17.05.2022 Views

Recyclepro 02 2022

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RecyclePR

JAARGANG 3 I NUMMER 2 2022 I MEI - JUNI

RecyclePR

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU

RECYCLEPRO.NL

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU | RECYCLEPRO.NL

RecyclePR

2

Het nieuwste wapenfeit in

aluminium persen

Werken met papier is

echt achterhaald

In de recycling draait het

om uren draaien

Kwaliteit verdient

zichzelf altijd terug


SPRAYSTREAM

RECYCLING

FROM WASTE TO VALUE

RED RHINO

3-WAY SCREENER

TEREX

FINLAY 883+

PRONAR

MPB 20.55GH

PRONAR

MRW 2.85G

K3

KEESTRACK

TANA

440DT ECO

www.vking.be info@vking.be 0475/84.31.49


Powerscreen, de breek- en zeefspecialist.

Voor iedere toepassing de beste techniek.

OOK VOLLEDIG ELEKTRISCH

VERKRIJGBAAR

BESCHIKBAAR

VOOR VERHUUR

WWW.ZEEFHUREN.NL

RECYCLING

WWW.VANDERSPEK.NL


Zeef- & breekinstallaties

hout- & afvalrecyclage

www.vanlaeckegroup.com

ALLU CRUSHER

Vleugelboot 51 | 3991 CM Houten |

Nederland | +31 (0) 30 68 68 100

Schatting 8 | 8210 Zedelgem |

België | +32 (0) 50 55 18 90

JENZ BA 926

WE ARE

RECYCLING

TeREX FINLAY 883+

TERRA SELECT TE60 & STONEWASHER SW1000

EVOQUIP COBRA 230R


UITGAVE

2

VOORWOORD

Interessante werkgever

In 2050 moeten Nederland klimaatneutraal zijn. Een nobel streven, maar om dat doel te kunnen bereiken, hebben we mensen nodig.

En daar schort het aan, ook in de recyclingsector. Uit een recent onderzoek in opdracht van Vereniging Afvalbedrijven bijvoorbeeld, blijkt

dat Nederlanders het werk van de afvalbranche ontzettend waarderen, maar ze verkiezen zelf liever een baan daarbuiten. Een schrijnend

contrast dat voor veel cruciale en vitale sectoren geldt. Het is er voor de recyclingbranche dus alles aangelegen om zich te profileren als een

interessante werkgever.

Er wordt door vele bedrijven, verenigingen en instanties hard gewerkt aan het ‘oppoetsen’ van het imago van de recyclingbranche. Ook in

deze editie van Recyclepro blijkt eens te meer hoe mooi en innovatief de sector eigenlijk is. Dat alles komt samen en wordt tastbaar op de

aankomende editie van IFAT in München. Zo’n 2.500 exposanten uit meer dan 50 landen presenteren zich op de beursvloer van 's werelds

grootste handelsbeurs voor water-, afvalwater-, afval- en grondstoffenbeheer. De wereldwijde gemeenschap heeft milieutechnologieën nodig.

De beurs brengt ze tot leven en biedt het netwerk om de grootste uitdaging van onze tijd aan te gaan. IFAT München vindt plaats van maandag

30 mei tot en met vrijdag 3 juni in Messe München.

Verder behandelen we in deze editie een drietal thema’s over uitrustingsstukken, veiligheid en transport en logistiek. Zo nemen een compleet

gamma aan Koreaanse uitrustingsstukken onder de loep en gaan we op bezoek bij een onafhankelijk specialist in automatische snelwissels.

Daarnaast laten we ons onderdompelen in de wereld van elektrische vorkheftrucks. Wist je bijvoorbeeld dat er af-fabriek speciale uitvoeringen

voor de recyclingsector worden geleverd? En dat de nieuwe generatie elektrische heftrucks qua performance niet onderdoet voor een truck met

verbrandingsmotor? Voor het dossier veiligheid bekijken we de mogelijkheden voor wat betreft intelligente branddetectie, een systeem dat in

de recyclingsector steeds vaker verplicht wordt gesteld door verzekeraars. Tot slot zoomen we in op de laatste ontwikkelingen op het gebied

van voertuigveiligheidssystemen.

Ook in deze editie van Recyclepro dus weer genoeg voorbeelden van hoe mooi en innovatief de sector eigenlijk is. We wensen je voor nu alvast

veel leesplezier toe!

Roel van Gils


RecyclePR

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU

recyclepro.nl

Jaargang 3 • Nummer 2 2022

Verschijnt driemaandelijks

ISSN 2772-5227

RecyclePR

Verantwoordelijke uitgever

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

Vestiging België

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4,

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

08 14

Eindredactie

Roel van Gils

Redactieteam

BRBS, Ton van der Giessen, Valérie Couplez, Armand

Landman, Jan Mol, Pieter de Mos, Peter Voolstra

Projectmanagement

Kevin Desender

k.desender@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben

ontvangen, stuur een email naar

traffic@louwersmediagroep.nl

24

40

Abonnementsprijs

Nederland: € 54,00 per jaar excl. btw

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. btw

ABN Bank

IBAN NL78ABNA0490282067

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. RecyclePro.

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

Adreswijzigingen

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar:

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en

via gerichte distributie in controlled circulation

aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en

afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties,

overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de

belangrijkste toeleveranciers van de sector.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.nl

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Benelux-marktleider in mechanisch voorbehandelen van GFT 8

Torenhoge ambities bij afvalstoffenverwerker 10

Experts in shredders 14

Nieuwste pers uit Helmond legt de lat weer hoger 17

De Pen, Kevin Bell, Managing director Maltha 20

DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK

Heftrucks, specifiek gericht op de recyclingsector 23

Veelzijdig familiebedrijf zet in op papierloos werken 24

Duurzame oplossing voor risicohoudend medisch afval 26

Vrouw in de kijker: Een partner voor loonwerk 29

Recyclingbedrijf schuift op in de keten 30

Het effect van recycled content 33

Vereniging Afvalbedrijven 35

Nieuwe schudzeef is ontworpen met gebundelde kracht 40

Column Vooruit: ‘“Kijk en plan goed vooruit” 43

De sterkste ploeg op het veld brengen 44


INHOUD

44 57

68

72 76

DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

Compleet gamma aan Koreaanse uitrustingsstukken 46

‘De klant moet zelf kunnen kiezen’ 48

Wat betekent een hoge kwaliteit in materiaal nu echt? 50

IFAT München 54

Modulaire bovenbandmagneet voor mobiele recyclingsystemen 57

Renewi investeert in kunststofrecycling 67

DOSSIER VEILIGHEID

Wegen en werkterreinen veiliger maken 68

Schade door brand beperkt door detectie 71

Detectie bij de bron, voor het te laat is 72

Van luier naar grondstof 74

State-of-the-art recyclingoplossingen 76

Recycle Partners 79

RecyclePR

RecyclePR

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU | RECYCLEPRO.NL

2

JAARGANG 3 I NUMMER 2 2022 I MEI - JUNI

RecyclePR

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU

RecyclePR

Het nieuwste wapenfeit in

aluminium persen

Werken met papier is

echt achterhaald

ECODISC Rollenzeef

(Foto: Rentec)

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

recyclepro.nl

In de recycling draait het

om uren draaien

RECYCLEPRO.NL

Kwaliteit verdient

zichzelf altijd terug


MEER INZETTEN OP RECYCLING EN VALORISATIE

BENELUX-MARKTLEIDER IN MECHANISCH

VOORBEHANDELEN VAN GFT

Om de recyclinggraad van gemengd afval te verhogen, moeten natte organische stromen separaat worden ingezameld en verwerkt. De

globale trend om het aantal stortplaatsen af te bouwen en meer in zetten op valorisatie betekent ook dat er steeds meer organisch afval te

verwerken is. Dat gebeurt meestal door compostering of vergisting.

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Rentec

In Nederland en België worden heel wat

traditio nele groente-, fruit- en tuinafval-composteringen

om gebouwd door het voor schakelen

van een vergistings installatie. Uit het aangevoerde

GFT-afval wordt door vergisting eerst de

energie component gehaald in de vorm van biogas,

waarna het digestaat gemengd wordt met

structuur materiaal om in de (bestaande) compostering

opgewerkt te worden tot kwaliteitscompost.

Vandaag de dag stellen alle toonaangevende

GFT-verwerkers in de Benelux hun vertrouwen in

voorbehandelingstechnologie van Rentec.

Rentec Dinosaurus

Rentec salesmanager Mathieu Van Damme:

“In 1998 introduceerde Rentec zijn eerste

DINO SAURUS afvalverkleiningsmachine, een

concept van twee onafhankelijk aan gedreven

en gestuurde, robuuste getande walsen in

combinatie met demonteerbare midden- en zijkammen.

Later kwam vanuit Nederland de vraag

naar een betrouw bare, no-nonsense integrale

GFT-shredder. Het integraal verkleinen van het

inkomend GFT biedt als voordeel dat het product

beter ge homogeniseerd en eventueel gemengd

kan worden met groenafval of ander structuurmateriaal.

Samen met de klant ontwikkelden we

een GFT-versie van de DINOSAURUS: de trechtergeometrie

werd aangepast aan de typische

wielladerbelading met groot volumebak, het

rotor design werd geoptimaliseerd om de bekende

brugvorming te vermijden en de aandrijf- en

sturingstechniek werden ontwikkeld om hoge

verwerkingscapaciteiten aan te kunnen, zelfs

bij nat en kleverig materiaal. Tegen stoorstoffen

was de DINOSAURUS sowieso reeds bestand.

Belangrijk was ook dat niet-organische ver vuiling

RAPTOR Monorotor.

Automatische kraanbaanbelading

DINOSAURUS 2600S.

8 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Complete voorbehandelingslijn.

Rentec kan inmiddels bogen op 10.000’en draaiuren

en knowhow in GFT-verkleining om alle machines

nog performanter te bouwen.

niet zou worden verkleind, zodat het door zeving

in de overloop kon worden verwijderd. In 2003

leverden we de eerste DINOSAURUS 2600

GFT-shredder in Alphen aan de Rijn. Na zeventien

jaar trouwe dienst werd deze machine in

2020 vervangen door een DINOSAURUS 2600.

Overigens, afgelopen twee jaar vervingen drie

klanten in de Benelux hun Rentec GFT-shredder

na meer dan vijftien jaar dienst door opnieuw

een Rentec GFT-shredder. Wij kunnen inmiddels

bogen op 10.000’en draaiuren en knowhow in

GFT-verkleining om onze volgende machines nog

performanter te bouwen.” Bij het integraal voorverkleinen

van GFT haalt de DINOSAURUS 2600

gemakkelijk 60 - 80 ton/uur. Voor wie meer

dan 100 ton/uur verwerkt wenst, levert Rentec

ook de TRIREX 2600, een unieke shredder met

drie getande walsen. In Nederland is een dergelijke

machine sinds 2004 in bedrijf. Ook voor

bedrijven met een verkleiningscapaciteit van

30-50 ton/uur heeft Rentec een oplossing. De

RAPTOR 2600 monorotor shredder met actieve

shredderwerking in beide draairichtingen van de

rotor is geschikt voor wielladerbelading.

In alle toepassingen

Voor (tunnel)composteringen wordt vooral de

Rentec DINOSAURUS 2600 ingezet. Deze verkleiner

is uitgerust met twaalftands rotoren

die zorgen voor een ideaal compromis tussen

voldoende fijn eindproduct met behoud van

structuurmateriaal, zodat het composteringsproces

optimaal kan verlopen. Vergistingsinstallaties

vereisen vaak een fijnere fractie om hun proces

optimaal te laten werken. Hiervoor ontwikkelde

Rentec een specifieke snijtafel die is uitgerust

is zestientands rotoren. Deze shredder kan

aansluitend gecombineerd worden met een

Rentec ECODISC ® schijvenzeef die ervoor zorgt

dat de juiste productmaat in de vergister wordt

gevoerd. Ook voor klanten die GFT-afval niet

integraal maar slechts als zeefoverloop willen

verkleinen, heeft Rentec passende verkleiningsmachines,

zelf met 100 procent elektrische

eDrive aandrijving.

GFT-markt groeit wereldwijd

Van Damme: “Landen waar het verwerken

van organisch afval in ontwikkeling is, kijken

vaak naar Nederland en België om de juiste

procestechno logie te vinden bij een bedrijf als

WTT uit Nederland voor tunnelcompostering of

het Belgische Dranco voor vergisting. Daarom

kijken we ondertussen al heel wat verder dan de

Benelux. Zo vonden al twee DINOSAURUS 2600

GFT-shredders hun werkplek in Canada; een derde

gaat binnenkort in productie. Volgende week versturen

we een eerste RAPTOR 2600 shredder voor

GFT en gemengd snoeiafval naar Australië. En zo

ontdekken steeds meer bedrijven over de wereld

de voordelen van onze technologie!” ❚

Snijtafel Rentec TRIREX 2600S.

Rentec ECODISC Rollenzeef.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

9


Al meer dan 25 jaar duurzaam en circulair

Torenhoge ambities bij

afvalstoffenverwerker

Jansen Recycling BV, onderdeel van A. Jansen BV, verwerkt jaarlijks ruim 1 miljoen ton aan minerale afvalstoffen waarvan 98,5 procent

gerecycled wordt tot secundaire grondstoffen voor toepassing in de wegenbouw en de betonmortel- en betonwarenindustrie. Het bedrijf

heeft torenhoge ambities en wil de capaciteit de komende drie jaar met maar liefst 50 procent opschroeven. Een gesprek met Jan Busser,

divisiedirecteur bij Jansen Recycling.

Tekst Roel van Gils | Beeld Jansen Recycling

Jansen Recycling heeft twee vestigingen in Brabant,

één in Son en één in Helmond, en is gespecialiseerd

in het verwerken van minerale afval stoffen.

“We beschikken over diverse recycling installaties,

waar onder een thermische reinigings installatie,

een extractieve grondreinigingsinstallatie, een

aqua mator en een mobiele breker”, zegt Busser.

