Landsrådsmøde med god messe - Dansk Formands Forening

danskformand.dk

Landsrådsmøde med god messe - Dansk Formands Forening

Oktober 2010 103. årgang

Landsrådsmøde

med god messe

Læs mere side 14

Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed

samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger.

Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

www.danskformand.dk

Læs desuden inde i bladet:

3 Synlighed i fokus

5

6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse

7 Ser på nye muligheder

18 Ung formand holder fast i DFF


Kolofon • Indhold

Udgiver

Dansk Formands Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Giro: 8 00 24 44

Redaktion

Landsformand

Kim Bøje Madsen (ansv.)

E-mail: kbm@danskformand.dk

Journalist

Niels Henriksen

E-mail: nordtext@henriksen.mail.dk

Artikler og stof til nr. 6 2010

skal være redaktionen

i hænde senest den 26. november 2010.

Næste nummer udkommer

den 17. december 2010.

Tryk

Zeuner Grafi sk as

Skovdalsvej 22

8300 Odder

Tlf.: +45 8746 4010

Fax: +45 8746 4011

Layout & Sats

Hesselberg Reklame

Åstrupvej 10

9800 Hjørring

Tlf.: +45 72 28 73 30

Annonceekspedition

Bermann Company

HC Andersens Vej 46

9800 Hjørring

Tlf.: +45 31 17 19 33

Fax: +45 96 23 60 69

E-mail: mbermann@stofanet.dk

Deadline for annoncebestilling

til næste udgave af formandsbladet er:

26. november 2010.

Formandsbladet er tilsluttet dansk

oplagskontrol. Bladet er i perioden

01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et

gennemsnitligt oplag pr. nummer på

3.950 eksemplarer. Bladet afl everes til

postbesørgelse sidst i måneden.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

Medlem af Dansk Fagpresse Forening.

2

Indholdsfortegnelse:

Side 3 Leder

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

Side 4 Referat fra Landsbestyrelsen

Side 5 Overenskomst forlænget

Side 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse

Side 7 DFF ser på nye muligheder

Side 7 Måske rabat på forsikring

Side 8 Tilgang til DFF er for lille

Side 9 IAK stod for skud

Side 10 IAK kender medlemmerne

Side 14 Messe fi k stor opmærksomhed

Side 15 Også jordvarme hvor pladsen er trang

Side 17 Succes på landevejen

Side 18 Ung formand holder fast i DFF

Side 19 Seniorer på Bakken

Side 20 Så Vordingborgs historie

Side 21 Fra Hovedkontoret

Spuling af beton

Aqua cutter

Effektiv fjernelse af beton uden

skader på armeringsjern

Se mere på vores hjemmeside

www.tsand.dk

Specialist inden for afrensning

Stenlillevej 11, 4295 Stenlille

Tlf. 59 17 00 35 - m@tsand.dk

• Spuling af asfalt og gummimembraner

• Spuling af støbeskæl

• Skæring i jern og beton op til 1000 mm

• Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition


Synligheden i fokus igen

Dansk Formands Forening har netop holdt

sit andet landsrådsmøde med tilhørende

messe i Brædstrup.

Mødet blev afviklet med en fornuftig

dialog, og der var en god debat på mødet,

der dog var ramt af en del afbud fra

fl ere afdelinger.

Det er selvfølgelig uheldigt, da datoen

er fastlagt et helt år i forvejen.

Men på trods af de mange afbud

havde vi et godt Landsrådsmøde, som

havde medlemssituationen på dagsorden

og vigtigheden af at være synlig

som faglig organisation.

Landsrådet vedtog under budgettet

for 2011 at hæve kontingentet med 25

kr. for aktive samt 15 kr. for efterlønnere.

Der er mulighed for at læse mere

fra Landsrådet inde i bladet.
Dansk Formands Forening har nu

fået virksomheds overenskomst med

MTHøjgaard og Marius Pedersen som

er medlem af Dansk Industri. Så nu er

vores medlemmer her sikret på samme

måde som vores medlemmer, der er ansat

under Dansk Byggeri. Vi mangler

nu blot at få aftalen med Asfaltindustrien

på plads.

Vi er nu begyndt på de indledende

forhandlinger med vores medunderskrivere

på de off entlige overenskomster.

Vi skal herefter fremsende oplæg

til overenskomstkrav til de off entlige

instanser. Det bliver et svært forår, vi

går i møde, og en stor udfordring med


henblik på at få en del af de krav vi har

fremsat, kørt igennem. Men nu må vi

se, hvordan det spænder af.

Husk erhvervskonferencen Ajour

2010, der holdes i Odense den 25. og

26. november med en masse gode indlæg

og foredragsholdere. Se annoncen

på hjemmesiden. www.danskformand.

dk

Kim Bøje Madsen

Landsformand

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

Leder

3


Bestyrelsesmøde

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Tirsdag den 21. september 2010 på Park Inn

Parkvej 171, 2300 København S.

4

01. Faglige forhold

02. Overenskomsterne

03. Organisatoriske forhold

04. Regioner

05. FR

06. A-kassen

07. Budget 2010

Ad. 01

Der kommer stadig enkelte lønaftaler

ind på kontoret til godkendelse.

Ligeledes er der problemer med aftalerne

omkring vintervagten. Der er helt

tydeligt blevet strammet op ude i kommunerne.

Vi har i øjeblikket en mindre sag

omkring dispositionstillæg i Lyngby-

Tårbæk Kommune.

Vores medlem har endnu ikke fået

sit tilgodehavende fra Horsens varmeværk.

Sagen er berammet til den 24. september

i retten i Horsens. Landsformanden

deltager i retten. Der afsiges

dom den 22. oktober.

Dansk Formands Forening har vundet

en sejr over et fi rma. Firmaet har

afskediget en boretekniker, der er medlem

i Dansk Formands Forening. Firmaet

mente ikke, at han var omfattet af

overenskomsten, når ikke han var formand.

Vi skrev til fi rmaet med en kopi

af optagelsesbegæring, hvori der også

stod, at vores medlem skulle lede boresjak.

Optagelsen var underskrevet af

fi rmaet.

Vi gjorde fi rmaet opmærksom på, at

vi ikke går op i titler her i foreningen.

Efter en meget kort korrespondence

var sagen klaret, og vores medlem bliver

afl ønnet efter gældende overenskomst,

og får sine godtgørelser.

Ad. 02

Vi afventer stadig svar fra DI. Ligeledes

afventer vi, hvad Asfaltindustrien vil.

Der er formøde i Dansk Metal mandag

den 27. september omkring overenskomsten

for mester/assistent og

driftsledere. Der er ligeledes møde torsdag

den 30. september i Dansk Metal

vedr. arbejdstidsaftalen.

Vi har ikke udvekslet krav til OAO.

Ad. 03

KTO holder repræsentantskabsmøde

den 9. november i København. Dagsorden

er allerede udsendt til alle organisationerne.

KTO indkalder forslag, som vi udarbejder

sammen med de partnere, vi har

på de respektive overenskomster.

Ad. 04

Der var en kort redegørelse om den

problemstilling, der var på sidste møde.

Sagen er afsluttet, og der er enighed

i regionen.

Kim redegjorde ligeledes for, at Region

Midt arrangerer et samlet årsmøde

den 10. marts på Ans Kro. Kim synes,

det er et fi nt tiltag, og mener de

andre regioner måske skulle prøve at

gøre noget lignende.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

08. Bladet

09. Emner til kommende møder/kurser

10. Landsrådsmøde den 2. oktober 2010

på Pejsegården

11. Næste møder

12. Eventuelt

Ad. 05

Der har været holdt møde i FR den 3.

september i Aalborg. Kim havde en sag

på dagorden. Sagen omhandler beskatning

af mødediæter, og sagen er anket

af Skat.

Ligeledes havde vi forsyningsvirksomhederne

på dagsorden, da mange

virksomheder har meldt sig ind i Dansk

Industri.

Kim skulle til møde i foreningen af

forsikringsagenter, da vi har mulighed

for at blive tilmeldt Tjenestemændenes

Forsikringsselskab. De ting, Kim ville

få at vide på mødet med selskabet, vil

han fremlægge på landsrådsmødet. Et

meget spændende tiltag for vores medlemmer.

Der blev talt om samarbejde med

Maskinmestrene og med TDC Lederforening.

Kim blev bedt om at kontakte de respektive

formænd for at få belyst, hvorledes

et evt. udvidet samarbejde kunne

komme på tale. Kim og Lars vil prøve

at få en mødeaftale med MM og TDC

inden mødet i FR den 25. november

på Ajour i Odense.

Ad. 06

Der var en kort gennemgang af det skema

vedr. ledige.


