15.07.2013 Views

Vurderinger og evalueringer i matematikundervisningen

Vurderinger og evalueringer i matematikundervisningen

Vurderinger og evalueringer i matematikundervisningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Evaluering af Folkeskolen år 2000<br />

<strong>Vurderinger</strong> <strong>og</strong><br />

<strong>evalueringer</strong> i<br />

<strong>matematikundervisningen</strong><br />

AKF Amternes <strong>og</strong> Kommunernes Forskningsinstitut<br />

DLH Danmarks Lærerhøjskole<br />

DPI Danmarks Pædag<strong>og</strong>iske Institut<br />

SFI Socialforskningsinstituttet


Peter Weng<br />

Michael Wahl Andersen<br />

Folkeskolen år 2000<br />

<strong>Vurderinger</strong> <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> i<br />

<strong>matematikundervisningen</strong><br />

AKF, Amternes <strong>og</strong> Kommunernes Forskningsinstitut<br />

DLH, Danmarks Lærerhøjskole<br />

DPI, Danmarks Pædag<strong>og</strong>iske Institut<br />

SFI, Socialforskningsinstituttet


Indhold<br />

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

Kapitel 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />

Historisk grundlag for udvikling af <strong>matematikundervisningen</strong><br />

i folkeskolen - som baggrund for vurdering <strong>og</strong> evaluering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />

Kapitel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />

Tanker, teorier, modeller i tilknytning til vurderinger<br />

<strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> af matematikundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />

Kapitel 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />

Beskrivelse <strong>og</strong> analyse af udvalgte prøve- <strong>og</strong> undervisningsmaterialer<br />

i relation til evaluering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />

RM 1-7: Interne prøver til regning/matematik 1.-7. klasse<br />

2. reviderede udgave, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />

Matematikevaluering i 1.-3. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49<br />

Individuel prøve Matematik 1., 2. <strong>og</strong> 3. klasse, <strong>og</strong> Gruppeprøve<br />

Matematik BH.,1., 2. <strong>og</strong> 3. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55<br />

Folkeskolens Afgangsprøve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65<br />

Prøvesæt i matematikfærdigheder for 9. klassetrin - Færdighedsdelen . . . . . . . . . . 66<br />

Opgavesamling i matematik. Problemløsning. Folkeskolens Afgangsprøve . . . . . . 67<br />

Faktor for første klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69<br />

Faktor for fjerde klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70


Faktor for ottende klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70<br />

Matematik i første . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71<br />

Matematik i fjerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71<br />

Matematik i ottende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72<br />

Sigma for første . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73<br />

Sigma for fjerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />

Sigma for ottende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78<br />

Matematik-tak for første klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />

Matematik-tak for fjerde klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84<br />

Matematik-tak for ottende klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90<br />

Sammenfatning af hele kapitel 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92<br />

Kapitel 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />

Model til brug for en løbende evaluering i <strong>matematikundervisningen</strong> . . . . . . . . . 95<br />

Evalueringsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108<br />

Kapitel 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113<br />

<strong>Vurderinger</strong> <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> i relation til matematik<br />

som et almendannende fag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113<br />

Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119


Forord<br />

Denne rapport er en del af Evaluering af pr<strong>og</strong>rammet Folkeskolen år 2000, der vedrører<br />

udarbejdelse af vejledende materialer <strong>og</strong> diagnostiske prøver i relation til fokuspunkt 1<br />

<strong>og</strong> 2 med henblik på at skaffe et grundlag, der kan fremme udviklingen af den løbende<br />

evaluering i <strong>matematikundervisningen</strong>.<br />

Rapporten omhandler et udvalg af prøver <strong>og</strong> materialer, der anvendes i <strong>matematikundervisningen</strong><br />

i tilknytning til evaluering, samt en beskrivelse af modeller for evaluering<br />

<strong>og</strong> kompetence, der omfatter forhold, der kan indgå i den løbende evaluering.<br />

Prøvematerialet <strong>og</strong> modellen er perspektiveret gennem en beskrivelse af n<strong>og</strong>le teorier<br />

<strong>og</strong> praksis, der gennem de sidste 30 år har haft indflydelse på udviklingen af <strong>matematikundervisningen</strong><br />

både internationalt <strong>og</strong> nationalt.<br />

Rapporten indeholder ikke nye prøver, men beskriver forskellige forhold, der bør<br />

medtænkes i udviklingen af nye prøvematerialer, herunder eksempler på tanker om<br />

vurderings- <strong>og</strong> evalueringsmaterialer, der er gjort i andre lande, <strong>og</strong> som det har interesse<br />

at sammenligne <strong>matematikundervisningen</strong> i Danmark med.<br />

Det er vores håb, at denne rapport kan være til inspiration i arbejdet med at udvikle<br />

nye veje <strong>og</strong> materialer i tilknytning til vurdering <strong>og</strong> evaluering i folkeskolen.<br />

Vurderingen <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> i <strong>matematikundervisningen</strong> er en af de fire publikationer,<br />

der er skrevet som et led i løsningen af opgave II – Overordnet dokumentaton af den<br />

samlede indsats – i F2000-projektet. Dette blev iværksat af Danmarks Lærerforening,<br />

Kommunernes Landsforening <strong>og</strong> Undervisningsministeriet. De øvrige publikationer<br />

er som følger:<br />

• Færdigheder i læsning <strong>og</strong> matematik – udviklingtræk omkring årtusindskiftet.<br />

Peter Allerup, Jan Mejding <strong>og</strong> Lilli Zeuner.<br />

• Andre mål, nye evalueringsveje – fordringer til skolen, udfordringer for eleverne.<br />

Jens Johansen <strong>og</strong> Søren Langager.<br />

• Beskrivelse <strong>og</strong> vurdering af elevernes læsning <strong>og</strong> stavning – Vejledende materialer <strong>og</strong><br />

diagnostiske prøver med henblik på målfastsættelse <strong>og</strong> planlægning.<br />

Jørgen Christian Nielsen.<br />

5


Danmarks Pædag<strong>og</strong>iske Institut har ansvaret for de fire rapporter <strong>og</strong> Forskningschef<br />

Poul Skov har ledet DPI’s samlede engagement i F2000-projektet <strong>og</strong> har i tillæg koordineret<br />

den rapportering, DPI-medarbejderne har forfattet.<br />

PETER WENG OG MICHAEL WAHL ANDERSEN<br />

Januar 2001<br />

6


Indledning<br />

Indholdsbeskrivelse<br />

Rapporten indeholder fem kapitler. I det første kapitel beskrives n<strong>og</strong>le træk fra det<br />

historiske grundlag for den nuværende læseplan <strong>og</strong> n<strong>og</strong>le af de begreber, der anvendes<br />

i sammenhæng med denne, <strong>og</strong> som har betydning for vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> af<br />

<strong>matematikundervisningen</strong>.<br />

Det andet kapitel beskriver tiltag, der er gjort i Holland, Sverige, Norge <strong>og</strong> USA for<br />

at udvikle vurderings- <strong>og</strong> evalueringsmateriale til brug for <strong>og</strong> i relation til de respektive<br />

mål med <strong>matematikundervisningen</strong>.<br />

Tredje kapitel omhandler en beskrivelse <strong>og</strong> analyse af evalueringsmaterialer, dels af<br />

selvstændige prøvematerialer, dels af evalueringsaspektet i udvalgte læreb<strong>og</strong>ssystemer,<br />

der anvendes i folkeskolen.<br />

I det fjerde kapitel skitseres en model for, hvordan en løbende evaluering af undervisning<br />

kan tænkes gennemført ud fra, sammen med en beskrivelse af forskellige vurderings-<br />

<strong>og</strong> evalueringsmaterialer, der kan anvendes i denne.<br />

Det sidste kapitel relaterer anvendelse af vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> i <strong>matematikundervisningen</strong><br />

til faget som et alment dannende fag, indeholdende forslag til tiltag,<br />

der kan støtte den enkelte lærers mulighed for at udvikle den løbende evaluering af<br />

undervisningen <strong>og</strong> de vurderings- <strong>og</strong> evalueringsmaterialer, der kan anvendes i denne.<br />

7


Kapitel 1<br />

Historisk grundlag for udvikling af <strong>matematikundervisningen</strong><br />

i folkeskolen – som baggrund for vurdering <strong>og</strong><br />

evaluering<br />

Grundlaget for en aktuel vurdering af, hvilke evalueringsredskaber der bliver anvendt i<br />

folkeskolen i matematik, kan perspektiveres ved at gå tilbage til 60erne, hvor faget i<br />

folkeskolen fik en ny betydning med begrebet “den nye matematik”. Det er med “den<br />

nye matematik”, der sker en fokusering på faget på alle niveauer i uddannelsessystemet.<br />

Denne fokusering har på folkeskoleniveau været bevaret lige siden. Nye teorier om undervisning<br />

<strong>og</strong> læring har været med til at præge arbejdet i faget, så meget er forandret i<br />

forhold til 1960erne.<br />

Forandringen af undervisningen er d<strong>og</strong> sket, uden at vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong><br />

af denne har ændret sig i samme grad siden 1960erne. N<strong>og</strong>le af de teorier, der har<br />

haft betydning for forandringen af undervisningen, vil blive beskrevet i nærværende<br />

kapitel.<br />

Læseplanen for matematik<br />

Rammerne for faget matematik er i dag fastlagt i folkeskoleloven af 1993 <strong>og</strong> af de af<br />

Undervisningsministeriet udsendte bestemmelser vedrørende formålet med matematik,<br />

sammen med beskrivelsen af de kundskaber <strong>og</strong> færdigheder, der anses som centrale i<br />

faget. Indholdet i <strong>matematikundervisningen</strong> er beskrevet i den vejledende læseplan,<br />

som Undervisningsministeriet udsendte i 1995. Det er de centrale kundskaber <strong>og</strong> færdigheder<br />

set i relation til fagets indholdsbeskrivelse, der bør være grundlaget for vurderinger<br />

<strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> i faget (Faghæfte 12, Matematik, 1995, se side 8).<br />

Nedenfor er gengivet n<strong>og</strong>le af de mål, som enten er nye, eller som der lægges mere<br />

vægt på i den nuværende vejledende læseplan i forhold til de tidligere læseplaner i faget,<br />

der nu hedder matematik i stedet for regning eller regning/matematik, som det har heddet<br />

før. Til disse nye eller mere vægtede mål for undervisningen er der kun langsomt ved<br />

at blive udviklet nye vurderings- <strong>og</strong> evalueringsredskaber. Disse redskaber skal dels kunne<br />

anvendes i den daglige undervisning til at fremme implementeringen af læseplanernes<br />

visioner, dels skal de kunne give informationer om den enkelte elevs udbytte af undervisningen<br />

i form af matematisk viden <strong>og</strong> kunnen samt holdninger til matematik. Sidst-<br />

9


nævnte er et aspekt, der hidtil ikke har været fokuseret meget på i <strong>evalueringer</strong> af <strong>matematikundervisningen</strong>.<br />

Beskrivelsen af målene i de centrale kundskabs- <strong>og</strong> færdighedsområder for faget<br />

matematik, i den såkaldte CKF (centrale kundskaber <strong>og</strong> færdighedsområder, herefter<br />

kaldet CKF) (Faghæfte 12, Matematik, 1995), er meget bredt beskrevet. Eleven skal<br />

have mulighed for at udvikle matematisk viden <strong>og</strong> kunnen i form af at<br />

• behandle et emne på forskellige abstraktionsniveauer,<br />

• anvende forskellige arbejdsmetoder,<br />

• arbejde formaliseret med faget ud fra bestemmelser af antal <strong>og</strong> størrelser,<br />

• opnå indsigt i faget ved at kunne hente støtte i sin problemløsning gennem<br />

geometriens visualiserende muligheder,<br />

• anvende lommeregner <strong>og</strong> datamaskiner som hjælpemidler,<br />

• opleve matematikkens rolle i samfundet,<br />

• se sammenhængen mellem spr<strong>og</strong>et, der anvendes i hverdagen, <strong>og</strong> matematikkens<br />

spr<strong>og</strong>,<br />

• opleve, at undervisningen knytter sig til dagligdagen <strong>og</strong> omverdenen,<br />

• arbejde med konkrete problemstillinger, hvor matematikken anvendes som et<br />

fagligt beskrivelsesmiddel <strong>og</strong> til erkendelse af generelle sammenhænge,<br />

• opleve, at undersøgelser, systematisering <strong>og</strong> ræsonnementer er n<strong>og</strong>et centralt i<br />

undervisningen,<br />

• anvende matematikken i mange forskellige sammenhænge,<br />

• beskæftige sig med det matematiske modelbegrebs muligheder <strong>og</strong> begrænsninger,<br />

• få belyst matematikkens historie <strong>og</strong> dens betydning for samfundet.<br />

Ifølge CKF’en skal eleven opnå færdigheder i at<br />

• anvende tal,<br />

• beskrive størrelser ved måling <strong>og</strong> beregning,<br />

• bruge grafiske fremstillinger,<br />

• arbejde med geometri i plan <strong>og</strong> rum,<br />

• benytte variable <strong>og</strong> formler,<br />

• anvende <strong>og</strong> vurdere statistik,<br />

• forholde sig til sandsynligheder,<br />

• benytte datatekniske hjælpemidler <strong>og</strong> vurdere anvendelsen af disse ved problemløsning.<br />

10


Tilsvarende når det drejer sig om problemløsning <strong>og</strong> arbejdsmetoder, skal eleven kunne<br />

• analysere givne informationer for matematisk indhold,<br />

• formulere <strong>og</strong> løse problemer ud fra informationer med matematisk indhold,<br />

• benytte ræsonnementer <strong>og</strong> faglige begrundelser i argumentationen for et løsningsforslag<br />

på et problem,<br />

• vurdere <strong>og</strong> tage stilling i tilknytning til de sammenhænge, et problem indgår i,<br />

• vise opnåelse af et handleberedskab over for problemer der ikke er af rutinemæssig<br />

karakter,<br />

• vise fortrolighed med eksperimenterende arbejdsformer,<br />

• anvende en spr<strong>og</strong>lig beskrivelse gennem sit selvstændige arbejde <strong>og</strong> samtale, hvori<br />

indgår faglige udtryksformer,<br />

• veksle mellem praksis <strong>og</strong> teori i arbejdet med faget.<br />

Ovennævnte punkter er mål indeholdt i beskrivelsen af de centrale kundskaber <strong>og</strong> færdigheder<br />

for matematik <strong>og</strong> bør derfor alle kunne gøres til genstand for vurderinger <strong>og</strong><br />

<strong>evalueringer</strong> for at kunne indhente informationer om undervisningens resultater i form<br />

af læring af matematik hos den enkelte elev.<br />

Disse mål er, som det fremgår, meget bredt beskrevet, så bredt at de vakte bekymring<br />

blandt undervisere i ungdomsuddannelserne allerede ved deres fremkomst. Således skriver<br />

Jens Carstensen i artiklen “De nye læseplaner i matematik – en gymnasielærers betragtninger”.<br />

“Jeg skal gøre opmærksom på n<strong>og</strong>le færdigheder, som vi i gymnasiet sætter stor pris på,<br />

at eleverne er udrustet med, når vi modtager dem ... Lad mig sammenfatte. Fra gymnasieskolens<br />

side kunne vi godt tænke os, at de elever, vi modtager fra folkeskolen –<br />

havde et rimeligt niveau i brøkregning – formåede at regne med parenteser med rimelig<br />

sikkerhed – havde en beskeden forståelse for, at matematik kræver beviser. Er det for<br />

meget forlangt?” (Carstensen, 1995).<br />

At denne bekymring stadig gælder, tyder fremkomsten af følgende udtalelser i en artikel<br />

med overskriften “Dumpekarakter til matematik” i Berlingske Tidende den 2.10.2000<br />

på:<br />

“Folkeskolen gør børn glade for matematik, men de lærer ikke at regne ... en massiv<br />

kritik fra eksperter både ind- <strong>og</strong> udland. ... Når eleverne starter i 1.g. har de problemer<br />

med at regne <strong>og</strong> forstå brøker <strong>og</strong> procent-regning. Jeg tror kun, at det bliver værre<br />

fremover, når den nye læseplan for alvor slår igennem” (A. W. Petersen, formand for<br />

matematiklærerne i gymnasiet).<br />

11


“Vi er inde på en katastrofekurs” (J. P. Hansen lektor Aarhus Universitet).<br />

En anden opfattelse af læseplanen end den, disse citater giver udtryk for, kommer til<br />

udtryk i en artikel af Hans Nygaard Jensen. Han peger på, at folkeskolens formål angiver,<br />

at undervisningen skal tilrettelægges, så den lever op til dette på en så varieret måde,<br />

at den tilgodeser den enkelte elevs behov <strong>og</strong> forudsætninger. Han skriver, at<br />

“med dette krav kan læseplanen naturligvis ikke blive en “check-liste” for den faglige<br />

viden, som skal indgå i undervisningen for alle elever. Udgangspunktet er nemlig ikke<br />

faget <strong>og</strong> undervisningen. Udgangspunktet er eleven!” (Jensen, 1995).<br />

Det er vigtigt at understrege, at undervisningsvejledningen i Faghæfte 12 for matematik<br />

beskrives som værende “et inspirationsmateriale”. Det medfører, at der ikke er ét bestemt<br />

undervisningsgrundlag for vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> af målene beskrevet i CKF’en, <strong>og</strong><br />

at graden af opfyldelse af disse hos den enkelte elev derfor bør relateres til den undervisning,<br />

eleven har haft mulighed for at modtage.<br />

Der er generelt <strong>og</strong>, som ovennævnte viser, forskellige syn på <strong>og</strong> forskellige fortolkninger<br />

af læseplanens indhold, <strong>og</strong> hvad den skal føre frem til. Dermed <strong>og</strong>så for, hvad der er<br />

værdifuldt i <strong>matematikundervisningen</strong>. Lærerens tolkning af læseplanens indhold danner<br />

grundlaget for det undervisningsudspil, som læreren kommer med til eleverne, <strong>og</strong><br />

som de udvikler sammen. De fokusområder i matematikken <strong>og</strong> den måde, hvorpå der<br />

arbejdes med disse, bliver grundlaget for <strong>evalueringer</strong> <strong>og</strong> vurderinger.<br />

I den nævnte artikel peger Hans Nygaard Jensen på n<strong>og</strong>le af de grundlæggende aspekter<br />

ved udviklingen af – <strong>og</strong> holdninger til – undervisning <strong>og</strong> læring i matematik, som<br />

har haft indflydelse på læseplanens indhold. Læseplanen har fra at være videnskabsorienteret,<br />

hvor udgangspunktet for undervisningen er selve faget, <strong>og</strong> hvor læringssynet er<br />

præget af et behavioristisk syn på læring, ændret sig i en retning, hvor udgangspunktet<br />

for undervisningen er den enkelte elev, <strong>og</strong> hvor synet på læring er præget af den opfattelse,<br />

at læring er en konstruktiv proces, der optimeres i sociale sammenhænge. Undervisningsdifferentiering<br />

er blevet et intenderet princip for undervisningen <strong>og</strong> den teknol<strong>og</strong>iske<br />

udvikling afspejles mere <strong>og</strong> mere i fagets arbejdsmetoder. Endvidere er faget<br />

blevet mere orienteret mod anvendelse i den praktiske virkelighed, <strong>og</strong> sammenhængen<br />

mellem spr<strong>og</strong>et i hverdagen <strong>og</strong> det matematiske spr<strong>og</strong> er central for både læring <strong>og</strong><br />

undervisning i matematik. Alle disse aspekter har betydning for indholdet af nye materialer<br />

til brug ved vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> af <strong>matematikundervisningen</strong>.<br />

På baggrund af det ovennævnte bør læseplanen for folkeskolen ikke opfattes som<br />

en pensumliste indeholdende målelige størrelser, der kan knyttes direkte til et elevud-<br />

12


ytte, skønt dette på nuværende tidspunkt stadigvæk forsøges gjort ved mere eller mindre<br />

traditionelle prøver, der således kan komme til at stå som en slags varedeklaration for<br />

kvaliteten af folkeskolens matematikundervisning. N<strong>og</strong>le af disse traditionelle prøver<br />

vil blive beskrevet i kapitel 3. Læseplanen skal måske snarere opfattes som et redskab<br />

til at forstå den brede <strong>og</strong> mere komplekse opfattelse af matematikkens funktion i folkeskolen<br />

i dag, hvor læseplanen med udgangspunkt i den enkelte elev lægger op til en<br />

formal dannelse. Dette medfører, at undervisningens fokus er den generelle påvirkning<br />

af eleven, for eksempel ved at eleven udvikler sin tænkning <strong>og</strong> problembehandling<br />

generelt ved hjælp af matematikken, i modsætning til en material dannelse, hvor det<br />

centrale er, at eleven tilegner sig en bestemt viden <strong>og</strong> kunnen inden for bestemte matematiske<br />

områder (Rasmussen, 1996).<br />

At der er forskellige syn på den nuværende læseplan, antyder de mange forskellige<br />

udsagn, der ser dagens lys, om hvad matematik i folkeskolen er, <strong>og</strong> hvad målet med<br />

faget er. Dette sker ofte uden at tænke på, at den nye identitet, som faget er på vej til<br />

at få med den nuværende læseplan, kun har været undervejs i omkring fem år. Derfor<br />

vil det tage n<strong>og</strong>le år, før fagets nye kendetegn bliver kendt <strong>og</strong> forstået blandt politikere<br />

<strong>og</strong> forældre, der for manges vedkommende har oplevet faget på en n<strong>og</strong>et anderledes<br />

måde end det, den nuværende læseplan lægger op til. Læseplanen er først nu er ved at<br />

blive implementeret, efter at den har haft en nødvendig forberedelsestid på 20 år, som<br />

Hans Nygaard Jensen udtrykker det (Jensen, 1995).<br />

Historiske baggrundstræk for den nuværende læseplan for<br />

matematik<br />

For at kunne få en bedre baggrund for forståelse af den udvikling, der har ført til læseplanens<br />

nuværende indhold <strong>og</strong> de vurderings- <strong>og</strong> evalueringsredskaber, der anvendes i<br />

dag, samt af hvilke vurderings- <strong>og</strong> evalueringsredskaber, der bør udvikles i fremtiden<br />

for at sikre implementeringen af denne læseplan, kan det være af værdi at se på n<strong>og</strong>le<br />

historiske træk ved fagets udvikling, fra det hed regning (1958-loven), til det hed regning/matematik<br />

(1975-loven) <strong>og</strong> nu matematik (1993-loven).<br />

“Sputnikchokket” med Sovjetunionens opsendelse af en satellit i kredsløb om Jorden<br />

i 1957 nævnes ofte som årsagen til de reformer af læseplaner, der blev sat i værk i de<br />

vestlige lande inden for matematik <strong>og</strong> de naturvidenskabelige fag. Denne politisk-teknol<strong>og</strong>iske<br />

årsagsforklaring til starten på “den nye matematik”er d<strong>og</strong> langt fra dækkende.<br />

Ole Skovsmose (1990) peger på, at mindst tre perspektiver må inddrages i en forklaring<br />

af udviklingen, nemlig et sociol<strong>og</strong>isk, et epistemol<strong>og</strong>isk <strong>og</strong> et pædag<strong>og</strong>isk. Allerede før<br />

opsendelsen af “sputnikken” var der en teknol<strong>og</strong>isk udvikling i gang i den vestlige verden,<br />

en udvikling, der krævede en anden slags arbejdskraft end den hidtidige. I en<br />

situation, hvor velfærden skulle sikres gennem økonomisk vækst, <strong>og</strong> dette i høj grad<br />

13


via den teknol<strong>og</strong>iske udvikling, blev målet en investering i “intelligensreserven” af mennesker<br />

fra samfundsgrupper, der ikke tidligere fik en “b<strong>og</strong>lig” uddannelse. Uddannelse<br />

inden for matematik <strong>og</strong> de naturvidenskabelige fag af en meget større del af befolkningen<br />

end tidligere blev n<strong>og</strong>et centralt i uddannelsestænkningen i hele den vestlige verden.<br />

Sovjetunionens tekniske formåen var således nok mere en forstærkende faktor for den<br />

udvikling, der allerede var i gang. Den koldkrigstilstand, der var gældende på daværende<br />

tidspunkt, gav anledning til det øgede pres på politikerne til at bevillige ressourcer til<br />

at øge den “matematiske kapacitet” hos befolkningen. Der var altså både sikkerhedspolitiske<br />

<strong>og</strong> økonomiske perspektiver i de reformer af læseplanerne for matematik, der<br />

fremkom i starten af 1960erne.<br />

Et møde om matematikuddannelse, Royamont Seminaret (ibid.), der blev afholdt i<br />

Frankrig i 1959, fik stor betydning for udviklingen af læseplanerne for matematik i den<br />

vestlige verden. På mødet blev behovet for en revurdering af det indhold <strong>og</strong> de metoder,<br />

der blev anvendt i faget matematik, understreget i flere af indlæggene på seminaret. Især<br />

fik indlægget fra Jean Dieudonné betydning med dets påpegning af, at forskellen mellem<br />

matematik på universitetet <strong>og</strong> matematikken på de ungdomsuddannelser, der gav adgang<br />

til universitetet, var blevet for stor. Den gamle matematik, symboliseret ved den euklidske<br />

geometri, skulle erstattes af et indhold, hvor nyere matematiske områder blev inddraget.<br />

“Euclid must go!” (Dieudonnné, ibid.). Blandt disse var områderne l<strong>og</strong>ik, mængdelære<br />

<strong>og</strong> algebra, hvor især mængdelærens tilsynekomst i lærebøgerne gav anledning til megen<br />

debat om “den nye matematik”, idet “mængdelæren” på det nærmeste blev synonymt<br />

med “den nye matematik”. En del af baggrunden for den nye måde at anskue matematikken<br />

på var, at der siden starten af 1900-tallet var gjort flere forsøg på at beskrive matematik<br />

som et ikke-empirisk fag. Begrebet meta-matematik blev introduceret, hvor det er<br />

matematikken selv, der gøres til genstand for undersøgelse i et forsøg på at give en konsistent<br />

beskrivelse af den. Disse filosofiske tanker om matematikkens natur fik alle betydning<br />

for “struktur-matematikken”, som “den nye matematik” <strong>og</strong>så blev kaldt, <strong>og</strong> som<br />

Bourbaki-gruppen (ibid.) var blandt de mest fremtrædende fortalere for. Denne gruppe af<br />

matematikere, heriblandt ovennævnte Jean Dieudonné, forsøgte at beskrive matematikken<br />

ved hjælp af n<strong>og</strong>le “moderstrukturer”, der skulle erstatte det hidtidige “kludetæppe”,<br />

der havde været anvendt til beskrivelse af matematikken. De enkelte klude bestod af de<br />

forskellige matematiske områder, såsom aritmetik, geometri, differientalregning, m.v.<br />

Tanken om i stedet at kunne beskrive matematikken ved hjælp af disse “moderstrukturer”<br />

fik stor betydning for det pædag<strong>og</strong>iske syn, der prægede de læseplaner, der beskrev den<br />

nye matematik.<br />

Jean Piaget havde, uafhængigt af Bourbaki-gruppen, udarbejdet en teori om udviklingen<br />

af erkendelse, hvori han blandt andet beskriver tre operationelle strukturer i et<br />

barns manipulering med objekter. Disse strukturer viste sig at have n<strong>og</strong>en lighed med<br />

14


de tre “moderstrukturer”, Bourbaki-gruppen havde beskrevet matematikken ud fra,<br />

hvilket førte til, at læring af matematik blev knyttet nærmere til træk ved den generelle<br />

k<strong>og</strong>nitive udvikling. At dette strukturalistiske syn på matematikken fik betydning for<br />

læseplanstænkningen i Danmark fremgår af følgende citat fra 1976 af Hans Nygaard<br />

Jensen:<br />

“Af særlig interesse i forbindelse med matematikken er det, at nyere pædag<strong>og</strong>isk-psykol<strong>og</strong>iske<br />

forskningresultater synes at vise, at barnet i sin intellektuelle udvikling betjener<br />

sig af bevidsthedsstrukturer som for eksempel mængde, ordning, relation m. fl. Ikke at<br />

forstå på den måde, at man derfor skal indlære disse begreber i begynderundervisningen,<br />

men at man ved tilrettelæggelsen af undervisningen bør være i overensstemmelse med<br />

det “funktionelle” i disse begreber”. (Jensen i Skovsmose, 1981).<br />

Denne tro på, at man kunne forbedre læring <strong>og</strong> undervisning i matematik med læseplaner,<br />

hvor teoretiske strukturbeskrivelser inden for matematik <strong>og</strong> epistemol<strong>og</strong>i udgjorde<br />

det videnskabelige grundlag på tværs af kulturer, viste sig hurtigt ikke at kunne holde.<br />

Således skriver Jens Høyrup:<br />

“Ude fra verden forlyder det, at <strong>matematikundervisningen</strong> i USA’s skoler er på vild baglæns<br />

flugt fra tressernes “nye matematik” til den gammelkendte regning. Helt så voldsomt<br />

går det ikke til i Europa, <strong>og</strong> da slet ikke i Danmark. Også hos os er det d<strong>og</strong> klart, at<br />

tingene er i skred: De mennesker, der drøfter, udformer eller planlægger skolens matematikundervisning,<br />

forfægter i dag bestemt ikke helt de samme ideer som for 15 år siden,<br />

<strong>og</strong> de skolebøger, som i dag repræsenterer “ny matematik”, er ganske andre end dem, der<br />

kom på markedet for ca. 10 år siden.” (Høyrup, 1979, p. 49).<br />

N<strong>og</strong>le af de tanker, som <strong>og</strong>så har haft betydning for den nuværende læseplan for matematik<br />

i den henseende, at undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs<br />

erfaringsgrundlag, <strong>og</strong> at undervisningen skal lægge op til problembehandling, er mere<br />

eller mindre direkte med i de tanker om <strong>matematikundervisningen</strong>, som Bent Christiansen<br />

allerede i 1984 gav udtryk for i artiklen “Selvvirksomhed <strong>og</strong> erfaringer i <strong>matematikundervisningen</strong>”:<br />

“Efter den første bølge i de verdensomspændende reformer af <strong>matematikundervisningen</strong><br />

i tresserne har brugen af begreber fra mængdelæren som pædag<strong>og</strong>isk hjælpemiddel fundet<br />

en beskeden placering, som svarer til en almindelig erkendelse af, at “mængdelærens<br />

spr<strong>og</strong>” først på de senere klassetrin har en hensigtsmæssig funktion over for indlevelsen i<br />

fagets begreber <strong>og</strong> brugen af disse.<br />

15


Fra sidst i tresserne ses en hastigt voksende tilslutning til, at arbejdsprocessen <strong>og</strong> i tilknytning<br />

hertil elevernes selvvirksomhed må være de bærende elementer i <strong>matematikundervisningen</strong>.<br />

Matematikken opfattes i stigende grad <strong>og</strong>så som aktivitet, <strong>og</strong> “matematiske<br />

aktiviteter” betragtes yderligere som en hensigtsmæssig forberedelse til opnåelse<br />

af “den sædvanlige” faglige rutine <strong>og</strong> viden”. (Christiansen, 1984, p. 40).<br />

Med “den nye matematik” begyndte inddragelsen af matematik allerede ved skolestarten;<br />

“matematik for alle” blev et sl<strong>og</strong>an, <strong>og</strong> udviklingen skulle vendes, så matematik<br />

fra at være et område, som kun en del af eleverne i folkeskolen fik undervisning i, blev<br />

et område, alle skulle undervises i. Dette gav anledning til bekymring for, om denne<br />

bredere <strong>og</strong> mere praktiske tilgang til matematik ville medføre en forringelse af læringen<br />

af matematik.<br />

Bekymringen skyldtes blandt andet, at matematiske aktiviteter, hvor elevens selvvirksomhed<br />

blev n<strong>og</strong>et centralt, ofte i debatten “glemte”, at selvvirksomheden skulle<br />

sikre læring af matematikkens faglige kvaliteter <strong>og</strong> anvendelsen af disse <strong>og</strong> ikke alene<br />

være et mål i sig selv. Denne bekymring, som måske stadig kan siges at være aktuel af<br />

samme grund, skyldtes den tendens, som kom til udtryk i nedenstående citat af K.F.<br />

Hansen, som B. Christiansen henviser til i sin artikel. I citatet peges der på flere af de<br />

elementer i <strong>matematikundervisningen</strong>, der er indeholdt i den nuværende læseplan fra<br />

1995. Selv om B. Christiansen så de positive sider i denne udvikling, pegede han på,<br />

at denne udvikling kunne føre til store vanskeligheder med at sikre den faglig viden<br />

<strong>og</strong> faglige færdigheder. Den nuværende debat tyder på, at disse forudsete vanskeligheder<br />

stadig ikke er ryddet af vejen.<br />

“Dette betyder, at man ud fra de erfaringer <strong>og</strong> oplevelser, som eleverne i forvejen er i<br />

besiddelse af, giver dem mulighed for at gøre yderligere erfaringer, giver dem nye oplevelser<br />

som gerne skulle resultere i, at de foretager nye overvejelser. Samspillet mellem<br />

erfaringer/oplevelser <strong>og</strong> overvejelser danner basis for dannelse af viden. ... Det er en<br />

undervisningsform, hvis mål er det er at sætte eleverne i situationer, som åbner op for<br />

deres egne muligheder <strong>og</strong> som fremmer deres lyst til at arbejde <strong>og</strong> udvikles. Det er en<br />

undervisningsform, som giver eleverne mulighed for at påvirke deres egen arbejdssituation,<br />

at mindske styringen fra såvel lærer som læreb<strong>og</strong>smaterialer, at øge mulighederne<br />

for løsning af selvstillede <strong>og</strong> selvformulerede problemer, af muligheden for selvstændig<br />

stillingtagen <strong>og</strong> for at tænke kreativt”. (Hansen i Christiansen, 1984, p. 41).<br />

Dette citat, som stammer fra 1982, indeholder for det første mange af de aspekter ved<br />

undervisningen både generelt <strong>og</strong> mere specifikt for matematik, som er med i den beskrivelse<br />

af faget, der kom med 1993-folkeskoleloven. For det andet indeholder citatet ele-<br />

16


menter fra den kritiske pædag<strong>og</strong>ik inden for matematik, som gennem Ole Skovsmose<br />

(1980-81) <strong>og</strong> M<strong>og</strong>ens Niss (1980) har haft indflydelse på det matematiksyn, der har<br />

været dominerende i Danmark de sidste 20-25 år.<br />

De tanker om matematikundervisning, der er kommet til udtryk i de nuværende<br />

læseplaner, er altså ikke helt nye, <strong>og</strong> ny er heller ikke bekymringen for, om en undervisning<br />

med vægt på elevens selvvirksomhed i sociale sammenhænge vil føre til den<br />

ønskede matematiske viden <strong>og</strong> kunnen, som er målet med faget i folkeskolen.<br />

Internationalt blev der med publikationen “New Trends in Mathematics Teaching”<br />

udsendt af UNESCO i 1979 fokuseret på flere af de centrale aspekter, der har betydning<br />

for det syn på matematik, der kommer til udtryk i den vejledende læseplan i Danmark,<br />

hvor betydningen af en udforskende holdning hos eleven som grundlag for læring bliver<br />

fremhævet sammen med samtalens betydning i undervisningen (UNESCO, 1979).<br />

Følgende citat er fra rapportens afsnit om begynderundervisningen i matematik:<br />

“Udviklingen af en udforskende holdning er et mål, som både har en samfundsmæssig<br />

<strong>og</strong> en psykol<strong>og</strong>isk baggrund. Samfundet, fordi mangfoldigheden af spørgsmål, i hvilke<br />

matematik indgår, gør det umuligt at give barnet adgang til arbejdsmidler, der kan<br />

være af betydning over for alle de problemer, som de vil møde senere i livet. Og psykol<strong>og</strong>isk,<br />

fordi eleven ikke lærer matematik ved at overveje den samlede matematiske struktur,<br />

men ved en gennemtænkt dial<strong>og</strong>, som det er lærerens opgave at fremkalde.”<br />

(Christiansen, 1984, p. 43).<br />

Matematik- <strong>og</strong> læringssyn i relation til læseplanen for matematik<br />

Synet på, hvilken kontekst et fag skal knyttes til, <strong>og</strong> hvordan faget læres, er af betydning for<br />

udviklingen af evaluerings- <strong>og</strong> vurderingsredskaber i faget <strong>og</strong> bør derfor medtænkes ved udarbejdelse<br />

af disse. Derfor vil der nedenfor blive redegjort for n<strong>og</strong>le fremtrædende synspunkter<br />

på, hvilken kontekst matematikken bør knyttes til, <strong>og</strong> hvordan matematik læres.<br />

Da matematik måske mere end n<strong>og</strong>ensinde tidligere i vores historie har betydning<br />

for samfundets udvikling i en verden, hvor teknol<strong>og</strong>ien er synlig overalt, er der af samfundsmæssige<br />

grunde et stort behov for at få uddannet borgere, der med en naturvidenskabelig<br />

eller teknisk uddannelse kan matche den internationale teknol<strong>og</strong>iske udvikling.<br />

Matematikken finder i dag ikke kun anvendelse inden for naturvidenskaben, men <strong>og</strong>så<br />

inden for humanistisk <strong>og</strong> samfundsvidenskab. Derfor er der i indholdet af matematikken<br />

lagt vægt på, at læringen sker i relation til matematikkens anvendelse. Matematik i<br />

anvendelse er et hovedområde i den vejledende læseplan. Dette skal ud over at være<br />

knyttet til den økonomisk-teknol<strong>og</strong>iske værdi for samfundet <strong>og</strong>så ses som et led i den<br />

personlige udvikling af det enkelte menneske i et demokratisk samfund. Således at<br />

den enkelte borger ud fra en basisviden <strong>og</strong> -kunnen vil være i stand til at vurdere <strong>og</strong><br />

17


ytre sig, når han eller hun møder beskrivelser, argumenter <strong>og</strong> ræsonnementer, der bygger<br />

på matematik. Udviklingen i samfundet afspejler sig således i, hvad det er, der regnes<br />

for værdifuldt at lære for eleven i folkeskolen. I forbindelse med det samfundsmæssige<br />

aspekt er det værd at være opmærksom på, at et mål for undervisningen er, at eleven<br />

får sådanne oplevelser med faget, at det giver mulighed for at udvikle en positiv holdning<br />

til at lære matematik. Et mål, der endnu ikke systematisk er blevet forsøgt evalueret.<br />

Udgangspunktet for tilrettelæggelsen af undervisningen er den enkelte elev, der kommer<br />

i skolen med personlige forståelser <strong>og</strong> forudsætninger for matematiske begreber<br />

erhvervet uden for skolen. Denne forståelse skal eleven have mulighed for at kunne give<br />

udtryk for. Det er lærerens arbejde at skabe situationer, hvor eleven kan få denne mulighed<br />

for at formulere sig, situationer, der så af læreren kan anvendes som grundlag for en<br />

undervisning, der kan danne grundlag for udvikling af den enkelte elevs matematiske<br />

begreber ud fra dennes forudsætninger <strong>og</strong> potentiale.<br />

Den behavioristiske læringsfilosofi bygger på, at eleven lærer mentalt at reagere på<br />

forskellige typer af problemstillinger, traditionelt opgaver, der skal løses ved at anvende<br />

bestemte procedurer, det vil sige i en stimulus-responsproces. Dette syn på læringsprocessen<br />

har gennem mange årtier været den dominerende for tilegnelse af matematiske<br />

begreber <strong>og</strong> findes stadig mere eller mindre direkte i dele af de tekster, der findes i de<br />

forskellige matematik-læreb<strong>og</strong>ssystemer. Dette syn er d<strong>og</strong> med større eller mindre hastighed<br />

ved at vige for k<strong>og</strong>nitive læringsfilosofier, der alle bygger på et konstruktivistisk<br />

syn på erkendelse. Ifølge Ole Björkqvist gælder:<br />

“Konstruktivism i undervisningssammanhang berör den centrala frågan hur en individ<br />

erhåller kunskap. Dess rötter ligger dels i filosofin och dels i den k<strong>og</strong>nitiva psykol<strong>og</strong>in.<br />

Inom matematikens och naturvetenskapernas didaktik har konstruktivistiska synsätt<br />

erhållit stor uppmärksamhet och påverkat läroplansarbetet i olika länder. Så inflytelsesrika<br />

är de konstruktivistiska ideerna i dag, att det kan vara svårt att finna matematikdidaktiker<br />

som inte i någon utsträckning omfatter dem.” (Björkqvist, 1993, p.8).<br />

Af de forskellige konstruktivistiske retninger er den socialkonstruktivistiske den, der har<br />

fået den største betydning, da den understreger betydningen af, at <strong>matematikundervisningen</strong><br />

finder sted i en social sammenhæng, som har betydning for den enkelte elevs<br />

læring. Matematikdidaktikeren P. Ernest udtrykker i 1991 dette i følgende citat:<br />

18<br />

“Mathematics and science are both social constructs, and like all human knowledge<br />

they are connected by shared function, the explanation of human experience in the<br />

context of a physical (and a social) world.” (ibid.).


