LOKALPLAN NR. 133 - Slagelse Kommune

slagelse.dk

LOKALPLAN NR. 133 - Slagelse Kommune

SKÆLSKØR

KOMMUNE

Februar 2005

LOKALPLAN NR. 133

For et område til bibliotek og andre offentlige og

kulturelle formål ved Vestergade.

Indeholder Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 1997 - 2008


Offentlighed

Disse planer har været offentligt fremlagt i tiden fra onsdag den 24.

nov. 2004 til onsdag den 19. jan. 2005. Der har i denne forbindelse

været afholdt offentligt møde om planerne torsdag d. 6. januar 2005

kl. 19.00 på Eggeslevmagle skole.

I offentlighedsperioden er indkommet 6 skrivelser, hvoraf kun 1 skrivelse

er en indsigelse fra en borger. De øvrige er bemærkninger fra

myndigheder, samt forslag til mindre rettelser vedrørende materialer

til tag og facader fra det projekterende arkitektfirma Mangor & Nagel.

Sidstnævnte rettelser har været sendt i 14 dages ekstra høring hos de

omboende inden Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen.

Skrivelserne har resulteret i mindre ændringer af den endelige lokalplan

vedr. de tilstødende naturområder, miljøforhold, evt. ensretning

af Smedestræde ved arrangementer samt mindre udvidelse af mulighederne

for udforming og materialevalg til tage og facader.

Yderligere oplysninger

Lokalplan nr. 133 med tilhørende Tillæg nr. 12 til Kommuneplan

1997-2008 kan ses på :

Skælskør Kommune, Næstvedvej 15 eller Skælskør Bibliotek, Havnevej

51.

Endvidere kan lokalplanen ses på kommunens hjemmeside :

www.skaelskoer.dk

Nærmere oplysninger om planerne kan fås ved henvendelse til Teknisk

Forvaltning, Rådhuset på tlf. nr. 58 16 44 44.

Breve sendes til Skælskør Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør.

Planerne er udarbejdet af Skælskør Kommune efter oplæg fra Årstiderne

Arkitekter A/S, Silkeborg.

1


INDHOLDSFORTEGNELSE

LOKALPLAN NR. 133 og Kommuneplantillæg nr. 12

LOKALPLANREDEGØRELSE

Offentlighed 1

INDHOLDSFORTEGNELSE 2

LOKALPLANOMRÅDET 4

Lokalplanens forhold til anden planlægning 8

Lokalplanens retsvirkninger 13

LOKALPLAN NR. 133 14

1. Lokalplanens formål 14

2. Lokalplanens område og zonestatus 14

3. Områdets anvendelse 14

4. Udstykning 15

5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 15

6. Tekniske anlæg, forsyning og miljøforhold 16

7. Bebyggelsens omfang og placering 17

8. Bebyggelsens ydre fremtræden 17

9. Ubebyggede arealer 18

10. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 19

11. Lokalplaner og servitutter 20

12. Vedtagelsespåtegning 20

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 1997 – 2008 21

Vedtagelsespåtegning 22

2


KORTBILAG

Matrikelkort .......................................................................... kortbilag 1

Lokalplankort........................................................................ kortbilag 2

3


Lokalplanredegørelse

LOKALPLANOMRÅDET

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Vestergade 4, der tidligere

har været anvendt til Holsteinsborg Sparekasse, BG Bank og

posthus. Desuden indgår en del af promenaden på vestsiden af kanalen

mellem Skælskør Havn og Skælskør Nor samt grønne friarealer

beliggende ud mod Norvejen og noret.

Lokalplanområdet støder mod syd op til Vestergade og mod øst op

til kanalen ud til noret langs Havnevej. Mod nord støder området

op til Norvejen og Skælskør Nor og mod syd og vest til forskellige

byejendomme.

Del af lokalplanområdet set mod syd Del af lokalplanområdet set mod vest

Området, der er på ca. 5.900 m 2 , er beliggende centralt i Skælskør

midtby og tilhører for størstedelens vedkommende Skælskør

Kommune. En mindre del af arealet er privatejet.

Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag nr. 1.

Lokalplanens baggrund og formål

Baggrunden for lokalplanen er konkrete planer om at omlokalisere

biblioteket på Havnevej 51 til en mere central og attraktiv placering

i midtbyen og samtidig skaffe bedre pladsforhold til såvel

biblioteksfunktionerne og det egnshistoriske arkiv som til mødefaciliter

for lokale foreninger og andre brugere.

