05.07.2014 Views

Download hele bladet - SFI

Download hele bladet - SFI

Download hele bladet - SFI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DET KOMMUNALE<br />

RÅDERUM<br />

Kvalitet, effektivitet og forskellighed<br />

i velfærdsydelserne<br />

Social Forskning<br />

Januar 2004<br />

TEMA


DET KOMMUNALE<br />

RÅDERUM<br />

Kvalitet, effektivitet og forskellighed<br />

i velfærdsydelserne<br />

SOCIAL FORSKNING<br />

TEMANUMMER<br />

JANUAR 2004


INDHOLD<br />

Forord 4<br />

Palle Simonsen, formand for Socialforskningsinstituttets bestyrelse<br />

DE POLITISKE RAMMER<br />

Råderum til lokal forskellighed 7<br />

Direktør Jørgen Søndergaard<br />

Pendulet svinger – hvad er retningen? 11<br />

Kommunaldirektør Allan Vendelbo<br />

Lokalpolitikken skal præge servicen 15<br />

– og vi skal lære af hinanden<br />

Borgmester Anker Boye<br />

Kvalitet, effektivitet og forskellighed 20<br />

kan godt gå op i en højere enhed<br />

Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen<br />

Hvad betyder partifarve for de 28<br />

kommunale indtægter<br />

Lektor Jens Blom-Hansen<br />

2<br />

INDHOLD


STRUKTUR OG ORGANISERING<br />

Politik, forvaltningsbeslutninger og 35<br />

anbringelse uden for hjemmet<br />

Lektor Thomas Pallesen<br />

Er store kommuner mere effektive, og er små kommuner 42<br />

mere demokratiske?<br />

Direktør Kurt Houlberg<br />

DEA – en metode til at sammenligne kommuner 50<br />

og til at fi nde ‘best practice’ kommuner<br />

Forskningsleder Ole Gregersen<br />

Konkurrence mellem offentlig og privat giver bonus 56<br />

i børnetandplejen<br />

Ph.d.-stipendiat Lotte Bøgh Andersen & overtandlæge Marianne Blegvad<br />

Succesrige skoler nu og fremover! 64<br />

Kvalitetsarbejde – et vindende koncept<br />

Verksamhetschef Agneta Jörbeck<br />

FORSKELLIGHED I PRAKSIS<br />

Bestemmes kommunernes indsats over for 73<br />

borgerne af politikerne eller sagsbehandlerne?<br />

Forskningsprofessor Søren Winter<br />

Det faglige skøn i socialt arbejde med børn og unge 80<br />

Seniorforsker Tine Egelund<br />

Sygedagpengesager: Hvad gør kommunerne 86<br />

og virker det?<br />

Seniorforsker Jan Høgelund, seniorforsker Trine Filges<br />

& forskningsassistent Søren Jensen<br />

Den kommunale beskæftigelsesindsats 94<br />

– kan det gøres bedre?<br />

Seniorforsker Henning Bach og forskningsleder Lisbeth Pedersen<br />

Organisatoriske barrierer for at få handicappede 100<br />

i beskæftigelse<br />

Forsker Thomas Clausen<br />

INDHOLD<br />

3


FORORD<br />

PALLE SIMONSEN<br />

De sidste 10-15 år har der været diskussion<br />

om, hvordan den mest hensigtsmæssige fordeling<br />

af opgaver er mellem stat, amter, og<br />

kommuner. Den debat er højaktuel nu efter,<br />

at Strukturkommissionen har afsluttet sit arbejde.<br />

Men uanset, hvilke beslutninger der<br />

træffes om kommunestørrelser, regionale samarbejder<br />

og lignende, er der stor enighed om,<br />

at det fortsat skal være kommunerne som forvalter<br />

og udmønter store dele af velfærdspolitikken.<br />

Ønsket er stadig en offentlig sektor,<br />

hvor beslutningerne træffes så tæt på borgerne<br />

som muligt.<br />

Der er en række begrænsninger for det kommunale<br />

råderum – og det skal der også være.<br />

Det drejer sig bl.a. om borgernes retssikkerhed.<br />

Borgerne forventer nogle grundlæggende<br />

rettigheder og en rimelig ensartet behandling,<br />

uanset hvor i landet de bor. Små grupper af<br />

borgere med særlige behov, kan bedst få sikret<br />

deres rettigheder, hvis der centralt bliver<br />

fastlagt nogle retningslinjer. Og endelig er<br />

der nogle økonomiske rammer som gælder på<br />

tværs af kommunegrænserne.<br />

I de kommende årtier vil der være færre i arbejde<br />

til at betale til flere ældre på pension og<br />

til velfærdsydelser i det <strong>hele</strong> taget. Det betyder,<br />

at der med begrænsede ressourcer skal løses<br />

flere opgaver end i dag. Det stiller krav til effektivitet,<br />

men ikke kun det. Borgerne har også<br />

forventninger til kvalitet i ydelserne. Det er en<br />

stor udfordring for kommunerne. Der er behov<br />

for at udvikle og implementere værktøjer, der<br />

kan måle og sammenligne ressourceforbrug,<br />

effektivitet og kvalitet.<br />

Kommunerne får brug for at tænke utraditionelt,<br />

arbejde innovativt og hurtigt lære af hinanden.<br />

Der vil på visse områder også kunne<br />

hentes inspiration ved at kigge uden for Danmarks<br />

grænser.<br />

På sagsbehandlerniveauet er der også behov<br />

for at diskutere det lokale råderum. På den ene<br />

side er det vigtigt, at de borgere der har brug<br />

for hjælp, behandles som individer. Løsninger<br />

på det sociale område kan ikke alene klares udfra<br />

procedurer og regelsæt. Der kræves engagement<br />

og indlevelse fra sagsbehandleren. Men<br />

sagsbehandlerne skal på den anden side ikke<br />

4<br />

FORORD


PALLE SIMONSEN<br />

Bestyrelsesformand for<br />

Social forskningsinstituttet<br />

selv frit kunne vælge metode og løsninger. Der<br />

er behov for en faglig dialog i forvaltningerne<br />

og på tværs af kommunerne. Borgerne vil med<br />

rette forvente en nogenlunde ensartet sagsbehandling<br />

fra kommune til kommune og fra sagsbehandler<br />

til sagsbehandler.<br />

Dette temanummer rummer netop artikler,<br />

der diskuterer råderummet og hvordan det<br />

præges af de politiske rammer, organiseringen<br />

og struktureringen på regionalt og kommunalt<br />

niveau og praksis på det udførende niveau.<br />

En række centrale spørgsmål bliver berørt:<br />

• Udrydder benchmarking og best practise forskelligheden?<br />

• Er det politikerne eller sagsbehandlerne, der<br />

lægger linjen i sagsbehandlingen?<br />

• Er der kommunale forskelle i praksis, fx i<br />

forhold til langtidssyge, ledige, anbragte<br />

børn?<br />

Artiklerne giver stof til eftertanke, inspiration<br />

og nye vinkler på diskussionen om den mest<br />

hensigtsmæssige struktur inden for den offentlige<br />

sektor. Men det står også klart, at udfordringer<br />

er store, når der skal leveres flere ydelser<br />

af højere kvalitet for færre penge.<br />

• Kommunerne både kan og vil lære af hinanden:<br />

Får de lov?<br />

• Er store kommuner mere effektive og små<br />

kommuner mere demokratiske?<br />

• Er der overhovedet noget decentralt råderum<br />

tilbage?<br />

• Hvad betyder partifarve for de kommunale<br />

indtægter?<br />

• Hvordan udvikler man succesrige organisationer<br />

i den offentlige sektor?<br />

FORORD<br />

5


DE POLITISKE<br />

RAMMER<br />

6


RÅDERUM TIL LOKAL<br />

FORSKELLIGHED<br />

Kommunerne skal varetage så mange opgaver som muligt. Men mange<br />

tendenser peger i retning af, at det kan blive svært at sikre frihed til lokal<br />

forskellighed. Der er en risiko for, at den decentrale politiske struktur kan<br />

blive uden reelt råderum. En af vejene til styrke det lokale selvstyre kan<br />

være innovation og hurtigere læring mellem kommunerne. Jørgen Søndergaard<br />

har været medlem af regeringens strukturkommission, som netop<br />

har afsluttet sit arbejde.<br />

JØRGEN SØNDERGAARD<br />

Vi har en offentlig sektor i Danmark, som bygger<br />

på en hierarkisk decentralisering: Folketinget<br />

fastlægger rammerne for de lokale politiske<br />

myndigheder, som i større eller mindre udstrækning<br />

delegerer udførelsen til deres forvaltning,<br />

som igen delegerer især serviceproduktionen til<br />

kommunale institutioner eller til eksterne leverandører.<br />

Politisk decentralisering forudsætter,<br />

at der er et råderum til lokale politiske beslutninger.<br />

Uddelegering af opgaver til veldrevne<br />

forvaltninger forudsætter, at der er et råderum<br />

til at udvikle nye organisatoriske løsninger og til<br />

strategisk ledelse. Hvis det offentlige skal være<br />

en attraktiv arbejdsplads med motiverede medarbejdere<br />

såvel i forvaltning som i de offentlige<br />

institutioner, forudsætter det, at medarbejderne<br />

har råderum til indflydelse og selvstændighed i<br />

opgaveudførelsen.<br />

Spørgsmålet er, om dette råderum vil være til<br />

stede fremover.<br />

Lige nu befinder vi os midt i en strukturdebat<br />

om den fremtidige indretning af den offentlige<br />

sektor i Danmark. Strukturkommissionens rapport<br />

(Strukturkommissionen 2004) er baseret<br />

på den grundlæggende præmis – formuleret af<br />

regeringen i kommissoriet til Strukturkommissionen<br />

– at det er bedst, at den politiske ledelse<br />

af den offentlige sektor i videst mulig omfang<br />

er decentraliseret. Det skal være de politikere,<br />

der er i tæt kontakt med de borgere beslutningerne<br />

vedrører, som prioriterer, fastsætter mål<br />

og udøver myndighed.<br />

Begrundelserne er bl.a. en antagelse om, at det<br />

styrker borgernes indflydelse og demokratiske<br />

kontrol, at det fører til større tilfredshed, når<br />

der er mulighed for at vælge forskellige lokale<br />

løsninger, og at der er bedre muligheder for<br />

helhedssyn og prioritering på tværs i kommuner<br />

end i staten. Samlet antages dette at føre til<br />

en offentlig sektor præget af lokal forskellighed<br />

og med stor legitimitet over for borgerne. Der<br />

lægges således ikke op til nogen grundlæggende<br />

ændring i den hierarkiske decentralisering, vi<br />

har kendt hidtil. Det vil alene dreje sig om en<br />

samtidig ændring i de lokale enheders størrelse<br />

og opgavefordelingen mellem de forskellige<br />

myndigheder.<br />

RÅDERUM TIL LOKAL FORSKELLIGHED<br />

7


Hvis medierne får<br />

færten af en interessant<br />

enkeltsag<br />

i en kommune i<br />

Jylland, går der kun<br />

nogle minutter, før<br />

folketingspolitikere<br />

kræver handling af<br />

den minister området<br />

hører under.<br />

Den grundlæggende præmis for strukturdebatten<br />

er altså, at så mange opgaver som muligt skal<br />

placeres i kommunerne, og at der er (eller bør<br />

være) et råderum til forskellighed i løsningen af<br />

alle disse opgaver.<br />

Men råderummet skal på den anden side ikke<br />

være ubegrænset. Der er behov for at sikre grundlæggende<br />

rettigheder for borgerne uanset bopæl<br />

for at sikre en vis ensartethed i behandlingen af<br />

ens tilfælde af hensyn til befolkningens retfærdighedsopfattelse.<br />

Der er også behov for minimumsstandarder<br />

specielt på områder, hvor det<br />

drejer sig om (små) minoriteter. En offentlig<br />

indsats, der kun vedrører en lille minoritet kan<br />

ofte med fordel være centralt reguleret, fordi det<br />

vil være alt for tilfældigt, om en sådan gruppes<br />

interesser vil blive varetaget i alle kommuner.<br />

En minoritetsgruppe på fx 1.000 indbyggere<br />

kan bedre beskyttes eller få varetaget sine legitime<br />

interesser på landsplan, fordi der vil være<br />

så få i den enkelte kommune, at deres behov<br />

evt. slet ikke kommer frem. Argumenterne for<br />

politisk decentralisering og lokalt råderum er<br />

således stærkest på områder, der berører store<br />

befolkningsgrupper.<br />

Behovet for et råderum i det lokale selvstyre<br />

er altså langt fra en uindskrænket autonomi<br />

– der kan udmærket være fastsat nogle rammer<br />

og mindstekrav, som skal respekteres på<br />

lokalt niveau. Men der skal på den anden side<br />

være reelle lokale handlemuligheder og et reelt<br />

lokalt ansvar for opgaveløsningen.<br />

Frihed til forskellighed<br />

– lettere sagt end gjort<br />

I den danske forfatning er det staten, der afgør<br />

om og i hvilken udstrækning, der skal være et<br />

sådant råderum til kommunal forskellighed.<br />

Det er altså op til Folketinget at sikre den nødvendige<br />

frihed til lokal forskellighed for at<br />

opnå en velfungerende decentraliseret offent lig<br />

sektor i Danmark. Men det kan af flere grunde<br />

vise sig at være lettere sagt end gjort.<br />

For det første bliver vores samfund mere og mere<br />

gennemsigtigt og mediernes indfl ydelse på politik<br />

er voksende. Hvis medierne får færten af en interessant<br />

enkeltsag i en kommune i Jylland, går<br />

der kun nogle minutter, før folketingspolitikere<br />

kræver handling af den minister området hører<br />

under. Det er uproblematisk, hvis kommunen<br />

ikke har overholdt lovgivningens rammer eller<br />

mindstekrav. Men det kan være problematisk,<br />

hvis der blot er tale om, at nogle af folketingets<br />

medlemmer er uenige i en lokal prioritering,<br />

som er foretaget i fuld respekt for lovgivningen.<br />

Principielt er det selvsagt helt i orden, hvis<br />

en sådan enkeltsag – hvilket der er mange eksempler<br />

på – fører til, at et flertal i Folketinget<br />

skærper lovgivningens krav på det pågældende<br />

område. Det problematiske er, at summen af<br />

alle disse indgreb i enkeltsager risikerer at udhule<br />

det lokale råderum. Forestillingerne om,<br />

hvor meget ensartethed, der kan skabes gennem<br />

lovgivning, er nok ofte noget overvurderet<br />

– uanset om opgaverne varetages centralt af staten<br />

eller decentralt af kommunerne.<br />

For det andet kan der iagttages en stigende retsliggørelse<br />

af de offentlige ydelser – borgerne får<br />

rettigheder til bestemte ydelser eller til at foretage<br />

valg. Herved bliver der alt andet lige mindre<br />

plads til lokale prioriteringer. For eksempel<br />

har det frie sygehusvalg, herunder de udvidede<br />

rettigheder, hvis ventetiden er længere end 2<br />

måneder, frataget det enkelte amt muligheden<br />

for at prioritere på en måde, der giver sig udslag<br />

i ventelister. Tilsvarende har adgangen til<br />

at vælge sygehus i et andet amt mindsket mulighederne<br />

for lokale prioriteringer. Der er –<br />

uden at det er formuleret direkte – i realiteten<br />

sket en centralisering af sundhedspolitikken,<br />

hvor det enkelte amt ikke har nævneværdig<br />

indflydelse på, hvilke behandlingstilbud deres<br />

borgere skal have adgang til. Men amtet skal<br />

fortsat betale udgifterne. Der er al mulig grund<br />

8<br />

RÅDERUM TIL LOKAL FORSKELLIGHED


til at tro, at denne udvikling vil fortsætte. Befolkningen<br />

pendler over stadigt større afstande<br />

og har derfor let adgang til nabokommunernes<br />

tilbud. Samtidig bliver der bl.a. via internettet<br />

en stadig bedre adgang til information om<br />

servicetilbud og kvalitet overalt i landet – og i<br />

udlandet for den sags skyld.<br />

For det tredje har professionerne og deres organisationer<br />

ofte en interesse i at få fastsat høje<br />

og meget detaljerede mindstekrav. Det ses for<br />

eksempel ret tydeligt på uddannelsesområdet,<br />

hvor indholdet i uddannelserne – ikke blot målene<br />

– fastlægges i detaljer i lovgivningen. Især<br />

for uddannelser med en fælles centralt styret<br />

eksamen som fx gymnasier kan det virke overraskende<br />

med en så detaljeret central styring<br />

af indhold og input, som efterlader meget små<br />

frihedsgrader til de lokale politikere og rektorer.<br />

For det fjerde tegner de makroøkonomiske rammevilkår<br />

for den offentlige sektor sig radikalt<br />

anderledes en tidligere. Igennem forrige århundrede<br />

skete der hen ved en 50-dobling af<br />

de offentlige udgifter i faste priser og ca. en<br />

syvdobling af de offentlige udgifters andel af<br />

nationalproduktet(se Søndergaard 2000). Perspektiverne<br />

for dette århundrede er en meget<br />

snæver økonomisk ramme for den offentlige<br />

sektor, hvor man vanskeligt kan forestille sig<br />

nogen nævneværdig stigning i de offentlige udgifters<br />

andel af nationalproduktet. Samtidig<br />

står vi over for en demografisk udvikling, hvor<br />

der bliver færre i de erhvervsaktive aldersklasser<br />

(hvilket begrænser væksten i nationalproduktet)<br />

og flere ældre med deraf følgende større behov<br />

for offentlige udgifter. Dette bevirker, at hovedudfordringen<br />

for såvel den offentlige sektor<br />

i sin helhed som for det kommunale selvstyre<br />

bliver at effektivisere og omprioritere inden for<br />

denne snævre ramme i takt med, at den demografiske<br />

forskydning sætter sig igennem.<br />

Tilsammen medfører disse tendenser i udviklingen<br />

en vis sandsynlighed/risiko for, at mange<br />

kommuner de facto i perioder vil være fastlåst<br />

– de skal fx overholde et skattestop, der skal<br />

sikre at den offentlige sektor som helhed ikke<br />

vokser stærkere end nationalproduktet, og samtidig<br />

skal de leve op til stadig højere mindstekrav<br />

på de fleste områder samt flytte ressourcer<br />

fra børne-, unge- og voksenområderne til ældreområdet.<br />

Risiko for decentralisering<br />

uden reelt råderum<br />

Konsekvenserne af en formelt politisk decentraliseret<br />

struktur uden reelt råderum kendes<br />

ikke, men det indebærer en risiko for, at den<br />

legitimitet, der er begrundelse for strukturen,<br />

går i opløsning, fordi forestillingen om, at der<br />

en sammenhæng mellem kompetencen til at<br />

prioritere, vælge serviceniveau og løsninger på<br />

den ene side og det økonomiske ansvar på den<br />

anden side bliver illusorisk. Derfor bliver det<br />

vigtigt at overvåge det lokale politiske råderum<br />

fremover og evt. justere rammerne med mellemrum.<br />

Desuden kan risikoen for udhuling af<br />

kommunernes økonomiske råderum sandsynligvis<br />

mindskes noget ved reformer af de kommunale<br />

finansierings- og udligningsordninger.<br />

Ikke mindst på baggrund af de snævre økonomiske<br />

rammer bliver det endnu vigtigere at forvaltninger<br />

og institutioner kan eksperimentere<br />

med nye organiseringer og nye måder at løse<br />

opgaver på. Vi ved ikke, hvad der er den bedste<br />

løsning. Den offentlige sektor befinder sig<br />

i en konstant søge- og læreproces. Derfor skal<br />

der være et vist spillerum til eksperimenter og<br />

nyskabelser. Det er også afgørende for motivationen<br />

hos de offentligt ansatte. Den offentlige<br />

sektor stivner og går i stå, hvis al udvikling skal<br />

komme fra de centrale myndigheder.<br />

Perspektiverne for<br />

dette århundrede er<br />

en meget snæver<br />

økonomisk ramme<br />

for den offentlige<br />

sektor.<br />

RÅDERUM TIL LOKAL FORSKELLIGHED<br />

9


JØRGEN SØNDERGAARD<br />

Direktør for Socialforskningsinstituttet<br />

Bedre læring mellem<br />

kommunerne<br />

Det kunne tale for, at den statslige styring og<br />

overvågning skal have mere fokus på målopfyldelse<br />

og effektivitet og mindre fokus på at<br />

regulere, hvordan opgaverne skal udføres. En<br />

mere systematisk dokumentation af, hvordan<br />

forskellige indsatser virker og af forskelle i effektivitet<br />

mellem kommunerne ville øge de lokale<br />

muligheder for løbende at implementere<br />

bedre løsningsmetoder. Det indebærer, at staten<br />

understøtter kommunernes muligheder for<br />

og incitament til <strong>hele</strong> tiden at tage ved lære af<br />

dem, der gør det bedst på de forskellige områder.<br />

En mere systematisk overførsel af erfaringer<br />

mellem kommunerne indbyrdes og dermed<br />

en hurtigere implementering af best practise er<br />

ikke en hindring for lokal autonomi. Det er<br />

snarere omvendt. En styrkelse af innovationskapaciteten<br />

og hurtigere læring mellem kommuner<br />

indbyrdes kan vise sig at være en forudsætning<br />

for lokal autonomi på længere sigt.<br />

Der er i dag meget store forskelle i graden af<br />

autonomi i det yderste led – hos sagsbehandlere,<br />

undervisere, behandlere osv. Sådan vil det<br />

sikkert fortsætte med at være, fordi vores velfærdsmodel<br />

jo i stadigt stigende grad bygger på,<br />

at vi “tager udgangspunkt i den enkeltes behov<br />

og ressourcer”. Det forudsætter en stor professionalisme<br />

i de forvaltninger og institutioner,<br />

der skal udøve myndighed over for borgerne<br />

og servicere disse. Men der er på en række områder<br />

konstateret et behov for et bedre vidensgrundlag<br />

for denne individuelle behandling af<br />

den enkelte borger. Det er vigtigt, at det skøn,<br />

der nødvendigvis må udøves i den enkelte sag,<br />

kan baseres på robust viden om indsatsmuligheder<br />

og disses effekter – noget der i vidt omfang<br />

gør sig gældende i sygdomsbehandling,<br />

men er langt mindre udbredt inden for mange<br />

af de andre offentlige opgaver.<br />

En strukturreform kan ikke i sig selv løse disse<br />

udfordringer. Men den kan sandsynligvis forbedre<br />

mulighederne for at opretholde et nødvendigt<br />

og tilstrækkeligt lokalt råderum og<br />

forbedre mulighederne for styrke den offentlige<br />

sektors evne til at prioritere. Det bliver der<br />

stærkt brug for i fremtiden.<br />

Litteratur<br />

Strukturkommissionen (2004), Strukturkommissionens betænkning.<br />

København. Betænkning nr. 1434.<br />

Søndergaard J. (2000), Velfærdsstatens udvikling i det 20.<br />

århundrede og perspektiverne for det 21., Nationaløkonomisk<br />

Tidsskrift 138, pp 24-39.<br />

10<br />

RÅDERUM TIL LOKAL FORSKELLIGHED


PENDULET SVINGER<br />

– HVAD ER RETNINGEN?<br />

Det er godt, at vi har fået mere decentralisering. Men hvordan finder vi<br />

en balance mellem central styring og decentral ledelse? Det diskuteres i<br />

denne artikel, især med udgangspunkt i indsatsen over for børn og unge.<br />

ALLAN VENDELBO<br />

80’erne og 90’erne var decentraliseringens årtier.<br />

Det var i de år, kommunerne tog de fornuftige<br />

konsekvenser af de ulemper som mere<br />

centralistiske beslutningstraditioner førte med<br />

sig.<br />

Det var i de år:<br />

• Vi gjorde det muligt at overføre uforbrugte<br />

midler til næste budgetår – eller at låne af<br />

næste års budget, hvis det kneb med at få<br />

midlerne til at slå til<br />

• Vi uddelte pengeposer i stedet for detailbudgetter<br />

• Hvor vi gav lederne af de decentrale institutioner<br />

et større handlerum – ikke bare i<br />

forhold til de økonomiske dispositioner,<br />

men også i forhold til personaleledelse<br />

• Hvor vi pålagde vores ledere flere styringsmæssige<br />

opgaver<br />

Decentraliseringsbølgen rettede sig primært mod<br />

de decentrale institutioner, men smittede også<br />

af i forhold til forvaltningsniveauet.<br />

Set i bakspejlet er der ingen tvivl om, at vi gjorde<br />

det rigtige. Alle erfaringer har vist, at decentraliseringen<br />

af ansvar og kompetence giver bedre<br />

løsninger til gavn for borgerne.<br />

Nogle vil hævde, at pendulet i slutningen af<br />

90’erne begyndte at svinge tilbage – med direkte<br />

retning mod centralisme. Og det kan<br />

de gøre med nogen ret: Nye styreformer som<br />

målstyring, kontraktstyring og et fornyet fokus<br />

på behovet for synlig ledelse er vel i et eller<br />

andet omfang tegn på, at også decentraliseringens<br />

herligheder har sine begrænsninger. Det<br />

vil være min påstand, at decentraliseringen på<br />

nogle områder i nogen grad har medført at vi:<br />

• Opfinder den dybe tallerken op til flere<br />

gange<br />

• Indimellem tænker mere i den “lille virksomhed”<br />

(institutionen/forvaltningen) frem for<br />

den store (kommunen)<br />

• Har forsømt at fokusere på, hvad der er lederens<br />

kerneopgave<br />

• Hylder det decentrale handlerum så højt,<br />

at vi glemmer at udfordre og stille krav til<br />

hinanden<br />

PENDULET SVINGER – HVAD ER RETNINGEN? 11


Borgerne må aldrig<br />

opleve, at kvaliteten<br />

i serviceydelsen<br />

eller myndighedsudøvelsen<br />

er tilfældig<br />

eller afhængig<br />

af, hvilken medarbejder,<br />

man møder<br />

i systemet.<br />

Jeg ønsker mig på ingen måde tilbage til tiden<br />

med detailstyring. Lige så lidt ønsker jeg at decentraliseringsbølgen<br />

skal afløses af en centraliserings-<br />

og bureaukratiseringsbølge. Men jeg<br />

synes ikke, at spørgsmålet om balancen mellem<br />

central styring og decentral ledelse alene er et<br />

anliggende for Strukturkommissionen – det<br />

er en debat, som vi må også løbende må tage<br />

internt i kommunerne, uanset hvordan vi har<br />

indrettet os styringsmæssigt og organisatorisk.<br />

Mit bud – central styring og<br />

decentral ledelse<br />

Kommunen er en kompleks virksomhed. Den<br />

er borgerens demokratiske organ, den er myndighed<br />

og serviceleverandør, og den er en ofte<br />

stor arbejdsplads. Samtidig lever vi i en tid,<br />

hvor borgerne stiller krav om fl eksible og individuelle<br />

løsninger, og hvor vi kun kan tiltrække<br />

og fastholde de gode medarbejdere gennem et<br />

fleksibelt arbejdsmiljø.<br />

Derfor kan der ikke gives et helt klart svar på,<br />

hvor balancen mellem central styring og decentral<br />

ledelse ligger. Men jeg vil alligevel vove<br />

at give et overordnet bud.<br />

Borgernes og medarbejdernes krav om fleksibilitet<br />

kan kun imødekommes gennem en decentral<br />

beslutningsmodel. Det bør altid være den<br />

enkelte medarbejders ansvar at vurdere, hvad<br />

der er den rigtige løsning i den konkrete situation<br />

– men naturligvis med udgangspunkt en<br />

fælles opfattelse af, hvad der skal være retningen<br />

og hvilke krav, der stilles til resultatet.<br />

Borgerne må aldrig opleve, at kvaliteten i serviceydelsen<br />

eller myndighedsudøvelsen er tilfæl -<br />

dig eller afhængig af, hvilken medarbejder, man<br />

møder i systemet. Tilsvarende bør en medarbejder<br />

heller ikke opleve, at de ledelsesmæssige<br />

beslutninger, der træffes er et resultat af den<br />

enkelte leders lune lige den dag.<br />

Børn og unge med særlige<br />

behov<br />

Der er ingen tvivl om, at det offentlige har en<br />

væsentlig opgave i forhold til at støtte børn<br />

og unge med særlige behov. Men der er heller<br />

ingen tvivl om, at disse børns behov kun kan<br />

tilgodeses gennem et tæt samspil mellem det<br />

offentlige og familien og det civile samfund i<br />

mere bred forstand. Vi løser ingen problemer<br />

ved at klientgøre de familier, der har brug for<br />

støtte. Ansvaret for disse børn bør ikke primært<br />

placeres hos det offentlige, men derimod<br />

hos den enkelte familie. De gode løsninger kan<br />

kun findes gennem en god og ligeværdig dialog<br />

mellem alle parter.<br />

Ser man på indsatsen over for børn og unge, er<br />

der ingen tvivl om, at debatten om kvalitetsudvikling<br />

bør indeholde overvejelser om standardisering<br />

af den sagsforberedelse, kommunerne<br />

arbejder med. Det bør sikres, at de nødvendige<br />

hensyn og alternativer indgår i beslutningsprocesserne,<br />

og det bør afspejle sig i det udviklingsarbejde,<br />

som vi igangsætter fælleskommunalt<br />

og med de relevante ministerier. Men dette bør<br />

ikke føre til, at metoder og løsninger standardiseres.<br />

Det vil af mange årsager være uholdbart,<br />

ikke mindst fordi der i dag mangler helt<br />

fundamental viden om effekter af indsatsen, se<br />

også Tine Egelunds artikel i dette temanummer<br />

(red.). Det er i høj grad en national opgave<br />

at tilvejebringe viden om konsekvenserne<br />

af vores indsats Det er derfor oplagt, at der skal<br />

igangsættes forskningsinitiativer, der kan give<br />

os svar på bl.a.:<br />

• Hvilken effekt har den tidlige indsats?<br />

• Hvilken effekt har de forskellige typer af<br />

indsatser (anbringelser, støtte i normalsystemet,<br />

specialklasseordninger etc.)<br />

• Hvilke metoder virker bedst i forebyggelsen<br />

og når der gribes ind?<br />

12<br />

PENDULET SVINGER – HVAD ER RETNINGEN?


Vi bør ikke have berøringsangst, når det handler<br />

om at formulere fælles mål for indsatsen<br />

eller standarder for kvalitet i sagsforberedelsen.<br />

Men kommunerne bør have metodefrihed<br />

– ikke mindst på områder, hvor der mangler<br />

viden, for her kan anvendelse af forskellige metoder<br />

og løsninger bidrage til at tilvejebringe<br />

den nødvendige viden.<br />

Men det forudsætter, at der iværksættes udviklingsaktiviteter,<br />

og her er der allerede taget en<br />

række initiativer for at styrke indsatsen. KVISprogrammet<br />

(KValitet I Specialundervisningen)<br />

og Socialministeriets metodeudviklingsprogram<br />

(KABU) er blot to eksempler, og jeg<br />

håber, at vi ad den vej får taget fat i diskussionen<br />

om, hvor vi finder en fornuftig balance<br />

mellem central styring og decentral ledelse i et<br />

nationalt perspektiv.<br />

Når det er sagt...<br />

Så ved vi også godt, at indsatsen over for børn<br />

og unge med særlige behov ikke kan sammenlignes<br />

med ydelserne på en skofabrik, hvor produktionen<br />

er automatiseret og kvaliteten af<br />

resultatet nem at identificere. Og lige så vel<br />

ved vi, at motivationen bag den gode indsats<br />

(uanset om man er ansat i kommunen eller på<br />

skofabrikken) ofte hænger sammen med den<br />

enkeltes mulighed for at træffe beslutninger<br />

og tage selvstændige initiativer. God kvalitet<br />

i sagsbehandlingen forudsætter også naturligt,<br />

at der er plads til skøn og hensyn til borgerens<br />

individuelle behov, når indsatsen fastlægges.<br />

Derfor mener jeg, at vi på en række områder<br />

bør tage et centralt ledelsesmæssigt ansvar for,<br />

at vi arbejder mod fælles mål og samtidig give<br />

rum og ansvar til den enkelte. Ingen kan argumentere<br />

for fornuften i, at hver kommune<br />

eller hver sagsbehandler opfinder egne løsninger<br />

uden at kunne dokumentere sammenhængen<br />

mellem indsats og resultat. I et lidt bredere<br />

perspektiv kan vi lige så lidt leve med, at den<br />

enkelte forvaltning udvikler sin egen model for<br />

politiske sagsfremstillinger, eller for medarbejderudviklingsssamtaler.<br />

Der er ingen tvivl om, at kommunerne i dag har<br />

behov for, at der skabes fælles løsninger: fælles<br />

mål, fælles styrings- og kvalitetskoncepter, fælles<br />

værdisæt, personalepolitikker, ledelsesgrundlag,<br />

lønpolitikker etc. Og så bør vi gøre op med<br />

holdningen om, at løsningerne skal komme fra<br />

rådhuset/forvaltningerne.<br />

Vi skal i langt højere grad betragte kommunen<br />

som en virksomhed, uanset om man arbejder<br />

på en decentral institution eller på rådhuset.<br />

Rådhuset vil typisk have den koordinerende<br />

funktion, men inddragelsen af ledere og medarbejdere<br />

fra de decentrale institutioner i de processer,<br />

der fører til de fælles løsninger er ikke<br />

blot en god idé – det er en nødvendighed.<br />

Lærer forvaltningerne af<br />

andre kommuners erfaringer<br />

Ja, men ikke nok. Jeg tror, at vi kan blive langt<br />

bedre til at kigge hinanden over skulderen og<br />

lade os inspirere af hinanden. Denne videndeling<br />

må ikke alene være båret af personlige netværk<br />

på tværs af kommunerne. Vi skal blive<br />

langt bedre til systematisk at dele vores viden<br />

og erfaringer på tværs – ikke blot på ledelsesniveau,<br />

men også blandt medarbejderne. Udstationeringer<br />

i andre kommuner kunne være en<br />

del af svaret, benchmarking kunne være et andet.<br />

Det afgørende er, at vi skaber rammerne<br />

for at lære af hinanden – ikke blot på tværs<br />

af kommunerne, men også på tværs af landegrænserne.<br />

I forhold til indsatsen over for børn<br />

med særlige behov kunne vi måske lære noget<br />

af vores naboland Sverige, hvor antallet af anbringelser<br />

er markant lavere end i Danmark.<br />

Forudsat, naturligvis, at vi er i stand til at identificere<br />

effekten – i Danmark og på den anden<br />

side af Sundet.<br />

PENDULET SVINGER – HVAD ER RETNINGEN?<br />

13


Og lad mig endelig bruge anledningen til at<br />

understrege, at betragtningen om, at vi skal<br />

ligne hinanden for at kunne lære af hinanden<br />

er stærkt forældet. Jeg er sikker på, at det offentlige<br />

og det private har meget at lære af hinanden<br />

– og jeg tror, at vi i fremtiden skal have<br />

et langt bredere perspektiv, når det handler om<br />

metodeudvikling, læring og kompetenceudvikling.<br />

ALLAN VENDELBO<br />

Kommunaldirektør i Ballerup<br />

Kommune<br />

Formand for Kommunaldirektørforeningen<br />

i Danmark<br />

14<br />

PENDULET SVINGER – HVAD ER RETNINGEN?


LOKALPOLITIKKEN SKAL PRÆGE<br />

SERVICEN – OG VI SKAL LÆRE AF<br />

HINANDEN<br />

Det er vigtigt at fastholde den decentrale samfundsmodel. Det øger effektiviteten,<br />

at de lokale behov, holdninger og forudsætninger er med til at<br />

forme kommunernes service. Men samtidig er det vigtigt at lære af hin anden<br />

