Fra Skive Kaserne til Christiansborg - Hovedorganisationen af ...

hod.dk

Fra Skive Kaserne til Christiansborg - Hovedorganisationen af ...

07

To gange betalt orlov

i en seks måneders periode

længde for en række enkeltfunktioner inden

I martsnummeret af Danske Officerer gi-

kontinuerligt siden 1948, og søværnet har

for en enhed.

ver vores formand startskuddet til en de-

gjort det samme siden 1990, så helt nyt er

Derudover vil der være mulighed for at

bat om udsendel-sesperiodernes læng-

det da ikke. Men når formanden i lederen

fastsætte tilkaldeordninger for mindre

de. Jeg tror nok, jeg skriver som et al-

fastslår, at flyvevåbnet og søværnet har vist,

enheder og enkeltpersoner, fx fra 10 til 30 da-

mindeligt, kontingentbetalende med-

at det kan fungere med en fire måneders ud-

ges tilkald. Ved en nøje granskning af enhed-

lem, men jeg skal ikke afvise, at min

sendelse både i Afghanistan og i den persis-

erne vil man finde især logistiske og adminis-

holdning til emnet også er præget af et

ke Golf og derefter spørger, hvorfor hæren

trative funktioner, som kan klares ved kort-

vist arbejdsgiversynspunkt, specielt for-

ikke kan, hæver jeg som officer i hæren øj-

varige udsendelser eller endda hjemmefra.

di jeg som stabschef for Danske Division

enbrynene.

Afslutningsvis kan det anføres, at fleksibi-

bliver nødt til at skele til faktorer som

Jeg mener selv, at jeg har den rette værns-

litet og hensyntagen til individuelle forhold

forbrug af ressourcer, uddannelse og til-

fælles indstilling. Den værnsfælles holdning

samt vilje til nytænkning med fokus på per-

vejebringelse af erfarne – eller i det

er en del af den danske officer, og fra min tid

sonellets og familiens tarv er den bedste for-

mindste veluddannede - soldater og be-

som kursusleder på stabskursus II gjorde jeg

udsætning for fremtidssikring og sammen-

falingsmænd.

meget ud af, at de tre værn opererer i vidt

hængskraft i løsning af problemerne i for-

De arbejdsgiverlignende synspunkter

forskellige miljøer, hvorfor deres arbejds- og

bindelse med udsendelser.

kan hurtigt overstås: En ændring af ud-

indsættelsesvilkår er meget for-skellige. Sø-

sendelsesperioden fra seks til fire måne-

værnets operationsmiljø er nu engang ha-

Med venlig hilsen

der vil betyde en belastning på vores nu-

vet, og flyvevåbnets operationsmiljø ligger

Jørgen Bech

værende og kommende uddannelsessy-

nu engang i luften, evt. kombineret med sik-

oberstløjtnant

stem og kan med den nuværende orga-

ring af en flyvestation. Kendskab til opera-

Deputy Chief Planning & Control Branch

nisering af enheder, tildeling af ressour-

tionsmiljøet er en forudsætning for at kun-

CIMIC Group North, Centre of Excellence

cer, herunder normer og materiel, sim-

ne operere sikkert, og her er hærens opera-

pelthen ikke kan lade sig gøre. 2. brigade

tionsmiljø langt mere kompliceret end de to

skulle i så fald ikke køre en krævende ud-

andre værns. Jeg indregner ikke truslen fra

dannelsescyklus for vores internationale

fjendtlige stimænd og forklejner heller ikke

enheder to gange om året, men tre

de to andre værns miljøer. Jeg påpeger blot,

gange, og i betragtning af at vi i det kom-

at hav og luft er mindre komplicerede ind-

mende system bliver spændt særdeles

sættelsesmiljøer end landjord, fordi vi taler

hårdt for, vil tre gange være for meget.

om andre faktorer end hydrografi eller baro-

Her-til kommer, at vi skulle indkalde

meterstande, der skal kombi-neres med geo-

værnepligtige tre gange om året, og ale-

grafi (undersøiske rev og flyveruter).

ne den administrative byrde ville blive

På landjorden er det også en forudsæt-

medlemmernes holdning til problemet«.

særdeles udfordrende. Det bliver slemt

ning, at man kender geografien, der ændrer

Er der en politik, som tilsikrer, at vi alle

nok med to gange uden støtten fra de

og begrænser sig i takt med årstider og vejr,

bidrager til udsendelse med en given fre-

om lidt hedengangne regimenter. Jeg vil

men herudover er der nogle andre faktorer,

kvens, nogen mere andre lidt mindre? I så

ikke anvende mere plads på disse ar-

der kan være afgørende for ens operationer.

fald ser det ud til, at der i mit tilfælde er an-

bejdsgiverlignende synspunkter, men

Hærenheder indsættes i områder, hvor

dre kræfter, som er stærkere. Der vil givetvis

jeg er mere end villig til at underbygge

kendskabet til den pågældende befolknings

være forhold, som gør, at enkelte officerer af

mine påstande enten her eller i andre

kultur, sædvaner, religion, vidensniveau,

den ene eller anden årsag, »springer en tur

fora.

økonomi, etniske sammensætning og det

over«. Men i mit tilfælde, hvor det nu ser ud

Det, der gør, at jeg som medlem farer i

pågældende områdes historie er helt afgø-

til, at min periode med »hygge« i hjemlige

blækhuset, er, at vores formand tilsyne-

rende for, om en enhed kan løse sin opgave.

omgivelser bliver på 16 år, er absurd og en

ladende ikke forstår medlemmers for-

Enheden er indsat midt i befolkningen, og

forfejlet anvendelse og udvikling af mine

skellige arbejdsmiljøer, hvilket kan gøre

et manglende kendskab til bare et af de loka-

kompetencer.

mig bekymret. HOD skal jo netop tilgo-

le særpræg kan bevirke, at enheden ikke kan

Den enkelte officers udsendelsesfrekven-

de-se alle medlemmernes arbejdsvilkår,

løse sin opgave eller (værre endnu) lider tab.

sen bør drages ind i debatten.

Med venlig hilsen

Håkon Støjko

major

FKO

fra alle tre værn. Indledningsvis fatter

jeg ikke argumentet om, at anledningen

til at drøfte udsendelsesperiodernes

længde skulle være, at udsendelseskonceptet

i det nye forsvarsforlig er kommet

for at blive. Hæren har udsendt enheder

Dette kendskab opnås ikke, før man har været

i indsættelsesområdet en tid, ligesom

man løbende bliver nødt til at indhente informationer

om opera-tionsmiljøet, da dette

kan ændre sig meget hurtigt. Indhentning

af sådanne informationer tager tid og

f fortsættes

More magazines by this user
Similar magazines