skal Lollands Bank og Vordingborg Bank fusionere

lollandsbank.dk

skal Lollands Bank og Vordingborg Bank fusionere

BankTanker

Fusionsudgave - Efterår 2013

”Der er så meget der

binder os sammen,

at det er indlysende at

foretage en fusion.”

DERFOR!

- skal Lollands Bank og

Vordingborg Bank fusionere

+

Mere om baggrunden for

og betydningen af fusionen

Mød den nye bestyrelse

Ekstraordinær generalforsamling

i december

Noget for pengene


BankTanker Fusionsudgave Efterår 2013

En fusion der giver god mening

Det er med en vis stolthed, jeg kan præsentere fusionsplanerne

mellem Lollands Bank og Vordingborg Bank.

Det er en fusion, der ganske enkelt giver god mening.

To banker der passer som ”fod i hose” til hinanden.

I en tid med store omvæltninger indenfor banksektoren

har det været nødvendigt for os at overveje vores fremtidige

forretningsgrundlag. Årsagen til at vi har måttet

gøre os disse tanker, skyldes at det er forbundet med

visse udfordringer fortsat at drive bank på Lolland og

Falster. Vi oplever hver dag, hvordan vi bliver færre og

færre mennesker i vores landsdel. Fraflytningen er stor.

Dermed bliver vi presset på vores forretningsgrundlag.

Vi har derfor været tvunget til at tænke i nye baner for

at sikre, at der fortsat vil være en lokalbank på Lolland

og Falster. Det er løst med fusionen med Vordingborg

Bank. Forretningsgrundlaget vokser nu med ca. 12.000

nye kunder, og der skabes basis for, at vi kan være den

førende lokalbank i landsdelen.

Vores kærlighed til vores egn, natur og de mennesker der

bor her, har været drivkraften i denne proces. For os er

det hjerteblod at bakke den egn op, hvor vi selv har vores

rødder. Vi har et stærkt ønske om at være den katalysator

der bidrager til egnens udvikling, som sikrer, at

nye ting kan opstå, og at vi fortsat har et velfungerende

forenings- og kulturliv. Den nye bank vil være så solid,

at vi netop har mulighed for at spille en afgørende rolle i

disse processer. Vi ønsker, at I som kunder og aktionærer

kan opleve en bank, hvor beslutninger tages i nærområdet

og ikke på et eller andet kontor i København eller Jylland,

hvor man overhovedet ikke har noget kendskab til den

egn, som alle vi der bor her er så stolte af.

Fordelene ved fusionen er så mange, at valget er ganske

let. Vi kan kun anbefale fusionen med et rungende JA.

Vi ved, at der også er mange følelser involveret hos

vores kunder og aktionærer i forbindelse med fusionen.

Heldigvis for det. Det betyder, at I har et særligt forhold

til jeres lokale bank, og er interesseret i bankens ve og

vel. Det har under hele forløbet ligget os meget på sinde,

at fusionen også opleves positivt af kunder og aktionærer.

Det allervigtigste har dog været, at du som kunde fortsat

kan møde dine lokale rådgivere i de lokale filialer, og

opleve en service der siger ”spar to” til alt. Vi håber,

du er enige med os i denne antagelse, og ser frem til

et fortsat godt samarbejde i den nye Lollands Bank.

Med venlig hilsen

Anders F. Møller

bankdirektør

Direktør Anders F. Møller

DERFOR!

- skal Lollands Bank og Vordingborg Bank fusionere

Rettidig omhu

Vi sikrer banken fremadrettet. Mange

mennesker fraflytter landsdelen. Det

kunne blive en udfordring. Men 12.000

nye kunder i forbindelse med fusionen

gør, at vi i stedet står langt stærkere.

Tidspunktet bliver aldrig bedre

Finanstilsynet har ultimo december 2012

og september 2013 gennemgået de to

bankers lånebøger. Vi har derfor et

intenst kendskab til hinandens forretning.

De nedskrivninger der skal foretages er

sket inden fusionen. Der venter os ikke

overraskelser. Vi er helt trygge ved

fusionen med hinanden.

