Frederikskirken - Den danske Kirke i Paris

frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken - Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken

Hilsen fra

Sommer 2012 • juni - august • www.frederikskirkenparis.dk

Den danske Kirke i Paris


adresser

Frederikskirken

Den danske Kirke i Paris

17, rue Lord Byron

75008 Paris

Præstepar

Marianne og Asger

Gyldenkærne

Tlf 01 42 56 12 84

E-mail dankirke@free.fr

Træffes bedst om formiddagen.

Ved personligt

fremmøde kontakt venligst

præsten inden. Mandag er

fridag. Træffes ikke i august.

Ungdomsrådgiver

Gabriela Anna Cieploch

Tlf 09 51 13 82 31

E-mail ungkontor@free.fr

Kontortid

Tirsdag 10-15 samt 20-22

Torsdag 15-18

Fredag 10-15

Træffes iøvrigt efter aftale.

Mandag er fridag.

Træffes ikke i juli.

Kirkeassistent

Juni: Ann Sofi Gundtoft

Sommer: Nynne Standrup

og Phillip Martinussen

Organist

Juni: Johan Sigvard Jensen

Juli: Flemming Dreisig

2

M

Økonomimedarbejder

Lotte Nør Larsen

Tlf 01 42 89 66 46

E-mail kirkeadm@free.fr

Kontortid

Tirsdag 10-15.30

Torsdag 10-15

Lukket i de franske

skoleferier. Træffes ikke i

i juli og august.

Kirkerådet

Formand

Søren Eskildsen

Tlf 01 42 25 90 03

Næstformand

Lisbeth Alkjærsig

Sekretær

Marianne Papiau

Øvrige medlemmer

Ulla Smidt, Katja Dombernowsky,

Christian Mourlaque,

Birgit Piccirillo,

Klaus Ebbe, Christian

Geertsen

Suppleanter

Frederik Paulsen, Ib Pedersen

Avenue de Friedland


Avenue des Champs-Elysées

M

åbningstider

Juni

Mandag lukket

Tirsdag 10-22

Onsdag 15-21

Torsdag 15-22

Fredag 10-15

Lørdag 10-14

Søndag 10-14

Juli

Alle hverdage

undtagen mandag 14-17

Lørdag lukket

Søndag 10-14.

August

Alle hverdage

undtagen mandag 14-17

Lørdag og søndag lukket

Frederikskirken er tilknyttet

Danske Sømands- og

Udlandskirker, DSUK

• www.dsuk.dk


præsten skriver

Kirkens rum og

rummelighed

Ordet rummelighed er et abstakt begreb, der udover at beskrive

materielle fysiske forhold også beskriver menneskelige

egenskaber. Vi møder begrebet mange steder; i arkitekturen,

i pædagogiken, og som et synonym for tolerance. Ordet

svinger fra at beskrive rent praktiske forhold til at beskrive

menneskelige egenskaber. Der er en form for rummelighed,

der kommer indefra ”fra hjertet” og en anden rummelighed,

der ret praktisk er begrænset til spørgsmålet om hvor mange

er der plads til ? Et aktuelt spørgsmål er altid, hvor meget bør

vi, vil vi og kan vi rumme både samfundsmæssigt, politisk,

menneskeligt – også kirkeligt for den sags skyld?

Den danske Folkekirke er rummelig. Og mere end at

der i arkitektonisk forstand er højt til loftet. Her er plads til

mennesker af alle slags, og det skal der være. Det er det, der

skaber netop „folkets” kirke. Rummeligheden er til debat i

øjeblikket i Den danske Folkekirke. Mange vil sikkert have

bemærket den heftige debat i Danmark omkring det bebudede

lovforslag om indførelse af vielse af homoseksuelle. Sindene har

været i kog i alle egne af det lille land og meget er sagt for og

imod. For mange handler det ikke udelukkende om ligestilling,

men om tradition og teologi. Det handler også om definitioner

på ord som ægteskab og ægtefælle. Rummelighed er at rumme

en mangfoldighed af menne-skeliv. Og dernæst også at kunne

rumme både dem som er for og imod. Uden tvivl er det en

tolknings, holdnings og tros sag, der er på spil i dette tilfælde -

et spørgmål om tolkning af skrift og tradition.

Kunsten bliver at kunne fastholde Folkekirken i al dens

mangfoldighed i forening med staten som netop værende

folkets kirke og ikke en særlig gruppe menneskers kirke og det

til trods for en mangfoldighed af modsatrettede holdinger og

meninger. En rummelighed der nødvendigvis på sprænge hidtil

satte rammer.

Rigtig god sommer.

› FOTO BO NYGAARD LARSEN

Af Marianne Nørgaard

Gyldenkærne, præst

3


kolofon

Hilsen fra

Frederikskirken

Sommer 2012 • juni - august • www.frederikskirkenparis.dk

Den danske Kirke i Paris

Hilsen fra Frederikskirken

udgives af kirkerådet

Den danske Kirke i Paris

17, rue Lord Byron

75008 Paris

Ansvarshavende redaktør

Marianne Gyldenkærne

Tlf 01 42 56 12 84

E-mail dankirke@free.fr

Design & layout

Bo Nygaard Larsen

E-mail

bo@bonygardlarsen.dk

Tryk

Glumsø Bogtrykkeri

Oplag

1.000 eksemplarer

Næste nummer

Udkommer den 1.

september

Forsidefoto

Forskellige indtryk fra

Frederikskirken.

