a<br />

<br />

<br />

a) 2 5 : 4<br />

25<br />

<br />

<br />

omnoy dwa ami zwye<br />

<br />

<br />

<br />

2 5 : 4<br />

25 = 1 2<br />

1 5 · 25 4<br />

2<br />

5<br />

= 1 · 5<br />

1 · 2 = 5 2 =21 2


. noenie i dzielenie liczb wymiernych<br />

Przyad 2.<br />

b) 14 : 2 1 3<br />

odzieli dwa ami zwye<br />

<br />

14 14 1 ,<br />

2 1 3 <br />

<br />

<br />

wiczenie 2.<br />

<br />

a) 5 8 : 5<br />

12<br />

Przyad .<br />

<br />

a) 2,41 · 1,2<br />

b) 6 11 : 8<br />

33<br />

<br />

2,41 · 1,2 = 2,892.<br />

c) 6<br />

22 :3 d) 10 : 5<br />

63<br />

14 : 2 1 3 = 14 1 : 7 3 =<br />

= 2 14<br />

1 · 3 = 6 7 1 1 =6<br />

<br />

2, 4 1<br />

· 1, 2<br />

4 8 2<br />

+ 2 4 1<br />

2, 8 9 2<br />

<br />

<br />

b) 3,21 : 0,8<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3,21:0,8=4,0125.<br />