– uden at kopiere hinanden.<br />

ANKER BOYE<br />

Kommunerne både kan og vil lære af hinanden.<br />

Det er der en lang tradition for. Spørgsmålet er<br />

imidlertid: Får de lov?<br />

Med dette spørgsmål vil jeg gerne sætte fingeren<br />

på en helt afgørende problemstilling både i<br />

forhold til kommunestyret og generelt i forhold<br />

til udviklingen af vores velfærdssamfund. Det<br />

handler om, hvem vi giver indflydelse på vores<br />

samfundsudvikling. Vælger vi en decentral eller<br />

en centralistisk samfundsmodel? Hvordan<br />

placerer vi balancen mellem de folkevalgte og<br />

embedsmændene? Hvilke muligheder får borgerne<br />

for selv at vælge løsninger og serviceniveau?<br />

Og hvilket spillerum giver vi den enkelte<br />

medarbejder i udførelse af opgaverne?<br />

Inden jeg prøver at besvare disse spørgsmål,<br />

vil jeg starte med at formulere to påstande.<br />

Den første er, at der i de senere år har været<br />

en stigende tendens i retning af centralisering,<br />

hvor staten autoriserer bestemte måder at udføre<br />

opgaverne på. Den anden er, at voksende<br />

kvalitets- og effektivitetskrav nødvendiggør, at<br />

kommunerne udvikler nye og ofte fælles løs-<br />

ninger, da det er for dyrt at opfinde den dybe<br />

tallerken i hver kommune.<br />

Man kan umiddelbart få indtryk af, at de to påstande<br />

er modstridende. Det er imidlertid ikke<br />

tilfældet. Og det vil jeg prøve at begrunde i det<br />

følgende.<br />

Behov for lokal forskellighed<br />

Det er grundidéen med kommunestyret, at lokale<br />

folkevalgte har mulighed for at prioritere<br />

forskelligt, så den offentlige service kan tilpasses<br />

de lokale behov og de særlige forudsætninger,<br />

der er til stede i den enkelte kommune.<br />

Udgangspunktet er, at der netop er forskel i<br />

både behov, holdninger og forudsætninger i<br />

kommunerne. Den decentrale model giver derfor<br />

mulighed for tilpasning af løsningerne, så<br />

de er i overensstemmelse med behov og forudsætninger.<br />

Det øger effektiviteten. Det er også<br />

centralt i modellen, at de folkevalgte kan prioritere<br />

mellem serviceniveau og skatteprocent.<br />

Det er en grundsten i dansk kommunestyre.<br />

LOKALPOLITIKKEN SKAL PRÆGE SERVICEN – OG VI SKAL LÆRE AF HINANDEN<br />

15


Det er en grundsten<br />

i dansk kommunestyre,<br />

at de folkevalgt<br />

kan prioritere<br />

mellem serviceniveau<br />

og skatteprocent.<br />

Spørgsmålet er, om de folkevalgte i kommunerne<br />

udnytter de handlemuligheder, de er tillagt.<br />

Svaret er et ubetinget ja.<br />

Hvis man analyserer forskellene mellem kommunerne<br />

nærmere, opdager man hurtigt, at<br />

der både er meget forskellige løsninger og ligeledes<br />

forskelligt serviceniveau. Det afspejler sig<br />

fx i forskelle i gennemsnitsudgifter fra den ene<br />

kommune til den anden. Denne forskel i gennemsnitsudgifter<br />

udtrykker primært en forskel<br />

i den politiske prioritering og en forskel i de<br />

økonomiske muligheder. Den er kun sekundært<br />

et udtryk for effektivitetsforskelle mellem<br />

kommunerne.<br />

Derfor præger de lokale politiske holdninger i<br />

høj grad den faktiske service i kommunerne.<br />

Men de politiske forskelle i kommunerne er naturligvis<br />

også præget af den generelle samfundsudvikling.<br />

På nogle områder ser man derfor at<br />

både løsninger og serviceniveau tilnærmer sig<br />

hinanden. På andre områder kan der udvikle sig<br />

større forskelle. Som eksempel på det første kan<br />

jeg nævne dagpasningsområdet. Går vi blot 20<br />

år tilbage var befolkningens holdninger til dagpasning<br />

og dermed behov og efterspørgsel meget<br />

forskellig fra egn til egn. På dette punkt er<br />

der sket en ændring. I dag er der en lang mere<br />

homogen efterspørgsel på dagpasning, og det<br />

er også afspejlet i de lokalpolitiske beslutninger.<br />

For 20 år siden var der stor variation i dækningsgraderne.<br />

Det er der ikke i dag, og langt<br />

de fleste kommuner har en pasningsgaranti.<br />

Hvis man ser nærmere på serviceområder som<br />

folkeskole, ældreomsorg, kultur m.v. er der vidt<br />

forskellige løsninger. Naturligvis er forskellen i<br />

nogle tilfælde begrundet af kommunens struktur.<br />

På folkeskoleområdet er der en mere decentral<br />

skolestruktur i kommuner med stor geografisk<br />

udstrækning og tynd spredt bebyggel se,<br />

end vi ser i en kommune med lille geografi sk<br />

udstrækning og et stort bycenter. Men først og<br />

fremmest giver den decentrale kompetence til<br />

kommunerne mulighed for at etablere meget<br />

forskellige løsninger, og de folkevalgte giver<br />

disse løsninger legitimitet.<br />

Lokal forskellighed skaber<br />

udvikling<br />

Det er et særkende ved kommunestyret, at mulighederne<br />

for forskellige løsninger skaber gode<br />

udviklingsmuligheder. Der er på alle områder<br />

spydspidskommuner, der går nye veje eller laver<br />

anderledes eksperimenter. Derfor er der en<br />

rodfæstet tradition for, at både folkevalgte og<br />

administrative ledere og medarbejdere kigger<br />

hinanden over skuldrene på tværs af kommunegrænser.<br />

Det har igangsat mange udviklingsprocesser,<br />

og det er en af styrkerne i den kommunale<br />

model. Så kommunerne både kan og<br />

vil lære af hinanden.<br />

Udfordringen er at gøre det på en effektiv måde.<br />

Som sagt behøver man jo ikke opfinde den dybe<br />

tallerken i hver kommune, og derfor er det vigtigt<br />

at formidle erfaringerne effektivt mellem<br />

kommunerne. Det er også centralt at der skabes<br />

fælleskommunale løsninger på de områder,<br />

hvor der er behov herfor. Endelig bør der også<br />

være opmærksomhed på, om man i nogle udviklingsprocesser<br />

“taber” en kommunegruppe på<br />

gulvet, som ikke får moderniseret og fulgt op<br />

på nye udviklingstendenser. Helt uaccepta belt<br />

er det naturligvis, hvis enkelte kommuner ikke<br />

overholder de lovbestemmelser, der er fast sat<br />

på et givet område.<br />

Men man skal <strong>hele</strong> tiden have sig for øje, at den<br />

gensidige læring og udvikling ikke har det formål<br />

at standardisere løsningerne – tværtimod.<br />

Eksperimentet i én kommune fører netop til,<br />

at man i nabokommunen tilpasser løsningen<br />

til egne forudsætninger. Derfor er læring ikke<br />

lig med kopiering. Det giver nemlig stilstand<br />

og ikke udvikling.<br />

16<br />

LOKALPOLITIKKEN SKAL PRÆGE SERVICEN – OG VI SKAL LÆRE AF HINANDEN


Snigende centralisering<br />

I de senere år har der været en voksende interesse<br />

i centraladministrationen for at påvirke<br />

de mere praktiske løsninger i kommunernes arbejde<br />

med serviceopgaverne. Det gælder både<br />

ønsket om at regulere kommunernes arbejdsprocesser<br />

og pege på mere konkrete løsninger.<br />

Centraladministrationen flytter altså fokus fra<br />

mål til midler. Det er en uheldig tendens.<br />

Risikoen er nemlig, at man stirrer sig blind på<br />

en løsning, der måske kan fungere udmærket<br />

under visse betingelser, men som under andre<br />

forudsætninger bliver ineffektiv. Centraladministrationen<br />

har af naturlige årsager en tendens<br />

til at hente sine redskaber til påvirkning af<br />

kommunerne i kassen med love og regler. Det<br />

indebærer standardisering og dermed risiko for<br />

effektivitetsstab.<br />

Som eksempel kan man pege på de mange kommuner,<br />

der havde etableret velfungerende fritvalgsordninger<br />

på ældreområdet. En række af<br />

disse kommuner fortæller, at den nye lovgivning<br />

har sænket både kvalitet og effektivitet i<br />

de lokale frit valgs ordninger.<br />

Det er naturligvis et legitimt ønske hos regeringen,<br />

at man ønsker at fremme anvendelsen<br />

af friere valg generelt. Det bør man imidlertid<br />

tilstræbe gennem formulering af mål og aftaler<br />

og ikke gennem standardisering via regler og<br />

lovgivning, der i en række tilfælde har vist sig at<br />

være en barriere for det overordnede mål, som<br />

regeringen selv forfølger. Et eksempel herpå er<br />

ældrepakkens regler om leverandører til madudbringning,<br />

hvor regeringen dog fornuftigvis<br />

nu har indset, at disse regler var et fejlskud.<br />

Lokale folkevalgte eller statslige embedsmænd<br />

Den aktuelle debat om decentralisering eller<br />

centralisering handler et stykke af vejen også om,<br />

hvorvidt beslutningerne skal overlades til lokale<br />

folkevalgte eller statsansatte embedsmænd.<br />

I den politiske dialog mellem kommunerne og<br />

regeringen og folketinget bør der være opmærksomhed<br />

om, at statslige vejledninger og regler<br />

hurtigt kan udvikle sig til at tjene specielle særinteresser<br />

i de faglige miljøer. Der skal naturligvis<br />

stå respekt om den faglighed og den faglige<br />

kvalitet der er knyttet til løsningen af de kommunale<br />

opgaver, men hvis dette misbruges til<br />

at understøtte og fremme faglige særinteresser<br />

på bekostning af andre hensyn, bør politikerne<br />

imødegå sådanne udviklingstendenser.<br />

De folkevalgte i kommunerne har et særligt ansvar<br />

for at varetage helhedshensyn og prioritere<br />

opgaverne på tværs. Derfor er det i kommunerne<br />

synligt, når ensidige faglige hensyn søges<br />

fremmet på bekostning af helheden. Derfor er<br />

lokalpolitikerne særlig opmærksomme, hvis<br />

statslige standardiseringsinitiativer i realiteten<br />

dækker over at prioritere særlige indsatser på<br />

bekostning af andre.<br />

Kommunernes ansvar<br />

Kommunernes ret til forskellighed både med<br />

hensyn til valg af løsninger og valg af serviceniveau<br />

fritager ikke kommunerne for at løse<br />

opgaverne effektivt og med kvalitet. Her skal<br />

kommunerne lære af hinanden, men de skal<br />

også gå sammen og samarbejde om at udvikle<br />

effektive standarder.<br />

Derfor har vi i de senere år set flere og flere fælleskommunale<br />

initiativer i retning af, at man<br />

skaber fælles systemer til beskrivelse af serviceopgaverne,<br />

og man udvikler kvalitetsstandarder til<br />

sine sagsbehandlingsrutiner. “Det fælles sprog”<br />

på ældreområdet er et eksempel på en standardisering.<br />

Endvidere kan nævnes vanskeligt stillede<br />

børn og unge, som eksempel på et opgaveområde,<br />

hvor der er kommunal enighed om udviklingsbehovet<br />

for standarder i sagsbehandlingen.<br />

Det centrale for denne standardisering i kommunernes<br />

arbejde er imidlertid, at det fortsat<br />

Den gensidige<br />

læring og udvikling<br />

har ikke til formål<br />

at standardisere<br />

løsningerne – tværtimod.<br />

Læring er ikke<br />

lig med kopiering.<br />

LOKALPOLITIKKEN SKAL PRÆGE SERVICEN – OG VI SKAL LÆRE AF HINANDEN<br />

17


skal være fleksibelt over for varierende forudsætninger<br />

og nye udviklingsbehov. Derfor bør<br />

det ikke ske gennem regler “fra oven”, men derimod<br />

gennem udviklingsarbejde “fra neden”.<br />

Benchmarking<br />

Der er over <strong>hele</strong> landet mange forskellige kommunale<br />

nøgletalsklubber. Disse klubber er udviklet<br />

over en årrække, fordi der både politisk<br />

og administrativt er behov for at sammenligne<br />

kommunernes resultater, udgifter og produktivitet.<br />

Interessen for at lære af hinanden på tværs af<br />

kommunegrænsen omfatter også sammenligninger<br />

af udgifter og produktivitet. For de<br />

folkevalgte er det afgørende, at man har disse<br />

sammenligningsmuligheder. De skaber mulighed<br />

for at sætte den lokale opgaveløsning i<br />

et større perspektiv, og selv om man både har<br />

ansvar og kendskab til indhold i den lokale opgaveløsning,<br />

bør denne løbende sammenlignes<br />

med tilrettelæggelsen i andre kommuner.<br />

Svagheden med benchmarking og nøgletalsanalyser<br />

er imidlertid, at man meget let kommer<br />

til at sammenligne æbler og pærer. Det er<br />

naturligvis nytteløst, og kan tværtimod bidrage<br />

til, at relevant information afvises.<br />

Derfor er det vigtigt, at der arbejdes seriøst med<br />

at fjerne fejlkilder fra benchmark analyserne.<br />

Det kan fx ske ved et tæt samarbejde mellem en<br />

gruppe af kommuner, der dels har ligheder i forudsætningerne<br />

og dels gør en indsats for at gøre<br />

statistikkerne sammenlignelige. Odense kommune<br />

har fx i en årrække samarbejdet med de<br />

andre store kommuner Århus, Aalborg, Esbjerg,<br />

Randers og København om nøgletal, der indgår<br />

i benchmark analyser mellem kommunerne.<br />

Med tiden er kvaliteten i disse nøgletal forøget<br />

til et niveau, hvor der i kommunerne er politisk<br />

vilje til at anvende benchmarkanalyserne som<br />

en del af det politiske beslutningsgrundlag.<br />

Mange andre kommunegrupper har et tilsvarende<br />

samarbejde, og derfor spiller anvendelsen<br />

af benchmarkanalyser og bedst practice en betydelig<br />

rolle i de politiske beslutningsprocesser<br />

i kommunerne.<br />

Men benchmarkanalyser bør ikke føre til standardisering<br />

og lighed. Kommunerne anvender<br />

i høj grad analyserne til at sætte egne præstationer<br />

i relief. Målet er ikke at ligge på gennemsnittet,<br />

men derimod at vurdere, om effektivitet<br />

og kvalitet er tilstrækkelig i forhold<br />

til de lokale politiske mål.<br />

I den landspolitiske og mediemæssige debat kan<br />

der imidlertid være en uheldig tendens til, at<br />

afvigelser fra et gennemsnit er et problem. Der<br />

er ligeledes en tyrkertro på, at statslige løsninger<br />

medfører øget lighed og ensartethed i løsningen.<br />

Det er der på ingen måde sikkerhed<br />

for. Det at man har et målesystem fordelt på<br />

271 geografiske enheder skaber formodentlig<br />

en højere homogenitet i opgaveløsningen, end<br />

man ser i de statslige dekoncentrerede opgaver<br />

som fx i AF-regionerne og i de statslige skatteregioner,<br />

hvor statistikker for ressourceindsatsen<br />

og effekten ikke er opdelt i samme finmaskede<br />

geografiske net.<br />

Konklusionen er derfor, at benchmark og best<br />

praktice er et redskab, som alle kommuner bør<br />

betjene sig af. Det skal vi ikke med henblik på<br />

at standardisere, men derimod fordi redskabet<br />

kan anvendes til at bedømme effektivitet og<br />

kvalitet.<br />

Velfærdsservice i forandring<br />

Kommunernes arbejde med velfærdsopgaverne<br />

er også påvirket af generelle samfundsmæssige<br />

tendenser, der præger borgernes holdninger<br />

og forventninger. Vi kommer ikke uden om,<br />

at morgendagens borger forventer en offentlig<br />

service, hvor der er mulighed for at tilpasse<br />

de offentlige tilbud mere efter de individuelle<br />

18<br />

LOKALPOLITIKKEN SKAL PRÆGE SERVICEN – OG VI SKAL LÆRE AF HINANDEN


ehov hos den enkelte, herunder at valgmulighederne<br />

forøges for den enkelte borger.<br />

Det forudsætter en offentlig sektor, der er fleksibel<br />

og i stand til at imødekomme borgernes<br />

behov.<br />

Derfor bør den enkelte medarbejder have stor<br />

autonomi i dialogen med de borgere, der benytter<br />

den offentlige service. Det har været et<br />

politisk mål i de fleste kommuner gennem en<br />

årrække at decentralisere kompetence ud til de<br />

enkelte institutioner og de enkelte medarbejdere,<br />

der har ansvaret for dialogen med borgerne.<br />

Den udvikling vil i de kommende år<br />

blive forstærket.<br />

ANKER BOYE<br />

Borgmester, Odense kommune<br />

Derfor bør den offentlige sektor fortsat indrettes<br />

efter et decentralt princip. Kommunerne<br />

bør både have vidtgående kompetencer og finansieringsansvar,<br />

og flere opgaver bør løses så<br />

tæt på borgerne som muligt. Fx bør socialopgaverne<br />

og undervisningsopgaverne i folkeskolen<br />

ikke være delt på to myndigheder.<br />

Det forudsætter naturligvis, at den faglige bæredygtighed<br />

er til stede i kommunerne, så man<br />

kan sikre den fornødne kvalitet i de mere specialiserede<br />

opgaver. Hvis kommunerne skal have<br />

det fulde ansvar for de sociale opgaver, skal de<br />

derfor også være større. Herved kan man fremtidssikre<br />

en decentral samfundsmodel, hvor<br />

man fastholder ansvaret for den væsentlige del<br />

af vores velfærdsservice hos et lokalt folkevalgt<br />

niveau, og hvor staten afholder sig fra gennem<br />

love og regler at standardisere løsningerne ned<br />

i mindste detalje.<br />

LOKALPOLITIKKEN SKAL PRÆGE SERVICEN – OG VI SKAL LÆRE AF HINANDEN<br />

19


KVALITET, EFFEKTIVITET OG<br />

FORSKELLIGHED KAN GODT GÅ<br />

OP I HØJERE ENHED<br />

Frit valg, konkurrence samt åbenhed og gennemsigtighed. Det er nogle<br />

af nøgleordene i regeringens bestræbelser på at udvikle serviceydelserne.<br />

Kunststykket er at forbedre effektivitet og kvalitet, uden at det går ud over<br />

kommunernes handlerum. At lære af hinanden bliver særligt vigtigt i den<br />

proces. Benchmarking og best practice er nogle af de redskaber, der kan<br />

bruges til konstant at højne effektiviteten og kvaliteten – og bevare forskelligheden.<br />

Netop forskelligheden giver mulighed for gensidig inspiration og<br />

videreudvikling.<br />

LARS LØKKE RASMUSSEN<br />

Regeringen har siden sin tiltræden arbejdet for<br />

en reform og udvikling af det danske samfund.<br />

I august 2003 har regeringen offentliggjort et<br />

supplerende program Vækst, velfærd – fornyelse<br />

II, der præsenterer nye mål og initiativer i det<br />

videre arbejde med at modernisere og udvikle<br />

velfærdssamfundet.<br />

Det overordnede sigte med regeringens politik<br />

er at sikre grundlaget for social tryghed og et<br />

godt fungerede velfærdssystem i fremtiden. Velfærdssamfundet<br />

står over for nogle store udfordringer.<br />

Vi ved, at der i de kommende år bliver<br />

stadig flere ældre – især efter 2010. Vi skylder<br />

vore ældre medborgere, at de får ordentlige<br />

vilkår i alderdommen. Men vi skylder også<br />

de unge at investere i deres uddannelse, og vi<br />

skylder børnefamilierne ordentlige tilbud, der<br />

kan skabe sammenhæng mellem arbejdsliv og<br />

familieliv på en fleksibel og hensigtsmæssig<br />

måde. Alt dette skal vi prioritere, men i fremtiden<br />

bliver det inden for et andet økonomisk<br />

råderum end det, vi har i dag. Derfor er det<br />

også nødvendigt at se fordomsfrit på, hvordan<br />

vi skaffer pengene til at hjælpe dem, som har<br />

behov for hjælp. Løsningen er som bekendt<br />

ikke at udskrive nye skatter. Det ligger fast.<br />

En stadig forbedring af kvalitet og effektivitet i<br />

den offentlige opgaveløsning er derfor et uomgængeligt<br />

krav.<br />

Fornyelsen af den offentlige sektor skal ske med<br />

udgangspunkt i den enkelte borger. Velfærdssamfundets<br />

succes hænger sammen med, om det<br />

er i stand til i rimelig udstrækning at følge med<br />

borgernes forventninger. Vi ønsker derfor at<br />

skabe en offentlig sektor, som er i stand til at<br />

sætte borgeren først. Det forudsætter, at den<br />

offentlige sektor <strong>hele</strong> tiden er parat til at gå nye<br />

veje i opgaveløsningen. Vi ønsker, at den enkelte<br />

borger skal have en større grad af frihed<br />

til at vælge, fordi borgerne bedre end nogen er<br />

20<br />

KVALITET, EFFEKTIVITET OG FORSKELLIGHED...


i stand til at vælge den ydelse, der passer dem<br />

bedst. Derfor åbner regeringen for øget frit<br />

valg på en række områder.<br />

Når vi giver øgede frihedsgrader, bliver det samtidig<br />

vigtigt for os at sikre, at der er fuldstændig<br />

åbenhed om ydelsen og en klar fastlæggelse af<br />

kvaliteten.<br />

Hvis det frie valg skal have mening for borgerne,<br />

bliver de nødt til at vide, hvad de kan<br />

vælge mellem, og dette forudsætter åbenhed<br />

og gennemsigtighed om kvaliteten og prisen<br />

på en ydelse. Det samme gør sig i princippet<br />

gældende for den kommune, som sender en opgave<br />

i udbud eller bliver udfordret i opgavevaretagelsen<br />

af en privat virksomhed. Åbenhed og<br />

gennemsigtighed betyder, at der vil ske en form<br />

for fastsættelse af et kvalitetsniveau, hvor det<br />

bliver helt tydeligt, om niveauet på et bestemt<br />

område hæves eller sænkes i forhold til det nuværende<br />

serviceniveau. Det betyder også, at der<br />

er bedre grundlag for en diskussion af, hvad<br />

velfærd er, og hvad velfærd med kvalitet er. Der<br />

skal være klare kvalitetskrav indbygget i en opgave.<br />

Derfor er det nødvendigt for offentlige<br />

institutioner at fortsætte med benchmarking og<br />

best pratice, ikke mindst fordi der er et stigende<br />

forventningspres i forhold til det økonomiske<br />

råderum.<br />

På den ene side ønsker regeringen at give øgede<br />

frihedsgrader til lokalt at løse de mange velfærdsopgaver.<br />

På den anden side er det en forudsætning<br />

for regeringen, at der opstilles kvalitetsmål,<br />

i visse tilfælde fra centralt hold fx på<br />

sygehusområdet. Med andre ord er der tale om<br />

en proces, som kører parallelt i to spor.<br />

Regeringen ønsker at gøre en forskel, og der<br />

skal ikke være nogen tvivl om, at det er en<br />

grundlæggende modernisering og udvikling af<br />

velfærdssamfundet, som er igangsat.<br />

Frit valg<br />

Regeringen vil som nævnt sikre en offentlig<br />

sektor, hvor borgeren i højere grad har indflydelse<br />

på den service, der tilbydes af det offentlige.<br />

Opfattelsen af, at staten bedst ved, hvad<br />

borgeren har brug for, holder ikke længere. I<br />

stedet er medindflydelse og medansvar blevet<br />

de nye nøgleord i diskussionen om, hvordan<br />

det moderne velfærdssamfund skal indrettes<br />

med udgangspunkt i borgernes ønsker.<br />

Borgerne har i dag helt andre forventninger til<br />

den offentlige sektor end tidligere. I dag forventer<br />

den moderne borger, at velfærdsydelserne<br />

i langt højere grad end før tilgodeser den enkeltes<br />

behov. Frem for at få standardtilbud trukket<br />

ned over hovedet, skal der være mulighed for at<br />

vælge individuelle løsninger.<br />

Regeringen har allerede taget en række initiativer,<br />

som øger borgernes valgfrihed. Eksempelvis<br />

har regeringen på sundhedsområdet udvidet<br />

det frie sygehusvalg, børnefamilierne har fået<br />

mulighed for fleksibel barselsorlov, og de ældre<br />

medborgere har fået mere fleksibilitet og flere<br />

valgmuligheder på hjemmehjælpsområdet.<br />

Regeringen ønsker at udvide og styrke den enkelte<br />

borgers valgmuligheder. Reformprogrammet<br />

Velfærd og valgfrihed vil blive fortsat og udbygget<br />

med nye områder, hvor der er mulighed<br />

for at vælge mellem forskellige offentlige og<br />

private løsninger. Det drejer sig bl.a. om følgende<br />

områder:<br />

• Frit valg mellem offentlige og private daginstitutioner,<br />

som der i dag er det mellem<br />

folkeskoler og private skoler<br />

• Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænsen<br />

• Bedre grundlag for frit valg af sygehuse<br />

gennem øget information om ventetid, behandlingstilbud<br />

og behandlingsresultater<br />

KVALITET, EFFEKTIVITET OG FORSKELLIGHED...<br />

21


Frit valg giver borgerne mulighed for at gå der<br />

hen, hvor de kan få den service, som bedst passer<br />

til deres behov. Politikerne vil samtidig kunne<br />

få et fingerpeg om, hvilke områder og institutioner<br />

der halter bagud i forhold til at følge<br />

tidens krav. På den måde skabes der med det<br />

frie valg en markedslignende dynamik, hvor<br />

der vil være et stærkt incitament til at levere de<br />

bedste og økonomisk mest effektive løsninger.<br />

Det frie valg er således også et redskab i regeringens<br />

bestræbelser på at øge effektiviteten og<br />

kvaliteten i den offentlige sektor.<br />

Herudover er det frie valg med til at styrke<br />

nærdemokratiet gennem øget fokusering på<br />

omkostninger og prioritering af lokale tilbud.<br />

Det frie valg, hvor borgeren i stadig større udstrækning<br />

kan vælge en individuel løsning,<br />

bidrager til at øge forskelligheden og dermed<br />

også mangfoldigheden. Hvad der er kvalitet for<br />

den ene borger, vil ikke nødvendigvis i samme<br />

omfang blive betragtet som kvalitet for den anden<br />

borger. Fx vil nogle forældre tillægge det<br />

stor betydning, at børnene får varm mad i vuggestuen,<br />

mens andre forældre hellere vil have<br />

deres børn i en anden vuggestue med et større<br />

legeareal.<br />

Åbenhed og gennemsigtighed<br />

Åbenhed og gennemsigtighed er en forudsætning<br />

for det frie valg. Regeringen ønsker at<br />

styrke borgernes frie valg yderligere gennem<br />

størst muligt åbenhed og gennemsigtighed om<br />

offent lige institutioners servicemål, resultater,<br />

pris, kvalitet, sagsbehandlingstid mv. Gennemsigtighed<br />

og åbenhed skal i kombination med<br />

det frie valg bidrage til at sikre en fortsat udvikling<br />

af effektivitet og kvalitet.<br />

Hvis det frie valg skal fungere optimalt, skal<br />

borgerne have relevante, let tilgængelige og<br />

brugerrettede oplysninger om pris og kvalitet i<br />

forbindelse med de enkelte ydelser. Regeringen<br />

har med en bred vifte af initiativer udbygget<br />

mulighederne for, at borgerne kan sammenligne<br />

og vurdere serviceydelserne på en række områder.<br />

Et par enkelte eksempler skal trækkes<br />

frem i denne sammenhæng.<br />

I forbindelse med indførelsen af det frie leverandørvalg<br />

på ældreområdet skal den enkelte<br />

kommunes pris- og kvalitetskrav offentliggøres.<br />

Kommunen er forpligtet til at udsende informationspjecer<br />

om det frie valg til ældre medborgere,<br />

som får tilkendt hjemmehjælp. Den ældre skal<br />

vide, hvilke leverandører som opfylder kravene<br />

til kvaliteten af hjælpen, og som er godkendt<br />

af kommunen. Endvidere er der etableret en<br />

Fritvalgsdatabase, som skal give borgere, kommuner,<br />

leverandører og andre interessenter let<br />

adgang til kommunens kvalitets- og priskrav<br />

til alle leverandører – også den kommunale. Af<br />

databasen kan man også se, hvilke leverandører<br />

der er godkendt til levering af personlig og<br />

praktisk hjælp i de enkelte kommuner.<br />

Fru Hansen eller hendes børn kan altså nemt<br />

få oplysninger eksempelvis om de forskellige<br />

leverandører af mad, som kommunen har godkendt.<br />

Det er muligt at få information om<br />

kommunens kvalitetskrav i forbindelse med levering<br />

af mad, priser ved forskellige ydelser, de<br />

enkelte leverandørers særlige kendetegn osv. På<br />

den måde får fru Hansen et kvalificeret grundlag<br />

for at vælge netop det tilbud, der bedst tilgodeser<br />

hendes ønsker og behov.<br />

Den sammenlignelige brugerinformation er et<br />

system i sin vorden. Det er et internetbaseret<br />

information om kommunens tilbud, der er opstillet<br />

på en sådan måde, at det er muligt at<br />

sammenligne de forskellige serviceydelser og<br />

institutioner. Sammenlignelig brugerinformation<br />

omfatter folkeskole-, gymnasie-, ældre- og<br />

dagtilbudsområdet. Det er frivilligt for kommunerne<br />

at udarbejde den sammenlignelige<br />

22<br />

KVALITET, EFFEKTIVITET OG FORSKELLIGHED...


ugerinformation. Gennem sammenlignelig<br />

bruger information vil borgerne imidlertid få<br />

et bedre grundlag for at kunne gøre brug af<br />

de valgmuligheder, der findes, samtidig med,<br />

at borgerne generelt får bedre mulighed for at<br />

deltage i drøftelser og vurderinger af serviceydelserne.<br />

Regeringen har en vision om et åbent, gennemsigtigt<br />

og informativt sundhedsvæsen. Det er<br />

således ønsket at sætte fuld kraft på en moderniseringsproces,<br />

der skaber optimal åbenhed om<br />

kvalitet, aktivitet, ventetider mv. På den måde<br />

får patienterne det bedst tænkelige grundlag,<br />

når der skal træffes valg i mødet med sundhedsvæsenet.<br />

En ny gennemsigtighed er et centralt<br />

element i regeringens bestræbelser på at ændre<br />

rammerne og dermed sikre og udvikle kvaliteten<br />

i sundhedsvæsenet. I samarbejde med sygehusejerne<br />

er regeringen ved at udvikle en dansk<br />

Kvalitetsmodel for Sundhedsvæsenet, som har<br />

til formål at fremme kvaliteten via systematisk<br />

måling og dokumentation af kvali teten i <strong>hele</strong><br />

sundhedsvæsenet. Regeringen har i foråret 2003<br />

indgået aftale med amterne om øget takstfinansiering<br />

i sygehusvæsenet, hvorved det sikres, at<br />

patienternes frie valg får umiddelbare konsekvenser<br />

for de valgte – og fravalgte – sygehuse.<br />

Sygehusene får herved et økonomisk incitament<br />

til at yde god service og god kvalitet.<br />

På sigt er det regeringens ønske at uddele en<br />

form for karakterer eller stjerner til landets<br />

sygehuse ud fra en sammenvejning af en række<br />

faktorer. Der skal først og fremmest være fokus<br />

på den kliniske kvalitet på de enkelte afdelinger,<br />

men også andre faktorer vil kunne indgå,<br />

bl.a. økonomi og patienternes tilfredshed<br />

med behandlingen. Karaktergivning vil skabe<br />

et fagligt pres for at forbedre kvalitet og effektivitet.<br />

Samtidig er det tanken at belønne<br />

de gode sygehuse med flere forskningsmidler,<br />

højt specialiserede afdelinger eller ledelsesmæssige<br />

frihedsgrader. Dette vil skabe grobund for<br />

en vigtig debat mellem politikere og professionelle<br />

i sundhedssektoren om, hvordan driften<br />

af sundheds æsenet kan gøres endnu bedre.<br />

Konkurrence – et redskab<br />

til udvikling af kvalitet og<br />

effektivitet<br />

En videreudvikling og modernisering af velfærdssamfundet<br />

er tæt forbundet med, at der er mulighed<br />

for at afprøve nye veje og at få nye aktører<br />

på banen.<br />

Hvis det offentlige ikke kan levere den ydelse,<br />

som borgeren forventer, skal der være et alternativ.<br />

Samtidig opnås den mest optimale ressourceanvendelse,<br />

når der er konstant konkurrence<br />

om at levere en ydelse bedst og billigst.<br />

En fællesnævner for regeringens bestræbelser er<br />

således at sikre et vedvarende pres for fornyelse<br />

og udvikling i den offentlige sektor.<br />

Valgfrihed er som nævnt en af måderne, hvorpå<br />

der kan skabes konkurrence. En anden måde er<br />

udfordringsretten, der giver private virksomheder<br />

ret til at udfordre kommuner ved at afgive<br />

konkrete tilbud på udførelse af opgaver, som<br />

kommunen udfører for sig selv. Kommunalbestyrelsen<br />

er som udgangspunkt forpligtet til at<br />

sammenligne omkostningerne ved at tage det<br />

indkomne bud med omkostningerne ved kommunens<br />

egen udførelse af opgaven. Kommunalbestyrelsen<br />

skal herefter træffe beslutning om,<br />

hvorvidt opgaven fortsat bør varetages af kommunen<br />

selv, eller om den samme opgave vil<br />

kunne løses bedre og billigere af andre.<br />

Der skal være gennemskuelighed i anvendelsen<br />

af offentlige midler. Derfor har regeringen igangsat<br />

en reform af det kommunale budget- og regnskabssystem,<br />

som skal sikre, at alle omkostninger<br />

medregnes ved prisberegninger. Det nye<br />

system skal samtidig gøre det nemmere at opdele<br />

den kommunale organisation i bestillerog<br />

udfører-enheder således, at kommunerne<br />

lettere kan overskue, hvad forbruget på et be-<br />

Benchmarking og<br />

best practice udrydder<br />

ikke forskelligheden,<br />

men det<br />

er klart, at disse to<br />

metoder medvirker<br />

til at begrænse<br />

uacceptable forskelle<br />

i kvalitet og<br />

effektivitet.<br />

KVALITET, EFFEKTIVITET OG FORSKELLIGHED...<br />

23


Kan man blive<br />

be handlet for en<br />

bestemt sygdom<br />

i Ringkjøbing Amt,<br />

vil langt de fleste<br />

finde det urimeligt,<br />

hvis man ikke<br />

kan få den samme<br />

behandling i Storstrøms<br />

Amt.<br />

stemt område faktisk er, og hvor ressourceanvendelsen<br />

eventuelt kan forbedres. På samme<br />

tid bliver det nemmere for private virksomheder<br />

at bruge udfordringsretten til at byde ind<br />

på offentlige opgaver.<br />

Kommunale servicestrategier<br />

Et andet væsentligt redskab er indførelsen af den<br />

nye servicestrategiordning. Hovedformålet er at<br />

skabe en fælles ramme for de kommende års arbejde<br />

i kommunerne med udvikling af de kommunale<br />

ydelser. Kommunerne forpligtes til at<br />

gennemtænke deres opgaveløsning med henblik<br />

på at udvikle effektiviteten og kvaliteten i den<br />

kommunale opgavevaretagelse. I den forbindelse<br />

skal kommunen vurdere, om den vil gøre<br />

brug af udbud, og på hvilken måde dette skal<br />

ske. Hensigten med servicestrategien er således<br />

at skabe klarhed om kommunalbestyrelsens mål<br />

og om de midler, kommunalbestyrelsen vil tage<br />

i anvendelse for at opfylde målene.<br />

Samtidig er der lagt vægt på at skabe åbenhed<br />

og gennemsigtighed over for såvel kommunens<br />

borgere som nuværende og potentielle<br />

leverandører om kommunens overvejelser vedrørende<br />

udvikling af opgavevaretagelsen.<br />

Der er store frihedsgrader ved udarbejdelsen af<br />

en servicestrategi. En netop gennemført evaluering<br />

af den første runde af servicestrategier<br />

viser da også stor spændvidde i den indfaldsvinkel<br />

og metode, som kommunerne har valgt.<br />

Kommunerne har med andre ord brugt de frie<br />

rammer meget forskelligt.<br />

Sådan skal det også være i et decentralt kommunestyre.<br />

Det er jo netop forskelligheden, som<br />

giver mulighed for gensidig inspiration og videreudvikling.<br />

På den måde går arbejdet med<br />

at udvikle effektivitet og kvalitet hånd i hånd<br />

med stor handlerum for den enkelte kommune.<br />

Benchmarking og best<br />

practice<br />

Den offentlige sektor skal give borgerne kvalitet<br />

for pengene. Derfor skal offentlige institutioner<br />

være effektive og tidssvarende.<br />

En stadig forbedring af den offentlige sektor<br />

kræver, at man bruger de gode erfaringer, lærer<br />

af hinanden, tænker nyt og er parat til at gribe<br />

opgaverne anderledes an. Benchmarking og<br />

best practice bruges allerede i vid udstrækning,<br />

og det er vigtigt at fortsætte med at anvende<br />

disse metoder som løftestang i udviklingen af<br />

velfærdssamfundet.<br />

Resultatsammenligninger og erfaringsudveksling<br />

giver den enkelte kommune eller institution<br />

mulighed for at opnå indsigt og viden om,<br />

hvordan en opgave kan gribes an. Det betyder<br />

ikke, at løsningerne bliver ens, men det betyder,<br />

at man kan drage nytte af allerede indhøstede<br />

resultater og erfaringer i sin egen varetagelse af<br />

en opgave. Hvis en kommune eksempelvis indgår<br />

en samarbejdsaftale med et privat firma om<br />

nogle driftsmæssige opgaver i en række daginstitutioner,<br />

vil det være naturligt, at nabokommunen<br />

spørger sig selv: Er det noget vi kan<br />

lære af og på hvilken måde?<br />

Det gælder om at lære af de bedste. I nogle sammenhænge<br />

har der ikke hidtil været tradition for<br />

åbenhed om fejl og kvalitetsmæssige mangler,<br />

hvilket kan skyldes kollegiale hensyn, kultur<br />

eller til en vis grad selvtilstrækkelighed. Imidlertid<br />

er der ikke i sig selv noget problem i,<br />

at andre er bedre på et bestemt felt. Det bliver<br />

kun et problem, hvis der ikke tages fat om de<br />

områder, hvor der kan ske en forbedring.<br />

Benchmarking og best practice udrydder ikke<br />

forskelligheden, men det er klart, at disse to<br />

metoder medvirker til at begrænse uacceptable<br />

forskelle i kvalitet og effektivitet. Der vil fortsat<br />

eksistere forskelle i effektivitet og kvalitet i<br />

24<br />

KVALITET, EFFEKTIVITET OG FORSKELLIGHED...


den offentlige sektor. Alt andet vil være utopisk<br />

at forestille sig. En forbedring af effektivitet og<br />

kvalitet vil være en fortløbende proces, hvor de<br />

enkelte kommuner og institutioner til stadighed<br />

kan lade sig inspirere af hinanden og kan<br />

bruge hinanden som målestok. Samtidig er forskelligheden<br />

en uundværlig del af et moderne<br />

velfærdssamfund, hvor den enkelte borger har<br />

mulighed for at vælge det tilbud, som passer<br />

den pågældende bedst. En konstant højnelse<br />

af kvaliteten betyder ikke, at alle tilbud bliver<br />

ens. Som nævnt tidligere kan der være forskel<br />

på, hvad den enkelte borger opfatter som god<br />

kvalitet.<br />

Det kommunale selvstyre<br />

Regeringen lægger samtidig stor vægt på decentral<br />

opgaveløsning og handlerum for lokale<br />

politiske beslutninger. Det er selve kernen i det<br />

kommunale selvstyre.<br />

Nærhed er en af de grundlæggende værdier i det<br />

kommunale selvstyre, og det er derfor vigtigt at<br />

indrette velfærdssamfundet så borgernært som<br />

muligt. Den enkelte skal opleve, at den offentlige<br />

sektor er indrettet med udgangspunkt i<br />

borgernes behov og forskellighed.<br />

Nærhed handler også om muligheden for dialog<br />

mellem politikere og borgere om lokale ønsker<br />

og lokale prioriteringer. Forudsætningen<br />

for et velfungerende samfund er netop, at der<br />

er mulighed for lokalt at skabe løsninger, som<br />

er tilpasset de særlige forhold på stedet. På<br />

den måde er forskellighed en integreret del af<br />

et moderne samfund, der skal sikre effektive<br />

løsninger både for den enkelte borger og for<br />

lokalsamfundet.<br />

Serviceydelser skal finansieres, og ressourcerne<br />

er begrænsede. Niveauet for serviceydelser og<br />

sammensætningen heraf er derfor også et prioriteringsspørgsmål.<br />

Det er i vid udstrækning<br />

kommunerne, som har ansvaret for at levere<br />

serviceydelser til borgerne, og som træffer beslutning<br />

om det konkrete serviceniveau i den<br />

enkelte kommune. Sådan skal det blive ved<br />

med at være. Regeringen vil værne om kommunernes<br />

frihed til at fastlægge den ønskede<br />

sammenhæng mellem serviceniveau og skatteudskrivning.<br />

Grænser for forskellighed<br />

Der vil dog naturligvis altid være tale om<br />

frihedsgrader inden for nogle mere eller mindre<br />

detaljerede grænser. Det er indiskutabelt,<br />

at der er et generelt dilemma mellem friheden<br />

til lokale prioriteringer og viljen til at acceptere<br />

forskelsbehandling.<br />

Det er samtidig et faktum, at borgernes tolerance<br />

på centrale områder ikke er særlig stor. Kan<br />

man blive behandlet for en bestemt sygdom i<br />

Ringkjøbing Amt, vil langt de fleste finde det<br />

urimeligt, hvis man ikke kan få den samme behandling<br />

i Storstrøms Amt. Samtidig er der en<br />

naturlig forventning om, at der ikke er slinger<br />

i valsen, hvad angår kvalitet og effektivitet i<br />

sundhedsvæsenet.<br />

Et andet eksempel er skatteområdet. Her er forventningen<br />

selvfølgelig, at skatteligningen er<br />

ens i <strong>hele</strong> landet.<br />

På en række centrale områder vil nationale mål<br />

og rammer for den decentrale administration<br />

således sætte grænser for forskelligheden.<br />

Omvendt er der på samme tid en lang række<br />

områder, hvor det kommunale selvstyre kan<br />

udfolde sig.<br />

På disse områder gælder det om at styrke kommuners<br />

mulighed for at kunne agere. Det er<br />

herefter op til kommunerne at udfylde det<br />

lokale selvstyre, så der laves gode lokale løsninger<br />

og skabes mest mulig kvalitet for pengene.<br />

KVALITET, EFFEKTIVITET OG FORSKELLIGHED...<br />

25


Fremtidssikring af<br />

kommunerne<br />

En reform af velfærdssamfundet er i høj grad<br />

en reform af det kommunale område. Det er<br />

nemlig først og fremmest kommunerne, som<br />

har den direkte kontakt med borgerne. Kommunerne<br />

spiller således en helt afgørende rolle,<br />

når det drejer sig om at skabe en offentlig sektor,<br />

der sætter den enkelte borger i centrum.<br />

LARS LØKKE<br />

RASMUSSEN<br />

Indenrigs- og sundhedsminister<br />

Derfor er det vigtigt fordomsfrit at se på, hvordan<br />

opgaverne fremover kan løses bedst muligt og<br />

mest effektivt uden på forhånd at hænge fast i,<br />

om en opgave i dag hører under staten, amter<br />

eller kommuner.<br />

Det må nøje overvejes, om den nuværende opgavefordeling<br />

i den offentlige sektor bedst sikrer<br />

borgeren den bedste service, eller om en anden<br />

fordeling af opgaverne kan skabe en bedre og<br />

mere sammenhængende opgaveløsning.<br />

Det lokale demokrati og den fremtidige organisering<br />

af kommunernes opgaver er sat på<br />

dagsordenen. Med rapporten fra Strukturkommissionen<br />

er der lagt op til en konstruktiv og<br />

saglig dialog i de kommende måneder om<br />

velfærdssamfundets fremtidige indretning. Det<br />

er mit håb, at rigtig mange vil deltage i denne<br />

diskussion.<br />

Der skal ikke herske tvivl om regeringens<br />

udgangspunkt: Den kommende struktur skal<br />

tage udgangspunkt i, at lokaldemokratiets fremtid<br />

bliver sikret. Regeringen vil således lægge<br />

stor vægt på decentral opgaveløsning og et reelt<br />

råderum for lokale politiske beslutninger. Forskellighed<br />

kan herved forblive en integreret del<br />

af det moderne velfærdssamfund. Samtidig får<br />

kommunerne den tilstrækkelige styrke til at<br />

kunne sikre effektive løsninger af høj kvalitet.<br />

26<br />

KVALITET, EFFEKTIVITET OG FORSKELLIGHED...


HVAD BETYDER PARTIFARVE FOR<br />

DE KOMMUNALE INDTÆGTER?<br />

Det er et ofte diskuteret spørgsmål, hvor meget partipolitik betyder i kommunerne.<br />

Opkræver socialistiske kommuner flere indtægter end borgerlige<br />

kommuner? Vejer brugerbetalinger mindre i socialistiske kommuners indtægter?<br />

En empirisk undersøgelse viser, at ideologien i høj grad har betydning.<br />

JENS BLOM-HANSEN<br />

Der tales meget om, at partipolitik betyder mindre<br />

hos kommunerne end hos staten. Kommunerne<br />

siges at være mindre ideologisk prægede<br />

og mere orienterede mod konsensus. Men er<br />

det rigtigt? I denne artikel belyses spørgsmålet<br />

med udgangspunkt i kommunernes indtægtspolitik,<br />

dvs. deres opkrævning af skatter og brugerbetalinger.<br />

Jeg ser først bredt på spørgsmålet<br />

om, hvorvidt man teoretisk set skulle forvente,<br />

at partipolitik skulle betyde noget i kommunal<br />

sammenhæng. Dernæst snævrer jeg ind på<br />

indtægtspolitikken, som er et velegnet men<br />

underbelyst område at undersøge spørgsmålet<br />

empirisk på. Jeg ser her først på to metodiske<br />

spørgsmål, der må afklares, inden en analyse<br />

kan igangsættes. Dels skal det afklares, hvilke<br />

indtægtskilder analysen skal omfatte. Dels skal<br />

det gennemtænkes, hvordan partipolitik måles.<br />

Herefter gennemføres så en empirisk analyse<br />

af partipolitisk betingede forskelle i kommunernes<br />

indtægtspolitik. Resultatet viser, at<br />

partipolitik betyder en hel del. Kommunerne<br />

er altså ikke præget af søvnig konsensus, men<br />

snarere af ideologiske slagsmål, når det drejer<br />

sig om indtægtspolitiske beslutninger.<br />

Teorien: Kan man forvente<br />

partipolitiske slagsmål i<br />

kommunerne?<br />

Burde man forvente, at partipolitik betyder noget<br />

i kommunerne? Der er argumenter både for<br />

og imod. Det afgørende argument for at forvente<br />

en effekt af partipolitik er det forhold,<br />

at de politiske partier i kommunerne ønsker at<br />

gøre en forskel. Ser man på valgprogrammer,<br />

valgkampagner, hjemmesider, partiprogrammer<br />

og lignende steder, hvor partiernes politik er<br />

formuleret, vil man se, at der er relativt stor forskel<br />

mellem partierne. Officielt er der ikke den<br />

store forskel mellem de målsætninger, som den<br />

kommunale og den nationale del af partierne<br />

forfølger. Grundlæggende er det i kommunal<br />

sammenhæng også højre-venstre skalaen, der<br />

skiller partierne. Højrefløjen ønsker mindre<br />

skatteudskrivning og færre indgreb i den private<br />

sektor, mens venstrefløjen ønsker det<br />

modsatte. På den baggrund må man forvente,<br />

at partierne selv ønsker at gøre en forskel.<br />

Et ønske om at gøre en forskel er en nødvendig,<br />

men ikke tilstrækkelig betingelse for, at parti-<br />

28<br />

HVAD BETYDER PARTIFARVE FOR DE KOMMUNALE INDTÆGTER?


politik kan forventes at have nogen effekt. Og<br />

her kommer vi til argumenterne imod, at partipolitik<br />

skulle gøre en forskel. Partierne skal også<br />

have mulighed for at føre deres ønsker ud i livet.<br />

Problemet er her, at der er mange begrænsninger<br />

på kommunalpolitikernes handlefrihed.<br />

Den kommunale administration, personaleorganisationerne,<br />

brugerne af de kommunale<br />

ydelser og lokale interesseorganisationer har<br />

også interesser at varetage i kommunalpolitik.<br />

De kan sætte ret betydelige grænser for politikernes<br />

råderum. Hertil kommer, at staten regulerer<br />

kommunernes virksomhed. Der er alt i<br />

alt betydelige begrænsninger på kommunalpolitikernes<br />

muligheder for at føre deres ønsker<br />

ud i livet.<br />

Der er altså argumenter både for og imod at<br />

forvente en effekt af partipolitik. Konklusionen<br />

må være, at effekten af partipolitik hos<br />

kommunerne må afhænge af, hvor stor handlefrihed<br />

kommunalpolitikerne har. Er den meget<br />

begrænset – som det fx er tilfældet på folkepensionsområdet,<br />

hvor kommunerne alene fungerer<br />

som udbetalingskontor for staten – er det<br />

ikke rimeligt at forvente en effekt af kommunalbestyrelsens<br />

partipolitiske sammensætning. Er<br />

der derimod tale om stor handlefrihed – som<br />

fx på børnepasningsområdet – er det mere rimeligt<br />

at forvente en lokal partipolitisk effekt.<br />

Tidligere undersøgelser af spørgsmålet er nået<br />

til forskellige resultater. Næsten alle undersøgelser<br />

har fokuseret på kommunernes udgiftsområder.<br />

Den mest systematiske analyse er<br />

gennemført af Odense-professoren Poul Erik<br />

Mouritzen (1991), som i sin doktordisputats<br />

har analyseret næsten alle de kommunale udgiftsområder.<br />

Han finder, at partipolitik betyder<br />

noget – men at effekten varierer en del<br />

mellem de forskellige områder. Næsten ingen<br />

har analyseret kommunernes indtægtspolitik.<br />

Det kan undre, for ifølge den argumentation,<br />

der er fremført ovenfor, burde det være et velegnet<br />

sted at lede efter partipolitiske effekter.<br />

Kommunerne har nemlig ret store frihedsgrader<br />

til at fastsætte både størrelsen og sammensætningen<br />

af deres indtægter. Samtidig er indtægtspolitikken<br />

et godt sted at føre ideologisk<br />

politik. De kommunale indtægter er et omfordelingsinstrument<br />

og burde derfor appellere til<br />

ideologisk politik.<br />

De kommunale indtægter<br />

Kommunerne har tre indtægtskilder. For det<br />

første giver staten tilskud til kommunerne. Det<br />

sker især via bloktilskuddet. Det har den enkelte<br />

kommune ikke selv indflydelse på.<br />

For det andet kan kommunerne opkræve skatter.<br />

Skattekilderne omfatter især indkomstskat, men<br />

også ejendoms- og selskabsskat. På indkomstskatteområdet<br />

kan kommunerne selv bestemme<br />

skatteprocenten. På ejendomsskatteområdet har<br />

de færre, men dog betydelige frihedsgrader, idet<br />

skattesatsen (grundskyldspromillen) kan variere<br />

mellem 6 og 24 promille. På selskabsskatteområdet<br />

har kommunerne ingen frihedsgrader,<br />

men modtager en statsligt fastsat andel af skatteprovenuet.<br />

For det tredje har kommunerne adgang til<br />

brugerbetalinger. De er især relevante på forsyningsområdet<br />

(vand, varme, renovation, spildevand),<br />

hvor staten kræver, at kommunerne<br />

fuldt ud dækker udgifterne med brugerbetaling.<br />

Men der findes også brugerbetaling på velfærdsområderne,<br />

om end udgifterne ikke dækkes<br />

fuldt ind på denne måde. Det gælder især<br />

på børnepasningsområdet, hvor kommunerne<br />

har frihedsgrader til at varierer brugerbetalingsandelen.<br />

Partipolitiske effekter kan forventes, hvis kommunerne<br />

har tilstrækkelige frihedsgrader. Det<br />

krav er ikke opfyldt for statstilskud. På skatteområdet<br />

er det kun opfyldt for indkomst- og<br />

ejendomsskat. På brugerbetalingsområdet er<br />

kravet opfyldt på børnepasningsområdet, her-<br />

Kommunerne er<br />

alt så ikke præget<br />

af søvnig konsensus,<br />

men snarere<br />

af ideologiske<br />

slagsmål, når<br />

det drejer sig om<br />

indtægtspolitiske<br />

beslutninger.<br />

HVAD BETYDER PARTIFARVE FOR DE KOMMUNALE INDTÆGTER?<br />

29


Det antyder, at partipolitikken<br />

ikke kun<br />

er et spørgsmål om<br />

at besidde flertallet<br />

eller ej, men også<br />

om flertallets størrelse.<br />

Jo større flertal,<br />

jo mere udtalte<br />

bliver de ideologiske<br />

forskelle.<br />

under især på skolefritidsområdet hvor staten<br />

ikke har fastsat krav til brugerbetalingens<br />

omfang. Den følgende analyse omfatter derfor<br />

indkomstskatter, ejendomsskatter og brugerbetaling<br />

til skolefritidsordninger. Her kan<br />

man med rette forvente, at partipolitiske forskelle<br />

har mulighed for at slå igennem. Effekten<br />

burde kunne måles på to ledder. For det<br />

første må man forvente, at socialistiske kommuner<br />

opkræver flere indtægter end borgerlige<br />

kommuner (med socialistiske partier menes<br />

Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne).<br />

Det skyldes, at de grundlæggende<br />

ønsker en større offentlig sektor og<br />

derfor har et større finansieringsbehov end<br />

borgerlige kommuner. For det andet må man<br />

forvente, at socialistiske kommuner sammensætter<br />

deres indtægter på en anden måde end<br />

borgerlige kommuner. Socialistiske partier ser<br />

traditionelt med større skepsis på brugerbetalinger<br />

end borgerlige partier. Det skyldes den<br />

fordelingspolitiske effekt af brugerbetalinger,<br />

der som bekendt vender den tunge ende nedad<br />

– alle skal betale det samme i brugerbetaling,<br />

som derfor udgør en relativt større byrde for<br />

lavindkomstfamilier. Altså må man forvente, at<br />

socialistiske partier i mindre grad end borgerlige<br />

partier anvender brugerbetaling som indtægtspolitisk<br />

instrument.<br />

Hvordan måles partipolitik?<br />

Det er ikke enkelt at måle begrebet partipolitik.<br />

Hvad mener vi egentlig, når vi fx bruger et<br />

udtryk som “en socialistisk kommune”? Man<br />

kan forestille sig flere måder at måle partipolitik<br />

på. For det første kunne man se på kommunalbestyrelsens<br />

sammensætning. Her kunne en<br />

socialistisk kommune betyde, at de socialistiske<br />

partier udgør flertallet. Men betyder størrelsen<br />

af flertallet noget?, Eller er spørgsmålet<br />

blot, om de socialistiske partier udgør et flertal<br />

eller ej? Størrelsen af flertallet (dvs. de socialistiske<br />

partiers andel af mandaterne) vil være<br />

det relevante mål, hvis man mener, at et solidt<br />

flertal har færre betænkeligheder ved at føre<br />

ideologisk politik end et lille flertal. Hvis man<br />

derimod mener, at selve kontrollen over flertallet<br />

er det væsentligste, vil en simpel konstatering<br />

af, om de socialistiske partier udgør flertallet<br />

(over eller under 50 pct. af mandaterne)<br />

være det relevante mål. Ifølge denne tankegang<br />

gør det en langt større forskel, om de socialistiske<br />

partier vokser fra 45 til 55 pct., end hvis<br />

de vokser fra 55 til 65 pct. af mandaterne. For<br />

i den første situation vokser de fra et mindretal<br />

til et flertal, mens de i den anden situation kun<br />

øger flertallets størrelse.<br />

For det andet kunne man se på borgmesteren.<br />

Er han (eller hun) socialist? Det mål giver<br />

mening, hvis man mener, at posten som borgmester<br />

normalt dækker over en konstituering<br />

i kommunalbestyrelsen, som giver den største<br />

indflydelse til den fløj, han (eller hun) kommer<br />

fra.<br />

Alt i alt har vi dermed tre mulige måder at måle<br />

partipolitik på: Mandatandele, kontrol over<br />

flertallet i kommunalbestyrelsen og endelig<br />

borgmestrenes partifarve. Alle tre mål kan være<br />

rimelige og medtages derfor i den følgende analyse.<br />

De politiske partier kategoriseres alle som<br />

enten socialistiske eller borgerlige (se anmærkningen<br />

til tabel 1 for den præcise kodning).<br />

Hvad betyder partipolitiske<br />

forskelle for kommunernes<br />

indtægtspolitik?<br />

I det følgende skal der gennemføres en analyse<br />

af de to hypoteser, der blev udledt ovenfor: Opkræver<br />

socialistiske kommuner flere indtægter<br />

end borgerlige kommuner? Vejer brugerbetalinger<br />

mindre i socialistiske kommuners indtægtssammensætning?<br />

Spørgsmålet analyseres<br />

som nævnt ved at se nærmere på indkomstog<br />

ejendomsskatterne samt brugerbetaling til<br />

skolefritidsordninger. Det er de tre indtægtspolitiske<br />

områder, hvor kommunerne har flest<br />

30<br />

HVAD BETYDER PARTIFARVE FOR DE KOMMUNALE INDTÆGTER?


