27.07.2013 Views

Bogholderen blev formand - Dansk Formands Forening

Bogholderen blev formand - Dansk Formands Forening

Bogholderen blev formand - Dansk Formands Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Juni 2011 104. årgang<br />

Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed<br />

samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger.<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Formands</strong> <strong>Forening</strong> har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.<br />

www.dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

<strong>Bogholderen</strong><br />

<strong>blev</strong> <strong>formand</strong><br />

Læs mere side 14-15<br />

Læs desuden inde i bladet:<br />

8 Kommunalkursus<br />

9 LEAN med på klipperen<br />

17 Nyt entreprenørselskab<br />

3


Kolofon • Indhold<br />

Udgiver<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Formands</strong> <strong>Forening</strong><br />

Prags Boulevard 45<br />

DK-2300 København S<br />

Tlf.: +45 32 96 56 22<br />

Fax: +45 32 96 58 22<br />

E-mail: dff@dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

www.dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

Giro: 538 8844<br />

Redaktion<br />

Lands<strong>formand</strong><br />

Kim Bøje Madsen (ansv.)<br />

E-mail: kbm@dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

Journalist<br />

Niels Henriksen<br />

E-mail: nordtext@henriksen.mail.dk<br />

Artikler og stof til nr. 4 2011<br />

skal være redaktionen<br />

i hænde senest den 1. august 2011.<br />

Næste nummer udkommer<br />

den 26. august 2011.<br />

Tryk<br />

Zeuner Grafi sk as<br />

Skovdalsvej 22<br />

8300 Odder<br />

Tlf.: +45 8746 4010<br />

Fax: +45 8746 4011<br />

Layout & Sats<br />

Hesselberg Reklame<br />

Åstrupvej 10<br />

9800 Hjørring<br />

Tlf.: +45 72 28 73 30<br />

Annonceekspedition<br />

Rosendahls Mediaservice<br />

Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg<br />

Conny Rita Pallesen<br />

Tlf. 76 10 11 43<br />

Fax. 76 10 11 23<br />

E-mail: crp@rosendahls.dk<br />

www.rosendahls-mediaservice.dk<br />

Deadline for annoncebestilling<br />

til næste udgave af <strong>formand</strong>sbladet er:<br />

1. august 2011.<br />

<strong>Formands</strong>bladet er tilsluttet dansk<br />

oplagskontrol. Bladet er i perioden<br />

01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et<br />

gennemsnitligt oplag pr. nummer på<br />

3.950 eksemplarer. Bladet afl everes til<br />

postbesørgelse sidst i måneden.<br />

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.<br />

Medlem af <strong>Dansk</strong> Fagpresse <strong>Forening</strong>.<br />

2<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

Indholdsfortegnelse:<br />

Side 3 Leder<br />

Side 4 Referat fra bestyrelsesmøde<br />

Side 8 Program for kommunalkursus<br />

Side 9 LEAN med på klipperen<br />

Side 10 De grønne overtager blåt område<br />

Side 14 <strong>Bogholderen</strong> der <strong>blev</strong> grøn <strong>formand</strong><br />

Side 17 Nyt entreprenørselskab<br />

Side 21 Nyt fra Hovedkontoret


Nu går det den rigtige vej igen<br />

Nu går det den rigtige vej igen med beskæftigelsen inden for<br />

vores branche.<br />

Vi kan dog konstatere, at der stadig er mange fi rmaer og<br />

kommuner, der omorganiserer, men beskæftigelsen har stabiliseret<br />

sig.<br />

Der har netop været en ny razzia på de danske byggepladser.<br />

Det var igen beskæmmende for vores område. AT oplyser,<br />

at der sidste år skete 2854 ulykker på de danske byggepladser.<br />

I fi re tilfælde endte ulykkerne med dødsfald.<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Formands</strong> <strong>Forening</strong> har netop holdt seminar for afdelingsformændene.<br />

Seminaret <strong>blev</strong> afviklet i Korsør. Seminaret<br />

var en succes, og alle var med til at gøre seminaret givende<br />

for <strong>Dansk</strong> <strong>Formands</strong> <strong>Forening</strong>.<br />

Overenskomsten med KL er ved at blive renskrevet, så den<br />

kan komme på hjemmesiden. Vi opfordrer medlemmerne til<br />

at følge med på siden. Overenskomsten kan også rekvireres<br />

ved henvendelse til kontoret.<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Formands</strong> <strong>Forening</strong> har igen købt en stand på Have<br />

& Landskabsmessen i Slagelse. Messen kører over tre dage,<br />

den 24, 25, og 26. august. Der er fl ot opbakning af afdelingerne<br />

og vi har stor forventning til, at mange vil besøge vores<br />

stand.<br />

Vi har nu fået programmet til det kommunale kursus sat<br />

op, og jeg vil bede interesserede medlemmer se annoncen inde<br />

i bladet. Kurset er meget aktuelt, da vi har mange kolleger<br />

i den off entlige sektor, der spørger om Lederskab. Kurset er<br />

opbygget således, at vi får et indblik i den svære samtale, er<br />

dit lederskab inspirerende eller irriterende? Vi bevæger os ligeledes<br />

ind på nye spændende områder omkring sanserne.<br />

Bemærk, at vi har fastholdt uge 41, men kursusstart er fl yttet<br />

til tirsdag den 11. oktober.<br />

Husk at tilmelding til kurset, er efter først til mølle princippet<br />

på dff @dansk<strong>formand</strong>.dk eller 32 96 56 22.<br />

Vi følger nøje den politiske situation, og vi vil på opfor-<br />

dring af mange medlemmer, gennemføre nogle fyraftensmøder<br />

omkring den nye efterlønsordning, rundt i regionerne.<br />

Planlægningen og annoncering vil fremkomme, så snart vi<br />

kender den endelige efterlønsordning.<br />

Til slut vil jeg ønske alle en god sommer og i øvrigt gøre<br />

opmærksom på, at kontoret i København holder ferielukket<br />

i uge 29 og 30.<br />

Kim Bøje Madsen<br />

Lands<strong>formand</strong><br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

Leder<br />

Spuling af beton<br />

Aqua cutter<br />

Effektiv fjernelse af beton uden<br />

skader på armeringsjern<br />

Se mere på vores hjemmeside<br />

www.tsand.dk<br />

Specialist inden for afrensning<br />

Stenlillevej 11, 4295 Stenlille<br />

Tlf. 59 17 00 35 - m@tsand.dk<br />

• Spuling af asfalt og gummimembraner<br />

• Spuling af støbeskæl<br />

• Skæring i jern og beton op til 1000 mm<br />

• Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition<br />

3


Beslutningsreferat<br />

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet<br />

Fredag den 29. april 2011 på Hovedkontoret<br />

Prags Boulevard 45, 2300 København S.<br />

4<br />

01. Faglige forhold<br />

02. Overenskomsterne<br />

03. Organisatoriske forhold<br />

04. Regioner<br />

05. FR<br />

06. A-kassen<br />

07. Bladet<br />

DAGSORDEN<br />

Dagsorden <strong>blev</strong> godkendt.<br />

Forhandlingsprotokollen<br />

Der var ingen ændringer til referatet fra<br />

bestyrelsesmødet den 21. januar 2011,<br />

hvorefter Lands<strong>formand</strong>en underskrev<br />

protokollen.<br />

Ad 01<br />

Der har ikke været så mange nye sager.<br />

Det har betydet, at lands<strong>formand</strong>en er<br />

ved at komme til bunds i sagsmapperne,<br />

som har bugnet hen over vinteren.<br />

En sag vedr. et af vores medlemmer<br />

havde problemer med borgerkontakt,<br />

som arbejdsgiveren ikke var tilfreds<br />

med. Han var derfor indkaldt til en<br />

tjenstlig samtale og ville gerne have en<br />

bisidder med. Der er <strong>blev</strong>et aftalt møder<br />

med vores medlem sammen med<br />

en coach. Vi afventer, hvad der sker i<br />

sagen.<br />

En sag vedr. et af vores medlemmer,<br />

hvor fi rmaet har ansat vores medlem på<br />

TL’s overenskomst. Firmaet vil ikke betale<br />

vores medlem for forskudt arbejdstid.<br />

Vi har endnu ikke hørt fra fi rmaet<br />

og har derfor overladt sagen til <strong>Dansk</strong><br />

Byggeri.<br />

Davidsen Partnere u/konkurs kører<br />

stadig i LG. Alle vores medlemmer har<br />

hørt fra LG. Vi har også en del andre<br />

medlemmer, hvor fi rmaet er gået konkurs.<br />

Der er desværre nogen af vores<br />

medlemmer, der kommer i klemme<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

