S Posten juli 2007 - Socialdemokraterne Albertslund

x.ved.a.dk

S Posten juli 2007 - Socialdemokraterne Albertslund

Nr. 7. juli 2007 28. årgang

Arrangementer i

August

14. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

20. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl.

19.30

20. Deadline for S-Posten

25. Foreningernes dag Albertslund

centrum 10-16

27. Børnepolitisk gruppe, UU-Vestegnen,

Kongsholmcentret, Liljens kvt. 6,

kl. 19.30

28. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet,

kl. 18.00

Kom og vær med i debatten

- det angår os alle

Alle vores medlemmer

ønskes en rigtig

Kom og vær med i partiforeningens

arbejdsgrupper

Læs Vibeke-Anne Eriksens opfordring til

at deltage aktivt i partiforeningens arbejde

s. 5

Kommunalbestyrelsesmed-

lemmer deltager i debatten

i S-posten.

Læs artikler skrevet af

Susanne Storm Lind og

Jens Mikkelsen

_ i kalenderen d. 25. august

Foreningernes dag i centeret


Side 2

S-POSTEN

Medlemsblad for

Socialdemokraterne i Albertslund.

Redaktion:

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)

Henrik Hess og Britta S. Jørgensen

Indlæg sendes eller mailes til:

Jette Kammer Jensen

Tranehusene 96, 2620, Albertslund

Tlf.: 43 64 54 94

e-mail: kammerjensen@webspeed.dk

Deadline - se kalenderen bagest i bladet

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne,

ABA, Albertslund Posten

m.fl. S-posten findes på hjemmesiden

www.x-ved-a.dk.

Leveringsproblemer - kontakt:

Aage Jensen, tlf.. 43 62 24 74Trykt hos A-

Kopi aps i Glostrup

Miljøcertificering ISO 14001

Layout: Henrik Hess og Britta S.

Jørgensen

e-mail Greve.Hess@webspeed.dk

Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

Korrektur: Henrik Hess

Navn:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

Ønsker nedsat

kontingent

Indhold:

S-posten

Redaktion og bladets indhold ..... side 2

Kan I høre valgtrommerne........... side 3

Ekstra blus på børnenes fyrtårn ... side 5

Svedt fra sidelinien ...................... side 7

Inklusion eller eksklusion............ side 10

Er ”Ny Alliance” partiet for de

velhavende? ............................... side 13

Indbydelse til kvindekonference.. side 14

Genopretning ............................... side 15

Arbejdsgrupper ............................ side 17

Kalender ...................................... side 18

A-gruppen.................................... side 19

Partiforeningens bestyrelse.......... side 20

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet

By: Tlf.:

På grund af at være fyldt 60 år

Dato: / 2007 Underskrift:

Aase Elkot—næstformand i bestyrelsen

og Flemming Jørgensen fra kommunalbestyrelsen

til fællesmøde

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund


S-posten

Kan I høre valgtrommerne?

Kommentar af Mogens Lykketoft

Det trækker op til valg før tiden.

Vi skal ikke lade os overraske, hvis

der kommer et folketingsvalg til

september eller november.

Ny Alliance har skabt røre i den politiske

andedam. Bestemt ikke ved

klarhed om et nyt program, men

ved at spille op til de mange vælgere

også på den borgerlige side,

der er dødtrætte af Dansk Folkepartis

indflydelse på regeringen.

Der er dog grund til at tro, at gassen

går af ballonen i Ny Alliance,

efterhånden som partiet fastlægger

en politik: Lige nu kan de fleste,

der drømmer om en eller anden

forandring, fortolke deres drøm ind

på de ubeskrevne blade i Alliancens

programbog.

Det længe ventede lederskifte hos

De Radikale kan også medvirke til

at gassen siver hurtigere ud af Nasers

ballon.

Side 3

Men omvendt må vi regne med, at

Alliancen holder gas nok til at komme

i Folketinget næste gang og

dermed berøve VK og Dansk Folkeparti

deres nuværende flertal.

Det vil være en meget besværlig

opgave for Statsministeren at fortsætte

sin regering med så modsat

rettede kræfter som NA og DF.

Derfor kan han vælge at tage risikoen

ved et hurtigt valg og håbe at

erobre dagsordenen over for opposition

og komme ud med et flertal

af V, K ,Ny Alliance og ..De Radikale!

Margrethe Vestager ville foretrække

et flertal sammen med Socialdemokraterne

… men hvis det ikke

indtræder, vil hun gå efter indflydelse

til sig selv og ingen til Pia

Kjærsgaard.

En midterkoalition af VKR+ Naser

ville være det værst mulige resultat

for Socialdemokratiet, fordi det

ville henvise os til fortsat opposition

sammen med Dansk Folkeparti,

SF og Enhedslisten

Vi skal gøre alt for at forhindre, at

det kommer dertil – ved en bred,

offensiv dagsorden, der ikke

mindst – men langt fra udelukkende

– handler om velfærd i stedet

for skattelettelser. Vi må trække

op for vælgerne, at de konservatives,

Ny Alliances - og til dels de


Side 4

Radikales - krav om skattelettelser

ikke i det virkelige liv kan realiseres

uden at stjæle fra velfærden.