Markedsområdet og

geografien passer sammen

Vi udvider vores markedsområde, hvor vi

ikke i forvejen er til stede. Det giver god

mening. Vi står ikke bagefter med en

masse bygninger, der er blevet til overs,

fordi vi i forvejen var til stede i området.

Større konkurrencekraft

Vi har med fusionen skabt et større

marked og flere indtjeningsmuligheder.

Giver på sigt større værdi til kunder og

aktionærerne. Vi har samtidig fortsat

mulighed for at vækste og udnytte de

muligheder, der er i markedet. Enten

ved organisk vækst eller opkøb.

Store synergi effekter

Fusionen gør det muligt at nedsætte

bankens omkostninger til et lavere

niveau. At opretholde én administration

vil altid være billigere end to.

Fullservice bank

Fusionen sikrer, at vi fortsat kan bevare

vores personalebetjente kasser. Alle

vores kunder vil fortsat have en personlig

kunderådgiver, som de altid kan

komme i kontakt med.

Vi er bundsolide

Vi har hele tiden været en solid bank. Det

vil vi også fortsat være efter fusionen.

Større ekspertise

og flere specialister

Vi får mulighed for at råde over flere

specialister, der kan gøre rådgivningen til

dig endnu bedre. Vi kan samtidig tilbyde

og udvikle nye produkter til gavn for

kunderne.

Vi har sikret et reelt og bæredygtigt

alternativ til storbankerne

Vi kan konkurrere med alle, og tilbyde

produkter der matcher markedet. Vi har

også sikret, at der er langt mindre risiko

for på sigt at blive opslugt af de store.

Vi bevarer en masse gode

lokale arbejdspladser

Vi bidrager dermed fortsat til den lokale

økonomi.

Attraktiv arbejdsplads

Det bliver nemmere at tiltrække de

dygtigste medarbejdere, hvilket i sidste

ende kommer kunderne til gavn.

Samme IT-platform

Omkostningerne i forbindelse med

fusionen vil være væsentlig lavere end

normalt, da begge banker befinder

sig på den samme IT-platform.

Mulighed for fortsat at bakke

kultur- og foreningslivet op

Vores større forretningsomfang gør, at vi

fortsat vil have mulighed for at bakke op

omkring aktiviteter i nærområderne.

Fortsat egnens lokalb

Nærheden, den tætte kont

hurtige beslutninger, det lo

engagement forbliver uænd

Grundlaget for at opretholde

er forøget med fusionen og d

øgede forretningsomfang.


BankTanker Fusionsudgave Efterår 2013

Borgmester Stig Vestergaard.

Større dynamik og muligheder til lokalbanken

Jeg glæder mig over fusionsplanerne mellem Lollands Bank

og Vordingborg Bank, og jeg håber, at bankens mange

aktionærer vil stemme ja til den planlagte fusion. Så kort

kan det siges, forklarer borgmester i Lolland Kommune,

Stig Vestergaard.

Der er mange grunde til min klare holdning i dette spørgsmål.

De seneste års krise indenfor finanssektoren har gjort

det tydeligt for os alle, at det er blevet sværere at drive

bankvirksomhed. Flere banker eller sparekasser er ligefrem

forsvundet fra landkortet. Når Lollands Bank eftertænker

deres forretningsmodel og efterfølgende iværksætter

tiltag, der gør, at banken også i de kommende år kan spille

en positiv rolle i vores landsdel, er det for mig et udtryk for

rettidig omhu. Lollands Bank tilfører med fusionen større

dynamik og muligheder til dem selv, men bestemt også til

kommunen.

Lollands Bank er en af kommunens større arbejdspladser.

Det er derfor ikke uden betydning for kommunen, at denne

bevares og udvikler sig positivt. De mange arbejdspladser

bidrager til kommunens økonomi og er også med til at

skabe en mangfoldighed i arbejdsudbuddet, hvilket er

vigtigt, når der skal tiltrækkes arbejdskraft til området,

men bestemt også for at fastholde den vi allerede har.

Jeg glæder mig også over, at det er lykkedes at bevare

hovedkontoret i Nakskov. Derved bevarer vi og

beslutningskraften i kommunen. Det tror jeg har stor

betydning for områdets erhvervsliv. Det må nu engang

være lettere at vurdere projekter i nærområdet, når man

selv er en del af nærområdet.