Det vil sige, at matematikken opfattes som en social konstruktion, opbygget gennem<br />

generationer ved en proces, der stadig pågår.<br />

I ovennævnte artikel formulerer Ole Björkqvist en række konsekvenser, som han<br />

mener, et socialkonstruktivistisk læringssyn må have for <strong>matematikundervisningen</strong>.<br />

Nedenfor er n<strong>og</strong>le af disse konsekvenser sammenlignet med beskrivelser af faget i<br />

Undervisningsministeriets Faghæfte nr. 12 Matematik:<br />

• Matematiken som individuel konstruktion bör ha ett eget värde för eleven.<br />

Folkeskolens opgave er ..., der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige<br />

udvikling. (§1 i Lov om folkeskolen.)<br />

• Det är viktigt för en elev att ha konkreta upplevelser av situationer som kan<br />

matematiseras. Begreppsbildning bygger på strukturella likheter i erfarenheter.<br />

Variation av de kontexter som utnyttjas i undervisningen befrämjar livskraft i föreställningar<br />

som uppstår. Upplevelsen av att en viss kunskap är allmängiltig baserar sig mer<br />

än något på att den testats mot en stor mängd sinnesintryck. Brist på variationer kan<br />

leda til en förstärkning av speciella rutiner. Matematiken stelnar i sådana fall i sin form<br />

vid alttför tidig ålder.<br />

Anvendelse af matematik i mange forskellige sammenhænge indgår i undervisningen.<br />

(CKF’en for matematik)<br />

• Matematiska tillämpningar är ett viktigt element vid planering av undervisning i<br />

matematik.<br />

“Matematik i anvendelse” er overskrift i den vejledende læseplan på begynder-, mellem<strong>og</strong><br />

afsluttende trin.<br />

• Effektiv representation av kollektiv kunskap är viktig. Matematik bör vara kommunicerbar<br />

på alla nivåer.<br />

Matematikens möjlighet till successiva abstraktioner är ett unikt kännetecken. Abstraktioner<br />

har stort värde vid kunskapsförmedling och förmåga att abstrahera utgör ett<br />

viktigt mål vid matematikundervisning.<br />

Ræsonnementer <strong>og</strong> abstraktioner præger i stigende grad arbejdet med faget, <strong>og</strong> mere<br />

præcise faglige <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>lige beskrivelser kan benyttes til at redegøre for tankegange <strong>og</strong><br />

som led i kommunikation. (Vejledende læseplan afsluttende trin).<br />

• Läraren är med sin yrkesskicklighet den som har samhällets förtroende att förmedla<br />

kulturellt kapital. Det bör inte ses som indoktrinering. Läraren är inte en absolut,<br />

men väl en provisorisk auktoritet.<br />

Hovedopgaven for læreren er at få skabt et undervisningsmiljø i klassen, hvor den<br />

enkelte elev føler medansvarlig for sin egen læring (Faghæfte 12, Matematik, side 25).<br />

19


• Språklig variation ingår som en del av den kontextuella variationen.<br />

I sådanne sammenhænge indgår hverdagsspr<strong>og</strong> i samspil med matematikkens spr<strong>og</strong> i<br />

form af tal, tegninger <strong>og</strong> andre fagudtryk (CKF’en for matematik).<br />

• Läraren bör förmedla inte bara matematik utan också sin syn på matematikens<br />

plats i samhället och sin egen personliga värdering av matematiken och dess delar.<br />

Detta utökar de kontextuella aspekterna och hjälper eleven att se kritiskt på sin<br />

egen kunskap.<br />

Fagmatematikeren ... Matematiklæreren i skolen skal derimod i høj grad selv vælge det<br />

faglige indhold inden for læseplanenes rammer, så det lever op til skolens <strong>og</strong> fagets formålsbeskrivelse.<br />

(Faghæfte 12, Matematik, side 20).<br />

• Växelverkan med andra elever i matematiska sammanhang hjälper eleven att testa<br />

sin kunskap i avseende på livskraft.<br />

Det er nødvendigt, at eleverne opnår forståelse for, at de indgår i et fællesskab, der<br />

tilbyder fordele, men som <strong>og</strong>så kræver hensyntagen. Dial<strong>og</strong>en med andre kan være af<br />

betydning for den enkelte elevs læring,...(Faghæfte 12, Matematik, side 25).<br />

• Matematiska problem, paradoxer och tankenötter är viktiga element vid undervisningsplanering.<br />

Eleverne skal opnå et handleberdskab over for problemer, der ikke er af rutinemæssig<br />

art,...(CKF’en for matematik)<br />

• Individens matematiska l<strong>og</strong>ik är också en konstruktion. Den utvecklas ur kontextuell<br />

variation (inklusive social växelverkan), och kan ha stora inslag av icke-matematisk<br />

l<strong>og</strong>ik. Att förutsätta att en elev skall resonera i enlighet med bestämda l<strong>og</strong>iska principer<br />

är oförenligt med varje variant av konstruktivism.<br />

• En ökande förmåga att reflektera över det egna tänkandet kan befrämjas genom att<br />

man gör eleven uppmärksam på hur han tänkar och på att andra personer kan tänka<br />

på ett annat sätt.<br />

I alle sammenhænge – det gælder både rent faglige forløb <strong>og</strong> ved arbejdet med tværgående<br />

emner <strong>og</strong> problemstillinger – er det af betydning, at eleverne samarbejder med<br />

andre elever. (Faghæfte 12, Matematik, side 25).<br />

• Egna konstruktioner (“kreativitet”) kan uppmuntras som någonting centralt vid<br />

matematikinlärning.<br />

Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse <strong>og</strong> fremme deres fantasi <strong>og</strong><br />

nysgerrighed (CKF’en for matematik).<br />

• I matematiken är det ofta möjligt att ställa sig frågan “Vad skulle hända om vi inte<br />

accepterar ett visst tänkesätt?” i stället för att hänvisa till sanningar genom att säga<br />

“Så är det jo inte!”<br />

Gennem beskæftigelse med det matematiske modelbegreb opnås erfaring om matematikkens<br />

muligheder <strong>og</strong> begrænsninger i praktiske situationer. (CKF’en for matematik).<br />

20


• Läraren analyserar elevtänkandet och förutser effekterna då det konfronteras med i<br />

samhället rådande sätt att tänka. Uppfattninger som kan kommuniceras n<strong>og</strong>grant<br />

till andra har potentiellt större livskraft. Precision i den matematiska kommunikation<br />

som eleverna förmedlar är ofta viktig.<br />

I elevernes selvstændige arbejde <strong>og</strong> gennem samtaler skal de kunne benytte spr<strong>og</strong>lige<br />

beskrivelser, hvori indgår faglige udtryksformer med forskellig grad af præcision.<br />

(CKF’en for matematik).<br />

• Läraren bedömar elevernas uppfattningar i avseende på deras kvalitet, utgående från<br />

sin egen kunskapssyn och sin vision av matematikens plats i samhället i framtiden.<br />

Desuden vil bestemmelserne i loven om, at der i samarbejdet mellem læreren <strong>og</strong> den<br />

enkelte elev løbende skal fastlægges mål for undervisningen – <strong>og</strong> som følge heraf <strong>og</strong>så<br />

foretages en løbende evaluering – lægge op til nye <strong>og</strong> mere nuancerede vurderingsformer<br />

over for elevens faglige produkter <strong>og</strong> arbejdsformer. Den traditionelle “facit-orienterede”<br />

bedømmelse vil ikke længere være tilstrækkelig. (Faghæfte 12, Matematik, side 20).<br />

Sammenligningen af teksterne viser, at mange af de konsekvenser af didaktisk art, som<br />

et konstruktivistisk læringssyn bør have ifølge Ole Björkqvist, er mere eller mindre<br />

indeholdt i folkeskoleloven, CKF’en <strong>og</strong> den vejledende læseplan for matematik. Derfor<br />

kan ovennævnte konsekvenser i forskellig grad <strong>og</strong> sammenhæng anvendes af læreren<br />

som pejlemærker i undervisningen. Desuden kan de i forbindelse med den løbende<br />

evaluering af undervisningen opfattes som mål, der kan gøres til genstand for vurderinger<br />

i forbindelse med en evaluering af undervisningen med hensyn til, om denne<br />

har givet eleven de muligheder for læring, som et socialkonstruktivistisk syn på læring<br />

kan siges at lægge op til. Dette bør derfor medtænkes ved udarbejdelsen af nye vurderings-<br />

<strong>og</strong> evalueringsmaterialer, så disse giver eleverne mulighed for at vise læring af<br />

det af læreren intenderede.<br />

Spr<strong>og</strong>et, undervisningsdifferentiering <strong>og</strong> løbende evaluering i<br />

<strong>matematikundervisningen</strong><br />

Da spr<strong>og</strong>et, undervisningsdifferentiering <strong>og</strong> løbende evaluering er begreber, der bør<br />

have stor betydning i relation til <strong>matematikundervisningen</strong> <strong>og</strong> dermed vurderinger <strong>og</strong><br />

<strong>evalueringer</strong> af denne, vil disse begreber kort blive omtalt i det følgende som baggrund<br />

for udvikling af vurderings- <strong>og</strong> evalueringsredskaber.<br />

Spr<strong>og</strong>ets betydning for læring af matematik har gennem de sidste årtier fået større<br />

<strong>og</strong> større opmærksomhed dels gennem opfattelsen af, at matematik som et spr<strong>og</strong> med<br />

tal, tegn <strong>og</strong> symboler udgør et spr<strong>og</strong> i sig selv, dels i arbejdet med den matematiske<br />

begrebsudvikling, hvor begreberne skal knyttes til hverdagsspr<strong>og</strong>et.<br />

Spr<strong>og</strong>ets rolle er, som det er understreget af Vygotsky (1971) <strong>og</strong> Høines (1987) af<br />

21


stor betydning, ikke alene for kommunikationen i <strong>og</strong> om matematik, som henholdsvis<br />

fagspr<strong>og</strong> <strong>og</strong> hverdagsspr<strong>og</strong>, men <strong>og</strong>så som redskab til at udvikle begreber. Eleven skal<br />

gennem anvendelse af matematikken i situationer, der er meningsfulde for eleven, få<br />

tillid til, at han eller hun kan udvikle sin viden <strong>og</strong> kunnen ved at deltage i de samtaler,<br />

der er en del af grundlaget for den matematiske begrebsudvikling, som det blev<br />

understreget i forrige afsnit om socialkonstruktivisme.<br />

De to sidste begreber, der skal omtales i dette kapitel, er undervisningsdifferentiering<br />

<strong>og</strong> løbende evaluering, som hænger sammen, idet en løbende intern evaluering er et nødvendigt<br />

grundlag for undervisningsdifferentiering. Undervisningsdifferentiering er det<br />

princip, som i folkeskolelovens §10 er omtalt ved differentierede undervisningsforløb,<br />

<strong>og</strong> den løbende evaluering af den enkelte elevs udbytte er omtalt i § 13.<br />

Undervisningsdifferentiering er defineret af Vagn Rabøl Hansen m.fl. som:<br />

Et princip for undervisning, der bygger på samarbejde. Her indgår elevernes forskellige<br />

forudsætninger, potentialer <strong>og</strong> motiver med henblik på at nå såvel almene som specielle<br />

mål. (Hansen m. fl., 1998, p. 67).<br />

Denne definition peger på, at der bør arbejdes med forskellige mål i relation til de enkelte<br />

elever, hvilket er en naturlig følge af, at udgangspunktet for undervisningen er den enkelte<br />

elev, <strong>og</strong> at dennes læring udvikles gennem konstruktivistiske processer. Når målene for<br />

forskellige elever kan være forskellige, er det nødvendigt for læreren at have flere forskellige<br />

redskaber til rådighed, når den enkelte elevs udvikling skal vurderes <strong>og</strong> evalueres. Grundlaget<br />

for en undervisningsdifferentiering, der kan fremme den enkelte elevs udvikling<br />

mod bestemte mål, er en løbende intern evaluering. Denne evaluering omhandler både<br />

udviklingen hos den enkelte elev <strong>og</strong> udviklingen af undervisningen, idet den løbende<br />

evaluering skal ses som en integreret del af undervisningen til at fremme kvaliteten af<br />

undervisningen generelt.<br />

Dette kommer til udtryk i Poul Skovs formulering af følgende hovedformål med<br />

en løbende intern evaluering:<br />

At give viden om elevernes forudsætninger, muligheder, behov <strong>og</strong> interesser fagligt <strong>og</strong> på<br />

andre områder samt at give viden om elevernes udvikling på disse områder.<br />

At give viden om undervisningens fortrin, mangler <strong>og</strong> muligheder i forhold til den<br />

aktuelle elevgruppe. (Skov, 1993, p. 2).<br />

Ud over i dette kapitel at have beskrevet træk ved den historiske baggrund for den nuværende<br />

læseplan er begreberne socialkonstruktivisme, spr<strong>og</strong>et, undervisningsdifferentie-<br />

22


ing <strong>og</strong> den løbende evaluering blevet omtalt, fordi de alle direkte eller indirekte indgår i<br />

beskrivelsen af folkeskolens formål, <strong>matematikundervisningen</strong>s formål, CKF’en eller<br />

den vejledende læseplan <strong>og</strong> derfor bør inddrages i perspektiveringen af de nuværende vurderings-<br />

<strong>og</strong> evalueringsmaterialer <strong>og</strong> -former såvel som ved udviklingen af disse.<br />

23


Kapitel 2<br />

Tanker, teorier, modeller i tilknytning til vurderinger <strong>og</strong><br />

<strong>evalueringer</strong> af matematikundervisning<br />

Når der i overskriften indgår både begrebet vurdering <strong>og</strong> begrebet evaluering, sker det<br />

ud fra et syn om, at disse begreber ikke er synonyme, men beskriver to forskellige processer,<br />

som de er beskrevet i Assessment Standards for School Mathematics, NCTM:<br />

Vurdering: Assessment is the process of gathering evidence about a student’s knowledge<br />

of, ability to use, and disposition toward mathematics and making inferences from that<br />

evidence for a variety of purposes.<br />

Evaluering: Evaluation refers to the process of determining the worth of, or assigning<br />

a value to, something on the basis of careful examination and judgement. (NCTM,<br />

1996).<br />

<strong>Vurderinger</strong> indgår derfor i disse definitioner i grundlaget for en evaluering af elevernes<br />

udbytte, som dette kommer til udtryk gennem viden, kunnen <strong>og</strong> holdninger. Evalueringen<br />

bygger på en bestemt målsætning ud fra et bestemt værdigrundlag. Herved får<br />

evaluering en mere overordnet betydning i forhold til vurdering.<br />

Den voksende interesse for matematikkens didaktik internationalt har medført<br />

meget store ændringer i fagets indhold <strong>og</strong> de metoder, der anvendes i undervisningen<br />

for at fremme læringen hos den enkelte elev, uden at der er sket en tilsvarende ændring<br />

i de vurderings- <strong>og</strong> evalueringsformer, der anvendes i faget. “Education is slow to change,<br />

but testing is slower” (McLean, 1990, i Van den Heuvel-Panhuizen, 1996).<br />

Problemet har været erkendt i flere årtier, <strong>og</strong> der er internationalt blevet igangsat<br />

mange projekter for at udvikle alternative redskaber til vurdering <strong>og</strong> evaluering af både<br />

udbytte med henblik på udvikling af læringen hos den enkelte elev <strong>og</strong> det samlede udbytte<br />

af undervisningen hos en bestemt population af elever.<br />

En af grundene til at der generelt ikke blev udviklet vurderings- <strong>og</strong> evalueringsredskaber<br />

parallelt med den nye matematik fra 1960erne, var måske, at der inden for psykometrien<br />

var sket en udvikling af testinstrumenterne, der gjorde, at der på dette tidspunkt var<br />

stor optimisme med hensyn til mulighederne for, at disse ville kunne give valide informa-<br />

24


tioner om elevers præstationer ved besvarelsen af disse test. Dette kommer til udtryk i følgende<br />

citat fra rapporten om undersøgelsen, FIMS, First International Mathematics<br />

Study, den første store internationale undersøgelse af elevers matematik-præstationer<br />

udført af IEA 1 .<br />

“There is one field in which a considerable sophistication has developed since 1920:<br />

The field of achievement testing. It is possible now to study the degree and nature of a<br />

student’s understanding of school subjects with a subtlety not previously available.<br />

Modern objective achievement tests, when properly developed and interpreted, offers<br />

one of the most powerful tools available for educational research. Findings been made<br />

through their use that rise far above common sense” (Bloom <strong>og</strong> Foskay in T. Husén<br />

(ed.), 1967, p. 65).<br />

Denne tro på anvendelse af “achievement test” i store internationale komparative undersøgelser,<br />

hvor opgaverne i testen ud over indhold er valgt ud fra kriterier, der er stillet på<br />

baggrund af psykometriske <strong>og</strong> statistiske overvejelser anvendes stadig. Et eksempel er<br />

TIMSS, The Third International Mathematics and Science Study, en international<br />

undersøgelse om matematik <strong>og</strong> naturvidenskabelige fag fra 1995, som Danmark delt<strong>og</strong><br />

i. Men udarbejdelse <strong>og</strong> anvendelse af test alene på denne baggrund er ikke tilstrækkeligt<br />

til at kunne indhente informationer om alle de mål, der er opstillet for <strong>matematikundervisningen</strong><br />

i dag. Om dette vidner en række tiltag, der internationalt er gjort for at udvikle<br />

vurderings- <strong>og</strong> evalueringsmaterialer <strong>og</strong> former, der kan belyse i hvor høj grad de mange<br />

forskellige mål for <strong>matematikundervisningen</strong> er opfyldt. Eksempler på sådanne tiltag<br />

vil blive beskrevet i det følgende.<br />

“Realistisk matematikundervisning” i Holland<br />

I sin doktorafhandling “Assessment and Realistic Mathematics Education”, 1996 beskriver<br />

Marja Van den Heuvel-Panhuizen de projekter, der blev sat i gang med “den nye<br />

matematik” i både grundskolen <strong>og</strong> ungdomsuddannelserne i Holland. Afhandlingen<br />

beskriver vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> samt hvorledes disse begreber kan knyttes til<br />

implementeringen af “realistisk matematikundervisning”, det vil sige den nye matematik<br />

i Holland. “Realistisk matematikundervisning” blev udviklet dels på grund af de<br />

generelle internationale tendenser inden for faget i 1960erne, dels som et alternativ til<br />

de retninger, <strong>matematikundervisningen</strong> t<strong>og</strong> i lande som USA (“New math”), Frankrig<br />

<strong>og</strong> Belgien (“Structuralistic”) <strong>og</strong> England (“Practical mathematics”).<br />

1) The International Association for the Evaluation of Educational Achievement.<br />

25


Panhuizens afhandling fokuserer på udvikling af vurderings- <strong>og</strong> evalueringsværktøjer,<br />

der kan anvendes i en løbende evaluering, der har til formål at støtte undervisnings- <strong>og</strong><br />

læringsprocesser på begyndertrinnet <strong>og</strong> mellemtrinnet i grundskolen. Dette gøres gennem<br />

en nytænkning af indholdet af skriftlige prøveopgaver, hvor det centrale er kort formulerede<br />

problemstillinger, hvor den enkelte elev opfordres til at nedskrive det, han eller hun<br />

tænker på i forsøget på at løse problemet.<br />

Inspirationen til afhandlingen var den hollandske matematik-didaktiker Hans<br />

Freudenthals syn på matematikundervisning, et syn, der blev bestemmende for udviklingen<br />

af faget i Holland <strong>og</strong> dermed for implementeringen af “realistisk matematikundervisning”,<br />

som kort kan karakteriseres ved, at matematik opfattes som en menneskelig<br />

aktivitet, hvor “matematisering” er n<strong>og</strong>et centralt, hvilket kommer til udtryk i<br />

følgende citat af Freudenthal:<br />

“What humans have to learn is not mathematics as a closed system, but rather as an<br />

activity, the process of mathematizing reality and if possible even that of mathematizing<br />

mathematics” (Van den Heuvel-Panhuizen, 1996, p. 10).<br />

Begrebet “matematisering”, beskrives i tilknytning til den “realistiske matematikundervisning”<br />

ved to dimensioner. Som en “horisontal matematisering”, hvor matematikken<br />

anvendes til at skabe sammenhæng <strong>og</strong> løse problemer i situationer, som den enkelte<br />

elev oplever eller får kendskab til i sin dagligdag, <strong>og</strong>så uden for skolen. Matematisering af<br />

denne art handler om, at eleven skal kunne “oversætte” fra hverdagsspr<strong>og</strong>et til matematikkens<br />

symbolspr<strong>og</strong> <strong>og</strong> vice-versa. For eksempel gennem at kunne repræsentere matematiske<br />

begreber på forskellig måde <strong>og</strong> i forskellige kontekster samt kunne opstille <strong>og</strong> kritisere<br />

matematiske modeller, som de kommer til udtryk i hverdagssammenhænge. Tilsvarende<br />

er der en “vertikal matematisering”, hvor matematiseringen sker inden for selve<br />

matematikken, det vil sige, hvor eleven skal kunne “kommunikere” i “matematikkens<br />

verden” ved hjælp af det matematiske symbolspr<strong>og</strong>. Distinktionen mellem den horisontale<br />

<strong>og</strong> den vertikale matematisering er væsentlig at have for øje i forbindelse med vurderinger<br />

<strong>og</strong> evaluering af matematik specielt ved konstruktion af opgaver til brug ved vurderinger<br />

i folkeskolen. Det er den horisontale matematisering, der er den primære i folkeskolens<br />

matematikundervisning, hvor matematikken skal knyttes til eleven <strong>og</strong> dennes<br />

erfaringsverden, hvilket ikke er ensbetydende med, at der ikke skal arbejdes med den<br />

vertikale matematisering med henblik på at skabe grundlag for udvikling af denne i<br />

ungdomsuddannelserne.<br />

For at få informationer om i hvilken grad en elev har tilegnet sig en viden <strong>og</strong> kunnen,<br />

der kan komme til udtryk i en “matematiserings-kompetence”, er det nødvendigt at have<br />

et bredt spektrum af vurderings- <strong>og</strong> evalueringsredskaber, hvilket bliver understreget i føl-<br />

26


gende citat af Freudenthal, som Panhuizen har oversat fra hollandsk til engelsk:<br />

“He who wishes to impact something to someone else will also want to find out what the<br />

other already knows, in order to build further upon this. And, if he has taught something,<br />

he will want to find out whether this has taken root(...) and whether something in the<br />

instruction should be altered. (...) one would be blind to the reality of the world and<br />

society should one contend that assessment is unnecessary. By this I mean assessment in the<br />

very broadest sense: questioning, individual oral testing, class written test and exams, as<br />

well as the strict, so-called objective multiple-choice test. The point is to test sensibly. (...)<br />

to test better and more efficiently with each experience, and this means that the function,<br />

rather than the form of assessment is of primary importance” (Freudenthal 1976 i Van<br />

den Heuvel-Panhuizen, 1996, p. 16).<br />

Dette citat understreger behovet for en løbende evaluering, hvor vurdering <strong>og</strong> evaluering<br />

af elevers matematiske viden <strong>og</strong> kunnen er en del af grundlaget for lærerens tilrettelæggelse<br />

af matematikundervisning. Der peges endvidere på den alsidighed, der må<br />

være i vurderings- <strong>og</strong> evalueringsredskaberne for at få troværdige informationer om<br />

elevens faglige forudsætninger <strong>og</strong> potentiale. Problemet var dengang <strong>og</strong> er i dag, at de<br />

redskaber, der anvendes til vurdering <strong>og</strong> evaluering i <strong>matematikundervisningen</strong>, er af<br />

tvivlsom værdi med hensyn til validiteten af det, de skal informere om. For at få forbedret<br />

validiteten er det nødvendigt at udvikle en række af vurderings- <strong>og</strong> evalueringsredskaber,<br />

der giver eleverne muligheder for at demonstrere viden <strong>og</strong> kunnen på en<br />

meget bredere <strong>og</strong> dybere måde, end de traditionelle skriftlige opgaver, der ofte anvendes<br />

i dag, giver mulighed for.<br />

Det følgende er en række af de tiltag, der i Panhuizens afhandling bliver peget på i<br />

forbindelse med “realistisk matematikundervisning” som veje, man kan gå i forsøget<br />

på at gøre vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> vedrørende <strong>matematikundervisningen</strong> mere<br />

kvalificeret. Der peges på:<br />

• Observering af eleverne er en nødvendighed for at få indsigt i matematiserings-processerne.<br />

For at kunne blive opmærksom på den enkelte elevs “afstikkere” i læringsprocessen<br />

fra den af læreren planlagte vej er det nødvendigt, at læreren kan se mulige<br />

indikatorer på elevens tænkning.<br />

• Vurdering <strong>og</strong> evaluering skal være en integreret del af undervisningen.<br />

• Konstruktionen af vurderings- <strong>og</strong> evalueringsredskaber skal kædes sammen med en<br />

øget opmærksomhed på de specielle krav, en løbende evaluering stiller til læreren,<br />

idet de to første punkter understreger lærerens vigtige <strong>og</strong> centrale rolle i evalueringsprocessen.<br />

27


• <strong>Vurderinger</strong> <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> skal ikke kun fokusere på elevernes faglige præstationer,<br />

men <strong>og</strong>så på hvilke opfattelser, forestillinger <strong>og</strong> dermed afledte holdninger til<br />

matematik, eleverne har erhvervet i eller uden for skolen, aspekter, der alle har betydning<br />

for elevens tilgang til undervisningen.<br />

• Hvis informationer om elevens matematiserings-formåen er målet for evalueringen,<br />

må anvendte opgaver <strong>og</strong> problemstillinger være åbne, så eleven får mulighed for<br />

selv at konstruere en besvarelse. Det åbne format er en nødvendighed, når vurderingen<br />

<strong>og</strong> evalueringens mål er informationer om, hvad eleven er parat til at lære,<br />

inden for den af Vygotsky beskrevne “zone for nærmeste udviklingstrin”. Ved det<br />

åbne format er der <strong>og</strong>så mulighed for at kategorisere elevernes løsningsstrategier <strong>og</strong><br />

hermed få et bedre grundlag for den fremtidige undervisning end det mere traditionelle<br />

grundlag, der i stor udstrækning bygger på elevernes besvarelse af lukkede<br />

opgaver.<br />

• Opgaver <strong>og</strong> problemstillinger, der skal anvendes i vurderings- <strong>og</strong> evalueringsøjemed,<br />

skal være motiverende i den betydning, at eleven skal kunne involvere sig <strong>og</strong><br />

ikke opleve opgaven eller problemstillingen som tekstopgaver, hvor et matematisk<br />

begreb er “pakket ind” i en sammenhæng, som eleven oplever som kunstig. Traditionelle<br />

tekstopgaver af denne type fremmer måske snarere en negativ holdning til<br />

matematikken end giver informationer om elevens evne til at matematisere en problemstilling.<br />

På baggrund af ovennævnte syn på matematik ud fra “realistisk matematikundervisning”<br />

er der i Panhuizens afhandling en række forslag til udvikling af vurderingen <strong>og</strong> evalueringen<br />

af denne. Således peger hun på, at lærerne skal lære at observere, så observationerne<br />

kan danne udgangspunkt for anvendelse <strong>og</strong> udvikling af diagnostiske problemstillinger<br />

eller anden form for prøvemateriale til anvendelse i den løbende formative evaluering,<br />

i hvilken samtalen med den enkelte elev er central. Endvidere skal formålet med<br />

vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> være klart for alle i samarbejdet omkring undervisningen af<br />

eleven, det vil sige, at ud over læreren <strong>og</strong> eleven skal elevens forældre <strong>og</strong> samfundets<br />

repræsentanter præsenteres for målet med vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong>.<br />

Af konkrete ideer i forbindelse med udvikling af skriftligt prøvemateriale skal nævnes<br />

ideen med at anvende problemstillinger, der kan informere om elevernes tænkning,<br />

begreber m.v. i forbindelse med introduktion af et nyt begreb. Dette bør ses som et<br />

alternativ til traditionelle opgaver, der ofte har til formål at vise, om eleverne har faktuel<br />

viden <strong>og</strong> færdigheder i at anvende standard-algoritmer. Til forskel fra dette bør læreren<br />

stille problemstillinger, der giver mulighed for at få informationer fra elevens aktuelle<br />

erfaringsverden. Herigennem får læreren et solidt udgangspunkt for introduktionen af<br />

et nyt begreb. Elevernes produktion af deres egen “matematikb<strong>og</strong>” nævnes <strong>og</strong>så som en<br />

28


informationskilde til brug ved vurdering af elevens udvikling <strong>og</strong> elevernes samlede<br />

produktion i en generel evaluering af undervisningen. “Matematikb<strong>og</strong>en” vil kunne<br />

indeholde elevernes “mellemregninger” i stillede prøver i “hovedregning” (som understreges<br />

i den danske læseplan). Dette ikke for at gøre hovedregningsprocessen til en<br />

skriftlig prøve, men for at få informationer om den strategitænkning, der ligger til<br />

grund for elevens svar.<br />

I tilknytning til de tanker, Panhuizen fremkommer med, skal nævnes, at denne er<br />

inspireret af Freudenthals arbejde med at udvikle observations- <strong>og</strong> interviewteknikker,<br />

der kan anvendes i naturlige sammenhænge som en del af undervisningen. Dette er et<br />

alternativ til de mere kliniske observationer <strong>og</strong> interview, som Piaget for eksempel byggede<br />

sin teori på.<br />

Som det fremgår af ovennævnte, er mange af de tiltag, “realistisk matematik” medførte,<br />

stadig aktuelle i forbindelse med vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> af matematikundervisning.<br />

Formålet med vurderinger <strong>og</strong> evaluering er primært didaktisk i form af indsigt<br />

i elevens evne til matematisere “ægte” problemstillinger.<br />

Afsluttende skal det nævnes, at Panhuizens tanker om prøver til brug for vurderinger<br />

<strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> på begynder- <strong>og</strong> mellemtrinnet tager udgangspunkt i følgende tre erkendelser<br />

vedrørende behandling af problemer. At et problem kan løses på flere måder, at<br />

problemer kan have mere end et korrekt svar, <strong>og</strong> at der ikke kan gives et korrekt svar på<br />

alle problemer. Dette kan synes banalt, men en banalitet, der måske burde medtænkes<br />

ved konstruktionen af vurderingsredskaber i en højere grad, end det har været tilfældet<br />

indtil nu.<br />

I et opgør med traditionelle opfattelser i forbindelse med behandling af problemer<br />

<strong>og</strong> “realistisk matematikundervisning” har Panhuizen udviklet problemstillinger til brug<br />

ved skriftlige prøver, der har været inspirationskilde for udvikling af evalueringsmateriale<br />

på begynder- <strong>og</strong> mellemtrinnet i både Sverige <strong>og</strong> Danmark. Endvidere er det de samme<br />

tanker, der ligger til grund for opgaverne, der blev konstrueret til brug for en international<br />

undersøgelse, undersøgelsen Applying Mathematics International, som blev gennemført<br />

i 1998, <strong>og</strong> som Danmark delt<strong>og</strong> i, men hvis resultater endnu ikke er blevet rapporteret.<br />

PRIM-projektet i Sverige<br />

I Sverige udsendte Skolverket i 1996 et diagnostisk materiale, der skulle konkretisere<br />

læseplanen fra 1994 (Lpo 94) <strong>og</strong> være et redskab i vurderingen af den enkelte elevs<br />

færdigheder <strong>og</strong> kundskaber som et led i en analyse af elevens forudsætninger <strong>og</strong> behov<br />

for undervisning. Materialet blev udarbejdet af PRIM-gruppen (PRov I Matematik,<br />

Institutionen för pedag<strong>og</strong>ik, Lärarhögskolan i Stockholm) <strong>og</strong> kan ses som et udviklingsarbejde,<br />

der løbende skulle revurderes gennem justeringer, ændringer <strong>og</strong> tilføjelser<br />

29


i takt med den erfaringsdannelse, materialets anvendelse giver anledning til. Grundlaget<br />

for materialet er et kundskabssyn, som beskrives ved de fakta-, forståelses-, færdigheds<strong>og</strong><br />

fortrolighedskundskaber, som skal ses i sammenhæng, ikke som fire enkelte områder,<br />

der kan ordnes i et hierarki efter vigtighed.<br />

Faktakundskaber er kundskaber, der i n<strong>og</strong>en udstrækning kan vurderes kvantitativt,<br />

da de består i at kunne huske <strong>og</strong> gengive informationer.<br />

Forståelseskundskaber er af kvalitativ art, hvor kvaliteten af den matematiske forståelse<br />

kommer til udtryk i spr<strong>og</strong>et, “spr<strong>og</strong>spillet”, som Wittgenstein knytter matematikken<br />

til (Dahl, 1995).<br />

Færdighedskundskaber kommer til udtryk ved, at eleven ved, hvordan hun eller han<br />

skal løse et problem både på det teoretiske <strong>og</strong> praktiske niveau, som for eksempel når<br />

eleven har tænkefærdigheden “at halvere” <strong>og</strong> praksisfærdigheden at kunne dividere et<br />

firecifret tal med to.<br />

Fortrolighedskundskaber kommer til udtryk, når eleven kan anvende matematikken,<br />

matematisere, i forskellige situationer, hvis kontekst ligger uden for matematikken.<br />

Dagmar Neumann, som er medlem af PRIM-gruppen, beskriver i artiklen Diagnoser<br />

i matematik år 2 (Neumann, 1997), det overordnede syn på kundskaber på følgende<br />

måde:<br />

“När det gäller kunskapens natur, framhåller man i betänkandet att kunskap inte er<br />

en avbildning af världen, utan något vi själva har skapat för att kunna förstå och<br />

hantera världen.”<br />

“Kunskap är på det viset inte sann eller osann, utan något som kan argumenteras för<br />

och avprövas. Kunskap är diskuterbar” (Betänkandet, 1992, p. 76).<br />

Dette syn på kundskaber, sammenholdt med indholdsbeskrivelsen i den svenske læseplan<br />

(Lpo 94) gjorde det klart for PRIM-gruppen, at de diagnostiske prøver, der skulle<br />

udvikles :<br />

30<br />

“... inte skulle kunna bli av den traditionella, kvantitativa modell, där man bedömar<br />

eleverna utifrån antalet korrekt lösta uppgifter. De problem som skulle formuleras måste<br />

vara sådana som gjorde det möjligt att upptäcka de unga elevernas mer eller mindre<br />

kvalificerade sätt att förstå på. “Nakna sifferuppgifter”, avsedda att pröva förmågan at<br />

använda algoritmerna för de fyra räknesätten, eller tabellkunskaper, var således inte av<br />

intresse” (ibid.).