Så bliver der ikke råd til så mange

ansatte i uddannelse, sundhed,

børnepasning og ældreomsorg. Ellers

også skal der skæres i dagpenge,

børnetilskud, boligstøtte osv.

Over for det vil stå et Venstre, der

kommer med ny løfter om velfærdsforbedringer,

samtidig med at

de holder døren åben også for

skattelettelser efter valget.

Lige siden sammenstødet med protesterende

forældre sidste efterår

har Statsministeren søgt at lukke

flankerne af for angreb mod regeringen

på velfærdsområdet. Senest

har Finansministeren fået besked

om at linde på kassen til kommuner

og regioner, og der er givet

indrømmelser til fagbevægelsen for

at få en trepartsaftale i hus. Og

efter sommeren kommer der et

stort opsat kvalitetsoplæg for den

offentlige sektor, en ny økonomisk

plan for Danmark 2015 og en finanslov,

der tager let på regeringens

egne stramme udgiftsmål.

Indtil valget skal der både blæses

og haves mel i munden!

Socialdemokratiet får en svær,

men nødvendig opgave med at

præsentere realistiske forslag til

bedre velfærd: Der ikke er mulighed

for både at skrue op for udgifterne

og nedsætte skatterne. Men

selvfølgelig kan der lettes på skatten

af almindelige lønmodtageres

arbejde, hvis man sætter ind mod

S-posten

fiduser, der gør det muligt for rige

mennesker og store virksomheder

at smyge sig uden om bidraget til

fællesskabet.

Vi må påpege, at regeringen ikke

siden sidste valg har givet kommuner

og regioner midler til at leve op

til de forventninger, regeringen

selv har skabt.

Men valgkampen skal ikke kun

være en kamp om kroner. Det

skal i høj grad være en kamp

mellem holdninger.

Socialdemokraterne siger klart ja

til hurtigere behandling af mennesker

med livstruende sygdomme i

det offentlige sygehusvæsen. Men

vi siger nej til en udvikling, der driver

flere og flere over i private sygehuse,

fordi de fælles hospitaler

ikke gives midler og mandskab til

at konkurrere om at opfylde regeringens

udvidede ventetidsgaranti.

Vi må tage et opgør med alt det,

der under velklingende slagord om

frit valg undergraver mulighederne

for at opretholde et godt, fælles

sundhedsvæsen for hele befolkningen.

Ny Alliance

medspiller eller modspiller ?????


S-posten

Af Vibeke-Anne W. Eriksen bestyrelsesmedlem

Ved et møde mellem kommunalbestyrelsesmedlemmerne

og partibestyrelsen

blev blandt andet byens

udvikling diskuteret. Spørgsmålet

om, hvordan Albertslund ser ud om

30 år kom på banen. Det fik sat

mange tanker i gang hos undertegnede.

Det handler både om, hvordan

her ser ud, men også om,

hvordan det opleves at bo i kommunen.

Mange ikke herboende borgere mener,

at Albertslund er en by, hvor

der sker lidt af hvert, og det er ikke

positivt. Hærværk, ballade,

mange indvandrere og socialt dårligt

fungerende familier er det stereotype

billede, der mange gange

bliver tegnet af vores kommune.

Det er unuanceret, ved vi, der bor

her, men det er det, der eksempelvis

får venner og bekendte til min

lille familie til at spørge, om vi ikke

skal bo eksempelvis i Vallensbæk.

Vi har i vores kommune et utroligt

stort behov for at profilere eller

brande - som det jo hedder nu til

dags - vores kommune som en

tryg, god og servicemindet kommune,

hvor man kan bo og færdes

med tilfredshed.

Er der ukrudt i haven må vi se

at få luget ud!!!!

Side 5

Ekstra blus på børnenes fyrtårn

Og det får mig til at tænke på vores

enorme indsats på miljøområdet.

Det er bestemt noget vi skal

profilere os med, men jeg synes

efterhånden det er det eneste, der

virkelig får opmærksomhed. Det

ville være ønskeligt, om vi ville rette

blikket på vores daginstitutioner

og skoler, og få gjort dem til nogle

af de bedste i landet til at kunne

rumme alle elever. Der vil være en

signalværdi i, at man ikke behøver

at tage sine børn ud af en kommunal

skole eller daginstitution i vores

kommune blot fordi den arbejder

på at løfte de svage børn/ elever.

Hvad med skoler og daginstitutioner?

Jeg mener det er vigtigt, at vi får

gjort skoler og daginstitutioner klar

til at differentiere undervisningen

så meget som muligt, og samtidig

arbejde på at samle eleverne socialt.

Jeg kunne ønske mig, at vi ek-


Side 6

sempelvis fik undersøgt mulighederne

for at implementere metoderne

fra plan B (programmet på

TV2) på vores skoler, stadigvæk

med det mål at de stærke elever

også får dækket deres behov for

undervisning tilfredsstillende.

Lad os også kigge på, hvordan det

står til i daginstitutionerne. Når institutionerne

de mål, de har sat

sig ? og er forældrene tilfredse

med det pædagogiske niveau ?, og

kan vi styrke forældresamarbejdet

yderligere, der hvor der er ekstra

behov herfor ?.

Det kan være, at nogen vil være

uenige med mig, men jeg synes, at

dette område ligger upåagtet hen.