e) 8 1 7 :41 14<br />

3,21 : 0,8 = 32,1 : 8<br />

<br />

<br />

4, 0 1 2 5<br />

3 2, 1 : 8<br />

– 3 2<br />

0 1<br />

– 0<br />

1 0<br />

– 8<br />

2 0<br />

– 1 6<br />

4 0<br />

– 4 0<br />

0<br />

wiczenie .<br />

<br />

a) 3,26 : 0,2 b) 3,27 · 1,2 c) 21,5 : 0,43 d) 22,4 · 3,5<br />

Przy dzieleniu ułamków istotna jest umiejętność<br />

znajdowania odwrotności dzielnika. Jeśli dzielnikiem<br />

jest liczba mieszana, należy na początku<br />

zamienić ją na ułamek niewłaściwy, a dopiero<br />

później zapisać odwrotność ułamka.<br />

wiczenia 2.<br />

Podobnie jak w przypadku ćwiczenia 1., polecamy<br />

wykonać to zadanie równym frontem, by<br />

upewnić się, że uczniowie dobrze opanowali<br />

schematy dzielenia ułamków.<br />

Przyad .<br />

• Podczas mnożenia lub dzielenia liczb sposobem<br />

pisemnym niezbędna jest znajomość tabliczki<br />

mnożenia w zakresie od 1 do 100. Ułatwi<br />

ona uczniom wykonywanie tych działań.<br />

• Warto przeanalizować z uczniami obydwa<br />

pod<strong>punkt</strong>y. W pierwszym warto przypomnieć,<br />

w którym miejscu wstawiamy przecinek do<br />

otrzymanej liczby, a w drugim to, że dzielnik<br />

musi być liczbą całkowitą.<br />

wiczenia .<br />

Tak samo jak w przypadku poprzednich ćwiczeń,<br />

proponujemy wykonać je razem z uczniami, by<br />

mieć pewność, że opanowali te ważne zagadnienia.<br />

. 2<br />

Oowiei o wice<br />

1. a) 7 9 b) 1 5 c) 11 1 2 d) 6 e) 27 1 2<br />

3. a) 16,3 b) 3,924 c) 50 d) 78,4<br />

2. a) 1 1 2 b) 21 4 c) 1 11<br />

Oowiei o aa etu wice<br />

d) 126 e) 2<br />

1. a) 2 1 2 b) 120 c) 81 3 d) 36 e) 1 f) 7 2. a) 0,345 b) 0,096 c) 3,492<br />

6<br />

d) 8,1 e) 1,5 f) 0,91 3. a) 5<br />

32 b) −14 5 c) 84 5 d) −7 e) 22 13<br />

f)<br />

5 200<br />

4. 32 5. D 6. 532,56 zł 7. FP


I. ICB I DIAAIA<br />

Przyad .<br />

• Jedną z największych trudności w zadaniach<br />

typu „uzasadnij”, „wykaż” sprawia uczniom<br />

zrozumienie polecenia. W tym wypadku możemy<br />

zastąpić pierwsze słowo słowem „pokaż”.<br />

W klasie 7 uczniowie powinni zacząć rozwiązywać<br />

zadania na dowodzenie. Warto jednak,<br />

by na początek wybierali te najprostsze, takie<br />

jak w proponowanym przykładzie.<br />

• W podpunkcie b), w którym dzielimy liczbę<br />

mieszaną przez ułamek dziesiętny, są przedstawione<br />

dwa sposoby postępowania. Należy je<br />

przeanalizować z uczniami. Warto zastanowić<br />

się z nimi, czy w każdym przypadku możliwe<br />

jest wykonanie dzielenia na dwa sposoby.<br />

wiczenia .<br />

Podczas rozwiązywania pod<strong>punkt</strong>ów a) i d)<br />

można przećwiczyć obydwie metody pokazane<br />

w przykładzie 4.<br />

Przyad .<br />

<br />

a) 2,45 · 40<br />

49<br />

-<br />

<br />

<br />

2,45 · 40<br />

49 2<br />

b) 4 2 5 :1,1<br />

2,45 · 40<br />

49 =245 9<br />

20100 · 40<br />

49 =<br />

<br />

=2 9<br />

20 · 40<br />

49 = 1 49<br />

120 · 40 2<br />

=2<br />

49 1<br />

ob I<br />

<br />

4 2 5 :1,1=42 5 :11 10 = 22 5 : 11<br />

10 =<br />

<br />

<br />

<br />

= 2 22<br />

1 5 · 10 2<br />

= 4 11 1 1 =4<br />

ob II<br />

<br />

4 2<br />

<br />

5 :1,1=44 10 :1,1=<br />

<br />

=4,4:1,1=44:11=4<br />

<br />

4 2 5 :1,14<br />

wiczenie .<br />

3,5.<br />

a) 6 1 4 :2,5 b) 2,25 · 1 1 18<br />

c) 1 1<br />

25 · 3,25 d) 4,8 : 21 5<br />

<br />

kawki metocne<br />

<br />

<br />

(−6) · (−8) = 48(−21) : (−3) = 7;<br />

<br />

o <br />

10 · (−6) = −60(−50):5=−10.<br />

Działania na liczbach ujemnych oraz na liczbach<br />

o różnych znakach na ogół sprawiają uczniom<br />

dużo problemów. Dlatego bardzo ważne jest, aby<br />

dokładnie omówić te zagadnienia. Można zaproponować<br />

uczniom zabawę w parach polegającą<br />

na tym, że jeden uczeń podaje iloczyn lub iloraz<br />

liczb, wśród których mogą być liczby ujemne i dodatnie,<br />

a drugi określa, jaki znak ma wynik oraz<br />

podaje swoje działanie itd.<br />

Przyad .<br />

Warto dokładnie przeanalizować z uczniami<br />

przedstawione rozwiązania.<br />

2<br />

Przyad .<br />

<br />

a) −8 1 25 · 9=−<br />

3 13 · 9 3<br />

1 = − 25 · 3<br />

1 · 1 = −75<br />

<br />

b) −10 2 (<br />

5 : −2 1 )<br />

= − 52 (<br />

6 5 : − 13 )<br />

= − 4 52<br />

(−<br />

6 5 · 6 )<br />

= 4 · 6<br />

13 1 5 · 1 = 24 5 =44 5<br />

<br />

I. <br />

Oowiei o wice<br />

4. a) 2 1 2 < 3,5 b) 23 8 < 3,5 c) 3,38 < 3,5 d) 2 2 11 < 3,5


. noenie i dzielenie liczb wymiernych<br />

zadania 1.<br />

wiczenie .<br />

Warto przypomnieć o skracaniu ułamków, ponieważ<br />

d) 10 8<br />

15 e) 3 f) 2 5 11 g) 20 h) 3,6 6. A2<br />

upraszcza to obliczenia.<br />

<br />

a) −2 1 (<br />

3 · −3 1 )<br />

b) −9,4 · 6,5 c) 20,48 : (−3,2) d) −4 3 (<br />

7<br />

5 : −2 1 )<br />

2<br />

<br />

zadania 2.<br />

1. <br />

• W razie potrzeby trzeba przypomnieć pojęcie<br />

a) 4 odwrotności liczby.<br />

3 · 9<br />

b) 11<br />

16<br />

12 · 15<br />

c) 24<br />

44<br />

35 · 13<br />

d) 27<br />

12<br />

13 · 26<br />

18<br />

• W zdolniejszych klasach nie trzeba wszystkich<br />

e) 8 · 2 1 16<br />

f) 4 1 2 · 12 g) 21 3 · 24 7<br />

h) 6 2 3 · 12 7<br />

przykładów wykonywać w zeszycie, te łatwiejsze<br />

można wykonać ustnie. Dodatkowo warto<br />

2. <br />

wprowadzić utrudnienie i dopytać o liczbę<br />

2<br />

3<br />

4<br />

− 2 5<br />

1 1 4<br />

2 1 10<br />

6 2 3 −81 3<br />

przeciwną, by porównać te dwa pojęcia.<br />

1<br />

5<br />

3 1<br />

5<br />

7<br />

− 3 8<br />

−2 1 7<br />

1 3 4<br />

3. <br />

zadania .<br />

a) 6 7 : 9<br />

b) 5 14<br />

13 : 15<br />

c) 8 26<br />

27 : 4 d) 13<br />

9<br />

22 : 5<br />

66<br />

W każdym działaniu występuje liczba mieszana<br />

e) 1 5 16 :14 f) 23 : 4 1 g) 3 3 17<br />

5 :11 h) 2 3 5<br />

14 :86 7<br />

i ułamek dziesiętny. Aby wykonać takie działanie,<br />

4. <br />

należy zamienić ułamek dziesiętny na uła-<br />

mek zwykły albo liczbę mieszaną na ułamek<br />

