Beskyttelse af havnaturen i indre danske farvande - status og ...

awsassets.wwfdk.panda.org

Beskyttelse af havnaturen i indre danske farvande - status og ...

1 Sammenfatning

Danske farvande indeholder en lang række marine naturtyper, som huser rige dyre- og

plantesamfund. Der findes dog stadig store områder derude, som vi kender forbavsende

lidt til som f.eks. de dybe render og huller i det østlige Kattegat. I nogle tilfælde ved vi

intet om de biologiske samfund, som findes i disse områder. Dertil kommer, at havenes

dyr og planter og deres levesteder gennem århundreder har været under stort pres fra

f.eks. stenfiskeri og fiskeri med bundslæbende redskaber.

Denne rapport har til formål at gøre status over beskyttelsen af den marine natur i indre

danske farvande og at udarbejde anbefalinger til forbedringer. Der fokuseres i høj grad på

anvendelsen af beskyttede havområder som redskab til beskyttelse af marin biodiversitet

mod de menneskelige aktiviteter, som har en direkte negativ påvirkning på havnaturen.

Der er derfor ikke lagt vægt på beskyttelse mod f.eks. forurening og iltsvind, som er

meget store, overordnede trusler mod havnaturen. Disse trusler kan kun modvirkes

gennem langsigtede, integrerede indsatser for forbedring af vandmiljø.

Først ved EF-Habitatdirektivets ikrafttræden i 1992 blev Danmark bl.a. forpligtet til at

oprette beskyttede habitatområder på søterritoriet med decideret marin natur som

udpegningsgrundlag. Disse habitatområder har til formål at beskytte og bevare den

biologiske mangfoldighed i danske havområder og er således vejen frem for fremtidens

marine naturbeskyttelse. De eksisterende marine habitatområder beskrives i denne rapport

på baggrund af det generelt meget spinkle (men voksende) vidensgrundlag, vi har om

vores havområder samt på baggrund af en række mere utraditionelle kilder. Rapporten

gennemgår ligeledes andre former for bevidst eller ubevidst beskyttelse af natur på

søterritoriet.

Nogle af de direkte trusler mod havnaturen og dens økologiske sammenhænge belyses og

beskrives, og der argumenteres for, at de eksisterende udpegninger af marine

habitatområder og den overordnede forvaltning af havnaturen fortsat er utilstrækkelige til

at beskytte og bevare biologisk mangfoldighed i danske havområder.

På baggrund af videnskabelig best practice, forsigtighedsprincippet og sund fornuft er der

i rapporten udarbejdet en række anbefalinger og forslag til en realistisk og væsentlig

opgradering og effektivisering af især habitatområderne i indre danske farvande samt

forvaltningen af disse. Følgende er eksempler på anbefalinger:

• Konkrete, supplerende habitatområder foreslåes udpeget.

• Mindre habitatområder bør i flere tilfælde slåes sammen til større, økologiske

enheder for at optimere beskyttelse og forenkle forvaltning.

• Det anbefales, at der i samtlige habitatområder nedlægges forbud mod alle

aktiviteter, som fysisk kommer i berøring med naturtyperne i områderne.

• Det anbefales at genoprette stenrev for at reetablere mulige afbrudte økologiske

sammenhænge.

Anbefalingerne i rapporten svarer til en udvidelse af arealet af beskyttede havområder fra

de nuværende knap 8% til ca. 14% af de indre danske farvande.

WWF-Danmark ønsker med denne rapport både at opfordre og bidrage til både

nytænkning og en væsentlig opprioritering af beskyttelsen af den biologiske

mangfoldighed i danske havområder.

7

More magazines by this user
Similar magazines