02.11.2013 Views

LApmedlemsblad

LApmedlemsblad

LApmedlemsblad

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LAp<br />

medlemsblad<br />

medlemsblad<br />

e f t e r å r 0 9 | n r . 3 | å r g a n g 1 1<br />

L a n d s f o r e n i n g e n A f n u v æ r e n d e o g t i d l i g e r e p s y k i a t r i b r u g e r e


LAp<br />

medlemsblad<br />

medlemsblad<br />

e f t e r å r 0 9 | n r . 3 | å r g a n g 1 1<br />

medLemSBLAdet LAp er medLemSBLAd for:<br />

LAP - Landsforeningen Af nuværende og<br />

tidligere Psykiatribrugere<br />

AdreSSe:<br />

Medlemsbladet LAP, Store Glasvej 49,<br />

5000 Odense C, Tlf: 66 19 45 11<br />

redigereS Af ArBejdSgruppe,<br />

AnSvArShAvende overfor preSSeLoven:<br />

Hanne Wiingaard, Tlf. 55 50 01 51<br />

korrektur:<br />

Karl Bach Jensen<br />

trykt hoS:<br />

npc tryk a/s, Næstved<br />

LAyout:<br />

npc tryk a/s, Næstved<br />

tekniSk AnSvArLig:<br />

Hanne Wiingaard<br />

opLAg:<br />

2.000 eksemplarer<br />

Navngivne indlæg udtrykker ikke nødvendigvis<br />

LAP’s holdninger.<br />

Indlæg bedes indsendt til LAP pr. e-mail:<br />

lap@lap.dk. Deadline til næste nr. er: 1. november 2009.<br />

Alle indlæg, der optages til bladet bliver også lagt<br />

ud på LAP´s hjemmeside. www.lap.dk<br />

ArBejdSgruppe for dette BLAd er:<br />

Hanne Løvig, Kirsten Dam, Steffen Østergaard,<br />

Inger-Liss Christoffersen, Michael Krogh og<br />

Hanne Wiingaard<br />

forSidefoto:<br />

Hanne Wiingaard<br />

Indhold<br />

10 år er gået 3<br />

En god – en dårlig samtale – hvad er en samtale ? 4<br />

Årets lovhøst 08/09 5<br />

Et studie i hjernen, forelskelse og sex 6<br />

Tale ved jubilæumsreception 8<br />

D et talte ord gælder 10<br />

Reception og 10 års jubilæum i et hug 13<br />

En dag i troldehaven 15<br />

Operation LAP slår til igen -<br />

denne gang viser vi ingen nåde 17<br />

Livsstilscenteret 17<br />

Stemmer, stemmer, stemmer 18<br />

Brug bisidder 18<br />

”Håndbog for psykiatribrugere og<br />

pårørende. Kend dine rettigheder” 19<br />

Bazaren for socialt udsatte 20<br />

Opgør med ord der støder og udstøder 21<br />

Psykiatrien 23<br />

TIL ALLE SOMMERLEJRDELTAGERE ! 24<br />

SOMMERLEJR 24<br />

Digte 25-26<br />

Oprør - Opgør - Opbrud? 27<br />

Digt 28<br />

LAP's 6. sommerlejr 29<br />

Min personlige oplevelse med De Splittergale 30<br />

Grundforeninger 31-32<br />

Kollektive medlemmer 31-32<br />

Krogs-Krog Bagsiden


Leder: hAnne WiingAArd og Steen moeStrup, fu<br />

10 år er gået<br />

vi takker alle dem, som kom forbi d.<br />

16. september og hjalp os med at<br />

holde vores jubilæum. Især takker<br />

vi beskæftigelsesminister Inger Støjberg<br />

og borgmester Jan Boye for de fine taler.<br />

Vi glæder os over de mange fine ord og<br />

gaver, som vi sætter stor pris på.<br />

vi er menneSker med føLeLSer<br />

Vi er mennesker, som alle andre i samfundet,<br />

og vi har også følelser. Alle mennesker<br />

har følelser. Ikke alle er lige meget i deres<br />

følelser, men for at arbejde med sig selv<br />

må man nødvendigvis være i sine følelser.<br />

Mærke ens krop og hvordan den faktisk er<br />

et lager af de følelser, som vi har oplevet.<br />

Især de uafklarede følelser fylder meget i<br />

vores krop.<br />

Det er netop dem, som skal frem i lyset,<br />

når vi går i terapi. Det er de følelser, som<br />

man har gået og rumlet med for sig selv<br />

i årevis, der kommer frem og viser deres<br />

sande ansigt. De følelser, som både kan indeholde<br />

vrede og frustrationer såvel som<br />

glæde og gråd. At reagere fysisk, måske<br />

endda udad, ved forskellige former, der<br />

kan ligne vold eller kan opfattes som vold,<br />

er en del af det at løsne op for traumer og<br />

gamle indestængte følelser.<br />

Imidlertid er vores terapeuter og personalet<br />

i det hele taget ikke rigtig klar over<br />

denne sammenhæng, mellem hvad de siger<br />

og gør, og hvordan det kan komme til<br />

udtryk fra os. Ofte handler det om at være<br />

parat til at tackle en situation fornuftigt.<br />

Ikke at overreagere og kunne hjælpe brugeren<br />

med at sætte ord på sine følelser.<br />

Imidlertid er det efterhånden blevet regelen<br />

mange steder, at såvel fysiske som<br />

verbale udskejelser bliver anmeldt som<br />

vold og behandlet efter den skærpede<br />

lov om vold mod tjenestemand i funktion.<br />

Det er ikke en hensigtsmæssig måde, tingene<br />

har udviklet sig på. Og det betyder,<br />

at man ofte får en dom til behandling, uden<br />

at være farlig for sine omgivelser under<br />

normale omstændigheder. Der er en stigning<br />

i antallet af behandlingsdømte, men<br />

dette er lige netop på det nævnte område<br />

og der burde i virkeligheden gælde særlige<br />

regler. Som hovedregel burde området<br />

være fritaget for mulighed for retsforfølgelse.<br />

Et terapeutisk forløb, hvor sindet<br />

aldrig kommer i kog, er ikke en givende<br />

terapi og må blot siges at være en slags<br />

overfladisk snak. Et af problemerne ved<br />

retsforfølgelsen af især indlagte patienter<br />

er, at der som regel ikke findes nogen<br />

uvildige vidner, som kan tale patientens<br />

sag. Hvorimod der findes adskillige, ofte<br />

kolleger til ”forurettede”, som absolut ikke<br />

kan siges at være uvildige i forhold til at<br />

tale personalets sag. Det vil således være<br />

meget svært at få et retvisende billede af,<br />

hvordan patienten evt. er blevet provokeret<br />

af personalet.<br />

Faktisk bør provokationerne være en del<br />

af dagligdagen på et behandlingssted,<br />

hvorfor det er helt absurd, at begynde at<br />

straffe patienterne. Især ikke da de visse<br />

steder kan være tvunget til at opholde sig<br />

det givne sted p.g.a. uligevægtighed.<br />

Det burde være indlysende, at patienter<br />

der er spændt fast, føler sig provokeret.<br />

Og derfor vil benytte enhver mulighed for<br />

f.eks. at slå fra sig med et bækken eller<br />

andet, de får i hænderne. Det er jo alment<br />

kendt på så mange andre områder, at vold<br />

avler vold. Og at spænde et menneske<br />

fast er vel egentlig en voldelig handling.<br />

I hvert tilfælde vil den fastspændte føle<br />

det sådan.<br />

vi BLiver det vi SpiSer<br />

Nu er det meldt ud i medierne, at gluten og<br />

mælkeallergier kan være årsag til autisme<br />

og skizofreni. Ingen har på falderebet for<br />

denne leder modsagt budskabet, som kom<br />

frem i TV-avisen 2. september. Der er to<br />

forskningsforsøg i gang i Danmark, hvor<br />

sammenhængen undersøges. Mange ved<br />

det allerede, endnu flere har ikke den viden<br />

om, at en kostændring kan være en<br />

revolution for deres liv.<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k<br />