Debatten har de senere år gået

meget på skolesammenlægninger,

men vi må løbende og åbent have

fokus på kvaliteten på områderne.

Det vil i den forbindelse være nødvendigt

at prioritere udgifterne, så

der bliver råd til en ekstra indsats.

I kraft af det, vil man kunne se, at

vi går et skridt videre i den rigtige

retning og får sat ekstra blus på

det fyrtårn.

S-posten

Samtidig må vi begynde at tænke

på nybyggeri ovenpå eksisterende

boliger, især lejede, så vi kan få

kommunen til at bugne af børn

igen. Albertslund skal leve videre,

og det gøres i kraft af kommende

generationer, så de skal gødes og

plejes.

Kom og vær med i partiforeningens

arbejdsgrupper

Vi har i partiforeningen en række

arbejdsgrupper, som hver især arbejder

med at tænke i nye baner,

og sørge for, at politikerne får vores

kommunalpolitiske program sat

på dagsordenen og tilegne sig og

udveksle viden på relevante områder.

Kom og vær med til at skabe og

udvikle ideér og synspunkter, så vi

har et godt afsæt til kommende

valg og opgaver. Den debat, jeg

lægger op til her, spreder sig over

flere arbejdsområder, og det vil

være ønskværdigt at så mange

som muligt deltager ikke kun i børnepolitisk

gruppe men også i socialpolitisk

gruppe og byudviklingsgruppen.

KOM OG VÆR MED !!!

Sidst på måneden møde

med Mogens Lykketoft


S-posten

Af Jette Kammer Jensen

Der var ulideligt varmt i kommunalbestyrelsessalen

og 38 punkter på

den åbne dagsorden. Jeg indrømmer

blankt, at jeg ikke holdt til alle

de 38 punkter.

Fusionernes tid

Sprogcentret

Sprogcentrene i Albertslund og

Brøndby er på vej til at fusionere.

Baggrunden er en benchmarkedsanalyse

af danskundervisningen af

de etniske minoriteter, og den viser

at de to kommuner dels har relative

høje udgifter til deres sprogcentre,

dels igennem flere år har

haft et vigende antal kursister.

Derfor har der været nedsat en arbejdsgruppe

til at vurdere, hvad en

fusion vil betyde. En fusion til sikre

et bedre fagligt miljø, bedre mulighed

for at sammensætte hold og

relativt store besparelser på grund

af stordriftsfordele.

Svedt fra sidelinien

Side 7

Indstillingen indebærer også, at

finansieringen af undervisningen

skal ske efter det modultakstsystem,

som anvendes i resten af

landet.

Indstillingen var, at der nu indledes

realitetsforhandlinger om fusionen

med afsæt i arbejdsgruppens notat.

Det lyder jo som sund fornuft, og

den sunde fornuft tilsluttede alle

sig, dog ikke Enhedslisten

Helt forudsigeligt var Enhedslistens

budskab, at der er fornuft i fusionen,

der er stordriftsfordele, men

at de sparede udgifter for alt i verden

ikke må havne i kommunekassen,

men skal bruges på undervisninge

Mindre forudsigeligt var det, at SF

heller ikke kunne tilslutte sig. Selve

fusionen synes de var en god idé,

men det må være anvendelsen af

modultakstsystemet, de ikke kunne

tiltræde. Det skal angiveligt være

mere udgiftskrævende i Albertslund

at undervise i dansk, end det

skal i resten af landet.

Den formelle fusion behandles på

kommunalbestyrelsesmødet i oktober.


Side 8

Tvillingeskolerne

Birkelund- og Holsbjergskolerne og

Roholm- og Teglmoseskolerne er på

vej til at blive sammenlagt, og forslagene

herom sendes nu i høring.

Baggrunden for forslaget er – som

Jens Mikkelsen sagde – at der i

2020 vil være 700 færre børn på

vores skoler end i år 2000, og det

skyldes ikke mindst, at de store

årgange er på vej ud af skolerne,

og mindre årgange på vej ind. Derfor

skal der handles nu og træffes

beslutninger om, hvordan skolesektoren

skal se ud fremover.

Foretager man sig intet, så vil der

automatisk dannes 1-sporsskoler

og det skaber en for ringe kvalitet

af undervisningen, fordi man blandt

andet ikke kan have lærere med

kvalifikationer i alle fag. Ønsket er

derfor at fastholde 5 undervisningssteder

i kommunen, så der bliver

tre 2-sporsskoler og 2 3-4sporsskoler.

Der vil blive afsat midler

til såvel bygningsændringer som

til at fremme fusionsprocessen og

skabelse af en ny identitet på de

sammenlagte skoler.

S-posten

Naturligvis var Enhedslisten imod.

Deres angreb var især rettet mod,

at det fremgår af indstillingen, at

plangrundlaget fremover siger, at

der skal være ca. 25 elever i børnehaveklasserne.

Det er i øvrigt

ikke er nogen nyhed, men har været

plangrundlaget gennem flere

år. Men et er plangrundlaget, noget

andet er virkeligheden, og i år er

snittet 23. Men selv den faktuelle

oplysning fik ikke Enhedslisten til

at ændre holdning: De vil have

lavere klassekvotienter

.