Der er ingen tvivl om, at vi har brug for stærke banker i

Danmark – det gælder også på Lolland. Vi har brug for

banker, der kan være med til at udvikle vores landsdel og

bidrage til at nye ting kan opstå. Fusionen mellem

Lollands Bank og Vordingborg Bank vil uden tvivl gavne

denne proces. Og vi vil fortsat have en lokalbank, som vi

kan påvirke, når fremtidens beslutninger skal træffes,

slutter Stig Vestergaard.

Vi er nødt til at

tænke på lang sigt

lokalbank!

te kontakt, de

, det lokale

r uændret.

tholde dette

n og det

ng.

Lollands Bank kan på kort sigt godt klare sig selv, som en mindre lokalbank. Men tager vi de

mere langsigtede briller på, så er der ingen tvivl om, at det kan blive vanskeligere, udtaler

formanden for Lollands Banks repræsentantskab, Casper Rasmussen. Den planlagte fusion

med Vordingborg Bank skal ses i dette perspektiv.

Formålet med fusionen er primært at få etableret en større og mere slagkraftig og rentabel

bank. De store administrative forpligtigelser, der er forbundet med at drive bank i dagens

Danmark, vil relativt set blive mindre, når bankerne slås sammen til én bank. Den planlagte

fusion er derfor en oplagt mulighed for at opnå en mere hensigtsmæssig størrelse, uden at

Lollands Bank bliver opslugt af en større bank. Herved tilgodeses ønsket om at være lokalt

forankret og at kunne servicere bankens eksisterende kunder i lokalområdet.

Fusionsplanen er ekstra attraktiv, fordi fusionspartneren netop er Vordingborg Bank.

Vi udvider vores markedsområde i naturlig forlængelse af det vi har i dag. Vordingborg

Banks mere end 12.000 kunder, der nu bliver en del af den nye Lollands Bank, sikrer at vi

samlet opnår en størrelse, så vi fremadrettet kan drive en bank med en solid indtjening.

For aktionærerne i Lollands Bank synes en fusion at være en rigtig god mulighed for at øge

forretningsomfanget med ca. 70% mod kun at afgive ca. 15% af ejerskabet i den

sammensluttede bank.

Som formand for bankens repræsentantskab har jeg fuld tillid til, at fusionen vil lykkes.

Lollands Banks forretningsfilosofi, der har formået at bringe Lollands Bank sikkert og solidt

gennem finanskrisen, vil blive videreført. Det sikres ved en uændret ledelse af banken.

Direktøren vil fortsat være Anders F. Møller, ligesom Preben Pedersen fortsat vil være

bestyrelsesformand.

Formand for bankens repræsentantskab

Casper Rasmussen.


BankTanker Fusionsudgave Efterår 2013

Aktiernes Bytteforhold:

Lollands Bank 6 og

Vordingborg Bank 1

– hvad betyder det?

Det er egenkapitalen i de 2 banker, der danner grundlag

for udregningen af bytteforholdet. Det er ikke aktiekursen

– som nogle medier fejlagtigt har oplyst.

Aktiestørrelserne er forskellige - Lollands Banks aktier

er på kr. 20,00 og Vordingborg Banks aktier er på kr.

100,00. Lollands Banks aktionærer skal dog ikke bytte

aktier, idet Lollands Bank er det selskab, der fortsætter.

Som aktionær i Lollands Bank beholder du derfor det

antal aktier, du har. Dine aktier repræsenterer altid den

værdi, som er den officielle børskurs. I forbindelse med

fusionen forhøjes aktiekapitalen med kr. 3,3 mio., som

bruges til betaling af aktionærerne i Vordingborg Bank.

Eksempel:

En Vordingborg Bank aktionær, som har aktier for kr.

600,00 får således 5 stk. aktier i Lollands Bank á kr.

20,00 svarende til kr. 100,00.

Indbydelse til ekstraordinær

generalforsamling

Bankens ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Bankens nye bestyrelse er klar til at

trække i arbejdstøjet

Den forventede sammensætning

af den fortsættende banks bestyrelse

ser ud som følger:

Fra venstre: Irene Jensen,

Nakskov (bestyrelsesmedlem

i Lollands Bank) Regnskabsansvarlig

hos K. Damsted ApS.

