13.07.2015 Views

Beregning og tilskrivning af rente - Danske Bank

Beregning og tilskrivning af rente - Danske Bank

Beregning og tilskrivning af rente - Danske Bank

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnB E R E G N I N G O G T I L S K R I V N I N G A F R E N T E I D A N S K E B A N K– F O R B R U G E R EGælder fra den 1. november 2009Her kan du læse, hvordan Danske Bank beregnerog tilskriver rente på dine konti i banken.1 RenteberegningPå de fleste konti beregner vi rente hver dag.Beregningen er baseret på antallet af kalenderdage,medmindre andet er aftalt.Når vi beregner rente, tager vi udgangspunkt irentedatoen for den enkelte indbetaling ellerudbetaling.Rentedatoen er den bankdag, hvor en bevægelsepå din konto påvirker beregningen af renten.Lørdage, søn- og helligdage, Grundlovsdag, juleaftensdagog nytårsaftensdag samt dagen efterKristi himmelfartsdag er ikke bankdage.1.1.1 BetalingskontiEn betalingskonto er en konto til betalingstransaktioner.En lønkonto er f.eks. en betalingskonto,mens en børneopsparing ikke er enbetalingskonto.Ved kontantindbetalinger er rentedatoensamme bankdag som indbetalingen. Hvis duf.eks. sætter kontanter ind på en betalingskontotirsdag, er denne tirsdag ogrentedatoen.Ved indbetalinger med check i danske kronertrukket på et dansk pengeinstitut er rentedatoenligeledes samme bankdag som indbetalingen.Ved indbetalinger med kort, herunder dankorteller Visa/Dankort, er rentedatoen den bankdag,vi modtager beløbet.har bestemt, hvilken dato beløbet skal indsættespå modtagers konto, f.eks. ved overførsler af løn,overførsler af offentlige ydelser og leverandørbetalinger,er rentedatoen den bankdag, beløbetindsættes på modtagers konto.Ved overførsler i danske kroner mellem egnekonti i Danske Bank i Danmark er overførselsdagenrentedatoen for begge konti.Reglerne om renteberegning ved overførslerfra udlandet, overførsler fra danske pengeinstitutteri anden valuta end danske kroner, indbetalingmed check i anden valuta end danskekroner, samt check trukket på et udenlandskpengeinstitut står i Priser og vilkår for udenlandskeoverførsler til og fra Danmark samtoverførsler i anden valuta end i DKK i Danmark– forbrugere.1.1 Rentedato ved indbetalingerVed indbetalinger gælder forskellige regler altefter, om der er tale om indbetaling på en betalingskontoomfattet af lov om betalingstjenestereller en anden type konto.Ved overførsler i danske kroner fra danske pengeinstitutterer rentedatoen den bankdag, vi modtagerbeløbet.Ved overførsler i danske kroner mellem konti iDanske Bank i Danmark, hvor afsender af beløbet1.1.2 Andre kontiVed kontantindbetalinger er rentedatoen denførste bankdag efter indbetalingen. Hvis duf.eks. sætter kontanter ind på en konto en onsdag,er torsdagen rentedato.2009.09.15. Side 1 af 3 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnVed indbetalinger med check i danske kronertrukket på et dansk pengeinstitut er rentedatoenligeledes første bankdag efter indbetalingen.Ved indbetalinger med kort, herunder dankorteller Visa/Dankort, er rentedatoen den førstebankdag efter indbetalingen.Ved overførsler i danske kroner fra danskepengeinstitutter, er rentedatoen den bankdag,vi modtager beløbet.Ved overførsler i danske kroner mellem konti iDanske Bank i Danmark, hvor afsender af beløbethar bestemt, hvilken dato beløbet skal indsættespå modtagers konto, f.eks. ved overførsler af løn,overførsler af offentlige ydelser og leverandørbetalinger,er rentedatoen den bankdag, beløbetindsættes på modtagers konto.Ved overførsler i danske kroner mellem egnekonti i Danske Bank i Danmark er overførselsdagenrentedatoen for begge konti.Reglerne om renteberegning ved overførslerfra udlandet, overførsler fra danske pengeinstitutteri anden valuta end danske kroner, indbetalingmed check i anden valuta end danskekroner, samt check trukket på et