Skælskør Byråd har vedtaget at gennemføre en renovering, ombygning

og mindre udvidelse af den eksisterende bygning med den

tilføjelse, at der i planlægningen og detailprojekteringen skal åbnes

mulighed for en senere udvidelse af bebyggelsen, som ville kunne

anvendes til kulturhus / kulturelle funktioner.

Planerne indebærer konkret en ombygning og udvidelse af områdets

nu lediggjorte erhvervsbebyggelse og en ændret anvendelse af

ejendommen til bl.a. bibliotek og egnshistorisk arkiv.

Derudover planlægges der opført en mindre ny bebyggelse til garage

for bibliotekets bogbus.

4


Lokalplanredegørelse

Eksisterende bebyggelse set mod nord fra Vestergade

Med baggrund i den centrale og attraktive beliggenhed langs kanalen

mellem Skælskør Havn og Skælskør Nor, sikres mulighed

for, at der senere vil kunne etableres et evt. kulturhus i tilknytning

til biblioteket.

Lokalplanen har til formål at sikre det planlægningsmæssige

grundlag for en ændret anvendelse, ombygning og udvidelse af

områdets eksisterende bebyggelse.

Derudover skal lokalplanen sikre, at såvel ombygning af som nyopførelse

af bebyggelse sker med et godt arkitektonisk helhedspræg,

der kan leve op til lokalplanområdets særlige beliggenhed.

Lokalplanområdets attraktive beliggenhed ved kanalen mellem Skælskør Havn

og Skælskør Nor - set mod sydvest

5


Lokalplanredegørelse

Endelig har lokalplanen til formål at fastholde hovedparten af

matr.nr. 42d, Skælskør Bygrunde til grønt friareal og at sikre Dr.

Margrethes Eg, som er placeret på dette areal.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til bibliotek og andre

offentlige formål som kulturhus, kulturelle arrangementer o.lign.

samt til servicevirksomhed og liberale erhverv, som byrådet vurderer

naturligt kan passe ind i området.

Lokalplanen opdeler området i 2 delområder:

Delområde I

Delområdet må anvendes til bebyggelse og anlæg til bibliotek og

andre offentlige og kulturelle formål.

Derudover kan der i området etableres særlige serviceerhverv og

liberale erhverv, som byrådet vurderer naturligt kan indpasses i

området.

Der udlægges byggefelter for fremtidig bebyggelse og åbnes mulighed

for en bebyggelsesprocent på maks. 100 for delområdet som

helhed, hvilket modsvarer ca. 2.940 m 2 bruttoetageareal.

Bebyggelse til bibliotek, kulturelle formål og erhverv kan opføres i

maks. 2½ etage og i maks. 12 m´s højde.

Der fastlægges desuden bestemmelser for bebyggelsens ydre

fremtræden, som skal sikre en god arkitektonisk helhedsvirkning

både set i forhold til den planlagte anvendelse, byggeriets eksponerede

og attraktive beliggenhed og tilpasningen til den omkringliggende

ældre købstadsbebyggelse.

Kanalens østside set mod syd

Eksisterende kajpromenade og Kanalens østside set mod nordøst

bebyggelse set mod syd

6


Lokalplanredegørelse

Der udlægges arealer til parkering samt til stiforløb / kajpromenade

og ankomstarealer / torvepladser ved kanalen mellem Skælskør

Havn og Skælskør Nor.

Den eksisterende vejadgang fra Vestergade til lokalplanområdet og

til ejendommene matr.nr. 42a, 42c og 43 fastholdes.

Delområde II:

Delområdet må anvendes til grønne friarealer og parkering.

Langs Norvejen udlægges et offentlig grønt friareal, som kan anvendes

til ophold og leg og som samtidig vil kunne anvendes som

supplerende parkeringsareal. Lokalplanen åbner således mulighed

for, at dele af arealet kan belægges med græsarmeringssten eller et

andet græsarmeringsmateriale, som tillader, at området stadig

fremstår med et grønt helhedspræg.

Såfremt der senere bygges kulturhus eller lignende vil parkering

skulle finde sted i delområde II. Herudover vil parkering ved større

arrangementer være mulig forskellige steder i nærområdet, så som

Havnepladsen, Nordre mole, Kajgade m.v.

I forbindelse med anvendelse af det grønne område til parkering

gives mulighed for anvendelse af Smedestræde som ekstra adgangsvej.