Heraf fremgår det, at DFF har 23

ledige, en ledighed på lidt under 2 pct.

Jes Flatau vil komme til landrådsmødet

for at give lidt information til os.

Ad. 07

Budgettet for august måned 2010 blev

fremlagt og gennemgået.

Gennemgang af oplæg til budget for

2011 til landsrådsmødet.

Det blev efterfølgende vedtaget, at vi

på grund af svigtende medlemstal og

vores deraf økonomiske situation, må

skride til at afskedige vores sekretær

Lone Mortensen.

Lone Mortensen er efter mødet blevet

opsagt og efterfølgende fritstillet efter

8 års ansættelse i Dansk Formands

Forening.

Ad. 08

Vi efterlyser fl ere annoncører til bladet.

Kim vil efter landrådsmødet prøve en

ny runde til alle de fi rmaer vi har kontakt

med på den ene eller den anden

måde.

Ad. 09

Det kommunale kursus bliver afviklet i

uge 41. Der er tilmeldt 19 deltagere.

Kim har spurgt igen hos tillidsmændene

om der var nogen der ønsker at deltage

i kurset, uden held.

Ad. 10

Landsrådsmødet er reserveret på Pejsegården

i Brædstrup til den 2. oktober

2010.

Der er kun syv fi rmaer, der har tilmeldt

sig messen. Men vi forventer, vi stadig

kan få en god messe. Økonomien vedr.

messen er selvfølgelig påvirket af den

krise, der er i branchen. Vi har spurgt

næsten 40 fi rmaer, men der er næsten

lige så mange, der ikke vil med i år,

men som gerne vil spørges næste år.

Ad. 11

Landsrådsmøde den 2. oktober på Pejsegaarden

Bestyrelsesmøde den 3. december på

Fyn

Ad. 12

Ingen kommentarer

Overenskomst forlænget

Ikke meget at komme efter men dog

mere kursusaktivitet.

Dansk Formands Forening har her i

foråret fået en aftale med Dansk Byggeri.

- Der blev ikke meget ud af det. Vi

har forlænget overenskomsten, og vi

har derud over fået skrevet nogle ting

ned i et protokollat, så vi får påbegyndt

noget kursusaktivitet, så vi bl.a. kan få

styrket de ledelsesmæssige kvalifi kationer,

fortalte landsformand Kim Bøje

Madsen.

Vi afventer nu fra Asfaltindustrien,

samt DI.

DI har meddelt, at de vil indgå en

form for lokalaftale imellem os og MT-

Højgaard, samt Marius Pedersen, som

også har en del formænd organiseret

hos os.

Vi begynder også her i efteråret med

de første møder med hensyn til oplæg

til de off entlige overenskomster. Her

Bestyrelsesmøde

Kasserer fra Vestjyllands Afdeling,

Per Davidsen (tv) og afdelingsformand

for Fyns Afdeling, Palle Frederiksen,

lytter til beretningen.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

5


Dyrt for DFF at skifte a-kasse

- Vores a-kasse skift har været meget

dyrt for foreningen, og når vi ser på

medlemstallet, er det er ikke gået ubemærket

hen, kan vi konstatere. Vi mistede

omkring 15 pct. af vores aktive

medlemmer, og vi mister stadig mange

medlemmer.

Sådan sagde landsformand Kim Bøje

Madsen bl.a. i sin beretning, da

Dansk Formands Forening for anden

gang havde indkaldt til et fælles landsråd

med deltagelse af samtlige afdelingsbestyrelser.

Landsrådsmødet blev

igen i år holdt på Hotel Pejsegården i

Brædstrup.

Medhold og medhold

- Vi fi k brev fra Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring

den 5. novem-

Skiftet fra Ledernes A-kassen til IAK har været dyr for Dansk Formands

Forening, kunne landsformand Kim Bøje Madsen konstatere på

landsrådsmødet 2010.

6

ber 2009, hvor vi fi k medhold i den

klage som vi havde sendt til direktoratet,

over den måde Lederne havde kontaktet

vores medlemmer på. Ligeledes

har vi fået medhold i klagen til Datatilsynet,

da vi mente, at Ledernes A-kasse

blandede persondata sammen. Men de

har kun beklaget episoden. Jeg har haft

telefonisk kontakt med vores advokat,

som har opfordret os til at lade sagen

ligge, og bruge kræfterne på de medlemmer

vi har, og evt. få fat i nye medlemmer.

Denne disposition har vi diskuteret

meget i bestyrelsen. Vi har ikke

været enige hele vejen, men vi har også

vedtaget at det forbliver sådan, fastslog

Kim Bøje Madsen, der kunne konstatere,

at medlemstallet fortsat går nedad.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

DFFs landsrådsmøde havde samlet

bestyrelsesmedlemmer fra hele landet.

Gode idéer

- Vi har mistet omkring 250 medlemmer

direkte til Lederne. Derud over

har vi mistet omkring 200 medlemmer

de sidste par år. Det er mange, alt for

mange. Jeg og bestyrelsen er stadig meget

modtagelige for gode idéer til, hvordan

vi kan optimere den del af vores

mål. Sidste år modtog vi fra henholdsvis

Nordjyllands og Københavns afdelinger

et forslag gående på, at vi også

tilgodeser det netop indmeldte medlem

med tre måneders kontingent fri

periode, således at både indmelder og

det nye medlem får tre måneders gratis

medlemskab i DFF. Det er en ide vi har

haft oppe til drøftelse i bestyrelsen,

men vi har ikke fundet det godt nok.

En del af bestyrelsen på landsrådsmødet. Fra venstre afdelingsformand på Bornholm,

Bjarne Andersen, afdelingsformand i Nordjylland Peer Nørgaard og afdelingsformand

i Sønderjylland, Svend Erik Petersen.


DFF ser på nye muligheder

Landsrådsmøde

- Det er svært at spå om fremtiden, og det skal vi heller ikke, men

vi skal være realistiske og prøve at fi nde en løsning på problemet

med den svigtende medlemstilgang.

Landsformand Kim Bøje Madsen rundede

sin beretning af med et kig ind i

krystalkuglen med afsæt i det vigende

medlemstal.

- Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi

vil prøve at tage en snak med Maskinmestrenes

Forening og TDC Lederforening,

som er vores to partnere i FR,

om der er mulighed for en eller anden

form for samarbejde, der kan gøre det

billigere for vores medlemmer.

Holdledere på vej

- Vi har dog en positiv oplevelse i Slagelse,

hvor der er 11 holdledere på vej

ind i foreningen. Holdlederne er formentlig

et af de områder hvor vi med

fordel kan gøre en indsats. Vi skal måske

begynde at se os omkring efter en

partner eller en organisation, der har

medlemmer på lignende vilkår. Jeg har

svært ved at se os i en LO-organisation,

så det er vel ikke den vej vi skal. Men

jeg mener bestyrelsen og afdelingerne i

særdeleshed stadig har en opgave foran

sig, fastslog landsformanden.

- Der er vist ingen tvivl om, at vi

kommer til at gøre noget. Dansk For-

Måske rabat på forsikring

På sidste års landsrådsmøde var der en

debat om at prøve at etablere nogle aftaler,

der begunstiger medlemmerne i Dansk

Formands Forening.

Landsformanden har været til møde i

et forsikringsselskab, der hedder Tjenestemændenes

Forsikringsselskab.

- Der bliver fremsendt anmodning

om optagelse i agentforeningen, således

vi forhåbentlig snart kan tilbyde

vores medlemmer en meget billig forsikringsordning.

Jeg ser meget frem til

dette tiltag, understregede landsformand

Kim Bøje Madsen.

Selskabet er en underafdeling af Tryg

Forsikring, men er selvstændigt selskab

med egen formue, som nu er på godt et

par milliarder kr. Det betyder, at Tjenestemændenes

Forsikringsselskab.

med omkring 72.000 medlemmer er

en meget vigtig medspiller hos Tryg

Forsikring, og derfor kan nyde godt af

de fordele, som der bliver givet til Tryg

som storkunde.

Selskabet er ejer af rigtig mange ferielejligheder,

som - når man tegner en

forsikring - får mulighed for at leje til

kostpris.

mands Forening bløder, og vi bløder en

del. Så alle forslag til, hvad der kan være

godt for DFF modtages med glæde,

understregede Kim Bøje Madsen.

Afdelingsformand i

Syd- og Vestsjælland,

Keld Klausen Dahl.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

7


Landsrådsmøde

Tilgangen til

DFF er for lille

Dansk Formands Forening

mister ikke fl ere medlemmer

end forventet. Problemet er, at

tilgangen af nye medlemmer er

for lille.