a) 11,1 · 0,5 b) 3,07 · 1,4 c) 4,22 · 2,2 d) 253 · 3,4<br />

dziesiętny. Uczniowie mają czasami wątpliwości,<br />

który sposób wybrać. Warto to z nimi omó-<br />

e) 4,26 : 0,3 f) 52,4 : 0,2 g) 2,64 : 0,08 h) 2,2 : 0,033<br />

wić, aby mieli świadomość, że czasami mogą<br />

5. <br />

postępować w dowolny sposób, a innym razem<br />

a) 2 1 4 · 1,5 b) 21 1<br />

· 4,02 c) 3,25 · 2 d) 5,2 · 2 1<br />

2 26<br />

39<br />

muszą skorzystać z pierwszego sposobu.<br />

e) 6 3 4 :2,25 f) 3,375 : 13 8<br />

g) 3 6<br />

25 :0,162 h) 10,08 : 2 4 5<br />

6. 3,5 l<br />

14-<br />

<br />

0,25 l<br />

Po rozwiązaniu zadania 2. proponujemy ćwiczenie<br />

AB-<br />

1., 2.3.<br />

interaktywne umieszczone w multibooku.<br />

A. Tak,<br />

1. 35 : 25 = 1,4.<br />

2. 35 : 2,5 = 14.<br />

zadania .<br />

B. <br />

3. 35 : 0,25 = 140.<br />

To zadanie stanowi przykład zadania egzaminacyjnego.<br />

. 2<br />

Warto dokładnie omówić je z uczniami,<br />

zwracając uwagę na sposób rozwiązania. Nie<br />

musimy tutaj wykonywać działania, wystarczy<br />

jedynie dokładnie przeanalizować wszystkie<br />

Oowiei o wice<br />

działania podane w uzasadnieniu. Dodatkowo<br />

5. a) 7 1 21<br />

b) −61,1 c) −6,4 d) 1 warto zwrócić uwagę na to, że wszystkie działania<br />

w uzasadnieniu są poprawnie wykonane – my<br />

3 25<br />

Oowiei o aa<br />

musimy wybrać to, które pasuje do rozwiązywanego<br />

1. a) 3 4 b) 5 26<br />

c)<br />

16 35 d) 3 e) 16 1 2 f) 54 g) 6 h) 84 7<br />

2. kolejno<br />

zadania.<br />

kolumnami: 5, 1 2 , 1 3 , 1, 11 3 , 12 5 , −21 2 , −22 3 , 4 5 , 10<br />

21 , − 7 15 , 4 7 , 3<br />

20 , − 3<br />

25<br />

3. a) 1 1 3 b) 2 3 c) 2 3 d) 74 5 e) 3<br />

32 f) 52 3 g) 3 h) 1 4<br />

4. a) 5,55 b) 4,298<br />

c) 9,284 d) 860,2 e) 14,2 f) 262 g) 33 h) 66 2 3<br />

5. a) 3 3 8 b) 10,05 c) 65 8


I. ICB I DIAAIA<br />

zadania 7.<br />

Warto zwrócić uwagę uczniów na to, że to zadanie<br />

można rozwiązać przez wykonanie mnożenia<br />

lub obliczenie połowy z 2,8 tys. i dodanie tego<br />

wyniku do 2,8 tys.<br />

7. <br />

2,8 tys1,5<br />

<br />

SERWIS MUZYCZNY<br />

zadania 8.<br />

a) a =7 1 2 [cm], P =18[ cm 2]<br />

P = a · b<br />

Wobec tego b =18:7 1 2 =18· 2<br />

15 =22 5 [cm]<br />

Odp. Drugi bok prostokąta ma długość 2 2<br />

(<br />

5 cm.<br />

b) 2 · 7 1 ) (<br />

2 + 22 =2· 7 5 5 10 + 2 4 )<br />

=2· 9 9 10 10 =<br />

Cezary<br />

Niko<br />

kompozycja gitarowa<br />

2,8 tys.<br />

ODSCA<br />

kompozycja gitarowa<br />

?<br />

ODSCA<br />

=19 4 5 [cm]<br />

Odp. Obwód prostokąta ma 19 4 5<br />

mniej niż 19,9 cm.<br />

cm, a więc<br />

8. 7 1 2 cm<br />

18 cm 2 .<br />

a) <br />

b) <br />

19,9 cm.<br />

b<br />

a<br />

P = a · b<br />

a<br />

b<br />

zadania 10.<br />

Pod<strong>punkt</strong>y e) i f) warto zrobić na lekcji, ponieważ<br />

ich rozwiązanie może sprawić uczniom trudność.<br />

Równe iloczyny i ilorazy<br />

Po rozwiązaniu zadania 10. proponujemy ćwiczenie<br />

interaktywne umieszczone w multibooku.<br />

9. <br />

a) −8,4 · 3,5 b) 2 2 (<br />

3 ·<br />

−2 2 5<br />

( )<br />

e) 3,4 · (−5,5) f) −3 1 3 · −3 3 5<br />

)<br />

c) 8,4 : (−2,1) d) −5 2 (<br />

5 : −2 4 )<br />

25<br />

g) −2,24 : (−6,72) h) 5,6 : (−0,224)<br />

10. <br />

a) −2,7 : (−0,09) : (−3) b) −3 1 8 :(−25) · 6 c) −42 3 : 7<br />

22 · (−2,25)<br />

(<br />

d) 2 8 (<br />

11 :17 8 · −4 2 )<br />

e) −5,5 : − 11 )<br />

16<br />

f) 4 4 (<br />

15 : − 16 )<br />

25<br />

5<br />

−8,7 : 11,6<br />

−2 1 10 · 1 1 7<br />

zadania 11.<br />

a = 3 4 [dm]<br />

b = 3 4 :2= 3 4 · 1<br />

2 = 3 8 [dm]<br />

c = 3 4 · 3=9 4 =21 4 [dm]<br />

2<br />

11. a<br />

3 dm b a,<br />

4<br />

c a <br />

<br />

<br />

I. <br />

b<br />

c<br />

a<br />

a · b = 3 4 · 3<br />

8 = 9 [ ] dm<br />

2<br />

– pole najmniejszej<br />

32<br />

ściany prostopadłościanu<br />

a · c = 3 4 · 9<br />

4 = 27 [ ]<br />

16 =111 dm<br />

2<br />

– pole największej<br />

ściany prostopadłościanu<br />

16<br />

b · c = 3 8 · 9<br />

4 = 27 [ ]<br />

dm<br />

2<br />

32<br />

1 11<br />

16 : 9<br />

32 = 27<br />

16 · 32 =3· 2=6<br />

9<br />

Odp. Pole największej ściany prostopadłościanu<br />

jest 6 razy większe od pola najmniejszej ściany.<br />

Oowiei o aa<br />

7. 4,2 tys. 8. a) 2 2 cm b) Nie ma, ponieważ 19,8 cm < 19,9 cm.<br />

5<br />

9. a) −29,4 b) −6 2 5 c) −4 d) 21 2 e) −18,7 f) 12 g) 1 3<br />

10. a) −10 b) 3 4 c) 33 d) −62 5 e) −10 2 3 f) 27 9<br />

h) −25<br />

11. 6 razy


. noenie i dzielenie liczb wymiernych<br />

zadania 12.<br />

12. <br />

a) 3 4 · 4<br />

5 · 5<br />

6 · 6<br />

7 · 7<br />

8 · 8<br />

9<br />

b) 9 8 · 10 9 · 11<br />

10 · 12<br />

11 · 13<br />

12 · 14<br />

13<br />

13. x<br />

c) 19<br />

18 · 15<br />

14 · 17<br />

16 · 18<br />

17 · 20<br />

19 · 16<br />

15<br />

Uczniowie sami powinni zauważyć, że skrócenie<br />

ułamków przed wykonaniem mnożenia znacząco<br />

ułatwi rozwiązanie zadania.<br />

a) 3 4 · x = 3 5<br />

b) 5 8 : x = 7 8<br />

c) − 3 4 : x = −11 5<br />

zadania 1.<br />

<br />

1. <br />

5 1 5 <br />

A. −5 1 B. 26 C. 5<br />

5<br />

5<br />

26<br />

2. <br />

a) 5 4 9 · 24 7<br />

b) 3 1 5 :4 c) 12 : 3 3 7<br />

3. 1 2 (<br />

9 : −2 1 ) (<br />

: −1 2 )<br />

.<br />

5 3<br />

4. <br />

P<br />

F<br />

Pogoda3,5<br />

Kalendarz.<br />

Kalendarz oraz Muzyka<br />

18,79 zł.<br />

P<br />

P<br />

F<br />

F<br />

D. − 5<br />

26<br />

d) 0,46 · 2,7 e) 36,6 : 0,6<br />

SKEP<br />

<br />

2,80 zł<br />

<br />

9,80 zł<br />

<br />

9,99 zł<br />

• Rozwiązanie:<br />

a) x = 3 5 : 3 4 = 4 5<br />

b) x = 5 8 : 7 8 = 5 7<br />

c) x = − 3 (<br />

4 : −1 1 )<br />

= 3 5 4 · 5<br />

6 = 5 8<br />

• Warto przypomnieć uczniom o możliwości<br />

sprawdzenia poprawności rozwiązania poprzez<br />

podstawienie swojego wyniku za niewiadomą.<br />

zadania 1.<br />

• W razie potrzeby należy przypomnieć, w jaki<br />