“Een groot deel van de secundaire grond stoffen

die ontstaan uit het recycling proces worden binnen

onze eigen groep weer toe gepast. Daarmee maken

we de cirkel groten deels rond en dat doen we

overigens al meer dan 25 jaar.”

Extractieve reiniging

Op de vestiging in Helmond waar zich ook

een betoncentrale bevindt van A. Jansen is

ruim 25 jaar geleden het idee ontstaan om

zelf betonpuin te gaan breken en wassen om

tot gecertificeerd betongranulaat te komen.

Busser: “Op dat moment werd elk korreltje

zand en grind voor onze betoncentrales nog

uit Limburg gehaald. Dat kon natuurlijk veel

efficiënter en stond destijds nog los van de hele

discussie over duurzaamheid. En zo geschiedde.

De grond reinigingsinstallatie maakt gebruik

van het principe van extractieve reiniging.

Hierin hechten de verontreinigingen zich via

een spoel proces aan een slibfractie die afgescheiden

wordt van de schone zandfractie. De

eind producten worden vooral afgezet als volwaardig

alternatief voor natuurlijk (beton)zand.

Het wordt grotendeels toegepast in onze eigen

betoncentrales en een klein gedeelte vloeit

naar de betonwarenindustrie.”

10 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Thermische reinigingsinstallatie

In 2017 heeft Jansen Recycling in Son de eerste

thermische reinigingsinstallatie (TRI) in Zuid-

Nederland geopend. “In deze installatie verwerken

we jaarlijks zo’n 300.000 ton teerhoudend asfalt

en thermisch verontreinigde grond afkomstig uit

heel Europa, dat we verwerken tot zand en een

grindvervanger voor de betonmortel industrie”,

legt Busser uit. “De installatie scheidt teer en

bitumen van de overige bestanddelen, waaronder

zand en grind. Deze reststromen zijn weer opnieuw

bruikbaar als gecertificeerde secundaire grond- en

bouwstoffen. We zijn dus in staat om een diversiteit

aan minerale afvalstoffen op te waarderen

tot een secundaire grondstof”, resumeert Busser.

“Het varieert van slooppuin, verontreinigd puin,

ballastgrind, betonpuin, teerhoudend asfalt tot

verontreinigde grond in vele facetten met asbest

en zelfs PFAS. We zijn in die zin al 25 jaar bezig

met duurzaamheid en circulariteit.”

waarbij we vooral mikken op het buitenland.

Momenteel is al 50 procent van de afvalstoffen

afkomstig uit het buitenland en dat zal gezien

de aangescherpte wet- en regelgeving alleen

maar toenemen”, verwacht Busser. “Vijf jaar

geleden had niemand nog van PFAS gehoord.

Het zal zich als een olievlek over Europa verspreiden.

Daar spelen wij op in. Daarnaast zijn

we druk bezig om onze processen verder te verduurzamen.

Zo zijn we een ontwikkelingstraject

gestart om zelf gas te kunnen produceren, zodat

we zelfvoorzienend worden met onze thermische

reinigingsinstallatie en hebben we recent een

intentieverklaring getekend met Warmtebedrijf

Ennatuurlijk waarbij we onderzoeken of we de

restwarmte kunnen leveren aan het warmtenet

in Eindhoven. Ook in dat opzicht zijn we voortdurend

bezig met duurzaamheid en circulariteit.

Dat maakt onze branche uitermate boeiend”,

besluit Busser. ❚

‘Ons doel is om de komende drie

jaar de capaciteit flink op te schroeven

naar 1,5 miljoen ton’

Restwarmte

Ambities heeft Jansen Recycling te over. “Ons

doel is om de komende drie jaar de capaciteit

flink op te schroeven naar 1,5 miljoen ton,

Jansen Recycling heeft twee vestigingen in Brabant, één in Son en één in Helmond,

en is gespecialiseerd in het verwerken van minerale afvalstoffen.

In 2017 heeft Jansen Recycling in Son

de eerste thermische reinigingsinstallatie

(TRI) in Zuid-Nederland geopend.

De grondreinigingsinstallatie maakt gebruik van het principe van extractieve reiniging.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

11


GROOT ASSORTIMENT

SLOOP AANBOUWDELEN

Na jarenlang uitvoerig testen is er nu ook een ruime keuze

in aanbouwdelen voor machines tot 140 ton verkrijgbaar

bij de WERELDMARKTLEIDER in de aftermarket

HYDRAULISCHE HAMERS

SCHROOTSCHAREN

BETONSCHAREN

VERGRUIZERS

Neem contact met ons op en bespreek de mogelijkheden tot koop of huur

‘s-Werelds grootste voorraad onderdelen vanaf

800 kg t/m 140 ton, alle merken, alle types!

OOK VERKRIJGBAAR IN

WWW.ITRBENELUX.COM - INFO@ITRBENELUX.COM - +31(0)13 808 0020


EXPERTS IN SHREDDERS

In de recyclingsector maakt technische kennis en paraatheid echt het verschil. Door de te verwerken volumes kunnen recyclingbedrijven

zich immers geen stilstand veroorloven. Een boodschap die Smart Equipment goed begrepen heeft. Zaakvoerder Philippe Potier heeft een

ecosysteem van partners met technisch inzicht opgebouwd om bedrijven vóór (met het juiste technische advies) en na verkoop

(met voortdurend meedenken) de geknipte ondersteuning te geven. Dit jaar breidt dat netwerk verder uit met de toevoeging van

Manath Gevaert die zich sinds 1 mei binnen Smart Equipment ontfermt over het nieuwe dealermerk M&J.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Smart Equipment

Met Comergo en MSV haalde Smart Equipment al heel veel technische bagage in huis. Hetzelfde

geldt voor de meest recente jonge wolf die het team is komen versterken, Manath Gevaert.

14 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Ze noemen zichzelf een jong, dynamisch netwerk van bruisende ondernemers,

het team rond Philippe Potier. Met Comergo en MSV, die respectievelijk de

service in België en Nederland verzorgen voor Smart Equipment, werd al heel

veel technische bagage in huis gehaald. Het zorgt er bovendien voor dat

de service daar is waar hij het meeste nodig is: lokaal, dicht bij de klant.

Hetzelfde geldt voor de meest recente jonge wolf die het team is komen

versterken, Manath Gevaert. “Door mijn jarenlange ervaring in verhuur van

machines voor de recyclingmarkt, heb ik geproefd van heel veel verschillende

toepassingen en materiaalstromen. Het sterkt me in het geloof dat ik klanten

op die manier van het juiste advies kan voorzien over welke machine het

beste aan hun eisen beantwoordt. Zelfs als wij ze niet verdelen. Eerlijkheid en

transparantie zijn nodig om langetermijnrelaties op te bouwen. En daar gaan

we met z’n allen voor.”

Volledig aanbod in shredders

Gevaert wordt binnen Smart Equipment verantwoordelijk voor M&J. “Sinds

1 mei zijn we officieel dealer voor de Benelux. Als Smart Equipment willen

we uitgroeien tot de shredderspecialist in de Benelux. Met Tana hebben we

al één sterke shredder in ons gamma. Met M&J kunnen we nu een extensieve

oplossing bieden voor de gehele sector. Er kunnen fineshredders en preshredders

worden aangeboden, maar even goed mobiele preshredders. Op

deze manier kunnen we ook een antwoord bieden voor recyclingbedrijven

die op zoek zijn naar een shredder om vast in de lijn te plaatsen of naar

fijnshredders.” M&J is voor zowel Potier als Gevaert een merk waarin ze rotsvast

geloven. “Het behoorde tot voor kort tot de Metso groep. Nu het weer

op zich staat, geruggen steund door een bekende Scandinavische financiële

investeerder, voel je een nieuwe, frisse wind waaien. Dat zal zich de komende

maanden uiten in weer tal van innovatieve ontwikkelingen die voortborduren

op hun beproefde principe. Op de IFAT komt er zeker al een voorsmaakje. Wij

hopen, door daar onze service nog aan toe te voegen, het vertrouwen van de

Belgische markt in M&J te doen groeien.”

Configuratie afstemmen op taken

Daar hebben recyclingbedrijven ook alle reden toe, volgens Gevaert. Vooral

vanwege van de beproefde techniek die onder de kap van deze machines

schuilt. Dit zorgt voor een zeer robuuste basiseenheid waar de gebruiker dan

kan aanpassen wat hij nodig heeft om zijn specifieke materiaal te breken.

Juist daarom dat technisch advies zo belangrijk is. “Het vergt ervaring en

expertise om tot de juiste installatie te komen, zodat de klant het volle

rendement uit zijn investering haalt. Hoe hoger zijn productiviteit, hoe

sneller de machine zal zijn terugbetaald.” Dat er keuze is, moge duidelijk

zijn. De klant kan naargelang het type kiezen voor een monorotorsysteem of

een systeem met twee rotoren, voor zeven verschillende mesopties, voor zes

verschillende programma’s … “Telkens hetzelfde principe, maar dan perfect

afgestemd op de materiaalsoort en het productieproces. Vooral in RDF, afval

en kunststoffen kunnen deze shredders echt het verschil maken.”

Top of mind in shredders

Met de toevoeging van M&J wil Smart Equipment dus top of mind worden

bij recyclingbedrijven wanneer ze aan shredders denken. Gevaert: “En daarbij

willen we nog dat tikkeltje verder gaan dan machines verkopen en onderhoud

en reparaties verzorgen. We willen samen met de klant gaan kijken hoe we

hun processen verder kunnen optimaliseren. Welke onderhoudsintervallen

zijn nodig? Welke oorzaak hebben frequente schadegevallen? Alles om zijn

downtime tot een minimum te beperken. Als we daarin slagen, dan zal ik een

gelukkig man zijn.” ❚

De klant kan kiezen voor een monorotorsysteem of een systeem met twee rotoren, voor zeven verschillende mesopties …

Telkens hetzelfde principe, maar dan perfect afgestemd op de materiaalsoort en het productieproces.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

15


u n i v e r s a l w a s t e s h r e d d e r

Hall B4

stand 551

Uw garantie

voor een duurzame

shredderoplossing

• constante en instelbare dosering van

uw outputstroom

• aanpasbare verkleiningsgraad

• zakkenopener functie

• capaciteit tot 200 m3/uur

• ultra resistent tegen stoorstoffen -

beperkte voorsortering vereist

• maximale beschikbaarheid

• lage operationele kosten

100% designed and manufactured in Belgium

Nijverheidsstraat 13 • 8740 Pittem • België

tel. + 32 51 46 75 51 • rentec@rentec.be • www.rentec.be

Met 75 jaar kennis en ervaring uw leverancier en service partner

voor al uw schroot- en metaalverwerkingsmachines

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen | Rotorscharen

Elektromotorenkraker | Hamermolens | Schrootgrijpers | Rollensnijders

Schrootscharen | Autopletters | Schrootpersen | Depollutie systemen

Autopersen | Shredders | Hamermolens | Briketteerpersen | Kleuren scheiders

Met trots vertegenwoordigen wij

®

NEW ELV RECYCLING TECHNOLOGY

WWW.IRIS-MEC.COM

www.bronneberg.nl | info@bronneberg.nl | +31 (0)492-591900


Bronneberg is er trots op dat Hohenwalt weer voor de bewezen techniek uit Helmond kiest.

Absoluut maatwerk en een ongekende performance in aluminium persen

NIEUWSTE PERS UIT HELMOND

LEGT DE LAT WEER HOGER

We bevinden ons in Helmond. Op het kantoor van Bronneberg praten Alexander Jegerings, International Sales en collega Erwin Kuijpers,

Technisch Service Manager, ons bij over het nieuwste wapenfeit op het gebied van aluminium persen. "Hohenwalt Recycling VOF uit Kelpen-

Oler had speciale wensen op het gebied van aluminium persen", vertelt Kuijpers. "Er werd gevraagd om een Bronneberg MPZ pers als basis,

maar met een nog hogere perskracht dan normaal in combinatie met kortere cyclustijden. Zulke uitdagingen gaan we graag aan."

Tekst Jan Mol | Beeld Bronneberg

Met een historie en expertise in het ontwerpen en

bouwen van recyclagemachines die ongeëvenaard

is, was het de engineers van Bronneberg wel

toevertrouwd om tot een ontwerp te komen voor

de nieuwe pers van Hohenwalt. Dat zoiets niet

over één nacht ijs gaat wordt door Jegerings

bevestigd: "We spreken over maatwerk tot in

het fijnste detail. Om tot een goed ontwerp te

komen hebben we onze engineers, onze mensen

uit onze werkplaats en onze servicemonteurs

samengebracht, om ieder hun eigen input te laten

leveren, op iedere discipline die erbij komt kijken.

We hebben eerst gekeken naar de complexiteit

van het te persen materiaal, naar het onderhoud,

naar de performance, naar de besturing ... Alle

input is naar de afdeling engineering gegaan,

die het ontwerp in 3D maakte. We moesten

voor deze opdracht dus letterlijk terug naar de

tekentafel. Het eindresultaat van deze evolutie: de

Bronneberg MPZ Extreme."

De wedergeboorte van de MPZ

De nieuwste telg in de Bronneberg MPZ familie

maakt waar wat er beloofd is aan Hohenwalt, dankzij

een combinatie van verschillend geprofileerde

Hardox 450 slijtplaten. "De knipspleet tussen

het vaste mes en het mes op het eerste drukblok

bedraagt slechts 0,1 à 0,2 mm", licht Jegerings toe.

"Dat is ongekend, zeker bij de snelheid die deze MPZ

Extreme haalt. Hohenwalt perst nu volautomatisch

aluminium met een cyclustijd onder 30 s." ❯

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

17


Zelfs de kleinste spanen kunnen compact geperst worden.

‘Wij streven ernaar om met onze machines zoveel mogelijk

grondstoffen weer terug de smeltoven in te voeren’

Door de in de vultrechter gemonteerde vulsensoren zijn de pakketten

aluminium zeer consistent qua maat, dichtheid en dus gewicht.

De aluminium pakketten zijn perfect stapelbaar.