08. Hjemmesiden<br />

09. Landsrådsmøde den 8. oktober 2011<br />

på Pejsegården<br />

10. Næste møder<br />

11. Eventuelt<br />

Alle var tilstede<br />

økonomisk, fordi de ikke har sørget<br />

for, at deres kontrakt er i orden. Det<br />

betyder meget, om man er ansat som<br />

funktionær, når fi rmaet går konkurs.<br />

Ad 2<br />

DFF har indledt forhandlinger med<br />

PFA Pension vedr. overenskomstmæssige<br />

pensioner.<br />

Lars og Kim har sammen med FOA<br />

været ved KL for at forhandle overenskomsten.<br />

Der er forhandlet frem til en generel<br />

lønforhøjelse til alle på 950 kr. i 2000<br />

niv. Det er omregnet ca. kr. 100 om<br />

måneden. Det er selvfølgelig ikke meget,<br />

men der var kun 0,3 pct. af lønsummen<br />

til forhandling, minus det der<br />

skal bruges til at hæve ATP til F sats<br />

samt til arbejdstidsaftalen.<br />

Ligeledes fi k vi forhandlet et nyt<br />

grundlønstrin, så vi nu kan begynde på<br />

28 og 37 plus 2950 kr. Bestyrelsen<br />

mente ikke, aftalen kunne blive bedre,<br />

set i lyset af krisen. Aftalen er indgået<br />

for to år. Seniordagene forbliver som<br />

tidligere.<br />

Driftslederoverenskomsten er også<br />

forhandlet. Vi har hævet pensionen til<br />

18 pct. og har samtidig indgået en frivilligheds<br />

ordning på pensionen begyndende<br />

fra 15,79 pct.<br />

Kim har været til møde i Asfaltindustrien.<br />

De er i gang med at tilrettelægge<br />

et kursusforløb for alle ansatte under<br />

deres overenskomst. Der er <strong>blev</strong>et lavet<br />

en undersøgelse, som viser at mange<br />

ansatte har behov for yderligere uddannelse.<br />

Det skal der gøres noget ved. De<br />

vil også have formændene med, da<br />

mange af dem også er omfattet. Vi vil<br />

høre nærmere.<br />

Der var en snak om formændene,<br />

der er ansat i kommuner og fi rmaer i<br />

København Afdeling.<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Formands</strong> <strong>Forening</strong> har ligeledes<br />

indgået en overenskomst med et<br />

mindre fi rma i Nordjylland.<br />

Der er kommet et referat fra overenskomstforhandlingerne.<br />

KTO har<br />

meddelt at overenskomsterne med KL<br />

og <strong>Dansk</strong>e Regioner er vedtaget. FOA<br />

har meldt sig ud af både det regionale<br />

og kommunale forhandlingskartel og<br />

vil forhandle på egen hånd.<br />

KTO har aftalt to lønstigninger i<br />

2012 Den første på 1,81 pct., som vi<br />

får den 1. januar 2012, samt en stigning<br />

på 0,84 pct. den 1. oktober 2012.<br />

Der er ligeledes <strong>blev</strong>et aftalt en forlængelse<br />

af seniordagene fra de fyldte 60 år.<br />

Det er et yderst behersket forlig, som<br />

heldigvis kun er to- årigt. Til sammenligning<br />

kan oplyses, at OAO, de statslige,<br />

får en lønstigning på 1,7 pct. den<br />

1. april 2012.<br />

OAO har ligeledes meddelt, at overenskomsten<br />

med staten er vedtaget.<br />

KTO skal opfordre til, at kommunerne<br />

gøres bekendt med indholdet i<br />

Beskæftigelsesministeriets notat vedr.<br />

dommen, der omfatter § 2a i funktio-


nærloven, og at kommunerne vejledes i<br />

overensstemmelse hermed, både i forhold<br />

til allerede afgjorte sager og i forhold<br />

til fremadrettede sager. Vi afventer<br />

stadig, at der kommer en civil<br />

afgørelse.<br />

Ad 3<br />

Lønstatistikken er kommet retur. Det<br />

var meget skuff ende, kun 311 medlemmer<br />

har sendt lønstatistikken retur.<br />

Det var 60 færre end sidste år. De kommunale<br />

har en nedgang på næsten 10<br />

pct. og de private en fremgang på 3,7<br />

pct.<br />

Vi har nu afsluttet årsmøderne, og<br />

der var stor forskel på fremmødet i de<br />

respektive afdelinger. Rander, Århus og<br />

Midt-Vest afdelinger havde slået sig<br />

sammen. Desværre kom den sidste annonce<br />

ikke med i det sidste blad, men<br />

de medlemmer, der har opgivet mail<br />

adresse til DFF, fi k sendt indkaldelsen<br />

på mail. Det var meget få medlemmer,<br />

der var mødt op. I Midt-Vest var ikke<br />

engang hele bestyrelsen mødt. I Vejle-<br />

Kolding var der 16 medlemmer til årsmøde<br />

med efterfølgende fest. Sønderjyllands<br />

Afdeling var godt besøgt, og<br />

der var en god dialog på årsmødet.<br />

Vicelands<strong>formand</strong>en har deltaget i<br />

to årsmøder, som han gav et referat fra.<br />

På Fyn var der også meget få medlemmer,<br />

der mødte op. Peer Nørgaard fra<br />

Nordjyllands Afdeling var ligeledes<br />

meget skuff et over fremmødet.<br />

Generelt en meget tam omgang årsmøder.<br />

Der <strong>blev</strong> talt en del om de forskellige<br />

afdelingsbestyrelser, idet afdelings<strong>formand</strong>en<br />

er på valg næste år.<br />

Der er fl ere afdelingsformænd der har<br />

bebudet, at de stopper næste år.<br />

Lands<strong>formand</strong>en <strong>blev</strong> bedt om at<br />

gennemgå dagsorden med afdelingsformændene<br />

på vores seminar den 7.<br />

maj, så afdelingerne bliver bedre til at<br />

overholde dagsorden som beskrevet i<br />

vedtægterne.<br />

Beslutningsreferat<br />

Breve til medlemmerne vedrørende<br />

tjenestemændenes forsikring er nu<br />

sendt ud til alle vores medlemmer. Vi<br />

bliver løbende underrettet om forløbet.<br />

Der er kommet en ansøgning om<br />

tilskud til deres årlige udfl ugt fra æresmedlem<br />

Per Ysbæk-Nielsen. Bestyrelsen<br />

<strong>blev</strong> enig om et tilskud på 3000 kr.,<br />

som vil blive udbetalt, efter vi har modtaget<br />

dokumentation for udgifterne.<br />

Ad 4<br />

Der har været lidt misforståelser imellem<br />

afdelingerne i Region Midt. Dette,<br />

sammenholdt med dårlig tilmelding,<br />

har medført, at afdelingerne har måttet<br />

afl yse deres arrangement i Mariager.<br />

Generelt er samarbejdet ikke det<br />

bedste i regionerne. Svend Erik fra<br />

Sønderjylland gav udtryk for, at det er<br />

svært at samle folk.<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

5


Beslutningsreferat<br />

Ad 5<br />

Kim og Lars har været til møde i FR.<br />

Per fra MMF kom med en redegørelse<br />

omkring de forskellige ting både med<br />

A-kasse og med hensyn til deres netværk<br />

for ledige m.m.<br />

Lars og Kim var til møde hos MMF,<br />

hvor det drejede sig om administrativt<br />

samarbejde mellem DFF og MMF. Vi<br />

afventer lidt mere præcise tal, før end vi<br />

kan gå videre med forhandlingerne.<br />

Ad 6<br />

Der har ikke været nogen sager med<br />

IAK. Vores arbejdsløshed er steget fra<br />

15 til 26 medlemmer, som giver en ledighed<br />

på ca. 2,3 pct.<br />

Tirsdag den 7. juni 2011 deltager<br />

lands<strong>formand</strong>en i repræsentantskabsmøde<br />

i IAK.<br />

Ad 7<br />

Vi har fået et par nye annoncører siden<br />

sidst. Det er stadig meget op ad bakke<br />

med annoncører. Der er ikke let, men<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

