Fra én mand til en koncern - Dansk Formands Forening

danskformand.dk

Fra én mand til en koncern - Dansk Formands Forening

August 2010 103. årgang

Fra én mand

til en koncern

Læs mere side 14 og 15

Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed

samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger.

Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

www.danskformand.dk

Læs desuden inde i bladet:

3 Forbereder ny fagmesse

7 Succes med partnering

8 Med i Empowerment

16 Invitation til Ajour

4


Kolofon • Indhold

Udgiver

Dansk Formands Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Giro: 8 00 24 44

Redaktion

Landsformand

Kim Bøje Madsen (ansv.)

E-mail: kbm@danskformand.dk

Lone Mortensen

E-mail: lm@danskformand.dk

Journalist

Niels Henriksen

E-mail: nordtext@henriksen.mail.dk

Artikler og stof til nr. 5 2010

skal være redaktionen

i hænde senest den 28. september 2010.

Næste nummer udkommer

den 29. oktober 2010.

Tryk

Zeuner Grafi sk as

Skovdalsvej 22

8300 Odder

Tlf.: +45 8746 4010

Fax: +45 8746 4011

Layout & Sats

Hesselberg Reklame

Åstrupvej 10

9800 Hjørring

Tlf.: +45 72 28 73 30

Annonceekspedition

Bermann Company

HC Andersens Vej 46

9800 Hjørring

Tlf.: +45 31 17 19 33

Fax: +45 96 23 60 69

E-mail: mbermann@stofanet.dk

Deadline for annoncebestilling

til næste udgave af formandsbladet er:

28. september 2010.

Formandsbladet er tilsluttet dansk

oplagskontrol. Bladet er i perioden

01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et

gennemsnitligt oplag pr. nummer på

3.950 eksemplarer. Bladet afl everes til

postbesørgelse sidst i måneden.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

Medlem af Dansk Fagpresse Forening.

2

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

Indholdsfortegnelse:

Side 3 Leder

Side 3 Gør klar til ny messe

Side 4 Referat fra Landbestyrelsen

Side 6 Program for Kommunalt Kursus

Side 7 Partneringaftale giver fast arbejde

Side 8 Ansvar og viden med til at sikre væksten

Side 10 Fra maskinstation til entreprenør

Side 14 Fra enkeltmands fi rma til koncern

Side 16 Invitation til Ajour

Side 17 Rørby tager slæbet

Side 20 Nyt fra Hovedkontoret

Spuling af beton

Aqua cutter

Effektiv fjernelse af beton uden

skader på armeringsjern

Se mere på vores hjemmeside

www.tsand.dk

Specialist inden for afrensning

Stenlillevej 11, 4295 Stenlille

Tlf. 59 17 00 35 - m@tsand.dk

• Spuling af asfalt og gummimembraner

• Spuling af støbeskæl

• Skæring i jern og beton op til 1000 mm

• Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition


Leder

Husk Landsrådsmødet 2. oktober

Så fi k vi omsider forhandlet overenskomsten

med Dansk Byggeri til vores

medlemmer.

Overenskomsten er i store træk en

forlængelse af den eksisterende, der er

dog lavet et protokollat således,

at arbejdet med planlægningen af

aktiviteterne snarest bliver igangsat til

et uddannelsesforløb af vores medlemmer.

Formålet er at styrke de ledelsesmæssige

kvalifi kationer. Vi har ligeledes

indgået en aftale, der bygger op

omkring de næste større byggerier i

Danmark. Vi tænker specielt på udbygningen

af Metroen i København,

samt Femern broen, som bliver de helt

store opgaver de næste år.

Overenskomsten vil snarest blive tilgængelig

på hjemmesiden for vores

medlemmer. Den vil ligeledes kunne

rekvireres ved henvendelse til hovedkontoret.

Ledigheden i Dansk Formands Forening

er stadig stabil. Vi har i øjeblikket

en ledighed på 2,3 pct, som må siges

at være acceptabelt i disse tider.

Det er nu ved at være sidste udkald

til at bestille plads på det kommunale

kursus, som bliver holdt på Hotel

Svendborg. Kurset kører i uge 41, fra

mandag den 11. oktober til onsdag den

13. oktober. Programmet og tilmelding

er indsat i bladet. Vores kommunale

kursus i år tager udgangspunkt i

emnerne, stress og konfl ikt.

Husk også at læse om vore andre

kursustilbud, blandt andet Ajour 10.

Se mere information på hjemmesiden.

DFF gør klar til ny messe

Landsrådsmødet afvikles i

weekenden den 2. og 3.

oktober på Hotel Pejsegaarden

i Brædstrup, hvor der bliver

endnu fl ere udstillere på

fagmessen

Allerede da landsformand Kim Bøje

Madsen var afdelingsformand i Nordjylland

introducerede han idéen med at

afvikle en fagmesse i forbindelse med

den årlige generalforsamling. Messen

blev en voksende succes, så det var naturligt

at genoptage idéen i forbindelse

med Dansk Formands Forenings første

landsrådsmøde sidste år på Hotel Brædstrup

Kro, hvor messen tiltrak mange

interesserede – både deltagere i mødet

Fagmessen trak mange interesserede til

– i år bliver den endnu større.

men også lokale og indbudte samarbejdspartnere.

- Den succes og positive tilbagemelding,

vi oplevede sidste år på messen,

har naturligvis givet mere blod på tanden,

og jeg kan godt allerede nu garantere,

at messen den 2. oktober 2010

bliver endnu større og endnu bredere

end sidste års fagmesse, siger landsformand

Kim Bøje Madsen, der de seneste

måneder har arbejdet intensivt på at

Bestyrelsen i Dansk Formands Forenings

er nu efterhånden klar til Landsrådsmødet

den 2. oktober på Hotel

Pejsegaarden i Brædstrup. Vi har i år

inviteret endnu fl ere udstillere til messen

som vi holder samme dag på Pejsegaarden

i Brædstrup, se artikel i bladet.

Vore medlemmer er selvfølgelig velkommen

til at besøge messen, og tag

deres kolleger med.

Bestyrelsen håber på en fl ot opbakning

til arrangementet.

Kim Bøje Madsen

Landsformand

tiltrække fl ere og nye udstillere til

Brædstrup.

Som noget nyt vil samtlige entreprenørvirksomheder

og fi rmaer fra bygge-

og anlægsbranchen i hele Østjylland og

Trekantsområdet blive inviteret til at

møde op til fagmessen og få en snak

med de specialister, der udstiller og gerne

fortæller mere om deres produkter.

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

3


Bestyrelsesmøde

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Fredag den 18. juni 2010 på Hovedkontoret

Prags Boulevard 45, 2300 København S.

01. Dagsorden

02. Forhandlingsprotokollen

03. Faglige forhold

04. Overenskomsterne

05. Organisatoriske forhold

06. FR

Ad. 01

En afdelingsformand ønsker, at der

kommer et punkt på dagsorden til næste

gang, der hedder regionerne.

Ad. 02

Ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet

den 9. maj 2010 blev gennemgået,

hvorefter Landsformanden underskrev

protokollen.

Ad. 03

Sagen med medlem i en kommune er afsluttet,

medlemmet er begyndt i nyt job.

Medlemmet er efterfølgende blevet

kontaktet af en kollega fra kommunen.