Fotos Gabriela Cieploch

4

Navne

Hver sommer skiftes der ud i personalet og derfor skal der

lyde en stor tak til en række medarbejdere.

Farvel og tak til organist Johan Sigvard Jensen, som har

fyldt Frederikskirken med sit dejlige orgelspil og sit milde

sind det sidste år. Og farvel og ligeså stor tak til kirkeassistent

Ann Sofi Gundtoft, hvis kager har været helt fantastiske.

Velkommen til sommerassistenterne Nynne Standrup

og Philip Martinussen fra København. Og velkommen til

sommerens organist, Flemming Dreisig, tidligere domorganist

ved Københavns Domkirke. Flemming Dreisig afløser

Grethe Krogh, der i over 20 år har været Frederikskirkens

sommerorganist.

undervisning i frederikskirken

Lørdagsskole

Cirka 12 lørdage om året kl.

10-13 fra og med børn i collegealderen.

Kontakt

Asger Gyldenkærne, leder

Onsdagsskole

Onsdag kl. 10-13 for børn fra

6 til 13 år

Kontakt

Asger Gyldenkærne, leder

Tlf 01 42 56 12 84

Børnehave

Onsdag kl. 9-16 for børn fra

3 til 6 år.

Kontakt

Maya Kokott, leder

Tlf 06 03 13 46 29)

Vuggestue

Torsdag kl. 9-15 for børn fra

1 til 3 år.

Kontakt

Ulla Schmidt Andersen, leder

Tlf 06 45 21 18 73


Hvad kan det kristne

budskab bruges til

i vores daglige

praktiske liv?

Når vi mennesker befinder os i

etiske og moralske dilemmaer,

er vi i sidste ende overladt til

vores samvittigheds stemmes

vejledning. Det er her, at

»

de bibelske fortællinger

bliver relevante.

Af Tine Kristensen,

cand.theol


I forbindelse med mit teologiske studie

på Københavns universitet, har jeg

ofte spurgt mig selv, om kirken stadig

har noget vigtigt og relevant at tilbyde det

moderne menneske. Spørgsmålet er, om vi i

virkeligheden kan bruge det kristne budskab

til noget i vores daglige praktiske og hektiske

liv? I mit arbejde, som sygeplejerske på Rigshospitalets

intensivafdeling i København, har

jeg tit oplevet svaret på dette spørgsmål.

En af mine stærkeste oplevelser, i den

forbindelse, fik jeg i en aftenvagt, for snart

længe siden, hvor jeg lige forinden havde været

til en forelæsning i Søren Kierkegaards værk

Kjerlighedens Gjerninger på universitetet.

Da jeg trådte ind på stuen, til den patient jeg

skulle passe den aften, var mine tanker endnu

optaget af dagens tekst, samt den efterfølgende

diskussion om angst og magtesløshed.

Du må aldrig føle dig magtesløs

Patienten var en ung mand, som var døende

og hans unge hustru stod ligesom forstenet ved

sengen. Jeg gik hen til hende, præsenterede

mig, og efter at have givet hende et knus, sagde

jeg til hende:

„Du må virkelig føle dig magtesløs?”.

Hun svarede ikke, men begyndte at græde.

Inspireret af mine tanker begyndte jeg at tale

med hende. Sidst på vagten, da jeg skulle til at

gå hjem, sagde hun:

„Jeg har aldrig, tidligere i mit liv, følt mig så

godt forstået, som i aften. Hvordan kunne du

beskrive min indre sindstilstand så præcist, og

samtidig forstå mig bedre, end jeg nogensinde

har forstået mig selv?”

6

I det øjeblik forstod jeg, at det ikke var mig,

men Søren Kierkegaards ord og det kristne

budskab, der havde banet vejen for denne

forståelse.

Hvad er meningen med livet?

Efter den oplevelse er jeg efterhånden blevet

mere og mere klar over, at det kristne budskab

stadig er yderst relevant og brugbart i

vores daglige praktiske og hektiske liv. Når

vi mennesker befinder os i en situation, hvor

livet gør ondt, eller hvor vi har ondt i sjælen,

søger vi ofte lindring for smerten ved at stille

spørgsmål som: „Hvorfor er jeg til?” eller

„hvad er meningen med mit liv?”

Spørgsmålene åbner for nye fortolknings

muligheder af meningen med vores liv, og i

disse fortolknings muligheder er det kristne

budskab både relevant og vedkommende.

Spørgsmålet er så: „Er det kristne budskab

også relevant og brugbart for os moderne

mennesker, når vi befinder os i en livs situation

hvor alt er godt, vi har styr på os selv og vores

liv?”