frihedsgrader. Analysen omfatter alle landets<br />

kommuner, og der ses på forholdene i 2001.<br />

Resultatet af analysen fremgår af tabel 1.<br />

Tabellen viser, at partipolitik betyder noget for<br />

kommunernes indtægtspolitik. På alle tre områder<br />

har partipolitik den forventede effekt. På<br />

indkomstskatteområdet har socialistisk styrede<br />

kommuner som forventet en højere udskrivningsprocent.<br />

Det samme gælder på ejendomsskatteområdet.<br />

Derimod gælder – som forventet<br />

– det modsatte på brugerbetalingsområdet.<br />

Dette instrument bruger de socialistisk styrede<br />

kommuner i mindre omfang end de borgerlige<br />

kommuner.<br />

Tabellen viser også, at det betyder noget, hvordan<br />

partipolitik måles. På alle tre områder giver<br />

mandatandele den største effekt. Resultatet<br />

er derimod ikke ret følsomt over for, om partipolitik<br />

måles ved socialistisk kontrol med<br />

kommunalbestyrelsen eller ved borgmesterens<br />

partifarve. Her opnås næsten samme resultat.<br />

Men mandatandele giver en bemærkelsesværdigt<br />

større effekt. Det antyder, at partipolitikken<br />

ikke kun er et spørgsmål om at besidde<br />

flertallet eller ej, men også om flertallets størrelse.<br />

Jo større flertal, jo mere udtalte bliver de<br />

ideologiske forskelle.<br />

Lad os se lidt nærmere de enkelte områder i<br />

tabel 1. På indkomstskatteområdet udtrykker<br />

tallet på 1,4 effekten af at gå fra at se på en<br />

situation med ingen socialistiske mandater i<br />

kommunalbestyrelsen til en situation med kun<br />

socialistiske kommunalbestyrelsesmedlemmer.<br />

Effekten er altså, at udskrivningsprocenten stiger<br />

med 1,4 procentpoints, fx fra 20 til 21,4<br />

pct. Det er en hel del, når man betænker, at udskrivningsprocenterne<br />

varierer fra ca. 18 til ca.<br />

Tabel 1.<br />

Partipolitik og indtægtspolitik.<br />

Socialistiske partiers mandatandel 1<br />

Mål for partipolitik<br />

Socialistisk kontrol med<br />

kommunalbestyrelsens flertal 2 Socialistisk borgmester 3<br />

Indkomstskatter +1,4 +0,14 +0,14<br />

Statistisk signifikant resultat? Ja Nej Nej<br />

Ejendomsskatter +18,7 +4,4 +3,9<br />

Statistisk signifikant resultat? Ja Ja Ja<br />

Takster til skolefritidsordning -15,4 - 4,9 -4,2<br />

Statistisk signifikant resultat? Ja Ja Ja<br />

1. Dette mål udtrykker effekten af at gå fra en situation uden socialistiske mandater til en situation med kun socialistiske mandater i kommunalbestyrelsen.<br />

2. Dette mål udtrykker effekten af, at de socialistiske partier kontrollerer mere end 50 pct. af mandaterne sammenlignet med en situation, hvor de kontrollerer mindre end 50 pct. af<br />

mandaterne i kommunalbestyrelsen.<br />

3. Dette mål udtrykker effekten af at have en socialistisk borgmester.<br />

Anmærkninger:<br />

Tabellen viser partielle koefficienter fra en regressionsanalyse, der omfatter følgende kontrolvariabler: Indkomstulighed, indbyggertal, udgiftsbehov, indtægtsgrundlag og<br />

partifragmentering (i analysen af ejendomsskatter er desuden kontrolleret for forskelle i ejendomsværdier og sommerhuse). Alle tal er fra 2001. For den fulde analyse henvises til<br />

Blom-Hansen, Monkerud & Sørensen (2003).<br />

Kodning af partier: Socialistiske partier omfatter: Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne. Borgerlige partier omfatter: Det Radikale Venstre, Centrum-<br />

Demokraterne, Kristeligt Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet. Lokallisterne er klassificeret som enten borgerlige eller socialistiske efter en<br />

vurdering af deres navn.<br />

Måling af indtægter: Indkomstskatteniveauet måles ved udskrivningsprocenten. Ejendomsskatteniveauet måles ved grundskyldspromillen. Brugerbetalingsniveauet for<br />

skolefritidsordninger måles som brugerbetalingen i pct. af udgifterne.<br />

HVAD BETYDER PARTIFARVE FOR DE KOMMUNALE INDTÆGTER?<br />

31


22 blandt kommunerne. Tabellen viser, at resultatet<br />

er statistisk signifikant, dvs. vi kan være<br />

ret sikre på, at det ikke beror på tilfældigheder.<br />

Bruger vi de to alternative måder at måle effekten<br />

af partipolitik på, viser det sig, at socialistiske<br />

partier også efter disse mål har en forøgende<br />

effekt på udskrivningsprocenten. Men<br />

bemærk, at disse resultater ikke er statistisk signifikante.<br />

Det vil sige, at vi ikke kan være sikre<br />

på, at de ikke beror på tilfældigheder. Da alle<br />

tre måder at måle partipolitik på er rimelige,<br />

burde de give det samme resultat. Når de ikke<br />

gør det, svækker det naturligvis tilliden til resultatet.<br />

Man må derfor sige, at indkomstskattens<br />

afhængighed af partipolitik ikke fremstår<br />

helt afklaret.<br />

Ser vi herefter på ejendomsskatterne er billedet<br />

helt entydigt. Alle tre mål for partipolitik viser<br />

det samme: Kommuner styret af socialistiske<br />

partier har en højere grundskyldspromille. Resultatet<br />

er i alle tilfælde statistisk signifikant,<br />

dvs. det beror ikke på tilfældigheder. Men igen<br />

viser tabellen, at effekten af mandatandele er<br />

større end de to øvrige måder at måle partipolitik<br />

på. Tallet i den første kolonne viser igen<br />

effekten af at gå fra en situation med ingen<br />

socialistiske mandater i kommunalbestyrelsen<br />

til en situation med kun socialistiske kommunalbestyrelsesmedlemmer.<br />

Tallet viser, at grundskyldspromillen<br />

så vokser med 18,7 promillepoints.<br />

Det er en hel del, når man tænker på, at<br />

grundskyldspromillen kun må variere mellem<br />

6 og 24. Socialistisk kontrol med kommunalbestyrelsen<br />

og en socialistisk borgmester indebærer<br />

derimod kun en stigning i grundskyldspromillen<br />

på ca. 4 promillepoints.<br />

Ser vi endelig på brugerbetaling til skolefritidsordning,<br />

som nok er den brugerbetalingsordning,<br />

hvor kommunerne har flest frihedsgrader,<br />

så er billedet igen entydigt. Alle tre mål for partipolitik<br />

viser, at socialistiske kommuner har<br />

lavere brugerbetaling. Alle tre mål er statistisk<br />

sig nifikante. Ser vi igen på tallet i den første<br />

kolonne, så viser det, at kommuner kun med<br />

socialistiske mandater i kommunalbestyrelsen<br />

har en brugerbetaling, der er 15,4 procentpoints<br />

lavere end kommuner uden socialistiske<br />

mandater i kommunalbestyrelsen. Socialistisk<br />

kontrol med kommunalbestyrelsen og en socialistisk<br />

borgmester viser den samme effekt, men<br />

i mindre omfang.<br />

Den samlede konklusion bliver, at de to hypoteser,<br />

der blev opstillet ovenfor, bliver be kræftet<br />

Det skal igen understreges, at billedet ikke<br />

er helt entydigt. Men dette må være den overordnede<br />

konklusion. For det første peger resultaterne<br />

på, at socialistiske kommuner op kræver<br />

flere indtægter end borgerlige kommuner. Denne<br />

kon klusion baserer sig på resulta tet på indkomstskatteområdet.<br />

Det er langt den vigtigste<br />

indtægtskilde hos kommunerne, så hvis socialistiske<br />

kommuner opkræver flere indtægter, må<br />

det give sig udslag her. Resulta tet viser som<br />

sagt, at socialistiske kommuner har en højere<br />

udskrivningsprocent (men også at resultatet er<br />

følsomt over for, hvordan partipolitik måles).<br />

For det andet viser resultatet, at socialistiske<br />

kommuner sammensætter deres indtægter på en<br />

anden måde. De foretrækker at bero på brugerbetalinger<br />

i mindre grad end ikke-socialistiske<br />

kommuner. Det resultat stemmer godt overens<br />

med socialistiske partiers traditionelle skepsis<br />

over for brugerbetalingernes fordelingspolitiske<br />

virkning.<br />

Konklusion<br />

Kommunerne kritiseres ofte for at være for konsensussøgende.<br />

Derfor er det ganske bemærkelsesværdigt,<br />

at der kan findes betydelige partipolitisk<br />

betingede forskelle i kommunernes<br />

ind tægtspolitik. For det første opkræver socialistiske<br />

kommuner flere indtægter hos borgerne.<br />

Det forhold må ses i lyset af, at socialistiske<br />

partier grundlæggende ønsker en større offentlig<br />

sektor og derfor har et større finansierings-<br />

32<br />

HVAD BETYDER PARTIFARVE FOR DE KOMMUNALE INDTÆGTER?


ehov end borgerlige kommuner. For det andet<br />

sammensætter socialistiske kommuner deres<br />

indtægter på en anden måde end borgerlige<br />

kommuner. De søger at undgå indtægtskilder,<br />

der vender den tunge ende nedad, dvs. brugerbetalinger.<br />

Det forhold må ses i lyset af socialistiske<br />

partiers grundlæggende ønske om at omfordele<br />

midler fra familer med høje indkomster<br />

til familier med lave indkomster.<br />

JENS BLOM-HANSEN<br />

Litteratur<br />

Lektor ved Institut for Statskundskab,<br />

Århus Universitet<br />

Blom-Hansen, Jens, Lars Chr. Monkerud & Rune Sørensen<br />

(2003).“Ideology and Taxation: Do Parties Matter for Local<br />

Revenue Policies?”, upubliceret manuskript. Kan rekvireres ved<br />

henvendelse til forfatteren.<br />

Mouritzen, Poul Erik (1991). Den politiske cyklus. Århus:<br />

Politica.<br />

HVAD BETYDER PARTIFARVE FOR DE KOMMUNALE INDTÆGTER?<br />

33


STRUKTUR<br />

OG ORGANISERING


POLITIK, FORVALTNINGS BE SLUT-<br />

NINGER OG ANBRINGELSER UDEN<br />

FOR HJEMMET<br />

Gør det en forskel, om et politikområde er organiseret på den ene eller<br />

den anden måde, og om det er det ene eller det andet politiske parti, der<br />

sidder på magten? Det diskuteres i denne artikel med anbringelse af børn<br />

og unge som case. En konklusion er, at selv på et så stærkt reguleret område,<br />

hvor beslutningerne er bestemt af ydre sociale forhold, betyder det<br />

noget, hvordan beslutningprocessen er organiseret.<br />

THOMAS PALLESEN<br />

Forestillingen om, at organiseringen af et givet<br />

politikområde har en selvstændig betydning<br />

for indholdet af den offentlige politik, er ikke<br />

ny. Den forestilling lå til grund for den klassiske<br />

forvaltningsteori i dens stræben efter at<br />

indrette den offentlige forvaltning på den mest<br />

effektive måde. Den nyere forvaltningsteori,<br />

uanset hvilken variant der er tale om, beskæftiger<br />

sig også indgående med formelle og uformelle<br />

reglers betydning for indholdet af politikken.<br />

Det er lige så åbenbart, at praktisk politik<br />

i høj grad handler om at formulere og etablere<br />

regler og organisationer, der fremmer et givet<br />

formål eller et bestemt hensyn.<br />

Om de så altid virker efter hensigten, er en anden<br />

sag. Budskabet i en prominent teori inden<br />

for samfunsvidenskaberne er fx, at det i det<br />

store billede ikke gør den store forskel, om et<br />

politikområde er organiseret på den ene eller<br />

den anden måde, og for den sags skyld, om<br />

det er det ene eller det andet politiske parti,<br />

der sidder på magten. Efter den opfattelse er<br />

det mere eller mindre objektive faktorer i det<br />

politiske systems omgivelser – det være sig velstandsniveauet,<br />

urbaniseringsgraden, kvindernes<br />

erhvervsfrekvens etc., der i alt væsentlighed<br />

er afgørende for politikkens indhold.<br />

Formålet med denne artikel er at belyse et<br />

hjørne af den større problemstilling om, hvad<br />

der er afgørende for udformningen af den offentlige<br />

politik, herunder hvilken rolle regler<br />

og organisering spiller.<br />

Emnet er anbringelser af børn og unge uden<br />

for deres eget hjem, et sagsområde som i denne<br />

sammenhæng er interessant på flere måder.<br />

Det er kommunerne, der træffer den konkrete<br />

beslutning om en anbringelse uden for hjemmet.<br />

Men til forskel fra en lang række af kommunernes<br />

andre opgaver, så er det område meget<br />

stærkt statligt reguleret. Det gælder både<br />

i beskrivelsen af de forhold, der kan føre til<br />

en anbringelse uden for hjemmet, og de procedurer<br />

kommunerne skal følge, når et barn eller<br />

en ung anbringes uden for deres eget hjem.<br />

Dette skal selvsagt skal ses på baggrund af, at<br />

POLITIK, FORVALTNINGS BE SLUT NINGER OG ANBRINGELSER...<br />

35


De kommunale forskelle<br />

bør imidlertid<br />

i væsentlig grad<br />

være begrundet i<br />

lokale forskelle på<br />

de objektive sociale<br />

og familiemæssige<br />

omstændigheder.<br />

der er tale om er en meget indgribende foranstaltning.<br />

Kompetencen er ikke placeret på lokalt niveau<br />

for at kommunerne skal udøve et “politisk” skøn.<br />

På anbringelsesområdet er lokale politiske præferenceforskelle<br />

en mulig, men ikke en legitim<br />

og ej heller en sandsynlig kilde til variation i<br />

kommunernes anbringelsesfrekvens. Der er således<br />

en århundrede lang tradition for, at lovgivningen<br />

på området er vedtaget med brede<br />

politiske flertal. Det betyder ikke, at der ikke<br />

er eller kan værre variation i kommunernes<br />

anbringelsesfrekvens. De kommunale forskelle<br />

bør imidlertid i væsentlig grad være begrundet<br />

i lokale forskelle på de objektive sociale og familiemæssige<br />

omstændigheder, der i lovgivningen<br />

angives som grundlag for en anbringelse<br />

uden for hjemmet.<br />

Det finmaskede regelsæt på børne- og ungeområdet<br />

behandler også spørgsmålet om, hvor i<br />

det kommunale system kompetencen skal ligge<br />

i forskellige typer af sager. I de tilfælde hvor anbringelsen<br />

sker med forældrenes eller den unges<br />

samtykke, er det op til kommunerne at vælge,<br />

om beslutningen skal træffes på politisk eller<br />

administrativt niveau. Disse såkaldte frivillige<br />

anbringelser udgør langt hovedparten af det<br />

samlede antal anbringelser. I godt halvdelen af<br />

de danske kommuner har lokalpolitikerne valgt<br />

at delegere kompetencen til at foretage frivillige<br />

anbringelser til den kommunale administration.<br />

Ud fra en forvaltningssynsvinkel er<br />

det interessante spørgsmål, om det kan tænkes<br />

at have en selvstændig betydning for anbringelseshyppigheden.<br />

Det gælder så meget desto<br />

mere, fordi delegation er et af de klassiske og<br />

mest brugte instrumenter i den forvaltningsmæssige<br />

værktøjskasse, men samtidig også er et<br />

af de instrumenter, vi ikke ved så meget om,<br />

hvordan virker.<br />

Det er børn og unge med<br />

massive sociale og familiemæssige<br />

problemer, der<br />

anbringes<br />

Der er 12-14.000 børn og unge, der er anbragt<br />

udenfor hjemmet, og selvom de dermed udgør<br />

de en lille del af det samlede antal børn og unge,<br />

er det et område, der anvendes der betydelige ressourcer<br />

på. De samlede udgifter til “særlige foranstaltninger<br />

for børn og unge” udgjorde i 2000<br />

knap 8 mia. kr, hvoraf de godt 2 mia. kr. blev<br />

anvendt på forebyggende foranstaltninger, mens<br />

udgifterne til de egentlige anbringelser udgjorde<br />

de øvrige knap 6 mia. kr. (Amtsrådsforeningen<br />

et al., 2000). Undersøgelser af de anbragte børn<br />

og unge viser, det er børn og unge, der har svære<br />

sociale og adfærdsmæssige problemer eller lever<br />

hos forældre, typisk en enlig, der ikke yder tilstrækkelig<br />

omsorg, er syge eller misbrugere, der<br />

som regel ikke har arbejde (Hestbæk, 1997: 13)<br />

En tredjedel af de anbragte børn og unge har<br />

forældre, der har fået mindst en fængselsdom<br />

(Danmarks Statistik, 2002).<br />

De anbragte børn og unges svære livsvilkår afspejler<br />

sig også i deres voksenliv. Sammenlignet<br />

med andre børn går det ikke anbragte børn og<br />

unge særlig godt senere i livet. Mere end halvdelen<br />

kommer ikke i gang med en uddannelse<br />

efter folkeskolen; en fjerdedel lever af overførselsindkomster<br />

og næsten halvdelen er kendt<br />

skyldige i en lovovertrædelse (Danmarks Statistik,<br />

2002).<br />

De anbragte børn og unge er kort sagt en<br />

gruppe, der er præget af massive sociale og familiemæssige<br />

problemer. Samlet set er der altså<br />

god grund til at forvente, at den variation, der<br />

er i kommunernes anbringelseshyppighed i meget<br />

stort omfang vil være betinget af de sociale<br />

forhold i kommunerne. Det har også i nogen<br />

grad vist sig i de undersøgelser, der tidligere<br />

er foretaget. (Jørgensen m.fl. 1989: 150-154),<br />

(Socialministeriet, 2000: 18-19). Til gengæld<br />

36<br />

POLITIK, FORVALTNINGS BE SLUT NINGER OG ANBRINGELSER...


tyder de tidligere undersøgelser også på, at der<br />

også kan være andre relevante forklaringer på<br />

variationen i anbringelsespolitik end de sociale<br />

forhold i kommunerne, ligesom det kan<br />

være vanskeligt at afgøre, hvilke af de sociale<br />

forhold, der er afgørende, da de ofte er sammenfaldende.<br />

En analyse af de sociale faktorer i kommunerne<br />

viser, at der er to underliggende dimensioner<br />

(Pallesen, 2003). Den egentlige sociale dimension<br />

udgøres af antallet af voldsforbrydelser og<br />

tyverier, antallet af børn af enlige samt størrel sen<br />

af kontanthjælpsudgifterne. Arbejdsmar keds dimensionen<br />

udgøres af andelen uden erhvervsuddannelse,<br />

antal fuldtidsledige og andel indkomster<br />

under 125.000. Antallet af børn af<br />

enlige forsørgere og andel af skattepligtige med<br />

en indkomst under 125.000 er samtidig de to<br />

faktorer, der fra hver af de to dimensioner, isoleret<br />

set hænger stærkest sammen med anbringelsesfrekvensen.<br />

Det betyder, at kommuner med<br />

mange børn af enlige og en høj andel af skatteydere<br />

med lave indkomster, i større omfang end<br />

andre kommuner anbringer børn og unge uden<br />

for hjemmet.<br />

Analyser viser, at der alt andet lige er en tendens<br />

til, at der anbringes flere børn og unge uden for<br />

hjemmet i socialdemokratiske end i borger ligt<br />

styrede kommuner. Men det skyldes i hovedsagen,<br />

at der forskel på de sociale forhold i<br />

de to typer af kommuner. Tages der højde for<br />

andelen af børn af enlige, andelen af indkomster<br />

under 125.000 og kommunestørrelsen, så<br />

forsvinder effekten af partipolitik helt for alle<br />

kommunerne under ét. I de partipolitiske højborge,<br />

der alene omfatter de kommuner, hvor<br />

det samme parti har siddet ved magten siden<br />

kommunalreformen i 1970, er der en beskeden<br />

tendens til, at borgerligt styrede kommuner har<br />

en lavere anbringelseshyppighed end de socialdemokratisk<br />

ledede kommuner. Samlet set har<br />

partipolitik således ikke den store betydning<br />

for anbringelseshyppigheden. Som forventet er<br />

det de sociale forhold, især andelen af børn af<br />

enlige forsørgere, der har størst betydning for<br />

anbringelseshyppigheden.<br />

De socialdemokratiske<br />

højborge uddelegerer<br />

kompetencen<br />

Da lovgivningen på området i det store og <strong>hele</strong><br />

altid har fulgt anbefalingerne fra udpræget fagligt<br />

sammensatte kommissioner, så kunne det<br />

indikere, at der ikke var den store forskel på<br />

den faglige og politiske vurdering af spørgsmålet.<br />

På den anden side set er der langt fra generelle<br />

kommissionsvurderinger og anbefalinger<br />

til konkrete beslutninger om anbringelser i den<br />

enkelte kommunes forvaltning. Nøgternt vurderet<br />

er det på forhånd vanskeligt at vurdere,<br />

hvilken betydning delegation af beslutningskompetencen<br />

har for anbringelseshyppigheden.<br />

Analyser påviser, at der er en sammenhæng mellem<br />

delegation og anbringelseshyppigheden, således<br />

at der er en højere anbringelseshyppighed<br />

i de kommuner, der har delegeret kompetencen<br />

til forvaltningen. Alt andet lige er anbringelsesfrekvensen<br />

10 pct. lavere i de kommuner, hvor<br />

kompetencen er et politisk anliggende. Sammenhængen<br />

er imidlertid ikke specielt stærk,<br />

og betydningen af delegation bliver ydermere<br />

svækket, når der tages højde for de politiske og<br />

sociale forhold. Deraf kan der imidlertid ikke<br />

nødvendigvis sluttes, at delegation af beslutningskompetencen<br />

er uden betydning. Delegationsforholdene<br />

kan tænkes at havde en betydning<br />

i samspil med de politiske faktorer, også<br />

fordi der er en partipolitisk betinget forskel på<br />

tilbøjeligheden til at delegere beslutningskompetencen<br />

til den kommunale forvaltning. I tre<br />

fjerdedele af de socialdemokratisk ledede kommuner<br />

er kompetencen delegeret til forvaltningen,<br />

mens det kun er tilfældet i halvdelen af de<br />

borgerlige kommuner. Den partipolitiske fordeling<br />

er tillige stærkt påvirket af, om det er en<br />

De socialdemokratisk<br />

ledede kommuner<br />

kan roligt<br />

delegere kompetencen<br />

til forvaltningen,<br />

uden at det får<br />

den store betydning<br />

for den kommunale<br />

anbringelsespraksis<br />

– og gør det også i<br />

stort omgang.<br />

POLITIK, FORVALTNINGS BE SLUT NINGER OG ANBRINGELSER...<br />

37


partipolitisk højborg eller ej. I de kommuner,<br />

hvor den partipolitiske ledelse er skiftet en eller<br />

flere gange i perioden efter inddelingsreformen<br />

i 1970, er der ikke den store forskel, mens der<br />

i de partipolitiske højborge er et meget klart<br />

partipolitisk mønster i delegationstilbøjeligheden.<br />

I mere end 4 ud 5 socialdemokratiske højborge<br />

er kompetencen delegeret, hvilket kun er<br />

tilfældet i knap hver tredje borgerlige højborg.<br />

Betydningen af delegation<br />

afhænger af partifarve<br />

Hvad betyder de politiske styrkeforhold og delegationsforholdene<br />

for anbringelseshyppigheden?<br />

Analyser peger på, at der er tale om et<br />

samspil, således at betydningen af delegation<br />

af beslutningskompetencen til forvaltningen<br />

er betinget af, om det foregår i en borgerligt<br />

eller socialdemokratisk ledet kommune. I de<br />

borgerligt ledede kommuner har delegation af<br />

beslutningskompetencen en stærk selvstændig<br />

betydning for anbringelsesfrekvensen, hvilket<br />

ikke er tilfældet i de socialdemokratiske styrede<br />

kommuner. Her er det er alene de sociale omstændigheder,<br />

der er afgørende for hvor mange<br />

børn og unge, der anbringes uden for hjemmet.<br />

I de partipolitiske højborge forstærkes tendensen<br />

til, at delegationen til forvaltningen har en<br />

selvstændig betydning for anbringelsesfrekvensen<br />

i de borgerligt ledede kommuner, hvorimod<br />

det forsat i de socialdemokratiske kommuner<br />

ikke er afgørende, om beslutningerne<br />

træffes på politisk eller administrativt niveau.<br />

Den meget forskellige delegationspraksis i de<br />

socialdemokratisk og borgerligt ledede kommuner,<br />

der især er markant i de partipolitiske højborge,<br />

sammenholdt med tendensen til, at delegation<br />

af beslutningskompetencen alene har<br />

en betydning i de borgerligt ledede kommuner,<br />

tyder på, at ikke alle kommunalpolitikere<br />

kan opfatte forvaltningen som et neutralt instrument<br />

i anbringelsessagerne. Det indikerer<br />

også, at politikerne drager en vidt forskellig,<br />

men logisk konsekvens af dette forhold afhængigt<br />

af deres politiske ståsted: De socialdemokratisk<br />

ledede kommuner kan roligt delegere<br />

kompetencen til forvaltningen, uden at det får<br />

den store betydning for den kommunale anbringelsespraksis<br />

– og gør det også i stort omgang.<br />

Det samme er ikke tilfældet i borgerligt<br />

styrede kommuner. Den delegation, der trods<br />

alt forekommer i de borgerligt styrede kommuner,<br />

er medvirkende til at reducere de partipolitiske<br />

forskelle på anbringelseshyppigheden i<br />

kommunerne.<br />

Det kan selvsagt være en politisk beslutning, der<br />

er truffet med netop det sigte. Det gælder især<br />

i de borgerligt styrede højborge, hvor delegation<br />

af beslutningskompetencen til forvaltningen<br />

har den allerstørste selvstændige betydning<br />

for anbringelseshyppigheden og tilmed større<br />

betydning end de sociale faktorer. Hvorvidt<br />

mindre erfarne borgerlige borgmesterpartier<br />

er bevidste om, at delegation til forvaltningen<br />

alt andet lige har en tendens til at øge anbringelsesfrekvensen,<br />

kan kun blive gisninger. Nu<br />

ved de det i hvert fald. Og det kan være, at<br />

de handler på det. Og så er det ikke længere<br />

sikkert, at delegation af beslutningskompetencen<br />

vil have den betydning, som der ovenfor<br />

er beskrevet. Det ændrer imidlertid ikke på, at<br />

selv på et område, der er meget stærkt reguleret,<br />

og hvor beslutningerne i høj forventes at<br />

være (og i høj grad er) bestemt af ydre sociale<br />

forhold, kan organiseringen af beslutningsprocessen<br />

også have en vis betydning for indholdet<br />

af de politiske beslutninger. På et ellers dystert<br />

sagområde må det være den gode nyhed for politikere,<br />

praktikere og politologer.<br />

38<br />

POLITIK, FORVALTNINGS BE SLUT NINGER OG ANBRINGELSER...


Note<br />

Data vedr. delegationsforholdene er venligst stillet til rådighed<br />

af William Flugge.<br />

Litteratur<br />

Amtsrådsforeningen et.al. (2000). Rapport fra udvalget til undersøgelse<br />

af udgiftspresset på særlige foranstaltninger på børne- og<br />

unge området. København: Amtsrådsforeningen.<br />

Danmarks Statistik (2002). Børns levevilkår. København:<br />

Danmarks Statistik.<br />

Hestbæk, Anne Dorthe (1997). Når børn og unge anbringes.<br />

En undersøgelse af kommunernes praksis i anbringelsessager.<br />

København: <strong>SFI</strong>, Rapport 97:6.<br />

THOMAS PALLESEN<br />

Lektor ved Institut for Statskundskab<br />

Århus<br />

Jørgensen, Per Schultz et.al (1989). Kommunernes børnesager<br />

– En undersøgelse af forebyggelse, visitation, og anbringelser i syv<br />

kommuner. København: <strong>SFI</strong>, Rapport 89:2.<br />

Pallesen, Thomas (2003). Den vellykkede kommunalreform<br />

og decentraliseringen af den politiske magt i Danmark. Århus:<br />

Århus Universitetsforlag.<br />

Socialministeriet (2000). Anbrigelser af børn og unge. Aktuel<br />

praksis – fremtidige udfordringer. København: Socialministeriet.<br />

Se bilagstabeller næste side<br />

POLITIK, FORVALTNINGS BE SLUT NINGER OG ANBRINGELSER...<br />

39


Bilagstabeller<br />

Tabel 1.<br />

Politiske og sociale faktorers betydning for anbringelseshyppigheden,<br />

1998-2000.<br />

Alle kommuner under ét og de partipolitiske<br />

højborge (fremhævet med fed). Regressionsanalyse<br />

(std. betakoefficient), forklaret varians (R2)<br />

i parentes.<br />

Tabel 2.<br />

Delegation og de politiske og sociale faktorers<br />

betydning for anbringelseshyppigheden, 1998-<br />

2000. Alle kommuner under ét og de partipolitiske<br />

højborge (fremhævet med fed). Regressionsanalyse<br />

(std. betakoefficient), forklaret varians (R2) i<br />

parentes.<br />

1998-2000<br />

Bivariat analyse<br />

Partipolitik -0,283***<br />

(0,08)<br />

-0,585***<br />

(0,33)<br />

Multivariat analyse<br />

Samlet R2<br />

(0,36) (0,40)<br />

-0,049<br />

Partipolitik<br />

-0,285*<br />

Andel børn af enlige +0,443***<br />

+0,324**<br />

Andel med indkomst under 125.000 +0,319***<br />

+0,198**<br />

Indbyggertal -0,019<br />

+0,020<br />

Bivariat analyse<br />

Delegation +0,175**<br />

(0,03)<br />

+0,443***<br />

(0,19)<br />

Multivariat analyse<br />

Samlet R2<br />

(0,36) (0,41)<br />

Delegation<br />

+0,079<br />

+0,171<br />

Partipolitik -0,035<br />

-0,237<br />

Andel børn af enlige +0,420***<br />

+0,260<br />

Andel med indkomst under<br />

125.000<br />

+0,339***<br />

+0,233*<br />

Indbyggertal -0,022<br />

+0,011<br />

Note: Signifikansniveau: *** 1 pct., ** 5 pct., * 10 pct.<br />

Kilder: Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal (sociale forhold)<br />

og Kommunal Aarbog (politiske forhold), Danmarks Statistik<br />

(anbringelsesfrekvens).<br />

Note: Signifikansniveau: *** 1 pct., ** 5 pct., * 10 pct.<br />

Kilder: Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal (sociale forhold)<br />

og Kommunal Aarbog (politiske forhold), Danmarks Statistik<br />

(anbringelsesfrekvens).<br />

40<br />

POLITIK, FORVALTNINGS BE SLUT NINGER OG ANBRINGELSER...


Tabel 3.<br />

Samspillet mellem de politiske forhold, delegation og de sociale faktorers betydning for<br />

anbringelseshyppigheden, 1998-2000. Alle kommuner under ét og de partipolitiske højborge (fremhævet<br />

med fed). Regressionsanalyse (std. betakoefficient), forklaret varians (R2) i parentes.<br />

Socialdemokratisk styre<br />

Borgerligt styre<br />

Multivariat analyse<br />

Samlet R2<br />

(0,34) (0,00)<br />

(0,32) (0,18)<br />

Delegation<br />

-0,118<br />

+0,068<br />

Andel børn af enlige +0,477***<br />

+0,268<br />

Andel med indkomst under 125.000 +0,287***<br />

+0,132<br />

Indbygertal -0,054<br />

+0,020<br />

+0,262***<br />

+0,387**<br />

+0,263***<br />

+0,030<br />

+0,440***<br />

+0,465***<br />

+0,056<br />

+0,053<br />

Note: Signifikansniveau: *** 1 pct., ** 5 pct., * 10 pct.<br />

Kilder: Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal (sociale forhold) og Kommunal Aarbog (politiske forhold), Danmarks Statistik<br />

(anbringelsesfrekvens).


ER STORE KOMMUNER MERE<br />

EFFEKTIVE OG SMÅ KOMMUNER<br />

MERE DEMOKRATISKE?<br />

Hvor meget hold er der i 2003 i argumenterne om, at stort er godt og småt<br />

er smukt? Er store kommuner mere effektive? Og er små kommuner mere<br />

demokratiske? Det diskuteres i denne artikel på baggrund af nye forskningsresultater.<br />

KURT HOULBERG<br />

Strukturdebatten har siden slutningen af<br />

1980’ erne med varierende styrke bølget over<br />

det kommunale landskab, og i kølvandet på<br />

nedsættelsen af Strukturkommissionen i sommeren<br />

2002 har bølgen nærmest fået flodbølgekarakter.<br />

Alle med relation til den kommunale<br />

verden snakker fremtidig struktur, lufter deres<br />

forestillinger og usikkerhed om, hvad strukturkommissionen<br />

vil komme frem til, og de kommunale<br />

aktører søger at præge debatten, påpege<br />

skævheder og artikulere deres synspunkter og<br />

interesser. Mange kommuner sonderer terrænet<br />

og har “ægteskabsfølere” ude i forhold til<br />

nabokommunerne – ikke mindst foranlediget<br />

af, at der er nogle, man for alt i verden ikke ønsker<br />

at blive lagt sammen med1. Mange steder<br />

afledt af en overbevisning om, at der kommer<br />

en kommunalreform, og at man står sig bedst<br />

ved selv at søge at påvirke udfaldet – inden<br />

“strukturkommissionen” kommer og træffer<br />

be slutningen for én2.<br />

Om Strukturkommissionens arbejde munder ud<br />

i anbefalingen af en bestemt kommune størrelse<br />

som værende optimal- eller minimumsstørrelsen<br />

på en kommune vides ikke på skrivende<br />

tidspunkt. Det vides heller ikke, om de analy ser,<br />

som Strukturkommissionen har fået foretaget,<br />

bidrager med ny viden omkring kommunernes<br />

faglige bæredygtighed. Det er muligt, at “faglig<br />

bæredygtighed” bliver et centralt ele ment i<br />

kommissionens betænkning og bliver et kerneargument<br />

for kommunesammenlægninger,<br />

men med vores nuværende viden må vi fortsat<br />

sige, at vi ikke ved, om opgaveløsningen i de<br />

små kommuner lider af dårlig kvalitet, og om<br />

de små kommuner har særligt store problemer<br />

med den faglige bæredygtighed. Som strukturdebatten<br />

er kommet til udtryk i medierne,<br />

tegner der sig et klassisk dilemma mellem effektivitet<br />

og demokrati, idet sammenlægningsfortalere<br />

ofte peger på effektiviseringsge vinster<br />

ved kommunesammenlægninger, mens småkommune-forsvarerne<br />

fremhæver risikoen for<br />

demokratiske tab. Dilemmaet understøttes af<br />

tidligere danske undersøgelser, der blandt andet<br />

har vist, at det ud fra en service- og driftsmæssig<br />

betragtning kan være en fordel med relativt<br />

store kommuner, idet der er stordriftsfordele op<br />

til en kommunestørrelse omkring 40.000 indbyggere.<br />

Samtidig har andre under søgelser vist,<br />

at demokratiet på forskellig vis har det bedre i<br />

42<br />

ER STORE KOMMUNER MERE EFFEKTIVE...


små homogene kommuner end i store urbaniserede<br />

kommuner, og at små kommuner derfor<br />

er at foretrække, hvis det er kommunens demokratiske<br />

funktion, der prior iteres højest.<br />

Men hvor meget hold er der i 2003 i argumenterne<br />

om, at stort er godt og småt er smukt?<br />

Er store kommuner mere effektive? Og er små<br />

kommuner mere demokratiske?<br />

Det er disse spørgsmål denne artikel vil søge at<br />

besvare. Jeg vil tage afsæt i de netop offentliggjorte<br />

resultater fra den største og mest omfattende<br />

undersøgelse, der til dato er lavet i Danmark<br />

af kommunestørrelse og demokrati (Kjær<br />

& Mouritzen 2003a). Undersøgelsens hovedkonklusion<br />

er, at de små kommuner hverken er<br />

mere eller mindre demokratiske end de store.<br />

Denne hovedkonklusion vil blive uddybet<br />

neden for, ligesom nuancerne i konklusionen<br />

vil blive diskuteret nærmere.<br />

Kommunestørrelse og<br />

demokrati<br />

Hvad er demokrati?<br />

Demokrati er et af de mest positivt ladede<br />

be greber i den vestlige verden. Men dermed<br />

ikke sagt, at det er afklaret, hvad demokrati er<br />

– og hvordan demokratiets sundhedstilstand<br />

kan måles. På det helt overordnede plan kan<br />

nøgle principperne i et demokrati siges at være<br />

politisk lighed og borgernes kontrol med det<br />

politiske system. Kjær & Mouritzen (2003b:<br />

17) omformulerer de to nøgleprincipper til tre<br />

overordnede demokrati-indikatorer: respon sivitet,<br />

ansvarligholdelse og repræsentativitet.<br />

Hermed lægges der begrebsligt vægt på, at et<br />

demokratisk politisk system skal træffe beslutninger,<br />

der er i overensstemmelse med borgernes<br />

ønsker, de politiske ledere skal stå til ansvar<br />

over for borgerne (på valgdagen), og alle borgere<br />

skal have lige muligheder og vilkår for at<br />

deltage i den demokratiske proces. Men der er<br />

meget divergerende meninger om, hvad dette<br />

indebærer i praksis og ikke mindst, hvad det<br />

implicerer for borgernes rolle i det politiske system.<br />

Selv hvis vi kun ser på demokrati som<br />

repræsentativt demokrati, er der et utal af forskellige<br />

opfattelser af, hvad demokrati er og bør<br />

være. I forhold til den aktuelle problemstilling<br />

er det relevant at skitsere forskellen mellem fire<br />

normative demokratiteorier:<br />

• Konkurrencedemokrati<br />

• Deltagelsesdemokrati<br />

• Pluralisme<br />

• Kommunitarisme<br />

I den konkurrencedemokratiske demokra ti forståelse<br />

er valgmekanismen demokratiets centrale<br />

omdrejningspunkt, idet demokrati opfattes som<br />

en metode, hvor borgerne vælger, genvælger eller<br />

afsætter de politikere, der træffer de parlamentariske<br />

beslutninger. Demo kratiet udfolder sig<br />

for en konkurrencedemokrat på valgdagen, og<br />

borgeren udfylder sin demokratiske rolle ved<br />

at være vælger. For en deltagelsesdemokrat, en<br />

pluralist eller en kommunitarist er adgangen<br />

til at deltage i valg en nødvendig, men ikke en<br />

tilstrækkelig betingelse for demokrati. Deltagelsesdemokrater<br />

lægger således afgørende vægt<br />

på, at borgerne også deltager aktivt i det lokaldemokratiske<br />

liv mellem valgene, mens pluralister<br />

ser det som alfa og omega, at der også mellem<br />

valgene er tale om aktive organisa tioner og<br />

pressionsgrupper i det kommunale politiske liv.<br />

Endelig vil en kommunitarist i sin demokratiforståelse<br />

lægge eksplicit vægt på, hvorvidt en<br />

kommune opfattes som et følelsesmæssigt fællesskab<br />

og dermed borgeren som medborger.<br />

Kan demokrati måles?<br />

På baggrund af ovenstående er det åbenlyst, at<br />

der ikke kan opstilles noget universalgyldigt<br />

svar på, hvordan demokrati kan måles. Svaret<br />

vil afhænge af, hvad man forstår ved demokrati<br />

– af den normative demokratiteoretiske platform.<br />

ER STORE KOMMUNER MERE EFFEKTIVE...<br />

43


Hovedkonklusionen<br />

er således, at<br />

de små kommuner<br />

hverken er mere<br />

eller mindre demokratiske<br />

end de<br />

store.<br />

Når Kjær & Mouritzen transformerer principperne<br />

om responsivitet, ansvarligholdelse og<br />

repræsentativitet til otte mere operationelle demokrati-indikatorer<br />

(Kjær & Mouritzen 2003b:<br />

23), er der derfor ikke tale om nogen endelig og<br />

udtømmende liste med universalgyldige vægte:<br />

• Borgernes følelse af tilknytning til kom munen<br />

• Borgernes interesse for lokalpolitik<br />

• Borgernes kommunalpolitiske viden<br />

• Valgdeltagelsen<br />

• Den kommunalpolitiske deltagelse mellem<br />

valgene<br />

• Politisk tillid<br />

• Politisk selvtillid<br />

• Tilfredshed med kommunernes opgaveløsning<br />

Disse otte indikatorer indgår som demokratiske<br />

målepunkter i den omtalte aktuelle undersøgelse<br />

af kommunestørrelse og demokrati<br />

i Danmark (Kjær & Mouritzen 2003a). Vægtningen<br />

af indikatorernes demokratiske værdi vil<br />

som nævnt afhænge af den demokratiteoretiske<br />

observans, men selv i en snæver konkurrencedemokratisk<br />

forståelse kan det siges at være af<br />

betydning for borgernes mulighed for at straffe<br />

eller belønne politikerne på valgdagen, at borgerne<br />

fx har et vist minimum af interesse for og<br />

viden om den lokale politik.<br />

De seneste forskningsresultater<br />

Den overordnede konklusion i undersøgelsen<br />

af kommunestørrelse og lokalt demokrati er,<br />

at de teoretiske forventninger og de tidligere<br />

undersøgelsesresultater om, at demokratiet har<br />

det bedre i de små kommuner, ikke finder empirisk<br />

støtte i den danske kommunalverden i<br />

starten af det 21. århundrede. På størstedelen<br />

af de analyserede dimensioner findes der ingen<br />

sammenhæng mellem kommunestørrelse<br />

og demokrati, når der er taget højde for kommunernes<br />

forskellige befolkningsmæssige sammensætning.<br />

Hovedkonklusionen er således,<br />

at de små kommuner hverken er mere eller<br />

mindre demokratiske end de store. Det gælder<br />

mht. borgernes tilknytning til, interesse for og<br />

viden om kommunen samt borgernes politiske<br />

tillid og selvtillid. Heller ikke på de øvrige<br />

indikatorer findes der stort set nogen forskelle<br />

mellem kommuner med under 50.000 indbyggere.<br />

Det er umuligt nøjagtigt at fastlægge ved<br />

hvilken kommunestørrelse, nuancerne i konklusionen<br />

begynder at spille ind, men et eller<br />

andet sted i spændet mellem 30.000 og 70.000<br />

indbyggere kan der spores størrelsestendenser<br />

på enkelte af demokrati-indikatorerne, om<br />

end svage. For de største kommuner nuanceres<br />

hovedkonklusionen således derhen, at der i<br />

disse kommuner ser ud til at være en lidt lavere<br />

valgdeltagelse, en svagere politisk tillid og en<br />

lidt større utilfredshed med den kommunale<br />

service kombineret med, at den individuelle<br />

deltagelse mellem valgene tenderer at blive lavere<br />

og borgenes aktionsgruppeprægede deltagelse<br />

højere. Selv om hovedkonklusionen for<br />

de otte indikatorer er, at kommunestørrelsen<br />

ikke har nogen betydning for demokratiet, så<br />

er der altså dimensioner, hvor kommunestørrelsen<br />

har betydning. Disse indikatorer vender<br />

vi tilbage til i opsummeringen.<br />

Kommunestørrelse<br />

og effektivitet<br />

Hvad er effektivitet?<br />

“Effektivitet” er som demokrati et stærkt værdiladet<br />

begreb, men er i modsætning til demokrati<br />

ikke et entydigt positivt ladet begreb. Hvad<br />

der ud fra et økonomisk synspunkt er effektivitet/produktivitet<br />

i en børnehave, opfattes af<br />

pædagogers og forældres som dårlig personalenormering.<br />

I debatten om den kommunale struktur er effektivitet<br />

ofte blevet kædet sammen med spørgsmålet<br />

om stordriftsfordele og overvejelser om<br />

potentielle besparelser ved kommunesammenlægninger.<br />

Det er derfor også denne betydning<br />

44<br />

ER STORE KOMMUNER MERE EFFEKTIVE...


