19.09.2013 Views

kiropraktoren nr. 6 - december 2010 - Dansk Kiropraktor Forening

kiropraktoren nr. 6 - december 2010 - Dansk Kiropraktor Forening

kiropraktoren nr. 6 - december 2010 - Dansk Kiropraktor Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NR.6 2010

1 0KIROPRAKTOREN NR.5 2008

NYT

Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening

dKf ÅrSMØde 2010

Nyt målprogram tiltrådt

niKKB nYt

Kæmpe praksisprojekt sat i gang

KiropraKtorfonden

Rekordbevilling til efteruddannelse


Bestyrelsens leder · decemBer 2010

2 KIROPRAKTOREN NR.6 2010

REGIONAL

KIROPRAKTORPOLITIK

Kiropraktorerne i spil - sådan lyder titlen på kiropraktorernes splinternye målprogram, som blev vedtaget på dansk Kiropraktor

Forenings nyligt afholdte årsmøde. Kort sagt betyder titlen, at vi som profession vil mere i samspil med det danske

sundhedsvæsen, og at vi for alvor vil spille med på sundhedsvæsenets banehalvdel.

målprogrammet adresserer en række af de store udfordringer, sundhedsvæsenet står over for i de kommende år og skitserer,

hvordan professionen kan påtage sig et mere proaktivt medansvar og bidrage til at finde løsninger på dem. læs formandens

præsentation af målprogrammet på side 12 i bladet.

For at komme mere i spil skal vi geares til at indtage en frontposition i forhold til de strategier, det danske sundhedsvæsen

arbejder efter i dag. en position med fokus på bl.a. dokumentation, standardisering, fleksibilitet og udvikling.

der er kun gode grunde til at tænke kiropraktorerne som en naturlig del af et sammenhængende sundhedsvæsen. Kiropraktorernes

kompetencer skal stilles helt og fuldt til rådighed både i primærsektoren og på sygehusene. Her ligger den primære

integrationsopgave.

Vi kan med stor glæde konstatere, at regionerne gerne vil have os mere i spil. som led i de seneste praksisoverenskomstforhandlinger

mellem dKF og regionernes lønnings- og takstnævn bebudede regionerne, at de planlægger et større projekt

om kiropraktorernes rolle og opgaver i fremtidens sundhedsvæsen, en egentlig regional kiropraktorpolitik, og at der også

arbejdes på en samlet kvalitetsstrategi for hele praksissektoren.

Formålet med en regional kiropraktorpolitik er at belyse kiropraktorernes kompetencer og potentiale for bl.a. at afklare,

hvordan kiropraktorerne kan være med til at løfte nogle af de opgaver, der presser sig på, når der tales omopgavefordeling

og opgaveglidning.

Der er kun gode grunde til at tænke kiropraktorerne som

en naturlig del af et sammenhængende sundhedsvæsen.

Kiropraktorernes kompetencer skal stilles helt og fuldt til

rådighed både i primærsektoren og på sygehusene.

Her ligger den primære integrationsopgave.

Kan få KIROPRaKTORERnE

MERE I SPIL

Kiropraktorfondens forskningstemadag i september signalerede

Ulla Astman, formand for danske regioners sundhedsudvalg,

at der er behov for at tænke i nye baner og benytte

potentialet i alle relevante faggrupper for bl.a. at imødekomme

udsigten til personalemangel i sundhedsvæsenet.

Kiropraktorerne blev også nævnt i regionernes strategi om

etablering af større læge- og sundhedshuse, hvor flere forskellige

faggrupper fx arbejder under samme tag. Også på kvalitetsområdet har regionerne og kiropraktorerne mange samstemmende

visioner og interesser. Bl.a. når det gælder udarbejdelse af kliniske retningslinjer og udmøntning af den danske

Kvalitetsmodel fx videreudvikling af det succesfulde kvalitetssikringsprojekt, nIP-kiropraktik, der er gennemført i regi af

det det nationale Indikatorprojekt (nIP).

så snart kvalitetsstrategien for praksissektoren og projektet om kiropraktorernes rolle foreligger, er det aftalt, at vi skal mødes

med regionerne for at drøfte, hvordan kiropraktorerne kan tænkes ind i initiativerne.

Udmeldingerne fra regionerne passer på mange områder som fod i hose med dKF’s nye målprogram, og vi ser meget

positivt på, at man fra regionernes side nu aktivt åbner op for at få professionen mere i spil. men som bekendt skal man

ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt. Intentionerne er gode, men vi er før blevet skuffede, så det skal blive interessant at

se, om der er alvor bag udmeldingerne.


InDHOLD

02 LEDER: REGIOnaL KIROPRaKTORPOLITIK Kan få KIROPRaKTORERnE MERE I SPIL

04 TEMa: nYT MåLPROGRaM OG PRInCIPIELLE DEBaTTER

Igen i år lykkedes det at samle omkring halvdelen af medlemmerne til årsmødet, som fandt sted i

Horsens den 13. november 2010. Forsamlingen tiltrådte foreningens nye politiske målprogram og

valgte 2 nye medlemmer til bestyrelsen.

06 TEMa: nYE POLITISKE ILDSJÆLE I BESTYRELSEn

med rosende ord og stor tak fra formanden forlod næstformand Jacob West og bestyrelsesmedlem Jakob

Van dijk bestyrelsen. Jørn eichhorn og Anders Jørgensen blev valgt ind som nye medlemmer.

08 TEMa: fRa fORBEREDELSE TIL RESULTaTER - UDDRaG af fORManDEnS BERETnInG

et af årets store bedrifter, er, at vi har formuleret en fremtidig strategi for mere samspil. Vi kalder derfor det

nye målprogram ”Kiropraktorerne i spil”. men de andre store årsresultater viser, at vi er tyvstartet med

processen. Både den perspektivrige praksisoverenskomst og den nye hjemmeside med det multifunktionelle

medlemsforum understøtter på flotteste vis målprogrammet, sagde formand Peter Kryger-Baggesen.

12 TEMa: KIROPRaKTORERnE I SPIL - DET nYE MåLPROGRaM MED fORManDEnS ORD

Kiropraktorerne i spil - sådan lyder titlen på vores splinternye målprogram. Kort sagt betyder titlen,

at vi som profession vil mere i samspil med det danske sundhedsvæsen: Vi vil sænke paraderne og for

alvor spille med på sundhedsvæsenets banehalvdel.

14 TEMa: faGLIGE GRÆnSEfLaDER TIL DEBaT

Godt 150 fagligt interesserede kiropraktorer var fredag den 12. november samlet til dsKKB’s

faglige arrangement for bl.a. at høre kiropraktor mette Jensen stockendahl præsentere sin

ph.d-afhandling og høre om den nye kandidatuddannelse i fysioterapi.

15 nIKKB-nYT

20 REKORDSTOR SøGnInG TIL POSTGRaDUaT EfTERUDDannELSE

Ved efterårets ansøgningsrunde til Kiropraktorfonden oversteg ansøgningerne inden for postgraduat

uddannelse for første gang i mange år antallet af ansøgninger til forskningsprojekter. Antallet af ansøgninger

inden for postgraduat uddannelse har ellers ligget rimelig stabilt de senere år, men i 2010 peger

udviklingen i retning af en ny tendens.

22 få RåD TIL PEnSIOn!

Opsparingschef Jørgen leschly Thorsted fra Willis gennemgår spørgsmål, der er relevante i

forhold til pensionsforhold.

24 InTERnaTIOnaL KOnGRES fOR KIROPRaKTORSTUDEREnDE I DaLLaS, TExaS

den årlige World congress of chiropractic students (Wccs) blev i september måned afholdt i dallas,

texas, UsA. dette års vært var Parker college of chiropractic. der var 21 skoler repræsenteret, fordelt

på 10 skoler fra nordamerika, 1 fra mellemamerika, 4 fra europa, 2 fra sydafrika og 4 fra Australasia.

26 KORT nYT

30 MaRKEDSPLaDSEn

NR.6 2010

1 0KIROPRAKTOREN NR.5 2008

Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening

DKF ÅRSMØDE 2010

Nyt målprogram tiltrådt

NYT NIKKB NYT

Kæmpe praksisprojekt sat i gang

KIROPRAKTORFONDEN

Rekordbevilling til efteruddannelse

Tidsskrift for medlemmer af

Dansk Kiropraktor Forening

ISSN 1395-8496

forsidefoto: DKf’s årsmøde

på Hotel Opus, Horsens.

fotograf: Uffe Johansen.

Dansk Kiropraktor Forening

Vendersgade 6, 2.tv.

1363 København K

Telefon 3393 0400

dkf@danskkiropraktorforening.dk

www.danskkiropraktorforening.dk

Artikelforslag modtages gerne.

Kontakt redaktionen.

Redaktionsgruppe

Redaktør (ansvarshavende):

Peter Kryger-Baggesen

Redaktionen:

Jakob Bjerre

Tanja Skov Carlsen

Karina Sol

Annoncedeadline

KIROPRaKTOREn nr. 1

Udkommer i uge 7.

Deadline for annoncer:

15. januar 2011

Tilrettelæggelse og produktion

Tuen-media as

04

08

14

20

24

KIROPRAKTOREN NR.6 2010 03


dKF’s årsmøde 2010

Formand Peter Kryger-

Baggesen lytter.

Rådsformand Nis Alnor berettede om

årets arbejde i Dansk Kiropraktor Råd.

4 0KIROPRAKTOREN NR.6 2010

– Kiropraktikken har rodfæstet sig, kæmpet sig til en anerkendelse,

som en væsentlig aktør i det danske sundhedsvæsen,

når det drejer sig om behandling af lidelser i ryggen

og bevægeapparatet i øvrigt, konstaterede 1. næstformand

Bente nielsen (sF) i region midtjylland i sin åbningstale.

Tillid til kiropraktorerne

I det hele taget konstaterede Bente nielsen, at det går godt

for kiropraktikken her til lands. Hun roste bl.a. professionen

for at have fået forhandlet en overenskomst med regionerne:

- det er flot, at det i en tid, hvor økonomien, ikke mindst

for regionerne, bliver stadig strammere, alligevel er lykkedes

at blive enige om en overenskomst for de kommende tre år.

en overenskomst, som på en gang sikrer fortsat ”ordnende

honorar- og arbejdsvilkår” - om jeg så må sige - for praktiserende

kiropraktorer og samtidig skaber muligheder for faglig

udvikling og brug af ny teknologi.

Der var blomster, stor tak og bifald til Jakob van Dijk og Jacob West,

som stoppede i bestyrelsen.

NYT MÅLPROGRAM

og principielle debatter

Igen i år lykkedes det at samle omkring halvdelen af medlemmerne til årsmødet, som fandt

sted i Horsens den 13. november 2010. Forsamlingen tiltrådte foreningens nye

politiske målprogram og valgte 2 nye medlemmer til bestyrelsen.

1.næstformand for regionsrådet Bente Nielsen,

Region Midtjylland, åbnede DKF’s årsmøde.

Bente nielsen beskrev også sundhedsvæsenets udfordringer,

som fordrer, at alle arbejder for at skabe et sammenhængende

sundhedsvæsen, der kan skabe mest mulig sundhed

for pengene:

- Jeg er sikker på, at kiropraktikken vil tage sin del af

denne opgave på sig, konstaterede hun til slut.

Mindeord og pris

efter den traditionsrige optagelse af nyuddannede kiropraktorer

blev afdøde, tidligere rådsformand Hans richard Petersen

mindet med et øjebliks stilhed.

Professor Jan Hartvigsen uddelte dKF’s specialepris til

kiropraktorerne nicolai Klem og silje marie sognnes for

specialet surface emG in Paraspinal muscles, som KIrO-

PrAKtOren bringer en artikel om i det nye år.

Hilsen fra NIKKB

er der virkelig grund til at fejre 20 års jubilæum? Ja, svarede

formanden for nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk

Biomekanik (nIKKB) Karsten Uno Petersen, i sin tale. når

det gælder en institution som nIKKB, der formår at producere

fremragende resultater år efter år, så er der god grund til

at fejre 20 år, som instituttet gjorde i sommer, uddybede han.

Også i år har været et foretagsomt år for nIKKB. Karsten

Uno Petersen fremhævede bl.a. udviklingen af KirPAcs i en

version 2.0, den store succes med akutkurser og opstarten af

uddannelsen i ultralydsdiagnostik.

Målprogram tiltrådt

selve generalforsamlingen blev indledt med, at formand Pe-

Kiropraktorerne Nicolai Klem og Silje Marie Sognnes modtog DKF’s

specialepris for opgaven Surface EMG in Paraspinal Muscles.

KIROPRAKTOREN bringer senere en artikel om specialet.


De nyudklækkede kiropraktorer aflagde kiropraktorløftet. Formand for NIKKB, Karsten Uno Petersen, berettede om årets gang på

instituttet. Karsten Uno Petersen er også formand for Kiropraktorfonden.

ter Kryger-Baggesen aflagde sin åbne mundtlige beretning.

tilfreds fortalte han, at sidste års grundige forberedelser

har betydet, at tre store resultater nu er i hus: nyt politisk

målprogram, ny landsoverenskomst med regionerne og ny

hjemmeside med medlemsforum. Han gennemgik målprogrammet

og overenskomsten, som begge understøtter

perspektivrig, faglig udvikling. læs uddrag fra den åbne

tale på de næste par sider.

I den lukkede tale luftede formanden overvejelser om

interne strukturændringer og en ide om at erstatte det politiske

årsmøde med en faglig kongres hvert andet år.