6<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

vi tager nu afsæt i Have & Landskab<br />

2011 med et tema som vi fi nder sammen<br />

med Niels Henriksen og Rosendahls.<br />

Bestyrelsen kom med nogle forlag<br />

til Kim.<br />

Ad 8<br />

Der er stadig en god dialog med Jes<br />

Jepsen som administrerer vores hjemmeside,<br />

sammen med Lars. Kim opfordrede<br />

bestyrelsen til at kontrollere, så vi<br />

eliminerer fl est mulige fejl på hjemmesiden.<br />

Vi har nu fået vores profi l brochure.<br />

Den kan bruges mange år frem i tiden.<br />

Vi vil udlevere den til alle nye, samt til<br />

messer m.m. Brochuren kan rekvireres<br />

ved henvendelse på kontoret i København.<br />

Ad 9<br />

Lands<strong>formand</strong>en har talt med en tidligere<br />

kollega, og han vil gerne hjælpe<br />

med at arrangere udstillere til messen.<br />

Kim tager et møde med ham.<br />

Ad 10<br />

Kim deltager med hjælp fra fl ere afdelinger<br />

på Have og Landskabs messe<br />

den 24. – 26. august i Slagelse.<br />

Kommunalt kursus<br />

i uge 41.<br />

Bestyrelsesmøder<br />

den 24. juni 2011<br />

den 9. september 2011.<br />

den 25. november 2011.<br />

Landsrådsmøde<br />

den 8. oktober 2011.<br />

Ad 11<br />

Ingen kommentar.


DU kan godt komme ind...<br />

Vi samarbejder med 50 organisationer,<br />

og din er en af dem!<br />

Netop fordi vi er et lukket forsikringsselskab, kan<br />

vi tilbyde dig forsikringer med gode dækninger<br />

og uden selvrisiko på fl ere af dem. Scan koden<br />

og bestil et tilbud allerede i dag. Eller fi nd din<br />

forsikringstillidsmand på tjm-forsikring.dk<br />

Scan koden med din<br />

mobiltelefon. Du skal<br />

bruge en applikation,<br />

som kan læse QR-koder.


Kommunalt kursus<br />

8<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011


LEAN sidder med på klipperen<br />

Tavlen i mødelokalet på materielgården i Kerteminde spiller en central rolle i LEANprojektet.<br />

Her ses <strong>formand</strong> Jimmy Pedersen, der hver uge holder møde med grupperne.<br />

I et tæt og konstruktivt samarbejde<br />

mellem ledelse og medarbejdere har<br />

det grønne hold på materielgården i<br />

Kerteminde inviteret LEAN med ombord<br />

på klipperen. De 25 medarbejdere<br />

er delt op i fem mere eller mindre<br />

selvstyrende grupper, hvor alle har fokus<br />

på at optimere både arbejdet og arbejdsgangene.<br />

Ugentlige LEAN-gruppe<br />

møder skal bringe nye forslag til<br />

forbedringer på bordet og sikre, at allerede<br />

vedtagne beslutninger også føres<br />

ud i livet.<br />

- Med hjælp fra det lokale AMUcenter<br />

har vi fået implementeret LEAN<br />

i afdelingen. Hver gruppe af medarbejdere<br />

har selv valgt en såkaldt LEANagent,<br />

der er gruppens talsmand over<br />

ledelsen, som også godkender medarbejdernes<br />

valg, forklarer <strong>formand</strong> på<br />

materielgården gennem 11 år, Jimmy<br />

Pedersen. Han er selv udlært gartner og<br />

har arbejdet i både Odense og Ejby, før<br />

han kom til Kerteminde ved årtusindskiftet.<br />

Optimeret arbejdsgange<br />

- Tanken om at inddrage erfaringerne<br />

med LEAN sneg sig ind allerede kort<br />

efter kommunesammenlægningen i<br />

2007. Vi kiggede meget på, hvordan de<br />

havde gjort på Bornholm, før vi etablerede<br />

vores egen måde at gøre tingene<br />

på. Ved at registrere alle de store og<br />

tunge områder har vi allerede eff ektiviseret<br />

og optimeret mange arbejdsgange.<br />

Vi har f. eks. et hold, der passer parkerne,<br />

og så har vi et hold, der passer<br />

legepladser. Mange af legepladserne<br />

ligger i parkerne, og derfor kunne vi<br />

hurtigt konstatere, at det ikke var hensigtsmæssigt,<br />

at det ene hold først ankom<br />

for at passe legepladsen, hvorefter<br />

det næste hold kom for at passe parken.<br />

Ét hold kan jo lige så godt passe både<br />

park og legeplads, gør Jimmy Pedersen<br />

opmærksom på.<br />

- Flere medarbejdere påpegede også<br />

det uhensigtsmæssige i, at bilerne ikke<br />

i tilstrækkelig grad var forsynet med<br />

det nødvendige værktøj. Mange gange<br />

skulle medarbejderne køre hjem på<br />

materielgården efter værktøjet, så nu er<br />

bilerne forsynet med en stor værktøjskasse<br />

med relevant værktøj. Det sparer<br />

os for mange køreture, mange kilometer<br />

og kostbar tid, siger Jimmy Pedersen,<br />

der hver uge holder møder med<br />

LEAN-grupperne hver i sær. To gange<br />

om året mødes alle medarbejdere.<br />

Central tavle<br />

- På vores ugentlige møder spiller en<br />

tavle en central rolle. Det er her, at alle<br />

gode idéer bliver registreret. Det er her,<br />

at vi skriver hvilke opgaver, der skal<br />

planlægges, sættes i værk og følges op.<br />

Vi noterer successer og opgaver, der<br />

Lastbilerne og alt det andet materiel har fået deres faste pladser.<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