af effektivitet – omkostningseffektivitet – der<br />

vil blive diskuteret her. Men det skal understreges,<br />

at “effektivitet” hermed forbigår spørgsmålet<br />

om effekt, og dermed ikke er i overensstemmelse<br />

med den måde begrebet bruges i<br />

litteraturen, hvor produktivitet relaterer ressourceindsatsen<br />

til det præsterede (fx antal underviste<br />

timer i folkeskolen), mens effektivitet<br />

relaterer ressourceindsatsen til effekten af det<br />

præsterede (fx faglig og social “kunnen” hos<br />

skolebørnene).<br />

Kan kommunal effektivitet måles?<br />

I offentlig produktion er produktet typisk ikke<br />

fysiske varer men serviceydelser produceret på<br />

grundlag af nogle abstrakte og ofte svært målbare<br />

målsætninger. Dette gør det vanskeligt at<br />

måle ikke bare effekten (“outcome”) af de kommunale<br />

ydelser, men i mange situationer også<br />

produktionens “output”, ligesom den samtidige<br />

produktion af flere ydelser vanskeliggør en<br />

fastlæggelse af, hvad “input” er. På afgrænsede<br />

serviceområder, hvor det er muligt at kvantificere<br />

nogle centrale input- og outputindikatorer,<br />

er det inden for de seneste 10-15 år forsøgt<br />

at analysere produktiviteten i den kommunale<br />

serviceproduktion, blandt andet gennem brug<br />

af den såkaldte DEA-metode. Der er gennemført<br />

produktivitetsanalyser på ældreområdet,<br />

i folkeskolen, på folkebibliotekerne, af skolerengøring<br />

samt benchmarking-analyser af fx.<br />

kommunernes førtidspensionsindsats og kommunernes<br />

arbejdsmarkedsindsats. Der er imidlertid<br />

kun en af disse, der inddrager kommunestørrelse<br />

i analysen – med den konklusion,<br />

at effektiviteten på folkebiblioteksområdet er<br />

stigende fra en kommunestørrelse på omkring<br />

20.000 indbyggere (Dilling-Hansen 2001: 181).<br />

Når det kommer til kommunernes samlede<br />

“produktion” er det ikke muligt at isolere nogle<br />

få centrale input- og outputindikatorer, endsige<br />

opstille en produktionsfunktion. De analyser,<br />

der har været lavet af stordriftsfordele og<br />

størrelseseffekter har derfor typisk været baseret<br />

på udgiftsmodeller, hvor det, der analyseres, er<br />

forskelle i kommunernes udgifter pr. indbygger,<br />

idet det antages at udgiftsforskellene bestemmes<br />

af politiske prioriteringer, effektivitet<br />

og udgiftsbehov. Disse analysemodeller kan ikke<br />

endegyldigt isolere effektivitetsforskelle fra serviceforskelle,<br />

idet det ikke på grundlag af udgifterne<br />

er muligt at fastlægge, hvad og hvor<br />

meget der produceres – og af hvilken kvalitet.<br />

Det er vigtigt at fastholde, at der ikke er tale<br />

om en produktivitetsanalyse, men en udgiftsniveau-analyse.<br />

Indbyggerne i en kommune er<br />

ikke den kommunale serviceproduktions output<br />

– men de potentielle forbrugere af servicen.<br />

De seneste forskningsresultater<br />

De mest aktuelle analyser af udgiftsforskelle<br />

mellem kommunestørrelse konkluderer, at den<br />

optimale kommunestørrelse ligger i henholdsvis<br />

intervallet 25.000-35.000 (Houlberg 2000)<br />

og intervallet 30.000-50.000 indbyggere (Indenrigsministeriet<br />

2000). Begge analyser finder<br />

også, at det især er på administrationsområdet,<br />

der er et stordriftspotentiale.<br />

Hvis det geografisk var uproblematisk at slå de<br />

mindre kommuner sammen til optimale kommunestørrelser<br />

og hvis det politisk var uden<br />

omkostninger at realisere de teoretiske stordriftsfordele<br />

(læs: lukke skoler, rådhuse, biblioteker<br />

mv.), så beregner Houlberg, at der i teorien ville<br />

kunne spares 3/4 mia. kroner om året, svarende<br />

til 0,7 pct. af de samlede skattefinan sierede<br />

nettodriftsudgifter. Indenrigsministeriet estimerer<br />

tilsvarende en potentiel besparelse på<br />

1/2-1½ mia., svarende til 1/2-1½ procent af<br />

de samlede nettodriftsudgifter.<br />

På basis af de kommunestørrelsesintervaller,<br />

der blev brugt i demokratianalysen tidligere, er<br />

der gennemført en aktuel udgiftsniveau-analyse<br />

på grundlag af regnskabstal for 2001 (Houlberg<br />

2003, upubliceret) – med stort set samme re-<br />

ER STORE KOMMUNER MERE EFFEKTIVE...<br />

45


Det teoretiske<br />

stor driftspotentiale<br />

er som i tidligere<br />

undersøgelser<br />

størst i kommuner<br />

med 25.000-50.000<br />

indbyggere. I denne<br />

kommunestørrelse<br />

er kommunernes<br />

udgift pr. indbygger<br />

ca. 1250 kroner<br />

lavere end i de<br />

mindste kommuner.<br />

sultat som de tidligere undersøgelser. Anbringelser<br />

af børn og unge kommer nu ind som en<br />

paraplyvariabel for sociale problemer og påvirker<br />

kommunernes samlede udgifter, men ellers<br />

minder resultaterne umiskendeligt om de tidligere<br />

resultater fra regnskab 1996 (Houlberg<br />

2000: 19). Der er tale om de samme udgiftsbehovsfaktorer,<br />

og selv om der er tale om ændrede<br />

intervaller for kommunestørrelse, så er der tale<br />

om et identisk U-mønster mht. stordriftsfordele.<br />

Udgifterne falder fra de mindste kommuner<br />

op til en kommunestørrelse på 25.000-<br />

50.000 indbyggere, hvorefter stordriftsulemper<br />

sætter ind. Kurven for kommunestørrelsens betydning<br />

er dog en anelse stejlere end i den tidligere<br />

undersøgelse. Dette antyder, at der er<br />

stigende faste omkostninger i den kommunale<br />

serviceproduktion, og dermed at de potentielle<br />

stordriftsfordele ved en kommunesammenlægning<br />

er blevet større i løbet af de sidste 5 år. På<br />

grundlag af analyserne kan der beregnes teoretiske<br />

besparelser ved en kommunesammenlægning<br />

på 1,8 mia. kroner, svarende til 1,3 pct.<br />

af de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter<br />

i 2001. Men det kræver fortsat, at det<br />

uden videre kan lade sig gøre at optimere det<br />

kommunale Danmarkskort, så alle kommuner,<br />

der i dag har mindre end 25.000 indbyggere,<br />

bliver lagt sammen til kommuner med 25.000-<br />

50.000 indbyggere – og får samme geografi som<br />

de nuværende kommuner med 25.000-50.000<br />

indbyggere – og ikke har flere rådhuse, områdekontorer,<br />

skoler, biblioteksbetjeningssteder mv.<br />

Samlet opsummering om<br />

kommunestørrelse, effektivitet<br />

og demokrati.<br />

Som effektivitet og demokrati er blevet defi neret<br />

og operationaliseret i denne artikel kan vi<br />

nu opsummere de seneste forskningsresultater<br />

vedrørende sammenhængen mellem kommunestørrelse,<br />

demokrati og effektivitet. På fem af otte<br />

demokrati-indikatorer viser det sig, at borgernes<br />

oplevelse af og deltagelse i det kommunale demokrati<br />

ikke er anderledes i små end i store<br />

kommuner. Kommunestørrelsen spiller således<br />

ingen rolle for borgernes fø lelse af tilknytning<br />

til kommunen, borgernes kommunalpolitiske<br />

viden og interesse samt borgernes kommunalpolitiske<br />

tillid og selvtillid.<br />

Tabel 1 opsummerer de dimensioner, hvor kommunestørrelsen<br />

har betydning for demokratiet<br />

kombineret med resultatet vedrørende effektivitet.<br />

Sammenligner vi de største og de mindste kommuner<br />

– og forestiller os det usandsynlige at vi<br />

kunne lægge fx 10 kommuner med 6.000 indbyggere<br />

sammen til en bykommune med 60.000<br />

indbyggere – så peger resultaterne i tabel 1 på,<br />

at der teoretisk ville kunne spares ca. 600 kroner<br />

pr. indbygger på driften og at der ville være<br />

en mindre (usikker) stigning i deltagelsen i aktionsgruppeaktiviteter,<br />

men at det ville “koste” en<br />

nedgang på 4-5 procentpoint i valgdeltagelsen<br />

og den individuelle deltagelse mellem valgene<br />

kombineret med en svag reduktion i borgernes<br />

tilfredshed med den offentlige service 4 . Det<br />

teoretiske stordriftspotentiale er som i tidligere<br />

undersøgelser størst i kommuner med 25.000-<br />

50.000 indbyggere. I denne kommunestørrelse<br />

er kommunernes udgift pr. indbygger ca. 1250<br />

kroner lavere end i de mindste kommuner, svarende<br />

til en forskel på 4,5 procent. Da der ikke<br />

bor så mange mennesker i de små kommuner<br />

er den samlede potentielle stordriftsgevinst<br />

på landsplan som tidligere nævnt betydeligt<br />

mindre i procent, nemlig ca. 1,2 procent, hvis<br />

brikkerne i det geografiske puslespil kunne gå<br />

uproblematisk op. Tilsvarende vil en kommunesammenlægning<br />

heller ikke give den “fulde<br />

effekt” fra de mindste til de største kommuner<br />

på de demokratiske indikatorer, alene af den<br />

grund, at under 10 pct. af indbyggerne bor i<br />

kommuner med under 7.500 indbyggere. Ved<br />

sammenlægninger til kommuner på 50.000 eller<br />

derover vil det samlede fald i valgdeltagelsen<br />

og den individuelle deltagelse på landsplan<br />

46<br />

ER STORE KOMMUNER MERE EFFEKTIVE...


Tabel 1.<br />

Fem udvalgte indikatorer for demokrati og effektivitet, hvor kommunestørrelsen har betydning 3<br />

Kommunestørrelse<br />

(indb.)<br />

Skattefinan sierede<br />

netto drifts udgifter 2001<br />

pr. indb.<br />

Valg deltagelse<br />

Aktions gruppe<br />

aktivitet<br />

Individuel<br />

kontakt<br />

Oplevede<br />

problemer<br />

mht.<br />

kommunal<br />

service<br />

< 7.500 27.842 75,5 22,7 20,9 27,3<br />

7.500 - 10.000 27.466 74,7 27,2 23,7 26,8<br />

10.000 - 15.000 (ref.) 27.160 74,0 22,6 20,3 26,8<br />

15.000 - 25.000 27.151 72,9 21,2 21,3 27,9<br />

25.000 - 50.000 26.576 71,6 23,9 18,5 28,4<br />

> 50.000 27.232 70,3 25,5 15,6 29,5<br />

derfor snarere være 2-3 procentpoint end 4-5<br />

procentpoint.<br />

Et politisk valg<br />

I forhold til den aktuelle strukturdebat må vi<br />

på baggrund af de indikatorer for demokrati<br />

og effektivitet, der er valgt her, konkludere, at<br />

op til en kommunestørrelse omkring 20.000<br />

indbyggere er den demokratiske betydning af<br />

kommunestørrelse stort set nul – ligesom de potentielle<br />

stordriftsfordele er beskedne. For fem<br />

af otte demokrati-indikatorer spiller kommunestørrelsen<br />

heller ingen rolle ved større kommuner.<br />

Men fokuserer man på valgdeltagelse,<br />

deltagelse mellem valgene og tilfredsheden med<br />

kommunens service, så anes konturerne af et<br />

dilemma mellem demokrati og effektivitet,<br />

hvis kommunestørrelsen nærmer sig 50.000<br />

indbyggere eller mere. En teoretisk stordriftsgevinst<br />

på 1/2-11/2 mia. kroner (ved 25.000-<br />

50.000 indbyggere) skal i givet fald holdes op<br />

mod et teoretisk fald i valgdeltagelsen på 2-3<br />

procentpoint, en mindre forskydning i deltagelsen<br />

mellem valgene fra individuel deltagelse<br />

til mere aktionsgruppepræget deltagelse og et<br />

mindre fald i borgernes tilfredshed med den<br />

kommunale service. Store effekter er der ikke<br />

tale om. Om effekterne er store nok til at blive<br />

opfattet som betydningsfulde, vil afhænge af<br />

temperament og demokratiteoretisk observans.<br />

En eventuel afvejning af disse forhold vil under<br />

alle omstændigheder ikke kunne foretages på et<br />

rationelt grundlag, men vil nødvendigvis være<br />

baseret på et politisk valg. Et valg som det i et<br />

demokrati er politikernes pligt at træffe – og stå<br />

til ansvar over for vælgerne for. En lang række<br />

andre forhold vil skulle inddrages, men uanset<br />

hvilke indikatorer, man måtte inddrage, så vil<br />

den endelige vægtning og afvejning af eventuelle<br />

demokratiske tab og gevinster nødvendigvis<br />

afhænge af, hvilke normative demokratiteoretiske<br />

briller strukturspørgsmålet anskues<br />

igennem – og i forlængelse heraf også, hvad<br />

vi vil med det kommunale selvstyre. Skal det<br />

kommunale selvstyre først og fremmest være et<br />

servicedemokrati, hvor essensen er så effektivt<br />

som muligt at tilfredsstille borgernes krav om<br />

service – eller skal vi i højere grad satse på at<br />

fremme kommunen som et fællesskabsdemokrati,<br />

hvor borgerne med interesse og engagement<br />

forholder sig til de fælles lokale problemer<br />

og anliggender?<br />

ER STORE KOMMUNER MERE EFFEKTIVE...<br />

47


KURT HOULBERG<br />

Direktør, ECO-Analyse<br />

Litteratur<br />

Dilling-Hansen, Mogens (2001). “Folkebibliotekernes ressourceforbrug<br />

og effektivitet” i Norstrand, Rolf & Nils Groes<br />

(red.): Det fremtidige kommunestyre, AKF, København<br />

Frandsen, Annie Gaardsted (2003): “Valgdeltagelse” i Ulrik<br />

Kjær & Poul Erik Mouritzen (red.): Kommunestørrelse og lokalt<br />

demokrati. Syddansk Universitetsforlag, Odense.<br />

Houlberg, Kurt (2000): Kommunale stordriftsfordele – hvor<br />

fi nder vi dem og hvor store er de?, AKF, København<br />

Kurt Houlberg (2003): “Kommunalpolitisk deltagelse mellem<br />

valgene” i Kjær, Ulrik & Poul Erik Mouritzen (red.): Kommunestørrelse<br />

og lokalt demokrati, Syddansk Universitetsforlag,<br />

Odense.<br />

Noter<br />

1. De “sorte får” på markedet for giftemodne kommuner er<br />

typisk de store, de økonomisk og/eller socialt belastede<br />

kommuner.<br />

2. Strukturkommissionen skal godt nok ikke tegne streger<br />

på landkortet. Det er ekspliceret i dens kommissorium.<br />

Men “truslen” fra strukturkommissionen spøger ofte i<br />

debatten, fx i forbindelse med den seneste folkeafstemning<br />

på Langeland, hvor den daværende formand for KL<br />

udtalte, at “kan langelænderne ikke selv finde ud af det,<br />

kommer der nogen og finder ud af det for dem” (Anker<br />

Boye, citeret i Fyens Stiftstidende 13. februar 2003)<br />

Indenrigsministeriet (2000): Den kommunale struktur – Størrelseseffekter<br />

i den kommunale sektor. J. H. Schultz Grafisk A/S,<br />

København.<br />

Kjær, Ulrik & Poul Erik Mouritzen (red.) (2003a): “Kommunestørrelse<br />

og lokalt demokrati”. Syddansk Universitetsforlag,<br />

Odense.<br />

Kjær, Ulrik & Poul Erik Mouritzen (2003b): “Er der sammenhæng<br />

mellem kommunestørrelse og lokalt demokrati?”.<br />

pp. 11-31 i Ulrik Kjær & Poul Erik Mouritzen (red.): Kommunestørrelse<br />

og lokalt demokrati. Syddansk Universitetsforlag,<br />

Odense.<br />

Lolle, Henrik (2000). Kommunestørrelse og tilfredshed med<br />

offentlig kommunal service, AKF, København.<br />

Lolle, Henrik (2003): “Tilfredshed med kommunernes<br />

opgaveløsning” i Ulrik Kjær & Poul Erik Mouritzen (red.):<br />

Kommunestørrelse og lokalt demokrati. Syddansk Universitetsforlag,<br />

Odense.<br />

48<br />

ER STORE KOMMUNER MERE EFFEKTIVE...


3. Tabel 1 bygger på følgende data:<br />

Måleniveau<br />

Statistisk<br />

analysemetode<br />

Kilde og datagrundlag<br />

Skattefinansierede nettodriftsudgifter<br />

regnskab 2001<br />

Valgdeltagelse<br />

Individuel kontakt og aktionsgruppeaktivitet<br />

mellem valgene<br />

Oplevede problemer mht.<br />

kommunal service<br />

Aggregerede data<br />

på kommuneniveau<br />

Aggregerede data<br />

på kommuneniveau<br />

Surveydata på<br />

individniveau<br />

Surveydata på<br />

individniveau<br />

OLS regression<br />

Houlberg 2003, upubliceret<br />

Tabel 1 viser kommunernes udgifter pr. indbygger korrigeret for forskelle i<br />

udgiftsbehov, velstand og mandatfordeling i kommunalbestyrelsen<br />

OLS regression Frandsen 2003.<br />

Modelsøgning og analyser er gennemført af Annie G. Frandsen, der velvilligt har<br />

stillet grunddataene til rådighed. Min analyse svarer til Frandsens (2003: 121)<br />

model A3, blot med grupperede befolkningstal.<br />

Jeg har i denne artikel valgt at basere analysen af valgdeltagelse på aggregerede<br />

data og undlader i denne sammenhæng at analysere på individbaseredesurveydata.<br />

Tabel 1 viser de faktiske stemmeprocenter korrigeret for forskelle i kommunernes<br />

befolkningsmæssige sammensætning<br />

Multilevel analyse Houlberg 2003.<br />

Individuel kontakt omfatter at have kontaktet en kommunal politiker, en kommunal<br />

embedsmand, indgivet en formel klage og/eller ytret sig i de lokale medier.<br />

Aktionsgruppeaktivitet og mødedeltagelse omfatter at have kontakte eller<br />

deltaget i en aktionsgruppe, organisation, foreninger eller andre organiserede<br />

aktiviteter vedr. et lokalt spørgsmål samt deltagelse i møder vedr. nabolaget eller<br />

kommunen.<br />

Multilevel analyse Lolle 2003.<br />

Dataene er venligst stillet til rådighed af Henrik Lolle.<br />

Tallene i tabel 1 er beregnet som et 0-100 indeks over syv serviceområder, hvor<br />

0 betyder “ikke noget problem” og 100 betyder “et meget alvorligt problem”. De<br />

syv serviceområder omfatter problemer i fht. tilstrækkelig undervisning, børnepasning,<br />

sikre veje, tilstrækkelig hjælp til folk i vanskeligheder, omsorg for ældre,<br />

sociale og kulturelle problemer og tilstrækkelige sundhedsforanstaltninger<br />

4. Resultatet mht. oplevede problemer er i overensstemmelse<br />

med en mere omfattende undersøgelse, der viser at borgerne<br />

er lidt mere tilfredse med servicen i kommuner med<br />

under 20.000 indbyggere (Lolle 2000).<br />

ER STORE KOMMUNER MERE EFFEKTIVE...<br />

49


DEA – EN METODE TIL AT SAM-<br />

MENLIGNE KOMMUNER OG FINDE<br />

‘BEST PRACTICE’ KOMMUNER<br />

I denne artikel præsenteres nogle af de redskaber, som man kan bruge til<br />

at måle forskelle i ressourceforbruget til kommunale serviceydelser. Med<br />

DEA-metoden får man samtidig et redskab, der kan pege på, hvilke andre<br />

kommuner den enkelte kommune især vil kunne lære noget af.<br />

OLE GREGERSEN<br />

Der er ingen tvivl om, at der er endog meget<br />

store forskelle mellem kommuner med hensyn<br />

til ressourceforbruget til produktion af nogle<br />

af de ydelser, kommunerne leverer. Nogle af<br />

forskellene er et resultat af det kommunale selvstyre<br />

i den forstand, at forskellige kommunalbestyrelser<br />

har besluttet sig for forskellige serviceniveauer.<br />

Så længe det fastlagte serviceniveau<br />

er inden for lovens rammer, er det fuldstændig<br />

i forlængelse af hensigten med at have politisk<br />

styrede kommuner.<br />

Det er ikke sikkert – og vel heller ikke særlig<br />

sandsynligt – at alle forskellene mellem kommuner<br />

skyldes bevidste beslutninger om forskellige<br />

serviceniveauer. Der er givetvis nogle<br />

kommuner, der er bedre til at producere ydelserne,<br />

end andre. Ét eksempel, der antyder<br />

sådanne markante forskelle, er priserne på at<br />

producere en hjemmehjælpstime. Det er priser,<br />

som kommunerne er nået frem til i forbindelse<br />

med indførelsen af frit-valgs-ordningen på ældreområdet.<br />

De dyreste kommuner er næsten<br />

dobbelt så dyre som de billigste kommuner.<br />

Hensigten med denne artikel er at præsentere<br />

redskaber til at måle disse forskelle – redskaber,<br />

der samtidig kan pege på, hvilke andre<br />

kommuner, den enkelte kommune især burde<br />

kunne lære noget af. Den slags systematiske<br />

sammenligninger, der kan bruges til at forbed re<br />

de enkelte kommuners eller institutioners præstation<br />

ved at lære af de bedste, kaldes benchmarking.<br />

Der er i hvert fald tre typer analyser, man kan<br />

bruge til at sammenligne forskellige producenter<br />

af en ydelse med. Den første er sammenligning<br />

af nøgletal. Den sammenligning er meget<br />

simpel at bruge – og det er relativt hurtigt og<br />

billigt at producere en række nøgletal, der kan<br />

benyttes som input. Den anden er regressionsanalyser<br />

og den tredje er DEA-metoden (Data<br />

Envelopment Analysis). De tre metoder præsenteres<br />

i det følgende.<br />

Kommunerne optræder både som myndighed<br />

og som serviceproducent. Det er muligt at gennemføre<br />

benchmarking på begge disse aktivitetstyper.<br />

I nedenstående afsnit er der i afsnittet<br />

om regressionsanalyser givet et eksempel på<br />

50<br />

DEA – EN METODE TIL AT SAMMENLIGNE KOMMUNER...


enchmarking af en af kommunernes myndighedsopgaver<br />

– afgørelse af sager om førtidspension,<br />

mens afsnittet om DEA-metoden handler<br />

om serviceproduktion.<br />

Nøgletal<br />

Ét nøgletal kunne være antal førtidspensionister<br />

pr. 100 17-66 årige (jf. Indenrigsministeriets<br />

kommunale nøgletal). Hvis man som kommune<br />

sammenligner sig med andre kommuner<br />

på dette nøgletal, kan man få et indtryk af, om<br />

man ligger højere eller lavere end andre kommuner.<br />

Men der er så mange forhold, der har<br />

indflydelse på antallet af førtidspensionister, at<br />

det kan være svært at sige på baggrund af nøgletallet,<br />

om man som kommune ligger for højt<br />

eller for lavt – altså om det er noget, man bør<br />

gøre noget ved. Alt andet lige stiger sandsynligheden<br />

for, at en person får behov for en<br />

førtidspension med alderen (indtil folkepensionsalderen).<br />

Det betyder, at en kommune med<br />

en befolkningssammensætning bestående af relativt<br />

mange i 50’erne må regne med at skulle<br />

tilkende flere førtidspensioner. En sådan kommune<br />

må altså forvente at ligge noget højere<br />

på et nøgletal som tilkendelser pr. hundrede<br />

indbyggere. Men hvor højt? Det hjælper nøgletallet<br />

ikke til at sige. Man kunne selvfølgelig<br />

forestille sig, at man så udviklede aldersopdelte<br />

nøgletal i retning af antal 30-40-årige førtidspensionister<br />

pr. 100 30-40-årige indbyggere i<br />

kommunen (og tilsvarende for alle de andre aldersgrupper).<br />

Men vi ved også, at uddannelse<br />

har betydning for sandsynligheden for at få<br />

behov for førtidspension – og det har erhvervsstrukturen<br />

også. Lige præcis på dette område<br />

der det derfor ikke enkelt at konstruere nøgletal,<br />

der er meget sigende, når man skal sammenligne<br />

én kommune med en anden. Det er<br />

formodentlig mere relevant at bruge nøgletal<br />

til at holde øje med udviklingen over tid i den<br />

samme organisation.<br />

Regressionsanalyse<br />

En mulighed for at kontrollere for en række<br />

af ovennævnte forhold samtidig er at gennemføre<br />

en regressionsanalyse. Formålet med regressionsanalysen<br />

er i denne sammenhæng at<br />

beregne det antal tilkendelser, man skulle forvente<br />

i hver kommune, når man korrigerer for<br />

en række af de sociale forhold i kommunen. I<br />

en regressionsanalyse tegnes den linie gennem<br />

en sky af punkter, som bedst beskriver skyen.<br />

Et eksempel er vist i figur 1. Her er for 8 kommuner<br />

vist sammenhængen mellem andel kontanthjælpsmodtagere<br />

og antal tilkendelser af<br />

førtidspension. Hvis man bare kigger på de 8<br />

punkter, synes det som om der er den sammenhæng,<br />

at jo højere andel kontanthjælpsmodtagere,<br />

man har i kommunen, jo flere førtidspensioner<br />

tilkendes der også i kommunen. Et<br />

kig på regressionslinien bekræfter indtrykket.<br />

Linien har en klar positiv hældning, dvs. den<br />

stiger fra venstre mod højre.<br />

Linien udtrykker det forventede antal tilkendelser<br />

af førtidspension for en given andel<br />

kontanthjælpsmodtagere. Kommune A, som i<br />

eksemplet har ca. 9 procent kontanthjælpsmodtagere,<br />

skulle således forvente at tilkende førtidspension<br />

til i størrelsesordenen 6,5 promille<br />

af de 18-64-årige i kommunen. De ligger noget<br />

over det forventede og tilkender førtidspension<br />

til ca. 8 promille. Regressionsanalysen<br />

giver altså et bud på, hvor mange tilkendelser<br />

af førtidspension, man skulle forvente i kommunen,<br />

når man tager højde for, hvor mange<br />

kontanthjælpsmodtagere, der er i kommunen.<br />

Det er svært at afbilde korrektion af mere en<br />

én faktor – i dette tilfælde andelen af kontanthjælpsmodtagere.<br />

Analysen kan imidlertid sagtens<br />

gennemføres, så der samtidigt kontrolleres<br />

for en lang række faktorer. Socialforskningsinstituttet<br />

har opstillet en sådan model, der hvert<br />

år opdateres med nye tal – og bruges af Den<br />

Sociale Ankestyrelse i det praksiskoordineren de<br />

arbejde.<br />

DEA – EN METODE TIL AT SAMMENLIGNE KOMMUNER...<br />

51


DEA-metoden<br />

Mange af de sammenligninger, det vil være<br />

relevant at foretage, handler om hvor gode man<br />

er til at producere et givet serviceniveau (dvs.<br />

forholdet mellem ressourceforbrug og det, der<br />

kommer ud af indsatsen). Her er regressionsanalysen<br />

ikke nødvendigvis det bedste redskab.<br />

I en regressionsanalyse sammenlignes den enkelte<br />

kommune med det forventede (svarende<br />

til at ligge på linien i figur 1). Det betyder, at<br />

den enkelte kommune sammenlignes med en<br />

gennemsnitlig præstation – mens vi egentlig<br />

gerne ville sammenligne med best practice.<br />

Når man måler produktivitet, måles der hvor<br />

meget output, man får for pengene (hvor mange<br />

aktiveringsforløb eller hvor mange hjemmehjælpstimer,<br />

man får for et bestemt ressourceforbrug).<br />

Effektivitet er forholdet mellem målopnåelse<br />

og ressourceforbrug. Det kunne være<br />

hvor meget selvforsørgelse, man fik for ressourceforbruget<br />

på aktivering eller hvor mange rene<br />

hjem eller hvor meget højere livskvalitet blandt<br />

de ældre, man får for hjemmehjælpskronerne.<br />

Hvis vi skal måle produktiviteten af kommunernes<br />

ældrepleje kunne man på outputsiden<br />

måle antal leverede hjemmehjælpstimer og antal<br />

plejehjemspladser, mens vi på input siden<br />

kunne måle antal hjemmehjælpere, forbruget<br />

af administrativt personale og de øvrige omkost -<br />

ninger. Produktiviteten måles som outputtet<br />

divideret med inputtet. I dette tilfælde altså antal<br />

hjemmehjælpstimer lagt sammen med antal<br />

plejehjemspladser – og så divideret med antal<br />

hjemmehjælpere, antal administrativt personale<br />

og øvrige omkostninger. Det er klart, at der<br />

skal ske en eller anden form for vægtning af tallene,<br />

når de lægges sammen. Én fremgangsmåde<br />

Figur 1<br />

Sammenhæng mellem andel kontanthjælpsmodtagere og andel tilkendelser af førtidspension<br />

(konstrueret eksempel)<br />

9<br />

8<br />

Andel tilkendelser (promille)<br />

A<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

0<br />

5 10 15<br />

Andel kontanthjælpsmodtagere (procent)<br />

52<br />

DEA – EN METODE TIL AT SAMMENLIGNE KOMMUNER...


Figur 2<br />

Ressourceforbrug til produktion af en bestemt mængde ældreydelser<br />

(Konstrueret eksempel)<br />

8<br />

Administrativt personale<br />

7<br />

6<br />

5<br />

A<br />

D<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

B<br />

0 2 4 6 8<br />

C<br />

Antal hjemmehjælpere<br />

kunne være at omregne både ressourceforbruget<br />

og ydelserne til kroner. I DEA-meto den benyttes<br />

en anden fremgangsmåde. Her konstrueres<br />

et sæt vægte således, at den enkelte kommune<br />

kommer til at fremstå så effektiv som muligt.<br />

Ideen i DEA-metoden er illustreret i figur 2.<br />

Her er i et konstrueret eksempel for en række<br />

kommuner afbildet deres forbrug af henholdsvis<br />

hjemmehjælpere og administrativt personale<br />

– for et givet output (dvs. for en given<br />

mænge leverede hjemmehjælpstimer og plejehjemspladser).<br />

Af figuren ses, at kommunerne<br />

A, B og C bruger færre ressourcer for at præstere<br />

det givne output, end de øvrige kommuner.<br />

Derimod er det ikke ligetil at sige, om der<br />

er en af disse tre kommuner, der er bedre end<br />

de to andre. Man skal selvfølgelig holde fast i,<br />

at det eneste, vi har observeret om at være mest<br />

produktiv, er det miks af ressourceforbrug, A, B<br />

og C har. Man antager dog ofte, at alle kombinationer,<br />

der ligger på de liniestykker, der forbinder<br />

A, B og C også er mulige. Denne linie<br />

kaldes produktionsfronten: De kommuner, der<br />

ligger på fronten, er ikke domineret af andre og<br />

hører altså til dem, der gør det bedst.<br />

Det er meget tænkeligt, at også kommune A,<br />

B og C kan gøre det endnu bedre, end de gør i<br />

dag. Det eneste, vi kan konstatere med analysen<br />

er, at der ikke i dag er observeret nogen, der<br />

gør det bedre end dem. Kommune D er en af<br />

de kommuner, der har et forbedringspotentiale.<br />

Målet må være at reducere det samlede ressourceforbrug<br />

mest muligt (for et givet output),<br />

hvilket svarer til at bevæge kommune D mod<br />

nulpunktet. For at få et indtryk af, hvor stort<br />

forbedringspotentialet er, kan man derfor se<br />

på liniestykket mellem nulpunktet og D: Hvis<br />

D skulle være effektiv, skulle det givne output<br />

kunne produceres med et ressourceforbrug svarende<br />

til det, der ligger på produktionsfronten.<br />

Effektivitetsgraden ville så være forholdet mellem<br />

afstanden fra nulpunktet op til produkti-<br />

DEA – EN METODE TIL AT SAMMENLIGNE KOMMUNER...<br />

53


Figur 3<br />

Ressourceforbrug til produktion af en bestemt mængde ældreydelser<br />

(Konstrueret eksempel)<br />

8<br />

Administrativt personale<br />

7<br />

6<br />

A<br />

x<br />

x<br />

D<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

x<br />

x<br />

1<br />

0<br />

B<br />

0 2 4 6 8<br />

C<br />

Antal hjemmehjælpere<br />

onsfronten og afstanden fra nulpunktet og <strong>hele</strong><br />

vejen op til D. Og forbedringspotentialet ville<br />

være afstanden mellem D og produktionsfronten<br />

sat i forhold til <strong>hele</strong> afstanden mellem D og<br />

nulpunktet (det stiplede liniestykke i forhold<br />

til <strong>hele</strong> liniestykket).<br />

Det ovenfor beskrevne indeks for effektivitetsgrad<br />

giver ét samlet mål for, hvor effektiv en<br />

organisation er til at producere de ydelser, der<br />

analyseres. Men det er langt fra sikkert, at en<br />

organisation har lige stort forbedringspotentiale<br />

med hensyn til alle typer ressourceforbrug<br />

eller alle typer produkter. Det ser heller ikke ud<br />

til at være tilfældet for kommune D. Af figur 2<br />

synes det at se ud til, at der burde kunne spares<br />

mere på de administrative ressourcer end på<br />

forbruget af hjemmehjælpere. Når vi sammenligner<br />

den vandrette linie med den lodrette,<br />

ser det det stiplede liniestykke ud til at udgøre<br />

en større andel af den lodrette linie end af den<br />

vandrette.<br />

I stedet for at se på det samlede forbedringspotentiale<br />

kunne man derfor i stedet se på det<br />

særskilt for hver ressourcetype eller for hvert<br />

output. Det er illustreret på figur 3. I virkeligheden<br />

ville vi gerne reducere forbruget af hver<br />

enkelt type ressource isoleret. Det svarer til at<br />

reducere D’s ressourceforbrug med henholdsvis<br />

det vandrette og det lodrette stiplede liniestykke<br />

over produktionsfronten. I stedet for<br />

at beregne ét forbedringspotentiale, beregnes<br />

der nu ét for hver type ressourceforbrug. For<br />

kommune D’s vedkommende burde forbruget<br />

af hjemmehjælpstimer kunne bringes vandret<br />

hen på produktionsfronten – dvs. reduceres<br />

fra de nuværende 3,5 til 2,2. Det svarer til en<br />

forbedring på ca. 37 procent. Forbruget af administrativt<br />

personale burde kunne reduceres<br />

fra de nuværende 5,5 enheder til 2,25 (skæringspunktet<br />

mellem den lodrette linie fra D<br />

og produktionsfronten). Det svarer til en forbedring<br />

på ca. 59 procent. Omvendt er det<br />

også klart, at der er ikke belæg for at hævde,<br />

54<br />

DEA – EN METODE TIL AT SAMMENLIGNE KOMMUNER...


at alle disse gevinster ville kunne indkasseres<br />

samtidigt. Hvis vi gjorde det, ville vi havne i<br />

D+. Det ville svare til at gøre det bedre end de<br />

bedste (det ligger på den anden side af produktionsfronten).<br />

Men man kunne med rimelighed<br />

bruge D+ som sigtepunkt for D i den forstand,<br />

at det er den retning, D burde bevæge sig<br />

i. Vi kan også hævde, at D burde kunne reducere<br />

sit ressourceforbrug svarende til at komme<br />

hen til fronten ad den stiplede diagonal. Dette<br />

skæringspunkt – mellem den stiplede diagonal<br />

og fronten – bruges derfor som benchmark for<br />

D og som udgangspunkt for at regne forbedringspotentialer<br />

ud. I figur 3 er der sat ring<br />

om dette punkt. I det konkrete eksempel fører<br />

det i øvrigt til en konklusion om, at D burde<br />

kunne reducere forbruget af hjemmehjælpere<br />

med omkring 19 procent og samtidig kunne<br />

reducere forbruget af administrativt personale<br />

med omkring 29 procent.<br />

Den anden åbenlyse fordel er, at analysen umiddelbart<br />

kan bruges til at udpege partnere til<br />

benchmarking. For hver ineffektiv kommune<br />

fremgår det nemlig af figuren, hvilke af de effektive<br />

kommuner, som har nogenlunde det<br />

samme miks af ressourceforbrug, som de selv<br />

har – men bare gør det bedre. Det vil derfor<br />

være naturligt for den ineffektive kommune,<br />

når den skal finde ud af, hvad der kan gøres<br />

bedre, at undersøge, hvordan netop disse kommuner<br />

gør – og søge at lære af dem. Omvendt<br />

fremgår det også af figuren, hvilke andre effektive<br />

kommuner, som det er knap så relevant at<br />

besøge, fordi de har en markant anden sammensætning<br />

af deres ressourceforbrug.<br />

OLE GREGERSEN<br />

Forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet<br />

Hvem kan man lære noget<br />

af? – udpegning af benchmarking<br />

partnere<br />

Der er to åbenlyse fordele ved at bruge DEAmetoden.<br />

Den første er gennemgået i det ovenstående:<br />

Man får et indtryk af, hvilke kommuner<br />

eller institutioner, der burde kunne gøre det<br />

bedre. Man får også et indtryk af, hvilke typer<br />

af ressourceforbrug, man burde kunne reducere<br />

(eller hvilke ydelser, man burde kunne producere<br />

noget mere af uden at bruge flere ressourcer).<br />

DEA – EN METODE TIL AT SAMMENLIGNE KOMMUNER...<br />

55


KONKURRENCE MELLEM<br />

OFFENTLIG OG PRIVAT GIVER<br />

BONUS I BØRNETANDPLEJEN<br />

Hvordan hænger kvalitet og produktivitet sammen med den måde, man<br />

organiserer de offentlige velfærdsydelser på? Med udgangspunkt i en<br />

succeshistorie om børnetandplejen diskuterer forfatterne, hvilke forudsætninger<br />

der er for, at sameksistensen af private og offentlige løsninger kan<br />

have positive effekter på både kvalitet og produktivitet.<br />

LOTTE BØGH ANDERSEN &<br />

MARIANNE BLEGVAD<br />

Der tales og skrives meget om at lade private<br />

producere en del af de offentligt finansierede<br />

serviceydelser, og hensigten er ofte at øge effektiviteten.<br />

Det vil sige at reducere udgifterne pr.<br />

produceret enhed, uden at det går ud over kvaliteten.<br />

I realiteten er der imidlertid ikke sket ret<br />

meget i de danske kommuner. På samme måde<br />

som i de sidste 20 år bliver kun cirka 10 pct.<br />

af bruttodriftsudgifterne brugt til køb af fremmede<br />

tjenesteydelser. Nogle områder er mere<br />

hellige end andre: Mens der er gennemført en<br />

del udbud og udliciteringer på det tekniske område,<br />

spiller den private sektor stadig en meget<br />

lille rolle for velfærdsydelserne.<br />

Svært, men muligt at sammenligne<br />

produktivitet og<br />

kvalitet<br />

Det er således kontroversielt at inddrage den<br />

private sektor i velfærdsproduktionen, og den<br />

store frygt er, at inddragelsen af den private<br />

sektor skulle forringe de producerede serviceydelser.<br />

Altså at produktiviteten skulle blive<br />

forbedret på bekostning af kvaliteten. Om det<br />

er tilfældet, er der næsten ikke skrevet noget om<br />

i Danmark. Kvaliteten af velfærdsydelserne er<br />

nemlig som oftest både svær at definere og måle.<br />

Kvalitet kan bredt defineres som at producere<br />

det ønskede resultat, men der er sjældent enighed<br />

om, hvad det ønskede resultat er (Boyne<br />

2003). For en enkelt velfærdsydelse, nemlig<br />

børne tandpleje, findes der imidlertid en præcis<br />

opgørelse af kvaliteten. Der er nogenlunde enighed<br />

om, at forebyggelse af huller i tænderne er<br />

den vigtigste (men selvfølgelig ikke den eneste)<br />

målsætning for børnetandplejen. Private tandlæger<br />

leverer tandplejeydelserne i en fjerdedel<br />

af alle danske kommuner og har gjort det siden<br />

1970’erne. Derfor er tandplejen meget velegnet<br />

til at belyse betydningen af, hvordan kommunerne<br />

organiserer en serviceydelse.<br />

Hvad siger litteraturen?<br />

Før vi går i gang med børnetandplejen, er det<br />

på sin plads at kigge på litteraturens forventninger<br />

til sammenhæng mellem organisering,<br />

produktivitet og kvalitet (se Domberger &<br />

56<br />

KONKURRENCE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT GIVER BONUS...


Jensen 1997 for en oversigt). Der er to hovedargumenter.<br />

Ejerskabsargumentet er det mest<br />

kendte. Det siger, at private leverandører altid<br />

vil være mere effektive end offentlige leverandører,<br />

fordi sidstnævnte ikke kan gå fallit og<br />

har brede og vage mål.<br />

Konkurrenceargumentet siger derimod, at private<br />

leverandører kun kan forventes at være<br />

billigere end offentlige leverandører, når der er<br />

mere konkurrence i denne sektor. Hvis der er<br />

lige meget intern konkurrence i den offentlige<br />

sektor og i den private sektor, forventes produktiviteten<br />

(og kvaliteten) at være ens.<br />

Hvis der både er private og offentlige producenter<br />

på et område, kan konkurrencen mellem<br />

sektorerne endvidere virke befordrende for<br />

produktivitet og kvalitet. Den private og den<br />

offentlige sektor holder simpelthen hinanden i<br />

skak (Savas 1987). Mange af velfærdsydelserne<br />

produceres af professionelle eller semi-professionelle<br />

erhvervsgrupper, hvilket kan gøre det<br />

svært for udenforstående at vurdere produktivitet<br />

og kvalitet (Robert & Dietrich 1999).<br />

Hvis der både findes en offentlig og en privat<br />

løsning, kan professionelle fra den konkurrerende<br />

sektor levere denne information.<br />

Professionelle producenter<br />

Tandplejeydelserne produceres netop af professionelle:<br />

Selvom tandplejere og klinikassistenter<br />

spiller en rolle, så leder tandlægerne arbejdet,<br />

og en række essentielle ydelser må kun udføres<br />

af tandlæger. Selvom de kommunalt ansatte<br />

tandlæger brød ud af Dansk Tandlægeforening<br />

i 1985 og dannede deres egen fagforening, så<br />

er tandlægestanden stadig én profession. Alle<br />

tandlæger modtager samme uddannelse og har<br />

samme professionelle normer. Mange offentlige<br />

ydelser produceres af professionelle, og det<br />

betyder normalt, at der stort set ingen konkurrence<br />

er på området, og at informationsasymmetrien<br />

mellem politikerne og de professionelle<br />

er stor, dvs. at det er svært for politikerne<br />

at vurdere kvalitet og produktivitet.<br />

På tandplejeområdet eksisterer der imidlertid<br />

private udbydere, og lovgivningen tillader, at<br />

kom munerne indgår kontrakter med private<br />

tandlæger om varetagelsen af tandplejen for de<br />

0-18-årige. Udlicitering af børnetandplejen til<br />

en enkelt tandlæge er indtil årsskiftet 2003/4<br />

ikke tilladt, så hvis den private løsning vælges,<br />

har brugerne frit valg mellem alle områdets privatpraktiserende<br />

tandlæger. Afregningen med de<br />

private tandlæger sker per udført ydelse (forebyggelse<br />

eller behandling), og taksten bestemmes<br />

i overenskomsten mellem Kommunernes<br />

Landsforening og Dansk Tandlægeforening. Over<br />

for dette står den mest anvendte løsning med<br />

offentligt ansatte tandlæger. For at der skal<br />

være konkurrence, kræver det imidlertid, at de<br />

to sektorer kan sammenlignes, hvilket vi netop<br />

har gjort i dette projekt.<br />

Målingen af kvalitet og produktivitet<br />

i børnetandplejen<br />

Vi har sammenlignet offentligt og privat produceret<br />

tandpleje på to parametre: Kvalitet og<br />

produktivitet. Kvalitetsmålene udregnes på baggrund<br />

af indberetninger fra landets 5-, 7-, 12- og<br />

15-årige børn: I hvor mange tandflader har der<br />

gennemsnitlig været caries, og hvor stor en andel<br />

af børnene er helt uden huller i tænderne.<br />

Selvom målene ikke indfanger alle aspekter af<br />

kvaliteten (f.eks. om tandlægeskræk forebygges) ,<br />

så må tandsundhed i denne forstand siges at<br />

være den væsentligste kvalitetsdimension. Og<br />

sandsynligvis hænger tandsundhed tæt sammen<br />

med lovgivningens andre mål, fx opbygning af<br />

gode tandplejevaner. Ud af de fire nævnte årgange<br />

valgte vi at fokusere på de to ældste, da<br />

vi vurderede de blivende tænder som vigtigst.<br />

Resultaterne for disse to årgange viste samme<br />

forskelle, og nedenstående resultater er derfor<br />

udelukkende for 12-årige.<br />

Privat og offentlig<br />

børnetandpleje<br />

sameksisterer. Omkostninger<br />

og kvalitet<br />

er den samme<br />

i de to sektorer.<br />

Kvaliteten bliver<br />

bedre og bedre, og<br />

enhedsomkostningerne<br />

stiger ikke.<br />

KONKURRENCE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT GIVER BONUS...<br />

57


Der er naturligvis fejlkilder i denne kvalitetsmåling:<br />

Den enkelte tandlæges registrering af tænderne<br />

kan være unøjagtig, og det er også ’kun’<br />

87 pct. af børnene i de seks undersøgte år, vi<br />

har data fra. Men det er stadig 606.015 børn,<br />

og ingen af de gennemførte tests tyder på, at der<br />

skulle være nogen skævhed imellem indberettede<br />

og ikke-indberettede børn. Så med disse<br />

forbehold kan kvaliteten af børnetandplejeydelserne<br />

altså måles meget præcist.<br />

Omkostningerne kan relativt uproblematisk udregnes<br />

ud fra Danmark Statistiks tal som nettoudgifter<br />

pr. barn i kommunen (med små<br />

korrektioner, eksempelvis skal udgifterne til<br />

betaling af regningerne i kommunerne med<br />

privat tandpleje medregnes).<br />

Kommuner med privat produceret tandpleje<br />

adskiller sig fra kommuner med offentlig produceret<br />

tandpleje på andre faktorer end tandplejeorganiseringen.<br />

Eksempelvis er uddannelsesniveau<br />

og fluorindhold lavere i de kommuner,<br />

der bruger den private løsning (mange af dem<br />

ligger i Vestjylland). Disse strukturelle variable<br />

påvirker tandsundheden, og vi kontrollerer derfor<br />

for dem statistisk. Flere tekniske detaljer<br />

om sammenligningen kan ses i baggrundsrapporten<br />

om undersøgelsen (Andersen & Blegvad<br />

2002).<br />

Stort set ingen forskel i<br />

produktivitet eller kvalitet<br />

Når vi har kontrolleret statistisk for de strukturelle<br />

variable, viser det sig, at der stort set ingen<br />

forskel er mellem kommunerne med de to<br />

løsningsmodeller hverken på pris pr. barn eller<br />

i tandsundheden. Figur 1 og 2 viser henholdsvis<br />

det gennemsnitlige antal tandflader med<br />

caries og andelen uden huller efter kontrol for<br />

de strukturelle variable. Mens der er en lille<br />

forskel (statistisk insignifikant, men konsistent<br />

over tid) på det gennemsnitlige antal tandfl a-<br />

der med huller, så er der lige mange børn uden<br />

huller i de to kommunetyper. Figu rerne viser<br />

også, at børnenes tandsundhed stadig bliver<br />

bedre år for år. Figur 3 viser den langsigtede<br />

udvikling i omkostninger pr. barn. Også her<br />

er lighederne i udviklingen væsentlig mere slående<br />

end forskellene.<br />

Desuden viser figur 3 en tendens, som vi sjældent<br />

ser i studiet af den offentlige sektor: Enhedsomkostningerne<br />

har været faldende og/eller<br />

konstante. Den svage stigning i 1990’erne<br />

kan oven i købet fuldstændig forklares af inddragelsen<br />

af omsorgspatienterne fra 1994. Finansministeriets<br />

budgetredegørelser har ellers<br />

vist et markant fald i produktiviteten for alle<br />

væsentlige danske velfærdsydelser i 1990’erne.<br />

Tandplejens usædvanlige produktivitetsudvikling<br />

kan også illustreres ved en sammenligning<br />

med folkeskoleområdet, der har nogen lunde<br />

samme målgruppe (se figur 4). Mens skoleområdet<br />

siden 1990 har haft stigende enhedsomkostninger<br />

(korrigeret for inflation), har tandplejeomkostningerne<br />

pr. patient været konstante.<br />

Forskellen i udgiftsudvikling på folkeskole- og<br />

tandplejeområdet kan skyldes mange ting. Forbedringen<br />

i tandsundheden kan eksempelvis<br />

have tilladt en lille produktivitetsstigning i tandplejen.<br />

Sammenligninger mellem kommunerne<br />

i de enkelte år indikerer imidlertid, at det drejer<br />

sig om temmelig lidt (under en halv procents<br />

potentiale for produktivitetsstigning pr. år), og<br />

derfor kan den forbedrede tandsundhed næppe<br />

forklare <strong>hele</strong> forskellen mellem børnetandplejen<br />

og de øvrige velfærdsydelser i produktivitetsudvikling.<br />

Konkurrencen mellem privat og<br />

offentlig tandpleje kan meget vel have medvirket<br />

til at holde udgifterne i ro samtidig med, at<br />

kvaliteten er blevet forbedret.<br />

58<br />

KONKURRENCE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT GIVER BONUS...