sposób wyznaczamy liczbę odwrotną do liczby<br />

mieszanej.<br />

• Podczas rozwiązywania tego zadania można<br />

pokazać uczniom, na czym polega strategia<br />

rozwiązywania zadania zamkniętego metodą<br />

eliminacji. Odpowiedzi A i D można od razu<br />

odrzucić, ponieważ podane liczby są ujemne,<br />

a liczby odwrotne mają ten sam znak. Liczba<br />

podana w odpowiedzi B jest równa 5 1 5 . Wobec<br />

tego należy wybrać odpowiedź C.<br />

zadania .<br />

Opowiezi o zaa<br />

. 27<br />

Warto przypomnieć uczniom, że w takim przypadku<br />

działania wykonujemy kolejno od lewej<br />

strony do prawej.<br />

12. a) 1 3 b) 1 3 4 c) 1 3 7<br />

13. a) x = 4 5 b) x = 5 7 c) x = 5 8<br />

Sprawdź się!<br />

1. C 2. a) 14 b) 4 5 c) 31 2 d) 1,242 e) 61 3. 1 3<br />

4. PF


I. ICB I DIAAIA<br />

Tematy lekcji<br />

1. <br />

<br />

<br />

2. <br />

<br />

Cele lekcji<br />

Ucze<br />

• zna i stosuje kolejność wykonywania działań,<br />

• oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego,<br />

• zapisuje wyrażenie arytmetyczne na podstawie<br />

opisu słownego,<br />

• rozwiązuje złożone zadania z wykorzystaniem<br />

umiejętności obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych.<br />

Wskazwki metoyczne<br />

• W czasie pierwszej lekcji proponujemy przypomnienie<br />

oraz przećwiczenie na przykładach<br />

kolejności wykonywania działań.<br />

• Na drugiej lekcji proponujemy rozwiązywanie<br />

bardziej złożonych zadań z wykorzystaniem<br />

umiejętności obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych<br />

oraz zasad dotyczących kolejności<br />

wykonywania działań.<br />

Przyad 1.<br />

• W klasie 7 większość uczniów zna już kolejność<br />

wykonywania działań. Na początku lekcji<br />

warto zapytać ich o to, a podsumowanie rozważań<br />

zapisać na tablicy.<br />

• W kolejnych pod<strong>punkt</strong>ach występuje coraz<br />

więcej działań i ważne jest, aby uczeń wiedział,<br />

w jakiej kolejności powinien je wykonywać.<br />

Warto w podpunkcie c) zwrócić uwagę na<br />

nawiasy i kolejność ich opuszczania.<br />

wiczenia 1.<br />

To ćwiczenie po omówieniu przykładu 1. można<br />

zostawić uczniom do samodzielnej pracy. Warto<br />

jednak skontrolować, czy właściwie zapisują<br />

rozwiązania w kolejnych pod<strong>punkt</strong>ach. Część<br />

uczniów zapisuje tylko to działanie, które wykonuje<br />

w danej chwili, a dopiero potem dopisuje<br />

kolejne działania. Należy zwrócić im uwagę, że<br />

tak nie należy tego robić.<br />

28<br />

5.<br />

I. <br />

Obliczanie wartoci<br />

wyrae arytmetycznych<br />

<br />

<br />

<br />

o olejnoci wyonywania dziaa<br />

I<br />

II<br />

III<br />

IV<br />

Przyad 1.<br />

ziaania w nawiasach<br />

7 + (14 – 8) 2 : 4 =<br />

potgowanie<br />

<br />

a) 21 · 9 − 23 · 4<br />

= 7 + 6 2 : 4 =<br />

mnoenie i zielenie<br />

= 7 + 36 : 4 =<br />

oawanie i oejmowanie<br />

= 7 + 9 = 16<br />

<br />

<br />

<br />

b) 6 · 7:3+ 4 − 24 : 6 · 3=42 :3+ 4 − 4 · 3=14 + 4 − 12 = 18 − 12 = 6<br />

c) [ 8 − (6 · 3 − 7) ] − (−5 · 4 − 16)<br />

<br />

<br />

<br />

Materiay yaktyczne<br />

s. 15–16<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

21 · 9 − 23 · 4=189 − 92 =97<br />

[ ]<br />

8 − (6 · 3 − 7) − (−5 · 4 − 16) =<br />

= [ 8 − (18 − 7) ] − (−20 − 16) =<br />

=(8− 11) − (−36) =−3 + 36 = 33<br />

<br />

wiczenie 1.<br />

<br />

a) 32 · 6 + 13 · 5b)15 · 8:5− 12 + 33 : 11 · 2c) [ 3 + (4 · 5 − 9) ] [ + 8 · (6 − 2 · 7) − 13 ]


. bliczanie waroci wyrae arymeycznych<br />

Przyadw 2. i .<br />

Przyad 2.<br />

<br />

a) 1 3 4 + 26 7 − 3 11<br />

14 : 2 5 =121 28 + 224 28 − 53<br />

14 · 5<br />

2 =121 28 + 224 28 − 265<br />

28 =345 28 − 265<br />

28 = 129<br />

28 − 265<br />

28 = − 136<br />

28 =<br />

= −4 24<br />

28 = −46 7<br />

(<br />

b) 2 3 ) (<br />

4 − 15 − 5 2 )<br />

9 3 − 63 · 2 (<br />

8 3 = 2 27 ) (<br />

36 − 120 − 5 16<br />

36 24 − 6 9 )<br />

· 2 ( )<br />

24 3 =17 36 − 17<br />

− · 2<br />

1<br />

=<br />

24 3<br />

12<br />

=1 7<br />

36 + 17<br />

36 =124 36 =12 3<br />

wiczenie 2.<br />

<br />

a) 2 1 3 − 14 5 : 3<br />

25<br />

Przyad .<br />

b) 4 2 3 : 1 5 + 1 (<br />

6 · 3 c) 5 3 4 − 2 1 ) (<br />

− 4 1 )<br />

12 9 + 21 6<br />

<br />

1<br />

(1<br />

15 − 1 3 − 5 )<br />

1<br />

(1<br />

6 15<br />

(<br />

2 2 3 − 1 2 ) 2<br />

=<br />

− 2 6 − 5 ) (<br />

1<br />

6 15<br />

(<br />

2 6 9<br />

9 − 1 2 ) 2<br />

=<br />

− 8<br />

6 − 5 )<br />

1<br />

6<br />

(<br />

1 4 ) 2<br />

=<br />

9<br />

9<br />

= − 1 13<br />

1030 · 81 27<br />

= − 27<br />

169 13 130<br />

wiczenie .<br />

<br />

(<br />

0,9 − 1 ) 2<br />

4<br />

a)<br />

0,8 − 0,4 · 3<br />

8<br />

b)<br />

−2 + 0,6 · 9<br />

−11 + 4 : 0,25<br />

15 − 3 6<br />

( ) 13 2<br />

=<br />

9<br />

c)<br />

1<br />

15 − 1 2<br />

=<br />

169<br />

81<br />

( ) 1 4<br />

8 −<br />

3 9 · 1<br />

9<br />

1,1 + 4<br />

25 · 15<br />

8<br />

2<br />

30 − 15<br />

30<br />

169<br />

81<br />

= − 13<br />

30<br />

=<br />

169<br />

81<br />

Obliczenie wartości wyrażeń arytmetycznych<br />

zamieszczonych w obu przykładach wymaga od<br />

ucznia nie tylko znajomości kolejności wykonywania<br />

działań, ale także sprawności rachunkowej.<br />

W pierwszym z przykładów należy zwrócić<br />

uwagę na liczby mieszane, a w drugim – na potęgowanie.<br />

wicze 2. i .<br />

Warto, aby uczniowie samodzielnie rozwiązali<br />

wybrane pod<strong>punkt</strong>y z tych ćwiczeń, a następnie<br />

na forum klasy opowiedzieli, które działanie wykonali<br />

jako pierwsze i dlaczego, a także porównali<br />

otrzymane wyniki.<br />

Sprytne rachunki<br />

Po omówieniu przykładów można skorzystać<br />

z animacji umieszczonej w multibooku.<br />

<br />

1. <br />

a) 36 : 9 + 3 · 5 b) 36 : (9 + 3) · 5 c) 12 · 15 − 18 : 6 d) 12 · (15 − 18) : 6<br />

e) 120 − 75 : 3 · 5 f) 120 − 75 : (3 · 5) g) 64 : 2 + 2 3 h) 64 : ( 2 + 2 3)<br />