Det, der er så svært at forklare

Enhedslisten er, at hvis man sænker

klassekvotienterne, så er det

ikke det samme, som at den reelt

bliver sænket overalt. Folkeskoleloven

er nemlig indrettet sådan, at

der er lovfæstede liberale flytteregler

for forældrene. Dvs. at forældrene

har krav på at få flyttet deres

barn til en anden klasse, medmindre

der er 28 i klassen. Så Enhedslistens

forslag kan føre til klasser

med langt flere elever og samtidigt

til klasser med ganske få elever.

Det er både dyrt og dårligt. Så

de klapsalver, som Enhedslistens

tale udløste fra tilhørerpladserne,

burde være faldet til Jens Mikkelsens

tale.

Flere dansk- og historietimer

Folketinget har besluttet, at eleverne

i folkeskolen skal have flere

dansk- og historietimer, og har

også sendt midlerne hertil, og derfor

får eleverne i Albertslund flere

dansk- og historietimer.

Alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne

var glade for forslaget, og


S-posten

jeg kunne konstatere, at der er

flere historieuddannede blandt

medlemmerne.

Midt i det hele kom Enhedslisten så

med en idé om at spare på kristendomsundervisningen,

og bruge besparelsen

som en del af finansieringen

for dansk- og historieundervisning

- for faget kristendom hører

ikke hjemme i folkeskolen. Men

det siger loven – og Enhedslisten

vil altså også følge loven. Det udløste

en helt forventelig debat:

Asmah kom selvfølgelig ind i debatten,

men også, at det selvfølgelig

ikke er religionsudøvelse, der

Side 9

undervises i, og et faktum er jo, at

Danmark har været et kristent land

siden omkring år 1.000 – selvom vi

nu ikke overrender kirkerne.

Enhedslistens forslag om kristendomsundervisning

blev nedstemt –

og derefter var der enighed om

indstillingen.

Skolesagerne blev de sager, der

tog mest tid, og så i den varme !!

–jeg smuttede derfor hjem til køligheden

på terrassen.

Foreningernes dag

d. 25. august

i

Albertslund Centrum

Kl. 10-16

Kom og deltag

Partiforeningen sørger for en bod og informationsmaterialer, men

personlig kontakt med byens borgere er vigtigere end foldere


Side 10

Inklusion eller eksklusion?

Af Jens Mikkelsen, formand for børneudvalget.

I Albertslund

kommunes

Vision og plans

Trategi står,

at vi vil være

kendt for, at

Være førende

med inklusion

af sårbare børn,

som har brug

for særlig op-

mærksomhed,

og gør vi i det hele taget noget ved

denne problematik? Svaret hertil er

ja, men løsningerne er mange og

udfordringerne på netop specialområdet

er store. Det er et område,

hvor der er brug for at afprøve

nye modeller for inkluderende tiltag.

Allerede tilbage i 2002 vedtog

kommunalbestyrelsen 4 indsatsområder,

og det sidste af disse er Inklusion

i skoler og institutioner.

Indsatsområdet strækker sig over

4 år fra 2006 til 2009.

Baggrunden er en stigning fra år

2000-2007 på den vidtgående specialundervisning,

samtidig med et

faldende børnetal. Endvidere ses

også en stigning i antallet af børn

med psykosociale problemer.

Pædagogisk indsats over for

svage børn

Formålet med indsatområdet er, at

give børn mulighed for, at der kan

S-posten

skabes differentierede fællesskaber.

D.v.s. at der ikke kun eksiste-

rer et fællesskab, men en række

sidestillede fællesskaber, der giver

alle børn mulighed for at deltage i

et eller flere af disse. At børn og

unge mødes med de pædagogiske

og faglige redskaber, der er nødvendige

for at sikre deres udvikling,

og at ressourcerne i hovedreglen

kommer til børnene og ikke

omvendt. Endvidere tages der udgangspunkt

i børnenes eksisterende

kompetencer.

For at dette skal lykkes er det nødvendig

med et inkluderende miljø,

hvor der skabes en organisation/

struktur, der understøtter inklusion,

f.eks. at børn i mindre udstrækning

udskilles til specialgrupper.

Samtidig er det helt nødvendig

at få skabt inkluderende praksisser,

der understøtter inklusion,

f.eks. den måde hvorpå lærere,

pædagoger mv. taler til og møder

børn.

Bred faglig accept og forståelse

– ikke kun hos lærere og pædagoger,

men også hos forældre

er det vigtig, at se det værdifulde

i den sociale inklusion.

Når disse flotte ord er sagt, så ved

vi alle også godt, at det er lettere

sagt en gjort, men det må ikke få

os til at opgive.

Selvom indsatsområdet først er

startet i 2006, har vi ikke ladet stå


S-posten

til. En række indsatser er allerede

iværksat, blandt andet etablering

af en Børne- og familieafdeling i

2003, hvor Familieafsnittet, Sundhedsplejen

og Familiehuset blev

flyttet over under Børne- og Undervisningsforvaltningen

– og organiseret

i afdeling med Pædagogisk

Psykologisk Rådgivning og Støttekorpset.

Tidligere var indsatsen spredt

på for mange hænder, og det

har vist sig meget fordelagtigt

at få samlet indsatsen under et

tag.