- Afgangen af medlemmer er formentlig ikke unaturlig stor.

Alle fagforbund mister medlemmer, og jeg tror ikke, at

Dansk Formands Forening mister fl ere end forventet. Nej,

problemet er, at tilgangen af nye medlemmer er for lille.

Sådan sagde afdelingsformand for Sønderjyllands Afdeling,

Svend Erik Petersen, og pegede på holdledere i kommunerne

som et interessant medlemspotentiale.

- Holdlederne vil være ilde set, hvis de melder sig ind i en

anden fagforening. I nogle kommuner er der ligefrem sat

skilte op i kantinen, hvor man slår fast, hvilken fagforening

medarbejderne er organiseret i, oplyste Michael Johansen fra

Københavns Afdeling.

Selvstændig

- Vi vil fortsat slås for at bevare Dansk Formands Forening

som en selvstændig fagforening, men måske kan det være en

god idé at blive et segment i en større fagforening, eksempelvis

Maskinmestrenes Forening. Løsningen vil give os stordriftsfordele,

bl.a. i administrationen. Men vi sigter helt klart

ikke efter et LO-forbund. Det duer ikke, når vores medlemmer

er ledere i branchen, fastslog vicelandsformand Lars

Hansen, der også er afdelingsformand i Lolland-Falsters Afdeling.

Ikke hjemløse

- Maskinmestrenes Forening har sagt, at vi ikke skal være

hjemløse. De vil altid kunne fi nde et kontor til os, supplerede

landsformand Kim Bøje Madsen, der dog pegede på, at

Maskinmestrenes adresse på Sankt Annæ Plads måske ikke

lige passer sig for DFF.

- Jeg har været med i Dansk Formands Forening i 40 år,

de sidste 20 har vi snakket om at lægge os sammen med et

andet fagforbund. Vi havde gode chancer, da vi var 3000

medlemmer. Vi havde også stadig gode chancer, da vi var

2000, men med den afgang, vi oplever af medlemmer, så tror

jeg, at chancerne for succes er ved at være forpasset, sagde

æresmedlem og tidligere afdelingsformand i den gamle Kolding

Afdeling, Johannes Damgaard.

8

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

Vi kigger ikke mod et LO-forbund, fastslog

vicelandsformand og afdelingsformand på

Lolland-Falster, Lars Hansen.

Afgangen er ikke unaturlig stor.

Tilgangen er derimod for lille,

påpegede afdelingsformand

i Sønderborg

Afdeling, Svend Erik Petersen.


IAK stod for skud

Juridisk konsulent hos a-kassen,

IAK, Jes Flatau, måtte stå

for skud på landsrådsmødet.


Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

Landsrådsmøde

Dansk Formands Forenings ny a-kasse,

IAK, var repræsenteret ved juridisk

konsulent Jes Flatau, på landsrådsmødet,

og han måtte stå for skud, fordi en

gruppe holdledere i Sønderjylland

egentlig havde meldt sig ind i DFF for

efterfølgende at melde sig ud, da de angiveligt

ikke hørte noget fra a-kassen.

Næstformand Olav Jørgensen kunne

fortælle om en håndfuld kommunale

holdledere, som ifølge eget udsagn

ikke havde været i stand til at komme i

kontakt med IAK og derfor trak deres

indmeldelse i Dansk Formands Forening

tilbage.

- De hævder, at de har ringet 3-4

gange uden at få et svar på deres spørgsmål.

Det er brand ærgerligt, når vi

igennem længere tid har arbejdet på at

få dem som medlemmer i DFF, fastslog

Olav Jørgensen.

Jes Flatau erkendte, at det naturligvis

er uheldigt, hvis forkert eller for

langsom sagsbehandling fører til den

slags resultater, og han lovede at undersøge

sagen.


9


Jes Flatau fra IAK

orienterede om a-kassen.

IAK kender medlemmerne

Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse, IAK, er en a-kasse med

næsten 71.000 medlemmer fra de tre fagforeninger, nemlig

Ingeniørforeningen IDA, Maskinmestrenes Forening og Dansk

Formands Forening.

- I IAK synes vi, at det er en stor fordel,

at vi er så fagligt afgrænset. Det giver os

nemlig mulighed for at kende vores

medlemmer og deres udgangspunkt

bedre, sagde juridisk konsulent hos

IAK, Jes Flatau, på Dansk Formands

Forenings landsrådsmøde.

Jes Flatau kunne supplere med, at

IAK er Danmarks næst billigste a-kasse,

og at medlemstallet er støt stigende.

10

Af de næsten 71.000 medlemmer er

godt 3000 i øjeblikket uden arbejde –

her i blandt 23 fra Dansk Formands

Forening.

IAK har omkring 90 medarbejdere,

der til daglig arbejder med sagsbehandling,

jobformidling, rådgivning, udvikling

og drift af virksomheden. A-kassen

har regionale kontorer i Aalborg, Århus,

Odense og hovedkontor i København.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

IAK er mere end bare en a-kasse.

Konsulenthuset Komplement har en

lang række målrettede tilbud, der kan

hjælpe de ledige medlemmer tilbage i

arbejde: Hjælp til jobsøgning, coaching

og karrierevejledning.


Dato for næste

landsrådsmøde

Digitally

signed by

Signaturdienst

Doka Gruppe

Date:

2010.02.11 Signat

09:24:47 MEZ

Dansk Formands Forenings landsrådsmøde

blev der nikket ja til en ræk-

den for ke forskalling datoer, bl.a. var der ingen indvendinger

imod, at DFFs tredje

landsrådsmøde holdes på Hotel Pejsegården

i Brædstrup lørdag den 8. okto-

or hyppig ber 2011. genbrug

- Jeg synes ikke, at vi skal holde

landsrådsmøde den 1. oktober. Der er

alt for mange jægere blandt os, smilede

landsformand Kim Bøje Madsen med

henvisning til, at netop den 1. oktober

går jagten på bl.a. rådyr og hare ind.

På landsrådsmødet blev der desuden

sat datoer på alle de lokale årsmøder.

Datoerne ser således ud:

• Syd og Vestsjælland den 29. januar

• Lolland-Falster den 29. januar

PERI løser kompliceret

• Bornholm den 12. marts

forskallingsopgave ved

udvidelse af patienthotel

Odense Universitetshospital er i gang med Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI

at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele -

sikre plads til ekstra 100 gæster, udføres men terne gør det muligt at flytte komplet

ved, at der bygges Som tre nye noget etager oven nyt på samlede, afvikler indvendige Midt-Vest, forme som én enhed.

den nuværende fem etager høje bygning. Samtidigt bliver afforskallingen lettet

Randers og Århus, væsentligt, der tilsammen idet elementet ud- ”krymper”

Under hele forløbet skal hotellets fem 30 millimeter, når det udløses.

nederste etager gør være Region beboelige, og Midtjylland, det er deres årsmø-

derfor et krav fra bygherren, der har valgt Stilladset, som anvendes i projektet, er

der samme aften på Ans Kro. De tre af-

NCC som totalentreprenør på projektet, PERI UP. Da det er svært af fastgøre et

at trapper og elevatorer fungerer normalt traditionelt stillads til bygningens elegante

delinger afvikler hver deres årsmøde,

under hele byggeprocessen. De to trap- glasfacade, blev løsningen her, at man

peskakter og elevatorkernen hvorefter skal beretning lige som i stedet fra monterede hovedforenin- stilladset oven på

resten af patienthotellet forhøjes med tre otte store stålprofiler, som blev udlagt

etager, men må på intet tidspunkt i bygge- til formålet på tværs af bygningen.

perioden blokeres, og det komplicerer En sidegevinst ved denne metode er,

naturligvis forskallingsarbejdet.

at patienterne på de fem nederste etager

ikke generes af udsigten til stilladser

PERI blev valgt som leverandør af materiel uden for vinduerne.

til den komplicerede opgave, efter der var

lavet et forskallingsforslag baseret på

TRIO Systemforskalling.

Da adgangsforholdene til byggepladsen er

svære, og pladsen er begrænset, foregår

næsten al materiel-håndtering med kran,

Vi bakker Løsningen op indebærer, om at trappeskakterne Dansk således at komponenterne Formands samles på Forening

forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen,

og da væggene i den elipseformede

bygning både buer og har skæve vinkler i

næsten alle hjørner, er det en stor fordel

at anvende TRIO’s variable hjørner.

jorden og derefter hejses på plads.

Odense Universitetshospital forventer

at kunne tage patienthotellets tre nye

etager i brug i august 2010.

Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner

med maskinstyring

Vi udfør

DANSK

Spuling af beton

inkl. kranarbej

Gravemaskiner SPECIALTRANSPORT

Cat 323 og 311

• Entreprenørkørsel inkl. leve

grus og muldjord, samt co

HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. DU BESTEMMER Du kan vælge at


Aqua cutter

Dozere Cat D6T og D5

kran og grab til haveaffald

Doka Danmark

Nu kan du leje NKI Kloak- Cat maskiner & Industriservice monteret A/S med GPS-

• Flytning af alle typer

20°

Harsco

Dansk Specialtransport

baseret maskinstyring og høste en lang række

leje maskinen med fører, Minilæsser Cat 279

entreprenørmaskiner m.v.

Egegaardsvej Effektiv 11, 4621 Gadstrup fjernelse Lundeborgvej af beton 12, 9220 uden Aalborg Ø

Vassingerødvej 25, 3540 Lynge

• Elementtransporter


Håndværkervej 1, 4160 Herlufmagle

fordele:

som er uddannet til at køre Minigrader Cat 247B

• Alle typer specialtransport


Tlf. 46 56 32 00

Tlf. 70 10 80 00

Tlf. 70 13 31 00


skader på armeringsjern

med maskinstyring

Tlf. 55 50 60 70

• Egen genbrugsplads for mwww.doka.com

www.nki.as

www.harsco-i.dk

Tromler Cat 533 og 433

af beton og tegl

Betydelige besparelser på maskintimer og

www.dansk-specialtransport.dkbrændstof

lade Pon Rental træne din Gummihjulslæsser Cat 938

INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPG

Hurtigere færdiggørelse Perfekte formsamlinger med med optimalt BFD formlåsen. resultatVinklen

trækpåvirkning. Formene egen flugter, maskinfører oprettes til og at trækkes køre

BFD-låsen for tilpasningsområder op til 10 cm

i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile. Mange RING fl ere Cat FOR udlejnings- YDERLIGERE OPLYSNINGER


Færre fejl

med udstyret


Ingen ventetid på landmåler, der skal lave

maskiner kan naturligvis udstyres


afsætning

eller leje maskinen uden med maskin styring efter behov.


Mere præcist og ensartet arbejde

fører, hvis du selv har erfaring

Udførelse af mere komplekse opgaver

Vi har maskinerne – du har hænderne


i at køre med maskinstyring.

Forskalling


Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med

Stillads


maskinstyring.

Rådgivning

Loxam A/S • Svejsegangen 5 • 2690 Karlslunde

Tlf. 70 15 44 00 • www.loxam.dk


Loxam A/S

Specialist

Trasbo

inden

Sandblæsning

for afrensning

Vrøndingvej 8A · 8700 Horsens · Tlf. 7025 5387 – Park Allé 363 · 2605 Brøndby PERI · Tlf. Hovedkontor


7025 2211 www.peri.dk

Svejsegangen Se mere 5, på 2690 vores Karlslunde hjemmeside

Stenlillevej Stenlillevej 11, 11, 4295 Stenlille

Greve Main 26, 2670 Greve

www.tsand.dk

Tlf. 70 15 44 00

Tlf. 59 17 00 Tlf. 59 35 17 - 00 m@tsand.dk

35

Tlf. 43 45 36 27

www.pon-rental.dk

Pon Rental

Vrøndingvej 8A, 8700 Horsens

Tlf. 70 25 53 87

www.loxam.dk

www.tsand.dk

www.peri.dk

www.pon-rental.dk

• Spuling af asfalt og gummimembraner

• Spuling af støbeskæl

• Skæring i jern og beton op til 1000 mm

• Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition

• Midt-Vest

den 10. marts

• Randers

den 10. marts

• Århus den 10. marts

• København den 10. marts

• Sønderjylland den 17. marts

• Vestjylland den 18. marts

• Kolding den 19. marts

• Nordjylland den 26. marts

• Fyn den 26. marts

gen og a-kassen holdes samlet.

- Vi har i forvejen et fantastisk godt

samarbejde. Hvis vi kan samle medlemmerne

på en hverdagsaften, vil vi

da givet overveje, om vi i 2012 skal hol-

de årsmøde i forbindelse med et weekendarrangement,

siger afdelingsformand

i Århus, Jørgen Hansen, som

understreger, at der umiddelbart ikke

er planer om at slå de tre afdelinger

sammen til én stor midtjysk afdeling.

08.02.2010 14:41:43 Uhr

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

COPSØ A/S

11


K PERI/10.197

Ole Christian Sandstadt,

Formand:

“Vi har valgt PERI på grund af

hurtig og pålidelig levering, service

og rådgivning hele vejen igennem

byggeriet. TRIO formen har vist sin

styrke bl.a. ved hurtig samling med

BFD låsen.”

For at formlåsen BFD kan sættes rigtig

på, må elementernes vinkelafvigelse

være maks. 5,2º. For at kunne montere

den radiale ankerplacering (anker løber

gennem pastræet), skal det mindste

mål på det indvendige pastræ være

mindst 4 cm. Den maksimale bredde

på pastræ: Formlås BFD 10 cm,

Formlås 38 cm - 26 cm.


Muffehuse på Lolland og Falster.

I 2008 blev det besluttet at udskifte

de store søkabler mellem Danmark og

Tyskland, den såkaldte Kontek-forbindelse.

Forbindelsen er en 600 MW

forbindelse mellem Bjæverskov ved

Køge og Bentwich ved Rostock.

Udskiftningen sker på baggrund af

fl ere driftstop forårsaget af utætte

samlemuffer på kablerne i Storstrømmen

og i Østersøen.

De gamle kaber skal udskiftes med et

såkaldt massekabel som har den fordel

at det kan produceres og udlægges

i ét stykke. Et lignende kabel bruges

bl.a. på den elektriske Storebæltsforbindelse.

Energinet.dk, som ejer søkablet

samt tilhørende anlæg på dansk grund

forestår udskiftningen.

Til den nye forbindelse skal der etableres

3 nye muffehuse placeret i Gedser

Med TRIO mangekant anvendes kiler i alle

samlinger. Disse kan også leveres af PERI.

og på hver side af Storstrømmen. I muffehuset

konverteres søkablerne til jord-

eller luftledninger. DavidsenPartnere

udfører det nye muffehus og har valgt

at anvende PERI TRIO systemforskalling

til væggene.

Ydervæggene udføres som en mangekant

med en indre diameter på ca.

13 meter. De i alt 18 kanter består af

12 meter høje formelementer samlet af

sektioner på 6,60 meter og 5,40 meter.

De færdige sektioner er samlet i Greve

og leveret klar til opstilling på pladsen i

Nørre Alslev på Falster. Dette har været

en medvirkende årsag til at vægformen

var støbeklar kun 7 dage efter færdiggørelse

af bundpladen.

Væggene er støbt med en E45 lavalkalisk

SCC beton og det var derfor

påkrævet, at den resulterende træk-

Overvågning af støbetryk ved hjælp af manometre

på ankerstænger.

kraft fra støbetrykket i ankerstængerne

blev nøje overvåget under støbning af

væggene. PERI bidrog til etablering af

hydrauliske støbetrykmanometre på

ankerstængerne således trækket kunne

overvåges under den 10 timer lange

støbning. Dermed kunne det sikres, at

ingen stænger blev udsat for trækkræfter

over det tilladelige niveau samt at

den færdige overfl ade har været fuldt

ud tilfredsstillende.

Endvidere har PERI under hele forløbet

med udførelsen af de 3 muffehuse

bidraget til, at logistikken mellem

pladserne når formene skulle transporteres

har fungeret optimalt. Dette er

sket bl.a. gennem en tæt dialog mellem

formanden og PERI´s salgskonsulent.

En perfekt færdig overfl ade med TRIO.

Forskalling

og Stillads

www.peri.dk


Messe

Messe fi k stor

opmærksomhed

Selv om det ville have pyntet med lidt

fl ere udstillere – nogle måtte desværre

melde forfald i aller sidste øjeblik på

grund af sygdom – så fi k dem, der kom,

stor opmærksomhed fra de omkring 75

formænd, der deltog i Dansk Formands

Forenings andet landsrådsmøde på Pejsegården

i Brædstrup.

På parkeringspladsen havde fl ere fi rmaer

linet op med noget af det nyeste

materiel i branchen.

Eksempelvis viste Daluiso - Danmarks

største producent af færdselstavler

og udlejer af sikkerhedsmateriel –

en række produkter, som specifi kt har

med formændenes arbejde at gøre i

mange forskellige situationer, typisk i

forbindelse med anlægsopgaver eller

opgaver på vejene.