Beretningerne og det nye politiske målprogram blev

tiltrådt af forsamlingen efter en god debat og megen ros.

som sædvanligt var engagerede medlemmer på talerstolen

for at give deres holdning til kende eller spørge bestyrelsen

om emner i beretningen eller om foreningens

virke generelt.

Rådsberetning

Formanden for dansk Kiropraktor råd (dKr), nis Alnor,

fortalte i sin tale, at rådet i år hovedsagelig har ydet

råd og vejledning i klagesager. Han fortalte, at han i de

snart syv år, han har været formand, har assisteret over 125

kollegaer i sager.

nis Alnor sluttede med at fortælle om den nye journalbekendtgørelse,

som er på trapperne. Her er rådet sammen

med dKF blevet inviteret til at afklare relevante problemstillinger,

så den tager højde for virkeligheden anno 2010,

hvor der er flere aktører end de enkelte behandlere på scenen,

fx private udbydere af sundhedsordninger.

Uændret kontingent

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til

vedtægtsændringer, så der bl.a. kan anvendes elektronisk

udsendelse af fx generalforsamlingsvarsel. et medlemsforslag

om at om indføre en økonomisk rådgiver samt differentiere

kontingentgrupperne yderligere blev ikke vedtaget,

men affødte stor debat. et forslag om at inkorporere

udenlandske efteruddannelseskurser i Kiropraktorfondens

3-årige forsøgsordning med kompensation for deltagelse i

efteruddannelse blev heller ikke vedtaget.

det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem, Kent Højer

Kristensen, aflagde foreningens regnskab, som blev

godkendt med enkelte kommentarer og spørgsmål på

DKF’s nye bestyrelse fra venstre: Kent Højer Kristensen, Lone Kousgaard, Peter

Kryger-Baggesen (formand), Rikke Krüger Jensen, Jørn Eichhorn, Anders Jørgensen

og Line Press Sørensen (foto indsat).

vejen, og bestyrelsens forslag om uændret kontingent

blev tiltrådt.

Nye i bestyrelsen

Generalforsamlingen valgte to nye medlemmer til bestyrelsen,

idet næstformand Jacob West ikke genopstillede og

Jakob van dijk ønskede at udtræde. de to nye medlemmer

er formand for Kiropraktorkredsforening Hovedstaden

Jørn eichhorn, som driver klinik på Frederiksberg,

samt Anders Jørgensen, som er ansat i klinik i København.

rikke Krüger Jensen og lone Kousgaard Jørgensen blev

genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig med ny næstformand

på sit næste møde. den interne kritiske revisor,

Gunvor Jørnsgård, og revisorsuppleant, Kirsten sillehoved,

blev genvalgt.

rådsformand nis Alnor samt sekretær Kenneth ramsby,

rådsmedlem Annie W. mikkelsen og rådssuppleant

John Petri Petersen blev også genvalgt.

Slagelse næste år

Kirsten sillehoved, formand for Kiropraktorkredsforening

sjælland, præsenterede næste års mødested, som

bliver Hotel Frederik d. 2 i slagelse, og efter lidt mere

debat under ’eventuelt’ sluttede endnu en engageret

generalforsamling.

tsc

læs åbningstalen ved 1.næstformand Bente nielsen, region midtjylland:

www.rm.dk/om+regionen/aktuelt/nyheder

læs det nye målprogram, årsberetning 2010 og formandens åbne tale:

www.danskkiropraktorforening.dk/nyheder

medlemmer kan læse den lukkede tale på dKF Forum.

Tidligere rådsformand Hans

Richard Pedersen døde i oktober

58 år gammel og blev

mindet fra talerstolen af DKF’s

formand Peter Kryger-Baggesen

og nuværende rådsformand

Nis Alnor.

Birgit Brunshøj og Morten

Spangsbjerg skabte livlig debat

om yderligere differentiering af

kontingentgrupperne.

KIROPRAKTOREN NR.6 2010 05


dKF’s årsmøde 2010

Jørn Eichhorn er

formand for KKF

Hovedstaden og er

medejer af klinikken

Kiropraktorerne

Frederiksberg.

Anders Jørgensen var

meget aktiv i studenterpolitik

på SDU

og er i dag ansat hos

West:Loft, København.

6 0KIROPRAKTOREN NR.6 2010

NYE POLITISKE ILDSJÆLE

I BESTYRELSEN

Jørn Eichhorn

Med rosende ord og stor tak fra formanden forlod næstformand Jacob West

og bestyrelsesmedlem Jakob Van Dijk bestyrelsen. Jørn Eichhorn

og Anders Jørgensen blev valgt ind som nye medlemmer.

CV: Uddannet fra sdU i 2000. Forinden

4 semestre på sdU’s matematik-økonomiuddannelse.

turnus i

Privathospitalet Valdemar og i Kiropraktisk

klinik (lisbeth Hartvigsen),

Odense. ekstern lektor i radiologi

ved sdU fra 2001-03. Ansat i Herlev

Kiropraktor center fra 2003-07.

medstifter af Kiropraktorerne Frederiksberg

sammen med Janus rahr

Hjøllund i 2007. Klinikken beskæftiger

4 kiropraktorer.

Fagpolitik: siden 2006 formand for

Kiropraktorkredsforeningen Hovedstaden.

Privat: 38 år, gift & har 3 børn, bor på

Frederiksberg.

Anders Jørgensen

CV: Uddannet fra sdU 2008. Forinden

ba.scient. fra rUc i matematik

samt videns- og læringsteorier. turnus

hos West:loft på Axeltorv, hvor jeg har

været ansat siden.

Fagpolitik: Formand for Foreningen

af nordiske Kiropraktorstuderende

(FnKs) 2005-2007. Især koncentreret

om udvikling af et engageret og fagligt

bevidst studiemiljø, forankret i en

gennemsigtig organisation. repræsentant

for sdU ved World congress of

chiropractic students 2006, 2007 og

2008. Især engageret i at sikre et højt

ambitionsniveau i medlems- og ud-

Hvilke forventninger har du

til bestyrelsesarbejdet?

Personligt ser jeg frem til at få en

dybere indsigt i dKF’s politiske maskinrum.

Jeg har arbejdet med fagpolitik lokalt

både internt i foreningen og i

forhold til samarbejdet med region

Hovedstaden, hvor jeg har bl.a. har

været dybt involveret i tilblivelsen og

implementeringen af praksisplanen

for kiropraktik.

dette arbejde vil jeg gerne fortsætte

og forankre i et landspolitisk perspektiv.

Omvendt håber jeg på at

kunne medvirke til at styrke dKF’s

forankring lokalt.

dannelsespolitik. Ikke mindst relateret

til forholdene omkring uddannelserne

i skandinavien.

Privat: 38 år. Bor på nørrebro med

susanne, og med sarah på 8 år.

Hvilke forventninger har du til

bestyrelsesarbejdet?

Først og fremmest ser jeg frem til at sætte

handling bag ordene i vores nye politiske

målprogram, men også til at være

med til at udvikle dKF som en organisation

med stort medlemsengagement

og gennemsigtighed. dermed styrkes

vores fælles fundament for fremskridt.

Hvad mener du er vigtige kiropraktorpolitiske

prioriteter de næste par år?

dKF skal udbygge arbejdet for at positionere

kiropraktorerne i forhold til nytænkning

og opgaveglidning i fremtidens

danske sundhedsvæsen, som står over for

store udfordringer med stigende krav fra

borgernes side. Kiropraktorerne skal gøre

sig spilbare i en dialog med beslutningstagere

og øvrige faggrupper og aktivt gå

ind i nye opgaveområder, når mulighederne

byder sig. Vores forskningsmiljø

ved sdU er internationalt førende. det

bemærkes både her og rundt omkring i

verden. det giver et ansvar, men også en

række muligheder, som vi skal forsøge at

inddrage i det politiske arbejde.

Hvad mener du, er vigtige

kiropraktorpolitiske prioriteter

de næste par år?

Vores faglige identitet ser jeg som en af

hjørnestenene i det nye målprogram.

Ved at identificere og fokusere på det, der

forener os, kan vi også sikre rum til vores

individuelle variation. det gør os langt

bedre i stand til at fokusere vores indsats

på de øvrige områder som kvalitetssikring,

integration i sundhedsvæsenet osv. en anden

vigtig hjørnesten er at sikre, at uddannelses-

og forskningsmiljøet på sdU også

i fremtiden er blandt de førende i verden.

det er her, vores fremtid bliver grundlagt.

Bestyrelsens kontaktoplysninger:

www.danskkiropraktorforening.dk/bestyrelse


annonce

Komplet IT løsning til kiropraktorer

CGM Denmark har videreudviklet IT-systemet

Xdont, så det nu er skræddersyet til kiropraktorer.

Med Xdont kan du holde styr på dine

patienter, dine aftaler og din økonomi. Du kan

afregne med Sygeforsikringen Danmark og

med kommuner via e-fakturering, samt gøre

månedsafslutningen nem med massefakturering.

Journal-kontinuationen med fraser giver

en hurtig og nem behandlingsregistrering

m.m.

Vi har masser af erfaring!

CGM Denmak er i dag Danmarks største leverandør

af IT-systemer til praktiserende læger

og fysioterapeuter. Xdont anvendes allerede

af mere end 90 % af alle danske fysio-

terapeuter og er således en yderst velafprøvet

platform.

Nyt navn, samme folk

Vi har siden 2008 været ejet af CompuGroup,

verdens største leverandør af IT tjenester til

den primære sundhedssektor. Derfor skifter

Profdoc nu navn til CompuGroup Medical

Denmark. Selvom navnet skifter, så leverer vi

stadig samme gode service som før.

Mere information om Xdont og CGM

Denmark kan hentes på vores website:

compugroupmedical.dk


dKF’s årsmøde 2010

Hotel Opus i Horsens lagde rammer for DKF’s årsmøde 2010.

8 0KIROPRAKTOREN NR.6 2010

FRA FORBEREDELSE

TIL RESULTATER

- uddrag af formandens beretning

Et af årets store bedrifter, er, at vi har formuleret en fremtidig strategi for mere samspil. Vi kalder

derfor det nye målprogram ”Kiropraktorerne i spil”. Men de andre store årsresultater viser,

at vi er tyvstartet med processen. Både den perspektivrige praksisoverenskomst og den

nye hjemmeside med det multifunktionelle medlemsforum understøtter på

flotteste vis målprogrammet, sagde formand Peter Kryger-Baggesen.

Kiropraktorerne i spil beskriver ikke bare en retning - men

også konkrete mål for, hvordan professionen vil indtage

en mere proaktiv position i sundhedsvæsenet. Vi kan og

vil gøre endnu mere nytte. Vi kan kun se gode grunde til,

at kiropraktik inddrages mere i det fælles arbejde med at

finde løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer. Udfordringer,

som består af flere kroniske patienter, flere ældre,

øgede krav om kvalitet, specialisering og sammenhængende

patientforløb, lægemangel, opgaveglidning og trængt

økonomi. Ja, blot for at nævne et par eksempler.

At komme mere i spil kræver, at vi bliver mere synkrone

med spillereglerne i det danske sundhedsvæsen; det er

spilleregler centreret omkring dokumentation, standardisering,

fleksibilitet og udvikling. målprogrammet beskriver

aktiviteter, som sigter på at geare vores profession til at

spille efter disse regler.

Nye mål

Udviklingen af de nye mål var fokuseret på strategi,

medlemsinddragelse og viden, og den har kastet meget

mere af sig end blot selve målformuleringerne.

særlig betydningsfuld var en politisk stakeholderanalyse,

som viste, hvordan centrale aktører opfatter

professionen, og hvilken vej, de politiske vinde

blæser omkring foreningen.

Analysen viste, at der var flere uudnyttede muligheder

for samspil og alliancer, end vi måske har

troet. Foreningen roses for at være en stærk forening

medlemstallet taget i betragtning, men får dog på

puklen for at være for usynlig. stakeholderne beskriver

kiropraktorerne som dygtige, men også som

’lonely riders’, der har størst interesse i at passe egen

butik. desuden udtrykte stakeholderne usikkerhed

om kvaliteten af den behandling, der foregår i kiropraktorklinikkerne

samlet set. de savner kliniske

retningslinjer for det, der foregår i behandlingen og

mere dokumentation for indsats og virkning. det

blev eksplicit nævnt af flere som årsag til, at man er


»

tilbageholdende med at give nye rettigheder og indgå

nærmere samarbejde med kiropraktorerne. dette kan

vi naturligvis ikke sidde overhørigt, og det er derfor et

gennemgående tema i Kiropraktorerne i spil.

Ikke kursskifte

Vi tror på Kiropraktorerne i spil. det er stærkt forankret

i medlemsskaren og bygger på viden om det

sundhedspolitiske klima.

det er udviklet af en 11-mand stor arbejdsgruppe

med en stor beskæftigelsesmæssig og geografisk bredde.

et meget højt antal af jer har desuden engageret

deltaget i de debatter og topmøder, som Kiropraktorerne

i spil er formuleret på baggrund af. mange

vil ligefrem kunne genkende input helt ned på ordniveau.

Har nogen en følelse af usikkerhed omkring de

mange og fine ord, synes jeg, det er værd at understrege,

at der ikke er tale om et kursskifte i forhold

dKF’s årsmøde 2010

Har nogen en følelse af usikkerhed omkring de mange og fine ord,

synes jeg, det er værd at understrege, at der ikke er tale om et kursskifte i

forhold til tidligere. Snarere et blandingsprodukt mellem en vision og en

handlingsplan, som bygger smukt videre på de sidste 20-25 års udvikling

i den danske kiropraktorprofession.

