Se forslag til lokalplan 232 - Rudersdal Kommune

soap.plansystem.dk

Se forslag til lokalplan 232 - Rudersdal Kommune

F o r s l a g

Lokalplan 232

for et område ved Vedbæk Havn

Vedbæk Strandvej

Øresund


Hvad er en lokalplan?

Ifølge Lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen beslutte at

udarbejde en lokalplan, når en bestemt udvikling ønskes fremmet.

Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at udarbejde en lokalplan,

før der gennemføres større udstykninger eller større bygge-

eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.

Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for ejere, lejere

og brugere af de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, herunder

blandt andet bestemmelser om områdets fremtidige anvendelse

samt bebyggelsesregulerende bestemmelser. Kommunens

lokalplaner kan ses på www.rudersdal.dk og www.plansystem.dk.

En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men lokalplanen kan

indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som

kommuneplanen giver.

Offentlighedsperiode

For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for indflydelse

på planlægningen skal Kommunalbestyrelsen fremlægge

et forslag til lokalplan eller kommuneplantillæg i mindst 8 uger.

Dette Forslag til Lokalplan 232 er fremlagt fra 12. marts 2013 til og

med den 7. maj 2013. Har du indvendinger eller ændringsforslag til

lokalplanforslaget eller kommuneplantillægget, skal du skrive til

Kommunalbestyrelsen inden den 7. maj 2013.

Kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplanen endeligt, når eventuelle

indvendinger eller ændringsforslag har været behandlet.

Kort visende lokalplanområdets placering i kommunen

2


Lokalplan 232 for et område ved Vedbæk Havn

Redegørelse ......................................................................... 5

Indledning og baggrund ................................................................ 5

Lokalplanområdets eksisterende forhold ...................................... 5

Lokalplanens formål og indhold .................................................... 7

Lokalplanens forhold til anden planlægning .................................. 8

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning ...... 13

Servitutter ................................................................................... 14

Vurdering om virkning på miljøet (VVM) og miljøredegørelse ..... 14

Hovedkonklusioner fra VVM/miljøredegørelse ............................ 14

Lov om miljøvurdering ................................................................ 17

Lokalplanens bestemmelser ............................................ 19

§ 1 Lokalplanens formål .......................................................... 19

§ 2 Lokalplanens afgrænsning og zonestatus ......................... 19

§ 3 Områdets anvendelse ....................................................... 19

§ 4 Matrikulære forhold ........................................................... 20

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold ............................................ 20

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering ................................... 20

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden ......................................... 21

§ 8 Bevaringsværdig bebyggelse ............................................ 22

§ 9 Ubebyggede arealer .......................................................... 22

§ 10 Tekniske anlæg ................................................................. 23

§ 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse ............... 23

§ 12 Ophævelse af Lokalplan 32 ............................................... 24

§ 13 Ophævelse af servitutter ................................................... 24

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger ..................................... 24

Lokalplanens retsvirkninger ........................................................ 25

Vedtagelsespåtegning ................................................................ 25

Tegningsbilag

1. Lokalplanområdet med delområder og bevaringsværdig bebyggelse.

2. Retningsgivende plan for udvidelsen

3. Illustrationsplan

4. Principskitser, snit mv.

Lokalplanforslaget er udarbejdet af Rudersdal Kommune.

Foto: Hasløv & Kjærsgaard m.fl.

3


Redegørelse

Indledning og baggrund

Dette hæfte indeholder Forslag til Lokalplan 232 for et område ved

Vedbæk Havn.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at imødekomme Den erhvervsdrivende

Fond Vedbæk Havns ønske om at kunne gennemføre

en gennemgribende renovering af havneområdet og at udvide

havnen ved at flytte den yderste mole ca. 90 m længere ud i Øresund,

samt i denne forbindelse at fremrykke kystlinjen delvist på

såvel Nord- som Sydstrand.

Den erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn har behov for at gennemføre

en renovering af moleanlæggene og tilvejebringe en forbedring

af indsejlingsforholdene og bølgestabiliteten i havnen. I

forbindelse hermed ønskes en udvidelse af havnekapaciteten fra

de nuværende 460 til i alt 620 lystbådepladser.

På land ønskes faciliteterne for de forskellige klubber og foreninger

omfordelt, forbedret og i mindre grad udbygget, således at de bedre

imødekommer foreningernes behov. Det samme gælder for

havnekontoret og de tilknyttede fællesfaciliteter. Havnens landarealer

ændres marginalt, idet kapaciteten for parkering og vinteropbevaring

af både vil blive optimeret ved en omdisponering af arealerne.

I forbindelse med havneudvidelsen skal der således tilvejebringes

40 nye parkeringspladser.

Ved havneudvidelsen inddrages ca. 2,4 ha af søterritoriet i havnen.

Havneudvidelsen vil desuden omfatte en regulering af indsejlingen

samt en udgravning af havnebassinet på ca. 30.000 m 3 .

Fremrykning af molerne foreslås koordineret med en udvidelse af

de to eksisterende strande henholdsvis nord og syd for havnen.

Fremrykning af kystlinjen ved strandene forventes at være 0 – 40

m; størst tættest ved havnen.

Fremrykningen af kystlinjen og udbygningen af havnen er muliggjort

ved Tillæg 12 til Kommuneplan 2009 samt den dertil hørende

VVM-redegørelse/miljøvurdering. Endvidere har Kystdirektoratet

givet en foreløbig anlægstilladelse hertil.

Lokalplanområdets eksisterende forhold

Lokalplanområdets historie

Vedbæk Havn og dele af Vedbæk by ligger, hvor Vedbækfjorden i

stenalderen udmundede i Øresund. Vandstanden var dengang ca.