Kim har herefter bedt kommunen om,

at al videre korrespondance skal foregå

gennem Dansk Formands Forening, da

medlemmet ikke længere er ansat i

kommunen.

Et medlem har endnu ikke fået sit

tilgodehavende ved et varmeværk. Vi

har sagsøgt varmeværket for et anseeligt

beløb. Sagen er berammet til den

24. september i retten. Medlemmet har

heller ikke modtaget feriekort. Advokaten

har skrevet til varmeværket, som

vil sørge for, at medlemmet får sit feriekort.

Dansk Formands Forening har været

i retten med et medlem den 21. maj

2010. Dommen bliver offentliggjort

d.d. kl. 13.00

4

Et medlem fra en afdelingsbestyrelse

er blevet opsagt. Firmaet prøvede at

undgå formandsoverenskomsten, idet

medlemmet var forfremmet til afdelingsleder.

Vi har korresponderet med

fi rmaet, og sagen er afsluttet til fordel

for vores medlem.

Et medlem har orienteret Kim om et

notat fra sin arbejdsgiver, som alle funktionæransatte

i fi rmaet har modtaget.

Nye regler for udbetaling af kørepenge

m.v. i fi rmaet. Medlemmerne har en

kontrakt, som udførligt forklarer, hvilken

kørselsordning man har, (statens

takster) samt hvilken afl ønning der er

gældende, og varsel der skal anvendes.

Dansk Formands Forening følger sagen.

Ad. 04

Mødet med Dansk Byggeri. Det gik

som forventet, der var ingen penge.

Den eksisterende overenskomst blev

forlænget med to år.

Der blev ligeledes lavet et protokollat.

Hvor der står:

I forbindelse med afslutningen af

overenskomstforhandlingerne 2010

mellem Dansk Formands Forening og

Dansk Byggeri, drøftede parterne mulighederne

for i den kommende overenskomstperiode

at iværksætte et uddannelsesforløb

for medlemmer af

Dansk Formands Forening med det

formål at styrke de ledelsesmæssige

kvalifi kationer.

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

07. A-kassen

08. Budget 2010

09. Bladet

10. Emner til kommende møder/kurser

11. Eventuelt

Der er enighed om, at parterne snarest

muligt igangsætter arbejdet med

planlægningen af aktiviteterne, såvel de

indholdsmæssige som den praktiske

gennemførelse.

Der opnåedes enighed om, at den

mellem parterne gældende overenskomst

fornyes uændret for en 2-årig

periode.

Ad. 05

Der er sendt brev fra FOA til KL, hvor

vi er med underskriver vedrørende udmøntning

som ikke er overholdt.

KTO har nu udsendt underskrevet

aftale for benyttelse af eget transportmiddel

på tjenesterejser – KL samt aftale

om beskæftigelses anciennitet for

ansatte i kommuner.

Bestyrelsen fi k oplyst, prisen for at

være medlem i KTO, idet man som

minimum skal betale for 1.000 medlemmer.

Ad. 06

Mødet i FR er blevet holdt. Der blev

gennemgået aftaler, som kunne være en

fordel for vores medlemmer. MMF ville

undersøge om der kunne laves en aftale,

så DFF og TDC Ledere kunne

indgå i et fælles arrangement. FR talte

ligeledes en del om A-kassen.

Næste møde i FR er den 3. september

hos IAK i Aalborg.


Ad. 07

Der har været hovedbestyrelses møde i

IAK den 4. marts, hvor der havde været

gennemgang af regnskab m.m.

Der var indkaldt til repræsentantskabs

møde den 3, juni 2010, hvor

landsformanden deltog og gav et referat

fra. Bl.a. oplyste han om, at Dansk

Formands Forening i øjeblikket har ca.

28 ledige medlemmer. IAK har et underskud

i 2009. Der blev talt om, at

kontingentet måske skulle hæves en

smule. Bestyrelsen fi k mandat til at fi nde

den rigtige løsning. IAK har penge i

kassen til dækning af underskuddet.

Ad. 08

Budgettet for maj måned 2010 blev

fremlagt og gennemgået. Budgettet

blev fremlagt i en ny og forsøgt i en

mere gennemskuelig udgave.

Bilagene for perioden 1. januar til 1.

juni 2010 er gennemgået. Der var ingen

bemærkninger.
Dansk Formands Forening har også

fået gennemgået sine forsikringer.

Der vil til næste bestyrelsesmøde blive

udarbejdet et budget i udkast for

2011.

Ad. 09

Vi har modtaget en henvendelse på annoncering

i bladet. Et fi rma som sælger

klippe maskiner, vil annoncere fra næste

år.

Hosting af vores hjemmeside, er blevet

billigere.

Ad. 10

Kommunalt kursus i uge 41 2010 fra

mandag til onsdag i Svendborg. Emnet

bliver stress.

Landsrådsmøde er reserveret på Pejsegården

i Brædstrup til den 2. oktober

2010.


Bestyrelsesmøde

Ad. 11

Der blev spurgt, om der har været noget

udspil angående eventuel fusion.

Der blev oplyst, at vi har haft en dialog

med et forbund, men ikke talt direkte

fusion med dem.

Der var en livlig dialog, og det er noget

bestyrelsen vil gå videre med efter

ferien. Der bliver lavet nogle pressemeddelelser,

der omhandler aktuelle

sager på nuværende tidspunkt.

Der blev spurgt, om der ikke var mere

at gøre angående vores sag med direktoratet.

Vi har kun fået en mundtlig tilkendegivelse

fra advokaten.

Næste møder

Bestyrelsesmøde den 13. august 2010

Bestyrelsesmøde den 21. september

(tirsdag)

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

5


Kommunalt kursus på Fyn

Kommunalt kursus på Fyn

d. 11., 12. d. 11., 12. & 13. oktober oktober


Enneagrammet som værktøj til at forebygge og håndtere ”STRESS OG KONFLIKT”

Enneagrammet er det mest komplette værktøj til beskrivelse af den menneskelige adfærd. Enneagrammet

forklarer, hvorfor vi opfører os, som vi gør, og hjælper ledere med at skabe en fælles platform for motivation,

kommunikation, ledelse, salg, samarbejde samt stresshåndtering. Redskabet hjælper ledere og teams med at øge

samspillet mellem mennesker både privat og erhvervsmæssigt.

Enneagrammet indeholder 9 grundlæggende persontyper. Persontyperne giver indsigt og viden i hvorledes lederen

engagerer og motiverer sine medarbejdere forskelligt. Lederen introduceres til begrebet stress i almen forstand, men

mere vigtigt, får en indgående indføring i hvad der specifikt stresser dels ham/hende selv – samt hvad der stresser de

andre 8 Enneagram person typer. Kombineret med viden om hvorledes man spotter fysiske symptomer på stress -

bliver det muligt for lederen både at tage vare på medarbejdernes begyndende eller eskalerende stress, samt med

samme viden at forebygge egen stress.

Program oplæg til Det kommunale kursus 2010 – ”3 dage med STRESS og KONFLIKT”

Programmet for 2010 tager afsæt i et øget generelt stress niveau på arbejdsmarkedet og et stigende antal

sygemeldinger med årsag i stress.

Indholdet på kurset beskæftiger sig indgående med hvorledes vi som ledere dels kan forebygge og håndtere vores

egen stress, spotte den i tide og ligeledes hvordan vi kan håndtere medarbejderes stress. Konflikter på

arbejdspladsen er med til både at stresse os yderligere og samtidig næsten uundgåeligt når vi er stressede. Vi ser på

”den onde spiral”.