18 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Bedrijfsterrein Hohenwalt in Kelpen-Oler.

De nieuwe pers is dan ook niet met zijn componenten in lijn gebouwd, maar met de componenten om zich heen opgesteld.

De hele hydraulische aandrijving is aangepast,

zodat extra perskracht en snelheid bereikt

kunnen worden. Kuijpers licht toe: "In plaats van

met de gebruikelijke 1 x 45 kW aan vermogen

te werken, werkt deze pers met 2 x 37 kW. De

combinatie van geprofileerde slijtplaten en

de hogere perskracht van de zijcilinder maakt

dat ook flinterdun materiaal schitterend

gecompacteerd kan worden. Of het nu gaat om

spanen, plaatmateriaal of blikjes." Door de in

de vultrechter gemonteerde vul sensoren zijn

de pakketten aluminium zeer consi stent qua

maat, dichtheid en dus gewicht. "Daar door zijn

ze perfect stapelbaar", aldus Jegerings. "Besef

dat aluminium recyclage een heel belangrijk

onderdeel is van de huidige duurzaamheids eisen.

Om aluminium te recycleren is 95% minder

energie nodig, ten opzichte van de productie van

nieuw aluminium. Tel daarbij de problemen die er

vandaag spelen in de aluminium productieketen

op wereldniveau en je begrijpt dat gerecycleerd

aluminium bijzonder belangrijk geworden is. Wij

zijn er als Bronneberg dan ook heel trots op dat

we -niet alleen met aluminium overigens- het

verschil kunnen uitmaken in de recyclagewereld,

vooraan in de keten. Wij streven ernaar om met

onze machines zoveel mogelijk grondstoffen weer

terug de smeltoven in te voeren."

Een belangrijke speler op de

Europese markt

Bronneberg is er trots op dat Hohenwalt weer

voor de bewezen techniek uit Helmond kiest.

Kuijpers schetst de relatie met Hohenwalt als

een soort partnerschap. "In Kelpen-Oler staan al

drie Bronneberg compressie snelpersen en een

Bronneberg dekselpers, daar is nu deze MPZ

Extreme bijgekomen. Hohenwalt speelt een

belangrijke rol op de Europese markt als het om

gerecycleerd aluminium gaat en zorgt ervoor dat

de aangeleverde aluminium pakketten optimaal

het smeltproces ingaan. Er gaat nagenoeg niets

verloren. Het bedrijf blinkt uit in een strakke

organisatie, orde, netheid en professionaliteit.

Ook de nieuwe MPZ staat indrukwekkend opgesteld.

Er is in het ontwerp rekening gehouden

met plaatsing binnen een vooraf vastgestelde

ruimte. De nieuwe pers is dan ook niet met

zijn componenten in lijn gebouwd, maar met

de componenten om zich heen opgesteld. Een

plaatje om te zien." ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

19


DEPEN

‘Alleen met krachtige en

concrete maatregelen kan de EU

van glas een topmateriaal in de

recyclingindustrie maken’

20 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


DEPEN

Kevin Bell,

Managing director Maltha

Glasrecycling –

We moeten meer doen!

Glas is heel bijzonder. Recyclingbedrijven kunnen glazen verpakkingen tot in het oneindige een nieuw

leven geven, wat niet mogelijk is met verpakkingsmateriaal zoals plastic dat een slechtere reputatie

geniet. Dit betekent dat van het lege bierflesje dat u in een glasbak gooit, steeds weer een nieuw flesje

kan worden gemaakt, zonder kwaliteitsverlies. Uiteraard op één belangrijke voorwaarde: dat het glas

aan de bron correct wordt gesorteerd. Keramiek, steen of porselein horen niet thuis in de glasbak.

Gezien de eigenschappen van glas zou men kunnen denken dat 100 procent van het glas op de markt wordt

gerecycled, maar helaas is de realiteit anders. Volgens FEVE wordt in Europa slechts 78 procent van de glazen

verpakkingen gerecycled. De reden hiervoor is dat de kleur en transparantie van flessen het recyclingproces

bemoeilijken, en dat producenten niet worden gestimuleerd om bij de productie van nieuwe flessen meer secundaire

grondstoffen te gebruiken. Dit scenario werkt niet alleen vermijdbare CO 2

-emissies in de hand, maar belemmert

ook de weg naar een glasrecyclingpercentage van 90 procent tegen 2030, zoals het partnerschap Close the Glass

Loop zich tot doel heeft gesteld. Hier moet verandering in komen, anders kan deze situatie de zoveelste nagel aan

de doodskist worden van de in de Overeenkomst van Parijs vastgelegde ambitie om de opwarming van de aarde te

beperken tot 1,5 °C.

Het goede nieuws is dat de recente innovatie op het gebied van glasrecyclingtechnieken de weg heeft vrijgemaakt

voor een verandering. We beschikken vandaag over de technologie en de middelen om een meer circulaire

glasverpakkingsindustrie tot stand te brengen door betere inzamelings-, scheidings- en reinigingsprocessen en door

stimulansen te bieden om glasscherven en glaspoeder te gebruiken voor de vervaardiging van nieuwe flessen.

Glasrecycler Maltha, onderdeel van Renewi, is met name voorstander van glaspoeder, omdat het een kosteneffectieve

oplossing is om de uitstoot te verlagen terwijl de EU de meer langetermijnoplossingen verkiest. Het is wel degelijk

aan de beleidsmakers in de EU en aan lokale overheden om de onvolkomenheden van de markt op te lossen en

de vraag naar secundaire grondstoffen te stimuleren. Deze verandering kan worden teweeggebracht via fiscale

stimulansen, etiketteringsvoorschriften, subsidies en minimumeisen inzake gerecyclede inhoud, naast CO 2

-taksen

en ontmoedigingsmaatregelen die de vernietiging van herbruikbare materialen bestraffen. Het is een wortel-enstokmethode

die de eindfase van de levenscyclus in het centrum van de waardeketen kan plaatsen en recycling

eenvoudiger kan maken. Dergelijk beleid is ook betrekkelijk gemakkelijk toe te passen in de hele Unie, aangezien

landen als België en Nederland reeds minimumbehandelingen opleggen en het goede voorbeeld kunnen geven.

Alleen met krachtige en concrete maatregelen kan de EU van glas een topmateriaal in de recyclingindustrie

maken – een voorbeeld dat navolging verdient voor andere materialen om onze economie te helpen volledig

circulair te worden. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

21


geha-laverman.com

info@geha-laverman.com

NPK

Powerbooster

Werk beter met de NPK Powerbooster(s)

Meer

productie

Minder

brandstof verbruik

Lage input van

graafmachine

Kleinere

graafmachines

Snelle

cyclestijden

Meer info

Of ga naar

demtech.eu/npk-powerbooster


DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK

HEFTRUCKS, SPECIFIEK GERICHT

OP DE RECYCLINGSECTOR

Linde levert af-fabriek heftrucks in diverse speciale uitvoeringen voor de recyclingsector.

Werken in de recyclingsector staat vaak gelijk aan werken op moeilijke ondergronden, stoffige omgevingen en werken met ongelijke en vaak

zware lasten. Om dit als bestuurder gedurende de hele werkdag vol te houden, is comfort uitermate belangrijk. Linde begrijpt dat als geen

ander en levert af-fabriek heftrucks in diverse speciale uitvoeringen voor de recycling. De machines zijn ergonomisch gebouwd en bieden

het nodige comfort door gebruik te maken van aanpasbare cabine-uitvoering en intelligente dempingsystemen. Maar er is meer. Linde heeft

namelijk een nieuwe generatie elektrische heftrucks gepresenteerd die qua performance niet voor een verbrandingstruck onder doen.

Tekst Roel van Gils | Beeld Linde

Voor een sector waarin behoefte is aan trucks

met veel kracht, heeft Linde het 12XX platform

ontwikkeld. Bestaande uit onder andere de 1202

(H20 – H35) een krachtige verbrandingstruck.

Deze Linde Hydrostaat is een absolute troef die de

verbrandingstruck een streepje voor geeft op de

concurrentie. Deze aandrijving zorgt onder meer

voor minder slijtage en meer vermogensproductie,

waardoor je ze ook voor de zwaarste toepassingen

kan inzetten. Diezelfde configuratie in een duurzamere

variant? Ook dat is mogelijk bij Linde met

de nieuwe generatie elektrische vorkheftrucks,

de 1252 X (X20 – X35). Extreem krachtige en

robuuste elektrische trucks voor binnen én buiten

gebruik. Deze krachtpatser is de eerste en enige

elektrisch aangedreven vorkheftruck die de performance

van een verbrandingstruck kan evenaren,

tegen blootstelling van grote hoeveelheden stof

kan én zich makkelijk een weg weet te banen

over oneffen terreinen. Daarmee is hij ook uiterst

geschikt voor de recyclebranche.

De nieuwe elektrische krachtpatsers van Linde

zijn samen met de eveneens nieuwe elektrische

heftrucks voor standaardtoepassingen (Linde E20

- E35) gebaseerd op hetzelfde platformconcept als

de vorkheftrucks mét verbrandingsmotor, de Linde

H20 - H35. Dat zorgt voor kortere levertijden, snel

beschikbare opties én een nagenoeg identieke

bediening voor de bestuurder. Bestuurders profiteren

bovendien van ruim zicht door en langs de hefmast,

naar de zijkanten, naar achteren en naar boven.

Net als de weerbestendige cabine met volledig

glazen deuren, zijn de meeste andere (voorzet)

opties van de vorkheftrucks met verbrandingsmotor

ook beschikbaar voor de elektrische heftrucks, zoals

een rotator om voorwerpen te kantelen of een klem

om producten snel te klemmen. Het optionele

assistentie systeem ‘Linde Motion Detection’ zorgt

voor nog meer veiligheid. Sensoren registreren

bewegingen aan de achterkant van de heftruck

en voorkomen dat de heftruck achteruitrijdt als er

mensen of voertuigen aanwezig zijn. ❚

Bestuurders profiteren bovendien van ruim zicht

door en langs de hefmast, naar de zijkanten, naar

achteren en naar boven.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

23


DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK

Veelzijdig familiebedrijf zet in

op papierloos werken

Ruim twaalf jaar geleden al zette Reko Raalte de eerste stappen om met behulp van software van VanMeijel interne processen verder te

stroomlijnen. Het veelzijdige familiebedrijf maakt nu met diezelfde ICT-partner een verdere digitaliseringsslag en kan op bijna alle afdelingen

volledig papierloos werken.

Tekst Roel van Gils | Beeld Reko Raalte – VanMeijel

Reko Raalte is in 1969 opgericht en bestaat uit

een aantal afdelingen die onderling sterk met

elkaar verbonden zijn. “We zijn actief in het grondverzet,

grondsanering, transport, afvalcontainers,

sloopwerken en asbestsanering, hebben een eigen

zandwinning waar we fracties zeven, wassen en

scheiden, en kunnen op ons terrein mobiel zeven

en puin breken”, vertelt Lourens Riemens, controller

bij Reko Raalte, enthousiast. “Daarnaast

beschikken we over een afvalbrengstation voor

onder andere puin, bouw- en sloopafval, bedrijfsafval,

asbest, huishoudelijk afval en groenafval.”

Metacom

Het familiebedrijf wordt geleid door de tweede

generatie, maar de derde generatie is ook al werkzaam

binnen het bedrijf. “Kenmerkend voor ons

bedrijf is niet alleen de platte structuur, maar ook

de aandacht voor digitalisering”, zegt Riemens.

“Het wordt gedragen door de hele organisatie. Al

vele jaren overigens. Twaalf jaar geleden werden

de eerste stappen al gezet om de interne processen

te stroomlijnen. Op dat moment werkte de

wegenbouwafdeling al met de calculatiesoftware

van VanMeijel, maar de financiële administratie

werd in een ander pakket geregeld en ook de

weegbrug, containeradministratie en planning

stond in verbinding met weer een andere applicatie.

Oftewel: drie verschillende systemen die niet

met elkaar communiceerden. Dat kon efficiënter,

wist VanMeijel. In Metacom, het ERP-systeem, kan

namelijk ook de planning en financiële administratie

worden geregeld. Dit maakte dat VanMeijel

ons een compleet systeem kon aanbieden met

alle ‘ingrediënten’ die wij nodig hadden. We zijn

destijds als eerste bedrijf live gegaan met het

systeem dat we nog steeds naar volle tevredenheid

inzetten.”

Stap voor stap verder digitaliseren

De laatste jaren begon het weer te kriebelen bij

Reko Raalte. “Je hoort in de markt veel ‘geluiden’

over papierloos werken en dat leek ons ook wel

wat”, zegt Riemens. “Gezien de vele af delingen

met veel overlap is dit geen gemakkelijke op-

dracht. Omdat het gras altijd groener lijkt bij

een ander, hebben we behalve met VanMeijel

ook gesprekken gevoerd met een andere partij.

Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat

onze ‘huisautomatiseerder’ nog steeds de beste

keuze is.” In het afgelopen anderhalf jaar heeft

Reko Raalte behoorlijke stappen gezet in de digitalisering

van processen. “We hebben het wel in

verschillende fasen opgeknipt. Zo zijn we begonnen

met het digitaliseren van de urenregistratie

en interne processen van ons personeel, met uitzondering

van de chauffeurs. Daarbij is samen

met VanMeijel en een kleine groep medewerkers

een testfase doorlopen om de pijnpunten bloot

te leggen. Die zijn opgelost om vervolgens stapsgewijs

het aantal gebruikers op te voeren. Begin

2021 was iedereen live en konden we binnen een

paar weken het papierwerk afschalen.”

Papier is achterhaald

De eerste kennismaking met het digitaliseren van

processen is volgens Riemens redelijk vlot verlopen.

“De volgende stap was om de chauffeurs

Luc van den Belt en Lourens Riemens.