Konstruktionen af skriftlige opgaver, der kan motivere eleven til at udtrykke sig, så<br />

hendes eller hans tænkning kommer til udtryk i form af mere end fakta- <strong>og</strong> færdighedskundskaber,<br />

er meget vanskelig, da det erfaringsmæssigt er meget vanskeligt for<br />

elever at redegøre for, hvad de har tænkt selv på det afsluttende trin i folkeskolen.<br />

Endvidere er det generelt et problem, at eleverne i den nuværende matematikundervisning<br />

ikke arbejder tilstrækkelig meget med problemer, der giver anledning til matematisering,<br />

hvilket er nødvendigt, hvis man vil indhente informationer om elevens<br />

fortrolighedskundskaber. Det er et problem, hvis skriftlige matematikprøver kun giver<br />

informationer om elevens evne til at reproducere kontekstløse opgavetyper, der ikke<br />

giver anledning til en horisontal matematisering. For at løse disse problemer i udviklingen<br />

af diagnostiske prøver t<strong>og</strong> PRIM-gruppen kontakt til Marja Van den Heuvel-<br />

Panhuizen, hvis arbejde med vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> i forbindelse med Realistic<br />

Mathematics Education (RME) er omtalt i det foregående. Modellen for udviklingen<br />

af de svenske diagnostiske prøver er således inspireret af Panhuizens tanker om, hvordan<br />

design af kort <strong>og</strong> præcist formulerede kontekstbundne problemstillinger, der formodes<br />

at involvere eleven, kan være et redskab til vurderinger af elevens tænkning <strong>og</strong><br />

problemløsningsmetoder.<br />

Grundlaget for vurderingen er et “scratch paper”, hvor en problemstilling er givet i en<br />

stor ramme, inden for hvilken eleven opfordres til at nedskrive, tegne, eller på anden<br />

måde nedfælde alle sine tanker i forsøget på at løse problemet. Disse problemstillinger<br />

er tænkt som situationer, der er genkendelige for eleven som værende hverdagsproblemer,<br />

der kan matematiseres, <strong>og</strong> som giver mulighed for at indhente informationer om<br />

de fire f’er, til beskrivelse af elevens kundskaber.<br />

Ideen er, at denne type af skriftlige diagnostiske problemstillinger skal anvendes<br />

kontinuerligt <strong>og</strong> følges op med observationer <strong>og</strong> samtaler. Dette kræver selvsagt meget<br />

af den enkelte lærer, der, selv om der er udarbejdet manualer til støtte for fortolkningen<br />

af mulige elevbesvarelser, selv skal være i besiddelse af en vis indsigt i elevtænkning<br />

i forbindelse med matematiske problemstillinger. Dernæst skal der ske en opfølgning<br />

af “diagnosen” ud fra de skriftlige informationer, hvilket kræver tid. Dette peger på et<br />

generelt problem, nemlig lærerens faglige <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>iske professionalitet. Det er nødvendigt,<br />

at læreren har en baggrund for at vurdere <strong>og</strong> evaluere læring <strong>og</strong> undervisning<br />

– et aspekt, der bør have mere opmærksomhed i læreruddannelsen <strong>og</strong> efteruddannelsen<br />

af lærere.<br />

De første nationale diagnostiske prøver blev udsendt i Sverige 1996 <strong>og</strong> bestod af prøver<br />

med fokus på 2. <strong>og</strong> 7. klassetrin. Materialet består af seks opgavehæfter, der hver<br />

indeholder individuelle opgaver <strong>og</strong> en gruppeopgave. Der er indbygget en vis pr<strong>og</strong>res-<br />

31


sion i hæfterne, således at hæfterne er en række varierede situationer, der kan give anledning<br />

til belysning af de fire typer af kundskaber. Der er udarbejdet lærervejledninger til<br />

anvendelse af materialet med tilhørende “udviklingsskema”, så læreren løbende kan nedskrive<br />

observationer om elevens udvikling inden for de matematiske områder, hæfterne<br />

omhandler. Målet med det diagnostiske materiale er, at lærerne skal kunne anvende den<br />

rigdom, der ligger i elevernes bevidste eller ubevidste anvendelse af matematiske begreber,<br />

som den kommer til udtryk ved problembehandling af situationer der lægger op til<br />

“matematisering”. Dagmar Neumann formulerer målet med det diagnostiske materiale<br />

således:<br />

“Förhoppningsvis kommer lärare som använder diagnoserna att upptäcka den ”knoppande<br />

kunskap” som tar sig uttryck dels i de diskussioner som förs i grupp- och helklasssamtal,<br />

dels i redovisningar eleverna gör, när de skriva ner sina sätt att tänka.”<br />

(Neumann, 1997, p. 54).<br />

KIM-projektet i Norge<br />

I Norge udkom i 1995 de første publikationer i KIM-projektet (Kvalitet I Matematikundervisningen).<br />

Et projekt, der blandt andet havde som formål at udvikle både prøvemateriale<br />

<strong>og</strong> andet støttemateriale til lærere, til brug ved interne vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong>.<br />

Der er i projektet udviklet diagnostisk materiale til flere klassetrin, som kan<br />

danne grundlag for specifikke tiltag i undervisningen, herunder kortlægning af elevernes<br />

opfattelser <strong>og</strong> holdninger til matematik <strong>og</strong> til undervisningen i faget samt diagnostiske<br />

prøver til at beskrive elevernes præstationer generelt inden for forskellige områder af<br />

faget.<br />

Projektet kan ses som en reaktion på en matematikundervisning, hvor indlæring af<br />

fakta <strong>og</strong> færdigheder er det centrale, <strong>og</strong> hvor elevens dannelse af matematiske begreber<br />

har haft en pauver tilværelse, da en fokusering på fakta <strong>og</strong> færdigheder sjældent giver<br />

eleven mulighed for eller tid til at reflektere <strong>og</strong> samtale om målet med undervisningen.<br />

Matematiksynet, der ligger til grund for arbejdet i KIM-projektet, er konstruktivistisk.<br />

Handling <strong>og</strong> erfaring, der reflekteres, danner grundlag for læring. Det vil sige, at undervisningen<br />

skal tilrettelægges ved<br />

32<br />

“- å legge til rette aktiviteter der eleverne kan vinne erfaringer som de kan bygge kunnskapen<br />

på,<br />

- å gi elevene anledning til å stoppe opp underveis i arbeidet sitt for å reflektere over<br />

det de har utført, <strong>og</strong> det de har lært/funnet ut gjennem dette arbeidet.” (Introduksjon<br />

til diagnostisk undervisning i matematik, Nasjonalt Læremiddelsenter, 1995).


En undervisningstilrettelæggelse ud fra ovennævnte kaldes diagnostisk undervisning, som<br />

Brekke & Rosen beskriver baggrunden for <strong>og</strong> indholdet af i en artikel om “Diagnostisk<br />

undervisning”:<br />

“En mängd forskningsresultater om undervisning och läring pekar på att det är bättre<br />

att arbeta grundligt med ett fåtal väl valda uppgifter än att lösa en mängd rutinuppgifter,<br />

om man vill utveckla matematiska begrepp” (Brekke & Rosen, 1996, p. 36).<br />

Disse få “vel valda” opgaver skal indeholde ideer, der reflekterer det begreb, eleven skal<br />

lære <strong>og</strong> samtidig stilles i en kontekst, der kan give anledning til refleksion <strong>og</strong> samtale, for<br />

herigennem at belyse <strong>og</strong> udfordre elevens tænkning omkring det pågældende begreb. I<br />

ovennævnte artikel beskrives diagnostisk undervisning på følgende måde.<br />

“Schematiskt kan man peka på följande faser i diagnostisk undervisning:<br />

- Kartläggning av missuppfattningar eller ofullständiga uppfattningar hos eleven.<br />

- Planering av undervisningen så att eleven blir medveten om sin missuppfattning.<br />

Dette kallas att skapa en k<strong>og</strong>nitiv konflikt.<br />

- Lösning av den k<strong>og</strong>nitiva konflikten genom diskussioner och reflektioner.<br />

- Användning av nya eller utvidgade begrepper i olika sammanhang” (ibid., p. 36).<br />

De i projektet udviklede diagnostiske prøver har til formål at kunne give informationer<br />

om direkte misforståelser <strong>og</strong> lignende aspekter i tænkningen, der hæmmer eller forhindrer<br />

begrebsdannelsen hos den enkelte elev. Samtidig kan disse informationer være grundlaget<br />

for lærerens konstruktion af problemstillinger, der kan tydeliggøre en misforståelse<br />

eller lignende over for eleven. Derved kan der skabes en k<strong>og</strong>nitiv konflikt hos eleven, som<br />

kan afføde en reflekterende tænkning, der i sidste ende kan føre til en positiv løsning<br />

af konflikten <strong>og</strong> dermed udvikling af begrebsdannelsen.<br />

Det teoretiske grundlag for udvikling af matematisk kompetence hos den enkelte elev,<br />

som ovennævnte syn på undervisning skal fremme, tager udgangspunkt i overvejelser<br />

om, hvad faktakundskaber, færdigheder, begrebsstrukturer, strategier <strong>og</strong> holdninger har af<br />

betydning for læring af matematik.<br />

Faktakundskaber opfattes som værende informationer i form af navne, notationer,<br />

konventioner, definitioner osv., som både kan give en selvstændig information <strong>og</strong><br />

indgå i sammenhænge eller være knyttet til et begreb.<br />

Færdigheder defineres som veletablerede procedurer, der for manges vedkommende<br />

skal automatiseres for at kunne være et redskab for den enkelte elevs læring af matematiske<br />

begreber <strong>og</strong> deres anvendelse.<br />

Begrebsstrukturer gør det muligt at anvende begreber <strong>og</strong> dertil knyttede procedurer<br />

33


i forskellige sammenhænge, forskellige repræsentationer, <strong>og</strong> dermed udvikle elevens evne<br />

til at matematisere. Da problembehandling er central i al matematikundervisning, er<br />

elevens kendskab til generelle problemløsningsstrategier <strong>og</strong> anvendelsen af disse centralt<br />

i <strong>matematikundervisningen</strong>.<br />

Til forskel fra færdigheder, hvor det gælder anvendelse af specifikke procedurer, benævnes<br />

de generelle strategier ofte i litteraturen Higher Order Thinking Skills, hvilket dækker<br />

over en række matematiske kompetencer som for eksempel ræsonnement-, matematisk<br />

tankegangs-, modellerings- , repræsentations- <strong>og</strong> kommunikationskompetence.<br />

Det sidste af de fem aspekter, som KIM-projektet inddrager, er holdningsaspektet, et<br />

aspekt, der bør inddrages mere i evaluering af matematikundervisning. De forskellige<br />

prøvehæfter med diagnostiske opgaver har således til formål<br />

• å identifisere <strong>og</strong> framheve missopfatninger som eleven har utviklet, <strong>og</strong>så uten at det<br />

trenger å ha været noen formell undervisning i det en vil undersøke,<br />

• å gi læreren informasjon om løsningsstrategier eleven bruker for ulike typer av oppgaver,<br />

• å rette undervisningen mot å framheve missoppfatningene, for på den måten å overvinne<br />

dem <strong>og</strong> de delvise begreberne,<br />

• å utvikle elevenes eksisterende løsningsstrategier,<br />

• å måle hvordan undervisningen har hjulpet elevene til å overvinne missoppfattningene<br />

ved å bruke de samme opgavene både før <strong>og</strong> etter undervisningssekvensen. (Brekke,<br />

1995, p. 16.)<br />

For at opnå disse mål er det nødvendigt, at lærer såvel som elev forstår, at opgavernes<br />

mål ikke er at indplacere eleven på en skala, men derimod at afdække elevens forskellige<br />

tanker om matematiske begreber. Derved kan der indhentes informationer om vanskeligheder<br />

såvel som muligheder for videreudvikling af elevens læring, ved at læreren får et<br />

“værktøj” til brug ved planlægningen af den fremtidige undervisning.<br />

I konstruktionen af diagnostiske opgaver har det været centralt, at den problemstilling<br />

eller det spørgsmål, der skal arbejdes med, ikke giver mulighed for et svar, der er korrekt<br />

ud fra en forkert opfattelse af et begreb. De diagnostiske prøver kan anvendes både som<br />

klasseprøve, individuel prøve <strong>og</strong> som grundlag for en samtale mellem lærer <strong>og</strong> elev. Det<br />

norske arbejde med at udvikle diagnostiske opgaver <strong>og</strong> vejledningsmateriale til 2., 5., 7.<br />

<strong>og</strong> 9. klassetrin <strong>og</strong> den videregående skole blev færdigt i år 2000. Der er til disse klassetrin<br />

konstrueret opgaver inden for områderne tal, talregning, algebra, funktioner, geometri,<br />

samt måling <strong>og</strong> enheder. Ud over de diagnostiske opgavehæfter er der udsendt vejledende<br />

materiale om diagnostisk undervisning, læreres <strong>og</strong> elevers tanker om <strong>og</strong> holdninger til<br />

matematik <strong>og</strong> matematikundervisning, samt om matematik på småskoletrinnet, hvortil<br />

der d<strong>og</strong> ikke er udarbejdet diagnostiske opgaver.<br />

34


Assessment Standards for School Mathematics i USA<br />

I USA har NCTM, the National Council of Teachers of Mathematics, udarbejdet kriterier<br />

for vurderinger af <strong>matematikundervisningen</strong>, som er beskrevet i “Assessment Standards<br />

for School Mathematics”, NCTM, 1996. Denne publikation er en opfølgning på publikationen<br />

“Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics”, NCTM,<br />

1989. Baggrunden for de to publikationer var et behov for nye strategier for <strong>og</strong> praktiske<br />

forslag til gennemførelse af vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> af de visioner for <strong>matematikundervisningen</strong>,<br />

som NCTM har formuleret. Vurderings- <strong>og</strong> evalueringskriterierne<br />

har først <strong>og</strong> fremmest som mål at give lærere både grundlag for <strong>og</strong> redskaber til at vurdere<br />

<strong>og</strong> evaluere, for det første om eleven har lært den matematik, der var målet, for det<br />

andet læringsprocessen <strong>og</strong> pr<strong>og</strong>ressionen i denne. De nye kriterier er en bevægelse væk fra<br />

tidligere tiders anvendelse af vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> til at placere elever på en skala<br />

efter deres præstationer hen mod en anvendelse af kriterier til støtte for den enkelte elev i<br />

dennes egen udvikling mod de fælles mål, der er for undervisningen i matematik. Der<br />

lægges op til anvendelse af mange forskellige tilgange til at indhente de informationer, der<br />

skal danne grundlag for vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> af disse mål. Grundlaget for NCTMs<br />

visioner for <strong>matematikundervisningen</strong> er, at alle elever kan lære matematik, <strong>og</strong> at udbyttet<br />

af denne læring kan gøres til genstand for vurdering <strong>og</strong> evaluering, der skal anvendes<br />

til at fremme den enkelte elevs muligheder for at tilegne sig matematisk viden <strong>og</strong> kunnen.<br />

Grundlaget for “The Assessment Standards” er blandt andet følgende:<br />

• Vurderingen <strong>og</strong> evalueringen af elevernes arbejde med matematik <strong>og</strong> udbyttet heraf<br />

er en integreret del af undervisningen.<br />

• Vurderingen <strong>og</strong> evalueringen skal ske gennem anvendelse af en mangfoldighed af<br />

informationskilder.<br />

• Validiteten af de anvendte vurderings- <strong>og</strong> evalueringsmetoder skal være i orden.<br />

Vurderingsredskaber <strong>og</strong> målet for vurderingen skal hænge sammen.<br />

• Alle aspekter af den matematiske viden <strong>og</strong> kunnen, som undervisningen tilsigter,<br />

skal vurderes <strong>og</strong> evalueres.<br />

Grundlaget for en implementering af ovennævnte punkter er nødvendigvis en ændring<br />

af undervisningens indhold fra en fokusering på procedurefærdigheder til en fokusering<br />

på forståelse opnået gennem arbejdet med problemsituationer, der giver mulighed for<br />

mangesidet refleksion. Læringen af matematik <strong>og</strong> dens anvendelse skal ske gennem<br />

udforskning, anvendelse af det matematiske spr<strong>og</strong>, dannelse af repræsentationer af begreber,<br />

ræsonnering <strong>og</strong> udvikling af problemløsningsstrategier ud fra den kulturelle baggrund,<br />

den enkelte elev har. Det vil sige ændringer, der formindsker udenadslæren <strong>og</strong><br />

reproduktion. Lærerens rolle skal være spørgende <strong>og</strong> lyttende i det fælles læringsmiljø;<br />

han skal støtte den enkelte elevs læring, altså væk fra den docerende undervisning. Vur-<br />

35


deringer <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> skal være mangfoldige <strong>og</strong> være konstruerede til at informere om<br />

forståelse af begreber <strong>og</strong> færdigheder på rutine- såvel som ikke-rutineopgaver. Derved<br />

opnås informationer om, hvorvidt elevernes viden er af en sådan art, at eleven er i stand<br />

til <strong>og</strong> har selvtillid til at anvende matematikken i situationer, der ligger uden for skolen.<br />

Som redskab til implementering af vurderinger, der kan indgå i en evaluering, har<br />

NCTM(Assessment Standards for School Mathematics, NCTM, 1996) opstillet en<br />

simpel model for assessment, som indeholder fire faser:<br />

Figur 1: Four Phases of Assessment<br />

Modellen er ikke tænkt som værende lineær, men som faser, der er vigtige at have<br />

med i tænkningen, når begreber eller lignende skal vurderes. Som en hjælp i denne<br />

planlægning er der udarbejdet en række spørgsmål, der er knyttet til de fire faser,<br />

hvoraf n<strong>og</strong>le er gengivet nedenfor.<br />

Ved planlægningen af en prøveaktivitet (skriftlig, praktisk eller lignende):<br />

• Hvad er prøveaktivitetens formål?<br />

• Hvilken struktur <strong>og</strong> kontekst skal være prøveaktivitetens fokuspunkt?<br />

• Hvilke metoder skal anvendes til brug for indsamling <strong>og</strong> fortolkning af mulige<br />

indikatorer?<br />

• Hvilke kriterier skal ligge til grund for bedømmelsen af prøveforløbet?<br />

• Hvordan kategoriseres <strong>og</strong> systematiseres evalueringen <strong>og</strong> formidlingen af prøvens<br />

resultater?<br />

36<br />

Use<br />

Results<br />

Plan<br />

Assessment<br />

Interpret<br />

Evidence<br />

Gather<br />

Evidence


Indsamling af mulige indikatorer:<br />

• Hvordan skal prøveaktiviteten vælges eller konstrueres?<br />

• Hvad er der gjort for at motivere eleverne i de aktiviteter, prøven tilsigter?<br />

• Hvilke metoder er anvendt til at vise indikatorer på det, der ønskes vurderet?<br />

Fortolkning af mulige indikatorer:<br />

• Hvilke kvalitetskrav er der stillet til de informationer, der skal begrunde indikatorer?<br />

• Hvordan kan eleven indgives forståelse af prøveaktivitetens resultat?<br />

• Hvilke specifikke kriterier skal anvendes i bedømmelsen af prøveaktiviteten?<br />

• Er kriterierne blevet anvendt på passende vis?<br />

• Hvordan skal resultatet af fortolkningen udtrykkes som et resultat?<br />

Handlinger på baggrund af prøveaktivitetens resultater:<br />

• Hvordan skal prøveaktivitetens resultater fremlægges?<br />

• Hvordan skal fortolkningen af resultaterne udtrykkes?<br />

• Hvilke tiltag vil finde sted på grundlag af de slutninger, der drages?<br />

• Hvordan sikres det, at prøveaktivitetens resultater bliver en del af grundlaget for<br />

den fremtidige undervisning.<br />

Modellens faser <strong>og</strong> de deraf afledte spørgsmål, som er gengivet ovenfor, viser, hvor komplekse<br />

de situationer, der har til formål at vurdere bestemte sider af <strong>matematikundervisningen</strong>,<br />

er. Det er derfor ikke muligt at give en opskrift på, hvordan der skal vurderes <strong>og</strong><br />

evalueres, men kun at angive mulige veje <strong>og</strong> spørgsmål, som kan inspirere til refleksioner,<br />

der er nødvendige, hver gang man ønsker at vurdere <strong>og</strong> evaluere aspekter ved <strong>matematikundervisningen</strong>.<br />

Beskrivelsen af The National Council of Teachers of Mathematics’<br />

visioner for <strong>matematikundervisningen</strong> i form af indhold, implementering <strong>og</strong> evaluering<br />

er beskrevet i de to publikationer, der blev nævnt i dette afsnits begyndelse, <strong>og</strong> de indeholder<br />

en meget detaljeret beskrivelse af de aspekter fra visionerne, der har været fokuseret<br />

på i det ovennævnte.<br />

Denne simple model for vurderinger af elevers udbytte af undervisningen med en beskrivelse<br />

af, hvad de enkelte dele i modellen indeholder, udtrykt gennem spørgsmål, der<br />

kan stilles inden for disse, er et eksempel på, hvordan man kan støtte den enkelte<br />

lærer i dennes tænkning omkring vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> af egen undervisning.<br />

De ovennævnte eksempler på internationale tiltag i forbindelse med vurderinger <strong>og</strong><br />

<strong>evalueringer</strong> kan tjene som inspiration for lignende danske tiltag i forbindelse med<br />

implementeringen af den løbende evaluering af <strong>matematikundervisningen</strong>s mål. Der<br />

37


er et synligt behov for udvikling af materialer, der kan støtte den enkelte lærer i arbejdet<br />

mod gennemførelse af en løbende evaluering. En præcisering af målene <strong>og</strong> redegørelse<br />

for indholdet i de enkelte begreber, der indgår i målbeskrivelsen, vil sammen<br />

med eksempler på, hvordan læreren i praksis kan arbejde mod disse mål, som er vist i<br />

n<strong>og</strong>le af de internationale eksempler, kunne styrke implementeringen af folkeskolens<br />

– <strong>og</strong> fagets – formål.<br />

38


Kapitel 3<br />

Beskrivelse <strong>og</strong> analyse af udvalgte prøve- <strong>og</strong><br />

undervisningsmaterialer i relation til evaluering<br />

Dette kapitel indeholder beskrivelser <strong>og</strong> analyser af udvalgte prøve- <strong>og</strong> undervisningsmaterialer,<br />

der bliver anvendt ved vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> i <strong>matematikundervisningen</strong>.<br />

De udvalgte prøve- <strong>og</strong> undervisningsmaterialer er:<br />

• RM 1-7. Interne prøver til regning/matematik 1.-7. klasse. Merete Andersen, Kim<br />

Foss Hansen & Poul Erik Jensen. (Andersen m.fl., 1990-1999)<br />

• Matematikevaluering i 1.-3. klasse. Michael Wahl Andersen & Kristine Jess.<br />

(Andersen m.fl., 2000)<br />

• Individuel Prøve Matematik 1., 2. <strong>og</strong> 3. klasse, <strong>og</strong> Gruppeprøve Matematik BH., 1., 2.<br />

<strong>og</strong> 3. klasse. Anne-Grete Christensen, Ann Bjernå & Søren Sej. (Christensen m.fl.,<br />

1998)<br />

• Prøvesæt i matematikfærdigheder for 9. klassetrin. Færdighedsdelen. Hilmar Pedersen.<br />

(Pedersen, 1998)<br />

• Opgavesamling i matematik. Problemløsning. Folkeskolens Afgangsprøve. Prøvesæt majjuni<br />

1995 – december 1997. Palle Kroman Clausen & Jens Christian Jensen.<br />

(Clausen & Jensen, 1997)<br />

• Faktor for første klasse. Silla Baltzer Petersen & Arne M<strong>og</strong>ensen. (Petersen &<br />

M<strong>og</strong>ensen, 1995)<br />

• Faktor for fjerde klasse. Arne M<strong>og</strong>ensen. (M<strong>og</strong>ensen, 1995)<br />

• Faktor for ottende klasse. Marianne Holmer & Svend Hessing. (Holmer & Hessing,<br />

1997)<br />

• Matematik i første. Mathias Bruun Pedersen, Margit Krejlund Pedersen <strong>og</strong> Lislotte<br />

Kr<strong>og</strong>shøj. (Pedersen m.fl., 1992)<br />

• Matematik i fjerde. Hans Jørgen Beck, Mathias Bruun Pedersen, Margit Krejlund<br />

Pedersen <strong>og</strong> Lislotte Kr<strong>og</strong>shøj. (Beck m.fl., 1995)<br />

• Matematik i ottende. Hans Jørgen Beck, Lona Graff <strong>og</strong> Niels Jacob Hansen. (Beck<br />

m.fl., 2000)<br />

39


• Sigma for første. Henry, Schultz, Benny Syberg <strong>og</strong> Ivan Christensen. (Schultz m.fl.,<br />

1993)<br />

• Sigma for fjerde. Henry Schultz, Benny Syberg <strong>og</strong> Ivan Christensen. (Schultz m.fl.,<br />

1996)<br />

• Sigma for ottende. Henry Schultz <strong>og</strong> Ivan Christensen. (Schultz & Christensen,<br />

1998)<br />

• Matematik-tak for første klasse. Jonna Høegh, Else Merete Benedict-Møller <strong>og</strong> Bo<br />

Bramming. (Høegh m.fl., 1994)<br />

• Matematik-tak for fjerde klasse. Jonna Høegh, Else Merete Benedict-Møller, Carsten<br />

Andersen <strong>og</strong> Esben Esbensen. (Høegh m.fl., 1996)<br />

• Matematik-tak for ottende klasse. Johan Frentz, Jonna Høegh <strong>og</strong> Mikael Skånstrøm.<br />

(Frentz m.fl., 1997)<br />

De enkelte materialer er, hvor det er muligt, beskrevet med hensyn til formål, prøveform,<br />

vurderingskriterier, indhold, opgavetyper, elevaktiviteter, kompetencerelationer<br />

<strong>og</strong> perspektiv i relation til CKF’en <strong>og</strong> den vejledende læseplan.<br />

I beskrivelsen er der lagt vægt på at beskrive, hvilket mål der fokuseres på i prøven<br />

eller undervisningsmaterialet samt de kriterier, der tænkes anvendt til at afgøre, i hvilket<br />

omfang målet er opfyldt:<br />

• Er der anvendt en opgavetype, der er konstrueret til at få indblik i elevens<br />

tænkning i processen, der har ført frem til en besvarelse af opgaven?<br />

• Under hvilke omstændigheder tænkes prøven eller opgaverne anvendt?<br />

• Skal materialet anvendes som led i en løbende evaluering med den enkelte elev eller<br />

ved en klasseprøve som led i en summativ evaluering?<br />

• Hvilke kriterier anvendes ved vurderingen af elevens præstation?<br />

• Ønskes der en beskrivelse af en præstation, der er af rent kvalitativ karakter?<br />

• Skal der indhentes informationer, der kan anvendes i relation til en point-skala, der<br />

kan indplacere elevens præstation på en skala?<br />

• Hvilke faglige områder fokuserer prøven eller opgaverne på?<br />

• Er opgaverne åbne eller lukkede?<br />

• Kræver den enkelte opgave en faktuel viden, færdigheder <strong>og</strong>/eller anvendelse af problemløsningsstrategier?<br />

• Skal opgaverne besvares skriftligt på traditionel vis, eller er der lagt op til alternative<br />

evalueringsmetoder?<br />

• Kan informationerne, der indhentes ved elevbesvarelserne, knyttes til en problembehandlings-kompetence<br />

eller anden form for kompetence?<br />

• Er det centrale områder i den vejledende læseplan, som materialet giver mulighed<br />

for at indhente informationer om?<br />

40


Det er ovennævnte spørgsmål, beskrivelserne <strong>og</strong> analyserne i dette kapitel prøver at<br />

besvare. Analysen af materialerne med hensyn til indhold <strong>og</strong> elevaktiviteter er sket ud<br />

fra de kategorirammer der blev anvendt i TIMSS 1 (Weng, 1996).<br />

Hovedkategorier for indholdet er:<br />

• Tal<br />

• Måling<br />

• Geometri: position, visualisering, form ...<br />

• Geometri: symmetri, mønster, flytninger ...<br />

• Proportionalitet<br />

• Funktioner, relationer <strong>og</strong> ligninger<br />

• Datarepræsentation, analyse <strong>og</strong> sandsynlighed<br />

• Elementær analyse<br />

• L<strong>og</strong>ik<br />

Hovedkategorierne for elevaktiviteter i TIMSS betegnet som proces-aspekter:<br />

• Paratviden<br />

• Brug af rutineprocedurer<br />

• Undersøgelse <strong>og</strong> problemløsning<br />

• Matematisk ræsonnering<br />

• Kommunikation<br />

Hvor det er muligt at beskrive kompetencer i relation til materialet, er der anvendt de<br />

kompetence-beskrivelser, der er omtalt i kapitel 4 i forbindelse med den af M<strong>og</strong>ens<br />

Niss opstillede kompetencemodel.<br />

RM 1-7: Interne prøver til regning/matematik<br />

1.-7. klasse 2. reviderede udgave, 1990<br />

Udgiver: Dansk Psykol<strong>og</strong>isk Forlag. 1. oplag 1990. 5. oplag 1999.<br />

Forfattere: Merete Andersen, Kim Foss Hansen <strong>og</strong> Poul Erik Jensen.<br />

Materialet<br />

Syv diagnostiske prøver (1.-7. klasse) <strong>og</strong> lærervejledning med facitliste.<br />

2) The Third International Mathematics and Science Study.<br />

41


Formål<br />

Prøverne, RM 1-7, er konstrueret til interne diagnosticeringer af elevers matematiske<br />

færdigheder på det “almindeligste” stofområde på 1.-7. klassetrin. Ud fra en empirisk<br />

undersøgelse af, hvad der kan forventes af eleverne på de syv klassetrin, er der fastsat<br />

normer for, hvad der kan forventes lært af færdigheder på hvert af klassetrinene 1 til 7.<br />

Prøverne er et redskab til intern evaluering, ikke til karaktergivning eller n<strong>og</strong>en<br />

form for sanktion over for eleven.<br />

Prøvernes mål er dels at kunne anvendes til at diagnosticere mangelfulde færdigheder<br />

hos den enkelte elev, dels gennem anvendelse som gruppeprøve til at justere undervisningen<br />

gennem den systematisering, der opnås ved anvendelse af prøverne, hvilket<br />

giver læreren mulighed for at få et overblik over elevernes læring af stoffet <strong>og</strong> tilrettelægge<br />

en undervisning ud fra disse informationer.<br />

Prøverne kan ud over at anvendes internt af matematiklæreren, bruges af specialundervisningslærere<br />

<strong>og</strong> psykol<strong>og</strong>er med henblik på at hjælpe elever med specielle behov.<br />

Prøvetagningen<br />

Prøverne, RM 1-7, er tænkt som gruppeprøver, hvor hele klassens elever prøves samtidig.<br />

En diagnostisk anvendelse af prøverne anbefales ved starten af skoleåret, hvor anvendelse<br />

af prøven for det foregående år kan være med til at påvise stofområder, der bør fokuseres<br />

på ved tilrettelæggelsen af undervisningen for den enkelte elev. Ved forårets begyndelse<br />

anvendes prøven, der er konstrueret til klassetrinnet, idet den således kan anvendes til at<br />

justere undervisningen, inden skoleåret er slut.<br />

De enkelte prøver er ikke “hastighedsprøver”. De består ikke af lige svære opgaver,<br />

hvor antallet af løste opgaver inden for et bestemt tidsrum kunne postuleres at være et<br />

mål for den enkelte elevs læring. Opgaverne i prøverne er af forskellig sværhedsgrad<br />

inden for forskellige stofområder. Prøverne er derfor tidsuafhængige, <strong>og</strong> det anbefales,<br />

at der afsættes 1-2 timer til gennemførelsen af prøven, hvilket skulle være tilstrækkeligt<br />

til, at alle elever har tilstrækkelig tid til at arbejde med samtlige opgaver.<br />

Prøverne tages på bestemte tidspunkter, <strong>og</strong> de er således ikke tænkt som en integreret<br />

del af undervisningen.<br />

Ved prøvetagningen må eleven ikke modtage anden hjælp fra læreren end hjælp til<br />

at læse <strong>og</strong> forstå teksten. Læreren skal tillade, at eleverne anvender de hjælpemidler, de<br />

er vant til at bruge. Eleverne skal tilskyndes til at forsøge at løse alle opgaverne <strong>og</strong> ikke<br />

springe opgaver over.<br />

Grundlaget for prøvetagningen<br />

De enkelte prøver, RM 1-7, er læreb<strong>og</strong>suafhængige, men ikke-tilfredsstillende besvarelser<br />

ved en prøve bør relateres til det læreb<strong>og</strong>ssystem, der har ligget til grund for undervis-<br />

42


ningen. Der er til de enkelte prøver udarbejdet en læreb<strong>og</strong>safhængig vejledning for de<br />

på udgivelsestidspunktet mest anvendte læreb<strong>og</strong>ssystemer.<br />

Vurdering af elevbesvarelser<br />

Opgaverne i de enkelte prøver, RM 1-7, er opdelt i 15 stofområder. For hvert stofområde<br />

er det muligt at vurdere den enkelte elevs besvarelse efter en standardiseret opdeling.<br />

Denne grupperer besvarelserne inden for det enkelte stofområde i tre grupper<br />

svarende til, hvad 80%, 15% <strong>og</strong> 5% af eleverne på det pågældende klassetrin ville formodes<br />

at kunne have besvaret på landsplan. Der gives i lærervejledningen anbefalinger<br />

til handling, hvis en elev på mange af stofområderne ligger i de to dårligste grupper.<br />

Der er i lærervejledningen gengivet standardiserede normer, der gør det muligt at<br />

sammenligne en klasses samlede resultat med en “standardklasse” på hvert af de syv<br />

klassetrin, prøverne omfatter. Denne sammenligning er knyttet til udvalgte læreb<strong>og</strong>ssystemer<br />

gennem en standpunktsskala, der angiver, i hvilken grad indlæringen af<br />

“klassetrinnets pensum” er nået.<br />

I lærervejledningen gives der støtte til vurderingen af resultaterne af elevernes besvarelse.<br />

Støtten omfatter en diskussion af grundlaget for henvisning til specialundervisning,<br />

mulig materialestøtte til enkelte elever, eller hvis behovet for støtte gælder en større del af<br />

en klasse, at sætte ind med deciderede regnekurser for hele eller dele af klassen. Endelig<br />

gives der <strong>og</strong>så en vejledning i at ændre undervisningen i en klasse på grundlag af resultaterne<br />

ved en RM- prøve, hvor vejledning sker på baggrund af de udvalgte læreb<strong>og</strong>ssystemer,<br />

som RM-prøverne kan relateres til.<br />

Beskrivelse af de enkelte prøver RM1-RM7<br />

Opgaverne er som tidligere nævnt delt op i 15 stofområder eller discipliner, som forfatterne<br />

kalder opdelingerne. Disse er:<br />

• Talkendskab<br />

• Pladsværdi<br />

• Relationer<br />

• Addition<br />

• Subtraktion<br />

• Multiplikation<br />

• Division<br />

• Udsagn<br />

• Problemregning<br />

• Mål <strong>og</strong> omsætning<br />

• Funktioner<br />

• Statistik<br />

43


• Kombinatorik<br />

• Geometriske aktiviteter<br />

• Målestoksforhold<br />

Til hver prøve er der en vejledning, der angiver, hvor relevante de forskellige opgaver<br />

inden for et stofområde er for de elever, der ligger blandt de 20%, hvor stofområdet er<br />

usikkert – eller ikke indlært – i forhold til de udvalgte læreb<strong>og</strong>ssystemer, som RM-prøverne<br />

relaterer sig til. Det vil sige, at der inden for hvert af de stofområder, der bliver<br />

afprøvet på det pågældende klassetrin, er beskrevet, hvordan læreb<strong>og</strong>ssystemets behandling<br />

på området har været til <strong>og</strong> med dette klassetrin, <strong>og</strong> på denne baggrund angives,<br />

om der er grund til foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt ud fra elevbesvarelsen.<br />

Vejledningen sker ved et hjælp af et kategoriseringssystem i fem kategorier, dels<br />

om opgaverne i RM-prøven er relevante i forhold til, hvad der må formodes at være<br />

arbejdet med, dels om stofområdet bliver eller ikke bliver behandlet senere i læreb<strong>og</strong>ssystemet,<br />

<strong>og</strong> hvilke tiltag der er anbefalelsesværdige alt efter svaret.<br />

I det følgende er de syv RM-prøver beskrevet enkeltvis. Kortlægning af opgavernes<br />

matematiske indhold <strong>og</strong> den aktivitet, der lægges op til, at eleven udfører, er foretaget<br />

på grundlag af den kategoriramme, der blev anvendt i TIMSS.<br />

RM1<br />

Ved denne prøve er indholdet i opgaverne begreber inden for følgende stofom råder:<br />

• Talkendskab: Lige – færre – flest – den naturlige talrækkes(N) ordning indtil 73.<br />

• Pladsværdi: Antalsbestemmelse (“tier-stave”).<br />

• Relationer: Symbolerne , <strong>og</strong> = – N’s repræsentation ved tallinjen.<br />

• Addition: Addition af to encifrede tal i vandret <strong>og</strong> lodret opstilling.<br />

• Subtraktion: Subtraktion af encifrede tal fra tal op til 10 i vandret <strong>og</strong> lodret op stilling.<br />

• Udsagn: Sand/falsk for udsagn om =, > <strong>og</strong>


RM2<br />

Ved denne prøve er indholdet i opgaverne begreber inden for følgende stofområder:<br />

• Talkendskab: Ordningen af talrækken(N) indtil 301 – lige/ulige.<br />

• Pladsværdi: “100”, “10” <strong>og</strong> “1” (penge).<br />

• Relationer: Symbolerne , <strong>og</strong> =.<br />

• Addition: Addition af op til trecifrede tal i vandret <strong>og</strong> lodret opstilling.<br />

• Subtraktion: Subtraktion af op til trecifrede tal i vandret <strong>og</strong> lodret opstilling.<br />

• Multiplikation: Multiplikation af encifrede tal op til “3·8, 3·9”.<br />

• Udsagn: Sand/falsk for udsagn om =, > <strong>og</strong> <strong>og</strong>


Generelt lægger opgaverne op til at informere om faktuel viden inden for de naturlige tal<br />

op til 10000, symboler, diagramtyper, geometriske former, areal, omkreds <strong>og</strong> flytninger.<br />

Af operationelle handlinger er det kun færdigheder i simpel talbehandling (+/-/·), estimation,<br />

måling med lineal, geometrisk konstruktion (linje) <strong>og</strong> symmetritegning, eleven<br />

har mulighed for at vise.<br />

RM4<br />

Ved denne prøve er indholdet i opgaverne begreber inden for følgende stofområder:<br />

• Talkendskab: “ 1 /2” – “ 1 /4” – relation mellem N <strong>og</strong> Q (rationale tal).<br />

• Pladsværdi: “10000”, “100”, “10” <strong>og</strong> “1” i decimaltal (17836,45 kr.).<br />

• Relationer: Symbolet < <strong>og</strong> variabler (x <strong>og</strong> = anvendt på brøker <strong>og</strong> decimaltal.<br />

• Addition: Addition af decimaltal <strong>og</strong> brøker på kvadreret papir.<br />

• Subtraktion: Subtraktion af decimaltal <strong>og</strong> brøker på kvadreret papir – negative tal.<br />

• Multiplikation: Multiplikation for decimal (eksempler med 10 <strong>og</strong> 100) op til<br />

“4,6·6,7”.<br />

46


• Division: Division af firecifrede tal op til “3453:3”- symbolerne “:” <strong>og</strong> “-”.<br />

• Udsagn: Ligninger <strong>og</strong> uligheder som åbne udsagn – symbolerne N 0, L, <strong>og</strong> {}.<br />

• Problemregning: Begreberne deling <strong>og</strong> gennemsnit i en kontekst.<br />

• Mål <strong>og</strong> omsætning: Omsætning(m/cm, km/m, kg/g.).<br />

• Funktioner: Additions-/subtraktions-/multiplikations-/divisionsfunktioner med<br />

variabel (x) vist ved pilediagram <strong>og</strong> additionstabel indeholdende variabel i parentes<br />

(x-5).<br />

• Statistik: Søjlediagram.<br />

• Kombinatorik: Multiplikationsprincippet.<br />

• Geometriske aktiviteter: Koordinatsystemer, konstruktion/tegning af trekant, cirkel,<br />

spids <strong>og</strong> stump vinkel, vinkelrette <strong>og</strong> parallelle linjer, areal- <strong>og</strong> omkredsbestemmelse.<br />

Generelt lægger opgaverne op til at informere om faktuel viden inden for de naturlige<br />

tal, simple brøker <strong>og</strong> decimaltal, symboler, diagramtyper, areal, omkreds <strong>og</strong> multiplikationsprincippet<br />

i kombinatorik. Af operationelle handlinger er det kun færdigheder<br />

i simpel talbehandling (+/-/·/:), aflæsning af diagram, måling med lineal <strong>og</strong> vinkelmåler<br />

<strong>og</strong> geometrisk konstruktion/tegning, eleven har mulighed for at vise.<br />

RM6<br />

Ved denne prøve er indholdet i opgaverne begreber inden for følgende stofområder:<br />

• Talkendskab: Brøk-repræsentation på tallinje – procent/brøk relation – “procent<br />

af”.<br />

• Pladsværdi: “100000”,...,“1”, ..., 1/10000 i decimaltal (9948,8702).<br />

• Relationer: Symbolet < ,> <strong>og</strong> = anvendt på blandet tal <strong>og</strong> omsætning af enheder<br />

(80 mm 7cm).<br />

• Addition: Addition af decimaltal <strong>og</strong> blandet tal på kvadreret papir.<br />

• Subtraktion: Subtraktion af decimaltal <strong>og</strong> blandet tal på kvadreret papir.<br />

• Multiplikation: Multiplikation af decimaltal op til “2,3·13,56”.<br />

• Division: Division af decimaltal op til “ 367,2:8”.<br />

• Udsagn: Ligninger som åbne udsagn (6x + 2x =24).<br />

• Problemregning: Deling, procent <strong>og</strong> begrebet dobbelt i en kontekst.<br />

• Mål <strong>og</strong> omsætning: Omsætning (m/cm, dm/cm, cm/mm, kg/g, m2/cm2). • Funktioner: Additions-/subtraktions-/multiplikations-/divisionsfunktioner med<br />

variabler (x, y) vist ved tabel.<br />

• Statistik: Søjlediagram/pindediagram.<br />

• Kombinatorik: Multiplikationsprincippet.<br />

• Geometriske aktiviteter: Konstruktion/tegning af trekant, cirkel(diameter), diagonaler<br />