LEAN<br />

ikke gik så godt. Vores erfaring er, at<br />

når man arbejder med LEAN, så er det<br />

nødvendigt, at alle parter er grundigt<br />

informeret om praktisk talt alle forhold,<br />

ikke mindst de økonomiske konsekvenser<br />

af vores beslutninger. Vi skal<br />

turde sige tingene lige ud til hinanden,<br />

og det gælder både fra ledelse til medarbejdere<br />

og fra medarbejdere til ledelse.<br />

Derfor har vi også gennemgået et<br />

kursus i konfl ikthåndtering.<br />

- En lille sag, der kan illustrere det.<br />

Når folkene kom hjem fra dagens opgaver<br />

<strong>blev</strong> biler, maskiner, værktøj og<br />

trailere efterladt mere eller mindre tilfældigt<br />

på materielgården. Det så forfærdeligt<br />

ud. I stedet <strong>blev</strong> vi enige om,<br />

at alle maskiner, bil og trailere skal have<br />

hver deres faste plads. Det har de fået.<br />

Nu ser det pænt ud, og vi kan hurtigt<br />

fi nde, hvad vi skal bruge, noterer Jimmy<br />

Pedersen.<br />

Medarbejderne i Park & Vej har en<br />

lang række faste opgaver, men afdelingen<br />

er samtidig en selvkørende enhed,<br />

der også skal tjene penge på at løse andre<br />

kommunale opgaver. Derfor passer<br />

Jimmy Pedersen og hans medarbejdere<br />

også kommunes udlejningsboliger, forsyningens<br />

områder, institutioner samt<br />

boldbaner. Projekter der tilsammen løber<br />

op i ca. tre mio. kr. på årsbasis.<br />

9


LEAN<br />

De grønne<br />

overtager<br />

blåt område<br />

Efter 11 år som <strong>formand</strong> i Park & Vejafdelingen<br />

i Kerteminde Kommune<br />

skal <strong>formand</strong> Jimmy Pedersen til at have<br />

ny kasket på. I hvert fald for en tid<br />

bytter han den grønne kasket ud med<br />

en blå, når han sætter sig i stolen som<br />

havnefoged på Kerteminde Havn. Han<br />

beholder dog også den grønne kasket<br />

– han skifter bare lidt mellem dem.<br />

- Efter at havnefogeden er gået på<br />

pension, bliver det nu vores opgave også<br />

at styre havnen i det daglige. Kerteminde<br />

Havn har syv ansatte på havnen,<br />

heraf tre havneassistenter, som naturligvis<br />

løser en lang række praktisk<br />

opgaver i det daglige. Men reelt er det<br />

10<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

os, der overtager ledelsen af havnekontoret,<br />

fortæller Jimmy Pedersen, der<br />

forventer at fl ytte sit kontor fra materielgården<br />

på Kohaven til det idylliske<br />

havneområde.<br />

Erhvervshavn<br />

Oprindelig var Kerteminde Havn en<br />

driftig havn med fi skeri, fi skeeksportører,<br />

værft, trælast og masser af gods,<br />

især korn, over kajen. Havnen har stadig<br />

status som erhvervshavn, men på<br />

nær fi skeriet, beddingen og en enkelt<br />

fi skeeksportør, er alle aktiviteter inden<br />

for en periode af 15 år forsvundet, og<br />

andet, ikke havnerelateret, siver ind på<br />

Kerteminde Havn har 700 fastliggere og anløbes årligt af<br />

fl ere tusinde lystsejlere. Havnearealerne i er i dag et idyllisk<br />

udfl ugtsmål med caféer og hyggeligt miljø tæt på bymidten.<br />

havnens landområder, ligesom lystfartøjerne<br />

gør det på vandet.<br />

- I dag er Kerteminde Havn primært<br />

en havn for lystsejlere. Vi har 700 fastliggere<br />

samt anløb af mange tusinde<br />

fremmede lystsejlere på årsbasis. Desuden<br />

har vi stadig nogle få fi skefartøjer,<br />

som er hjemmehørende i Kerteminde,<br />

men det er så få, at fi skeauktionen nu<br />

også er lukket, siger Jimmy Pedersen.


A Skadeservice A/S har etableret sig<br />

som landsdækkende selskab. Det betyder,<br />

at selskabet, der har hovedkontor i<br />

Bjæverskov, kan tilbyde et landsdækkende<br />

24 timers beredskab for skadebehandling<br />

af bygninger med udgangspunkt<br />

i 13 centre fordelt over hele<br />

landet.<br />

A Skadeservice dækker bredt inden<br />

for afdækning af bygninger ved storm-<br />

vand- eller brandskader. Desuden tilbyder<br />

selskabet løsninger inden for affugtning,<br />

behandling mod<br />

skimmelsvamp, lugtbehandling og opbevaring<br />

af løsøre.<br />

- Vi er populært sagt bygningernes<br />

ambulancefolk. Er skaden sket, kommer<br />

vi med det samme og begrænser<br />

skadens omfang, ligesom vi hjælper<br />

med at få bygningen retableret igen så<br />

billigt og eff ektivt som muligt. Siden vi<br />

stiftede A Skadeservice for syv år siden,<br />

har vi oplevet en massiv vækst og et stigende<br />

antal kunder, som især kommer<br />

fra forsikringsbranchen, rådgivende ingeniørfi<br />

rmaer og fra Slots- og ejendomsstyrelsen.<br />

Med vores nye landsækkende<br />

service ser vi positivt på<br />

selskabets fortsatte vækst og indtjening<br />

i de kommende år, siger adm. direktør<br />

Niels V. Rasmussen, ejer og stifter af<br />

A Skadeservice A/S.<br />

Intelligent skadeservice<br />

A Skadeservice lægger vægt på intelligent<br />

skadeservice, der betyder, at enhver<br />

indsats begynder med at begrænse<br />

skadens omfang på en bygning mest<br />

muligt. Det giver en bedre økonomi i<br />

den videre behandlingsproces, og gør<br />

den juridiske del af en forsikringsopgørelse<br />

markant enklere i forhold til den<br />

gængse praksis i branchen.<br />

Firmaets 120 skadeservicemedarbejdere<br />

har alle fået en specialrettet faguddannelse<br />

til at håndtere alle former for<br />

skadebehandling. Hvert center har<br />

mellem otte og 30<br />

sanitører og skadeservice-medarbejdere,<br />

der er klar<br />

til udrykning, når<br />

skaden er sket.<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

Skadeservice<br />

Med afdelinger i hele landet<br />

er A Skadeservice hurtigt på pletten.<br />

Bygningernes ambulancefolk<br />

Kunder efterspørger<br />

dokumentation<br />

Det er afgørende for A Skadeservices<br />

kunder, at den indsats, selskabet yder,<br />

kan dokumenteres i form af antal forbrugte<br />

timer og brug af materialer. Det<br />

sikrer troværdigheden, og A Skadeservice<br />

oplever, at stadig fl ere kunder efterspørger<br />

detaljerede opgørelser over<br />

en skadeservice-indsats.<br />

A Skadeservice har i de seneste to år<br />

udviklet nye løsninger til for aff ugtning<br />

og lugtbehandling. Især selskabets<br />

koncept for luftbehandling, som sikrer<br />

ren luft i lokaler, bliver i stigende grad<br />

efterspurgt af fødevare- og medicinalindustrien.<br />

11


DK PERI/11.140<br />

Som en del af det nye dobbeltspor mellem København H og<br />

Ny Ellebjerg Station som Banedanmark lige nu etablerer, er<br />

MT Højgaard godt i gang med at støbe en ny viadukt vest for<br />

Dybbølsbro Station. Dobbeltsporet vil give mulighed for at<br />

køre to persontog eller ét godstog ekstra i timen ind og ud<br />

af København.<br />

Til at løse betonopgaven med har MT Højgaard i samarbejde<br />

med PERI valgt en løsning med VARIOKIT tunnelsystem<br />

understøttet af Multiproptårne. De fleksible og stærke elementer<br />

i Variokit systemet sikrer, at lasten fra betondækket<br />

føres til understøtningen ved brug af meget få komponenter.<br />

Understøtningen er endvidere opbygget således, at denne<br />

kan rulles videre til næste støbetakt i sektioner.<br />

Hele projektet med dobbeltsporet afsluttes i slutningen<br />

af 2012.


PERI VARIOKIT<br />

Konstruktionsmoduler af standard<br />

udlejningskomponenter<br />

Stålrigel SRU<br />

Trykspindel SLS<br />

Kun tre hovedkomponenter til en bred vifte<br />

af anvendelsesmuligheder.<br />

Fleksibel: Alsidige hovedkomponenter med<br />

boltet standard fastgørelser.<br />

Last-optimerede: Økonomisk anvendelse<br />

af materiellet grundet den statiske udnyttelse<br />

af komponenterne som kan tilpasses det<br />

enkelte projekt.<br />

Udlejning: Økonomiske løsninger med<br />

anvendelse af standardkomponenter fra<br />

PERIs produktsortiment.<br />

Forskalling<br />

Stillads<br />

Understøtning<br />

www.peri.dk<br />

Klatreskinne RCS<br />

Hovedkomponenter<br />

System-<br />

komponenter<br />

Special-<br />

komponenter


<strong>Bogholderen</strong> der <strong>blev</strong> grøn <strong>formand</strong><br />