3


Af Steen moeStrup<br />

en god – en dårlig samtale<br />

– hvad er en samtale ?<br />

når samtaler bliver et spørgsmål om at<br />

tabe og vinde, så bliver de svære at<br />

føre. Den gode samtale handler om i<br />

fællesskab at skabe et rum, hvor man kan<br />

udvikle en idé, diskutere en handling eller<br />

finde andre veje til ens opgaver i livet. En<br />

samtale er en dialog mellem to eller flere<br />

personer, som bliver ført på et eller andet<br />

niveau og ud fra en eller anden anledning,<br />

som kan være bestemt af den ene eller<br />

flere af personerne, der deltager.<br />

Formålet med samtalen bestemmes af<br />

den gruppe eller enkelt personer i den<br />

gruppe, som er med i samtalen. I princippet<br />

behøver ikke alle at deltage aktivt<br />

i samtalen, det kan være lige så vigtigt, at<br />

der er nogle, som lytter. I det hele taget<br />

er det væsentligt, at man føler, der bliver<br />

lyttet til det, som man siger, for ellers er<br />

det ligegyldigt, om man kommer til orde,<br />

og så falder niveauet for interessen og<br />

dermed udbyttet og viljen til at ville investere<br />

i samtalen. Niveauet for samtalen<br />

er altså både afhængig af den intensitet,<br />

der lyttes med, og det niveau, hvormed<br />

man bringer ting ind i samtalen.<br />

En samtale kan springe rundt mellem flere<br />

emner eller fra emne til emne, og det er<br />

deltagerkredsen som sætter dagsorden<br />

på dette. Er man ikke enige om i hvilket<br />

omfang, der skal være struktur på samtalen<br />

eller hvilken form for struktur, der<br />

skal være på samtalen, bliver det ofte<br />

en kamp mellem deltagerne at få lov at<br />

bestemme dette. Dermed kan den kamp,<br />

som opstår, og den energi som bindes i<br />

kampen, vinde kampen om energi, der er<br />

til rådighed for samtalen. Hvilket betyder,<br />

at samtalen bliver indholdsløs.<br />

At en samtale bliver en indholdsrig samtale,<br />

behøver ikke at afhænge af de forskellige<br />

personers niveau for viden på<br />

området. For de personer, som lytter opmærksomt<br />

og interesseret, og som stiller<br />

spørgsmål eller blot får en eller flere parter<br />

til at fortælle/samtale om nogle ting,<br />

kan være lige så vigtige inspiratorer for<br />

udvikling af viden som de personer, der<br />

kan bidrage med ny viden. En person, der<br />

fortæller om et område, vil ofte opleve,<br />

at få ny viden om netop dette område,<br />

ved blot at skulle videre formidle viden<br />

til andre.<br />

Frustrationerne kan opstå, når flere mennesker<br />

er samlet om en samtale, men ikke<br />

er enige om, hvad form eller indhold skal<br />

være. Den enkelte kan også blive frustreret<br />

over, at der hele tiden bliver ført nye<br />

ting på bordet i en samtale, især når det<br />

er emner, som ikke umiddelbart hænger<br />

sammen. Det kan imidlertid godt være<br />

en aftalt dagsorden, at man blot kommer<br />

med de indsatser i samtalen, som falder<br />

en ind. Dette vil ofte blive betegnet som<br />

en sludder mellem folk.<br />

I denne form er man ikke forpligtet til at<br />

høre efter, hvad den anden siger, endsige<br />

forholde sig til indholdet, man kan lade<br />

den anden tale, til man finder lejlighed til<br />

at afbryde og komme med sin indsats i<br />

samtalen. Pointen er her, at det som<br />

det egentlig handler om, er at den<br />

enkelte får sat ord på nogle ting,<br />

og der foregår en eller anden<br />

spredt samtale. Ofte vil det<br />

være mere for hyggens skyld<br />

end for det faglige udbytte af<br />

samtalen, at sådanne samtaler<br />

afvikles.<br />

Det kan imidlertid give den<br />

enkelte en masse ny viden,<br />

som man senere kan bearbejde,<br />

både i forholdet<br />

til ens egne oplevelser af<br />

ting og i forhold til, hvad der beskæftiger<br />

andre mennesker.<br />

En del bliver faktisk meget frustreret<br />

over denne form for samtaler, fordi den<br />

giver dem meget inspiration til mange<br />

nye tanker, som de egentlig gerne ville<br />

vende seriøst og detaljeret i en samtale,<br />

hvor emnet blev fastholdt gennem længere<br />

tid. Og hvor udgangspunktet i højere<br />

grad er at udvikle et emne og debattere<br />

det med henblik på at få det belyst fra<br />

flere synsvinkler.<br />

Resultatet og udbyttet af en samtale kan<br />

således måles ud fra mange niveauer, og<br />

hvorvidt man er tilfreds eller glad for en<br />

samtale afhænger i høj grad af, hvad man<br />

forventer af denne. Og derfor kan det<br />

være væsentligt på forhånd at gøre sig<br />

klart, hvad man forventer af en samtale.<br />

Samt at afstemme dette med de øvrige<br />

deltagere i samtalen. Det bedste er jo,<br />

hvis alle føler, de får noget med fra samtalen.<br />

Og har lyst til at gentage den.<br />

4<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k


Af erik oLSen, juridiSk konSuLent for LAp<br />

når folketinget til grundlovsdag går<br />

på sommerferie, er det tid at gøre<br />

status over, hvordan folketingsårets<br />

lovhøst har været. For psykiatribrugerne<br />

er der sket flere nye ting, hvor jeg vil<br />

nævne nogle af de mere betydningsfulde.<br />

Det overordnet set klart vigtigste var, da<br />

Folketinget den 28. maj 2009 enstemmigt<br />

godkendte ratifikationen af FN´s konvention<br />

af 13. december 2006 om rettigheder<br />

for personer med handicap.<br />

Konventionen er fulgt med betydelig interesse<br />

i LAP, da den forventes at kunne<br />

få stor betydning også for psykiatribrugernes<br />

vilkår og rettigheder. I sidste<br />

nummer af LAP-bladet var der optrykt<br />

det høringssvar, som LAP havde afgivet<br />

til beslutningsforslaget.<br />

Efter konventionen påtager Danmark sig<br />

den folkeretlige forpligtigelse til at indrette<br />

sin lovgivning og sin administrative<br />

praksis således, at konventionens krav<br />

opfyldes. Det er i forbindelse med ratifikationen<br />

regeringens vurdering, at der<br />

ikke er behov for følgelovgivning.<br />

Socialudvalget understreger i sin betænkning,<br />

at konventionens principper<br />

er forpligtende og retningsgivende for<br />

deltagerlandene i fortolkningen og implementeringen<br />

af konventionen.<br />

Ratifikationen omfatter dog endnu ikke<br />

tillægsprotokollen, der giver personer<br />

med handicap og deres organisationer<br />

Årets lovhøst<br />

08/09<br />

mulighed for at rette henvendelse til FNkomiteen<br />

for rettigheder for personer<br />

med handicap, hvis de mener, der er sket<br />

krænkelser i forhold til konventionen.<br />

I hvilket omgang også psykosocialt handicappede<br />

omfattes af konventionen blev<br />

ikke nærmere omtalt under folketingsbehandlingen,<br />

men det fremgik dog af et<br />

svar fra ministeren, at sindslidende ikke<br />

var omfattet af ledsageordningen efter<br />

servicelovens § 97, men af støtte- og<br />

kontaktpersonordningen efter § 99.<br />

LAP har således fremover en stor opgave<br />

med at få bedst mulige vilkår for psykiatribrugerne<br />

med støtte i den nye konvention.<br />

Der er dog også andre ting, der er værd at<br />

fremhæve fra det afsluttede folketingsår.<br />

For de interesserede er lovforslagets nummer<br />

nævnt i parentes. For dem der er i arbejde,<br />

er der kommet nye regler (L165) om<br />

en styrket beskæftigelsesrettet indsats<br />

over for sygemeldte. Den sygemeldte har<br />

f.eks. nu ret til at få udarbejdet en fastholdelsesplan.<br />

Der er også blevet bedre muligheder for<br />

selvvalgt uddannelse for dagpengemodtagere<br />

(L182) og endeligt er jobindsatsen nu<br />

samlet hos de kommunale jobcentre.<br />

For førtidspensionister sker der (L194) en<br />

forhøjelse af pensionstillægget pr. 1/1 2010.<br />

Pensionsberegning er som bekendt en<br />

meget vanskelig kunstart, så man bør evt.<br />

kontakte sin kommune og få oplyst, hvad<br />

det helt konkret betyder for den enkelte<br />

pensionist.<br />

Af mere eksotiske ting kan nævnes, at hele<br />

sagsområdet om tvang i psykiatrien på<br />

Grønland nu er overgået til hjemmestyret.<br />

Til gengæld fik vi endnu ikke den bebudede<br />

reform af patientklagesystemet.<br />

Den udvidelse af behandlingsretten (L178)<br />

- der tidligere er givet til børn og unge - omfatter<br />

nu også voksne. Der er således mulighed<br />

for - hvis der er forløbet mere end<br />

2 måneder efter henvisningen – at blive<br />

behandlet på et andet sygehus eller klinik.<br />

Det vil sige, der sker en ligestilling med patienterne<br />

på andre sygdomsområder.<br />

Det er naturligvis af pladsmæssige grund<br />

ikke muligt her at gennemgå de enkelte<br />

lovændringer i detaljer, men LAPs juridiske<br />

service hjælper selvfølgelig gerne dem, der<br />

har brug for praktisk rådgivning i forbindelse<br />

deres egen sag.<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k 5


Af Steen moestrup Redigeret af Inger-Liss Christoffersen<br />

Et studie i hjernen, forelskelse og sex<br />

Sexologforeningen – Hjernemand – der<br />

forskes i forskellige typer bevidsthedsformer.<br />

Ridt gennem hvordan vi måler hjernen<br />

og hvad forskellige undersøgelser har vist<br />

om sammenhængen? Findes hjernens sexcenter?<br />

Her følger forskellige former for<br />

bevidsthed:<br />

Formel på forelskelse: Det er en følelse<br />

af hurtigt opstået, heftig, men ofte tillige<br />

flygtig kærlighed. Hvor kærlighed er et navn<br />

for tusinde følelser, der spænder fra en mere<br />

overfladisk og kortvarig sympati op til den<br />

dybeste og varigste opfyldelse, et menneske<br />

kan opleve. Man fungerer ikke normalt,<br />

når man er forelsket.<br />

Seksualitet: Ifølge WHO.<br />

Hvordan hjernen virker<br />

Hjernens komponenter<br />

Hjernens funktioner<br />

Måling af hjerneaktivitet<br />

Påvirkning af hjerneaktivitet.<br />

Hjernen<br />

En plastisk, valnøddelignende masse, hvor<br />

der er forskel på mandens og kvindens<br />

hjerne. Manden har 23 milliarder hjerneceller<br />

og kvinder 19 milliarder. Der er kompleks<br />

kommunikation mellem højre og venstre<br />

hjernehalvdel, hvor man kun anvender ca.<br />

en tiende del af kapaciteten. Hjernen vejer<br />

1½ kilo og hjernecellerne hænger sammen.<br />

Neurotransmittere: Endorfiner, dopamin,<br />

her findes 200 forskellige og der findes i alt<br />

300 forskellige slags nerveceller.<br />

Dopamin: Kan øges ved indtag af bl.a. chokolade,<br />

nødder, kokain, amfetamin.<br />

Nervesystemet<br />

Den centrale og den perifere. Frontallappernes<br />

dysfunktioner gør det svært at vise<br />

empati, og giver udslag i depression.<br />

Hvis dele af tindingelappen fjernes, kan der<br />

opstå hypersexlyst.<br />

6<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k<br />

Rygmarvens hjerneceller<br />

Sympatisk – Parasympatisk<br />

Sympatisk system: Er lig med frygt, kamp,<br />

flugt, hjertet slår hurtigere, tarmen holder<br />

op med at fordøje, hvis man er stresset.<br />

Parasympatisk system er lig med at mænd<br />

får rejsning.<br />

Nerveceller: Kemiske signaler kører kontinuerligt<br />

mellem hjernecellerne.<br />

Seksualiteten påvirker bl.a. sygdomme som<br />

multipel sklerose, alkoholisme, diabetes og<br />

nervebetændelse.<br />

Transmitterfrigivelse: Transmittere i synapsen.<br />

Dopamin, serotonin, noradrenalin<br />

og endorfin er de vigtigste signalstoffer.<br />

Aminosyrer, GABA, glutamate, glycine, biogene<br />

aminer, noradrenalin, VIP, Neuroaktive<br />

peptider, somatostatin.<br />

Måling af nervesystemets funktion:<br />

Man kan måle varme, lave elektriske målinger,<br />

hastighed på input og output, reflekser<br />

samt scanne.<br />

Andre prøver: Koldt og varmt vand i ørerne,<br />

er tjek på om hjernestammen fungerer.<br />

Sanser: Syn, hørelse, balance, føle smerte,<br />

kunne smage og lugte.<br />

Output: Muskler, hormoner. Scanning af<br />

hjernen: Tjekke om man kan se farver.<br />

Søvnspjæt.<br />

Man kan undersøge hjernen på<br />

flere måder og finde sygdomme<br />

der:<br />

EEG = elektriske hjernebølger<br />

SPECT = radioaktive scanner<br />

PET= sukkerstof …scanning<br />

MRI: Funktionel MR scanner.<br />

Interessant iagttagelse er at 2-5 % af patienterne<br />

opgives til at scanne pga. klaustrofobi.<br />

Magnetisk resonans = RF-puls, MR-signal.<br />

Der tages billeder i forskellige tilstande:<br />

Hvile, aktiv.<br />

Medicin påvirkes af hjerneaktivitet og sanser.<br />

Impuls via hjernen = Tiden indtil en muskel<br />

bevæger sig, kan være indikator for sygdomme.<br />

Handling: Drivkraft, motivation<br />

Mål: Belønning. Hvilken belønning: Følelser<br />

Gennemsigtighed: Bevidsthed<br />

Motivation: Fysiologiske behov såsom sult,<br />

tørst, undgåelse af smerte.<br />

Andre biologiske behov er sex, at være forældre,<br />

aggression.<br />

Social og kulturel kontekst, fitness, velvære,<br />

status, oplevelse af mening, frihed.<br />

Belønning: Forventningen af belønningen<br />

kan måles i de forskellige hjerneceller.<br />

Følelser, personlighed, bevidsthed, farve.<br />

Først skal vi lære hvordan følelserne styrer<br />

os. Aber vil betale for sexede billeder.<br />

Sex og lidt juice - kontra meget juice - herved<br />

kan man måle hvor meget sex betyder.<br />

Kokain: Smertestillende, bedøvende, i dag<br />

mest et misbrugsstof.<br />

Forskellige former for kærlighed:<br />

Gensidig kærlighed, omsorg, narcissisme,<br />

forældrekærlighed, to af samme køn, ulykkelig<br />

kærlighed, børns kærlighed, spirituel<br />

kærlighed, kærlighed til verdenen, kærlighed<br />

til mad, nærhed, samhørighed. Kærlighed<br />

til mange ting, lyst, begær. Kærlighed til<br />

partner.<br />

Hvorfor elsker vi som vi gør?<br />

Drive og social tilknytning<br />

Mænd: Unge og smukke kvinder<br />

Kvinder: Penge, uddannelse og position hos<br />

mænd


Tillærte faktorer som viser kærlighed: Blomster,<br />

chokolade, kærlige ord, tøjdyr, læder<br />

m.m.<br />

Kemi mellem mennesker er velkendt, familiestrukturer,<br />

noget andet som træder i<br />

kraft. Spotter man nogen som agerer ligesom<br />

forældre, kan man hente noget omsorg.<br />

Mandens fysik, læreren er den mest attraktive,<br />

der er noget krybdyrhjerne, status,<br />

værdier: Hvordan vil jeg gerne ses, seksuallyst,<br />

sikkerhed.<br />

hvAd viL det Sige At eLSke? definitionen<br />

er forSkeLLigt frA kuLtur<br />

tiL kuLtur.<br />

Drive mod kærlighed og sex.<br />

Belønning, huske at spise, drikke og have sex<br />

(udløser dopamin)<br />

Adfærd, der skal fremkalde romantiske følelser<br />

hos os selv og partner (udløser serotonin)<br />

Afslappet behagelig tilstand efter sex (udløser<br />

endorfiner)<br />

Hvis man er deprimeret er det svært at<br />

mærke kærligheden til en partner. Folk der<br />

har fået lykkepiller i mange år, har svært ved<br />

at opleve forelskelsen til sin partner.<br />

Knytte bånd<br />

Oxytocin<br />

Vasopressin<br />

Både frigivelse og receptorer er nødvendigt.<br />

ekSempLer:<br />

En mor giver sit barn bryst, elsker sit barn,<br />

fordi oxytocin udløses og påvirker psyken.<br />

Brystvorter nulres, stimuleres og får livmoderen<br />

til at trække sig sammen og kan være<br />

med til at sætte fødslen i gang eller få den<br />

til at forsætte.<br />

Man frigiver oxytocin, når man spiser. Oxytocin-receptorer.<br />

Antallet kan afgøre, hvordan<br />

man reagerer. Når en kvinde får en rose,<br />

stiger hendes indholdsmængde af oxytocin.<br />

Kan vi se kærlighed på en scanning? JA!<br />

Hvad er det for en kærlighed, der bliver registret<br />

…..empati, …følelser…….tja ….<br />

Belønningsområderne er aktive. Nogle er<br />

aktive i den romantiske kærlighed, andre i<br />

den materielle.<br />

virkning:<br />

Samlejehyppighed øges.<br />

Sover hyppigere ved siden af en partner.<br />

Flere dates til kvinder<br />

Kysse mere - kvinder. Masturbation/onani<br />

uændret hos mænd/kvinder.<br />

Bøsser og lesbiske bliver påvirket af andre<br />

færomoner end de heteroseksuelle.<br />

Færomoner kommer ind via næsen. Meget<br />

tyder på at vi har dem og at man bruger<br />

dem til at finde partner.<br />

Farmakologisk påvirkning om 60-70 år - til<br />

den tid kan man få opfyldt sit kærlighedsbehov<br />

uafhængigt af andre.<br />

Om ca. 50 år kan man skabe orgasmen.<br />

Kilde : www.hjerne.info<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k 7


Af LiSe juL<br />

Tale ve d jubilæumsre<br />

jeg vil byde velkommen og sige tillykke til os alle sammen, fordi vi nu i 10 år har arbejdet<br />

for at gøre livet lettere for mennesker, der er blevet ramt af psykisk lidelse. Jeg<br />

blev selv shanghajet for 20 år siden, da der startede en psykiatribrugerbevægelse<br />

i Århus. Da lærte jeg det samme i den lokale psykiatribruger forening, som jeg har lært i<br />

LAP, nemlig at man kan blive inspireret, man kan give hinanden glæde, og man kan lære<br />

meget af mennesker, der er nået længere end en selv. Vi kan også irritere hinanden og<br />

gøre hinanden skidt tilpas, men sådan tror jeg det er i alle foreninger, hvor man brænder<br />

for en sag, og vil arbejde hårdt for at noget lykkes.<br />

LAP er en forening, der fra starten har skabt fællesskab mellem ligestillede, og hvor drivkraften<br />

er det frivillige arbejde. At arbejde frivilligt er et arbejde, som kan give både bøvl og<br />

glæde. Glæde, når man har nogle andre mennesker at spejle sig i. Glæde, når man har andre,<br />

der kan inspirere, og man får en øget kompetence til at yde et godt stykke politisk arbejde.<br />

Når man får folk til at lytte og får gennemført store projekter. Glæde, når man er med til at<br />

præge den politiske dagsorden og skabe bedre rammer for andre.<br />

LAP er blevet en forening, der på mange væsentlige punkter vinder respekt og anerkendelse.<br />

På kvalificeret vis har vi givet et modspil til de eksisterende tanker om, hvordan man skaber<br />

gode rammer om mennesker, der har været ramt eller er ramt af psykisk lidelse.<br />

Her har LAP specielt sat fokus på det der kaldes recovery, at det både er muligt og forventeligt,<br />

at man kan komme sig efter svære psykiske lidelser. Vi vil også fortsat sætte fokus<br />

på nødvendigheden af den samfundsmæssige inklusion, og vigtigheden af at systemerne<br />

indrettes sådan, at brugerne har mulighed for at træffe valg, når det gælder behandling.<br />

I LAP er vi en forening, der gerne taler de svages sag, - og gør det med stort engagement og<br />

glæde. Ofte udspringer det politiske engagement af en uret, som man føler er blevet begået<br />

mod en, men på et tidspunkt må man nødvendigvis hæve sig op over sin egen historie og<br />

skabe gode vilkår for andre.<br />

I LAP er vi mange, der har haft køreplansforstyrrelser i vores liv og er blevet ekskluderet<br />

fra mange vigtige samfundsmæssige sammenhænge. Her tænker jeg bl.a. på, at mange<br />

taler om, at man har en række tab. Måske har man ikke gennemført en uddannelse, måske<br />

har man mistet venner, eller måske har man ikke fået lov til at bevare tilknytningen til den<br />

arbejdsplads, man var på. Men hvad er det, der gør, at folk kan komme sig? Man kan spørge:<br />

Er det nedlæggelsen af de store institutioner? Er det forekomsten af psykofarmaka i midten<br />

af 50’erne? Nej. Det eneste, der faktisk gør, om folk har mulighed for at komme sig igen,<br />

det er om der er behov for en.Det er de samfundsmæssige konjunkturer, der afgør, om<br />

man kan komme sig igen. Om samfundet har behov for en. Som alle andre har mennesker,<br />

ramt af psykisk lidelse, et behov for ikke bare at være nogen der tager imod, men også at<br />

give noget igen.<br />

Det at give noget igen kan være mange ting, specielt hvis samfundet ikke er klar til at tage<br />

imod en, når man har fået det bedre og har rejst sig lidt igen. Her kan et frivilligt arbejde<br />

være noget, man giver sig i kast med - med stor entusiasme og energi. Det er her, man kan<br />

8 med lemsbl a d e t l a p<br />

• w w w. l a p. d k


ception<br />

få<br />

kompetence og udvikle sig, og det er her, man kan få netværk, også i de højere politiske<br />

kredse. I LAP er vi en forening, der interesserer os for de muligheder, lovgivningen giver<br />

nationalt og internationalt for den enkelte. Det er der mange, der ikke ved. At der er nogen,<br />

der bestemmer over det liv, jeg lever, og at det er lovgivningen i det land, hvor jeg lever,<br />

som sætter rammerne for de muligheder, jeg har i mit liv.<br />

I LAP er vi en forening, der hele tiden interesserer os for de tanker, der endnu ikke er tænkt.<br />

Sidste år gennemførte vi et stort undersøgelsesprojekt, der handlede om, hvordan man<br />

skaber muligheder for mennesker med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet. Det var et<br />

projekt, der blev gennemført med støtte fra arbejdsmarkedsstyrelsen, og hvor noget af<br />

det vigtigste var at sætte fokus på, hvad der sker, hvis man bruger handicapfaglige termer<br />

som rimelig tilpasning og kompensation, når det drejer sig om at gøre arbejdsmarkedet<br />

tilgængeligt for mennesker, der er eller har været ramt af psykisk lidelse.<br />

I LAP mener vi, det er vigtigt at øge den samfundsmæssige rummelighed og at det ikke<br />

nytter noget at psykiatribrugerne er klar til at tage fat, hvis samfundet ikke er rummeligt<br />

eller indstillet på, at vi må være der. Det er umiddelbart nemt at forstå, at hvis man sidder<br />

i en kørestol har man behov for en rampe for at begive sig ind på en arbejdsplads. Både for<br />

psykiatribrugerne selv, der skal i job, men også for arbejdsgiverne har man behov for at få<br />

udviklet en terminologi, så det er lettere at forstå, hvordan man skaber rum, så også men-<br />

nesker med erfaringer fra psykiatrien kan være med.<br />

Ikke alle mennesker, der er her i dag, og ikke alle, der rammes af psykisk lidelse, har haft<br />

langvarige køreplansforstyrrelser, hvor man har haft afbræk i sin karriere. Ikke alle har behov<br />

for langvarige processer for at komme sig igen. Men det er vigtigt at arbejde målrettet<br />

politisk med at psykiatribrugere på alle områder af livet får ret til at drømme, udvikle sig og<br />

give noget igen, som alle andre mennesker i samfundet.<br />

Her synes jeg specielt, det er vigtigt at mennesker med erfaringer fra psykiatrien får samme<br />

uddannelsesmæssige baggrund som resten af befolkningen, så vi kan gøre os kvalificerede<br />

til at komme i betragtning til samme typer af jobs. Man lever godt på overførselsindkomst<br />

her i Danmark, men det er også godt at være millionær og rig. Så mere af det!<br />

Før jeg råber hurra, vil jeg sige, at sidste år har jeg lavet en DVD fra LAP’s store konference<br />

om arbejdsmarkedsforhold, og hver af gæsterne kan tage en med hjem gratis. Den er god,<br />

underholdende og den beskriver, hvordan man kan bruge de handicapfaglige termer for at<br />

udvikle et nyt sprogbrug for at indrette samfundet, så vi også kan være der.<br />

Oven på kører en video, jeg lavede for 10 år siden til LAPs første stiftende generalforsamling.<br />

Der var jeg også med! Nå, men det viser bare, at vi har været her længe, og vi har endnu<br />

lang vej at gå. Lige om lidt vil jeg give ordet videre til beskæftigelsesministeren, men før det<br />

vil jeg udtrykke stor taknemmelighed over det, vi har nået. Vi har nået meget godt, men vi<br />

har endnu lang vej at gå. Jeg håber en dag, at der ikke er brug for os, og vi kan nedlægge os<br />

selv, fordi vi har de samme muligheder og goder som andre, men der er stadig langt igen.<br />

Jeg synes, vi skal råbe hurra og derefter klappe, fordi det er en glædens dag i dag.<br />

Hurra! Hurra! Hurra! (Klapsalver)<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k<br />