Formand Peter Kryger-Baggesen Bifald fra medlemmer. Tidl. formand Jens Jacobsen.

til tidligere. snarere et blandingsprodukt mellem en

vision og en handlingsplan, som bygger smukt videre

på de sidste 20-25 års udvikling i den danske kiropraktorprofession.

Ny overenskomst

I 2010 opnåede vi andre, store resultater, som understøtter

Kiropraktorerne i spil. Først og fremmest

er der den ny landsoverenskomst for kiropraktik,

som trådte i kraft 1. oktober. Inden for det billeddiagnostiske

område lykkedes det næsten at overhale

målprogrammet indenom.

Hvis kiropraktorer skal positioneres som andet

end terapeuter, er det afgørende, at vores diagnostiske

muligheder udvides. Her er billeddiagnostikken

af hel vital betydning. det var derfor meget tilfredsstillende,

at de sidste tre års til tider frustrerende

diskussioner i moderniseringsudvalget kunne krones

med en meget perspektivrig billeddiagnostisk aftale.

KIROPRAKTOREN NR.6 2010 09


dKF’s årsmøde 2010

10 0KIROPRAKTOREN NR.6 2010

Vi har fået diagnostisk ultralyd som en ny ydelse. Vi

har fået fremmet muligheden for, at alle kiropraktorer

kan få ret til at henvise til ct- og mr-skanninger. Vi

fortsætter med at understøtte digitaliseringen af klinikkernes

røntgenanlæg, og aftalen understøtter også

vores progressive fælles billedserver KirPAcs. Vi har

desuden fået klare regler, som sikrer patienten et ensartet

tilbud, når klinikker samarbejder om røntgenanlæg.

sidst, men ikke mindst får vi udviklet kliniske

retningslinjer på det billeddiagnostiske område.

Frokostpausen. Stor koncentration.

med overenskomsten har vi altså både cementeret og

sikret kiropraktorernes billeddiagnostiske muligheder.

Kvalitet og kommunikation

Kvalitet var også en del af aftalen. der skal lægges en

fælles strategi. regionerne er på trapperne med en

» Inden for det billeddiagnostiske område

lykkedes det med overenskomsten næsten

at overhale målprogrammet indenom på

flere områder.

samlet kvalitetsstrategi for hele praksissektoren. Vi

har aftalt, at vi derefter drøfter, hvordan vi sikrer, at

kiropraktorerne tænkes med.

der skal også gøres en indsats for mere sammenhængende

patientforløb. det er aftalt med regionerne,

at kommunikation mellem kiropraktorerne og de

praktiserende læger sættes i system. Arbejdet afventer,

at de praktiserende læger bliver færdige med deres

overenskomstforhandlinger. Jeg havde et møde med

formand Henrik dibbern i april måned og havde en

meget konstruktiv forberedende snak med ham.

Udvalg om rolle og opgaver

den sidste del af overenskomstens resultater, jeg

vil omtale, går så godt i spænd med målprogram-

met, at det næsten er uhyggeligt. det er nemlig

aftalt, at vi skal drøfte kiropraktorernes roller og

opgaver i fremtidens sundhedsvæsen sammen med

regionerne.

regionerne er i gang med at gøre sig sine tanker

om deres ønsker til vores roller og opgaver. de forventer

at være færdige i sommeren 2011, hvorefter

vi så kan mødes med dem og drøfte fælles strategier

og anbefalinger. Vi har jo vores målprogram, som

sætter retning for, hvordan vi ser udviklingen de

næste fem år. dét vil være vores diskussionsoplæg.

Regionale kapacitetsaftaler

Vi har naturligvis måttet indgå en række kompromiser

undervejs i forhandlingerne, ligesom vi på et

enkelt område, nemlig vedrørende udvikling af den

kiropraktiske kapacitet, har haft så modsatrettede

synspunkter, at vi ikke engang kunne blive enige

om en blød formulering.

Her tyder det heldigvis på, at det regionale samarbejde

henter nogle resultater hjem, både med generationsskifteaftaler

og nye ydernumre rundt omkring.

Jeg håber, at vi ad den vej sikrer – om end


noget langsommere, end vi kunne ønske – at alle, der

ønsker at praktisere under overenskomstens rammer,

kan vælge at gøre det.

Web understøtter program

en tredje stor bedrift i 2010 er lanceringen af den

nye webplatform. den består af en ny, flot hjemmeside

og dKF Forum, som ikke står tilbage for Facebook.

den nye web skal nævnes særligt, fordi den

også understøtter Kiropraktorerne I spil.

den åbne del af hjemmesiden er en uundværlig platform

for en mere udadvendt og opsø-gende strategi.

den lukkede del, dKF Forum, understøtter videndeling,

kollegial sparring og debat - helt nødvendige

elementer i en proces, hvor vi som profession i højere

grad skal koordinere vores indsatser og udvikle os.

Vi lancerede dKF Forum efter sommerferien. Hver

tredje medlem har aktiveret sin profil, og mange gør

brug af de nye funktioner. medlemmer har taget initiativ

til en række interesse-klubber, fx for kiropraktorer,

der interesserer sig særligt for idrætskiropraktik.

det er så godt at se, at mulighederne bliver udnyttet.

Efteruddannelseskonti

I fonden har vi været med til at etablere et forsøg

med kompensation til kiropraktorers deltagelse i efteruddannelse

på nIKKB. de næste tre år har alle

kiropraktorer en efteruddannelseskonto på 6000 kr.

årligt. Fra kontoen kan udbetales penge til delvis

kompensation af det tab, der følger ved deltagelse i

kurser på hverdage.

Forsøget er iværksat for at få mere efteruddannelse.

en undersøgelse viste, at kiropraktorer ikke

ønsker, at efteruddannelse skal gå ud over tid til

familie og venner. derfor ville vi skabe en model,

som gør det muligt i højere grad at placere kurser

på hverdage.

Internationale stipendier

Kiropraktorfonden har også etableret et stipendium

til postgraduat forskeruddannelse i danmark og er

etableret for at tiltrække udenlandsk forskerkapacitet.

det er uhyre vigtigt, at vi hele tiden holder mo-

Bestyrelsen og direktøren lytter opmærksomt. Formanden på talerstolen.

mentum i forskermiljøet, og at der til stadighed er

en kritisk masse, som fylder noget. det forventes,

at forskerne tillige har midler med hjemmefra. den

første modtager af stipendiet er norske ellen årtung,

som bliver tilknyttet nIKKB og sdU.

Fortsat arbejde

som min tale har vist, er der ikke andet end gode

grunde til at få os mere i spil. men de resultater, vi selv

har præsteret i årets løb, gør det ikke alene. det kræver

fortsat et stort stykke arbejde af foreningen, før de produkter

vi har frembragt, folder sig ud i fuldt flor.

Vi skal bl.a. have vores eksterne interessenter til

at se, hvad de får ud af at spille mere sammen med

os. Vi får allerede signaler fra regionerne. Vi bliver

allerede budt op til dans, og oplever også flere steder,

at invitationen følges op.

Kierkegaard sagde: Alle vil udvikling, men ingen

vil forandring. lad os gøre Kierkegaards ord til

skamme.Kiropraktorerne I spil er noget, vi vil.

læs formandens åbne tale i fuld længde:

www.danskkiropraktorforening.dk/nyheder

medlemmer kan læse formandens lukkede tale

på dKF Forum.

dKF’s årsmøde 2010

KIROPRAKTOREN NR.6 2010 011


dKF’s årsmøde 2010

Formand Peter Kryger-Baggesen

præsenterer det nye målprogram.

12 0KIROPRAKTOREN NR.6 2010

Kiropraktorerne i spil - sådan lyder titlen på vores splinternye målprogram. Kort sagt betyder

titlen, at vi som profession vil mere i samspil med det danske sundhedsvæsen: Vi vil

sænke paraderne og for alvor spille med på sundhedsvæsenets banehalvdel, sagde formand Peter

Kryger-Baggesen om det nye målprogram i sin åbne beretning. Læs resten af hans præsentation her.

målprogrammet er opdelt i fem temaer: Fortsat fokus

på forskning & uddannelse, synlig kvalitet, mere

samarbejde & kommunikation, Integration med det

øvrige sundhedsvæsen og Klar identitet.

Fortsat fokus på forskning & uddannelse

Opblomstringen af kiropraktik som et evidens- og

forskningsbaseret klinisk fagområde skal konsolideres.

Vi vil fortsat sikre forskning inden for vores om-

» Vi mener, det er til fælles gavn – ikke mindst for patienterne

- at vi bliver en mere central figur i primærsektoren:

Kiropraktoren skal være et mere naturligt valg for flere

patienter med problemer relateret til bevægeapparatet.

Her ligger den primære integrationsopgave.

KIROPRAKTORERNE I SPIL

- Det nye målprogram med formandens ord

råde - også gerne den tværfaglige. dette skal ske ved at

understøtte og styrke det enestående forskningsmiljø,

vi allerede har. Vi vil også hjælpe til med at rekruttere

flere kiropraktorer og klinikker til at deltage i forskningsaktiviteter.

desuden vil vi udarbejde en langsigtet

plan for vores forskningsfond, Kiropraktorfonden.

men også afsøge muligheder for, at andre finansieringskilder

bidrager til processen.

På efteruddannelsesområdet vi vil gerne øge deltagelsen.

I dag deltager godt halvdelen af medlemmerne

årligt i efteruddannelse ved nIKKB. Vi vil have fat i

dem, der ikke kommer af sted. Vi vil derfor afprøve en

model for obligatorisk efteruddannelse.

sidst, men ikke mindst vil vi styrke synergien mellem

den kiropraktiske virkelighed og den nye viden.

dette skal ske ved at knytte forskningen tættere til den

kliniske praksis, så den ny viden gøres operationel.

Synlig kvalitet

det er essentielt for professionen, at vi sætter ind med

egne initiativer til kvalitetssikring. Vi vil tage initiativ

til, at der bliver udarbejdet kliniske retningslinjer. Vi

vil sætte turbo på at videreudvikle vores succesfulde

lænderygprojekt, nIP-kiropraktik, som implementerer

det nationale Indikatorprojekts målemetode i

kiropraktorpraksis. metoden, som er en af grundpillerne

i den danske Kvalitetsmodel, har vist sig at være

velegnet til at sikre kvaliteten af vores behandling.

men herudover vil vi udvikle vores egen kvalitetserklæring.

den skal beskrive, hvad en patient kan

forvente ved et besøg i en hvilken som helst kiropraktorklinik.

det er tanken, at hver enkelt klinik kan tilslutte

sig erklæringen og brande sig med, at klinikken

følger visse kvalitetsstandarder.

med disse tiltag vil vi vise omverdenen, at der er

standarder for, hvad der foregår i kiropraktorklinikkerne

– vi ved, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det.

Samarbejde & kommunikation

målene her kredser om, at vi ikke blot skal igangsætte


tværfagligt samarbejde, men aktivt og tydeligt gå i

front, hvor det er til gavn for borgerne, at vores kompetencer

anvendes.

Vi vil fremme tværfaglige praksisformer, sundhedscentre

med kiropraktorer og klinikfællesskaber

generelt. det kræver, at foreningen anlægger en mere

udadvendt profil og bruger flere kræfter på at invitere

til øget samarbejde med andre organisationer i

spørgsmål af fælles interesse. Vi vil derfor opprioritere

samarbejde og dialog med andre organisationer.

men det kræver også en indsats af den enkelte kiropraktor.

Vi vil gerne klæde kiropraktorklinikkerne

på til at kunne indgå flere samarbejder lokalt, ikke

mindst med de praktiserende læger.

Indsatsen skal bakkes op af It, som fremmer tværfaglig

og tværsektoriel kommunikation, men processen

kræver også, at vi skaffer dokumentation, der

viser, hvor og hvordan kiropraktorkompetencer gør

bedst nytte.

Integration med det øvrige sundhedsvæsen

Vi mener, det er til fælles gavn – ikke mindst for patienterne

- at vi bliver en mere central figur i primærsektoren:

Kiropraktoren skal være et mere naturligt

valg for flere patienter med problemer relateret til

bevægeapparatet. Her ligger den primære integrationsopgave.

Vi vil først og fremmest søge mere samarbejde

med de praktiserende læger. sammen med dem vil vi

bl.a. udvikle det, vi kalder en henvisningsplatform,

så den praktiserende læge får nemmere ved at anbefale

deres patienter at gå til kiropraktor.

Vi vil have flere kiropraktorer på hospitalerne – på

den rigtige side af skranken så at sige. der skal arbejdes

for, at der ansættes flere hospitalskiropraktorer,

og vi vil arbejde for, at der godkendes en specialuddannelse

for hospitalskiropraktorer. Vi har jo i en

årrække arbejdet på at udvikle en videreuddannelse,

der kan få vores kompetencer mere i spil i sekundærsektoren.

Her i sommer startede endelig et pilotprojekt

i region syddanmark. det udgår fra rygcenter

syddanmark og skal gøre erfaringer med et 5-årigt

uddannelsesforløb bygget op efter strukturen fra

speciallægeuddannelserne.

et af de andre områder, hvor vi ved, vi kan

gøre mere nytte, er inden for billeddiagnostikken.

derfor vil vi opruste denne kernekompetence.