Tilmelding efter først til mølle princippet: dff@danskformand.dk

eller tlf. Nr. 32 96 56 22

Læs mere på vores hjemmeside: www.danskformand.dk

6

fysisk?

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010


til at forebygge og håndtere ”STRESS OG KONFLIKT

omplette værktøj til beskrivelse af den menneskelige

som vi gør, og hjælper ledere med at skabe en fælles pl

amarbejde Hvad er stress? samt stresshåndtering. Redskabet hjælper

Stress er et begreb de fleste hurtigt anvender når arbejdet, privatlivet eller livet føles som om det er ved at stikke af

både fra én. privat Når man arbejder og hårdere erhvervsmæssigt.

og hurtigere, blot for at konstatere at man kommer længere og længere bagefter.

Stress handler i virkeligheden ikke om at have travlt eller arbejde hårdt.

rundlæggende Hvordan udmønter stress persontyper. sig fysisk? Persontyperne giver indsigt

Som så mange andre alvorlige (og faktisk livstruende) sygdomme har også stress en række forskellige fysiske

edarbejdere symptomer, som i god forskelligt. tid advarer om at der er noget Lederen galt. Medmindre introduceres vi negligerer dem som værende til tegn begrebe

på andre

ting.

indføring På kurset ser vi i på hvad hvilke disse der er. specifikt stresser dels ham/hende se

er. Kombineret med viden om hvorledes man spotter fys

de at tage vare på medarbejdernes begyndende eller esk

n stress.

urtigt anvender når arbejdet, privatlivet eller livet føles s

ere og hurtigere, blot for at konstatere at man kommer

kke om at have travlt eller arbejde hårdt.


Partneringaftale

giver fast arbejde

VAM A/S har gode erfaringer med

partnering, hvor alle

deltagere i projektet indgår i et

team på lige fod.

Partnering er en samarbejdsform, hvor

deltagerne i et projekt går ind til opgaven

på lige vilkår og med en åben dagsorden.

Alle hjørner af opgaven bliver

klarlagt på forhånd, således at alle er så

godt forberedt som muligt, og således

at bygherren får så meget byggeri som

muligt for pengene. Og nok så væsentligt,

parterne deler den sum der i givet

fald bliver mindre ifølge beregningerne.

VAM A/S har lang og god erfaring

med partnering, og her i foråret er virksomheden

netop blevet part i et storstilet

kloakprojekt med sanering og renovering

af kloakker i Århus Kommune.

Opgaverne er blevet udbudt i henhold

til gældende EU-regler. Efter forudgående

udvælgelse var der syv bydende

entreprenørvirksomheder tilbage, hvor

de fi re hører til blandt landets største.

VAM A/S blev tildelt opgaven udenfor

city, og arbejdet, der

giver beskæftigelse til

20-25 medarbejdere,

varer frem til udgangen

af 2015. Værdien

på opgaven er cirka

135 mio. kr.

Hård proces

- Først prækvalifi kationen

og derefter processen

med udarbejdelse

af det endelige

tilbud samt efterfølgende

forhandlinger

har til tider været en meget hård proces

men en meget spændende opgave at løse,

understreger administrerende direktør

Benny Kristensen, der påpeger, at

opgaven vil give kontinuitet de kommende

seks år.

Tommy Thuesen er som projektleder ansvarlig for det

135 mio. kr. store kloakeringsprojekt, som VAM A/S

udfører for Aarhus Vand A/S i en partneringaftale..

VAM har vundet opgaven med sanering og

renovering af kloakkerne udenfor Århus City.

Projekt-camp

- Aarhus Vand A/S og VAM A/S projekterer

i fællesskab, og det betyder, at

vi straks kan komme med løsningsforslag

ud fra de forhindringer, vi ser fra

begyndelsen. På en projekt-camp har vi

vendt alle sten, således at vi kommer

forhindringerne i forkøbet. For bygherren

betyder det et billigere projekt,

fordi mange af de problemer, der erfaringsmæssigt

tit dukker op, skulle vi

gerne have taget hånd om allerede i

projekteringen, siger projektleder Tommy

Th uesen, der er ansvarlig for VAMs

andel af det samlede kloakeringsprojekt.

- I et partneringprojekt er erfaring

med at overskue processen og forudse

de forhindringer, der kan være, samt

den rigtige bemanding og selvfølgelig

kvaliteten vigtige parametre, understreger

projektlederen.

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

7


Ansvar og viden

Ansvar og viden

med til at sikre væksten

VAM A/S indgår i Empowerment 2010-2011

– målet er bl.a. at skabe bedre effektivitet

og dermed større konkurrenceevne

Empowerment handler om at skabe en

kultur, hvor lederen vil motivere og engagere

– skabe ansvar og ansvarlighed,

og hvor medarbejderen vil påtage sig

ansvar og ansvarlighed. Empowerment

kræver, at medarbejderen kender, forstår

og accepterer og vil efterleve virksomhedens

mission, vision, værdier og

kender sin rolle i opgavens overordnede

mål og resultater.

VAM A/S har tradition for udvikling

i en branche, der ellers til tider er

præget af stor konservatisme og tradition.

VAM A/S har således stor fokus8

på uddannelse og efteruddannelse.

Virksomheden er eksempelvis en af

dem i branchen med fl est fagudlærte

medarbejdere i forhold til antal ansatte

– f. eks. anlægsstruktører – og i en tid

med vigende aktivitet indenfor bygge-

og anlæg har ledelsen hos VAM A/S set

dygtiggørelse af medarbejderne som en

rigtig investering.

Overskudsdeling

Siden midten af 1990’erne har medarbejderne

fået del i virksomhedens overskud.

27 pct. af virksomhedens over-

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

skud før skat er blevet delt mellem

medarbejderne. Lønstrukturen er sådan,

at medarbejderen får en grundløn

plus en del af overskuddet på byggesagerne

til ligelig fordeling blandt deltagerne

i projektet.

I 2008 blev virksomheden indstillet

af medarbejderne til titlen Årets Arbejdsplads

men blev i det sidste opløb

overhalet af to andre virksomheder og

sluttede på en fl ot tredjeplads. Og selv

om ånden i VAM er noget helt specielt,

og medarbejderne gerne bliver længe i

virksomheden og føler ejerskab for deres

arbejdsplads, kan der altid ske forbedringer

på alle plan. Derfor har VAM

A/S besluttet at gå med i projektet Empowerment

2010-2011, fordi den gerne

skal sikre, at alle parter opnår en

værdi ved processen. Og allerede fra


egyndelsen har Empowerment fået en

positiv modtagelse blandt alle i virksomheden.

Indtjening

Bygge- og anlægsbranchen var i mange

år karakteriseret ved stigende efterspørgsel

og dermed fl otte omsætningstal.

Imidlertid viste det sig, at ganske

mange virksomheder i branchen reelt

havde svært ved at skabe indtjening på

baggrund af en ellers lovende omsætning.

Sammenholdt med en stigende

konkurrence fra udenlandske aktører

og den aktuelle fi nanskrise tog Bülow

Management i foråret 2009 initiativ til

at gennemføre en analyse i samarbejde

med tre bygge- og anlægsfi rmaer, der i

blandt VAM A/S. Formålet med analysen

var at undersøge, i hvilket omfang

de tre virksomheder stiller de rette muligheder

til rådighed for deres medarbejdere,

således at medarbejdernes

kompetencer og potentiale bliver anvendt

bedst muligt med henblik på at

skabe øget værdi pr. times indsats.