9


10-årS juBiLæum<br />

D ET TALTE ORD<br />

indLedning<br />

Annette Schurmann arbejder som designer<br />

hos tekstilvirksomheden UTG i Ikast. Annette<br />

fik i en tidlig alder diagnosen ”psykisk syg”.<br />

Udsigten til et liv langt væk fra arbejdsmarkedet<br />

truede, men Annette ville ikke finde<br />

sig i at være sat udenfor. Gennem en årrække<br />

kæmpede hun stædigt. Og hun var fast<br />

besluttet på at finde muligheden for igen at<br />

kunne bruge sine evner på arbejdsmarkedet.<br />

Og det lykkedes! I dag arbejder Annette 15<br />

timer om ugen. Hun siger selv, at hendes<br />

arbejdsgivers mod til at give hende fleksibilitet<br />

i arbejdsdagen er det, der gør det muligt<br />

for hende at være på arbejdsmarkedet.<br />

For at åbne døre og skabe fleksibilitet skal<br />

der altid være fokus på ressourcer, muligheder<br />

og talenter frem for på sygdom, besvær<br />

og begrænsninger. Det tror jeg, vi er enige<br />

om at arbejde for.<br />

10-års fødselsdagen er den første runde dag<br />

i ens liv. Det er en ganske særlig dag, der<br />

fortjener at blive markeret og fejret godt<br />

og grundigt.<br />

Og i dag fejrer vi ikke alene jeres jubilæum.<br />

Vi fejrer også jeres nye, store lokaler, hvor I<br />

har samlet os i dag. Tillykke med dem. Jeg<br />

synes, lokalerne er et flot symbol på, at I evner<br />

at sprænge rammer. Hvad enten det er<br />

de fysiske eller de beskæftigelsespolitiske.<br />

I er vokset ud af jeres puppe og står i dag<br />

som en vigtig spiller på den beskæftigelsespolitiske<br />

scene.<br />

I skal have tak, fordi I gør en stor indsats<br />

for en sårbar gruppe mennesker i vores land<br />

med vidt forskellige problemer og behov.<br />

Jeres budskab er ikke til at tage fejl af: I<br />

finder jer ikke I at blive overhørt. Og I står<br />

altid klar, når forholdene for personer med<br />

psyko-sociale handicap bringes op. I har sat<br />

jer som mål at sikre alle jeres medlemmer<br />

de bedst mulige vilkår – ikke mindst på arbejdsmarkedet.<br />

Alle, der kan arbejde, skal have muligheden<br />

Det er et mål, jeg er helt enig med jer i. For<br />

mig er det indlysende, at alle, der har bare<br />

den mindste arbejdsevne, også skal have<br />

mulighed for at bruge den. Alt andet vil<br />

være et tåbeligt spild af især menneskelige<br />

ressourcer.<br />

At have et arbejde har en kolossal betydning<br />

for mange menneskers identitet. Et arbejde<br />

kan ligefrem få personer med mindre handicap<br />

til at føle, at de ’glemmer’ deres handicap.<br />

Det peger en undersøgelse fra SFI på.<br />

Når man som ledig med mindre handicap får<br />

arbejde, oplever man, at ens kompetencer<br />

kan bruges, og så bliver arbejdet snarere end<br />

handicappet en stor del af identiteten. Det<br />

er tankevækkende, selvom jeg selvfølgelig<br />

Beskæftigelsesminister inger Støjbergs tale<br />

ved Landsforeningen Af nuværende og tidligere<br />

psykiatribrugeres, LAp’s 10-års jubilæum<br />

den 16. september 2009<br />

godt ved, at arbejde ikke har en helbredende<br />

effekt for alle.<br />

Nogle handicap kan man se. Psykosociale<br />

handicap kan kun sjældent ses. Og mange<br />

med et psykosocialt handicap står over for<br />

særlige udfordringer, fordi et usynligt handicap<br />

ofte gør vejen til forståelse længere.<br />

Det er tilsyneladende lettere at tage højde<br />

for og acceptere et handicap, der kan ses,<br />

end et, der ikke kan ses. Med den seneste<br />

strategi på handicapområdet fortsætter vi<br />

arbejdet for at ændre på det.<br />

Vi skal frem til, at det er lige så naturligt for<br />

en virksomhed at ansætte en medarbejder,<br />

der har behov for personlig assistance eller<br />

tilpasninger i arbejdsdagen, som det er at<br />

ansætte en medarbejder, der har behov for<br />

et kursus i engelsk. Samtidig gælder det om<br />

at sprede budskabet om, at det er muligt at<br />

være på arbejdsmarkedet, selv om man har<br />

et handicap.<br />

StrAtegien ”hAndiCAp & joB – det<br />

kAn LAde Sig gøre”<br />

For at sikre opmærksomhed på muligheden<br />

for at kombinere handicap og job igangsatte<br />

vi en ny strategi i april. Og med den strategi<br />

sætter vi særligt fokus på netop psykosociale<br />

handicap.<br />

Jeg er sikker på, at viden og forståelse er<br />

den nøgle, der skal til for at åbne døren ind til<br />

arbejdsmarkedet for mennesker med psykosociale<br />

handicap. Ofte kan der med bare<br />

mindre tilpasninger gøres plads til langt de<br />

fleste på arbejdsmarkedet.<br />

Jeg ved selvfølgelig godt, at nogle er så<br />

hårdt ramt, at de ikke er i stand til at arbejde.<br />

Men mange kan godt arbejde, hvis<br />

de får den rette hjælp og støtte. Ikke nød-<br />

1 0 med lemsbl a d e t l a p<br />

• w w w. l a p. d k


GÆLDER<br />

vendigvis på fuld tid, men det er heller ikke<br />

så afgørende. Det afgørende er, at dem, der<br />

overhovedet kan, får mulighed for et liv med<br />

arbejde.<br />

Behov for At Sprede viden og forStåeLSe<br />

Som minister er jeg stolt af, at loven også<br />

er med til at åbne døre ved at give gode<br />

muligheder for at kompensere for de ekstra<br />

udfordringer, et handicap giver. Faktisk har<br />

jeg hørt flere sige, at vi i Danmark har en af<br />

de bedste love på netop det område.<br />

Men desværre er det ikke alle, der kender<br />

til mulighederne. Det gælder både blandt<br />

mennesker med et handicap, hos virksomheder,<br />

der har brug for en medarbejder,<br />

og hos jobcentrene, der skal hjælpe til, når<br />

jobbet ikke ligger lige for. Og hvis man ikke<br />

kender mulighederne, så bliver de selvfølgelig<br />

ikke brugt.<br />

I handicapstrategien har vi derfor lagt vægt<br />

på, at virksomheder, jobcentre og den enkelte<br />

har et fælles ansvar for at fastholde<br />

og inkludere personer med handicap på arbejdsmarkedet.<br />

Hvis ikke alle tre parter yder<br />

deres bidrag til indsatsen, bliver resultatet<br />

ikke rigtig godt. Så her er faktisk et tilfælde,<br />

hvor der skal tre til en tango! Det var ikke<br />

gået i vild med dans!<br />

I strategien er der ni konkrete initiativer. De<br />

skal alle sammen være med til at hjælpe flere<br />

med handicap i job. Og én af vejene til det<br />

er, at vi får spredt mere viden om, hvordan<br />

det i praksis kan lade sig gøre.<br />

Forståelse og viden er helt grundlæggende<br />

for, at vi sammen kan bære udviklingen i den<br />

rigtige retning. Jeg er sikker på, at jo mere<br />

viden, den enkelte har om sine egne muligheder,<br />

jo mindre bliver usikkerheden, og<br />

jo større bliver troen på, at det er muligt at<br />

kombinere et handicap og et job.<br />

Jeg lagde ud med at fortælle om Annette,<br />

som arbejder som designer 15 timer om<br />

ugen. Hendes arbejdsgiver fortæller, at det<br />

er en skrøne, at det er besværligt at have en<br />

psykisk syg ansat. Hvis man formår at starte<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k<br />

1 1


10-årS juBiLæum<br />

stille og roligt ud og lade tingene udvikle sig<br />

i sit eget tempo, er det overhovedet ikke<br />

noget problem, siger hun.<br />

Mange – ikke bare arbejdsgivere, men også<br />

kolleger – forventer tilsyneladende, at det<br />

vil være et problem. For undersøgelser viser<br />

desværre, at to ud af tre siger, at de føler sig<br />

utrygge ved at skulle arbejde sammen med<br />

en psykisk syg. Utrygheden ser jeg som et<br />

udtryk for mangel på viden. Viden om, hvordan<br />

det rent faktisk er at have en kollega,<br />

som er psykisk syg. Men hvor det kan være<br />

svært at gøre noget ved mange handicap, er<br />

det heldigvis ikke så svært at sætte ind over<br />

for uvidenhed. Så der er ingen undskyldning<br />

for ikke at tage fat. Og det er lige præcist<br />

dét, vi gør med handicapstrategien. Derfor<br />

har vi også sat os det helt konkrete mål, at<br />

flere skal føle sig trygge ved at arbejde sammen<br />

med en psykisk syg, når vi evaluerer<br />

strategien om fire år.<br />

Vi ved også, at jo mere erfaring, man har<br />

med at arbejde sammen med personer med<br />

handicap, jo større bliver velviljen til at gøre<br />

det. Tænk, at én enkelt person i arbejde kan<br />

bane vejen for endnu flere. Det er en selvforstærkende<br />

effekt, som det vil være dumt<br />

ikke at udnytte.<br />

I en lang periode er det også gået godt med<br />

at få flere handicappede ind på arbejdsmarkedet.<br />

17.000 flere handicappede fandt sig<br />

et job i perioden fra 2004 til 2008. Nu har<br />

den økonomiske afmatning desværre fået<br />

ledigheden til at stige, så der kan være lidt<br />

langt mellem jobbene. Men uanset konjunkturerne<br />

har alle krav på et liv med job. Og<br />

derfor er det nu særlig vigtigt, at alle løfter<br />

deres del af opgaven, så vi sammen kan<br />

hjælpe med til at gøre plads til flest mulige<br />

personer med handicap på arbejdsmarkedet.<br />

opføLgningen i SygefrAværSSAger<br />

Regeringen har for nylig iværksat en handlingsplan<br />

for at få sygefraværet ned og det<br />

med det samme overordnede formål – at<br />

hjælpe flere til at bevare deres tilknytning<br />

til arbejdsmarkedet.<br />

Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at I<br />

tit bider fra jer og giver os politikere kamp<br />

til stregen. Og det skal I vide, at jeg sætter<br />

pris på. For det er fra mennesker som jer,<br />

at vi får virkeligheden serveret. Jeres høringssvar<br />

og kritiske spørgsmål er vigtige<br />

bidrag til, at vi sammen kan sikre en beskæftigelsespolitik,<br />

der kan få et arbejdsliv<br />

og et handicap til at gå hånd i hånd.<br />

I har også givet jeres besyv med i forbindelse<br />

med handlingsplanen for at få<br />

sygefraværet ned og i forbindelse med<br />

de nye regler for, hvordan kommunerne<br />

skal følge op i sygesager. Og på det felt<br />

er vi ikke enige.<br />

Jeg synes, at vi skal væk fra at tænke sorthvidt.<br />

Det er ikke sådan, at man enten er<br />

rask og i fuld sving eller syg og sendt hjem<br />

døgnet rundt. Vi ved, at en tidlig aktiv indsats<br />

øger muligheden for at vende tilbage<br />

til arbejdsmarkedet. Både for dem, der efter<br />

kort tid bliver raske igen, og for dem,<br />

der har en kronisk sygdom, der følger dem<br />

ind i arbejdslivet.<br />

Det handler om at hjælpe den enkelte<br />

hurtigst muligt tilbage til dagligdagen og<br />

jobbet, så den sygemeldte ikke bliver isoleret<br />

og måske endda ender med at blive<br />

helt udstødt fra arbejdsmarkedet.<br />

I er bekymrede for kommunernes opfølgning.<br />

Til det vil jeg sige, at kommunen kun<br />

skal give tilbud til syge, hvis tilbuddet kan<br />

forenes med sygdommen og behandlingen.<br />

Et tilbud må selvfølgelig ikke få en<br />

negativ effekt for den enkelte. Og derfor<br />

er det heller ikke alle sygemeldte, der skal<br />

have den slags tilbud. Og indsatsen og opfølgningen<br />

skal altid tage udgangspunkt i<br />

den enkeltes forudsætninger, behov, helbred<br />

og ressourcer.<br />

hAndiCApkonventionen<br />

I år, hvor LAP bliver 10 år, ratificerer Danmark<br />

FN’s handicapkonvention. Det synes<br />

jeg godt, vi kan være stolte af. Jeg er klar<br />

over, at I som forening har haft nogle bemærkninger.<br />

Og jeg er sikker på, at I også<br />

fremover vil holde mig informeret om, på<br />

hvilke områder I mener, der fortsat er brug<br />

for forbedringer. Det sætter jeg pris på, og<br />

det håber jeg, at I vil blive ved med at gøre.<br />

AfSLutning<br />

Som beskæftigelsesminister har jeg selvfølgelig<br />

mest fokus på beskæftigelse. Men<br />

når jeg ser foreninger som jeres, så ser jeg<br />

ildsjæle, der kæmper for at hjælpe mennesker<br />

med problemer, der ofte er større,<br />

end de fleste af os kan forstå.<br />

Nogle af dem, I hjælper, er blevet ramt<br />

af alvorlige ændringer i deres liv, der gør<br />

fremtiden svær at overskue. Jeg hører, at<br />

mange oplever det som om, deres liv nulstilles.<br />

Og mange bliver bange for, om de<br />

kan beholde deres arbejde. Her træder I til<br />

og bidrager på alle fronter med opbakning<br />

og viden, der kan gøre fremtiden mere<br />

overskuelig. Og selv om det er svært,<br />

fi nder rigtig mange alligevel kræfter til<br />

at kæmpe og formår at bevare deres tilknytning<br />

til arbejdsmarkedet. Det er dybt<br />

imponerende og kalder på stor respekt.<br />

Jeg håber, I vil fortsætte arbejdet. Viden er<br />

vejen frem. Derfor har vi en fælles opgave<br />

med at fortælle, at det kan lade sig gøre.<br />

Så lad os love hinanden, at vi sammen vil<br />

arbejde for at gøre et liv med et handicap<br />

og med arbejde til et samlet godt liv.<br />

Tillykke med dagen.<br />

1 2 med lemsbl a d e t l a p<br />

• w w w. l a p. d k


Af hAnne Løvig<br />

RECEPTION OG 10 ÅRS<br />

JUBILÆUM I ET HUG<br />

på den yndigste sensommerdag, d.<br />

16. september, med fuld knald på<br />

sol og blå himmel afholdt LAP reception,<br />

dels for officielt at indvi de nye<br />

dejlige lokaler på Store Glasvej i Odense,<br />

men også for at markere 10 års jubilæum<br />

og at LAP hermed har rundet det første<br />

skarpe hjørne.<br />

Det myldrede ind med mennesker, og<br />

der var lækkert receptionsbord med mad<br />

udefra, som der var lidt mere gods i og<br />

lidt mere mættende, end det ofte ses ved<br />

receptioner. Folk kom jo også fra hele landet<br />

og nogle langvejs fra. Desuden var der<br />

den lækreste økologiske cider at skåle i.<br />

Hanne W og Inger-Liss havde været i Rosengårdscenteret<br />

i Odense og havde fundet<br />

sjove blå engangstallerkener og en sød<br />

orange dug for at holde bordpynt i LAPs’<br />

farver ; - ).<br />

Der var en god og positiv energi og stemning<br />

på Store Glasvej 49 denne onsdag i<br />

september, bedre end jeg nogensinde<br />

har oplevet i LAP- sammenhænge – eller<br />

for den sags skyld nogensinde, hvor så<br />

mange forskellige mennesker er samlet på<br />

en gang.<br />

Det var som sædvanligt dejligt at møde<br />

de LAP venner fra alle egne af landet, som<br />

man ofte i løbet af et år kun ser til landsmødet.<br />

Der var gavebord som det sig hør og bør<br />

med et hav af blomster ( så er der noget<br />

at passe for pigerne på kontoret!), en del<br />

flasker og også nogle flotte malerier til alle<br />

de bare, hvide vægge. Superdag i Odense<br />

hvor det hele gik op i en højere enhed;<br />

menneskene, talerne, vejret og maden..<br />

CitAter frA intervieWS frA dAgen:<br />

Karl Bach Jensen: ” Nogle gange er vi ikke<br />

alt for gode ved hinanden, det kan måske<br />

skyldes, at vi selv synes, vi er blevet behandlet<br />

dårligt i psykiatrien”.<br />

Lisa Juul Küttner-Eriksen: ” Jeg savner flere<br />

unge til LAP Ungdom, ikke fordi jeg har noget<br />

imod at være sammen med nogen der<br />

er en del ældre end mig, for jeg er bevidst<br />

om, at de kan lære mig meget, men fordi<br />

der jo på et tidspunkt skal være nogen til<br />

at tage over fra den ældre generation”.<br />

Inger-Liss Christoffersen: ” Vi skal have<br />

mere fokus på det positive. Jeg synes f.eks.<br />

det er rigtig positivt, at mange kendte står<br />

frem i medierne og taler åbent om deres<br />

psykiske vanskeligheder”.<br />

Lise Jul holdt en både glad og alvorlig velkomsttale,<br />

og i dagens anledning havde vi<br />

fint besøg af både beskæftigelsesminister<br />

Inger Støjberg (Venstre) og Odenses<br />

borgmester Jan Boye. De holdt begge to<br />

en glimrende tale. Beskæftigelsesministeren<br />

sagde bl.a., at alt jo ikke var sort<br />

og hvidt, forstået på den måde at man<br />

enten arbejdede 37 timer om ugen eller<br />

ikke arbejdede, men at der jo var mange<br />

muligheder derimellem; at den flotte minister<br />

så havde valgt supersmart dress<br />

udelukkende i sort og hvidt var lidt pudsigt<br />

og tankevækkende, men muligvis kun<br />

noget en modeinteresseret, midaldrende,<br />

semiparanoid kvinde som jeg bemærkede.<br />

Inger Støjberg havde taget formuleringen<br />

psykosocialt handicap fuldstændig til sig<br />

og brugte den en del gange i talen.<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k<br />