24 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK

papierloos te laten werken. Voorheen kreeg een

chauffeur een stapel papier mee, onderweg en

bij de weegbrug werd er nog veel meer papier

overhandigd en vervolgens diende de chauffeur

ook zijn uren nog te registreren. We hebben ervoor

gekozen om die stappen digitaal uit elkaar

te trekken: een app voor de urenverantwoording,

de werk opdrachten en automatisch wegen op

onze locatie in Raalte. De chauffeur hoeft zijn

vrachtwagen dus niet meer uit. Sterker nog, de

Altijd en overal informatie registreren via je telefoon of tablet.

weeggegevens zijn direct zichtbaar online en komt

na accordering direct in de administratie terecht.

En chauffeurs en klanten die afval komen storten,

hebben voortaan met één druk op de knop

de weegbon in de mail. In het begin was men

nogal sceptisch, maar het is gebleken dat men het

veel prettiger vindt op deze manier. De planning,

werkopdrachten, urenregistratie,… alles verloopt

digitaal en zit direct in de administratie. Werken

met papier is echt achterhaald”, lacht Riemens.

Controlemeldingen

Het digitaliseren van de afvalcontainers bracht wat

meer uitdagingen met zich mee, weet Riemens.

Reko Raalte wil namelijk weten waar de ruim 500

containers zich bevinden. “In het verleden gebeurde

dat op papier en werd de locatie handmatig

overgenomen met kans op fouten. Dat is nu verleden

tijd. Het systeem is zelfs zo geperfectioneerd

dat wanneer een chauffeur het containernummer

invoert en de container niet staat waar deze hoort

te staan, dat er automatisch een melding wordt

gegenereerd. Daarmee vindt veel eerder in het

proces al een controle plaats, kunnen eventuele

fouten eerder worden gecorrigeerd en kan de factuur

sneller de deur uit.” En zo digitaliseert Reko

Raalte nog vrolijk door. “De volgende stap is het

digitaliseren van de inkoop- en verkoopfacturen.

Door dergelijke digitaliseringstrajecten stap voor

stap aan te vliegen is het veel beter beheersbaar.

Het is bovendien belangrijk om zelf de regie te

houden, nieuwe applicaties uit te testen met een

kleine groep en vervolgens anderen hierin mee

te nemen. Dat is absoluut noodzakelijk voor een

goede acceptatie bij gebruikers.” ❚

De zandwinning van Reko Raalte.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

25


DUURZAME OPLOSSING VOOR

RISICOHOUDEND MEDISCH AFVAL

Ziekenhuizen zitten op een berg afval. Omwille van de medische risico’s wordt het gros vandaag gewoon naar een gespecialiseerde

ver brandingsoven gevoerd. Zonde als je weet wat het kost voor onze maatschappij aan waardevolle grondstoffen en aan het milieu aan

CO 2

-emissies. Du-Con Trade en InnoMax zijn volop in de weer met de ontwikkeling van een alternatief dat veel meer toegevoegde waarde

biedt. Door risicohoudend medisch afval eerst te decontamineren komt het weer in aanmerking voor hergebruik en recycling.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Du-Con Trade en InnoMax

InnoMax is al meer dan 35 jaar actief in de recyclingtechnologie. Samen

met Du-Con Trade helpt het bedrijf klanten bij het specificeren en selecteren

van de juiste technieken om optimaal grondstoffen uit afval te winnen.

Zaakvoerder Cees Duijn: “Recycling moet vandaag de dag vooral een verhaal

van hergebruik zijn. Vanuit de zusterbedrijven Du-Con Trade en InnoMax

proberen we ons specialisme in de strijd te werpen om tot projecten te

komen die bijdragen aan het upgraden, terugwinnen en recyclen van afval

en reststoffen. Du-Con Trade focust zich daarbij op het vinden van de juiste

techniek, de inkoop, de levering, het transport en de installatie op locatie

bij klanten. InnoMax doet dienst als adviesbureau en werpt zijn expertise

in de schaal om recyclingbedrijven bij te staan. Daarnaast hebben we nog

het online inkoop- en verkoopplatform Uquip om gebruikte machines en

installaties voor recycling weer te koppelen aan een nieuwe eigenaar. Want

ook dat draagt bij aan onze missie om zo duurzaam mogelijk om te springen

met het milieu.”

‘We zijn alle wetteksten

gaan uitpluizen om tot een

positiedocument te komen over

hoe we de zorgsector kunnen

helpen verduurzamen’

Decontamineren, scheiden en recyclen

Een domein waar Du-Con Trade en InnoMax nog veel ruimte voor verbetering

zien, is het afval van ziekenhuizen. “Jaarlijks wordt er in Nederland zo’n 40.000

ton ziekenhuisafval gegenereerd. Dat volume wordt ingezameld in kunststof

vaatjes en belandt dan bij ZAVIN (Ziekenhuis Afval Verbrandingsinstallatie

Nederland) in Dordrecht, waar het afval in de vaatjes verbrand wordt.

Voor België is dit Indaver in Antwerpen. Verbranding zorgt voor een flinke

belasting van het milieu, maar ook van het budget van ziekenhuizen. Deze

installatie heeft immers een monopoliepositie en rekent tussen de 1.200

en 1.500 euro per tonkosten. Dat moet anno 2022 toch beter kunnen? We

moeten toch duurzamer met onze grondstoffen omspringen, zeker nu er

​Er komt nogal wat bij kijken om de vergunning rond te krijgen voor risicohoudend

medisch afval. Gelukkig herbergt de sterke tandem Du-Con Trade – InnoMax zeer

veel expertise.

26 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Alle infectieuze stoffen worden in de installatie van Ecosteryl vernietigd, maar de grondstoffen blijven behouden en kunnen vervolgens gescheiden en gerecycled

schaarste is en energieprijzen de pan uit swingen.” Duijn vond de oplossing

in België, bij Ecosteryl uit Bergen. “Tijdens een vrijwilligersproject in de

Filippijnen kwam ik in aanraking met deze technologie. Ik zag meteen het

potentieel om risicohoudend medisch afval op een andere wijze te verwerken,

oftewel te decontamineren. Alle infectieuze stoffen worden vernietigd, maar

de grondstoffen blijven behouden en kunnen vervolgens gescheiden en

gerecycled worden. Een piste die we nu volop aan het uitrollen zijn voor de

Nederlandse markt.”

Internationaal gevalideerd

De Nederlandse ziekenhuizen hadden in elk geval wel oor naar de plannen

van Du-Con Trade en InnoMax die een licentie hebben om de technologie van

Ecosteryl te gaan vermarkten. Het stelt ze immers in staat om de volgende

stappen te zetten in hun duurzaamheidsambities. Toch bleek het in eerste

instantie allerminst evident. “Er komt nogal wat bij kijken om de vergunning

rond te krijgen, omdat we te maken hebben met risicohoudend medisch

afval. Gelukkig herbergt de sterke tandem Du-Con Trade – InnoMax zeer veel

expertise. We zijn alle wetteksten gaan uitpluizen om tot een positiedocument

te komen over hoe we de zorgsector kunnen helpen verduurzamen. Deze

plannen zijn intussen getoetst aan het LAP3 sectorplan-18 en verder

gevalideerd door Royal HaskoningDHV. We willen klanten zwart-op-wit

kunnen aantonen dat alle milieunormen gerespecteerd zijn en wat het hen

oplevert in duurzaamheidstermen.” De volgende stap is een pilotproject dat

in Beverwijk zal staan om de techniek op industriële schaal te demonstreren.

“Uit onze proefopstelling bleek al de zeer hoge kwaliteit kunststof en

metalen. Materiaal waar de recyclingsector om schreeuwt. Dat maakt dat

onze oplossing echt voor enorm veel toegevoegde waarde kan zorgen op weg

naar koolstofneutraliteit. Een oplossing die we daarna ook naar Vlaanderen

willen brengen conform het VLAREMA.” ❚

Uit de proefopstelling van Du-Con Trade en InnoMax bleek al de zeer hoge

kwaliteit kunststof en metalen. Materiaal waar de recyclingsector om schreeuwt.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

27


UPGRADE

YOUR

MACHINE

AANBOUWDELEN VOOR

GRAAFMACHINES EN WIELLADERS,

MACHINE AANPASSINGEN

EN HITACHI MACHINES

Topkwalitatatief

75 jaar ervaring

Grote voorraad

Betrouwbaar familiebedrijf

www.pladdet.nl

Naamloos-4 1 28-04-2022 12:13

NIEUW! Tigerbite 400 mini breker

www.tigerbitebenelux.be

DE MARKTLEIDER VOOR

MINI- EN MIDI ZEVEN

• 20 verschillende modellen

• snel uit stock leverbaar

• budgetvriendelijk

• eigen demo site met 12 machines

• afspraak op zaterdag mogelijk

• oplossingen op maat

Contacteer ons voor meer info,

demo’s, bedrijfsbezoek, ...

Ontdek ons volledig gamma

op onze website!

WWW.FLEXIEVER.BE

+32 9 224 91 00

info@flexiever.be

www.flexiever.be | Nieuwendorpe 14, 9900 Eeklo | +32 9 224 91 00 | info@flexiever.be


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

VROUW IN DE KIJKER

EEN PARTNER VOOR LOONWERK

De recyclingbranche is een mannenwereld. Maar wie goed zoekt,

komt wel degelijk ook vrouwen tegen. Op deze pagina bieden we

hen een podium. Om te lezen wat ze beweegt en hoe ze hun werk

doen tussen de ruwe bonken, de grote machines, het vuil en het

stof. In deze editie geven we het woord aan Eline Stiphout, CEO van

Stiphout Plastics in Montfort.

Tekst Roel van Gils | Beeld Stiphout Plastics

Na haar studie aan de Universiteit van Tilburg begon Eline met het inkopen

van plastics om ze vervolgens te laten vermalen en weer als maalgoed

op de markt door heel Europa aan te bieden. “Met de opbrengst

daarvan heb ik enkele jaren later mijn eerste machine gekocht. Vrijwel

direct is er een investeerder aangehaakt, zodat ik mijn plannen verder vorm

kon geven. Dat heeft geresulteerd in de opening van een heuse kunststof

recycling fabriek in 2016 waar we op grote schaal (in loon) huis houdelijke

verpakkingen, met name HDPE en PP, verwerken en opwerken tot een

schoon en droog maalgoed.”

Inmiddels heeft Eline als 100 procent aandeelhouder twee verwerkingslijnen

operationeel en wordt gebouwd aan een tweede fabriek op dezelfde

locatie voor een derde verwerkingslijn. “Daarmee breiden we onze

capa citeit vanaf deze zomer aanzienlijk uit naar 20.000 ton per jaar en

kunnen we als één van de weinige spelers in de markt ook kunststoffen

die uit de nasortering komen, dus sterk vervuilde kunststoffen, verwerken.

Dat geeft ons de mogelijkheid om ook nieuwe klanten te kunnen

bedienen. We worden zelf geen eigenaar van de materialen en juist daar

zit onze kracht, we zijn puur een partner voor loonwerk.”

‘Ik werk graag samen met

mensen die passie hebben voor

de branche, dan is het geslacht

eigenlijk niet zo relevant’

Eline kan niet ontkennen dat ze zich in een mannenwereld begeeft, maar

in haar bedrijf zijn ook de nodige vrouwen werkzaam. “Ik werk graag

samen met mensen die passie hebben voor de branche, dan is het geslacht

eigenlijk niet zo relevant.” Ambities heeft ze nog te over. “Ik zou

graag onze dienstverlening verder willen diversifiëren. Dat wil zeggen,

niet alleen malen en wassen in loon, maar ook het maalgoed weer kunnen

regranuleren. Verder hebben we net met ons zusterbedrijf TUSTI een

Europese subsidie binnengehaald om een lijn op te zetten om in de toekomst

ongesorteerde plastics te verwerken. Ik ben dan ook hard op zoek

naar een groeipartner uit de branche om deze ambities samen met mij

waar te maken.” ❚

Eline Stiphout, CEO van Stiphout Plastics.

Wie: Eline Stiphout

Wat: CEO

Waar: Stiphout Plastics, Montfort

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

29


RECYCLINGBEDRIJF SCHUIFT

OP IN DE KETEN

GP Groot recycling heeft een nieuwe installatie in gebruik genomen waarin schone partijen harde kunststof, zoals pallets, kratten, bakken,

emmers en tonnen worden verwerkt tot nieuwe grondstof. Deze grondstof is direct bruikbaar voor het maken van producten van hetzelfde

niveau. Hiermee zet het bedrijf opnieuw een belangrijke stap richting een circulaire economie en schuift het op in de keten. De kunststof

recyclinginstallatie is sinds eind 2021 operationeel.

Tekst Roel van Gils | Beeld Erik Boschman Foto&Film, Alkmaar

Bedrijven met een kunststof afvalstroom, kunnen

bij GP Groot terecht voor een circulaire samenwerking.

Het bedrijf werkt deze monostromen

kunststofafval op tot een nieuwe grondstof en

zorgt ervoor dat er een weer een goede toepassing

voor komt in de markt. Het belangrijkste

is dat de kunststoffen niet verloren gaan, maar

juist opnieuw worden ingezet voor de circulaire

economie. “Een mooier voorbeeld van een circulair

proces is bijna niet denkbaar”, zegt Ruud

Dekker, accountmanager grondstoffen. “Het gaat

hier namelijk echt om korte, gesloten cirkels die

tot in lengte van jaren door kunnen gaan. Er is

nauwelijks verspilling, zeker als er schone afvalmaterialen

worden aangeboden.”

Cirkels sluiten

Het ‘sluiten van cirkels’ is iets waar GP Groot

de komende jaren verder in zal investeren, zegt

Dekker. “In plaats van afval van A naar B te

‘De ingebruikname van de nieuwe installatie

komt op een goed moment; er is wereldwijd

een schaarste aan grondstoffen’

GP Groot heeft de ambitie om een grondstoffenproducent te worden in plaats van alleen een afvalverwerker.

brengen, schuiven we verder op in de keten door

het afval op te werken tot grondstof. We hebben

al met bedrijven uit verschillende sectoren

een circulaire samenwerking opgezet. Kunststof

monostromen, zoals productieafval, beschadigde

of afgekeurde pallets, worden in onze installatie

vershredderd en vermalen tot flakes. Lichte

vervuiling wordt afgezogen, het maalgoed ontstoft,

waarna we het materiaal terug leveren

als nieuwe grondstof voor in het proces of aanbieden

in de markt.”