Analysen blev til på baggrund af en

spørgeskemaundersøgelse samt interviews

i virksomhederne. Resultaterne

blev sammenfattet i en rapport, som er

præsenteret for medarbejderne.

Godt indblik

- Det er en meget grundig analyse, der

giver et rigtigt godt indblik i tingenes

tilstand og viser, at vi på mange områder

gør det rigtigt godt, og at der er

mange gode erfaringer at bygge videre

på, men også mange gode forslag til

hvordan vi kan blive endnu bedre, for-

klarer administrerende direktør Benny

Kristensen.

VAM A/S har besluttet sammen

med de to øvrige virksomheder at indgå

i den videre Empowerment proces,

som er udviklet på baggrund af analysens

resultater. Målet er at skabe en forbedret

konkurrencesituation ved systematisk

at anvende medarbejdernes

kompetencer, viden, motivation og engagement.

Forandringsproces

- Empowerment er en forandringsproces,

der stiller krav om en grundlæggende

kulturændring i virksomheden

og involverer alle, såvel ledere og medarbejdere

på tværs af ledelsesniveauer

og arbejdsområder. Empowerment er

ikke et projekt møntet på ledelsen men

på alle i virksomheden, og alle er vigtige

for forandringsprocessens succes.

Det stiller store krav til alle medarbejdere

men øger samtidig eff ekten og

sandsynligheden for succes, understreger

Benny Kristensen.

Hos VAM A/S tror man på, at deltagelse

i Empowerment 2010-2011 sikrer

alle parter en værdi – det vil sige

kunderne, medarbejderne og virksomheden.

En af idéerne ved Empowerment er,

at medarbejderne er fuldt orienteret

om det aktuelle projekt. Derfor afvikles

der altid opstartsmøder, hvor projektet

bliver gennemgået i detaljer. Det

betyder, at den enkelte ved, hvad han

selv skal lave, men han ved også hvad

de andre laver. Det giver større forståelse

for hinandens roller i projektet, og

hvordan vi kan blive endnu bedre, for- else for hinandens roller i projektet, og

Ansvar og viden

Administrerende direktør Benny Kristensen er sammen

med medarbejderne hos VAM A/S på skolebænken.

Virksomheden deltager i forandringsprocessen Empowerment

2010-2011, som skal sikre virksomheden

større effektivitet og dermed bedre konkurrenceevne.

det bliver lettere for den enkelte at tage

beslutninger, fordi han kender projektet

til bunds. Kunden vil også opleve,

at eventuelle spørgsmål ikke nødvendigvis

skal rettes til en leder, men at alle

vil være så grundigt orienteret, at de

kan besvare mange tvivlsspørgsmål.

Håbet er på sigt at skabe selvstyrende

teams, som hurtigt kan træff e en række

beslutninger på pladsen og dermed øge

eff ektiviteten.

Alle projekter evalueres på månedsmøder,

hvor der gives en åben og konstruktiv

kritik af med medarbejdere

men bestemt også af ledelsen.

Målet er nemlig det samme for alle:

At forbedre eff ektiviteten og dermed

forbedre konkurrencen for i sidste ende

at få fl ere interessante opgaver til virksomheden.

Ingen er i tvivl om deltagelsen i Empowerment 2010-

2011. Store bannere rundt om på virksomheden taler

deres tydelige sprog.

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

9


Fra maskinstation

til entreprenør

V. Alling Maskinstation blev til VAM A/S, da

entreprenørmaskinerne tog over efter den grå Ferguson

Som så mange andre kunne Erik Rasmussen

i begyndelsen af 1950’erne se

en fordel i at hjælpe landmændene med

sin grå Massey Ferguson. De landmænd

der ikke selv havde en traktor og

alt det andet nye mekanik, som øgede

dynamikken og hævede eff ektiviteten i

erhvervet. Og som så mange andre maskinstationer

tog V. Alling Maskinstation

også løbende fl ere og fl ere entreprenøropgaver

ind, og en dag blev den

grå Ferguson udfaset til fordel for de

store entreprenørmaskiner, og i dag er

VAM (V. Alling Maskinstation) områdets

største entreprenørforretning med

75 ansatte.

10

Erik Rasmussens søn, Søren Rasmussen,

er hovedaktionær i virksomheden,

som til dagligt ledes af administrerende

direktør Benny Kristensen,

der referer til en engageret professionel

bestyrelse. Søren Rasmussen fungerer

som projektleder og er medlem af bestyrelsen.

Fællesskab

VAM er ikke kun en arbejdsplads.

VAM er også et socialt fællesskab, hvor

man gerne bliver i mange år. Adskillige

af medarbejderne har således været ansat

i meget mere end 25 år, og gårdspladsen

og arealet omkring virksomhe-

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

Lars Knudsen blev ansat, da VAM A/S som

et naturligt supplement til

virksomhedens øvrige kompetencer i 2008

udvidede med en anlægsgartner-afdeling.

den er fyldt til bristepunktet, når den

årlige sommerfest løbere af stablen med

børn og ægtefæller.

Blandt medarbejderne i VAM A/S er

næstformand i Dansk Formands Forenings

Randers Afdeling, Lars Knudsen,

der er projektleder og ansvarlig for

virksomhedens nyeste aktivitet, nemlig

anlægsgartnerafdelingen. Lars Knudsen

har været ansat i VAM i tre år. Lars

Knudsen blev ansat, da VAM A/S som

et naturligt supplement til virksomhedens

øvrige arbejdsopgaver i 2008 etablerede

en egentlig anlægsgartner-afdeling.


DFF’ere

Tommy Th uesen, der er bestyrelsesmedlem

i DFF Randers er også projektleder

Tommy Th uesen, der til gengæld

har været ansat i virksomheden i

24 år, og som arbejder med kloak- og

entreprenørområdet og er daglig ansvarlig

for en storstilet kloakeringsopgave,

som VAM A/S løser for Aarhus

Vand A/S.

- Selv om byggeriet har været i krise,

maskinerne mange steder har stået mere

eller mindre stille, og medarbejderne

er sendt hjem i stor stil, så forventer

jeg, at VAM A/S vil vokse endnu mere

her efter sommerferien, og jeg tror på,

at medarbejdertallet vil nå 100 i 2011.

Samtidig har årsregnskabet for 2009

været et af de bedste i VAMs historie,

siger Tommy Th uesen, der påpeger, at

VAM A/S har brugt krisen til at blive

dygtigere og mere eff ektive. Tommy Thuesen og Lars Knudsen på plads ved

Randers Afdelings årsmøde i foråret.

annonce ”Vi bakker op om Dansk Formands Forening”

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

11


PERI

opslag


PERI

opslag


Fra enkeltmands fi rma til koncern

Fra enkeltmandsfi rma

til omkring 1000 ansatte

Munck Gruppen A/S med hovedsæde i Nyborg er landets

største danskejede asfaltvirksomhed og størst, når der

skal lægges kabler og rør af alle slags

Da Hans Christian Munck var knægt

hjemme i Nyborg, blev han tidligt fascineret

af de store maskiner, og han

var allerede dengang fast besluttet på,

at han skulle være entreprenør, når han

blev stor. I dag er han øverste chef for

en koncern, der i 2009 omsatte for

godt 1,1 mia. kroner, og som beskæftiger

omkring 1000 medarbejdere hovedsageligt

med nedlægning af kabler

og rør samt med asfaltopgaver i hele

landet. Munck Asfalt A/S er således

den største danskejede asfaltvirksomhed,

og Munck Forsyningsledninger

A/S er størst på sit område.

