Referat af høring - Københavns Universitet

ku.dk

Referat af høring - Københavns Universitet

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Bestyrelsen

REFERAT AF SKRIFTLIG HØRING – UDKAST

Forum: Skriftlig høring den 21. – 29. juni

Den 21. juni 2007 sendte bestyrelsesformanden per e-mail ved Tanja Løvgren

brev til bestyrelsen vedrørende ændring af vedtægternes § 12, 2. sætning. Email

og brev er vedlagt som bilag til referatet.

Bestyrelsesmedlemmerne blev i e-mailen på baggrund af formandens brev bedt

om senest fredag den 29. juni kl. 12.00, at meddele, hvorvidt de kunne godkende

nedenstående vedtægtsændring.

Nuværende formulering (som godkendt på bestyrelsesmødet den 4. juni):

”§ 12. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af sygdom eller af andre grunde ser sig

ude af stand til at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen sørger for, at bestyrelsespladsen genbesættes for den resterende

periode.”

Forslag til ændring af § 12:

”§ 12. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af sygdom eller af andre grunde ser sig

ude af stand til at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen sørger for, at bestyrelsespladsen genbesættes for fire år eller for

den resterende del af perioden.”

Den 29. juni kl. 12 havde 10 bestyrelsesmedlemmer godkendt vedtægtsændringen.

7 medlemmer havde ikke svaret. Ingen medlemmer havde stemt i mod

forslaget.

Bestyrelsesmøde nr. 27, 25. september 2007

Pkt. 2 – Referat af skriftlig høring

. JUNI 2007

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10

POSTBOKS 2177

1017 KØBENHAVN K

TLF 35 32 26 26

FAX 35 32 26 28

www.ku.dk

Sag: 701-011-51/04

Bedes oplyst ved henv.

REF: Tanja Møllegaard Løvgren

DIR 35 32 26 06

tma@adm.ku.dk


Bestyrelsen har således godkendt ændringen af vedtægternes § 12, 2. sætning

og nyt vedtægtsudkast er sendt til videnskabsministeriet mandag den 2. juli

med anmodning om godkendelse senest den 1. september.

Bodil Nyboe Andersen

Tove Eckhardt

Peter Gæmelke

Claus Bræstrup

Anders Ehlers

Søren Elmer Kristensen

Erik Bonnerup

Boel Flodgren

Jens Kristiansen

Ingrid Kryhlmand Jørn Lund Mette Marbæk

Nils Strandberg Pedersen Henrik Prebensen Jan K. Schjørring

Henrik Topsøe Poul Erik Tøjner

. JUNI 2007

SIDE 2 AF 2


Vedtægterne – en korrektion

Kære bestyrelseskolleger

Jeg er blevet opmærksom på en uhensigtsmæssighed i det vedtægtsforslag,

vi har besluttet.

Det drejer sig om perioden for et bestyrelsesmedlem, der indtræder som

erstatning for et medlem, der udtræder i løbet af sin periode. I § 12 i vedtægtsforslaget

har vi skrevet, at ”Bestyrelsen sørger for, at bestyrelsespladsen

genbesættes for den resterende periode.” Af hensyn til udskrivelse af

valg, er det formentlig det mest hensigtsmæssige for interne medlemmer.

Men for eksterne medlemmer var det praktisk, at vi f.eks. havde den mulighed

at udpege min afløser for en 4-årig periode, når jeg udtræder (hvilket på

grund af min alder skal ske før de 4 år er udløbet).

Derudover kunne det måske også være hensigtsmæssigt, at vi generelt indtænkte

et ”glidende generationsskifte” i den kommende periode, så der ikke

bliver en meget stor udskiftning på en gang.

Derfor vil jeg foreslå, at vi meddeler ministeriet, at vi foretrækker at få den

anden sætning i §12 formuleret således:

”Bestyrelsen sørger for, at bestyrelsespladsen genbesættes for fire år eller

for den resterende del af perioden”

Denne formulering giver bestyrelsen frihed til at vælge den bedste løsning i

det enkelte tilfælde.

Tanja sender jer pr. mail dette brev sammen med en note om den formelle

beslutningsprocedure, svarfrist m.v. Jeg tager til USA i morgen og er først

hjemme igen den 28. juni. Jeg håber, vi kan få denne detalje ordnet hurtigt.

Mange hilsner og god sommer.