De ingebruikname van de nieuwe installatie

komt op een goed moment. Er is wereldwijd een

schaarste aan grondstoffen. Ook het besef dat we

niet oneindig door kunnen gaan met het maar

blijven benutten van virgin grondstoffen, speelt

hergebruik in de kaart. “De timing is inderdaad

goed”, beaamt Dekker. “Veel bedrijven zijn bezig

met duurzaamheid en circulariteit. Ook wij zien

die vraag steeds meer komen. Bovendien past

het in de doelstelling om in 2050 Nederland

CO 2

-neutraal te laten zijn. Daar zetten we ons als

bedrijf volledig voor in.”

GP Groot heeft de ambitie om een grondstoffenproducent

te worden in plaats van alleen een

afvalverwerker. “We zitten nu midden in die transitie”,

zegt Dekker. “En kijken continu waar we dit

soort stappen kunnen zetten en cirkels rond kunnen

maken. Mooi dat het besef en de commer ciële

noodzaak nu samen komen. Dat kan de ontwikkeling

alleen maar versterken.” De nieuwste

kunststof recyclinginstallatie is momenteel nog

ingericht op een schoon verwerkingsproces, maar

Dekker verklapt alvast dat GP Groot bezig is met

een wasstraat om ook vervuilde kunststof stromen

te kunnen verwerken en opwaarderen. Wordt dus

ongetwijfeld vervolgd! ❚

30 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Het is belangrijk dat de kunststoffen niet verloren gaan, maar juist opnieuw worden ingezet voor de circulaire economie.

Er is nauwelijks verspilling, zeker als er schone afvalmaterialen worden aangeboden.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

31


TROMMELZEVEN

SHREDDERS

TRANSPORTBANDEN

OMZETTERS

Exclusive Dealer of

Pronar Recycling

Equipment

www.herwijnenmachinery.nl

info@herwijnenmachinery.nl

+31 (0)6 54 32 01 47


HET EFFECT VAN

RECYCLED CONTENT

Al langere tijd spreken en speculeren we over ‘recycled content’. Wat zijn de effecten hiervan op plastic recycling? Is het invoeren van een

verplichting op recycled content nog wel nodig, nu de vraag naar recyclaat groter is dan de beschikbaarheid? Of geeft het juist stabiliteit

aan de afzetmarkt?

Tekst en beeld Van Werven

In het afgelopen jaar zagen we de afzetmarkt van plastic recyclaat volledig

veranderen: we begonnen met een overaanbod en hebben nu een tekort aan

secundaire plastic grondstoffen. De groeiende bewustwording rondom duurzaamheid

speelt hierbij een rol, maar de sterk gestegen prijs voor primaire

grondstoffen heeft ook zeker de motivatie van producenten versterkt.

Door Europese maatregelen rondom het recyclen van plastic – zoals een stortverbod,

stort- en/of verbrandingsbelasting en producentenverantwoordelijkheid

– groeit het aanbod van plastic afval bij recyclingbedrijven de komende

jaren. Dat is noodzakelijk om de doelstellingen te realiseren die we allemaal

voor ogen hebben.

Om de continuïteit van plastic recycling te waarborgen, is het belangrijk om

niet alleen aan de inputzijde, maar ook aan de outputzijde een stabiele markt

te creëren. Dat bevordert het innovatievermogen en de investeringsbereidheid

van plastic recyclingbedrijven.

In het Verenigd Koninkrijk ervaren we momenteel de effecten van recycled

content. Sinds 1 april 2022 geldt daar op meerdere plastic producten een

verplichting van 30 procent. Producenten die hier niet aan voldoen, moeten

belasting betalen over de primaire grondstoffen. Waar ons plastic recyclaat

tot eind 2021 nog veel naar het vaste land werd afgezet, is de vraag in het

Verenigd Koninkrijk dit jaar sterk gegroeid.

De markt voor secundaire grondstoffen was eerst sterk gelinkt aan de prijs

voor primaire grondstoffen. Nu ontstaan twee verschillende markten: beide

met hun eigen kosten, opbrengsten én schommeling in vraag en aanbod. Concurrentie

in de secundaire grondstoffenmarkt is er alleen tussen recyclers onderling

en heeft geen relatie meer met de prijs voor fossiele grondstoffen, wereldpolitiek

of veranderingen in vraag en aanbod van primaire grond stoffen.

Zo zorgt recycled content voor een stabiele markt en daarmee voor continuïteit

van plastic recycling. De enige vraag die nog overblijft is: wanneer voeren we

de verplichting op recycled content Europabreed in? ❚

Ton Van der Giessen, CEO Van Werven.

‘Om de continuïteit van plastic recycling te waarborgen, is het

belangrijk om niet alleen aan de inputzijde, maar ook aan de

outputzijde een stabiele markt te creëren’

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

33


Afvalstromen makkelijker registreren?

In de bouw wordt enorm veel afval geproduceerd, en er ligt steeds meer

druk op om die afvalstromen correct te registreren en de processen

eromheen goed in te richten. Veel van deze registraties in het afval- en

containertransport verlopen nog via papieren documenten, denk hierbij

bijvoorbeeld aan papieren werkbonnen of begeleidingsbrieven. Het gevolg?

Onnodig administratief werk en een verhoogd risico op fouten.

Dat kan veel eenvoudiger.

Bekijk in deze video

hoe je afvalstromen

digitaliseert:

Maak kennis met de cloudoplossing ACT Online.

Voortaan kun je alle informatiestromen rondom afvalverwerking digitaliseren, zoals:

• Het aanvragen van afvalstroomnummers;

• Het rijden met een digitale begeleidingsbrief;

• Automatisch wegen;

• Digitale depot- en stortvak registratie.

Hierdoor is informatie altijd en overal toegankelijk, vanaf elk gewenst apparaat.

Ook digitaliseren?

Ga naar vanmeijel.nl en plan een (digitale) meeting met ons in.

Van Meijel Automatisering B.V.

Emmeloord • Eindhoven • Amsterdam


Textielrecycling lijdt onder

verontreiniging

Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled.

Liefst zo hoogwaardig mogelijk. Hoe staat het met de kwaliteit van afgedankt textiel?

De kwaliteit van het ingezamelde textiel gaat

hard achteruit. De verontreinigingsgraad is maar

liefst zo’n vijftien procent. Een van de veroorzakers

is de inzamelmethodiek. Gemeenten zetten ook

voor textiel steeds vaker ondergrondse containers

neer. Regen en grondwater maken het textiel nat.

Tijdens het lossen van de containers verspreidt het

vocht zich over de kleding. Vochtig textiel is lastig

recyclebaar. Inzamelmethoden als diftar, waarbij

huishoudens moeten betalen voor hun restafval,

verergeren het probleem. Prijsprikkels kunnen

leiden tot ontwijkgedrag. De inzet van ‘social

return’, wat veel gemeenten eisen, heeft vaak een

negatief effect op de kwaliteit. ‘Fast fashion’ speelt

ook een rol bij de kwaliteitsafname. Snelle wisseling

van collecties, bodemprijzen, goedkope productie

in lagelonenlanden en een slechte kwaliteit

resulteert in steeds meer niet-herdraagbaar textiel

van lage kwaliteit in de kledingbakken. Textiel dat

nauwelijks te recyclen is.

Negatieve businesscase

De textielrecycling lijdt onder de verslechterde

kwaliteit. Hergebruik van draagbare kleding is

steeds vaker onmogelijk. Een negatieve businesscase

is het gevolg. Textielinzamelaars betalen

gemeenten fors om in te zamelen. De gewonnen

kostbare tenders komen, gezien de lage kwaliteit,

niet meer overeen met de geschatte waarde. Door

de verontreiniging neemt de reststroom toe. Die

gaat naar afvalenergiecentrales, wat de kosten

verder verhoogt.

Gemeenten aan zet

Een deel van de oplossing ligt bij de gemeenten.

Zij moeten bij de aanbestedingen focussen op

kwaliteit in plaats van kwantiteit Gemeenten

moeten voor textiel meer gebruik maken van

boven grondse containers. In Duitsland geeft dat

Ondergrondse containers, fast fashion en prijsprikkels als diftar veroorzaken een verslechterde kwaliteit van ingezameld textiel. (foto: Sympany)

36 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


goede resultaten. Dit resulteert in maxi maal negen

procent verontreiniging. Huis-aan-huis-inzameling

geeft de beste resultaten, hoogstens één of twee

procent verontreiniging. Een brede waaier aan

inzamel methoden en -locaties kan ook helpen de

kwaliteit te verbeteren. Inzamel bakken moeten bij

winkels, scholen, retailers, buurthuizen, huis-aanhuis

en bibliotheken staan. Inpandig, fijnmazig en

minder anoniem komt de zuiverheid ten goede.

Verduurzamen keten

De branche werkt aan uiteenlopende innovaties

om de textielkringloop te sluiten. Verduurzamen

van de textielketen kan ook door de inkoopkracht

van gemeenten in te zetten, door eigen textiel,

zoals bedrijfskleding, circulair in te kopen. Ook

andere sectoren, zoals hotelketens, kunnen hun

textiel hergebruiken. De overheid kan helpen

door een minimumpercentage gerecycled textiel

in nieuw textiel vast te stellen. Dat stimuleert de

hele circulaire textielketen.

NEDERLANDERS WAARDEREN WERK AFVALBRANCHE,

MAAR KIEZEN ZELF LIEVER EEN BAAN DAARBUITEN

Negen op de tien Nederlanders vindt dat de mensen die zorgen voor ons afval net zo onmisbaar zijn als andere dienstverleners, zoals de

politie en de brandweer. Slechts vier procent reageert echter instemmend op de stelling ‘Ik zou graag in de afvalbranche willen werken’.

Driekwart van de ondervraagden is het hier zelfs mee oneens, blijkt uit een imagopeiling door I&O Research in opdracht van de NVRD en

Vereniging Afvalbedrijven. Een schrijnend contrast dat we ook zien in andere cruciale en vitale sectoren zoals de zorg. Sectoren waar we

handen tekort komen.

Het gaat om werk dat nodig is om de samenleving

draaiende te houden. Nuttig werk, waarvoor

specifieke kennis en professionaliteit nodig is. In

onze sector liggen de komende jaren genoeg uitdagingen.

Zo heeft Nederland zich ten doel gesteld

om in 2050 volledig circulair te willen zijn. Om dat

te kunnen realiseren, hebben we niet alleen plannen

nodig, maar ook mensen om het werk uit te

kunnen voeren. De branche moet zich dus steviger

profileren als interessante werkgever. Uit de I&Opeiling

komt ook naar voren dat een op de vijf

Nederlanders graag een dag mee wil lopen bij de

afvalinzameling in de eigen buurt. Een mooie start

om de branche te leren kennen en misschien wel

het begin van een carrière in de afvalwereld.

Week van de AfvalHelden

Aanleiding voor de imagopeiling was de Week

van de AfvalHelden van 7 tot en met 13 maart

2022. Om iedereen in de inzameling, groenbeheer,

reiniging en verwerking de waardering te geven die

ze verdienen, maar ook om Nederlanders nog meer

bewust te maken van wat het werken in de deze

branche nu precies inhoudt, is in 2021 de Week van

de AfvalHelden in het leven geroepen. Een week

waarin veel organisaties uit de branche activi teiten

organiseren om hun medewerkers extra in het zonnetje

te zetten. De Week van de AfvalHelden is een

initiatief van de branche organisaties NVRD, Vereniging

Afvalbedrijven, TLN en O&O fonds GEO.

Bron: I&O Research

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

37


Recyclen bouwt de brug naar

een duurzame toekomst

‘Met de terugwinning van grondstoffen voorkomen we schaarste en bouwen we de brug naar een duurzame toekomst. Recyclen zorgt

voor een schone leefomgeving, draagt bij aan de circulaire economie en beschermt het klimaat. Elke kilogram gerecycled afval levert een

gegarandeerde reductie van CO₂-uitstoot op’, zegt Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven, in een video gelanceerd

tijdens Global Recycling Day 2022.

“Wereldwijd recyclen we pas 9 procent van onze grondstoffen. Er ligt een

grote kans als we dat percentage kunnen verhogen”, zegt Marc den Hartog

(Renewi) in de video. Den Hartog is voorzitter van de Afdeling Recycling van

de Vereniging Afvalbedrijven. Hij maakt duidelijk hoe belangrijk het is om

samen actie te ondernemen. Recyclen is een van de oplossingen voor de grote

uitdagingen waar we momenteel wereldwijd voor staan.

Klimaatpotentieel afvalsector

Met recyclen en hergebruiken van grondstoffen kan de Europese afvalsector

een grote bijdrage leveren aan de Europese klimaatambities. Uit een recente

studie van Prognos en CE Delft blijkt dat in Europa de CO 2

-uitstoot met

150 miljoen ton kan dalen als we de doelstellingen van 65 procent recycling

en 10 procent reductie van storten van recyclebaar afval realiseren. Ter vergelijk:

in 2020 bedroeg de jaaruitstoot van Nederland 138 miljoen ton.

Meer recyclen

In Nederland realiseren we bijna 80 procent recycling. We kunnen extra

stappen zetten door bij de productie vaker gebruik te maken van gerecyclede

materialen. Producenten moeten er ook voor zorgen dat hun producten goed

te recyclen zijn. Hierbij kunnen ze samenwerken met afval- en recyclingbedrijven.

De leden van de Vereniging Afvalbedrijven hebben de kennis,

ervaring en middelen om grondstoffen zo lang mogelijk in de keten te

houden. Consumenten kunnen bij de aankoop erop letten of de spullen te

repareren, hergebruiken of recyclen zijn. Overheden moeten met beleid de

markt voor secundaire grondstoffen stimuleren. Zo hebben we allemaal onze

rol in het verduurzamen van de samenleving.