2. <br />

a) [ 5 − (3 · 5 − 9) ] − [ 7 · (5 − 3 · 3) − 15 ]<br />

b) [ 3 · (−9) − 15 ] + [ (−23 · 2 − 24) · (−10) + 42 ]<br />

c) [ 121 + 12 · (−3) ] · [13<br />

· (−3 · 12 + 35) + (−21) · (−3) ]<br />

3. -<br />

<br />

a) 25 i 3225 i 32.<br />

b) 82 i 4848 i 82.<br />

Opowiezi o wicze<br />

1. a) 257 b) 18 c) −63 2. a) −12 2 3 b) 235 6<br />

c) − 5 81<br />

Opowiezi o zaa<br />

c) −2<br />

11<br />

18<br />

3. a) 13<br />

20<br />

b) 0,68<br />

1. a) 19 b) 15 c) 177 d) −6 e) −5 f) 115 g) 40 h) 6,4 2. a) 42 b) 700<br />

c) 4250 3. a) 43 b) 147<br />

. 29<br />

Opowiezi o zaa z zeszytu wicze<br />

1. a) 0,14 b) 1 1 54<br />

c) 1,35 d) 2<br />

8 55 e) 10 9 16 f) −0,8 g) −21 3 h) 14 1 4<br />

2. 9 · 43 + 6 · 38 = 615 3. BC<br />

zadania 1.<br />

Każda para pod<strong>punkt</strong>ów zadania różni się jedynie<br />

nawiasami. Warto zwrócić uwagę uczniów na<br />

to, jak wpływają one na kolejność wykonywania<br />

działań.<br />

<br />

Przed rozwiązaniem zadania 2. można skorzystać<br />

z ciekawostki umieszczonej w multibooku.<br />

zadania 2.<br />

W razie potrzeby można przypomnieć uczniom,<br />

w jakiej kolejności należy opuszczać nawiasy.<br />

zadania .<br />

• Zadania tego typu często sprawiają uczniom<br />

trudność. W razie potrzeby należy podzielić<br />

zadanie na części i odpowiednio akcentować<br />

działania.<br />

• Rozwiązanie:<br />

a) (25 + 32) + 2 · (25 − 32) = 57 + 2 · (−7) =<br />

=57− 14 = 43<br />

b) (82 + 48) − 0,5 · (48 − 82) =<br />

=130− 0,5 · (−34) = 130 + 17 = 147


I. ICB I DIAAIA<br />

zada .–.<br />

W razie potrzeby należy przypominać uczniom<br />

o skracaniu ułamków.<br />

4. <br />

a) 1 3 8 − 31 2 · 1<br />

28 · 7<br />

10<br />

b) 3 3 4 · 1<br />

4 + 1 8 : 1 4<br />

c) 3 1 5 : 8<br />

25 − 1 4 : 1 3<br />

d) 3 1 2 − 21 4 + 42 5 : 11<br />

25<br />

zada 7. i 8.<br />

• Wyrażenia w tych zadaniach są bardziej złożone<br />

niż we wcześniejszych, więc obliczenia<br />

mogą sprawiać uczniom trudności. Warto<br />

zwrócić uwagę na sposób postępowania:<br />

–określenie kolejności wykonywania działań;<br />

– ustalenie, czy obliczenia należy wykonać za<br />

pomocą ułamków zwykłych czy dziesiętnych;<br />

– zapisywanie wyników kolejnych działań<br />

w najprostszy sposób, aby ułatwić sobie dalsze<br />

obliczenia.<br />

• Proponujemy rozwiązanie na lekcji kilku pod<strong>punkt</strong>ów,<br />

w tym c) i f) z zadania 8.<br />

zadania 9.<br />

• Warto przypomnieć zamianę jednostek masy.<br />

Można to zrobić w formie zabawy. Jeden<br />

z uczniów podaje jakąś wielkość, a kolejny zamienia<br />

ją na podaną jednostkę i podaje swoją<br />

wielkość itd. Przy tej okazji można też poćwiczyć<br />

zamianę w pamięci typowych ułamków<br />

zwykłych na ułamki dziesiętne.<br />

• Rozwiązanie:<br />

1 3 4 kg=1,75kg<br />

250 g = 0,25 kg<br />

3 1 5 kg=3,2kg<br />

1,75 kg + 0,25 kg + 3,2kg=5,2kg<br />

5,2 : 13 = 52<br />

10 · 1<br />

13 = 4 10<br />

Jedna porcja deseru miała masę 0,4 kg.<br />

Odp. A<br />

zadania 10.<br />

W razie potrzeby należy przypomnieć, co oznacza<br />

ułamek danej liczby i w jaki sposób go obliczamy.<br />

Aby na przykład obliczyć 5 liczby 640, można<br />

8<br />

postąpić następująco:<br />

Sposób I: 5 8 · 640<br />

Sposób II: (640 : 8) · 5<br />

0<br />

5. <br />

a) −1 3 5 · 33 4 + 41 2<br />

I. <br />

Opowiezi o zaa<br />

4. a) 1 23<br />

80 b) 1 7 16 c) 91 4 d) 11 1 4<br />

:(−1,5) b) −<br />

1,44<br />

1,2 − 21 6 · 1 3 13<br />

c) 1,12 : (−0,4) + 9 1 :(−19) d) −1,6 · 1,2 : (−0,6)<br />

2<br />

e) −2,7 : (−0,09) : (−5) − 1,6 : (−0,8) f) −3 1 :(−25) · 16 − 4,8 : (−0,3)<br />

8<br />

6. <br />

a)<br />

d)<br />

(−1 1 4 + 0,25 )<br />

· 2 1 2<br />

(<br />

−1 1 )<br />

2 + 11 :1 1 3 6<br />

5. a) −9 b) −3 13<br />

15<br />

98<br />

f) −<br />

99<br />

f) 18 6. a) −2 1 2 b) 2 3 c) 11 5 d) − 1 7 e) −10 3 5<br />

b) −375 c) 6 17<br />

18 d) 1 1 72 16<br />

e) f) 2<br />

12 125 45<br />

b)<br />

e)<br />

(2 1 )<br />

4 − 1,75 : 3 4<br />

(<br />

−1 5 6 − 3 )<br />

· 4 4 8 5<br />

9. A 10. 80<br />

(<br />

c) 2 2 ) ( )<br />

5 − 13 · 3<br />

5 4 + 0,75<br />

f) 2 9 (<br />

20 : −3 3 )<br />

5 + 1,125<br />

7. <br />

(<br />

I.1,5 · −2 3 )<br />

· 3 2 (<br />

11 3 :5II. 1 − 1 ) ( )<br />

8 :2 : 7<br />

8 − 0,75 III.− 1 11 : 2 3 · 23 4 : 3 4<br />

8. <br />

a) 1 1 (<br />

7 : 9<br />

14 · 2,4 1 2<br />

2) − b) 12 4 ( )<br />

5 : 4 3 ( )<br />

− 10<br />

4<br />

5 5 : 3 3<br />

c)<br />

10<br />

d)<br />

(3 2 3 − 2,5 ) 2<br />

1,75<br />

(<br />

− −1 5 )<br />

12 + 11 9<br />

e)<br />

( )<br />

2<br />

(<br />

1,5 − 2 ) 3 · 4<br />

15 :13 5<br />

3<br />

9. 12<br />

1 3 4 kg<br />

250 g3 1 5 kg-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

A. 0,4 kg B. 0,4(3) kg<br />

C. 0,57 kg D. 0,6 kg<br />

(<br />

−1 1 6 + 1 ) 2<br />

3<br />

0,4 − 0,5 · 3<br />

5<br />

( 2<br />

5<br />

f)<br />

+ 1 2 )<br />

3 · 4 · (−2 ) 2<br />

(<br />

2,75 − 3 1 ) (−2<br />

· 4)<br />

2<br />

10. 640<br />

5 8 2 3 <br />

<br />

c) −3,3 d) 3,2 e) −4<br />

7. I 8. a) 4 1<br />

60


. bliczanie waroci wyrae arymeycznych<br />

zadania 11.<br />

11. 5 1 Trzeba zwrócić uwagę uczniów na kolejne kroki<br />

3 dm<br />

56 cm.<br />

rozwiązania:<br />

– zamianę jednostek na dm,<br />

12. 2 2 – wyznaczenie długości boków kwadratów na<br />

5 1 8 5 16 .<br />

podstawie ich obwodów,<br />

– obliczenie pól kwadratów,<br />

– obliczenie, o ile decymetrów kwadratowych<br />

pole pierwszego kwadratu jest mniejsze od<br />

1. <br />

pola drugiego.<br />

a) −20 −<br />

(−5 1 )<br />

4 + 41 2 · 2 b) 4 2 3 :53 5 + 31 2 · 8 c) −0,6 · 4:3− 0,3 : (−0,25)<br />

21<br />

2. 4 <br />

5 kg31 kg2,2 kg3-<br />

2<br />

2 3 4 kg<br />

Po rozwiązaniu zadania 11. proponujemy ćwiczenie<br />

interaktywne umieszczone w multibooku.<br />