5 m højere end i dag, og Vedbækfjorden strakte sig langt ind i landet

gennem en tunneldal. Området blev senere afsnøret fra sundet

ved en kombination af landhævning og opbygning af strandvoldsystemer

i fjordmundingen.

Store dele af Vedbæk By er bygget på disse strandvolde. I midten

af 1800-tallet lå Strandvejen direkte ud til vandet på denne strækning.

Der var bebyggelse på vejens landside og langs Trørødvej

5


med flere markante villaer, og nord og syd for området var der

også bebyggelse på vejens søside. De markant beliggende lystejendomme

Miramare, Enrum og Bakkehuset prægede området.

Der var i 1811 anlagt en 150 m lang anløbsbro til dampskibene,

der sejlede langs Øresundskysten. Dampskibsbroen lå ved nordsiden

af Kikhanerendens nuværende udløb. Rester af brohovedet

findes stadig på havbunden. Dampskibsbroen blev omkring 1900

reduceret til landfæstet som en mole i den halve længde af den

tidligere.

Vedbæk Havn blev anlagt 1917-19 og udgør nu den nordlige halvdel

af havnen. Havnen er udvidet i 1971 og senest 1986 til den

nuværende størrelse. Den nuværende markante bebyggelse på

havnen med klubhuse og restaurant blev opført i 1987-90 efter

tegninger af Tegnestuen Vandkunsten.

Vedbæk Havn inkl. nord- og sydstrand, aktuel udstrækning, luftfoto 2009.

Nordstranden fremtræder i dag og skal fortsat fremtræde som den

urbane strand. I forbindelse med havneudvidelsen vil kystlinjen

blive fremrykket i den sydlige del af Nordstranden. Den er kommunens

mest besøgte rekreative areal med mulighed for ophold,

badning, motion mv.

Sydstranden fremtræder i dag og skal fortsat fremtræde som den

naturlige sandstrand med mulighed for ophold, badning, motion

6


mv. I forbindelse med havneudvidelsen vil kystlinjen blive fremrykket

i den nordlige del af Sydstranden.

Lokalplanens formål og indhold

Den gældende Lokalplan 32 skal afløses af en ny lokalplan, der

fastsætter retningslinjer for bygninger, parkering, belysning, aptering,

mv..

Opdelingen i delområder vil i den nye lokalplan for størstedelen

svare til det, der er gældende i Lokalplan 32. Strandudvidelserne

og det nye moleanlæg vil blive omfattet af lokalplanen, og hele

området vil få status som byzone.

Vedbæk Havn i dag.

Vedbæk Havn efter fuld udbygning. (Illustration fra ”Hvidbog – Idefasen for VVM-

og Miljøvurderingsprocessen for udvidelse af Vedbæk Havn. Bygningsanlægget

udfor midtermolen indgår dog ikke i lokalplanens byggemuligheder)

Indholdet af og principperne i den gældende lokalplan vil blive videreført

i den nye. Derudover vil nye elementer i havneområdet

bygge på det projekt, som Vedbæk Havn og foreningerne på havnen

ønsker realiseret.

7


Den hidtil gældende Lokalplan 32 fastsætter bebyggelsesprocenten

på havneområdet til 15. I nærværende Forslag til Lokalplan

232 er denne bebyggelsesprocent reduceret til 10, hvilket dog giver

rummelighed nok til at kunne opføre de bygningsanlæg, der er

vist på illustrationsplanen, tegningsbilag 3.

Det samlede omfang af bygningsanlæggene på havneområdet må

ikke hindre, at der til stadighed er plads til at etablere 418 parkeringspladser.

Det er således ikke givet, at alle de viste byggemuligheder

kan udnyttes fuldt ud.

I forhold til den hidtil gældende Lokalplan 32 er den maksimale

bygningshøjde for bygningerne på havneområdet mellem Nord- og

Sydmolen nedsat fra 7,0 m over kote 1,7 til 5,5 m over kote 1,1,

hvilket betyder, at bygningerne ikke kan opføres med en større

højde end de eksisterende bygninger.

Endvidere sikrer Forslag til Lokalplan 232, at det arkitektoniske

udtryk fastholdes bl.a. ved at bygningsprofilet fastholdes.

Derudover sikrer lokalplanen, at bevaringsværdierne for de bevaringsværdige

bygninger respekteres.

Bygninger på havnen. Bebyggelsesprincip og bygningsprofiler fastholdes.

Lokalplanens forhold til anden planlægning

Fingerplan 2007

Området ligger, som resten af kommunen, i Fingerplanens udpegning

af "det ydre storbyområde (Byfingre)". Dette område er i den

overordnede planlægning karakteriseret som et bymæssigt område

med høje tætheder.

Kommuneplan 2009

Der er med vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 12 fastlagt, at

der kan ske en udvidelse af Vedbæk Havn indenfor 3 rammeområder:

Ve.R1, Ve.R2, Ve.R3. Anvendelsen af områderne, der repræsenterer

henholdsvis Nordstrand, havneområde og Sydstrand, bliver

fastholdt.

8


De indvundne dele af søterritoriet får pr. definition landzonestatus,

men vil med vedtagelsen af lokalplanen blive overført til byzone,

som den resterende del af området. Kommuneplantillægget blev

vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2012.

Gøngehusvej Ve.R1

Trørødvej

Vedbæk Strandvej

Ve.R2

Ve.R3

Kortet viser afgrænsningen af de tre kommuneplanområder

Zonestatus

Det eksisterende havneområde samt Nord- og Sydstrand ligger i

byzone. Ved havneudvidelsen, samt udvidelserne af strandarealerne,

vil de indlemmede dele af søterritoriet få landzonestatus.