Global Recycling Day

Op 18 maart is de jaarlijkse Global Recycling Day. Op die dag laten we de

wereld zien hoe belangrijk recyclen is. De dag is een initiatief van de Global

Recycling Foundation (www.globalrecyclingfoundation.org). De Vereniging

Afval bedrijven is partner van deze organisatie.

De video is te vinden op het YouTubekanaal van de Vereniging Afval bedrijven.

Recyclen zorgt voor een schone leefomgeving, draagt bij aan de circulaire economie en beschermt het klimaat.

38 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


WEEK VAN DE

VEILIGHEID 2022​

Van 30 mei tot en met 3 juni vindt de vijfde editie van de Week van

de Veiligheid 2022 plaats. Tijdens die week vragen organisaties in de

afvalbranche extra aandacht voor veilig en gezond werken. Hiervoor

organiseren ze uiteenlopende activiteiten op een of meerdere momenten

in de week. De Week van de Veiligheid is een initiatief van de Stichting

Arbocatalogus Afvalbranche en wordt elk jaar in de eerste week van juni

georganiseerd. De Vereniging Afvalbedrijven is een van de partijen in de

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche. Deze stichting stelt zich ten doel de

Arbocatalogus Afvalbranche actueel te houden, verder te ontwikkelen en

het gebruik ervan te bevorderen.

www.arbocatalogus-afvalbranche.nl

Save-the-date

Afvalconferentie 2022

DE TOP VIJF

oorzaken van ongevallen

1

beknelling

2

snijden

3

vallend

voorwerp

www.arbocatalogus-afvalbranche.nl

STOP

4

heet

voorwerp

5

verstappen

illustratie & vormgeving: www.seidell.nl

Op woensdag 5 oktober vindt de jaarlijkse Afvalconferentie plaats.

De organisatie is zoals altijd in handen van de Vereniging Afval bedrijven

en de NVRD. De brancheorganisaties zijn momenteel druk bezig met de

invulling van het programma. Voor de zomer wordt meer bekend. De

locatie is DeFabrique in Utrecht.

Over de Vereniging Afvalbedrijven

De Vereniging Afvalbedrijven behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de

totale afvalketen. Als verbinder van belangen en partijen in de keten, is de Vereniging

Afvalbedrijven een belangrijke partner in de transitie naar de circulaire economie. De

Vereniging Afvalbedrijven stimuleert de transitie naar de circulaire economie, waarbij het

sluiten van kringlopen en het terugwinnen van materialen, grondstoffen en energie centraal

staan. De Vereniging Afvalbedrijven is gesprekspartner voor overheden en andere

instanties. De brancheorganisatie vertegenwoordigt in omzet en afvalvolume ongeveer

twee derde van de Nederlandse afvalmarkt.

Meer over de Vereniging Afvalbedrijven en haar activiteiten is te lezen op

www.verenigingafvalbedrijven.nl

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

39


NIEUWE SCHUDZEEF IS ONTWORPEN

MET GEBUNDELDE KRACHT

Er komt goed nieuws uit de hoek van Herwijnen Machinery BV. Pronar heeft de laatste hand gelegd aan een gloednieuwe schudzeef. De machine

is inmiddels door de testfase heen en klaar om in productie te gaan. Interessant detail hierbij: Herwijnen Machinery heeft actief meegeholpen

bij het ontwerp van de nieuwe compacte krachtpatser. We spreken Jimmy van Herwijnen over hun inbreng in het ontwerpproces.

Tekst Jan Mol | Beeld Herwijnen Machinery BV

die erachter zit, kunnen we zeggen dat het merk

inmiddels goed geworteld zit in Nederland. We

hebben dat vertrouwen altijd vertaald naar het

waarmaken van beloftes naar de markt en het

leveren van de best denkbare service. Het resultaat?

Pronar is nu niet meer weg te denken van

de sloopwerf.”

Tot in detail een geoptimaliseerde

machine

Pronar heeft gehoor gegeven aan de wensen- en

eisenlijst van Herwijnen Machinery. “Tot in detail

is alles geoptimaliseerd”, verklaart Jimmy van

Herwijnen. “Zo kom je op deze nieuwe schudzeef

een modern bedieningspaneel tegen, in plaats

van de gebruikelijke hendels.” De samenwerking

tussen Pronar en Herwijnen Machinery is een echt

Pronar is niet meer weg te denken in de recyclingsector.

Jarenlange expertise delen

“Met onze jarenlange expertise op het gebied van

schudzeven -we zijn immers van oudsher Sandvik

verdeler- werden we al in een vroeg stadium bij

Pronar aan tafel gevraagd, om onze input te geven

over het ontwerp van de nieuwe schudzeef.

Bedenk daarbij dat de meeste schudzeven in

Ierland of Engeland geproduceerd worden en

Pronar daar tegen moet ‘opboksen’. Omdat we

Pronar vanaf het eerste uur ondersteund hebben

en het merk omarmd hebben vanuit de techniek

Met de Pronar mobiele transportband komt de lading exact daar waar je hem wilt hebben.

40 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


De Pronar MBP 20.55 mobiele trommelzeef in actie.

MPB 20.55 Elektrisch: emissieloos werken.

partnerschap, concludeert Jimmy van Herwijnen.

“We waren een van hun eerste dealers en zijn er

trots op dat Pronar het nu wereldwijd goed doet.

Nog trotser zijn we op onze betrokkenheid bij het

ontwerp van de nieuwe schudzeef. Ik ben zelf een

machinefanaat van het eerste uur en wil elke machine

die wij leveren tot de laatste schroef kennen.

Er zit in ons bedrijf veel kennis over het totale pakket

aan brekers en zeven, reden voor Pronar om

ons als specialist te betrekken in dit proces.”

Kleine mobiele breker

Ook zeer interessant is de kleine mobiele breker

van Pronar. Een dubbelwals shredder met de naam

Pronar 2.75, met een groot voordeel. “De rotors

zitten in een cassette, deze cassette is op locatie

binnen anderhalf uur te wisselen. Er is keuze uit 4

tot 5 typen rotors, al naargelang het product dat

gebroken dient te worden. Er zijn rotors voor alu,

hout, kunststof, bouw- en sloopafval en puin. Een

mobiele breker waarmee je dus nooit voor verrassingen

komt te staan, hij is zeer breed inzetbaar.”

Kaakbreker voor groeves

De nieuwe kaakbreker van Pronar is al gebouwd,

maar zal in Nederland niet veel toegepast worden,

zegt Jimmy van Herwijnen. “Het is een

mooie machine, maar meer voor steengroeves. In

Nederland pakken we meestal de rotorbreker voor

puin, omdat er afgezeefd moet worden, om een

certificaat te kunnen krijgen op de productie. Wij

hebben hier vooral te maken met recyclage puin.”

Op den duur komt Pronar ook met een zware rotorbreker

voor recyclage puin.

Kwaliteit gewaarborgd

Jimmy van Herwijnen begon ooit met de verkoop

van twee machines. In 2021 heeft het bedrijf maar

liefst 26 machines verkocht. De reden van het

succes kan volgens hem gevonden worden in het

feit dat Van Herwijnen Machinery technisch hoogstaande

producten aanbiedt, in combinatie met een

topservice. “Veel klanten komen op referentie bij ons

binnen en verbazen zich over onze snelheid van service

verlenen en de grote voorraad onder delen die

wij op het schap hebben liggen. Je krijgt bij ons een

eerlijk en oprecht advies en het laatste dat wij zullen

doen, is valse verwachtingen creëren.” ❚

Pronar MRW 2 Slow Speed Shredder.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

41


DAEMO aanbouwdelen

bij PRIMA Equipment

DAEMO staat voor duurzaamheid,

betrouwbaarheid en goede prestaties.

HAMER

Uniek door de bedrijfszekerheid, doordat

deze makkelijk te servicen is en doordat de

behuizing uit één gegoten deel bestaat erg

solide. Door zijn optimale slagkracht maakt

de Daemo sloophamer het verschil.

MULTIPROCESSOR / COMBI

Daemo multiprocessor is uniek door zijn

drie snel uitwisselbare bekken voor de

diverse toepassingen. De Daemo multiprocessor

combi is uniek door zijn snelwisselsysteem

voor vier uitrustingsstukken

zoals vergruizer, ijzerschaar, betonschaar

en slooparm. Multifunctioneel en door zijn

snelwisselsysteem makkelijk uit te wisselen.

SCHROOTSCHAAR

Uitgevoerd met zowel korte als lange body.

Voor elke toepassing in de schroot. Daemo

schrootschaar gaat de uitdaging aan.

SCHAAR

Unieke schaar voor alle toepassingen

in sloop en het knippen van metalen.

Door zijn korte uitvoering uniek en

zeer wendbaar. Tevens makkelijk in het

vervangen van de slijtdelen zonder

langdurige stilstanden.

STARRE VERGRUIZER

Daemo starre vergruizer is de meest

krachtige starre vergruizer in zijn soort.

Door zijn hogesnelheidsklep is de klus snel

geklaard. Geen lange onderhoudsstops

door de wisselbare slijtdelen van Hardox.

ROTERENDE VERGRUIZER

Door zijn enorme kracht is de Daemo

roterende vergruizer perfect voor zowel

primaire als secundaire sloopwerken.

Zijn uitwisselbare onderdelen voorkomen

lange stilstanden.

AUTOSLOPER

Door zijn uit Hardox vervaardigde onder -

delen, knipt deze schaar de diverse staalen

ijzersoorten. Door o.a. uitwisselbare

messen en hogesnelheidsklep wordt elke

klus snel en efficiënt geklaard.

MAGNEET

Daemo sterke magneet voor elke

toepassing voor metaal uit puin of

toe te passen in recycling.

COMPACTOR TRILBLOK

www.DAEMO.nl

Uitgevoerd met naafdemper die trillingen

absorbeert van de bodemplaat op een

brede en verticale manier. Breed en sterk

ontwerp voorkomt oververhitting door

langdurig gebruik.

Prima Equipment B.V.

Noorwegenweg 6

7772 TB, Hardenberg

onderdeel van Van der Spek-Vianen B.V.

Meer informatie

Kijk op www.daemo.nl of neem contact

op met Ronald via 06 11 16 99 64 of

via ronald@primaequipment.eu


“KIJK EN PLAN GOED VOORUIT”

We hebben onze vrijheid bijna weer geheel terug op dit moment als we het over corona hebben. Als we om ons heen

kijken, lijkt het zelfs af en toe of er helemaal geen corona is geweest. Wat zijn er toch weer vele mooie festiviteiten

en kunnen we weer even normaal gewoon gezellig ergens heen. Vrijheid heeft voor vele andere mensen een hele

andere betekenis gekregen na de inval in Oekraïne. In vergelijking hiermee is in lockdown gaan iets waar we het

maar niet meer over moeten hebben.

Beide hierboven genoemde onderwerpen zorgen op het moment

voor vele uitdagingen en kansen in onze recyclingwereld. Die

uitdagingen ondervindt iedereen op dit moment als het gaat

om levertijden die uitlopen en die zelfs af en toe zorgen voor

antwoorden als “we weten niet wanneer iets te leveren is”. De

kansen waren er al en nemen snel toe: door de steeds verder

oplopende grondstoftekorten worden recycleproducten steeds

meer gevraagd. Door het simpele spel van vraag en aanbod

zullen gelukkig de waardes hiervan gaan stijgen, zodat

investeringen in recycling sneller lonen.

“Kijk en plan goed vooruit” wil ik dan ook op twee verschillende

manieren onder de aandacht brengen.

Ten eerste: kijk en plan goed vooruit als het gaat om het

operationeel houden van uw machinepark. Door de langer

oplopende levertijden zou het kunnen zijn dat machines

gaan uitvallen op simpele, kleine onderdelen. Onderdelen

die normaliter gewoon als plankvoorraad op iedere hoek van

de straat liggen. Kijk daarom bij voorkeur samen met uw

leverancier naar de kritische onderdelen die u zelf op voorraad

kan leggen om de producties zeker te stellen.

en onderdelen op tijd besteld. De door mij vaak beschreven

#uwproductieonzezorg bij Van der Spek Vianen pakken we dan

ook graag samen met u op.

Ten tweede: kijk en plan goed vooruit is ook uw visie op de

toekomst als het gaat om investeringen. Levertijden zijn langer

geworden, echter, als er nu geen plannen worden gemaakt en

beslissingen genomen, dan wordt er straks achter de feiten

aangelopen als er geen machines meer zijn om producties

te maken en innovatieve recycling te bedrijven. Laat u niet

afschrikken door langere levertijden! Zoals bekend is een

recyclingmachine vaak een onderdeel van een groter geheel,

waarbij ook een fundatie, staalbouw en electrowerk is

benodigd. Ook deze hebben hun doorlooptijden.

Voor beide “kijk en plan goed vooruit” manieren kijken

we graag met u mee, zodat #uwproductieonzezorg weer

voorbij komt.

Graag sluit ik af met: blijf gezond en laten we de juiste stappen

blijven nemen om VOORUIT te komen.. ❚

Daarnaast: plan onderhoud punctueel en tijdig in, zodat

eventuele slijtage en schades op tijd worden gesignaleerd.

Reparaties kunnen dan op het juiste moment worden ingepland

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

43


De sterkste ploeg op

het veld brengen

Afval is het nieuwe goud. Maar wie meer waarde uit zijn afvalstromen wil halen, moet over de juiste machines beschikken die het materiaal

zo hoog mogelijk valoriseren. VKING speelt daar op in door zijn verhuuraanbod voor recyclingbedrijven voor verhuur fiks uit te breiden met

nieuwe machines. Machines die stuk voor stuk uitblinken op hun terrein. Voeg daar nog de ijzersterke service van VKING aan toe en u weet

dat u een zeer sterke troefkaart in handen hebt om de efficiëntie van uw processen op te drijven.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Vking

Van links naar rechts: Matthias De Coninck, Jo De Coninck en Batist Descamps. Met de

machines van Vking NV kunnen bedrijven het volume voor stort en de stortkosten doen dalen.