Vi vil arbejde for, at alle kiropraktorklinikker

kan henvise til udvidet

billeddiagnostisk udredning, at flere klinikker

kan tilbyde ultralydsundersøgelser

og, at endnu flere kiropraktorklinikker

kan udveksle billeder digitalt.

der er også andre områder end billeddiagnostik,

hvor vi ved, at vi kan

komme mere spil, men vi mangler at

formulere det præcist. Især indenfor

områder som fx forebyggelse, rehabilitering

og arbejdsfastholdelse. Her

skal vi nøje overveje og beskrive, hvad

det er realistisk at byde ind med. men

også vurdere, hvilke efter– eller videreuddannelsesinitiativer,

som skal gøre det

muligt.

Klar identitet

Vores opgaveportefølje udvides og grænsefladerne

til andre sundhedsgrupper er under forandring.

der er derfor behov for et fast udgangspunkt,

en viden om os selv, som vi kan fundere alt

det nye ovenpå. det sidste tema om ’Klar identitet’

handler derfor om, at kiropraktoridentiteten skal

sættes under lup. Vi vil facilitere en afklaring af vores

identitet.

en mere afklaret identitet er også første skridt

mod en solidt funderet brandingstrategi, der kan

hjælpe os med at komme vel i mål med Kiropraktorene

i spil.

læs Kiropraktorerne i spil:

www.danskkiropraktorforening.dk/politik

dKF’s årsmøde 2010

KIROPRAKTOREN NR.6 2010 013


dKF’s årsmøde 2010

14 0KIROPRAKTOREN NR.6 2010

FAGLIGE GRÆNSEFLADER

til debat

Godt 150 fagligt interesserede kiropraktorer var fredag den 12. november samlet til DSKKB’s

faglige arrangement for bl.a. at høre kiropraktor Mette Jensen Stockendahl præsentere sin

ph.d-afhandling og høre om den nye kandidatuddannelse i fysioterapi.

dagens program blev indledt af en workshop om diagnostisk

ultralyd, hvor de fremmødte fik mulighed for at prøve

kræfter med tre forskellige ultralydsapparater superviseret af

erfarne instruktører. der blev bl.a. gennemgået basisprincipper

og enkelte mere drilske problemstillinger. Workshoppen

blev suppleret af en introduktion til den kompetencegivende

efteruddannelse i ultralyd ved nIKKB’s efteruddannelseschef

claus dam nielsen.

Muskuloskeletale brystsmerter

Aftenens første foredragsholder mette Jensen stochkendahl

præsenterede sit ph.d.-projekt om diagnostik og kiropraktisk

behandling af patienter med akutte brystsmerter. Projektet

peger bl.a. på, at bevægeapparatsproblemer kan være medvir-

Lektor Hans Lund og professor Jan Hartvigsen debatterer med salen.

kende årsag til brystsmerter hos en betydelig andel af patienter

med akutte brystsmerter og bør være en differentialdiagnose,

når blodprop i hjertet er blevet afkræftet.

Herefter fulgte en præsentation af det faglige selskabs virke

og forskellige fokusområder ved formand for dsKKB lars

rud rasmussen.

Ny kandidatuddannelse i fysioterapi

I anledning af at syddansk Universitet forventes at lancere en

ny kandidatuddannelse i fysioterapi i 2011 var lektor Hans

lund, fysioterapeut og kommende studieleder, indbudt til at

præsentere den kommende uddannelse cand.motus.

lektor Hans lund lagde ud med en informativ historisk

tour de force af fysioterapiens udvikling frem til i dag, som

vist for mange af tilhørerne var ukendt. Oplægget blev rundet

af med at præsentere hovedelementerne i den nye uddannelse,

hvis formål er at kvalificere studerende til at evaluere, kvalitetsudvikle

samt evidensbasere fysioterapeutisk praksis. Han understregede,

at uddannelsen dermed ikke giver fysioterapeuter

diagnostiske kompetencer, og at det ikke er uddannelsens sigte

at konkurrere med hverken kiropraktorer eller læger.

det sidste debatoplæg omhandlede ændringerne i den nye

studieordning for kandidatuddannelsen for klinisk biomekanik

på syddansk Universitet anno 2010 præsenteret af professor

ved klinisk biomekanik Jan Hartvigsen.

Aftenens to sidste debatoplæg affødte en del spørgsmål

samt livlig debat fra salens engagerede tilhørere bl.a. omkring

diagnostik, kommunikation samt grænseflader imellem de to

professioner – herunder opfordring til øget samarbejde mellem

professionerne.

Ks

læs mere om dsKKB:

www.dskkb.dk


NYT

Nordisk iNsTiTuT for kiroprakTik og kliNisk biomekaNik

Verdens måske hidtil største

praksis-projekt lægger fra land:

- Kortlægning af lændesmerter i primærsektoren

Af Alice Kongsted & Lise Hestbæk

Seniorforskere på NIKKB

De seneste måneder har ovenstående været travlt optaget med

at planlægge NIKKB’s hidtil største praksis-baserede projekt. Det

består dels af en afdækning af forløb af lændesmerter hos patienter

i både kiropraktorpraksis og almen praksis og dels af et

projekt vedrørende diagnostisk klassifikation af lændesmerter

blandt kiropraktorpatienter.

Det forventes, at ca. 40 praktiserende læger inddrages i projektet,

mens 45 kiropraktorer på 17 klinikker, tilknyttet ”Enheden for

kiropraktisk praksis-forskning” ved NIKKB (KIP), har givet tilsagn

om deltagelse.

I kiropraktordelen udføres en standardiseret og temmelig omfattende

undersøgelse på i alt ca. 1000 lændepatienter. På baggrund

heraf stilles en mekanisk diagnose som fx diskogene

smerter, SI-ledssmerter eller mekanisk dysfunktion i lænden.

Første skridt er, at alle kiropraktorerne deltager i en kursusdag.

Derefter får de besøg på klinikken, så spørgsmål, der opstår, når

projektundersøgelsen skal bruges på virkelige patienter, kan afklares.

Ud over undersøgelsesfund registreres en lang række oplysninger

om bl.a. karakteren af symptomer, generelt helbred,

håndtering af smerter og arbejdsforhold. Patienterne modtager

behandling som vanligt og følges fra NIKKB gennem 1 år med

spørgsmål om symptomer, psykologiske forhold, fysisk funktion

og kontakter til alle aktører i sundhedsvæsenet. I almen praksis

indsamles tilsvarende oplysninger på 800 patienter som i kiropraktordelen,

men her gennemgår patienterne ikke den standardiserede

undersøgelse. Der indkommer altså data fra i alt

1800 lændepatienter i primær praksis, der følges tæt i et år. De

første patienter blev inkluderet i slutningen af september.

Projektet vil afdække forløbet af lændesmerter hos patienter,

der henvender sig i primærsektoren, og blandt meget andet

give mulighed for at se på, hvad der er afgørende for, om rygsmerter

får et langt og kompliceret forløb. Baseret på kiroprak-

tordelen vil der skabes viden om betydningen af den diagnostiske

klassifikation, bl.a. om den giver mulighed for en mere

målrettet information til patienten om forventet forløb.

Fysioterapeut Heidi Eirikstoft er ansat som projektmedarbejder på

kiropraktordelen. Kiropraktorerne Lisbeth Hartvigsen og Anne

Mølgaard Nielsen forventes indskrevet som ph.d.-studerende,

mens kiropraktor Christina Nielsen er tilknyttet som praktisk medhjælp,

mens hun planlægger sit masterprojekt baseret på data fra

projektet. Projektet ledes af seniorforsker Lise Hestbæk (almen

praksis) og seniorforsker Alice Kongsted (kiropraktor praksis). Projektgruppen

består desuden af professor Charlotte Leboeuf-Yde

og seniorforsker Peter Kent fra Rygforskningen på Rygcenter Syddanmark

samt professor Werner Vach, Clinical Epidemiology

Group ved Freiburg Universitet.

Projektet er finansieret af Fonden til fremme af kiropraktisk

forskning og postgraduat uddannelse og IMK Almene Fond.

Lise Hestbæk & Alice Kongsted

Nr. 06.10


NYT

Nordisk iNsTiTuT for kiroprakTik og kliNisk biomekaNik

Røntgenundersøgelser af lænden:

- Ny udvikling i patientdosismålinger

Af Peter Grøn

Ansvarlig fysiker ved NIKKB’s røntgenenhed

I henhold til § 96 i ”Bekendtgørelse nr. 975 om medicinske røntgenanlæg

til undersøgelse af patienter” skal kiropraktiske klinikker

og andre, der udfører røntgenundersøgelser, måle patientdoser

for de typer undersøgelser, der er angivet af

Sundhedsstyrelsen (Statens Institut for Strålehygiejne SIS). For

kiropraktorerne drejer det sig om columna lumbalis AP optagelser.

Målingerne skal udføres hvert andet år. Såfremt der registreres

forhøjede doser, skal målingerne gentages årligt.

De målte patientdoser skal (jf. § 97) sammenlignes med de af

Sundhedsstyrelsen fastsatte referencedoser. Referencedoserne

er fastsat sådan, at de ikke forventes overskredet ved en

veludført standardundersøgelse med et velfungerende røntgenapparat.

Det er dog ikke dosis for den enkelte patient, der

skal sammenlignes med referencedosis, men derimod den repræ-sentative

dosis. Hvis de fundne repræsentative doser til

stadighed eller i væsentlig grad overskrider referencedoserne,

skal årsagen hertil fastlægges og om muligt fjernes.

Referencedoserne er fastsat på baggrund af danske målinger

sammenholdt med internationale anbefalinger. De første danske

referencedoser blev fastlagt i en vejledning fra Sundhedsstyrelsen

i 2001. I denne vejledning var referencedosis for en columna

lumbalis AP optagelse sat til 10 mGy. I løbet af foråret

2006 var der indsamlet målte patientdoser fra de fleste sygehuse

og klinikker. Baseret på de indsamlede resultater sammenholdt

med resultater fra andre lande og internationale anbefalinger

blev der fastlagt nye værdier. Disse nye værdier betød, at referencedosis

for ovenstående optagelse blev nedsat til 7 mGy.

Siden 2001 har klinikkerne foretaget målingerne af patientdo-

sis ved brug af tabletter, der blev leveret af Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen meddelte i starten af 2009 NIKKB, at de ikke

længere kunne levere disse tabletter, hvorefter NIKKB måtte

finde alternativer. Valget faldt på den metode, der er beskrevet

i kapitel 13 i kvalitetshåndbogen (www.nikkb.dk/documents/00342.pdf).

Figuren nedenfor viser, hvordan den gennemsnitlige patientdosis

ved en columna lumbalis AP optagelse har ændret sig

henover tid.

Som det fremgår af figuren og tabellen nedenfor, er den gennemsnitlige

patientdosis for en columna lumbalis AP optagelse

stort set uændret fra 2003 til 2010. Det ses dog, at der ikke

længere observeres de høje doser, og at 1. og 3. kvartil er faldet,

hvilket er et udtryk for, at doserne trods alt bevæger sig i

den rigtige retning.

Antallet af målinger i 2007-2008 viser, at Sundhedsstyrelsen i

denne periode ikke kunne levere det nødvendige antal tabletter

til måling af doser. Dette er der rettet op på i 2009-2010,

hvor NIKKB overgik til en alternativ metode til bestemmelse af

patientdosis.

Medianværdien viser, at patientdoserne ligger på et fuldt ud

acceptabelt niveau. Det er dog vigtigt, at man som kiropraktor

til stadighed har fokus på doserne, men ikke udelukkende

fokuserer på disse. Det er mindst lige så vigtigt, at den diagnostiske

information i røntgenbilledet er i orden. Specielt ved

digitalt røntgen er det vigtigt, at man sikrer sig, at ens røntgenudstyr

er optimeret – både hvad angår dosis og diagnostisk

information.

Dosis (mGy)

2003-2004

Dosis (mGy)

2005-2006

Dosis (mGy)

2007-2008

N 156 142 23 57

25 % kvartil 4 4 4 3

50 % kvartil

(median)

5 5 6 5

75 % kvartil 8 9 9 7

Minimum 1 1 1 1

Maksimum 25 20 24 13

Dosis (mGy)

2009-2010


PRIMUS CONGRESS 2010:

- NIKKB-forsker deltager på Primary Care

Musculoskeletal Research Congress

Af Anders Lyck Fogh-Schultz

Kommunikationskonsulent på NIKKB

Mette Jensen Stochkendahl, der er forsker på NIKKB, deltog

i den netop afholdte PRIMUS CONGRESS i Rotterdam i oktober

måned for at præsentere to udvalgte, mundtlige indlæg

om undersøgelse og behandling af akutte brystsmerter udløst

fra bevægeapparatet. Et vigtigt element i NIKKB’s forskerstillinger

er formidling af forskningsresultater, og konferencer

som denne, med et stærkt internationalt islæt, er

vigtige i den forbindelse.

Mettes første indlæg fokuserede på diagnostik af smerter

fra bevægeapparatet. Hendes resultater viser, at et undersøgelsesprogram,

der indeholder systematisk manuel undersøgelse

af rygsøjlen og brystvæggen kombineret med sygehistorien,

kan bruges af forskellige klinikere med en høj

grad af overensstemmelse i den afledte diagnose.

Hendes andet indlæg handlede om manuel behandling af

patienter med akutte brystsmerter fra bevægeapparatet,

der også var emnet for hendes netop afsluttede ph.d.-forløb.