Tungere materiel

Pon Rental A/S havde taget noget af

det tungere entreprenørmateriel med

til Brædstrup. Pon Equipment A/S beskæftiger

90 medarbejdere i Danmark

og har siden 1967 været forhandler af

Caterpillar entreprenørmaskiner i Danmark,

Grønland og på Færøerne. Caterpillar

har verdens største produktprogram

indenfor entreprenørmateriel

med en maskine til ethvert formål.

14

Udlejningsvirksomheden Loxam er

også en af de trofaste samarbejdspartnere,

når Dansk Formands Forening

holder udstillinger og messer. Loxam er

Europas største udlejer af entreprenørmateriel

og har 18 afdelinger i Danmark

med i alt 135 medarbejdere og en

materielportefølje på mere end 15.000

enheder. Loxam var til stede både udvendigt

på p-pladsen og indvendigt på

hotellet.

Indendøre

Inde i varmen var også handelsvirksomheden

Gottfred Pedersen A/S med

et bredt udsnit af produkter til byggeri

og anlæg, bl.a. arbejdstøj og fl ere produkter

til beton og betonrenovering.

Gottfred Pedersen A/S er en moderne

virksomhed med et halvt hundrede

medarbejdere, der bl.a. er specialister

indenfor betonrelaterede byggeprodukter

og hjælpemidler, plastrelaterede

komponenter, personlige værnemidler

og VVS produkter.

Endelig var HEF EnergiTeknik og 3

Aktive A/S en del af den interessante

udstilling i Brædstrup.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

Loxam er trofast udstiller, når Dansk Formands

Forening kalder.

Daluiso viste skilte og sikkerhedsudstyr.

Handelsvirksomheden Gottfred Pedersen A/S var rykket

indendørs med et bredt udvalg af produkter til bygge og

anlæg.


Entrepriseleder Jens Melgaard, der i øvrigt er næstformand i

DFFs Nordjyllands Afdeling, forklarer, hvordan den tyske

boremaskine virker.

Også jordvarme

hvor pladsen er trang

HEF, har som de første i Danmark anskaffet

en maskine, der er så kompakt, at den for

det første kan arbejde på selv små områder.

Traditionelt graver man 300-400 meter

energislange ned i en meters dybde,

når der skal installeres jordvarmeanlæg.

Det siger sig selv, at der skal graves en

hel del, og haven vil helt sikkert mere

ligne en krigszone end en prydhave

bagefter. For slet ikke at tale om, at de

husejere, der kun har en ganske lille have,

nærmest har været holdt ude af det

gode selskab, fordi grunden simpelt

hen er for lille til at etablere jordvarme.

Den tid er ovre.

Første i Danmark

Himmerlands Elforsyning, HEF, har

som de første i Danmark anskaff et en

maskine, der er så kompakt, at den for

det første kan arbejde på selv små områder,

og for det andet graver den slet

ikke. Den borer huller langt ned i undergrunden

– lige som rødderne på et

træ. Teknikken skåner haven og giver

tilmed en meget mere eff ektiv udnyttelse

af jordens varme.

Det eneste, man som haveejer behøver

at få gravet, er én sølle kvadratmeter

- nemlig det areal som den brønd,

der gemmer på hele teknikken, fylder.

40 meter ned

- Den tyske Geodrill, som vi har fået i

HEF EnergiTeknik, er så kompakt, at

vi kan arbejde på selv meget små arealer,

hvor vi kan bore huller på op til 40

meters dybde. Hos HEF har vi været

på kursus i Tyskland i at bruge maskinen,

men vi mangler en gravetilladelse

fra kommunerne. Det viser sig nemlig,

at vi faktisk skal have autorisation som

brøndborer, så den uddannelse skal vi

først i gang med at tage, forklarer entrepriseleder

Jens Melgaard fra HEF,

der tilføjer, at området

er så nyt, at man

er meget uvidende

om mulighederne

hos de danske kommuner.

Kæmpe interesse

HEF EnergiTeknik

har i øvrigt allerede

oplevet kæmpe interesse

for den tyske

boremaskine, der

kun fi ndes 18 af på

verdensplan. HEFs

HEF EnergiTeknik har erstattet skovlen med en plov og

kan dermed hurtigt og eff ektivt lægge fl ere kilometer kabel

om dagen med efterfølgende retablering af området

på meget kort tid.

grønne maskine er den eneste grønne i

hele verden – de 17 andre er blå.

- Vi har fået henvendelser fra hele

Danmark om bore-opgaver i forbindelse

med bl.a. nybyggerier af større

boligområder, boligforeninger, andelsboliger

eller andre, men hvis man vender

anlægget om, er det jo også velegnet

som køling i f. eks. kontorbygninger

eller industrier, gør Jens Melgaard opmærksom

på.
Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 201015


16

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010


3 Aktive A/S med adresse i Kolding viste et

bredt udsnit af virksomhedens produkter

til bygge og anlæg.

Succes på landevejen

Da deres arbejdsplads indgik i en større

fusion besluttede tre erfarne folk indenfor

materiel til bygge- og anlægsbranchen

at begynde for sig selv.

Dagen efter bragede den globale fi -

nanskrise ud for fuld fart.

- Ja, nøgtern set var det vel det dårligste

tidspunkt overhovedet, at vi kunne

vælge at blive selvstændige, men det

går faktisk forrygende godt. Vi har allerede

udvidet medarbejderstaben med

yderligere et par ansatte, og vi forventer

da at skulle have endnu fl ere ude på

landevejen, understreger Klaus Østergaard,

der er en af de 3 Aktive med

adresse på Metalvej i Kolding. De to

andre medejere er Hans Erik Hansen

og Torben Jacobsen.

Fire sælgere

- Vi er i øjeblikket fi re sælgere, der

dækker området fra Århus og sydpå

samt Fyn, men vi lægger ikke skjul

på, at det på sigt er vores ambition

at blive landsdækkende med alt indenfor

bygge og anlæg, og vores

kunder er typisk alle slags håndværkerfi

rmaer, entreprenører, kommuner

og andre, siger Klaus Østerga-

ard, der som Torben Jacobsen og Hans

Erik Hansen har rigtigt mange års erfaring

i branchen.

Rullende butik

- Og vi tror på, at netop den erfaring og

den viden, som vi har om produkterne

er med til at gøre en forskel. Vi har store,

veludstyrede kassebiler, hvor vi er i

stand til at have en del af vort produktsortiment,

så vi kommer i realiteten ud

til kunden med en rullende forretning.

Vi kan tilbyde hurtig levering, fl eksible

åbningstider og viden og rådgivning.

Den personlige betjening og en udstrakt

service er helt klart parametre,

som vi kan mærke, at kunderne er glade

for, understreger Klaus Østergaard.

DANSK

SPECIALTRANSPORT

Katalog på web

INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPGAVE ER FOR STOR

RING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OG PRISER

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

xxx

I butikken på Metalvej kan kunderne

fi nde alt, hvad hjertet kan begære af

kvalitetsprodukter. Desuden er det

muligt at se produktkataloget på 3 Aktives

hjemmeside www.3aktive.dk

- Vi er naturligvis medmessen i

forbindelse med Dansk Formands Forenings

landsrådsmøde, fordi vi kender

mange formænd. Vi kommer på byggepladserne

og ved, hvilken vigtig samarbejdspartner

formanden er, siger

Klaus Østergaard, der glædede sig over

den store interesse for fi rmaets stand.

Vi udfører alle typer transporter

inkl. kranarbejde som f.eks. 27t/m - 150 t/m

• Entreprenørkørsel inkl. levering af sten,

grus og muldjord, samt containerkørsel,

kran og grab til haveaffald

• Flytning af alle typer

entreprenørmaskiner m.v.

• Elementtransporter

• Alle typer specialtransporter

• Egen genbrugsplads for modtagelse

af beton og tegl

17


Ung formand holder fast

Ung formand holder fast i DFF

Bjørn Bager Christiansen er 30 år og medlem af Dansk Formands Forenings nordjyske afdeling.

For Bjørn Bager Christiansen var det ikke kun

naturligt at melde sig ind i Dansk Formands

Forening – fagforeningen er også den billigste

Da 30-årige Bjørn Bager Christiansen

for fi re og et halvt år siden skiftede

skruetrækkeren ud med et job som formand

hos Nordkabel i Aars, valgte han

at melde sig ind i den eneste fagforening,

der har overenskomst på formandsområdet,

nemlig Dansk Formands

Forening.

- Jamen, min far har været formand

hos S. P. Jensen i Aalborg i mange år og

holder på, at en formand naturligvis

skal være medlem af Dansk Formands

Forening, og så opdagede jeg jo også, at

DFF er den billigste fagforening, så

valget var let, smiler Bjørn Bager Christiansen,

der sammen med familien –

hustru og barn og yderligere et på vej

– bor i hjembyen Støvring, lidt syd for

Aalborg.