For 42-årige Elisabeth Bonde har livet<br />

slået en markant koldbøtte. For det<br />

første fl yttede hun i 1987 fra den hårde<br />

stenbro i København til det milde Fyn.<br />

For det andet har hun skiftet en uddannelse<br />

som bogholder ud med et job<br />

som tillært gartner og grøn <strong>formand</strong><br />

hos den ny Assens Kommune. Ingen af<br />

delene ser hun ud til at fortryde.<br />

Elisabeth Bonde var en rigtig københavnerpige<br />

på 17 år, da forældrene<br />

valgte at skifte hovedstaden ud med<br />

Carl Nielsens fødeø. Et job som bogholder<br />

var det ikke til at få, så teenageren<br />

søgte og fi k mange forskellige jobs,<br />

bl.a. hos daværende FDB, hvor hun<br />

endda tog en lederuddannelse, før hun<br />

fandt ud af, at Brugsen måske alligevel<br />

ikke helt var noget for hende. Hun <strong>blev</strong><br />

sælger og vendte bøtten fuldstændigt<br />

på hovedet, da hun søgte og fi k et job<br />

som gartner på Vissenbjerg Kirkegård,<br />

hvor hendes mand også arbejdede. I<br />

2004 begyndte hun som almindelig ti-<br />

14<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

melønnet medarbejder hos Glamsbjerg<br />

Kommune.<br />

Blev <strong>formand</strong><br />

- Da Glambjerg kom til at indgå i den<br />

ny Assens Kommune ved kommunesammenlægningen<br />

i 2007 søgte man<br />

en <strong>formand</strong>, og da jeg efterhånden syntes,<br />

at det er dejligt at være ude både<br />

sommer og vinter, så lagde jeg billet<br />

ind på stillingen. Og fi k den, smiler<br />

Elisabeth Bonde med en let fynsk accent,<br />

der for en ikke-fynbo lyder, som<br />

om hun har boet på øen altid.<br />

Dermed <strong>blev</strong> den københavnske<br />

bogholder en del af et team på tre formænd<br />

- to gartner og en vej<strong>formand</strong> -<br />

der organisatorisk hører hjemme under<br />

Vej & Trafi k.<br />

25 medarbejdere<br />

- Jeg <strong>blev</strong> oprindeligt ansat som <strong>formand</strong><br />

indenfor miljøområdet med ansvar<br />

for bl.a. gravhøje, vandløb og sko-<br />

Elisabeth Bonde er oprindeligt uddannet bogholder men<br />

har skiftet kontorstolen ud med et aktivt udeliv som grøn<br />

<strong>formand</strong> i Assens Kommune.<br />

ve, men <strong>blev</strong> ret hurtigt fl yttet over<br />

som decideret gartner<strong>formand</strong> med<br />

ansvar for den nordlige del af kommunen<br />

samt rengøringsteams og gadefejere,<br />

forklarer Elisabeth Bonde, der er<br />

daglig leder for ca. 25 medarbejdere. I<br />

alt beskæftiger afdelingen med materialegårde<br />

i Aarup, Assens og Tommerup<br />

ca. 80 medarbejdere.<br />

- I en stor kommune kan det være<br />

svært at være synlig ude hos medarbejderne.<br />

Derfor har vi indrettet os sådan,<br />

at vi formænd er til stede på materielgårdene<br />

én måned adgangen. På den<br />

måde er vi altid tæt på medarbejderne.<br />

Desuden mødes jeg med medarbejderne<br />

hver morgen, lige som vi holder<br />

team-møder én gang om måneden. Jeg<br />

har tilknyttet to sjakbejser, og medarbejderne<br />

er delt op i mere eller mindre selvkørende<br />

teams med høj grad af frihed<br />

under ansvar, siger Elisabeth Bonde, der<br />

gerne tager hånd om medarbejderne i<br />

mange forskellige sammenhænge.


Assens Kommune råder over tre materielgårde, hvor formændene holder til en måned ad<br />

gangen. Her er Elisabeth Bonde fotograferet på materielgården i Aarup.<br />

Formanden med de københavnske rødder har et godt forhold til medarbejderne.<br />

Godt forhold<br />

- Mange af de medarbejdere, som jeg i dag er leder for, har jeg<br />

været kollega med de første år i Glamsbjerg Kommune, men<br />

jeg synes, at jeg har et rigtigt godt forhold til de tidligere kolleger.<br />

Vi arbejder rigtigt godt sammen og nyder et gensidigt<br />

tillidsforhold, hvor alle er godt orienteret, om hvad der skal<br />

ske på arbejdspladsen, understreger <strong>formand</strong>en, der har været<br />

med til at søsætte Projekt Arbejdsglæde, hvor ledelse og medarbejdere<br />

har mødtes til et fi re timer langt arrangement, som<br />

skal følges op senere.<br />

Afdelingen har et socialt ansvar og er forpligtet til at tage<br />

op til seks ledige i arbejdsprøvning ad gangen. Desuden har<br />

afdelingen to gartnerelever.<br />

- Egentlig var det også meningen, at jeg skulle tage svendeprøve<br />

som gartner, men efter at jeg <strong>blev</strong> <strong>formand</strong>, har der aldrig<br />

været tid, så eleverne er tilknyttet medarbejdere, der er<br />

udlært gartnere, siger Elisabeth Bonde, der privat bor i et ældre<br />

hus i Assens sammen med mand og børn. Meget af fritiden<br />

går med at sætte det gamle hus i stand, og når der bliver<br />

tid, tager hun gerne en tur på motorcyklen eller en tur sydpå<br />

med familien.<br />

<strong>Bogholderen</strong> <strong>blev</strong> grøn <strong>formand</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Holbæk Viborg<br />

<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

15


Nyt selskab<br />

Nyt selskab<br />

på ruinerne<br />

af Davidsen<br />

Partnere<br />

Den 23. december er en dag, hvor de<br />

fl este glæder sig og hygger sig sammen<br />

med familien. Juleferien står for døren<br />

med fred og fordragelighed og dejlige<br />

fridage på tærsklen til det nye år. Sådan<br />

var det bare ikke for medarbejderne i<br />

byggevirksomheden Davidsen Partnere<br />

i Fredericia. Den 23. december <strong>blev</strong><br />

medarbejderne kaldt sammen med beskeden<br />

om, at virksomheden var gået<br />

konkurs.<br />

- Vi havde arbejde inde for godt 500<br />

mio. kr., men det kneb gevaldigt med<br />

at få penge i kassen, fortæller daværende<br />

<strong>formand</strong> Johnny Agersnap, der var<br />

en af de omkring 90 medarbejdere i<br />

Lokalsektionen under Davidsen Partnere<br />

– en serviceafdeling med murer,<br />

beton, jord og kloak samt grønne områder.<br />

Afdelingen var meget selvkørende<br />

med Ole Møller som sektionsleder,<br />

og modsat byggevirksomheden Davidsen<br />

Partnere, så præsterede Lokalsektionen<br />

altid overskud.<br />

Vi var lamslået<br />

- Meddelelsen den 23. december kom<br />

fuldstændigt bag på os. Vi var lamslået.<br />

16<br />

Johnny Agersnap er entrepriseleder og medejer<br />

af Din Entreprenør Partner i Fredericia.<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