- Jeg er egentlig udlært struktør, men

jeg har altid vidst, at jeg ville være selvstændig,

og samtidig med, at jeg læste

Lastvognene kan køre ind under siloerne og blive lastet

med forskellige asfaltblandinger.

14

videre til ingeniør stiftede jeg fi rma, et

enkeltmandsfi rma der løste forskellige

mindre entreprenøropgaver for bl.a.

boligselskaber. Da der som en naturlig

konsekvens begyndte at komme forespørgsler

på asfaltopgaver, etablerede vi

en egentlig asfaltvirksomhed, fortæller

Hans Christian Munck, der bare var

18-19 år, da han blev momsregistreret.

Entreprenørkoncern

Som 20-årig i 1988 investerede

han i de første maskiner, og

siden er virksomheden blevet

til fl ere og i dag en veletableret

og velkonsolideret entreprenørkoncern

med bl.a. asfaltfabrikker

i Kongensbro, Tinglev,

Fjelsted, Langeskov og Roskilde og

adresser indenfor forsyningsledninger

12 forskellige steder i landet.

I 2005 overtog Munck Gruppen den

kommunalt ejede Tarco-koncern og

blev dermed for alvor landsdækkende

på asfalt-området. Medarbejderantallet

steg fra knap 100 til 450. To år senere

foretog Hans Christian Munck endnu

et stort opkøb, da Munck Gruppen

overtog Skanska Forsyningsledninger

Hans Christian Munck lægger navn

til Munck Gruppen og er samtidig daglig

leder af asfaltvirksomheden.


Hans Christian Munck ved fabrikken i Kongensbro,

der er bemandet med fi re medarbejdere, der blander

asfalt fra tidligt morgen til opgaver i Midtjylland.

med godt 600 medarbejdere og en omsætning

på 430 mio. kr. Endelig består

gruppen også af Tarcopol Sp z o.o, som

siden 1991 primært har beskæftiget sig

med brorenovering i Polen.

Udvikling

Munck Asfalt A/S beskæftiger sig med

alle typer af asfaltbelægninger og står

selv for en omfattende udvikling af en

teknik og nogle produkter, der i overensstemmelse

med det moderne samfunds

fokus på miljø i videst muligt

omfang tager hensyn til den natur, der

omgiver os, samt miljø og arbejdsmiljø

og naturligvis også produkter, der til

enhver tid opfylder de ønsker og krav,

som kunderne har.

Munck Forsyningsledninger A/S er

Danmarks størst entreprenør, når det

gælder nedgravning og lægning af rør

og kabler i hele landet. Virksomheden

har i fl ere end 100 år lagt fjernvarmerør,

kabler og ledningsnet, kloakker,

vandledninger, miljøsikring og oprensning

over alt i Danmark.

Tilpasning

- Asfaltmarkedet er presset i Danmark,

og vi har da tilpasset os både marked og

efterspørgsel. Konkurrencen er hård i

et vigende marked. Kommunerne og

amterne var blandt vores største kunder,

men efter kommunalreformen forsvandt

amterne, og amtsvejene overgik

til et stærkt reduceret antal kommuner,

siger Hans Christian Munck, der til

daglig selv står i spidsen for asfaltvirksomheden,

mens Munck Forsyningsledninger

A/S ledes af administrerende

direktør Flemming Skøtt, der fulgte

med over i Munck Gruppen, da Skanska

Forsyningsledninger blev en del af

den fynsk baserede koncern.

Motorvej

- Derfor er vi også glade for, at det blev

os, der skal levere asfalt til etableringen

af motorvejen mellem

Kliplev og Søn-

derborg. Projektet

består af 26 kilometer

fi re-sporet motorvej

med fl ere tilslutningsanlæg,

og

ifølge kontrakten

med KMG skal

Munck Asfalt levere

ca. 280.000 tons asfalt

i sæsonen 2010

og 2011. Kontrakten

betyder også, at

Munck Asfalt har valgt at genåbne fabrikken

i Tinglev.

- Ellers beskæftiger vi os i asfaltvirksomheden

bl.a. med forædling af genbrugsmaterialer,

asfaltbelægninger efter

funktionsbetingelser, brobelægninger,

emulsions og bitumenprodukter, akryl-

og epoxyprodukter til betonbeskyttelse

og ingen opgaver er for små eller for

store. Blandt vore kunder er naturligvis

Vejdirektoratet, kommunerne, erhvervsvirksomheder,

landbrug, boligforeninger,

institutioner samt private,

gør Hans Christian Munck opmærksom

på.Formandsbladet • Nr. 4 • august 201015


16

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010


Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

Messe i Hals

Rørby tager det tunge slæb

Dansk Specialtransport v/ Rørby Johansen A/S er et alsidigt

vognmandsfi rma, der i snart 40 år har løst en bred vifte af

opgaver i det meste af Danmark

Hvis man går med en lastbilchauff ør i

maven og ikke har noget imod at arbejde

på alle mulige tidspunkter af døgnet,

så er en karriere hos Dansk Specialtransport

v/Rørby Johansen i

Herlufsmagle måske en idé. Vognmandsfi

rmaet løser nemlig en utroligt

bred og spændende vifte af opgaver

fortrinsvis på Sjælland men også i resten

af landet og endda i det nære udland.

I begyndelsen var Dansk Specialtransport

slet ikke et vognmandsfi rma

men fundamentet var i virkeligheden

et tømrerfi rma, som Jørgen

Rørby Johansen stiftede tilbage i

1971. Da fi rmaet stod for alt jordarbejdet,

og tømrermesteren selv i

det små var begyndt at leje noget af

sit grej ud til andre, var der ikke

langt til den første lastbil og hurtigløber

til transport af byggefi rmaets

egne maskiner og byggematerialer.

I begyndelsen af 1980’erne fi k virk-

somheden sin første egentlige vognmandstilladelse,

således at det også blev

muligt at køre for fremmede.

Transportvirksomhed

I 1980’erne og op gennem 90’erne var

selskabets hovedaktivitet entreprenørvirksomhed,

hvor selskabet udførte

jord-, kloak-, naturgas- og belægningsarbejder.

Firmaet udviklede sig i de år

mere og mere i retning af transportvirksomhed,

bl.a. i kraft af at der blev

investeret intensivt i blokvogne og an-

DANSK

SPECIALTRANSPORT

Carsten Rørby Johansen er anden generation

og medejer af transportfi rmaet i Herlufsmagle.

det sværgodsmateriel, så entreprenørafdelingen

afvikledes stille og roligt, og

entrepriseafdelingen ophørte i 2003.

Aktiviteterne i entreprenørafdelingen

består i dag alene i udlejning af entreprenørmaskiner

som gummigeder, gravere

og dumpere op til 40 tons med eller

uden fører.