Figur 1<br />

Gennemsnitligt antal tandflader i de 12-årige børns blivende tænder, som er eller har været inficeret med<br />

caries, afhængig af kommunens tandplejeorganisering (1996-2001).<br />

2<br />

1,8<br />

1,6<br />

1,4<br />

1,2<br />

Privat<br />

1<br />

0,8<br />

Offentlig<br />

0,6<br />

0,4<br />

0,2<br />

0 År<br />

1996 1997 1998 1999 2000 2001<br />

Note: Privat: Kommuner med privat leveret tandpleje (n=68-69 per år). Offentlig: Kommuner med offentligt leveret børnetandpleje (n=202-<br />

203 per år). Tallene er kontrolleret for befolkningstæthed, uddannelsesniveau, andel indvandrere, indkomst, skattegrundlag efter udligning og<br />

fluorindhold i drikkevandet. Kilder: Danmarks Statistik, GEUS, Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og det nationale SCOR-register.<br />

En succeshistorie – men<br />

hvor meget konkurrence er<br />

der egentlig?<br />

Børnetandplejen er således en sjælden succeshistorie:<br />

Privat og offentlig børnetandpleje sameksisterer,<br />

omkostninger og kvalitet er den<br />

samme i de to sektorer, kvaliteten bliver bedre<br />

og bedre, og enhedsomkostningerne stiger ikke.<br />

Men er tandplejen nu så perfekt, og hvor meget<br />

konkurrence er der egentlig på området?<br />

Graden af konkurrence i en sektor afhænger af<br />

informationsforholdene, transaktionsomkostningerne<br />

og markedsstrukturen (Kirkpatrick,<br />

Kitchener & Whipp 2001, side 51). Både køber<br />

og sælger af ydelserne skal have information<br />

om såvel produktivitet som kvalitet. Særkendetegnet<br />

for børnetandpleje er netop, at kvaliteten<br />

er målbar og udgør en konkurrenceparameter<br />

i valget mellem den offentlige og den<br />

private løsning. Hvis kvaliteten overhovedet<br />

ikke kunne måles, ville konkurrencen mellem<br />

ejerskabsformerne udelukkende blive på prisen.<br />

Og så kunne kvaliteten sagtens tænkes at<br />

blive forringet. Men i stedet for umiddelbart<br />

at forkaste brugen af private producenter på<br />

områder, hvor kvaliteten ikke umiddelbart kan<br />

måles, skulle man måske forsøge at defi nere,<br />

hvad man forstår ved kvalitet på disse områder.<br />

Hvis vi ikke kan måle kvaliteten, kan vi jo heller<br />

ikke vide, om traditionel offentlig serviceproduktion<br />

giver høj kvalitet. Et klarere fokus<br />

på, hvad der kræves, kan også forbedre kvalite-<br />

KONKURRENCE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT GIVER BONUS...<br />

59


Figur 2<br />

Andelen af de 12-årige børn i kommunen, som ikke har haft caries i de blivende tænder, afhængig af<br />

kommunens tandplejeorganisering (1996-2001).<br />

0,7<br />

Andel af 12-årige uden caries<br />

0,6<br />

0,5<br />

Privat<br />

0,4<br />

0,3<br />

Offentlig<br />

0,2<br />

0,1<br />

0 År<br />

1996 1997 1998 1999 2000 2001<br />

Note: Privat: Kommuner med privat leveret tandpleje (n=68-69 per år). Offentlig: Kommuner med offentligt leveret børnetandpleje (n=202-<br />

203 per år). Tallene er kontrolleret for befolkningstæthed, uddannelsesniveau, andel indvandrere, indkomst, skattegrundlag efter udligning og<br />

fluorindhold i drikkevandet. Kilder: Danmarks Statistik, GEUS, Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og det nationale SCOR-register.<br />

Figur 3<br />

Tandplejeomkostninger pr. 0-17-årig afhængig af kommunens tandplejeorganisering<br />

2500<br />

Pris per barn, 2000 priser<br />

2000<br />

Privat<br />

1500<br />

1000<br />

Offentlig<br />

500<br />

0<br />

År<br />

1978 1983 1987 1991 1993 1995 1997 1999 2001<br />

Note: Datagrundlaget er 271-272 kommuner pr. år. Prisen pr. barn er ikke kontrolleret for strukturelle forhold, da dette ikke er muligt så langt<br />

tilbage, men de kontrollerede priser udviser samme billede for 1996-2001. Kilder: Danmarks Statistik og Brian Larsen (1999).<br />

60<br />

KONKURRENCE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT GIVER BONUS...


Figur 4<br />

Udvikling i pris pr. patient/elev i tandpleje og folkeskoler (1990=100)<br />

140<br />

Udgifter (1990=100)<br />

120<br />

100<br />

Skoler<br />

80<br />

60<br />

Tandpleje<br />

40<br />

20<br />

0 År<br />

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002<br />

Note: For at tage højde for forskellige investeringsbehov i sektorerne er kun driftsudgifterne medregnet. Disse udgifter er divideret med antal<br />

elever i folkeskolen og antal patienter for tandplejen. Alle tal er korrigeret for inflation og indekseret (1990=100). Sammenligningen er for samtlige<br />

275 kommuner for alle 13 år. Kilder: Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet (2003).<br />

ten af ydelserne. Både kvalitet og produktivitet<br />

skal således gøres målbare, for at konkurrencen<br />

kan virke.<br />

Transaktionsomkostninger er omkostningerne<br />

ved konkurrencen, eksempelvis til udfærdigelse<br />

og kontrol af kontrakter samt investeringsbehov<br />

ved skift mellem udbydere. Eftersom Kommunernes<br />

Landsforening laver tandplejeoverenskomsterne,<br />

har den enkelte kommune ikke<br />

udgifter til kontraktudfærdigelse, og det koster<br />

heller ikke noget, når børnene skifter mellem<br />

forskellige private tandlæger. Men omkostningerne<br />

kan være ret store, når en kommune vil<br />

skifte mellem privat og offentligt leveret tandpleje.<br />

Investeringsbehovene er store ved skift til<br />

offentlig tandpleje (etablering af klinik etc.), og<br />

skift fra offentlig til privat tandpleje kan give<br />

besvær og dårlig presseomtale for politikerne:<br />

De offentlige tandlæger og deres fagforening<br />

forsøger (selvfølgelig) med alle midler at undgå<br />

nedlæggelsen af den offentlige tandpleje.<br />

Med markedsstrukturen menes antallet af købere<br />

og udbydere. Mens stordriftsfordelene for<br />

visse offentlige serviceydelser (f.eks. brandslukning)<br />

kun muliggør eksistensen af nogle få private<br />

virksomheder, er der på tandplejeområdet<br />

formelt set mange private udbydere (ca. 2500<br />

private tandlæger). Men da prisen per ydelse i<br />

privat børnetandpleje ikke bestemmes af udbud<br />

og efterspørgsel, men forhandles mellem Dansk<br />

Tandlægeforening og Kommunernes Landsforening,<br />

er de private tandlæger kun udsat for<br />

priskonkurrence fra offentligt produceret børnetandpleje.<br />

Endvidere har brugerne i kommuner<br />

med privat tandpleje også (i hvert fald frem<br />

til 2004) frit valg mellem alle de private tandlæger,<br />

og da ydelsen er gratis for brugeren, vil<br />

der for børnetandplejens vedkommende ikke<br />

være nogen priskonkurrence mellem de private<br />

tandlæger. Lovgivningen begrænser endvidere<br />

tandlægernes muligheder for at reklamere, og<br />

de etiske retningslinjer i Dansk Tandlægeforening<br />

modvirker også reel konkurrence mellem<br />

Mange offentlige<br />

ydelser produceres<br />

af professionelle,<br />

og det betyder<br />

normalt, at der stort<br />

set ingen konkurrence<br />

er på området.<br />

KONKURRENCE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT GIVER BONUS...<br />

61


de private tandlæger. Samlet set har der således<br />

stort set ikke været konkurrence internt i den<br />

private sektor (og heller ikke internt i den offentlige<br />

sektor, da valgfrihed mellem forskellige<br />

kommuners tandplejetilbud først introduceres<br />

ved årsskiftet 2003/4).<br />

Gælder det også for andre<br />

offentlige serviceydelser?<br />

Børnetandplejen ligner således mange andre<br />

offentlige serviceydelser ved, at der er en lang<br />

række institutionelle hindringer for, at markedet<br />

kan fungere effektivt. Der er hverken konkurrence<br />

internt mellem offentligt producerede<br />

tilbud eller mellem de private producenter. Men<br />

der er en vis konkurrence mellem den offen tlige<br />

og den private løsning, og her adskiller børnetandplejen<br />

sig fra mange andre offentlige ydelser.<br />

Dette er tilsyneladende nok til at give en<br />

række positive effekter.<br />

I hvilket omfang kan de positive erfaringer så<br />

overføres til resten af den offentlige sektor? Kan<br />

andre sektorer også med fordel introducere<br />

konkurrence mellem en privat og en offent lig<br />

løsning?<br />

For det første skal kompetencen til at vælge<br />

mellem den offentlige og private løsning ligge<br />

hos en aktør, for hvem udgifterne (og kvaliteten)<br />

har en vis betydning. Som det er nu, vælger<br />

kommunalbestyrelsen mellem den offentlige<br />

og den private tandplejeydelse. Hvis brugeren<br />

af en gratisydelse har frit valg mellem løsningerne,<br />

vil der ikke være konkurrence på prisen.<br />

For det andet skal beslutningstagerne have informationer<br />

om såvel kvalitet som produktivitet.<br />

Det betyder, at kvaliteten skal defineres og måles,<br />

så denne faktor også bliver en konkurrenceparameter.<br />

Men hvis det kan lade sig gøre,<br />

kan man tilsyneladende opnå forbedringer på<br />

begge kriterier.<br />

For det tredje er tandlægerne professionelle i professionssociologisk<br />

forstand og har derfor en<br />

række faste professionelle normer. Det betyder<br />

eksempelvis, at de vigtigste forebyggende tiltag<br />

er blevet anvendt stort set lige ofte i privat<br />

og offentlig tandpleje, selvom aflønningen for<br />

behandling har været bedre end for forebyggelse<br />

i den private sektor (Andersen & Blegvad<br />

2003). Afregningen på det private område sker<br />

også efter omfanget af forebyggelse og behandling,<br />

hvor den private tandlæge selv vurderer<br />

behovet. Der er ingen kontrol af, at ydelserne<br />

rent faktisk bliver udført. Dette fungerer tilsyneladende<br />

fint på det professionaliserede tandplejeområde,<br />

men de økonomiske incitamenter<br />

og kontrollen af kontraktens overholdelse<br />

bør nok overvejes mere på områder, hvor der<br />

ikke gælder så faste professionelle normer som<br />

i børnetandplejen.<br />

Sammenfattende viser børnetandplejen, at eksistensen<br />

af både en offentlig og en privat løsning<br />

kan have en række positive effekter, selvom<br />

der er mange institutionelle hindringer for<br />

konkur rence internt i sektorerne. For offentlige<br />

ydelser, hvor både kvalitet og produktivitet kan<br />

måles, men hvor forholdene forhindrer konkurrence<br />

internt i sektorerne, er konkurrence mellem<br />

sektorerne således en oplagt mulighed. Det<br />

er altså en rigtig god ide at lade kommunerne<br />

have et vist råderum med hensyn til valget af<br />

organisatoriske løsninger.<br />

Ud over denne artikel er der offentliggjort en<br />

baggrundsrapport med fundene (Andersen &<br />

Blegvad 2002) samt en artikel om betydningen<br />

af tandlægernes professionelle normer (Andersen<br />

& Blegvad 2003). To artikler til internationale<br />

tidsskrifter om hhv. konkurrenceforholdene og<br />

institutionsændringer i tandplejesektoren er på<br />

vej. Undersøgelsen af børnetandplejen er en del<br />

af et ph.d. projekt om offentligt ansattes strategier.<br />

62<br />

KONKURRENCE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT GIVER BONUS...


Litteratur<br />

Andersen, L.B. & M. Blegvad. 2002. Private or Public Service<br />

Provision? Economic and professional incentives in Danish dental<br />

care for children. Aarhus: Department of Political Science,<br />

University of Aarhus<br />

(http://www.ps.au.dk/lotte/Baggrundsrapport.pdf).<br />

Andersen, L.B. & M. Blegvad. 2003. ’Normer eller egennytte?<br />

Professionelle og økonomiske incitamenter i dansk børnetandpleje’.<br />

Politica, 35, nr. 2, 125-135.<br />

Boyne, G.A. 2003. ’What is public sector improvement?’.<br />

Public Administration, 81, 211-227.<br />

Domberger, Simon & Paul Jensen. 1997. ’Contracting out<br />

by the public sector: Theory, evidence and prospects’. Oxford<br />

Review of Economic Policy, 13, 67-78.<br />

MARIANNE BLEGVAD<br />

Overtandlæge i Lemvig<br />

Kirkpatrick, I., M. Kitchener & R. Whipp. 2001. ’“Out<br />

of sight, out of mind”: Assessing the impact of markets for<br />

children’s residential care’. Public Administration, 79, 49-71.<br />

Larsen, B. 1999. ’Organisering af den kommunale børnetandpleje<br />

- et valg mellem privat og offentlig’. Politica, 31, nr. 3,<br />

256-271.<br />

Roberts, J. & M. Dietrich. 1999. ’Conceptualizing Professionalism:<br />

Why Economics Needs Sociology’. American Journal<br />

of Economics & Sociology, 58, 977-998.<br />

Savas, E.S. 1987. Privatization. The Key to Better Government.<br />

Chatham NJ: Chatham House Publishers.<br />

Undervisningsministeriet (2003) Folkeskolen i tal 2001/2002,<br />

revideret udgave<br />

(http://www.uvm.dk/statistik/grundskole/index.<br />

htm?menuid=1060).<br />

LOTTE BØGH<br />

ANDERSEN<br />

Ph.d.-stipendiat ved institut<br />

for Statskundskeb, Aarhus<br />

Universitet<br />

KONKURRENCE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT GIVER BONUS...<br />

63


SUCCESFULDE SKOLER NU OG<br />

FREMOVER! KVALITETSARBEJDE<br />

– ET VINDENDE KONCEPT<br />

Hvordan udvikler man succesrige organisationer i den offentlige sektor?<br />

Klare mål, “kunden i fokus” og systematisk forbedringsarbejde. Det er nogle<br />

af de kendetegn, Agneta Jörbeck fremhæver på baggrund af mange års<br />

arbejde med kvalitetsudvikling i det svenske skolevæsen.<br />

AGNETA JÖRBECK<br />

For at beskrive hvordan succesrige organisationer<br />

i den offentlige sektor kan udvikles, ser jeg<br />

nærmere på, hvordan forskellige skoler i Sverige<br />

har fået succes. Jeg tror, at succesfaktorer<br />

for skoler også kan være succesfaktorer for andre<br />

områder inden for den offentlige sektor.<br />

Mine erfaringer er fra børnehaver, grundskoler,<br />

gymnasier og fritidsklubber.<br />

Akkurat som i andre lande er der i Sverige store<br />

forskelle mellem de skoler, det går godt for, og<br />

dem, det går mindre godt for. Efter al sandsynlighed<br />

er disse forskelle desuden blevet større<br />

i løbet af det seneste årti, hvilket er en naturlig<br />

følge af den decentralisering, der er sket i<br />

Sverige. De succesrige skoler kommer let ind<br />

i en “god spiral”, mens de skoler, det går mindre<br />

godt for, ofte havner i en “ond spiral”. Den<br />

gode spiral betyder, at succes føder succes, og at<br />

selvtillid giver øget selvtillid.<br />

Den succesrige skole har altid en skoleledelse,<br />

der både er klar i sin ledelsesstil, og som sammen<br />

med de ansatte udvikler skolen. Den succesrige<br />

skole har en god organisation. Der er<br />

sat klare mål, og bedømmelsessystemer er ud-<br />

viklet. Skolen har tæt kontakt med forældre,<br />

“sætter kunden i fokus” og betragter forældre<br />

som medansvarlige for børnenes læring. Der er<br />

også enighed omkring, hvordan man udøver et<br />

systematisk forbedringsarbejde. Desuden bliver<br />

det stadig mere klart, at den succesrige skole<br />

åbner sig mere og mere for det omgivende samfund,<br />

ikke mindst ved hjælp af IT, samt at den<br />

samarbejder med andre i netværk for at skabe<br />

egen udvikling. Den succesrige skole kan også<br />

kaldes en “kvalitetsskole”, da den anvender tanker<br />

og redskaber, der er blevet udviklet ifølge<br />

moderne TQM-tankegang (Total Quality Management).<br />

En god skole skal gives mulighed for at vokse<br />

i gode omgivelser. Skolens omgivelse er kommunen.<br />

Det er svært at blive – og endnu sværere<br />

at forblive – en god skole i en dårlig skolekommune.<br />

En skole skal have støtte for at<br />

kunne udvikle sig i en den rigtige retning. Det<br />

kan den kun i en kommune, hvor skolens fane<br />

holdes højt og som tillader skoler at udvikle<br />

sig i den retning, det kræves af en professionel<br />

organisation.<br />

64<br />

SUCCESFULDE SKOLER NU OG FREMOVER!...


En god skoles kendetegn<br />

Det tager lang tid at skabe en god skole. Dels<br />

fordi skolens arbejdsområder er komplekse, og<br />

dels fordi kvalitetsudvikling indeholder mange<br />

forskellige led. For seks år siden startede min<br />

forfatterkollega, Sören Levén, og jeg et lærende<br />

netværk for grundskoler og gymnasier fra <strong>hele</strong><br />

Sverige. I dette lærende netværk har flere end<br />

20 skoler samarbejdet om kvalitetsudvikling i<br />

alle led. Netværket har egen hjemmeside: www.<br />

qualis.nu. En god skole<br />

• har en klar og velforankret ledelse, der systematisk<br />

udvikler skolen.<br />

• har en klar organisation, der er tilpasset<br />

skolens opgaver, med afgrænsede ansvarsområder,<br />

ikke mindst for arbejdsholdene.<br />

• har et fælles værdigrundlag, der gennemsyrer<br />

skolens arbejdsområder.<br />

• opsætter mål på forskellige niveauer og<br />

foretager en systematisk bedømmelse både<br />

af elever og af selve skolens arbejde.<br />

• har skabt individbaseret læring, der bygger<br />

på individuelle mål og udviklingsplaner.<br />

• har udviklet naturligt og regelmæssigt samarbejde<br />

med forældrene, der bygger på medansvar<br />

for deres egne børns læring.<br />

• har en åben og kontinuerlig intern og ekstern<br />

kommunikation, med IT som naturligt<br />

grundlag.<br />

• arbejder i eksterne netværk, hvor arbejdsområder<br />

sammenlignes.<br />

• arbejder systematisk med kvalitetsudvikling,<br />

hvor velafprøvede forbedringsredskaber anvendes<br />

<strong>hele</strong> vejen igennem.<br />

• har kontrol over sin økonomi og anvender<br />

ressourcer på en optimal måde.<br />

Synliggørelse og ledelse<br />

At “vide hvad man vil ” og “skabe et varemærke”<br />

er for en succesrig skole to sider af samme sag.<br />

Begge dele er nødvendige. Et godt varemærke<br />

skaber genkendelse og tryghed hos kunderne<br />

og stolthed hos medarbejderne. Varemærket er<br />

en måde at opbygge et image på.<br />

Siden i hvert fald begyndelsen af 90’ernes har<br />

skoler – til en vis grad også skolekommuner<br />

– arbejdet med at opbygge et image. I begyndelsen<br />

blev det ofte kaldt “profilering”. Skoler<br />

blev profileret som grundlag for elevers og forældres<br />

frie valg af skole.<br />

I dag kan vi konstatere en meget stor variation<br />

i skolers måde at håndtere dette på. Succesrige<br />

skoler søger på forskellige måder at tydeliggøre,<br />

hvad man er dygtig til, hvad man står for,<br />

eller med et andet begreb: at tydeliggøre skolens<br />

“kerneværdier”. På forskellige måder stræber<br />

man efter at kommunikere klarere, såvel<br />

internt som eksternt. Man opbygger et image,<br />

dvs. et billede af skolens arbejdsområde, der<br />

tydeliggøres for forældre, elever og de øvrige<br />

omgivelser. Samtidig fungerer billedet som et<br />

samlende udtryk for, hvad skolens personale<br />

står for, og hvordan personalet arbejder. Da<br />

kan billedet også skabe glæde og stolthed. I en<br />

skoles image kan en vis indholdsprofil naturligvis<br />

også indgå.<br />

At have kontrol over sin<br />

arbejdssituation<br />

I alt for mange arbejdsmiljøundersøgelser i skolen<br />

har det vist sig, at lærerne oplever, at de har<br />

fået mindre frihed. Det er naturligvis alvorligt<br />

i en kundskabsorganisation som skolen. Det<br />

betyder jo, at lærernes autonomi mindskes,<br />

hvilket yderligere medvirker til den såkaldte<br />

deprofessionalisering af lærerfaget. Diskussionen<br />

er interessant rent principielt. Som jeg ser<br />

det, skal lærerne have det fulde ansvar og desuden<br />

føle tiltro til det arbejde, de udfører. Det<br />

betyder i og for sig ikke, at hver enkelt lærer<br />

skal danne sig sin egen opfattelse af, hvad en<br />

opgave går ud på, for derefter at løse den, som<br />

han vil. Derimod betyder det, at man i skolen<br />

eller inden for arbejdsholdet bliver enige om,<br />

SUCCESFULDE SKOLER NU OG FREMOVER!...<br />

65


Omgivelserne har<br />

ret til at vide,<br />

hvordan det står til<br />

med skolekvaliteten<br />

helt ind i de enkelte<br />

klasselokaler.<br />

hvordan man ser på opgaven, og at man udformer<br />

målene og sørger for, at de bedømmes.<br />

Men det er lærerne selv, der skal tage ansvaret<br />

for dette arbejde. Det handler om en “pædagogisk”<br />

diskussion i ordets egentlige forstand.<br />

At have frihed og autonomi i sit arbejde betyder,<br />

at man, i den grad det er muligt, får ansvaret<br />

for egen indsats, tid og ressourcer. Med<br />

andre ord at ansvar og beføjelser følges ad.<br />

Til frihed hører det i dag også at vælge undervisningens<br />

indhold, hvilket læreren gør sammen<br />

med eleverne. Vedrørende lærernes frihed<br />

til at vælge indhold, så er Sverige nået meget<br />

langt, set i et internationalt perspektiv. Skal<br />

man læse om buddhismen i 3. klasse, eller skal<br />

man vente til senere, eller gøre begge dele. Svaret<br />

er, at læreren bestemmer det sammen med<br />

eleverne. Kravet til lærerne er, at de skal udforme<br />

deres kursusplaner og præsentere dem<br />

på en måde, så elever og forældre forstår dem.<br />

Mål, bedømmelse og kvalitetskontrol er en naturlig<br />

del af autonomien. Skoler, der virkelig<br />

gennemfører en decentralisering, som ikke stopper<br />

ved rektors kontor, arbejder meget med<br />

spørgsmålet om, hvordan det selvstændige ansvar<br />

både tydeliggøres for andre end dem, som<br />

har ansvaret, og samtidig forenes med en indbygget<br />

kvalitetskontrol.<br />

For at skabe arbejdstilfredsstillelse er det helt<br />

grundlæggende, at der er overensstemmelse<br />

mellem organisationens mål og individets mål.<br />

I billedet af den effektive og succesrige skole<br />

indgår, at medarbejderne har det godt.<br />

For at skabe overensstemmelse mellem organisationens<br />

mål og individets mål, skal den lærende<br />

organisation få sin næring fra den fælles<br />

vision. Visionen giver et overordnet mål, der<br />

stimulerer til nye måder at tænke og handle på.<br />

Visionen stiller også et ror til rådighed, som<br />

skal holde udviklingen på rette kurs i pressede<br />

situationer. De skoler, der vil tage udfordringen<br />

op og fungere som lærende organisationer, skal<br />

arbejde med deres visioner og strukturere deres<br />

kalender og ugeskemaer på en måde, så diskussioner<br />

om “hvor er vi på vej hen”, “hvilke mål<br />

har vi sat os” og “hvilke normer skal styre vores<br />

daglige handlinger” kan blive til virkelighed.<br />

Her er nogle spørgsmål, som alle skoleledere<br />

bør stille sig og samtidig forsøge at besvare:<br />

• Har alle vores medarbejdere et klart billede<br />

af deres opgaver?<br />

• Har vi indbygget “egenkontrol” i vores organisation<br />

for alle medarbejdere?<br />

• Ved vi hvilke former for støtte lærere og andre<br />

behøver?<br />

• Får de denne støtte i dag?<br />

• Har vi et program for introduktion af nyansatte?<br />

• Har vi metoder klar ved konfliktløsning?<br />

• Har vi et godt mødeskema, og er alle tilfredse<br />

med møderne?<br />

• Føler vores medarbejdere sig effektive i deres<br />

respektive roller?<br />

• Kan vi sige, at vores organisation er effektiv<br />

og giver mulighed for velbefindende?<br />

Det er vigtigt for en god<br />

skole at beskrive skolens<br />

kvaliteter<br />

Det er af højeste prioritet for den gode skole<br />

at beskrive skolens kvaliteter både for forældre,<br />

der har børn i skolen, og for andre, der eventuelt<br />

måtte overveje at lade deres børn gå der.<br />

Dette er en del af forældres og børns tryghed:<br />

at vide, at deres skole er en god skole. Omgivelserne<br />

har ret til at vide, hvordan det står til<br />

med skolekvaliteten helt ind i de enkelte klasselokaler.<br />

Som det omgivende samfunds repræsentanter<br />

ønsker politikerne at vide det. Særligt<br />

interesserede er de i at få at vide, hvilken<br />

kvalitet man får for de penge, politikerne har<br />

tildelt skolen.<br />

66<br />

SUCCESFULDE SKOLER NU OG FREMOVER!...


Derfor gøres der store anstrengelser over <strong>hele</strong><br />

verden for at udvikle metoder til at “måle” kvalitet.<br />

Det er ingen let opgave. Den er desuden<br />

kontroversiel, da måling og kvalitetskontrol let<br />

kommer i konflikt med grundlæggende værdier<br />

om for eksempel decentralisering og individuel<br />

frihed, som ofte er forankrede i nationale læreplaner.<br />

Der findes to fremgangsmåder til måling af<br />

kvalitet: oppefra og nedefter-perspektivet og<br />

nedefra og opefter-perspektivet.<br />

Det, som udmærker nedefra og opefter-perspektivet<br />

er, at kvalitetskriterierne opbygges<br />

lokalt, først og fremmest af lærerne og skolelederne<br />

i de enkelte skoler. Målemetoderne<br />

udformes i første omgang også lokalt, selv om<br />

visse (for kommunen eller et netværk, eller i<br />

visse tilfælde <strong>hele</strong> nationen) fælles målemetoder<br />

med fordel kan komplettere den lokale<br />

måling. Ifølge dette perspektiv er det naturligt,<br />

at skolerne selv beskriver skolens kvalitet, med<br />

andre ord udformer kvalitetsrapporter. Selvvurderingen<br />

bliver en naturlig konsekvens af<br />

denne måde at anskue tingene på. Det ser ud<br />

til, at de allerfleste lande i dag vælger denne<br />

fremgangsmåde. Sverige er et eksempel. Ifølge<br />

den nuværende ordning skal skolerne mindst<br />

en gang om året afgive en kvalitetsrapport.<br />

I Qualis-netværket har skolerne udviklet en<br />

række “kvalitetsindikatorer”.<br />

• tryghed og trivsel<br />

• elevernes ansvar for egen læring<br />

• arbejdsmetode og lærernes rolle<br />

• kundskaber og færdigheder<br />

• medansvar<br />

• organisation<br />

• ledelse og lederskab<br />

• kommunikation<br />

• kompetence<br />

• ressourceudnyttelse<br />

• image<br />

Inden for hvert af disse områder kan en skole<br />

“klatre op ad stigen”. Indikatorerne angiver,<br />

hvilket trin skolen befinder sig på. Vi kan sammenligne<br />

denne liste på elleve kvalitetsfaktorer<br />

med de syv kriterier som USK, Utmärkelsen<br />

Svensk Kvalitet, anvender. Samme kriterier for<br />

udmærkelsen anvendes for skoler, sygehuse, fabrikker<br />

og rådgivende organisationer. En kommunal<br />

grundskole i Nacka kommune modtog<br />

Utmärkelsen Svensk Kvalitet i 2001. Skolen beskrev<br />

sine kvaliteter under syv hovedrubrikker:<br />

information og analyse, strategisk planlægning,<br />

medarbejdernes udvikling, skolens processer,<br />

lederskab, skolens resultater og kundetilfredsstillelse.<br />

Hvad kræves der så ifølge USK for at en skole<br />

bedømmes som havende høj kvalitet inden for<br />

de syv områder? Kvaliteten beskrives ved, at<br />

man angiver, om der er fremgangsmetoder, i<br />

hvilket omfang metoderne anvendes, hvilket<br />

resultat de giver, og endelig hvad man gør for<br />

at bedømme og forbedre metoderne. Det er<br />

denne tankegang, som TQM bygger på.<br />

En god kvalitetsrapport bør kunne give svar på<br />

følgende spørgsmål:<br />

• Har vi nået de mål, vi har sat os?<br />

• Hvordan kan vi argumentere for det?<br />

• Kan vi sammenligne os med andre?<br />

• Kan vi sammenligne os med andre over tid?<br />

En god skole har et godt<br />

lederskab for læring<br />

I den såkaldte managementlitteratur plejer man<br />

at tale om et særligt skandinavisk lederskab, som<br />

ofte kaldes demokratisk lederskab. Det kendetegnes<br />

ved nærhed mellem og fravær af hierarkier<br />

mellem chefer og medarbejdere. Beslutninger<br />

træffes ofte af medarbejderen selv. Gruppen<br />

har stor betydning, når beslutninger skal træffes.<br />

Modellen findes også i svenske virksomheder, i<br />

svensk forvaltning og blandt svenske trænere i<br />

SUCCESFULDE SKOLER NU OG FREMOVER!...<br />

67


Når skolekommunen<br />

er klar i sine<br />

ambitioner, så på -<br />

virker dette også<br />

den enkelte pædagog.<br />

forskellige holdidrætter, både Sverige og i andre<br />

lande.<br />

Dette “nære”, eller demokratiske lederskab om<br />

man vil, er en model for chefer overalt i arbejdslivet.<br />

Chefen for en skole, fabrikschefen<br />

og chefen for et revisionsfirma kæmper alle med<br />

problemstillinger som: Hvordan får jeg mit personale<br />

med i udviklings- og forbedringsarbejdet?<br />

Hvordan kan jeg få tid nok til alle de samtaler<br />

og møder, der er nødvendige?<br />

I virksomhederne, i forskellige forvaltninger<br />

og i skolen er der såvel gode som dårlige ledere.<br />

Der er ledere, som er klare, strategiske<br />

og kommunikative, akkurat som der er ledere,<br />

der er det modsatte. Der er ledere, som evner<br />

at få medarbejderne med sig mod dristige mål<br />

og i fantastiske forbedringsprocesser. Og der er<br />

ledere, der ikke orker noget ud over den daglige<br />

krisestyring, uanset om det så omhandler<br />

leveringer, der ikke er nået frem til tiden, eller<br />

unge, der slås i skolegården.<br />

Visse egenskaber er til stede i alle kompetente<br />

skoleledere. De har en klar vision eller et klart<br />

billede af, hvor de vil hen. De er også klare, når<br />

de kommunikerer budskaber vedrørende mål,<br />

beslutninger, kvalitet osv. De har også mod og<br />

vover at tage beslutninger. Og de er bestemt<br />

ikke bange for at kommunikere, selv ikke når<br />

det drejer sig om kontroversielle spørgsmål og<br />

konfliktsituationer. Med disse egenskaber vinder<br />

de ofte respekt. Hvis de derudover samtidig<br />

har evnen til at skabe entusiasme omkring<br />

sig, er det et stort aktiv.<br />

Kompetente skoleledere analyserer omhyggeligt<br />

udfaldet af fælles prøver. De gennemtænker<br />

grundigt, hvad prøverne viser om skolens<br />

“standard”, hvordan man skal håndtere både de<br />

svage og dygtige elever. Og sidst men ikke mindst<br />

hvor der er behov for forbedringer. Derefter går<br />

skoleledelsen ud til lærerne og diskuterer disse<br />

spørgsmål. Dette er “pædagogisk lederskab” i<br />

højeste grad. Sådan handler skoleledelserne i<br />

de succesrige svenske skoler i Qualis-netværket.<br />

Hvis skolen har en ledelsesgruppe med<br />

arbejdsholdsledere, kan disse få ansvaret for en<br />

sådan diskussion blandt lærerne.<br />

En god skolekommune er<br />

klar i sine ambitioner<br />

En langsigtet grundfilosofi omkring ledelse af<br />

en kommune er den vigtigste grundsten for<br />

god skoleudvikling. En anden hjørnesten er, at<br />

såvel ledelse som stor frihed er klare og centrale<br />

begreber i alle led i kommunen. Frihed for skolen<br />

til at være professionel, til at have ansvar<br />

og beføjelser til at drive og udvikle de kvalitative<br />

arbejdsområder: den for alle medvirkende<br />

gode skole.<br />

Der skal være tillid og respekt for menneskers<br />

evner og vilje til at tage et ansvar. I den skolekommune,<br />

hvor jeg er chef for de kommunale<br />

børnehaver, skoler og fritidsklubber, skal alle<br />

medvirke til at udvikle systemer, der skaber tillid<br />

til alles evner og vilje til at være engagerede,<br />

bevidste og til at tage et ansvar.<br />

Det er politikken, der bestemmer rollefordelingen.<br />

I Nacka har denne været klar og velfungerende<br />

i mange år. Politikken fastsætter målene<br />

for, hvad der skal udføres. Den fastlægger finansiering<br />

og fordeler midlerne på en forståelig og<br />

målrettet måde. Politikken skal sikre, at opfølgning<br />

og bedømmelse foregår på en sådan måde,<br />

at politiske beslutninger træffes på faktabaseret<br />

viden. Det er vigtigt, at den embedsmandmand,<br />

der udarbejder politiske beslutningsgrundlag på<br />

alle måder forankrer de beslutninger, der træffes<br />

ude i organisationen. Med andre ord – intet<br />

kommer som en overraskelse, det som besluttes<br />

er velfunderet og følger en udstukket vej, som<br />

er langsigtet. Det er rektor, der sammen med<br />

sine medarbejdere har ansvaret for, hvordan<br />

ressourcerne skal prioriteres inden for den enkelte<br />

enhed. I et sådan system er det vigtigt, at<br />

68<br />

SUCCESFULDE SKOLER NU OG FREMOVER!...


pengenes vej gennem systemet er synlig, og at<br />

rektor ser fordelene ved at få dette store og betydningsfulde<br />

ansvar at fordele midlerne på en<br />

effektiv måde til gavn for læring. Det betyder,<br />

at man ved konstant tilbagevendende dialoger<br />

med medarbejdere og forældre bedømmer og<br />

følger op på nøgletal og resultater. De enkelte<br />

skoler i Nacka har også ansvaret for profil og<br />

målsætning, og for de resultater, som måles,<br />

følges op og bedømmes. Det er fra politisk side<br />

besluttet, at de professionelle tager det sidste<br />

ansvar for “HVAD” og “HVORDAN”, det vil<br />

altså sige, at de har stor frihed til at forme indholdet<br />

i skolen.<br />

Når skolekommunen er klar i sine ambitioner,<br />

så påvirker dette også den enkelte pædagog.<br />

Siden begyndelsen af halvfemserne har Nacka<br />

kommunes ambition om at udvikle systemer<br />

for valgfrihed også påvirket de interne relationer.<br />

Det er naturligt at udvikle skolens arbejdsområde<br />

sammen med forældre i forældreråd<br />

eller forbedringsgrupper, hvor forældre, skoleledelsen<br />

og pædagoger arbejder sammen om at<br />

skabe udvikling. I nogle skoler er forældrene<br />

med i skolens kvalitetsråd. Nacka kommunes<br />

klare ambition for valgfrihed styrker skolens<br />

ambitioner om at udvikle kvalitetsarbejde og<br />

kundefokus.<br />

Opfølgning og bedømmelse<br />

Når ansvar og beføjelser findes på enhedsniveau<br />

og i arbejdsholdet, så kræves der et klart opfølgnings-<br />

og bedømmelsessystem. I Nacka kommune<br />

har man i lang tid fulgt trends og forbedringer.<br />

Dels anvendes fælles spørgeskemaer for<br />

kommunerne samt opfølgninger, og dels følges<br />

processen op inden for de respektive enheder.<br />

For at kunne følge op på den indre proces, har vi<br />

i Nacka skabt et system til resultatopfølgning. Systemet<br />

giver bedre forudsætninger for selvstændigt<br />

og systematisk at kunne følge forbedringsarbejdet.<br />

Systemet gør, at forældre og politikere<br />

bedre kan følge en skoles forbedringsarbejde og<br />

resultater via internettet. Formålet med at udvikle<br />

et webbaseret resultatopfølgningssystem er<br />

at flytte fokus og ressourceforbrug fra indsamling<br />

og sammenligning af resultater til at give<br />

mere plads til kvalitative analyser og faktiske<br />

kvalitetsforøgende foranstaltninger.<br />

For en mere kvalitativ opfølgning gøres brug<br />

af observationer fra professionelle. Et flerårigt<br />

samarbejdeprojekt mellem syv kommuner inden<br />

for Storstockholmsområdet blev igangsat<br />

på initiativ af Nacka. Skoleledere og lærere uddannes<br />

til at vurdere kvalitet i skolen ud fra forskellige<br />

kvalitetskriterier. To professionelle besøger<br />

derefter en skole i en anden kommune i<br />

fem dage og skriver en rapport, der præsenteres<br />

i det politiske nævn. Rapporten afsluttes med<br />

forslag til forskellige forbedringer, som skolen<br />

bør arbejde med i den nærmeste tid. Rapporten<br />

bliver en kvalitativ bedømmelse og samtidig en<br />

støtte i det fortsatte forbedringsarbejde.<br />

Økonomi i balance<br />

For en succesrig skole er der balance i økonomien.<br />

I det system, som vi anvender til styring<br />

af de forskellige arbejdsområder i Nacka, følges<br />

økonomien op med nøgletal og analyser hver<br />

måned. Det er vigtigt, at også arbejdsholdene<br />

involveres i økonomiprocessen. Økonomi er<br />

en støtteproces for skolen og hver enkelt resultatenhedschef<br />

skal arbejde for, at enhederne<br />

forstår, hvilke opgaver skolen har. Den ledestjerne,<br />

som Nacka forholder sig til, gør det<br />

muligt for enhederne <strong>hele</strong> tiden at være ajour<br />

med skolens udvikling. Arbejdsfordelingen i<br />

skolen balancerer kontrollen med den strategiske<br />

ledelsesproces med kontrol over budget- og<br />

økonomiprocessen.<br />

Succesrige skoler<br />

søger på forskellige<br />

måder at tydeliggøre,<br />

hvad man er<br />

dygtig til, hvad man<br />

står for, eller med<br />

et andet begreb: at<br />

tydeliggøre skolens<br />

“kerneværdier”<br />

SUCCESFULDE SKOLER NU OG FREMOVER!...<br />

69


AGNETA JÖRBECK<br />

Chef for børnehaver, grundskoler,<br />

gymnasier og fritidsklubber<br />

i Nacka kommune.<br />

Organisation og samarbejde<br />

eksternt og internt<br />

For Nackas kommunale skoler og børnehaver<br />

har vi udarbejdet en strategi, Strategi 2000, for<br />

dels at yde støtte, dels være en ledestjerne for,<br />

hvordan den enkelte leder og den enkelte medarbejder<br />

på forskellige måder kan samarbejde<br />

og lære af hinanden. Den “røde tråd” skabes<br />

ved at samtlige ledere mødes, i forskellige konstellationer,<br />

for sammen at sikre, at forudsætningerne<br />

er de rette for, at børnenes læring skal<br />

kunne udvikles fra børnehaven og op til gymnasiet.<br />

Strategi 2000 blev udarbejdet som en lærende<br />

proces. I et år arbejdede to grupper med at udvikle<br />

en strategi for børnehaverne og skolerne.<br />

Den ene gruppe bestod af samtlige resultatenhedschefer,<br />

rektorer og børnehaveledere. Den<br />

anden gruppe var en udvalgt gruppe bestående<br />

af de yngste medarbejdere fra samtlige resultatenheder.<br />

Der var således lige mange deltagere i<br />

hver gruppe, men helt forskellige aldersstrukterer.<br />

At finde frem til et fælles syn på fremtiden<br />

blev på denne måde en proces, hvor medansvar<br />

og forankring blev et middel i processen.<br />

For at konstante forbedringer skal blive en levende<br />

del af en skole, organiseres forbedringsprocessen<br />

i projekter. Et projekt er en afgrænset<br />

og tidsbegrænset del af en udvikling, der skal<br />

måles og sammenlignes. I Nacka følger samtlige<br />

projekter en gennemarbejdet projektplan,<br />

og metoden udgøres af forbedringshjulets dele,<br />

hvor fokus er på at bedømme og udvikle, analysere<br />

og igangsætte.<br />

• Hvor er vi?<br />

• Hvor skal vi hen?<br />

• Hvordan kommer vi derhen?<br />

• Hvordan ved vi, hvornår vi er der?<br />

• Hvornår er vi der?<br />

Den lærende organisation<br />

Netværk er både interne og eksterne i en lærende<br />

organisation. Fordelen med en lærende<br />

organisation er, at deltagelse ikke bare bliver<br />

en målformulering, men i endnu højere grad<br />

et redskab til at opnå resultater. Det er gennem<br />

samarbejde og erfaringsudveksling, at forbedringer<br />

opstår. Kommunen skal selv fungere<br />

som “et godt eksempel”, for at kundskab skal<br />

kunne nå ud i alle led. I Nacka kommune er<br />

der blevet skabt en kultur, der sætter kunden,<br />

medborgeren, i fokus, og hvor eksternt og internt<br />

samarbejde betragtes som den største<br />

fremgangsfaktor.<br />

Kilde<br />

Agneta Jörbeck og Sören Levén. Vinnande skola i dag och i<br />

morgon. Förlagshuset Gothia AB 2003. ISBN 91-7205-325-9.<br />

Den succesrige forbedringsproces som vi følger,<br />

er baseret på fem problematikker. Disse<br />

problematikker skaber struktur i en skoles forbedringsarbejde.<br />

70<br />

SUCCESFULDE SKOLER NU OG FREMOVER!...


