Børnehaven Solstrålen - Randers Kommune

randers.dk

Børnehaven Solstrålen - Randers Kommune

Børnehaven Solstrålen

AFTALE 2009 – 2010

04.11.2008

1


1. Formål med aftalen:

Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Randers Kommune.

De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling,

råderum til de kommunale ledere og medarbejdere samt bedre muligheder for det kommende

byråd til at styre kommunen.

Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende

enheders faktiske handlinger, koble den økonomiske styring med de politiske mål og dermed øge

mulighederne for strategisk planlægning. Hensigten er ligeledes at skabe klarhed for ledere og

medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå.

Aftalen indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens

budget.

Denne aftale gælder i en 2-årig periode og træder i kraft 1. januar 2009. Aftalen er indgået mellem

Børnehaven Solstrålen og Randers Byråd.

2. Politiske visioner, mål og krav:

Lovgrundlag

Daginstitutionerne drives i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. (Lov

nr. 501, Dagtilbudsloven).

Politiske visioner m.v.

Aftalerne og den enkelte daginstitutions udviklingsmål er udarbejdet inden for rammerne og visionerne

af den overordnede børn og unge politik.

I den overordnede børn og unge politik optræder følgende temaer, der danner baggrund for arbejdet

med børn og unge i Randers Kommune.

relationer,

læring og uddannelse,

sundhed, kost og motion,

børn og unge med særlige behov.

I forlængelse af den overordnede børn og ungepolitik er præciseret 8 temaer med reference til

daginstitutionsområdet. Den enkelte daginstitution vælger sig ind på et af de 8 temaer, der er omdrejningspunktet

for aftalen og valget af udviklingsmål. Temaerne er:

kost og bevægelse,

natur og bevægelse,

børn og IT,

sprog og læring,

musik, teater & kreative udtryksformer,

Medbestemmelse og demokrati,

Ressource og relationsorienteret pædagogik,

Udsatte børn – inklusion.

Denne aftale er udarbejdet inden for temaet: Natur og Bevægelse

2


3. Præsentation af Børnehaven Solstrålen

Børn

Børnehaven Solstrålen er beliggende i Øster Tørslev, en mindre landsby med ca 1000 indbyggere,

små 20 km fra Randers. (Gl. Nørhald Kommune). Solstrålen ligger i et kuperet område i udkanten

af byen, omgivet af naturområder, tæt på ældrecenter Åbakken, skole og hal.

Børnehaven blev bygget til 20 børn i 1991, allerede året efter udvidet/udbygget til 44 børn og igen i

1993 var der behov for yderligere pladser, så en bus blev tilknyttet. Normeringen er til 56 børn,

men p.g.a efterspørgsel på pladser har vi pt. overbelægning.

Børnehaven modtager fortrinsvis børn fra Grønhøjskolens skoledistrikt, forældrene vægter meget

højt, at børnene allerede fra børnehavealderen får opbygget venskaber/sociale relationer til de

børn, de senere skal følges med i skole. Derfor prøver vi i Solstrålen, at være så fleksible som vores

fysiske pladsforhold tillader for at efterkomme efterspørgslen på pladser.

Nærmiljøet er en vigtig del af vores dagligdag, vi går med børnene til den lokale købmand og byggemarked

for at handle. Vi låner lokaler og har tradition for små arrangementer med ældrecentret

osv. For år tilbage havde vi en del tosprogede børn, men lige nu har vi ingen.

Organisering

Vi har valgt at dele børnene op i 3 grupper (Spirer, Krummer og Rødder). Spirer og Krummer med

hver 20-22 børn. Det er i disse grupper børnene normalt begynder, når de bliver meldt ind i børnehaven.

Rødderne (busgruppen) er som hovedregel forbeholdt de ældste børn, det sidste år inden

de skal i skole.