Overførelse af arealerne til byzone forudsætter vedtagelse af en

lokalplan og fordrer, at dette udtrykkeligt er angivet i planen. Med

vedtagelsen af lokalplanforslag 232 vil de indlemmede arealer få

byzonestatus.

Andre lokalplaner

Vedbæk Havn samt Nord- og Sydstrand er omfattet af Lokalplan

32. Lokalplanen, der blev vedtaget i 1987, åbnede mulighed for en

forbedring af havnen og havnens faciliteter inden for rammerne af

den daværende havn. Forbedringerne af havnen blev gennemført

med udgangspunkt i et projektforslag fra tegnestuen Vandkunsten.

Det overordnede formål med lokalplanen var at sikre Nordstrandens

parkpræg, at sikre Sydstrandens naturpræg og at åbne mulighed

for ny bebyggelse og beplantning på havneområdet. Ændringer

skulle bl.a. gennemføres, så udsigten mod Øresund blev

holdt åben hen over havneområdet.

9


Erhvervsfisker på Vedbæk Havn

Med baggrund i Vandkunstens projektforslag blev der indarbejdet

retningsgivende kortbilag i Lokalplan 32, der fastlægger arealdisponeringen

og regulerer bebyggelsens placering, omfang, højde

og ydre fremtræden samt beplantningen m.v. Med lokalplanen

fastlægges det med byggefelter, at nye bygninger skal placeres

parvis omkring en passage til molerne. Inden for rammerne af lokalplanen

er der fortsat mulighed for at opføre ny bebyggelse på

havneområdet og på Nordstranden. Ideer til en indretning af Nord-

og Sydstranden er vist på et retningsgivende kortbilag.

Havnen med bygning ved sydmolen i baggrunden.

Kystplanlægning

Lokalplanområdet er beliggende indenfor den 3 km brede kystnærhedszone.

Den planlagte udvidelse af havnen, herunder den

fremtidige yderligere bebyggelse, vil kun have en marginal visuel

påvirkning af kysten udover havnens nuværende visuelle påvirkning.

De grønne kiler

De overordnede regionale landskabsinteresser, som berører kommunen,

er fastlagt i Fingerplan 2007. Der er tale om de grønne kiler,

ringe og kystkiler, kileforlængelser og den 4. grønne ring. En af

kommunens grønne kystkiler munder ud umiddelbart vest for Sydstranden.

De værdifulde landskabs- og friluftsområder er fastlagt til

overvejende almen, ikke bymæssig rekreativ anvendelse.

10


Skovbyggelinje

Sydstranden er omfattet af en beskyttelseslinje fra Enrum Skov jf.

Lov om Naturbeskyttelse. Beskyttelseslinjen har i det konkrete tilfælde

ingen betydning, idet der ikke skal opføres bebyggelse på

sydstranden.

Åbeskyttelse

Kikhanerenden har sit udløb over Sydstranden, men er ikke omfattet

af en beskyttelseslinje. På udløbet over stranden er åen omkranset

af stensætninger. Kikhanerendens udløb vil som i dag være

påvirket af vandstand og sandbevægelser og vil ændre sig dynamisk

i forhold til disse påvirkninger. Det skønnes ikke nødvendigt

at beskytte udløbet specielt.

Fredskovsforhold

Der er ikke noteret fredskov i området.

Fredningsforhold

Lokalplanområdet er ikke omfattet af fredninger, hverken i henhold

til, bygningsfredningslovgivningen eller i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Kulturmiljø

En del af Sydstranden er omfattet af en registrering af kulturmiljøet

Landstederne ved strandvejen. Temaet for registreringen er Rekreation,

skove og kulturlandskab.

Bevaring af bebyggelse

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer at, bygningerne

med høj bevaringsværdi, ikke må nedrives eller ændres væsentligt.

De øvrige bygninger kan eventuel efter en ansøgning tillades

nedrevet.

Strandbeskyttelse

Vedbæk Havn – samt Nord- og Sydstrand – er omfattet af Strandbeskyttelse.

I forbindelse med Strandbeskyttelseskommissionens

arbejde i år 2000 blev det fastlagt, at strandbeskyttelse ikke medfører

nogen begrænsning i havnens udnyttelse til havnerelaterede

formål. Det er først, hvis denne anvendelse ophører, at strandbeskyttelsen

træder i kraft. Der kan kun i helt særlige tilfælde ændres

på Nord- og Sydstrandens tilstand. Flytning af strandlinjen, som en

del af havneprojektet er et sådant tilfælde. Strandbeskyttelsen er

noteret i matriklen og i tingbogen.

Etablering af faciliteter for badende, så som en badebro skal således

også godkende af Naturstyrelsen som myndighed for strandbeskyttelseslinjen.

Klimatilpasning

Højder på moler, kajer, landarealer, byggefelter m.v. på Vedbæk

Havn, skal ses i sammenhæng med de vandstandsvariationer og

bølgepåvirkninger, der er karakteristiske på denne del af Øresundskysten.

De daglige vandstandsvariationer er på +/÷ 0,5 m,

men derudover kan der være væsentligt større høj-/ lavvander i

11


Øresund, præget af skiftende samspil imellem vindretning og vindstyrke.