Endvidere vil det blive muligt at etablere vejadgang fra

det nye parkeringsareal til den nye bolig i baghuset til ejendommen

Vestergade 14. Såfremt Smedestræde indgår som adgangsvej

skal det overvejes, hvorvidt strædet bør gøres ensrettet og evt. kun

være åbent som adgangsvej til kulturhuset i forbindelse med særlige

arrangementer.

Langs grænsen til de eksisterende byejendomme udlægges der areal

til en afskærmende beplantning, som støder op til dette offentlige,

grønne område.

Delområdet omfatter endvidere en del af matr.nr. 42d, der tilhører

ejendommen matr.nr. 42a. Arealet udlægges til grønt friareal enten

for den private ejendom Vestergade 10 eller - såfremt ejerne ønsker

at afhænde arealet til Skælskør Kommune – som offentligt

grønt område. Samtidig sikres den på arealet værende Dr. Margrethes

Eg. Ejendommen matr. nr. 42a bibeholder sit nuværende

parkeringsareal til 4 biler, således at man ikke parkerer i gården til

Vestergade 10.

7


Lokalplanredegørelse

Lokalplanens forhold til anden planlægning

Kommuneplanen

Lokalplanens delområde I ligger indenfor kommuneplanens rammeområde

00 C1 Algade, som er udlagt til centerformål. Lokalplanens

delområde II ligger dels indenfor rammeområde 00 G2

Lagunen, som er udlagt til grønt område og parkering og dels indenfor

rammeområde 00 A2 Vestergade, som er udlagt til blandet

anvendelse.

Lokalplanens bestemmelserne for planens delområde I er i overensstemmelse

med rammebestemmelserne for rammeområde

00 C1 Algade.

Lokalplanens bestemmelser for planens delområde II er i overensstemmelse

med rammebestemmelserne for rammeområde 00 A2

Vestergade og med den nuværende status for rammeområde

00 G2 - Lagunen. For rammeområde 00 G2 fastlægges imidlertid,

at fremtidig anvendelse skal være grønt område. Lokalplanen åbner

mulighed for, at delområde II kan anvendes til grønt område

med supplerende parkering ved større kulturelle arrangementer

o.lign. samt evt. senere til parkering i forbindelse med et kommende

kulturhus. For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanens

rammebestemmelser og lokalplanen, er der sideløbende med

lokalplanen udarbejdet et Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 1997 -

2008, som ændrer rammebestemmelserne for rammeområde 00 G2

således, at områdets anvendelse til grønt område, parkering kan

fastholdes.

Regionplanen

Lokalplanområdet er beliggende indenfor afgrænsning af byområder

i Regionplan 2001 - 2012 for Vestsjællands Amt. Lokalplanen

vurderes at være i overensstemmelse med den gældende regionplan.

Drikkevandsinteresser

Lokalplanens område ligger inden for et område med drikkevandsinteresser.

Den anvendelse, som lokalplanen åbner mulighed

for, vurderes ikke at have nogen væsentlig betydning for grundvandskvaliteten.

Internationalt naturbeskyttelsesområde

Nord og øst for lokalplanområdet ligger henholdsvis Skælskør Nor

og kanalen ind til Skælskør Inderhavn, som begge er udpeget til

internationale naturbeskyttelsesområder. Disse områder er således

omfattet af Ramsarområde nr. 19, EF-fuglebeskyttelsesområde nr.

95 og EF-habitatsområde nr. 143.

Norvejen, som er hovedforbindelsen mellem Skælskørs østlige og

vestlige bydel, ligger dog mellem noret og lokalplanområdet. En

arealanvendelse som den lokalplanens åbner mulighed for, vurde-

8


Lokalplanredegørelse

res ikke at være i uoverensstemmelse med eller betyde nogen forringelse

i forhold til naturbeskyttelsesinteresserne i området eller

formålet med at udpege området til internationalt naturbeskyttelsesområde.

Kystnærhedszonen

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, og der skal

derfor redegøres for den visuelle påvirkning af de kystnære omgivelser.

Lokalplanen åbner udelukkende mulighed for udvidelse af

og tilbygning til en eksisterende bebyggelse beliggende i et område

med tæt bymæssig bebyggelse. Lokalplanen åbner ikke mulighed

for, at bebyggelse i lokalplanens område i højde eller omfang

vil kunne afvige væsentligt fra den omgivende bymæssige bebyggelse.