VKING positioneerde zich voor het eerst bij recyclingbedrijven met een

Europese primeur: de eerste Tana 440 DT ECO. Een machine die de definitie

van veelzijdigheid naar een volledig nieuw niveau brengt. “Een shredder

als een Zwitsers zakmes. Dat we quasi meteen een tweede order moesten

plaatsen, omdat ze in ‘no time’ druk bezet was, bewijst dat we de juiste richting

zijn ingeslagen. Grondstoffen worden schaarser, recycling is de weg van de

toekomst. De komende jaren willen we verder bouwen aan ons aanbod, zodat

elk recyclingbedrijf bij ons in het gamma de machine kan vinden die hem en

zijn toepassing op het lijf is geschreven”, vat zaakvoerder Jo De Coninck de

ambitie van het bedrijf uit Herzele samen.

Puzzel van machines leggen voor klanten

De Coninck staat er niet alleen voor. Met sales manager Batist Descamps

en zoon Matthias, die de technische werkplaats overziet, kreeg het bedrijf

44 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


een flinke injectie van vers bloed om het recyclingverhaal vorm te geven. In

één klap komen er nu vijf nieuwe machines bij. De bestellingen zijn al even

geleden geplaatst, ze sijpelen nu één voor één het magazijn binnen. “Met

zijn drieën proberen we de puzzel te leggen van machines en accessoires die

onze recyclingklanten echt nodig hebben. Elk vanuit zijn eigen domein en

expertise. De Tana leent zich bijvoorbeeld minder voor de wat kleinere werven.

En voor de markt van hout- en groenafval bestaan er kleinere, makkelijker

te transporteren oplossingen die uitstekend werken, zoals de Pronar MRW

2.85 G. Zo kijken we hoe we de best mogelijke ploeg op het veld kunnen

brengen”, vertelt Batist.

Nieuwe, sterke ploeg

We stellen die nieuwe ploeg graag uitgebreid aan u voor. Een bloemlezing

langs de sterke troeven. Matthias: “Met de machines van Vking NV kunnen

bedrijven makkelijk nog waardevol materiaal recupereren uit vervuilde grond

en tegelijk het volume voor stort en de stortkosten doen dalen.” Met de

stofbestrijdingsoplossingen van Spraystream speelt VKING dan weer in op

de strengere eisen om de omgeving en de omwonenden te vrijwaren van

overlast. De Terex Finlay 883+ moet zowat de populairste zeef in de Benelux

zijn. “De agressieve schudzeef in combinatie met de vingerdekzeef maakt

dat ook moeilijke materialen probleemloos verwerkt worden. Waar Terex de

grootste vlakdekzeef aanbiedt, beschikken we met de 3-way Screener van Red

Rhino ook over de kleinste. Voor elk wat wils dus”, aldus Matthias. Met de

Pronar MPB 20.55GH krijgen gebruikers dan weer het neusje van de zalm in

trommelzeven aangereikt. “In combinatie met een sterrenzeef op de bunker

kan er zelfs met een trommelzeef in drie fracties gescheiden worden. Een

unicum op de markt.”

Keuze voor kwaliteit en service

Waar dus duidelijk geen compromissen in gebeuren, dat is de keuze voor

A-merken en langetermijnrelaties. “In recycling in het algemeen, maar voor

de verhuurmarkt in het bijzonder, draait het om uren kunnen draaien. Onze

Van links naar rechts: Matthias De Coninck, Jo De Coninck en Batist Descamps.

“Alles om de klant te helpen kosten besparen en efficiënter te werken.”

klanten kunnen zich geen stilstand op de werf veroorloven. Door te kiezen

voor kwaliteit, beperken we dat risico”, geeft Batist aan. VKING gaat nog een

stapje verder en beschikt over een goed uitgeruste technische werkplaats.

Matthias: “Enerzijds om de machines altijd in topconditie bij onze klanten

af te leveren. Maar uiteraard staan we ook ter beschikking van onze klanten

mocht er een defect optreden. We doen er alles aan, opdat ze zo snel mogelijk

weer aan het werk zijn.” Een steeds belangrijker element in dat verhaal is

de digitaliseringstrend. “Data zijn cruciaal om slijtage te monitoren en in

te grijpen voordat er zich grote problemen voordoen. Dat is goed voor de

klant en goed voor ons. Maar we leren ook veel uit het gebruik: de tonnages,

het verbruik ... Als de machines draaien zonder te produceren, zien we dat

en koppelen we dat terug naar de klant. Alles om hem te helpen kosten te

besparen en efficiënter te werken. Dat heeft mijn vader er goed ingeslepen”,

besluit Matthias. ❚

In één klap komen er nu vijf nieuwe machines bij in het aanbod van

Vking. Vking wil dat elke klant in het gamma de machine kan vinden

die hem en zijn toepassing op het lijf is geschreven.

‘We doen er alles aan,

opdat klanten zo snel mogelijk

weer aan het werk zijn’

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl 45


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

Veel gevraagd voor de verhuurvloot

COMPLEET GAMMA AAN

KOREAANSE UITRUSTINGSSTUKKEN

Prima Equipment, onderdeel van Van der Spek en gevestigd in Hardenberg, is sinds 2020 dealer van het Koreaanse merk uitrustingsstukken

Daemo. Ondanks het feit dat er in Nederland al veel spelers op de markt van uitrustingsstukken actief zijn, denkt Joost Bosscher, general

manager bij Prima Equipment, dat Daemo wel degelijk iets toevoegt. “Bovendien sluit het goed aan bij de rest van onze activiteiten.”

Tekst Armand Landman | Beeld Prima Equipment

Want Prima Equipment, dat 25 jaar geleden begon

als Euro Machinery en sinds 2010 onder de

huidige naam opereert, heeft zich in de loop der

tijd ontwikkeld tot een allround bouw-, sloopen

recycling machine bedrijf. Ooit begonnen

als handels bedrijf in gebruikt materieel maar

sinds de over name door Van der Spek Vianen

in 2017 ook actief in nieuw materieel, opbouw

en aflevering van machines uit de Van der

Spek catalogus, klant reparaties en complete

rebuilds. Daarnaast verhuurt Prima Equipment

complete machines voor grond verzet en sloop

en recycling. “En vooral in de verhuur is er veel

vraag naar uitrustings stukken om de machines te

complementeren. Daemo is gelieerd aan Hyundai

voor de koreaanse markt”, vertelt Bosscher. “En

aan gezien Van der Spek Hyundai importeur is,

kwamen we uit bij Daemo. Die produceren een

compleet product gamma aan uitrustings stukken

voor de sloop- en recycling branche. Van grijpers,

hamers, brekers en ver gruizers tot bakken,

snelwissels en complete aanbouwdelen.”

Alle in Nederland gangbare maten zijn ruim verkrijgbaar.

Duurzaamheid

Volgens Bosscher is Daemo een merk dat staat voor

duurzaamheid, betrouwbaarheid en goede prestaties.

“Bovendien zit het Europese hoofd kantoor

inclusief een enorm magazijn in België en dat

betekent dat we snel kunnen leveren en dat reserveonderdelen

ruim voorradig en snel leverbaar zijn.

De product support vanuit België is ook erg goed.”

Wat de Koreaanse uitrustingsstukken onderscheidt

van veel andere merken is dat ze standaard

voorzien zijn van wisselbare slijtbekken.

“Via een bout- en moersysteem, dus niet gelast”,

legt Bosscher uit. “En zowel de boven- als de

onderkant. Verder zijn alle in Nederland gangbare

maten ruim verkrijgbaar.”

Wat de Koreaanse uitrustingsstukken onderscheidt van veel andere merken is dat ze

standaard voorzien zijn van wisselbare slijtbekken.

46 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

Ze beschikken in Hardenberg over een zeer complete

werkplaats inclusief spuiterij waar ongeveer

25 vakmensen dagelijks in de weer zijn.

Prima Equipment speelt in op de groeiende vraag naar elektrificatie.

‘De meeste uitrustingsstukken vinden hun

weg naar sloop- en recyclingprojecten nog

via onze verhuurafdeling’

Bovendien zijn ze uitgerust met een automatisch

smeersysteem middels een cartridge. Bosscher:

“Regelmatig smeren van de uitrustingsstukken

is vaak een ondergeschoven kindje. Dat heeft

Daemo goed ondervangen door ze al op voorhand

te voorzien van zo’n automatisch systeem. Dat

voorkomt veel schade en slijtage natuurlijk.”

Rebuild

Ondanks het feit dat Prima Equipment net 2 jaar

dealer is van Daemo en dus pas aan het begin

staat, hoort Bosscher alleen maar goede geluiden

van zijn klanten. “De meeste uitrustingsstukken

vinden hun weg naar sloop- en recyclingprojecten

nog via onze verhuurafdeling, maar dat blijkt een

goede weg om het merk in Nederland bekender

te maken. De vraag neemt steeds verder toe.

Onze sales manager aanbouwdelen, Ronald

Runhert, staat ter beschikking voor aanvragen

of verdere informatievoorziening van één van de

Daemo tools. Maar geïnteresseerden kunnen ook

één van de vertegenwoordigers van Van der Spek

naar de mogelijkheden vragen.”

Dat geldt overigens ook voor het ombouwen

van bouw-, sloop- en reyclingmachines. Bosscher

constateert dat veel bedrijven worstelen met de

lange levertijd van nieuw materieel en besluiten

om hun materieel een complete rebuild te laten

ondergaan. “Zeker voor de grotere graaf- en

recyclingmachines is dat in de huidige tijd een

hele goede optie”, vertelt de general manager.

“We beschikken in Hardenberg over een zeer

complete werkplaats inclusief spuiterij waar

ongeveer 25 vakmensen dagelijks in de weer zijn.

Omdat we alles onder één dak hebben, kunnen

we snel inspelen op vragen van klanten. Of het

nu gaat om de hydrauliek of om compleet nieuwe

gieken of onderstellen.”

Ook ziet Bosscher een groeiende vraag naar

het elektri ficeren van machines. “Vooral in de

Prima Equipment levert ook veel dual-powersystemen af.

recycling branche is daar veel vraag naar. Voor

die markt bouwen we machines vooral om

naar net stroom, omdat die vaak maar beperkt

mobiel hoeven te zijn. Maar we leveren ook

veel dual-power systemen af. Die kunnen dus of

op elektriciteit draaien of op diesel. Dat neemt

momenteel echt een grote vlucht.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

47


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

Onafhankelijk specialist in automatische snelwisselsystemen

‘DE KLANT MOET ZELF

KUNNEN KIEZEN’

Demarec is sinds 2014 dealer van OilQuick en vanaf eind vorig jaar heeft het bedrijf uit Cuijk ook het dealerschap van de automatische snelwissels

en kopplaten van Steelwrist. De Nederlandse fabrikant van uitrustingsstukken voor de sloop-, recycling en gww-sector, legt zich

dus niet vast op één merk. “Onze klanten moeten zelf kunnen kiezen”, zegt commercieel manager Jason Sanders van Demarec. “Wij willen

onafhankelijk specialist zijn op het gebied van automatische snelwisselsystemen en daarbij niet gebonden zijn aan één specifiek merk.”

Tekst Armand Landman | Beeld Demarec

De markt voor volautomatische snelwisselsystemen

groeit snel. Daar waar OilQuick - ook

een Zweedse uitvinding overigens - in 2014 nog

de enige speler was en nog steeds marktleider

in Nederland en de rest van de wereld is, zijn er

inmiddels een aantal concurrenten bijgekomen.

Concurrenten die vaak wel volgens hetzelfde

principe van pionier OilQuick werken, maar toch

net even anders in elkaar steken. Steelwrist is er

daar een van.

“We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd

in zowel de advisering over automatische

snelwisselsystemen, bijvoorbeeld in relatie tot het

machinepark en de specifieke wensen en eisen

van de klanten, maar zeker ook in de technisch

meest optimale opbouw van de systemen op

machines en uitrustingsstukken. Op die manier

heeft Demarec al honderden systemen in de

markt gezet, allen functionerend naar volle

tevredenheid van hun dagelijkse gebruikers.

Maar de ontwikkelingen gaan snel en er zijn

ondertussen meerdere systemen beschikbaar.

Omdat die niet allemaal op hetzelfde principe

gebaseerd zijn, vonden wij het belangrijk om

Steelwrist aan het assortiment toe te voegen.”

Onafhankelijk specialist

Demarec wil daarbij expliciet niet gebonden zijn

aan één merk. Sanders: “We zijn een onafhankelijk

specialist op het gebied van volautomatische

snelwisselsystemen. De keuze voor een bepaald

systeem moet altijd bij de klant liggen. Als die

al drie snelwissels van Steelwrist heeft, waarom

zouden wij hem dan moeten overtuigen dat hij nu

voor OilQuick moet kiezen? In z’n algemeenheid

gaat het om flinke investeringen, waarbij ook

OilQuick snelwissel op een Hitachi wiellader.

De specialisten van Demarec hebben een ruime ervaring met de opbouw van

OQ-snelwisselsystemen en kopplaten.

48 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

de aanbouw delen moeten worden omgebouwd.

Maar gelukkig kijken de meeste bedrijven veel

verder dan het initiële prijskaartje en zien daarom

de aan schaf van een automatisch snelwisselsysteem

duidelijk als investering in de toekomst.

Want men kan met dergelijke snelwissel systemen

geld ver dienen. Je kunt door het gebruik van

een vol automatische snelwissel zo veel meer

efficiënter werken dat je gemiddeld genomen

op hetzelfde werk minimaal één machine kunt

besparen. Een rendements verbetering van

30 procent is haalbaar.”

Beide merken die wij vertegenwoordigen hebben

hun eigen kwaliteiten, aldus Sanders. Zo heeft

Steelwrist voorlopig alleen snelwissels voor

graafmachines. OilQuick bedient al een grotere

markt, met naast systemen voor graafmachines

ook producten voor wielladers, overslagmachines,

de railsector en zelfs heftrucks. Daarbij levert

OilQuick ook volautomatische snelwissels voor

de grootste klasse machines (type OQ120 voor

graafmachines van 70-120 ton gewicht) en

Steelwrist (nog) niet.