Jeg oplever, at kirkens budskab også i den

situation er meget brugbart, hvis det bliver

formidlet i et almindeligt dagligdags sprog,

som vi kan relatere os til. Igennem det at

kunne relatere sig til det fortalte, kan vi

pludselig opleve, at vi genkender os selv og

vores liv i budskabet. Betingelsen for denne

genkendelighed er dog en vis åbenhed, og vilje

til selvransagelse, samtidig med anerkendelsen

af vores handlingers virkning.

De fortællinger, som vi hører i kirken,

fortæller grundlæggende noget om det at være

menneske i relation til os selv, andre men-

nesker, verden og Gud.


det kristne budskab i det praktiske liv

Diskuterer vi for eksempel et emne som

etik og moral i en andet sammenhæng, ved vi

alle, at vi skal respektere samfundets love og

dermed dommernes afgørelser.

Det skyldes, at vi har besluttet at konstruere

vores samfund som et demokratisk retssamfund.

Men dommeren kan kun bedømme

og dømme vores handlinger ud fra de fremlagte

beviser og fakta. Det skyldes at dommeren ikke

selv kan få direkte adgang til vores dybeste

bagtanker og motiver, hvis vi ikke selv tillader

det.

Vores samvittigheds stemme

Det betyder, at når vi mennesker befinder os

i etiske og moralske dilemmaer, er vi i sidste

ende overladt til vores samvittigheds stemmes

vejledning. Det er i denne vejledning, at de

bibelske fortællinger bliver relevante.

Samvittighedens stemme eller opråb er,

ifølge den danske filosof Søren Kierkegaard og

den franske filosof Paul Ricæur, en afgørende

betingelse for menneskets identitetsdannelse

og dermed selvforståelse. De betragter begge,

meget groft sagt, vores samvittighed som et

udtryk for Guds direkte tilstedeværelse i vores

liv. I denne sammenhæng skal samvittigheden

forstås som en slags vejledende instans i

vores bevidsthed, der er før etisk. Vores

valgfrihed består så i, om vi vil følge eller

ignorere denne samvittighedens vejledning

eller påbud i tvivlsomme situationer. Denne

samvittighedens kamp foregår som en slags

indre dialog imellem os selv og noget andet i

bevidstheden.

Det er i denne indre dialog i bevidstheden, at

kirken og det kristne budskab kan bidrage med

noget vigtigt, relevant og vedkommende, som

kan bruges direkte i vores daglige praktiske og

hektiske liv.

Det skyldes, at de kristne forstællinger

rummer en slags ”skema” over, hvordan vi

mennesker er på godt og ondt, samt hvilke

konsekvenser vores handlinger har for vores

liv her på jorden.

Konsekvenserne har igen betydning for,

hvordan vi forstår os selv, og dermed lever med

os selv og andre mennesker på godt og ondt.

Det afgørende punkt i den indre dialog er, om

vi tør tro og stole på, at vi ikke er overladt til

os selv i afgørende situationer, og at der nogen

eller noget på spil, der er større end os selv og

vores egen fornuft.

Nogle vil nok kunne genkende denne oplevelse

som en slags mavefornemmelse”eller

intuition, der går forud for alt fornuft og

rationel tænkning. I nogle tilfælde kan denne

fornemmelsen ligefrem tale imod alt fornuft og

så er det et spørgsmål om mod.

Tine Kristensen er

cand.theol og var i

foråret praktikant

ved Frederikskirken. I

mere end 20 år har hun

arbejdet som sygeplejerske med

alvorligt syge og døende patienter

og deres pårørende. De seneste tre år

har hun boet med sin familie

i Paris

7


johan

siger au revoir

Frederikskirkens organist, Johan

Sigvard Jensen, takker

af efter et godt år i Paris.

Her skriver han nærmere om

sit år i byernes by.

Af Johan Sigvard Jensen

Da Frank Sinatra i 1953 vandt en Oscar

og skulle indlede sin takketale, måtte

han fremstamme et forfjamsket: „Ehh

...” og selvironisk tilføjede: „Well, that’s a clever

opening!”, før han kunne begynde sin tale ordentligt.

På samme måde (uden sammenligning i øvrigt)

er det svært at finde de rigtige ord at sige

farvel med (altså udover „farvel”), for jeg har

følt mig hjemme her i kirken i en grad, så jeg

først på det sidste har indset, at jeg altså bare

har været - i stort perspektiv - på fransk visit.

Det har været et forrygende år. Jeg har fået

undervisning af den mest excentriske, arrogante

og fremragende dygtige orgellærer, jeg nogensinde

har haft: Pierre Pincemaille, organist

ved Basilique de St. Denis. Jeg har levet kollegielivet

i Det Danske Hus i Cité Universitaire,

boet på Van Goghs og Amélies Rue Lepic på

Montmartre og siden flygtet fra turistmylderet

til den sydvestlige forstad Meudon – og på den

måde set Paris fra flere, vidt forskellige vinkler.

I sig selv en stor oplevelse.

8

Hvis jeg vendte hjem og ikke var blevet bedre

til at spille orgel, ville folk sige „Hvad har du

dog lavet dernede?”, og hvis jeg vendte hjem

uden at have oplevet byen, ville folk sige det

samme.