Vi vidste selvfølgelig godt, at virksomheden<br />

skrantede, og alle medarbejdere<br />

havde i september indvilget i at låne fi rmaet<br />

en halv månedsløn for at vise vores<br />

opbakning. Set i bakspejlet, så har<br />

vi måske en mistanke om, at ledelsen<br />

godt vidste, at situationen var meget<br />

værre end som så, og bankerne valgte<br />

da også, at forlange at få Lars Bonderup<br />

Bjørn indsat som direktør. Han er<br />

kendt for at være ekstremt dygtig til at<br />

rydde op, men han var ikke i stand til<br />

at redde Davidsen Partnere, fortsætter<br />

Johnny Agersnap, der sammen med en<br />

god håndfuld kolleger havde været så<br />

forudseende at investere i en ejendom<br />

på Egumvej i Fredericia allerede i<br />

august sidste år.<br />

Fortsætte selv<br />

- Vi havde en klar intention om at fortsætte<br />

som et nyt, selvstændigt fi rma,<br />

hvis det ikke skulle lykkes at redde Davidsen<br />

Partnere, og selv om vi troede<br />

på, at redningsaktionen ville lykkes, så<br />

brugte vi alligevel vores fritid til at totalrenovere<br />

bygningerne, så vi kunne<br />

være klar i givet fald.<br />

Historien var på vej til at gentage sig,<br />

så at sige. Da direktør Ole Davidsen i<br />

1987 etablerede sit fi rma, brød han ud<br />

fra Hoff mann & Sønner, og sammen<br />

med ledende kolleger, formænd og ingeniører,<br />

stablede han hen over en<br />

weekend Davidsen Partnere på benene,<br />

hvor han tog mange store kunder<br />

med.<br />

- Et interesseret fi rma var alligevel<br />

ikke interesseret i at overtage Davidsen<br />

Partnere, og forhandlinger med et mindre<br />

fi rma om overtagelse af dele af virksomheden<br />

<strong>blev</strong> også resultatløse, hvorefter<br />

Lokalsektionen kom ind i<br />

forhandlingerne. Sektionsleder Ole<br />

Møller meddelte kurator, at vi var interesseret<br />

i at begynde for os selv. Der<br />

<strong>blev</strong> ført mange parallelle forhandlinger,<br />

også med kunder. Det viste sig, at<br />

Per Aarsleff A/S var interesseret i at<br />

overtage opgaverne på raffi naderiet på<br />

Fredericia Havn sammen med Lokalsektionen,<br />

men det endte desværre<br />

med, at det lykkedes for Aarsleff at få<br />

opgaven alene, siger Johnny Agersnap,<br />

der begyndte for sig selv sammen med<br />

ledende kolleger og med Ole Møller


som administrerende direktør i Din<br />

Entreprenør Partner (DEP). Aktieselskabet<br />

kom lynhurtigt op at stå, og<br />

den 10. januar var fi rmaet i gang med<br />

opgaver for en række af de største<br />

kunder under Davidsen Partnere, eksempelvis<br />

Carlsberg, Fredericia Havn<br />

og ABB.<br />

Forrygende<br />

- Vi har fået en forrygende begyndelse<br />

på det ny fi rma. Vi har knoklet i<br />

døgndrift med at etablere fi rmaet og<br />

få bygningerne indrettet. Vi er nu 35<br />

medarbejdere, og vi har fået masser af<br />

nye kunder. Vi havde budgetteret<br />

med en omsætning på 15 mio. kr. det<br />

første år, men forventningerne er allerede<br />

opjusteret til 25 mio. kr.<br />

- Inventar og kontormaskiner er<br />

købt i Lokalsektionen, mens vi har<br />

købt værktøj og maskiner på de auk-<br />

DEP er rykket ind i de totalt renoverede lokaler på Egumvej i Fredericia.<br />

Giv virksomheden V•O•V –faktor<br />

Viden om Værnemidler sikrer et godt arbejdsmiljø og klæder Jer på til at undgå ulykker! Vælg mellem flere kurser,<br />

der alle tilfører Jeres virksomhed kompetence og viden – samt motiverer til at sikre sig selv<br />

og kollegerne i dagligdagen. Kurserne afsluttes med test og certifikat.<br />

bliv klædt på<br />

til at undgå<br />

ulykker!<br />

DS/EN ISO 9001:2008<br />

DS/EN ISO 14001:2004<br />

DS/OHSAS 18001:2008<br />

Sikkert på arbejde – og sikkert hjem!<br />

tioner, som har været holdt over Davidsen<br />

Partnere. Vi kender jo materiellet<br />

og ved, hvad det står for, påpeger<br />

Johnny Agersnap, der er <strong>blev</strong>et entrepriseleder<br />

i det ny fi rma.<br />

Sammentømret<br />

- I Din Entreprenør Partner er de ledende<br />

medarbejdere en godt sammentømret<br />

gruppe, der også kender<br />

hinanden privat. Vi har arbejdet utroligt<br />

hårdt på at få fi rmaet og vores fysiske<br />

rammer op at stå. Når arbejdsdagen<br />

var slut, fortsatte vi med at<br />

bringe lokalerne helt i top, så det har<br />

slidt hårdt på hjemmefronten, erkender<br />

Johnny Agersnap, der til gengæld<br />

glæder sig over pæn succes fra første<br />

dag.<br />

- Vi påtager os gerne både store og<br />

små opgaver indenfor jord, kloak, beton,<br />

murer, tømrer, diamantskæring<br />

Besøg www. procurator.dk for kommende uddannelsesdage<br />

og se videointerview med tidligere deltagere.<br />

beskyttelse<br />

gennem<br />

viden<br />

STØJ<br />

HØJDE-<br />

REDNING<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

Nyt selskab<br />

og viceværtfunktioner. Vi har overtaget<br />

et strandet cykelstiprojekt til otte<br />

mio. kr., lige som vi har fået renoveringen<br />

af Fredericia Svømmehal. Vi<br />

benytter os meget af netværk i forskellige<br />

sammenhænge, bl.a. støtter vi<br />

gerne idrætten i byen, hvor vi ofte<br />

møder andre håndværkere. Vi satser<br />

målrettet på at blive byens og lokalområdets<br />

største entreprenørvirksomhed<br />

med 45-50 medarbejdere, fastslår<br />

Johnny Agersnap.<br />

VIDEN OM<br />

VÆRNEMIDLER<br />

+45 7611 5000 • procurator.dk<br />

17


Velkommen til<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

18<br />

HAVE & LANDSKAB 2011<br />

i Slagelse den 24. til 26. august<br />

Selandia-CEU - Jernbjeggården, C.A. Olesensvej<br />

Danmarks største udstilling for fagfolk<br />

inden for have, park og landskab<br />

Kik ind på www.hl11.dk find alle informationer om udstillingen,<br />

åbningstider og adgangskort.<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

Arrangører:<br />

<strong>Dansk</strong>e Anlægsgartnere<br />

Maskinleverandørerne<br />

(Park, Vej & Anlæg)<br />

Skov & Landskab<br />

<strong>Dansk</strong>e Planteskoler<br />

<br />

<br />

2011


g af beton<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Pålidelig vandtætning af DW26<br />

Vi bakker op om <strong>Dansk</strong> <strong>Formands</strong> <strong>Forening</strong><br />

forankringer. 20.000 forankringer<br />

a cutter<br />

rnelse af beton uden<br />

Doka Danmark<br />

på armeringsjern<br />

Doka Danmark<br />

København og Sjælland<br />

Egegaardsvej 11<br />

4621 Gadstrup<br />

Tel. +45 46 56 32 00<br />

Fax +45 46 56 32 50<br />

E-Mail: Danmark@doka.com<br />

www.doka.com<br />

eside<br />

Jylland<br />

Høgemosevænget 3<br />

8380 Trige<br />

Tel. +45 86 26 39 00<br />

Fax +45 86 26 39 50<br />

E-Mail: Danmark@doka.com<br />

Specialist inden for afrensning<br />

Stenlillevej 11, 4295 Stenlille<br />

Tlf. 59 17 00 35 - m@tsand.dk<br />

sfalt og gummimembraner<br />

tøbeskæl<br />

rn og beton op til 1000 mm<br />

a Cutter = Hydrodemolition<br />

<strong>blev</strong> vandtætnet med brug<br />

af PERI SK anker systemet.<br />

1 Indstøbt ankerstav<br />

2 SK ankerkonus<br />

3 SK betonkonus<br />

Forskalling<br />

og Stillads<br />

www.peri.dk<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Digitally<br />

signed by<br />

Signaturdienst<br />

Doka Gruppe<br />

Date:<br />

2011.01.11 Signat<br />

08:01:22 MEZ<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Holbæk Viborg<br />