Der er i de senere år etableret

særlige råd på skolerne, der i tide

kan drøfte og få organiseret et

godt tilbud til de børn, der viser sig

ikke at fungere godt i vore skoler,

og der er med succes oprettet en

række specialundervisningstilbud

som eksempelvis: Dysleksiklasserne

på Egelundskolen, specialklasser

på Roholmskolen og Ungdomsskolen,

ændring af Søndergårdsskolens

koncept og elevgrundlag,

samt flere andre tiltag.

I forbindelse indsatsområdet - inklusion

- er konkret sat 32 projekter

i værk. De er formuleret og forankret

i kommunes skoler, institutioner

og forvaltning. Projekterne

afprøver forskellige metoder og

praksisser, men alle med det fælles

mål at skabe inkluderende miljøer.

Delprojekterne gennemføres i

2007, og i 2008 skal alle projekter

evalueres. Herefter skal hele indsatsområdet

evalueres i 2009 – og

dette skulle gerne føre til imple-

Side 11

mentering af en række mere varige

projekter, hvor vi har en dokumenteret

virkning.

Inspiration fra Italien

Børneudvalget tog i november

2006 på et 4 dages besøg i Firenze

i Italien for at få ny viden, der kan

bruges i forbindelse med arbejdet

om inklusion. Baggrunden er, at

man i 1978 i Italien, nærmest med

et pennestrøg, afskaffede alle specialforanstaltninger,

og lagde specialpædagogikken

ind i normalsystemet.

Dette krævede i sig selv en

større opkvalificering af lærere og

pædagoger.

Tanken bag denne reform var inspireret

af demokrati og borgerrettigheder

– altså mere lighed

mellem normale og afvigere.

Man mente ikke at man løste problemet

ved at sende børn et andet

sted hen, men at løsningen lå i tildeling

af støttelærere og organisering

af undervisningen på en anden

måde.

Turen var på mange måder en

øjenåbner og indblik i et andet

menneske- og samfundssyn. En

af de lærere vi mødte, spurgte til

specialforanstaltninger i Albertslund,

og vi gav eksemplet med

Søndergårdsskolen, hvor der går

børn med socio-emotionelle problemer.

Læreren virkede ikke til at

have forstået svaret, og uddybede

sit spørgsmål ved at spørge, om

det virkelig er sådan, at de 18 børn

er i skole hele dagen, hver dag,

uden at møde børn, der fungerer

godt socialt og adfærdsmæssigt.

Det var jo netop det, de skulle lære

gennem rollemodeller.


Side 12

S-posten

Naturligvis kan den Italienske model ikke uden videre indføres i Albertslund,

og jeg er ikke enig i, at alt ved modellen var lige godt. Men ingen

tvivl om at menneske- og samfundssynet har en stor betydning for inklusionstanken.

Sluttelig kan man sammenstille nedennævnte stikord, som den udfordring,

vi i Socialdemokratiet skal debattere når vi ønsker at leve op til vision og

planstrategiens ord om inklusion.

• Spændfeltet mellem Firenzemodellen og den danske model

• Samfundsideal og menneskesyn

• Specialindsats

• Hvilke børn drejer det sig om?

• Grænser for inklusion

• Lærere og pædagogers kompetencer

• Besparelse

• Omplacering af ressourcer

• Forældres rolle

Der er møde i Børnepolitisk gruppe

Mandag den 27. august kl. 19.30

Sted: UU-Vestegnen

Kongsholmcentret

Liljens Kvarter 6

Dagsorden:

1. Skole- og ungdomsvejledningen i Albertslund. Oplæg af centerleder Carsten Bøtker.

Se mere http://www.uu-vestegnen.dk/

2. Hvor langt er vi kommet i forhold til det kommunalpolitiske program. Vi nåede kun til

side 9 sidste gang.

3. Sidste nyt fra børneudvalget.

4. Emne og dato for næste møde.

5. Eventuelt

Alle er velkomne til at møde frem og deltage.

Venlig hilsen

Steen Poulsen, Rytterhusene 50

tlf. 43 64 65 94

E-mail: Sp@dcl.dk


S-posten

Side 13

Er ”Ny Alliance” - partiet for de velhavende?

Susanne Storm Lind

For mig at se snyder

Khader & Co.

vælgerne, når de

kalder sig et

”socialliberalt parti”.

Målsætningen

om en skatteprocent

på 40 for alle,

er det alvorligste

angreb på velfærdssamfundet i

mange år.

Det dynamiske trekløver Khader,

Seeberg og Samuelsen har taget

Danmark med storm. I tiden efter

de annoncerede bruddet med deres

respektive eks-partier og dannelsen

af det nye, red de på en bølge

af succes – meningsmålingerne og

medlemstallene nærmest eksploderede.

Medlem af Folketinget og tidligere

medlem af Venstre, Leif Mikkelsen,

fik nok af Foghs egenrådighed og

gik til Khader, mens Ny Alliances

budskab om en skatteprocent for

alle på 40, har skabt dyb splittelse

mellem statsminister Fogh (V) og

vicestatsminister Bendtsen (K).

Ny Alliance har så at sige ”rystet

posen”.

Det fortjener de ros for. Ikke

mindst er Ny Alliances tanke om et

bredt samarbejde i Folketinget fornyende.