Jeg har forsøgt at gøre begge dele 100%, og

resultatet har været, at jeg ganske simpelt har

haft det rigtig sjovt.

I en tid, hvor der med jævne mellemrum

derhjemme bliver sat spørgsmålstegn ved kirkens

eksistensberretigelse, og hvor udsigten for

kirkemusikere af og til synes ret dyster, har det

været dejligt at være en del af en kirke, som i

den grad er i kontakt med sine brugere, og som

der helt åbenlyst er brug for.

Jeg har følt mig ualmindelig velkommen

og værdsat, og det har været en stor inspiration

året igennem at være en del af den særlige

energi, der er i Den Danske Kirke.

Hvor jeg håber, det fortsætter langt ud i

fremtiden.

Til gengæld – og det er nok så vigtigt – er jeg

blevet klar over, at Paris ikke er min by. Køben-


Hør Johan Sigvard Jensens

musikforedrag om

Johann Sebastian Bachs

Goldbergvariationerne

og Matthæuspassionen

søndag 3. juni kl. 13.00

i læsesalen.

FOTOS COLOURBOx, BO NYGAARD LARSEN

havn er min første store kærlighed, og den slags

er det jo svært at overgå.

Det er mit held at jeg har det sådan, da mit

danskerliv står på standby med både kandidatstudier

ved konservatoriet og arbejde i Hellerup

Kirke ventende efter sommerferien.

Jeg vil på forhånd byde min gode kammerat

Rasmus Anthonisen velkommen; det er rart at

overlade organistposten til ham. Og i samme

åndedrag vil jeg gerne sige mange tak til torsdagskoret,

jeg er meget glad for at have lært jer

alle at kende. Vi har haft det enormt hyggeligt

og indimellem sunget rigtig smukt!

Næste skoleår skal jeg pendle til Paris cirka

en gang om måneden for at færdiggøre mine

studier hos Pierre Pincemaille, så vi skal heldigvis

i denne omgang ikke kun sige farvel,

også au revoir.

Men alligevel: Tusind tak for denne gang!

Det har været en stor fornøjelse og jeg kommer

til at savne jer.

Som afslutning på min tid hernede vil jeg

holde et foredrag om Johann Sebastian Bach.

Da jeg ankom, var det min plan at bruge året på

at fordybe mig i den franske orgelmusik, men

gennem min lærer

Pierre Pincemaille har jeg også fået fornyet

og forstærket min store interesse for min navnebrors

fantastiske musik. Temaet bliver to af

Bachs hovedværker, Goldbergvariationerne og

Matthäuspassionen, som jeg vil spille uddrag af

og fortælle om.

Foredraget finder sted søndag 3. juni kl. 13

i læsesalen.

Jeg glæder mig til at se jer.

9


kirkens årsberetning

Onsdag den 28. marts var der generalforsamling

i Frederikskirken. Her

aflagde Søren Eskildsen, formand

for kirkerådet, beretning.

Sædvanen tro vil jeg starte med det

vigtigste, nemlig de personer der befolker

kirken, hver dag året igennem.

Præsten, præstens mand, præstens to børn,

og ikke at forglemme, præstehunden, er helt de

samme i forhold til året før. Jeg kan så tilføje, at

præstens kontrakt efter fire år, udløber medio

2012. Skal vi så have ny præst i år? Nej, det

skal vi ikke. Kontrakten med DSUK er allerede

forlænget, så hele præstefamilien fortsætter

også efter sommerferien.

Vi er vant til, at vi får ny organist hvert år

i begyndelsen af september. Det fik vi også

i 2010, hvor Johan Sigvard Jensen afløste

Susanne Thesbjerg. Johan skal spille for os og

lede kor frem til sommerferien. Alle os til stede

her i aften ved jo godt, at Paris er et dejligt

sted at være. Det samme synes unge dygtige

organister også, så jeg kan godt røbe, at Johans

afløser er allerede fundet.

Kirkeassistenten er jo som regel et-årige an-

sættelser. Nanna Rosendahl fratrådte før

sommerferien i 2011. Nanna blev i september

afløst for resten af året af Ida Marie, præstens

ældste datter.

Arrangementet med Ida Marie frem til

udgangen af december 2011 kom i stand som

et resultat af de ændrede behov som følge af det

igangværende byggeri. Per 1. januar i år blev

Ida Marie afløst af Ann Sofi Gundtoft. Ann Sofi

havde vi allerede stiftet bekendstskab med som

frivillig hjælper under julebasaren. Hun skal

være hos os frem til sommerferien, altså i alt

et halvt år, hvorefter vi igen går over til et årig

ansættelse af kirkeassistenten.

Økonomimedarbejder stillingen er siden

efteråret 2010 blevet varetaget af Lotte Nør.

Her er ingen ændringer, Lotte bestrider fortsat

jobbet som økonomimedarbejder, og hun

holder godt styr på kirkens økonomi.

Kirkens ungdomsrådgiver har siden august

2010 heddet Gabriela Cieploch. Den stilling er

normalt for to år ad gangen med mulighed for

forlængelse. Den mulighed har Gabriela netop

benyttet. Vi har derfor glæden og fornøjelsen af

at have Gabriela her i kirken frem til sommeren

2013.