Bussen kan køre med 14 børn og 2 voksne. Selvom børnene har fast tilknytning til hver deres

gruppe, kan de i hverdagen lege på kryds og tværs, som de har lyst. Vi har en stor kuperet legeplads

med gode klatretræer, bærbuske, bålplads, legeredskaber, cykelbane, hytte, sandkasser og

legehuse.

Vi har igennem flere år haft mulighed for overflytning til SFO 1. maj for de børn, der skal i skole

efter sommerferien. Vi ser det som meget positivt, at børnene kan starte i SFO en tid inden de skal

starte i skole også. Det kan lette overgangen for mange børn, at de ikke skal have to skift samtidigt.

Personale

Vi vægter at have et kompetent personale, så erfaring, uddannelse og efteruddannelse er vigtigt

for os. Men det kan ikke stå alene, vigtigheden af i dagligdagen, at have nogle gode samarbejdsteams,

der både kan supplere og sparre hinanden, er grundlæggende.

Når de faste teams fungerer godt er det muligt og givende for alle parter at have, praktikanter, studerende

fra seminariet, personer i jobprøvning m.m., og det er noget, vi tilstræber at have i huset

hele tiden. Vi roser os af at have stort medansvar i, at adskillige personer efter et praktikforløb i

Solstrålen nu er uddannede pædagoger eller PGU’ere. At modtage studerende kan også have den

fordel, at de til tider vender tilbage og laver spændende projekter, som både personale og børn

kan have glæde af. Derfor har vi et mål om hele tiden at have et fast pædagogisk team på to personer

på hver børnegruppe. Dette giver basis for, at den 3. personale kan være studerende eller

skiftende medhjælpere.

3


I personalegruppen er vi også bevidst om vigtigheden af, at vi er gode rollemodeller, at vi indbyrdes

omgås hinanden positivt, respektfuldt og med humor.

Konkret har vi pt. 204 pædagogtimer, 35 PGU timer, 37 medhjælper timer og 16 rengøringstimer

fordelt på 9 medarbejdere, yderlige en studerende fra seminariet.

Pædagogisk/ faglig profil

Tryghed og nære relationer er nogle af nøgleordene i vores pædagogik. Vi bruger gerne meget tid

på forældresamarbejdet, således at forældrene føler, at de trygt kan overlade deres børn i vores

varetægt. Vi mener, at det er "godt givet ud", at vi i det daglige giver os tid til at fortælle om eller

lytte til små episoder fra børnenes hverdag. Vi ”ser” børnene, både når de kommer og går, d.v.s.

vi vægter, at der siges ordentlig godmorgen eller farvel og ofte med en ”knuser”.

Optimal læring og udvikling kræver en basal tryghed. Det at vi anerkender børnene på det udviklingstrin

de er og giver dem udfordringer svarende til dette. Dette er bl.a. baggrunden for, at vi har

valgt, at det er de ældste børn, der er i Røddergruppen. De kan profitere af et gruppeskift, i det der

kan stilles større krav til koncentrationsevne og selvhjulpenhed mm. Gode ting at kunne inden skolestart.

Vi betragter det som et stort pædagogisk aktiv, at vi har vores egen bus. De børn, som er tilknyttet

busgruppen har unikke muligheder for daglige oplevelser i naturen. På den ugentlige hjemmedag

for busgruppen bruger de 2 øvrige grupper bussen på skift, således at de kan komme på nogle

spændende ture. Derfor tilstræber vi, at der altid er pædagoger med stort kørekort i hver gruppe.

Dette har vi efterlevet de sidste mange år.