udenlandskpengeinstitut står i Priser og vilkår for udenlandskeoverførsler til og fra Danmark samtoverførsler i anden valuta end i DKK i Danmark– forbrugere.1.2 Rentedato ved udbetalingerNår du hæver på en konto, herunder ved overførsel,er rentedatoen den samme bankdag, du hæverbeløbet. Hæver du f.eks. en onsdag, er denneonsdag ogrentedatoen.Når du køber med kort eller hæver penge – f.eks.med dankort i pengeautomater – er rentedatoenden dag, vi modtager transaktionen. Det vil somudgangspunkt være samme dag, som købet ellerhævningen er foretaget. Hvis den dag, vi modtagertransaktionen, ikke er en bankdag, vil rentedatoenvære den førstkommende bankdag.Udsteder du en check, er rentedatoen den bankdag,hvor checken modtages i Danske Bank elleret andet pengeinstitut.Reglerne om renteberegning ved overførsler tiludlandet, overførsler til danske pengeinstitutter ianden valuta end danske kroner og udbetalingmed check i anden valuta end danske kroner ståri Priser og vilkår for udenlandske overførsler tilog fra Danmark samt overførsler i anden valutaend i DKK i Danmark – forbrugere.1.3 Specielle kontobevægelser og kontoformerVi beregner rente efter særlige rentedatometoder,når det drejer sig om indbetalinger medpostanvisning, handel med værdipapirer og rente,udtræk og udbytte af værdipapirer samt enkelteandre særlige ind- og udbetalinger.For ind- og udlån i fremmed valuta kan der gældesærlige metoder ved beregning af renten og fastsættelseaf rentedatoen.Du kan få nærmere oplysninger om de særligemetoder for beregning af rente i banken.1.4 Valørmæssige overtrækRentedatoen på indbetalinger er ofte bankdagenefter indbetalingen. Hæver du derfor penge på din2009.09.15. Side 2 af 3 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavnkonto samme dag, der indbetales på kontoen, kander opstå et såkaldt valørmæssigt overtræk. Detvil sige, at udbetalingen får rentedato dagen førindbetalingen. Sådanne valørmæssige overtrækskal du ikke betale rente af.2 Tilskrivning af renteHvis ikke andet er bestemt for den enkelte kontogælder følgende.2.1 IndlånVi tilskriver indlånsrente hvert år pr. den 31.december. Se dog nedenfor om indlånskonti medovertræk.2.2 UdlånVi tilskriver udlånsrente kvartalsvis hver den 31.marts, den 30. juni , den 30. september og den31. december.2.3 KreditterPr. den 31. marts, den 30. juni og den 30. septembertilskriver vi indlånsrente og udlånsrente,hvis udlånsrenten er 25 kr. eller mere og i øvrigter større end indlånsrenten.Rente, som ikke tilskrives i et kvartal, fører vividere til det følgende kvartal.Pr. den 31. december tilskriver vi indlånsrente ogudlånsrente uden at tage hensyn til minimumsreglenpå 25 kr. for udlånsrenten.2.4 Indlånskonti med overtrækPr. den 31. marts, den 30. juni og den 30. septembertilskriver vi indlånsrente og udlånsrente,hvis udlånsrenten er 25 kr. eller mere og i øvrigter større end indlånsrenten.Rente, der ikke tilskrives i et kvartal, fører vi videretil tilskrivning i det følgende kvartal.Pr. den 31. december tilskriver vi udlånsrente,hvis den er 25 kr. eller derover, mens vi ikke tilskriverudlånsrente under 25 kr. Udlånsrenteunder 25 kr. bliver ikke ført videre til næste kvartal.Vi tilskriver indlånsrente uden beløbsbegrænsning.2.5 Rentedatoen for rentetilskrivningVi tilskriver både indlånsrente og udlånsrentemed rentedato første kalenderdag i det følgendekvartal/år.Rentetilskrivninger vil stå på kontoudskrifteneller en anden opgørelse.3 ÆndringerVi kan ændre metode for beregning og tilskrivningaf rente med øjeblikkelig virkning, hvisændringerne er til fordel for dig. Ellers vil ændringerske med tre måneders varsel.Vi annoncerer i dagspressen eller sender enelektronisk meddelelse eller et brev, hvis viændrer vores metode for beregning af og tilskrivningaf rente.2009.09.15. Side 3 af 3 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!