<br />

19


RAFFINADERIET.DK<br />

Meddelelser<br />

Døde maj 2011<br />

Laufey Henneberg Heimdalsgade 24, 9000 Ålborg Nordjylland<br />

Kaj Hansen Diemesvej 218, Sønderballe, 6100 Haderslev Vejle-Kolding<br />

Niels G. H. Nielsen Lundgårdsvej 6 – Glattrup, 7130 Juelsminde Vestjylland<br />

Ove Egon Simonsen Larsens Plads 4, 8781 Stenderup. Vejle/Kolding<br />

Jan Gerts Nielsen Transbjergholt 56, 9560 Hadsund Nordjylland<br />

Nyoptaget maj 2011<br />

Gert Henrik Christensen Kuhlausvej 6, 9900 Frederikshavn Nordjylland<br />

Thomas Buur Ladegårdsvej 8, 9210 Aalborg SØ Nordjylland<br />

Torben Sejr Vårkjærvej 17, 8260 Viby J. Aarhus.<br />

Jørgen Sørensen Ågade 71, 7000 Fredericia. Vejle/Kolding<br />

Michael Holm Vang Byagervej 152, 8330 Beder Aarhus<br />

Benny Gylmar Mikkelsen Kollelevbakken 11, 2830 Virum København<br />

Tak til Danmarks mest<br />

tilfredse forsikringskunder<br />

For andet år i træk viser en uvildig undersøgelse,<br />

at Tjenestemændenes Forsikring har Danmarks<br />

mest tilfredse kunder. Både når det gælder produkter,<br />

pris, sagsbehandling og skadekompensation.<br />

Undersøgelse foretaget blandt Userneeds brugerpanel,<br />

hvor 5.000 forsikringskunder har deltaget.<br />

20<br />

Det vil vi gerne sige en stor tak for. Det er dejligt<br />

at vide, at vores bestræbelser på hele tiden at være<br />

blandt de bedste også bærer frugt og kan mærkes<br />

af alle vores kunder.<br />

Se om du også kan blive en af vores tilfredse kunder på tjm-forsikring.dk<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

Københavns afdeling<br />

Program 2011<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Formands</strong> <strong>Forening</strong><br />

Pensionist & Efterlønsklub<br />

Torsdag den 25. august<br />

skal vi i Naven Hulen i Helsingør.<br />

Herefter<br />

kører vi til Teknisk Museum.<br />

Vi mødes ved p-pladsen<br />

ved Kronborg kl. 10.30.<br />

Torsdag den 22. september<br />

skal vi til Anneberg<br />

- Samlingerne museet.<br />

Vi mødes på p-pladsen kl. 11.00.<br />

Fredag den 25. november 2011<br />

er der generalforsamling og julefrokost<br />

i Haveforeningen Vedbæks klubhus kl.11.00.<br />

Der kan meget nemt komme fl ere ture, og I<br />

skal nok blive orienteret hen ad vejen.<br />

Tilmelding til turene skal ske til:<br />

Preben Andersen på tlf. 23 26 50 60<br />

Erik Rasmussen på tlf. 49 70 14 83<br />

Per Ysbæk-Nielsen på tlf. 45 80 11 59.<br />

<strong>Formands</strong>bladet<br />

– det rette værktøj til opgaven.<br />

Få din annonce med i bladet<br />

Ring i dag på telefon<br />

76 10 11 43


Nordjylland afd.<br />

60 år 26-08-51<br />

Christian Uldal<br />

Ahornvej 21<br />

9440 Åbybro.<br />

50 år 18-07-1961<br />

Niels Henrik Jensen<br />

Fyrtøjet 6<br />

9240 Nibe.<br />

Randers afd.<br />

Ingen<br />

Midt – Vest afd.<br />

75 år 24-07-1936<br />

Gert Jensen<br />

Højtoften 27<br />

9620 Ålestrup.<br />

60 år 21-07-1951<br />

Aage Magnus Petersen<br />

Holstebrovej 413, Hvidbj.<br />

7860 Spøttrup.<br />

Aarhus afd.<br />

70 år 02-07-1941<br />

Mogens O. Rasmussen<br />

Tømmergården 1<br />

8881 Th orsø.<br />

70 år 15-08-1941<br />

Jens Christian Christensen<br />

Jernaldervej 117<br />

8382 Hinnerup.<br />

60 år 07-08-1951<br />

Karsten Manthey Mortensen<br />

Karolinelundsvej 1<br />

8752 Østbirk.<br />

50 år 06-07-1961<br />

Lars Møller Rasmussen<br />

Ryttervej 45<br />

8450 Hammel.<br />

Vi gratulerer<br />

50 år 25-08-1961<br />

Steen Jan Ortved<br />

Virringvej 33<br />

8660 Skanderborg.<br />

Vejle – Kolding afd.<br />

60 år 19-07-1951<br />

Bent Arne Madsen<br />

Egevej 11 – Urhøj<br />

7100 Vejle.<br />

60 år 19-07-1951<br />

Johan August Knudsen<br />

Søndre Alle 33, Stedding<br />

6070 Christiansfeld.<br />

Vestjylland afd.<br />

70 år 25-08-1941<br />

Kurt Kristensen<br />

Sdr. Feldingvej 43<br />

7280 Sønder-Felding.<br />

Sønderjylland afd.<br />

60 år 17-08-1951<br />

Freddy Otto Pedersen<br />

Gråbrødrevej 17<br />

6270 Tønder.<br />

60 år 20-08-1951<br />

Axel Andersen Philipp<br />

Kogsvej 24<br />

6780 Skærbæk.<br />

Fyn afd.<br />

80 år 21-07-1931<br />

Holger Sigvardsen<br />

Solbakkehaven 21<br />

5270 Odense N.<br />

75 år 15-07-1936<br />

Frede Edmund Larsen<br />

Tvekildevej 5 G<br />

5856 Ryslinge.<br />

75 år 30-08-1936<br />

Erik Nørmark Lund<br />

Middelfartvej 249<br />

5464 Brenderup Fyn.<br />

70 år 13-07-1941<br />

Hans Erik Jakobsen<br />

Brobyvej 14 D<br />

5270 Odense N.<br />

København afd.<br />

90 år 09-08-1921<br />

Albert Georg Jensen<br />

Strandstræde 37<br />

2791 Dragør.<br />

80 år 07-07-1931<br />

Ove Sørensen Nørgaard<br />

Vestbirk Alle 61<br />

2770 Kastrup.<br />

80 år 23-07-1931<br />

Jørgen Louis Madsen<br />

Lyøvej 10<br />

3140 Ålsgårde.<br />

80 år 19-08-1931<br />

Peter Ejstrup Pedersen<br />

Tåstrup Hovedgade 7<br />

2630 Tåstrup.<br />

70 år 04-08-1941<br />

Erik Folmer Madsen<br />

Havrevænget 14<br />

4681 Herfølge.<br />

Syd-og Vestsjælland afd.<br />

85 år 28-08-1926<br />

Svend Børge Nielsen<br />

Grønlandsvej 27<br />

4220 Korsør.<br />

70 år 01-08-1941<br />

Bent Brun Larsen<br />

Provstevænget 4<br />

4330 Hvalsø.<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

Vi gratulerer<br />

60 år 06-07-1951<br />

Mogens S. Kristensen<br />

Gl. Kongevej 22<br />

4200 Slagelse.<br />

Lolland Falster afd.<br />

85 år 02-07-1926<br />

Poul Erik Krøll<br />

Italiensvej 13<br />

4800 Nykøbing Falster.<br />

50 år 16-08-1961<br />

Niels Tom Hansen<br />

Særslevvej 29<br />

4871 Horbelev.<br />

Bornholm afd.<br />

Ingen<br />

21


Meddelelser<br />

Syd og Vestsjællands Afdeling<br />

Seniorklubben DFF<br />

Maj måneds tur <strong>blev</strong> afviklet den 18., hvor vi besøgte Andelslandsbyen<br />