<strong>og</strong> areal- <strong>og</strong> omkredsbestemmelse.<br />

47


Generelt lægger opgaverne op til at informere om faktuel viden inden for de naturlige<br />

tal, simple brøker, decimaltal <strong>og</strong> procent, symboler, diagramtyper, areal, omkreds <strong>og</strong><br />

multiplikationsprincippet i kombinatorik. Af operationelle handlinger er det kun færdigheder<br />

i simpel talbehandling (+/–/·/:), fremstilling af diagram, måling med lineal<br />

<strong>og</strong> vinkelmåler <strong>og</strong> geometrisk konstruktion/tegning, eleven har mulighed for at vise.<br />

RM7<br />

Ved denne prøve er indholdet i opgaverne begreber inden for følgende stofområder:<br />

• Talkendskab: Potens – primtal – brøker (fællesnævner <strong>og</strong> forlænge).<br />

• Procent: Grafisk repræsentation af procent <strong>og</strong> “procent af”.<br />

• Relationer: Pilediagrammer, der viser relationerne “% af x”<strong>og</strong> “x går op i y”.<br />

• Addition: Addition af blandede <strong>og</strong> negative tal på kvadreret papir – reduktion.<br />

• Subtraktion: Subtraktion af blandede <strong>og</strong> negative tal på kvadreret papir – reduktion.<br />

• Multiplikation: Multiplikation af decimaltal på kvadreret papir <strong>og</strong> multiplikation af<br />

parenteser med variable.<br />

• Division: Division af decimaltal <strong>og</strong> negative tal (-49:7).<br />

• Udsagn: Ligninger som åbne udsagn (2y +(4 +2y) = 20).<br />

• Problemregning: Deling, procent, fortjeneste <strong>og</strong> kurs i en kontekst.<br />

• Mål <strong>og</strong> omsætning: Omsætning(dm/cm, dl/l, m/cm) i kontekst.<br />

• Funktioner: Sammensatte funktioner med variable (x,y) vist ved tabel x(y+1).<br />

• Statistik: Søjlediagram – hyppighed – middelværdi/gennemsnit.<br />

• Kombinatorik: Multiplikationsprincippet.<br />

• Geometriske aktiviteter: Konstruktion/tegning af trekant, spejling, koordinatsystemer,<br />

areal <strong>og</strong> målestoksforhold.<br />

Generelt lægger opgaverne op til at informere om faktuel viden inden for de naturlige<br />

tal, simple brøker, decimaltal <strong>og</strong> procent, potens, primtal, symboler, diagramtyper,<br />

areal, middelværdi, hyppighed, multiplikationsprincippet, spejling, målestoksforhold<br />

(ligedannethed). Af operationelle handlinger er det kun færdigheder i simpel talbehandling<br />

(+/-/·/:), fremstilling af diagram, måling med lineal <strong>og</strong> vinkelmåler <strong>og</strong> geometrisk<br />

konstruktion/tegning, eleven har mulighed for at vise.<br />

Sammenfattende beskrivelse af materialet<br />

Opgavetypen<br />

Opgaverne er i overvejende grad lukkede <strong>og</strong> kontekstfri. Stort set alle opgaver lægger<br />

op til at anvende simple færdigheder i rutinemæssige opstillinger. De til opgaverne<br />

angivne stofområder behandler generelt entydig aktuel viden eller simple begreber<br />

inden for stofområdet. Opgaverne indeholder relativt lidt tekst, hvilket gør, at opga-<br />

48


verne opleves som meget abstrakte <strong>og</strong> kun konkrete ved en opfattelse af matematik<br />

som anvendelse af standard-algoritmer. Den manglende kontekst gør, at opgaverne<br />

holder sig til matematikkens verden. Pr<strong>og</strong>ressionen i indholdet af matematiske færdighedsbegreber<br />

er synlig fra 1. til 7. klassetrin.<br />

Elevaktiviteter<br />

Den overvejende lukkede opgavetype, der er anvendt i prøverne, lægger ikke op til, at eleverne<br />

selv skal vise, hvilken proces/strategi der ligger bag deres løsningsforsøg. Elevaktiviteten<br />

indskrænker sig til forsøg på at reproducere standardprocedurer, hvilket ikke<br />

giver eleverne mulighed for at vise forståelse af de færdigheder, der afprøves. Således må<br />

elevaktiviteten betegnes som ren symbolmanipulation, med en fokusering på resultatet<br />

uden inddragelse af løsningsprocessen.<br />

Formål <strong>og</strong> perspektiv<br />

Materialet er konstrueret før beskrivelsen af de kundskaber <strong>og</strong> færdighedsmål, der er<br />

gældende nu. I relation til disse kan materialet godt relateres til afsnittet i CKF’en om<br />

Færdigheder <strong>og</strong> faglige redskaber, hvor der står, at eleverne skal opnå færdigheder i at<br />

anvende tal, at beskrive størrelser ved måling <strong>og</strong> beregning, at bruge grafiske fremstillinger,<br />

at arbejde med geometri i plan <strong>og</strong> rum, at benytte variable <strong>og</strong> formler, at anvende <strong>og</strong> vurdere<br />

statistik samt at forholde sig til sandsynligheder. Men disse afprøves i materialet i en<br />

aktivitet <strong>og</strong> kontekst, der ikke kan siges at relatere til den enkelte elev, <strong>og</strong> færdighederne<br />

indgår ikke i en anvendelse som beskrivelsesmiddel <strong>og</strong> som redskab ved forudsigelse af en<br />

udvikling eller en begivenhed. (Faghæfte 12, p. 11).<br />

Kommentarer til materialet<br />

Materialet må på ovennævnte baggrund siges at være ude af trit med de syn på undervisning<br />

<strong>og</strong> læring af matematik, der ligger til grund for beskrivelsen i fagets CKF <strong>og</strong> i<br />

de vejledende læseplaner. Dermed har materialet meget begrænset værdi som redskab i<br />

en løbende intern evaluering.<br />

Matematikevaluering i 1.-3. klasse<br />

Udgiver: Alinea, 1. udgave 1. oplag 2000.<br />

Forfattere: Michael Wahl Andersen <strong>og</strong> Kristine Jess. 3<br />

3) Da Michael Wahl Andersen er medforfatter af både denne rapport <strong>og</strong> Matematikevaluering i 1.-3. klasse, er<br />

beskrivelsen <strong>og</strong> analysen foretaget af Peter Weng.<br />

49


Materiale<br />

Tre opgavesæt (1.-3. klasse), tre lærervejledninger (1.-3. klasse), tre kopimapper med<br />

cd-rom (1.-3. klasse) <strong>og</strong> hjemmeside www.alinea.dk.<br />

Formål<br />

Prøveopgaverne i hvert af de tre opgavesæt <strong>og</strong> i det mere omfattende opgavemateriale,<br />

der er knyttet til hvert sæt, er konstrueret i relation til de faglige områder beskrevet i<br />

ministeriets vejledende læseplan for begyndertrinnet. Materialet er tænkt som en støtte<br />

til læreren i den løbende evaluering af <strong>matematikundervisningen</strong>. Målet med opgaverne<br />

er derfor at opnå information om elevernes læreprocesser, således at læreren kan få<br />

indsigt i den enkelte elevs tankeprocesser <strong>og</strong> tilgang til de faglige områder på begyndertrinnet<br />

1.-3. klasse.<br />

Opgavesættene er konstrueret meget bredt fagligt, således at det skulle være muligt<br />

for alle elever at vise, hvad de kan inden for de faglige områder. Opgavesættene er således<br />

ikke konstruerede til at være udtryk for en normgivende standard på de enkelte klassetrin.<br />

Der er lagt vægt på, at elevens mulighed for at udtrykke sine forsøg på at løse en<br />

opgave så spr<strong>og</strong>ligt bredt som muligt med papir <strong>og</strong> blyant, det vil sige gennem ord,<br />

symboler <strong>og</strong> tegning uden faste tabeller eller opstillinger, der skal udfyldes. Materialet<br />

har <strong>og</strong>så som mål at kunne være et grundlag for lærerens samarbejde med elevernes<br />

forældre gennem de informationer, der indhentes gennem elevernes arbejde med et<br />

opgavesæt.<br />

Prøvetagningen<br />

Opgavesættene er tænkt som gruppeprøver, hvor der er lagt vægt på, at eleverne får<br />

mulighed for at forstå ord <strong>og</strong> formuleringer gennem en drøftelse i klassen, inden de<br />

begynder at løse opgaverne. Det er vigtigt, at eleverne inden prøven bliver bevidstgjort<br />

om, at de skal vise, hvordan de forsøger at løse opgaven for eksempel ved at vise forskellige<br />

forslag til besvarelser med henholdsvis ord, symboler <strong>og</strong> tegning. Selve prøvetagningen<br />

skal indgå som et naturligt led i undervisningen <strong>og</strong> ikke opleves af eleverne<br />

som en traditionel prøvesituation. Således opfattes det som meningsløst, hvis ikke eleverne<br />

under arbejdet med opgaverne får den hjælp, de har behov for, idet det er lærerens<br />

ansvar at få tolket besvarelserne <strong>og</strong> herunder at have observeret <strong>og</strong> noteret, hvilke<br />

hændelser, herunder hjælp, der har kan have haft indflydelse på en elevs besvarelse. Det<br />

er ved prøvetagningen tilladt at anvende konkrete materialer <strong>og</strong> andre materialer, der er<br />

en naturlig del af den daglige undervisning. Under prøvetagningen opfordres eleverne<br />

til at reflektere over deres anvendte løsningsstrategier <strong>og</strong> de deraf følgende resultater.<br />

Prøvetagningen bygger på en undervisning, hvor der har lagt vægt på værdien af at stille<br />

spørgsmål, “hvad nu hvis ...”, der udbygger opgaven eller problemstillingen.<br />

50


Grundlaget for prøvetagningen<br />

I lærervejledningen til materialet redegøres der for begreberne summativ <strong>og</strong> formativ evaluering.<br />

Med baggrund i matematikfagets CKF fokuseres i prøvesættene på evaluering af<br />

kundskaber <strong>og</strong> kompetencer hos de enkelte elever ud fra en opfattelse af, at elevens opgavebesvarelse<br />

er en synliggørelse af den enkelte elevs viden <strong>og</strong> kunnen. Kundskaber bliver i<br />

materialet beskrevet ud fra en model, der indeholder fire kategorier: Fakta, færdigheder,<br />

forståelse <strong>og</strong> fortrolighed. I modellen er fakta <strong>og</strong> færdigheder beskrevet som dele af de<br />

kundskaber, der overordnet kan karakteriseres ved at være grundlagt gennem udenadslære<br />

af for eksempel algoritmer <strong>og</strong> definitioner på begreber m.v. Erhvervelse af disse kundskabsdele<br />

kan ske uden refleksion <strong>og</strong> dermed indsigt i, hvad det er for en type viden, <strong>og</strong> hvorfor<br />

en af eleven anvendt procedure eller lignende virker. Den del af kundskaber, der kun<br />

kan erhverves gennem refleksion, karakteriseres ved forståelse <strong>og</strong> fortrolighed. Denne<br />

refleksion kan muliggøre en indsigt i de matematiske strukturer, der gør eleven i stand til<br />

at anvende de matematiske begreber i sammenhænge uden for faget.<br />

I Matematikevaluering i 1.-3. klasse er der sat fokus på forståelse <strong>og</strong> fortrolighed som<br />

det centrale i en løbende evaluering.<br />

Kompetence defineres af materialets forfattere som “en personlig kapacitet, der indebærer<br />

vilje <strong>og</strong> evne til at handle, hvor grundlaget for handlingen er viden <strong>og</strong> erfaring kombineret<br />

med en stigende grad af refleksion”. Ligesom ved kundskaber defineres denne ved fire<br />

kompetencekategorier: Gengivelse <strong>og</strong> gæt, procedureregning, problemhåndtering <strong>og</strong> kritisk<br />

vurdering. De to første kategorier knytter sig til de ureflekterede kundskaber, mens de to<br />

sidste kategorier knytter sig til de reflekterede kundskaber, der gør en handling mulig i<br />

en problemløsningssituation.<br />

De to beskrivelsesmodeller for kundskaber <strong>og</strong> kompetencer knyttes sammen i en<br />

model for handling, der som de to første modeller beskrives ud fra fire handlingsmåder:<br />

Illudere, beskrive, forklare <strong>og</strong> argumentere. Disse fire kategorier beskrives ved, at<br />

• fakta <strong>og</strong> gengivelse <strong>og</strong> gæt knyttes til handlingen at illudere,<br />

• færdighed <strong>og</strong> procedureregning knyttes til handlingen at beskrive,<br />

• forståelse <strong>og</strong> problemhåndtering knyttes til handlingen at forklare, <strong>og</strong><br />

• fortrolighed <strong>og</strong> kritisk vurdering knyttes til handlingen at argumentere.<br />

Vurderingen af elevbesvarelserne<br />

Opgaverne i de tre prøvesæt beregnet til 1.-3. klasse er fordelt over 12 stofområder.<br />

Ved hver opgave er der vist et skema bestående af de fire “handlings-felter”, illudere,<br />

beskrive, forklare <strong>og</strong> argumentere, hvor læreren i direkte tilknytning til opgavebesvarelsen<br />

kan notere sin fortolkning af, hvilken type kundskab <strong>og</strong> kompetence der ligger til grund<br />

for den handling, der kommer til udtryk gennem elevens besvarelse. Skemaet er tænkt<br />

anvendt som et “huskeredskab” for læreren i forsøget på at følge elevens udvikling på en<br />

systematisk måde.<br />

51


I hver opgave er der angivet, hvilket stofområde opgaven tænkes hørende til, men der<br />

er ikke i lærervejledningen givet en uddybende forklaring på, hvilke begreber opgaven har<br />

til formål at evaluere. Dette står i skarp kontrast til de kopi-opgaver, der er tænkt anvendt<br />

til opfølgning på prøveresultaterne. Disse opgaver er beskrevet ved stofområde, hvilke<br />

begreber inden for stofområdet opgaven omhandler samt mulige indikatorer, der kan<br />

tænkes knyttet til de fire handlingskategorier. I stedet for en tilsvarende beskrivelse af<br />

opgaverne i prøvesættet er der i lærervejledningen til det pågældende klassetrin gengivet<br />

en række eksempler på elevbesvarelser <strong>og</strong> fortolkninger af disse i form af udfyldte<br />

handlingsskemaer.<br />

Foruden de kopi-opgaver <strong>og</strong> den til materialet hørende cd-rom, der giver læreren<br />

mulighed for at ændre konteksten eller selv at konstruere opgaver, der passer til de elever,<br />

hun eller han underviser, er der udarbejdet kopi-opgaver, der kan anvendes til en evaluering<br />

af samarbejdet. Der er i lærervejledningen vist en model, der knytter samarbejdet<br />

sammen med faglighed. Modellen gør det muligt at systematisere observationer gennem<br />

brug af et observationsskema, der er udviklet for at fastholde lærerens observationer af<br />

elevernes samtaler <strong>og</strong> samarbejde, når de arbejder i grupper.<br />

Som en understregning af, at materialet er tænkt anvendt i en løbende evaluering,<br />

der skal inddrage både læreren <strong>og</strong> eleven, er der udarbejdet et “dagb<strong>og</strong>sblad” <strong>og</strong> en<br />

“refleksions”-side, som henholdsvis læreren <strong>og</strong> eleven kan anvende i den fælles evaluering<br />

af elevens læring på grundlag af den gennemførte undervisning.<br />

Beskrivelse af de enkelte prøver på 1.-3. klassetrin<br />

Opgaverne i de tre opgavesæt er stillet inden for følgende stofområder:<br />

• Talforståelse<br />

• Titalssystemet<br />

• Addition<br />

• Subtraktion<br />

• Multiplikation<br />

• Division<br />

• Ordninger/funktioner<br />

• Form <strong>og</strong> figurer<br />

• Mønstre<br />

• Måling<br />

• Sandsynlighed<br />

• Statistik<br />

I lærervejledningen er der angivet, hvilke kopi-opgaver der kan anvendes i en evaluering<br />

af det enkelte stofområde. Desuden er der angivet, hvor i de seks mest anvendte<br />

matematiklæreb<strong>og</strong>ssystemer de enkelte stofområder er behandlet.<br />

52


Prøvesættet til 1. klasse<br />

Dette opgavesæt består af 12 opgaver, hvis indhold er:<br />

• Talforståelse: Del-helhed (antalsbestemmelse), de naturlige tals (N’s) ordning.<br />

• Titalsystemet: Grupperinger i tiere <strong>og</strong> enere (tegn beløb).<br />

• Addition: 18+25 i kontekst. 12+7 <strong>og</strong> 29+15 uden kvadreret papir eller lignende<br />

indikering af forventet opstilling eller anvendelse af algoritme.<br />

• Subtraktion: 20-7 givet i en kontekst.<br />

• Ordninger: Systematisk optælling.<br />

• Form <strong>og</strong> figurer: Geometriske former (cirkel, trekant, firkant).<br />

• Mønster: Mønstergenkendelse( 2-1-2-1-2-1-2-1-2).<br />

• Måling: Arealoverslag.<br />

• Sandsynlighed: Kombinatorik.<br />

• Statistik: Søjlediagram. .<br />

I princippet er det muligt for eleven at repræsentere kundskaber <strong>og</strong> kompetencer på<br />

alle de niveauer, der er beskrevet i den teoretiske baggrund for opgaverne, da opgaverne<br />

på nær n<strong>og</strong>le få er åbne.<br />

Prøvesættet til 2. klasse<br />

Dette opgavesæt består af 14 opgaver, hvis indhold er:<br />

• Talforståelse: Del-helhed (færre/flest-relation), ordningen af N (fra 3. til 5. etage).<br />

• Titalsystemet: Pladsværdier trecifrede tal (størst/mindst), antalsbestemmelse.<br />

• Addition: 13+16 <strong>og</strong> 56+57 uden kvadreret papir eller lignende indikering af forventet<br />

opstilling eller anvendelse af algoritme.<br />

• Subtraktion: 34-29, 34-8 <strong>og</strong> 29-8 givet i en kontekst. 56-7 <strong>og</strong> 32-28 uden kvadreret<br />

papir eller lignende.<br />

• Multiplikation: Finde sum af 55 “2”-taller i 5·11skema af to-taller.<br />

• Ordninger: Fordobling.<br />

• Form <strong>og</strong> figurer: Geometriske former (cirkel, trekant, firkant).<br />

• Mønster: Mønstergenkendelse <strong>og</strong> spejling.<br />

• Måling: Arealmåling med arealenhed.<br />

• Sandsynlighed: Sum af to terninger, kombinatorik.<br />

• Statistik: Søjlediagram.<br />

Også i dette prøvesæt er det muligt for eleven at repræsentere kundskaber <strong>og</strong> kompetencer<br />

på alle de niveauer, der er beskrevet i den teoretiske baggrund for opgaverne, da<br />

opgaverne på nær n<strong>og</strong>le få er åbne.<br />

53


Prøvesættet til 3. klasse<br />

Dette opgavesæt består af 14 opgaver, hvis indhold er:<br />

• Talforståelse: Ordningen af N(1


at vise, hvordan de forsøger at løse opgaven, fremmes en elevaktivitet, der viser forståelsesfærdigheder<br />

frem for procedurefærdigheder.<br />

Formål <strong>og</strong> perspektiv<br />

Materialet er konstrueret i relation til de kompetencer, der er beskrevet i fagets CKF, hvor<br />

det fordres, at eleverne udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at handle ved at formulere<br />

<strong>og</strong> løse problemer, at benytte ræsonnementer <strong>og</strong> give faglige begrundelser, at vurdere<br />

<strong>og</strong> tage stilling <strong>og</strong> håndtere problemer, der ikke er af rutinemæssig art. På denne<br />

baggrund <strong>og</strong> med problemhåndtering som pejlemærke for undervisningen kan materialet<br />

ses som et evalueringsmateriale, der kan give informationer om basis for en udvikling hos<br />

den enkelte elev i ovennævnte perspektiv.<br />

Kommentarer til materialet<br />

Systematiseringen af elevbesvarelserne ud fra de teoretiske overvejelser om kundskaber<br />

<strong>og</strong> kompetencer, der er grundlaget for evalueringsmaterialet, er problematisk på grund<br />

af den meget subjektive vurdering, de få enkelte opgaver inden for et stofområde kan<br />

give anledning til i de enkelte prøver.<br />

Individuel prøve Matematik 1., 2. <strong>og</strong> 3. klasse, <strong>og</strong><br />

Gruppeprøve Matematik BH.,1., 2. <strong>og</strong> 3. klasse<br />

Udgiver: Græsted-Gilleleje Kommune.<br />

Forfattere: Anne-Grete Christensen, Ann Bjernå <strong>og</strong> Søren Sej.<br />

Materiale<br />

Tre prøvesæt (1.-3. klasse), lærervejledning til individuel testning. Fire gruppeprøver<br />

bh.-3. klasse, <strong>og</strong> målbeskrivelse-hæfte for fagene dansk <strong>og</strong> matematik fra børnehaveklassen<br />

til 3. klassetrin (Et politisk mål, 1998).<br />

Formål<br />

Materialet er blevet udviklet på baggrund af en kommunal beslutning i Græsted-Gilleleje<br />

Kommune i 1997 om at styrke de grundlæggende færdigheder i dansk <strong>og</strong> matematik i<br />

begynderundervisningen. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunens<br />

skoler, børnerådgivningen, Danmarks Lærerforening <strong>og</strong> skolelederne blev nedsat med det<br />

formål at udarbejde forslag til handle- <strong>og</strong> evalueringsplaner, der på grundlag af et forøget<br />

timetal til fem timers undervisning om dagen fra børnehaveklasse til 3. klasse skulle<br />

styrke indlæringen af de grundlæggende færdigheder i de to fag samt sætte fokus på<br />

55


undervisningens kvalitet. Opdraget til gruppen var endvidere, at handleplanen skulle<br />

“indeholde entydige <strong>og</strong> målbare kvalitets- <strong>og</strong> resultatmål” (Et politisk mål, 1998).<br />

Udvalgets arbejdede ud fra standpunktet “ikke alt kan måles <strong>og</strong> vejes – men alt<br />

kan evalueres” på at opfylde denne målsætning ved at<br />

• formulere præcise mål for gundlæggende færdigheder i dansk <strong>og</strong> matematik i de<br />

yngste klasser,<br />

• fastlægge evalueringsmetoder for færdigheder,<br />

• fastlægge evalueringsmetoder for kvalitet,<br />

• informere om disse initiativer til forældre, lærere <strong>og</strong> politikere. (Et politisk mål,<br />

1998).<br />

Nedenfor er gengivet udvalgets mål for undervisning på de yngste trin ved indlæringen<br />

af de grundlæggende færdigheder i matematik i løbet af et skoleår.<br />

I børnehaveklassen er målet, at eleven får oplevelser med tal <strong>og</strong> begreber fra dagligdagen,<br />

der kan udvikle <strong>og</strong> styrke den gundlæggende matematiske parathed ved at<br />

• anvende tal fra 1 til 10,<br />

• tælle op <strong>og</strong> addere,<br />

• måle,<br />

• illustrere matematiske begreber ved hjælp af for eksempel centicubes,<br />

• kende begreberne firkant, trekant <strong>og</strong> rund,<br />

• sortere <strong>og</strong> gruppere.<br />

I 1. klasse er målet, at eleven får lyst til at arbejde med matematiske begreber <strong>og</strong> problemstillinger<br />

ved at<br />

• anvende tal fra 0 til 20,<br />

• kende tallene fra 0 til 100,<br />

• tælle, addere <strong>og</strong> subtrahere,<br />

• måle længde, vægt <strong>og</strong> temperatur,<br />

• kende ugedagene,<br />

• illustrere <strong>og</strong> aflæse matematiske begreber <strong>og</strong> størrelser ved hjælp af for eksempel<br />

centicubes <strong>og</strong> tegninger,<br />

• tegne firkanter, trekanter <strong>og</strong> kende cirkler,<br />

• gætte løsninger på simple ligninger,<br />

• sortere efter forskellige kriterier,<br />

• addere <strong>og</strong> subtrahere ved hjælp af lommeregner.<br />

56


I 2. klasse er målet, at eleven får lyst til at arbejde med <strong>og</strong> anvende matematiske problemstillinger<br />

i hverdagen ved at<br />

• anvende tallene fra 0 til 100,<br />

• kende tallene fra 0 til 1000,<br />

• tælle, addere, subtrahere,<br />

• begynde på multiplikation,<br />

• måle arealet af simple figurer,<br />

• måle ved hjælp af ur <strong>og</strong> penge,<br />

• kende måneder <strong>og</strong> årstider,<br />

• illustrere <strong>og</strong> aflæse matematiske begreber <strong>og</strong> størrelser,<br />

• kende <strong>og</strong> tegne kvadrater, rektangler <strong>og</strong> trekanter,<br />

• finde løsninger til simple ligninger,<br />

• illustrere resultatet af en undersøgelse,<br />

• multiplicere ved hjælp af lommeregner.<br />

I 3. klasse er målet, at eleven får lyst til <strong>og</strong> interesse for at opsøge, udforske <strong>og</strong> anvende<br />

matematiske problemstillinger – <strong>og</strong>så på tværs af fagene ved at<br />

• anvende tallene fra 0 til 1000,<br />

• bestemme areal af figurer,<br />

• opnå kendskab til penge,<br />

• tegne skitser,<br />

• illustrere matematiske begreber <strong>og</strong> størrelser <strong>og</strong> begynde fortolkning ved hjælp af<br />

søjle- <strong>og</strong> pindediagram,<br />

• kende <strong>og</strong> tegne simple polygoner <strong>og</strong> cirkler,<br />

• opstille enkle ligninger,<br />

• tilrettelægge, gennemføre <strong>og</strong> tolke simple undersøgelser,<br />

• finde et antal muligheder i meget enkle problemstillinger,<br />

• dividere ved hjælp af lommeregner.<br />

Ovennævnte mål er udvalgets fortolkning <strong>og</strong> forslag til udmøntning af indholdet af<br />

CKF-beskrivelsen for begyndertrinnet.<br />

I slutningen af skoleåret evalueres undervisningen <strong>og</strong> elevernes læring af de grundlæggende<br />

færdigheder. Kvalitetsmålet er, at elevens præstation ligger i pointgrupperne<br />

1 til 6 ud af 8 grupper. Hvis eleverne klarer gruppeprøven tilfredsstillende, <strong>og</strong> elever<br />

<strong>og</strong> forældre er tilfredse med undervisningen ved afslutningen af skoleåret, er kvalitetsmålene<br />

opfyldt. Med hensyn til succeskriterium, er et af disse, at 80% af klassen klarer<br />

resultatmålet!<br />

Materialet er konstrueret til anvendelse i en løbende intern evaluering. I målbeskri-<br />

57


velsen understreges det, at evalueringen ikke skal anvendes for at kunne udøve kritik af<br />

den gennemførte undervisning, men som et redskab, der kan perspektivere undervisningen<br />

<strong>og</strong> dermed danne grundlag for tilrettelæggelsen af den fremtidige undervisning<br />

gennem lærerens refleksion over egen praksis i relation til de resultater, prøverne viser.<br />

Lærerens refleksioner er centrale i tilrettelæggelsen af en undervisning, der har princippet<br />

om undervisningsdifferentiering som en af de bærende støttepiller.<br />

Prøvetagningen<br />

Den individuelle prøvetagning skal ske i april/maj, således at skolens koordinator for<br />

matematik kan få de rettede opgaver i uge 25. Eleverne får 45 minutter til at besvare<br />

opgaverne, <strong>og</strong> det er tilladt, at læreren oplæser teksten, hvis eleverne har behov for<br />

dette. Tilladte hjælpemidler er tallinje, 100-tavle, kugleramme, målebånd <strong>og</strong> farver.<br />

Når eleven når til den sidste opgave, der indgår i vurderingen af præstationen, skal<br />

hun eller han have udleveret en lommeregner.<br />

Gruppeprøverne skal som den individuelle prøve gennemføres i april/maj, <strong>og</strong> skolens<br />

koordinator skal være til stede under prøvetagningen. Eleverne får 90 minutter til at<br />

besvare opgaverne, d<strong>og</strong> er det tilladt at indlægge en kortere pause, hvis der er behov<br />

for det. Eleverne skal arbejde sammen i grupper på to-tre elever, <strong>og</strong> det anbefales, at<br />

der ikke er mere end fem grupper ved prøvetagningen.<br />

Læreren skal læse opgaverne op <strong>og</strong> forklare dem for at sikre, at gruppen har forstået<br />

opgaven. Materialet, der skal anvendes ved arbejdet, udleveres successivt til gruppen, så<br />

den kun arbejder med én opgave ad gangen.<br />

Grundlaget for prøvetagningen<br />

Prøverne er en del af et større projekt, som Græsted-Gilleleje Kommune har iværksat for<br />

at styrke dansk <strong>og</strong> matematik i begynderundervisningen, hvor en matematik-basissamling<br />

af hjælpemidler opbygges, <strong>og</strong> en generel matematikmaterialesamling udvikles på skolerne,<br />

samtidig med at der sker en opkvalificering af matematiklærerne <strong>og</strong> ny organisering af<br />

deres samarbejde omkring undervisningen. For de individuelle prøvers vedkommende er<br />

grundlaget de tidligere nævnte mål for matematiske færdigheder. For gruppeprøvens vedkommende<br />

er det ønsket om at indhente informationer om den enkelte elevs arbejde/<br />

samarbejde i en gruppesammenhæng, der er målet. Gennem observation <strong>og</strong> samtale med<br />

eleverne skal læreren forsøge at observere tegn, der kan beskrive elevens opgave/problembehandling<br />

<strong>og</strong> dermed give et kvalificeret bud på elevens læringsproces(ser). Fokuspunkter<br />

i den generelle proces er elevens engagement, evne til at samarbejde, behov<br />

for støtte <strong>og</strong> gruppepræstation.<br />

58


Vurderingen af elevbesvarelserne<br />

De individuelle prøver vurderes ud fra en rettevejledning, der indeholder en pointfordeling<br />

<strong>og</strong> en gruppeinddeling af disse, der anvendes til at placere elevens præstation på en<br />

skala fra 1 til 8 svarende til gruppeinddelingen. For eksempel er der ni pointgivende<br />

opgaver, der i rækkefølge kan give 3, 3, 4, 16, 16, 4, 4, 3, <strong>og</strong> 8 point, det vil sige, at eleven<br />

i alt kan opnå 61 point. De otte skalagrupperinger er 1: 61-59,2: 58-54, 3: 53-48, 4:<br />

47-41, 5: 40-34, 6: 33-27, 7: 26-20 <strong>og</strong> 8: 19-0.<br />

For eksempel vil en elev, der kan addere <strong>og</strong> subtrahere korrekt med standardalgoritmer,<br />

med <strong>og</strong> uden lommeregner få 40 point på opgaverne, der vægtes til 16, 16 <strong>og</strong> 8<br />

point <strong>og</strong> dermed blive placeret med 5 på skalaen, mens en elev, der ikke kan besvare disse<br />

opgaver, men præsterer korrekt på de seks resterende opgaver omhandlende talkendskab,<br />

pladsværdi, relationer, tier-venner, geometri <strong>og</strong> l<strong>og</strong>ik, med de 21point, en korrekt besvarelse<br />

af disse giver, vil blive placeret med 7 på skalaen! Hvilket tydeligt viser den vægt, der<br />

er lagt på indlæringen af standardalgoritmerne ved addition <strong>og</strong> subtraktion.<br />

Vurderingen af gruppeprøven sker ved, at klassens matematiklærer <strong>og</strong> skolens<br />

matematik-koordinator ud fra hver deres observationer af <strong>og</strong> samtaler med eleverne,<br />

vurderer eleven på følgende fire områder: arbejdsprocesserne/tænkemåden, engagementet/motivationen<br />

<strong>og</strong> samarbejdet samt elevbesvarelserne <strong>og</strong> støtten til disse.<br />

Elevens præstation på disse områder bedømmes efter en skala fra 1 til 10, hvor 1<br />

betyder, at færdigheden ikke beherskes, <strong>og</strong> 10 betyder, at færdigheden beherskes.<br />

Arbejdsprocesserne/tænkemåden vurderes ud fra et spørgsmål om, hvordan eleven griber<br />

opgaven an, <strong>og</strong> et spørgsmål om de overvejelser, både den enkelte elev <strong>og</strong> gruppen har.<br />

Engagementet/motivationen vurderes ud fra den interesse, koncentration, målrettethed<br />

<strong>og</strong> vedholdenhed, eleven udviser.<br />

Samarbejdet vurderes ved, om alle inddrages i gruppen, den enkelte elevs evne til at<br />

lytte til de andre i gruppen, <strong>og</strong> om gruppen på egen hånd kan samarbejde.<br />

Elevbesvarelserne <strong>og</strong> støtten til disse vurderes ved, om en acceptabel løsning sker uden<br />

hjælp, med lidt hjælp eller med megen hjælp.<br />

Beskrivelse af de enkelte individuelle prøver til 1., 2. <strong>og</strong> 3. klasse,<br />

samt gruppeprøver til bh., 1., 2. <strong>og</strong> 3. klasse<br />

De tre individuelle prøvesæt indeholder ud over de opgaver, der skal anvendes til vurderinger,<br />

<strong>og</strong>så en ekstra opgave beregnet til at beskæftige eventuelle hurtigregnere. Til<br />

den sidste opgave i alle sættene får eleven lommeregner til rådighed.<br />

1. klasse individuel prøve<br />

Prøven består af ni opgaver plus ekstra-opgaven. Indholdet er:<br />

• Talkendskab: Indsættelse at tal på tallinjen op til 22.<br />

59


• Pladsværdi: Optælling <strong>og</strong> markering af kvadrater ud fra kvadratsøjler.<br />

• Relationer: Symbolerne >,,


subtraktion. Lommeregnerens anvendelse på multiplikation informerer kun om anvendelse<br />

af lommeregner-tastaturet ikke om multiplikation.<br />

Der gives heller ikke i denne prøve mulighed for, at eleven kan vise sider af sin<br />

tænkning, der ligger uden for den traditionelle faktuelle <strong>og</strong> proceduretænkning. Så de<br />

informationer, der kan indhentes, omhandler faktuel viden <strong>og</strong> færdigheder knyttet til<br />

standardprocedurer.<br />

3. klasse individuel prøve<br />

Prøven består af otte opgaver plus ekstra-opgaven. Indholdet er:<br />

• Talkendskab: Indsættelse at tal på tallinjen op til 1001.<br />

• Relationer: Symbolerne >,


Opgaverne kan alle ses som en introduktion til at arbejde med ræsonnementer <strong>og</strong> konstruering<br />

af matematiske begreber ud fra elevernes hverdagsbegreber <strong>og</strong> hverdagsspr<strong>og</strong>.<br />

Der er ikke givet n<strong>og</strong>et specifikt fokusbegreb på opgaverne. Så de kan ses som et<br />

udtryk for en begyndende begrebsdannelse, der kan indgå i forudsætningerne for 1.<br />

klasses matematikundervisning.<br />

Gruppeprøven til 1. klassetrin<br />

Prøven indeholder fire opgaver:<br />

Opgave 1:<br />

I denne opgave skal eleverne “aflæse” en tegning på isometrisk papir af figurer sammensat<br />

af centicubes, hvorefter en af figurerne skal fremstilles ved hjælp af centicubes <strong>og</strong> tegnes<br />

set fra en på tegningen angivet side.<br />

Opgave 2:<br />

Eleverne skal i denne opgave sortere l<strong>og</strong>ik-brikker efter størrelse, form, farve <strong>og</strong> tykkelse<br />

i det størst mulige antal bunker.<br />

Opgave 3:<br />

Eleverne får udleveret en række forskellige beholdere, en vægt <strong>og</strong> et litermål. Opgaven<br />

er går ud på at sortere beholderne efter kriterier, som gruppen selv skal formulere.<br />

Opgave 4:<br />

Gruppen får udleveret n<strong>og</strong>le påbegyndte mønstre <strong>og</strong> skal så færdiggøre disse.<br />

Kun opgave 3, der omhandler en sortering af forskellige beholdere, kan siges at være<br />

en åben opgave, der lægger op til eksperimentering; de andre opgaver er lukkede eller<br />

delvis lukkede.<br />

Gruppeprøven til 2. klassetrin<br />

Prøven indeholder fire opgaver:<br />

Opgave 1:<br />

I denne opgave skal eleverne “aflæse” en tegning på isometrisk papir af figurer sammensat<br />

af centicubes, hvorefter en af figurerne skal fremstilles ved hjælp af centicubes <strong>og</strong><br />

tegnes set fra en på tegningen angivet side.<br />

Eneste afvigelse fra 1. klassetrin er en opfordring til, at gruppen selv bygger en figur<br />

<strong>og</strong> tegner denne.<br />

62


Opgave 2:<br />

Gruppen får udleveret en pose penge samt forskellige ting, hvor der et påsat et<br />

prismærke. Eleverne skal så vurdere forskellige indkøb <strong>og</strong> indkøbsmuligheder.<br />

Opgave 3:<br />

Sortering af l<strong>og</strong>ik-brikker, der har form som rektangler, trekanter <strong>og</strong> kvadrater.<br />

Resultatet skal vises i et søjledigram, der er for-tegnet.<br />

Opgave 4:<br />

I denne opgave skal eleverne dække en given figur ved hjælp af et bestemt antal<br />

brikker, der har form som trekanter, rektangler <strong>og</strong> kvadrater.<br />

Alle opgaverne er lukkede eller delvis lukkede opgaver, der omhandler procedurefærdigheder<br />

<strong>og</strong> kun i n<strong>og</strong>en grad lægger op til en undersøgende aktivitet, men ikke i en<br />

grad, der kan siges at gøre dem til åbne opgaver.<br />

Gruppeprøven til 3. klassetrin<br />

Prøven indeholder som de foregående fire opgaver:<br />

Opgave 1:<br />

Centicubes: Eleverne skal bygge tvillinger, trillinger <strong>og</strong> firlinger med centicubes, beskrive<br />

antallet ved hjælp af fortrykt søjlediagram samt undersøge antallet af figurer med<br />

“arealet” større end 6, der kan bygges med centicubes.<br />

Opgave 2:<br />

Penge: Optælling af forskellige pengebeløb <strong>og</strong> ordning af disse efter beløbets størrelse.<br />

Opgave 3:<br />

Mængder: Sortering af l<strong>og</strong>ik-brikker i mængde-boller efter begreber som “store cirkler”,<br />

“tynde små cirkler”, “blå figurer”, “trekanter”, “store kvadrater” <strong>og</strong> “små rektangler”.<br />

Opgave 4:<br />

Konstruktion: Ved hjælp af centicubes <strong>og</strong> arbejdstegninger, hvor figuren er set fra<br />

oven, fra siden <strong>og</strong> forfra, skal eleverne bygge tre figurer.<br />

De to opgaver om “penge” <strong>og</strong> “mængder” er lukkede opgaver, hvor den første omhandler<br />

færdigheder <strong>og</strong> den anden ikke-veldefinerede matematiske begreber som “tynde små cirkler”.<br />

I modsætning til disse to opgaver er opgaverne “centicubes” <strong>og</strong> “konstruktion” åbne<br />