Kraftige vedvarende vinde fra vest til nord medfører højvande i

Øresund, i ekstreme situationer kan der således forekomme højvande

op til ca. 1,5 m over daglig vande. Tilsvarende forårsager

kraftige vinde mellem øst til syd lavvande i Øresund. Ved kraftige

vinde fra nordvest til nord forekommer der kombinationer af højvande

og store bølger fra nord, som har betydning for havnens

dimensionering og indretning.

I disse situationer kan de nordlige bølger opnå højder på ca. 2,0 m

(signifikant bølgehøjde). Konsekvensen er kraftige påvirkninger af

moler, som i disse situationer kan være udsat for kraftigt overskyl

såfremt de ikke er tilstrækkelig høje. Lavtliggende arealer på havnen

oversvømmes også.

Vedbæk Havn i storm og højvande

Ændringer i klimaet har igangsat en stigning af havvandsspejlet,

som ventes øget i de kommende år, så havspejlet forventes at

stige med op mod 0,4 til 0,5 m om 50 år, og om 100 år op mod ca.

1,0 m. Der er samtidig forventninger om, at ekstreme vejrhændelser

vil blive både hyppigere og voldsommere.

De nye moler udføres i princippet med samme højde som de nuværende,

fornyligt forhøjede moler i kote + 3,0 m, men molerne

udføres med en bredere moletop end standard, hvilket gør dem

modstandsdygtige imod skadevoldende overskyl selv med en tidshorisont

på 50 år. Denne udformning gør det ligeledes muligt at

forhøje molerne ved placering af et ekstra stenlag på toppen af

molen, hvis klimaudviklingen nødvendiggør det. Lokalplanens visualiseringer

viser (svarende til visualiseringer i VVM-Redegørelsen)

moler og bølgeskærme med en højde på 3,0 m over nuværende

havoverflade.

Havnens kajer og broer, som i dag er ca. 1,0-1,2 m over daglig

vande, øges til ca. 1,5 m i forbindelse med etablering af de nye

moler. Derudover regner havnen med at indrette havnebassinerne

med flydebroer, som fleksibelt tilpasser sig skiftende vandstande.

12


Havnens nuværende landarealer langs havnebassinet er lavtliggende,

fra 0,8-1,1 m over daglig vande. De nuværende bebyggelser

ligger højere, idet restaurant og klublokaler m.v. ligger ca. 1,65

m og depoter ca. 1,1 m over daglig vande. Kystdirektoratet fastlægger

en kote for ny bebyggelse som forudsætning for, at ny bebyggelse

kan forsikres for skader i forbindelse med stormflod. Der

er ikke i forbindelse med lokalplanarbejdet planlagt ændring af den

nuværende generelle bebyggelseskote på havnen, men klimaudviklingen

kan nødvendiggøre forhøjelser.

Klima- og energipolitik

I overensstemmelse med kommunens klima- og energipolitik stilles

der krav til at nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse,

således at ny bebyggelse skal opfylde den energiklasse med det

laveste energiforbrug, der er fastsat i gældende bygningsreglement

på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse.

Vejlovgivningen

Området trafikbetjenes fra Vedbæk Strandvej.

Ændringer i vejadgangen til området fra strandvejen skal godkendes

af vejmyndigheden.

Vandforsyningsplan

Lokalplanområdet ligger i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S forsyningsområde.

Spildevandsplan

Umiddelbart nord for havnen ligger en eksisterende kloakudløbsledning,

som er ført ca. 300 m ud i Øresund til en vanddybde på

ca. 6 m. Ledningen er beliggende ca. 1 m under havbunden.

Lokalplanområdet ligger delvist inden for et kloakeret opland, jvf.

den kommunale spildevandsplan.

Varmeforsyning

Delområde A (Nordstranden) er omfattet af områder til kollektiv

varmeforsyning. Det øvrige lokalplanområde ligger udenfor de af

varmeforsyningsplanen omfattede områder til kollektiv varmeforsyning.

Drikkevandsinteresser

Lokalplanens område er ikke beliggende i et område med særlige

drikkevandsinteresser.

Geologisk interesseområde

Lokalplanområdet er ikke omfattet af råstofinteresser.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning

Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer

af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse dertil

fra:

13


• Kystdirektoratet angående kystsikring og kystbeskyttelse samt

bådlifte.

• Naturstyrelsen angående strandbeskyttelseslinjen.

Rudersdal Kommune angående badebroer.

Servitutter

14

Se note 1

For dele af lokalplanområdet er der lyst flere deklarationer og servitutter,

hvoraf følgende aflyses i forbindelse med denne lokalplans

endelige vedtagelse:

Servitut om færdselsret mv. (1135), lyst på matr.nr. 2 f, Vedbæk

by, Vedbæk den 25. maj 1921.

• Deklaration antal lejligheder (2676), lyst på matr.nr. 2f Vedbæk

by, Vedbæk den 25. marts 1966.

• Meddelelse om tilladelse til benyttelse af udhus (22518), lyst

på matr.nr. 2 p Vedbæk by, Vedbæk den 2. december 1982.

• Deklaration vedr. olietank (13588), lyst på matr.nr. 2 ch Vedbæk

by, Vedbæk den 25. november 1960.

• Tillæg til lejekontrakt (25420 og 25421), lyst på matr.nr. 2 ch

Vedbæk by, Vedbæk den 7. december 1973.

Vurdering om virkning på miljøet (VVM) og miljøredegørelse

Rudersdal Kommune har i samarbejde med Kystdirektoratet udarbejdet

tillæg 12 til Kommuneplan 2009 med tilhørende miljørapport

/ VVM-redegørelse vedrørende udvidelse af Vedbæk Havn. Tillæg

12 til Kommuneplan 2009 med tilhørende miljørapport / VVM-redegørelse

var i offentlig høring i perioden 25. april til 20. juni 2012.

