17.09.2013 Views

Interessegruppe om Mediedidaktik og dannelse

Interessegruppe om Mediedidaktik og dannelse

Interessegruppe om Mediedidaktik og dannelse

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mediedannelse og mediedidaktik

- Børn og unges mediebrug

- Vores rolle som lærere


Den parallelle skole

Birgitte Tufte

Mediernes indflydelse

Børn lærer dobbelt

Skolekultur vs. Mediekultur

De farlige medier


Faghæfternes dannelsessyn

Faghæfte 25. – Medier

”Gennem arbejdet med

forskellige medier skal

eleven erhverve sig

indsigt I formidling og

mulighed for at bruge

medierne som

personligt

udtryksmiddel ”

Faghæfte 1. Dansk

”Formålet med

undervisningen i dansk

er at fremme elevernes

oplevelse af sproget

som en kilde til

udvikling af personlig og

kulturel identitet, der

bygger på æstetisk,

etisk og historisk

forståelse”


Dannelsesbegrebets udvikling

Det traditionelle dannelsessyn

Moderne dannelse hos Gustsvsson

Vekslespil mellem det kendte og det ukendte

Selv-fremmedgørelse


Mediepædagogikken i skolen

Mediemodstand

Bekymringer

- litteraturen mister terræn

- ødelægger socialt samvær

- hæmmer kropslig udfoldelse

- dårlige læsere og analfabetisme


Karin Stigbrand

Mediepædagogiske

forståelser

1. Det aristokratiske og elitære mediesyn

2. Det ideologikritiske mediesyn

3. Det konstruktivistiske mediesyn

4. Det dekonstruktivistiske mediesyn


Det aristokratiske & elitære

mediesyn

Beskyttelse mod medierne

Barnets skrøbelighed

Skriftkultur og klassisk dannelsestanke

Kanyleteori

Medier ⇒ Mediebudskaber ⇒ Modtager


Det ideologikritiske mediesyn

Selektivt og kritisk beredskab

Mediernes påvirkning

Barnet som offer og ”novice”

Populærkulturens litteratur

Igen Kanyleteori


Det konstruktivistiske mediesyn

Mediernes æstetik

Demokratiske beslutningsprocesser

Erfaring reflektion kommunikation

Kirsten Drotners ”æstetisk produktion”

Birgitte Tufte

Barnet, kompetent, robust, aktør

Selvreflektion


Medier som æstetisk produktion

Æstetik

”At tænke med hænderne” vil netop sige at

erkende gennem sanserne, de sanser som jo

er kroppens mest grundlæggende udtryk”

Fantasi

”Fantasien er det indre råstof, som overhovedet

gør det muligt, at den æstetiske proces

kommer i gang”


Fantasi Kreativitet Æstetisk produktion

fx dagdrøm fx leg fx video

indre verden ydre verden

proces produkt

usynlig synlig

individuel social

•Figur af Kirsten Drotner, Grundelementerne i skabende virksomhed


Det dekonstruktivistiske mediesyn

Ekspert i eget liv

Aktive, refleksive, ironiserende

Lærer vs. elevrolle

Birgitte Holm Sørensen

Følelse af magt og kontrol

Computerspil, chat og netvenskaber

Iscenesættelse og multible identiteter


Teori og praksis

Elevens udgangspunkt - Læring og dannelse

Hvorfor arbejde med medier? - Identitet

Fiktionskompetence >< Mediekompetence

Hvordan arbejde med medier? - Undervisning

Gruppearbejde

Med hvilke bevæggrunde? - Etik


Udvikling i identitets-, og

dannelsesbegrebet

Moderne dannelsestanke

Subjektivisering

Individualisering

Refleksivt projekt


Giddens

- selvidentitet

=>kontinuerlig

revisionsproces

Ziehe

- progressiv >


Hvad giver mediebombardementet

eleverne?

- psykisk og kulturel kapital


Hvorfor så undervise i skidtet?

vi skal kvalificere deres (selv)dannelse!!


”Børn ser narrative, æstetiske og

intertekstuelle træk i medieudtrykkene,

men de er ikke i stand til at præcisere

deres iagttagelse”


formål

- udtrykke sig holdningsmæssigt

- kritisk tilgang

- udtrykke sig æstetisk


Fiktionskompetence >< Mediekompetence

- Genrene er svære at sætte i bås

- Konstruktivistisk og dekonstruktivistisk tilgang tilbyder en ny

forståelse af begrebet ”mediekompetence”.

- Ny måde at analysere og forstå medier på

⇒ indirekte analyse


Eksempel på undervisning i

folkeskolen

Guideskolen kapitel 5


eksamen

- at forberede sig, øve, være nervøs

- stå på podiet

- blive bedømt

få resultatet.

Birgittes livshistorie

- bliver mobbet, får hjælp af bror

- mister broderen, der begår selvmord

- modnes og hjælpes af vennerne på guideskolen. (knyttes altså

sammen med guideskolen, da sorgen bliver bearbejdet der.)

Nikolajs historie

- skal til midtvejssamtale

- er på vippen, tvivler selv på, han består

- søger støtte hos forældre (har kun sin historie på guideskolen)


Hvem

Teksteksternt:

Tv2

Spies

Tekstinternt:

fortæller

Ønske

Unge seere

Kunder

Reel indvirkning

børn har ikke det

’medfødt’

analyseevne

Bliver opslugt og

indlevende

(regressiv

interesse),

Hypoteseafprøver

(sammenligner med

egen situation)

=>

identitetsdannelse


Nærlæsning, metalæsning

det denotative niveau (grundbetydning af ord og billeder)og

det konnotative niveau (tolkning ved hjælp af kulturelle, litterære,

billedmæssige, personlige koder):

1. hvad ser I ?(vis klip, fx. Pige, hun hedder Birgitte, hun skriver.)

2. hvorfor er hun vist som en person der sidder og skriver? Hvordan

tolker I præsentationen af hende sammenlignet med andre?


Giver => objekt => modtager

Tv2 bestå eksamen et stykke vej

udvikle sig mod at danne sig

Hjælper => subjekt


Giver => objekt => modtager

Historien om unge indlevelse seerne forstår sig selv

På guideskolen stillingtagen og programmets personer

Hjælper => subjekt


etik:

kan der være en skjult fare i det nye

etikMediepædagogikkens forpligtelse:

At bygge bro mellem den individuelle reception og den samfundsmæssige kritiske diskurs.

skjult fare i det nye mediesyn?

Er børn naturligt mediekloge?

Hvad skal vi så bruge medieundervisningen til?

interaktive medier overskrider etiske værdier som fx. ligeværd, tolerence og

fredelig konfliktløsning, hvor står vi?

Mediepædagogikkens forpligtelse:

At bygge bro mellem den individuelle reception og den samfundsmæssige kritiske

diskurs.


Litteratur brugt i denne powerpoint

Bjørn Iversen, Gurli, Asmussen, Jørgen, Bang

Carlsen, Benny, Nelson, Claus: ”Mediedidaktik”,

Dansklærerforeningen 2002

Drotner, Kirsten: ”At skabe sig – selv: ungdom,

æstetik, pædagogik”, Nordisk Forlag 2001

Gustavsson, Bernt: ”Dannelse i vor tid – om

dannelsens muligheder og vilkår i det moderne

samfund”, Klim 1998

Holm Sørensen, Birgitte med flere: ”Børn på nettet”,

Gads Forlag, København 2002

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!