Vedligeholdelse og byggeprojekt

Som jeg indledningsvis sagde, har kir-kens

byggeprojekt stået på siden 2005. Byggeprojektet

har fyldt rigtig meget i kirkerådets

arbejde de sidste syv år.

Af de syv år har 2011 været året hvor alle

anstrengelserne udmøntede sig i gennemførelsen

af det projekt der kunne laves for de

mange rare penge Frederikskirken har fået,

dels fra Det Danske Kirkeministerium og

dels fra Augustinusfonden, Oticon Fonden og

Knud Højgaards Fond, ialt cirka 770.000 euro

eller cirka 5,8 millioner danske kroner.

Jeg synes, der er grund til her at minde

hinanden om, hvor taknemlige vi danske i Paris

bør være over den velvilje disse donationer fra

Danmark er udtryk for. Tænk lige lidt over det

hver gang de nye rare lokaliteter bliver benyttet.

Ved den officielle indvielse den 22. januar i

år, gennemgik jeg alle detaljerne der førte frem

til det projekt der nu er vel gennemført, så jeg

vil ikke gå dybere i detaljerne. Resultatet kan

ses og det taler for sig selv.

Byggeriet gjorde selvfølgelig, at der måtte

skaffes alternative lokaler til kirkens faste børne

aktiviteter. Kirken mødte stor velvilje fra Det


kirkens årsberetning

Danske Studenterhus, hvor vi lånte lokaler til

skolen og til vuggestuen. Børnene blev kørt i

bus her fra kirken ud til studenterhuset i 14.

arrondissement, så der blev ingen afbrydelser

i skole og vuggestuen.

Til børnehaven lejede vi os ind i Den

Skotske Kirke der ligger i rue Bayard her i 8.

arondissement ikke langt her fra. Samtlige

gudstjenester forløb som normalt, idet selve

kirkerummet var uberørt af byggeriet.

Arvesagen

På sidste års ordinære generalforsamling oplyste

jeg om kirkens den gang da netop mod-

tagne arv. Vi har været igennem et langt bureau-

kratisk forløb, inkluisve en ekstraordinær gene-

ralforsamling den 13. november sidste år,

hvor vi på opfordring fra de franske myndigheder

foretog en mindre ændring af kirkens

vedtægter. Desværre maler den bureaukratiske

mølle fortsat, så arven endnu ikke er kommet

til udbetaling. Vi forventer at det sker i løbet

af 2012.

Medlemsskab af kirken

Det er nu syv år siden at medlemsskab af

kirken blev besluttet på en generalforsamling.

Medlemstallet har stabiliseret sig omkring 200.

I 2010 var medlemsallet 224. I 2011 er tallet

faldet til lige under 200. På generalforsamlingen

i 2011 blev kon-tingentet fastsat til 35 euro.

Kirkerådet vil senere i aften foreslå uændret

kontingent, altså 35 euros per år.

Lad mig opfordre til at man betaler nu

umiddelbart efter generalforsamlingen mens

det endnu er i frisk erindring.

Julebasar

En af de tilbagevendende faste årlige glædelige

begivenheder i kirken, endda en af de meget

glædelige, er julebasaren. Igen i år fik vi et

meget flot og tilfredstillende salg, der endnu en

gang overgik sidste års resultat.

Den fornøjelse, det er at give tallene for det

endelige salg, og overskud vil jeg overlade til

Ulla, når hun lidt senenre i aften præsenterer

årsregnskabet.

Også i år var de frivillige julebasar arbejdere

inviteret af vor ambassadør til en festlig komsammen

i ambassadørboligen. Der var i år

ændret lidt på arrangementet, således at ledsagere

ikke deltog, hvilket til gengæld gjorde

det muligt også at invitere de unge hjælpere,

der dermed fik endnu en oplevelse at tage med

hjem til Danmark fra deres Paris ophold.

Sidste år måtte jeg takke ambassadøren in

absentia, idet hun desværre var sygemeldt.

Det behøver jeg heldigvis ikke i år, så jeg vil på

kirkerådets vegne takke for denne gestus det er

hvert år at invitere de mange frivillige.

Tak

Fra kirkerådet skal der ligeledes lyde stor og

varm tak til alle de mange frivillige hjælpere

og til sponsorerne. Også stor tak til de flere

tusinde købelystne, der gæstede basaren i de tre

dage. Til slut vil jeg rette en stor tak til kirkens

samlede personale for endnu et år med god og

engageret indsats i årets løb.

Endelig skal der lyde tak til mine kirkeråds

kollegaer for godt og muntert samarbejde i

2011, herunder en speciel tak til kirkerådets

byggeudvalg, der trak et stort læs under

ugentlige møder med arkitekt og håndværkere.

Tak også til Kirkeministeriet for fortsat

stor velvilje og imødekommenhed og tak for

samarbejdet med vor støtteorganisation i

Danmark, DSUK.

11


kalender juni•juli•august

Juni

Lørdag d. 2. kl. 10.00 Lørdagsskole

Søndag d. 3. kl. 11.00 Gudstjeneste. Trinitatis.