Der har endvidere været afholdt et borgermøde den 29. maj 2012.

Tillæg 12 til Rudersdal Kommuneplan 2009 med tilhørende VVMredegørelse

og miljøvurdering blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen

den 26. september 2012.

Hovedkonklusioner fra VVM/miljøredegørelse

Kystlandskabet

Det vurderes på baggrund af de udarbejdede visualiseringer af udvidelsen

af Vedbæk Havn, at den visuelle påvirkning af miljøet

omkring Vedbæk Havn samlet set vil være begrænset.

Nordstranden

Hjørnet mellem Nordmolen og Nordstranden vil blive udfyldt med

sand som en integreret del af projektet med henblik på at skabe en

mere jævn overgang mellem havnen og stranden. Dette gøres

Note 1 Rudersdal Kommune behandler ansøgninger om broer efter en konkret

vurdering og i henhold til ”Standardvilkår for opførelse af broer ved Øresundskysten

i Rudersdal Kommune”, vedtaget den 05.02.2008.


l.a. for at mindske generne af tangaflejringer på stenkastningen i

hjørnet. I fremtiden vil tangaflejringer således forekomme som tang

opskyllet på den nyetablerede strand. Denne tang vil lettere kunne

flyde til havs igen ved fralandsvind og højvande og vil lettere kunne

fjernes maskinelt, hvis dette bliver nødvendigt.

Sandindfyldningen på den sydlige del af Nordstranden vil blive tilpasset

eksisterende aktiviteter på Nordstranden.

Nordstranden nu.

Nordstranden efter udbygning og fremrykning af kystlinjen.

Sydstranden

Fremrykning af Sydstranden med 20 – 40 m er en integreret del af

projektet. På dette grundlag vurderes det, at der efter udvidelsen

stadig vil være en jævn overgang mellem Sydstranden og Østmolen,

hvilket vil minimere risikoen for tangansamlinger i hjørnet mellem

Sydstranden og Østmolen.

Sydstranden nu.

Sydstranden efter udbygning og fremrykning af kystlinjen.

15


Sydstranden set fra nordvestlige hjørne med klubhus syd til venstre i billedet.

Kighanerenden

Kikhanerendens udløb vil som i dag være påvirket af vandstand og

sandbevægelser og vil ændre sig dynamisk i forhold til disse påvirkninger.

Det skønnes ikke nødvendigt at beskytte udløbet specielt.

Trafik

Strandvejen er en overordnet trafikvej, som betjener den radiale

trafik mellem Nordsjælland og København. Igennem Vedbæk er

Vedbæk Strandvej 6 m bred med fortov i begge vejsider.

På strækningen ud for Vedbæk Havn udmunder Olesvej og Trørødvej,

og nord for havnen tilsluttes Gøngehusvej. Trørødvejs og

Gøngehusvejs udmundinger i strandvejen er lysregulerede og kanaliserede

kryds.

På strækningen kører der (maj 2011) 10.200 biler pr. døgn med en

gennemsnitshastighed på 47,1 km/t. I den nordlige indkørsel til

Vedbæk Havn er den samlede trafik gennemsnitligt for en hverdag

på 225 biler pr. døgn med den væsentligste trafikmængde mellem

kl. 9 og kl. 18. I denne periode er den gennemsnitlige timetrafik ca.

18 biler med et maksimum på hverdage på 32 biler i timen og på

søndage på 35 biler i timen som maksimum.

I den sydlige indkørsel til havnen er den samlede trafik gennemsnitligt

for en hverdag på 375 biler pr. døgn.

Da trafikbelastningen fra Vedbæk Havn efter udvidelse af parkeringspladserne

maksimalt kan forventes forøget med 50 % fra parkeringsarealerne

på havnen, vil det svare til en merbelastning på

Vedbæk Strandvej på op til 35 biler i timen på lørdage. Dette vil

være uden betydning for trafikafviklingen på strandvejen og i krydsene.

Parkering

I forbindelse med havneudvidelsen påregnes der reguleringer af

de eksisterende landarealer, som øger parkeringskapaciteten fra

ca. 375 (total) til ca. 418 (total) pladser.

Det øgede antal parkeringspladser, som tilvejebringes ved eventuelt

at etablere en jolleplads i tilknytning til Søndre Mole, vil udvide

16


parkeringskapaciteten både for sejlernes brug af havnen og til de

store spidsbelastningsarrangementer og således understøtte havnens

anvendelse som alment rekreativt område.

Analysen af den faktiske parkering indikerer ikke, at bådejernes

brug af havnen udgør nogen signifikant del af parkeringspresset

på havnen. De få situationer året igennem, hvor al parkeringskapacitet

på havnen udnyttes, knytter sig for bådejernes vedkommende

alene til landtagning og søsætning, som overstås på en

enkelt weekend. Der er ikke forventninger om, at den fremtidige

drift af havnen vil ændre på vilkårene for de store events på havnen

mht. efterspørgsel efter parkeringspladser.

Støjforhold

I driftsfasen vil der ikke være mere støj fra havnen end det, der

forekommer i den nuværende havn. Denne støj kommer mest fra

de fortøjede både, hvor især vinden kan medføre støj fra bådenes

master og stag samt fald, når disse ikke er frigjort fra hinanden.

Støj fra skibenes motorer er beskeden, da fart for motor er pålagt

restriktioner i havnen og umiddelbart foran denne, og motorer som

hovedregel kun anvendes til at manøvrere skibene i havnen ved

anløb og afgang fra de faste bådpladser. I havnen forventes ikke

mere støj, end der er i den nuværende havn, hvor fiskerfartøjernes

og lystbådenes støj er meget begrænset.