Dansk Folkeparti har kategorisk

nægtet Fogh-regeringen at

indgå brede aftaler på de vigtigste

områder – og Fogh har lystret. For

os socialdemokrater er det vigtigt,

at der arbejdes bredt både i Folketinget

og ude i kommunerne, - at

man ikke lader partismålighed

skygge for vigtige samfundsmæssige

aftaler som kommunal- og velfærdsreform

samt finansloven. Det

ligger dybt i den socialdemokratiske

tankegang at samarbejde bredt

i Folketinget. Det gjorde vi, da vi

selv sad i regering i 1990’erne og

vi har gang på gang gjort Fogh opmærksom

på, at det er uklogt med

smalle forlig, fordi den splittelse,

det skaber i Folketinget, følges af

en splittelse i samfundet, hvor

knap 50 procent af vælgerne ikke

bliver repræsenteret i de politiske

beslutninger. Ny Alliance har altså

en pointe her.

Men enigheden med Socialdemokraterne

stopper, når det kommer

til Ny Alliances skattepolitik. Partiet

mangler nemlig at forklare os,

hvordan de har tænkt sig at finansiere

en skatteprocent på 40 procent.

Ifølge beregninger fra AErådet,

der tager udgangspunkt i en

skattemodel, hvor alle betaler 40

procent, vil Ny Alliances skattesænkning

koste godt 50 milliarder!

Ifølge AE-rådets udregninger vil

en sådan skattereform stort set

kun komme de rigeste til gode. De

rigeste 10 procent af befolkningen

vil således få en skattelettelse på


Side 14

64.000 kroner om året. Til sammenligning

vil den fattigste halvdel

af befolkning få en lettelse på under

4500 kroner om året. At kalde

sig ”socialliberal” er altså noget af

en tilsnigelse. Det er i hvert fald

mere ”liberal” end ”social” og det

betyder, at skellet mellem rig og

fattig bliver endnu større, end vi

hidtil har set under Fogh de seneste

år.

Mest interessant er dog, at Ny Alliance

har fået uenigheden om skattepolitikken

til at blusse op i regeringen.

De Konservative – selv

S-posten

vicestatsminister Bendt Bendtsen -

vil have skattesænkninger med det

samme. Det samme vil flere af

Venstres folketingsmedlemmer.

Anders Fogh mener dog ikke, der

er råd

For Socialdemokraterne er valget

ikke så svært. For hvis vi skal vælge

mellem skattelettelser og velfærd,

er politikken helt klar:

Vi vælger velfærd.

Med venlig hilsen og god sommer

Susanne Storm Lind

Medlem af Kommunalbestyrelsen

"Kvinde tag magten!"

Kvindekonferencen afholdes i år på LO - skolen i Helsingør

fredag den 31.08 til søndag den 02.09 og er åben for alle kvinder.

Konferencen tager temperaturen på ligestillingssituationen i Europa og stiller skarpt

på Europa-Kommissionens handlingsplan for ligestilling for 2006-2010.

Det bliver tre intense dage med mange kompetente oplægsholdere, men der er også

plads til fællesskab, fest og frisk luft.

Konferencen lægger op til en dialog med kvinder, der tør, hvad enten der er tale om

en uuddannet kvinde fra en landsby i et tredje verdens land eller kvinder der stiller

sig til rådighed for sit lands højeste poster.

Formålet med konferencen er at vise, at magt og kvinder ikke er to uforenelige størrelser.

Konferencen er bygget op med henblik på at give kvinder flere redskaber og

mod på at sætte dagsordenen i politiske, fagpolitiske og arbejdsmæssig e sammen-

hænge. "Kvinde tag magten!" er derfor overskriften for dette års kvindekonference.

Program og tilmelding på www.Q2007.dk


S-posten

af Ove Fich, fhv.

folketings- og EUparlamentsmedlem

Da jeg i firserne

var medlem af

E u r o p a -

Parlamentet, havde

jeg et utal af

samtaler med kolleger

fra andre lande. Jeg skulle forklare

om vores samfund, som de beundrede

uden præcist at kende det.

Jeg fremhævede den decentrale struktur,

hvor kommuner/amter opkrævede

50 % af skatterne og selv rådede over

dem. Jeg fortalte om ulandssolidaritet,

støtte til ledige, grønne tiltag, åbenhed

overfor flygtninge, tolerance overfor

dem, der ville leve anderledes, f.eks.

Christiania, vores støtte til og tro på FN

og ikke mindst det samarbejdende folkestyre,

som i virkeligheden var baseret

på en vilje til at opnå kompromisser

mellem flest mulige partier.

Sigtet fra min side var, at EU og dets

medlemslande i størst muligt omfang

skulle forfølge de samme mål, og der

var stor lydhørhed. Karakteristisk nok,

så tror jeg ikke, at den daværende formand

for EU-Kommissionen Jacques

Delors holdt nogen væsentlig tale, uden

at han fremhævede den skandinaviske

model. Det vil jeg dog ikke tage æren

for. Han havde selv sat sig ind i samfundsforholdene

hos os.

Genopretning

Side 15

Ville jeg kunne gøre det samme

i dag?

Det ville være umuligt, medmindre jeg

var klar til at lyve massivt. Se blot på

ovenstående. Er der et eneste punkt,

hvor det er det samme, som det var?