1 3


Af inger-LiSS ChriStofferSen<br />

en dag i<br />

troldehaven<br />

Katten Olsen slapper af ved skovlen<br />

At der ligger et lille, lidt mystisk hus med<br />

trolde og nisser ved jernbanestationen i<br />

Bred på Fyn, vidste jeg ikke før jeg med<br />

Preben Firkløver aftaler et møde med interview<br />

og artikel til dette blad. Mødet er<br />

kommet i stand ved at Preben havde en hel<br />

del på hjerte, som kunne være interessant<br />

for LAP´s læsere og medlemmer.<br />

Børn af psykisk syge forældre skulle temaet<br />

handle om - men ved besøget udviklede<br />

det sig til en langt mere omfattende<br />

historie.<br />

Ved min ankomst på Odense Banegård<br />

blev jeg efter aftale hentet af Preben, som<br />

jeg tidligere har mødt i LAP´s sekretariat<br />

på St. Glasvej. Inden dette møde havde vi<br />

telefonisk snakket længe om mange af de<br />

problemer, livet har budt Preben Firkløver,<br />

som er uddannet grafiker på førtidspension.<br />

Jeg kunne høre, at der var stof til en<br />

artikel, som andre kunne få glæde af at<br />

læse.<br />

Vi tog ”Akvariet” – det lokale tog - nogle<br />

stationer indtil vi nåede Bred, hvor Preben<br />

og hans veninde Kate bor sammen<br />

med ”Olsen” – en ½ Maincoon hankat - i<br />

et lille lejet DSB-aftægtshus med en stor<br />

have, kaldet Troldehaven. Det blev dér<br />

mine første 15 min. gik med fremvisning<br />

af et spændende scenarie af trolde, nisser,<br />

spændende opstillinger med træ og sten,<br />

en lille å og udgravninger, som slynger sig<br />

rundt i haven til de forskellige afdelinger,<br />

som har hver sin funktion i Troldehaven.<br />

Her arbejder Preben på et stort projekt<br />

med at lave en meget usædvanlig have,<br />

som jeg ikke har set mage til. Der hersker<br />

her en stemning af mystik, men også ro<br />

blandet med planternes lovløse tilstand,<br />

som er helt tilsigtet. For der findes altså<br />

trolde og nisser på dette sted. Det ved<br />

både Kate og Preben (og muligvis også<br />

Olsen). Der er i alle tilfælde grundlag<br />

for, at trolde kan tage ophold og bo her<br />

i haven. Et fristed for beboerne – her er<br />

ikke liggestole og svømmepøl – men kun<br />

naturlige forekomster af alle planterigets<br />

arter. Også ukrudt passer ind her. Jeg tænker<br />

undervejs på denne gåtur, at den have<br />

fortæller noget om de mennesker, der bor<br />

i huset, som jeg endnu ikke har sat fod på.<br />

Til sidst er vi nået tilbage til det lille hus,<br />

hvor katten Olsen ligger og slanger sig.<br />

Jeg hilser på Kate, som har sin malerkunst<br />

i stuen og et lille atelier bagest – her maler<br />

hun i akryl og meget spirituelt i smukke<br />

klare farver på store lærreder. Kate har<br />

også en psykisk lidelse, som gør at hun<br />

endelig har fået førtidspension og nu kan<br />

slappe lidt mere af med at male.<br />

Huset er som nævnt lille, men der er plads<br />

til armbevægelser og til to mennesker,<br />

som i dette forum ikke fylder så meget.<br />

Men ser vi bag facaden har de meget at<br />

bidrage med, også rent menneskeligt.<br />

Som udgangspunkt var tanken, at vi skulle<br />

drøfte sager omkring det at være psykisk<br />

syg forældre til børn, men det er kun en<br />

lille del af den historie, som dukker op undervejs<br />

i samtalen.<br />

Preben er en mand midt i livet, som har<br />

to drenge, hvoraf den ene har bragt store<br />

problemer ind – ikke kun ved at være hans<br />

søn, men hvor en diagnose af ham selv og<br />

sønnen får kommunen til at slå ”flik, flak”<br />

og på den måde blive en kæmpe belastning<br />

psykisk for alle. Når man har en diagnose<br />

som psykiatribruger, er det meget<br />

svært ikke at blive misforstået i det offentlige<br />

regi, og når man så skal have hjælp,<br />

bliver det efter de regler, som kommune<br />

og disse instanser afstikker. Og hvem bliver<br />

taberne? Det gør en hel familie, som i<br />

årevis bliver berørt på sjælen af den modstand<br />

og mangel på forståelse for, hvad<br />

det handler om, og hvad der burde gøres<br />

for at afhjælpe situationen.<br />

At høre om dette er i sig selv ikke nogen<br />

nyhed for mig som mangeårig psykiatribruger<br />

– men versionen her er grel. En del<br />

mennesker bliver hårdere ramt ved det,<br />

systemet gør ved os sårbare sjæle. Hvornår<br />

finder kommunens sagsbehandlere ud<br />

af at behandle mennesker - ikke som ting<br />

i en købmandshandel - men som levende<br />

individer, der har brug for støtte og omsorg.<br />

Nej, man bliver ofte kun et CPR-nr. i<br />

dette regi og en sagsbehandling, som her<br />

1 4<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k


Udsnit af Troldehaven<br />

Preben Firkløver<br />

kommer til at ligge længe og grundigt i arkivet,<br />

indtil Preben begynder at undersøge<br />

sagen bagved – og ender med at komme<br />

med sin uforbeholdne mening – og her<br />

knækker fi lmen. Det er man ikke vant<br />

til her, hvor der skal laves en handleplan<br />

for sønnen, og hvor mange instanser skal<br />

konsulteres. Disse kan ikke kommunikere<br />

og det går helt galt med diagnose og behandling.<br />

Så at Preben gerne vil inddrages<br />

i sit barns behandling, får slet ingen plads,<br />

og det ender med, at han selv stemples<br />

som ubrugelig i behandlingen, for han er<br />

jo besværlig, ham Preben – det kan kommuner<br />

og læger ikke forholde sig til.<br />

Det vil føre for vidt at gå dybere ned i sagen<br />

- det er ikke det essentielle i denne<br />

sag - det handler om, at man ikke bliver<br />

taget alvorligt, når man har en psykiatrisk<br />

diagnose. Man kæmper en ørkesløs kamp<br />

mod systemet – uden at blive hørt - hvorefter<br />

man kører helt ned. Det giver Preben<br />

store frustrationer, som må og skal ud - og<br />

her er det så at Troldehaven kommer ind<br />

som en redningsplanke. Der bliver arbejdet<br />

fysisk hårdt på haven og på at få et eventyr<br />

op at stå. Når haven en gang er færdig<br />

er det tanken at invitere andre mennesker<br />

ind på ”sightseeing” med Preben som<br />

guide, som vil fortælle om Troldeskovens<br />

mening og historie.<br />

kunSten Som redning<br />

Det er nok Kate som har inspireret til at<br />

lave Troldehaven og jeg forstår nu, hvorfor<br />

disse to meget forskellige mennesker<br />

har søgt sammen og er sammen. De deler<br />

skæbne rent psykisk og kunstnerisk og går<br />

derfor i symbiose. Den grafiske kunst som<br />

Preben udøver og Kates meget spirituelle<br />

akrylmalinger arbejder sammen på alle<br />

måder. Og når to mennesker har en svag<br />

sjæl, er der basis for at hele op! ”Nerveadelen”<br />

– et udtryk for kunstnere som var<br />

beåndet i 1900-tallet, kommer mig i hu<br />

som passende ind her – for medicinen for<br />

Kate og Preben er kunsten – at udøve, at<br />

udtrykke og afdække de inderste hemmeligheder,<br />

frustrationer, sorger og andet<br />

- kommer jo netop frem i den udøvende<br />

kunst. Værket er et bevis for, at nu er tankerne<br />

kommet ud – det står tydeligt at<br />

læse på malerierne og i den grafiske kunst.<br />

kAteS hiStorie<br />

Et afbrud i Prebens talestrøm bliver, at han<br />

går i køkkenet med høretelefoner på, for<br />

at forberede en lille frokost, og det giver<br />

mig anledning til at tale med Kate under<br />

fire øjne, for hendes liv har bestemt heller<br />

ikke været let og uden skår. Det er en lidt<br />

anden livsberetning, som blandt andet går<br />

på et hårdt fysisk arbejdsliv i mange år som<br />

slider, og traumer fra barndommen – over<br />

fysisk sygdom og skader, som har medført<br />

at Kate ingen børn har kunnet få. Det er<br />

samme problematik med kommunen, en<br />

kamp med at få tildelt førtidspension, har<br />

sat sine spor. Jeg mærker bestemt ingen<br />

bitterhed her, kun en forsigtig afmagt, som<br />

måske er ved at aftage. Efter hun for fem<br />

år siden har fået kunsten ind i sit liv, opstår<br />

der også mulighed for Recovery – også<br />

selvom der måske kunne have været brug<br />

for lindrende medicin – men det er svært<br />

med diagnosen ”posttraumatisk syndrom”<br />

– der er ikke rigtig opfundet nogen behandlende<br />

psykofarmaka – det er afprøvet.<br />

Alligevel aner jeg at Kate er kommet<br />

sig og jeg tror, Kate kan komme langt videre.<br />

Det er ikke psykologbehandlinger der<br />

skal til, men det at arbejde med kunsten,<br />

som kan få selvværet tilbage, lyset ind i<br />

stuen og frem i øjnene.<br />

Det er godt, der er nisser og trolde i haven<br />

– de er rare alle sammen siger Preben, det<br />

er beskyttere. Han taler med dem og ofte<br />

høres der stemmer og ligefrem slåskampe<br />

fra Troldeskoven – det er nisserne og de<br />

øvrige indvånere i haven, som lever deres<br />

eget liv.<br />

Det har været en begivenhedsrig dag i<br />

Bred og jeg tager afsked med den lille familie.<br />

Nu går turen hjem igen med ”Akvariet”<br />

til Odense og videre til Smørumnedre.<br />

Undervejs har jeg også katten Olsen i tankerne<br />

– for den dejlige kat har et helt specielt<br />

revir, som mine egne katte slet ikke<br />

råder over i skønhed og udfordringer.<br />

Måske skulle jeg også anskaffe en trold og<br />

en nisse til min lille have?<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k 1 5


preSSemeddeLeLSe<br />

Livsstilscenteret<br />

operAtion<br />

LAp SLår tiL igen -<br />

denne gAng viSer<br />

vi ingen nåde<br />

På TV2 kører programmet Operation<br />

X som er et program, der afslører fusen-<br />

tasteri og fupmagere; altså folk<br />

der snyder andre, lige fra at de bedyrer<br />

at kunne få kontakt til afdøde samt<br />

at alternativ behandling kan helbrede<br />

kræft.<br />

Nu lancerer vi ’Operation LAP’, som<br />

vil afsløre psykiatriens skyggemænd.<br />

Altså fi nde kritisable ting inden for<br />

psykiatrien, hvor vi vil konfrontere<br />

magthaverne med deres beslutninger<br />

for at få dem til at ændre på disse til<br />

gavn for vores målgruppe - de sindslidende.<br />

Hvis I har nogle historier/oplevelser, vi<br />

skal se nærmere på, er I velkomne til<br />

at sende dem til LAP´s Mediegruppe.<br />

Vi vil se på dem samt gøre noget ved<br />

dem, der er ”kød” på, så at sige. Efterfølgende<br />

vil vi offentliggøre dem i<br />

medierne i bedste Operation X-stil, så<br />

andre kan lære af dem.<br />

Med andre ord, LAP slår til igen, og<br />

denne gang viser vi ingen nåde!<br />

Kontakt venligst Tom Jul Pedersen<br />

tomjulp@gmail.com eller ring til vores<br />

sekretariat i Odense på tlf.: 66 19 45 11.<br />

Vi er nogle stykker, der vil opstarte en<br />

landsdækkende uddannelsesinstitution<br />

for sindslidende, der vil videre i livet. Basis<br />

gruppen er fra LAP ( Landsforeningen Af<br />

nuværende og tidligere Psykiatribrugere),<br />

og er blevet stiftet på Landsmødet d. 21.<br />

maj – 23. maj 2009.<br />

Vi har tænkt os en form for døgnophold<br />

af ca. 10 ugers varighed, hvor der vil blive<br />

undervist i:<br />

Evt. opdelt i aldre: unge, midaldrende og<br />

seniorer.<br />

Selvudvikling, sund kost (kostvejleder), billedkunst,<br />

keramik, tegneterapi, bevægelse,<br />

afspænding, meditation mv.<br />

Så kurset udvikler den enkelte til at få et<br />

større selvværd og sociale kompetencer,<br />

så kursisten kan klare sig i sociale sammenhænge<br />

og evt. fagligt på en uddannelsesinstitution/arbejdsplads<br />

senere hen.<br />

Vi har tænkt os at samarbejde med en arbejdskonsulent/uddannelseskonsulent,<br />

så<br />

kursisten kan komme i praktik under opholdet.<br />

Vi kan arbejde videre med oplevelserne<br />

efter praktikken.<br />

Ligeledes har vi talt om at få en holistisk<br />

alm. læge som vejleder, vedr. fedme og evt.<br />

medicinnedtrapning. Hvis kursusdeltagerne<br />

ønsker dette…..<br />

Vi har en kursusejendom på<br />

tegnebrættet. Det er et<br />

nedlagt plejehjem, som<br />

ligger i Lollands kommune,<br />

og vi har tænkt os<br />

at kontakte dels denne kommune<br />

og Guldborgsund kommune.<br />

Om de ville være behjælpelige<br />

med dette projekt/idé.<br />

Vi har ligeledes tænkt os at få Diana Benneweis<br />

som ansigt udad til…<br />

Vi kan selv undervise i en stor del af undervisningen…<br />

Vi skal hverken have rengøringspersonale<br />

eller havemand tilknyttet stedet, dette indeholdes<br />

i undervisningen.<br />

Vi er disse 3-4 personer i gruppen.<br />

Vi synes alle at der skal være sådan et sted<br />

for psykiatribrugere, så vi alle kan få et<br />

spændende og indholdsrigt LIV.<br />

Med minimum af tilbagefald.<br />

Vi er: Tommy Jensen, Boliana Thomsen,<br />

Mette Bramsdal, (Katrine Woel)<br />

Tovholder:<br />

Mette Bramsdal<br />

Åparken 30, 1., 4990 Sakskøbing<br />

Tlf.: 54 70 45 70 / 27 28 30 83<br />

E-mail: met-brams@live.dk<br />

1 6<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k<br />

Så vi i starten kan få lov til at<br />

bruge stedet vederlagsfrit, og senere på lejebasis.<br />

Og senere kan en fond måske købe<br />

ejendommen.


Stemmer, stemmer, stemmer<br />

I 16 år har jeg været alvorligt psykisk syg. Jeg<br />

hører stemmer. Jeg ved ikke, om jeg er født<br />

med anlæggene for psykose (skizofreni) eller<br />

hvad. Måske har jeg altid haft det i mig<br />

- der er så bare nogle begivenheder, blandt<br />

andet en stor sorg, som har udløst sygdommen.<br />

For nylig har jeg hørt om en teori, som<br />

siger, at hvis ens mor har influenza under<br />

svangerskabet, er der risiko for, at fostrets<br />

genmasse tager skade, muterer, skaber anlæggene<br />

for skizofreni. Det skal nok passe.<br />

Men jeg er, som så mange af jer andre<br />

gæve mennesker her i LAP giver udtryk<br />

for, igang med en helt personlig recoveryproces.<br />

Der er stadig langt igen, men jeg<br />

har håbet om at få det bedre. Som et væsentligt<br />

led i min recovery-proces har jeg<br />

lært nogle ting om min sygdom. Jeg har<br />

lært, erkendt, at stemmerne er mine egne<br />

tanker, og at det er stemmerne, der skaber<br />

den smerte, som jeg så ofte føler. At<br />

forstå disse ting gør ikke i sig selv én rask.<br />

Men det føles helende at forstå disse ting.<br />

Jeg er et meget splittet menneske - men<br />

på vej mod større helhed. Jeg tror altid, at<br />

jeg vil have brug for medicin. Men medicinen<br />

oplever jeg personligt som noget, der<br />

hjælper mig på vej i recovery-processen.<br />

At være skizofren er på en måde som at leve<br />

på en vulkan, der mere eller mindre permanent<br />

er i udbrud. Engang følte jeg, at jeg stod<br />

i det indre af en atom-sprængning - men<br />

heldigvis er det blevet bedre med årene.<br />

At være psykisk syg betragtes af mange<br />

som noget skamfuldt. Men, kære<br />

venner, de største helte jeg kender og<br />

har kendt, er psykisk syge mennesker.<br />

Af og til mister jeg håbet. Og så ved jeg,<br />

hvad helvede er: Lidelse uden håb om bedring.<br />

Men håbet vender altid tilbage - måske<br />

ikke om at blive 100% rask (for hvad<br />

er det?) - men om at få det bedre. Dag<br />

for dag, år for år - hele tiden lidt bedre.<br />

Håbet er det, der får mig til at sætte det ene<br />

ben foran det andet - hele tiden små skridt<br />

fremad. Håbet, venner, er det, der alene kan<br />

bære et menneske igennem alt. Og dét er<br />

ingen skam!<br />

Af CArSten pLoug oLSen, odenSe<br />

Brug BiSidder<br />

Det er ikke altid lige sjovt, at sidde alene<br />

over for en offentlig instans og skulle tale<br />

sin sag. Det bliver – selv om den på den anden<br />

side af bordet måske er venlig og imødekommende<br />

– altid lidt af en belastning.<br />

Huskede man nu at få det hele med? – blev<br />

det mon forstået rigtigt? - og forstod, eller<br />

huskede man selv det, der blev sagt?<br />

I mange tilfælde er det derfor en rigtigt god<br />

idé, at tage en bisidder med. Ud over, at<br />

man som regel vil føle sig mere tryg, så er<br />

man to til at huske og forstå, hvad der skete<br />

under forløbet. Brugen af bisidder kan derfor<br />

i de fleste tilfælde også være en fordel<br />

for den pågældende offentligt ansatte.<br />

Det er her vigtigt at være opmærksom på,<br />

at man i de fleste tilfælde har en ret til at<br />

medtage en bisidder, hvis man ønsker det.<br />

Det følger af forvaltningslovens § 8, at man<br />

på ethvert tidspunkt i en sag kan lade sig<br />

bistå af andre - f.eks. ved at medtage en<br />

bisidder.<br />

Selv om man som altovervejende hovedregel<br />

har ret til en bisidder, kan myndigheden<br />

undtagelsesvis afvise dette, hvis adgangen<br />

til at benytte bisidder efter myndighedens<br />

opfattelse må vige for væsentlige hensyn til<br />

offentlige eller private interesser, som det<br />

hedder. Det kan f.eks. være hensynet til andre<br />

parter i sagen, der gør det nødvendigt,<br />

at kun parterne selv deltager i et møde.<br />

En anden situation kan være, hvis den ønskede<br />

bisidder opfattes som ganske uegnet<br />

til at varetage partens interesser eller<br />

måske direkte vil kunne skade parten. Eksempelvis<br />

kan der være tale om modstridende<br />

økonomiske interesser, der gør det<br />

uhensigtsmæssigt at benytte en bestemt<br />

person. I sådanne tilfælde kan der være<br />

behov for at finde en anden bisidder.<br />

Afvisning af en bisidder kræver imidlertid<br />

en helt klar og konkret saglig begrundelse<br />

fra myndighedens side.<br />

Er du i tvivl om dine rettigheder, er du naturligvis<br />

altid velkommen til at henvende dig<br />

til LAP´s juridiske rådgivning.<br />

erik oLSen, juridiSk konSuLent for LAp<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k 1 7