<strong>og</strong> lægger op til en mere udforskende aktivitet i gruppen med mulighed for flere forskellige<br />

strategier, der kan føre til en acceptabel besvarelse.<br />

63


Sammenfattende beskrivelse af materialet<br />

Opgavetypen<br />

Opgaverne i de individuelle opgaver er stort set traditionelle færdighedsopgaver, der<br />

handler om anvendelse af standard-algoritmerne ved addition, subtraktion <strong>og</strong> multiplikation.<br />

De er alle kontekstfrie, hvilket gør prøverne til ren manipulation med symboler<br />

<strong>og</strong> procedureregning. Der er en lille pr<strong>og</strong>ression i opgavernes indhold. Lommeregneropgaven<br />

er n<strong>og</strong>et nyt i forhold til indholdet i andre prøver. Hvilken information denne<br />

opgavetype kan give andet end om anvendelse af lommeregner-tastaturets aflæsning er<br />

ikke til at sige, men er i sig selv en vigtig færdighed.<br />

Opgaverne i gruppeprøverne er alle praktiske eller “hands on”-opgaver, hvor eleverne<br />

skal anvende materialer i en eller anden udstrækning i deres arbejde med opgaven.<br />

Praktiske opgaver kan konstrueres mere eller mindre “k<strong>og</strong>eb<strong>og</strong>s-lignende”. Der er flest<br />

opgaver af denne type i prøverne, men der er d<strong>og</strong> <strong>og</strong>så eksempler på åbne opgaver, der<br />

lægger op til, at eleverne arbejder eksperimenterende. Opgaverne giver ikke eleverne<br />

mulighed for at beskrive den tænkning, de bringer i anvendelse i forsøget på at løse<br />

opgaven.<br />

Elevaktiviteter<br />

De individuelle prøver giver kun eleven mulighed for at vise bestemte procedureregninger.<br />

Der er ingen mulighed for at få indsigt i elevens tænkning, der kan indikere forståelse af<br />

de begreber, der ligger til grund for anvendelsen af symbolerne <strong>og</strong> standard-algoritmerne.<br />

Gruppeprøverne med deres udgangspunkt i en manipulering med materialer, i de<br />

fleste tilfælde konstruerede matematiske materialer <strong>og</strong> ikke ting fra hverdagen, giver<br />

en ikke-traditionel tilgang til opgaver, der anvendes i vurderingsøjemed.<br />

Selv om gruppeopgaverne for de fleste vedkommende ikke er åbne opgaver, giver de<br />

alligevel anledning til en tænkning, der helt adskiller sig fra den, der kan komme til<br />

udtryk hos eleven ved den individuelle prøve. Denne information skal d<strong>og</strong> indfanges ved<br />

lærernes observationer <strong>og</strong> samtaler med eleverne, da eleven selv har meget ringe muligheder<br />

for at demonstrere/beskrive sin arbejdsprocestænkning skriftligt.<br />

Formål <strong>og</strong> perspektiv<br />

Både den individuelle prøve <strong>og</strong> gruppeprøven må siges i det store hele at informere om<br />

de emner, der er nævnt i den kommunale målsætning. Men i hvilket omfang denne<br />

stemmer overens med de overordnede hensigter, som er beskrevet i CKF’en <strong>og</strong> den vejledende<br />

læseplan, kan diskuteres.<br />

64


Kommentarer til materialet<br />

Materialets individuelle prøver ser umiddelbart ud til at have to formål, dels afprøvning<br />

af traditionelle færdigheder, som elever er blevet prøvet i gennem århundreder, <strong>og</strong> som<br />

ikke lægger op til n<strong>og</strong>en form for ræsonnering, kommunikation eller andre af de områder,<br />

der bliver lagt vægt på i læseplanen, dels er der i prøverne en enkelt opgave, der skal<br />

informere om, hvorvidt eleverne kan anvende lommeregneren. Med hensyn til indhold<br />

må det siges, at dette er domineret af tre ud af de fire regningsarter, <strong>og</strong> det er tvivlsomt,<br />

hvilken værdi spredte opgaver gennem de tre år med geometri, l<strong>og</strong>ik osv. kan give af<br />

information på disse områder. Dette er der heller ikke lagt op til ved bedømmelsen af<br />

elevpræstationerne. Bedømmelsen af elevpræstationerne foregår ved en sammentælling<br />

af antal rigtigt besvarede opgaver ud fra et rationale, der, som eksemplificeret tidligere,<br />

ikke er beskrevet, men som lægger vægt på basisfærdigheder.<br />

Gruppeprøverne er i deres udgangspunkt et led i den påbegyndte udvikling af alternative<br />

evalueringsredskaber, væk fra de traditionelle papir- <strong>og</strong> blyantsopgaver. Men anvendelsen<br />

af opgaverne til at indplacere en elev på en skala med hensyn til samarbejde, motivation<br />

etc. er af tvivlsom karakter.<br />

Der er blandt andet ikke gjort rede for, hvilket rationale der ligger til grund for de<br />

enkelte opgaver med hensyn til matematiske indholdsbegreber <strong>og</strong> aktiviteter. Dermed<br />

er der lagt op til en subjektiv vurdering af, hvad der skal fokuseres på i elevernes proces<br />

i forsøget på at besvare opgaven.<br />

Folkeskolens Afgangsprøve<br />

For at perspektivere beskrivelsen af de forudgående prøver er der nedenfor medtaget<br />

to eksempler på prøvesæt fra Folkeskolens Afgangsprøve. Prøvesættene er færdigheds<strong>og</strong><br />

problemløsningsdelen fra sommerprøven 1997. De to prøvesæt er analyseret <strong>og</strong><br />

beskrevet ved indholdet <strong>og</strong> de kundskaber <strong>og</strong> færdigheder, eleverne skal demonstrere<br />

ved besvarelsen af opgaverne. Det, der er fokuseret på i denne sammenhæng, er en<br />

vurdering af, hvad sådanne prøvesæts indhold i form af opbygning <strong>og</strong> opgavetyper<br />

kan have på den enkelte elevs opfattelse af faget matematik. Det er ikke utænkeligt, at<br />

en anvendelse af tidligere års prøvesæt på de afsluttende trin kan have end<strong>og</strong> en meget<br />

styrende funktion i undervisningen, hvis de anvendes kritikløst eller kun til at give<br />

eleven en bedømmelse i form af et tal på karakterskalaen. Det vil sige, at det mere er<br />

de forskellige opgavers form end det matematiske emne, der behandles i disse prøvesæt,<br />

der er kommenteret nedenfor.<br />

65


Prøvesæt i matematikfærdigheder for 9. klassetrin<br />

– Færdighedsdelen<br />

Udgiver: Alinea, 1997. 2. udgave, 1. oplag 1998.<br />

Forfatter: Hilmar Pedersen.<br />

Materiale<br />

15 prøvesæt à 1 time. Kan anvendes til alle matematiksystemer.<br />

Formål<br />

Øvehæfte til træning <strong>og</strong> evaluering af elevens færdigheder <strong>og</strong> brug af redskaber med<br />

henblik på Folkeskolens Afgangsprøve.<br />

Prøvetagningen<br />

De 15 prøvesæt består hver af 50 opgaver, der er fordelt på 25 opgaver pr. side, så én<br />

side kan bruges til en halv times prøve.<br />

Beskrivelse af færdighedsdelen FA maj-juni 1997<br />

Indholdet i prøven omfatter følgende større kategorier:<br />

• Analyse af data-repræsentationer<br />

• Måling<br />

• Proportionalitet<br />

• Procent<br />

• Ligninger <strong>og</strong> formler<br />

• Omkreds – areal – rumfang<br />

• De fire regningsarter<br />

Vurderingen af elevbesvarelserne<br />

Vurderingen af en elevs præstation sker ved simpel optælling af rigtige besvarelser <strong>og</strong><br />

bedømmes i relation til en given skala.<br />

Opgavetypen<br />

Alle opgaver er lukkede kortsvars-opgaver, <strong>og</strong> langt de fleste er kontekstfrie.<br />

Elevaktiviteter<br />

Eleverne skal i den overvejende del af opgaverne demonstrere, at de kan gennemføre rutinemæssige<br />

procedurer <strong>og</strong> i mindre grad mere komplekse procedurer samt faktuel viden.<br />

Der er kun mulighed for at vurdere tekniske/procedurefærdigheder, ikke-forståelse <strong>og</strong><br />

indsigt.<br />

66


Opgavesamling i matematik. Problemløsning.<br />

Folkeskolens Afgangsprøve<br />

Prøvesæt maj-juni 1995 – december 1997.<br />

Udgiver: Alinea 1998. 3. udgave, 1.oplag 1998.<br />

Forfattere: Ved Palle Kroman Clausen <strong>og</strong> Jens Christian Jensen.<br />

Materiale<br />

Seks <strong>og</strong>avesæt, folkeskolens afgangsprøver i problemløsning. Sommerprøven 1995 –<br />

Vinterprøven 1997.<br />

Formål<br />

Anvendelse i den daglige undervisning med henblik på forberedelse til den afsluttende<br />

prøve.<br />

Vurderingen af elevbesvarelserne<br />

Der findes point-fordelingsskala hvis prøverne anvendes ved en tretimersprøve, der<br />

kan anvendes til at bedømme elevens præstation.<br />

Beskrivelse af indholdet i problemløsningsdelen sommerprøven 1997<br />

Opgavesættet omfatter fem opgaver, der er konstrueret over temaet “fåreavl”. I samtlige<br />

fem opgaver skal eleverne hente oplysninger til besvarelse af en stor del af delspørgsmålene<br />

ved at aflæse en tabel, graf, arbejdstegning eller lignende.<br />

Derfor bliver en af de dominerende indholdskategorier en analyse af datarepræsentationer.<br />

Andre dominerende kategorier er operationer, de fire regningsarter inden for<br />

de naturlige tal samt i mindre omfang areal/rumfang <strong>og</strong> ligninger/formler.<br />

Opgaverne omhandler direkte eller indirekte matematiske begreber:<br />

• Tabelaflæsning<br />

• Addition<br />

• Subtraktion<br />

• Multiplikation <strong>og</strong> division med anvendelse af lommeregner<br />

• Procent<br />

• Grafaflæsning<br />

• Størst/mindst<br />

• Enheder<br />

• Perspektivering<br />

• Måling<br />

• Areal<br />

67


• Arbejdstegning<br />

• Målestoksforhold<br />

• Rumfang<br />

• Rette linjer<br />

• Funktion<br />

• Model<br />

• Optælling<br />

• Mønster<br />

Opgavetypen<br />

Langt de fleste delspørgsmål i de fem opgaver er lukkede. Beregn ..., hvor meget ...,<br />

hvor mange ..., hvor stor ..., hvilket år ..., hvor højt ..., tegn ...., angiv ... . Kun to delspørgsmål<br />

begynder ikke med et af de ovennævnte eksempler. Ét delspørgsmål starter<br />

med beskriv ... <strong>og</strong> ét med forklar ...! Derfor må langt de fleste opgaver karakteriseres<br />

som værende lukkede. Opgaverne er generelt ikke stilladsopbygget, selv om der er<br />

spørgsmål, der hænger sammen. Opgavesættets tema styrer/begrænser, hvilke matematiske<br />

begreber der kan inddrages.<br />

Elevaktiviteter<br />

Det er stort set de samme færdigheder <strong>og</strong> kundskaber, eleven skal demonstrere i problemløsningsdelen<br />

som i færdighedsdelen. Eleven skal nu blot demonstrere disse i en<br />

kontekst. Det er meget få spørgsmål, der lægger op til, at eleven kan få lejlighed til at<br />

forholde sig til de matematiske begreber, så det muligt at demonstrere generelle kompetencer<br />

knyttet til ræsonnementer, problembehandling <strong>og</strong> kommunikation.<br />

Kommentar til sommerprøven 1997<br />

I begge prøvesættene er det iøjnefaldende, at så relativ en stor del af opgaverne tager<br />

udgangspunkt i statistikker, grafer, diagrammer <strong>og</strong> tabeller, hvor eleven skal aflæse eller<br />

regne på tallene. I begge prøvesæt er det den enkelte elevs faktuelle viden <strong>og</strong> færdigheder,<br />

der gives mulighed for at indhente informationer om. Forskellen er, sat på spidsen,<br />

at i problemløsningsdelen kræves det, at eleven demonstrerer en læsekompetence, der<br />

ikke er et nødvendigt krav i færdighedsdelen. Problemløsningsdelens opgaver giver nok<br />

eleven mulighed for at anvende matematikken på rutinemæssige opgaver, men det er<br />

tvivlsomt, om eleven har mulighed for at vise, at hun eller han kan formulere problemer,<br />

beskrive løsningsstrategier <strong>og</strong> løsninger ved hjælp af matematikken.<br />

Det er betænkeligt, at problemløsningsdelen indeholder så mange færdighedsprægede<br />

opgaver <strong>og</strong> så lidt af udfordringer i form af lidt mere komplicerede problemstillinger.<br />

Endvidere er det flotte layout af prøvesættene <strong>og</strong> prøvesættets opbygning med<br />

68


lette indgangsspørgsmål i hver opgave med til at opbygge et bestemt syn på skriftlige<br />

“matematikprøver”, der går i modsat retning af problembehandling ved hjælp af matematikken.<br />

Problemløsningsdelen kan ikke anvendes til vurderinger af den enkelte elevs<br />

evne til at behandle matematiske problemstillinger; dertil er indholdet for færdighedspræget.<br />

Det er et spørgsmål, om det overhovedet er muligt <strong>og</strong> rimeligt at anvende dette prøvesæt,<br />

hvis formål er en summativ evaluering, som er konstrueret til at kunne informere<br />

om elevens udbytte efter ni års matematikundervisning i folkeskolen, til en formativ<br />

evaluering.<br />

Faktor for første klasse<br />

Udgiver: Malling Beck, 1. udgave, 1. oplag, 1995.<br />

Forfattere: Silla Baltzer Petersen & Arne M<strong>og</strong>ensen.<br />

Beskrivelse<br />

Kopisider i kopimappen.<br />

Faktor for første klasse har et afsnit om evaluering i lærervejledningen på siderne 34 til<br />

36. Evalueringsbegrebet diskuteres med eksempler på forskellige måder at evaluere på.<br />

Her gennemgås Faktorsystemets syn på evaluering, <strong>og</strong> der gives eksempler på, hvordan<br />

systemets evalueringsmaterialer kan anvendes.<br />

Faktor anvender skemaer, der findes i kopimappen. Forfatterne foreslår, at disse<br />

skemaer kan udvikles til en egentlig l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>.<br />

Formål<br />

Formålet med evalueringen er uddybende beskrevet i materialets lærervejledning på s.<br />

34-36. Formålet med den løbende evaluering er at være et arbejdsredskab for lærer <strong>og</strong><br />

elever.<br />

Opgavetypen<br />

Der er ikke knyttet opgaver til evalueringsaktiviteterne.<br />

Elevaktiviteter<br />

Eleverne skal på evalueringsarket markere, hvilke opgaver de har arbejdet med, <strong>og</strong> hvad<br />

de synes om de enkelte opgaver. Arket skal være et udgangspunkt for en samtale om<br />

de opgaver, eleven har arbejdet med.<br />

69


Andre kommentarer<br />

Der bliver i materialet lagt op til at arbejde med l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>s- <strong>og</strong> porteføljeevaluering, <strong>og</strong><br />

der er henvisninger til, hvor der kan hentes inspiration til arbejdet. Der er ikke i selve<br />

materialet megen konkret støtte, når lærerne skal i gang med at evaluere.<br />

Faktor for fjerde klasse<br />

Udgiver: Malling Beck, 1.udgave 1. oplag, 1995.<br />

Forfatter: Arne M<strong>og</strong>ensen.<br />

Beskrivelse<br />

Kan du selv <strong>og</strong> refleksionsider med forskellige overskrifter:<br />

Faktor for fjerde klasse har et afsnit om evaluering i lærervejledningen på siderne 33 til<br />

36. Evalueringsbegrebet diskuteres med eksempler på andre måder at evaluere på. Her<br />

gennemgås Faktors syn på evaluering, <strong>og</strong> der gives eksempler på, hvordan systemets<br />

evalueringsmaterialer kan anvendes. Faktor for fjerde klasse anvender l<strong>og</strong>b<strong>og</strong> i begrænset<br />

omfang.<br />

Formål<br />

Formålet med evaluering er uddybende beskrevet i materialets lærervejledning på<br />

siderne 33 til 36. Hver evalueringsdel består af to elementer: en færdighedsdel (Kan<br />

du selv) <strong>og</strong> en refleksionsdel med forskellige overskrifter. Ud over dette gives der i<br />

lærervejledningen andre forslag til evaluering.<br />

Faktor for ottende klasse<br />

Udgiver: Malling Beck, 2. udgave 1. oplag, 1997.<br />

Forfattere: Marianne Holmer & Svend Hessing.<br />

Beskrivelse<br />

Der er ingen evalueringsmaterialer tilknyttet materialet.<br />

Faktor for ottende klasse introducerer ikke eksplicit evaluering i deres materiale. I lærervejledningen<br />

er der for 8.-9. klasse et større afsnit om den mundtlige prøve på siderne<br />

12-14. På side 12 gives der forslag til opgaver fra forskellige temaer fra arbejdsb<strong>og</strong>en<br />

for 8. klasse, der er velegnede til træning til den mundtlige prøve.<br />

70


Matematik i første<br />

Udgiver: Gyldendal Uddannelse, 1. udgave, 1. oplag, 1992.<br />

Forfattere: Mathias Bruun Pedersen, Margit Krejlund Pedersen <strong>og</strong> Lislotte Kr<strong>og</strong>shøj.<br />

Kommentarer<br />

Der er ikke i lærerens b<strong>og</strong> eller i elevmaterialet beskrevet n<strong>og</strong>et om evaluering i Matematik<br />

i første, ligesom der som konsekvens heraf ikke findes evalueringsredskaber i<br />

materialet.<br />

Matematik i fjerde<br />

Udgiver: Gyldendal Uddannelse, 1. udgave, 1. oplag, 1995.<br />

Forfattere: Hans Jørgen Beck, Mathias Bruun Pedersen, Margit Krejlund Pedersen <strong>og</strong><br />

Lislotte Kr<strong>og</strong>shøj.<br />

Beskrivelse<br />

Lærerens b<strong>og</strong> indeholder to afsnit om prøver (s.15) <strong>og</strong> evaluering (s. 16-17).<br />

I afsnittet om prøver henvises der til RM-prøverne 1-7 fra Dansk Psykol<strong>og</strong>isk<br />

Forlag <strong>og</strong> til Fom-prøven, der ikke længere udgives.<br />

I afsnittet om evaluering henvises der til folkeskoleloven krav om løbende evaluering.<br />

Den løbende evaluering skal ses som en del af den daglige undervisning <strong>og</strong> skal relateres<br />

til elevernes individuelle målsætninger <strong>og</strong> klassens samlede målsætning.<br />

I Matematik i Fjerde afsluttes faglige emner med n<strong>og</strong>le skrivelinjer <strong>og</strong> en opfordring<br />

til at gøre status <strong>og</strong> kort beskrive “hvad ved du nu om …”. Forfatterne understreger, at<br />

det ikke er op til den enkelte elev alene eller sammen med deres forældre at skrive disse<br />

linjer.<br />

Formål<br />

I lærerens b<strong>og</strong> beskrives den løbende evaluering som en integreret del af undervisningen.<br />

Der gøres opmærksom på, at den løbende evaluering vedrører både elever <strong>og</strong> undervisning.<br />

Der gøres ligeledes opmærksom på, at evaluering skal opfattes langt mere nuanceret<br />

end blot <strong>og</strong> bar måling af de mere færdighedsprægede aspekter i undervisningen.<br />

Der lægges vægt på dagb<strong>og</strong>en som redskab for den løbende evaluering. Ligeledes<br />

bliver der sat fokus på samtalen som en integreret del af evalueringen.<br />

I lærervejledningen refereres der til Undervisningsministeriets hæfte nr. 2 fra 1991<br />

71


om “Udvikling <strong>og</strong> kvalitet – skolens undervisning” kapitel 5 “Intern evaluering i faget<br />

regning/matematik” som inspirationskilde i forbindelse med den løbende evaluering.<br />

Siderne<br />

Alle “Hvad ved du nu om ...” er ens i opbygning <strong>og</strong> er placeret i arbejdsb<strong>og</strong>en “Hvad<br />

ved du nu om” nederst på den side, der afslutter et fagligt emne. Der er en overskrift,<br />

der for eksempel hedder “Hvad ved du nu om kommatal – skriv:” Herefter følger treseks<br />

linjer, som eleven kan udfylde.<br />

Opgavetypen<br />

Det er meningen, at eleverne skriftligt skal give udtryk for deres forståelser. Der er tale<br />

for en form for l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>/portefølje.<br />

Elevaktiviteter<br />

Udgangspunktet er elevernes egen forståelse.<br />

Formål <strong>og</strong> perspektiv<br />

Det er ikke tydeligt beskrevet, hvordan der skal arbejdes med materialet. Der er ikke<br />

eksplicit beskrevet n<strong>og</strong>et om formål <strong>og</strong> perspektiv i evalueringsmaterialet.<br />

Andre kommentarer<br />

Det er svært at finde ud af, om formålet med evalueringen er elevernes forståelse, eller<br />

om det er, hvad læreren gerne vil have, at eleven skal have lært.<br />

Matematik i ottende<br />

Udgiver: Gyldendal Uddannelse, 1. udgave, 1. oplag, 2000.<br />

Forfattere: Hans Jørgen Beck, Lona Graff <strong>og</strong> Niels Jacob Hansen.<br />

Beskrivelse<br />

Lærerens b<strong>og</strong> indeholder et lille afsnit om evaluering (s. 11). I afsnittet gøres opmærksom<br />

på, at det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan arbejdet skrider frem. Ved fremlæggelser<br />

bør eleverne redegøre for deres arbejdsprocesser. Det foreslås, at klassen evaluerer i<br />

fællesskab. Det er vigtigt, at alle bliver gjort opmærksom på den måde, hvorpå der argumenteres.<br />

I grundb<strong>og</strong>en lægges der op til at eleverne udarbejder en formelsamling. Der er opgaver<br />

af typen “Hvad ved du nu om ...”. Det er så meningen, at eleverne skal skrive <strong>og</strong><br />

tegne i deres formelsamling, hvad de nu ved om det givne emne.<br />

72


Forfatterne til materialet understreger ligeledes, at eleverne skal opfordres til at<br />

skabe overblik over deres viden ved hjælp af deres personlige formelsamling. Der er<br />

ikke skrevet n<strong>og</strong>et om formålet med anvendelse af en elevproduceret formelsamling.<br />

Formål<br />

Det er ikke muligt umiddelbart ud fra, hvad der er skrevet i lærerens b<strong>og</strong> til ottende<br />

klasse at få en afklaring af forfatternes hensigter med evaluering, da b<strong>og</strong>en ikke indeholder<br />

eksplicitte overvejelser.<br />

Elevaktiviteter<br />

Evalueringen foregår ved fremlæggelser. Evalueringen af retvinklede trekanter beskrives<br />

på s. 51 på følgende måde: “Opgave 2 i job 32 (det “klippede bevis for Pythagoras’ sætning”)<br />

kan evalueres ved, at en af grupperne fremlægger deres arbejde for resten af klassen,<br />

som derefter kommenterer. Hvis en anden gruppe mener at have angrebet problemet<br />

anderledes, bør de <strong>og</strong>så have lejlighed til at vise deres metode. Resten af opgaverne kan<br />

evalueres på sædvanlig vis”.<br />

Formål <strong>og</strong> perspektiv<br />

Der udtrykkes ikke umiddelbart i lærerens b<strong>og</strong> n<strong>og</strong>et om formål <strong>og</strong> hensigter med<br />

evalueringen.<br />

Andre kommentarer<br />

Der gives ikke i materialet konkrete anvisninger på, hvordan evaluering kan finde sted,<br />

<strong>og</strong> hvilket der anses som væsentlige elementer.<br />

Der er ikke megen støtte at hente for en lærer omkring teorien bag evaluering <strong>og</strong><br />

formålet med evalueringen.<br />

For eksempel skrives om evaluering på s. 51 “Resten af opgaverne kan evalueres på<br />

sædvanlig vis”, uden at der gives nærmere anvisninger af, hvad der forstås ved at evaluere<br />

på sædvanlig vis.<br />

Sigma for første<br />

Udgiver: Malling Beck, 1. udgave 1. oplag, 1993.<br />

Forfattere: Henry Schultz, Benny Syberg <strong>og</strong> Ivan Christensen.<br />

Beskrivelse <strong>og</strong> formål<br />

Sigma for første beskæftiger sig ikke specifikt med evaluering. Forfatterne skriver: “Et<br />

73


af de mere karakteristiske træk ved Sigma for første er, at det er nemt at rette for lærerne.<br />

Hvor det er muligt, vil øvelserne være selvinstruerende <strong>og</strong> selvkontrollerende. Det kan<br />

i visse sammenhænge virke lidt mekanisk, hvilket der er to gode grunde til:<br />

Det selvkontrollerende virker stimulerende på eleverne – med ret god sikkerhed<br />

ved de “med det samme”, om en øvelse er “rigtigt løst” – det er et lille skulderklap <strong>og</strong><br />

en opmuntring til at gå videre.<br />

Jo lettere læreren har ved at rette, jo mindre tid spildes der. Mindre tid til rettearbejde<br />

giver mere tid til undervisning.<br />

Først i elevb<strong>og</strong>en til Sigma for første B er disse kontrolsystemer medtaget.”<br />

Andre kommentarer<br />

Systemet er udgivet i 1993, <strong>og</strong> det er lidt uklart, om evalueringsaspektet er medtænkt<br />

i systemet. Senere udgivne dele af Sigma-systemet medtænker former for test mere<br />

eksplicit.<br />

Sigma for fjerde<br />

Udgiver: Malling Beck, 1. udgave 1. oplag, 1996.<br />

Forfattere: Henry Schultz, Benny Syberg <strong>og</strong> Ivan Christensen.<br />

Beskrivelse<br />

Sigma for fjerde har sit testmateriale placeret i lærerens b<strong>og</strong> som kopisider. Der er i alt<br />

2 gange 8 test i materialet samt en test nr. 0, der samler op på 3. klasses stof.<br />

Testene er to <strong>og</strong> to identiske i opbygning med samme sværhedsgrad <strong>og</strong> indhold,<br />

men opgaverne er forskellige.<br />

Testene er nummereret fra 0; 1.1, 1.2 til 8.1, 8.2. De består af mellem syv <strong>og</strong> 12<br />

forskellige opgaver med tilhørende underopgaver. Testene er opbygget i temaer. Fra test<br />

nummer 5 inddrages emner fra tidligere. Testene indgår derudover som en integreret<br />

del af Sigma for fjerde.<br />

I lærerens b<strong>og</strong> findes en facitliste til testene. Testene er to <strong>og</strong> to identiske i opbygning,<br />

men forskellige i indhold. Den første test tages, efter at et emne er blevet bearbejdet.<br />

Mens denne test rettes, <strong>og</strong> læreren taler med hver enkelt elev, arbejder eleverne<br />

med blandede opgaver. Læreren aftaler derefter, om den enkelte elev skal arbejde på et<br />

niveau 1 eller et niveau 2. Efter dette arbejde tages test 2, <strong>og</strong> resultaterne vurderes.<br />

Formål<br />

Formålet med testen er at afklare, i hvor høj grad at eleverne har tilegnet sig stoffet i et<br />

givent kapitel.<br />

74


Beskrivelse af de enkelte testsider<br />

Side 53<br />

Test 0.1 indeholder 12 opgaver med tilhørende underopgaver.<br />

Her er ikke beskrevet n<strong>og</strong>et overordnet tema. Men umiddelbart handler denne test om<br />

de fire regningsarter <strong>og</strong> regningsarternes hierarki. Opgave 6 <strong>og</strong> 12 er geometriopgaver.<br />

Side 55 <strong>og</strong> 57<br />

Test 1.1, 1.2 indeholder syv opgaver med tilhørende underopgaver.<br />

Temaet er brøker. Man skal finde brøkdele af … .<br />

Side 55 <strong>og</strong> 61<br />

Test 2.1, 2.2 indeholder 10 opgaver med tilhørende underopgaver.<br />

Temaet er kommatal.<br />

Opgave 1 <strong>og</strong> 2 skal eleverne måle på linejestykker.<br />

Opgave 3, 4, 8, 9 <strong>og</strong> 10 er addition <strong>og</strong> subtraktion med kommatal.<br />

Opgave 5 er omskrivning fra kroner <strong>og</strong> ører til kommatal.<br />

Opgave 6 <strong>og</strong> 7 er afrunding.<br />

Side 63 <strong>og</strong> 65<br />

Test 3.1, 3.2 indeholder syv opgaver med tilhørende underopgaver.<br />

Temaet er koordinatsystemet.<br />

Opgave 1: Handler om aflæsning af punkter.<br />

Opgave 2 <strong>og</strong> 4: Eleverne skal afsætte punkter i et koordinatsystem <strong>og</strong> tegne en linje<br />

gennem punkterne.<br />

Opgave 3: Elevernes skal tegne to linjer <strong>og</strong> finde linjernes skæringspunkt.<br />

Opgave 5 <strong>og</strong> 6: Eleverne skal skubbe en figur i et koordinatsystem.<br />

Opgave 7: Eleverne skal finde en fortsættelse af et forløb (multiple choice).<br />

Side 83 <strong>og</strong> 86<br />

Test 8.1, 8.2 indeholder otte opgaver med tilhørende underopgaver.<br />

Temaet er koordinatsystemet. (Geometri 2)<br />

Opgave 1: Eleverne skal tegne et kvadrat.<br />

Opgave 2: Eleverne skal måle omkreds på et rektangel.<br />

Opgave 3: Eleverne skal skelne mellem rektangler <strong>og</strong> kvadrater.<br />

Opgave 4: Eleverne skal kunne benytte de matematiske symboler “vinkelret på” <strong>og</strong><br />

“parallel med”.<br />

Opgave 5: Eleverne skal tegne trekanter i et koordinatsystem.<br />

Opgave 6: Eleverne skal tegne et kvadrat i en cirkel.<br />

75


Opgave 7: Eleverne skal måle omkreds på et parallel<strong>og</strong>ram.<br />

Opgave 8: Eleverne skal tegne <strong>og</strong> finde arealer af kvadrater.<br />

Alle opgaverne i de forskellige test er identiske i opbygning <strong>og</strong> spørgsmålsformulering.<br />

Her er udtaget test 2.2 på side 61 til en nærmere analyse.<br />

Materialet<br />

Side 61: Test nr. 2.1. Kommatal 1 lægger op til at kontrollere, om kommatal er blevet<br />

indlært på en tilfredsstillende måde.<br />

Test nr. 2.2 er identisk med 2.1 i sin opbygning.<br />

Siden omhandler 10 opgaver med underopgaver.<br />

Opgave 1: Eleverne skal måle linjestykker i cm <strong>og</strong> skrive facit med kommatal (fire underopgaver).<br />

Opgave 2: Eleverne skal måle linjestykker <strong>og</strong> lave minusstykker (fire underopgaver).<br />

Opgave 3: Addition med tier-overgang med kommatal (seks underopgaver).<br />

Opgave 4: Subtraktion med at “låne” med kommatal (seks underopgaver).<br />

Opgave 5: Omskrivninger fra kroner <strong>og</strong> ører til kommatal (fire underopgaver).<br />

Opgave 6: Afrunding til hele tal (otte underopgaver).<br />

Opgave 7: Afrunding til hele tal derefter addition <strong>og</strong> subtraktion (seks underopgaver).<br />

Opgave 8 <strong>og</strong> 9: Regning med dobler <strong>og</strong> kommatal (ingen underopgaver).<br />

Opgave 10: Addition <strong>og</strong> subtraktion med kommatal (seks underopgaver).<br />

Opgavetypen<br />

Lukket/åben<br />

Opgaverne udprægede et-facit opgaver. Opgaverne er lukkede <strong>og</strong> åbner ikke umiddelbart<br />

for, hvordan eleverne har tænkt, da de løste de givne opgaver. Der kan være tale<br />

om rutineløsninger uden en grundlæggende forståelse.<br />

Konkret/abstrakt<br />

Opgaverne er formuleret i matematisk symbolspr<strong>og</strong>. Der lægges ikke op til, at eleverne<br />

kan anvende konkrete materialer eller andre hjælpemidler, der kan understøtte deres<br />

besvarelser. Opgaverne er hovedsagelig formuleret i et abstrakt matematisk spr<strong>og</strong>.<br />

Opgaverne 5, 8 <strong>og</strong> 9 indeholder d<strong>og</strong> benævnelser (kroner <strong>og</strong> ører).<br />

Kontekstbunden/kontekstfri<br />

Opgaverne er med ovennævnte undtagelser kontekstfri, hvor det drejer sig om at mestre<br />

manipulation med matematiske symboler. Der bliver ikke lagt vægt på, om eleverne kan<br />

anvende de matematiske begreber, de bliver præsenteret for i testen, i dagligdags sammenhænge.<br />

76


Algoritmeregning/problemløsning<br />

Alle opgaverne er udprægede færdighedsopgaver, der ikke nødvendigvis kræver indsigt<br />

for at løse opgaverne.<br />

Begrebspr<strong>og</strong>ressionen<br />

Pr<strong>og</strong>ressionen i opgaverne er styret af den pr<strong>og</strong>ression, som ligger i b<strong>og</strong>systemet.<br />

Elevaktiviteter<br />

Opgaverne på siderne er udformet meget traditionelt; der lægges umiddelbart op til,<br />

at eleverne arbejder individuelt med siderne. Elevens arbejde rettes efter facitlisterne,<br />

der er placeret i lærerens b<strong>og</strong> for fjerde klasse.<br />

Procedure/forståelse<br />

Umiddelbart se det ud til, at formålet med siden er, om eleven er i stand til at reproducere<br />

b<strong>og</strong>ens indhold. Der lægges op til, at eleverne benytter de regneprocedurer, der<br />

bliver introduceret i materialet. Der er tale om enkle opgavekonstruktioner, der lægger<br />

op til procedureregning. Det er ikke muligt umiddelbart – via opgaverne – at få et<br />

indtryk af, hvilken indsigt eleverne har inden for de testede områder.<br />

Begrebsdannelse<br />

Da opgaverne udelukkende er udarbejdet i matematisk symbolspr<strong>og</strong>, er det ikke muligt<br />

at danne sig et indtryk af, hvordan den enkelte elevs begreber er repræsenteret.<br />

Simpel/kompleks begrebsanvendelse<br />

Der lægges umiddelbart op til en simpel anvendelse af de matematiske begreber, der<br />

sættes i spil i de enkelte opgaver.<br />

Begreber i <strong>og</strong>/eller uden for matematikken<br />

Eleverne skal ikke anvende andre materialer end testen, blyant, lineal <strong>og</strong> passer. Der<br />

lægges ikke op til, at eleverne skal tænke i hverdagsmatematiske termer. Der relateres<br />

ikke til elevernes hverdagserfaringer men kun til, hvordan det matematiske tema er<br />

repræsenteret i elevmaterialet.<br />

Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler<br />

Denne side lægger ikke op til, at der arbejdes med regnetekniske hjælpemidler.<br />

Formål <strong>og</strong> perspektiv<br />

Formålet med siden er angiveligt at kontrollere, om eleverne har indlært temaerne, der<br />

behandles i de enkelte test.<br />

77


Andre kommentarer<br />

Testene er som sagt tematisk orienterede <strong>og</strong> indeholder emner/temaer, der er nye på<br />

dette klassetrin – nye i dette matematiksystem. De lægger ikke op til en kvalificering<br />

af undervisningen.<br />

Der fokuseres ikke på elevens styrker, <strong>og</strong> der er ikke lagt op til, at elevernes løsninger<br />

skal pege på handleanvisninger i forhold til den enkelte elevs læring. Der er tale om en<br />

udpræget summativ test.<br />

I lærervejledningen pointeres samtalen, men der gives ingen forslag eller hints til,<br />

hvordan en sådan samtale kan struktureres. Evalueringen kommer på den måde til at<br />

hvile på en teori, der ikke er kommenteret i materialet.<br />

Sigma for ottende<br />

Udgiver: Malling Beck, 1. udgave 1. oplag, 1998.<br />

Forfattere: Henry Schultz <strong>og</strong> Ivan Christensen.<br />

Beskrivelse<br />

Sigma for ottende har ligesom Sigma for fjerde sit testmateriale placeret i lærerens b<strong>og</strong><br />

som kopisider. Der er en test kaldet 0, som er en opsamlingstest for materialet, der er<br />

arbejdet med i 7. klasse. Derefter er der to gange syv test i materialet. Testene er to <strong>og</strong><br />

to identiske i opbygning men forskellige i indhold.<br />

Den første test tages, efter at et emne er blevet bearbejdet. Mens denne test rettes,<br />

<strong>og</strong> lærerens taler med hver enkelt elev, arbejder eleverne med blandede opgaver.<br />

Læreren aftaler derefter om den enkelte elev skal arbejde på et niveau 1 eller et niveau<br />

2. Efter dette arbejde tages test 2, <strong>og</strong> resultaterne vurderes.<br />

Testene er nummereret fra 0; 1.1, 1.2 til 7.1, 7.2. Testene består af mellem fem <strong>og</strong> 14<br />

forskellige opgaver med tilhørende underopgaver. Testene er opbygget i temaer. Testene<br />

indgår som en integreret del af Sigma for ottende. I lærerens b<strong>og</strong> findes en facitliste til<br />

testene. Der er ingen test til afsnit 2 <strong>og</strong> 6.<br />

Formål<br />

Formålet med testene er at give læreren et godt bud på, hvor godt klassen har tilegnet<br />

sig stoffet i det givne afsnit.<br />

Testene er ikke beregnet som grundlag for en karaktergivning, men skal give lærerne<br />

indsigt i, hvor godt klassen har tilegnet sig stoffet.<br />

78


Beskrivelse af de enkelte testsider<br />

Side 58: Test 0<br />

Denne test indeholder 14 opgaver med tilhørende underopgaver. Opgaverne er hentet<br />

fra syvende klasses stofområde.<br />

Side 61 <strong>og</strong> 62: Test 1.1, 1.2<br />

Disse test indeholder hver syv opgaver med tilhørende underopgaver.<br />

Temaet er tal <strong>og</strong> algebra.<br />

Side 63 <strong>og</strong> 64: Test 2.1, 2.2<br />

Hvor mange.<br />

Disse test indeholder henholdsvis seks <strong>og</strong> fem opgaver med tilhørende underopgaver.<br />

Alle opgaver handler om at finde linjers skæringspunkter.<br />

Side 65 <strong>og</strong> 67: Test 4.1, 4.2<br />

Disse test indeholder hver seks opgaver med tilhørende underopgaver.<br />

Temaet er koordinatsystemer.<br />

Side 69 <strong>og</strong> 70: Test 8.1, 8.2<br />

Disse test indeholder hver fem opgaver med tilhørende underopgaver.<br />

Temaet er penge. Det er d<strong>og</strong> kun opgaverne 5.1.4 <strong>og</strong> 3 <strong>og</strong> 5.2.3, der faktisk handler<br />

om penge. De resterende opgaver handler om omregninger.<br />

Alle opgaverne i de forskellige test er identiske i opbygning <strong>og</strong> spørgsmålsformulering.<br />