Bodil


Sidsel Hansen

Fra: Tanja Møllegaard Løvgren

Sendt: 12. juli 2007 16:16

Til: Sidsel Hansen

Emne: VS: Skriftlig høring - korrektion til vedtægterne

Vedhæftede filer: Vedtægtskorrektion.doc

16-07-2007

Side 1 af 1

Fra: Tanja Møllegaard Løvgren

Sendt: 21. juni 2007 16:05

Til: 'Anders Ehlers'; 'Bodil Nyboe Andersen'; Bodil Nyboe Andersen; 'Boel Flodgren'; 'Claus Bræstrup'; 'Erik

Bonnerup'; Henrik Prebensen; 'Henrik Prebensen'; 'Henrik Topsøe'; Ingrid Kryhlmand; 'Jan K. Schjørring'; Jens

Kristiansen; 'Jørn Lund'; 'Mette Marbæk'; 'Nils Strandberg Pedersen'; 'Nils Strandberg Pedersen'; 'Peter

Gæmelke'; 'Peter Gæmelke'; 'Poul Erik Tøjner'; Ralf Peter Hemmingsen; 'Søren Elmer Kristensen'; 'Tove

Eckhardt'

Emne: Skriftlig høring - korrektion til vedtægterne

Kære Bestyrelse,

Se vedhæftede brev fra Bodil vedrørende ændring af vedtægternes § 12, 2. sætning.

Da det næste bestyrelsesmøde først holdes den 25. september, sendes forslag til vedtægtsændring i skriftlig

høring.

På baggrund af Bodils brev beder jeg derfor om, at I godkender følgende ændring af vedtægternes § 12:

Nuværende formulering (som godkendt på bestyrelsesmødet den 4. juni)

”§ 12. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af sygdom eller af andre grunde ser sig ude af stand til at

varetage hvervet som medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for, at

bestyrelsespladsen genbesættes for den resterende periode.”

Forslag til ændring af § 12:

”§ 12. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af sygdom eller af andre grunde ser sig ude af stand til at

varetage hvervet som medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for, at

bestyrelsespladsen genbesættes for fire år eller for den resterende del af perioden.”

Jeg beder jer meddele, hvorvidt I kan godkende ovenstående ændring senest fredag den 29. juni kl. 12.00.

Vh

Tanja


KØBENHAVNS UNIVERSITET

VEDTÆGT FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

I medfør af § 10, stk. 6 i Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) med senere

ændringer fastsættes:

Kapitel 1.

§ 1. Københavns Universitet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under

tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

§ 2. Københavns Universitet har hjemsted og værneting i København.

Godkendt af KU’s bestyrelse den 29. juni 2007

p.t. til godkendelse i videnskabsministeriet

§ 3. Universitetets formål er at drive grundforskning og anden forskning samt at give forskningsbaseret

uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet

skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk

udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og

udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Stk. 2. Universitetet skal værne om sin forskningsfrihed og søge højeste niveau af videnskabelig

standard og etik.

Stk. 3. Universitetet skal leve i vekselvirkning med det øvrige samfund og bidrage til udvikling af

det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til

at fremme vækst, velfærd og udvikling. Universitetet skal tilskynde medarbejderne til at medvirke

til at kvalificere den offentlige debat.

Stk. 4. Universitetet kan med grundlag i sin forskning udføre myndighedsbetjening efter aftale med

den pågældende ressortminister.

§ 4. Københavns Universitets forelæsninger og mundtlige eksaminer er offentlige med de begrænsninger,

der fastsættes af universitetet.


§ 5. Københavns Universitet organiseres som det findes hensigtsmæssigt med fakulteter, institutter,

studienævn m.v.

Kapitel 2. Bestyrelsen

§ 6. Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet.

§ 7. Bestyrelsen har 11 medlemmer: 6 udefra kommende medlemmer, 2 medlemmer, der vælges af

og blandt universitetets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, 1 medlem,

der vælges af og blandt det teknisk-administrative personale, og 2 medlemmer, der vælges af og

blandt universitetets studerende.

Stk. 2 Bestyrelsens sammensætning skal afspejle universitetets samlede opgaver.

§ 8. De 6 udefra kommende medlemmer udpeges af bestyrelsen på baggrund af deres kvalifikationer

og ikke som repræsentanter for bestemte interesser, organisationer eller sektorer.