zadania 12.<br />

• W razie potrzeby można przypomnieć uczniom,<br />

co oznaczają zwroty: „ile razy więcej”,<br />

„ile razy mniej”. Trudność może stanowić to,<br />

<br />

że szukamy liczby mniejszej 2 2 <br />

5 razy.<br />

A. 5,4 kg B. 5,8 kg C. 6,5 kg D. 7,1 kg<br />

• Rozwiązanie:<br />

( 8<br />

1 − 16 )<br />

:2<br />

3. 2 5 5 = 24<br />

5 : 12 5 = 24 5 · 5<br />

12 =2<br />

-<br />

<br />

a) 16 i 77 i 16.<br />

b) 22 i 3434 i 22.<br />

zadania .<br />

4. k5 1 ( )<br />

4 : 1 2<br />

− 11 :<br />

11<br />

2 16 mnia<br />

0,9 − 3 1 2 :101 2 · 0,3.<br />

b) (22 − 34) − 0,5 · (34 + 22) = −12 − 28 = −40<br />

a) (16 − 7) + 3 · (7 + 16) = 9 + 3 · 23 = 78<br />

PF<br />

<br />

k5. P F<br />

k i mm =6 1 4 k. P F<br />

. 1<br />

Opowiezi o zaa<br />

11. o 41<br />

225 dm2 12. 2<br />

Sprawdź się!<br />

1. a) −23 3 4 b) 21 6 c) 0,4 2. D 3. a) 78 b) −40 4. PF<br />

<br />

POLA:<br />

4<br />

5<br />

3 1 2<br />

kg pomidorw<br />

kg jabek<br />

2,2 kg gruszek


I. ICB I DIAAIA<br />

Temat lekcji:<br />

1. <br />

Cele lekcji<br />

<br />

<br />

<br />

Ucze:<br />

• zna i stosuje kolejność wykonywania działań,<br />

• oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego,<br />

• zapisuje wyrażenie arytmetyczne na podstawie<br />

opisu słownego,<br />

• rozwiązuje złożone zadania z wykorzystaniem<br />

umiejętności obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych,<br />

• wykonuje działania na ułamkach zwykłych<br />

i dziesiętnych,<br />

• zaokrągla liczby i szacuje wartości wyrażeń<br />

arytmetycznych.<br />

Wskazwki metoyczne<br />

• Na początku lekcji trzeba przypomnieć najważniejsze<br />

wiadomości, które omówiono w tym<br />

dziale. Można wykorzystać do tego zestawienie<br />

Powtórz wiadomości znajdujące się obok.<br />

• Warto też zasugerować uczniom, że to zestawienie<br />

może być pomocne podczas samodzielnego<br />

rozwiązywania zadań.<br />

• Proponujemy następującą metodę powtórzenia:<br />

– Przygotowanie przed lekcją zestawu zadań<br />

z sekcji Sprawdź umiejętności. Wydrukowanie<br />

kilku kopii i pocięcie ich tak, by każde<br />

zadanie było oddzielnie. Jeśli istnieje ryzyko,<br />

że nie wystarczy czasu, by uczniowie rozwiązali<br />

wszystkie zadania, można niektóre z nich<br />

pominąć.<br />

– Podzielenie uczniów na grupy 3–5-osobowe.<br />

Dobrze jest zadbać o to, by w każdej grupie<br />

byli uczniowie zdolni i ci, którzy często potrzebują<br />

pomocy. W miarę możliwości warto<br />

też zadbać o to, by do jednej grupy nie trafiły<br />

osoby często wchodzące ze sobą w konflikt.<br />

– Rozdanie uczniom siedzącym w grupach<br />

pierwszego zadania i powiedzenie im, że<br />

w każdej chwili mogą podejść do <strong>nauczyciela</strong>,<br />

żeby przedstawić rozwiązanie lub otrzymać<br />

wskazówkę.<br />

– Przekazywanie następnego zadania dopiero<br />

po poprawnym rozwiązaniu poprzedniego.<br />

Liczba prób może być dowolnie duża.<br />

– W klasach lubiących rywalizację, np. klasach<br />

sportowych, można wyświetlić tabelę<br />

z grupami i numerami zadań. Kiedy grupa<br />

wykona zadanie, otrzymuje plusa (niezależnie<br />

od liczby prób). Wpłynie to korzystnie<br />

na motywację. Należy jednak uważać z taką<br />

tabelą w klasach skłóconych lub w przypadku<br />

uczniów źle znoszących porażki.<br />

2<br />

<br />

<br />

Doawanie<br />

i oejmowanie<br />

Mnoenie<br />

Dzielenie<br />

Sprowadzamy uamki do wsplnego<br />

mianownika.<br />

Zamieniamy liczby mieszane<br />

na uamki niewaciwe.<br />

Pierwszy uamek mnoymy<br />

przez odwrotno drugiego uamka.<br />

<br />

Doawanie<br />

i oejmowanie<br />

Mnoenie<br />

Dzielenie<br />

I. <br />

3 2 21 10<br />

2 + = 2 + = 2<br />

31<br />

5 7 35 35 35<br />

1 – 2 5<br />

3 = 3 – 4<br />

= 3 1<br />

2 5 10 10 10<br />

1 1<br />

1 · =<br />

10<br />

5<br />

3 2<br />

6<br />

3 5 · 2<br />

3 = 4<br />

1 1<br />

1 6<br />

2 17 17 18<br />

5 : = · = 6<br />

3 18 1 3 17 1<br />

Zapisujemy jednoci pod jednociami,<br />

dziesitki pod dziesitkami itd.<br />

2,46<br />

+ 3,5<br />

5,96<br />

1,20<br />

– 1,14<br />

0,06<br />

W wyniku oddzielamy przecinkiem<br />

tyle cyfr kocowych,<br />

ile cznie byo cyfr po przecinkach<br />

w obu uamkach dziesitnych.<br />

1,23 · 0,2 = 0,246<br />

2 miejsca 1 miejsce 3 miejsca<br />

Przesuwamy przecinki w dzielnej<br />

i dzielniku, tak aby dzielnik<br />

by liczb cakowit.<br />

5,25 : 0,5 = 52,5 : 5 = 10,5<br />

Opowiezi o zaa<br />

<br />

<br />

amek zwyky ma rozwinicie dziesitne:<br />

skoczone, np.<br />

1 5<br />

= = 0,5<br />

2 10<br />

nieskoczone okresowe, np.<br />

1<br />

3 = 0,333... = 0,(3) okres<br />

<br />

<br />

()<br />

<br />

a 2·,<br />

<br />

:<br />

<br />

+, −<br />

<br />

1. Znajdujemy <br />

.<br />

2. Patrzymy na kolejn cyfr.<br />

Jeli jest mniejsza od 5, to cyfr w rzdzie,<br />

do ktrego zaokrglamy, pozostawiamy<br />

bez zmian, a kolejne cyfry zastpujemy<br />

zerami.<br />

Np. zaokrglenie o czci setnych<br />

135,3<br />

<br />

<br />

Jeli jest wiksza od 5 lub rwna 5,<br />

to cyfr w rzdzie, do ktrego zaokrglamy,<br />

zwikszamy o 1, a kolejne cyfry<br />

zastpujemy zerami.<br />

Np. zaokrglenie o ziesitek<br />

1


Podmowanie dzia I<br />

Wskazwki metoyczne<br />

<br />

1. A i B<br />

C i D.<br />

128<br />

250 A B .<br />

A. 64<br />

B. 13<br />

125<br />

25<br />

0,48 C D .<br />

C. 24<br />

50<br />

D. 12<br />

25<br />

2. <br />

a) 4 5<br />

3. <br />

a) 5 2 3 − 41 9 + 7 36<br />

b) 13 23<br />

50<br />

c) 7 9<br />

40<br />

d) 4 3<br />

22<br />

(<br />

b) −1,44 + (−2,56) + 3,29 c) 3,25 − −2 3 )<br />

− 1 1 5 4<br />

4. a =1,75− 3 5 , b =1,6:11 3 , c =3,8− 23 4 , d =31 3 · 0,2.<br />

<br />

<br />

<br />

A. b < d < a < c B. b < d < c < a C. d < c < a < b D. d < c < b < a<br />

5. <br />