Hos disse patienter ser kiropraktisk behandling ud til at

være en effektiv behandlingsmulighed og bør forsøgsvis

tilbydes patienter med brystsmerter fra bevægeapparatet.

Mette forklarer: ”Vi håber, at langtidsresultaterne og omkostningsanalyserne

af det gennemførte behandlingsforsøg

kan belyse de kliniske konsekvenser af kiropraktisk behandling

hos disse patienter yderligere”.

Mette, der ofte deltager på konferencer som denne, og præsenterer

mundtlige indlæg, havde en god oplevelse af konferencen.

Hun fortæller: ”Når det handler om problemer i

bevægeapparatet, er det helt essentielt med konferencer

med fokus på primærsektoren. Det er her de fleste patienter

med problemer i bevægeapparatet håndteres. Forskningen

viser, at der er langt flere lighedspunkter end forskelle i de

forskellige forskningsmæssige områder. Fx inden for forskningsområderne

slidgigt i hoften og lænderygsmerter er

det de samme udfordringer angående diagnostik, behandling

og prognose vi slås med. Rigtigt mange lidelser i bevægeapparatet

starter måske nok som et mindre, lokalt problem,

men kan potentielt brede sig til også at involvere

andre områder i kroppen, påvirke mentalt og sågar påvirke

sociale og arbejdsmæssige forhold”.

Om PRIMUS

På verdensplan er millioner af

mennesker plaget af problemer

fra bevægeapparatet. Smerter fra

bevægeapparatet er den hyppigste

årsag til begrænsninger i daglig

aktivitet, en af de hyppigste

årsager til nedsat arbejdsevne

samt til decideret invalidering.

De fleste patienter med smerter

fra bevægeapparatet håndteres i

primærsektoren, og bevægeapparatet

er den hyppigste årsag til

henvendelser til praktiserende

læge. Derfor har forskellige forskningsinstitutioner

i den seneste

tid sat fokus på netop denne problematik for at optimere

behandlingen og håndteringen af disse patienter i primærsektoren.

Indtil for nylig har der ikke været en decideret platform

for forskere og klinikere involveret i primærsektorforskning

inden for bevægeapparatet, hvilket gør PRIMUS til

den eneste af sin art.

PRIMUS bringer bevægeapparatsforskere og klinikere fra

primær sektoren sammen. Publikummet var multidisciplinært

og inkluderede forskere og klinikere med forskellig

baggrund, såsom alment praktiserende læger, fysioterapeuter,

manuel terapeuter, kiropraktorer, psykologer,

epidemiologer, folkesundhedsvidenskab og sundhedsøkonomer,

reumatologer, sportsmedicinere, ortopæd-

og neurokirurger.

Programmet bestod af fælles sessioner med indlæg fra

internationalt anerkendte forskere, samt mundtlige og

poster præsentationer af udvalgte abstracts og interaktive

workshops. Omkring 150 delegerede fra Europa,

USA, Canada og Australien deltog i konferencen.


NYT

Nordisk iNsTiTuT for kiroprakTik og kliNisk biomekaNik

Efteruddannelse i 2011:

- Masser af ny aktivitet på vej

Af Claus Dam Nielsen

Efteruddannelseschef på NIKKB

Vi er efterhånden langt i planlægningen af næste års kurser, og i

det følgende vil jeg komme med en lille forsmag på, hvad der kan

forventes i det kommende katalog, samt beskrive nogle af de

ting vi har i planlægningsfasen på længere sigt.

For en måneds tid siden var der i medierne fokus på det arbejde,

en gruppe forskere og klinikere i Århus har udført omkring behandling

af patienter, der trods smerter i fx bevægeapparatet

ikke responderer på behandling, eller hvor der ikke synes nogen

objektiv grund til deres smerter. Patienterne lider måske af angst,

stress, depression eller hypokondri. Vi er alle bekendt med disse

patienter, da de også opsøger kiropraktorer i deres søgen på løsning

af deres problemstilling. Gruppen i Århus, der arbejder på

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik,

har vist, hvordan klinikere som fx praktiserende læger og kiropraktorer

kan hjælpe disse patienter ude i primærsektoren gennem

samtaleterapi. Der er udviklet en model kaldet TERM-modellen,

som er valideret gennem kliniske forsøg, og ud fra denne

model har gruppen udarbejdet en kursusrække, som vi fra NIKKB

vil tilbyde til interesserede kiropraktorer i foråret. Pointen er, at vi

sagtens med de rette samtaleteknikker kan hjælpe denne gruppe,

der ellers vil droppe ud af et behandlingsforløb på grund af

manglende effekt. Oftere er der måske tale om en delt problemstilling,

hvor patienten præsenterer en mekanisk problemstilling,

men hvor patienten også har problemer med en uhensigtsmæssig

psykisk håndtering af situationen. Kursusrækken består af et

2-dagskursus med 3-4 follow-up dage/aftenener.

Der har i evalueringerne fra vores tidligere kurser været et ønske

om flere kurser i pædiatri. Vi har derfor tænkt os i de kommende

sæsoner at sætte fokus på dette. Foråret starter med et grundkursus

i pædiatri, der senere vil blive fulgt op af kurser inden for specifikke

problematikker inden for pædiatrien.

McKenzie diagnostik og øvelsesterapi har gennem flere studier

vist sig at være ganske effektivt i behandling af diskogene lidel-

Nordisk Institut for

Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Forskerparken 10

DK-5230 Odense M

Telefon: 65 50 45 20

Mail: news@nikkb.dk

Web: www.nikkb.dk

Redaktion:

Anders Lyck Fogh-Schultz (ansv.)

af.schultz@nikkb.dk

Henrik Wulff Christensen

h.wulff@nikkb.dk

Jan Hartvigsen

j.hartvigsen@nikkb.dk

Jytte Johannesen

j.johannesen@nikkb.dk

ser. Derfor har vi i foråret et

kursus med en amerikansk

kiropraktor, der arbejder på

McKenzie Instituttet og er

certificeret instruktør. Der vil

på kurset blive gennemgået

behandling af lænd, nakke

og ekstremiteter med

McKenzie-teknikkerne.

Af andre spændende kurser

vil vi blandt andet tilbyde

kursus i behandlingsteknikker

for kæbelidelser, kursus i

kommunikation med det

øvrige sundhedsvæsen, kursus

i reumatologi og et kursus

i idrætspsykologi.

Som jeg har skrevet flere

gange tidligere, vil vi i 2011

udbyde den kvalificerende uddannelse i ultralydskanning. Uddannelsen

vil starte i slutningen af februar 2011 og strække sig

over et år. Et af adgangskriterierne til uddannelsen er et gennemført

grundkursus i muskuloskeletal ultralydskanning enten

i DUDS eller NIKKB-regi. Har du ikke gennemført dette og

gerne vil starte på UL-uddannelsen, kan det nås endnu, da

DUDS udbyder grundkursus i muskuloskeletal ultralydskanning

i starten af februar. Læs mere om dette på deres hjemmeside

www.duds.dk

Der har været rift om pladserne på vores satsningsområde inden

for førstehjælp i kiropraktorpraksis. Derfor vil der også blive

udbudt flere af disse kurser i 2011.

Vel mødt på kursus i 2011!

part of

Glædelig jul og godt nytår


Er du til

fokuserende

eller radierende

chokbølge?

Med Storz Medical får du adgang til begge teknologier,

endda i samme kombinations apparat. Og ofte

giver det god mening at anvende begge teknologier i

samme behandling.

www.fitpartner.dk l Tlf. 70 204 234

Skal vi indrette

dit træningsmiljø?

Med en kombination af professionelt udstyr fra

hhv. gym80 og Precor er dine medlemmer sikret

en oplevelse ud over det sædvanlige.

www.fitpartner.dk l Tlf. 70 204 234

Ultralydsscanner

F L O T D E S I G N

” F R O N T E N D ” B E T J E N T

O G D R O P T E S T E T

5 Å R S G A R A N T I

D Æ K K E R T R A N S D U C E R

O G S C A N N E R

Kontakt

Amtsvejen 105A

3320 Skævinge

B I L L E D K VA L I T E T

F R E M R A G E N D E B I L L E D K V A L I T E T

V I A D E P AT E N T E R E D E T E K N O L O -

G I E R S O N O H D O G S O N O M B

M O B I LT

N E T - O G B AT T E R I D R E V E T,

L E T AT F LY T T E R U N D T

Du er altid velkommen til at kontakte os

Tlf. 8710 1425

Fax 4913 4370

B R U G E R -

V E N L I G H E D

A U T O M AT I S K B I L L E D -

O P T I M E R I N G V I A S O N O -

A D A P T T E K N O L O G I E R

info@cmamedico.dk

www.cmamedico.dk


FOndsmIdler

20 0KIROPRAKTOREN NR.6 2010

REKORDSTOR SøGNING

til postgraduat efteruddannelse

Ved efterårets ansøgningsrunde til Kiropraktorfonden oversteg ansøgningerne inden for

postgraduat uddannelse for første gang i mange år antallet af ansøgninger til forskningsprojekter.

Antallet af ansøgninger inden for postgraduat uddannelse har ellers ligget rimeligt stabilt de

senere år, men i 2010 peger udviklingen i retning af en ny tendens.

Forskning

Lise Hestbæk (Kiropraktor, ph.d.)

modtager 77.228 kr. til projektet

”Fysisk aktivitet, fysisk form og

den unge ryg – et prospektivt

kohorte studie af 1300 danske

11-13 årige”. Projektet undersøger

sammenhængen mellem fysisk aktivitet,

fysisk form og ryg/nakkesmerter hos børn i

alderen 11-13 år med henblik på at finde risikofaktorer

for smerter i ryg og nakke og finde tidligere prædikatorer,

således at man kan iværksætte målrettede,

forebyggende tiltag for de mest udsatte individer på

et tidligt tidspunkt.

Lise Hestbæk (Kiropraktor, ph.d.) modtager 30.600

kr. til foredrag på low Back Pain research conference

i melbourne, Australien. Foredraget er en del af et tema

om registerforskning og skal bygge på udførte projekter

om unge baseret på data fra det danske tvillingeregister

og danmarks statistik.

Postgraduat uddannelse

Thea Geelbak (Kiropraktor, Kiropraktorerne

Frederiksberg) modtager

35.046 kr. til gennemførelse af

’International chiropractic sport

science diploma’ (Icssd) ved det

internationale idrætskiropraktiske

forbund Federation Internationale

de chiropractique de sports (FIcs). med uddannelsen

opnås der kliniske kompetencer inden for udredning,

behandling og forebyggelse af idrætsskader, og

den er en forudsætning for at medvirke i FIcs’ kiropraktordelegation

ved nationale eller internationale

sportsbegivenheder samt påbegynde den postgraduate

uddannelse ’master of spots science’.

Sara Linnéa Amby Cullin (Kiropraktor,

Kiropraktorerne lyngby

Hovedgade) modtager 22.300 kr.

til gennemførelse af ’International

chiropractic sport science diploma’

(Icssd) ved det internationale

idrætskiropraktiske forbund

Federation Internationale de chiropractique de sports

(FIcs). med uddannelsen opnås der kliniske kompetencer

inden for udredning, behandling og forebyggelse

af idrætsskader, og den er en forudsætning for at medvirke

i FIcs’ kiropraktordelegation ved nationale eller

internationale sportsbegivenheder samt påbegynde den

postgraduate uddannelse ’master of spots science’.

Carsten Schou Sørensen (Kiropraktor,

Kiropraktorhuset svendborg)

modtager 34.400 kr. til

gennemførelse af ’International

chiropractic sport science diploma’

(Icssd) ved det internationale

idrætskiropraktiske forbund

Federation Internationale de chiropractique de

sports (FIcs). med uddannelsen opnås der kliniske

kompetencer inden for udredning, behandling og

forebyggelse af idrætsskader, og den er en forudsætning

for at medvirke i FIcs’ kiropraktordelegation

ved nationale eller internationale sportsbegivenheder

samt påbegynde den postgraduate uddannelse ’master

of spots science’.

Ann Spejlsgaard Thuesen (Kiropraktor,

Kiropraktisk Klinik Korsør)

modtager 33.994 kr. til ’certificate

course in chiropractic Paediatrics’

på University of Wales, mctimoney

chiropractic college. med uddannelsen

opnås kompetencer inden


for diagnostik og behandling af nyfødte og småbørn,

og uddannelsen er meritgivende for master of science,

chiropractic Paediatrics ved mctimoney college.

Kari Skovmand Kuhn (Kiropraktor,

ansat ved Kiropraktisk Klinik,

Kolding) modtager 34.900 kr. til

gennemførelse af tredje og afsluttende

år af masteruddannelsen ’master

of science in Advanced professional

Practice, chiropractic Paediatrics’

ved Anglo-european college of chiropractic (Aecc)

i Bournemouth, england. med uddannelsen opnås der

kompetencer inden for diagnostik og behandling af

gravide, nyfødte, småbørn, børn og teenagere. Uddannelsen

giver desuden kritisk indsigt i forskningsmetoder

og brugen af forskning i almen praksis.

Susanne Lynge Rosing (Kiropraktor,

medejer af Kiropraktisk center,

Brønderslev) modtager 45.756

kr. til gennemførelse af andet år

af masteruddannelsen ’master of

science in Advanced professional

Practice, chiropractic Paediatrics’

ved Anglo-european college of chiropractic (Aecc)

i Bournemouth, england. med uddannelsen opnås

der kompetencer inden for diagnostik og behandling

af gravide, nyfødte, småbørn, børn og teenagere. Uddannelsen

giver desuden kritisk indsigt i forskningsmetoder

og brugen af forskning i almen praksis.