BogAnmeLdeLSe ved gert ZøLLner<br />

”håndbog for psykiatribrugere og<br />

pårørende. kend dine rettigheder”<br />

Håndbogen er skrevet til brugere og pårørende.<br />

Den vil også med fordel kunne anvendes<br />

af ansatte i psykiatrien, ansatte og<br />

frivillige i de mange organisationer inden<br />

for psykiatriområdet, samt studerende.<br />

Håndborgen beskriver de rettigheder, som<br />

brugere og /eller pårørende i psykiatrien<br />

har. Ret til at blive informeret, ret til medindflydelse<br />

på eget liv, ret til beskyttelse<br />

imod unødig krænkelse – og ikke mindst<br />

retten til at blive behandlet. Den beskriver<br />

også de sociale rettigheder – som fx<br />

retten til tilbud om uddannelse, beskæftigelse,<br />

forsørgelse samt støtte og omsorg.<br />

Håndborgen beskriver lovgivningen, som<br />

den er pr. 1. januar 2007. Den gør det muligt<br />

hurtigt og let at finde de relevante oplysninger.<br />

Den 1. januar 2007 er der med<br />

kommunalreformen vendt ”op og ned” på<br />

psykiatrien. Amterne er forsvundet og deres<br />

opgaver fordelt mellem regionerne og<br />

de nye og større kommuner. Der er også<br />

i øvrigt gennemført meget afgørende<br />

ændringer, siden 1. udgave af håndborgen<br />

udkom i december 2004. Bl.a. er der på det<br />

sociale område sat øget fokus på beskæftigelse<br />

og selvforsørgelse. Det har medført<br />

et ændret perspektiv på den hjælp,<br />

der tilbydes psykiatribrugere.<br />

I håndbogen finder man en forklaring på,<br />

hvem der kan træffe beslutninger i sundhedssystemet<br />

og i det sociale system,<br />

hvordan beslutningerne skal forberedes,<br />

de planer mv., der skal udarbejdes – samt<br />

de klagemuligheder, der er.<br />

Der er i 2. udgave indføjet nye afsnit.<br />

Der er bl.a. tilføjet et afsnit om førtidspension<br />

efter de gamle regler, et afsnit<br />

om specialtandplejen, et afsnit om privat<br />

praktiserende terapeuter samt et afsnit<br />

om gældssanering. Indholdet er generelt<br />

opdateret med udgangspunkt i udviklingen<br />

i holdninger, politikker og praksis i de<br />

forløbne to år.<br />

Håndborgen er skrevet af to pårørende:<br />

Ellen Margrethe Basse, der er professor, dr.<br />

jur. og Knud Kristensen, der er cand. scient.<br />

pol. og formand for DE9 – Foreninger for<br />

pårørende til psykisk syge i Midtjylland.<br />

Bogen Kan købes hos PsykInfo Forlaget i<br />

Risskov, tlf.: 7789 3230<br />

1 8<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k


BAZAREN FOR<br />

SOCIALT UDSATTE<br />

Er en tilbagevendende begivenhed og<br />

har de sidste år været afholdt i Odense<br />

i Kongens Have. Det er Rådet for Socialt<br />

Udsatte, som på denne måde skaber en<br />

publikums aktivitet med socialt udsatte<br />

fra hele landet. Der plejer at deltage mellem<br />

500 og 800 mennesker, samt en del<br />

af byens borgere, som kommer gennem<br />

teltopstillingen i løbet af dagen.<br />

I år var der arrangeret 3 tema telte, hvor<br />

der på skift var debat henholdsvis om bolig,<br />

arbejde og netværk. Sidst på dagen<br />

blev resultatet af de tre temaer fremlagt<br />

fra talerstolen i midten af teltopstillingen.<br />

Igen i år blev arrangementet afviklet i<br />

samarbejde med Den sociale Højskole fra<br />

Odense. Hvor de studerende bl.a. læser til<br />

socialrådgiver. Der er faktisk meget stor<br />

interesse fra de studerende i at deltage i<br />

dagen og forberedelserne, idet de lærer<br />

utrolig meget, som de ikke kan lære på<br />

studiet.<br />

LAP havde påtaget sig at lave temateltet<br />

omkring arbejdsmarkedet. Fordi LAP<br />

deltager i en del arbejdsmarkedsrelaterede<br />

projekter og har fordybet sig meget<br />

i emnet. Største delen af debatten foregik<br />

ved runde borde med 5-10 personer, som<br />

primært snakkede skåne- og flexjob, vilkår<br />

og lysten til at arbejde, samt udbytte<br />

både i form af økonomi og det at have<br />

noget at stå op til.<br />

Dagen byder jo efterhånden også på<br />

mange glædelige gensyn, hvor folk fra<br />

hele landet denne dag mødes på kryds<br />

og tværs af foreninger og baggrunde. Der<br />

er livligt i teltene og mange foreninger<br />

stiller op med en stand for at oplyse og<br />

hverve medlemmer. Dagens dialoger er af<br />

meget forskellig art, og det handler ikke<br />

kun om psykiatri og kriser.<br />

Steen moeStrup<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k 1 9


Af Lone Olufsen<br />

Opgør med ord der støder<br />

Ord er med til at skabe vores virkelighed.<br />

Hver gang vi tildeles bestemte ord, bliver<br />

de også en del af vores skæbne. Hvis<br />

mennesker med psykiatriske diagnoser skal<br />

blive en større del af livet må psykisk ubalance<br />

beskrives med ord, som mennesker<br />

generelt kender. Det er vigtigt at skabe et<br />

forhold til omverdenen, der er mere end et<br />

uforståeligt og fastlåst billede.<br />

Det er så vigtigt, at vi mennesker med psykiatriske<br />

diagnoser ikke bliver distanceret<br />

ud af livet. Vi skal ind i livet og lære os selv<br />

at kende som mennesker, der har smerte,<br />

angst, sorg, vrede, konflikter, glæde og følelser<br />

på lige fod med andre mennesker. Vi<br />

skal lære os selv at kende som mennesker,<br />

der har fået flere udfordringer end de fleste<br />

og måske netop derfor har noget vigtigt at<br />

dele med omverdenen.<br />

Vi skal bort fra ord og et sprog, der fremmedgør<br />

og skaber distance.<br />

Det er identifikationsfaktoren, der afgør om<br />

man sprogligt set er på rette spor. Kan vi<br />

genkende os selv i den måde vi beskriver<br />

mennesker og deres virkelighed på?<br />

De ord, vi bruger til at beskrive livssmerte<br />

med, er af afgørende betydning. Smerte er<br />

smerte uanset om den er fysisk eller psykisk.<br />

Mennesker med psykiatriske diagnoser<br />

beskrives ofte gennem et uforståeligt<br />

fagsprog. Men hvis man derimod valgte at<br />

beskrive dem gennem et letforståeligt og<br />

genkendeligt sprog, ville man sandsynligvis<br />

finde frem til, at det drejer sig om mennesker<br />

med grundlæggende de samme<br />

kampe, behov og eksistentielle problemer,<br />

som gør sig gældende for mennesker som<br />

helhed. Mennesker med psykiatriske diagnoser<br />

behøves ikke at “ophøjes” til noget<br />

negativt særligt. Mennesker med psykiatriske<br />

diagnoser er blot mennesker, der<br />

grundlæggende har de samme behov som<br />

alle andre mennesker, men behov som de<br />

ofte ikke får opfyldt.<br />

Gennem sproglig nytænkning vil vi kunne<br />

generobre menneskers tabte muligheder.<br />

De muligheder, der er gået tabt ved at definere,<br />

stemple og sætte “etiketter” på nogle<br />

mennesker.<br />

Så længe vi fastholder retten til at kalde<br />

nogle mennesker svage, tossede eller syge<br />

i hovedet o. s. v. fastholdes ikke bare de såkaldte<br />

psykiske syge i en afviger rolle eller<br />

måske ligefrem i en afvigerkarriere, men vi<br />

afslører en holdning, der tjener det formål<br />

at fastholde den eksisterende magtdeling:<br />

svag versus stærk.<br />

Et ord som “støttekontaktperson”, som er en<br />

integreret del af sprogbruget indenfor socialpsykiatrien,<br />

indeholder, hvis ikke ligefrem<br />

ydmygende, en mangel på mulighed for at<br />

identificere sig med begrebet egen styrke.<br />

Ydmygelsen ligger i at “støttekontaktperson“<br />

er et kunstigt sammensat ord, der<br />

muligvis ikke ville kunne genkendes af andre<br />

end de mennesker, der udfører funktionen,<br />

og de mennesker ordet er specialdesignet<br />

til. Nogle mennesker matcher åbenbart ikke<br />

almindelige genkendelige ord, som udtrykker<br />

almindelige menneskelige behov.<br />

Genkendelsesfaktoren er afgørende for<br />

god kommunikation. Det er gennem et<br />

fælles erfarings-grundlag, vi har mulighed<br />

for at skabe kommunikation med hinanden.<br />

Et ord som dialogpartner vil gå i retning af<br />

mere ligeværdighed og er ikke tilegnet en<br />

bestemt gruppe mennesker. Støtten og<br />

styrken vokser frem af det, der sker imellem<br />

to menneskers ligeværdige møde og<br />

dialog.<br />

Tager man f.eks. bogen: “Invitation til Socialpsykiatri“,<br />

som indeholder mange interessante,<br />

værdifulde og nytænkende<br />

aspekter, -finder man stadig et sprogbrug,<br />

der i sin grundsubstans skelner mellem<br />

“dem” og “os”. Der er de professionelle<br />

og så er der brugerne. Bag enhver bruger,<br />

bag enhver klient eller bag ved enhver<br />

patient findes der faktisk en person. Vi er<br />

som mennesker ikke ligestillet. Men vi kan<br />

vælge at møde hinanden som personer, der<br />

i fællesskab finder frem til en vej, når vi er<br />

faret vild. Man behøver ikke nødvendigvis<br />

udelukkende tillægge de såkaldte “professionelle”<br />

faglighed. Faglighed i sociale relationer<br />

handler i høj grad om mellemmenneskelig<br />

kompetence, - at sige og gøre det<br />

rigtige, når det gælder.<br />

Hvis ikke sproget afspejler en reel ligeværdighed,<br />

har vi ikke gjort op med institutionsparadigmet.<br />

Den dag man sprogligt og i<br />

praksis ikke magtmæssigt kan se forskel på<br />

“dem” og “os”, har vi lagt nogle graverende<br />

menneskelige og socialt undertrykkende<br />

faktorer bag os.<br />

Når vi omtaler en gruppe mennesker som<br />

værende passive (brugere), har vi allerede<br />

fra start lagt en fastholdelsesprocedure. Et<br />

af menneskets dybeste behov undermine-<br />

Ord er med til at skabe vores virkelighed<br />

2 0<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k


og udstøder<br />

res, - muligheden for at bidrage. Brugere er<br />

per definition nogle som modtager. At være<br />

modtager- i al fald over tid fremmer ikke en<br />

selvforståelse, der indbefatter almen menneskelig<br />

kompetence. “ At komme sig drejer<br />

sig om at kunne lægge brugerrollen bag sig,<br />

eller i det mindste at denne rolle kan reduceres<br />

til en rolle blandt mange andre i ens<br />

liv.”( citat fra bogen: Fra patient til Person<br />

af Alain Topor).<br />

Hvorfor ikke betragte mennesker med<br />

psykiatriske diagnoser som nogle aktive<br />

størrelser, der på trods af deres livssmerte<br />

stadig har noget at tilbyde. Inden man f. eks<br />

fik tildelt en psykiatrisk diagnose, var man<br />

et menneske med muligheder og ressourcer.<br />

Hvor forsvinder disse egenskaber hen?<br />

Hvorfor ikke fastholde, at vi menneskeligt<br />

set er deltager i vores eget liv såvel som i<br />

andres liv? Gennem en ændring af ordvalget<br />

fra bruger til f. eks. deltager, kan man<br />

genskabe en virkelighed, der går fra passiv<br />

til aktiv.<br />

Endvidere tænker vi ofte i enten / eller tankegange,<br />

som er med til at styre vores følelser<br />

og vores liv. Enten er man stærk eller<br />

også er man svag. Det er som om, man ikke<br />

kan være begge dele. Men er det rigtigt?<br />

Om man bliver set på som værende stærk<br />

eller svag, er der så godt som en hel verden<br />

til forskel på. Man behøver ikke underlægge<br />

sig enten / eller virkelighedsbeskrivelsen.<br />

Der findes både - og. Man kan være<br />

både stærk og svag. Udfordringen består<br />

i at bruge denne erkendelse så konstruktivt<br />

og åben og nytænkende som muligt.<br />

Dybest set er vi jo alle livs arbejdere, der<br />

arbejder med hver vores livs læring. Vi har<br />

alle noget at bidrage med, på hver vores<br />

individuelle måde. Problemet er, at de menneskelige<br />

ressourcer tolereres kun inden for<br />

et “skabelon-tyranni“. At modellen for, hvad<br />

det vil sige at være et rigtigt menneske, er<br />

efter klip en hæl - skær en tå modellen. Et<br />

tyranni der presser flere og flere mennesker<br />

ud en eksklusionsrolle, og som yderligere<br />

kan koste samfundet dyrt.<br />

En af de store ikoner indenfor socialt arbejde<br />

udtrykker det varmt og indsigtsfuldt<br />

“Jeg betragter ikke de udstødte grupper<br />

som svage, men som mennesker der har<br />

noget væsentligt at lære os andre. Derfor<br />

har det været vigtigt for mig at få fremhævet<br />

den styrke, de har, og de ting, de kan<br />

fortælle os……. ( fra bogen “ Det vigtigste<br />

i livet”).<br />

Individer, som vi ikke kan identificere os<br />

med, vil vi have en tendens til at afvise eller<br />

ligefrem behandle dårligt.<br />

Mennesker med psykiatriske diagnoser<br />

fremstår ofte som værende identiske med<br />

selve sygdommen. De bliver til mennesker<br />

uden ansigt, - uden identitet, som tilsyneladende<br />

ikke bidrager med andet her i<br />

tilværelsen end at være syge og uforståelige<br />

væsner. Mange mennesker kan ikke<br />

genkende sig selv i den måde mennesker<br />

med psykisk ubalance beskrives på. En psykiatrisk<br />

diagnosticeret person kommer ofte<br />

til at fremstå som et fremmed væsen, man<br />

reagerer angstfyldt og afstandstagende<br />

overfor.<br />

Fra det øjeblik et menneske ikke længere er<br />

underlagt en stigmatisering- udtrykt som<br />

en af uforståelig kronisk galskab inficeret<br />

størrelse, men beskrives og opfattes som<br />

en person med smerte, angst, sorg og konflikter<br />

hørende menneskelivet til, finder man<br />

sandsynligvis frem til, at vi alle er i samme<br />

båd. Men forståelsen, indsigten og medfølelsen<br />

omkring denne fælles menneskelige<br />

skæbne er båret oppe af det sprog, vi vælger<br />

at beskrive virkeligheden med.<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k 2 1