Her er udtaget test 3.1 på side 63 til en nærmere analyse.<br />

Materialet<br />

Side 63: Test nr. 3.1. “Hvor mange” lægger op til at kontrollere, om linjers skæringspunkter<br />

er blevet indlært på en tilfredsstillende måde. Siden omhandler fem opgaver<br />

uden underopgaver.<br />

Opgave 1: Eleverne skal tælle skæringspunkter på tre linjer, der krydser hinanden, <strong>og</strong><br />

skrive facit.<br />

Opgave 2: Eleverne skal tælle skæringspunkter på fire linjer, der krydser hinanden, <strong>og</strong><br />

skrive facit.<br />

Opgave 3: Eleverne skal tælle skæringspunkter på seks linjer, der krydser hinanden, <strong>og</strong><br />

skrive facit.<br />

Opgave 4: Eleverne skal tælle skæringspunkter på ti linjer, der krydser hinanden, <strong>og</strong><br />

skrive facit.<br />

79


Opgave 5: Eleverne skal tælle skæringspunkter på n linjer, der krydser hinanden, <strong>og</strong><br />

skrive facit.<br />

Opgavetypen<br />

Lukket/åben<br />

Opgaverne udprægede et-facit opgaver.<br />

Opgaverne er lukkede <strong>og</strong> åbner ikke umiddelbart for, hvordan eleverne har tænkt, da<br />

de løste de givne opgaver. Der kan være tale om rutineløsninger uden en grundlæggende<br />

forståelse.<br />

Konkret/abstrakt<br />

Opgaverne er alle udarbejdet i matematisk symbolspr<strong>og</strong>.<br />

Kontekstbunden/kontekstfri<br />

Opgaverne er kontekstfri <strong>og</strong> omhandler udelukkende symbolmanipulation. Der er ikke<br />

tale om at evaluere, i hvilken grad eleverne er i stand til at anvende de matematiske<br />

begreber, de præsenteres for i testen, i hverdagssammenhænge.<br />

Algoritmeregning/problemløsning<br />

Opgaverne minder meget om de opgaver, eleverne præsenteres for i færdighedsdelen<br />

af folkeskolens afgangsprøver. Denne prøveform fordrer ikke nødvendigvis matematisk<br />

indsigt for at løse opgaverne.<br />

Begrebspr<strong>og</strong>ressionen<br />

Pr<strong>og</strong>ressionen i opgaverne går fra konkret optælling til en algebraisk beskrivelse af samme<br />

tema.<br />

Elevaktiviteter<br />

Opgaverne i de enkelte test er udformet traditionelt; der lægges umiddelbart op til, at<br />

eleverne arbejder individuelt med testene. Elevens arbejde rettes efter facitlisterne, der<br />

er placeret i lærerens b<strong>og</strong> for ottende klasse.<br />

Procedure/forståelse<br />

Umiddelbart se det ud til, at formålet med siden er, om eleven er i stand til at reproducere<br />

det indlærte stof. Der lægges op til, at eleverne benytter de regneprocedurer, der bliver<br />

introduceret i materialet. Der er tale om enkle opgavekonstruktioner, der lægger op til<br />

procedureregning. Det er ikke muligt umiddelbart – via opgaverne – at få et indtryk af,<br />

hvilken indsigt eleverne har inden for de testede områder.<br />

80


Begrebsdannelse<br />

Da opgaverne udelukkende er udarbejdet i matematisk symbolspr<strong>og</strong>, <strong>og</strong> der ikke lægges<br />

op til, at eleverne begrunder deres svar, er det ikke muligt at danne sig et indtryk af,<br />

hvordan den enkelte elevs begreber er repræsenteret.<br />

Simpel/kompleks begrebsanvendelse<br />

Der lægges umiddelbart op til en simpel anvendelse af de matematiske begreber, der<br />

sættes i spil i de enkelte opgaver.<br />

Begreber i <strong>og</strong>/eller uden for matematikken<br />

Eleverne skal ikke anvende andre materialer end testen, blyant <strong>og</strong> lineal. Der lægges<br />

ikke op til, at eleverne skal tænke i hverdagsmatematiske termer. Der relateres ikke til<br />

elevernes hverdagserfaringer men kun til, hvordan det matematiske tema er repræsenteret<br />

i elevmaterialet.<br />

Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler<br />

Denne side lægger ikke op til, at der arbejdes med regnetekniske hjælpemidler.<br />

Formål <strong>og</strong> perspektiv<br />

Formålet med siden er angiveligt at kontrollere, om eleverne har indlært de temaer,<br />

der behandles i de enkelte test. Testen lægger ikke op til en kvalificering af undervisningen;<br />

det er snarere en afsøgning af fejl <strong>og</strong> mangler hos den enkelte elev. Der fokuseres<br />

ikke på elevens styrker, <strong>og</strong> der er ikke lagt op til, at elevernes løsninger skal pege<br />

på handleanvisninger i forhold til den enkelte elevs læring. Der er tale om en udpræget<br />

summativ test.<br />

Andre kommentarer<br />

Testene er som sagt tematiske orienterede <strong>og</strong> indeholder emner/temaer, der er nye på<br />

dette klassetrin – nye i dette matematiksystem.<br />

Matematik-tak for første klasse<br />

Udgiver: Alinea, 1. udgave 1. oplag, 1994.<br />

Forfattere: Jonna Høegh, Else Merete Benedict-Møller <strong>og</strong> Bo Bramming.<br />

Beskrivelse<br />

“Prøv at” er prøver, der er udarbejdet til Matematik-tak systemet.<br />

81


Til b<strong>og</strong> 1 er der udarbejdet tre prøver; til b<strong>og</strong> 2 er der udarbejdet fire prøver.<br />

“Prøv at”-prøverne er placeret i lærervejledningen.<br />

Formål<br />

Formålet med prøverne er at teste, hvad eleverne har indlært af det foregående kapitels<br />

stof. Prøverne er blandt andet tænkt som evaluering af undervisningen.<br />

Det understreges, at læreren kun får glæde af evalueringen, hvis den følges op af en<br />

samtale med eleverne om løsningen af de givne opgaver.<br />

Alle opgaverne på de forskellige “prøv at”-sider er identiske i opbygning <strong>og</strong> spørgsmålsformulering.<br />

Her er udtaget “Prøv at” nr. 5 til en nærmere analyse.<br />

Materialet<br />

“Prøv at” nr. 5 lægger op til at kontrollere, om det gennemgåede stof er blevet indlært<br />

på en tilfredsstillende måde.<br />

Prøven omhandler otte opgaver med underopgaver.<br />

Opgave 1: Eleverne skal arbejde med at placere to tal på en tallinje.<br />

Opgave 2: Eleverne skal arbejde med at placere tal i en taltavle.<br />

Opgave 3: Eleverne skal indsætte de tal, der mangler i to talrækker.<br />

Opgave 4: Eleverne skal indsætte cifre i et tocifret tal.<br />

Opgave 5: Eleverne skal farve tocifrede tal i et 10·10 rudenet.<br />

Opgave 6: Eleverne skal tegne visere på urskiver.<br />

Opgave 7: Addition <strong>og</strong> subtraktion uden tierovergang.<br />

Opgave 8: Additions- <strong>og</strong> subtraktionsmatricer.<br />

Opgaverne relaterer sig til det behandlede stof.<br />

Opgavetypen<br />

Lukket/åben<br />

Opgaverne er udprægede et-facit opgaver. Opgaverne er lukkede. Opgaverne lægger<br />

ikke op til, at eleverne skal vise, hvordan de har løst opgaverne, <strong>og</strong> hvilke overvejelser de<br />

har gjort sig i den forbindelse. Der kan være tale om rutineløsninger uden en grundlæggende<br />

forståelse.<br />

Konkret/abstrakt<br />

Der er hovedsagelig tale om opgaveformuleringer, der er udarbejdet i et matematisk symbolspr<strong>og</strong>.<br />

Elevernes hverdagserfaringer inddrages ikke i opgaveformuleringerne. Opgaverne<br />

er meget abstrakte i deres formuleringer.<br />

82


Kontekstbunden/kontekstfri<br />

Opgaverne omhandler udelukkende symbolmanipulation. Der er ikke lagt vægt på,<br />

om eleverne kan anvende matematik i en kontekst. Det evalueres ikke, om eleverne<br />

kan benytte de matematiske begreber, de bliver præsenteret for i testen, i hverdagssammenhænge.<br />

Algoritmeregning/problemløsning<br />

Alle opgaverne er udprægede færdighedsopgaver, der ikke nødvendigvis kræver indsigt<br />

for at løse opgaverne.<br />

Begrebspr<strong>og</strong>ressionen<br />

Pr<strong>og</strong>ressionen i opgavesættene er styret af den pr<strong>og</strong>ression, som ligger i b<strong>og</strong>systemet.<br />

Elevaktiviteter<br />

Opgaverne på “Prøv at”-siderne er udformet meget traditionelt. Der lægges umiddelbart<br />

op til, at eleverne arbejder individuelt med siderne.<br />

Procedure/forståelse<br />

Umiddelbart ser det ud til, at formålet med siden er, om eleven er i stand til at reproducere<br />

b<strong>og</strong>ens indhold. Der lægges op til, at eleverne benytter de regneprocedurer, der<br />

bliver introduceret i materialet. Der er tale om enkle opgavekonstruktioner, der lægger<br />

op til procedureregning. Det er ikke muligt umiddelbart – via opgaverne – at få et indtryk<br />

af, hvilken indsigt eleverne har inden for de testede områder.<br />

Der lægges fra forfatternes side op til en samtale med hver enkelt elev om, hvilke<br />

forståelser der ligger til grund for deres svar.<br />

Begrebsdannelse<br />

Da opgaverne udelukkende er udarbejdet i matematisk symbolspr<strong>og</strong>, er det ikke muligt<br />

at danne sig et indtryk af, hvordan den enkelte elevs begreber er repræsenteret – med<br />

mindre en samtale afdækker dette.<br />

Simpel/kompleks begrebsanvendelse<br />

Der lægges umiddelbart op til en simpel anvendelse af de matematiske begreber, der<br />

sættes i spil i de enkelte opgaver.<br />

Begreber i <strong>og</strong>/eller uden for matematikken<br />

Eleverne skal ikke anvende andre materialer end testen <strong>og</strong> en blyant. Konkretiseringen<br />

er indarbejdet i prøverne. Der lægges ikke op til, at eleverne skal tænke i hverdagsma-<br />

83


tematiske termer. Der arbejdes godt nok med vægt <strong>og</strong> tid, men der relateres ikke til<br />

elevernes hverdagserfaringer.<br />

Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler<br />

Denne side lægger ikke op til, at der arbejdes med regnetekniske hjælpemidler.<br />

Formål <strong>og</strong> perspektiv<br />

“Prøv at”-prøven afprøver de faglige færdigheder, der er arbejdet med i det foregående<br />

tema, med opgaver, der ligger tæt op ad elevbøgernes. Der bliver fra forfatternes side<br />

lagt op til en samtale med eleverne om deres løsninger.<br />

Der er ikke lagt op til, at elevernes løsninger skal pege på handleanvisninger i forhold<br />

til den enkelte elevs læring. Der er tale om en udpræget summativ test.<br />

Andre kommentarer<br />

Elevernes forståelse af det gennemgåede stof kommer til at stå svagt i denne test, med<br />

mindre samtalen med den enkelte elev afslører dette.<br />

I lærervejledningen pointeres samtalen, men der gives ingen forslag eller hints til,<br />

hvordan en sådan samtale kan struktureres. Evalueringen kommer på den måde til at<br />

hvile på en teori, der ikke er kommenteret i materialet.<br />

Matematik-tak for fjerde klasse<br />

Udgiver: Alinea, 1. udgave 1. oplag, 1996.<br />

Forfattere: Jonna Høegh, Else Merete Benedict-Møller, Carsten Andersen <strong>og</strong> Esben<br />

Esbensen.<br />

Beskrivelse<br />

Matematik-tak for fjerde klasse indeholder syv temaer. Hvert tema afsluttes med en “Husker<br />

du”-side. “Husker du”-siderne består af mellem otte <strong>og</strong> 12 forskellige opgaver med tilhørende<br />

underopgaver. Siderne indgår ikke som en integreret del i de temaer, de afslutter.<br />

I vejledningen for fjerde klasse findes en facitliste til disse sider.<br />

Formål<br />

Det er ikke muligt umiddelbart ud fra vejledningen til fjerde klasse at få en afklaring<br />

af forfatternes hensigter med disse sider, da vejledningen ikke indeholder sådanne<br />

overvejelser.<br />

Der er ikke i vejledningen beskrevet n<strong>og</strong>et om anvendelsen af disse sider.<br />

84


Beskrivelse af de enkelte “Husker du”-sider<br />

Side 22:<br />

Denne side indeholder 12 opgaver med tilhørende underopgaver:<br />

• Addition: Der er fire underopgaver til opgaven.<br />

• Subtraktion: Der er fire underopgaver til opgaven.<br />

• Multiplikation: Der er fire underopgaver til opgaven.<br />

• Division: Der er fire underopgaver til opgaven.<br />

• Relationer: Der er fire underopgaver til opgaven.<br />

• Afrunding: Der er fire underopgaver til opgaven.<br />

• Omskrivninger: Der er fire underopgaver til opgaven.<br />

• Tid: Der er fire underopgaver til opgaven.<br />

• Geometri: Opgaver der indeholder begreberne areal, omkreds, cirkel, diameter,<br />

parallelitet.<br />

Side 42:<br />

Denne side indeholder otte opgaver med tilhørende underopgaver:<br />

• Koordinatsystemet: Aflæsning af tre koordinatsæt i et koordinatsystem.<br />

• Geometri: Tegning af vinkler (tre underopgaver).<br />

• Tegning: Tegning af geometriske figurer (tre underopgaver).<br />

• Afrunding: Afrunding generelt <strong>og</strong> i forbindelse med penge (tre underopgaver).<br />

• Afrunding <strong>og</strong> addition: Afrunding <strong>og</strong> addition i forbindelse med penge.<br />

• Brøker: Brøker (tre underopgaver).<br />

• Addition <strong>og</strong> subtraktion: To underopgaver af hver slags i opgaven.<br />

• Multiplikation <strong>og</strong> division: To underopgaver af hver slags i opgaven.<br />

Side 64:<br />

Denne side indeholder otte opgaver med tilhørende underopgaver:<br />

• Addition <strong>og</strong> subtraktion: Addition <strong>og</strong> subtraktion med fire- <strong>og</strong> femcifrede tal (fire<br />

underopgaver).<br />

• Division: Division med ti <strong>og</strong> med rest (fire underopgaver).<br />

• Multiplikation.<br />

• Geometri: Beregning af et rektangels areal <strong>og</strong> sidelængde (tre underopgaver).<br />

• Geometri: Parallelforskydning.<br />

• Afrunding: Afrunding generelt <strong>og</strong> i forbindelse med penge (tre underopgaver).<br />

• Afrunding: Afrunding <strong>og</strong> addition i forbindelse med penge.<br />

• Addition <strong>og</strong> subtraktion: Addition <strong>og</strong> subtraktion af decimaltal med benævnelsen cm.<br />

85


Side 76:<br />

Koordinatsystemet: Aflæsning af fire koordinatsæt i et koordinatsystem:<br />

• Omskrivning: Omskrivninger fra km til m <strong>og</strong> omvendt (fire underopgaver).<br />

• Positive <strong>og</strong> negative tal: Begrebet forskel illustreret ved hjælp af temperatur (tre<br />

underopgaver).<br />

• Brøker: Brøker med støtte af centicubes (tre underopgaver).<br />

• Brøker: Brøker med støtte af benævnelsen kr. (tre underopgaver).<br />

• Brøker: Brøker med støtte af en tallinje (tre underopgaver).<br />

• Geometri: Drejning, spejling <strong>og</strong> parallelforskydning (tre underopgaver).<br />

• Tre regningsarter: Addition, subtraktion <strong>og</strong> multiplikation (en underopgave af hver<br />

type).<br />

Side 88:<br />

Tal: Titalssystemet (to underopgaver):<br />

• Geometri: Radius <strong>og</strong> diameter i en cirkel (to underopgaver).<br />

• Multiplikation <strong>og</strong> division: Multiplikation <strong>og</strong> division (to opgaver med fire underopgaver<br />

til hver hovedopgave).<br />

• Multiplikation <strong>og</strong> division: Multiplikation <strong>og</strong> division (fire underopgaver til hver<br />

hovedopgave).<br />

• Geometri: Perspektivtegning.<br />

• Relationer: Relationer mellem brøker (fire underopgaver).<br />

Side 106:<br />

• Multiplikation: Multiplikation (fire underopgaver).<br />

• Måling: Tid (tre underopgaver).<br />

• Subtraktion <strong>og</strong> addition: Subtraktion <strong>og</strong> addition med decimaltal <strong>og</strong> benævnelsen kr.<br />

(fire underopgaver).<br />

• Subtraktion <strong>og</strong> addition: Subtraktion <strong>og</strong> addition med hele tal (fire underopgaver).<br />

• Måling: Rumfang.<br />

• Subtraktion <strong>og</strong> addition: Addition <strong>og</strong> subtraktion i et skema.<br />

• Funktioner: Multiplikation med “x”. Regnearternes hierarki (addition <strong>og</strong> multiplikation).<br />

• Tal: Talrækker (tre underopgaver).<br />

Side 119:<br />

• Brøk <strong>og</strong> procent: Procent <strong>og</strong> brøk (fire underopgaver).<br />

• Potens: Potenser (fire underopgaver).<br />

• Tal: Talfølger (to underopgaver).<br />

86


• Subtraktion <strong>og</strong> addition: Subtraktion <strong>og</strong> addition med decimaltal (der er to opgaver<br />

med fire underopgaver til hver hovedopgave).<br />

• Geometri: Tegninger (to underopgaver).<br />

• Multiplikation: Multiplikation (fire underopgaver).<br />

• Division: Division (fire underopgaver).<br />

Alle opgaverne på de forskellige “Husker du”-sider er identiske i opbygning <strong>og</strong> spørgsmålsformulering.<br />

Her er udtaget “Husker du”-side 22 til en nærmere analyse. Denne<br />

side afslutter afsnittet, der hedder Fjordby Fritidsklub.<br />

Materialet<br />

“Husker du”-side 22 lægger op til at kontrollere, om det gennemgåede stof er blevet<br />

indlært på en tilfredsstillende måde.<br />

Siden omhandler 12 opgaver med underopgaver:<br />

Opgave 1-4: De fire regningsarter (fire underopgaver til hver hovedopgave).<br />

Opgave 5: Relationer (fire underopgaver).<br />

Opgave 6: Afrunding (fire underopgaver).<br />

Opgave 7: Omskrivninger (fire underopgaver).<br />

Opgave 8: Tid (fire underopgaver).<br />

Opgave 9-12: Geometri (ingen underopgaver).<br />

N<strong>og</strong>le opgaver relaterer sig umiddelbart til dele af det behandlede stof. I b<strong>og</strong>en er der<br />

et afsnit om en bagedag s. 6 <strong>og</strong> 7. Her kunne for eksempel begreber, der er anvendt i<br />

afsnittet, være reflekteret i opgave 7b <strong>og</strong> d, der omhandler vægt, men ved en nærmere<br />

analyse ses det, at s. 6 <strong>og</strong> 7 ikke handler om omskrivninger af vægt – der evalueres på<br />

“Husker du-siden” – men om at kunne følge en bageopskrift <strong>og</strong> afledede opgaver heraf.<br />

Tid, som opgave 8 for eksempel refererer til, behandles ikke i afsnittet Fjordby<br />

Fritidsklub 4 , ligesom der ikke arbejdes specifikt med geometri (opgave 9-12).<br />

Afsnittet om terningen (s.19-21) evalueres ikke.<br />

Omskrivninger er et centralt tema i afsnittet, hovedsagelig repræsenteret som ren<br />

symbolmanipulation.<br />

Opgavetypen<br />

Lukket/åben<br />

Opgaverne 1 til 8 er udprægede et-facit opgaver.<br />

4) Forskel er et tema i afsnittet om Fjordby Fritidsklub side 18.<br />

87


Opgaverne er lukkede <strong>og</strong> åbner ikke umiddelbart for, hvordan eleverne har tænkt, da de<br />

løste de givne opgaver. Der kan være tale om rutineløsninger uden en grundlæggende<br />

forståelse. Umiddelbart ser det ud til, at den bagvedliggende tænkning kan udtrykkes på<br />

følgende måde “hvis resultatet er rigtigt, har eleven tænkt kl<strong>og</strong>e tanker”, men hvad disse<br />

tanker omhandler, kommer ikke til udtryk i materialet.<br />

I opgave 9 ser det ud til, at eleverne selv skal tegne en figur <strong>og</strong> måle på figuren, hvilket<br />

åbner for elevernes egen forståelse <strong>og</strong> giver mulighed for, at eleverne kan tegne<br />

flere forskellige figurer.<br />

Opgave 10 er lukket. Det er klart, at eleverne skal tegne en cirkel for at kunne måle<br />

diameteren. Samme opgavekonstruktion gør sig gældende for opgave 11 <strong>og</strong> 12.<br />

Konkret/abstrakt<br />

Opgaverne er alle udarbejdet i matematisk symbolspr<strong>og</strong>, der gives ikke mulighed for,<br />

at eleverne kan benytte konkrete materialer eller andre hjælpemidler, der kan understøtte<br />

deres besvarelser. Opgaverne er udpræget abstrakt formulerede.<br />

Kontekstbunden/kontekstfri<br />

Opgaverne er kontekstfri <strong>og</strong> omhandler udelukkende symbolmanipulation. Der bliver<br />

ikke lagt vægt på, om eleverne kan benytte de matematiske begreber, de bliver præsenteret<br />

for i testen, i dagligdags sammenhænge. For eksempel er det i opgave 7 ikke umiddelbart<br />

muligt at afgøre, om eleverne ved n<strong>og</strong>et om kg, g, cm <strong>og</strong> m; ligeledes behøver<br />

eleverne ikke at have n<strong>og</strong>en tidsfornemmelse for at løse opgave 8.<br />

Algoritmeregning/problemløsning<br />

Alle opgaverne er udprægede færdighedsopgaver, der ikke nødvendigvis kræver indsigt<br />

for at løse dem.<br />

Begrebspr<strong>og</strong>ressionen<br />

Pr<strong>og</strong>ressionen i opgaverne er styret af den pr<strong>og</strong>ression, som ligger i b<strong>og</strong>systemet.<br />

Elevaktiviteter<br />

Opgaverne på “Husker du”-siderne er udformet meget traditionelt; der lægges umiddelbart<br />

op til, at eleverne arbejder individuelt med siderne. Elevens arbejde rettes efter<br />

facitlisterne, der er placeret i lærervejledningen for fjerde klasse.<br />

Procedure/forståelse<br />

Umiddelbart ser det ud til, at formålet med siden er at finde ud af, om eleven er i stand<br />

til at reproducere b<strong>og</strong>ens indhold. Der lægges op til, at eleverne benytter de regneproce-<br />

88


durer, der bliver introduceret i materialet. Der er tale om enkle opgavekonstruktioner,<br />

der lægger op til procedureregning. Det er ikke muligt umiddelbart – via opgaverne – at<br />

få et indtryk af, hvilken indsigt eleverne har inden for de testede områder.<br />

Begrebsdannelse<br />

Da opgaverne udelukkende er udarbejdet i matematisk symbolspr<strong>og</strong>, er det ikke muligt<br />

at danne sig et indtryk af, hvordan den enkelte elevs begreber er repræsenteret.<br />

Simpel/kompleks begrebsanvendelse<br />

Der lægges umiddelbart op til en simpel anvendelse af de matematiske begreber, der<br />

sættes i spil i de enkelte opgaver.<br />

Begreber i <strong>og</strong>/eller uden for matematikken<br />

Eleverne skal ikke anvende andre materialer end testen, blyant, lineal <strong>og</strong> passer. Der<br />

lægges ikke op til, at eleverne skal tænke i hverdagsmatematiske termer. Der arbejdes<br />

godt nok med vægt <strong>og</strong> tid, men der relateres ikke til elevernes hverdagserfaringer.<br />

Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler<br />

Denne side lægger ikke op til, at der arbejdes med Regnemaskiner eller IT.<br />

Formål <strong>og</strong> perspektiv<br />

Formålet med siden er angiveligt at kontrollere, om eleverne har indlært stoffet. Siden<br />

lægger ikke op til en kvalificering af undervisning. Der er snarere tale om en afsøgning<br />

af fejl <strong>og</strong> mangler hos den enkelte elev. Der fokuseres ikke på elevens styrker, <strong>og</strong> der er<br />

ikke lagt op til, at elevernes løsninger skal pege på handleanvisninger i forhold til den<br />

enkelte elevs læring. Der er tale om en udpræget summativ test.<br />

Andre kommentarer<br />

Umiddelbart ser det ud til at være tilfældigt, hvad der inddrages på “Husker du”siderne.<br />

D<strong>og</strong> ser det ud til, at de mere færdighedsprægede elementer i afsnittet konsekvent<br />

inddrages.<br />

Elevernes forståelse af det gennemgåede stof kommer til at stå svagt i denne test. Det<br />

er ligeledes uklart, ud fra hvilke begrundelser testen er sammensat.<br />

Umiddelbart virker det svært at benytte “Husker du”-siderne i en løbende evaluering,<br />

der som formål har at kvalificere læring <strong>og</strong> undervisning.<br />

89


Matematik-tak for ottende klasse<br />

Udgiver: Alinea, 1. udgave 1. oplag, 1997.<br />

Forfattere: John Frentz, Jonna Høegh <strong>og</strong> Mikael Skånstrøm.<br />

Beskrivelse<br />

Lærervejledningen indeholder ikke generelle overvejelser over evaluering.<br />

Matematik-tak for ottende klasse indeholder ni temaer. Hvert tema afsluttes med et<br />

“Tik-tak-tjek”-opgavesæt – temaet op mod jul har ikke en evalueringsside. “Tik-tak-tjek”siderne<br />

er temasider, der består af en overordnet problemstilling med tilhørende underopgaver.<br />

“Tik-tak-tjek”-siderne indgår som en integreret del af de temaer, de afslutter. Der<br />

er facitliste til opgavesættene bag i b<strong>og</strong>en.<br />

I lærervejledningen findes en række færdighedsopgavesæt.<br />

Formål<br />

Det er ikke muligt umiddelbart ud fra vejledningen til ottende klasse at få en afklaring<br />

af forfatternes hensigter med disse sider, da vejledningen ikke indeholder sådanne overvejelser.<br />

Der er ikke i vejledningen beskrevet n<strong>og</strong>et om anvendelsen af disse sider.<br />

Sammenfattende beskrivelse af materialet<br />

“Tik-tak-tjek”- opgavesættene er traditionelle problemløsningsopgaver. Det er et-facitopgaver.<br />

Alle færdighedstræningsopgaverne – kaldet “Færdigheder” – er traditionelle færdighedsopgaver,<br />

der til forveksling minder om 9. klasses færdighedsprøve. Det drejer sig<br />

om traditionelle et-facitopgaver formuleret i et matematisk symbolspr<strong>og</strong>.<br />

Opgavetypen<br />

Lukket/åben<br />

Både “tik-tak-tjek”-opgaverne <strong>og</strong> “Færdigheder” i lærervejledningen er udpræget lukkede<br />

opgaver, hvor et-facit paradigmet hersker.<br />

Opgaverne giver ikke indikationer om, hvordan eleverne har tænkt, da de løste de<br />

givne opgaver. Der kan være tale om rutineløsninger uden en grundlæggende forståelse.<br />

Konkret/abstrakt<br />

Opgaverne er alle udarbejdet i matematisk symbolspr<strong>og</strong>.<br />

Kontekstbunden/kontekstfri<br />

Opgaverne i “Færdigheder” er kontekstfri <strong>og</strong> omhandler udelukkende symbolmanipulation.<br />

“Tik-tak-tjek”-opgaverne er traditionelle problemløsningsopgaver.<br />

90


Algoritmeregning/problemløsning<br />

Alle opgaverne er udprægede færdighedsopgaver, der ikke nødvendigvis kræver indsigt<br />

for at løse dem.<br />

“Tik-tak-tjek”-opgaverne er en kontrol af, om eleverne er i stand til at reproducere<br />

forudgående afsnit.<br />

Begrebspr<strong>og</strong>ressionen<br />

Pr<strong>og</strong>ressionen i opgaverne er styret af den pr<strong>og</strong>ression, som ligger i b<strong>og</strong>systemet.<br />

Elevaktiviteter<br />

Opgaverne er udformet traditionelt; der lægges umiddelbart op til, at eleverne arbejder<br />

individuelt med siderne. Elevens arbejde rettes efter facitlisterne i henholdsvis lærervejledningen<br />

<strong>og</strong> læreb<strong>og</strong>en.<br />

Procedure/forståelse<br />

Umiddelbart se det ud til, at formålet med siden er at finde ud af, om eleven er i stand<br />

til at reproducere b<strong>og</strong>ens indhold. Der lægges op til, at eleverne benytter de regneprocedurer,<br />

der bliver introduceret i materialet. Der er tale om enkle opgavekonstruktioner,<br />

der lægger op til procedureregning. Det er ikke muligt umiddelbart – via opgaverne – at<br />

få et indtryk af, hvilken indsigt eleverne har inden for de testede områder.<br />

Begrebsdannelse<br />

Det er ikke muligt umiddelbart at danne sig et indtryk af elevernes kundskaber <strong>og</strong><br />

kompetencer.<br />

Simpel/kompleks begrebsanvendelse<br />

Der lægges umiddelbart op til en enkel anvendelse af de matematiske begreber, der<br />

sættes i spil i de enkelte opgaver.<br />

Begreber i <strong>og</strong>/eller uden for matematikken<br />

I “Tik-tak-tjek” lægges der op til, at eleverne skal tænke i hverdagsmatematiske termer.<br />

I “Færdigheder” er der tale om ren symbolmanipulation.<br />

Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler<br />

I “Tik-tak-tjek” kan lommeregner anvendes. I “Færdigheder” giver det ikke mening at<br />

anvende regnetekniske hjælpemidler.<br />

Formål <strong>og</strong> perspektiv<br />

Formålet med disse opgavesæt er ikke præciseret i lærervejledningen.<br />

91


Andre kommentarer<br />

Ved en umiddelbar betragtning ligner evaluerings/testmaterialet træning til den afsluttende<br />

prøve i 9. klasse.<br />

Færdighedssættene relaterer sig til de enkelte afsnit i læreb<strong>og</strong>en, i <strong>og</strong> med at de har<br />

samme overskrifter, men umiddelbart fremtræder denne sammenhæng ikke, når man<br />

sammenligner bestemte afsnit i læreb<strong>og</strong>en med de tilhørende færdighedssæt.<br />

Elevernes forståelse af det gennemgåede stof kommer til at stå svagt i disse opgavesæt.<br />

Det er ligeledes uklart, ud fra hvilke begrundelser opgavesættene er sammensat.<br />

Umiddelbart virker det svært at benytte disse opgavesæt i en løbende evaluering,<br />

der som formål har at kvalificere læring <strong>og</strong> undervisning – hvilket heller ikke kommer<br />

til udtryk i lærervejledningen.<br />

Evaluering som eksplicit begreb er ikke et tema, der er taget op på dette klassetrin.<br />

Sammenfatning af hele kapitel 3<br />

Generelt gælder for de i denne rapport beskrevne prøver, at deres anvendelse er begrænset<br />

til at indhente informationer om faktuel viden <strong>og</strong> færdigheder, der er knyttet til procedureregning.<br />

I RM-prøverne, færdighedsdelen af FA-prøven <strong>og</strong> den individuelle prøve i<br />

materialet fra Græsted-Gilleleje kommune er dette meget fremtrædende. Det er klart, at<br />

disse prøver kan anvendes til at vurdere elevernes kendskab til simple matematiske<br />

begreber <strong>og</strong> elevens regnefærdigheder, som er en del af de krav, der stilles i CKF’en, men<br />

problemet er, at disse krav kun udgør en del af de krav, der stilles for at kunne opfylde<br />

målsætningen for <strong>matematikundervisningen</strong>. De “basis-færdigheder”, som disse prøver<br />

omhandler, er et grundlag for den læring, der skal ske hos den enkelte elev i form af<br />

matematisk viden <strong>og</strong> kunnen. Men denne viden <strong>og</strong> kunnen skal komme til udtryk i de<br />

matematiske kompetencer, der indgår i de mere omfattende <strong>og</strong> generelle kompetencer,<br />

som er en del af folkeskolens formål. Det vil sige, at hvis disse prøver anvendes alene ved<br />

vurderingen af matematisk viden <strong>og</strong> kunnen hos den enkelte elev, vil grundlaget være<br />

meget mangelfuldt som led i en evaluering af eleven, uanset om denne er tænkt formativt<br />

eller summativt. Med gruppeprøven i Græsted-Gilleleje materialet <strong>og</strong> prøverne i “Matematikevaluering<br />

i 1.-3. klasse” er der lagt op til anvendelse af prøver, der kan give informationer<br />

om den enkelte elevs udvikling som led i en løbende evaluering. Dels giver<br />

disse større mulighed for at vurdere den enkelte elevs egen måde at beskrive/udtrykke sin<br />

matematiske viden <strong>og</strong> kunnen på, dels er der til disse prøver knyttet lærer-elevsamtaler <strong>og</strong><br />

observationer, som begge er vigtige elementer i vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> i <strong>matematikundervisningen</strong>.<br />

Selv med disse eksempler på positive tiltag i udviklingen af vurderingsredskaber til<br />

92


ug i en løbende evaluering er der med baggrund i ovennævnte <strong>og</strong> de tiltag, der er sket i<br />

andre lande på dette område, som beskrevet i kapitel 2, behov for at få udviklet en række<br />

nye redskaber, der gør det muligt at få et meget bredere grundlag for at udvikle undervisningen<br />

<strong>og</strong> læringen hos den enkelte elev i overensstemmelse med det overordnede mål for<br />

folkeskolen <strong>og</strong> de specifikke mål for faget matematik.<br />

I det udvalg af matematiksystemer, der er blevet analyseret i denne rapport, tegner der<br />

sig ikke n<strong>og</strong>et entydigt billede af, hvordan disse b<strong>og</strong>materialer medtænker den løbende<br />

evaluering.<br />

Kvaliteten af de fagdidaktiske overvejelser, de forskellige læreb<strong>og</strong>sforfattere har lagt<br />

til grund for evaluering i de forskellige lærervejledninger til lærebøgerne, er meget<br />

svingende.<br />

Det har vist sig gennem analysen, at der inden for de enkelte læreb<strong>og</strong>ssystemer ikke er<br />

n<strong>og</strong>en konsekvent holdning til, hvordan den løbende evaluering kan inddrages i det daglige<br />

arbejde. Det er derfor ikke muligt at sige n<strong>og</strong>et principielt om, hvordan de enkelte<br />

læreb<strong>og</strong>ssystemer forholder sig til evaluering. Umiddelbart virker det, som om det har<br />

været op til de enkelte forfatterteam, der har skrevet bøgerne til de enkelte klassetrin, at<br />

indtænke evaluering, hvorfor kvaliteten inden for de enkelte systemer ligeledes er meget<br />

svingende.<br />

Faktors lærebøger har i 1. <strong>og</strong> 4. klasse som de eneste grundige overvejelser over,<br />

hvordan den løbende evaluering kan foregå. Her er der både teoretiske overvejelser<br />

over den løbende evaluerings rolle i undervisningen samt konkrete forslag til, hvordan<br />

evalueringen kan foregå.<br />

I andre lærebøger henvises der til anvendelsen af l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>s- eller porteføljeagtige materialer,<br />

hvor eleverne skal skrive om, hvad de nu har lært, men hvordan disse skriverier skal<br />

gribes an, er ikke tydeligt beskrevet i lærevejledningerne, hvorfor lærerne, der anvender<br />

disse systemer, ikke finder megen støtte til at udvikle den løbende evaluering som metode<br />

i undervisningen<br />

Der tegner sig et billede af, at en del af de bøger, hvor evaluering er medtænkt under<br />

en eller anden form på 4. <strong>og</strong> 8. klassetrin, lægger sig tæt op af folkeskolens afgangsprøve<br />

i matematik. Denne måde at evaluere på kan have den sikkert utilsigtede konsekvens, at<br />

disse evalueringsmaterialer kommer til at virke som træning til de forskellige afgangsprøver<br />

frem for at blive et led i den løbende evaluering.<br />

Generelt viser analysen af både prøverne <strong>og</strong> læreb<strong>og</strong>smaterialerne, at der er et stort<br />

behov for at få udviklet vurderings- <strong>og</strong> evalueringsmaterialer, der giver læreren, eleven,<br />

forældrene <strong>og</strong> uddannelsespolitikerne større mulighed for at få informationer om de<br />

mange mål, der er med <strong>matematikundervisningen</strong>. Selv om der som nævnt er n<strong>og</strong>le<br />

93


prøver <strong>og</strong> læreb<strong>og</strong>ssystemer, hvis indhold kan anvendes til at indhente informationer<br />

om elevernes forståelse <strong>og</strong> indsigt i på udvalgte områder, der kan anvendes på forskellige<br />

klassetrin, så er der generelt ikke mange muligheder for dette i de materialer, der<br />

er analyseret i denne rapport. Hvis læreren skal have mulighed for reelt at gennemføre<br />

en løbende evaluering af undervisningen <strong>og</strong> den enkelte elevs læring, hvor resultatet<br />

kan udtrykkes i kompetencer, skal der udarbejdes en række forskellige typer af evalueringsmaterialer<br />

med detaljeret beskrivelser af, hvad materialet kan anvendes til at vurdere,<br />

hvordan materialet kan anvendes, hvilke mulige fortolkning <strong>og</strong> tiltag forskellige<br />

elevbesvarelser kan give grundlag for, samt hvordan elevbesvarelserne kan indgå i en<br />

mere generel evaluering af elevens læring. Endvidere er der i det analyserede materiale<br />

meget få tiltag til at indhente informationer om den enkelte elevs arbejde med, opfattelse<br />

af <strong>og</strong> holdning til matematik. Materiale, der mere systematisk kan informere om<br />

disse “bløde” resultater, vil være af stor for betydning, da informationer om disse alene<br />

vil kunne have værdi i en konkret undervisningssituation, men <strong>og</strong>så i generel kortlægning<br />

af udviklingen af disse for at se, hvilken betydning disse “bløde” resultater har<br />

for den enkelte elevs udvikling i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Et konkret<br />

forslag til tiltag i den her skitserede retning er beskrevet i kapitel 4.<br />

94


Kapitel 4<br />

Model til brug for en løbende evaluering i <strong>matematikundervisningen</strong><br />

Indledning<br />

Nærværende kapitel indeholder en beskrivelse af forskellige vurderings- <strong>og</strong> evalueringstyper<br />

<strong>og</strong> -redskaber. Beskrivelsen af disse relateres til en model for en løbende evaluering<br />

af <strong>matematikundervisningen</strong>. Den bygger på en tænkning, hvor eleven <strong>og</strong> læreren<br />

samarbejder på grundlag af en løbende intern evaluering, der tager udgangspunkt i en<br />

selvevaluering, som både eleven <strong>og</strong> læreren skal gennemføre. Den røde tråd i modellen<br />

for en løbende evaluering er “porteføljemappen”, i hvilken det er tanken, at både eleven<br />

<strong>og</strong> læreren samler eksempler på deres arbejde. Eleven samler sine matematikprodukter<br />

af forskellig art i en portefølje, som hun eller han selv eller sammen med læreren finder<br />

det værdifuldt at bevare for at kunne følge sin egen udvikling <strong>og</strong> dermed selv være<br />

med til at vurdere sin læring af matematik. Tilsvarende vil det være en hjælp for læreren,<br />

hvis han eller hun systematiserer sine erfaringer med undervisningen <strong>og</strong> gemmer<br />

sine “gode undervisningsforløb” i en portefølje. Denne Portefølje kan anvendes i det<br />

daglige arbejde, hvor vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> bør være integreret i undervisningen.<br />

