25.04.2014 Views

Kære selvstuderende i Mediefag C, HF - KVUC

Kære selvstuderende i Mediefag C, HF - KVUC

Kære selvstuderende i Mediefag C, HF - KVUC

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kære <strong>selvstuderende</strong> i mediefag C på hf<br />

Via følgende link kan du hente læreplanen for hf mediefag C, hvor du kan læse om<br />

de generelle bestemmelser for fagets faglige mål og indhold.<br />

http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/<br />

Med hensyn til dit konkrete eksaminationsgrundlag er det nødvendigt, at du allerførst<br />

læser nedenstående redegørelse for de formelle krav, som din praktiske<br />

eksamensproduktion skal opfylde. Kontakter mig derefter, så vi kan aftale nærmere.<br />

Du kan kontakte mig på mail: pl@kvuc.dk eller telefon: 31 41 17 84<br />

Venlig hilsen,<br />

Pauline Langhoff<br />

Om den praktiske eksamensproduktion for <strong>selvstuderende</strong> i mediefag C på hf<br />

Dit eksaminationsgrundlag i den praktiske del af faget er en videoproduktion på min 5<br />

max 7 minutter (der kan ikke dispenseres for dette omfang).<br />

Der skal være tale om redigerede optagelser, og du skal kunne dokumentere at du<br />

selv har haft det helt centrale ansvar både i planlægnings- optagelses- og<br />

redigeringsfasen.<br />

Hvis dit eksaminationsgrundlag består af en produktion, som du skal i gang med<br />

at lave:<br />

Ved fristen for aflevering af beskrivelsen af dit eksaminationsgrundlag for den teoretiske<br />

del af faget (ved vintereksamen 01.10. og ved sommereksamen 01.03.) skal du aflevere<br />

en (grov) produktionsplan med angivelse af ide og arbejdstitel.<br />

Du skal oplyse (planlagt) anvendt optageudstyr og redigeringsudstyr, samt navne og<br />

adresser, telefonnumre på evt. medvirkende sammen med en oversigt over deres<br />

funktioner i de forskellige faser af produktionen. Du skal desuden angive, om du selv er<br />

ejer af udstyret, eller af hvem du evt. låner/lejer udstyr.<br />

Frist for aflevering af den færdige eksamensproduktion er ca. 3 uger før starten på den<br />

pågældende eksamenstermin (dvs. ved vintereksamen senest den 01.12. og ved<br />

sommereksamen senest den 01.05.)<br />

Hvis dit eksaminationsgrundlag består af en produktion, du har lavet<br />

tidligere:<br />

Produktionen afleveres samtidig med beskrivelsen af dit eksaminationsgrundlag for den<br />

teoretiske del af faget (ved vintereksamen 01.10. og ved sommereksamen 01.03.).<br />

Samtidig skal du aflevere en redegørelse og dokumentation for den sammenhæng, hvori<br />

produktionen er lavet fx hvilken klub, forening, firma etc.<br />

Du skal oplyse anvendt optageudstyr og redigeringsudstyr, samt navne og adresser,<br />

telefonnumre på evt. medvirkende. Sammen med en oversigt over deres funktioner i de<br />

forskellige faser af produktionen. Du skal desuden angive, om du selv er/var ejer af<br />

udstyret, eller af hvem du evt. lånte/lejede udstyr.


Eksaminationsgrundlag for <strong>selvstuderende</strong><br />

Jeg ønsker at aflægge prøve på nedenstående eksaminationsgrundlag.<br />

Er der foretaget ændringer i vejlederens fortrykte forslag: nej ja <br />

Vigtigt! - Den faglige vejleder i mediefag skal godkende dit eksaminationsgrundlag med en<br />

underskrift på sidste side.<br />

Dato:<br />

Underskrift:<br />

* Husk at skrive dit fulde navn i skemaet herunder!<br />

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser<br />

Termin 2012<br />

Institution<br />

Uddannelse<br />

Fag og niveau<br />

414 Københavns VUC<br />

Hf<br />

<strong>Mediefag</strong> C<br />

Selvstuderende<br />

Eksaminator<br />

Navn: Pauline Langhoff<br />

Oversigt over temaer<br />

Titel 1 Praktisk eksamensproduktion<br />

Titel 2 Strømninger i film – filmstrømninger. Materiale aftales.


Beskrivelse af tema 1<br />

Titel 1<br />

Indhold<br />

Særlige fokuspunkter<br />

Praktisk tema: Eksamensproduktion<br />

I bøgerne:<br />

Henrik Poulsen og Per Katz: Fokus, Gyldendal, 1997<br />

Claus Nymann Christensen, Michael Boas Petersen, Ole Østergaard:<br />

<strong>Mediefag</strong>.dk, Systime 2005<br />

- kan du finde vejledning i arbejdet med praktisk videoproduktion.<br />

Vær opmærksom på de formelle krav til produktionen og fristerne for<br />

aflevering – Læs vejledningen ovenfor<br />

Beskrivelse af tema 2<br />

Titel 2<br />

Indhold<br />

Særlige fokuspunkter<br />

Teoretisk tema: Filmstrømninger – strømninger i film<br />

Baz Luhrman: De forbudte trin<br />

Jeunet & Caro: Delikatessen<br />

Mike Leigh: Life is Sweet<br />

Jim Jarmusch: Down By Law<br />

Litteratur: Omtale af de enkelte film. Aftales med eksaminator.<br />

Analyse af fimenes dramaturgi, æstetik og tematik

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!