En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

ea.energianalyse.dk
  • No tags were found...

En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

esparelsestiltagene faktisk kan gennemføres som en del af den løbende renovering. Er renoveringstaktenfor langsom, kan det blive relevant med en forcering på visse områder.El- og brændselsbesparelserDette afsnit belyser omkostningerne ved at gennemføre elbesparelser og besparelser på industriensprocesvarme.I Danmark har der været igangsat mange forskellige virkemidler til at fremme besparelser herunderafgifter, mærkningsordninger, pålæg til energiselskaber om at fremme energibesparelsersamt en Elsparefond. Virkemidlerne kan f.eks. grupperes efter, om de er økonomiske, normativeeller informative.Figur 31: Virkemidler til at fremme energibesparelser /Ea Energianalyse m.fl. ”En vej til flere og billigere energibesparelser– Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter”, 2008/.Mange virkemidler til at fremme elbesparelser vurderes at være omkostningseffektive – dvs. atomkostningen til at gennemføre besparelsen er lavere end den gevinst, der opnås i form af lavereenergiforbrugsomkostning for forbrugeren.Reguleringen sker i dag i høj grad på EU-niveau f.eks. via Eco-design direktivet, der fastsættergrænseværdier for konkrete produkters energiforbrug f.eks. standby-forbrug (tværgående for enlang række produkter), digitale modtagerbokse, lyskilder, TV, husholdnings køle- og fryseskabe,elmotorer og cirkulationspumper. En analyse foretaget under Det Internationale Energiagenturpeger på, at der er ingen eller meget små ekstraomkostninger ved at producere mere energieffektiveapparater /”Do energy saving appliances cost more?”, IEA, 2006/.Omkostningen ved at gennemføre additionelle besparelser vil i høj grad afhænge af, hvilke virkemidlerder anvendes til at fremme besparelser.Energiselskabernes spareomkostningerSom et estimat for omkostningerne, er der set nærmere på de erfarede omkostninger, som energiselskabernehar haft i forbindelse med gennemførelsen af den spareindsats, de er blevet pålagt37

More magazines by this user
Similar magazines