Denne formative evaluering, der anvendes løbende, har som mål den enkelte elevs udvikling<br />

af viden <strong>og</strong> kunnen som beskrevet i CKF’en <strong>og</strong> læseplanen. Den formative<br />

evaluering får betydning for den summative evaluering, der sker af den enkelte elev <strong>og</strong><br />

undervisningen generelt ved afslutningen af et større undervisningsprojekt <strong>og</strong> ved folkeskolens<br />

afgangsprøver. Derfor indeholder modellen en hensyntagen til både de agerende<br />

parters <strong>og</strong> systemets behov for at få evalueret udbyttet af undervisningen. Den<br />

formative evaluering bør gennemføres ved anvendelse af et bredt spektrum af vurderingsredskaber,<br />

da det ikke er muligt at dække de mange aspekter ved læring <strong>og</strong> undervisning<br />

knyttet til et fagligt område ved hjælp af en enkel type af vurderingsredskab.<br />

Eksempler på forskellige vurderingsredskaber vil blive omtalt nedenfor. Til en introduktion<br />

til <strong>og</strong> forståelse af modellens indhold skal begreberne formativ- <strong>og</strong> summativ<br />

evaluering samt begreberne kompetence <strong>og</strong> portefølje beskrives, som de er anvendt i<br />

denne sammenhæng.<br />

95


Figur 2<br />

Figuren illustrerer relationen mellem summativ <strong>og</strong> formativ evaluering i forhold til et<br />

givent mål.<br />

Formativ <strong>og</strong> summativ evaluering<br />

Som udgangspunkt for evaluering af undervisningen i skolen kan man tale om to former<br />

for evaluering. Michael Scriven (1967) definerer disse positioner – i forbindelse med<br />

curriculumevaluering – som henholdsvis formativ evaluering <strong>og</strong> summativ evaluering.<br />

De to positioner kan beskrives på en kontinuerlig skala, hvor produkt <strong>og</strong> proces står<br />

som modpoler i et kontinuum, <strong>og</strong> hvor fokus skifter fra produkt til proces <strong>og</strong> vice versa<br />

relateret til en målsætning, som det er illustreret i figuren. N<strong>og</strong>le evalueringsformer er<br />

mere produktorienterede, som for eksempel traditionelle færdighedsprøver, andre orienterer<br />

sig mod processen <strong>og</strong> den enkelte elevs forståelse af en given opgave som for eksempel<br />

den mundtlige prøve i matematik i folkeskolen<br />

Den formative evaluering belyser relationer mellem proces, produkt <strong>og</strong> mål med<br />

fokus på processen. Den foregår i forbindelse med læreprocessen <strong>og</strong> har til formål at<br />

belyse <strong>og</strong> påpege mulige forandringer i denne proces.<br />

Evalueringsformens hovedsigte er her at give information, der skal kunne lede til<br />

en forståelse af, hvordan den enkelte elev tænker, når hun eller han tænker matematik,<br />

<strong>og</strong> danne grundlag for forandring <strong>og</strong> tilpasning af undervisningen i relation til den<br />

enkelte elev. Udvikling er det fremherskende fokuspunkt for den formative evalueringsform.<br />

Den summative evaluering belyser relationer mellem produkt, proces <strong>og</strong> mål med<br />

96<br />

Summativ<br />

MÅL<br />

Formativ


fokus på produktet. Den skal vurdere, hvordan den enkeltes resultat er i forhold til de<br />

opstillede mål. Denne form for evaluering har til formål at indhente information om<br />

den enkelte elevs udbytte af et afsluttet undervisningsforløb <strong>og</strong> er ofte tæt knyttet til<br />

karaktergivning. Kontrol er det fremherskende element for den summative evalueringsform.<br />

Vurdering <strong>og</strong> evaluering af kompetencer<br />

Kompetencebegrebets indt<strong>og</strong> i folkeskolen kan betragtes som en markering af et pædag<strong>og</strong>isk<br />

opbrud. Per Schultz Jørgensen skriver:<br />

“Når dette pædag<strong>og</strong>iske kursskifte er nødvendigt, hænger det sammen med det kulturelle<br />

opbrud, vi befinder os i. Det er i dag ikke nok at kunne udfolde sig på en viden fra i<br />

går, det er nødvendigt at kunne inddrage den nyeste viden <strong>og</strong> være med til at skabe en<br />

ny – personlig – erkendelse. Dette må – da evaluering ifølge § 13.2 i loven om folkeskolen<br />

er en integreret del af undervisningen – få betydning for, hvad der fokuseres på,<br />

når der skal evalueres i grundskolen.” (Jørgensen, 2000, p. 4).<br />

I forbindelse med løbende evaluering betyder det, at fokus flyttes fra at indhente informationer<br />

om elevernes viden <strong>og</strong> kunnen inden for isolerede matematiske områder, som<br />

de ofte opstilles i pensumlister for eksempel: tal, de fire regningsarter, brøker, ligninger<br />

m.m., til at indhente informationer om elevernes indsigt i matematiske sammenhænge<br />

relateret til mere komplekse matematiske kompetencer, som de for eksempel beskrives<br />

af Niss (1999).<br />

Niss skriver i sin artikel, at et af problemerne ved at benytte ordet kompetence er, at<br />

det bliver benyttet i mange forskellige sammenhænge <strong>og</strong> med meget forskellige betydninger.<br />

Bente Jensen gør lignende bemærkninger til kompetencebegrebet:<br />

“Indkredsningen af begrebet kompetence har vist, at begrebsudvikling er undervejs inden<br />

for forskellige traditioner. Gennem indkredsningen er det imidlertid <strong>og</strong>så vist at, at forskellige<br />

traditioner har tendens til at udvikle “hver deres” begrebsliggørelse af kompetence.”<br />

(Jensen, 1999, p.32).<br />

Dette gør kompetencebegrebet svært håndterligt, hvilket d<strong>og</strong> ikke hindrer, at det med<br />

fordel kan anvendes i beskrivelsen af den viden <strong>og</strong> kunnen, der er <strong>matematikundervisningen</strong>s<br />

mål.<br />

Kompetencebegrebet i tilknytning til den model, der omtales efterfølgende, er inspi-<br />

97


eret af Niss’ <strong>og</strong> Schultz Jørgensens forståelser af begrebet.<br />

Niss anvender begrebet i forbindelse med uddannelsesbeskrivelse relateret til matematik.<br />

Niss (1999) beskriver i sin artikel, hvilke matematiske kompetencer eleverne<br />

bør tilegne sig i hele deres uddannelsesforløb. Han fokuserer på den viden <strong>og</strong> kunnen,<br />

der skal til for at begå sig med succes <strong>og</strong> gennemslagskraft på et bestemt felt.<br />

Jørgensen (2000) introducerer kompetencer i bredden, som han kalder for henholdsvis:<br />

• Faglige kompetencer<br />

• Forandringskompetencer<br />

• Sociale kompetencer<br />

Med faglig kompetence henviser han til den grundlæggende færdighed, der skal præsteres<br />

som en faglig kunnen, som en praktisk kunnen, en viden, som det at kunne skabe<br />

<strong>og</strong> bearbejde, omfortolke <strong>og</strong> forholde sig til viden.<br />

Med forandringskompetence forstås det at kunne forandre sig, både mentalt <strong>og</strong> fysisk,<br />

for at være på omgangshøjde med nye udfordringer.<br />

De sociale kompetencer bygger på evnen til at indgå i <strong>og</strong> håndtere sociale situationer.<br />

Dette aspekt drejer sig om personlig involvering i forhold til de mennesker, man spiller<br />

sammen med.<br />

Disse tre kompetencer i bredden har hver især fremtrædelsesformer i dybden.<br />

Jørgensen taler her om kompetencernes<br />

• synlige plan, der omfatter færdigheder, der umiddelbart kan vurderes. Det kan ved<br />

den blotte iagttagelse afdækkes, om dette lag af kompetencen er til stede hos eleven;<br />

• mere usynlige plan. Der er tale om en personlig kundskab – evnen til at kunne fortolke<br />

<strong>og</strong> vurdere data <strong>og</strong> situationer;<br />

• mindre plan. Det er den subjektive mening, der forbindes med de konkrete handlinger<br />

<strong>og</strong> beslutninger, der foretages i forskellige situationer. Det handler om selvværd<br />

<strong>og</strong> tillid til at kunne lykkes, når en elev arbejder med forskellige problemstillinger.<br />

Jørgensen pointerer, at<br />

98<br />

“En kompetenceudviklende undervisning skal turde satse på alle lagene i kompetencerne:<br />

Færdigheder, kundskaber <strong>og</strong> selvværd. Ikke som adskilte mål, men som indbygget i den<br />

pædag<strong>og</strong>iske proces. Dermed lægges der vægt på en personlig stillingtagen <strong>og</strong> på kundskab<br />

som en refleksion...” (Jørgensen, 2000, p. 5).


Jensen skriver fø1gende om kompetence:<br />

“Der er i kompetencebegrebet, som vi anvender det i dagligdags tale både tale om “kunnen”<br />

<strong>og</strong> om en vurderingsdimension – at kunne n<strong>og</strong>et i forhold til krav <strong>og</strong> kriterier.”<br />

(Jensen, 1999, p. 32).<br />

Der er altså ikke blot tale om en kunnen i forhold til bestemte krav <strong>og</strong> kriterier, men<br />

<strong>og</strong>så om, at det er muligt at forholde sig til/vurdere denne kunnen. Det handler med<br />

andre ord om, at læreren sammen med den enkelte elev skal vurdere, hvilke krav der<br />

er realistiske at stille for at opnå et bestemt mål, <strong>og</strong> hvilke kriterier der skal opfyldes,<br />

for at kravene skal kunne siges at være opfyldt.<br />

Denne dimension kommer ligeledes til udtryk hos Niss, der skriver, at kompetence<br />

handler om “at være i stand til på grundlag af indsigt i”. Begrebet indsigt beskrives i<br />

Psykol<strong>og</strong>isk-pædag<strong>og</strong>isk ordb<strong>og</strong> (Hansen, 1987) som værende en “psykisk proces hvorved<br />

sammenhængen i en situation pludselig kan gå op for en, fx ved problemløsning”, ... videre<br />

beskrives indsigtsfuld læring som “meningsfuld indlæring; læring der viser forståelse af<br />

sammenhænge.”<br />

Umiddelbart giver ovennævnte beskrivelser af kompetencebegrebet ikke mulighed for<br />

en direkte tilknytning til kompetence i relation til et matematisk emne på et givent<br />

trin i skoleforløbet.<br />

Er det for eksempel en kompetence at kunne sætte tal ind i en given formel som<br />

for eksempel arealformlen for en cirkel i bestemte opgaverelaterede kontekster uden<br />

forståelse for grundlaget for formlen? Denne type af viden <strong>og</strong> kunnen spørges der til<br />

ved problemløsningsdelen ved folkeskolens afsluttende prøve.<br />

Et andet eksempel er perspektivtegning i folkeskolen. Det teoretiske grundlag for<br />

dette område bliver ikke direkte arbejdet med i folkeskolen. Kan man så overhovedet<br />

tilegne sig en kompetence inden for dette område på folkeskoleniveau? Hvis man<br />

mener, det er en kompetence at kunne tegne linjer for at finde et forsvindingspunkt,<br />

hvad er det så for en kompetence, <strong>og</strong> hvilken indsigt ligger der bag?<br />

Disse uafklarede forhold vedrørende indsigt <strong>og</strong> kompetence kan d<strong>og</strong> skyldes, at fokus<br />

rettes mod forskellige sider af et kompetencebegreb. Niss (1999) sætter fokus på kompetence<br />

som uddannelsesbeskrivelse. Her i herværende rapport benyttes begrebet i forbindelse<br />

med evaluering, hvor der sættes fokus på de underliggende k<strong>og</strong>nitive repræsentationer,<br />

der udtrykkes i en given kompetence. Her tænkes specielt på de k<strong>og</strong>nitive processer,<br />

der ligger til grund for, at en elev er nået frem til et resultat på en given problemstilling.<br />

Kan man forestille sig, at de regler, som elever tilegner sig uden indsigt, men som<br />

de kan anvende i bestemte situationer, er, hvad man kunne kalde konventions- <strong>og</strong><br />

99


procedurekompetencer til forskel fra de kompetencer, eleverne tilegner sig med indsigt?<br />

Der er behov for at diskutere, om viden <strong>og</strong> kunnen repræsenteret som konventioner<br />

<strong>og</strong> færdigheder uden indsigt kan beskrives som kompetencer? Det er helt evident, at<br />

både viden om matematiske konventioner: At der for eksempel går 100 centimeter på<br />

en meter, <strong>og</strong> færdigheder: At for eksempel arealet på en trekant er ( 1 /2 · h · g), er en<br />

forudsætning for at kunne handle kompetent i forskellige situationer.<br />

Når indholdet af kompetencer skal beskrives, er det vigtigt at være opmærksom på,<br />

hvad Niss (1999) skriver i sin artikel, at kompetencer er nært forbundet til de grundlæggende<br />

hensigter, mål <strong>og</strong> formål med undervisningen, hvorfor kompetencerne i matematik<br />

må relateres til CKF’en <strong>og</strong> læseplanerne for matematikfaget i folkeskolen.<br />

Det får betydning for, hvordan indholdet i de almene kompetencer bestemmes <strong>og</strong><br />

prioriteres i forhold til værdisyn i folkeskolen. For eksempel er bevisets stilling i ræsonnementskompetencen<br />

ikke tillagt samme værdi for undervisningen i matematik i folkeskolen<br />

<strong>og</strong> i gymnasieskolen.<br />

I det følgende vil Niss’ kompetencekategorier blive anvendt ordret, men de uddybende<br />

pinde i hans beskrivelse er ændret eller udeladt i et forsøg på at relatere kompetencerne<br />

til folkeskolens værdisyn. Tilsvarende er indholdet i almenkompetencerne her opfattet<br />

som værende dynamiske <strong>og</strong> domænespecifikke, da de er relateret til de givne samfundsmæssigt<br />

definerede værdier.<br />

I denne tekst indgår kun de af Niss definerede kompetencer, der betegnes som<br />

værende af første orden.<br />

At have kompetencer af første orden betyder, at eleverne er i stand til på grundlag af<br />

indsigt at:<br />

Udøve matematisk tankegang (“tankegangskompetence”), herunder<br />

• stille spørgsmål, som er karakteristiske i matematik, <strong>og</strong> have blik for, hvilke typer af<br />

svar som kan forventes,<br />

• skelne, både passivt <strong>og</strong> aktivt, mellem forskellige slags matematiske udsagn, såsom<br />

definitioner, sætninger, fænomenol<strong>og</strong>iske påstande relateret til eksempler, <strong>og</strong> forstå<br />

art <strong>og</strong> status af betingede (“hvis-så”) udsagn,<br />

• kende, forstå <strong>og</strong> håndtere givne matematiske begrebers rækkevidde <strong>og</strong> deres forankring<br />

i diverse domæner.<br />

Ræsonnere matematisk (“ræsonnementskompetence”), herunder<br />

• følge <strong>og</strong> tage stilling til et matematisk ræsonnement på skrift eller fremført af andre,<br />

100


• forstå, hvad et matematisk bevis er, <strong>og</strong> afgøre, hvornår et matematisk ræsonnement<br />

er eller ikke er et bevis,<br />

• afdække de bærende ideer i et matematisk bevis,<br />

• kunne udtænke <strong>og</strong> gennemføre bevisideer.<br />

Bygge <strong>og</strong> analysere matematiske modeller inden for andre felter (“modelleringskompetence”),<br />

herunder<br />

• analysere grundlaget for <strong>og</strong> egenskaberne ved foreliggende modeller <strong>og</strong> bedømme<br />

deres holdbarhed <strong>og</strong> rækkevidde,<br />

• “afmatematisere” træk ved matematiske modeller, dvs. afkode <strong>og</strong> fortolke modelelementer<br />

<strong>og</strong> resultater i forhold til det felt eller den situation, der er modelleret,<br />

• strukturere et felt eller en situation, der skal modelleres,<br />

• gennemføre en matematisering af feltet/situationen, resulterende i en matematisk<br />

model,<br />

• behandle denne model, herunder løse de matematiske problemer, den giver anledning<br />

til,<br />

• validere den færdige model, både internt (“inde i” modellen) <strong>og</strong> eksternt (i forhold<br />

til den “virkelighed”, modellen omhandler),<br />

• reflektere over, analysere <strong>og</strong> kritisere modellen, både i sig selv <strong>og</strong> i forhold til mulige<br />

alternative modeller,<br />

• kommunikere om modellen <strong>og</strong> dens resultater,<br />

• have overblik over <strong>og</strong> styre den samlede modelleringsproces.<br />

Formulere <strong>og</strong> løse matematiske problemer (“problembehandlingskompetence”), herunder<br />

• detektere, formulere, præcisere <strong>og</strong> afgrænse matematikholdige problemer, “rene”<br />

såvel som “anvendte”, “åbne” såvel som “lukkede”,<br />

• løse færdigtformulerede matematiske problemer, igen “åbne” såvel som “lukkede”,<br />

egnes såvel som andres<br />

Håndtere forskellige repræsentationer af matematiske anliggender (“repræsentationskompetence”),<br />

herunder<br />

• forstå forskellige slags repræsentationer af matematiske objekter, fænomener eller<br />

situationer <strong>og</strong> de indbyrdes forbindelser mellem disse repræsentationer, samt de forskellige<br />

repræsentationsformers styrker <strong>og</strong> svagheder,<br />

• vælge blandt <strong>og</strong> skifte mellem forskellige repræsentationsformer, alt efter situation<br />

<strong>og</strong> formål.<br />

101


Håndtere matematiske symboler <strong>og</strong> formalismer (“symbol- <strong>og</strong> formalismekompetence”),<br />

herunder<br />

• forstå symbol- <strong>og</strong> formelspr<strong>og</strong> <strong>og</strong> disses relationer til naturligt spr<strong>og</strong>,<br />

• forstå karakteren af <strong>og</strong> spillereglerne for formelle matematiske systemer (formalismer<br />

<strong>og</strong> teorier),<br />

• behandle <strong>og</strong> betjene sig af symbolholdige udsagn <strong>og</strong> udtryk,<br />

• oversætte frem <strong>og</strong> tilbage mellem symbolholdigt matematisk spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> naturligt<br />

spr<strong>og</strong>.<br />

Kommunikere i, med <strong>og</strong> om matematik (“kommunikationskompetence”), herunder<br />

• udtrykke sig på forskellige måder <strong>og</strong> på forskellige niveauer af teoretisk eller teknisk<br />

præcision om matematikholdige anliggender, skriftligt <strong>og</strong> mundtligt, over for forskellige<br />

kategorier af modtagere,<br />

• forstå andres matematikholdige skriftlige eller mundtlige udsagn.<br />

Betjene sig af <strong>og</strong> forholde sig til informationsteknol<strong>og</strong>iske hjælpemidler i matematikken<br />

(“IT-kompetence”), herunder<br />

• have kendskab til diverse former for IT-assistance for matematisk virksomhed, <strong>og</strong><br />

til disse formers karakteristika <strong>og</strong> rækkevidde,<br />

• betjene sig af sådanne hjælpemidler,<br />

• have indblik i sådanne hjælpemidlers begrænsninger.<br />

(Niss, 1999).<br />

Inden præsentationen af modellen, der er tænkt som grundlag for vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong><br />

i <strong>matematikundervisningen</strong>, skal porteføljebegrebet omtales, da det indtager<br />

en central stilling i modellen.<br />

Portefølje <strong>og</strong> evaluering<br />

I bemærkningerne til Folkeskoleloven fra 1993 står der i afsnittet om undervisningens<br />

organisering <strong>og</strong> tilrettelæggelse:<br />

“Lærer <strong>og</strong> elev samarbejder løbende om at fastlægge de mål, der søges opfyldt, <strong>og</strong> elevens<br />

arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål.” (Ny Folkeskolelov, 1993).<br />

Heraf fremgår det, at grundlaget for undervisningen er samtalen mellem læreren <strong>og</strong> eleven<br />

om målet for arbejdet i faget. Eleven skal altså have en forståelse af, hvorfor hun eller han<br />

skal arbejde med delmål, der er rettet mod de overordnede mål for faget. Efter at eleven<br />

<strong>og</strong> læreren er kommet til enighed om, hvordan der skal arbejdes for nå et bestemt mål,<br />

102


skal der gives tid til refleksion over processen, der skal føre frem til målet, <strong>og</strong> over hvilke<br />

kriterier der skal opfyldes, for at målet kan siges at være nået.<br />

“Eleverna behöver tid för reflektion för att de ska bli medvetna om sin del i lärandeprocessen.<br />

De ska kunna besvara frågan: hur vet du att du kan?... Här kommer den tredje<br />

viktiga faktorn in i portefoliearbetet, nämligen utvärderingen. Elever måste få den<br />

insikt som behövs för att kunna bedöma kvaliteter och kunskaper i det dokumenterade<br />

arbetet.” (Karlberg, Nämnaren 3, 2000).<br />

Portefølje kan altså ses både som et grundlag for elevens selvrefleksion over sin egen<br />

læringsproces <strong>og</strong> som et udgangspunkt for vurdering <strong>og</strong> evaluering af elevens arbejde<br />

ud fra de krav <strong>og</strong> kriterier, som eleven har været med til at beskrive. En definition på<br />

portefølje, der understreger dette, er:<br />

“En portefølje er elevens eget udvalg af repræsentative arbejder, samlet gennem en<br />

periode <strong>og</strong> med henblik på vurdering.” (Abildgaard <strong>og</strong> M<strong>og</strong>ensen, 1999, p. 9).<br />

Portefølje-evaluering kan tjene flere formål blandt andre:<br />

• Læring <strong>og</strong> evaluering integreres på en naturlig måde.<br />

• Den enkelte elevs udvikling <strong>og</strong> udviklingsmuligheder synliggøres.<br />

• Eleverne får systematisk træning i egenvurdering, <strong>og</strong> de får mulighed for at reflektere<br />

over deres egen fremgang <strong>og</strong> udvikling over en periode.<br />

• Eleverne får mulighed for at formulere egne mål, lægge realistiske arbejdsplaner.<br />

• Der lægges op til, at eleverne bliver mere medansvarlige for deres eget læringsarbejde.<br />

Med henblik på evaluering ved hjælp af en portefølje indsamler eleverne forskellige<br />

arbejder, de har præsteret gennem en periode i en mappe, som vurderes af eleven selv <strong>og</strong><br />

af andre. Hver elev har sin egen mappe, <strong>og</strong> de arbejder, der indgår i mappen, kan være<br />

opgaver eller aktiviteter, eleven har arbejdet med – alene eller sammen med andre. Det<br />

kan for eksempel være: regnefortællinger, egenproducerede opgaver, større eller mindre<br />

emne- eller projektarbejder, l<strong>og</strong>bøger m.v.<br />

Opgaverne, der anvendes ved vurderinger i matematikevaluering, kan naturligt<br />

indgå i en sådan mappe <strong>og</strong> dermed yde et vægtigt bidrag til denne måde at evaluere<br />

på.<br />

Porteføljeevaluering kan som tidligere nævnt beskrives på følgende måde: “En portefølje<br />

er elevens eget udvalg af repræsentative arbejder, samlet gennem en periode <strong>og</strong> med<br />

henblik på vurdering.” (Abildgaard <strong>og</strong> M<strong>og</strong>ensen, 1999). Det kan selvfølgelig diskute-<br />

103


es, hvad der menes med repræsentativ, men et fornuftigt bud kunne være, at porteføljen<br />

skal indeholde arbejder, der dækker lærerens årsplan for faget.<br />

En portefølje skal således afspejle CKF’en <strong>og</strong> den vejledende eller den kommunale<br />

læseplan i matematik for at kunne kaldes repræsentativ. Det er med andre ord ikke<br />

ligegyldigt, hvad der er repræsenteret i en portefølje. Det er derfor vigtigt, at man i<br />

klassen har diskuteret, hvad hensigten er med porteføljen, hvilke rammer, der skal<br />

være for indholdet, før eleverne begynder at indsamle materiale til deres portefølje.<br />

Læreren <strong>og</strong> eleverne skal ligeledes aftale, hvilke kriterier der skal ligge til grund for<br />

evalueringen.<br />

Som grundlag for at samle materiale til porteføljen kan det være hensigtsmæssigt,<br />

at eleverne starter med at lave en arbejdsmappe; her kan eleverne for eksempel samle:<br />

• Opgaver <strong>og</strong> hæfter, de har arbejdet med.<br />

• Opgaver, de selv har fabrikeret, <strong>og</strong> deres løsningsforslag.<br />

• Gruppearbejder <strong>og</strong> projekter, de har arbejdet med.<br />

• Praktiske opgaver, forskellige aktiviteter eller opgaver, de har været sat til at udføre.<br />

• Individuelle opgaver.<br />

• Hjemmeopgaver.<br />

• Materialer <strong>og</strong> data, de har samlet ind <strong>og</strong> bearbejdet.<br />

• Evalueringsopgaver.<br />

• Refleksionssider.<br />

• L<strong>og</strong>bøger.<br />

• Andet.<br />

Arbejdsmappen giver mulighed for at synliggøre elevens faglige <strong>og</strong> personlige udvikling,<br />

så læreren løbende kan tilrette undervisningen hertil. Porteføljen er et godt udgangspunkt<br />

for både elev- <strong>og</strong> forældresamtaler.<br />

På nærmere aftalte tidspunkter gennemgår eleven sin arbejdsmappe <strong>og</strong> udvælger de<br />

arbejder, der skal være med i porteføljen. Rammerne for denne udvælgelse kan være<br />

meget stramme, eller de kan være meget løse.<br />

Der kan for eksempel være et krav om, at der skal medfølge en begrundelse, der<br />

fortæller, hvorfor et materiale er taget med i porteføljen.<br />

Der kan – med udgangspunkt i lærerens årsplan – være udarbejdet en liste over<br />

matematiske emner <strong>og</strong> temaer, der skal være indeholdt i porteføljen.<br />

For at skabe et overblik <strong>og</strong> en systematik kan det ligeledes være en fordel at have<br />

en indholdsfortegnelse over indholdet i porteføljen. En sådan indholdsfortegnelse bør<br />

ikke være statisk. Det skal være muligt at tage arbejder ud af porteføljen <strong>og</strong> erstatte<br />

dem med andre. Det materiale, der tages ud af porteføljen, kan eventuelt lægges tilbage<br />

i arbejdsmappen.<br />

104


Det er op til den enkelte lærer at udarbejde kriterier for porteføljen. Det er vigtigste<br />

er, at udvælgelseskriterierne er offentlige <strong>og</strong> aftalt på forhånd.<br />

Porteføljen danner naturligt rammen omkring lærer/elevsamtaler <strong>og</strong> skole/hjemsamtaler.<br />

En samtale kan for eksempel starte med, at eleven fortæller om de arbejder, han<br />

eller hun har udvalgt, hvilket så kan føre til uddybende spørgsmål <strong>og</strong> svar. Dermed skubbes<br />

fokus ved lærer/elev- <strong>og</strong> skole/hjemsamtaler mod det egentlige – nemlig elevens<br />

udvikling <strong>og</strong> læring. Porteføljeevaluering giver dermed mulighed for at understøtte dial<strong>og</strong><br />

<strong>og</strong> spr<strong>og</strong>lighed som en del af undervisningen.<br />

Porteføljen åbner ligeledes for, at eleven udtrykker sine stærke sider – der kan danne<br />

udgangspunktet for arbejdet med de svage – ligeledes fremmer den refleksive skriftlighed<br />

(tegnet som skrevet) elevens selvvurdering <strong>og</strong> selvindsigt.<br />

Model som grundlag for vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> i <strong>matematikundervisningen</strong><br />

I sammenhæng med ovenstående afsnit kan følgende problem ses, som Niss så det allerede<br />

i 1994 i artiklen “Behov for nye metoder i bedømmelse <strong>og</strong> undervisning af matematik”.<br />

Problemet er, at evalueringen af elevernes udbytte af undervisningen <strong>og</strong> deres<br />

præstationer ved matematikprøver er upålidelig <strong>og</strong> utilstrækkelig. Der blev i artiklen<br />

peget på, at der både var et indre <strong>og</strong> et ydre problem ved de traditionelle vurderingsformer.<br />

Det indre problem drejede sig især om validiteten af skriftlige besvarelser ved prøver.<br />

Der blev peget på de virkninger, en ændret opgaveformulering kunne have på, om<br />

eleven besvarede opgaven eller ikke samt den tilsvarende betydning af opgavernes rækkefølge<br />

i et prøvesæt, tiden, der var afsat til besvarelsen, <strong>og</strong> opgavernes niveaukonsistens.<br />

Det vil sige, at der er et problem med at konstruere opgaver inden for et bestemt matematisk<br />

emne, der kan informere om et bestemt begreb, der både opfylder validitets <strong>og</strong><br />

reliabilitets kriterier.<br />

Det ydre problem vedrører den udvikling, faget har undergået siden 60erne med<br />

hensyn til indholdet <strong>og</strong> organiseringen af undervisningen. Indholdet er ikke mere alene<br />

beskrevet i en faglig terminol<strong>og</strong>i inden for områderne tal <strong>og</strong> algebra, geometri <strong>og</strong> statistik-sandsynlighedsregning,<br />

men ved forskellige aspekter. Eksempler på disse aspekter er<br />

matematik som beskrivelsesmiddel i hverdagen, sammenhængen mellem hverdagsspr<strong>og</strong><br />

<strong>og</strong> matematisk spr<strong>og</strong>, det matematiske modelbegreb, matematikkens historie, matematikken<br />

som redskab ved forudsigelser <strong>og</strong> matematik som et handleberedskab. Disse<br />

eksempler fra CKF’en er eksempler, som de traditionelle vurderingsredskaber ikke eller<br />

kun i ringe omfang har givet mulighed for at vurdere elevens læring af. Endvidere har<br />

det ændrede læringssyn i den socialkonstruktivistiske retning medført, at nye arbejdsmetoder<br />

skal indgå i undervisningen. Informationsteknol<strong>og</strong>ien inklusive lommeregner<br />

105


<strong>og</strong> pc har givet faget en ny dimension, som må få konsekvenser for tilrettelæggelsen af<br />

undervisningen samtidig med, at der inddrages eksperimenterende arbejdsmetoder, der<br />

både udfordrer den enkelte <strong>og</strong> giver mulighed for den enkelte til at udvikle sin læring i<br />

samarbejde med andre gennem gruppearbejde <strong>og</strong> fælles projektarbejde. De skriftlige<br />

prøver <strong>og</strong> de traditionelle mundtlige prøver giver begrænset mulighed for at vurdere<br />

disse aspekter ved undervisningen <strong>og</strong> deres betydning for den enkelte elevs læring.<br />

Den i det følgende beskrevne model er et forøg på at løse n<strong>og</strong>le af de problemer, der<br />

er angivet ovenfor. Grundlaget for modellen er et syn på vurdering <strong>og</strong> evaluering som en<br />

integreret del af undervisningen, altså et redskab der både fremmer <strong>og</strong> orienterer udviklingen<br />

af læringen af matematiske begreber <strong>og</strong> de sammenhænge, de indgår i hos den<br />

enkelte elev. <strong>Vurderinger</strong>ne <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong>ne skal foregå bredt, hvad angår både indhold<br />

<strong>og</strong> arbejdsmetoder.<br />

Dertil kommer et syn på nødvendigheden af, at både eleven <strong>og</strong> læreren bevidst <strong>og</strong><br />

systematisk foretager en løbende selvevaluering som grundlag for den fælles evaluering,<br />

så forholdet mellem selv- <strong>og</strong> fællesevaluering bliver dialektisk.<br />

Nedenstående model kan med inddragelse af et bredere spektrum af vurderings- <strong>og</strong><br />

evalueringsredskaber være et bud på en løsning af n<strong>og</strong>le af de ovennævnte problemer.<br />

En række af de vurderings- <strong>og</strong> evalueringsredskaber, der kan indgå i dette spektrum<br />

er beskrevet efter modellen.<br />

Model for en løbende evaluering<br />

Løbende evaluering<br />

Elev- Situationer <strong>og</strong> elevprodukter, der Lærerportefølje<br />

kan være grundlag for vurderinger portefølje<br />

Figur 3<br />

Kompetencer<br />

Ovenstående model for en løbende evaluering bygger på anvendelse af porteføljer til<br />

udvikling af undervisning <strong>og</strong> læring hos den enkelte elev.<br />

Med udgangspunkt i problemstillinger, der er stillet i en undervisnings- eller prøvesituation,<br />

udvælger både lærer <strong>og</strong> elev arbejder, der kan indgå i hver deres portefølje.<br />

Formålet med udvælgelsen af disse arbejder er grundlaget for vurderinger <strong>og</strong> evaluerin-<br />

106


ger, der kan føre til handlinger, der kan fremme udviklingen af den enkelte elevs kompetencer,<br />

hvilket er det overordnede mål for undervisningen.<br />

Elevportefølje<br />

Porteføljebegrebet <strong>og</strong> dets anvendelse er beskrevet tidligere. Det centrale er elevens egen<br />

evaluering, der som udgangspunkt har de arbejder, der indgår i porteføljen, <strong>og</strong> som eleven<br />

selv har valgt ud. Forløbet strækker sig principielt set gennem hele elevens uddannelsesforløb.<br />

Porteføljen bør være repræsentativ for det arbejde, eleven har lavet, <strong>og</strong> de<br />

indsigter, eleven har tilegnet sig, samt de kompetencer, eleven nu mestrer eller er på vej til.<br />

Lærerportefølje<br />

Lærerens egen evaluering bygger på en systematisk indsamling af “gode undervisningssituationer”,<br />

der kan indgå i en portefølje. Indholdet kan være situationer både fra den<br />

almindelige undervisning <strong>og</strong> fra evalueringssituationer, der har ført til handlinger, der<br />

fremmer læringen hos den enkelte elev. Herved kan porteføljen blive et funktionelt<br />

redskab, som kan indgå i lærerens generelle overvejelser over undervisningens form <strong>og</strong><br />

indhold på grundlag af fagets formål <strong>og</strong> mål. Elevernes porteføljer <strong>og</strong> samtalerne omkring<br />

produktion af disse bør indgå i lærerens portefølje på en sådan måde, at de “bløde”<br />

resultater af undervisningen i form af elevernes evne til at indgå i sociale samspil <strong>og</strong><br />

deres indstilling til at gå ind i nye <strong>og</strong> ukendte sammenhænge samt optegnelser over<br />

deres holdning til faget <strong>og</strong> undervisningen.<br />

Situationer <strong>og</strong> elevprodukter, der kan danne grundlag for en vurdering<br />

I princippet kan enhver situation i undervisningen gøres til genstand for evaluering.<br />

Ud over de i denne rapport nævnte evalueringsmetoder, som er beskrevet nedenfor, er<br />

det vigtigt, at elevens arbejde i den almindelige undervisning <strong>og</strong>så gøres til genstand<br />

for en vurdering ud fra krav <strong>og</strong> kriterier, som eleven er bevidst om.<br />

Kompetencer<br />

Elev- <strong>og</strong> lærerporteføljerne skal gøre det muligt at evaluere de faglige kompetencer,<br />

der er målet med undervisningen. For eksempel ud fra de tidligere refererede beskrivelser<br />

af disse hos Niss (1998) <strong>og</strong> bredde- <strong>og</strong> dybdekompetencerne hos Jørgensen<br />

(2000).<br />

En helhedsvurdering rummer altså både elevens perspektiv <strong>og</strong> lærerens perspektiv.<br />

Evalueringen skal være repræsentativ for det arbejde, der er foregået i klassen. Det<br />

kan selvfølgelig diskuteres, hvad der menes med repræsentativ, men et fornuftigt bud<br />

kunne være, at evalueringen skal indeholde opgaver <strong>og</strong> materialer, der dækker lærerens<br />

107


årsplan for faget. Den samlede evaluering skal således afspejle CKF’en <strong>og</strong> den vejledende<br />

eller den kommunale læseplan i matematik på et givent klassetrin for at kunne<br />

kaldes repræsentativ.<br />

De kompetencer, der kommer til udtryk i elevens portefølje <strong>og</strong> andre af de evalueringsredskaber,<br />

der anvendes i den løbende evaluering, bør være udtryk for kompetencer,<br />

der kan relateres til begrebet handlekompetence, som det defineres af Schnack (Schnack,<br />

1998).<br />

Det er centralt for både for elev <strong>og</strong> lærer at få indsigt i elevernes handlekompetence.<br />

Schnack definerer begrebet handlekompetence som et dannelsesideal:<br />

“Det er således hverken en undervisningsmetode eller et mål, der kan nås. Derfor er det<br />

<strong>og</strong>så vanskeligt at måle udviklingen af handlekompetence ... Handlekompetence er politisk,<br />

demokratisk dannelse.” (Schnack, 1998, p. 15).<br />

Schnack definerer i artiklen det at være politisk <strong>og</strong> demokratisk på følgende måde. At<br />

være et politisk menneske vil sige at være én, som tænker selv, men ikke bare for sig selv.<br />

At være demokratisk vil sige at være deltager. I et demokrati er medlemmerne ikke tilskuere<br />

men deltagere.<br />

Handlekompetence som begreb er dermed en værdisætning <strong>og</strong> et perspektiv på den<br />

gode (ud)dannelse i en given tid, hvilket får betydning for, hvordan undervisningen i<br />

matematik bestemmes <strong>og</strong> prioriteres.<br />

Evalueringsmetoder<br />

Der er tidligere argumenteret for, at det ikke er muligt at evaluere kompetence ud fra<br />

en enkelt metode.<br />

Lærerne skal kunne mestre en række metoder, for at en evaluering kan blive dækkende.<br />

Her tænkes blandt andet på, at evaluering kan bestå af:<br />

• Klassesamtaler.<br />

• Gruppesamtaler.<br />

• Individuelle samtaler.<br />

• L<strong>og</strong>b<strong>og</strong>.<br />

• Procesorienteret skrivning i matematik.<br />

• Diagnostiske prøver.<br />

• Dynamiske test.<br />

• Video.<br />

108


I forbindelse med en introduktion af forskellige evalueringsmetoder er det vigtigt, at<br />

lærerne får indsigt i teorier <strong>og</strong> teknikker, der kan danne grundlaget for funktionelle <strong>og</strong><br />

succesfulde <strong>evalueringer</strong>.<br />

Samtaler<br />

I forbindelse med for eksempel faglige samtaler er det vigtigt, at læreren er sig bevidst<br />

om, hvilke spørgsmål der bringer elevernes forståelser af et givent emne på banen.<br />

Herunder kommer en række forslag til spørgsmål, læreren kan benytte i forbindelse<br />

med arbejdet. Spørgsmålene sætter fokus på, at det er eleverne, der skal sætte ord på<br />

deres tanker <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>liggøre deres kompetencer:<br />

For at hjælpe eleverne til at udtrykke deres tanker:<br />

• Prøv at forklare, hvorfor du tror det?<br />

• Hvordan er du kommet til det resultat?<br />

• Hvordan kan man vide det?<br />

• Overbevis resten af os om, at det stemmer?<br />

• Er der andre, der har samme svar, men en anden forklaring?<br />

• Hvilke ligheder <strong>og</strong> forskelle er der på jeres forklaringer?<br />