a) 25 061 b) 4520 c) 32 151 d) 923 975<br />

6. 0,01<br />

a) 0,2527 b) 3,1852 c) 2,0072 d) 12,195<br />

– Alternatywnie można podzielić uczniów ze<br />

względu na ich umiejętności. Wtedy wybieramy<br />

zadania o stopniu trudności dostosowanym<br />

do możliwości grupy. By zwiększyć liczbę zadań<br />

i zróżnicować stopień trudności, możemy<br />

wybierać zadania nie tylko z powtórzenia, ale<br />

też z części Potrenuj – zadania uzupełniające.<br />

– Mimo że praca w grupach z pewnością zajmie<br />

więcej czasu niż praca równym frontem, warto<br />

stosować ją także na lekcjach matematyki.<br />

Ta metoda rozwija kompetencje społeczne<br />

uczniów, a także uatrakcyjnia zajęcia.<br />

<br />

Powtórzenie można realizować w formie interaktywnej<br />

zagadki detektywistycznej umieszczonej<br />

w multibooku. Zawiera ona wszystkie kluczowe<br />

pojęcia pojawiające się w danym dziale, a proponowana<br />

forma motywuje uczniów do wykonania<br />

każdego zadania.<br />

<br />

Kolejnym sposobem na realizację powtórzenia<br />

jest gra koło fortuny umieszczona w multibooku.<br />

Z założenia w grze tej uczniów dzielimy na dwie<br />

grupy, które toczą pojedynek.<br />

7. <br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

zadania 1.<br />

Warto przypomnieć, jaki ułamek nazywamy<br />

nieskracalnym oraz jakie są cechy podzielności<br />

liczb.<br />

zadania .<br />

Opowiezi o zaa<br />

<br />

1. AD 2. a) 0,8 b) 13,46 c) 7,225 d) 4,1(36) 3. a) 1 3 4 b) −0,71 c) 43 5<br />

4. C 5. a) 25 100 – z nadmiarem b) 4500 – z niedomiarem c) 32 200 –<br />

z nadmiarem d) 924 000 – z nadmiarem 6. a) 0,25 – z niedomiarem<br />

b) 3,19 – z nadmiarem c) 2,01 – z nadmiarem d) 12,2 – z nadmiarem<br />

7. Wskazówka: 2000 m < 2460 m.<br />

<br />

Warto przypomnieć zasady porównywania ułamków.<br />

zadania 7.<br />

Zaokrąglenie do tysięcy metrów:<br />

2460 ≈ 2000<br />

Zaokrąglenie do dziesiątek metrów:<br />

2460 ≈ 2460<br />

2000 < 2460


I. ICB I DIAAIA<br />

zadania 10.<br />

26 : 2,2 = 11,81... ≈ 12<br />

Odp. Tata powinien kupić co najmniej 12 paczek<br />

paneli.<br />

zadania 12.<br />

Obliczenie, ile małych opakowań karmy należy<br />

kupić oraz ile wyniesie koszt ich zakupu.<br />

3,6 : 0,45 = 8<br />

8 · 8,28 = 66,24 [zł]<br />

Obliczenie, ile dużych opakowań karmy należy<br />

kupić oraz ile wyniesie koszt ich zakupu.<br />

3,6:1,8=2<br />

2 · 22,50 = 45 [zł]<br />

Odp. A2<br />

zadania 1.<br />

8. <br />

a) −5 · 30 : (−6) b) 2 1 (<br />

4 :(−0,5) : −3 3 )<br />

8<br />

c) −3 1 (<br />

5 · −1 1 )<br />

· (−15)<br />

3<br />

9. <br />

a) 13,9 : 7 + 20 · 0,53 b) 7 9 10 :2− 32 : 3,9 c) 2,98 · (−7) + 24 5 · 3 19<br />

20<br />

10. -<br />

26 m 2 2,2 m 2 <br />

<br />

11. a = 1,101 , b = 1,(101), c =1,1001, d = 1,(1001).<br />

<br />

<br />

A. a B. b C. c D. d<br />

Inormacje do zada 12. i 13.<br />

0,45 kg8,28 zł i 1,8 kg<br />

22,50 zł.<br />

12. 3,6 kg<br />

<br />

AB1., 2.3.<br />

22,50 : 1,8 = 12,50<br />

Odp. A<br />

zadania 1.<br />

A. Tak,<br />

B. <br />

<br />

1. <br />

2.<br />

3.<br />

<br />

21,24 zł<br />

<br />

<br />

Obliczenie powierzchni działki w m 2 .<br />

25,2 · 36 = 907,2<br />

Trawnik zajmuje 1 powierzchni działki.<br />

3<br />

Warzywa zajmują 1 3 :6= 1 powierzchni działki.<br />

18<br />

Obliczenie, jaką część powierzchni działki zajmuje<br />

sad oraz ile to metrów kwadratowych.<br />

(<br />

1 1<br />

−<br />

3 + 1 )<br />

=1− 7 18 18 = 11<br />

18<br />

11 · 907,2 = 554,4 ≈ 600<br />

18<br />

Odp. Sad zajmuje około 600 m 2 .<br />

<br />

13. <br />

1 kg<br />

A. 12,50 zł B. 13,40 zł C. 18,40 zł D. 22,50 zł<br />

14. 25,2 m × 36 m 1 3 <br />

6<br />

<br />

<br />

15. <br />

(<br />

a) 3 1 )<br />

7 − 25 : 2 b) 6 1 (<br />

7 3<br />

3 :42 3 − 5 · 2<br />

5 − 1 )<br />

3<br />

I. <br />

Opowiezi o zaa<br />

c) −3 1 5 : 1 3 · 4 − 0,1 · 0,5<br />

9<br />

8. a) 25 b) 1 1 c) −64 9. a) 12 b) −4 c) −9 10. 12 paczek 11. B<br />

3<br />

12. A2 13. A 14. 600 m 2 15. a) 9 14 b) 1 1 19<br />

c) −4<br />

42 60


Podmowanie dzia I<br />

zadania 1.<br />

<br />

1. 11<br />

13 12 13 <br />

<br />

2. a = 1 3 − 1 8 , b = 1 2 − ( 1<br />

3 − 1 4<br />

a i cb.<br />

) (<br />

oraz c = 1<br />

2 − 1 ) 2 ( 1 +<br />

3 3 − 1 ) 2<br />

4<br />

3. 1 2 -<br />

1.<br />

4. 1<br />

32 <br />

<br />

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6<br />

11<br />

13 = 22<br />

26<br />

12<br />

13 = 24<br />

26<br />

Taką liczbą jest na przykład ułamek 23<br />

26 .<br />

Jest nieskończenie wiele liczb większych od 11<br />

13<br />

i jednocześnie mniejszych od 12<br />

13 .<br />

Należy zauważyć, że:<br />

11 11 000<br />

=<br />

13 13 000 ,<br />

12 12 000<br />

=<br />

13 13 000 .<br />

11 001 11 002 11 002 11 999<br />

Każda z liczb , , , …,<br />

13 000 13 000 13 000 13 000<br />

spełnia podane warunki.<br />

5. <br />

1 6 <br />

A. 100<br />

100<br />

100<br />

B.<br />

C.<br />

D. 100 − 1<br />

600<br />

600 − 1<br />

600 + 1<br />

600<br />

6. <br />

I. 0,2(9) II. 0,298 III. 0,2(5)<br />

0,3.<br />

7. <br />

a) 12 557,281 b) 12,(345)<br />

c) 5 <br />

8<br />

7<br />

d) 1 do 0,1.<br />

125<br />

Na przykład:<br />

1<br />

2 = 3 6 = 1 3 + 1 6<br />

1<br />

2 = 6 12 = 1 4 + 1 6 + 1 12<br />

1<br />

2 = 9 18 = 1 3 + 1 9 + 1 18<br />

1<br />

2 = 10<br />

20 = 1 4 + 1 5 + 1 20<br />

zadania .<br />

8. 301 230 km 2 2 km 2 <br />

<br />

WOC<br />

301 230 km 2<br />

ONAKO<br />

2km 2<br />

<br />

<br />

Opowiezi o zaa<br />

1. Wskazówka: np. 23 , takich liczb jest nieskończenie wiele.<br />

26<br />

2. Wskazówka: a + c = 35<br />

144 < 5 12 = b 3. np. 1 4 + 1 6 + 1 12 = 1 2<br />

4. C<br />

5. B 6. I i II 7. a) 12 600 b) 12,3453453 c) 0,63 d) 1,1 8. 150 000<br />

razy (szacując przy założeniu, że powierzchnia Włoch ma 300 000 km 2 )