Stk. 2. Udefra kommende medlemmer må ikke være indskrevet som studerende ved Københavns

Universitet eller være ansat ved universitetet.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer skal træde ud af bestyrelsen senest ved udgangen af det år, hvori de

fylder 70.

§ 9. Udpegning af de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer foretages af den samlede bestyrelse

på baggrund af forslag fra blandt andre bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen kan alternativt nedsætte

et indstillingsudvalg der indsamler forslag og på baggrund heraf fremlægger en begrundet

prioritering af kandidater for bestyrelsen.

Stk. 2. Et indstillingsudvalg skal bestå af formanden eller en af denne bemyndiget person som formand

samt repræsentanter for de udefrakommende og internt valgte medlemmer af bestyrelsen.

§ 10. Repræsentanterne for de ansatte skal have Københavns Universitet som hovedarbejdsplads

og være fastansatte.

§ 11. Bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode er 4 år. Funktionsperioden for bestyrelsens studentermedlemmer

er dog 1 år.

Stk. 2. De udefra kommende medlemmer kan genudpeges én gang.

Stk. 3. De interne medlemmer kan sidde i bestyrelsen i maksimalt 8 år, de studerende dog maksimalt

4 år.

§ 12. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af sygdom eller af andre grunde ser sig ude af stand til

at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for,

at bestyrelsespladsen genbesættes for fire år eller for den resterende del af perioden.

§ 13. Bestyrelsen vælger en formand og en stedfortræder for denne blandt de udefra kommende

medlemmer.


Stk. 2. Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen.

§ 14. Bestyrelsesmøderne er offentlige. Sager kan dog behandles for lukkede døre, hvis det på

grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Alle personsager,

sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger

med offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser

om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre.

Stk. 2. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige.

Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om

tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Sager, der er behandler bag lukkede døre, jf. stk. 1, kan

undtages for offentligheden, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i

øvrigt findes nødvendigt.

§ 15. Bestyrelsen varetager på samfundets vegne universitetets interesser som uddannelses- og

forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og

udvikling.

§ 16. Bestyrelsen har følgende opgaver:

1. Bestyrelsen har ansvaret for forvaltningen af universitetets midler

2. Bestyrelsen godkender, efter indstilling fra rektor, universitetets budget, herunder fordeling af de

samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver regnskabet

3. Bestyrelsen indgår udviklingskontrakt med ministeren

4. Bestyrelsen kan delegere indgåelse af aftaler om myndighedsbetjening efter aftale med den pågældende

ressortminister, jf. vedtægtens § 3 stk. 4, til rektor.

5. Bestyrelsen kan delegere indgåelse af aftaler om udbydelse af uddannelser med den pågældende

ressortminister i henhold til regler fastsat af denne, jf. universitetslovens § 7, til rektor.

6. Bestyrelsen godkender universitetets organisation.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv i en forretningsorden.

§ 17. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor og ansætter og afskediger, efter indstilling fra rektor,

universitetets prorektor(er) og universitetsdirektør, jf. § 21, § 25 og § 28.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter rammerne for rektors daglige ledelse i en rektorinstruks.

§ 18. Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig for universitetets virke, herunder forvaltningen

af universitetets samlede ressourcer.

§ 19. Bestyrelsen kan tegne sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.

Kapitel 3. Ledelse

§ 20. Rektor er universitets daglige leder inden for de rammer, der fastlægges af universitetsloven

og bestyrelsen.

Rektor

§ 21. Rektor ansættes og afskediges af bestyrelsen.


Stk. 2. Rektor ansættes efter eksternt opslag i henhold til regler om stillingsopslag i staten. Ansættelse

sker som udgangspunkt efter reglerne om åremålsansættelse.

Stk. 3. Rektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt

i uddannelsessektoren. Rektor skal have erfaring med ledelse og organisering af forskningsmiljøer

og skal have indsigt i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.

Stk. 4. Ansættelsesproceduren skal sikre, at rektor har faglig og ledelsesmæssig legitimitet, jf. universitetsloven

§ 10, stk. 10. Med henblik herpå træffer bestyrelsen beslutning om besættelse af

rektorstillingen.

Stk. 5. Ansættelsesproceduren kan gennemføres af den samlede bestyrelse, eller bestyrelsen kan af

sin midte nedsætte et indstillingsudvalg, der udarbejder opslag, udvælger kandidater til samtale,

gennemfører ansættelsessamtaler og fremlægger en begrundet prioritering for bestyrelsen.