For at hjælpe eleverne til matematiske ræsonnementer:<br />

• Stemmer det altid?<br />

• Er det sandt i alle sammenhænge?<br />

• Hvordan vil du vise det?<br />

• Hvad ved du?<br />

• Hvilke antagelser vil du gøre?<br />

• Kan man vise det ved hjælp af en model?<br />

For at hjælpe eleverne til at danne hypoteser, formulere <strong>og</strong> løse problemer:<br />

• Hvad tror du er problemet?<br />

• Mangler du n<strong>og</strong>et for at kunne løse problemet?<br />

• Er der oplysninger, der er overflødige?<br />

• Har du et forslag?<br />

• Tør du gætte?<br />

• Er det muligt at stille spørgsmålet på en anden måde?<br />

• Kan du finde et mønster?<br />

• Hvad nu hvis ¬?<br />

• Er det muligt at ændre på problemet for at få andre løsninger?<br />

109


For at hjælpe eleverne til at søge sammenhænge:<br />

• Kan du komme i tanke om n<strong>og</strong>et fra tidligere, vi kan tage i anvendelse?<br />

• Kan du finde n<strong>og</strong>le sammenhænge?<br />

• Har du før arbejdet med lignende problemer?<br />

Spørgsmål <strong>og</strong> ordvalg skal indrettes efter aldersgruppen. Ovenstående spørgsmål kan<br />

vel derfor bedst karakteriseres som prototypiske spørgsmål, der nødvendigvis må tilpasses<br />

i forhold til eleverne <strong>og</strong> den undervisning, der er foregået.<br />

L<strong>og</strong>bøger<br />

En l<strong>og</strong>b<strong>og</strong> er en journal, der kan bruges i <strong>matematikundervisningen</strong> som i andre fag.<br />

En l<strong>og</strong>b<strong>og</strong> er i denne forståelse ikke synonym med en dagb<strong>og</strong>. L<strong>og</strong>b<strong>og</strong>en er en samling<br />

af elevgenererede ord <strong>og</strong> tegninger, der giver læreren mulighed for systematisk <strong>og</strong> konsistent<br />

at afsøge elevernes tankeprocesser <strong>og</strong> begrebsforståelse.<br />

L<strong>og</strong>b<strong>og</strong>en kobler spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> matematikforståelse. Da det mundtlige <strong>og</strong> det skrevne<br />

spr<strong>og</strong> spiller en væsentlig rolle i udviklingen af matematisk tænkning, er det vigtigt, at<br />

eleverne bruger det skrevne såvel som det mundtlige spr<strong>og</strong>.<br />

Skriveprocessen <strong>og</strong> kommunikationen giver eleverne mulighed for at internalisere<br />

deres matematiske forståelse.<br />

Når eleverne lærer at benytte forskellige læringsstrategier, giver det flere muligheder<br />

for at møde deres forskellige behov.<br />

L<strong>og</strong>b<strong>og</strong>en kan benyttes på alle klassetrin <strong>og</strong> kan fungere som et alternativ til traditionelle<br />

papir- <strong>og</strong> blyantopgaver. Forskellige tilgange, der inkluderer ord <strong>og</strong> tegninger,<br />

der kan deles med andre, giver en række muligheder for at iværksætte målrettede støtteforanstaltninger.<br />

Eleverne kan bruge l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>en i begyndelsen af en periode, hvor de for eksempel kan<br />

skrive alt, hvad de ved om den problemstilling, der skal arbejdes med, <strong>og</strong> hvilke redskaber<br />

<strong>og</strong> metoder de kan benytte ved addition. At benytte l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>en før periodestarten<br />

giver læreren mulighed for at få indsigt i elevens begrebsdannelse <strong>og</strong> metodebrug, samtidig<br />

med at eleven mentalt indstilles på, hvad der skal arbejdes med.<br />

Gennem hele periodeforløbet kan l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>en benyttes til at fastholde elevens tænkning<br />

<strong>og</strong> problemløsningsmetoder.<br />

Det er ligeledes muligt at bruge l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>en ved afslutningen af en periode til evaluering<br />

af forløbet. Hvilke forståelser har eleven nu? Skal der iværksættes nye støtteforanstaltninger,<br />

eller er eleven nu i stand til at følge undervisningen i klassen?<br />

L<strong>og</strong>b<strong>og</strong>en kommer på denne måde til at indeholde værdifulde data, der kan bruges<br />

til at målrette undervisningen.<br />

Det er vigtigt at være opmærksom på, at l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>en i matematik sætter fokus på ele-<br />

110


vernes begrebsforståelse <strong>og</strong> på deres evne til at kommunikere matematiske ideer – ikke<br />

på stavning <strong>og</strong> grammatik. Eleverne på de yngste klassetrin kan opmuntres til at tegne<br />

<strong>og</strong> bruge selvopfundne stavemetoder til deres forklaringer.<br />

Faglig skrivning i matematik<br />

Faghæftet for dansk i 1984 skrev følgende om procesorienteret skrivning:<br />

“Skriveprocessen kan være en hjælp til at tænke <strong>og</strong> samle sig, en erkendelsesform. Ved at<br />

skrive hjælper man sig til at udtrykke, følelser, ideer, ønsker, krav. Opdagelsen af, at<br />

n<strong>og</strong>et sådant kan udvikles <strong>og</strong> præciseres gennem processen, er en styrkelse af selvtilliden.<br />

Når man skriver, hvad man tænker, finder man ud af, hvad man mener.”<br />

Dette danner grundlaget for faglig skrivning i matematik. Der er flere årsager til, at<br />

denne arbejdsform kan have interesse i denne sammenhæng.<br />

Denne type skrivning, som lader eleverne sætte ord på matematiske tanker <strong>og</strong> ideer,<br />

kan åbne elevernes øjne for matematikkens egenart.<br />

En opprioritering af den spr<strong>og</strong>lige side af faget vil gavne de elever, som lærer mest<br />

ved en verbalisering af undervisningsstoffet.<br />

Jo oftere man skriver, jo bedre bliver man til at udtrykke sig skriftligt såvel som<br />

mundtligt.<br />

At udtrykke sig i skrift <strong>og</strong> tale er et vigtigt led i menneskers erkendelsesproces.<br />

Denne form for skrivning kan fungere som dokumentation for elevernes læring.<br />

Diagnostiske prøver<br />

Udgangspunktet for diagnostiske prøver er, at de tilhørende opgaver ikke kan besvares<br />

korrekt ud fra en forkert opfattelse af et givent matematisk begreb. For at opnå dette<br />

er det en forudsætning, at lærer såvel som elev er bevidste om, at opgaverne er konstrueret<br />

med det formål at klarlægge elevens tænkning omkring et givent matematisk<br />

begreb. Det afgørende for dannelsen af denne bevidsthed er dial<strong>og</strong>en mellem læreren<br />

<strong>og</strong> eleven.<br />

Diagnostiske prøver kan anvendes både som gruppeprøve <strong>og</strong> individuel prøve som<br />

oplæg til en lærer-elevsamtale.<br />

Dynamiske test<br />

Formålet med dynamisk testning er, at læreren danner sig et billede af, hvilke kompetencer<br />

eleven besidder eller – vigtigere – er på vej til at besidde.<br />

Der er en række forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med arbejdet<br />

med kortlægningsmaterialet:<br />

111


• Opgaverne i dynamiske test er ikke konstruerede for at give en entydig rigtig/forkert<br />

score, men ud fra princippet om at vurdere læringspotentialet ud fra mængden<br />

af den givne støtte.<br />

• Hvis elevens svar ser ud til at være i orden, noteres dette i en resultatkolonne.<br />

• Hvis eleven laver fejl eller ikke lykkes i sit forsøg på at løse problemet, prøver man<br />

at få en samtale i gang.<br />

• Læreren behøver ikke at læse opgaverne direkte op, men kan vælge at formulere sig<br />

i et spr<strong>og</strong>, der ligger i tråd med elevens spr<strong>og</strong>brug.<br />

Dynamisk testning i matematik er beskrevet i Lunde, 1998. Der er flere udgivelser<br />

undervejs i Danmark om dette emne.<br />

Video som redskab ved vurdering <strong>og</strong> evaluering<br />

Video-optagelser af elevernes arbejde, både når de arbejder individuelt med læreren som<br />

observatør <strong>og</strong> samtalepartner, når de arbejder sammen i grupper, <strong>og</strong> når læreren underviser<br />

direkte, kan være et godt redskab i en evaluering. Ved at optage situationer, der giver<br />

eleven anledning til at udtrykke sig på forskellig vis om forskellige matematiske emner <strong>og</strong><br />

i forskellige organisatoriske sammenhænge, opnås et vurderingsgrundlag med mulighed<br />

for at indhente informationer, som ingen andre redskaber kan. En video-optagelse som<br />

grundlag for en samtale både lærer-elev <strong>og</strong> elev-elev er et godt grundlag for elevens refleksion<br />

af egen måde at udtrykke sig på ved hjælp af matematiske begreber <strong>og</strong> andre matematiske<br />

argumentationer. Specielt er oplevelsen af at se sig selv som aktør med andre med<br />

til forstærke selvvurderingen <strong>og</strong> dermed <strong>og</strong>så tilliden til egen formåen, da ytringer <strong>og</strong><br />

handlinger kan gentages <strong>og</strong> diskuteres på ny. Hvad gjorde jeg godt, <strong>og</strong> hvad var mindre<br />

godt? Hvorfor delt<strong>og</strong> jeg mere i arbejdet, da jeg var i gruppen med Ida <strong>og</strong> Lis, end da jeg<br />

var sammen med Søs <strong>og</strong> Per? ... Sådanne spørgsmål kan være udgangspunkt for mange<br />

samtaler på klassen <strong>og</strong> med den enkelte elev om undervisning <strong>og</strong> læring. Et eksempel på<br />

anvendelse af video til vurdering af undervisningen er en TIMSS-videoundersøgelse, hvor<br />

undervisningen i USA, Japan <strong>og</strong> Tyskland blev sammenlignet på grundlag af en række<br />

optagelser i de tre lande <strong>og</strong> en meget detaljeret analyse af disse (Hiebert & Stigler, 2000).<br />

Den i dette kapitel beskrevne model for en løbende evaluering bør opfattes som bud<br />

på et udgangspunkt, der kan være et skridt på vejen til at gøre evaluering af undervisning<br />

<strong>og</strong> læring til et funktionelt redskab for den enkelte lærer. Gennem en systematisk<br />

evaluering på grundlag af porteføljeideen er der med denne model skabt mulighed for<br />

at sætte fokus på kompetencebegrebet ved at give undervisningsdifferentiering <strong>og</strong> den<br />

løbende evaluering et reelt indhold i undervisningen.<br />

112


Kapitel 5<br />

<strong>Vurderinger</strong> <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> i relation til matematik<br />

som et almendannende fag<br />

I denne publikation har fokus været på vurderinger <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> som et redskab til<br />

udvikle undervisning <strong>og</strong> læring i matematikklassen set gennem et samarbejde mellem<br />

de agerende parter, det vil sige lærer <strong>og</strong> elever, der begge skal udvikle sig i samarbejdet<br />

om det fælles mål: Elevens læring af matematik. Dette mål kan ses som et delmål i det<br />

overordnede formål med arbejdet i folkeskolen, nemlig at støtte den personlige udvikling<br />

hos den enkelte elev i et samarbejde, der bygger på åndsfrihed, ligeværd <strong>og</strong> demokrati.<br />

Således bliver eleven forberedt på at kunne tage stilling <strong>og</strong> handle ved at lære at<br />

udøve sin ret til medbestemmelse <strong>og</strong> sin pligt til medansvar i et samfund med frihed<br />

<strong>og</strong> folkestyre, som der står i folkeskolelovens formålsparagraf.<br />

Det kan derfor være af relevans at gøre opmærksom på overvejelser, der bør gøres i<br />

forbindelse med den generelle betydning af vurdering <strong>og</strong> evaluering, <strong>og</strong> i denne sammenhæng<br />

mere specifikt med betydningen af disse for matematik i forbindelse med delmålet<br />

læring af matematik, såvel som udviklingen af eleven til et “kompetent” menneske.<br />

Matematiske beregninger, modeller <strong>og</strong> overvejelser indgår som en naturlig del af<br />

mange politiske beslutninger, <strong>og</strong> for at undgå at disse beslutninger bliver truffet af et<br />

fåtal af eksperter, er det vigtigt, at matematik har en central rolle i almendannelsen af<br />

den brede befolkning. Med henvisning til dette skriver Gunhild Nissen:<br />

“Det er i dette perspektiv, at matematikundervisning i de højteknol<strong>og</strong>iske kulturer bliver<br />

demokratisk vigtig: Matematik har ikke bare en central rolle i naturvidenskabelige,<br />

tekniske <strong>og</strong> økonomiske forhold, men <strong>og</strong>så i administrative systemer <strong>og</strong> i de modeller,<br />

der danner basis for politiske beslutninger på en lang række områder. Det er vigtigt, at<br />

menigmand kan forholde sig til disse anvendelser af matematik. Ellers kan han ikke<br />

udøve sin kontrollerende funktion i det politiske system. Verden over er der problemer<br />

med at få den matematikforståelse, som moderne samfund kræver, udviklet hos børn <strong>og</strong><br />

unge.” (Nissen, 1999. p. 58)<br />

Med dette citat peges der på et problem, som stadig kan siges at være aktuelt. Nemlig<br />

en generel opfattelse af matematik som n<strong>og</strong>et, der er isoleret til skolen <strong>og</strong> bestemte<br />

113


uddannelser. For at den enkelte elev ikke skal blive én blandt de mange, som Nissen<br />

hævder får et “forkvaklet <strong>og</strong> problematisk forhold til matematik” (ibid.), er en løbende<br />

evaluering med anvendelse af velvalgte vurderingsredskaber et godt bud på at ændre<br />

det nævnte forhold, der uden tvivl hæmmer realiseringen af folkeskolens overordnede<br />

formål.<br />

Anvendelse af vurderingsredskaber <strong>og</strong> resultaterne af disse er d<strong>og</strong> ikke uproblematisk.<br />

Således spørger Marit Høines (1995): Hva skjer med matematikkpedag<strong>og</strong>iske samhandlinger<br />

når tester tas ibruk? Spørgsmålet er stillet på baggrund af den øgede interesse for matematiktest<br />

i Norge, en interesse, der i midten af 1990erne kom til udtryk gennem det tidligere<br />

omtalte nationale KIM-projekt <strong>og</strong> den internationale TIMSS-undersøgelse. Det er<br />

med god grund, hun stiller dette spørgsmål, for det kan med tidens tendens til at internationalisere<br />

uddannelserne være relevant at spørge, hvilken betydning de “internationale<br />

standards”, som de kommer til udtryk i IEA- <strong>og</strong> OECD-undersøgelser, vil få for <strong>matematikundervisningen</strong><br />

i de deltagende lande. Vil de komme til at styre målene <strong>og</strong> dermed<br />

vurderings- <strong>og</strong> evalueringsredskaberne, eller vil de blive anvendt til at perspektivere <strong>og</strong><br />

justere læseplanerne i de deltagende lande. Det er derfor af betydning at få diskuteret<br />

mål <strong>og</strong> kriterier for opfyldelse af disse ikke alene i nationalt – men <strong>og</strong>så i internationalt<br />

perspektiv, da resultater fra internationale undersøgelser <strong>og</strong>så fremover vil indgå i den<br />

løbende debat om <strong>matematikundervisningen</strong>s kvalitet.<br />

Hvis disse redskaber bliver anvendt som styring af undervisning med kontrol som<br />

mål, er der en vis sandsynlighed for, at det vil føre til en begrænsning af indholdet af den<br />

matematik, der bliver implementeret i skolen, selv om læseplanen tilsiger det modsatte.<br />

Modsat vil en anvendelse af prøver som vurderingsredskaber i en løbende evaluering,<br />

hvor de anvendes til at styring af den enkelte elevs udvikling, kunne berige undervisningen<br />

konstruktivt ved at være med til at indikere potentialet for udvikling af matematiske<br />

begreber hos den enkelte elev. I tilknytning til sidstnævnte er det vigtigt at understrege, at<br />

traditionelle skriftlige prøver eller generelt skriftlige prøver som vurderingsreskab ikke bør<br />

stå alene. Det er nødvendigt at sætte den enkelte elev i situationer, hvor det er muligt at<br />

arbejde praktisk med problemer <strong>og</strong> kunne udtrykke sig mundtligt både individuelt <strong>og</strong> i<br />

samarbejde med andre, hvis man ønsker informationer, der kan styrke den enkelte elevs<br />

læring, således at eleven får mulighed for at opleve matematikfaget som et fag, der har<br />

betydning for hende – eller ham – selv, både i personlige <strong>og</strong> samfundsmæssige relationer,<br />

altså opdager, at faget har en betydning i almendannelsen.<br />

I forlængelse af ovennævnte advarer David Fielker (2000) mod, at der i Danmark<br />

kommer nye mere styrende planer for mål <strong>og</strong> prøver inden for matematik i folkeskolen.<br />

Denne advarsel fremsættes på baggrund af hans erfaringer med sådanne styrende<br />

planer i England, hvor disse blandt andet har medført, at der offentliggøres ranglister<br />

over, hvordan skolernes elever klarer sig i skriftlige test på 7., 11. <strong>og</strong> 14. alderstrin.<br />

114


I forlængelse af ovennævnte kan det derfor være relevant at stille spørgsmål ved,<br />

hvilken betydning en præcisering af målene for faget matematik kan få for udviklingen<br />

af både <strong>matematikundervisningen</strong> <strong>og</strong> de vurderings- <strong>og</strong> evalueringsredskaber, der kan<br />

tænkes udarbejdet som en følge af en sådan præcisering. Dette skal ikke mindst ses i<br />

lyset af at der i Undervisningsministeriet arbejdes på en præcisering af målene for<br />

fagene i folkeskolen, som følgende citat fra Berlingske Tidende 3.12.00 omhandler.<br />

“Lærer mit barn nok? Får det støtte nok? Giver skolen udfordringer nok? Det er den<br />

slags spørgsmål undervisningsminister Margrethe Vestager oftest møder fra bekymrede<br />

forældre, når hun er til møder rundt om i Danmark. “Det skal være tydeligere hvad<br />

det er, børnene skal lære. Vi hører flere <strong>og</strong> flere historier om forældre, som klager over<br />

skolen, <strong>og</strong> det er ofte et tegn på, at man ikke ved, hvad målene er for de enkelte fag,”<br />

siger Margrethe Vestager.<br />

Ministeren understreger i artiklen, at udarbejdelsen af “Klarere mål i folkeskolen” ikke<br />

er et forsøg på gøre skolen mere prøveorienteret, men et redskab til at fremme skolehjemsamarbejdet.<br />

CKF’erne for de enkelte fag skal omskrives, så de bliver mere detaljerede<br />

i beskrivelsen af slutmålene. I alle læseplanerne skal det være præcist beskrevet,<br />

hvad forældrene kan forvente, at deres barn har lært efter en given periode.<br />

“De skal være så konkrete at man kan læse, hvad eleverne f.eks. kan efter 3. klasse <strong>og</strong> 6.<br />

klasse. Dermed får forældrene et klarere billede af, hvornår deres børn f.eks. skal kunne<br />

læse, eller hvornår de skal kunne lægge brøker sammen.” (ibid).<br />

Spørgsmålet er, om ministerens ønske om ikke at gøre folkeskolen mere prøveorienteret<br />

kan opfyldes samtidig med ønsket om en mere detaljeret beskrivelse af målene for <strong>matematikundervisningen</strong><br />

på de enkelte klassetrin. Denne beskrivelse findes på Undervisningsministeriets<br />

hjemmeside (http://www.uvm.dk/) under “Klarere mål i folkeskolen”.<br />

Undervisningsministeriet har den 26. januar 2001 sendt et udkast til ændringsbekendtgørelse<br />

om de centrale kundskabs- <strong>og</strong> færdighedsområder til høring. Høringsperioden afsluttes<br />

den 23. februar 2001. Ændringsbekendtgørelsen er et led i et samlet projekt om at skabe<br />

klarere mål for folkeskolens arbejde.<br />

En præcisering af målene for undervisningen, så de er til at forholde sig til for læreren<br />

<strong>og</strong> den enkelte elev, er i sig selv positivt <strong>og</strong> vil kunne fremme samarbejdet om at opnå<br />

disse. Problemer kan opstå, hvis ikke de vurderings- <strong>og</strong> evalueringsredskaber, der skal<br />

udarbejdes, bliver anvendt som handlegrundlag for den videre undervisning, men i ste-<br />

115


det bliver anvendt til kontrolformål. Sidstnævnte kan ske, hvis præciseringen af målene<br />

bliver opfattet som en “checkliste”, som kan bevirke, at matematik bliver opfattet som<br />

et fag “man går til prøver i”, hvilket vil hæmme målet med at få eleverne til opfatte<br />

fagets indhold som n<strong>og</strong>et, der har betydning for dem personligt.<br />

Såfremt den enkelte elev skal have en opfattelse af matematik som alment dannende<br />

fag, er det vigtigt at ændre det opgaveparadigme, som er knyttet til matematikfaget.<br />

Denne ændring bør derfor <strong>og</strong>så afspejles i de vurderings- <strong>og</strong> evalueringsmaterialer <strong>og</strong> -<br />

former, der anvendes i faget. I den forbindelse er det værd endnu engang at understrege,<br />

at skriftlige opgaver i form af en prøve ikke kan <strong>og</strong> ikke bør være det eneste grundlag<br />

for en vurdering <strong>og</strong> evaluering af mål i undervisningen.<br />

I relation til en præcisering af målene, som de kan komme til udtryk i en læseplan,<br />

er følgende kommentar måske værd at bemærke. T.L. Schroeder, medlem af Committee<br />

for Implementing the Standards, et udvalg der blev nedsat for at styrke <strong>matematikundervisningen</strong><br />

i USA, kommenterer ovennævnte i en lille artikel, Let’s Not Implement<br />

the Standards (Schroeder, 1992). Han gør opmærksom på, at målet i <strong>matematikundervisningen</strong><br />

ikke er en implementering af læseplanen gennem en opfattelse af denne, som<br />

kan komme til udtryk gennem en undervisning, der fører til en rigid indlæring af<br />

beskrevne detaljer indeholdt i læseplanen, men mere en implementering af den overordnede<br />

målsætning for denne. Den danske læseplans målbeskrivelse, som den ser ud nu<br />

for matematik, beskriver de visioner, der er for undervisningen i faget. Det er gennem<br />

en præcisering af målene til opnåelse af disse visioner, læreren bør kunne hente støtte.<br />

Målene er ikke enkelte ingredienser i en opskrift på en “matematikkage” til den enkelte<br />

elev, der sikrer, at kagen bliver en succes, hvis hver enkelt ingrediens bliver lært; det er<br />

nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt. Det betyder <strong>og</strong>så n<strong>og</strong>et, hvordan målene “blandes”,<br />

<strong>og</strong> kagen bages. Det er ikke kun processen <strong>og</strong> produktet af arbejdet mod opnåelse af de<br />

enkelte mål i <strong>matematikundervisningen</strong>, der skaber den enkelte elevs udbytte af undervisningen<br />

i form af både faglig viden <strong>og</strong> kunnen <strong>og</strong> holdning til faget. Det er i høj grad<br />

<strong>og</strong>så, at undervisningen har bibragt den enkelte elev en forståelse af sammenhængen<br />

mellem de enkelte mål <strong>og</strong> dermed en forståelse af, hvad matematik er, <strong>og</strong> hvilken betydning<br />

den kan have i forskellige sammenhænge. Denne sammenhæng må der <strong>og</strong>så tages<br />

hensyn til ved udarbejdelse af vurderings- <strong>og</strong> evalueringsredskaber, således at disse kan<br />

give et dækkende billede af et undervisningsforløb <strong>og</strong> den læring, den har givet anledning<br />

til hos den enkelte elev.<br />

Afsluttende skal opsummeres n<strong>og</strong>le af de i denne rapport beskrevne fokuspunkter <strong>og</strong><br />

tiltag, der kan være med til at fremme udviklingen af vurderings- <strong>og</strong> evalueringsmaterialer<br />

til brug for <strong>matematikundervisningen</strong> i folkeskolen <strong>og</strong> støtte den enkelte lærer i<br />

anvendelsen af disse.<br />

116


• Det er vigtigt, at udarbejdelsen af vurderings- <strong>og</strong> evalueringsmaterialer ikke modarbejder<br />

men fremmer det syn på undervisning <strong>og</strong> læring, som er grundlaget for de<br />

centrale kundskaber <strong>og</strong> færdigheder, der gælder for <strong>matematikundervisningen</strong>, som<br />

de kommer til udtryk i princippet om undervisningsdifferentiering <strong>og</strong> et konstruktivistisk<br />

syn på læring.<br />

• Der bør igangsættes en udarbejdelse af vurderings- <strong>og</strong> evalueringsmaterialer, der kan<br />

anvendes i en løbende evaluering, hvor samtalen mellem lærer <strong>og</strong> elev indgår som<br />

n<strong>og</strong>et centralt. Porteføljer som grundlag for evaluering af den enkelte elevs udvikling<br />

er et godt udgangspunkt for en løbende evaluering. Tilsvarende gælder, at læreren<br />

gennem sit arbejde samler en portefølje af store <strong>og</strong> små “gode undervisningssituationer”,<br />

der mere systematisk kan være et erfaringsgrundlag både til brug for undervisningen<br />

generelt <strong>og</strong> til brug for mere specifikke situationer, der kan anvendes i forbindelse<br />

med vurderinger af den enkelte elevs læring af et bestemt begreb. En sådan<br />

portefølje af “gode undervisningssituationer” for læring af matematik vil <strong>og</strong>så fremme<br />

evaluering som en integreret del af undervisningen.<br />

• En udarbejdelse af vurderings- <strong>og</strong> evalueringsmaterialer i <strong>matematikundervisningen</strong> på<br />

grundlag af de første punkter, jævnfør eksemplerne, der er blevet beskrevet fra Sverige<br />

<strong>og</strong> Norge, vil kunne støtte den enkelte lærer i arbejdet med implementeringen af de<br />

centrale kundskaber <strong>og</strong> færdigheder hos den enkelte elev. Hvis begreberne løbende<br />

evaluering <strong>og</strong> undervisningsdifferentiering skal have et reelt indhold i undervisningen,<br />

er det nødvendigt, at læreren får støtte gennem et evalueringsmateriale, der præcist<br />

beskriver, hvad materialet kan anvendes til, <strong>og</strong> hvordan det kan anvendes samt indeholder<br />

en række eksempler, som læreren kan bruge til at reflektere egne erfaringer.<br />

• <strong>Vurderinger</strong> <strong>og</strong> <strong>evalueringer</strong> i <strong>matematikundervisningen</strong> bør der fokuseres mere på i<br />

læreruddannelsen <strong>og</strong> lærerens efteruddannelse. Hvis læreren skal have en reel mulighed<br />

for at anvende vurderings- <strong>og</strong> evalueringsmaterialer som handlegrundlag for den<br />

videre undervisning <strong>og</strong> ikke kun til kontrol, er det nødvendigt, at hun eller han gennem<br />

uddannelse får et reelt grundlag for dette.<br />

• Matematikundervisningen skal give eleven mulighed for at forstå <strong>og</strong> anvende matematik<br />

i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv <strong>og</strong> naturforhold. Ligeldes skal<br />

den give den enkelte elev mulighed for indlevelse <strong>og</strong> anvendelse af fantasi <strong>og</strong> nysgerrighed,<br />

så matematik opleves både som et problemløsningsredskab <strong>og</strong> som et kreativt fag.<br />

For at fremme disse mål med undervisningen er det vigtigt, at de gøres til genstand for<br />

evaluering. Dette skal ikke mindst ses i relation til den betydning, folkeskolens under-<br />

117


visning har for elevernes senere valg af uddannelse, hvor elevens opfattelse af <strong>og</strong> holdning<br />

til matematik har betydning. I den sammenhæng kan nævnes det aktuelle rekrutteringsproblem<br />

til de naturvidenskabelige uddannelser, hvori matematik indgår.<br />

118


Litteratur<br />

Abildgaard, Lone <strong>og</strong> Arne M<strong>og</strong>ensen: Når det bedste er godt nok. Dafolo, 1999.<br />

Andersen, Michael Wahl & Kristine Jess: Matematikevaluering i 1.-3. klasse.<br />

København: Alinea, 2000.<br />

Andersen, Merete; Kim Foss Hansen & Poul Erik Jensen: RM 1-7. Interne prøver til<br />

regning/matematik 1.-7. klasse. Dansk Psykol<strong>og</strong>isk Forlag, 1990-1999.<br />

Beck, Hans Jørgen; Mathias Bruun Pedersen; Margit Krejlund Pedersen <strong>og</strong> Lislotte<br />

Kr<strong>og</strong>shøj: Matematik i fjerde. 1. udgave, 1. oplag. København: Gyldendal<br />

Uddannelse, 1. oplag, 1995.<br />

Beck, Hans Jørgen; Lona Graff <strong>og</strong> Niels Jacob Hansen: Matematik i ottende. 1. udgave,<br />

1. oplag. København: Gyldendal Uddannelse, 2000.<br />

Berlingske Tidende, 2.10.00.<br />

Berlingske Tidende 3.12.00.<br />

Björkqvist, Ole: Social konstruktivism som grund för matematikundervisning.<br />

Nordisk Matematikk Didaktikk nr. 1, 1993.<br />

Bloom <strong>og</strong> Foskay in T. Husén (ed.): International Study of Achievement in Mathematics.<br />

A comparison in twelve countries, 1967.<br />

Brekke & Rosen: Diagnostisk undervisning. Nämnaren, årgang 23. nr.2, 1996.<br />

Brekke, Gard: Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk. Nasjonalt<br />

Læremiddelsenter, 1995.<br />

Carstensen, Jens: De nye læseplaner i matematik – en gymnasielærers betragtninger.<br />

Matematik, 7, 1995.<br />

Christensen, Anne-Grete; Ann Bjernå & Søren Sej: Individuel Prøve Matematik 1., 2.<br />

<strong>og</strong> 3. klasse, <strong>og</strong> Gruppeprøve Matematik BH., 1., 2. <strong>og</strong> 3. klasse. Græsted-Gilleleje<br />

Kommune, 1998.<br />

Christiansen, Bent: Selvvirksomhed <strong>og</strong> erfaringer i <strong>matematikundervisningen</strong>. I: T. B.<br />

Jensen m. fl.: Fag <strong>og</strong> erfaring. København: Munksgaard, 1984.<br />

Clausen, Palle Kroman <strong>og</strong> Jens Christian Jensen: Opgavesamling i matematik.<br />

Problemløsning. Folkeskolens Afgangsprøve. Prøvesæt maj-juni 1995 – december 1997.<br />

3. udgave, 1. oplag. København: Alinea, 1998.<br />

Dahl, Bettina: Spr<strong>og</strong>spilsoverskridende variable i en spr<strong>og</strong>spilsoverskridende proces i<br />

<strong>matematikundervisningen</strong>. Aalborg: Aalborg Universitet, 1995.<br />

Dahler-Larsen, P.: Den rituelle refleksion. Odense: Odense Universitetsforlag, 1998.<br />

119


Et politisk mål. Fokus på grundlæggende færdigheder i dansk <strong>og</strong> matematik fra børnehave<br />

klasse til 3. klasse. Græsted-Gilleleje Kommune, 1998.<br />

Faghæfte 12, Matematik. Undervisningsministeriet, 1995.<br />

Faghæftet for dansk. Undervisningsministeriet, 1984.<br />

Fielker, David: Det var ikke min skyld. Matematik nr. 6, 2000.<br />

Frentz, John; Jonna Høegh <strong>og</strong> Mikael Skånstrøm: Matematik-tak for ottende klasse. 1.<br />

udgave 1. oplag. København: Alinea, 1997.<br />

Hansen, M<strong>og</strong>ens m.fl. Psykol<strong>og</strong>isk-Pædag<strong>og</strong>isk Ordb<strong>og</strong>, 1987.<br />

Hansen, Vagn Rabøl m. fl.: Læreprocesser, potentialer <strong>og</strong> undervisningsdifferentiering.<br />

København: Danmarks Pædag<strong>og</strong>iske Institut, 1998.<br />

Hiebert, J. & J. W. Stigler: A Proposal for Improving Classroom Teaching: Lessons<br />

from the TIMSS Video Study. The Elementary School Journal, Volume 101,<br />

Number 1, 2000.<br />

Holmer, Marianne & Svend Hessing: Faktor for ottende klasse. 2. udgave, 1. oplag.<br />

Malling Beck, 1997.<br />

Høegh, Jonna; Else Merete Benedict-Møller <strong>og</strong> Bo Bramming: Matematik-tak for<br />

første klasse. 1. udgave, 1. oplag. København: Alinea, 1994.<br />

Høegh, Jonna; Else Merete Benedict-Møller, Carsten Andersen <strong>og</strong> Esben Esbensen:<br />

Matematik-tak for fjerde klasse. 1. udgave 1. oplag. København: Alinea, 1996.<br />

Høines, Marit: Begynneropplæring. Caspar, 1987.<br />

Høines, Marit: Hva skjer med matematikkpedag<strong>og</strong>iske samhandlinger når tester tas<br />

ibruk? Nordisk Matematikk Didaktikk, 3, 1995.<br />

Høyrup, Jens: Historien om den nye matematik i Danmark – en skitse. I: Peter<br />

Bollerslev (red.): Den ny matematik i Danmark, København: Gyldendal, 1979.<br />

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematik. Nasjonalt Læremiddelsenter, 1995.<br />

Jensen, Bente: Kompetencebegrebet – anvendt i en analyse af børns trivsel i eliteidrætten.<br />

København: Danmarks Lærerhøjskole, 1999.<br />

Jensen, Hans Nygaard: “Nu hænger tingene sammen”. Matematik, 8, 1995.<br />

Jørgensen, Per Schultz: Krav om kompetence – <strong>og</strong>så i skolen. Pædag<strong>og</strong>isk Orientering,<br />

nr. 4-5, 2000.<br />

Karlberg, Ann: Portfolio – et sätt at lära. Nämnaren, 3, 2000.<br />

Lpo: http://www.skolverket.se/d/laroplaner/lpo94/dbb10.htlml<br />

Lunde, O: Kartlegging <strong>og</strong> undervisning ved lærevansker i matematik. Info Vest forlag,<br />

Kleppst, 1997.<br />

Melbye, P. E.: Matematikkvansker. Oslo: Universitetsforlaget, 1995.<br />

M<strong>og</strong>ensen, Arne: Faktor for fjerde klasse. 1. udgave, 1. oplag. Malling Beck, 1995.<br />

NCTM. The National Council of Teachers of Mathematics: Curriculum and<br />

Evaluation Standards for School Mathematics. NCTM, 1989.<br />

120


NCTM – The National Council of Teachers of Mathematics: Assessment Standards for<br />

School Mathematics, 1996.<br />

Neumann, Dagmar: Diagnoser i matematik år 2. Nordisk Matematikk Didaktikk,<br />

Årgang 5, nr. 1, 1997.<br />

Niss, M<strong>og</strong>ens: Hvad er meningen med <strong>matematikundervisningen</strong>? Tekst nr. 36, IMFUFA,<br />

1980.<br />

Niss, M<strong>og</strong>ens: Behov for nye metoder i bedømmelse <strong>og</strong> vurdering i matematik.<br />

Matematik, 1, 1994.<br />

Niss, M<strong>og</strong>ens: Kompetencer <strong>og</strong> uddannelsesbeskrivelse. Uddannelse, nr. 9, p. 21-29,<br />

1999.<br />

Nissen, Gunhild: Matematikundervisning i en demokratisk kultur. Nordisk<br />

Matematikk Didaktikk, nr. 2, 1999.<br />

Ny Folkeskolelov. Kommenteret udgave. Forlaget Kommuneinformation, 1993.<br />

Obel m. fl.: Undervisningsdifferentiering – Teori <strong>og</strong> praksis. Aalborg: Aalborg<br />

Universitet, 1995.<br />

Pedersen, Hilmar: Prøvesæt i matematikfærdigheder for 9. klassetrin. Færdighedsdelen.<br />

2. udgave, 1. oplag. København: Alinea, 1998.<br />

Pedersen, Mathias Bruun; Margit Krejlund Pedersen <strong>og</strong> Lislotte Kr<strong>og</strong>shøj: Matematik<br />

i første. 1. udgave, 1. oplag. København: Gyldendal Uddannelse, 1992.<br />

Petersen, Silla Baltzer & Arne M<strong>og</strong>ensen: Faktor for første klasse. 1. udgave. 1. oplag.<br />

Malling Beck, 1995.<br />

Rasmussen, Jens: Om at læse læseplaner. Unge Pædag<strong>og</strong>er, 1, 1996.<br />

Schnack, Karsten: Handlekompetence i pædag<strong>og</strong>iske teorier. Værløse: Billesø & Baltzer,<br />

1998.<br />

Schroeder, T. L.: Let’s Not Implement the Standards. Arithmetics Teacher, October<br />

1992.<br />

Schultz, Henry; Benny Syberg <strong>og</strong> Ivan Christensen: Sigma for første. 1. udgave<br />

1. oplag. Malling Beck, 1993.<br />

Schultz, Henry; Benny Syberg <strong>og</strong> Ivan Christensen: Sigma for fjerde. 1. udgave,<br />

1. oplag. Malling Beck, 1996.<br />

Schultz, Henry <strong>og</strong> Ivan Christensen: Sigma for ottende. 1. udgave 1. oplag. Malling<br />

Beck, 1998.<br />

Scriven, Michael: The Methodol<strong>og</strong>y of Evaluation. Aera Mon<strong>og</strong>raph Series on<br />

Curriculum Evaluation, 1. Chicago: Rand McNally & Company, 1967.<br />

Skov, Poul: Intern evaluering – et grundlag for undervisningsdifferentiering.<br />

Dansk 1.93. Dansklærerforeningen, 1993.<br />

Skovsmose, Ole: Perspectives on Curriculum Development in Mathematical<br />

Education. Scandinavian Journal of Educational Research Vol. 34, No. 2, 1990.<br />

121


Skovsmose, Ole: Matematik-undervisning <strong>og</strong> kritisk pædag<strong>og</strong>ik. København: Gyldendal,<br />

1981.<br />

Skovsmose, Ole: Didaktiske arbejdspapirer 1-3. København: Gyldendal, 1980-81.<br />

Udvikling <strong>og</strong> kvalitet – skolens undervisning. Undervisningsministeriet, 1991.<br />

Undervisningsministeriets hjemmeside http://www.uvm.dk/: Klarere mål i folkeskolen.<br />

UNESCO: New Trends in Mathematics Teaching. Vol. IV, (eds. B. Christiansen <strong>og</strong><br />

H. G. Steine). Paris: UNESCO, 1979.<br />

Van den Heuvel-Panhuizen, Marja: Assessment and Realistic Mathematics Education, 1996.<br />

Vygotsky, L. S.: Tænkning <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>. København: Reitzel, 1971.<br />

Weng, Peter & Ayoe Hoff: Evaluering i matematik <strong>og</strong> naturvidenskabelige fag i<br />

folkeskolen – på grundlag af praktiske prøver. København: Danmarks Pædag<strong>og</strong>iske<br />

Institut, 1999.<br />

Weng, Peter: Matematik <strong>og</strong> naturvidenskab i folkeskolen – en international undersøgelse.<br />

København: Danmarks Pædag<strong>og</strong>iske Institut, 1996.<br />

122

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!