Grethe Thøstesen (Kiropraktor,

Odense). modtager 44.054 kr. til

gennemførelse af tredje og afsluttende

år af masteruddannelsen

’master of science in Advanced

professional Practice, chiropractic

Paediatrics’ ved Anglo-european

college of chiropractic (Aecc) i Bournemouth,

england. med uddannelsen opnås der kompetencer

inden for diagnostik og behandling af gravide, nyfødte,

småbørn, børn og teenagere. Uddannelsen giver

desuden kritisk indsigt i forskningsmetoder og brugen

af forskning i almen praksis.

Christina Nielsen (Kiropraktor,

Kiropraktisk Klinik, roskilde)

modtager 72.000 kr. til gennemførelse

af anden del af den to-årige

masteruddannelse ’master of Public

Health’, mPH, ved Københavns

Universitet, som er en postgraduat,

tværfaglig uddannelse. en master of Public Health vil

gennem igangsættelse og evaluering af forebyggende

sundhedsfremmende programmer om befolkningens

sundhed mv. på et selvstændigt og naturvidenskabeligt

grundlag kunne medvirke til at forbedre befolkningens

sundhedstilstand.

Alice Kongsted (Kiropraktor,

ph.d., seniorforsker ved nIKKB)

modtager 84.000 kr. til ansættelse

af en forskerspire til nakke-området

på rygcenter syddanmark,

som led i et introforløb for en potentiel

fremtidig ph.d.-studerende.

etableringen af et ph.d.-introforløb sker for at styrke

indsatsen inden for klinisk forskning i nakkesmerter,

som er en hyppig lidelse, der findes meget begrænset

viden om.

læs om Kiropraktorfonden på:

www.danskkiropraktorforening.dk/kiropraktorfonden

FoNDeN TIl FRemme AF KIRopRAKTISK FoRSKNINg og poSTgRADuAT uD-

DANNelSe uddeler midler til forskningsprojekter inden for kiropraktik og klinisk

biomekanik samt midler til postgraduat uddannelse og kvalitetsudviklingsprojekter i

kiropraktorpraksis. midlerne kan søges af kiropraktorer og andre, der beskæftiger

sig med forskning og kvalitetsudvikling inden for dette område. liste over tidligere

uddelinger samt ansøgningsskema kan hentes på DKF’s hjemmeside www.danskkiropraktorforening.dk.

Ansøgningsfristen er to gange årligt: 1. marts og 1. september.

KS

FOndsmIdler

KIROPRAKTOREN NR.6 2010 021


PensIOn

SIKRING

NINGER

KOSTNINGER

LIGHEDER

Af Jørgen Leschly

Thorsted, Willis.

Opsparingschef i Willis

Jørgen Leschly Thorsted:

”Vi lever længere og

længere, og vores

forbrugsmuligheder

udhules løbende af

inflation. Det er derfor

helt afgørende, at vi sikrer

os, at vores opsparinger er

placeret bedst mulig i

forhold til vores

individuelle behov og

ønsker”.

ENSIONSAFTALEN

22 0KIROPRAKTOREN NR.6 2010

Få råd til pension!

Overskiften kan læses på mindst 2 måder . mere om det senere. Opsparingschef Jørgen Leschly Thorsted fra Willis

gennemgår spørgsmål, der er relevante i forhold til pensionsforhold.

-Der er så megen snak om garantier, der forsvinder i pension for tiden,

hvad handler det om?

Først skal vi lige slå fast, hvad vi taler om her. I det traditionelle

pensionssystem - ofte omtalt som gennemsnitrentesystemet - er der

fastlagt en maksimal ydelsesrente, altså en rente der over tid skal

være på et bestemt niveau.

niveauet af denne ydelsesgaranti er forskellig, alt efter hvornår

aftalen om pensionsopsparingen er indgået. Aftaler fra før 1994/95

er normalt med en ydelsesgarantirente på 4,5 %, hvorimod nyere

aftaler alene har en ydelsesgaranti på 1,5 %.

lidt populært kan man sige, at man kender renten, inden man

kender afkastet, og det giver nogle udfordringer for pensionsselskaberne,

specielt på de aftaler hvor renten er højere end markedsrenten.

-Hvis man har en ”høj” ydelsesgaranti, så skal man vel holde fast?

det afhænger af den enkelte person, men som udgangspunkt er

svaret sikkert ja, men der er et men. det er ikke alle aftaler, hvor

det økonomiske fundament er til stede til at opretholde garantien,

således som man f.eks. har set det i forbindelse med sampension.

Ofte hører jeg, at folk føler, de bliver ”snydt”, hvis de skal opgive

garantierne, men så enkelt er det bare ikke.

myndighederne og eU kræver, at pensionsselskabet har tilstrækkelige

reserver til at honorere aftalen samtidig med, at selskabet har

den investeringsmæssige risici, der skal til, for at skabe det rette

afkast. det er her, vi nærmer os kernen. Og det er her, det bliver

svært, og man skal holde tungen lige i munden.

For har man ikke reserver nok, kan man ikke fastholde en investeringssammensætning,

der kan give det afkast, man har lovet.

med manglende reserver er pensionsselskabet nødt til at reducere

investeringsrisikoen, hvormed man får et lavere afkast, og dermed

kommer endnu længere væk fra det, man havde stillet kunderne

eller medlemmerne i udsigt.

-Hvad hvis man har en nyere aftale om gennemsnitrente

med lavere rente?

Her kommer der så også nogle nye regler fra Finanstilsynet

i spil fra den 1. januar 2011 (gælder for alle ordninger med

ydelsesgaranti). det betyder, at det er meget vigtigt, at man

tager aktivt stilling til sine valg af opsparingsform. de valg

perSonlig rÅdgivning

15-01-2010 10:59:22

Willis tilbyder dig uvildig rådgivning omkring dine pensionsforhold. Din rådgiver er Bo Thomas

Niebling, tlf. 88 13 97 31, btn@willis.dk. Du kan også booke et personligt møde via foreningens

pensionshjemmeside www.willisview.dk/kiropraktor-foreningen/ (se under ”Andet” og følg

vejledningen under ”Bookning af personligt møde”)

- eller manglende valg - man foretager, kan få helt afgørende

betydning på størrelsen af ens pensionsformue, og dermed,

lidt spøgefuldt, om man får råd til pension!

Pensionsselskaberne skal opdele alle deres aftaler efter den ydelsesrente,

de er lovet - med max 1 % i forskel. det betyder, at kunder

med 4,5 % ikke kommer i samme gruppe som de med 1,5%,

og nye kunder næste år, hvor vi forventer, at ydelsesgarantirenten

bliver 0,5 %, skal også have deres egen gruppe. Hver gruppe får sit

eget investeringsmiks, og dermed helt centralt også sit eget investeringsafkast.

-Hvad betyder det for mig?

Hvis du har valgt gennemsnitrente, er det vigtigt, du søger rådgivning!

det er vigtigt, at du forstår, at investeringssammensætningen

bør ske på dine vegne.

det er samtidig vigtigt, at du forstår, at investeringssammensætningen

i gennemsnitsrente sker ud fra hensynet til den aftale, du

har om rentens størrelse, og ikke ud fra hvad der giver dig de bedste

afkastmuligheder i forhold til din risikoprofil og investeringshorisont.

du kan altså ende med, at din pensionsopsparing over lang

tid vil give for lidt i afkast, og du dermed må leve med en lavere

pensionsydelse.

-Hvor vigtigt er afkastet?

Afkastet er utroligt vigtigt. Vi glemmer ganske ofte, at når vi lægger

penge til side til pension, så handler det om at udsætte forbrugsmuligheder

fra nu til senere, hvor vi ikke er erhvervsaktive. der ligger

mindst to udfordringer gemt her. Vi lever længere og længere,

og vores forbrugsmuligheder udhules løbende af inflation. det er

derfor helt afgørende, at vi sikrer os, at vores opsparinger er placeret

bedst muligt i forhold til vores individuelle behov og ønsker.

-Hvad skal jeg gøre?

Har du i dag valgt gennemsnitsrente som opsparingsform, bør du

kontakte din rådgiver i Willis og få en personlig gennemgang af

dine alternative opsparingsmuligheder – få råd om pension – så du

får råd til pension.

-Afsluttende bemærkning?

det er vigtigt at tage stilling, og det er vigtigt, at du tager et ansvar

for din pensionsopsparing!

Pensionsopsparingen er for langt de fleste en så central beslutning

- på linje med at købe fast ejendom - at det er en skam, hvis

du ikke bruger de muligheder, du har, til at få det bedste ud af den.

For mange mennesker vil det være 20-30 år, at denne opsparing

skal erstatte al erhvervsindkomst! tænk over det, og gør noget.

Brug dine muligheder og udnyt dine fordele af en god gennemarbejdet

ordning og uafhængig rådgivning.


SUNDHED – TRYGHED – FRIHED

FOR MEDLEMMER AF DANSK KIROPRAKTOR FORENING

annonce

Med DKF´s pensionsaftale er du omfattet af en god pensionsordning, som også sikrer dig og familien

en solid økonomisk dækning, hvis uheldet er ude.

Pensionsaftalen omfatter særlige dækninger og vilkår, som du ikke opnår andre steder. Hvis du vil have

det optimale ud af pensionsordningen, skal du træffe en række valg, og det er derfor vigtigt, at du

kontakter Willis for en personlig rådgivning.

Willis er uvildig rådgiver, og vi kan derfor også rådgive om dine øvrige personforsikringer og pensionsopsparinger.

Din kontaktperson i Willis er Bo Thomas Nielsen, tlf. 88 13 97 31, btn@willis.dk.

Se mere om pensionsordningen på www.willisview.dk/kiropraktor-foreningen.

FAGINVALIDEDÆKNING

FRIVILLIG BEHANDLINGSFORSIKRING

LEMPELIGE HELBREDSOPLYSNINGER

LAVE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

FLEKSIBLE INVESTERINGSMULIGHEDER

LØBENDE OPTIMERING AF PENSIONSAFTALEN

UVILDIG RÅDGIVNING


InternAtIOnAlt

Af Anni Preisler,

Head Delegate for

WCCS-delegationen

2010, og Nina Hougs

Hesselberg, delegeret.

SDU’s delegation i

WCCS i år

(fra venstre): Nina

Hougs,

Sejer Ebersole

og Anni Preisler.

24 0KIROPRAKTOREN NR.6 2010

WCCS 2010

International kongres for

kiropraktorstuderende i Dallas, Texas

Den årlige World Congress of Chiropractic Students (WCCS) blev i september måned afholdt

i Dallas, Texas, USA. Dette års vært var Parker College of Chiropractic. Der var 21 skoler

repræsenteret, fordelt på 10 skoler fra Nordamerika, 1 fra Mellemamerika,

4 fra Europa, 2 fra Sydafrika og 4 fra Australasia.

Wccs-udvalget er et udvalg under Foreningen af nordiske

Kiropraktor studerende (FnKs). delegationen blev

i år mindre end forventet, da kongressen blev afholdt i

september og dermed kom i karambolage med undervisning

og klinikophold. Af den grund talte årets delegation

3 deltagere.

I år valgte vi i udvalget at flytte delegationens fokus fra

fremlæggelse af talrige idéer på kongressen til at koncentrere

sig mere om at pleje de skandinaviske interesser og

det scandinaviske syn på kiropraktik.

Intern omstrukturering

dette års Wccs-kongres afspejler den generelle udvikling,

som ses i hele den kiropraktiske profession: Hvem

er vi? - Hvad står vi for? - Hvad er vores fremtidige mål?

dette var nogle af de spørgsmål, der blev arbejdet med ved

sidste års kongres, og som endnu engang fyldte en stor del

af kongressen i år.

den største succes under kongressen var den enstemmige

vedtagelse af organisationens nye vedtægter. de nye

vedtægter betyder, at hele den interne styring er blevet ændret.

Fremover vil bestyrelsen bestå af repræsentanter fra

de respektive internationale regioner. derudover er bestyrelsen

blevet beslutningsdygtig, hvilket betyder, at meget

af det arbejde, der førhen var afhængigt af kongressen, nu

kan ske i årets løb. sidst, men ikke mindst er værtsrollen og

formandskabet blevet adskilt, og herved er en af organisationens

store interessekonflikter nu blevet løst.

Ved sidste års valg af permanent postadresse hos World

Federation of chiropractic (WFc) og dette års gennemgribende

revidering af organisationens vedtægter, er

Wccs kommet et vigtigt skridt nærmere det fremtidige

mål; at opnå status som non-Government Organisation

(nGO) og non-Profit Organisation (nPO).

Små skridt

med udsigt til gennemgribende vedtægtsændringer på

dette års kongres, valgte vi hjemmefra, at det medbragte

forslag skulle omhandle Wccs’s holdning til brugen af

medicin.

Holdningen har hidtil været, at der skulle tages kraftig

afstand til, at kiropraktorer skulle rådgive og vejlede deres

patienter i brugen af medicin. Ikke, at vi som studerende

fra sdU, mener, at vi skal agere læger, men med en uddannelse,

der indbefatter farmakologi, og en med tiden

måske mulig videreuddannelse til specialkiropraktor mener

vi ikke, at berøringsangst overfor brugen af medicin

er vejen frem.

de 3 delegerede var fra starten i modvind med et sådan

forslag. Allerede på åbningsaftnen, inden kongressens

start, blev der sat spørgsmålstegn ved vores forslag. til vores

store overraskelse blev det under selve kongressen til

en spændende åben diskussion, og der var væsentlig større

opbakning end forventet fra de øvrige delegationer. det

blev dog ikke til et flertal, og vores forslag blev derfor ikke

stemt igennem.