På alle felter er det gået tilbage – med

undtagelse af overskuddet i Thor Pedersens

pengekasse. Vi er ikke længere i

en situation, hvor vi kan optræde som

model for andre. Jeg skal ikke gennemgå

det her, for så får artiklen ingen

ende.

Det betyder, at når vi kommer til magten

igen, forestår der en kolossal genopretningsopgave.

Det betyder ikke, at

alt skal være som før den borgerlige

regering. Meget kan sikkert gøres anderledes

og bedre, for vi begik jo også

fejl.

Spørgsmålet er, om vi kan og vil

foretage genopretningen.

Vedrørende kan er det nyttigt at huske,

hvad Karl Marx med rette fremhævede,

nemlig at omgivelserne påvirker måden,

du tænker på. De borgerlige kunne

jo ikke have flertal, hvis ikke et utal

af lønmodtagere stemte på dem. Mange

har vænnet sig til, at sådan er samfundet

nu, nærmest som om det var gudgivet.

Og så stemmer man på den person,

som man har mest tillid til.

Et stort flertal af disse vælgere tror

ikke, at der findes andre muligheder for

vores samfund. Det er en særlig slags

konservatisme eller apati. Og man ved

jo, hvad man har – ikke hvad man får.

Hvis det skal ændres, så skal der krasse

midler til. Netop nu oplever vi, at Ny

Alliance har et vist held med at rive

mange ud af apatien, for en del mennesker

opdager, at der sker noget nyt.


Side 16

Europæisk er der også et par gode eksempler.

Efter mange års borgerligt styre i

Frankrig, kørte Socialistpartiets leder

Francois Mitterand frem med et markant

socialistisk program. Så vågnede

franskmændene, og Mitterand blev

præsident.

Tilsvarende vandt Tony Blair sit første

valg flot, fordi han var noget andet og

ville noget andet end det hidtidige styre.

Havde han været John Major minus

10 %, var det ikke blevet til en sejr.

Vedrørende vil er det derfor vigtigt, at

vi stærkt markerer en anden vej. Det

gøres ikke ved omfattende oplæg om

forskellige emner. De læses kun af en

lille inderkreds, men kan naturligvis

have den udmærkede funktion at afklare

internt, hvad vi egentlig mener.

Vejen til sejr eller det modsatte

handler derimod om to faktorer.

Det personlige hos vore ledere, nemlig

deres karisma, troværdighed, kommunikationsevner,

integritet og påviselige

evner og erfaringer.

Den politiske ved at vi evner at udvælge

nogle få emner, som er det politiske

projekt. Al energi koncentreres herom.

Alt andet må vente, til regeringsmagten

er erobret. De få emner skal være enkle.

Det går f.eks. ikke, at et af dem blot

hedder velfærd. Det er alt for bredt, for

det indeholder et utal af underpunkter.

Det kan f.eks. i stedet være ældres

leveforhold. Det skal altså konkretiseres.

Til slut

Vi bør slet ikke læse meningsmålinger.

Der er en kraftig tendens til, at de styrer

vores politik. Hvor tit har vi ikke

hørt argumentet, at vi er nødt til at

gøre dette eller hint, for det ønsker

S-posten

befolkningen. Nogle tror, at ved at følge

folkestemninger bliver man stærk. Det

svarer til den stærke konge på en asteroide

i bogen Den lille prins. Når han

siger: sol gå op – så gør den det, og

når han siger: sol gå ned – så gør den

det. Men det er udelukkende et spørgsmål

om timing. Og vi skal ikke blot løbe

efter folkestemninger, men argumentere

for det, vi selv vil.

Den tidligere tyske kansler Helmut

Schmidt sagde engang – og jeg var

selv tilstede ved begivenheden: Som

politiker kan du kravle rundt langs panelerne,

dvs. følge stemninger, og du

bliver måske ligefrem populær, og du

overlever længe i politik, eller du kan

rejse dig og sige din mening, uanset

hvad der er populært. Så bliver du aldrig

populær, men du bliver respekteret.

Socialdemokratiet skal rejse sig – uanset

konsekvenserne. Glem taktik og

meningsmålinger og lad os i stedet

argumentere for det, som vi føler, er

rigtigt.

Deltagelse i Grundlovsmødet på Højerupgård


S-posten

ARBEJDSGRUPPER

Børnepolitisk gruppe:

Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

Miljøpolitisk gruppe

Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06

E-mail: prs@webspeed.dk

IT-koordinator

(Hjemmeside)

Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17

E-mail: vang@image.dk

Socialpolitisk gruppe

Leif Neergaard, Galgebakken Over 7-1 B, 43 62 23 97

E-mail: Leif.neergaard@gmail.com

Sundhedspolitisk gruppe

Stephen Seidelin, Fiskerhusene 65, Tlf.: 43 66 16 61

E-mail: stephenseidelin@gmail.com

Byudviklingsgruppen

Jesper Andresen, Galgebakken Sten 6-13, 26 35 45 57

E-mail: jesperandresen@comxnet.dk

Vil du have nyhedsmail

direkte til din E-mail-adresse?

Så slå op på vores hjemmeside

www.x-ved-a.dk

og tilmeld dig til nyhedsmail.