Det må derfor vurderes, at den bebyggelse og de anlæg

lokalplanen åbner mulighed for, ikke vil ændre bybilledets visuelle

påvirkning af arealer beliggende indenfor kystnærhedszonen.

Museumsloven:

Såfremt der i forbindelse med anlæg og nybyggeri findes tegn på

fortidsminder, skal arbejdet stoppes i det omfang det berører fortidsminderne

og Sydvestsjællands Museum skal underrettes.

Vestergade set mod øst

Eksisterende overkørsel til Vestergade Eksisterende adgangsvej set mod nord

9


Lokalplanredegørelse

Vej- sti-, og parkeringsforhold

Lokalplanområdets eksisterende vejadgang til Vestergade fastholdes.

Herudover gives mulighed for anvendelse af Smedestræde til

den nye parkeringsplads i det grønne område.

Lokalplanområdet rummer i dag 26 parkeringspladser, som ikke

vil blive berørt af ombygningen af den eksisterende bebyggelse til

bibliotek.

Lokalplanen fastlægger et parkeringskrav til ændret anvendelse og

ny bebyggelse på mindst 1 parkeringsplads pr. 75 m 2 etageareal.

Ved etablering af forsamlingslokaler o.lign. skal der laves en konkret

vurdering af parkeringsbehovet. D.v.s. at der til det eksisterende

bibliotek m.v. skal være mindst 17 p-pladser efter ombygning.

I forbindelse med opførelse af evt. kulturhus skal der endvidere

anlægges et antal parkeringspladser fastlagt efter behov.

Dersom der etableres et kulturhus i tilknytning til biblioteksfunktionerne,

sådan som lokalplanen åbner mulighed for, vil størstedelen

af områdets eksisterende parkeringsareal kunne blive inddraget til

nybyggeri. Parkering af et vist omfang skal herefter etableres på

det grønne område. I denne forbindelse vil det blive muligt at

etablere vejadgang til den nye bolig i baghuset til Vestergade 14.

Lokalplanens område ligger indenfor det område i den centrale del

af Skælskør by, hvor det endvidere er muligt at indfri parkeringskrav

via indbetaling til parkeringsfonden.

Det forudsættes derfor, at en del af det fremtidige parkeringsbehov

kan imødekommes på et større offentligt parkeringsareal på f.eks.

Nordre Mole. Herfra er der direkte visuel kontakt og en kort og attraktiv

gårute til lokalplanens område og bibliotekets ankomstarealer.

Kajmiljø langs kanalen mellem Skælskør Havn og Skælskør Nor,

- set mod sydøst

10


Lokalplanredegørelse

Langs kanalen mellem Skælskør Havn og Skælskør Nor sikres

mulighed for etablering af et stiforløb i form af en promenade

langs kanalen og torvepladser, der har tilknytning til lokalplanområdets

funktioner. Måtte man senere ønske det, vil det være muligt

at etablere en gangbro over kanalen, jf. illustrationen side 12.

Miljøforhold

Med lokalplanen muliggøres en ændret udnyttelse af et eksisterende

byområde, som vil være til gavn og glæde for kommunens borgere,

samtidig med at de kommende kulturelle og offentlige funktioner

sikres en særlig attraktiv og tilgængelig placering i hjertet af

Skælskør by. Dette kan bidrage til at berige bylivet og bybilledet i

havneområdet i overensstemmelse med byrådets øvrige byforbedrings-

og byforskønnelsestiltag i området.

En mere intensiv udnyttelse af arealer i byerne er i overensstemmelse

med regeringens målsætning om at hindre yderligere

byspredning og at udnytte eksisterende vej- og forsyningsanlæg,

hvilket kan medvirke til mindskelse af transportsektorens miljøproblemer.

Samtidig understøttes og udnyttes allerede foretagne

investeringer i vej-, kloak- og forsyningsanlæg effektivt og uden

store nyanlæg.

Mulig jordforurening

Skælskør Kommune er ikke bekendt med, at der er forurening i

den kommunalt ejede del af området.

Matr. nr. 42 d Skælskør Bygrunde er kortlagt som muligt forurenet

i henhold til jordforureningsloven. Hvis arealet skal anvendes til

grønne friarealer (svarende til alment tilgængeligt areal) skal amtet

give tilladelse hertil efter jordforureningslovens § 8 stk. 1, da der

vil ske en ændring i arealanvendelsen til mere følsom anvendelse.

Teknisk forsyning

Spildevandsplan

Lokalplanområdet er omfattet af Skælskør Kommunes spildevandsplanlægning.

Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak og

spildevand ledes til Skælskør Rensningsanlæg.

Regnvand

Regnvand skal afledes via eksisterende ledninger.

Lokalplanområdets ny bebyggelse skal tilsluttes de

forsyningsvirksomheder, som i øvrigt forsyner nærområdet, på de

for disse forsyningsvirksomheders til enhver tid gældende betingelser.Området

skal tilsluttes fællesantenneanlæg.

Deklarationsbeskyttet kloakledning og regnvandsledning

Igennem lokalplanens område forløber en deklarationsbeskyttet

kloakledning og en deklarationsbeskyttet regnvandsledning, hvis

principielle beliggenhed er vist på kortbilag nr. 1.

11


Lokalplanredegørelse

Der må ifølge deklarationerne ikke ske byggeri, anlæg eller større

beplantnings- og gravearbejder nærmere ledningerne end en 2 m

bred beskyttelseszone på hver side af ledningernes midte, ligesom

ledningerne altid skal være tilgængelige for eftersyn og reparationsarbejder.

Ledningsføringerne berøres i lokalplanområdets

nordligste del af det udlagte byggefelt. En udnyttelse af byggefeltet

indenfor ledningernes 2 m beskyttelseszoner forudsætter derfor,

at der med tilladelse af ledningsejer og Skælskør Kommune kan

ske en omlægning af ledningerne.

Illustrationsplan visende mulig bebyggelse og anlæg ifølge lokalplanen

12


Lokalplanredegørelse

Lokalplanens retsvirkninger

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen

må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge § 18 i Lov om

planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i

overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte

som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav

om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser,

såfremt dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Mere videregående afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse

af en ny lokalplan.

I henhold til § 47 i Lov om planlægning kan der foretages ekspropriation

af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme,

når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen

af lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige

med lokalplanen, fortrænges af planen.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig

betydning for virkeliggørelsen af planen.

13


Lokalplan

LOKALPLAN NR. 133

For et område til bibliotek og andre offentlige og

kulturelle formål ved Vestergade

I henhold til Lov om planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004)

fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

1. Lokalplanens formål

1.01 Lokalplanens formål er,

at fastlægge områdets anvendelse til bibliotek og andre offentlige

formål som kulturhus, kulturelle arrangementer o.lign., samt

til udvalgte serviceerhverv og liberale erhverv,

at muliggøre ombygning og tilbygning af eksisterende bebyggelse

samt opførelse af ny bebyggelse i tilknytning hertil,

at fastlægge retningslinier for placering, omfang og ydre fremtræden

af bebyggelse, parkeringsarealer, veje og stier,

at sikre, at etablering af bebyggelse og anlæg sker under størst

muligt hensyn til områdets særlige anvendelse, bymæssige

sammenhæng, beliggenhed og oplevelsesmæssige kvaliteter,

at udlægge et grønt område langs Norvejen til offentligt grønt

friareal med mulighed for parkering, og

at sikre del af matr. nr. 42 d som fortsat grønt område, herunder

at sikre Dr. Margrethes Eg samt 2 andre større ege langs adgangsvejen.

2. Lokalplanens område og zonestatus

2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og

omfatter matr.nr. 40, del af 42d og del af 38a, alle Skælskør Bygrunde

samt alle parceller som efter 1. februar 2005 udstykkes eller

arealoverføres indenfor lokalplanens område.

2.02 Lokalplanområdet fastholdes i byzone.

3. Områdets anvendelse

3.01 Lokalplanens område opdeles i 2 delområder:

Delområde I:

Delområdet må anvendes til bebyggelse og anlæg til bibliotek og

andre offentlige og kulturelle formål.

14


Lokalplan

Derudover kan der i området etableres særlige serviceerhverv og

liberale erhverv, som byrådet vurderer naturligt kan indpasses i

området.

Delområde II:

Den del af området, som udgøres af del af matr.nr. 38a, må anvendes

til offentligt grønt friareal og parkering.

Den del af området, som udgøres af del af matr.nr. 42d, må anvendes

enten til privat grønt friareal til bebyggelsen på ejendommen

matr.nr. 42a eller til offentligt grønt område.

4. Udstykning

4.01 Udstykninger må kun foretages i overensstemmelse med planens

principper.

5. Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.01 Lokalplanområdet skal vejbetjenes ved eksisterende overkørsel til

Vestergade, - principielt placeret som vist på kortbilag nr. 2. Endvidere

må Smedestræde anvendes i forbindelse med parkering på

det grønne areal. I forbindelse med inddragelse af Smedestræde

som adgangsvej skal overvejes, hvorvidt strædet skal gøres ensrettet

og evt. kun åbent i forbindelse med særlige arrangementer.

Delområde I

5.02 Der udlægges areal til adgang og parkering med principiel

beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2.

Ejendommene matr.nr. 42a, 42c og 43 har vejret langs lokalplanområdets

vestlige afgrænsning via det i lokalplanen udlagte areal

til adgang og parkering.

5.03 Der udlægges areal til stiforbindelse / kajpromenade med

principiel beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2.

5.04 Der udlægges areal til ankomstarealer / torvepladser med principiel

beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2.

5.05 Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 75 m 2 bruttoetageareal til

ændret anvendelse og ny bebyggelse. Endvidere vil der ved etablering

af forsamlingslokaler o.lign. herudover skulle foretages en

konkret vurdering af parkeringsbehovet. Parkering skal forlods

etableres indenfor delområde I, derefter i passende omfang indenfor

delområde II.

Dersom det krævede antal parkeringspladser ikke kan etableres på

hensigtsmæssig måde indenfor lokalplanens delområder, kan der

med Skælskør Kommunes tilladelse ske indbetaling for de manglende

parkeringspladser til parkeringsfonden.

15


Lokalplan

5.06 Parkeringspladser skal anlægges i mindst 5 m længde og 2,4 m

bredde.

For hver 25 parkeringspladser skal der etableres mindst 1 handicapparkeringsplads

i mindst 5 m længde og 3 m bredde.

Manøvreareal foran parkeringspladser skal anlægges i mindst 7 m

bredde.

5.07 Ved anlæg af adgangsveje, parkeringsarealer, ankomstarealer og

stiforløb skal der i størst muligt omfang skabes niveaufri tilgængelighed

for handicappede.

Delområde II

5.08 Der udlægges areal til supplerende parkeringsmulighed med

principiel beliggenhed som vist på kortbilag 2. I forbindelse med

anlæg af dette område er det muligt at etablere vejadgang til Vestergade

14B.

5.09 Der må kun etableres let befæstelse i form af græsarmering og

grus i delområdet, således at arealet fortsat fremstår som et grønt

område.

6. Tekniske anlæg, forsyning og miljøforhold

6.01 Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaknet med henblik

på afledning af spildevand til Skælskør Renseanlæg.

6.02 Ny bebyggelse skal tilsluttes de forsyningsvirksomheder, som i

øvrigt forsyner nærområdet, på de for disse forsyningsvirksomheders

til enhver tid gældende betingelser.

6.03 Ny bebyggelse skal tilsluttes et fællesantenneanlæg. Der må ikke

opsættes individuelle antenner udvendigt på bebyggelse, herunder

parabolantenner.

6.04 Alle forsyningsledninger skal fremføres i jord.

6.05 Udvendig belysning skal særskilt godkendes af Skælskør

Kommune. Til gadelys, på torv langs kanalen samt på parkeringsarealer

skal anvendes Skælskør Lampen. På bygninger kan efter

konkret vurdering godkendes anden lampetype.

6.06 Der må ikke ske byggeri, anlæg eller større beplantnings- og

gravearbejder nærmere områdets deklarationsbeskyttede kloakledning

og regnvandsledning end en 2 m bred beskyttelseszone på

hver side af ledningernes midte, ligesom ledningerne altid skal være

tilgængelige for eftersyn og reparationsarbejder.

En udnyttelse af byggefelterne i den nordlige del af lokalplanområdet

forudsætter, at der med tilladelse af ledningsejer og Skælskør

Kommune kan ske en omlægning af ledningen.

De deklarationsbeskyttede ledninger er vist med principiel beliggenhed

er på kortbilag nr. 1.

16


Lokalplan

7. Bebyggelsens omfang og placering

For nybyggeri indenfor lokalplanområdet fastsættes en laveste

sokkelkote på +1,45 m DVR90.

Vandstanden vil nå eller overskride kote 1,45 DVR90 i gennemsnit

en gang pr. 50 år. Dermed vil en af forudsætningerne for at kunne

få erstattet oversvømmelsesskader i henhold til ”Lov om erstatning

forårsaget af stormflod” være opfyldt.

Delområde I

7.01 Bebyggelsesprocenten for delområde I som helhed må ikke

overstige 100.