Sværgodshotel

På et tidspunkt opstod et behov for at

kunne opbevare og håndtere større enheder,

og i 1996 stod Danmarks første

Vi udfører alle typer transporter

inkl. kranarbejde som f.eks. 27t/m - 150 t/m

• Entreprenørkørsel inkl. levering af sten,

grus og muldjord, samt containerkørsel,

kran og grab til haveaffald

• Flytning af alle typer

entreprenørmaskiner m.v.

• Elementtransporter

• Alle typer specialtransporter

• Egen genbrugsplads for modtagelse

af beton og tegl

INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPGAVE ER FOR STOR

RING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OG PRISER

17


Rørby tager slæbet

Dansk Specialtransports lastbiler er på vejene 24 timer i døgnet. Dansk Specialtransport har naturligvis eget værksted.

sværgodshotel så færdigt sammen med

en ny administrationsbygning. Sværgodshotellet

blev dengang bl.a. brugt

til at opbevare store emner for MAN

B&W Diesel i Holeby.

De seneste år er der ekspanderet og

investeret kraftigt på områderne kraner,

elementkørsel og entreprenørkørsel.

Seneste tiltag er fi rmaets genbrugsplads,

som er godkendt af myndighederne

til at modtage brokker fra nedbrydningsarbejder

med henblik på

nedknusning og senere salg af genbrugsmaterialer.

- Når vi samtidig har en egenproduktion

af jord og grus er vi i stand til

at tilbyde kunderne en totalløsning,

påpeger Carsten Rørby Johansen, der

18

er anden generation og medejer af virksomheden

i Herlufmagle.

Asfaltarbejde

Asfaltarbejde er en af de nicher, der fylder

meget i ordrebogen hos transportfi

rmaet. Her er ARKIL Asfalt med egen

asfaltfabrik i Næstved en stor kunde og

en af grundene til, at medarbejderne

hos Dansk Specialtransport skal være

parate til at sætte sig bag rattet på alle

tider af døgnet. Udkørsel med asfalt er

nemlig blandt de opgaver, der tit løses

om natten, hvor arbejdet er til mindst

gene for trafi kken. Transport af store

entreprenørmaskiner og skærvearbejde

på jernbaneskinner foregår også mest

om natten.

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

Virksomheden udlejer

entreprenørmaskiner op til 40 tons.

50 lastbiler

- Vi beskæftiger 70 medarbejdere, og

vores 50 lastbiler er på gaden 24 timer

i døgnet, understreger Carsten Rørby

Johansen, der erkender, at de seneste

par år har været hårde ved branchen,

men som også synes, at han kan begynde

at se lys for ende af tunnelen, ikke

mindst efter at det er besluttet at opføre

Femern-forbindelsen, hvor det handler

om at være fremme i skoene.

Det veletablerede transportfi rma på

Sydsjælland har været i stand til at manøvrere

igennem de oprørte vande som

følge af den internationale fi nanskrise,

og det tilskriver Carsten Rørby Johansen

bl.a., at virksomheden har været på

landevejen i mange år, at fi rmaet ude-


Dansk Specialtransport fl yttede ind i den ny administrationsbygning og landets første

sværgodshotel i 1996.

lukkende beskæftiger danske chauff ører i danske biler, og at

der på kontoret er opsamlet meget stor viden om mulighederne

indenfor transport qua mange års arbejde i branchen.

Kranarbejde

Et af virksomhedens nyere arbejdsområder og et område,

som der måske skal satses mere på fremadrettet, er arbejde

med de store kranbiler. Dansk Specialtransport råder således

over to store 150 tons meter biler, som er velegnet til montageopgaver,

og fi rmaet løfter let eksempelvis skibscontainere

og pavilloner.

Dansk Specialtransport løser mange opgaver i København,

hvor pladsforholdene ofte stiller store krav til manøvredygtighed,

opfi ndsomhed og det rigtige grej.

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

KUNDER

• Bygningsmateriel

S e rr vice

SSor timment

Flee ksibil ilitet

SStabil ilitet

• Grønt materiel

Aalborg

Bårse

MEDA RBBEJDERE

Ef te r u ddann nnelse

Fo r ve ntning nger

• Liftmateriel

Råådgivning

ISO 9 0 0 2

Fredericia

Frederikssund

Greve

Herning

Hillerød

Holbæk

Kalundborg

Karlslunde

Odense

Roskilde

Rørby tager slæbet

Jord- og

anlægsmateriel

• Skurvogne og moduler

Landsdækkende udlejning

www.loxam.dk

Sakskøbing

Slagelse

Sønderborg

Vassingerød

Viborg

Århus

19


Meddelelser

Dansk Formands Forenings æresmedlemmer samlet

DFFs æresmedlemmer holdt i uge 20

deres årlige sammenkomst, efter et fantastisk

arrangement i det jyske sidst år

i 2009, hvor det var Hedvig og Johannes

Damgård, der stod for arrangementet

i Esbjerg-området.

I år var det Nordsjællands tur, og det

var Lis og Erik Rasmussen, som det

stod for arrangementet: Vi mødtes på

Hotel Comwell i Helsingør, og som

noget nyt havde vi aftalt et tre dages

ophold i maj

Vi måtte helt hen til ankomstdagen,

før vejret viste sig fra sin bedste side.

Nordsjælland har meget at byde på.

Slottene, de store ny udsprungne bøgeskove,

Kattegat og Øresund, så vi valgte,

at vise det Nordsjælland, som vi har

lært at sætte pris på.

Slotte og natur

Ved ankomsten til hotellet fi k vi en lettere

frokost, hvorefter vi kørte op og så

20

Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen

HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK.

Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret

maskinstyring og høste en lang række

fordele:

Betydelige besparelser på maskintimer og

brændstof

Hurtigere færdiggørelse med optimalt resultat

Færre fejl

Ingen ventetid på landmåler, der skal lave

afsætning

Mere præcist og ensartet arbejde

Udførelse af mere komplekse opgaver

Teknisk Museum, der nu også er fl yvermuseum.

Herefter kørte vi ned til

Kronborg, hvor vi fi k et glimt af det

store arbejde, der er igangsat efter

lukningen af værftet.

Onsdag kørte vi via Gurre Slotsruin

til Fredensborg hvor vi gik en

tur i parken og så vagtskiftet. Herefter

gik turen til Gilleleje hvor vi sad

på vavnen og nød en lille anretning i

det gode vejr.

Tegners Museum ligger i et enestående

landskab med enebevoksning

og selvsåede ege i de lyngbevoksede

bakker, hvor statuerne står

opstillet. Så blev det tid at køre langs

Strandvejen tilbage til hotellet, hvor

en tre retters festmenu ventede.

Vi vedtog, at næste år går turen til

Bornholm, hvor Vibeke og Emil vil

gøre alt, for vi må få en lige så stor

oplevelse, og det glæder vi alle os

til.

DU BESTEMMER Du kan vælge at

Vrøndingvej 8A · 8700 Horsens · Tlf. 7025 5387 – Park Allé 363 · 2605 Brøndby · Tlf. 7025 2211

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

leje maskinen med fører,

som er uddannet til at køre

med maskinstyring

lade Pon Rental træne din

egen maskinfører til at køre

med udstyret

eller leje maskinen uden

fører, hvis du selv har erfaring

i at køre med maskinstyring.

Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring.

Ærsmedlemmerne af Dansk Formands Forening

fi k set det smukke Nordsjælland.

Om aftenen var der festmenu.