FORSKELLIGHED I PRAKSIS<br />

72 <strong>SFI</strong> TEMANUMMER


BESTEMMES KOMMUNERNES<br />

INDSATS OVER FOR BORGERNE<br />

AF POLITIKERNE ELLER SAGS-<br />

BEHANDLERNE?<br />

De kommunale politikeres kontrol med sagsbehandlingen er generelt ret<br />

begrænset. Det viser foreløbige resultater af en igangværende undersøgelse.<br />

Politikerne har en vis indflydelse på nogle meget synlige former for<br />

sagsbehandling. Til gengæld har de meget begrænset indflydelse på de<br />

mere skjulte former for sagsbehandling. De foregår bl.a. bag sagsbehandlernes<br />

lukkede kontordøre og på tilsynsbesøg i marken langt fra rådhuset.<br />

Sagsbehandlernes egne holdninger påvirker på den anden side ikke blot<br />

de skjulte former for sagsbehandling, men også de synlige.<br />

SØREN C. WINTER<br />

Denne artikel bygger på en igangværende undersøgelse<br />

af kommunernes administration af<br />

integrationsloven over for flygtninge og indvandrere<br />

og af deres miljøtilsyn med landbruget<br />

(Winter 2002b; 2003). En af undersøgelsens<br />

problemstillinger er, om sagsbehandlernes adfærd<br />

i forhold til borgerne og virksomhederne<br />

afspejler kommunalpolitikernes holdninger og<br />

de bevilgede ressourcer eller i stedet afspejler<br />

sagsbehandlernes egne holdninger. Undersøgelsen<br />

viser, at sagsbehandlerne i virkeligheden<br />

er vigtige politiske beslutningstagere, og at deres<br />

indflydelse i forhold til de valgte politikere<br />

udgør et demokratisk dilemma.<br />

Omfanget af den kommunale indsats hører til<br />

de mere synlige forvaltningsformer, som politikerne<br />

har størst indflydelse på. Det drejer sig fx<br />

om sagsbehandlingstider og tilsynsfrekvenser.<br />

Men den politiske indflydelse virker ikke så<br />

meget gennem de politiske synspunkter, som<br />

kommunalbestyrelserne giver udtryk for, bl.a.<br />

i form af deres opbakning til lovgivningen.<br />

Nej, indflydelsen udøves snarere indirekte i<br />

form af den mængde personale eller administrative<br />

ressourcer, som kommunalbestyrelsen<br />

bevilger. Større bevillinger giver en større forvaltningsindsats<br />

med hurtigere sagsbehandling<br />

og større tilsynsfrekvens til følge.<br />

Nogle former for sagsbehandling påvirkes af,<br />

hvor stor politisk opmærksomhed og konflikt,<br />

der hersker i kommunalbestyrelsen omkring<br />

den pågældende lovgivning. Således får øget<br />

politisering integrations-sagsbehandlerne til at<br />

lægge mere vægt på kontrol i forhold til rådgivning<br />

og til hurtigere at skride til brug af sanktioner,<br />

når udlændinge udebliver fra sprogun-<br />

BESTEMMES KOMMUNERNES INDSATS OVER FOR BORGERNE...<br />

73


Sagsbehandlere,<br />

som er meget tolerante<br />

over for<br />

etniske minoriteter,<br />

placerer færre flygtninge<br />

og indvandrere<br />

i aktivering.<br />

dervisning eller aktivering. Desuden forøger<br />

politisering tilsyneladende gennemslagskraften<br />

af de politiske prioriteringer på sagsbehandlingen.<br />

Bag sagsbehandlernes<br />

lukkede døre<br />

Men politikerne har på mange andre områder<br />

vanskeligt ved at have indsigt i forvaltningens<br />

arbejde. Det er ikke nemt at følge med i, hvad<br />

der foregår i samspillet mellem sagsbehandlerne<br />

og klienterne. Det drejer sig bl.a. om den<br />

stil, sagsbehandleren anvender i det daglige arbejde<br />

i samspillet med borgere eller virksomheder<br />

og om sagsbehandlernes prioritering mellem<br />

rådgivning og kontrol. Men det gælder også i<br />

nogen grad forvaltningens beslutninger om,<br />

hvorvidt og hvor hurtigt der skal aktiveres eller<br />

bruges sanktioner over for borgere eller virksomheder.<br />

Det er ikke altid let at gennemskue,<br />

om der evt. findes særlige omstændigheder,<br />

der kan begrunde, at der gøres en undtagelse.<br />

Kommunalbestyrelsens politiske synspunkter<br />

– og til dels også den bevilgede personalekapacitet<br />

– påvirker i meget ringe grad disse mindre<br />

synlige forvaltningsaktiviteter.<br />

Her spiller til gengæld sagsbehandlernes egne<br />

holdninger en stor rolle for deres adfærd. Det<br />

gælder dog ikke kun de mere usynlige adfærdsformer.<br />

Selv på de synlige områder konkurrerer<br />

de med politikernes holdninger og prioriteringer.<br />

Sagsbehandlernes adfærd i forhold til borgerne<br />

præges både af, om de synes lovgivningen<br />

er rimelig i forhold til klienterne, om de<br />

vurderer, at de instrumenter, de har til rådighed<br />

i den daglige sagsbehandling, er effektive,<br />

om de har modvilje eller tolerance i forhold til<br />

deres klienter, og om de finder deres arbejdsbyrde<br />

passende eller for stor.<br />

Det kommunale selvstyre<br />

og det repræsentative<br />

demokrati<br />

Sagsbehandlernes store indflydelse på sagsbehandlingen<br />

i forhold til de valgte politikere<br />

rejser et demokratisk dilemma. I Danmark har<br />

kommunerne flere opgaver end i andre lande,<br />

og på de fleste områder overlader lovgivningen<br />

et større eller mindre råderum til kommunerne.<br />

Lovgivningen henlægger kompetencen til kommunalbestyrelsen,<br />

som dels i varierende omfang<br />

delegerer beslutningerne til forvaltningen,<br />

dels søger at lægge grænser for og påvirke dette<br />

delegerede skøn.<br />

Denne udstrakte grad af kommunalt selvstyre<br />

og de gængse forestillinger om det danske lokaldemokrati<br />

tilsiger, at forvaltningens afgørelser<br />

afspejler kommunalpolitikernes holdninger,<br />

hvis ikke indsatsen er fastlagt i lovgivningen.<br />

I det omfang kommunalpolitikerne ikke har<br />

ytret ønske om en bestemt fremgangsmåde,<br />

sætter man sin lid til, at råderummet udfyldes<br />

ved hjælp af et professionelt, fagligt skøn.<br />

Men der er vel ikke noget der tilsiger, at dette<br />

skøn bør udøves forskelligt i forskellige kommuner,<br />

hvis sagerne i øvrigt er ensartede. Klassiske,<br />

stærke professioner, som lægerne og juristerne,<br />

formodes i vidt omfang at følge fælles<br />

faglige normer, mens det måske er mere tvivlsomt,<br />

i hvilket omfang “blødere” professioner,<br />

som fx socialrådgivere, har udviklet et fælles<br />

normsæt, som kan styre adfærden.<br />

Et demokratisk dilemma<br />

Undersøgelsen viser, at kommunerne i betydeligt<br />

omfang udnytter deres råderum på integrations-<br />

og miljøområdet. For alle de undersøgte<br />

former for sagsbehandling er der store forskelle<br />

i forvaltningsadfærden mellem kommunerne i<br />

Danmark. Det faktiske råderum går undertiden<br />

videre end det legale, idet ikke alle kom-<br />

74<br />

BESTEMMES KOMMUNERNES INDSATS OVER FOR BORGERNE...


muner nødvendigvis overholder alle regler. Da<br />

integrationsloven indførtes med virkning fra<br />

1999, skulle kommunerne udarbejde en individuel<br />

handlingsplan for alle nye flygtninge og<br />

indvandrere inden for en måned. Men i begyndelsen<br />

af 2000 havde kun knap en fjerdedel af<br />

landets kommuner levet fuldt op til dette krav.<br />

Men er det politikerne eller sagsbehandlerne,<br />

der udfylder det store råderum, som kommunerne<br />

benytter sig af? Undersøgelsen viser, at<br />

selv om politikerne har en vis – især indirekte<br />

– indflydelse på nogle af de synlige forvaltningsaktiviteter,<br />

så præger sagsbehandlernes egne<br />

holdninger til lovgivningen og dens instrumenter,<br />

til målgruppen og til en passende arbejdsbyrde<br />

i høj grad sagsbehandlingen. Det gælder<br />

ikke kun de relativt usynlige, men også de mere<br />

synlige aktiviteter.<br />

I den moderne velfærdsstat med dens omfattende<br />

indgreb i borgernes og virksomhedernes<br />

liv er det nødvendigt at overlade et vist skøn til<br />

sagsbehandlerne. Lovgivningen og kommunalbestyrelsens<br />

interne regler kan ikke tage højde<br />

for de mange individuelle omstændigheder,<br />

som sagsbehandlerne møder i deres arbejde.<br />

Men eftersom sagsbehandlernes skøn i høj grad<br />

påvirkes af deres egne værdier og holdninger,<br />

må de betragtes som vigtige politiske aktører,<br />

som i høj grad konkurrerer med politikerne<br />

om indflydelse. At forvaltningens beslutninger<br />

og adfærd i så stort omfang afspejler embedsværkets<br />

egne personlige værdier, skaber således<br />

et vanskeligt demokratisk dilemma.<br />

Nogle vil måske indvende, at professionelle<br />

sagsbehandlere bør have en vis metodefrihed,<br />

men denne indvending har efter min opfattelse<br />

begrænset vægt. En metodefrihed bør vel<br />

ikke gælde beslutninger, om man skal leve op<br />

til integrationslovens krav om at aktivere flygtninge,<br />

eller om man skal trække i introduktionsydelsen,<br />

hvis en flygtning udebliver fra<br />

sprogundervisning eller aktivering uden gyldig<br />

grund. Undersøgelsen viser, at det ikke er politikernes,<br />

men sagsbehandlernes egne værdier,<br />

der forklarer forskellene på sagsbehandlingen<br />

på disse områder.<br />

Sagsbehandlernes holdninger<br />

får konsekvenser for<br />

borgerne<br />

Selv når det drejer sig om sagsbehandlernes personlige<br />

stil i forhold til målgruppen, kunne der<br />

være god grund for politikerne til at interessere<br />

sig for disse stile og søge at påvirke dem. Dels<br />

kan visse sagsbehandlerstile stride mod politikernes<br />

værdier, dels kan de have vigtige effekter<br />

på borgernes og virksomhedernes adfærd og situation.<br />

På miljøområdet er det således dokumenteret,<br />

at sagsbehandlernes anvendelse af formelle og<br />

tvangsorienterede stile har betydning for, om<br />

målgruppen overholder reglerne (May & Winter,<br />

1999, Winter & May 2001; 2002; Winter<br />

2002a). Formelle sagsbehandlere, der holder sig<br />

til reglerne frem for at være fleksible, får landmændene<br />

til at overholde lovgivningen bedre.<br />

Til gengæld opnår sagsbehandlere, som er skeptiske<br />

over for landmændene og truer dem med<br />

sanktioner, det stik modsatte resultat over for<br />

de landmænd, som ikke rigtig kender reglerne.<br />

De går tilsyneladende i baglås. Disse – relativt<br />

usynlige – stile er i vidt omfang blevet fastlagt<br />

af sagsbehandlerne selv ud fra deres egne<br />

holdninger. På integrationsområdet er sagsbehandlingens<br />

konsekvenser for integrationen af<br />

flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet i<br />

øjeblikket ved at blive undersøgt for Integrationsministeriet.<br />

Resultaterne gælder sikkert<br />

også på andre områder!<br />

Resultaterne af undersøgelsen i denne artikel<br />

har formentlig en betydelig gyldighed også på<br />

andre politiske sagområder. For det første er<br />

Dette betyder par a-<br />

doksalt nok, at de<br />

sagsbehandlere,<br />

der føler et stort<br />

arbejdspres, faktisk<br />

får mindre for hånden!<br />

BESTEMMES KOMMUNERNES INDSATS OVER FOR BORGERNE...<br />

75


Metodefrihed bør<br />

vel ikke gælde<br />

beslutninger om,<br />

hvorvidt man skal<br />

leve op til integrationslovens<br />

krav<br />

om at aktivere flygtninge,<br />

eller om man<br />

skal trække i introduktionsydelsen,<br />

hvis en flygtning<br />

udebliver fra sprogundervisning.<br />

resultaterne i vidt omfang ens for begge de to<br />

undersøgte politikområder, som ellers er meget<br />

forskellige. Integrationsområdet er et socialt<br />

serviceområde, der er præget af svage klienter<br />

med en stor efterspørgsel efter service. Derimod<br />

er miljøområdet et reguleringspolitisk område,<br />

der er præget af stærke virksomheder som målgrupper.<br />

I mange kommuner udgør landmændene<br />

således et flertal i kommunalbestyrelsen,<br />

og de fleste landmænd vil sikkert hellere vil se<br />

de tilsynsførendes hæl end deres tå.<br />

For det andet har begge politikområder en stor<br />

politisk bevågenhed, som alt andet lige skulle<br />

gøre politikerne mere interesserede i at påvirke<br />

sagsbehandlingen. Når dette ikke er lykkedes i<br />

større omfang, er der grund til at tro, at politikernes<br />

indflydelse er endnu mindre på andre<br />

områder.<br />

Sagsbehandlernes holdninger<br />

til loven, instrumenter,<br />

klienter og arbejdsbyrde<br />

Hvilke holdninger hos sagsbehandlerne er det<br />

så, der påvirker deres adfærd i forhold til borgerne<br />

og virksomhederne? Om sagsbehandlerne<br />

finder den lov, de skal administrere, rimelig i forhold<br />

til klienterne, har faktisk en vis betydning<br />

for sagsbehandlingen. På miljøområdet får en<br />

sådan holdning dem til at lægge større vægt på<br />

kontrol i forhold til rådgivning og til at skride<br />

hurtigere til at bruge sanktioner, når landmænd<br />

overtræder miljøreglerne.<br />

Desuden har sagsbehandlernes holdninger til de<br />

forskellige instrumenter, de har til rådighed i deres<br />

daglige arbejde, stor betydning for deres adfærd.<br />

Hvis de synes, at et instrument er effektivt,<br />

bruger de det, og hvis ikke, så lader de være. Hvis<br />

sagsbehandlerne på integrationsområdet mener,<br />

at det er effektivt at udarbejde de obligatoriske<br />

handlingsplaner for flygtningenes fremtid,<br />

så udarbejder de i højere grad disse planer til<br />

tiden , og de giver sig hurtigere til at trække i<br />

introduktionsydelsen, hvis klienterne udebliver<br />

fra sprogundervisning eller aktivering. Hvis<br />

sagsbehandlerne finder, at sanktioner er effektive,<br />

lægger de mere vægt på kontrol end rådgivning<br />

og bruger oftere trusler og sanktioner.<br />

Også sagsbehandlernes holdninger til målgruppen<br />

har betydning for adfærden. Sagsbehandlere ,<br />

som er meget tolerante over for etniske minoriteter<br />

(Togeby 1997; 2000), placerer færre flygtninge<br />

og indvandrere i aktivering, og de opprioriterer<br />

rådgivning på bekostning af kontrol.<br />

Tolerance er formentligt tæt forbundet med<br />

ikke-interventionistiske holdninger hos sagsbehandlere,<br />

– ja måske ligefrem med en vis berøringsangst.<br />

Endelig har sagsbehandlernes egen subjektive<br />

oplevelse af arbejdspresset betydning for deres<br />

arbejde, også når man kontrollerer for den objektive<br />

arbejdsbyrde i form af bemandingen i<br />

forhold til antallet af sager. Oplevelse af tilstrækkelige<br />

ressourcer får sagsbehandlerne til at øge<br />

indsatsomfanget, hvilket især ses på miljøområdet.<br />

Dette betyder paradoksalt, at de sagsbehandlere,<br />

der føler et stort arbejdspres, faktisk<br />

får mindre for hånden!<br />

Typer af sagsbehandling<br />

Forvaltningens adfærd kan naturligvis beskrives<br />

og måles ud fra mange forskellige dimensioner,<br />

og der findes ingen generelt accepteret måde at<br />

gøre det på. Jeg har imidlertid – i samarbejde<br />

med professor Peter J. May fra University of<br />

Washington – udviklet er begrebsapparat, der<br />

fokuserer på tre hovedformer for adfærd (May<br />

& Winter 1999; 2000).<br />

Den første hovedtype af adfærd drejer sig om<br />

myndighedshandlinger, som omhandler udstedel<br />

sen af forvaltningsakter og en evt. prioritering<br />

af indsatsen. Myndighedshandlinger kan<br />

yderligere opdeles i indsatsomfanget, valg af<br />

instrumenter (herunder fx information/vejled-<br />

76<br />

BESTEMMES KOMMUNERNES INDSATS OVER FOR BORGERNE...


ning, subsidier, sanktioner samt anden intervention<br />

som fx aktivering og opkvalificering)<br />

– samt en evt. målretning af indsatsen.<br />

På integrationsområdet er indsatsens omfang<br />

blevet målt med andelen af individuelle handlingsplaner<br />

for flygtninge og indvandrere, der<br />

er udarbejdet til tiden, mens det tilsvarende<br />

mål på miljøområdet er tilsynsfrekvensen i forhold<br />

til kommunens landbrug. På integrationsområdet<br />

belyses instrumentvalget med, hvordan<br />

sagsbehandlerne vægter kontrol i forhold til rådgivning,<br />

og hvor stor en andel af deres klienter,<br />

de har placeret i aktivering eller revalidering. På<br />

begge politikområder måles, hvor strikse sagsbehandlerne<br />

er ved at se på, hvor hurtigt og hvor<br />

kraftigt de reagerer, når en klient gentagne<br />

gange overtræder lovgivningen eller udebliver<br />

fra sprogundervisning eller aktivering.<br />

Den anden hovedtype af adfærd er sagsbehandlernes<br />

personlige stil i det daglige samspil med<br />

målgruppen. Analyser på begge politikområder<br />

har vist, at sagsbehandlerne for det første ikke<br />

er lige formelle. Formelle sagsbehandlere holder<br />

sig til love og regler og er meget konsekvente,<br />

mens uformelle sagsbehandlere i stedet er fleksible,<br />

forhandler og forsøger at påvirke holdninger.<br />

For det andet kan sagsbehandlerne være<br />

mere eller mindre tvangsorienterede. Nogle truer<br />

således med sanktioner og er skeptiske over for<br />

målgruppen, mens andre møder klienten tillidsfuldt<br />

og undgår at bruge trusler. Mens disse to<br />

stildimensioner er relevante på begge politikområder,<br />

er der på integrationsområdet desuden set<br />

på, hvor meget sagsbehandlerne involverer sig i<br />

personlig interaktion med klienterne, herunder<br />

følger op på deres sager.<br />

Endelig udgør sagsbehandlernes anvendelse af<br />

såkaldte afværgemekanismer eller mestringsstrategier<br />

en tredje hovedkategori af adfærd,<br />

som vi skal se lidt nærmere på.<br />

Sagsbehandlernes brug af<br />

afværgemekanismer<br />

Begrebet afværgemekanisme bygger på den amerikanske<br />

forsker Michael Lipskys (1980) teori<br />

om “street-level bureaucracy”. Lipsky mener, at<br />

det offentliges gade-bureaukrater – eller med et<br />

mere dansk udtryk “markarbejdere” eller “frontarbejdere”<br />

– har en afgørende indflydelse på den<br />

offentlige politik gennem den måde, hvorpå de<br />

“afleverer” denne i det direkte møde med borgerne.<br />

De har ofte et vidt skøn, som – efter<br />

Lipskys opfattelse – gør dem til de egentlige<br />

politiske beslutningstagere. Han vender således<br />

det politiske system på hovedet i forhold til det<br />

repræsentative demokratis hovedidé. Lipsky<br />

mener imidlertid, at markarbejderne – pga.<br />

ensartede arbejdsbetingelser i form af en kronisk<br />

mangel på ressourcer i forhold til de stillede<br />

krav – reagerer med en forholdsvis ensartet<br />

adfærd. De betjener sig nemlig af en række<br />

såkaldte coping- eller afværgemekanismer, som<br />

letter det daglige arbejdspres, men som – igen<br />

ifølge Lipsky – forvrider implementeringen i<br />

forhold til lovgivningen. Disse afværgemekanismer<br />

kan være rutiner, som<br />

• reducerer efterspørgslen efter sagsbehandlernes<br />

service<br />

• opprioriterer lette sager – og sager, hvor klienten<br />

selv møder op og rykker for et svar – i<br />

forhold til vanskelige sager og mere passive<br />

klienter<br />

• indfører få grove standardklassifikationer af<br />

klienter med ledsagende tommelfingerregler<br />

for håndteringen af hver af dem frem for<br />

en egentlig individuel behandling<br />

• skummer fløden, så man tager sig af de mest<br />

ressourcestærke klienter, som måske lettest<br />

kan klare sig selv, på bekostning af de svagere<br />

klienter<br />

• søger at kontrollere klienten, så sagerne kan<br />

afsluttes hurtigere og<br />

BESTEMMES KOMMUNERNES INDSATS OVER FOR BORGERNE...<br />

77


• over tid får markarbejderen til at udvikle<br />

kyniske klientopfattelser og modifi cere lovgivningens<br />

mål til lettere opnåelige mål.<br />

Med andre ord: markarbejderne kapper en hæl<br />

og klipper en tå for at klare sig gennem hverdagen!<br />

Lipsky har fokuseret på ligheden i adfærden<br />

mellem markarbejderne, men ikke interesseret<br />

sig for forskelle. Han har heller ikke tillagt<br />

markarbejdernes individuelle holdninger nogen<br />

betydning for afværgemekanismerne. Han mener<br />

desuden, at afværgemekanismerne er uundgåelige,<br />

og at de heller ikke kan afhjælpes ved at<br />

bevilge flere ressourcer. De vil blot medføre en<br />

endnu større efterspørgsel efter service.<br />

Denne undersøgelse tager afsæt i Lipskys begreb<br />

om afværgemekanismer, men videreudvikler<br />

teorien (Winter 2002b). Hvor Lipsky ser på<br />

lig heder i markarbejderes anvendelse af afværgemekanismer,<br />

ser denne undersøgelse på forskelle<br />

og forsøger at forklare disse forskelle på<br />

både miljø- og integrationsområdet. I praksis<br />

undersøges forskelle i markarbejdernes brug af<br />

afværgemekanismer ved at konstruere et indeks<br />

for hvert af de to politikområder på baggrund<br />

af sagsbehandlernes grad af enighed med en<br />

række udsagn om deres adfærd i samspillet<br />

med målgruppen.<br />

I delvis modsætning til Lipsky har denne undersøgelse<br />

fundet, at der er betydelige forskelle<br />

på sagsbehandlernes brug af afværgemekanismer,<br />

og at større personalekapacitet faktisk reducerer<br />

brugen. Selv om afværgemekanismer er<br />

relativt usynlige, er de alligevel så tæt forbundne<br />

med ressourcer, at en sådan effekt forekommer<br />

naturlig.<br />

Det er dog vigtigt at bemærke, at sagsbehandlernes<br />

subjektive oplevelse af tilstrækkelige ressourcer<br />

reducerer brugen af afværgemekanismer<br />

langt mere end den objektive administrative kapacitet.<br />

Endelig påvirker sagsbehandlernes øvrige<br />

holdninger til instrumenter og målgruppen<br />

også deres brug af afværgemekanismer. Positive<br />

vurderinger af visse instrumenter reducerer således<br />

brugen af afværgemekanismer, hvorimod<br />

såvel modvilje mod målgruppen som tolerance<br />

øger brugen.<br />

De forskellige former for adfærd, der er beskrevet<br />

ovenfor, er næppe lige synlige i forhold til<br />

politikerne. Mest synlig er indsatsomfanget,<br />

hvor der let kan udarbejdes sagsstatistik. De øvrige<br />

myndighedshandlinger udgør en mellemposition,<br />

fordi brug af sanktioner og intervention<br />

i form af aktivering nok er relativ synlig,<br />

mens de nærmere omstændigheder hos klienter,<br />

der evt. kan begrunde en undtagelse er mindre<br />

synlige. Sagsbehandlernes stile og brug af afværgemekanismer<br />

er relativt usynlige, fordi de udøves<br />

bag lukkede døre og på tilsynsbesøg fjernt<br />

fra rådhuset. Som nævnt viser undersøgelsen,<br />

at graden af synlighed – eller informationsasymmetri<br />

mellem politikere og sagsbehandlere – har<br />

stor betydning for politikernes indflydelse.<br />

Om undersøgelsen<br />

Undersøgelsen bygger på to landsdækkende<br />

spørgeskemaundersøgelser. Miljøundersøgelsen<br />

blev foretaget ved en spørgeskemaundersøgelse i<br />

1997 til de hovedtilsynsførende i kommunerne.<br />

Integrationsundersøgelsen bygger på spørgeskemadata,<br />

som PLS Rambøll A/S (2001) med<br />

mig som konsulent indsamlede i 2000 blandt<br />

sagsbehandlere og ledere i landets kommuner<br />

for Indenrigsministeriet (nu Integrationsministeriet).<br />

I de fleste kommuner er der kun en<br />

integrationssagsbehandler, mens der kan være<br />

mange i de største kommuner.<br />

Undersøgelsen i denne artikel er gennemført<br />

ved at se på, om den variation, der er i sagsbehandlernes<br />

adfærd, afspejler politikernes præferencer<br />

og bevillinger eller sagsbehandlernes egne<br />

præferencer. Det sker ved multivariate statistiske<br />

analyser, hvor effekten af en variabel kan måles,<br />

mens effekten af alle andre holdes konstant.<br />

78<br />

BESTEMMES KOMMUNERNES INDSATS OVER FOR BORGERNE...


Nogle forbehold<br />

Til sidst skal der dog nævnes nogle forbehold.<br />

For det første er de foretagne analyser foreløbige.<br />

Jeg forbeholder mig ret til at blive klogere,<br />

efterhånden som undersøgelserne skrider<br />

frem.<br />

For det andet er sagsbehandlernes holdninger<br />

blevet mere præcist og mere differentieret belyst<br />

i undersøgelsen end politikernes, hvilket<br />

kan betyde en relativ undervurdering af politikernes<br />

indflydelse.<br />

For det tredje er holdningerne hos sagsbehandlerne<br />

næppe udelukkende individuelt bestemt,<br />

men kan også i mindre omfang været påvirket<br />

af politikernes holdninger, hvilket kan give politikerne<br />

en reelt større indirekte indflydelse end<br />

målt i undersøgelsen. For det fjerde kan holdningerne<br />

hos sagsbehandlerne være præget af<br />

kollektive værdier i den lokale fagforvaltning,<br />

der er udviklet i samspillet med kollegerne. De<br />

kan også være præget af sagsbehandlernes uddannelsesmæssige<br />

og øvrige baggrund, hvilket<br />

endnu ikke er undersøgt.<br />

Endelig er integrationsundersøgelsen gennemført<br />

kun godt et år efter integrationslovens ind -<br />

førelse, hvor mange kommuner endnu kun<br />

havde meget beskedne erfaringer med opgaven ,<br />

mens kommunerne havde meget mere erfaring<br />

med miljøtilsynet med landbrug. På den anden<br />

side er der så stor overensstemmelse mellem<br />

resultaterne af de to undersøgelser, at der<br />

er grund til at fæste en betydelig lid også til<br />

integrationsundersøgelsens hovedtræk.<br />

Litteratur<br />

Lipsky, Michael (1980). Street-Level Bureaucracy. Dilemmas<br />

of the Individual in Public Services. New York: Russel Sage<br />

Foundation.<br />

May, Peter J. and Søren Winter (1999). “Regulatory Enforcement<br />

and Compliance: Examining Danish Agro-Environmental<br />

Policy.” Journal of Policy Analysis and Management 18:<br />

625-51.<br />

May, Peter J. and Søren Winter (2000). “Reconsidering Styles<br />

of Regulatory Enforcement: Patterns in Danish Agro-Environmental<br />

Inspection.” Law & Policy 22 (2): 143-73.<br />

PLS Rambøll Management (2000). Integration i praksis: Kommunernes<br />

første erfaringer med integrationsloven. Copenhagen:<br />

Indenrigsministeriet.<br />

Togeby, Lise (1997). Fremmedhed og fremmedhad i Danmark:<br />

Teorier til forklaring af etnocentrisme. Columbus.<br />

Togeby, Lise (2000). “Som man råber i skoven”. Politica 32:<br />

191-205.<br />

Winter, Søren C. and Peter J. May (2001). Motivations for<br />

Compliance with Environmental Regulation. Journal of Policy<br />

Analysis and Management 20: 675-698.<br />

Winter, Søren C. and Peter J. May (2002).“Information, Interests,<br />

and Environmental Regulation.” Journal of Comparative<br />

Policy Analysis 4 (2): 115-142.<br />

Winter, Søren C. (2002a). The Role of Enforcement and Social<br />

Norms in Shaping Deterrence. Draft paper prepared for the<br />

2002 Annual Meeting of the Law and Society Association,<br />

May 30 - June 1 in Vancouver, British Columbia. Danish<br />

National Institute of Social Research, Copenhagen, 2002.<br />

Winter, Søren C. (2002b). Explaining Street-Level Bureaucratic<br />

Behavior in Social and Regulatory Policy. Draft paper presented<br />

at the 2002 meeting of the American Political Science Association<br />

held in Boston, September 2002. Danish National<br />

Institute of Social Research, Copenhagen.<br />

Winter, Søren C. (2003). Political Control, Street-Level Bureaucrats<br />

and Information Asymmetry in Regulatory and Social<br />

Policies. Draft paper presented at the Annual Meeting of the<br />

Association for Public Policy Analysis and Management held<br />

in Washington D.C., November 6-8, 2003. Danish National<br />

Institute of Social Research, Copenhagen.<br />

SØREN C. WINTER<br />

Forskningsprofessor ved<br />

Socialforskningsinstituttet<br />

BESTEMMES KOMMUNERNES INDSATS OVER FOR BORGERNE...<br />

79


DET FAGLIGE SKØN I SOCIALT<br />

ARBEJDE MED BØRN OG UNGE<br />

Det faglige skøn i børnesager udøves forskelligt fra sagsbehandler til sagsbehandler<br />

og er sjældent baseret på sikker faglig viden. Samtidig er der<br />

et fundament af “fælles gods” i sagsbehandlernes tænkning, som heller<br />

ikke trækker i den fagligt funderede retning. Men en selvstændig udøvelse<br />

af fagligt skøn er samtidig en nødvendig forudsætning for et fantasifuldt,<br />

engageret og forpligtende socialt arbejde. Artiklen diskuterer til slut, hvor<br />