Øvrig støj vil komme fra p-pladserne ved til- og frakørsel af biler,

som det er kendt fra den nuværende havn, og vil naturligt blive

øget med flere p-pladser på havnen. Støj fra gæster og personer til

lystbådene er en del af havnemiljøet og anses ikke for at genere

mere end større steder, hvor der er mange mennesker til stede.

Lov om miljøvurdering

På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke medfører,

at der skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til lov om

miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj

2004).

Afgørelsen er truffet på baggrund af:

• At den miljøvurdering, der er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen

af kommuneplantillæg 12 for Vedbæk Havn på forhånd

har afklaret miljøforholdene for fremrykningen af kystlinjen,

udbygningen af havnebassinnet og moleanlæggene, de

trafikale forhold samt forøgelsen af antallet af bådpladser.

• At der kun fastlægges marginale yderligere byggemuligheder i

forhold til byggemulighederne i gældende lokalplan.

• At de forhold lokalplanen i øvrigt regulerer ikke påfører området

væsentlige påvirkninger af miljøet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klage indgives

til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København

NV, eller til nmkn@nmkn.dk.

17


I henhold til lovens § 58, stk. 1, pkt. 4, kan kun retlige spørgsmål

påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over denne

afgørelse, hvis du mener, at kommunen ikke har haft ret til at træffe

afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter

din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra afgørelsens

modtagelse, jf. lovens § 60, stk. 1.

Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og

Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. lovens § 60, stk. 3.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling

af din klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret er fastsat til 500

kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere herunder

virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets

hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske

inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. planlovens § 62.

18


Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 232 for et område ved Vedbæk Havn.

I henhold til Lov om planlægning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 937 af

24. september 2009 med senere ændringer, fastlægges følgende

bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

§ 1 Lokalplanens formål

1.1 Det er lokalplanens formål:

• at fastlægge omfang og placering af ny bebyggelse med

henblik på sikring af udsigten mod Øresund

• at sikre, at den ydre fremtræden af ny bebyggelse tilpasses

områdets eksisterende bebyggelse

• at fastlægge de overordnede retningslinjer for interne

stiforbindelser, trafiksikker vejadgang til området samt ppladser

• at fastlægge retningslinjer for udformningen af de ubebyggede

arealer

• at sikre offentlighedens adgang til området i forbindelse

med anvendelsen til rekreative formål og lystbådehavn,

herunder foreningsaktiviteter og andre havnerelaterede

funktioner

§ 2 Lokalplanens afgrænsning og zonestatus

2.1 Lokalplanområdets afgrænsning fremgår af kortbilag 1 og

omfatter følgende matr.nr.e 2f, 2e, 2ch, 2p, 2lz og 2æ Vedbæk

By og 1ak Enrum Vedbæk, samt en del af søterritoriet

ud for nævnte de matrikler.

2.2 Nord- og Sydstranden samt Vedbæk Havn er beliggende i

byzone.

2.3 De dele af lokalplanområdet, der inddrages fra søterritoriet,

overføres til byzone i forbindelse med den endelige vedtagelse

af lokalplanen.

§ 3 Områdets anvendelse

Delområde A

3.1 Anvendelsen fastlægges til rekreative formål, strandpark

med mulighed for etablering af restaurant, cafe, kiosk, anlæg

til fritidsformål og andre anlæg for områdets brugere.

19


Delområde B

3.2 Anvendelsen fastlægges til rekreative formål, fiskeri- og lystbådehavn

med tilhørende funktioner herunder restaurant, kiosk,

fritidsaktiviteter m.v.

Delområde C

3.3 Anvendelsen fastlægges til rekreative formål, strandpark.

§ 4 Matrikulære forhold

4.1 Bortset fra mindre skelreguleringer kan der ikke ske yderligere

udstykning indenfor lokalplanområdet.

4.2 Den matrikulære afgrænsning mod Øresund forudsættes berigtiget

inden ibrugtagen af udvidelsen af havnen og strandområderne.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

Delområde A

5.1 Nordstranden, trafikforsynes fra Vedbæk Strandvej med en

overkørsel som vist på tegningsbilag 2 og 3.

5.2 Cykelparkering, stiadgang og interne stiforbindelser skal

principielt placeres som vist på tegningsbilag 3.

Delområde B

5.3 Havneområdet, trafikforsynes fra Vedbæk Strandvej med de

eksisterende vejtilslutninger ved det lysregulerede kryds ved

Trørødvej og overfor Olesvej.

5.4 Parkeringsarealer til biler og cykler skal placeres og indrettes

som vist på tegningsbilag 2 og 3. Der skal til enhver tid være

anlagt 418 parkeringspladser til personbiler.

5.5 Stiadgang og interne stiarealer skal anlægges som vist på

tegningsbilag 3.

Delområde C

5.6 Sydstranden, trafikforsynes fra delområde B.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

Delområde A

6.1 Bebyggelsesprocenten for delområde A må ikke overstige

15.

6.2 Bortset fra mindre udhuse til brug for bygningernes og arealernes

drift, må der ikke opføres yderligere bebyggelse i delområde

A.

6.3 Indenfor delområde A må bebyggelsens højde ikke overstige

8,5 m over naturligt terræn.

20


Delområde B

6.4 Bebyggelsesprocenten for delområde B må ikke overstige

Se note 2

10. Havnemoler må ikke medregnes i grundarealet.

6.5 Indenfor delområde B skal bebyggelse placeres indenfor

Se note 3

byggefelterne som angivet på tegningsbilag 2 og 3.