Af Bo Steen jenSen<br />

pSykiAtrien<br />

Med udgangspunkt i nogle sære divergenser<br />

som fremkommer i de forskellige udsagn i<br />

Abdulle-sagen, opstår spørgsmålet om<br />

hvorvidt nedarvet folkelig kultur og psykiatrien<br />

overhovedet er på forståelsesniveau<br />

eller til accept. Allerede i det kristne kulturområde<br />

har vi problemer, idet dybt troende<br />

mennesker bliver betegnet som lidende<br />

under religiøse affekter eller hallucinationer.<br />

Dette grunder i psykiatriens baggrund<br />

eller grundholdning, nemlig den somatiske<br />

synsvinkel på mennesker, også kaldet den<br />

Newtonske maskinfejls model. Der er netop<br />

kommet en bog der på bedste vis forklarer<br />

dette skisma. Anne Køppe: Når smerten bevogter<br />

din sjæl. (Se anmeldelse andetsteds<br />

i LAP- blade.)<br />

Det på det rationelle eller somatiske menneskesyn<br />

byggende sygdomsbegreb rummer<br />

ikke plads for, hvad man kan kalde de<br />

åndeligt eller følelsesmæssigt styrede/baserede<br />

elementer i den menneskelige natur.<br />

Idet dette grunder sig på det postulat, at<br />

alt kan indordnes under videnskabelig evidensbærende<br />

bevisførelse. Selvfølgelig kan<br />

dele af den somatiske sygdomsopfattelse<br />

bevises, men alt for store områder unddrager<br />

sig denne form for bevisførelse. Ikke<br />

mindst hele det psykiatriske område og det<br />

af Anne Køppe omtalte psykosomatiske<br />

område. Deraf opstår skismaet mellem det<br />

almindelige menneskes kulturarvsbestemte<br />

verdensopfattelse/livsrum, og psykiatriens<br />

menneskebillede. Det der kan undre i denne<br />

sammenhæng er, at psykiatere er rundet af<br />

samme kulturarv. Både den bevidste og den<br />

ubevidste. Hvor gør de af den i deres arbejdssituation?<br />

Hvad har det så med Abdulle-sagen at gøre?<br />

Det har at gøre med, at reaktioner der kan<br />

basere sig på urgamle traditioner i en af de<br />

mange afrikanske kulturer tolkes som hallucinationer<br />

og tegn på skizofreni. F.eks. tror<br />

Abdulle at lægerne vil stjæle hans blod. Jeg<br />

ved fra et medlem af ”Læger uden grænser”,<br />

at en af deres hurdler er at få lov til at tage<br />

blodprøver. Og hvorfor så det? Det er da<br />

bare noget normalt, det har vi alle prøvet.<br />

Ja, men i nogle kulturer er blodet forbundet<br />

med sjælen, og blodprøven kan give den, der<br />

tager den, magt over dig.<br />

2 2<br />

med lemsbl a d e t l a p<br />

• w w w. l a p. d k<br />

er psykiatrien overhovedet i stand til at rumme hele<br />

menneskers religiøsitet, mytearv, kulturarv?<br />

det er dA BAre overtro --- hm ---<br />

hvAd er overtro?<br />

Der er egentlig sært, at den kristne kirke<br />

og den derpå baserede kultur tiltager sig<br />

ejerskabet til den endegyldige sandhed. En<br />

metafor der end ikke rationelt kan eksistere.<br />

Og dermed tiltager sig retten til at stemple<br />

al anden religion som overtro. Eller myter,<br />

ordet brugt i negativ betydning. Ikke mindst<br />

set i lyset af at den selv baserer sig på myter<br />

af lige så - rationelt set - umulig karakter.<br />

Skal man lige nævne ”Jomfrufødslen”, for<br />

øvrigt en myte den har lånt fra bl.a. Mitrareligionen,<br />

for at nævne den mest kendte.<br />

Ligeledes genopstandelsesmyten; den er for<br />

øvrigt kendt i varierende form i flere religioner.<br />

Og uanset hvor rationelt psykiatere end<br />

er skolet i at tænke, så ligger de der kristne<br />

myter i deres bevidstheds ballast.<br />

Derfor er det underligt, at de, når de møder<br />

mennesker, for hvem disse og lignende myter,<br />

er det basale livsgrundlag, har så svært<br />

ved at acceptere dette. På samme måde ligger<br />

andre - for os i den vestlige kulturkreds<br />

fremmede - myter i mennesker, der kommer<br />

fra andre kulturkredse. Jamen Abdulle<br />

er da muslim? Ja. Men ganske som der i de<br />

kristne kulturkredse indgår nedarvede myter<br />

fra tidligere tider, så gør der det samme i<br />

mange muslimske kulturkredse. Se igen på<br />

vores egne kulturkredse. Se på hvad vi indoptager<br />

via eventyr, jamen det er eventyr.<br />

Ja, men i barnets bevidsthed forbliver disse<br />

eventyr, ofte ubevidst, men styrende liggende.<br />

Se på hvordan kirken med en elegant<br />

forkortelse af jomfruens svangerskab fik et<br />

fødselstidspunkt til at passe med gamle<br />

solhvervsfester. Abdulle og andre er skizofrene!<br />

De hører stemmer – nå og så. Igen: En<br />

ikke uvæsentlig del af Bibelen er baseret på<br />

stemmehøring (men den er måske i orden,<br />

for det er jo Guds stemme, ja, jeg kan ikke se<br />

forskellen). Store dele af den katolske kirke,<br />

både den romerske og den græsk/russiske,<br />

indeholder sakrale tekster der baserer sig<br />

på stemmehøring. Og i den protestantiske<br />

retning ses samme fænomen. F.eks. udgivne<br />

prædikesamlinger inspireret af Guds<br />

stemme. Og indtil psykiatrien fik hånds- og<br />

halsret over menneskets åndelige liv, var det<br />

en accepteret foreteelse.<br />

En anden bog, der er kommet for nyligt,<br />

er ”Følelsesmæssig Intelligens i Coaching”.<br />

I de indledende kapitler forekommer en<br />

glimrende kortlægning af det biologiske og<br />

neurologiske skisma mellem den limbiske<br />

hjerne og den rationelle hjerne (frontallapperne<br />

primært), hvor den limbiske hjerne<br />

er sædet for følelserne. Og følelserne, eller<br />

følelsesopfattelsen, er styret af de i barndommen<br />

indoptagne tolkninger af verden,<br />

og af de nedarvede mytiske tolkninger og<br />

tabuforestillinger.<br />

Så længe psykiatrien ikke vil eller kan forholde<br />

sig accepterende til den følelsesstyrede<br />

eller åndelige del af det hele menneske,<br />

men kun til den rationelle del, vil psykiatrien<br />

langsigtet lide det ene nederlag efter det andet.<br />

Og en dag vil forklaringen ”Manglende<br />

sygdomsindsigt” ikke længere ”holde vand i<br />

byretten”. En dag vil selv psykiatrien forhåbentlig<br />

forstå, at den ud fra somatik styrede<br />

sygeliggørelse af følelser og overbevisninger<br />

er dybt samfundsnedbrydende.<br />

Jamen vi kan se at mennesket lider! Ja. Men<br />

i stedet for kemisk at blokere lidelsesoplevelsen,<br />

skulle man måske satse på at hjælpe<br />

det lidende menneske til at forholde sig til de<br />

tanker m.v., der fremkalder lidelsen. Så i stedet<br />

for ”sygdomsindsigt” satse på selvindsigt,<br />

følelses forståelse og værktøjsgørelse<br />

af følelserne. Ethvert tænkende menneske<br />

oplever eksistentielle kriser. Uden at disse<br />

partout skal stemples som sygdom. Forhåbentlig<br />

opfatter vi en dag, at fremtidig menneskelig<br />

udvikling ligger gemt i begreberne<br />

accept og rummelighed.<br />

For ligesom at komme tilbage til starten på<br />

denne refleksion, så forekommer det mig, at<br />

konklusionen desværre må blive: Når psykiatrien<br />

dårligt nok er i stand til at rumme<br />

sin egen mytiske og religiøse kulturarv, så er<br />

den endnu mindre i stand til at rumme fremmedes<br />

arv. Der ligger måske hovedårsagen<br />

til at et forløb som Abdulles kan forekomme.<br />

Vi lever i et multietnisk globalt samfund i<br />

dag, på godt og ondt. Og forhåbentlig opfatter<br />

vi en dag, at fremtidig menneskelig<br />

udvikling ligger gemt i begreberne accept<br />

og rummelighed.


tiL ALLe<br />

SommerLejrdeLtAgere !<br />

Tak for en vældig god uge i Juelsminde !<br />

Jeg vil gerne, som tovholder for sommerlejren<br />

2009 sige mange, mange tak til:<br />

Lone, Lenarth, Mille og Inger K. (køkken).<br />

Hanne, Inger L., Lars, Ulrich og Steen fra<br />

gruppen, samt vore hjælpere: Paul, Linda,<br />

Hanne B. og Dorianne - og sidst - men ikke<br />

mindst, tak til alle jer deltagere, også for en<br />

hjælpende hånd, når der var brug for det..<br />

Der var jo, stort set, ikke bøvl med nogen<br />

eller noget<br />

Tak til Birgitte og Mette fra kontoret. De<br />

har brugt en del tid på telefonsnak og lister.<br />

Tak, Hanne W. du har taget os pænt !<br />

Også tak til “Hellebjerg” -- forstander<br />

Bente, Kirsten køkken, Birthe rengøring<br />

og pedellerne Kaj og Morten, som<br />

måtte rende en del ekstra i ugens løb.<br />

Vi har efterladt skolen OK, så OK, at vi må<br />

komme igen næste år !<br />

SOMMERLEJR<br />

Jeg er lige kommet hjem fra SOMMERFERIE-LEJR i JUELSMINDE, noget træt, men<br />

på en behagelig måde. Sikke en FERIE, HOLD DA HELT FERIE, FEST og GRIN. GLADE<br />

og SJOVE mennesker. DEJLIG SUND MAD og FINT ENKELTVÆRELSE, GODE UD-<br />

FLUGTER og DE SPLITTERGALE, det fik jeg SÅ MEGET UD AF. Med GRIN og GØGL,<br />

desværre nåede jeg ikke MASSØREN.<br />

EN STOR TAK, til SOMMERLEJR-GRUPPEN. DE må have haft et KÆMPE FORAR-<br />

BEJDE,<br />

der var også TÆNKT på den MINDSTE DETALJE. Der var TJEK på TINGENE. De<br />

havde TRAVLT på LEJREN. Jeg tror ikke, de har haft SÅ MEGET FERIE, men ALTID<br />

HJÆLPSOMME. Jeg kunne forstå, at SOMMER-LEJRGRUPPEN havde fået betalt<br />

halvdelen, af opholdet. Det SYNES jeg, godt nok var MEGET, MEGET LIDT med det<br />

STORE ARBEJDE.<br />

Jeg ved da godt, at de selv har meldt sig og nok har en periode med OVERSKUD,<br />

men skulle de ikke have haft HELE OPHOLDET BETALT, og så et GAVEKORT på ca.<br />

kr. 2.000? Det er jo noget, jeg synes. Hvis vi f.eks. hver betalte ca. kr.300 - kr.400<br />

MERE til opholdet, tror jeg, at det kunne lade sig gøre. Mon ikke de fleste kunne<br />

det, måske spare lidt, på nogle ting. SELVFØLGELIG, ville der være nogle, der ikke<br />

kan betale dette, og så kan man jo HJÆLPE dem. DETTE ER ET FORSLAG. JEG ved<br />

ikke så MEGET med KØKKENHOLDET.<br />

JEG FIK GRINET SÅ MEGET, NOK NOGET FJOLLET TIL TIDER, så NOGLE SYNTES,<br />

DET VAR FOR MEGET. MEN EN DEL FIK JO OGSÅ GRINET og PJATTET.<br />

MANGE, MANGE, HILSENER,<br />

fra et MEGET TILFREDS MEDLEM AF LAP.<br />

- HVOR BLIVER, DER GJORT MEGET I LAP.<br />

EN STOR TAK.<br />

LIS, AMAGER.<br />

Den sidste og største tak er til Lone, som<br />

udover at ha’ lavet supermad til os, har<br />

været - og er - en utrolig støtte for mig.<br />

Efter 13 indlæggelser, fordelt over godt 10<br />

år, og lange fraværsperioder fra mit job<br />

som lærer, endte det med afskedigelse,<br />

skilsmisse og førtidspension. I 2002 blev<br />

jeg, efter eget ønske, medicinfri og har<br />

været det siden. (Jeg er manio-depressiv<br />

li’som Grundtvig, Møllehave, Diana<br />

Benneweis og mange, mange andre ).<br />

Sommerlejren blev for mig prikken<br />

over I’et, indtil videre ! Tak, tak for det!<br />

Vi ses næste år - samme tid, samme sted !!!!!<br />

eLSe hoLm<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k<br />

2 3


DIGTE<br />

Når jeg ser fra mine vinduer<br />

over smukke gule marker med raps<br />

da slår mit hjerte som lystige fluer<br />

mit polske blod er varmt – uden snaps.<br />

Det jeg ser – højt og tydeligt<br />

jeg er forelsket i dig, Danmark!<br />

Mine rødder står i Polen<br />

og mit liv midt i solen.<br />

Mit hjem er på Paradisbakken,<br />

mit hus er et paradis hus.<br />

Jeg lytter til naboernes fugles snakken<br />

ved aftensolens nedgående blus.<br />

Under dynen sparer jeg på energien,<br />

svøbt i dun fra polske gæs.<br />

Morgenskinnet trylles i magien<br />

når jeg går på mos plæne med græs.<br />

Et vækkeur vil jeg ikke eje,<br />

jeg vækkes af fuglenes sang.<br />

Min tid med jorden drejer,<br />

livet i Danmark har så let en gang.<br />

Jeg husker det Polen jeg forlod,<br />

med varme og med glød i mit sind.<br />

Men gennem livet i Danmark jeg forstod,<br />

at vi kører med den samme vind.<br />

Min mor og min far jeg aldrig glemmer,<br />

de stærke folk i mit barndomsland.<br />

Krig, fordrivelse og sorg man fornemmer,<br />

livet var hårdt for hver kvinde og mand.<br />

Jeg beder til Gud – vores fælles Vorherre,<br />

med ønsket om fred og lighed for alle.<br />

Lad hele kloden et godt sted være,<br />

uden stridigheder, kamp, vrede og galde.<br />

Chwalcie łąki umajone<br />

Góry doliny zielone<br />

Chwalcie także Panią Nieba<br />

Z Nią się zawsze zgadzać trzeba (mini sang på polsk)<br />

cand. scient. i fysik<br />

Krystyna Anna Hansen<br />

TAK for hjælpen til Hvalsø Arkiv<br />

Recovery handler om at gå den vej, behandlerne ikke kan gå…<br />

Recovery handler om mod…<br />

Recovery handler om eget ansvar…<br />

Recovery handler om at slippe offerrollen…<br />

Recovery handler om erkendelse…<br />

Recovery handler om at livet skal leves…<br />

Recovery handler om at stå sammen med det indre..<br />

at tro på dig selv<br />

at vise dig selv – selvrespekt<br />

at give dig selv – kærlighed<br />

at slippe og tilgive dig selv – og andre<br />

at risikere at miste – uden at bukke under<br />

at se dig selv i øjnene<br />

at smile trods tårer i magtesløshed<br />

at vide alle er for det meste ene indeni<br />

Idet jeg gik ud ad engen<br />

en sommerdag<br />

sang jeg en sang – indeni<br />

om at være fri<br />

The Rosewoman – Lillian Rank<br />

jeg ligger om natten og tænker<br />

min pige er lagt i lænker<br />

de fylder hende op med medicin<br />

det ville du næppe gøre hvis hun var din<br />

det er svært at forstå<br />

hun ingen anden hjælp må få<br />

jeg slår konstant i en dyne<br />

bliver ved med at tryne<br />

overmagten er stor<br />

jeg står på sidelinien og glor<br />

fik en medicin glad læge<br />

medicinen hænger ved som en tæge<br />

ingen pårørende er hørt<br />

det virker skørt<br />

Nyrup siger<br />

lad de pårørende spire<br />

og jeg er sej kan du tro<br />

du er hverken menneskelig eller god<br />

de andre gir dig magt<br />

det er ikke svært at se, har jeg sagt<br />

se at følge med tiden<br />

det gavner patienterne hvis du søger lidt mere viden<br />

Skrevet af Else<br />

2 4<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k


Af jørgen Ani-mAnuS neumAnn<br />

konogrAm:<br />

Jeg skal have cykelhjulene til at snurre både blandt små og store.<br />

Mit hjerte banker for glade cykeltanker.<br />

CO2-udslippet = cykling overgår totalt udslippet<br />

Klimaforandring til det bedre fra dag 1.<br />

Træets økosystem siger, vælter vi det, vælter vi os selv.<br />

Bedre miljø – sundere befolkning.<br />

Vi er alle afhængige af naturen – selv naturen.<br />

Naturen er i al sin flor til stadighed på retur.<br />

Dør den sidste bi, så er alt forbi bistand: Albert Einstein.<br />

Miljøsvin er i naturen ej velkommen.<br />

Hvis jeg var i dine sko, ville jeg træde af på naturens vegne.<br />

Skøn vor natur som i al sin flor, til stadighed er på retur.<br />

Hvad er menneskehedens største byrde?<br />

Bæredygtighed.<br />

Kernesund<br />

jorden er rund<br />

jorden er en krop<br />

den står i flammer<br />

lad os sammen<br />

slukke branden.<br />

Isen er smeltet, mens vi spændt har siddet på enden og ventet.<br />

Isbjørnen spørger: Hvor længe holder isen?<br />

Det er jo et varmt emne for tiden.<br />

FN – Forenet Natur<br />

UN – United Nature.<br />

1 godt trafikmiljø skabes kun i samarbejde mellem fodgængere,<br />

cyklister og bilister – trafiksikker samfærdsel.<br />

Hvad er fremtidens boligform?<br />

Flydende teknologi.<br />

Jorden er kugleskør og verden er rundtosset.<br />

Hvorfor spendere penge på biler?<br />

Menneskene har blot brug for autoritet.<br />

God vind, naturli’gevinst.<br />

nej<br />

til dødslister<br />

Jeg er en 63-årig psykiatribruger, der for<br />

22 år siden blev ramt af skizofreni. I alle<br />

disse år har jeg - med en enkelt undtagelse<br />

- taget medicin, og jeg vil fortsætte med<br />

at gøre det. Jeg hører derfor til den heldige<br />

gruppe af skizofrene, der kan blive ”rask”<br />

ved at tage medicin. Det kan en tredjedel<br />

af alle skizofrene. En anden tredjedel behøver<br />

slet ikke at tage medicin for at få<br />

et normalt liv, mens den sidste tredjedel<br />

er håbløst fortabt, fordi medicinen ikke<br />

virker på dem. Jeg er fuldt ud klar over de<br />

bivirkninger, der opstår ved at tage medicinen.<br />

Men da jeg i en kort periode efter<br />

udbruddet af min sygdom på anbefaling af<br />

en psykiatrisk overlæge (der ikke troede<br />

jeg var syg ) trappede ud af medicinen,<br />

blev jeg forrygende psykotisk igen. Der er<br />

derfor tale om et personligt valg mellem<br />

to onder, og jeg har - ligesom formentlig<br />

en del andre psykiatribrugere - valgt medicinen.<br />

Væsentligt er for mig yderligere,<br />

at jeg er mindst ligeså kreativ som før udbruddet<br />

af min skizofreni - ja måske endda<br />

mere. I alt tre fagbøger om økonomi er det<br />

således blevet til, hvoraf en af disse var<br />

på ikke mindre end 450 sider. Den tog det<br />

seks år at skrive, men jeg havde det fortræffeligt,<br />

mens skriveprocessen stod på,<br />

ligesom det gav mig et stort løft i mit eget<br />

selvværd. Men så kommer alle de selvbestaltede<br />

repræsentanter for os psykiatribrugere<br />

med deres sædvanlige hetz mod<br />

os, der har valgt at leve med medicinen<br />

og dens bivirkninger. Et sidste usmageligt<br />

eksempel herpå findes i det sidste nummer<br />

af LAP-bladet, hvor det oplyses, at man<br />

nu vil til at lave dødslister over dem, der<br />

har truffet samme valg som jeg. Hvad med<br />

alle dem, der begår selvmord, fordi de ikke<br />

tager medicin? Burde disse dødsfald ikke<br />

også registreres? LAP burde skamme sig.<br />

henrik preBen perregAArd, CAnd.oeCon.<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k 2 5