Yngre formænd

Den 30-årige nordjyde er således endnu

en af de yngre formænd, der vælger

at blive en del af Dansk Formands For-

18

ening og på den måde være med til at

føre en tradition fra 1899 videre i den

moderne fagforening med målrettet fokus

på det enkelte medlem.

Bjørn Bager Christiansen arbejder i

Arkils kabelafdeling med kontor i Randers,

men da Arkil på et bestyrelsesmøde

den 30. august valgte at lukke kabelafdelingen

efter et skidt regnskabsår og

en uge efter meddelte beslutningen

først til lederne og siden til alle de 75

timelønnede medarbejdere, blev Bjørn

Bager Christiansen som alle andre i kabelafdelingen

fyret. Opsigelsen gjaldt

fra den 1. oktober, men da han som

funktionær har fi re måneders opsigelse,

skal han først fratræde den 1. februar

og gøre igangværende opgaver færdig.

Verdens bedste job

- Jeg er meget ked af at skulle forlade

Arkil, for jeg har verdens bedste job.

Jeg har utroligt frie arbejdsforhold og

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

tilrettelægger i høj grad selv min arbejdsdag,

der typisk går med at tilse

mine projekter i det meste af Østjylland.

Jeg synes, at det er spændende at

have med andre mennesker at gøre, og

jeg synes, at det er spændende at have

med projekter at gøre, helt fra begyndelsen

og til afl evering af opgaven, siger

den unge formand, der dog allerede

har lagt planer for den nærmeste fremtid.

Kloakmester

- Jeg har fået det arrangeret sådan, at

jeg formentlig begynder på kloakmesteruddannelsen

i november, og jeg har

mere eller mindre et nyt job på hånden

hos et andet kabelfi rma, og med et eksamensbevis

som autoriseret kloakmester,

vil jeg da også kunne tilføre min

eventuelt nye arbejdsgiver endnu mere

kompetence, påpeger Bjørn Bager

Christiansen, der godt kunne ønske sig

en branche med mere ordnede forhold.

Flere krav

- Altså, nedlægning af kabler er jo ingen

raketvidenskab. Alle, der anskaff er

sig en minigraver, kan grave en rende

og lægge nogle kabler ned og derefter

lukke renden efter sig. Jeg kunne godt

tænke mig, at der blev stillet nogle fl ere

krav til aktørerne, og jeg ved da også, at

nogle af kunderne så småt er begyndt

at forlange en prækvalifi cering for at

deltage i udbud. Som det er nu, kan en

enkelt lykkeridder ødelægge hele prissætningen,

hvis han ene mand og en

maskine går ind og trykker prisen for at

få noget at lave – og efterfølgende måske

ikke kan holde aftalerne og ikke retablerer

området efter sig. Så kan han

ødelægge det hele for alle de andre, understreger

den nordjyske formand.


Seniorer var

på Bakken og i

Cirkusrevyen

Så blev der taget hul på efterårsarrangementerne i Seniorklubben

i Syd- og Vestjælland med en tur til Bakken.

Deltagerne mødtes på p- pladsen kl. 15.00 hvor den medbragte

kaff e blev drukket. Derefter var det tid til en rundtur på

Bakken, inden det blev tid at fi nde et sted at spise.

Efter middagen var alle i Cirkusrevyen, som viste sig at være

alle pengene værd. En virkelig god revy.

Kl. 22.30 var det tid til at fi nde hjemad. En rigtig god dag

hvor vejret var rimeligt med kun en lille smule regn.

Medlemmer af Seniorklubben DFF Syd- og Vestsjælland var på en rigtig god tur til

Bakken.

Cirkusrevyen rundede en virkelig god dag af.

Seniorer var på Bakken

Mød Maskinleverandørerne

i hal C på Agromek i Herning

Tirs.30. nov. - fre.3. dec 2010

Igen i år udstiller medlemmer af Maskinleverandørerne

på Agromek med en samlet udstilling i hal C. Både

“Park, Vej & Anlæg” og “Entreprenør-sektionen” vil være

repræsenteret på udstillingen.

Åbningstider:

Tirsdag d. 30/11 : kl. 9-17 Torsdag d. 2/12 : kl. 9-17

Onsdag d. 1/12 : kl. 9-21 NB!! Fredag d. 3/12 : kl. 9-17

Teknologi til fremtidens landbrug

www.agromek.dk

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

19


Meddelelser

September-tur til Vordingborg

Seniorklubben for Syd- og Vestsjælland

var i september i Vordingborg,

hvor deltagerne begyndte med at se

udgravningerne på Slotstorvet af en

portbygning og en bygning opført i

kalksten. Undersøgelsen har til formål

at se i hvilken stand de to bygninger er

i og at få fl ere oplysninger end dem fra

1923.

Om aftenen var der festmenu.

En arkæolog fra Vordingborg Museum fortalte om udgravningerne.

20

Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen

HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK.

Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret

maskinstyring og høste en lang række

fordele:

Betydelige besparelser på maskintimer og

brændstof

Hurtigere færdiggørelse med optimalt resultat

Færre fejl

Ingen ventetid på landmåler, der skal lave

afsætning

Mere præcist og ensartet arbejde

Udførelse af mere komplekse opgaver

Arkæologerne kan se, at der er en

vippebro, hvor en del af broen har

strakt sig ind i portrummet. Det var en

arkæolog fra Vordingborg Museum,

som fortalte om udgravningerne.

Derefter gik turen til Krydderihaven

med de mange forskellige planter og

buske, så var det tid til at indtage eftermiddagskaff

en i caféen på museet.

DU BESTEMMER Du kan vælge at

Vrøndingvej 8A · 8700 Horsens · Tlf. 7025 5387 – Park Allé 363 · 2605 Brøndby · Tlf. 7025 2211

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

Krydderihaven med de mange planter og buske.

leje maskinen med fører,

som er uddannet til at køre

med maskinstyring

lade Pon Rental træne din

egen maskinfører til at køre

med udstyret

eller leje maskinen uden

fører, hvis du selv har erfaring

i at køre med maskinstyring.

Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring.

Dagen sluttede med en kort tur

rund om Gåsetårnet og ringmuren.

Selv om det er blevet efterår, var seniorerne

endnu en gang heldig med vejret.

Næste arrangement i seniorklubben

er vores julefrokost den 17. november

i Næstved

Udlejningsmaskiner

med maskinstyring

Gravemaskiner Cat 323 og 311

Dozere Cat D6T og D5

Minilæsser Cat 279

Minigrader Cat 247B

Tromler Cat 533 og 433

Gummihjulslæsser Cat 938

Mange fl ere Cat udlejningsmaskiner

kan naturligvis udstyres

med maskin styring efter behov.

www.pon-rental.dk

COPSØ A/S


Nordjylland afd.

75 år 05-12-1935

Hans Marinus Kristensen

Rosenkranzvej 3, Flauens.

9330 Dronninglund

60 år 22-11-1950

Jens Vestergaard

Rakkebyvej 124 C Rakkeby

9800 Hjørring

Randers afd.

70 år 16-12-1940

Bent Johnsen

Vestervangsvej 28

8860 Ulstrup

Midt – Vest afd.

80 år 06-12-1930

Peter Kristian Sørensen

Pile Alle 92

7500 Holstebro

50 år 07-11-1960

Kim Isak Kroustrup

Redningsvej 2

7620 Lemvig

Aarhus afd.

70 år 06-12-1940

Kaj Reinhardt Rasmussen

Kolt Østervej 20,

8361 Hasselager

Vejle – Kolding afd.

75 år 21-12-1935

Arne Pedersen

Jørgen Sørensensvej 15

7100 Vejle

65 år 06-11-1945

Niels Hansen

Hans Egedes Vej 36

7100 Vejle

65 år 02-12-1945

Carl-Erik Houvgaard Pedersen

Vejlevej 333

6000 Kolding

60 år 10-12-1950

Ib Carsten Ladegaard

Damsbro 4

7080 Børkop

Vestjylland afd.

Ingen

Sønderjylland afd.

65 år 13-12-1945

Peter Jensen Hansen

Truenbrovej 10

6400 Sønderborg

50 år 17-11-1960

Ingrid Caroline Andersen

Friheds Álle 31 st. th.

6400 Sønderborg

Fyn afd.

50 år 11-11-1960

Claus Jensen Gye

Østergade 10

5492 Vissenbjerg

København afd.