7.02 Ny bebyggelse skal placeres indenfor det angivne byggefelt, som

vist på kortbilag nr. 2.

7.03 Ny bebyggelse må maks. opføres i 2½ etage, maks. bygningshøjde

12 m.

7.04 Udenfor byggefelterne kan der kun etableres mindre bebyggelse/anlæg,

som er nødvendige for drift eller teknisk forsyning i området,

og under forudsætning af, at disse kan indpasses diskret i

omgivelserne.

Delområde II

7.05 Der må principielt ikke opføres bebyggelse i delområdet.

Dog kan der undtagelsesvis etableres mindre bebyggelse/anlæg,

som er nødvendige for drift eller teknisk forsyning i området, og

under forudsætning af, at disse kan indpasses diskret i omgivelserne.

Der kan på det offentlige grønne friareal, som udgøres af del af

matr.nr. 38a, placeres belysningsarmaturer jf. § 6.05, bænke, affaldsspande

o.lign. efter et af kommunen fastlagt design.

8. Bebyggelsens ydre fremtræden

8.01 Ny bebyggelse skal fremstå med et godt arkitektonisk helhedspræg,

som kan leve op til områdets særlige anvendelse, beliggenhed

og oplevelsesmæssige kvaliteter.

8.02 Ombygning af eksisterende bebyggelse og opførelse af ny

bebyggelse skal ske med respekt for den bymæssige sammenhæng

og de fremherskende proportioner og farver i den omgivende historiske

købstadsbebyggelse.

Udformning og farvesætning af facader og skilte skal respektere

intentionerne i lokalplan nr. 62 ”Rammelokalplan for Skælskør

Bymidte” med bilag ”Facader og Skilte”.

8.03 Ombygning af eksisterende bebyggelse og opførelse af ny

bebyggelse skal ske med en taghældning på 20 - 50 grader. Herudover

kan Byrådet efter særlig vurdering af den arkitektoniske kva-

17


Lokalplan

litet godkende, at tage udføres i andre former, dog kan større arealer

med flade tage ikke godkendes.

8.04 Tagbeklædning skal være røde vingetegl af traditionel gl. dansk

model, forpatineret falset zink eller falset kobber. Ovenlys i form

af samlede løsninger af høj arkitektonisk kvalitet kan tillades. Til

tagrender skal anvendes zink eller kobber.

8.05 Til udvendige bygningssider skal anvendes gedigne byggematerialer

så som filtsede teglsten, glas, kobber, natursten el.lign. Herudover

kan anvendes træ som muligt materiale på en del af facaden,

f.eks. i forbindelse med faste solafskærmninger o.lign. Mindre enkeltelementer

så som f.eks. søjler o.lign. kan udføres i andre materialer.

Materialet skal forelægges kommunen til særlig godkendelse.

8.06 Til farvesætning af udvendige bygningssider skal overvejende

anvendes dæmpede nuancer. Der skal i udstrakt grad tages hensyn

til de omkringliggende, bevaringsværdige og fredede bygninger.

Farveholdningen skal være ensartet for den samlede bebyggelse.

Farvesætning skal forelægges kommunen til særskilt godkendelse.

8.07 Skilte og øvrigt udeinventar skal i design og opsætning fremstå

ensartede for området som helhed, ligesom man skal følge de retningslinier

for udeinventar på gader og pladser i Skælskør midtby

som er fastlagt af kommunen.

Facadeskilte skal tilpasses bygningens proportioner, facadeopdeling

og arkitektoniske særpræg.

Der må ikke opsættes lysskilte bortset fra coronabelysning o.lign.

indirekte belysning.

Belysning af skilte skal ske fra en diskret og velafskærmet lyskilde,

som ikke forårsager blændingsgener for omgivelserne.

Al skiltning samt udeinventar skal særskilt godkendes af kommunen.

9. Ubebyggede arealer

9.01 Skælskør Kommune skal forelægges og godkende en samlet

indretnings- og beplantningsplan for alle ubebyggede arealer.

Planen skal redegøre for terrænreguleringer, handicaptilgængelighed

på vej- og stiarealer samt de anvendte plantearter til nyplantning.

Derudover skal planen redegøre for belægning, samt placering af

belysning, skilte og andet inventar på udearealerne.

9.02 Både, campingvogne og uindregistrerede biler må ikke opbevares

på ubebyggede arealer.

9.03 Der må ikke forekomme permanent oplagring af materialer på

ubebyggede arealer.

