En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

ea.energianalyse.dk
  • No tags were found...

En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

Figur 2: Holstebro’s CO 2-emission (Mt) i 2007 og i de to fremtidsscenarier.Samlet omkostningsvurderingDer er foretaget økonomiske vurderinger af konsekvenserne ved de to fremtidsscenarier i 2025.Vurderingen er gennemført ved at vurdere forskellen i investeringerne i de forskellige tiltag mellemde to scenarier. Hermed er der ikke specifikt beregnet økonomi for de tiltag der er éns i scenarierne,herunder reducerede affaldsmængder og etablering af Måbjerg BioEnergi.Samlet set vurderes de analyserede ClimateCircle tiltag (forskellen mellem de to scenarier), atmedføre udgifter på ca. 96 mio. kr. årligt, men samtidigt genereres indtægter/besparelser på ca.122 mio. kr. I alt vurderes gennemførelsen af ClimateCircle scenariet således at give en samletgevinst på ca. 26 mio. kr. i forhold til reference scenariet.Det skal understreges, at der er betydelig usikkerhed forbundet med at vurdere eksempelvis omkostningernetil elbesparelser. Ligeledes er varmebesparelsesomkostningerne meget følsommeoverfor, hvorvidt energirenoveringerne gennemføres som et led i øvrig renovering.Samlet omkostningsvurdering (mio. kr.), 2025 UdgifterIndtægter/besparelserSamletomkostningVarmebesparelser, husholdninger og handel/service 11,2 12,9 -1,7Elbesparelser, hushold. 2,2 5,2 -2,9Elbesparelser industri, handel/service 4,6 10,4 -5,8Procesenergibesparelser industri 8,9 12,0 -3,0Fjernvarmeudvidelse 5,3 6,7 -1,4Vindkraftudbygning 63,6 74,9 -11,3SUM 95,8 121,9 -26,1Figur 3: Samlet omkostningsvurdering for ClimateCircle scenariet 2025.11

More magazines by this user
Similar magazines