Nyvang som ligger lidt syd for Holbæk.<br />

Landsbyen består af huse og værksteder fra vores olde forældres tid.<br />

Husene er fl yttet fra de tidligere steder og genopført som et samlet<br />

hele. Der er kirke, brugsforening, forsamlingshus, mejeri, smedje og<br />

et husmandssted, og alle steder er der aktiviteter, der varetages af<br />

frivillige.<br />

Der er også en stor samling af vogne samt et postmuseum, ligesom<br />

landbetjenten også har besøg i detentionen.<br />

Den medbragte mad <strong>blev</strong> indtaget i Sandby forsamlingshus.<br />

Dagen sluttede med kaffe og nybagt kringle på Traktørstedet.<br />

I august skal vi ud at sejle på Sorø Sø og en tur rundt i Akademihaven.<br />

Se mere på hjemmesiden og i bladet.<br />

P.K.V. Kaj, Gunner, Niels<br />

Syd- og Vestsjællands Afdeling<br />

Seniorer på besøg på Tøjhusmuseet<br />

Seniorklubben i Syd- og Vestsjællands Afdeling har taget hul på sine<br />

arrangementer i 2011.<br />

Den første tur var den 13. april, hvor vi var i København. Vi tog med<br />

toget fra Næstved kl. 11.20 til Hovedbane. Vel ankommet var der en<br />

kort gåtur til Tøjhusmuseet, hvor vi kun kunne se den nederste etage<br />

med de mange typer kanoner som er <strong>blev</strong>et brugt op gennem tiderne.<br />

De øverste etager var lukket p.g.a. ombygning og åbner først i<br />

efteråret 2012, så for at få en hel eftermiddag besat, gik vi over for<br />

at se ruinerne under Christiansborg.<br />

Ruinerne <strong>blev</strong> restaureret i 2006 – 2007, og samtidig <strong>blev</strong> udstillingen<br />

moderniseret med nye plancher, web-fortællinger og en fi lm<br />

om de første slotsbrande. Det hele ligger under Danmarks første<br />

etablerede jernbetonkonstruktion udført i 1908, det er en utrolig<br />

spændende udstilling, som det er værd at besøge.<br />

Sidst på eftermiddagen var det tid til at fi nde et sted, hvor vi kunne<br />

få lidt kaffe og kage. Det fandt vi på Den Sorte Diamant med udsigt<br />

over havnen.<br />

Derefter gik turen op gennem Strøget, hvor der var tid til en lille<br />

optankning, inden vi skulle med toget tilbage til Næstved. Som sædvanlig<br />

var vejret med os, selv om der ikke var så meget varme i luften.<br />

Husk at vi har fl ere arrangementer i 2011.<br />

Se dem på hjemmesiden og i bladet.<br />

Er der seniorer fra Lolland – Falster som kunne tænke sig at deltage,<br />

så kontakt jeres afdelings<strong>formand</strong> Lars Hansen så fi nder vi ud af<br />

noget.<br />

P.K.V. Gunner, Kaj og Niels<br />

22<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

Andelslandsbyen Nyvang<br />

Tøjhusmuseet


Syd og Vestsjællands Afdeling<br />

Seniorklubben DFF<br />

Aktiviteter i 2011<br />

17. august 2011 kl. 14.00<br />

Tur på Sorø Sø / Akademihaven<br />

Medbragt kaffe<br />

Deltagerbetaling Kr. 50,00<br />

Tilmelding senest den 10. august<br />

21. september 2011 kl. 13.00<br />

Ruinerne under Christiansborg slot<br />

Og de kongelige stalde<br />

Deltagerbetaling Kr. 75,00<br />

Tilmelding senest den 14. september<br />

16. november 2011 kl. 15.00<br />

Julefrokost med bowling<br />

Næstved<br />

Deltagerbetaling Kr. 100,00<br />

Tilmelding senest den 2. november 2011<br />

Kaj Kaas<br />

55 770 124<br />

Gunner Pedersen<br />

40 980 340<br />

Niels Troest<br />

55 761 982 / 20 631 755<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Formands</strong><br />

<strong>Forening</strong><br />

Prags Boulevard 45<br />

DK-2300 København S<br />

Tlf.: +45 32 96 56 22<br />

Fax: +45 32 96 58 22<br />

E-mail: dff@dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

Giro: 8 00 24 44<br />

www.dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

Kontorets åbningstid:<br />

Mandag - torsdag 9.00-15.00<br />

Fredag 9.00-12.00<br />

Arbejdsløshedskassen<br />

IAK Tlf.: +45 70 33 50 00<br />

HUSK - ALT vedrørende indmeldelser og<br />

anmeldelser om arbejdsløshed skal sendes til<br />

hovedkontoret<br />

<strong>Forening</strong>smeddelelser<br />

Få budskabet ud!<br />

Nordjyllands afdeling:<br />

Formand: Peer Nørgaard<br />

Savannen 7, Kolkær, 9370 Hals<br />

Tlf.: 50 51 61 51<br />

E-mail: nordjyll@dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

Randers afdeling:<br />

Formand: Leo Kristoffersen<br />

Niels Bohrsvej 14, 8900 Randers<br />

Tlf.: 50 51 61 52<br />

E-mail: randers@dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

Midt-Vest afdeling:<br />

Formand: Vagn Nordentoft<br />

Hedenskrænten 31, 8800 Viborg<br />

Tlf.: 50 51 61 53<br />

E-mail: midt-vest@dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

Århus afdeling:<br />

Formand: Jørgen Hansen<br />

Kongevejen 100, 8000 Århus C<br />

Tlf.: 50 51 61 54<br />

E-mail: aarhus@dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

Vejle/Kolding afdeling:<br />

Formand: Jan Ove Hansen<br />

Engumvej 90, 7120 Vejle Øst<br />

Tlf.: 50 51 61 55<br />

E-mail: vejle@dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

Vestjyllands afdeling:<br />

Formand: Iben Christensen<br />

Lyngbys Allé 14, 6700 Esbjerg<br />

Tlf.: 50 51 61 57<br />

E-mail: vestjyll@dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

www.dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

Afdelingerne:<br />

Privat<br />

Lands<strong>formand</strong><br />

Kim Bøje Madsen<br />

Nørrevang 8<br />

9362 Gandrup<br />

Tlf.: +45 98 25 90 43<br />

Privat<br />

Kasserer Winnie Hansen<br />

Rosenlunds Allé 3. th.<br />

2720 Vanløse.<br />

Tlf.: +45 38 19 06 77<br />

Sønderjyllands afdeling:<br />

Formand: Svend E. Petersen<br />

Mommarkvej 27, 6400 Sønderborg<br />

Tlf.: 50 51 61 58<br />

E-mail: sepe@sonderborg.dk<br />

Fyns afdeling:<br />

Formand: Palle A. Frederiksen<br />

Søboløkker 26, Jordløse, 5683 Haarby<br />

Tlf.: 50 51 61 59<br />

E-mail: fyn@dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

Københavns afdeling:<br />

Formand: John Pedersen<br />

Bistrupgårdsvej 7, 3460 Birkerød<br />

Tlf.: 50 51 61 60<br />

E-mail: kbh@dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

Syd- og Vestsjællands afdeling:<br />

Formand: Keld Klausen Dahl<br />

Højen 7 B, 4700 Næstved<br />

Tlf.: 50 51 61 61<br />

E-mail: kelddahl1@hotmail.com<br />

Lolland-Falster afdeling:<br />

Formand: Lars Hansen<br />

Østervang 6, 4990 Sakskøbing<br />

Tlf.: 50 51 61 50 Bil: 30 12 95 60<br />

E-mail: lehansen@post.tele.dk<br />

Bornholms afdeling:<br />

Formand: Bjarne L. Andersen<br />

Skovbrynet 1, 3730 Nexø<br />

Tlf.: 50 51 61 56<br />

E-mail: bornholm@dansk<strong>formand</strong>.dk<br />

<strong>Formands</strong>bladet • Nr. 3 • juni 2011<br />

Meddelelser<br />

Ferielukket!<br />

Vi ønsker alle en god ferie!<br />

Kontoret holder ferielukket<br />

uge 29 & 30 fra den 16. juli<br />

til den 31. juli 2011<br />

Begge dage inkl.<br />

23


SKAB KONTAKT PÅ<br />

BYGGE PLADSERNE<br />

Få din annonce med i bladet<br />

Ring i dag på telefon<br />

76 10 11 43<br />

<br />

<br />

Magasinpost UMM<br />

ID-nr. 46411

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!