85 år 06-11-1925

Aage Rygaard

Svalevej 3

2600 Glostrup

80 år 16-11-1930

Henry Folmer Albertsen

Strædet 5

3660 Stenløse

65 år 23-11-1945

Svend Tang Skov

Emilsgave 147

4130 Viby Sjælland

60 år 23-12-1950

Allan Peter Andersen

Birkebakkerne 34

3310 Ølsted

50 år 18-12-1960

Henrik Hjelm Jensen

Bogårdsvej 108

3050 Humlebæk

Nyoptaget september 2010.

Th omas Mogensen

Engblommevej 26,

8410 Rønde

Afd. Randers

Vi gratulerer

Morten Norup Jørgensen

NVE 5,2.

4520 Svinninge

Afd. Syd- og Vestsjælland

50 år 23-11-1960

Michael Jensen Roland

Stævnen 134

3070 Snekkersten

50 år 27-11-1960

Jørgen Bille Aarestrup

Gåsebanken 12

4681 Herfølge

Syd- og Vestsjælland

afd.

80 år 30-11-1930

Gerner Hammis Clausen

Karl Nielsens Vej 51

4700 Næstved

80 år 15-12-1930

Henning Holgersen Jensen

Spjellerupvej 3

4653 Karise

65 år 04-11-1945

Ole Juul Jespersen

Ærtebjergvej 5

4400 Kalundborg

65 år 12-11-1945

Kurt Arthur Berntsen

Elmegården 74

4450 Jyderup

Lolland Falster afd.

90 år 03-12-1920

Julius Frederiksen

Engvej 2 Ndr Vindinge

4760 Vordingborg

80 år 07-12-1930

Viggo Juul Andersen

Madsensvej 4

4960 Holeby

80 år 21-11-1930

Anders Tinggård Petersen

Drosselvej 5

4773 Stensved

75 år 04-12-1935

Egil Dahl

Amalievænget 34

Th omas Mathiasson

Nygade 9,

3770 Allinge

Afd. Bornholm

4900 Nakskov

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

Vi gratulerer

70 år 25-11-1940

Karl Frederik Nielsen

Hunseby Strandvej 40

4930 Maribo

65 år 08-11-1945

Kaj Svend Mortensen

Næstvedvej 402

4750 Lundby

Bornholm afd.

60 år 01-11-1950

Th orkild Bækgaard Jensen

Tingstedvejen 13

3700 Rønne

Seniorklubben DFF

Syd- og Vestsjællands

Afdeling

Aktiviteter i 2010

17/11 eller 24/11 2010 kl. 15.00

Julefrokost

Næstved/Slagelse

Deltagerbetaling Kr. 100 kr.

Tilmelding senest 10/11 2010

05/01 2011 Kl. 14.00

Årsmøde

Hos Kirsten og Kaj

Th orsvej 4700, Næstved

Dagsorden ifølge vedtægterne

Samtidig vil vi planlægge næste års

aktiviteter.

Mød op med en masse gode forslag

til ture i 2011

Tilmelding senest den 03/01 2011

Gunner 58383540

Kaj 55770124

Niels 20631755 / 55761982

Patrick Lehmann

Tonrå 52,

8751 Gedved

Afd. Århus

21


Meddelelser

Ny messe i 2012 for

entreprenører og håndværkere

Brancheforeningen Maskinleverandørerne,

Entreprenør-sektionen og MCH Messecenter

Herning går sammen om en ny udendørs

fagmesse. Messen har arbejdstitlen “Entreprenør

& Håndværk” og arrangeres af MCH

i tæt samarbejde med Maskinleverandørerne,

Entreprenørsektionen. Den nye fi nder første

gang sted 10.-12. maj på arealerne ved MCH

Messecenter Herning og har efterfølgende

termin hvert tredje år.

- Vi har store forventninger til den nye

fagmesse, der bygger på et stærkt og positivt

samarbejde

mellem Maskinleverandørerne, Entreprenørsektionen

og MCH. “Entreprenør &

Håndværk” vil meget konkret afspejle, hvad

markedet og vores kunder og gæster efterspørger.

Derfor er jeg overbevist om, at vi her

har skabt et langtidsholdbart koncept med

stor appel til såvel udstillere som målgruppen

af besøgende fra entreprenør- og byggebranchen.

Maskinleverandørerne har altid “fyldt

meget” hos MCH, og det glæder mig meget,

at vi med den nye fagmesse kan fortsætte og

gerne udvikle et årelangt, godt samarbejde,

siger administrerende direktør Georg Sørensen,

MCH.

Enstemmig opbakning

- Vores medlemsvirksomheder bakker enstemmigt

op bag “Entreprenør & Håndværk”.

Det gælder bådemessekonceptet, placeringen

i Herning, de treårige terminer samt

messestart i maj 2012. Dette giver selvsagt

“Entreprenør & Håndværk” et meget stærkt

Afgået ved døden

september 2010.

Aage Pilhøj Pedersen

Møllemarken 29, 4600 Køge

Afgået ved døden den 23.09.10

Afd. København

Bruno Knudsen Pedersen

Kløvervej 18, Mou, 9280 Storvorde

Afgået ved døden den 29.09.10

Afd. Nordjylland

Emil Johannes Poss

Bossevejen 1, 3720 Åkirkeby

Afgået ved døden den 24.09.10

Afd. Bornholm

22

rygstød, og jeg er sikker på, at messen vil få

meget lang levetid, siger Hans Holm, der er

formand for Maskinleverandørerne, Entreprenørsektionen.

- Der er fl ere fordele ved placeringen af

messen på MCH’s egne arealer. Blandt andet

går den nye

motorvej lige til døren, de store maskiner

kan præsenteres i funktion, og så har vi umiddelbar

adgang til MCH’s mange faciliteter.

God tid

- Med samarbejdsaftalen med MCH om

“Entreprenør & Håndværk” har vi nu fået en

god struktur på vores messeaktiviteter. Jeg

fi nder det også værdifuldt, at vi nu har det

meste af et par år til at

videreudvikle messekonceptet og til at

markedsføre den nye fagmesse. Det giver os

bl.a. mulighed for at inddrage vores medlemmer

mest muligt i denne proces, siger branchedirektør

Michael Husfeldt fra Maskinleverandørerne.

“Entreprenør & Håndværk” bliver gennemført

som en udendørs messe ved MCH

Messecenter Herning, hvor der både vil være

almindelige udstillerstande samt arbejdende

stande med mulighed for demonstrations- og

graveaktiviteter. Formålet med fagmessen er

at samle entreprenørbranchen og byggebranchen

med fokus på materiel – herunder eksempelvis

maskiner, kraner, containere, stillads

og værktøj. De besøgende skal kunne

danne sig et indtryk af markedets mange muligheder

og tilbud.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

Hans Holm, formand for Maskinleverandørerne,

Entreprenørsektionen, t.v., og administrerende direktør

Georg Sørensen, MCH, giver hinanden håndslag på et

godt samarbejde om den nye udendørs fagmesse “Entreprenør

& Håndværk” i 2012.

Fagmessen er målrettet entreprenører,

bygge og anlægsvirksomheder, håndværkere,

selvstændige og håndværksmestre samt besøgende

fra såvel den private som den off entlige

sektor.

Det var med stor beklagelse, Dansk Formands Forening, fredag den 24. oktober modtog

meddelelsen om, at tidligere afdelingsformand og æresmedlem af Dansk Formands Forening,

Emil Poss, var afgået ved døden kun 64 år.

For ikke engang 14 dage siden var Emil inde på hovedkontoret for at hilse på os,

da han havde et ærinde i København.

Emil var en højt respekteret formand på Bornholm, men også i det øvrige land.

Emil var altid i front, når der var aktiviteter på og omkring Bornholm.

Emil havde altid en mening, som man lyttede til, og han gav aldrig op i forhold til de

aktiviteter, der foregik omkring Dansk Formands Forening.

Ligeledes var han en respekteret kollega, der aldrig gik på kompromis, og Emil var

altid parat med et godt råd. Emil havde været medlem af Dansk Formands Forening i næsten 29 år,

sad i hovedbestyrelsen i 19 år og i forretningsudvalg i 16 år.

Emil var på trods af sin sygdom i arbejde lige til det sidste,

og var netop i gang med at planlægge sin fremtid som pensionist.

Ære være hans minde

P.f.v.

Kim Bøje Madsen

Landsformand, Dansk Formands Forening

Dansk Formands Forening

Pensionist & Efterlønsklub

Københavns Afdeling

Torsdag den 25. november 2010

er der generalforsamling og

julefrokost i Haveforeningen

Vedbæks klubhus kl.11.00.

Tilmelding til skal ske til:

Preben Andersen på tlf. 2326 5060

Erik Rasmussen på tlf. 4970 1483

Per Ysbæk-Nielsen på tlf. 4580 1159.