stort sagsbehandlernes selvstændige handlerum bør være.<br />

TINE EGELUND<br />

På nogle områder af socialt arbejde er det muligt<br />

i detaljer at regulere socialarbejdernes adfærd<br />

i deres direkte møde med klienten. Fx er<br />

udmåling af kontanthjælp reguleret ved lov og<br />

i eksterne og interne forskrifter. Sådanne klassiske<br />

bureaukratiske opgaver kan reguleres stramt,<br />

fordi det drejer sig om at forbinde entydige fakta<br />

korrekt med gældende regler, hvorefter ydelsen<br />

og dens omfang så at sige giver sig selv. Samtidig<br />

kan det relativt nemt kontrolleres, om<br />

sagsbehandlerne har tildelt ydelserne i overensstemmelse<br />

med reglerne. Anderledes forholder<br />

det sig med opgaver, hvor mange komplekse og<br />

flertydige faktorer skal vejes sammen i et fagligt<br />

skøn, før det kan afgøres, om en klient er berettiget<br />

til hjælp, og hvilken indsats, der i givet<br />

fald vil være den formålstjenlige. Arbejde, der<br />

forudsætter et sådant fagligt skøn, karakteriseres<br />

i almindelighed som professionelt i modsætning<br />

til bureaukratisk arbejde.<br />

Det faglige skøn<br />

Mange opgaver i socialt arbejde hviler på et fagligt<br />

skøn. Det gælder ikke mindst i det sociale<br />

arbejde med socialt dårligt stillede børn og unge.<br />

Selvom området er stærkt statsligt reguleret,<br />

kan lovgivningen ikke i detaljer fastsætte, hvad<br />

det vil sige, at et barn vokser op under risikable<br />

forhold, og man kan heller ikke regulere sig ud<br />

af, hvilke indgreb der konkret vil modsvare et<br />

barns særlige behov. Man kan naturligvis – og<br />

har gjort det – lovgivningsmæssigt fastsætte et<br />

stigende antal krav til de procedurer, der skal<br />

gennemløbes i en faglig skønsproces. Men i sidste<br />

ende beror selve afgørelsen på kundskaber,<br />

vurderinger mv. af faglig art. Det gælder både<br />

spørgsmålet om, hvor alvorlige barnets konflikter<br />

er, og hvilke indgreb som vil være formålstjenlige.<br />

Abbott (1988) beskriver den professionelle proces,<br />

hvori et fagligt skøn indgår, som en proces,<br />

80<br />

DET FAGLIGE SKØN I SOCIALT ARBEJDE MED BØRN OG UNGE


der ideelt set har videnskabeligt funderede diagnose-<br />

og løsningskategorier. Dvs. at diagnosen<br />

– hvad er der i vejen? – kan stilles på baggrund<br />

af videnskabelig kundskab, ligesom det er videnskabeligt<br />

verificeret, at de valgte løsninger<br />

og indgreb har en sandsynlighed for at afhjælpe,<br />

forbedre eller lindre problemerne. Selve<br />

det faglige skøn – “the middle game” – beskriver<br />

Abbott (ibid) som den proces, der søger at<br />

forbinde diagnose- med løsningskategorier. I<br />

realiteten foregår naturligvis mange professionelle<br />

processer ikke så velordnet som idealbilledet.<br />

I mange tilfælde er der ikke sikker viden<br />

at forankre en diagnose i. Det samme gælder<br />

løsningerne, og det er langt fra altid sådan, at<br />

en bestemt diagnose nemt kan forbindes med<br />

en bestemt løsning, snarere vil der være tale om<br />

at prøve sig frem i en “trial and error” proces.<br />

I disse tilfælde kan det faglige skøn blive en ret<br />

obskur proces, hvori erfaring, intuition, værdier,<br />

gæt, fordomme mv. indgår, og hvis grundlag<br />

vil være uhyre vanskeligt at formidle klart<br />

til andre.<br />

På usikker grund<br />

Meget taler for, at den professionelle proces i socialt<br />

arbejde med børn og unge oftest vil have<br />

denne obskure karakter. Nyere forskning om<br />

børns modstandskraft (Rutter, 1989; Werner &<br />

Smith, 1992, 2001) peger på, at det som regel<br />

vil være vanskeligt eller umuligt at forudsige et<br />

barns udvikling, selvom dets opvækst er fyldt<br />

af modgang og risici. Dvs. at det diagnostiske<br />

grundlag for bedømmelse i enkeltsager er<br />

svagt. Desuden ved man i socialt arbejde relativt<br />

lidt om, hvorvidt forskellige løsninger/behandlingsformer<br />

har sandsynlighed for at løse<br />

bestemte problemer. Interessen for behandlingsprogrammers<br />

effekter har indtil nu – i<br />

hvert fald under vore himmelstrøg – været begrænset.<br />

Dvs. at et fagligt skøn i socialt arbejde<br />

med børn og unge skal forbinde en usikker<br />

diagnosticering med usikre løsningskategorier.<br />

Man kan sige, at <strong>hele</strong> det grundlag, en professionel<br />

proces ideelt set hviler på, er vakkelvornt<br />

i dette sociale arbejde.<br />

Socialarbejdere vurderer<br />

de samme problemstillinger<br />

forskelligt<br />

Egelund & Thomsen (2002) konstaterer i en<br />

undersøgelse af sagsbehandleres vurderinger af<br />

børns risiko og af behovet for indgreb, at ens<br />

sagsforløb bliver vurderet forskelligt fra sagsbehandler<br />

til sagsbehandler. Forskellene findes<br />

både mellem socialforvaltninger og inden for<br />

den samme forvaltning. Undersøgelser fra andre<br />

nordiske lande viser det samme (Östberg,<br />

Wåhlander & Milton, 1999). Forskellene i vurderinger<br />

gælder alle aspekter af det faglige skøn:<br />

1) hvor alvorlig barnets situation anses for at<br />

være, 2) hvad der lægges vægt på i vurderingen<br />

af alvorsgrad, 3) hvilke foranstaltninger der er<br />

behov for, herunder om man finder anbringelse<br />

uden for hjemmet nødvendig, og 4) – hvis anbringelse<br />

kommer på tale – hvilken anbringelsesform<br />

der er mest hensigtsmæssig.<br />

Der er så stor variation i bedømmelserne, at det<br />

kan tyde på, at samme familie kan blive vurderet<br />

forskelligt og modtage forskellige typer<br />

af hjælp, afhængigt af hvilken sagsbehandler de<br />

tilfældigvis tildeles.<br />

Af Egelund & Thomsens (2002) undersøgelse<br />

bliver det også klart, at sagsbehandlernes vurderinger<br />

hviler på, hvad de hver især anser for<br />

normal og ønskværdig forældreadfærd, normal<br />

adfærd for børn i en given alder, normale og<br />

ønskværdige omgivelser for et barn m.v. Disse<br />

opfattelser bunder først og fremmest i praksiserfaringer<br />

fra lignende sager, intuition og personlige<br />

moralopfattelser. Det er sjældnere, at<br />

sagsbehandlerne lader sig vejlede af eksplicit<br />

professionel viden.<br />

I praksis er sagsbehandlernes autonomi således<br />

stor i valget af, hvilke former for viden, de væl-<br />

Hele det grundlag,<br />

en professionel proces<br />

ideelt set hviler<br />

på, er vakkelvornt i<br />

det sociale arbejde<br />

med børn og unge.<br />

DET FAGLIGE SKØN I SOCIALT ARBEJDE MED BØRN OG UNGE<br />

81


Ingen stiller spørgsmålstegn<br />

ved, om<br />

børn med de konflikter,<br />

der optræder<br />

i sagerne, hører<br />

hjemme under socialforvaltningens<br />

regi.<br />

ger at tage i brug i vurderingen af et barns situation.<br />

Det fremgår desuden af sagsbehandlernes<br />

gruppediskussioner (Egelund & Thomsen,<br />

2002), at det anses for legitimt at argumentere<br />

med erfaringer fra lignende sager, fornemmelser,<br />

egne moralopfattelser mv. Det anses også<br />

for legitimt at være uenige om bedømmelsen af<br />

den samme sag og komme til forskellige konklusioner<br />

om, hvad der bør ske.<br />

Fælles tankegods hos sagsbehandlerne<br />

Når sagsbehandlerne fremlægger deres argumenter<br />

i gruppediskussionerne om de enkelte<br />

sager, er der trods de markante forskelligheder<br />

i resultater en række fællestræk i argumentationerne<br />

(Egelund & Thomsen, 2002).<br />

Et væsentligt fællestræk er, at ingen stiller spørgsmålstegn<br />

ved, om børn med de konflikter, der<br />

optræder i sagerne, hører hjemme under socialforvaltningens<br />

regi. Der er således ingen diskussion<br />

om, hvorvidt et barn er forvaltningens<br />

“sag” eller “normalsystemets”, for eksempel<br />

skolens, “sag”. Alle børn med problemer af en<br />

vis tyngde accepteres uden videre som klienter.<br />

Denne enighed er overvejende uudtalt, men<br />

bliver understøttet af en markant tro på, at<br />

børn, der vokser op under vanskelige forhold<br />

(for eksempel en mors udviklingshæmning eller<br />

misbrug), på længere sigt vil udvikle alvorlige<br />

skader. Dvs. at den proces, i hvilken klientens<br />

berettigelse til organisationens ydelser<br />

bedømmes, forløber i fuldstændig enighed.<br />

Endnu et fællestræk er, at det er af afgørende<br />

betydning for vurderingen af barnets situation ,<br />

om forældrene har samme forståelse som de<br />

professionelle af barnets problemer og er villige<br />

til at samarbejde med forvaltningen. Hvis<br />

forældrene har nogenlunde samme problemforståelse<br />

som sagsbehandlerne (eller i det<br />

mindste en forståelse af, at der eksisterer problemer)<br />

og signalerer samarbejdsvilje og samarbejdsevne<br />

medfører det, at barnets situation<br />

bedømmes som mindre alvorlig og vice versa.<br />

Dvs. at en “god” klient også bedømmes som<br />

en bedre forælder, mens en “dårlig” klient som<br />

hovedregel også opfattes som en “dårlig” mor.<br />

At være en “usamarbejdsvillig” og “problemfornægtende”<br />

klient – dvs. ikke umiddelbart<br />

at leve op til systemkrav – er naturligvis ikke<br />

ensbetydende med at være en dårlig forældre.<br />

Ikke desto mindre har opfattelsen af manglende<br />

samarbejdsvilje og manglende forståelse<br />

af børnenes problemer karakter af et “trumfkort”<br />

(Backe-Hansen, 2001), hvilket vil sige<br />

et argument, der er så stærkt, at det i sig selv<br />

afgør, at sagen er alvorlig. Det vil sige, at klienternes<br />

konformitet i forhold til systemkrav<br />

bliver et kriterium for alvorsgrad i stedet for en<br />

i streng forstand faglig bedømmelse af barnets<br />

situation.<br />

Endnu et fællestræk i sagsbehandlernes vurdering<br />

er, at der ikke fokuseres på effekterne af<br />

forskellige indgreb, når man lægger sig fast på<br />

en indsatstype. Som hovedregel står valget i første<br />

omgang mellem de såkaldte forebyggende<br />

foranstaltninger (dvs. foranstaltninger der ikke<br />

indebærer anbringelse) og anbringelse uden for<br />

hjemmet, og dette valg afgøres af, hvor alvorlig<br />

sagsbehandleren vurderer barnets situation<br />

til at være. Efter dette overordnede valg argumenteres<br />

så for, hvilken forebyggende foranstaltning<br />

(for eksempel familiebehandling,<br />

“hjemmehos”, aflastning m.v.) respektive anbringelsesforanstaltning<br />

(tvang eller frivillig,<br />

familiepleje, institution m.v.), der bør udløses<br />

blandt de foranstaltninger, der er til rådighed.<br />

Detailvalget af foranstaltning ser ud til at blive<br />

truffet ud fra tidligere erfaringer fra lignende<br />

sager, sagsbehandlerens præferencer, lokalt foranstaltningsudbud<br />

m.v. Men det sker ikke ud<br />

fra en refleksion om, hvilke effekter denne foranstaltning<br />

vil få for barnet. Man kan måske se<br />

denne manglende interesse for foranstaltningernes<br />

effekter i lyset af, at det mulige foranstaltningsunivers<br />

er givet i lovgivningen.<br />

82<br />

DET FAGLIGE SKØN I SOCIALT ARBEJDE MED BØRN OG UNGE


Selvom listen over foranstaltninger ved lovændringer<br />

siden 1993 er udvidet, og selvom kommunerne<br />

selv har udbygget det lokale foranstaltningsrepertoire,<br />

er der for hver aldersgruppe for<br />

sig et begrænset antal relevante foranstaltninger<br />

til rådighed. Man kan vælge inden for dette repertoire,<br />

men man kan ikke gøre noget andet,<br />

som man måtte anse for mere effektivt. Dette<br />

fremmer næppe en nysgerrighed om foranstaltningers<br />

virkninger for klienterne. Det giver<br />

ikke mening at spørge, om ”hjemmehos” er et<br />

effektivt middel, hvis det er den mest nærliggende<br />

foranstaltning af de mulige. Og det giver<br />

heller ikke megen mening at spørge om effektiviteten<br />

af indsatser, der ikke fremgår af det<br />

mulige foranstaltningsrepertoire.<br />

Endelig skal nævnes, at et fællestræk i sagsbehandlernes<br />

argumentation er, at foranstaltningsstyrken<br />

bør optrappes, hvis “mildere” foranstaltninger<br />

ikke har de forventede virkninger, dvs.<br />

ikke afgørende forandrer familiens situation.<br />

Sagsbehandlerne argumenterer, som om foranstaltningsregistret<br />

er et kontinuum, hvor mindre<br />

indgribende foranstaltninger afløses af<br />

mere indgribende, hvis de mindre indgribende<br />

ikke har nogen virkning. Der skelnes i denne<br />

sammen hæng ikke afgørende mellem konflikter<br />

i familien, der kun kan give anledning til<br />

forebyggende foranstaltninger, og konflikter,<br />

der kan give anledning til anbringelse. En sådan<br />

lineær tænkning om foranstaltningsregistret<br />

kan dermed føre til, at problemer af en<br />

vis størrelsesorden principielt kan kvalificere til<br />

anbringelse uden for hjemmet, hvis forebyggende<br />

foranstaltninger ikke forandrer situationen<br />

væsentligt.<br />

Til trods for de åbenbare forskelligheder i sagsbehandlernes<br />

bedømmelser af børns situation<br />

og behovet for indsats, er der således også åbenbare<br />

fællestræk i den måde, de argumenterer<br />

på. Sammenfattende kan man sige, at disse fællestræk<br />

har en karakter, så der ikke rejses tvivl<br />

om, hvorvidt børn med en eller anden form<br />

for mildere eller mere graverende risikofaktorer<br />

i deres opvækst, hører hjemme i socialforvaltningens<br />

regi. Barnet defineres som børneklient.<br />

I bedømmelsen af barnets situation anvendes<br />

ofte det “hjælpekriterium”, at forældrene ikke<br />

lever op til systemets krav til en “god” klient,<br />

dvs. at barnet kan vurderes som et risikobarn,<br />

selvom viden om risikofaktorers betydning for<br />

børns udvikling er tvetydig og ikke uden videre<br />

kan bringes til anvendelse på individniveau.<br />

Endelig bidrager den lineære tænkning<br />

om foranstaltningsregistret og den begrænsede<br />

diskussion om foranstaltningernes effekter til,<br />

at alle foranstaltninger kan udløses over for<br />

dem, der anses for risikobørn.<br />

Hvor stor autonomi bør<br />

sagsbehandlere have på<br />

børneområdet?<br />

Dette spørgsmål vil aldrig kunne besvares entydigt.<br />

Svaret beror på, hvilke målsætninger man<br />

anser for de vigtigste i socialt arbejde med børn.<br />

Svarene her baseres blot på enkelte af de målsætninger<br />

som aktuelt formuleres på børneområdet.<br />

Som udgangspunkt må man sige, at en vis autonomi<br />

er en forudsætning for et fagligt skøn.<br />

Man må derfor forvente, at afgørelser, der hviler<br />

på et fagligt skøn, i et vist omfang kan falde<br />

forskelligt ud fra professionel til professionel.<br />

På den anden side er det en forventning til et<br />

fagligt skøn, at det hviler på fælles faglige standarder,<br />

dvs. på et fundament af viden om diagnosticering<br />

og effektive løsninger, der er fælles<br />

for en profession. Denne forventning får imidlertid<br />

en særlig karakter i socialt arbejde, idet<br />

både kriterier for indgreb (dvs. diagnosekategorier)<br />

og foranstaltninger (dvs. løsningskategorier)<br />

er angivet i loven (om end specielt indgrebskriterierne<br />

er angivet vagt og upræcist).<br />

Dvs. at man i socialt arbejde opererer med et<br />

politisk bundet fagligt skøn.<br />

En stor autonomi<br />

bliver i et retssikkerhedsperspektiv<br />

problematisk på<br />

børneområdet, fordi<br />

autonome vurderinger<br />

ikke primært er<br />

vejledt af i snæver<br />

forstand faglige<br />

kundskaber – eller<br />

fælles faglige standarder.<br />

DET FAGLIGE SKØN I SOCIALT ARBEJDE MED BØRN OG UNGE<br />

83


Retssikkerheden<br />

Ud fra en retssikkerhedsmålsætning er det næppe<br />

hensigtsmæssigt, at sagsbehandlere har en stor<br />

autonomi i afgørelsen af, om et barn opfylder<br />

lovens kriterier for indgreb, og hvilke indgreb<br />

af de mulige der er formålstjenlige for barnet.<br />

Det kan ikke være ønskværdigt, at den samme<br />

familie kan blive vurderet vidt forskelligt af forskellige<br />

socialarbejdere, oven i købet inden for<br />

samme forvaltning. En stor autonomi bliver<br />

i et retssikkerhedsperspektiv problematisk på<br />

børneområdet, fordi autonome vurderinger ikke<br />

primært er vejledt af i snæver forstand faglige<br />

kundskaber – eller fælles faglige standarder<br />

– men i høj grad af kulturelle, personlige og<br />

moralske synspunkter på familieliv og børneopdragelse.<br />

Den videnskabelige forankring<br />

Ud fra en socialpolitisk målsætning om at evidensbasere<br />

det sociale arbejde, er en stor autonomi,<br />

der ikke er forankret i videnskabelig<br />

kundskab, også problematisk. Her skal indskydes,<br />

at det næppe er en realistisk målsætning<br />

nogensinde fuldt ud at evidensbasere socialt arbejde.<br />

Socialt arbejde er så komplekst, at også<br />

andre kundskabsformer spiller en væsentlig<br />

rolle, herunder erfaring, intuition m.v. Det er<br />

måske mere realistisk at ønske sig, at socialt arbejde<br />

i højere grad blev evidensinspireret, dvs.<br />

ved siden af andre kundskabsformer i højere<br />

grad også blev inspireret af forskningsbaseret<br />

viden. Evidensinspireret socialt arbejde støder<br />

imidlertid ind i det problem, at dansk forskning<br />

på børneområdet indtil nu er begrænset.<br />

Den internationale forskning på området er<br />

mere omfattende, men kan vanskeligt omsættes<br />

til individniveau, og vedrører derudover andre<br />

kulturer og socialpolitiske systemer. Endnu et<br />

problem er, at det er uhyre fremmed for dansk<br />

praksis i socialt arbejde (både på organisationsog<br />

socialarbejderniveauet) at forankre arbejdet<br />

i forskningsbaseret viden. Endelig er det et<br />

problem, at de socialpolitiske rammer for det<br />

faglige skøn heller ikke er evidensbaserede. For<br />

eksempel er foranstaltningsregistret ikke fastsat<br />

med rod i dybtgående viden om foranstaltningernes<br />

effekter, og der er vel heller ikke nogen,<br />

der forestiller sig, at en politisk demokratisk<br />

proces skal eller nogensinde vil blive entydigt<br />

styret af forskningsindsigter. Selvom sagsbehandlernes<br />

autonomi kan være et problem i<br />

lyset af et ønske om et evidensbaseret socialt<br />

arbejde, er det derfor måske et endnu større<br />

problem, at grundlaget for at evidensbasere arbejdet<br />

kun delvis findes.<br />

Hvis udgifterne skal ned<br />

Den måske hyppigst formulerede målsætning<br />

på børneområdet aktuelt er et mål om at nedbringe<br />

udgifterne. Man kan ikke på forskningsmæssig<br />

grund sige noget om, hvad det betyder<br />

for udgiftspresset, at autonomien udøves, som<br />

den gør. Man vil heller ikke kunne gætte på,<br />

hvad et egentligt professionelt arbejde (for eksempel<br />

med medicinen som forbillede), hvor<br />

såvel diagnosticering som indgreb er professionelt<br />

og ikke politisk legitimeret, ville betyde<br />

for udgiftspresset. Sandsynligvis vil udgifterne<br />

være nemmest at styre politisk via strammere<br />

indgrebskriterier i lovgivningen og prækodede<br />

løsninger på centralt eller lokalt niveau. Men<br />

dette vil samtidigt kunne komme i konflikt<br />

med andre centrale målsætninger om at yde en<br />

samfundsmæssig indsats til alle socialt dårligt<br />

stillede børn og ikke blot til de allerdårligst stillede<br />

og om at vurdere komplekse behov individuelt<br />

og dybtgående. Prækodede løsninger vil<br />

også nemt kunne komme i konflikt med målsætningen<br />

om et evidensbaseret socialt arbejde.<br />

Effektiv hjælp<br />

Hvis målsætningen er at hjælpe socialt udsatte<br />

børn effektivt kan autonomien både være en<br />

hæmsko og en nødvendig forudsætning. Autonomien<br />

bliver en hæmsko, hvis den får karakter<br />

af metodefrihed, der legitimerer, at alle metoder<br />

og foranstaltninger er lige gode. Autonomi<br />

er imidlertid en nødvendig forudsætning for et<br />

fantasifuldt, engageret og forpligtende socialt<br />

84<br />

DET FAGLIGE SKØN I SOCIALT ARBEJDE MED BØRN OG UNGE


arbejde, som ikke kan frembringes via procedurer<br />

og prækodede løsninger.<br />

Litteratur<br />

Abbott, A. (1988). The system of professions – An essay on the<br />

division of expert labor. Chicago: The university og Chicago<br />

Press.<br />

Backe-Hansen, E. (2001). Rettferdiggjøring av omsorgsovertakelse.<br />

En beslutningsteoretisk analyse av barnevernstjenestens<br />

argumentasjon i en serie typiske saker om små barn. Oslo:<br />

NOVA, 2/01.<br />

Egelund, T. & Thomsen, S.A. (2002). Tærskler for anbringelse.<br />

En vignetundersøgelse om socialforvaltningernes vurderinger i<br />

børnesager. København: Socialforskningsinstituttet, 02:13.<br />

Rutter, M. (1989). Pathways from childhood to adult life.<br />

J.Child Psychol. Psychiat., Vol. 30, N0. 1, 23-51.<br />

TINE EGELUND<br />

Seniorforsker på Socialforskningsinstituttet<br />

Fil.dr.<br />

Werner, E.E & Smith, R.S (1992). Overcoming the odds.<br />

Ithaca: Cornell University Press.<br />

Werner, E.E. & Smith, R.S. (2001). Journeys from childhood<br />

til midlife. Risk, resilience and recovery. Ithaca og London:<br />

Cornell University Press.<br />

Östberg, F., Wåhlander, E. & Milton, P. (1999). Barnavårdsutredningar<br />

i sex kommuner. En vignettstudie. Stockholm:<br />

Centrum för utvärdering av socialt arbete, CUS-skrift 1999:8.<br />

DET FAGLIGE SKØN I SOCIALT ARBEJDE MED BØRN OG UNGE<br />

85


SYGEDAGPENGESAGER: HVAD GØR<br />

KOMMUNERNE OG VIRKER DET?<br />

Indsatsen med at få langtidssygemeldte fastholdt på arbejdsmarkedet<br />

eller tilbage på arbejdsmarkedet hviler i høj grad på kommunerne. Hvordan<br />

håndterer kommunerne indsatsen? Hvordan er effekterne? Og er der<br />

forskelle mellem kommunerne?<br />

JAN HØGELUND, TRINE FILGES &<br />

SØREN JENSEN<br />

Internationalt set har Danmark et meget lavt<br />

sygefravær. På trods af det positive budskab er<br />

sygefraværet kommet på den politiske dagsorden.<br />

Det skyldes formodentlig, at kommunernes<br />

udgifter til sygedagpenge er vokset i gennem<br />

90’erne, og, måske især, at der i de kommende<br />

år bliver behov for, at alle der kan arbejde,<br />

også gør det. Øget fastholdelse af langvarigt sygemeldte<br />

på arbejdsmarkedet er en af de veje,<br />

som man kan gå for at øge arbejdsudbuddet.<br />

Og her kommer man ikke uden om kommunerne,<br />

fordi den danske sygefraværspolitik i den<br />

grad hviler på kommunerne og deres indsats.<br />

På baggrund af forskellige undersøgelser belyser<br />

denne artikel, hvad kommunerne gør i sygedagpengesager,<br />

og om det virker.<br />

Lavt sygefravær kan<br />

reduceres yderligere<br />

Når det gælder kommunernes indsats synes<br />

konklusionen alt i alt at være, at de på flere<br />

områder lever op til sygedagpengelovens hensigt.<br />

De koncentrer ressourcerne om de sygemeldte,<br />

som må formodes at have en stor risiko<br />

for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.<br />

Dette gælder både med hensyn til opfølgningssamtaler,<br />

opfølgningsplaner og iværksættelse af<br />

revalidering. Samtidig viser undersøgelserne, at<br />

denne prioritering er vanskelig, og at der derfor<br />

i princippet er mulighed for, at kommunerne<br />

kan blive bedre til at foretage den. Det gælder<br />

fx i udvælgelsen af sager, hvor der skal afholdes<br />

tidlig opfølgningssamtale.<br />

Når det gælder mulighederne for en øget fastholdelse<br />

af langvarigt sygemeldte på arbejdsmarkedet,<br />

synes konklusionen for det første<br />

at være, at tidlig opfølgningssamtale virker, og<br />

at der er et potentiale i en øget brug af tidlig<br />

opfølgningssamtale. For det andet kan der muligvis<br />

opnås en øget fastholdelse ved at give arbejdsgivere<br />

bedre information om muligheder<br />

for tilskud til fx tilpasninger af arbejdsforhold,<br />

som kan medvirke til at fastholde sygemeldte<br />

på arbejdspladserne. For det tredje ser effekten<br />

af revalidering gennemgående ud til at være<br />

yderst begrænset, og der er derfor behov for at<br />

målrette brugen af revalidering.<br />

86<br />

SYGEDAGPENGESAGER: HVAD GØR KOMMUNERNE OG VIRKER DET?


Selvom sygefraværet er lavt i Danmark, peger<br />

den foreliggende viden med andre ord på, at<br />

det vil være muligt at forøge fastholdelsen og<br />

reducere sygefraværet yderligere. Resultaterne<br />

vil blive uddybet i det følgende.<br />

Kommunen: en vigtig brik<br />

i et stort puslespil<br />

En del af de personer, som bliver langvarigt<br />

syge meldt, kommer ikke i arbejde igen. I Socialforskningsinstituttets<br />

nye undersøgelse af personer,<br />

som var sygemeldt i mere end 8 uger, blev<br />

de sygemeldte interviewet i gennemsnit 18 måneder<br />

efter første fraværsdag (Høgelund, Filges<br />

og Jensen, 2003). På det tidspunkt var 62 pct.<br />

i arbejde, mens de resterende modtog en eller<br />

anden form for overførselsindkomst. Når man<br />

skal prøve at forklare, hvorfor nogle af disse<br />

langvarigt sygemeldte fastholdes, mens andre<br />

udstødes, bliver det hurtigt svært, fordi så<br />

mange aktører er involveret. Ud over den sygemeldte<br />

drejer det sig om alment praktiserende<br />

læger, speciallæger, hospitaler, revaliderings- og<br />

uddannelsesinstitutioner, AF, A-kasser, den sygemeldtes<br />

arbejdsgiver og andre arbejdsgivere,<br />

hvor den sygemeldte eventuelt kan komme i<br />

arbejde samt kommunen.<br />

På trods af de mange forskellige aktører er det<br />

danske system alligevel enkelt i den forstand, at<br />

alle trådene samles i kommunen. Det er kommunen,<br />

som udbetaler sygedagpengene, og som<br />

i forbindelse med dagpengeopfølgningen har<br />

ansvaret for, at den sygemeldte fastholdes på<br />

arbejdsmarkedet. Det er også kommunen, som<br />

administrerer andre ordninger, som kan komme<br />

på tale i forbindelse med langvarigt sygefravær.<br />

Hvis den sygemeldte ikke umiddelbart kan<br />

komme tilbage i (ordinært) arbejde er det kommunen,<br />

som visiterer til revalidering og fleksjob.<br />

Og i tilfælde, hvor den sygemeldtes arbejdsevne<br />

er så begrænset, at hverken ordinært arbejde eller<br />

et fleksjob er muligt, er det kommunen, som<br />

tilkender førtidspension.<br />

Både social- og arbejdsmarkedspolitikken er i<br />

løbet af 1990’erne blevet mere aktiv og rettet<br />

mod beskæftigelse. Det gælder også sygefraværsområdet,<br />

hvor kommunerne har fået et større<br />

ansvar og øget tilskyndelse til at undgå passiv<br />

forsørgelse. Fx blev kommunernes pligt til at<br />

følge op på sygedagpengesager fremrykket i<br />

1997 fra hver 13. uge til hver 8. uge. Det blev<br />

også præciseret, at kommunerne skulle inddrage<br />

blandt andet arbejdsgivere i opfølgningen, og at<br />

kommunerne skulle udarbejde en opfølgningsplan<br />

senest efter 6 måneders sygefravær. I løbet<br />

af 90’erne blev de statslige refusionstakster også<br />

ændret, så det blev dyrere for kommunerne at<br />

tilkende førtidspension og billigere at iværksætte<br />

aktive arbejdsmarkedsrettede tiltag som<br />

revalidering og fleksjob. Kommunernes har med<br />

andre ord fået en endnu mere central rolle i den<br />

danske sygefraværspolitik.<br />

Kommunernes sygedagpengeopfølgning<br />

Kommunerne har pligt til at følge op på alle<br />

sygedagpengesager inden for 8 uger efter første<br />

fraværsdag og herefter mindst hver 8. uge. I<br />

den forbindelse skal kommunen på grundlag af<br />

lægelige oplysninger og socialfaglige oplysninger<br />

om fx personlige ressourcer og tilknytning<br />

til arbejdsmarkedet vurdere, hvad der skal ske<br />

i sagen. Er der behov for lægelig behandling,<br />

optræning, revalidering eller andre former for<br />

hjælp? Formålet med kommunens indsats er,<br />

at den sygemeldte bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.<br />

Dagpengeopfølgningen skal ske i samarbejde<br />

med den sygemeldte og andre relevante aktører<br />

som fx egen læge, arbejdsgiver eller revalideringsinstitution.<br />

Kommunerne skal lave opfølgningen<br />

som en personlig samtale, når der<br />

er fare for, at den sygemeldte mister tilknytningen<br />

til arbejdsmarkedet. Hvis den sygemeldte<br />

ikke er særlig syg og har udsigt til at komme<br />

i arbejde igen uden hjælp, kan de nøjes med<br />

SYGEDAGPENGESAGER: HVAD GØR KOMMUNERNE OG VIRKER DET?<br />

87


at kontakte den sygemeldte pr. brev. Valget af<br />

fremgangsmåde skal sikre, at den involverede<br />

socialarbejder <strong>hele</strong> tiden er fuldt opdateret med<br />

de seneste oplysninger om klienten, samtid ig<br />

med, at sagsbehandlerne bruger deres ressourcer<br />

bedst set i lyset af, hvordan sygemeldtes situation<br />

er.<br />

Hvordan organiserer<br />

kommunerne indsatsen?<br />

Når kommunen modtager en anmodning om<br />

udbetaling af sygedagpenge visiteres sagen til<br />

en sagsbehandler, som varetager dagpengeopfølgningen.<br />

Hvordan foregår kommunernes visitation<br />

og dagpengeopfølgning? Og gør kommunerne<br />

det på samme måde?<br />

De fleste sygedagpengeafsnit benytter sig af<br />

en regel som fx personnummer, når de fordeler<br />

sager mellem afsnittets dagpengemedarbejdere.<br />

Indhentes der yderligere informationer<br />

end dem, der står i dagpengeanmodningen,<br />

beror det på et skøn baseret på den sygemeldte<br />

og dennes situation. Det er i de fleste tilfælde<br />

overladt til den enkelte medarbejder i sygedagpengeafsnittet<br />

at foretage dette skøn. Til brug<br />

for det videre sagsforløb benyttes regelstyrede<br />

visitationskategorier. Det sker for at give de<br />

ukomplicerede administrationssager til de administrative<br />

medarbejdere, mens de tunge sager<br />

med komplicerede diagnoser gives til sagsbehandlere<br />

med ekspertise i at tage sig af sådanne<br />

sager.<br />

Under opfølgningen på sagen anvender omkring<br />

halvdelen af sygedagpengeafsnittene et<br />

spørgeskema eller en checkliste, når de indhenter<br />

oplysninger om den sygemeldte. Det er med<br />

til at sikre en nogenlunde ensartet opfølgning.<br />

De andre forvaltninger gør det efter et skønnet<br />

behov i den enkelte sag. Stort set alle afsnit oplyser,<br />

at de sørger for at denne opfølgning sker<br />

hurtigt, hvis der er risiko for, at sygemeldte mister<br />

tilknytningen til arbejdsmarkedet.<br />

Brugen af eksperter er ikke særlig udstrakt og<br />

begrænser sig overvejende til lægekonsulenter,<br />

som kan være nødvendige, for at sagsbehandlerne<br />

kan forstå de lægelige aspekter i komplicerede<br />

sager. Alle sygedagpengeafsnit gør brug<br />

af lægekonsulenter. I nogle af de små kommuner<br />

benyttes også AF-konsulenter, og det kan<br />

hænge sammen med, at de ikke store nok til<br />

at have eksperter ’i huset’ med forstand på arbejdsmarkedet.<br />

Endelig laver ca. 3/4 af forvaltningerne partnerskabsaftaler<br />

med områdets virksomheder,<br />

hvori det aftales at samarbejde om at få sygemeldte<br />

personer tilbage til arbejdsmarkedet.<br />

Ifølge mange af disse forvaltninger forpligtiger<br />

det både forvaltningen og virksomhederne til<br />

at yde en indsats.<br />

På baggrund af kommunernes svar er det undersøgt,<br />

om kommunerne kan opdeles i nogle,<br />

som er bureaukratiske og holder sig til fastlagte<br />

regel og procedurer, og andre, som er mere<br />

dynamiske og baserer sig på sagsbehandlernes<br />

skøn. Det er ikke tilfældet. De fleste kommuner<br />

er hybride blandingsformer med både bureaukratiske<br />

og dynamiske træk. Det er heller ikke<br />

muligt at udskille nogen faste mønstre, når der<br />

ses på de enkelte administrative opgaver. Det<br />

er med andre ord ikke sådan, at kommunerne<br />

kan opdeles i grupper, som ligner hinanden i<br />

brugen af administrative procedurer.<br />

Ovenstående resultater stammer fra Socialforskningsinstituttets<br />

rapport om langvarigt sygefravær<br />

(Høgelund, Filges og Jensen, 2003). I<br />

undersøgelsen deltog 52 kommuner og 49 besvarede<br />

et spørgeskema om deres administration<br />

af sygedagpengesager. Svarene fra de 49<br />

kommuner er vægtet, så de kan antages at være<br />

repræsentative for landets kommuner, når de<br />

inddeles efter størrelse.<br />

88<br />

SYGEDAGPENGESAGER: HVAD GØR KOMMUNERNE OG VIRKER DET?


Kommunerne prioriterer<br />

ressourcerne hensigtsmæssigt<br />

Den nuværende sygedagpengelov lægger op til<br />

at kommunerne skal prioritere deres ressourcer.<br />

De skal sætte ind i de sager, hvor der er en risiko<br />

for, at den sygemeldte mister tilknytningen til<br />

arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at<br />

kommunernes opfølgning skal ske ved personlig<br />

samtale med den sygemeldte, når der skønnes<br />

at være behov for det. Det betyder ligeledes, at<br />

sagsbehandlerne ikke skal etablere revalidering,<br />

medmindre de skønner, at det er nødvendigt<br />

for, at den sygemeldte kan komme i arbejde. I<br />

sig selv en vanskelig opgave, fordi det ofte kan<br />

være svært på forhånd at afgøre, hvordan en<br />

sygedagpengesag udvikler sig.<br />

Spørgsmålet om kommunernes prioritering af<br />

deres ressourcer kan belyses ud fra den nævnte<br />

undersøgelse. I undersøgelsen blev der gennemført<br />

telefoninterview med 1.581 personer med<br />

en afsluttet sygedagpengesag af over 8 ugers varighed.<br />

For alle disse personer besvarede kommunerne<br />

et spørgeskema om sagsbehandlingen.<br />

Besvarelserne er efterfølgende vægtet, så<br />

de repræsenter alle langvarige sager i Danmark.<br />

Både når det gælder om at afholde opfølgningssamtale<br />

og udarbejde opfølgningsplan, prioriterer<br />

kommunerne tilsyneladende sager, hvor<br />

der må formodes at være en stor risiko for, at<br />

den sygemeldte mister tilknytningen til arbejdsmarkedet.<br />

I 65 pct. af sagerne oplyser kommunerne,<br />

at der er afholdt personlig opfølgningssamtale.<br />

I 22 pct. af sagerne er det sket inden<br />

8 uger, i 21 pct. mellem 8. uge og 13. uge efter<br />

sygemeldingens begyndelse, og i 22 pct. er opfølgningssamtale<br />

afholdt senere. Opfølgningssamtaler<br />

afholdes især med sygemeldte, som<br />

tilsyneladende har forholdsvis dårligt helbred<br />

og begrænsede ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet,<br />

dvs. sygemeldte, som har mange<br />

kontakter til sundhedssystemet, og sygemeldte<br />

som var ledige, da de blev sygemeldt, eller som<br />

mister deres ansættelse under sygemeldingen.<br />

En lignende prioritering sker ved udarbejdelse<br />

af en opfølgningsplan. Planen beskriver planlagte<br />

tiltag og målet med indsatsen, fx ordinær<br />

beskæftigelse, og den skal under alle omstændigheder<br />

være udarbejdet inden for 6 måneder.<br />

I 39 pct. af sagerne oplyser kommunerne, at<br />

der er udarbejdet en opfølgningsplan. Ligesom<br />

det er tilfældet med opfølgningssamtaler, udarbejdes<br />

opfølgningsplanerne især for sygemeldte<br />

med forholdsvis dårligt helbred og begrænsede<br />

ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet.<br />

Også god prioritering når<br />

det gælder revalidering<br />

Også når det gælder revalidering, prioriterer<br />

kommunerne tilsyneladende hensigtsmæssigt.<br />

Kommunerne overvejer revalidering i de sager,<br />

hvor det især må formodes at være relevant. I en<br />

undersøgelse af langvarigt rygsygemeldte fra 24<br />

kommuner afgrænsede man sager med behov<br />

for revalidering som sager, der varede i mere end<br />

et år, uden at den sygemeldte selv havde raskmeldt<br />

sig eller var blevet raskmeldt af kommunen<br />

(Høgelund og Modvig, 1998). I sådanne<br />

sager har kommunen drøftet og/eller iværksat<br />

revalidering i tre fjerdedele af tilfældene. I sager,<br />

hvor det ikke formodes, at det er relevant med<br />

revalidering, har kommunen drøftet revalidering<br />

i 29 pct. af sagerne og iværksat revalidering<br />

i 7 pct. af tilfældene. Der ser med andre ord ud<br />

til, at kommunerne i vidt omfang er i stand til<br />

at udvælge de relevante sager. Det understøttes<br />

af resultaterne fra en ny undersøgelse (Boll,<br />

Pedersen og Høgelund, 2003).<br />

Men der er også problemer<br />

Undersøgelsen af Høgelund, Filges og Jensen<br />

(2003) peger dog på, at der også er problemer<br />

forbundet med kommunernes prioritering. For<br />

det første ser det ud til, at ikke alle sygemeldte,<br />

De fleste kommuner<br />

er hybride<br />

blandings former<br />

med både bureaukratiske<br />

og dynamiske<br />

træk.<br />

SYGEDAGPENGESAGER: HVAD GØR KOMMUNERNE OG VIRKER DET?<br />

89


Små kommuner<br />

af holder meget<br />

oftere end store<br />

kommuner opfølgningssamtaler<br />

med<br />

langvarige sygedagpengemodtagere<br />

inden for de<br />

første 8 uger af<br />

sagen.<br />

som har krav på en opfølgningsplan inden for 6<br />

måneder, får udarbejdet en sådan plan. Blandt<br />

sager med en varighed på mere end et halvt år<br />

er der således mere end en tredjedel, hvor der<br />

ikke er udarbejdet opfølgningsplan.<br />

For det andet ser der ud til, at det kan være<br />

svært at udpege risikosager på et tidligt tidspunkt<br />

i sygemeldingen. Der er en række sager,<br />

som kommunerne tilsyneladende vurderer som<br />

ukomplicerede, og derfor i første omgang ikke<br />

afholder opfølgningssamtaler. Disse sager viser<br />

sig imidlertid efterfølgende at være risikosager<br />

med behov for arbejdsfastholdelse, idet de sygemeldte<br />

mister deres arbejde.<br />

I forlængelse heraf viser undersøgelsen for det<br />

tredje, at kommunerne kun har afholdt møde<br />

med de sygemeldtes arbejdsgivere i 5 pct. af<br />

sagerne, og i yderligere 9 pct. har kommunen<br />

kontaktet arbejdsgiveren på anden måde.<br />

Denne kontakt synes meget beskeden i betragtning<br />

af, at omkring halvdelen af de sygemeldte<br />

lønmodtagere mister deres job i forbindelse<br />

med sygemeldingen. Forklaringen kan igen<br />

være, at det er svært tidligt i sygemeldingen<br />

at identificere sager med behov for en fastholdelsesindsats.<br />

En anden forklaring kan være,<br />

at sagsbehandlerne, delvist på grund af manglende<br />

ressourcer, ikke ser det som en kerneopgave<br />

at kontakte virksomhederne. I Boll og<br />

Clausen (2003), som bygger på interview med<br />

15 langvarigt sygemeldte, deres sagsbehandlere<br />

og nogle af de virksomheder, hvorfra de blev<br />

sygemeldt, er der eksempler på sagsbehandlere,<br />

som giver udtryk for, at de ikke har ressourcer<br />

til dette arbejde. Undersøgelsen peger<br />

også på et andet skisma ved en øget kommunal<br />

kontakt til de sygemeldtes arbejdsgivere. På<br />

den ene side efterlyser nogle af de sygemeldtes<br />

arbejdsgivere en tættere kontakt til kommunen.<br />

På den anden side ønsker de sygemeldte<br />

i nogle tilfælde selv at stå for kontakten til arbejdsgiveren.<br />

Undersøgelsen peger således på,<br />

at kommunens kontakt til arbejdsgiveren kan<br />

virke stigmatiserende for de sygemeldte, som<br />

risikerer at blive “klientgjort”. Problemet er<br />

med andre ord, at det ikke er i alle sager, at det<br />

er en god ide med en særlig (hurtig) indsats. I<br />

nogle sager, fordi mange sygemeldte kommer i<br />

arbejde af sig selv, og i andre sager fordi det kan<br />

være endog skadeligt for den sygemeldte<br />

Er der forskel på kommunernes<br />

indsats?<br />

På nogle områder er der tilsyneladende forskel<br />

på den indsats, som store og små kommuner<br />

yder (Boll, Pedersen og Høgelund, 2003). Små<br />

kommuner afholder meget oftere end store<br />

kommuner opfølgningssamtaler med langvarige<br />

sygedagpengemodtagere inden for de første<br />

8 uger af sagen, ligesom små kommuner har<br />

en mindre andel af sygedagpengesager, hvor<br />

der slet ikke afholdes opfølgningssamtaler, se<br />

figuren.<br />

Figur 1<br />

Opfølgningssamtaler i sygedagpengesager opdelt<br />

efter kommunestørrelse (n=1.610)<br />

Procent af sager<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Under 8.000<br />

8-16.000<br />

16-30.000<br />

30-50.000<br />

over 50.000<br />

Kommunestørrelse<br />

Kilde: Boll, Pedersen og Høgelund (2003).<br />

Slet ikke<br />

Senere end<br />

8 uger<br />

Indenfor<br />

8 uger<br />

90<br />

SYGEDAGPENGESAGER: HVAD GØR KOMMUNERNE OG VIRKER DET?


I 38 pct. af sagerne i kommuner med under<br />

8.000 indbyggere er der gennemført opfølgningssamtaler<br />

inden for 8 uger, mens det kun<br />

er tilfældet i 18 pct. af sagerne i kommuner<br />

med over 50.000 indbyggere. Tilsvarende er der<br />

kun 28 pct. af sagerne i kommuner med under<br />

8.000 indbyggere, hvor der ikke er afholdt<br />

opfølgningssamtale, mod 44 pct. i kommuner<br />

med over 50.000 indbyggere.<br />

Til gengæld har store kommuner tilsyneladende<br />

en mere aktiv og udadvendt kontaktform over<br />

for virksomheder end små kommuner.<br />

I nogle spørgsmål er der ikke en systematisk<br />

sammen hæng med kommunestørrelse.<br />

Det gælder, når vi ser på kommunernes evne til<br />

at koncentrere revalideringsindsatsen om personer<br />

med formodet behov for revalidering (jf.<br />

ovenfor), det gælder de langvarigt sygemeldtes<br />

vurdering af kommunens indsats, og det gælder<br />

spørgsmålet om, hvor ofte de sygemeldte<br />

kommer i arbejde.<br />

Hurtig opfølgning virker<br />

Undersøgelsen af Høgelund, Filges og Jensen<br />

(2003) viser, at afholdelse af tidlig opfølgningssamtale<br />

forøger de sygemeldtes chance for at<br />

blive fastholdt hos den arbejdsgiver, som de<br />

blev sygemeldt fra. Effekten aftager imidlertid<br />

hurtigt: jo længere tid efter samtalen desto mindre<br />

er effekten. Den positive effekt af, at kommunen<br />

afholder opfølgningssamtale inden for<br />

8 uger, kan skyldes, at der tidligt i sygeforløbet<br />

opnås en afklaring af, hvornår den sygemeldte<br />

kan vende tilbage i arbejde. Denne afklaring<br />

giver arbejdsgiveren og den sygemeldte en vis<br />

sikkerhed for, at ansættelsesforholdet kan fortsættes.<br />

Dermed kan tidlig opfølgningssamtale<br />

være med til at forhindre, at arbejdsgiveren afskediger<br />

den sygemeldte. Den positive effekt<br />

kan også hænge sammen med, at opfølgningssamtalen<br />

har en motivations- eller skræmmeeffekt,<br />

som får nogle sygemeldte til at forsøge<br />

at genoptage deres arbejde tidligt, hvormed<br />

fyring undgås. Undersøgelsen tyder ikke på, at<br />

tidlig opfølgningssamtale øger de sygemeldtes<br />

sandsynlighed for, at komme i arbejde hos en<br />

ny arbejdsgiver. Tværtimod er der en tendens<br />

til, at tidlig opfølgningssamtale her har en negativ<br />

effekt. Samlet set er effekten af tidlig opfølgningssamtale<br />

imidlertid positiv.<br />

Revalidering øger ikke<br />

chancen for at komme i<br />

arbejde<br />

Kommunen kan etablere revalidering i sager,<br />

hvor der er en særlig risiko for, at den sygemeldte<br />

bliver udstødt fra arbejdsmarkedet. Det<br />

kan være i sager, hvor den sygemeldte har mistet<br />

kontakten til en arbejdsgiver, og hvor helbredsproblemer<br />

udgør en barriere for at fortsætte i<br />

samme erhverv. Revalidering kan være kurser,<br />

uddannelse, eller arbejdsoptræning med løntilskud.<br />

Internationale sammenligninger viser, at<br />

revalidering anvendes ofte i Danmark (EIM,<br />

2000; Bloch og Prins, 2001). Enkelte danske<br />

undersøgelser har belyst beskæftigelseseffekten<br />

af revalidering. I to af undersøgelserne er der<br />

taget hensyn til ikke-målte forskelle mellem<br />

dem, som deltager i revalidering og dem, som<br />

ikke gør (Filges, 2001; Høgelund og Holm,<br />

2002). Disse undersøgelser tyder på, at revalidering<br />

gennemgående ikke forøger sygemeldtes<br />

chance for at komme i arbejde. Høgelund<br />

og Holm (2002) undersøger om revalidering i<br />

form af kurser og uddannelse forøger langvarigt<br />

ryg-sygemeldtes chance for at komme i arbejde<br />

i en 5-årig periode. De finder, at chance for at<br />

komme i arbejde falder, mens de sygemeldte er<br />

under uddannelse, men stiger, når uddannelsen<br />

afsluttes. Samlet set er effekten stort set nul.<br />

Disse nedslående resultater skal dog ikke lede<br />

til, at revalidering / uddannelse helt afskrives.<br />

For det første kan revalidering hjælpe deltagerne<br />

på andre måder, fx give større livskvalitet,<br />

som ikke er direkte relevant for at komme i<br />

Det er derfor<br />

muligt, at flere<br />

sygemeldte vil<br />

kunne fastholdes<br />

i arbejde , hvis<br />

arbejdsgiverne i<br />

højere grad bliver<br />

opmærksomme på<br />

mulighederne for<br />

tilskud.<br />

SYGEDAGPENGESAGER: HVAD GØR KOMMUNERNE OG VIRKER DET?<br />

91


eskæftigelse. For det andet kan der være grupper<br />

af sygemeldte, hvor revalidering har en positiv<br />

beskæftigelseseffekt. Da den målte effekt i<br />

gennemsnit er nul, betyder det samtidig, at der<br />

også vil være sygemeldte, hvor revalidering har<br />

en negativ effekt. Dette understøttes af Filges<br />

(2001), som finder, at der er forskel på effekterne,<br />

afhængigt af blandt andet alder, etnicitet,<br />

uddannelsesbaggrund, og om revalidenderne<br />

kommer fra kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge<br />

eller sygedagpenge (hvor effekten er<br />

mindst). Det tyder således på, at revalidering<br />

virker for nogle persongrupper, men ikke for<br />

andre. Når det gælder revalidering af sygemeldte,<br />

synes der imidlertid at være brug for<br />

mere viden om effekten for forskellige grupper<br />

af sygemeldte og for forskellige former for revalidering.<br />

En sådan viden vil kunne bruges til<br />

at målrette indsatsen mod de rigtige personer<br />

og til at anvende tiltag med størst virkning.<br />

Tilpasning af arbejdsforholdene<br />

kan måske hjælpe<br />

Undersøgelsen af Høgelund, Filges og Jensen<br />

(2003) peger på, at det måske vil være muligt at<br />

fastholde flere sygemeldte på arbejdsmarkedet,<br />

hvis man forbedrer mulighederne for at tilpasse<br />

de sygemeldtes arbejdsforhold. Flere udenlandske<br />

undersøgelser – der foreligger endnu ingen<br />

danske – tyder på, at ændringer af sygemeldtes<br />

arbejdsforhold forøger de sygemeldtes integration<br />

på arbejdsmarkedet (Krause og Lund,<br />

2003). Der kan fx være tale om tilpasninger af<br />

sygemeldtes arbejdsforhold, fx ved nedsat arbejdstid,<br />

nye arbejdsopgaver og arbejde, hvor<br />

der tages særlige hensyn til den sygemeldtes<br />

helbredsproblemer.<br />

Selvom ca. halvdelen af de sygemeldte, som<br />

kommer i arbejde igen, får ændret deres arbejdsforhold,<br />

sker det tilsyneladende, uden at kommunen<br />

er involveret i nævneværdigt omfang.<br />

Som nævnt har kommunen kun været i kontakt<br />

med arbejdsgiveren i 14 pct. af sygedagpengesagerne.<br />

Hertil kommer, at tilskud til tilpasninger<br />

og hjælpemidler kun anvendes i begrænset omfang.<br />

Høgelund, Filges og Jensen (2003) finder,<br />

at kommunen kun har ydet tilskud til arbejdsredskaber<br />

i 1 pct. af sagerne og til hjælpemidler<br />

i 1 pct.. En tidligere undersøgelse giver samme<br />

resultat (Høgelund og Modvig, 1998). Den begrænsede<br />

brug af tilskud tyder på, at arbejdsgiverne<br />

ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på<br />

mulighederne for at få tilskud og vejledning<br />

om fastholdelse og integration af personer med<br />

helbredsproblemer. Det er derfor muligt, at<br />

flere sygemeldte vil kunne fastholdes i arbejde,<br />

hvis arbejdsgiverne i højere grad bliver opmærksom<br />

på disse muligheder. Tilskud og hjælp til<br />

fastholdelse kunne gøre det mere attraktivt for<br />

arbejdsgivere at fastholde den sygemeldte på<br />

arbejdspladsen frem for at afskedige.<br />

Vi mangler viden<br />

Selvom konklusionen af undersøgelserne er, at<br />

det vil være muligt at forøge fastholdelsen og<br />

reducere sygefraværet yderligere, er der imidlertid<br />

en række udfordringer, som skal overvindes.<br />

En positiv virkning af en øget brug af tidlig opfølgningssamtale<br />

forudsætter, at kommunerne<br />

kan identificere de sager, hvor det er formålstjenligt.<br />

Det vil således være spild af ressourcer,<br />

at afholde tidlig opfølgningssamtale med<br />

sygemeldte, som kommer i arbejde af sig selv.<br />

Spørgsmålet er derfor, hvordan kommunerne<br />

skal blive bedre til at identificere de sager, hvor<br />

de skal sætte tidligt ind. Også når det gælder<br />

revalidering mangler der viden. Hvilke tiltag<br />

virker bedst, og for hvilke sygemeldte har revalidering<br />

en negativ/positiv beskæftigelseseffekt?<br />

Tilsvarende problemer gør sig gældende for en<br />

øget tilpasning af sygemeldtes arbejdsforhold.<br />

Virker sådanne tiltag i Danmark? Hvilke tiltag<br />

virker bedst, og er virkningen afhængig af fx de<br />

sygemeldte helbredsproblemer og arbejde? En<br />

større viden om disse spørgsmål er nødvendig,<br />

fordi samfundet (og kommunerne) ellers vil<br />

bruge de knappe ressourcer uhensigtsmæssigt.<br />

92<br />

SYGEDAGPENGESAGER: HVAD GØR KOMMUNERNE OG VIRKER DET?