4


4. Udviklingsmål for Aftalegruppe 7

(Vuggestuen Regnbuen, Vorup Vuggestue, Daginstitutionen Stjernehuset, Hornbæk Børnegård,

Børnehaven Svalebo, Børnehaven Solstrålen, Korshøj Børnehave, Platangårdens Børnehave)

Udviklingsmål:

At styrke børnenes motorik, kropsbevidsthed og naturforståelse gennem leg og aktivitet i naturen

Formål

Gennem lege og fysiske udfoldelser i naturen og på legepladsen er det målet at give børnene en

oplevelse af naturen som et rum for bevægelse, udforskning og udfordringer. Et sted, hvor sanserne

skærpes, hvor viden opbygges gennem erfaringsopsamling. Læring finder sted både gennem

voksenplanlagte aktiviteter og ved at børnene af egen drift og nysgerrighed undres og vil vide mere.

Naturen og legepladsen er fuld af muligheder for fysisk udfoldelse og gennem lege og aktiviteter,

der udfordrer hele børnenes bevægeapparat og stimulerer deres sanser, er det målet at styrke

børnenes motorik og kropsbevidsthed. Samtidig er det målet at bidrage til, at børnene udforsker og

bruger naturen omkring sig og opnår en øget indsigt i livets gang i naturen og naturens sårbarhed,

for herved at styrke deres forståelse og respekt for naturen.

Udviklingsmålet indebærer, at der sættes fokus på:

• Udeliv og Årets gang i naturen

• At værne om naturen/ miljøbevidsthed

• Stimulering af sanserne, samt fin- og grovmotorik

• Legepladsen som rum for bevægelse og naturoplevelser

Baggrund

Temaet Natur og Bevægelse tager afsæt i den overordnede Børn og Ungepolitik, hvor der bl.a. er

fokus på læring, sundhed og motion. Ligeledes er det to centrale punkter i de læreplaner, som alle

daginstitutioner arbejder med (Natur og Naturfænomener, Krop og Bevægelse).

Naturen er fuld af muligheder for oplevelser og læring. Naturen skal her forstås i bred forstand. Når

børnene begiver sig ud for at se på verden, opdage nye ting og samle indtryk kan det både være i

den fri natur (skov, mark, strand etc.), men også legepladsen byder på mange muligheder for udeliv

og naturoplevelser. Ligeledes er der rig lejlighed til at udforske naturen i institutionernes nærmiljø

og i bymiljøet, hvor børnene kan iagttage, glædes og undres over naturen – mælkebøtterne, der

kæmper sig frem mellem fortovsstenene, træets rødder, der sprækker asfalten, fugleliv i træerne

og meget mere.

Naturen er en glimrende træningsbane for at øve nye færdigheder og kaste sig ud i nye udfordringer.

Både i den fri natur og på legepladsen kan børnene prøve kræfter med naturens gymnastikredskaber

og motionsbaner. Børnene lærer nogle af naturens/fysikkens love at kende på den

nemmeste måde. Eksempelvis hvis nogle grene er for tynde til at klatre i: nogen kan klare vægten

af de mindste børn, men knækker, når de store prøver.

5


Naturen giver også rig mulighed for at børnene udvikler deres finmotorik, for eksempel når de

plukker bær, fanger insekter eller samler materialer i naturen til brug i kreative projekter. Sanserne

stimuleres, når børnene oplever duften af bål/ild, smager på bær og frugter, mærker vandets modstand

og kulde, når de traver gennem det, eller gør sig erfaringer med, hvor tunge gummistøvler

fulde af vand kan føles. Fantasien bliver udfordret, når man selv må finde sit legetøj i skovbunden.

Udviklingsmålet handler således om at sætte fokus på både natur og bevægelse, og udnytte de

muligheder, der ligger i samspillet mellem de to. Gennem den bevidste brug af leg og bevægelse i

forbindelse med natur /legepladsaktiviteter kan børnenes kropsbevidsthed og naturforståelse styrkes.

Initiativer

Initiativerne har karakter af ide-bank for daginstitutionerne, der selv afgør, hvilke konkrete initiativer,

der igangsættes på den enkelte institution indenfor hvert fokusområde.