Stk. 6. Et indstillingsudvalg skal bestå af formanden eller en af denne bemyndiget person som formand

samt repræsentanter for de udefrakommende og de internt valgte medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 7. Ansættelsesbeslutningen træffes af den samlede bestyrelse.

§ 22. Rektor tegner universitetet, dog ikke med hensyn til dispositioner over fast ejendom, og træffer

afgørelse i alle sager, som i universitetsloven eller rektorinstruksen ikke er henlagt til bestyrelsen,

Akademisk Råd eller studienævn.

Stk. 2. Rektor indstiller budgettet til bestyrelsen og underskriver regnskabet.

Stk. 3. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende.

Stk. 4. Rektor fastsætter nærmere retningslinjer for dokumentationssystemer for evalueringer og

opfølgning heraf. Rektor fastlægger og delegerer ansvaret for studie- og erhvervsvejledning.

Stk. 5. Rektor eller en af rektor bemyndiget person skal godkende alle eksterne samarbejdsaftaler,

der forpligter universitetet.

Stk. 6. Rektor udarbejder en standardforretningsorden til brug for Akademisk Råd, studienævn

m.fl.

Stk. 7. Rektor nedsætter et praksisudvalg for at fremme god videnskabelig praksis ved universitetet

samt at skabe grundlag for rådgivning af rektor i sager herom. Rektor fastsætter nærmere regler om

udvalget.

§ 23. Rektor er øverste ansættelsesmyndighed, jf. dog § 17.

Stk. 2. Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af prorektor(er) og universitetsdirektør til bestyrelsen.

Stk. 3. Rektor ansætter og afskediger dekaner.


Stk. 4. Rektor udpeger en stedfortræder fra universitets ledelse, som bemyndiges til at varetage

rektors beføjelser i dennes fravær.

§ 24. Rektor delegerer, inden for rammerne i universitetsloven, opgaver til dekaner, institutledere

og studieledere, hvor dette findes hensigtsmæssigt.

Prorektor(er)

§ 25. Prorektor(er) ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

Stk. 2. Prorektor(er) ansættes som udgangspunkt efter reglerne om åremålsansættelse.

§ 26. Prorektors arbejdsopgaver fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

§ 27. I forbindelse med ansættelse af prorektor(er) nedsætter rektor et indstillingsudvalg, idet det

sikres, at der i rådgivningen inddrages repræsentanter for det videnskabelige og tekniskadministrative

personale og de studerende, som beskrevet i en ansættelsespolitik for ledere.

Direktør

§ 28. Universitetsdirektøren ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

§ 29. Universitetsdirektøren leder universitetets administration efter aftale med rektor.

Kapitel 4. Akademisk Råd

§ 30. Der oprettes et Akademisk Råd for hvert fakultet. Rektor nedsætter de Akademiske Råd efter

indstilling fra dekanen om rådets størrelse og sammensætning.

§ 31. Akademisk Råd har dekanen som formand og består derudover af mindst 6 repræsentanter

valgt af henholdsvis de studerende og det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.studerende,

i forholdet 1:2.

Stk. 2. Ud over de i stk. 1 valgte medlemmer, vælges af og blandt det teknisk-administrative personale,

to eller flere repræsentanter som deltager i møderne som observatører.

§ 32. Akademisk råd har til opgave at rådgive dekanen om den interne fordeling af bevillinger,

forskning, uddannelse og planer for videnudveksling; at indstille til bedømmelsesudvalg; og at

tildele ph.d.-grader, doktorgrader og priser.

Stk. 2. Akademisk råd skal udarbejde en forretningsorden ud fra standardforretningsordenen.

Kapitel 5. Dekaner

§ 33. Dekanen ansættes og afskediges af rektor.

Stk. 2. Dekanen ansættes som udgangspunkt efter reglerne om åremålsansættelse.

Stk. 3. Dekanen skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i uddannelse, ledelse

og et universitets samspil med det omgivende samfund.


§ 34. I forbindelse med ansættelse af dekanen nedsætter rektor et indstillingsudvalg, idet det sikres,

at der i rådgivningen inddrages repræsentanter for det videnskabelige og teknisk-administrative

personale og de studerende på det pågældende fakultet som beskrevet i en ansættelsespolitik for

ledere.