Tirsdag d. 5. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Onsdag d. 6. kl. 19.30 Kirkerådsmøde

12

Prædikant: Cand.theol Tine Kristensen.

Kirkefrokost og foredrag ved Johan Sigvard Jensen

om Bachs guddommelige musik.

Søndag d. 10. kl. 11.00 Gudstjeneste. 1.s.e. trinitatis

Tirsdag d. 12. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 14. kl. 15.00 Læsekreds

Lørdag d. 16. kl. 10.00 Afslutning for lørdagskolen

Søndag d. 17. kl. 11.00 Gudstjeneste. 2.s.e. trinitatis

Tirsdag d. 19. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Søndag d. 24. kl. 11.00 Gudstjeneste. 3.s.e. trinitatis

Prædikant: Flemming Fleinert-Jensen.

Fredag d. 29. kl. 19.00 Skt. Hans aften – husk tilmelding. Se bagsiden.

Juli

Søndag d. 1. kl. 11.00 Gudstjeneste. 4.s.e. trinitatis

Søndag d. 8. kl. 11.00 Gudstjeneste. 5.s.e. trinitatis

Søndag d. 15. kl. 11.00 Gudstjeneste. 6.s.e. trinitatis

Søndag d. 22. kl. 11.00 Gudstjeneste. 7.s.e. trinitatis

August

Ingen gudstjenester og arrangementer.

Efter alle gudstjenester serveres der kaffe med hjemmebagt kage.


Navnet er kendt og respekteret i den

ganske organisverden. Med Flemming

Dreisig får Frederikskirken

en yderst kompetent og erfaren organist,

der henover sommeren skal

fornøje menigheden med orgelspil.

Efter sin eksamen studerede han

ét år her i Paris hos organisten og

komponisten Jean Langlais. Han

debuterede i Radiohusets koncertsal

i 1972, og i 1973 blev han vinder af

Foreningen Norden’s konkurrence

for unge orgelsolister i Stockholm.

Han har været organist en lang rkke

steder, herunder domorganist i

København.

På billedet ses han ved indvielsen

af DR Koncertsalen i København i

2009.

Foto Agnete Schlichtkrull/DR

13


mørket

skaber

kun et

andet

lys

andreas vermehren holm poet og prosaist. født

1988. bosat i Paris siden sommeren 2010. sam-

me år var han sommerassistent ved frederikskir-

ken.

hans skriftlige arbejder (romanuddrag, digtsuiter,

korrespondancer og litterære samtaler) har væ-

ret trykt i en mængde tidsskrifter, deriblandt Kri-

tiker, Ord&Bild, Lasso og Trappe Tusind. han ar-

bejder som redaktør på det internationale Cut Off

Places Books. hans første større værk forventes

at udkomme efteråret, 2012.


I

et hørt hjerte larmer i mørket imellem os

der er ingen hemmeligheder,

kun dem du har fundet,

lukker fingrene omkring og løfter frem,

som et sted du ikke kender,

men gerne vil bo

som en puls der pludselig mærkes i hånden

husker blodet også den første invasion

overskrivelsen – overskridelsen:

II

som tvivlen forsvandt sagde du digtet om graven

der endnu ikke fandtes for livet kom

hvor skriften er i lyset fra lampen,

hvor skriften er nu

III

som tiden der rejste sig op og forsvandt sagde du

vidunderlige timer sank til bunds og landede på

bjerget under vores fødder

honningfald

vi ejer jo ikke os selv sagde du mit hjerte hopper

træder i din krop vi bærer hinanden som det

bedste vi er som jeg altid ser dig som du var da

jeg elskede dig højest når jeg elsker dig nu

andreas vermehren holm

15


www

frederikskirkenparis

dk

16

Dansk psykolog

Anne Hald-McLean

13, avenue Duquesne, 75007 Paris

Tlf. 01 47 23 40 27

annehaldmclean@gmail.com

Skal du hjem til Danmark?

Dansk konsulent

i området uge 11 og

uge 40 for besigtigelse.

Ring og book tid.

Udlandsflytning er en tillidssag

I 50 år har vi sat en ære i at passe på vores kunders

ejendele og tilbyde gnidningsfrie, effektive flytninger.

Har du brug for flytning til/fra udlandet, kan vi hjælpe dig.

Vi har stor erfaring med:

• Rådgivning og planlægning

• Nedpakning og emballering

• Mærkning og inventarlister

• Sikker transport

• Udpakning og placering

• Opbevaring på lagerhotel

+45 44 50 70 00 • www.bjflyt.dk

Svensk tandlæge i Paris

Dr Golsara Mehryar

Uddannet på Karolinska Instituttet i Stockholm

Børne- og voksentandlæge

Taler svensk, engelsk og fransk

14, rue Christophe Colomb, 75008 Paris

Tlf 01 47 20 73 25 / 06 62 88 49 06

Dansktalende psykolog-psykoterapeut

INGRID TOLEDANO

29, rue Aupain

78100 St Germain en Laye

Tlf 06 22 53 54 77

Bryde samarbejder med

erfarne partnere fra

hele verdenen og tilbyder:

• Transit hotel

• Faste priser på ”dør-til-dør”

levering i Europa

• Emballering/pakning til eksport

• Ekspert rådgivning vedrørende

alle faser i flytningen

• FIDI/FAIM certificeret

internationalt flyttefirma

• Global service

INTERNATIONAL

Professionel

flytning

Bryde & Sønner

+45 44 53 20 00

www.bryde-as.dk

bryde@bryde-as.dk


Mød andre

djøfere i

Paris

BLIV MEDLEM AF

FREDERIKSKIRKEN

Mindste årlige bidrag

pr. person er

35 Euro

Hermed sendes årsbidraget _________________ Euro

Er du medlem af Djøf og

bor i Frankrig, så kom og

deltag i vores netværk. Du

får mulighed for at møde

andre djøfere på tværs af

brancher, organisationer og

virksomheder, og vi har en

masse spændende arrangementer

af både faglig og

social karakter.

Læs mere om netværket på

djoef.dk/paris.

stiller dig stærkere

Stemmeret


generalforsamlingen

Sæt kryds her, hvis du ønsker kvittering til brug som dokumentaion for det franske

skattevæsen. Vedlæg venligst frankeret svarkuvert

EFTERNAVN

FORNAVN

GADE OG NR.

POSTNR.

BY

TLF

E-MAIL

17


Til september begynder et nyt hold

konfirmander. Tilmelding kan finde sted

hen over sommeren (dog ikke august)

per mail til dankirke@free.fr vedhæftet

konfirmandens dåbsattest eller ved

telefonisk henvendelse til præsten.

Konfirmationen i 2013 finder sted

Pinsedag den 19. maj.

Indskrivning af

konfirmander

2012/2013

Undervisningen begynder søndag den

16. september kl. 11.00 med en velkomstgudstjeneste.

Undervisningen finder sted lørdage kl.

10-13.

Yderligere informationer angående datoer

kommer senere.


Navne

Døbte

Joséphine Spring Turner døbt den

8. april

Anaïs Goncalves døbt den 6. maj

Vielse

Inge Mary Ravn og Rune Kristensen

viet den 11. marts

Lotte Lind Strom og Anders Lind

viet den 19. maj

Begravelse

Åse Bjørn Vacher den 2. februar

Dansk for voksne

Der undervises i dansk for voksne i

Danmarkshuset og i Frederikskirken.

Det sker på hverdage i aftentimerne

18-20 eller 20-22.Underviseren er Lis

Overby.

For nærmere information kontakt

venligst

Lis Overby

Tlf 01 43 26 66 62

E-mail lisoverby@wanadoo.fr

Come and try

La Gym Suédoise !

Over 500 classes per week

120 halls in Paris and suburbs

• Instructors with a Swedish Education

• Bas-, senior-, medel-, junior,

familje- and intensivjympa

• Qi Gong and Core

New: We are also in Chatou, Le Pecq

and Versailles and København!

Välkomna!

Lyon. Marseille, Lille, Montpellier, Nice

Strasbourg, Toulouse

Tel.: 01 45 00 18 22

www.gymsuedoise.com

19


faste aktiviteter

20

Torsdagskoret

Torsdagskoret holder sommerpause og

begynder igen til september under ledelse

af Frederikskirkens nye organist, Rasmus

Anthonisen.

Nærmere information i næste nummer

af kirkebladet.

Modern Dance

Der bliver uden tvivl mulighed for at

bevæge arme og ben, når der bliver

afholdt Modern Dance i kirkens læsesal.

Det sker hver tirsdag kl. 10.30.

Vi arbejder med kropsplacering,

balletøvelser, dansetrin, rumbevisthed,

åndedræt, barre au sol og

afslapning.

Sykredsen

Det handler om håndarbejde

og socialt samvær, når Sykredsen samles.

De mødes den tredje mandag i hver

måned. Næste gang den 18. juni kl. 14 i

Frederikskirkens læsesal.

Nærmere oplysninger hos

Jytte Nordfjeld

Tlf 01 79 56 47 79

Læsekredsen læser

Anne Marie Løn

Har du lyst til at diskutere en bog og få ny inspiration

til dansk og nordisk litteratur, så er du velkommen

i kirkens læsekreds. Der skiftes mellem nyere

og klassisk litteratur.

Torsdag den 14. juni kl. 15-17 er det Sekstetten

af Anne Marie Løn.

Kontakt Marianne Gyldenkærne for tilmelding.

Dentisterie

Pediatrique

Exclusive

15 Rue Freycinet, 75116 Paris

tel: +33(0)1 47 23 01 00

dr.andersen@pedodontie.com

www.pedodontie.com


NYTTIGE NETVÆRK

for danskere i paris

Danes Wordwide

Danes Wordwide – en forening for internationale danskere.

Nærmere oplysninger Charlotte Hickel

Tlf. 01 69 28 52 65

Familiekredsen

Vi er en forening for danske forældre og familier med tilknytning

til Danmark. Vi mødes privat og til fællesarrangementer som

skovtur, familiedag og juleklip.