Udeliv og Årets gang i naturen

o Fokus på årstidernes forskelligheder både for vejr, dyre og planteliv

o Arbejde med dyreliv, kryb og kravl

o Fauna: eksempelvis herbarium over årets gang, "plant et træ/blomst-dag"

o Lege og aktiviteter, der passer til årstiderne, eksempelvis plante/så, bade, samle kastanier

eller sneboldkamp

At værne om naturen/ miljøbevidsthed

De voksne skal være rollemodeller og styrke børnenes forståelse for naturens sårbarhed

o Hvordan bruger vi naturen uden at ødelægge den

o Oprydning i naturen

o Energibevidsthed inde og ude (spar på vandet, affaldssortering etc.)

o Arbejde for at få det grønne flag

Stimulering af sanserne, samt fin- og grovmotorik

o Lave mad over bål og smage på naturens urter

o Lave smykker og billeder med naturens materialer

o Samle bær, skrælle æbler, flette blomsterkranse

o Klatre i træer, hoppe i blade og bruge naturen som motionsbane

o Boldlege og sanglege i det fri

Legepladsen som rum for bevægelse og naturoplevelser

o Flytte aktiviteter ud på legepladsen - eksempelvis læse, synge, male og spille musik ude

o Legepladsen som motionsrum – etablere aktivitets og forhindringsbaner

o Udeværksted

o Fokus på dyre- og planteliv på legepladsen

Tema/emneforløb, hvor man arbejder med et tema over tid

o Eksempler på temaer: De 4 elementer

Fugle- og dyreliv

Bondegårdens dyr – fra jord til bord

Høst

o Årlige idrætsdage: Ol eller lign.

Orienteringsløb

Påskehareløb

Deltagelse i skolernes motionsdag etc.

6


Succeskriterier

At børnene oplever glæde ved at færdes ude

At alle børn får kendskab til og forståelse for årstidernes forskelligheder, både hvad angår

vejr, dyre- og planteliv

At børnene udviser respekt for naturen

At børnene bruger deres sanser, når de leger og færdes i naturen

At børnenes motoriske færdigheder styrkes

At børnene selvstændigt søger de rum, der opfordrer til fysisk udfoldelse

At børnene bliver bevidste om legepladsens natur

At børn, forældre og personale oplever, at legepladsen bevidst bruges som et ekstra

rum for kreative oplevelser, motorisk træning og naturoplevelser

7


5. Evaluering

Der vil blive fortaget en evaluering af aftalen i august 2010. Målene vil blive evalueret i forhold til

nedenstående spørgsmål:

• Hvilke tegn ser I på, at målene er opfyldt?

• Hvordan oplever I sammenhængen mellem resultater, initiativer og succeskriterier?

• Hvad har I lært af de initiativer, I har iværksat?

• Hvilke behov er der for at videreudvikle indsatsen?

• Hvilke overvejelser har udviklingsarbejdet givet anledning til?

Tidshorisont for 2-årige aftaler:

Aftale

træder i kraft

Dialogmøde

Slutevaluering

Ny aftale

træder i kraft

1. Januar 2009 2010 1. august 2010

1. Januar 2011

8


6. Økonomi

Børnehaven Solstrålen

Overførselsberettigede Ikke-overførselsberettigede Alt i alt

1000 kr./2008- priser Udgifter Indtægter Netto Udgifter Indtægter Netto Netto

Lønsum samt lønrefusioner 2.260 2.260 406 406 2.666

Driftsudgifter i øvrigt 239 239 39 39 278

Indtægter 0 0 0

I alt 2.499 0 2.499 445 0 445 2.944

Tabellen viser budgettet opdelt i overførselsberettigede udgifter/indtægter og ikkeoverførselsberettigede

udgifter/indtægter. Lønsum samt lønrefusioner er overførselsberettiget i

henhold til regler vedr. lønsumsstyring.

7. Gensidige aftaleforhold

Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde

eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold.

9

More magazines by this user
Similar magazines