§ 35. Dekanen leder fakultetet, sikrer sammenhæng mellem forskning og uddannelse, og har ansvar

for kvaliteten af uddannelse, undervisning og tværgående kvalitetsudvikling af fakultetets

uddannelse og forskning.

Stk. 2. Dekanen ansætter og afskediger institutledere.

Stk. 3. Dekanen nedsætter, efter indstilling fra Akademisk Råd, sagkyndige udvalg, der skal bedømme

ansøgere til videnskabelige stillinger på fakultetet.

Stk. 4. Dekanen ansætter videnskabelige medarbejdere efter retningslinjer fra rektor.

Stk. 5. Dekanen nedsætter studienævn og godkender formænd og næstformænd for studienævn.

Stk. 6. Dekanen udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra de studienævn, der er nedsat i

henhold til § 45.

Stk. 7. Dekanen fastlægger studielederens ansvarsområder i relation til studienævnsstrukturen.

Stk. 8. Dekanen godkender studieordninger efter forslag fra studienævnet.

Kapitel 6. Institutlederen

§ 36. Forskning og undervisning på Københavns Universitet foregår normalt ved institutter.

Stk. 2. Hvert institut ledes af en institutleder.

Stk. 3. Ved fakulteter uden institutopdeling varetager dekanen institutlederens opgaver.

§ 37. Dekanen ansætter og afskediger en institutleder ved hvert institut.

Stk. 2. Institutledere ansættes som udgangspunkt efter reglerne om åremålsansættelse.

Stk. 3. Institutlederen skal være anerkendt forsker og skal have undervisningserfaring.

§ 38. I forbindelse med ansættelse af institutlederen nedsætter dekanen et indstillingsudvalg, idet

det sikres, at der i rådgivningen inddrages repræsentanter for det videnskabelige personale, det

teknisk-administrative personale og de studerende på det pågældende institut som beskrevet i en

ansættelsespolitik for ledere.

§ 39. Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af

arbejdsopgaver. Institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. I den tid, hvor

de videnskabelige medarbejdere ikke er pålagt sådanne opgaver, forsker de frit inden for universitetets

forskningsstrategiske rammer og ansættelsesforholdet.


§ 40. Institutlederen kan, efter aftale med dekanen, udpege og afsætte viceinstitutledere og forskningsledere,

der varetager ledelsesopgaver efter institutlederens nærmere bemyndigelse.

§ 41. Institutlederen skal opbygge en organisation til at varetage instituttets samlede opgaver med

inddragelse af de studerende, det videnskabelige og det teknisk-administrative personale.

Stk. 2 Institutlederen indbyder mindst en gang årligt repræsentanter for de studerende, det videnskabelige

og det teknisk-administrative personale til et samlet møde om instituttets forhold. (tidligere

stk. 2 og stk. 3 er slettet.)

Kapitel 7. Studielederen

§ 42. Studieledere udpeges og afsættes af dekanen efter indstilling fra de studienævn, der er nedsat

i henhold til § 45.

§ 43. Studielederen skal have Københavns Universitet som hovedarbejdsplads og have fastansættelse

ved universitetet.

§ 44. Studielederen har til opgave, i samarbejde med et eller flere studienævn, at forestå den praktiske

tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.

Kapitel 8. Studienævn

§ 45. Dekanen nedsætter studienævn i overensstemmelse med en studienævnsstruktur der er godkendt

af rektor. Der kan nedsættes studienævn for en enkelt uddannelse, for dele af en uddannelse

og studienævn fælles for flere uddannelser.

§ 46. Dekanen fastsætter antallet af medlemmer i de enkelte studienævn, dog mindst 4 og højst 10

medlemmer. I særlige tilfælde kan dekanen dog fastsætte et højere antal af medlemmer i studienævnet.

Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale

og de studerende, som vælges af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale og de

studerende.

§ 47. Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse

og undervisning.

Stk. 2. Studienævnet indstiller en studieleder til dekanen, jf. § 35, stk. 6.

Stk. 3. Studienævnet skal udarbejde en forretningsorden på baggrund af en standardforretningsorden,

der er godkendt af rektor.

§ 48. Studienævnet vælger af sin midte blandt det videnskabelige personale en formand og blandt

de studerende en næstformand. En studieleder, der ikke er formand for studienævnet, deltager i

studienævnets møder som observatør.

Stk. 2. Dekanen godkender formænd og næstformænd for studienævn, jf. § 35, stk. 5.