en refLekterende AnmeLdeLSe Af Bøger ved Bo Steen jenSen<br />

oprør - opgør - opBrud?<br />

det er interessant, at der inden for<br />

de sidste 6 – 7 måneder er dukket 3<br />

bøger op, som anmeldereksemplarer,<br />

her i huset. Den første var ”Følelsesmæssig<br />

intelligens i coaching” anmeldt i LAP<br />

bladet nr. 2-09. 3 bøger der på hver sin<br />

måde gør op med psykiatriens måde at se<br />

mennesket på.<br />

Specielt interessant fordi ingen af de tre<br />

bøger handler direkte om psykiatri, men<br />

alligevel på en indirekte - direkte måde<br />

angriber psykiatriens ensidige naturvidenskabeligt<br />

baserede menneskesyn. Eller som<br />

Anne Køppe i Bogen ”Når smerten bevogter<br />

din sjæl” siger. Ensidige somatiske menneskesyn.<br />

Soma (græsk) legemet, somatik!<br />

Læren om legemets og kroppens måde at<br />

fungere på. Den tredje bog er ”Psykoterapi<br />

og erkendelse” af Jette Fog og Lars Hem.<br />

Sidstnævnte tager udgangspunkt i spændingsfeltet<br />

mellem behandleretik og samfundsøkonomiske<br />

evidensbehov.<br />

Det for psykiatribrugerne vigtige her er<br />

måske ikke selve bøgerne som sådan, men<br />

mere det oprør de er udtryk for. Oprør eller<br />

opgør. Deres sætten spørgsmålstegn<br />

ved hele grundlaget for psykiatrien, og den<br />

måde den har udviklet sig på.<br />

Anne Køppe tager sit udgangspunkt i den<br />

diffuse smerte. Et for somatikken ofte<br />

uforståeligt fænomen, som den alment<br />

praktiserende læge oftest ikke har nogle<br />

svar på. Og netop dette, at der ikke umiddelbart<br />

kan ses en somatisk forklaring, fører<br />

til, som flere af de omtalte case story’er<br />

viser, et psykisk ødelæggende undersøgelsesmareridt.<br />

Det er mit håb at bogen kan<br />

være medvirkende til at få bygget en bro<br />

mellem psykiatriens somatiske indgangsvinkel<br />

og psykologien og psykoterapiens<br />

holistiske indgangsvinkel. En anden side af<br />

problematikkerne tager bogen ”Psykoterapi<br />

og erkendelse” fat på. Og det, der især<br />

synes værende interessant for psykiatribrugere,<br />

er nok problematikken mellem den<br />

individuelle personbaserede respekterende<br />

kontakt, og det behov for evidensbaserede<br />

fastlagte behandlingsforløb som de økonomistyrende<br />

faktorer i samfundet prøver at<br />

presse ned over psykoterapien, for at kunne<br />

anerkende den som behandlingselement.<br />

Naturligvis kan der uddrages en vis form for<br />

evidens ud fra en tilstrækkelig stor mængde<br />

journaler. Men disse evidenspåvisninger vil<br />

i sagens natur kun kunne blive til en art<br />

overordnet teoritiseren. Og de kan, hvis de<br />

bruges som normsættere, skade de psykoterapeutiske<br />

forløb ubodeligt.<br />

Bogen ”Følelsesmæssig intelligens i Coachning”<br />

tager fat om endnu en problematik<br />

i forbindelse med området psyke. Nemlig<br />

den, især i kognitiv psykoterapi, men også i<br />

psykiatrien, manglende forståelse eller accept<br />

af følelsens styrende betydning i livsopfattelsen<br />

hos det enkelte menneske.<br />

Den kognitive terapis primære fokus på<br />

den rationelle hjernes funktion og tilsyneladende<br />

overseen af det limbiske systems<br />

erfaringsarvede tryghedsgiven og psykiatriens<br />

metodik med at blokere det limbiske<br />

systems receptive funktion baserer sig,<br />

endnu en gang, på det ensidigt somatiske<br />

menneskesyn.<br />

Når jeg som titel på denne refleksion har<br />

valgt ordene Oprør - Opgør – Opbrud,<br />

er det fordi jeg fornemmer, at de tre her<br />

omtalte bøger på hver sin front forsøger at<br />

vise veje for nytænkning. En nytænkning<br />

der inddrager det hele menneske, både det<br />

fysiske, somatiske, det psykiske, det følelseshavende<br />

menneske og til en vis grad det<br />

åndelige menneske.<br />

Med en omskrivning kan man sige ”Mennesket<br />

er ikke kun en kemisk fabrik, men hver<br />

en følelse, hver en tanke der opstår i det.”<br />

føLeLSeSmæSSig inteLLigenS i CoAChing<br />

Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell,<br />

Liz Wilson<br />

Forlag: Børsens Forlag 2009<br />

ISBN: 978-87-7664-332-4<br />

300 sider<br />

2 6<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k<br />

når Smerten Bevogter din SjæL<br />

Anne Køppe<br />

Forlag: Books on Demand Gmbh. København.<br />

Danmark<br />

ISBN: 978-7691-238-3<br />

244 sider<br />

pSykoterApi og erkendeLSe<br />

Jette Fog & Lars Hem<br />

Forlag: Akademisk Forlag<br />

ISBN: 978-87-500-3929-7<br />

308 sider


JURIDISK BISTAND<br />

TIL LAP’S<br />

MEDLEMMER<br />

Skriv til vores<br />

jurist Erik Olsen<br />

på jurist@lap.dk<br />

eller ring på<br />

tlf. 70 27 11 85<br />

Tirsdag kl. 9-12<br />

Torsdag kl. 12-16<br />

samt kl. 19-21<br />

Havde jeg en fabrik med t-shirts,<br />

ville jeg trykke en masse, hvorpå der skal stå<br />

• nytænkning i psykiatrien<br />

• brug alle ressourser før du doper<br />

• bedre opsyn med behandlere<br />

• sig nej til medicin før alt er prøvet<br />

• en ledelse, der dur og er til for patienterne<br />

• ny psykiater ny journal<br />

• giv dem en chance i livet<br />

• patienternes ombudsmand<br />

• en vågen sundhedsstyrelse<br />

• undersøg tvang i psykiatrien<br />

• gør det let at holde på sin ret<br />

• valgfrit hospital i psykiatrien<br />

• en demonstration på rådhuspladsen<br />

• ikke flere dødsfald i psykiatrien<br />

• ingen sløseri med medicinen<br />

• red flere fra afhængigheden<br />

• brug andre behandlere i psykiatrien<br />

• stop overmedicinering, før du gør en patient til pensionist<br />

• opsyn, opsyn, opsyn med behandlere<br />

• registrere dem, der sløser med medicinen<br />

• giv dem et klippekort, fyr dem hvis der bliver for mange klip<br />

• lav en fond så alle kan klage<br />

• lyt til de pårørende<br />

• stop med at gøre mennesker til klon af medicin<br />

• kasser en gammel vissen journal, som en dårlig psykiater har skrevet<br />

• bedre behandlere som erkender, de ikke kan klare sig<br />

• gør det ikke for let at sige at patienterne er til fare for sig selv<br />

• ingen filmoptagelse af patienter (selvom du har spurgt) under behandling<br />

• lad være med at bruge andre patienter som reklamesøjle for medicindyrkelse<br />

• red et liv, vær glad for patienterne og ikke medicin industrien<br />

• tænk fremad og se på et menneske som en rask person du har reddet<br />

• der bliver kun brugt hvad der er brug for og ikke hvad der KAN fyldes på<br />

• virker det ikke finder vi en anden udvej og bliver ikke ved med at lave forsøg<br />

• desværre var det kun en DRØM - det er stadigvæk lige sammenspist<br />

• der skal flere lig på bordet før der bliver gjort noget og hvem har samvittighed til det<br />

jeg spørger bare<br />

<br />

Else Høst<br />

Indmeldelses blanket<br />

JA a Jeg er nuværende eller tidligere psykiatribruger og<br />

ønsker medlemskab af LAP [100 kr. årligt]<br />

JA a Vi er psykiatribrugere og ønsker kollektivt medlemskab<br />

af LAP for vores forening/værested/institution<br />

m.v. [kontakt sekretariatet]<br />

JA a Jeg er ikke psykiatribruger, men ønsker abonnement<br />

på Medlemsbladet LAP [125 kr. årligt]<br />

JA a Vi ønsker abonnement på Medlemsbladet LAP til<br />

vores institution/forening [250 kr. årligt]<br />

JA a Individuelt støttemedlemskab: kr. 300 kr. årligt<br />

JA a Kollektivt støtte medlemskab: kr. 500 kr. årligt<br />

NAVN:<br />

ADRESSE:<br />

POSTNR. & BY:<br />

region:<br />

EVT. TLF:<br />

EVT. EMAIL:<br />

Indmeldelse kan også foregå på www.LAP.dk


Af inger LAdegAArd<br />

juLi 2009 hellebjerg idrætsungdomsskole ved juelsminde<br />

Årets TEMA var Sundhed, Humor og Helbred.<br />

Lørdag den 25. juli mødtes en hel del<br />

af os på Vejle banegård, hvor mange mødte<br />

frem i LAP T-shirt, så det var nemt at finde<br />

hinanden. Mange gensyns-knus var der<br />

også. Derefter kørte vi i den lejede bus til<br />

Juelsminde. Søndag var der mange, der deltog<br />

i udflugten til Glud museum, som er et<br />

frilandsmuseum med arbejdende værksteder.<br />

Det var en rigtig hyggelig tur og vejret<br />

var perfekt.<br />

Mandag gik turen til Hjarnø, hvor præsten<br />

og hans søn gav os en rundtur på øen i deres<br />

traktorvogne. Derefter var der mulighed<br />

for en tur i en kajak. Kun Lydia turde<br />

prøve, mens vi andre så på. Om aftenen<br />

ankom ”De Splittergale”, Jacob, Mathilde,<br />

Jonna, Silke og Rasmus. De fortalte om deres<br />

workshop og viste film, fra en af deres<br />

mange ture.<br />

Tirsdag morgen startede ”De Splittergale”<br />

op med sjov morgenmotion, derefter gik<br />

de i gang med sang, gøgl og hvad de ellers<br />

sammen kunne finde på af sjove ideer.<br />

Jonna gik i gang med at inspirere deltagerne<br />

til at lave musikinstrumenter, en bas af en<br />

stor balje, male flasker til rasler og Thomas<br />

gik i gang med projekt RUMSTERSTANG.<br />

Nogle deltagere tog en hyggelig snak nede<br />

i gården, hvor de jo havde sang og musik fra<br />

dem, der deltog i workshoppen. Andre tog<br />

en cykeltur, et hvil eller hvad de nu havde<br />

lyst til. Nogle valgte at tage imod tilbuddet<br />

om at være model til at få farvet bryn og<br />

vipper, da vi havde besøg af Ann Katrine,<br />

som er frisørelev. Om aftenen havde vi en<br />

rigtig hyggelig gårdsangeraften, med folkedanse<br />

o.l. og der var også god ild i kobberbålfadet.<br />

Onsdag fik vi besøg af journalisten Martin<br />

og en fotograf fra Horsens Folkeblad, Juelsminde.<br />

Martin lavede interview af flere af<br />

os, for at skrive en historie om, at vi 55 deltagere<br />

af nuværende eller tidligere psykiatribrugere,<br />

sammen kan lave en sommerlejr.<br />

LAp<br />

Landsforeningen Af nuværende og<br />

tidligere psykiatribrugere<br />

Store glasvej 49<br />

+++ 9059 +++<br />

5000 odense C.<br />

Sendes<br />

ufrankeret.<br />

Porto er<br />

betalt<br />

f ø L g m e d p å W W W . L A p . d k d e L t A g i d e B A t t e n !