Udlejningsmaskiner

med maskinstyring

Gravemaskiner Cat 323 og 311

Dozere Cat D6T og D5

Minilæsser Cat 279

Minigrader Cat 247B

Tromler Cat 533 og 433

Gummihjulslæsser Cat 938

Mange fl ere Cat udlejningsmaskiner

kan naturligvis udstyres

med maskin styring efter behov.

www.pon-rental.dk

COPSØ A/S


Nordjylland afd.

65 år 17-09-1945

Jakob Hangård Jensby

Østervang 65 - Mollerup

7900 Nykøbing Mors

65 år 25-10-1945

Henning Kristensen

Rosenvænget Alle 70

9700 Brønderslev

65 år 30-09-1945

Frede Larsen

Morten Vingesvej 27

9240 Nibe

60 år 25-09-1950

Søren Batsberg

Rughaven 3 Ulsted

9370 Hals

50 år 25-10-1960

Jan Kristensen

Sjøstrupvej 68

9600 Års

50 år 29-10-1960

Søren Ole Fanø Kristensen

Kongevejen 263 Hou

9370 Hals

Randers

65 år 07-10-1945

Poul-Erik Villumsen Jensen

Nordlyvej 10

8550 Ryomgård

Midt – Vest afd.

Ingen.

Aarhus afd.

60 år 24-10-1950

Jørgen Hansen

Kongevejen 100

8000 Århus C

Vi gratulerer

60 år 05-09-1950

Finn Th erkildsen

Skovvænget 12

8882 Fårvang

50 år 06-10-1960

Ole Pedersen

Vestervangsparken 8

8355 Solbjerg

Vejle – Kolding afd.

75 år 28-09-1935

Søren Krogh

Toftevej 49

6051 Almind

70 år 13-09-1940

Jørgen Laursen

Parkvej 4

6623 Vorbasse

70 år 06-09-1940

Eigil Chr Larsen

Tårnvej 90- Gl. Højen

7100 Vejle

60 år 28-09-1950

Villy Keld Sørensen

Søndergade 38, Th yregod

7323 Give

Vestjylland afd.

70 år 15-10-1940

Jens Ørbæk

Violvej 17

6710 Esbjerg V

60 år 06-10-1950

Bent Mathiesen Sørensen

Rosenvængets Alle 73

6700 Esbjerg

50 år 25-10-1960

Th orkild Bocksch D Jensen

Harvevænget 21, Skads

6705 Esbjerg Ø

50 år 12-09-1960

Henrik Frandsen

Krebsens Kvarter 8

6710 Esbjerg V

Sønderjylland afd.

50 år 03-10-1960

Kim Millek

Smedefod 14

6392 Bolderslev

Fyn afd.

75 år 26-10-1935

Th orvald Ingildsen

Mynderup Hestehave 22

5762 Vester Skerninge

København afd.

70 år 12-09-1940

Leif Ole Andersen

Sekskanten E 9

2630 Tåstrup

70 år 10-09-1940

Villy Harald Lauridsen

Kildemoseparken 34

3310 Ølsted

65 år 15-09-1945

Jens-Erik Andersen

Hillerødvej 66

3300 Frederiksværk

60 år 17-10-1950

Palle Emil Jørgensen

Esbønderupvej 5,

3230 Græsted

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

Vi gratulerer

Syd- og Vestsjælland

afd.

80 år 15-10-1930

Aage Egon Pedersen

Sønder Jellingevej 4

4261 Dalmose

75 år 16-10-1935

Erling Frede Rasmussen

Følfodvej 4

4470 Svebølle

65 år 28-09-1945

Ole Pedersen

Blomsterparken 20

4220 Korsør

60 år 20-09-1950

Jørgen Jens V. Sørensen

Tjørneholm 49

4350 Ugerløse

Lolland Falster afd.

Ingen.

Bornholm afd.

50 år 17-09-1960

Jørn Finni Myhre

Sigynsvej 47

3700 Rønne

21


Om eftermiddagen var det muligt at

dyste i forskellige spil.

Nyoptaget juni og juli 2010.

Kim Brødsgaard

Risvænget 37,

7470 Karup

Afd. Midt-Vest

Sten Ivan Th uesen

Lyngbakkevej 16,

8830 Tjele

Afd. Randers

Hans Kurt Plougstrup

Minervavej 20, 9310 Vodskov

Afgået ved døden den 11. 06.10

Afd. Nordjylland

Reinhardt Pedersen

Lundager 27, 2670 Greve

Afgået ved døden Juni 10

Afd. København

22

Seniorklubben DFF

Syd og Vestsjællands Afdeling

Onsdag den 16. juni holdt vi vores årlige sankthansfest hos Ib og Alice Nielsen

i Fensmark, og som sædvanlig havde vi taget det gode vejr med.

Vi mødtes kl. 14.00 til kaff e og hjemmebag. Derefter var der mulighed for

aktiviteter så som kongespil, krolf og petanque, eller man kunne nyde det

gode vejr. Sidst på eftermiddagen tændte grilmesteren grillen op, så de røde

bøff er med tilbehør kunne forberedes. Vi sluttede ca. kl. 20.00.

En stor tak til Ib og Alice for husly samt forarbejdet til festen.

Se vore arrangementer for efteråret på hjemmesiden og i Formandsbladet.

Syd og Vestsjællands Afdeling står for arrangementet lørdag den 2. oktober,

som går til Novo i Kalundborg, og hvor Claus vil stå for rundvisningen.

P.K.V.

Gunner, Kaj & Niels

Carsten Mørck

Langgyden 16,

5580 Nørre-Aaby

Afd. Vejle/Kolding

Mogens Pedersen

Østerkobbel 118,

6400 Sønderborg

Afd. Sønderjylland

Medlemmerne hyggede sig ved

eftermiddagskaffen.

Ingrid Caroline Andersen

Friheds Álle 31 st.th.

6400 Sønderborg

Afd. Sønderjylland

Carsten Jørgensen

Lille Rådhusgade 24,

6400 Sønderborg

Afd. Sønderjylland

Afgået ved døden juni og juli 2010.

Herman August Hey

Agervej 2, 8464 Galten

Afgået ved døden den 27.05.10

Afd. Århus

Ole Valdemar Madsen

Risegårdsvej 11 Lov, 4700 Næstved

Afgået ved døden den 01.07.10

Afd. Syd- og Vestsjælland

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

Poul-Erik Skøtt Lund

Rendsborg Vej 3,

6400 Sønderborg

Afd. Sønderjylland

Morten J. S. Aaby

Rugmarksvej 1,

8462 Harlev

Afd. Århus

Dansk Formands

Forening Pensionist

& Efterlønsklub

Københavns Afd.

Program for år 2010.

Torsdag den 9. september skal vi på

Stevns fortet, og her mødes vi

udenfor kl. 10.30.

Torsdag den 25. november 2010

er der generalforsamling og

julefrokost i Haveforeningen

Vedbæk klubhus kl.11.00.

Der kan meget sagtens komme

fl ere ture. I vil blive orienteret

hen ad vejen.