Fra dansk side kan vi dog glæde os over den store opbakning

og interesse samt støtte fra skoler, vi ikke forventede

opbakning fra. endvidere er de tidligere vedtægter nu

flyttet over i Wccs’s forretningsorden og derfor nemmere

at ændre i fremtiden – så der er stadig håb om en mere

åben holdning til medicin.

Vi oplevede i løbet af kongressen i dallas, at Wccs

som studenterorganisation stadig er i udvikling og

med små skridt er på vej til at ændre paradigme. diskussionen

er for alvor i gang og ikke kun blandt de

studerende. WFc vil i dagene op til sin næste kongres

i april 2011 afholde et forum med navnet ”should

there be use of medication in chiropractic practice?”.


»

spørgsmålet er så, om den ”færdiguddannede” profession

er mere åben overfor forandringer..!

Faglige indslag

Igen i år var der flere interessante profiler repræsenteret

fra den internationale scene. til velkomstreceptionen

omtalte dr. michael Flynn, præsident for WFc, den

udvikling som Wccs har været igennem de sidste par

år, og hvordan WFc har fulgt med på sidelinjen. dr.

michael Flynn fremhævede gang på gang, at han var

imponeret over, hvor samarbejdsvillige de studerende

i Wccs er, og hvor stor respekt de indbyrdes udviser

overfor de repræsenterede delegationers holdninger og

meninger. slutteligt bød dr. michael Flynn næste års

Wccs-kongres velkommen. denne afholdes i forbindelse

med WFc’s kongres i rio de Janeiro i april måned.

Under selve kongressen omhandlede ét af de faglige

afbræk det udsædvanlige samarbejde, der er opstået

mellem to giganter; International chiropractors

Association (IcA) og The American chiropractic

Association (AcA). dette er sket i forbindelse med

den nye amerikanske sundhedsreform. som dansk

studerende var det en god mulighed for at få et lille

indblik i de kontroverser, der har præget de to amerikanske

foreninger. disse kontroverser er for en tid lagt

til side, og samarbejdet mellem de to foreninger blev

da også præsenteret af både præsidenten for IcA, dr.

DKF Forum

– kiropraktorernes online mødested

Del din faglige interesse med kolleger i en af de

mange interesseklubber, fx om idrætskiropraktik

Deltag i debat og følg dine kollegers blogs

Hold dig orienteret om det interne liv i foreningen

i DKF-klubben eller din KKF-klub

Klik ind, mød dine kolleger og udforsk selv de

mange muligheder

SÅDAN

KommeR Du I gANg:

Klik på DKF forum på

www.danskkiropraktorforening.dk

og aktiver din profil.

K L U B B E R

Dato: 00-00-00

DKF Forum

- kiropraktorernes samlingssted

WWW.DANSKKIROPRAKTORFORENING.DK

Gary Walsemann, og præsidenten for AcA, dr. rick

mcmichael.

Udvalgsarbejde

Udvalgsarbejdet har også bestået af afholdelsen af to

arrangementer med vidt forskellige formål. I februar

stablede vi et massageevent på benene med 3 brikse

på campustorv for at øge opmærksomheden omkring

vores uddannelse. Her kunne alle komme forbi og få

en snak om kiropraktik og vores faglige uddannelse/

viden. Interessen var stor, og for flere af universitetets

andre studerende var det en overraskelse, at også kiropraktorer

bliver uddannet på universitetet.

det andet nye initiativ var afholdelse af påskeBAnKO.

Arrangementet fik stor opbakning fra både studerende og

sponsorer af flotte præmier. Hermed lykkedes det at kombinere

fundraising til årets delegation og et sjovt socialt arrangement.

succesen gentages derfor allerede i november,

nu med juletema.

det danske Wccs-udvalg har haft stor glæde af den

helt igennem nødvendige støtte og vil derfor gerne takke

sundhedsvidenskabeligt fakultet på syddansk Universitet,

dansk Kiropraktor Forening, Foreningen af nordiske Kiropraktorstuderende,

Kiropraktorerne i Viborg -samt alle

de dejlige studerende og kiropraktorer, der støttede op om

vores påskeBAnKO-arrangement- for deres uvurderlige

støtte i vores arbejde.

Foto: Mikkel og Thomas

InternAtIOnAlt

læs mere om FnKs

og Wccs-udvalget:

www.fnks.dk

Danish Chiropractic Research Stipend

The Danish Chiropractors’ Association and The Foundation for Chiropractic

Research and Postgraduate Education (a research foundation established by

Denmark’s healthcare authorities and the Danish Chiropractors’ Association)

have set up the international Danish Chiropractic Research Stipend.

A primary objective of the stipend is to strengthen the bonds between Danish

and foreign research environments; this includes underpinning foreign

researchers’ contributions to building up and further developing a knowledge

environment in Denmark.

It is possible to apply for funding from The Foundation for Chiropractic

Research and Postgraduate Education to support research conducted by a

foreign chiropractor at a Danish research institution.

An application form must be used to apply for support. The form and further

details about application guidelines are available on the Danish Chiropractors’

Association’s website: www.danskkiropraktorforening.dk

The application must include a detailed description of the project, including

its objective, as well as a speci cation of the amount being applied for and

the amount of funding received from the home country of the researcher in

question.

There are two application deadlines every year: 15 August and 15 January.

Applications will be processed at a meeting of The Foundation for Chiropractic

Research and Postgraduate Education in late October and late April

respectively. Applicants will be directly informed of the results.

Further details are available by contacting the Danish Chiropractors’

Association at: dkf@danskkiropraktorforening.dk

Further details available at

www.danskkiropraktorforening.dk


nOrdIsK

Den nye

ECU-formand Øystein

Ogre overgiver

formandsposten i Norsk

Kiropraktorforening til

Jakob Lothe.

Legitimerade Kiropraktorers

Riksorganisation

(LKR) holdt årsmøde

i Umeå.

26 0KIROPRAKTOREN NR.6 2010

NORDEN RUNDT

Efterår er ikke kun årsmødetid i Danmark. Også i Norge, Sverige og

Finland har kiropraktorforeningernes medlemmer mødtes.

Jakob Lothe ny formand i Norge

efter 8 år som formand trådte øystein

Ogre af ved årsmødet i norsk

Kiropraktorforening (nKF) i oktober.

Ogre varslede sin afgang allerede i maj,

da han blev formand for european

chiropractors’ Union (ecU).

Jakob lothe har været aktiv i nKF

siden 1990’erne. særligt uddannelse

er hans primære fokus:

–mit største håb og vigtigste opgave

som nyvalgt leder af nKF er, at kiropraktoruddannelsen

snart bliver en realitet,

udtaler lothe på nKF’s hjemmeside.

det norske storting traf i 2004 beslutning

om at arbejde hen imod etablering

de finske kiropraktorer i Finlands Kiropraktorforbund,

suomen Kiropraktikkoliitto,

holdt årsmöde sidst i november,

og valgte ny bestyrrelse. sandra ekström

valgte at træde af, pga. udfordringer med

at finde tid til formandshvervet. Harri

mäki-Pesola er valgt som ny formand.

lige for tiden har også finnerne meget

fokus på uddannelsessituationen sverige

pga. Högskoleverkets rapport. ellers har

det finske forbund i løbet af 2010 prøvet

at komme nærmere en autorisation. I

Finland er ’kiropraktor’ blot en beskyt-

af en uddannelse, men vejen fra beslutning

til handling har vist sig at være lang

og udfordrende. nKF arbejder aktivt for

uddannelsen ved at opbygge forsknings-

og undervisningskompetencer, og norge

fik i år sin første professor i Kiropraktik

ved universitetet i stavanger, norge,

Alan Breen fra england.

nu venter nordmændene i spænding

på, at Kunnskapsdepartementet tager

stilling til, hvor og hvordan kiropraktoruddannelsen

skal etableres.

sammen med årsmødet afholdt nKF

konferencen ”new Insights into the

Autonomic nervous system” i anled-

Tobias Lauritsen fortsat svensk formand

til årsmødet i den svenske kiropraktorforening,

legitimerade Kiropraktorers

riksorganisation (lKr),

deltog 60 medlemmer. mødet, som

fandt sted i oktober, besluttede ingen

større ændringer i bestyrelsen,

og tobias lauritsen fortsætter som

formand.

På mødet fik medlemmerne præsenteret

lKr’s nye infofilm om kiropraktik.

Filmen fik stor ros. se den

på www.lkr.se. I øvrigt besluttede

forsamlingen at gennemføre udvik-

Harri Mäki-Pesola ny leder for finnerne

ling af ny hjemmeside. desuden blev

Thor Berg og Owe sterner valgt til

hædersmedlemmer.

årsmødet blev indledt med et fagligt

seminar om kiropraktik og fremtiden:

- seminaret var en succes. Ikke

mindst en forelæsning om, hvordan

mennesker motiveres til livsstilsforandringer,

et væsentligt emne for

beskæftigede inden for sundhed og

sygdom. seminariet genererede også

stor diskussion om, at der er behov

for, at forskningen minimerer kløften

tet titel. Forbundet har også arbejdet for

at udvide kiropraktorers rettigheder til fx

at henvise til røntgen og få tilskud til kiropraktisk

behandling fra den offentlige

sygesikring. den nuværende formand,

sandra ekstrøm, fortæller KIrOPrAKtOren,

at det er et svært arbejde, og

der derfor ikke er flotte resultater at fortælle

om, men at man ufortrødent arbejder

videre.

På uddannelsesområdet har Finlands

Kiropraktorforbund givet støtte til syddansk

Universitets udvikling af et inter-

ning af sit 75 års jubilæum. Konferencen

præsenterede den nyeste forskning

i det autonome nervesystem. læs mere

om talerne og programmet på konferencesitet:

www.nca2010.com

Aktuelt er nKF - ligesom de øvrige

foreninger i norden - meget engagerede

i at forholde sig til rapporten fra

det svenske Högskoleverket, som indeholder

anbefalinger til en ny kiropraktoruddannelse

I sverige.

norsk Kiropraktorforening har omkring

500 medlemmer.

Læs mere: www.kiropraktikk.no

mellem teori og praksis, udtaler tobias

lauritsen.

I sverige er man i disse måneder stærkt

optagede af rapporten fra det svenske

Högskoleverket, som anbefaler, at der

oprettes en ny svensk, 5-årig kiropraktoruddannelse,

som en overbygning til en

grunduddannelse i fysioterapi. man koordinerer

bl.a. en fællesnordisk reaktion.

legitimerade Kiropraktorers riksorganisation

tæller omkring 200 medlemmer.

Læs mere: www.lkr.se

nationalt uddannelsesprogram i Klinisk

Biomekanik, som man forventer vil tiltrække

studenter fra Finland:

- Vi arbejder jo også på at få etableret en

uddannelse i Finland, men har dette år

nedprioriteret dette arbejde, da vi allerede

i forvejen har meget begrænset tid

og ressourcer til det daglige arbejde i forbundet,

fortæller sandra ekström.

suomen Kiropraktikkoliitto har omkring

50 medlemmer.

Læs mere på: www.kiropraktiikka.org


annonce


KOrt nyt

Wfc-generalSeKretær iMponeret over danSKe

forSKningSMiljØer

Under et intenst dagsprogram aflagde David Chapman-

Smith, generalsekretæren for den internationale kiropraktororganisation

World Federation of Chiropractic, WFC, i

oktober besøg på de danske kiropraktorforsknings- og uddannelsesmiljøer

Rygcenter Syddanmark, NIKKB og SDU.

Baggrunden for besøget var led i en synliggørelse af de

danske kiropraktorforskningsmiljøer i anledning af, at Kiropraktorfonden

i år har etableret et internationalt forskningsstipendium,

Danish Chiropractic Research Stipend. Under

sit besøg fik generalsekretæren lejlighed til at høre om de

unikke danske forsknings- og uddannelsesforhold herunder

det tværfaglige uddannelsesmiljø på Rygcenter Syddanmark

og SDU.

Om de danske forhold udtaler David Chapman-Smith: ”I

knew that Denmark has an internationally leading position

in the chiropractic profession in developing the research capacity

that is essential to the continuing growth and future

success of the profession. However after visiting the University

of Southern Denmark, NIKKB and the Spinecenter at Lillebaelt

Hospital and hearing the details of their joint Clinical

Locomotion Science plans for the next 5 years, I am even

more impressed.”

Fra venstre: DKF’s formand Peter Kryger-Baggesen, professor Jan

Hartvigsen, NIKKB’s direktør Henrik Wulff Christensen, Ledende

kiropraktor Rygcenter Syddanmark Søren O’Neill, Generalsekretær

i WFC David Chapman Smith og i forgrunden professor Charlotte

Leboeuf Yde og Sira Borges MD, DC, Executive Director, Latin

American Federation of Chiropractic.

UdgivelSeSplan 2011

De nedenstående datoer er vejledende.