Referencer<br />

Bloch, F.S. og Prins, R. (red.) (2001)<br />

Who Returns to Work & Why? A Six-Country Study on Work<br />

Incapacity & Reintegration. New Brunswick and London:<br />

Transaction Publishers.<br />

Boll, J., Pedersen, J. G. & Høgelund, J. (2004)<br />

Langvarige sygedagpengesager. I: Bengtsson, S. m.fl.: Betydningen<br />

af kommunestørrelse for løsningen af opgaver. Resultater<br />

af analyser for strukturkommissionen. København: Socialforskningsinstituttet.<br />

(Foreløbig titel. Under udgivelse.)<br />

Boll, J. og Clausen, T. (2003)<br />

Begrænsning af sygefravær og sikring af de sygemeldtes arbejdsmarkedstilknytning.<br />

Resultater fra en kvalitativ undersøgelse i<br />

to kommuner. Arbejdspapir 4:2003. København: Socialforskningsinstituttet.<br />

JAN HØGELUND<br />

Seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet<br />

EIM (2002)<br />

Active Labour Market Programmes for people with disabilities.<br />

Fact and fi gures on use and impact. Zoetermeer: EIM Business<br />

& Policy Research.<br />

Filges, T. (2001)<br />

Revalidering – en registerundersøgelse. Arbejdspapir 14:2001.<br />

København: Socialforskningsinstituttet.<br />

Høgelund, J., Filges, T. og Jensen, S. (2003)<br />

Langvarigt sygemeldte – Langvarigt sygefravær – hvad sker der<br />

og hvordan går det? Rapport 03:20. København: Socialforskningsinstituttet.<br />

Høgelund, J. og Holm, A. (2002)<br />

Returning Long-Term Sick-Listed to Work – The Effects of education<br />

in a Competing Risk Model with Time Varying Covariates<br />

and Unobserved Heterogeneity. Working paper: 12: 2002.<br />

København: Socialforskningsinstituttet.<br />

TRINE FILGES<br />

Seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet<br />

Høgelund, J. og Modvig, J. (1998)<br />

Langtidssygemeldte med rygproblemer – en forløbsundersøglse i<br />

24 kommuner. Arbejdspapir. København: Socialforskningsinstituttet.<br />

Krause, N. og Lund, T. (2003)<br />

Return to Work i: Barling, J. and Frone, M. (eds.): The<br />

psychology of workplace safety. Washington DC: American<br />

Psychological Association.<br />

SØREN JENSEN<br />

Forskningsassistent ved<br />

Socialforskningsinstituttet .<br />

SYGEDAGPENGESAGER: HVAD GØR KOMMUNERNE OG VIRKER DET?<br />

93


DEN KOMMUNALE BESKÆF TIG EL-<br />

SESINDSATS – KAN DET GØRES<br />

BEDRE?<br />

Det store råderum i tilrettelæggelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats<br />

giver mulighed for at tilpasse indsatsen til de lokale rammevilkår.<br />

I denne artikel præsenteres nogle analyseresultater vedrørende forskelle<br />

i kommunernes indsats og i effekter af indsatsen. Resultaterne viser store<br />

regionale variationer i effekt. Det tyder på, at der er et rum for at forbedre<br />

beskæftigelsesindsatsen.<br />

HENNING BJERREGAARD BACH &<br />

LISBETH PEDERSEN<br />

Beskæftigelsesindsatsen og<br />

det kommunale selvstyre<br />

Der er i dag et betydeligt regionalt råderum<br />

for at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen. Det<br />

gælder også kommunernes indsats for at bringe<br />

kontanthjælpsmodtagere i almindelige job eller<br />

i støttet beskæftigelse. Staten yder refusion til<br />

kommunernes udgifter til beskæftigelsesindsatsen<br />

og har op gennem 90’erne brugt refusionstaksterne<br />

til at fremme en prioritering af de aktive<br />

ordninger frem for de passive. Kommunerne<br />

har imidlertid det endelige ansvar for tildelingen<br />

af sociale ydelser og for valg mellem tiltag som<br />

fx aktivering, kontanthjælp, førtidspension eller<br />

fleksjob. Desuden kan kommunerne inden for<br />

centralt fastlagte rammer bestemme beskæftigelsesindsatsens<br />

omfang og indhold.<br />

En succesfuld beskæftigelsesindsats stiller store<br />

krav til den kommunale organisering, samt evne<br />

til at prioritere og implementere indsatsen. Skal<br />

indsatsen være virkningsfuld, skal sagsbehand-<br />

lere kunne vurdere borgerens aktuelle og potentielle<br />

arbejdsmarkedsressourcer samt deres<br />

incitamenter til at være i arbejde. I den virksomhedsrettede<br />

beskæftigelsesindsats skal kommunerne<br />

ligesom AF forsøge at kvalificere de ledige<br />

til at matche virksomhedernes arbejdskraftbehov.<br />

Men de skal også bidrage til at fremme et<br />

mere rummeligt arbejdsmarked, hvor også de<br />

svagest stillede har mulighed for at få og bevare<br />

et job over længere tid. Det er derfor nødvendigt,<br />

at der i kommunerne findes medarbejdere<br />

med et godt arbejdsmarkedskendskab og<br />

en god kontakt til virksomhederne. Derudover<br />

skal den rette faglige ekspertise og de rigtige<br />

beskæftigelsestilbud være til rådighed i kommunen.<br />

I forbindelse med Strukturkommissionens arbejde<br />

har det været diskuteret, om den beskæftigelsesrettede<br />

indsats løses med størst succes i<br />

større eller mindre regionale enheder. Argumenterne<br />

for, at de større kommuner er de mest effektive,<br />

er flere: De kan have flere eksperter og<br />

94<br />

DEN KOMMUNALE BESKÆF TIG EL SESINDSATS – KAN DET GØRES BEDRE?


højere grad af specialisering inden for et fagligt<br />

felt. De har mulighed for at samle mere viden<br />

om det regionale arbejdsmarked samt om, hvilke<br />

beskæftigelsestilbud, der virker bedst for de forskellige<br />

grupper af kontanthjælpsmodtagere.<br />

Desuden vil der muligvis være et større udbud<br />

af job- og uddannelsesmuligheder, hvilket gør<br />

den nemmere at tilbyde individuelt tilpassede<br />

beskæftigelsestilbud. Endelig har de store kommuner<br />

bedre muligheder for at foretage målrettet<br />

styring og evaluering af indsatsen.<br />

Omvendt har der om de mindre kommuner<br />

været sagt, at de har en mere smidig og fleksibel<br />

beslutningsstruktur, og at de har lettere ved<br />

at sikre nærhed og dialog med borgere og virksomheder.<br />

Kommunens størrelse kan således<br />

være afgørende for den faglige bæredygtighed i<br />

beskæftigelsesindsatsen, men en lang række andre<br />

strukturelle forhold kan også spille ind.<br />

Formålet med denne artikel er at diskutere forskelle<br />

i kommunernes beskæftigelsesindsats og<br />

i effekter af indsatsen. Artiklen præsenterer i<br />

kort form de væsentligste resultater vedrørende:<br />

kontanthjælpsgruppens profil, kommunernes<br />

akti veringsindsats og effekten af denne indsats.<br />

Herunder inddrages også resultater, der vedrører<br />

forskelle mellem kommunerne af forskellig størrelse.<br />

Kan kommunestørrelse forklare eventuelle<br />

forskelle eller skal der andre forklaringer til?<br />

De svagere kontanthjælpsmodtagere<br />

Den faldende ledighed efter 1994 medførte, at<br />

også antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere<br />

blev mindre. Til gengæld blev de problemer,<br />

der fandtes i denne gruppe tydeligere, og<br />

udfordringen for den beskæftigelsespolitiske<br />

indsats større En større andel af de langvarige<br />

kontanthjælpsmodtagere havde sociale og personlige<br />

problemer, der gjorde det vanskeligt at<br />

tilbyde dem et egnet beskæftigelsestilbud og<br />

de, der blev aktiveret, hang ofte fast i systemet i<br />

den forstand, at de gik fra beskæftigelsestilbud<br />

til beskæftigelsestilbud.<br />

I en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet<br />

(Bach 2003) har man forsøgt at give<br />

en lidt mere fyldestgørende beskrivelse af de<br />

svagere kontanthjælpsmodtagere ud fra en survey<br />

blandt udvalgte kommuner. Undersøgelsen<br />

omfatter kontanthjælpsmodtagere, som har<br />

været offentligt forsørgede i størstedelen af de<br />

sidste 4 år.<br />

Undersøgelsen viste, at godt 80 pct. i denne<br />

gruppe var uden en erhvervsuddannelse, og<br />

omkring halvdelen havde aldrig været i arbejde.<br />

Kommunerne vurderede, at omkring 60 pct.<br />

ville blive frasorteret af virksomhederne i en<br />

ansættelsessituation, alene fordi de manglede<br />

kompetencer som motivation, initiativ, mødestabilitet,<br />

samarbejdsevne etc. Blandt de mest fremherskende<br />

mangelfulde personlige kompetencer<br />

pegede kommunerne på: proble mer med<br />

personlig fremtræden, psykisk skrøbelighed og<br />

gældsproblemer. Derudover har mange problemer<br />

med familie og socialt netværk. Omkring<br />

en fjerdedel af gruppen af svagere kontanthjælpsmodtagere<br />

har nedsat arbejdsevne pga.<br />

fysisk sygdom eller nedslidning.<br />

Gennemgående er det de samme typer af problemer,<br />

der findes blandt kontanthjælpsmodtagerne<br />

i små og store kommuner. Dog synes<br />

der at være en større andel kontanthjælpsmodtagere<br />

med fysiske helbredsproblemer og diagnosticerede<br />

psykiske lidelser i de store end i de<br />

små kommuner.<br />

Hvad gør kommunerne for<br />

kontanthjælpsmodtagerne?<br />

Hovedinstrumenterne i aktiveringsindsatsen<br />

blev fra 1994 og frem: Jobtræning på private eller<br />

offentlige arbejdspladser, uddannelse, og individuel<br />

jobtræning. Kontanthjælpsmodtager ne<br />

blev især tilbudt individuel jobtræning i form<br />

DEN KOMMUNALE BESKÆF TIG EL SESINDSATS – KAN DET GØRES BEDRE?<br />

95


Der er en tendens<br />

til, at aktivering har<br />

de største beskæftigelseseffekter<br />

i<br />

de store kommuner<br />

med over 100.000<br />

indbyggere og<br />

mindst i de mindste<br />

kommuner med op<br />

til 20.000 indbyggere.<br />

af såkaldte kommunale beskæftigelsesprojekter.<br />

Per 1.7.2003 er lovgrundlaget for den aktive<br />

beskæftigelsesindsats ændret, så hovedredskaberne<br />

nu er ”virksomhedspraktik” og ”løntilskud”<br />

sammen med ”vejledning og opkvalificering”.<br />

De evalueringer, der er foretaget af<br />

indsatsens virkninger, er imidlertid alle foretaget<br />

før januar 2002 og knytter sig således til den<br />

tidligere lovgivning.<br />

I perioden 1995-1999 blev omkring 30 pct. af<br />

kontanthjælpsmodtagerne aktiveret i beskæftigelsesprojekter,<br />

25 pct. i offentlig jobtræning, 14<br />

pct. i privat jobtræning, 20 pct. i uddannelsesaktivering<br />

og resten i andre typer af aktivering.<br />

Denne fordeling varierer kun lidt med kommunestørrelse.<br />

Den mest markante afvigelse er,<br />

at kommuner med mellem 50.000 og 100.000<br />

indbyggere i noget højere grad benytter sig af<br />

privat jobtræning (21 pct.) (Graversen, 2004).<br />

Sammenligning med andre analyser peger dog<br />

på, at denne sammensætning ikke er konstant<br />

over tiden (Beskæftigelsesministeriet, 2003).<br />

Der er betydelig forskel på, hvor meget kommunerne<br />

vælger at aktivere kontanthjælpsmodtagerne.<br />

Blandt de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere<br />

varierer andelen fra 20 til<br />

80 pct. mellem kommuner inden for samme<br />

amt. Forskellen kan ikke umiddelbart forklares<br />

med forskelle i kommunestørrelse. En tilsvarende<br />

variation finder man i kommunernes aktivering<br />

af de langvarigt offentligt forsørgede.<br />

For denne gruppe synes der at være en mindre<br />

aktiveringsgrad i de større kommuner (Beskæftigelsesministeriet,<br />

2003)<br />

Fra Socialforskningsinstituttets kommuneundersøgelse<br />

vedrørende de svagere kontanthjælpsmodtagere<br />

ved vi, at der er indholdsmæssig<br />

forskel i de tilbud, som de små og store kommuner<br />

giver. Hovedparten af kommuner (ca.<br />

3 ud af 4) kombinerer erhvervsrettede og socialt<br />

orienterede indsatser for kontanthjælpsmodtagere<br />

med sociale problemer. Men omkring<br />

hver fjerde inddrager ikke virksomheder<br />

i arbejdet med disse kontanthjælpsmodtagere.<br />

Blandt disse kommuner er der en overvægt af<br />

de mindre kommuner (Beskæftigelsesministeriet,<br />

2003)<br />

De 14 største kommuner skønner, at knapt 40<br />

pct. af de svagere kontanthjælpsmodtagere deltager<br />

i tilbud, der tager hånd om deres personlige<br />

problemer, mens denne andel er på ca. 70<br />

pct. i de øvrige kommuner. Der er ligeledes en<br />

mindre andel af dem med fysiske helbredsproblemer,<br />

der modtager særlige tilbud i den forbindelse<br />

i de store kommuner.<br />

Store kommuner synes til gengæld at have bedre<br />

kapacitet til at planlægge og evaluere indsatsen.<br />

Der er således en langt større andel af de store<br />

kommuner, der fastsætter målbare mål (45 pct.<br />

mod 12 pct.) og foretager en systematisk opfølgning<br />

på målene (36 pct. mod 12 pct.). Til<br />

gengæld anvender sagsbehandlerne ikke disse<br />

opgørelser og evalueringer i større udstrækning<br />

i de største kommuner.<br />

Jobtræning i private virksomheder virker bedst<br />

Socialforskningsinstituttet har målt effekterne<br />

af kontanthjælpsmodtageres deltagelse i forskellige<br />

aktiveringstyper ved at sammenligne,<br />

i hvilket omfang deltagerne modtager overførselsindkomster<br />

før og efter aktiveringsforløbet<br />

(Graversen og Weise, 2001, Bach, 2002). Den<br />

anvendte metode tager i nogen grad højde for<br />

kontanthjælpsmodtagernes arbejdsmarkedsressourcer.<br />

Omfanget af offentlig forsørgelse måles ved den<br />

såkaldte overførselsgrad. Overførselsgraden er<br />

den andel af en given periode, hvor en person<br />

modtager offentlig forsørgelse, fx kontanthjælp,<br />

arbejdsløshedsdagpenge, aktiveringsydelser, orlovsydelser,<br />

sygedagpenge eller revalideringsydelser.<br />

Værdien af overførselsgraden kan ligge<br />

mellem 0 og 100. Hvis en person slet ikke<br />

modtager offentlig forsørgelse i en periode, er<br />

96<br />

DEN KOMMUNALE BESKÆF TIG EL SESINDSATS – KAN DET GØRES BEDRE?


overførselsgraden 0, og hvis der modtages offentlig<br />

forsørgelse gennem <strong>hele</strong> perioden, er<br />

overførselsgraden 100.<br />

De fleste typer af aktiveringsforløb for kontanthjælpsmodtagere<br />

mindsker deltagernes afhængighed<br />

af offentlig forsørgelse, men der er<br />

dog betydelig forskel på effekternes størrelse.<br />

Jobtræning i private virksomheder er det aktiveringsinstrument,<br />

der har den største effekt.<br />

Deltagelse i denne aktiveringstype reducerer<br />

gennemsnitligt set overførselsgraden med 16<br />

procentpoint, hvilket svarer til, at omfanget af<br />

offentlig forsørgelse mindskes med knap 2 måneder<br />

per år. Det er dog kun ca. hvert tiende<br />

aktiveringsforløb, der består af privat jobtræning,<br />

og effekterne af de øvrige aktiveringstyper<br />

er væsentlig mindre.<br />

Den mest udbredte form for aktivering af kontanthjælpsmodtagere<br />

er aktivering på beskæftigelsesprojekter.<br />

Deltagelse i denne aktiveringstype<br />

mindsker overførselsgraden med godt 3<br />

procentpoint, svarende til ca. 11/2 uge per år.<br />

Det er kun ca. en femtedel af effekten ved jobtræning<br />

i en privat virksomhed.<br />

Et andet ofte benyttet aktiveringsinstrument er<br />

individuel jobtræning på en offentlig arbejdsplads.<br />

Denne form for aktivering reducerer<br />

deltagernes overførselsgrad med godt 6 procentpoint,<br />

hvilket svarer til ca. 3 uger per år.<br />

Det eneste aktiveringsinstrument, der ikke har<br />

en positiv effekt, er uddannelsesaktivering på<br />

daghøjskoler. At undervisning på en daghøjskole<br />

ikke reducerer deltagernes overførselsgrad<br />

kan hænge sammen med, at daghøjskoler ofte<br />

anvendes som indledning til et længerevarende<br />

aktiveringsforløb eller til afklaring af deltagernes<br />

fremtidige beskæftigelses- eller uddannelsessituation.<br />

Uddannelsesaktivering på daghøjskoler<br />

kan således evt. muliggøre, at senere aktiveringsforløb<br />

giver det størst mulige udbytte.<br />

Sammenhæng mellem kommunestørrelse<br />

og beskæftigelseseffekt<br />

ikke påvist<br />

I forbindelse med strukturkommissionens arbejde<br />

har både Socialforskningsinstituttet og<br />

Beskæftigelsesministeriet analyseret kommunale<br />

forskelle i effekten af beskæftigelsesindsatsen<br />

I analyserne opdeles kommunerne i 6 størrelseskategorier.<br />

Socialforskningsinstituttets analyser viser, at<br />

der er en tendens til, at aktivering har de største<br />

beskæftigelseseffekter i de store kommuner<br />

med over 100.000 indbyggere og mindst i de<br />

mindste kommuner med op til 20.000 indbyggere.<br />

Der er dog ikke meget markante forskelle<br />

mellem kommunerne, og konklusionen holder<br />

kun som en gennemsnitsbetragtning for al aktivering<br />

i sin helhed. Ser man eksempelvis alene<br />

på privat jobtræning for de 25-59 årige finder<br />

man, at kommuner aktiverer med varierende<br />

succesrate, men der er ikke nogen umiddelbart<br />

forklarlig sammenhæng mellem kommunestørrelse<br />

og beskæftigelseseffekt. Analysen viser<br />

desuden, at privat jobtræning er det aktiveringsredskab,<br />

der inden for alle 6 kommunestørrelser<br />

virker bedst (Graversen, 2004).<br />

Beskæftigelsesministeriet har foretaget en tilsvarende<br />

analyse på lidt nyere, men til gengæld<br />

mindre fuldstændige data. I denne finder man<br />

også store forskelle på beskæftigelseseffekten af<br />

aktivering blandt samtlige kommuner. Resultaterne<br />

af indsatsen svinger mellem en negativ<br />

effekt på ca. 10 pct., hvor den aktiveredes evne<br />

til selvforsørgelse altså formindskes efter indsatsen,<br />

til en positiv effekt på op mod 40 pct.<br />

Selv mellem nabokommuner i samme amt kan<br />

der være store forskelle. Disse analyser viser<br />

også, at der kan være en tendens til at effekterne<br />

er størst i de største kommuner, men der<br />

er ikke nogen meget tydelig sammenhæng mellem<br />

kommunestørrelse og beskæftigelseseffekt<br />

(Beskæftigelsesministeriet, 2003)<br />

Blandt de arbejdsmarkedsparate<br />

kontanthjælpsmodtagere<br />

varierer andelen<br />

der aktiveres fra 20<br />

til 80 pct. mellem<br />

kommuner inden for<br />

samme amt.<br />

DEN KOMMUNALE BESKÆF TIG EL SESINDSATS – KAN DET GØRES BEDRE?<br />

97


Rum for forbedring<br />

Analyserne peger på, at der kan være en tendens<br />

til at de store kommuner præsterer de bedste<br />

resultater i beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere,<br />

men der er ikke en tydelig<br />

sammenhæng mellem kommunestørrelse og<br />

indsatsens effekt. Den mest solide konklusion<br />

er derfor, at der er store forskelle i indsatsen og<br />

i indsatsens effekt. Vores viden om, hvad der<br />

resulterer i positive effekter er ret begrænset.<br />

De hidtidige analyser peger på, at de større<br />

kommuner i lidt mindre grad tager hånd om<br />

de svagere kontanthjælpsmodtageres personlige<br />

eller helbredsmæssige problemer, ligesom<br />

de i mindre grad aktiverer gruppen. Omvendt<br />

er de mere aktive i den virksomhedsrettede<br />

indsats og bruger flere ressourcer på at sætte<br />

mål for indsatsen og evaluere dens virkninger.<br />

På dette område synes de store kommuner derfor<br />

at være klædt bedre på til at imødekomme<br />

de nye krav i beskæftigelsespolitikken.<br />

Alle analyser peger på, at privat jobtræning virker<br />

bedst, men vi ved ikke med sikkerhed, hvilke<br />

barrierer der hindrer en større brug af dette aktiveringsredskab.<br />

Vi har endnu til gode at se resultaterne<br />

af de nye regler om virksomhedspraktik,<br />

hvorefter praktikanter nu må udføre arbejde,<br />

som ellers normalt bliver udført som lønnet arbejde.<br />

Både den her nævnte og tidligere undersøgelser<br />

fra Socialforskningsinstituttet har peget<br />

på, at kontakten mellem kommuner og virksomheder<br />

kan intensiveres. Når det ikke sker, kan<br />

det skyldes ressourcemangel i kommunerne og<br />

forventninger om, at det vil være vanskeligt at<br />

overtale virksomhederne til at tage endnu flere,<br />

men måske mindre egnede jobtræningspersoner.<br />

Det kan også skyldes, at indsatsen ikke har<br />

tilstrækkelig høj politisk prioritet, eller at den<br />

nødvendige faglige kapacitet ikke er til stede.<br />

Endelig kan der være årsager, der skal søges hos<br />

de såkaldte markarbejdere, der i sidste ende står<br />

for den konkrete implementering af indsatsen.<br />

Markarbejderens adfærd i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen<br />

har vi endnu ikke megen<br />

forskningsbaseret viden om, men emnet analyseres<br />

nærmere i et netop igangsat forskningsprojekt<br />

på Socialforskningsinstituttet.<br />

Det store råderum i tilrettelæggelsen af den<br />

kommunale beskæftigelsesindsats giver mulighed<br />

for at tilpasse indsatsen til de lokale rammevilkår.<br />

Variationen i indsatsens effekt tyder<br />

imidlertid på, at der er et væsentligt rum for<br />

forbedring, men vi kan desværre ikke på nuværende<br />

tidspunkt sige noget præcist om, hvor<br />

der især skal sættes ind for at øge effekten.<br />

En succesfuld indsats, hvor de lediges kvalifikationer<br />

bruges og udvikles bedst muligt og i<br />

overensstemmelse med arbejdsmarkedets kvalifikationsbehov,<br />

stiller imidlertid mangfoldige<br />

krav til kommunerne.<br />

98<br />

DEN KOMMUNALE BESKÆF TIG EL SESINDSATS – KAN DET GØRES BEDRE?


Litteratur<br />

Bach, Henning Bjerregaard (2003): Svagere grupper af kontanthjælpsmodtagere.<br />

Resultater fra en survey blandt udvalgte<br />

kommuner. Socialforskningsinstituttet. (Under udgivelse)<br />

Bach, Henning Bjerregård (2002): Kontanthjælpsmodtageres<br />

aktivering og arbejdsudbud. Socialforskningsinstituttet. Rapport<br />

02:3.<br />

Beskæftigelsesministeriet (2003): Beskæftigelsesministeriets<br />

sektoranalyse til Strukturkommissionen.<br />

Graversen, Brian Krogh (2004): Effekter af aktiveringsindsatsen<br />

over for kontanthjælpsmodtagere – Har kommunestørrelsen<br />

betydning? I: Bengtsson, S. m.fl.: Betydningen af kommunestørrelse<br />

for løsningen af opgaver. Resultater af analyser for<br />

strukturkommissionen. København: Socialforskningsinstituttet.<br />

(Foreløbig titel. Under udgivelse.)<br />

LISBETH PEDERSEN<br />

Forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet<br />

Graversen, Brian Krogh & Weise, Hanne (2001): Effekter af<br />

aktiveringsindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Socialforskningsinstituttet.<br />

Arbejdspapir 2:2001.<br />

Harsløf, Ivan & Brian Krogh Graversen (2000): Kommunernes<br />

aktiverings og revalideringsindsats. Arbejdspapir. Socialforskningsinstituttet.<br />

Madsen, Per Kongshøj & Lisbeth Pedersen (red.) (2003):<br />

Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken. Socialforskningsinstituttet.<br />

Rapport 03:13.<br />

HENNING BJERRE-<br />

GAARD BACH<br />

Seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet<br />

DEN KOMMUNALE BESKÆF TIG EL SESINDSATS – KAN DET GØRES BEDRE?<br />

99


ORGANISATORISKE BARRIERER<br />

FOR AT FÅ HANDICAPPEDE I<br />

BESKÆFTIGELSE<br />

Den generelle beskæftigelsespolitiske debat orienterer sig i stigende grad<br />

mod etableringen af et én-strenget system for beskæftigelsesindsatsen.<br />

Det er måske ikke nogen dårlig idé. Resultater fra en ny undersøgelse af<br />

beskæftigelsesindsatsen over for personer med handicap antyder i hvert<br />

fald, at der er store forskelle på, hvor gode kommuner og Arbejdsformidling<br />

er til at samarbejde og til at udnytte <strong>hele</strong> den vifte af lovgivningsmæssige<br />

muligheder, der er for at hjælpe handicappede med at få eller beholde<br />

et arbejde.<br />

THOMAS CLAUSEN<br />

Hvilken rolle spiller organisatoriske faktorer for<br />

kvaliteten og effektiviteten af sociale serviceydelser?<br />

Det er et af de spørgsmål, som belyses i<br />

dette temanummer, og som denne artikel tager<br />

afsæt i.<br />

Beskæftigelsesindsatsen over for personer med<br />

handicap har sit udgangspunkt i to forskellige<br />

systemer. På den ene side varetager kommunerne<br />

den del af indsatsen der orienterer sig<br />

mod gruppen af personer, der som følge af handicap<br />

har vanskeligt ved at varetage et fuldtidsarbejde<br />

– flexjobordningen. På den anden side<br />

har Arbejdsformidlingen bl.a. ansvaret for den<br />

del af lovgivningen, der sigter mod at løse handicaprelaterede<br />

problemer, der knytter sig til<br />

udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner – den<br />

personlige assistanceordning.<br />

De konkrete målgrupper for de to foranstaltninger,<br />

der er nævnt oven for, lader sig ikke<br />

umiddelbart afgrænse i forhold til hinanden.<br />

Hvorvidt en persons handicaprelaterede problemer<br />

i arbejdssituationen bedst afhjælpes gennem<br />

et flexjob eller gennem en personlig assistanceordning<br />

beror således på en konkret<br />

vurdering. Derfor er det vigtigt, at sagsbehandlerne<br />

i kommunerne og i Arbejdsformidlingen<br />

er opmærksomme på de muligheder, der eksisterer<br />

i det ’andet’ system. Det er især vigtigt,<br />

at de kommunale sagsbehandlere er opmærksomme<br />

på de foranstaltninger, der administreres<br />

af Arbejdsformidlingen, dels fordi det er<br />

kommunerne, der varetager sygedagpengeområdet<br />

(se også artiklen om sygedagpengesager),<br />

dels fordi kommunerne er den instans, som<br />

virksomhederne primært henvender sig til i<br />

forbindelse med helbredsrelaterede problemer<br />

blandt medarbejderne.<br />

Hvad er problemet?<br />

Man skulle således forvente, at der var etableret<br />

faste kommunikationskanaler og samarbejdsre-<br />

100<br />

ORGANISATORISKE BARRIERER FOR AT FÅ HANDICAPPEDE I BESKÆFTIGELSE


lationer mellem kommuner og Arbejdsformidlingen<br />

med henblik på at inddrage det ’andet’<br />

system i de sager, hvor det er relevant. Det<br />

kunne fx være i forbindelse med at få langvarigt<br />

sygemeldte integreret på arbejdsmarkedet<br />

igen, hvis de har pådraget sig en varig funktionsnedsættelse<br />

under sygdomsforløbet. Der er<br />

imidlertid ikke etableret et sådant formaliseret<br />

samarbejde mellem kommuner og Arbejdsformidling,<br />

og graden af kontakt mellem de to<br />

systemer varierer fra kommune til kommune,<br />

alt afhængigt af om de relevante kommunale<br />

sagsbehandlere er opmærksomme på mulighederne<br />

i Arbejdsformidlingen eller ej.<br />

Det kan betyde at kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen<br />

varierer fra kommune til kommune så<br />

handicappede borgere i forskellige kommuner<br />

ikke tilbydes de samme beskæftigelsesmæssige<br />

foranstaltninger, der kan bidrage til at de kan<br />

opnå eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.<br />

Opsplitningen af beskæftigelsesindsatsen<br />

over for personer med handicap kan ifølge en ny<br />

undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet således<br />

medføre et vist tilfældighedspræg i sagsbehandlingen<br />

på området. Herudover indebærer<br />

den administrative opsplitning af beskæftigelsesindsatsen,<br />

at brugerne, dvs. personerne med<br />

handicap og virksomhederne, oplever systemet<br />

som værende komplekst og fragmenteret. Det<br />

kan udgøre en barriere for virksomhedernes<br />

motivation for at integrere eller fastholde medarbejdere<br />

med handicap. 1<br />

En højere grad af samordning af sagsbehandling<br />

og beskæftigelsesindsats i kommunerne og<br />

Arbejdsformidlingen – evt. gennem etableringen<br />

af et én-strenget system for beskæftigelsesindsatsen<br />

– må således forventes at bibringe en<br />

højere grad af ensartethed i sagsbehandlingen<br />

på tværs af kommunerne og øge brugervenligheden<br />

af systemet.<br />

Ligebehandlingsprincippet<br />

Beskæftigelsesindsatsen over for personer med<br />

handicap tager sit udgangspunkt i ligebehandlingsprincippet.<br />

En central komponent i ligebehandlingsprincippet<br />

er den sociale model for<br />

handicap, der er funderet i en sondring mellem<br />

det at have en funktionsnedsættelse og det at<br />

have et handicap. Ligebehandlingsprincippet<br />

fordrer således, at personer med funktionsnedsættelser<br />

skal kompenseres for deres funktionsnedsættelser<br />

på en sådan måde, at funktionsnedsættelsen<br />

ikke begrænser deres muligheder<br />

for at indgå i forskellige samfundsmæssige aktiviteter<br />

– som fx arbejdslivet – på lige fod med<br />

deres ikke-funktionshæmmede medborgere.<br />

Målsætningen med ligebehandlingsprincippet<br />

er således at hindre, at funktionsnedsættelsen bliver<br />

til et aktivitetsbegrænsende handicap.<br />

Ud fra den sociale model for handicap kan der<br />

således ikke formuleres en entydig sammenhæng<br />

mellem grad af funktionsnedsættelse og<br />

grad af handicap i arbejdssituationen. Fx kan<br />

en dårlig ryg udgøre et invaliderende handicap i<br />

arbejdssituationen, såfremt der ikke tages højde<br />

for de arbejdsmæssige begrænsninger, som den<br />

dårlige ryg indebærer, mens fx en blind person<br />

gennem en effektiv kompensationsindsats kan<br />

sættes i stand til at fungere på lige fod med sine<br />

seende kolleger. I denne optik anskues et handicap<br />

således som et situationsbestemt fænomen,<br />

og det betyder, at handicappende begrænsninger,<br />

fx i arbejdssituationen kan gøres til genstand<br />

for handling – dvs. en kompenserende<br />

foranstaltning. Ud fra en konkret vurdering<br />

af den enkelte persons behov orienterer kompensationsindsatsen<br />

sig således mod at tilpasse<br />

arbejdstid, arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber<br />

på en sådan måde, at arbejdssituationen<br />

modsvarer den enkelte handicappede persons<br />

forudsætninger for at udføre sit arbejde.<br />

ORGANISATORISKE BARRIERER FOR AT FÅ HANDICAPPEDE I BESKÆFTIGELSE<br />

101


Arbejdsformidlingens<br />

handicapkonsulenter<br />

er imidlertid<br />

af den opfattelse,<br />

at de kommunale<br />

sagsbehandlere ikke<br />

altid er opmærksomme<br />

på samarbejdsmulighederne<br />

og mulighederne i<br />

Arbejdsformidlingssystemet,<br />

og at der<br />

er stor forskelle i<br />

opmærksomheden<br />

fra kommune til<br />

kommune.<br />

Kompensationsmulighederne<br />

i lovgivningen<br />

Omkring 20 procent af den danske befolkning<br />

– dvs. ca. 700.000 personer – i alderen 16 til<br />

64 år vurderer ifølge tal fra Danmarks Statistik,<br />

at de har et handicap eller et længerevarende<br />

helbredsproblem. Af disse er 58 procent<br />

i beskæf tigelse, 8 procent er arbejdsløse, mens<br />

35 procent står uden for arbejdsstyrken. Personer<br />

med handicap står således til rådighed for<br />

arbejdsmarkedet i et markant lavere omfang<br />

end ikke-handicappede, hvilket antyder, at der<br />

er et behov for en særlig beskæftigelsesindsats<br />

over for personer med handicap for at sikre<br />

denne gruppes muligheder for at opnå eller bevare<br />

en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.<br />

Der findes i social- og arbejdsmarkedslovgivningen<br />

flere muligheder for at kompensere personer<br />

med funktionsnedsættelser. Lov om aktiv<br />

socialpolitik, der administreres af kommunerne,<br />

indeholder gennem flexjobordningen muligheden<br />

for at kompensere personer, der som følge af<br />

deres funktionsnedsættelse har vanskeligheder<br />

med at varetage et fuldtidsarbejde. I 2003 var<br />

der etableret omkring 24.000 flexjob. Herudover<br />

har kommunerne mulighed for at bevilge<br />

særlige hjælpemidler og støtte til indretning af<br />

arbejdspladsen til personer, der indsluses på arbejdsmarkedet<br />

fra kontanthjælpssystemet.<br />

For forsikrede arbejdstagere og ledige er mulighederne<br />

for særlige hjælpemidler og støtte til<br />

indretning af arbejdspladsen tilgængelige i Lov<br />

om en aktiv beskæftigelsesindsats, der administreres<br />

af Arbejdsformidlingen. Herudover er der i<br />

Lov om kompensation til handicappede i erhverv<br />

gennem den personlige assistanceordning mulighed<br />

for at kompensere personer med handicap,<br />

der har vanskeligt ved at udføre bestemte<br />

arbejdsfunktioner. Der kan ifølge lovgivningen<br />

tildeles personlig assistance efter behov, dog<br />

maksimalt 20 timer om ugen. I 2002 var der<br />

kun etableret godt 2.300 personlige assistanceordninger.<br />

Den personlige assistanceordning<br />

kan tilkendes personer, der er ansat i såvel normale<br />

som særlige ansættelsesvilkår.<br />

Der findes således flere forskellige lovgivningsmæssige<br />

muligheder for at kompensere personer<br />

med handicap i arbejdssituationen. De sagsbehandlere<br />

fra Arbejdsformidling og kommuner,<br />

der er blevet interviewet i forbindelse med Socialforskningsinstituttets<br />

undersøgelse, anlægger<br />

en generelt positiv vurdering af det samlede<br />

lovgrundlag for beskæftigelsesindsatsen. Flere<br />

af sagsbehandlerne påpeger imidlertid også, at<br />

den administrative opsplitning af de forskellige<br />

kompensationsordninger kan indebære en<br />

risiko for, at den samlede vifte af kompensationsmuligheder<br />

i social- og arbejdsmarkedslovgivningen<br />

ikke bringes i spil, når behovene for<br />

kompensation til den enkelte person skal afklares.<br />

Den organisatoriske opsplitning af beskæftigelsesindsatsen<br />

over for personer med handicap<br />

indebærer således, at det lovgivningsmæssige<br />

potentiale ikke realiseres i den aktuelle organisering<br />

af beskæftigelsesindsatsen. Mekanismerne<br />

bag denne problemstilling vil blive uddybet i<br />

det følgende.<br />

Samarbejdet mellem<br />

Arbejdsformidlingen<br />

og kommunerne<br />

Det er således centralt for Arbejdsformidlingen<br />

og kommunerne at etablere et gensidigt kendskab<br />

til og samarbejde omkring de kompensationsmuligheder<br />

der administreres i de to systemer<br />

for bedst muligt at integrere eller fastholde<br />

personer med handicap på arbejdsmarkedet.<br />

I de tilfælde hvor der etableres et samarbejde<br />

på tværs af de to systemer, har alle de interviewede<br />

sagsbehandlere fra kommuner og Arbejdsformidlingen<br />

gode erfaringer med samarbejdet.<br />

Sagsbehandlerne vurderer således, at der<br />

i nogle typer af sager er et godt samspil mellem<br />

de muligheder, der findes i kommunalt regi og<br />

102<br />

ORGANISATORISKE BARRIERER FOR AT FÅ HANDICAPPEDE I BESKÆFTIGELSE


de muligheder, der findes inden for Arbejdsformidlingens<br />

ansvarsområde. Arbejdsformidlingens<br />

sagsbehandlere på handicapområdet<br />

(handicapkonsulenter) er imidlertid af den opfattelse,<br />

at de kommunale sagsbehandlere ikke<br />

altid er opmærksomme på samarbejdsmulighederne<br />

og mulighederne i Arbejdsformidlingssystemet,<br />

og at der er store forskelle i opmærksomheden<br />

fra kommune til kommune, hvilket<br />

det forholdsvis lave antal etablerede personlige<br />

assistanceordninger også antyder. En af AF’s<br />

handicapkonsulenter beskriver i det følgende<br />

citat en høj personaleomsætning i kommunerne<br />

som en af årsagerne til det manglende<br />

samarbejde mellem AF og kommunerne:<br />

Problemet det er, at der er meget stor udskiftning<br />

og omdirigering af opgaver ude i kommunerne.<br />

Så selvom jeg har været på en kommune og holde<br />

et oplæg i en uge, så kan jeg godt risikere, at et<br />

kvartal efter, så er det nogen andre sagsbehandlere,<br />

der sidder der. Og hvis de så ikke kender til<br />

lovgivningen, så går der selvfølgelig et stykke tid<br />

inden jeg når derud.<br />

En anden af Arbejdsformidlingens handicapkonsulenter<br />

fremsætter en mere strukturelt orienteret<br />

forklaring på, at det ikke i alle tilfælde lykkes<br />

at etablere samarbejde mellem kommunerne og<br />

Arbejdsformidlingens handicapkonsulenter:<br />

Det er ikke sikkert, at det kun er noget med information,<br />

tror jeg. Jeg tror også, det er noget med<br />

strukturer. Altså, jeg tror, at det er et problem [...],<br />

at der er en kommune, og der er en arbejdsformidling.<br />

Hvis man sidder i en kommune, så har<br />

man øje for de kommunale muligheder, og så kan<br />

det være svært for en kommune at få øje på, at der<br />

fi ndes altså også nogle muligheder i Arbejdsformidlingssystemet<br />

på det her område.<br />

En tredje handicapkonsulent vurderer , at det<br />

vil være relevant at undersøge mulighederne<br />

for en øget formalisering af samarbejdet mellem<br />

kommuner og Arbejdsformidlingen i forbindelse<br />

med en afklaring af beskæftigelsesmulighederne<br />

for personer med handicap:<br />

Men det, jeg synes står mest klart, det er, at hvis<br />

man skal folde en problematik ordentligt ud omkring<br />

en persons fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet,<br />

så kunne det måske handle om, at der<br />

skulle foregå en større grad af samarbejde. [...] Så<br />

jeg mener, at den rigtige udfoldning bør være et<br />

mere formaliseret samarbejde mellem de to sektorer<br />

[kommuner og Arbejdsformidlingen].<br />

Konsekvensen af et sådan manglende samarbejde<br />

og manglende kommunal orientering mod mulighederne<br />

i Arbejdsformidlingssyste met kan fx<br />

være, at en person, der oplever vanskeligheder<br />

med at varetage konkrete arbejdsfunktioner, tilkendes<br />

et flexjob uden at mulighederne for at<br />

etablere en personlig assistanceordning har været<br />

inddraget i afklaringen af sagen, som et eventuelt<br />

supplement eller alternativ til flexjob.<br />

Ser vi på virksomhedernes opfattelse, efterlader<br />

undersøgelsen et indtryk af, at de oftest opfatter<br />

kommunerne som den relevante instans at rette<br />

henvendelse til, når der opstår helbreds- eller<br />

handicaprelaterede problemer hos en medarbejder.<br />

Det indebærer, at en kommunal viden<br />

om kompensationsmulighederne i Arbejdsformidlingen<br />

er central for at kunne henvise til<br />

de mest relevante kompensationsmuligheder.<br />

En tillidsrepræsentant fra en privat virksomhed,<br />

der i kraft af sit sociale engagement er i<br />

kontakt med en del kommuner, har imidlertid<br />

ikke erfaring med, at kommunerne aktivt<br />

inddrager Arbejdsformidlingen i afklaringen af<br />

kompensationsbehovet hos medarbejdere med<br />

handicap:<br />

Den der AF-model, jeg ved ikke hvorfor, men det<br />

er jo ikke kun os, der ikke bruger den. Det er der<br />

jo så at sige ikke nogen, der gør. [...] Hvis kommunerne<br />

gik over og sagde, at det her det må AF<br />

sgu’ blandes ind i, jamen, så tror jeg at man kunne<br />

få et bredere samarbejde, og så er det jo kun en<br />

ORGANISATORISKE BARRIERER FOR AT FÅ HANDICAPPEDE I BESKÆFTIGELSE<br />

103


Flere af de interviewede<br />

personaleansvarlige<br />

har givet<br />

udtryk for en vis<br />

forvirring omkring<br />

arbejdsdelingen mellem<br />

Arbejdsformidlingen<br />

og kommunerne<br />

i forbindelse<br />

med kompensationsindsatsen.<br />

person mere, man skal have med om det runde<br />

bord. Og der er det jo nemt at få plads til en person<br />

mere.<br />

På trods af de gode erfaringer, der er høstet i<br />

samarbejdsrelationen mellem Arbejdsformidlingens<br />

handicapkonsulenter og de kommunale<br />

jobkonsulenter, efterlader undersøgelsen imidlertid<br />

et indtryk af, at omfanget af samarbejdet<br />

mellem Arbejdsformidlingen og kommune i<br />

forbindelse med beskæftigelsesindsatsen varierer<br />

fra kommune til kommune. Den organisatoriske<br />

opsplitning af myndighedsforpligtelsen<br />

i forhold til de forskellige kompensationsmuligheder<br />

i lovgivningen kan således forringe<br />

kvaliteten af beskæftigelsesindsatsen over for<br />

personer med handicap, hvis ikke alle relevante<br />

muligheder i de to systemer afprøves.<br />

Der lader derfor til at være behov for en øget<br />

grad af samordning for at sikre en mere ensartet<br />

sagsbehandling på tværs af de enkelte kommuner<br />

og AF-regioner.<br />

Samarbejdet mellem<br />

virksomheder og offentlige<br />

myndigheder<br />

Både personaleansvarlige på virksomheder og<br />

personer med handicap opfatter systemet omkring<br />

det rummelige arbejdsmarked som komplekst<br />

og vanskeligt at overskue. En personaleansvarlig<br />

fra en offentlig virksomhed beskriver<br />

denne problemstilling i det følgende citat:<br />

Interviewer: I hvor høj grad samarbejder I med<br />

Arbejdsformidlingens handicapkonsulenter og andre<br />

konsulenter inden for området?<br />

En gang imellem. Nogle gange, så er det jævnligt<br />

og andre gange, så går der lang tid imellem. Men<br />

vi har kontakt. [...] Jeg synes, at de gør det godt,<br />

og at vi har et godt forhold til dem, men en gang<br />

imellem, så kunne man godt ønske sig at der var<br />

lidt mere koordinering på det.<br />

Interviewer:. Opfatter du systemet som overskueligt?<br />

Nu er der efterhånden sket nogle forenklinger<br />

på regelområdet, og hvis man også kunne få en<br />

forenkling på aktørområdet, så kunne det måske<br />

hjælpe på det. [...] Det er fi nt, at man har forenklet<br />

lovgivningen, men nu er det jo så bare de<br />

samme aktører, der render rundt med den samme<br />

lovgivning, og det kan næsten virke endnu mere<br />

forvirrende.<br />

En anden personaleansvarlig udtrykker en lignende<br />

holdning til en forenkling på aktørområdet<br />

i beskæftigelsesindsatsen over for personer<br />

med handicap.<br />

Der ligger masser af gode muligheder i det her.<br />

Der er rigtig mange ressourcer i det, men der er<br />

bare ikke nogen koordination imellem dem. [...]<br />

Så det er i hvert fald en af mine kampe som organisationsmand,<br />

det er at prøve at samle alle de<br />

her gode kræfter i et enstrenget system.<br />

Oplevelsen af et fragmenteret og komplekst system<br />

omkring beskæftigelsesindsatsen er et gennemgående<br />

tema i materialet fra undersøgelsen<br />

af beskæftigelsesmulighederne for personer med<br />

handicap. Flere af de interviewede personaleansvarlige<br />

har, på linje med nogle af de interviewede<br />

personer med handicap, givet udtryk<br />

for en vis forvirring omkring arbejdsdelingen<br />

mellem Arbejdsformidlingen og kommunerne i<br />

forbindelse med kompensationsindsatsen<br />

Både på virksomhederne, i kommunerne og i<br />

Arbejdsformidlingen samt i gruppen af personer<br />

med handicap er der således udtrykt ønsker<br />

om en forenkling at systemet omkring<br />

beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap.<br />

Brugerne af systemet – virksomhederne<br />

og personer med handicap – finder, at en mere<br />

samordnet eller helt integreret model vil forbedre<br />

deres muligheder for at manøvrere i forhold<br />

til systemet, mens de sagsbehandlere, der<br />

104<br />

ORGANISATORISKE BARRIERER FOR AT FÅ HANDICAPPEDE I BESKÆFTIGELSE


er engagerede i kompensationsindsatsen fi nder,<br />

at en mere samordnet organisering vil forbedre<br />

deres muligheder for at implementere en aktiv<br />

linje i social- og arbejdsmarkedspolitikken. En<br />

af Arbejdsformidlingens handicapkonsulenter<br />

udtrykker det på denne måde:<br />

Det er et samspil af ordningerne, der er meget<br />

vigtigt, uanset om det er arbejdsmarkedsmæssige<br />

foranstaltninger eller sociale foranstaltninger eller<br />

det er overenskomstmæssige foranstaltninger. Og<br />

[...] det, som man i ministeriet [...] er i færd med,<br />

nemlig at sammenskrive et én-strenget system, det<br />

mener jeg, er det eneste rigtige. For uanset om<br />

en person i dag er kontanthjælpsmodtager, eller<br />

vedkommende er sygedagpengemodtager eller A-<br />

kassemedlem, det bør jo være fuldstændig ligegyldigt.<br />

Det må handle om job, og det må handle<br />

om handicap. [...] Og jeg tror, at det vil gavne<br />

ganske meget i arbejdet, at det nu bliver ét sted,<br />

at virksomhederne kan henvende sig.<br />

sted og dermed gøre systemet omkring beskæftigelsesindsatsen<br />

mere overskueligt, set ud fra<br />

brugernes synsvinkel.<br />

For det tredje antyder undersøgelsen endnu en<br />

mulig effekt af en mere samordnet beskæftigelsesindsats.<br />

Virksomhederne i undersøgelsen<br />

oplevede nemlig færre problemer, end de havde<br />

ventet i forbindelse med ansættelse eller fastholdelse<br />

af medarbejdere med handicap, og på<br />

baggrund af disse erfaringer forholdt de sig positivt<br />

til at ansætte flere personer med handicap<br />

på virksomheden. Dette resultat antyder, at et<br />

mere overskueligt system for beskæftigelsesindsatsen<br />

over for personer med handicap ikke<br />

alene kunne få flere virksomheder til at benytte<br />

systemet, men også sætte en god spiral i gang,<br />

fordi virksomhederne gennem gode erfaringer<br />

med handicappede medarbejdere på arbejdspladsen<br />

må forventes at være interesserede i at<br />

gentage succesen.<br />

Perspektiver<br />

Udviklingen af et én-strenget system omkring<br />

beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap,<br />

som der også lægges op til i Lov om en<br />

aktiv beskæftigelsesindsats, kan således bidra ge<br />

til at eliminere de problemstillinger, der er blevet<br />

diskuteret ovenfor. For det første må en<br />

mere samordnet organisering af beskæftigelsesindsatsen<br />

forventes at danne grundlag for et<br />

mere ensartet og effektivt samarbejdsmønster<br />

mellem Arbejdsformidlingen og kommunerne<br />

samt øge opmærksomheden omkring den samlede<br />

vifte af kompensationsmuligheder, der<br />

findes i lovgivningen.<br />

For det andet må man forvente, at udviklingen<br />

af et én-strenget system bidrager til at målrette<br />

beskæftigelsesindsatsen i forhold til de behov,<br />

som aktuelle og potentielle brugere – virksomheder<br />

og personer med handicap – har. En sådan<br />

organisering kan imødekomme muligheden for<br />

at samle information om relevante tilbud på ét<br />

ORGANISATORISKE BARRIERER FOR AT FÅ HANDICAPPEDE I BESKÆFTIGELSE<br />

105


Litteratur<br />

Clausen, T, J. Greve Pedersen & B. M. Olsen<br />

(2003) Barrierer for handicappedes beskæftigelsesmuligheder.<br />

Arbejdspapir 15:2003. København :<br />

Socialforskningsinstituttet.<br />

Arbejdspapiret bliver i revideret form udgivet<br />

som <strong>SFI</strong>-rapport. Der er endnu ikke fastsat en<br />

dato for udgivelsen.<br />

THOMAS CLAUSEN<br />

Forskningsassistent ved<br />

Socialforskningsinstituttet<br />

Note:<br />

1. Jf. Clausen et al, 2003. Undersøgelsen orienterer sig ikke<br />

specifikt mod en vurdering af forskelle i kommunernes<br />

effektivitet eller strategier i forhold til beskæftigelsesindsatsen<br />

for personer med handicap. Undersøgelsen har<br />

imidlertid givet anledning til nogle overvejelser vedrørende<br />

den aktuelle organisering af beskæftigelsesindsatsen<br />

over for personer med handicap, og det er således disse<br />

overvejelser, der danner baggrunden for denne fremstilling<br />

106<br />

ORGANISATORISKE BARRIERER FOR AT FÅ HANDICAPPEDE I BESKÆFTIGELSE


SOCIAL FORSKNING udgives af Socialforskningsinstituttet<br />

for at orientere om resultaterne af instituttets arbejde.<br />

Abonnement på de ordinære numre er gratis og kan tegnes på<br />

e-mail: library@sfi.dk eller ved henvendelse til:<br />

Socialforskningsinstituttet<br />

Herluf Trolles Gade 11<br />

DK-1052 København K<br />

Tlf. 33 48 08 00. Fax 33 48 08 33<br />

E-mail: sfi@sfi.dk<br />

www.<strong>SFI</strong>.dk<br />

Elektronisk abonnement kan tegnes på www.sfi.dk.<br />

Redaktion: Dette temanummer er redigeret af Ulla Dyrborg,<br />

Ivan Thaulow, Lisbeth Pedersen og Ove Karlsson (ansvarshavende)<br />

Henvendelser og forespørgsler bedes rettet til Ove Karlsson,<br />

e-mail ok@sfi.dk<br />

ISBN-nr.: 87-7487-739-9<br />

ISSN-nr.: 0908-0031<br />

Oplag: 1.200<br />

Grafisk tilrettelæggelse og produktion. KPTO a/s<br />

Tryk: Phønix Trykkeriet A/S<br />

Foto: BAM<br />

Pris: 85,00 kr. inkl. moms.<br />

Socialforskningsinstituttets publikationer kan frit citeres med<br />

tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser<br />

til eller gengiver Socialforskningsinstituttets publikationer,<br />

bedes sendt til instituttet.<br />

108


Social Forskning<br />

Temanummer, januar 2004<br />

85,00 kr. inkl. moms<br />

ISSN 0908-0031<br />

ISBN 87-7487-739-9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!