Nærmere oplysninger Alette Wernberg

Tlf 01 46 02 99 78

alette@familiekredsen.com

Bibliothèque

Nordique

6, rue Valette, 70005 Paris tlf

01 44 41 97 50.

Åbningstider man-lør 13-18.

Lycée International,

St. Germain en Laye

Den danske afdeling

Tlf 0033 - 1 34 51 86 63

Leder: Margrethe Rønnow

Marianne Felsenburg

Tlf 01 34 71 22 83

marianne@familiekredsen.com

Den danske

præst i Nice

Carl Bjarkam

Tlf +33 493290844

Association

France-Danemark

kontakt papiau@fondationdanoise.org

+25Klubben kontakt

25klubben@gmail.com

Cercle

Franco-Danois

142, avenue de Champs-

Elysées. 75008 Paris

cercle-franco-danois

@hotmail.com

Les Petites

Sirenes

Vi er mange danske

kvinder i Paris både

på gennemrejse og

fastboende der mødes

hver tredje torsdag til

hyggeligt og festligt

samvær

Lotte Bassompierre

Tlf 01 42 96 00 34

Hanne Charalambous

Tlf 01 64 38 02 86

E-mail hannescheby@

gmail.com

Den danske

Ambassade

Tlf 01 44 31 21 21

77 Avenue Marceau

75016 Paris

Danmarkshuset

Tlf 01 56 59 17 40

142 avenue des

Champs-Elyseés

75008 Paris

21


padam padam

Af Gabriela Anna Cieploch,

ungdomsrådgiver

22

Oh les au revoirs ...

For mange af jer lakker Pariseventyret sig mod enden,

og disse sommerdage gør nok ikke oplevelsen mindre

bittersød: Bitter, fordi Paris er smukkest på denne tid af året og

nok lidt svær at forlade, og søde, fordi I nu skal videre mod en

ny spændende tid i jeres liv ...

Jer, der har været i byen i et helt, eller et halvt år, har sikkert

fået så meget med i bagagen, at det bliver dejligt at vende hjem

og dele alle oplevelserne og erfaringerne med jeres familier og

venner.

I vil altid have Paris, med alle de fortryllende oplevelser der

fulgte med, samt alle de knap så sjove perioder, hvor I blev nødt

til at tage nogle indre og ydre kampe. Men alle oplevelserne har

nok på flere måder gjort jer stærkere, mere opmærksomme på,

hvad I har og hvem, I er.

Jeg tager hatten af for jer , for det er noget af en mundfuld at

komme til en storby som Paris fra lille Danmark og som ung

stå på egne ben uden sprog, familie, venner og hjemmevante

omgivelser.

Jeg ønsker jer det bedste fremover. Det har været en ren

fornøjelse at møde jer. Og for jer, der bliver lidt endnu: glæd

jer til flere årstider i Paris og kommende arrangementer i

Frederikskirken. I kan altid regne med en fast base/oase her ...

I juni-måneden vil vi holde vores sidste tirsdagsaftener før

vi begynder på dem igen i september. Hvis vejret tillader det,

vil vi holde de sidste tirsdagsaftener på terrassen eller i en park.

Se kalenderen for datoer for junimånedens tirsdagsaftener, og

hold dig som altid ajour med opdateringer på padam padam

(facebook).

Husk, at du også er velkommen til at deltage i alle de andre

arrangementer som holdes af Frederikskirken. Er du stadig i

Paris i slutningen af juni, så kom bl.a. og hold Skt. Hans aften

sammen med os i Frederikskirken.

Rigtig god sommer til jer alle, tak for denne gang og alt det

bedste fremover!


Tak for 2011/12

Kirkeassistentens

afskedsdigt

Nu er sidste kage bagt

Og jeg håber de har smagt

Tak for denne gode gang

Kagerne har sunget sidste sang

Jordbærkagen er nu mut

Og tarte au citron hermed slut

Nu er sidste krumme spist

Og endnu en kirkeassistent forvist!

Kærlig hilsen,

Ann Sofi

ungkalender juni

FOTOS COLOURBOx, GABRIELA ANNA CIEPLOCH, BO NYGAARD LARSEN

5. juni Tirsdagsaften. Yoga i

Frederikskirken

12. juni Tirsdagsaften. Åbent hus.

19. juni: Tirsdagsaften. Afslutning/

sidste tirsdagsaften inden september.

23


Sankt Hans i Frederikskirken

Fredag den 29.

juni kl. 19.00

Aftenens program begynder med fællessang og tale i haven.

Herefter en sommer buffet og musikalsk underholdning.

Aftenens taler er pastor Flemming Fleinert-Jensen.

Pris : 20 euro. Drikkevarer købes særskilt.

Pris for aupair : 15 euro og børn 8 euro.

Tilmelding inden den 22. juni ved fremsendelse af en

check til kirken mærket „Skt. Hans” eller ved

tilmelding per mail på dankirke@free.fr.

Bål bliver der ikke, men

ellers er der lagt op til en

traditionel Sankt Hans

i Frederikskirken.

FOTO COLOURBOx

More magazines by this user
Similar magazines