Michael Pedersen, Nakskov

(medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

i Lollands Bank)Erhvervsrådgiver

Lollands Bank, Nakskov.

Preben Pedersen, Ringsted,

formand (formand i Lollands

Bank) Partner og medejer af Ecovis

Danmark Statsautoriseret

Revisions-interessentskab

Morten Lynge Andersen,

Vordingborg, næstformand

(formand i Vordingborg Bank)

Lektor ved uddannelsesinstitutionerne

Zealand Business College,

Erhvervsakademi Sjælland samt

på Syddansk Universitet.

Jacob Mikkelsen, Nr. Alslev

(bestyrelsesmedlem i Vordingborg

Bank) Ejer og direktør Colourplus i

Vordingborg,

Nykøbing F. og Nakskov

Knud Rasmussen, Vordingborg

(bestyrelsesmedlem i Vordingborg

Bank) Områdedirektør hos DLG

Øst.

Søren Bursche, Holeby

(medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

i Lollands Bank) Filialdirektør

i Lollands Bank, Maribo

Svend Aage Sørensen, Maribo

(bestyrelsesmedlem i Lollands

Bank) Ejer og direktør Rådgivende

Ingeniør M. Sørensen ApS, Maribo

og digeingeniør ved Det Lollandske

Digelag.

Lollands Banks primære markedsområde

efter fusionen med Vordingborg Bank.

Svar på spørgsmål i forbindelse

med den planlagte fusion

Hvilken betydning får det for mig og mit kundeforhold,

at I nu slår jer sammen med Vordingborg

Bank?

Du vil ikke komme til at opleve nogen væsentlig

forskel. Alt kører videre som du kender det.

Nærheden, den tætte kontakt, de hurtige beslutninger,

det lokale engagement forbliver uændret

- med andre ord alt det gode fortsætter.

Vi er endda overbeviste om forbedringer for alle

parter. Vi bliver stærkere på flere områder -

eksempelvis på specialrådgivning. Vi har samtidig

forbedret vores evne til at konkurrere i

et konkurrencepræget marked.

Hvad med min netbank?

Alt fortsætter som hidtil.

Hvad mit Dankort/betalingskort?

Dem bruger du som hidtil. Dine koder ændres ikke.

Skal jeg have nye kontonumre?

Nej, de fortsætter uændret.

Får det indflydelse på mine priser?

Du fortsætter med de betingelser du kender.

Skulle der ske forandringer, så hører du naturligvis

fra os. Den nye bank kan i fremtiden også kun

eksistere ved at være konkurrencedygtig.

Så det har vi tænkt os at være.

Taber jeg penge ved den forestående fusion?

Dit indestående på dine konti bliver ikke berørt af

sammenlægningen. Du vil også i den nye bank

være garanteret et (netto-) indestående op til

modværdien af 100.000 euro pr. personnummer

via indskydergarantifonden.

Udgiver Lollands Bank A/S, Nybrogade 3, 4900 Nakskov Ansvarlig redaktør Pernille Gensø / Finn Pedersen Oplag 5.000 stk. - sendes til én person pr. husstand Layout Pajor Reklamebureau

Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00

i Nakskov Teatersal

Søvej 6, 4900 Nakskov

Adgangskortet kan bestilles på følgende måde:

• På lollandsbank.dk

• I en af bankens filialer

• På telefon 54 97 15 32 eller 54 97 15 34

Adgangskortet kan bestilles fra fredag den 8. november 2013 kl. 10.00 til

og med fredag den 29. november 2013 kl. 16.00.

DAGSORDEN

A. Valg af dirigent.

B. Bestyrelsens mundtlige redegørelse for den påtænkte fusion mellem

Aktieselskabet Lollands Bank og Vordingborg Bank A/S.

C. Behandling af indkomne forslag. (De indkomne forslag kan ses på bankens

hjemmeside lollandsbank.dk eller udleveres ved henvendelse i bankens filialer).

Adgangskortet sendes efterfølgende direkte til din adresse.

Dørene åbnes kl. 18.00. Banken vil være vært ved en let anretning.

Der er ingen deltager betaling.

Noget for pengene

More magazines by this user
Similar magazines