6.6 Indenfor delområde B må bebyggelsen ved nord- og sydmolen

ikke overstige en højde 7 m over kote 1,1 m. Dog må

mellembygninger have en højde på indtil 9,5 m.

6.7 Bygningerne på havnearealet mellem nord- og sydmolen må

ikke overstige en højde på 5,5 m over kote 1,1 m.

6.8 I forbindelse med landfæstet for sydmolen kan der etableres

en opbevaringsbygning for kajakker og surfboards. Bygningen

skal placeres som vist på tegningsbilag 2 og 3, og må

ikke gives en større højde en læhegnet på moletoppen jf. §

9.5, jf. snit på tegningsbilag 4. Der må ikke etableres mulighed

for ophold på taget af bygningen.

6.9 I forbindelse med bygningskomplekset ved nordre mole, kan

der etableres en opholdsterrasse i 1. sals højde, med en

placering som vist på tegningsbilag 3.

Delområde C

6.10 Delområde C skal friholdes for bebyggelse.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

Fælles bestemmelser

7.1 Der kan indenfor lokalplanområdet, efter en samlet plan, opsættes

orienterings- og henvisningsskilte, der gennem placering

og størrelse harmonerer med bebyggelsens og områdets

øvrige fremtræden.

7.2 Skilte mod vej må kun opsættes ved adgangsvejene og således

at de ikke ved lys, refleksion eller placering virker generende

for omgivelserne.

7.3 Udendørs belysning må alene opsættes som lav park- eller

pullertbelysning og kun i forbindelse med adgangsarealer og

hovedindgange til bygningerne samt som retningsgivende

belysning på øvrige udearealer og moler.

7.4 Der må ikke opsættes nogen form for reklameskiltning eller

reklameflag.

7.5 I forbindelse med idræts- og kulturarrangementer mv. indenfor

lokalplanområdet kan der for en kortere periode medde-

Note 2 Med en bebyggelsesprocent på 10 kan der opføres yderligere ca. 1.200

m 2 etageareal udover de eksisterende 722 m 2 .

Note 3 Samtlige byggefelter kan ikke nødvendigvis udnyttes fuldt ud, idet det totale

antal parkeringspladser til biler til enhver tid skal være mindst 418.

21


22

les tilladelse til reklamering for det pågældende arrangement.

7.6 Eventuel kunstnerisk udsmykning af havneområdet eller på

Nordstranden er undtaget ovennævnte bestemmelser.

Delområde A

7.7 Indenfor delområde A må den i tegningsbilag 1 angivne bevaringsværdige

bygnings ydre fremtræden ikke ændres væsentligt.

7.8 De i § 6.3 nævnte mindre udhuse skal udformes i harmoni

med den eksisterende bebyggelse.

Delområde B

7.9 Indenfor delområde B må den i tegningsbilag 1 angivne bevaringsværdige

bygnings ydre fremtræden ikke ændres væsentligt.

7.10 Indenfor delområde B må bebyggelsen kun udføres med sorte

træfacader og gavltrekanter, dør- og vinduespartier i naturfarvet

træ og sorte tagpaptage med en ensidig taghældning

på 20 o – 30 o .

7.11 Ny bebyggelse indenfor delområde B skal opføres i samme

bygningsprofil som eksisterende bebyggelse, tilpasses den

eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og respektere

det arkitektoniske udtryk. Bebyggelsen skal udformes således,

at der opnås en god helhedsvirkning og arkitektonisk

sammenhæng.

7.12 Opbevaringsbygningen for kajakker og surfboards ved sydmolen

kan opføres med fladt tag, og der må ikke etablere

opholdsmuligheder på taget.

§ 8 Bevaringsværdig bebyggelse

8.1 Den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, som er angivet

på tegningsbilag 1, må ikke ombygges, nedrives eller

ændres væsentligt uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

§ 9 Ubebyggede arealer

9.1 De ubebyggede arealer skal indrettes efter en samlet plan

for hvert af delområderne, der dels tilgodeser lokalplanområdets

anvendelse dels som fiskeri- og lystbådehavn og dels

som rekreative strandområder.

9.2 Der må ikke oprettes oplagsplads af nogen art indenfor lokalplanområdet,

og de ubebyggede arealer skal ved beplantning,

befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende.

Der kan dog på havneområdet indrettes en indhegnet oplagsplads

med en placering som vist på tegningsbilag 3.


9.3 På de ubebyggede arealer, herunder arealer, som er indrettet

til parkering og lignende, må der ikke ske opbevaring af

campingvogne eller uindregistrerede køretøjer, der ikke har

tilknytning til havnens funktion.

9.4 Hegn mod Vedbæk Strandvej skal være levende hegn og i

en maksimal højde på 100 cm, eventuelt suppleret med

trådhegn, i en maksimal højde på 100 cm placeret bag det

levende hegn. Levende hegn skal plantes mindst 40 cm bag

skel mod vej.

9.5 Læhegn på moletoppen må ikke gives en større højde end

150 cm.

9.6 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende

terræn må kun foretages med kommunalbestyrelsens

tilladelse.

9.7 Veje, parkeringspladser, adgangsforhold og gangarealer skal

indrettes så de tilgodeser handicappedes færden jf. til enhver

gældende bygningsreglement og i overensstemmelse

med DS vejledning 105, om indretning af udendørsarealer

Se note 4

med henblik på handicappedes færden.

