05.07.2023 Views

ЛОГИСТИКА 6 / 2023

Четете в броя: * С Мариета Григорова, управител на Гебрюдер Вайс България, разговаряме за сегашната ситуация, за бъдещето, за качествата на лидера. * Мартин Кушев, логистичен мениджър на ВИТТЕ Аутомотив България, разказва как се завладяват световните пазари и какви са спецификите на веригите на доставки при аутомотив сектора. * Йордан Стоянов, генерален мениджър на Деламод България, по повод откриването на едно от най-добрите крос-док съоръжения в страната. * ЕС не се справя с целите за интермодалност - може ли наистина Европа да има чиста икономика до 2050 г.? * Има ли привилегировани в жп превозите - КЗК разследва НКЖИ за злоупотреба с господстващо положение. * Идва ли краят на глобализацията и свободната търговия? и още...

Четете в броя:
* С Мариета Григорова, управител на Гебрюдер Вайс България, разговаряме за сегашната ситуация, за бъдещето, за качествата на лидера.
* Мартин Кушев, логистичен мениджър на ВИТТЕ Аутомотив България, разказва как се завладяват световните пазари и какви са спецификите на веригите на доставки при аутомотив сектора.
* Йордан Стоянов, генерален мениджър на Деламод България, по повод откриването на едно от най-добрите крос-док съоръжения в страната.
* ЕС не се справя с целите за интермодалност - може ли наистина Европа да има чиста икономика до 2050 г.?
* Има ли привилегировани в жп превозите - КЗК разследва НКЖИ за злоупотреба с господстващо положение.
* Идва ли краят на глобализацията и свободната търговия?
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!