18


Lokalplan

Delområde I

9.04 Der skal udlægges areal til opsamling af sorteret affald i

tilknytning til bebyggelsen i delområdet.

Placering og indretning skal godkendes af Skælskør Kommune.

Arealet skal afskærmes med beplantning eller hegn, der i materiale-

og farvevalg tilpasses områdets bebyggelse.

9.05 Opstilling af containere til storskrald o.lign. må kun ske med

Skælskør Kommunes særlige tilladelse.

Delområde II

9.06 Belægning i området må ikke etableres som en fast eller tæt

belægning, men skal udelukkende kunne tjene til at forstærke

græssets modstandsdygtighed overfor slitage.

Belægning skal udformes således, at området stadig fremtræder

som et grønt areal.

9.07 Der udlægges areal til et afskærmende plantebælte i 3 m´s bredde

langs delområdets sydgrænse, - i princippet som vist på kortbilag

nr. 2.

På det udlagte areal skal der etableres og vedligeholdes en 2,5 m

bred afskærmende beplantning af hårdføre arter af egnstypiske buske,

som kan opnå en højde på max. 1½ - 2 m.

9.08 Dr. Margrethes Eg samt 2 andre større ege, som er markeret med

særlig signatur på kortbilag nr. 2, må ikke fældes uden Byrådets

godkendelse, men skal plejes og vedligeholdes.

9.09 Vedligehold af udearealer og udeinventar skal foretages af

grundejer og udføres med en standard, som kan leve op til områdets

anvendelse, eksponerede beliggenhed og oplevelsesmæssige

kvaliteter.

Dog foretages græsslåning på det private, grønne friareal på

matr.nr. 42d samt pleje af Dronning Margrethes Eg fortsat af

Skælskør Kommune indtil anden aftale evt. træffes.

10. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

10.01 Ændret anvendelse eller ibrugtagning af ny bebyggelse må ikke

ske, før

• der er foretaget tilslutning til forsyningsvirksomheder, som

nævnt under pkt. 6.01 – 6.03,

• der er etableret det krævede antal parkeringspladser til den enkelte

bebyggelse, jfr. pkt. 5.05, og

• der er etableret affaldsplads til bebyggelsen jf. pkt. 9.04.

Ibrugtagning af det supplerende parkeringsareal i delområde II må

ikke ske, før

• der er etableret afskærmende beplantning, jf. pkt. 9.07.

19


Lokalplan

11. Lokalplaner og servitutter

11.01 Der skønnes ikke at være tinglyst servitutter indenfor lokalplanens

område, som er i uoverensstemmelse med lokalplanen.

11.02 Lokalplan nr. 62 "Rammelokalplan for Skælskør Bymidte” fra

marts 1991 med bilag ”Facader og Skilte” fra maj 1990, skal fortsat

være gældende for det område, der er omfattet af nærværende

lokalplan.

12. Vedtagelsespåtegning

Således endeligt vedtaget i h.t. Lov om planlægning af 18. august

2004, § 27.

Skælskør Byråd den 25. feb. 2005.

I henhold til § 30 i Lov om planlægning er Byrådets endelige vedtagelse af

foranstående lokalplan offentlig bekendtgjort den 1. marts 2005.

Lokalplanens retsvirkninger indtræder fra bekendtgørelsens dato.

20


Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 1997 - 2008

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 1997 – 2008

Med henblik på en ændring af kommuneplanens rammebestemmelser

for området 00G2 Lagunen er der udarbejdet følgende nye

bestemmelser :

Delområde 00 G2

Nugældende rammebestemmelse :

Anvendelse og zone

• Grønt område.

Forslag til supplerende, nye ramme-bestemmelser for anvendelse

af ramme-området:

Anvendelse og zone

• Grønt område, parkering.

Lokalplan nr. 133 for et område til bibliotek og andre offentlige og

kulturelle formål ved Vestergade åbner, indenfor rammeområde

00G2, mulighed for anvendelsen grønt område med supplerende

parkering ved større kulturelle arrangementer o.lign.

Ændringen af rammebestemmelserne skal forstås således, at den

eksisterende status, som er grønt område, parkering, fastholdes

som områdets fremtidige anvendelse.

Kort over delområde 00G2

21


Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 1997 - 2008

Vedtagelsespåtegning

Således endeligt godkendt i h.t. Lov om planlægning af 18. august

2004, § 27.

Skælskør Byråd, den 24.februar 2005

22

More magazines by this user
Similar magazines