Så vil du fremover modtage

alle nyheder

og meddelelser om arrangementer

i partiforeningen

Side 17


Side 18

KALENDER:

Juli

F E R I E

August:

14. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

20. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

20. Deadline for S-Posten

25. Foreningernes dag Albertslund centrum 10-16

27. Børnepolitisk gruppe, UU-Vestegnen, Kongsholmcentret, Liljens kvt. 6, kl. 19.30

28. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

September:

1. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet, kl. 11.00-13.00

11 Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

17. Deadline for S-Posten

24. Sidst på måneden møde, Birkelundgård kl. 19.30

25. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

Oktober:

6. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet, kl. 11.00-13.00

6. Kampagne på Torvet med uddeling af roser kl. 11

9. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

15. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

15. Deadline for S-Posten

22. Generalforsamling

30. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

November

3. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet, kl. 11.00-13.00

13. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

19 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

19. Deadline for S-Posten

27. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

S-posten


S-posten

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester,

Økonomiudvalg (F)

Børne- ungeudvalg (F),

Tekn. udvalg,

Økonomiudvalg

Miljø– og planudvalg

Folkeoplysn.udvalg (F),

Kulturudvalg

Arbm.udvalg

Børneudvalg (F),

Tekn.udvalg

Socialudvalg (F),

Økonomiudvalg

Kulturudvalg (F) .

Børneudvalg

Folkeoplysn.udvalg

Miljø- og planudvalg (F),

Arbm.udvalg,

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Arbm.udvalg

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Miljø– og planudvalg

Børneudvalg

Kulturudvalg

Socialudvalg

Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg

Bymosevej 8

Michelle Baadsgaard

Kratager 1

Susanne Storm Lind

Randager 100

Jens Mikkelsen

Porsager 89

Nils Jensen

Rytterhusene 25

Lars Toft Simonsen

Pilehusene 110

2600 Glostrup

Steen Christiansen

Præstehusene 59

Erdil Selcuk

Topperne 20 st.

Flemming Jørgensen

Snebærhaven 48

Søren Jensen

Galgebakken Neder 3-2B

John Holm Andersen

Vibens Kvt. 8 D

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

Amtsborgmester:

Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21

E-mail: amtsborgmester@kbhamt.dk

Side 19

Tlf.: 43 96 64 96

E-mail:

finn.aaberg@albertslund.dk

Tlf.: 43 62 21 68

E-mail:

michelle@fam-baadsgaard.dk

Tlf.: 43 62 14 79

E-mail:

susanne.lind@ft.dk

Tlf.: 43 62 41 40

E-mail:

jensmik@post.tele.dk

Tlf.: 43 62 18 49

E-mail:

nilsulla@yahoo.dk

Tlf.: 43 62 72 15

E-mail:

lts@tele2adsl.dk

Tlf.: 43 44 88 48

E-mail:

Steen.christiansen1@skolekom.dk

Tlf.: 43 64 57 93

E-mail: mr.es@webspeed.dk

Tlf.: 43 42 01 64

E-mail: fjalb@net.dialog.dk

Tlf.: 61 79 43 64

E-mail: soj@comxnet.dk

Tlf.: 43 64 20 58

E-mail:

viben@x-ved-a.dk

Folketingsmedlem:

Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34

E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk


Partiforeningens bestyrelse

Formand Aage B. Jensen (f)

Nyvej 69, 1. mf.

Tlf.: 43 62 24 74

Næstformand: Aase Elkott

Snebærhaven 56

Tlf.. 43 96 54 36

Kasserer: Else Boel (f)

Stjernens Kvt. 5 C

Tlf.: 43 62 60 09

Sekretær: Elisabeth Bentzen (f)

Fosgården 4,1 tv

Tlf.: 43 64 52 20

Bestyrelsesmedlemmer:

(label)

Elmer Jensen

Kanalens Kvt. 176, 1.tv.

Tlf.: 22 27 49 51

Stephen Seidelin

Fiskerhusene 65

Tlf.: 43 66 16 61

Steen Poulsen

Rytterhusene 50

Tlf..: 43 64 65 94

Jesper Andresen

Galgebakken Sten 6-13

Tlf.: 26 35 45 57

Vibeke-Anne W. Eriksen

Svanens Kvt. 9 D

Tlf.: 43 66 13 03

Suppleanter: Susanne Winther-Nielsen

Ørnens Kvt. 3 A

Tlf.: 43 62 25 61

Britta S. Jørgensen

Snebærhaven 48

Tlf..: 43 42 01 64

Flemming Holst Larsen

Falkehusene 43

Tlf.: 43 62 55 74

E-mail:

aage_bj@hotmail.com

E-mail:

aase@prime-asp.com

E-mail:

eboel@stofanet.dk

E-mail:

eb@fay.dk

E-mail:

elmer@comxnet.dk

E-mail:

stephenseidelin@gmail.com

E-mail:

sp@dcl.dk

E-mail:

jesperandresen@comxnet.dk

E-mail:

vawe@comxnet.dk

E-mail:

swn@eogs.dk

E-mail:

Britta.Schneider.Joergensen

@skolekom.dk

E-mail:

fhl@post11.tele.dk

"f" henviser til, at pågældende er

medlem af forretningsudvalget.

Se også partiforeningens hjemmeside:

http:www.x-ved-a.dk

More magazines by this user
Similar magazines