Afdelingerne Århus - Randers og Midt Vest

Inviterer til virksomhedsbesøg

Onsdag den 3. november 2010 kl.1730

Hos Danish Crown, Horsens Slagteri, Fra E 45 drejes ved afkørsel 55,

Horsens Nord. Kør 100 meter mod Horsens. Slagteriet ligger ved

denne afkørsel og kan tydeligt ses med alle dets skorstene.

Besøget vil bestå af følgende :

Velkomst med introduktion til stedet og Danish Crown i besøgslokalet.

Guidet rundvisning på besøgsgangen (1 guide pr 18 personer)

dog maks. 55 personer. Da besøget inkluderer rundvisning på

besøgsgangen, anbefales det at medbringe fornuftigt fodtøj.

Selve rundvisningen varer 1½ time.

Der vil blive serveret et lettere traktement for medlemmer med ledsager.

Da der er begrænsning på antallet af deltagere er tilmelding nødvendig

efter først til mølle princippet

Tilmelding senest den 17. oktober 2010 til

Svend Aage, tlf. 2340 6805 eller 8694 8499

Dansk Formands Forening

Syd - og Vestsjællands Afdeling

Årsmøde

Lørdag den 29. januar 2011 Kl.14.30 På De Hvide Svaner

Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde

Program: Dagsorden:

Kl. 14.30 Fælles kaff ebord. 1. Valg af dirigent

Kl. 15.00 Årsmøde. a) Afdelingen

Arrangement for ledsager. b)Regnskab

Kl. 17.30 3. Planer for fremtiden

Festmiddag med 4. Øvrige forhold

efterfølgende dans 5. Valg

Kl. 00.30 6. Beretning fra foreningen

Natmad. 7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt

Alle medlemmer er velkomne til årsmødet.

Forslag der ønskes behandlet på

Årsmødet skal være formanden i hænde senest den 14. januar 2011.

Kuvertprisen for årsmødet - festmiddag - dans og natmad er Kr. 200.00

Bindende tilmelding er senest den 9. januar 2011.

Til Finn Hansen 55 562 745 / 24 285 250 / sofi n@turbopost.dk

Niels Troest 55 761 982 / 20 631 755 / troest.n@hotmail.com

P.b.v. Keld Dahl

Ny gigant indenfor “No-dig” renovering

Danmarks største kloak servicefi rma Leif M.

Jensen A-S (LMJ) & Nordjysk Kloak & Industriservice

A/S (NKI) har pr. 20. september

2010 indgået samarbejdsaftale med én af Nordens

stærkeste inden for “No-dig” renovering,

Scandinavia VA-Teknik (Svatek). Formålet er at

styrke begge fi rmaers bredde, geografi , mangfoldighed

og give kunderne en komplet “palet”

inden for kloak området. LMJ, NKI og Svatek

råder nu over mere end 350 medarbejdere og

250 special køretøjer.

Svatek´s danske direktør Ole Sinding udtaler:

Samarbejdet sikrer at Svatek får et godt afsæt

og hurtigt fodfæste i Danmark. Vores dan-

Dansk Formands

Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

Giro: 8 00 24 44

www.danskformand.dk

Kontorets åbningstid:

Mandag - torsdag 9.00-15.00

Fredag 9.00-12.00

Arbejdsløshedskassen

IAK Tlf.: +45 70 33 50 00

HUSK - ALT vedrørende indmeldelser og

anmeldelser om arbejdsløshed skal sendes til

hovedkontoret

Foreningsmeddelelser

Få budskabet ud!

Nordjyllands afdeling:

Formand: Peer Nørgaard

Savannen 7, Kolkær, 9370 Hals

Tlf.: 50 51 61 51

E-mail: nordjyll@danskformand.dk

Randers afdeling:

Formand: Leo Kristoffersen

Niels Bohrsvej 14, 8900 Randers

Tlf.: 50 51 61 52

E-mail: randers@danskformand.dk

Midt-Vest afdeling:

Formand: Vagn Nordentoft

Hedenskrænten 31, 8800 Viborg

Tlf.: 50 51 61 53

E-mail: midt-vest@danskformand.dk

Århus afdeling:

Formand: Jørgen Hansen

Kongevejen 100, 8000 Århus C

Tlf.: 50 51 61 54

E-mail: aarhus@danskformand.dk

Vejle/Kolding afdeling:

Formand: Jan Ove Hansen

Engumvej 90, 7120 Vejle Øst

Tlf.: 50 51 61 55

E-mail: vejle@danskformand.dk

Vestjyllands afdeling:

Formand: Iben Christensen

Storegade 91-2,v, 6700 Esbjerg

Tlf.: 50 51 61 57

E-mail: vestjyll@danskformand.dk

www.danskformand.dk

ske afdeling har i skrivende stund sikret alle

nødvendige godkendelser og dokumentationer

på afl øbssiden. Der er ansøgt om optagelse i

“No-dig” kontrolordningen og det skal bemærkes,

at det er den mest miljøvenlige “No-dig”

metode, som samtidig er helt lugtfri i modsætning

til mange kendte produkter i Danmark.

Sammen med LMJ kan vi yde kunderne en

fuldendt service med et meget stort udvalg af

vogne og foringsprodukter.

LMJ´s Salgschef Lars Møller udtaler: LMJ/

NKI har i mange år forsøgt at fi nde en seriøs

samarbejdspartner, som har lige så stor fokus på

kvalitet & miljø, som vi selv har. Vi kan med

Afdelingerne:

Privat

Landsformand

Kim Bøje Madsen

Nørrevang 8

9362 Gandrup

Tlf.: +45 98 25 90 43

Privat

Kasserer Winnie Hansen

Borups Alle 233 B st. tv.

2400 København NV.

Tlf.: +45 38 19 06 77

Sønderjyllands afdeling:

Formand: Svend E. Petersen

Mommarkvej 27, 6400 Sønderborg

Tlf.: 50 51 61 58

E-mail: sepe@sonderborg.dk

Fyns afdeling:

Formand: Palle A. Frederiksen

Søboløkker 26, Jordløse, 5683 Haarby

Tlf.: 50 51 61 59

E-mail: fyn@danskformand.dk

Københavns afdeling:

Formand: John Pedersen

Bistrupgårdsvej 7, 3460 Birkerød

Tlf.: 50 51 61 60

E-mail: kbh@danskformand.dk

Syd- og Vestsjællands afdeling:

Formand: Keld Klausen Dahl

Højen 7 B, 4700 Næstved

Tlf.: 50 51 61 61

E-mail: kelddahl1@hotmail.com

Lolland-Falster afdeling:

Formand: Lars Hansen

Østervang 6, 4990 Sakskøbing

Tlf.: 50 51 61 50 Bil: 30 12 95 60

E-mail: lehansen@post.tele.dk

Bornholms afdeling:

Formand: Bjarne L. Andersen

Skovbrynet 1, 3730 Nexø

Tlf.: 50 51 61 56

E-mail: bornholm@danskformand.dk

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2010

Meddelelser

dette samarbejde imødekomme de ønsker og

stigende miljøkrav, der har været fra vores kunder.

Her er Svatek´s danske modstykker ikke

nået så langt med miljøvenlige metoder til Nodig

renovering. Samarbejdet vil også styrke

LMJ´s afdeling i Sverige hvor Svatek har over 20

års erfaring.

23


Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling


Framax Xlife

Rentabel på grund af mulighed for hyppig genbrug

og effektiv udnyttelse

Sikker.

Hurtig.

Effektiv.

Sikker.

Hurtig.

Effektiv.

Doka Danmark

København og Sjælland

Egegaardsvej 11

4621 Gadstrup

Tel. +45 46 56 32 00

Fax +45 46 56 32 50

E-Mail: Danmark@doka.com

www.doka.com

Doka Danmark

Jylland

Høgemosevænget 3

8380 Trige

Tel. +45 86 26 39 00

Fax +45 86 26 39 50

Doka Danmark

København og Sjælland

E-Mail: Danmark@doka.com

Egegaardsvej 11

4621 Gadstrup

Tel. +45 46 56 32 00

Fax +45 46 56 32 50

E-Mail: Danmark@doka.com

www.doka.com

Digitally

signed by

Signaturdienst

Doka Gruppe

Date:

2010.02.11 Signat

09:24:47 MEZ

Doka Danmark

Jylland

Høgemosevænget 3

8380 Trige

Tel. +45 86 26 39 00

Fax +45 86 26 39 50

E-Mail: Danmark@doka.com

Magasinpost UMM

ID-nr. 46411

More magazines by this user
Similar magazines