§ 10 Tekniske anlæg

10.1 El-transformerstationer, måle- og trykregulatorer for fremføring

af gas til områdets forsyning og pumpestationer med et

areal over 10 m 2 og en højde over 2,10 m, må kun opstilles

indenfor delområde A og B og skal ved placering og udformning

tilpasses områdets karakter og godkendes af kommunalbestyrelsen.

10.2 Fritstående antennemaster, vindmøller og lignende må ikke

opstilles. Parabolantenner på bygninger må ikke overstige

bygningsprofilet og må skal placeres tilbagetrukket fra offent-

Se note 5

lig vej.

10.3 Antenneanlæg til havneområdets bebyggelse skal etableres

som fællesantenneanlæg, hvis placering og udformning skal

godkendes af kommunalbestyrelsen.

§ 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse

11.1 Før ny havn og bebyggelse tages i brug:

• Skal det sikres, at opholds- og parkeringsarealer etableres

i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen

Note 4 Reglerne for tilgængelighed er beskrevet i "Udearealer for alle", DS-

Håndbogen 105. Om planlægning og indretning af udendørs arealer ned

henblik på handicappedes færden", april 1995.

Note 5 Vedrørende antenner og paraboler på bygninger henvises til bygningsreg-

lementets bestemmelser.

23


24

godkendt plan for de ubebyggede arealers indretning og i

overensstemmelse med bestemmelserne herom i § 9.

• Skal den matrikulære berigtigelse i forhold til søterritoriet

være tilendebragt.

§ 12 Ophævelse af Lokalplan 32

12.1 Lokalplan 32 for Vedbæk Havn og strandarealerne, vedtaget

af Søllerød Kommune, den 23. marts 1987 ophæves for så

vidt angår lokalplanområdet, i forbindelse med den endelige

vedtagelse af nærværende lokalplan.

§ 13 Ophævelse af servitutter

13.1 Følgende servitutter aflyses i forbindelse med denne lokalplans

endelige vedtagelse:

Servitut om færdselsret mv. (1135), lyst på matr.nr. 2 f,

Vedbæk by, Vedbæk den 25. maj 1921.

• Deklaration antal lejligheder (2676), lyst på matr.nr. 2f

Vedbæk by, Vedbæk den 25. marts 1966.

• Meddelelse om tilladelse til benyttelse af udhus (22518),

lyst på matr.nr. 2 p Vedbæk by, Vedbæk den 2. december

1982.

• Deklaration vedr. olietank (13588), lyst på matr.nr. 2 ch

Vedbæk by, Vedbæk den 25. november 1960.

• Tillæg til lejekontrakt (25420 og 25421), lyst på matr.nr. 2

ch Vedbæk by, Vedbæk den 7. december 1973.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må

de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en

måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder

efter lov om planlægning, § 17, stk. 1, et midlertidigt forbud

mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den

eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte

som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om

etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er

udløbet, kan der eventuelt efter planlovens § 17, stk. 2 opnås tilladelse

til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne

lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen

af forslaget.


Lokalplanens retsvirkninger

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse

af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge

§ 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte

som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de

anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens

bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne

i planen. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i

aftale med en statslig eller regional myndighed, kan dog kun fraviges

ved en dispensation med den pågældende myndigheds godkendelse.

Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun

gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige

med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. § 18 i Lov om

planlægning.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige

bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov

om planlægning.

Vedtagelsespåtegning

Rudersdal Kommunalbestyrelse vedtog den 27. februar 2013 Forslag

til Lokalplan 232 for et område ved Vedbæk Havn til offentliggørelse.

Jens Ive / Iben Koch

Borgmester Direktør

25


2q

2ak

5e

5s

7000c

2ai

2f

2kg 2e

7f

2ls

5a

5x 2y

5v

2ch

2p

2u

2lr

5u

11a


11e

16a

10a

15a

bc

4c

7c

38a

7d

7000a

3r

22c

22a

22b

3f

3q 3l

3k

3i

3v

3t

3y

3s

p

7b

Trørødvej

A

2lt

2lz

5t

5r

2de

2lu

1dp

Vædbæk Strandvej

1bc

1ak

7000a

C

2f

2h

2a

B

B

LOKALPLAN 232

TEGNINGSBILAG 1

Mål 1:3000

Dato: 20.02.2013

Øresund

Lokalplanens afgrænsning

Delområde

Bevaringværdig bygning

for et område ved Vedbæk Havn


Lokalplanens afgrænsning, delområder,

eksist. forhold og bevaringsværdig bygninger


Trørødvej

Vædbæk Strandvej

LOKALPLAN 232

for et område ved Vedbæk Havn

TEGNINGSBILAG 2

Ikke i mål

Dato: 20.02.2013

Øresund


Retningsgivende plan for udvidelse af havnen,

fremrykning af kystlinjen, byggefelter,

parkering mv.


Trørødvej

Vædbæk Strandvej

LOKALPLAN 232

for et område ved Vedbæk Havn

TEGNINGSBILAG 3

Illustrationsplan

Ikke i mål

Dato: 20.02.2013

Øresund


Opbevaringsbygning for

kanoer og surfboards.

LOKALPLAN 232

for et område ved Vedbæk Havn

TEGNINGSBILAG 4

Illustrationer, principsnit mv.

Ikke i mål

Dato: 20.02.2013


Nærmere oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til:

Rudersdal Kommune, Byplan

Rådhuset

Øverødvej 2

2840 Holte

Telefon 46 11 25 00

e-mail: byplan@rudersdal.dk

Åbningstid:

Mandag – onsdag kl. 10.00 – 15.00

Torsdag kl. 10.00 – 17.00

Fredag kl. 10.00 – 13.00

More magazines by this user
Similar magazines