Gebyr vedr. genbrugsstationer - Slagelse Kommune

slagelse.dk

Gebyr vedr. genbrugsstationer - Slagelse Kommune

Genbrugsstationerne.

Nærværende materiale er baseret på budgettet for 2010 og indeholder således genbrugsstationerne for

Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg.

Den samlede drift andrager netto 124.182 t.kr., hvilket beløb finansieres af kommunebetaling med 99.390

t.kr. og af erhvervsbetaling med 24.792 t.kr.

Fordelingen af finansieringen er baseret på erfaringsdata opdelt på antal besøgende, afleverede mængder

samt økonomisk belastning.

Den kommunale finansiering beregnes på grundlag af antal husholdninger og sommerhuse og

fremkommer således:

Næstved 28.294 t.kr.

Ringsted 10.208

Slagelse 31.872

Sorø 10.315

Vordingborg 18.701

I alt 99.390

I henhold til bestyrelsesbeslutning vil betalingen for husstande og sommerhuse blive harmoniseret mellem

kommunerne indenfor en periode på to år.

Betaling opgjort på husstande og sommerhuse andrager 782 kr. for Slagelse og Sorø samt 706 kr. for

Næstved, Ringsted og Vordingborg.

Som følge af tidligere Fuglebjerg kommunes placering i KAVO’s område er der i Næstved kommunes

betaling indregnet forskellen mellem husstandsbetalingerne for anslået 2.715 husstand og sommerhuse,

svarende til 2.715 * (782 – 706) svarende til 206 t.kr.


Den erhvervsmæssige betaling skal dækkes af virksomhederne registreret i kommunen på p-nummer

niveau.

For virksomhederne er dog en hel del undtagelser, dels som følge af branchekoder og dels for visse

virksomhedsformer. Endelig er fastsat en nedre omsætningsgrænse.

Det endelige antal virksomheder kan ikke fastlægges, men antallet baseres på undtagelsesbestemmelserne

samt et skønnet antal med manglende betalingsevne. Det samlede antal virksomheder andrager 15.612

som derfor fratrækkes 6 %, hvorfor beregningsgrundlaget baseres på 14.675 virksomheder. Betalingen vil

være identisk for virksomhederne i alle kommunerne.

Gebyret differentieres på grundlag af opdeling af virksomheder i fire kategorier, idet den vægtede

gennemsnitlige betaling vil andrage kr. 1.540.

Da antallet af virksomheder som følge af undtagelsesbestemmelserne reduceres markant i forhold til

tidsligere års principper vil den gennemsnitlige betaling per virksomhed stige væsentligt.

Gebyret for 2010 kan opdeles således:

Gebyr

Øvrige virksomheder 770

Håndværkere (0 - 1 ansatte) 6.159

Håndværkere (2 - 10 ansatte) 9.238

Håndværkere (over 10 ansatte) 12.317

Udover ovennævnte gebyrer til drift af genbrugsstationerne vil AffaldPlus opkræve kr. 70 pr. virksomhed

for det administrative arbejde i forbindelse med faktureringen.

Samtlige beløb tillægges i øvrigt moms.

I henhold til affaldsregulativet skal virksomhederne desuden betale 50 % af omkostningerne til drift af

regulativdatabasen (fastsat til 50 % af 240 kr. pr. 1.000 indbyggere) og affaldsdatasystemet (tilsvarende 50

% af 1.750 kr. pr. 1.000 indbyggere).

Det samlede indbyggertal andrager 302.203 i henhold til de seneste tilgængelige data, hvorfor der samlet

for kommunerne skal afregnes 601 t.kr. svarende til 41 kr. pr. virksomhed.

Kommunerne skal derudover tage stilling til indregning/opkrævning af kommunens egne omkostninger på

området.

More magazines by this user
Similar magazines