31.07.2015 Views

Mindfulness Og Psykisk Lidelse. Af Benita Holt Rasmussen - LAP

Mindfulness Og Psykisk Lidelse. Af Benita Holt Rasmussen - LAP

Mindfulness Og Psykisk Lidelse. Af Benita Holt Rasmussen - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Målet med mindfulness træning:1) at reducere lidelse (stress)2) at skabe en sundt sind ( a healthy mind)” et balanceret liv” eller ”psykisk trivsel”www.institut-for-stress.dk - copyright 2013


Hvordan ?(den overordnede virkemekanisme i mindfulness)• Kigger indad, opnår indgående kendskab tilvores sind, og de måder det fungerer på.– Herunder hvordan det forvrænger og fejlfortolkersituationer.• Tanker, vurderinger, fortolkninger, antagelserosv foregår oftest ubevidst, automatisk.• I mindfulness meditation retter vi voresvenlige opmærksomhed på disse automatiskeprocesser. Gør dem bevidste.www.institut-for-stress.dk - copyright 2013


5 min guidet mindfulness meditationpå åndedrættet.Brug åndedrættet som anker !www.institut-for-stress.dk - copyright 2013


<strong>Mindfulness</strong> Based Stress ReductionJon Kabat-Zinn, Ph.D. U Mass at Worcester• Forløb over 8-uger.• Gruppebaseret.• 2 ½ time pr uge + heldagsretrete på 6 timer, ialt 26 timers undervisning• Hjemmearbejdewww.institut-for-stress.dk - copyright 2013


MBSR programmet virker• Det kan forbedre mentalt helbred hos syge og raske• Mindske symptomer på: stress, angst, depression ogsmerte• <strong>Mindfulness</strong> baseret kognitiv terapi (MBCT) kannedsætte risikoen for en ny depression med 50 % hospatienter, der tidligere har haft 3 eller fleredepressioner.www.institut-for-stress.dk - copyright 2013


MBSR er ikke alternativ behandling• Solid videnskabelig dokumentation, bådeinternational og dansk, der bekræfter metodenseffektivitet ift at forbedre det mentale helbred.• MBSR/MBCT kan tilsyneladende betragtes som entransdiagnostisk behandling af negativ affekt (angstog depression) Fra Jacob Piet p 10 i Ph.D afhandlingwww.institut-for-stress.dk - copyright 2013


Et supplement til eksisterende behandling• Samarbejde mellem mindfulness-instruktørenog kursistens øvrige læger.• Det anbefales ikke at stoppe medlægeordineret medicin, hvis man begynder attræne mindfulness.• Vi lærer at tage medansvar forvores eget helbred, fysiskesom psykisk.www.institut-for-stress.dk - copyright 2013


Krav til mindfulness-instruktøren(ifølge Center for <strong>Mindfulness</strong>, UMASS)• Sundhedsfaglig grunduddannelse påmastersniveau• Længerevarende egen-meditationspraksis• Undervise ud fra egen meditationserfaring• Grundig uddannelse i MBSR efter CFMstandarder.www.institut-for-stress.dk - copyright 2013


Eksklusions-kriterierDet anbefales IKKE at starte med at trænemindfulness/MBSR, hvis:• Du har en aktiv psykose• Har et aktivt misbrug• Ikke fungerer godt i grupper (MBSR)• Er i sorg eller krisewww.institut-for-stress.dk - copyright 2013


Opsummering• Det mentale helbred kan trænes i lighed meddet fysiske helbred.• <strong>Mindfulness</strong>-træning er ingen mirakelkur• <strong>Mindfulness</strong> træning er simpelt, men svært.-integration i hverdagen er svært.• ”your mind is like a bad neighbourhood, don´tgo there alone”www.institut-for-stress.dk - copyright 2013


Tak for Jeres OpmærksomhedVed spørgsmål og feedback:www.institut-for-stress.dk - kontakt@institut-for-stress.dk - mobil: 30283985www.institut-for-stress.dk - copyright 2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!