Blad: Annoncedeadline: udgivelsesdato:

Nr. 1 15. januar 2011 uge 7

Nr. 2 15. marts 2011 uge 16

Nr. 3 15. maj 2011 uge 26

Nr. 4 15. juli 2011 uge 35

Nr. 5 15. september 2011 uge 42

Nr. 6 15. november 2011 uge 50

28 0KIROPRAKTOREN NR.6 2010

10 danSKe KiropraKtorer i Hong Kong

I et fire dages symposium fra den 7.-10. oktober 2010 deltog

10 danske kiropraktorer i Neuro Impulse Protocol (NIP) Symposium.

Undervisningen blev forestået af højt kvalificerede

kiropraktorer fra hele verden.

NIP-teknikken er baseret på teorien om et subluxationskompleks,

bestående af og identificeret ved et præcist og

forudsigeligt mønster af fund inden for neuropatologi, kinesiopatologi

og kompenseringsmønstre.

Læs mere: http://kirokids.com.au/

Fra venstre: Henrik Hansen, Ingelise Skov Madsen, Neil Davies

– grundlægger af NIP, Tina Spange Jensen, Helle Thorndal, Ann

Spejlsgaard Thuesen, Rikke Holleman, Kirsten Sillehoved, Feli

Sørensen, Lene Munck. Deltagerne oplyser, at de fandt symposiet

stærkt inspirerende.

Dansk

Kiropraktor Forening

ønsker alle medlemmer

og samarbejdspartnere

glædelig jul

og et godt nytår

Sekretariatet holder lukket

fra den 23.12.2010

til og med den 2.1.2011


annonce


mArKedsPlAdsen

xxx

leDIge STIllINgeR

KIRopRAKToR, TuRNuSASSISTeNT SøgeS TIl HolSTeBRo

Kiropraktisk Klinik Holstebro v/ John B. madsen og Bruno Christiansen søger

kiropraktor eller turnusassistent til øjeblikkelig tiltrædelse. Klinikken råder over

3 store behandlingsrum (ca. 20 m2), alle udstyrede med bl.a. Hi-lo og flexion

distraction table. Digital røntgen, samt et mindre træningslokale. på længere

sigt er der mulighed for indgåelse af kompagniskab. Stillingen er ledig efter

Henrik Frederiksen.

Yderligere oplysninger om klinikken på vores hjemmeside: www.retryg.dk

KIRopRAKToR SøgeS TIl VæRløSe

Furesø Kiropraktorerne i Værløse søger en dygtig kiropraktor til hurtig tiltrædelse.

på klinikken forefindes digitalt røntgenanlæg samt ultralydsskanning. Vi

er en velfungerende moderne klinik med en god atmosfære og en hyggelig

omgangstone – både blandt klinikkens ansatte samt overfor patienterne.

Furesø Kiropraktorerne, Bymidten 1B, 3500 Værløse, tlf.: 447 0547 - e-mail:

mail@kiroirbo.dk

KIRopRAKToR elleR TuRNuSASSISTeNT SøgeS

TIl TVæRFAglIg KlINIK VeD pRIVATHoSpITAl

Vi søger en kollega, der ønsker at indgå i et dynamisk team i Kiropraktisk Klinik

ved privathospitalet Valdemar i Ringsted. Vi er pt. 6 kiropraktorer, som udover

almindelig kiropraktisk virksomhed samarbejder bredt med privathospitalets

øvrige behandlere. Du vil få mulighed for at have både kiropraktiske patienter

samt at indgå i flere af vores forskellige tværfaglige teams (f.eks. rygteam,

idrætsmedicinsk team, smerteteam osv.) Vi har desuden digital røntgen, ulskanner

og tilgang til både højfelt og lavfelts mR. Søger du en udfordrende og

afvekslende arbejdsdag med stor mulighed for udvikling af faglige kompetencer,

er dette måske stillingen for dig. Tiltrædelse snarest muligt. Henvendelse på

tlf.: 5761 0914 eller mail: bh@phvaldemar.dk

med venlig hilsen Bue Hesby, Nanna Sønderkær, Jens Jacobsen og Annie

mikkelsen. www.phvaldemar.dk

ASSISTeNT I oDeNSe C

Vi søger en barselsvikar fra d. 1/2 til d. 1/9 2011 med en arbejdstid på 20-

30 timer ugentligt med mulighed for ansættelse efter vikariatets udløb. Vi er en

tværfaglig klinik med 4 kiropraktorer og en fysioterapeut, digitaliseret røntgen

og egne træningsfaciliteter. Se yderligere information i annonce på DKF Forum.

Henvendelse hurtigst muligt til Hartvigsen og Hein Kiropraktorerne, Kongensgade

13, 5000 odense C, info@rygklinik.dk, tlf. 6612 2382.

KIRopRAKToR elleR TuRNuSASSISTeNT SøgeS

Der er nok at se til i det Nordjyske, og vi kunne godt bruge en kollega mere.

Klinikken huser 3 kiropraktorer og 1 fysioterapeut. Klinikkens kerneydelse er

forebyggende behandling samt integration af kiropraktisk behandling i en

sund levestil. Vores motto er: “Kiropraktik er for hele familien”. Da forebyggelse

ligger os nært, mener vi, det er naturligt, at kiropraktoren får mulighed for at

undersøge børnene så tidligt som muligt. Ca. 20% af vores patienter er mellem

0 og 15 år. Send en ansøgning eller kig forbi og se om klinikkens værdier appellerer

til dit kiropraktiske livssyn.

michael Feiner - feinerpvt@home4.gvdnet.dk og Jacob Villefrance

- Jacob.villefrance@gmail.com, Stengade 6, 9000 Aalborg, 9813 4606.

Al henvendelse vedr. annoncering rettes direkte til Tuen-media, annonce@tuen.dk. Deadline nr. 1: 15. januar 2011

Bemærk: maks. antal ord i rubrikannoncer på markedspladsen er 80.

30 0KIROPRAKTOREN NR.6 2010

TuRNuSASSISTeNT/KIRopRAKToR SøgeS TIl KøBeNHAVN

Vi søger en frisk og udadvendt kollega til at indgå i vores travle klinikteam i København.

Vi er pt. 5 kiropraktorer, 1 fysioterapeut og 3 sekretærer, som arbejder

i nye og lyse lokaler. Klinikken huser 7 behandlingsrum, træningssal, digital

røntgen, ultralydsscanner og chokbølge-terapi. Vi benytter os af akupunktur, ganganalyse/indlæg

samt superviseret individuel- og holdtræning. Klinikken har et

bredt funderet samarbejde med lokale læger og privathospitaler, og vi ligger stor

vægt på evidensbaseret praksis. Har du lyst til at indgå i et sammentømret team

bestående af entusiastiske medarbejdere med et højt energiniveau og humør, så

kontakt Anders Broegaard eller Bjørn Smedegaard Andersen.

Kiropraktorerne, Toftegårds Allè 7, 1.th. 2500 Valby, tlf.: 3644 0133,

e-mail: info@kir.dk, www.kiropraktorerne.dk

DYNAmISK KIRopRAKToR SøgeS

en af Danmarks ældste og mest velrenommerede klinikker søger snarest grundet

alder en kiropraktor til at varetage undertegnedes patienter. er du en ildsjæl og

brænder du for tværfaglighed, er jeg åben over for videreudvikling af klinikken,

hvorved du kan bidrage til at forme din egen fremtid. Der er selvfølgelig digital

røntgen. Der er tale om en fuldtidsstilling, som efter kort tid skulle være starten på

egen praksis. Ansøgningsfrist 15.01.11.

Skriftlig henvendelse til: Kiropraktor Keld Harris, park Allé 3, 1. tv, 8000

Århus C, e-mail: keldharris@hotmail.com

KøB / SAlg / leJe

KIRopRAKTISK KlINIK DRoNNINgluND TIl SAlg omgÅeNDe

på grund af dødsfald sælges Kiropraktisk Klinik Dronninglund. Klinikken blev

etableret i 1987, og har ydernummer, men dette er ikke bundet til klinikadressen.

lokalerne er på 98 m2. Husleje og varme koster ca. kr. 5.400 pr. måned.

Der er meget lave udgifter, hvilket giver en høj overskudsgrad på 68%. Klinikken

har Cliniccare og benytter digitalt røntgen. Hør nærmere om prisen.

For yderligere information kontakt: Karen pedersen, tlf. 9843 1628 eller mail:

karengpedersen@hotmail.com, eller kiropraktor Nis Alnor, Sdr. Stationsvej 41,

4200 Slagelse, tlf.: 5853 5858 eller mail: nis.alnor@slagelsekiropraktoren.dk.

KNee-CHeST

Knee-chest, elektrisk og meget lidt brugt med kongeblå læder sælges billigt!

Kiropraktor Jesper V. Sørensen, Tlf.: + 45 75 52 0076, vesterlund@live.dk

FYSIoTeRApeuTISK BeHANDlINgSBRIKS SælgeS

lojer 220 behandlingsleje med batteridrevet motor. meget fin stand næsten ikke

brugt. Se briksen på www.hrkiro-dk under salg.Nypris 32.000 kr. - min pris:

19.000 kr.

Henvendelse: Hanne Rytz, kiropraktor lemvig. mail: hr@hrkiro.dk eller

9782 3344

FlexIoN/DISTRACTIoN(Cox) BRIKS KøBeS

Henvendelse til: Rygxperten, Nyborg, Tlf.: 6531 1825 eller

peter@rygxperten.dk

Se ogSÅ opSlAg pÅ:

www.danskkiropraktorforening.dk/opslag


Nye udfordringer?

Rygcenter Syddanmark er nu etableret på 4 matrikler

i regionen, med hovedsæde på Sygehus Middelfart og

lokalteams på Ringe, Give og Sønderborg sygehuse. Afdelingen

består af en medicinsk og en kirurgisk sektion, hvor

den medicinske sektion har et personale på 110 – heraf er

18 kiropraktorer og der er behov for fl ere.

Afdelingen har regionsfunktion på rygområdet og

forestår udredning og behandling af rygpatienter, samt et

spektrum af ekstremitetsproblemer, henvist fra praktiserende

kiropraktorer, læger og speciallæger, samt andre

sygehusafdelinger.

Foruden den kliniske drift har afdelingen en betragtelig

forskningsenhed, et tæt samarbejde med den rygkirurgiske

sektion, radiologisk afdeling m.fl og ikke mindst

fungerer afdelingen som hoveduddannelsessted for biomekanikstuderende

fra Syddansk Universitet: De daglige

opgaver er mange og forskellig-artede.

AcuPharma A/S

Carbo nåle, 500 stk.

fra Kr. 105,00

Smertefri

Seirin nåle, 100 stk.

fra Kr. 90,00

AcuPharma A/S

Præstemarksvej 10 A

4000 Roskilde

ASP nåle, 200 stk.

fra Kr. 375,00

Alle priser er ekskl. moms

og opnås som mængderabat!

Tjek vores webshop!

www.acupharma.dk

Tel +45 7022 8838

Fax +45 4421 0302

info@acupharma.dk

Til afdelingen søges engagerede og kompetente kolleger

med mod på nye udfordringer i et spændende,

tværfagligt miljø.

Henvendelse til ledende kiropraktor Søren O’Neill på:

tlf. 4043 2004

email soren@oneill.dk

Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt

Østre Hougvej 55

5500 Middelfart

KonstruKtiv KommuniKation

Bygger bro mellem klinikejere - ansatte & patienter

Når du kommunikerer, skal du klarlægge:

Hvad dit budskab er · Hvem du er

Hvem din modtager er

Skaber du klarhed over de 3 aspekter, er der øget

garanti for, at din kommunikation bliver vellykket.

Der kan være langt fra tanker til handling – men det

rykker ikke ved, at det er vigtigt at handle.

Hos Lindahl Kommunikation får du hjælp

til klinikkens interne & eksterne kommunikation.

Brochurer/ Pjecer · Tekster til hjemmesiden

Nyhedsbreve/ Markedsføring · Pressemeddelelser

Kontakt mig for en uforpligtende snak på Tlf: 29 43 80 85 eller

mail: mette@lindahlkommunikation.dk

Fast pris på hver enkelt opgave!

v. Mette Lindahl

cand. mag. i dansk & virksomhedskommunikation

kommunikatør med solidt kendskab til kiropraktorbranchen

Se mere på www.lindahlkommunikation.dk


Afsender:

Dansk Kiropraktor Forening

Vendersgade 6, 2. tv.

1363 København K.

ID-Nr.: 42726

Salg og service

af behandlingsborde

F. L. Automatic er leverandør af

behandlingsborde til kiropraktorer.

Gennem mere end 20 år har vi leveret

behandlingsborde fra Atlas, Lloyd og Zenith

samt renoverede behandlingsborde

til danske, svenske, norske og tyske kiropraktorer.

Vi fremstiller også automatiksystemer

til påmontering på stort set alle typer

behandlingsborde.

F.L. Automatic

Haslund Klostervej 23

8900 Randers

Tlf: +45 8644 5122

Fax: +45 8644 5152

www.flautomatic.dk

Forny et ældre behandlingsbord!

Vores motor- og hydrauliksystem gør det

nemt at betjene et ældre behandlingsbord,

der normalt kræver en manuel og anstrengt

betjening. Systemerne giver ældre behandlingsborde

nøjagtig den samme lette betjening,

som findes på nye behand-lingsborde.

Reservedele

Vores veludstyrede værksted gør det desuden

muligt for os at fremstille specielle reservedele.

Det kan f.eks. være en specifik reservedel til et

specielt eller udgået behandlingsbord – eller

dele til røntgenudstyr.

Et godt tilbud

Se også vores aktuelle lagerliste over

renoverede behandlingsborde på

www.flautomatic.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!