Der hvor vi ikke havde personale på, hjalp vi<br />

i stedet hinanden så godt vi kunne; mange<br />

havde det rigtig godt og mange ressourcer.<br />

Til frokost fik vi besøg af Karen J. Klint, socialdemokratisk<br />

folketingsmedlem. Hun har<br />

nok læst om årets tema, for hun havde en<br />

stor kurv med frugt med til os samt kryds<br />

og tværs blade.<br />

Lige efter frokost havde vi en god times<br />

snak med Karen J. Klint, som er meget interesseret<br />

i at støtte psykiatrien. Derefter<br />

så hun hele generalprøven fra ”DE LAPPER-<br />

GALE”, hvor hun fik sig nogle gode grin. Jeg<br />

tror Karen Klint fik et godt indtryk af, hvor<br />

fint vi kunne rumme hinanden på sommerlejren.<br />

Om eftermiddagen var der travlhed i<br />

hele huset, fordi vi skulle have fest om aftenen.<br />

Der skulle flyttes borde rundt, dækkes<br />

festbord og laves flotte servietter og blomster.<br />

Andre skulle hente drikkevarer og sidst,<br />

men ikke mindst, arbejdede de på højtryk<br />

i køkkenet med at lave festmenuen, som<br />

bestod af laks til forret, oksesteg som hovedret<br />

og desserten var chokolademousse.<br />

Musik gruppen ”Professorerne” ankom og<br />

var med under middagen, hvor Lydia, Hanne<br />

og Torben underholdt med deres show. Lydia<br />

skød rundt med sin ”farlige pistol” mens<br />

Hanne dansede mavedans til Torbens båndoptagelse.<br />

Derefter optrådte ”DE LAPPER-<br />

GALE” med deres forrygende show og det<br />

var en stor oplevelse at se. Det var rigtig<br />

sjovt, og de var bare blevet så dygtige på<br />

kun to dage. Kl. 20 gik musikerne på; Karl<br />

Bille (kendt fra bl.a. Anja og Victor filmene),<br />

Jeppe Nørgaard og Malene Bech. Vi lavede<br />

sammen nogle forskellige gamle danse.<br />

Så var det rygetid og kun musikerne var i<br />

danselokalet og hvad så? Heldigvis var de<br />

flytbare og gik med ned i gården, hvor der<br />

også var ild i kobber bålfadet. Jacob spillede<br />

med på sin guitar, Jacob H. spillede harmonika,<br />

Silke på savblad og Paul sang en enkelt<br />

sang, så det blev en rigtig god aften.<br />

Torsdag var mange vist lidt trætte - også<br />

køkkenholdet - så det var rigtig godt at<br />

nogle af deltagerne gerne ville tage en tørn<br />

i det store køkken. Marit, massøren kom<br />

igen i år - det er fjerde år hun er med. Rigtig<br />

mange var glade for at se hende igen, og<br />

hun gik i gang med ca. ½ times massage<br />

til dem, hun kunne nå. Eftermiddagen stod<br />

på sejltur med båden Tenna. Problemet<br />

var bare, at der var skybrud og alle færger<br />

var aflyst, så deltagerne måtte bruge deres<br />

kreative tankegang. Hvad de så skulle<br />

bruge eftermiddagen til? Nogle tog en oplevelsesrig<br />

tur ned i Juelsminde by, hvor de<br />

hjalp med at gribe plastikstolene, der kom<br />

flyvende hen ad gaden - Juelsminde havde<br />

vist aldrig oplevet noget sådan før - andre<br />

gik en tur ned til stranden.<br />

Efter aftensmaden havde vi evaluering med<br />

Steen Moestrup fra Landsledelsen. Det var<br />

en utrolig positiv evaluering, der kom også<br />

forslag til næste års sommerlejr - om det<br />

kunne blive på en ø, og at en gåtur også<br />

kunne være morgenmotion og meget andet.<br />

Fredag morgen var tilbuddet morgenmotion<br />

ved massøren Marit, som havde taget<br />

nogle massagebolde med. Efter frokost<br />

kom Karl Bach på besøg. Han fortalte os om<br />

sit arbejde som udviklingskonsulent i LAP<br />

og også om WNUSP - Verdenskongressen,<br />

som fandt sted i Uganda i marts i år. Nogle<br />

hentede avisen nede i Juelsminde, hvor<br />

Martins historie samt to gode fotos var<br />

med. Torben havde af de ca. 400 billeder<br />

lavet et dias-show på computer, han havde<br />

taget i ugens løb. Ros til køkkenholdet for<br />

spændende, velsmagende og sund mad og<br />

så lige deres hjemmebag, uhm!<br />

Lørdag morgen smurte vi madpakke til<br />

hjemrejsen, pakkede og bussen ankom kl.<br />

12. Mange tak til alle for en fantastisk god<br />

sommerlejr 2009.<br />

min perSonLige<br />

opLeveLSe med<br />

de SpLittergALe”<br />

Jeg mødte ”De Splittergale” første gang<br />

i november 2002, da jeg havde det allermest<br />

dårligt.<br />

Det var på Rørvig Højskole til et firedages<br />

kursus, som hed ”HUMOR og<br />

HELBRED”. Fredericia Kommunes familieafdeling<br />

havde støttet op om at<br />

tage alt fra mig d. 15. 09. 2002 - også<br />

min arbejdsevne, hvor jeg dog nogen<br />

tid herefter fik tildelt førtidspension,<br />

uden nogen form for arbejdsprøvning.<br />

Stort set indtil denne dag, havde jeg<br />

arbejdet som pædagog med udsatte<br />

børn og deres familier.<br />

Sagsbehandlerne har slet ikke den viden<br />

og forståelse om psykiske lidelser,<br />

som svarer til alt andet i dette veludviklede<br />

samfund - år 2000. Jeg kæmper<br />

stadig på dette område, da det har<br />

så mange menneskelige omkostninger.<br />

Ligeså er det en meget stor økonomisk<br />

udgift for samfundet.<br />

Jeg har været med på alle de andre fem<br />

LAP- sommerlejre og flere år forsøgt at<br />

få De Splittergale til at deltage på vores<br />

sommerlejr med deres workshop. I deres<br />

workshop handler det om at være på og<br />

have det sjovt, for så oplever publikum<br />

også at det er sjovt. Så er man sikkert<br />

også nødt til at glemme alle sine tunge<br />

mørke problemer - Så kan hovedet, ja<br />

hele kroppen holde fri. Jeg ved at flere<br />

af ”De Splittergale” blev medlemmer af<br />

LAP, så velkommen til Rasmus. Vi er jo i<br />

samme båd og arbejder på<br />

samme sag, bare på hver<br />

vores måde. Alle skal have<br />

et så godt som muligt liv<br />

og gerne godt med humor<br />

- det hjælper. Dette<br />

er prikken over i´et for<br />

mig og jeg føler, at jeg<br />

er vokset en halv meter<br />

efter denne sommerlejr<br />

2009.<br />

medlemsbl adet l ap • www.l ap.dk<br />

2 9


Liste over kommunale grundforeninger i LAp<br />

LAp århuS: Skovagervej 2, 8240 Risskov, tlf. 7789 2000<br />

info@psykiatribruger.dk, www.psykiatribruger.dk<br />

LAp rAnderS: v/ Rene Cadovius, Lorentzgade 3, kld., 8900 Randers<br />

tlf. 5086 8165 – cadovius@aarhusmail.dk, www.lapranders.dk<br />

LAp vejLe kommune: v/Thoridt Allermand, Svendsgade 35B, 1.tv.,<br />

7100 Vejle, tlf. 3051 9018/2620 6716, t@allermand.dk, og Lise Duus, tlf.<br />

2231 0942 - liseduus@stofanet.dk<br />

kontAktperSon i SvendBorg kommune: Ulla Pedersen, Støberbakken 8,<br />

1.tv., 5700 Svendborg, tlf. 6220 1509<br />

LAp køBenhAvn frederikSBerg: v/ Bitten Svane, Vesterbrogade 103, 1.,<br />

1620 København V, tlf. 3326 1623, fap@kontor.dk, www.psykiatribrugere.dk,<br />

Ugentlig træffetid: mandag kl. 13-15<br />

LAp køBenhAvnS omegn: v/Lars Arredondo, Dalstrøget 104, st.,<br />

2870 Dyssegård, tlf. 3956 4802, larsa@tdcadsl.dk<br />

LAp roSkiLde og omegn: v/Hanne E. Rørbech, Hedeboparken 5, 2.th.,<br />

4000 Roskilde, tlf. 2395 0578, hanneelena@webspeed.dk<br />

fAp køge og omegn: v/Birgitte Kongsfort, tlf. 2163 4953<br />

kongsfort@mail.dk, www.fapkoege.dk<br />

LAp veStSjæLLAnd: v/Valentina Djurhuus, Søndermarksvej 20, st.th.,<br />

4293 Dianalund, tlf. 2255 1046<br />

LAp koLding: v/Bodil Andersen, Fru Jyttesvej 3, 3.tv., 6000 Kolding<br />

tlf. 6065 2812, bodil-andersen-@hotmail.com<br />

LAp horSenS kommune: v/Erling Hansen, Kildegade 32, st. tv.<br />

8700 Horsens, tlf. 7561 4760, erlingjh@stofanet.dk<br />

www.lap-horsens.dk<br />

LAp hovedStAden nord-veSt: v/Inger Liss Christoffersen, Æblevangen 8 A,<br />

2765 Smørum, tlf. 2855 2403, schumann@smoerumnet.dk<br />

LAp hoLBæk-odSherred: Karen Sofie Sørensen, Ridebanevej 17, Tusenæs,<br />

4300 Holbæk, Tlf.: 3167 6123, Lap.holbaek.odsherred@gmail.com<br />

fAp viBorg Amt: v/Jan Stig Andersen, tlf. 4053 9647<br />

www.lap.dk/fapviborg<br />

LAp næStved og omegn: v/Hanne Wiingaard, Suså Landevej 37,<br />

4160 Herlufmagle, tlf. 5550 0151 / 21637314, wiingaard@pc.dk<br />

LAp nordSjæLLAnd: v/Steen Moestrup, Langbjerg Park 57, 3400 Hillerød<br />

tlf. 2822 2765, steenmoestrup@post.tele.dk<br />

Liste over kollektive medlemmer i LAp<br />

Aktivitetshuset<br />

5700 Svendborg<br />

Aktivitetshuset<br />

5000 Odense C<br />

Aktivitetshuset Sidelinien<br />

2200 København N<br />

Aktivitetsteamet<br />

2730 Herlev<br />

Banehuset<br />

4450 Jyderup<br />

Birkevangen<br />

6740 Bramming<br />

Blåkærgård<br />

8800 Viborg<br />

Bo og Netværk Næstved<br />

4700 Næstved<br />

Bocentret Thorupgården<br />

2200 København N<br />

Botilbudet Skovsbovej<br />

5700 Svendborg<br />

Brugerrådet f/Soc.Psyk.<br />

9440 Åbybro Jammerbugtkomm.<br />

BUPS-Brugerudviklings projektet for psykisk syge & Sårbare<br />

2820 Gentofte<br />

Café Utopia<br />

7500 Holstebro<br />

Dag- og Botilbudene i Hinge<br />

8620 Kjellerup<br />

Daghus Viborg<br />

8800 Viborg<br />

Den Blå Café<br />

7430 Ikast<br />

Den grønne gren 8900 Randers C.<br />

Det Hvide Hus<br />

2820 Gentofte<br />

Det Gule Hus / Askovgaarden<br />

2200 København N<br />

Dueslaget<br />

4000 Roskilde<br />

Forvandlingsværkstedet<br />

2650 Hvidovre<br />

Fountain House, København<br />

2100 København Ø<br />

Gallohuset<br />

8000 Århus C<br />

Haslekollegiet 8210 Århus V.<br />

Huset i Overgade<br />

9800 Hjørring<br />

Kastanjehuset<br />

8600 Silkeborg<br />

Kiosken Fjorden<br />

4000 Roskilde<br />

Lyspunktet<br />

4500 Nykøbing Sj<br />

Mamma Mia<br />

2400 Kbh NV<br />

3 0<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k


egionale grundforeninger<br />

fAp midtveSt: v/Else Holm, Svaneparken 176, 7430 Ikast<br />

tlf. 9715 1654, holmelse@hotmail.com<br />

Kasserer Lenarth Kirkegaard, Sandfeld Allé 1, 6933 Kibæk<br />

Tlf. 2061 3549, lenarth@live.dk<br />

LAp SiLkeBorg kommune: v/Bjarne Godthåb Hansen, Bryndumsvej 10 C, 2.<br />

tv., 8600 Silkeborg, tlf. 8681 7929, godthaab@oncable.dk<br />

LAp guLdBorgSund og LoLLAnd: v/Gert Folke, Kløvervænget 30, 1.th.,<br />

4900 Nakskov, tlf.: 2162 0966, g.folke@hotmail.com<br />

www.123hjemmeside.dk\LAPguldborgsund<br />

LAp nordjyLLAnd: v/Charlotte Hagerup,tlf. 6081 3712,<br />

sishadk@hotmail.com, Anne-Marie Christiansen, tlf. 2762 8543<br />

LAp region SjæLLAnd: Midlertidig kontakt:<br />

Alicia Johansen – alicia.j@webspeed.dk<br />

Hanne Wiingaard – wiingaard@pc.dk<br />

LAp region hovedStAden: v/Gert Zøllner, Rugvænget 54, 4050 Skibby<br />

tlf 2465 4772 og Steen Bo Jensen, tlf.: 3969 3388/2578 3388,<br />

zentao@oncable.dk<br />

LAp SyddAnmArk: v/Kaj Larsen, tlf. 2612 0365, kajlarsen40@hotmail.com<br />

Anker Hansen, tlf. 7545 7458<br />

rAp midtjyLLAnd: v/Jan Stig Andersen – tlf. 4053 9647<br />

Mandagsklubben i Vejlby Vest<br />

8240 Risskov<br />

MB Foreningen<br />

8240 Risskov<br />

Muhabet<br />

1800 Frederiksberg<br />

NABO-center Amager<br />

2300 København S<br />

Netværkstedet<br />

1871 Frederiksberg C<br />

Nordfyns Psykiatricenter<br />

5471 Søndersø<br />

Nørremarken<br />

8800 Viborg<br />

Outsideren<br />

2200 København N<br />

Regnbuehuset<br />

2630 Taastrup<br />

Rosengården<br />

6900 Skjern<br />

Sind klubben i Hillerød<br />

3400 Hillerød<br />

Sind-Huset<br />

7700 Thisted<br />

Skejbyhave<br />

8200 Århus N<br />

Skiftesporet<br />

7400 Herning<br />

Socialpsykiatrien i Ballerup<br />

2740 Skovlunde<br />

Socialpsykiatrien, Botilbud<br />

4640 Fakse<br />

Socialpsykiatrisk Center<br />

4330 Hvalsø<br />

Stoppestedet<br />

5000 Odense C<br />

Støttecentret<br />

6960 Hvide Sande<br />

Støttecentret<br />

6950 Ringkøbing<br />

Støttecentret<br />

6900 Skjern<br />

Støttecentret<br />

6920 Videbæk<br />

Sundbygård<br />

2300 København S<br />

Sølvagergård<br />

4293 Dianalund<br />

Vækststedet<br />

6000 Kolding<br />

Værestedet Ryttergården<br />

4300 Holbæk<br />

Værestedet Solsikken<br />

8520 Lystrup<br />

Værestedet Perronen 4800 Nykøbing F.<br />

Værestedet Promenadehuset<br />

8700 Horsens<br />

med lemsbl a d e t l a p • w w w. l a p. d k 3 1


Hold vejret!<br />

Endnu en gang er sommeren gået på hæld og en<br />

mørk og kølig tid er på vej – i al fald vejrmæssigt.<br />

Til gengæld må det være vores selvpålagte pligt<br />

og ansvar at tænde lys og varme i vores og andres<br />

hjerter. Her skal især huskes på det østerlandske<br />

råd om i stedet for at begræde mørket, selv at<br />

tænde et lys.<br />

Man kan i LAP og andre steder i psykiatriverdenen<br />

ofte føle sig som Sisyfos, som dag ud og dag ind<br />

skubber stenen op ad bjerget, på trods af at den<br />

og andre sten hele tiden ruller ned igen. Det føles<br />

frustrerende at bevæge sig to skridt frem – og et<br />

tilbage. Eller naturligvis endnu værre med et skridt<br />

frem og to tilbage…<br />

Aktuelt nu hvor landets fem regioner lægger deres<br />

forslag frem for sygehus- og psykiatribudgetterne<br />

det næste år. Trods løfter og håb om ”en psykiatri i<br />

verdensklasse” viser det sig desværre ofte, at når<br />

det når til bundlinjen i regnskabet er det ”lettest” at<br />

lette på løfterne og atter spare på psykiatrien. Det<br />

ses senest bl.a. i Region Hovedstaden, hvor psykiatrien<br />

er blevet Sorteper og skal spare yderligere<br />

45 millioner oven på foregående års besparelser.<br />

Der kommer ustandselig rapporter og nyheder<br />

om gener som kan forudsige fremtidig skizofreni,<br />

tvang, overbelægning, kriminelle/farlige patienter<br />

som lever side om side med almindelige patienter,<br />

børn som ikke behandles, børn som generelt har<br />

fået tredoblet mængden af psykofarmaka, eksplosion<br />

af antallet af ADHD-ramte. Sidst proklamerede<br />

jeg at lovforslaget om ambulant tvang, nu<br />

omdøbt til ”tvungen opfølgning” lå i skrivebordsskuffen<br />

og måske kunne tages frem igen. Det er så<br />

siden sidst sket! Det nye er også at Dansk Folkeparti<br />

har ændret standpunkt og nu vil se på mere<br />

tvang. De konservative er også lidt mere positive.<br />

Jeg talte i sin tid med daværende socialminister<br />

Henriette Kjær, som udtalte at det psykiatrien har<br />

brug for er mindre tvang – ikke mere!<br />

Vi danskere har i slutningen af året mere end julen<br />

at glæde os til. Hjerternes fest. Vi kan glæde os til<br />

den kommende tid, hvor julesneen forhåbentlig<br />

falder hvid. Vi kan også glæde os til igen at stå i<br />

verdens centrum!<br />

Danmark skal til december stå for at redde verdens<br />

vejr og miljø. Statsledere fra hele verden<br />

kommer til København til FN´s klimakonference<br />

om klodens fremtid og det menneskeskabte<br />

klima. En interessant tanke er at en dansk popgruppe,<br />

som så langt tilbage som for 27 år siden,<br />

fremsagde og forudså den globale klimaudvikling.<br />

Denne visionære gruppe er nogle af mine lokale<br />

byboere, som jeg har fulgt fra en sprudlende og<br />

kreativ fortid i min tidlige ungdom til deres mere<br />

bedagede, kedelige og tilbagetrukne nutid. Det<br />

er naturligvis SHU-BI-DUA jeg tænker på, med<br />

deres Costa Kalundborg fra det herrens år 1982!<br />

Citat:<br />

Der er sket en forurening - af den ydre atmosfære<br />

Så meterologerne har lovet at – vi nu får bedre vejr.<br />

Eskimoerne får solstik og Sahara bli´r til is<br />

Og Danmark bli´r det nye tropeferie-paradis.<br />

Så er du træt af Syden, sne og slud<br />

Ta´ til det varme nord.<br />

Ta´ til Costa Kalundborg – hvor de slanke palmer står<br />

og svajer blidt for brisen - bag Jens Hansens bondegård.<br />

Fang en haj i Køge bugt. Spis af kærlighedens frugt.<br />

Rejs til Danmark, det er billigt, det er smukt.<br />

Den nuværende videnskabelige ekspertise, siger<br />

at det passer meget pænt. Dog vil palmerne<br />

være tykkere og en haj i Køge bugt vil mere have<br />

flade end skarpe tænder. Og - som altid - ovenover<br />

alting stråler Moder Sol. Danskerne tror på<br />

fremtiden!<br />

En undersøgelse for Dansk Røde Kors viser tydeligt<br />

at trods finanskrisen, fyringsrunder og<br />

faldende friværdi, har flere end hver tredje fået<br />

mere håb det seneste år. Generalsekretæren for<br />

Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, udtaler i den<br />

forbindelse, at danskerne også er begyndt at udvise<br />

større overskud til at tænke på andre end sig<br />

selv. ”Det kan tyde på, at mange oplever, at krisen<br />

alligevel ikke er så slem, som de havde frygtet. Vi<br />

har flere indsamlere, end vi har haft i mange år, og<br />

vi oplever en voksende solidaritet i samfundet,”<br />

slutter Anders Ladekarl. Ifølge undersøgelsen har<br />

ældre mere tro på fremtiden end yngre. Nordjyder<br />

håber mere end københavnere, og kvinder ser<br />

mere lyst på livet end mænd. Nu ser jeg også –<br />

selvom jeg er mand og naboskabskøbenhavner<br />

– lidt mere lyst på livet og fremtiden…<br />

Kys det nu, det satans liv, grib det, fang det før<br />

det er forbi…<br />

Hav det nu godt og pas rigtigt godt på jer selv!<br />

Kærligst Michael<br />

Returneres ved varig adresseændring<br />

Afsender:<br />

Medlemsbladet LAP<br />

Store Glasvej 49<br />

5000 Odense C

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!