Tilmelding til turene skal ske til:

Preben Andersen på tlf. 23-265060

Erik Rasmussen på tlf. 49701483

Per Ysbæk-Nielsen på tlf. 45801159

Finn Christensen

Åbrinken 12, 9800 Hjørring

Afgået ved døden den 14.06.10

Afd. Nordjylland

Jannek L. Olsen

Fejøvej 17,

4500 Nykøbing Sj.

Afd. Syd- og Vestsjælland

Per Madsen

Lundestensvej 3,

4200 Slagelse

Afd. Syd- og Vestsjælland

Jørgen Langbro Volden

Kræen Bjergensvej 9, 9700 Brønderslev

Afgået ved døden den 16.07.10

Afd. Nordjylland


Dansk Formands Forening

Syd og Vestsjællands Afdeling

Virksomhedsbesøg

Lørdag den 2. oktober 2010 arrangerer afdelingen

virksomhedsbesøg på Novo Nordisk i Kalundborg,

som er et af Danmarks største medicinalfi rmaer.

Vi mødes kl. 09.30 ved hovedindgangen, som ligger

på Hallas Alle 1, 4400 Kalundborg,

det er Claus fra Novo som står for rundvisningen,

og som vil vare ca. 1,5 time.

Efter besøget på Novo Nordisk fi nder vi et sted,

hvor vi kan få lidt at spise.

Deltagerbetaling Kr. 100,00

Tilmelding senest den 25. september 2010

Til

Stig Olsen Tlf. 56 38 34 33 mobil 20 19 98 14

Niels Troest Tlf. 55 76 19 82 mobil 20 63 17 55

P. A. V.

Keld Dahl

Afdelingerne Århus

- Randers og Midt Vest

Inviterer til virksomhedsbesøg

Onsdag den 3. november 2010 kl.17.30

Hos Danish Crown Horsens. Slagteriet ligger tæt på E 45.

Der drejes af ved afkørsel 55 Horsens Nord.

Kør 100 meter mod Horsens.

Slagteriet ligger ved denne afkørsel og kan tydeligt

ses med alle dets skorstene.

Besøget vil bestå af følgende :

Velkomst med introduktion til stedet og

Danish Crown i besøgslokalet

Guidet rundvisning på besøgsgangen

(1 guide pr 18 personer) dog maks. 55 personer.

Da besøget inkluderer rundvisning

på besøgsgangen anbefales der at medbringe fornuftigt fodtøj.

Selve rundvisningen varer 1½ time.

Der vil blive serveret et lettere traktement

for medlemmer med ledsager.

Da der er begrænsning på antallet af deltagere er tilmelding

nødvendig efter først til mølle princippet

Tilmelding senest den 17. oktober 2010 til

Svend Aage Tlf. 2340 6805 eller 8694 8499

Dansk Formands

Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

Giro: 8 00 24 44

www.danskformand.dk

Kontorets åbningstid:

Mandag - torsdag 9.00-15.00

Fredag 9.00-12.00

Arbejdsløshedskassen

IAK Tlf.: +45 70 33 50 00

HUSK - ALT vedrørende indmeldelser og

anmeldelser om arbejdsløshed skal sendes til

hovedkontoret

Foreningsmeddelelser

Få budskabet ud!

Nordjyllands afdeling:

Formand: Peer Nørgaard

Løgstørvej 23, 9500 Hobro

Tlf.: 50 51 61 51

E-mail: nordjyll@danskformand.dk

Randers afdeling:

Formand: Leo Kristoffersen

Niels Bohrsvej 14, 8900 Randers

Tlf.: 50 51 61 52

E-mail: randers@danskformand.dk

Midt-Vest afdeling:

Formand: Vagn Nordentoft

Hedenskrænten 31, 8800 Viborg

Tlf.: 50 51 61 53

E-mail: midt-vest@danskformand.dk

Århus afdeling:

Formand: Jørgen Hansen

Kongevejen 100, 8000 Århus C

Tlf.: 50 51 61 54

E-mail: aarhus@danskformand.dk

Vejle/Kolding afdeling:

Formand: Jan Ove Hansen

Engumvej 90, 7120 Vejle Øst

Tlf.: 50 51 61 55

E-mail: vejle@danskformand.dk

Vestjyllands afdeling:

Formand: Iben Christensen

Storegade 91-2,v, 6700 Esbjerg

Tlf.: 50 51 61 57

E-mail: vestjyll@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Afdelingerne:

Privat

Landsformand

Kim Bøje Madsen

Nørrevang 8

9362 Gandrup

Tlf.: +45 98 25 90 43

Privat

Kasserer Winnie Hansen

Borups Alle 233 B st. tv.

2400 København NV.

Tlf.: +45 38 19 06 77

Sønderjyllands afdeling:

Formand: Svend E. Petersen

Mommarkvej 27, 6400 Sønderborg

Tlf.: 50 51 61 58

E-mail: sepe@sonderborg.dk

Fyns afdeling:

Formand: Palle A. Frederiksen

Søboløkker 26, Jordløse, 5683 Haarby

Tlf.: 50 51 61 59

E-mail: fyn@danskformand.dk

Københavns afdeling:

Formand: John Pedersen

Bistrupgårdsvej 7, 3460 Birkerød

Tlf.: 50 51 61 60

E-mail: kbh@danskformand.dk

Syd- og Vestsjællands afdeling:

Formand: Keld Klausen Dahl

Højen 7 B, 4700 Næstved

Tlf.: 50 51 61 61

E-mail: kelddahl1@hotmail.com

Lolland-Falster afdeling:

Formand: Lars Hansen

Østervang 6, 4990 Sakskøbing

Tlf.: 50 51 61 50 Bil: 22 65 28 55

E-mail: lehansen@post.tele.dk

Bornholms afdeling:

Formand: Bjarne L. Andersen

Skovbrynet 1, 3730 Nexø

Tlf.: 50 51 61 56

E-mail: bornholm@danskformand.dk

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2010

Meddelelser

Fra Vejle/Kolding Afdeling

Vejle/Kolding Afdeling vil i forbindelse med årsmødet

2011 arrangere en weekendtur med spisning og

mulighed for overnatning i Trekantsområdet.

Vi mødes kl. 15.00, hvor vi holder årsmøde.

Samtidig bliver der et arrangement for damerne.

Vi vil forsøge at lægge arrangementet

i begyndelsen af marts. Der vil komme mere om

turen i forbindelse med indkaldelse til årsmøde.

MVH Vejle/Kolding Afdeling

23


Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling


Framax Xlife

Rentabel på grund af mulighed for hyppig genbrug

og effektiv udnyttelse

Sikker.

Hurtig.

Effektiv.

Sikker.

Hurtig.

Effektiv.

Doka Danmark

København og Sjælland

Egegaardsvej 11

4621 Gadstrup

Tel. +45 46 56 32 00

Fax +45 46 56 32 50

E-Mail: Danmark@doka.com

www.doka.com

Doka Danmark

Jylland

Høgemosevænget 3

8380 Trige

Tel. +45 86 26 39 00

Fax +45 86 26 39 50

Doka Danmark

København og Sjælland

E-Mail: Danmark@doka.com

Egegaardsvej 11

4621 Gadstrup

Tel. +45 46 56 32 00

Fax +45 46 56 32 50

E-Mail: Danmark@doka.com

www.doka.com

Digitally

signed by

Signaturdienst

Doka Gruppe

Date:

2010.02.11 Signat

09:24:47 MEZ

Doka Danmark

Jylland

Høgemosevænget 3

8380 Trige

Tel. +45 86 26 39 00

Fax +45 86 26 39 50

E-Mail: Danmark@doka.com

Magasinpost UMM

ID-nr. 46411

More magazines by this user
Similar magazines