NY KAPITEL 9. PH.D. – SKOLER


§ 49. Københavns universitet opretter i henhold til universitetslovens § 16 b en ph.d. skole per fakultet

til varetagelse af ph.d.-uddannelsen.

Stk. 2. Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.uddannelse.

Kapitel 10. Valg

§ 50. Rektor udarbejder en valgstatut med regler om udøvelse af valgret og om afholdelse af valg.

Valgstatutten godkendes af bestyrelsen.

Kapitel 11. Eksterne samarbejdsrelationer med særlige enheder inden for eller associeret

med universitetet

§ 51. Rektor kan, efter bemyndigelse fra bestyrelsen, indgå samarbejde med enheder uden for universitetet

og forberede aftaler om integrering af eksterne enheder på universitetet.

§ 52. Bestyrelsen fastsætter den nærmere regulering af:

1) samarbejder eller sammenlægninger som er etableret med ministeriets godkendelse, jf. universitetsloven

§ 31

2) enheder under universitetet som med ministeriets godkendelse styres efter regler som afviger

fra universitetslovens styrebestemmelser, jf. universitetsloven § 36

NY § 53

§ 53. Biotech Research & Innovation Center – forkortet BRIC – er den 1. januar 2005 integreret

som en særlig forskningsenhed under Københavns Universitet, jf. universitetsloven § 36.

Stk. 2. BRIC reguleres af en selvstændig vedtægt. Vedtægten skal godkendes af Københavns Universitets

bestyrelse og BRIC’s rådgivende bestyrelse.

Stk. 3. BRIC's rådgivende bestyrelse rådgiver den daglige ledelse samt behandler og indstiller budget,

årsregnskab og årsberetning. Endvidere udpeger den rådgivende bestyrelse medlemmer til

BRICs videnskabelige rådgivende udvalg.

Stk. 4. Den daglige ledelse af BRIC varetages af en direktør efter bemyndigelse fra rektor. Direktøren

ansættes af rektor efter indstilling fra BRIC’s bestyrelse. Direktøren tegner BRIC, godkender

samarbejder og kontrakter mv. samt fastsætter bedømmelsesudvalg.

§ 54. Nordisk Institut for Asien Studier – forkortet NIAS – er den 1. januar 2005 integreret som et

fagligt selvstændigt, nordisk forskningsinstitut under Københavns Universitet, jf. universitetsloven

§ 31.

Stk. 2. NIAS reguleres af en selvstændig vedtægt. Vedtægten skal godkendes af Københavns Universitets

bestyrelse.

Stk. 3. Den overordnede ledelse af NIAS, herunder fastlæggelse af overordnede retningslinier,

godkendelse af budget og regnskab, godkendelse af samarbejder og kontrakter mv. samt indstilling

af bedømmelsesudvalg, varetages af NIAS’ bestyrelse.


Stk. 4. Den daglige ledelse af NIAS varetages af en direktør som ansættes af rektor efter indstilling

fra NIAS’ bestyrelse.

Ny § 55 Fødevareøkonomiskinstitut (FØI)

Ny § 56 Skov og landskab (S&L)

Kapitel 12. Økonomi og regnskab

§ 57. Universitetet er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v.

Stk. 2. Regnskabet opstilles efter regler, der fastsættes af ministeren.

§ 58. Universitetets regnskab revideres af rigsrevisor i henhold til lov om revisionen af statens

regnskaber m.m.

Stk. 2. Universitetets bestyrelse antager en statsautoriseret eller registreret revisor som intern revisor

(institutionsrevisor) til varetagelse af de opgaver m.v., som er aftalt mellem ministeren for videnskab,

teknologi og udvikling og rigsrevisor i henhold til § 9, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 3 af

7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven) og universitetslovens §

28, stk. 5.

§ 59. Universitetets regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab,

der omfatter resultatopgørelse, balance og anlægsoversigt. Regnskabet skal underskrives af

bestyrelsen og af rektor, jf. universitetsloven § 10, stk. 5, og § 14, stk. 5.

Kapitel 13. Vedtægtsændring

§ 60. Københavns Universitets bestyrelse udarbejder universitetets vedtægt og ændringer heri, som

godkendes af ministeren.

Kapitel 14. Ikrafttræden

§ 61. Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2008.

Dato Dato

Bestyrelsesformandens godkendelse Ministerens godkendelse

More magazines by this user
Similar magazines