I. ICB I DIAAIA<br />

zadania 9.<br />

Obliczenie, ile litrów borówek uzbierała Ela.<br />

2 2 3 :4= 8 3 · 1<br />

4 = 2 3<br />

Obliczenie, ile litrów borówek uzbierała Zosia.<br />

2<br />

3 · 1,5 = 2 3 · 3<br />

2 =1<br />

Obliczenie, ile litrów borówek muszą jeszcze<br />

uzbierać dziewczęta.<br />

5 − 2 2 3 − 2 3 − 1=2 3 =0,(6)<br />

Odp. Dziewczęta muszą jeszcze uzbierać 0,(6) litra<br />

borówek.<br />

9. 5 l<br />

<br />

2 2 3 l 4<br />

a Zosia 1,5<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

10. A i B<br />

C i D.<br />

179,2 : (−2,24) A B . A. B.<br />

3,78 · (−2,53) C D od (−10). C. D.<br />

zadania 10.<br />

Warto zauważyć, że w pierwszym zdaniu do wytypowania<br />

odpowiedzi wystarczy określić znak<br />

wyniku działania.<br />

11. <br />

12,5 l<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

0,25 l<br />

<br />

13 x 6 x<br />

0,6 l<br />

0,2 l<br />

DZIE 1.<br />

1. DZIE 2.<br />

zadania 11.<br />

Obliczenie, ile litrów płynu wlano pierwszego<br />

dnia.<br />

13 · 0,6 = 7,8<br />

Obliczenie, ile litrów płynu wlano drugiego dnia.<br />

6 · 0,2 = 1,2<br />

Obliczenie, ile litrów płynu zmieści się jeszcze<br />

w pojemniku oraz ile to butelek o pojemności<br />

0,25 l.<br />

12,5 − (7,8 + 1,2) = 3,5<br />

3,5 : 0,25 = 14<br />

Odp. W zbiorniku zmieści się jeszcze 14 butelek<br />

o pojemności 0,25 l.<br />

zadania 1.<br />

Warto zwrócić uwagę uczniów na kolejność wykonywania<br />

działań w wyrażeniach w liczniku<br />

i w mianowniku. Dopiero po obliczeniu wartości<br />

tych wyrażeń należy podzielić otrzymane liczby.<br />

<br />

12. <br />

(<br />

2 3 ) (<br />

4 − 15 − 5 2 )<br />

9 3 − 63 <br />

8<br />

A. 35<br />

B. 1 35<br />

C. 1 65<br />

D. 2 13<br />

72<br />

72<br />

72<br />

72<br />

13. <br />

a) [ 23 + (12 · 4 − 48 : 3 · 2) · 2 ] :11<br />

b) (8 · 14 + 12 · 14) − [ (2 · 51 − 140 : 2) · (24 + 4 · 6) − 5 ] :1531<br />

14. <br />

(3 1 ) (<br />

3<br />

a)<br />

− 1,2 : 3 − 1 )<br />

(<br />

4<br />

(6 1 ) 2<br />

b) (1 − 0,5) · 1<br />

3 − 5 2 3)<br />

− 1 (<br />

· 1<br />

3 4)<br />

− 1 (<br />

· 1<br />

4 5)<br />

− 1<br />

15. <br />

I. <br />

Opowiezi o zaa<br />

2 1 3 − 11 5 − 3 5 · 11 9 + 1 ( 6<br />

3,5 : 1,4 − 4 1 3 − 2 1 ) .<br />

:0,5<br />

6<br />

9. 0,(6) l 10. AD 11. 14 12. C 13. a) 5 b) 279 14. a) 24<br />

55<br />

1<br />

b) 15. − 19<br />

2880 55


da ilracji i zdj<br />

ra ilustracji i zj:<br />

ada<br />

e wny-<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-


Nowy cykl – zatwierdzony przez nauczycieli i uczniów!<br />

Dla ucznia<br />

NOWOŚĆ<br />

2023<br />

Nowy podręcznik do matematyki<br />

matematyka w <strong>punkt</strong><br />

7<br />

Podręcznik<br />

Szkoła podstawowa<br />

Przykłady rozwiązywania<br />

zadań krok po kroku<br />

Ćwiczenia bliźniacze<br />

do każdego przykładu<br />

Współczesna szata graficzna<br />

bliska uczniom<br />

Przystępny język przekazu<br />

Urozmaicone zadania o różnym<br />

stopniu trudności (w tym zadania<br />

egzaminacyjne)<br />

Podsumowania działów w formie<br />

notatek graficznych<br />

Czytelne diagramy, schematy<br />

i infografiki<br />

Nowy zeszyt ćwiczeń do matematyki<br />

NOWOŚĆ<br />

2023<br />

Spójna koncepcja od 4 do 8 klasy<br />

Doskonała korelacja z materiałem<br />

z podręcznika<br />

Urozmaicone zadania o różnym<br />

stopniu trudności (w tym typu<br />

egzaminacyjnego oraz dla uczniów<br />

zainteresowanych matematyką)<br />

Praktyczne ćwiczenia<br />

odwołujące się do przykładów<br />

z życia codziennego i najnowszych<br />

technologii<br />

Przejrzysty i czytelny układ treści<br />

Podpowiedzi do zadań<br />

Przystępny język przekazu<br />

Zeszyt ćwiczeń<br />

Szkoła podstawowa7<br />

Dla <strong>nauczyciela</strong><br />

NOWOŚĆ<br />

2023<br />

Podręcznik <strong>nauczyciela</strong><br />

Komentarze do zadań, przykładów<br />

i ciekawostek<br />

Wskazówki metodyczne<br />

do wszystkich tematów<br />

Odpowiedzi do wszystkich zadań<br />

z podręcznika i zeszytu ćwiczeń<br />

Praktyczne rady, jak pracować<br />

z uczniami zdolniejszymi oraz takimi,<br />

którzy potrzebują dodatkowego wsparcia<br />

Propozycje innowacyjnych materiałów<br />

dydaktycznych, które urozmaicą lekcję<br />

matematyka w <strong>punkt</strong><br />

7<br />

Podręcznik <strong>nauczyciela</strong><br />

Szkoła podstawowa<br />

Kompleksowe rozwiązania:<br />

dokumentacja metodyczna<br />

materiały dydaktyczne<br />

diagnozy przedmiotowe<br />

nowy generator sprawdzianów <br />

i kartkówek<br />

nowy multibook<br />

ćwiczenia interaktywne<br />

plansze interaktywne<br />

cyfrowe odzwierciedlenia <br />

podręczników<br />

próbny egzamin ósmoklasisty<br />

Masz pytania dotyczące oferty? Napisz na: nowa.ofertaSP@wsip.pl<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!