Veilige opbouw

Belangrijker nog dan de keuze voor een bepaald

merk snelwissel is voor Demarec de advisering

over en de opbouw van de systemen op de

machines, stelt Sanders. “Dat wordt nog wel eens

onderschat door klanten. Die zien de opbouw

niet meteen als iets kritisch, maar onze ervaring

leert dat een verkeerde opbouw grote gevolgen

kan hebben.”

En dat zit vaak in kleine dingen: “Wij hebben al

vanaf 2014 ervaring met de opbouw van deze

systemen en bijbehorende kopplaten alsook de

ombouw van bakken en andere uitrustingsstukken

en de uitdagingen die daarbij komen kijken.

Anderen hebben dat minder vaak gedaan en

hebben dus minder ervaring. De kwaliteit zit

echt in de details.” De specialisten van Demarec

hebben een ruime ervaring met de opbouw van

OQ-snelwisselsystemen en kopplaten. De meest

optimale en veilige montage van de kopplaten is

een vak apart, dit gebeurt bij de eigen Demarec

producten altijd met de hydrauliekslangen

‘binnendoor’ en bij andere merken equipment

indien mogelijk, hierdoor is er geen risico op

slangbreuk. Ook bijvoorbeeld de aansluiting van

elektra moet veilig gebeuren. Maar er is ook (meer

dan ooit tevoren) gedegen kennis van de diverse

machinemerken en bijbehorende hydraulische

configuratie vereist. Daar komt ook bij dat andere

aanbieders van automatische snelwisselsystemen

vaak derden inhuren voor de opbouw. Sanders:

“Wij hebben dat allemaal in één hand. Dus

wij adviseren, de klant kiest en wij monteren

vervolgens alles goed en veilig.” ❚

Steelwrist in combinatie met een grijper van Demarec.

‘De meest optimale en veilige montage van

de kopplaten is een vak apart’

Belangrijker nog dan de keuze voor een bepaald merk snelwissel is voor Demarec

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

49


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

IEDEREEN ROEPT EROVER, MAAR KUN JE KWALITEIT OOK METEN?

WAT BETEKENT EEN HOGE KWALITEIT

IN MATERIAAL NU ECHT?

Hoogkwalitatief materiaal is in de wereld van recycling een must. Je wilt als aannemer voorkomen dat je machines stilstaan op de sloopwerf.

Kwaliteit komt met een prijs, maar kun je ook uitrekenen wat het je onder aan de streep heeft opgeleverd? Demtech heeft die berekeningen

gemaakt, om transparant te kunnen zijn naar de klanten. Arthur Polak van Demtech rekent ons aan de hand van een voorbeeld met de NPK

Betonvergruizer G-18JX voor hoe echte kwaliteit er in cijfers uitziet. Daarnaast doet hij uit de doeken hoe je slimmer kunt werken: minder

milieubelastend, meer werk verrichten met lichter materieel, brandstof besparend en met minder slijtage. Het geheime wapen is hierin de

NPK Power Booster.

Tekst Jan Mol | Beeld Demtech/Dimpekt Marketing

Kwaliteit verdient zichzelf altijd terug

“Als voorbeeld nemen we onze NPK Betonvergruizer G-18JX”, begint Arthur.

“Deze betonvergruizer kan zo’n 20.000 draaiuren maken. Elke 2.000 draaiuren

is er een onderhoud/service/revisie interval. Dat betekent dat vanwege de

slijtageslag die de vergruizer doormaakt, de klant na 10 onderhoud/service/

revisie intervallen toe is aan de aanschaf van een nieuwe vergruizer. Welgeteld

heeft bij het bereiken van de ‘end of lifecycle’ deze vergruizer -op basis van

de aanschafwaarde en de gemiddelde kosten per onderhoudsinterval- slechts

€ 4,33 per uur gekost.” Daarbij heeft de klant de zekerheid van continuïteit

genoten. “Geen uitval tijdens het werk en mocht er toch een probleem zijn,

dan lossen wij dat indien mogelijk met spoed ter plekke op. Er is niets erger

dan stil komen te vallen op een sloopwerf. Elk uur stilstand kost geld, vaak

wordt er volgens een strakke planning gewerkt en moet er, als alles weer

draait, veel tijd ingehaald worden. Met onze enorme voorraad onderdelen zijn

we in staat om in ‘no time’ iedereen weer op weg te helpen.”

Slimmer werken met de NPK Power Booster

De NPK Power Booster is Demtech’s ‘geheime wapen’ in de strijd om het

werken te optimaliseren. Arthur: “Laten we uitgaan van een situatie waarin

de NPK Betonvergruizer G-18JX 32 ton per uur verwerkt, de kraan 26 liter

brandstof per uur verbruikt en dat op basis van een 500 liter brandstoftank.

In onze berekening zijn we uitgegaan van een brandstofprijs van € 1,98 per

liter. Inmiddels weten we dat de dieselprijs al meer dan € 2,00 is op sommige

plaatsen. Wij tonen graag aan dat met toevoeging van de NPK Power Booster

de eerste winst te behalen valt door meer draaiuren te maken met een volle

tank en meer tonnage te verwerken met een volle tank. Op een volle tank

brandstof kun je met de NPK Power Booster 4,81 extra draaiuren maken en

255 ton extra beton vergruizen.” Dat zijn cijfers die er niet om liegen. De

NPK Power Booster zorgt voor meer kracht, om precies te zijn krijg je drie

keer het normale vermogen tot je beschikking. Van 300 bar naar 900 bar

en dat uit een aanbouwdeel met minder gewicht. Bijkomend voordeel: het

hydraulisch systeem van de kraan wordt minder belast en in veel gevallen kun

je zelfs met een lichtere kraan dan normaal werken. Ook dat scheelt enorm

in de CO 2

-uitstoot.

Ook de NPK Power Booster verdient zichzelf terug

Tegenwoordig zien aannemers in de uitvraag van de opdrachtgever steeds

vaker vermeld staan dat er gekeken wordt naar de MKI-waarde (Milieu Kosten

De NPK Betonvergruizer in actie.

Het voordeel van de NPK Power Booster in een grafiek weergegeven.

(Bron: Dimpekt Marketing)

50 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

Indicator). Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dien

je aan te tonen dat je duurzaam werkt, met een reductie van emissie van

schadelijke stoffen. “De brandstofbesparing, de verminderde slijtage, het

extra werk dat je kunt doen binnen een gegeven tijd en het feit dat je met

lichter materieel hetzelfde kunt doen, helpen mee om een gunstigere MKIwaarde

te behalen. Het kan je dus letterlijk een opdracht opleveren. De

optelsom van het inzetten van materiaal met een topkwaliteit, in combinatie

met de optimalisatie die de NPK Power Booster oplevert is goed: fikse

besparing op brandstof, schoner werken, door kunnen blijven werken… het is

een win-winsituatie, waar iedereen wel bij vaart. Door ons onderzoek kunnen

we oprecht zeggen dat een hoge kwaliteit in materiaal en de NPK Power

Booster zichzelf terugverdienen.” ❚

Ook De Kempeneer NV werkt met NPK uitrustingstukken van Demtech.

‘De klant heeft de

zekerheid van continuïteit’

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

51


Protect your facility

with a camera

that warns you

of smoke and flames

Video smoke and flame detection

for critical environments

As a safety professional, you want to protect your business facility or infrastructure as much as possible. By using an

intelligent FireCatcher Camera, you can enhance your fire safety with visual recognition of fire outbreaks in the earliest

stage. The FireCatcher Camera detects smoke or flames and integrates seamlessly with your fire alarm control panel

and video surveillance system to generate an early warning. Visual verification in the camera image allows you to

assess the danger and react fast. A FireCatcher Camera is your best guarantee to be ahead of the fire and to prevent

worse from happening.

www.araani.com

Araani NV - Belgium | Luipaardstraat 12 | 8500 Kortrijk, Belgium | tel: +32 (0) 56 49 93 94

Araani NV - France | 135, Avenue Roger Salengro | 59100 Roubaix, France | tel: +33 (0) 6 50 30 42 35


De oplossing voor uw stof De overlast. oplossing voor uw stof overlast

De oplossing voor uw stof overlast

Zonder Beefoam

Met Beefoam

Zonder Beefoam

Met Beefoam

Vraag om een demo bij u op het bedrijf.

Vraag om een demo bij u op Vraag het om bedrijf. een demo bij u op het bedrijf.

35290 Info@beepro-bv.com +31-622935290www.beepro-bv.com

Info@beepro-bv.com www.be


IFAT MÜNCHEN

DE WERELDWIJDE GEMEENSCHAP HEEFT

MILIEUTECHNOLOGIEËN NODIG

Duurzaam gebruik van hulpbronnen - en dus klimaatbescherming - is het belangrijkste onderwerp van IFAT München, die van 30 mei tot

en met 3 juni 2022 plaatsvindt in Messe München. De internationale belangstelling voor 's werelds grootste handelsbeurs voor water-,

afvalwater-, afval- en grondstoffenbeheer is groot. De wereldwijde gemeenschap heeft milieutechnologieën nodig. De beurs brengt ze tot

leven en biedt het netwerk om de grootste uitdaging van onze tijd aan te gaan.

Tekst en beeld IFAT München

“De voorbereidingen voor IFAT München zijn in volle gang. Alle 18 beurshallen

en de buitenruimte zijn bezet. Zo’n 2.500 exposanten uit meer dan 50

landen presenteren zich op de beursvloer”, zegt Stefan Rummel, algemeen

directeur van Messe München. Milieu-, hulpbronnen- en klimaatbescherming

is urgenter dan ooit in de hoofden van de wereldgemeenschap. “IFAT brengt

de internationale besluitvormers, experts en marktspelers op één plek samen

om de grote uitdagingen aan te gaan.”

Topmarktspelers in alle segmenten

Alle tentoonstellingsonderdelen zijn volgeboekt; in sommige gevallen

is de vraag zelfs groter dan de beschikbare ruimte. Op het gebied van

‘Circulaire economie en afvalbeheer’ tonen exposanten hun laatste

ontwikkelingen, waaronder Remondis, Veolia, PreZero, EEW Energy from

Waste, Doppstadt Umwelttechnik, Komptech, Arjes, Sutco RecyclingTechnik,

Eggersmann, Lindner-Recyclingtech, Zeppelin Baumaschinen, Sennebogen

IFAT München vindt plaats van 30 mei tot en met 3 juni 2022 in Messe München.

54 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


‘De internationale belangstelling

voor 's werelds grootste

handelsbeurs voor water-,

afvalwater-, afval- en

grondstoffenbeheer is groot’

Maschinenfabrik, Liebherr-Hydraulikbagger, Komatsu Schpper, Martin,

Söller-Ki. In de sector ‘Water & Riolering’ zijn onder meer registraties van

Wilo, Huber, Invent Umwelt- und Verfahrenstechnik, Grundfos, KSB, Sulzer,

Xylem Europe, Endress+Hauser, Gea Westfalia Seperator Group, Kaeser

Kompressoren, EnviroChemie, Otto Graf, Abrizener Maschinenfa , Veolia Water

Technologies, AVK Armaturen, Hawle Armaturen, Talis, Siemens, Hermann

Sewerin, Aco Tiefbau, Kaiser en IBAK. ‘Municipal Technology’ wordt op zijn

beurt vertegenwoordigd door bijvoorbeeld Faun Umwelttechnik, Bucher

Municipal, Aebi Schmidt, Küpper-Weisser en Fayat Environmental Solutions.

In de sectie ‘Voertuigen’ tot slot zijn onder meer Iveco Magirus, Scania, Volvo

Group Trucks, DAF Trucks, Daimler Truck en Mercedes Benz aanwezig.

Bij het kopen van een ticket voor IFAT München is het mogelijk om een

klimaatvriendelijk GoGreen-ticket te kopen voor een meerprijs van 6 euro.

Sterke internationale aanwezigheid

Daarnaast komen er internationale gezamenlijke paviljoens uit België,

Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan, Canada, Nederland,

Oostenrijk, Zuid-Korea, Zwitserland, Tsjechië, Turkije, Hongarije en de VS.

Ook uit Egypte, Australië, Brazilië, Ivoorkust, Jordanië, Qatar, Saoedi-Arabië

en Oekraïne zullen exposanten aanwezig zijn. Wat bezoekers betreft, zijn

er aanvragen voor delegaties uit Egypte, Brazilië, Portugal, Roemenië,

Saoedi-Arabië, Singapore en uiteraard uit vele andere Europese landen.

Verenigingen en startups

In overeenstemming met de gevestigde traditie zijn vele nationale en

internationale verenigingen actief betrokken bij het vormgeven van het

beursprogramma, zij het als exposant, met speciale shows, live demonstraties

als met oplossingsrondleidingen en lezingen. De startup area is bovendien

populairder dan ooit. “Het is heel bijzonder om te zien hoeveel interesse

startups tonen op de beurs. Ze hebben dringend toegang tot de markten

nodig om hun innovatieve oplossingen naar de wereld te brengen”, legt

Philipp Eisenmann, Exhibition Director IFAT München uit. "En daarmee

weerspiegelen ze precies de succesfactor van beurzen en IFAT München: alle

belangrijke marktspelers zullen elkaar op één plek persoonlijk ontmoeten,

hun netwerk uitbreiden en hun zakelijk succes promoten."

GoGreen

Bij het kopen van een ticket voor IFAT München is het mogelijk om een

klimaatvriendelijk GoGreen-ticket te kopen voor een meerprijs van 6 euro.

Met een GoGreen-ticket wordt de uitgestoten CO 2

gecompenseerd door

klimaatbeschermingspartner myclimate. Daarmee ondersteun je direct drie

duurzaamheidsprojecten: schoon drinkwater voor scholen en huishoudens,

biogasproductie uit afval voor kleine boeren en het voorkomen van

ontbossing van regenwouden door het gebruik van efficiënte kachels. En

om het evenement nog duurzamer te maken, is het voor het eerst mogelijk

om je ticket digitaal te tonen via smartphone of smartwatch. Uitprinten is

niet meer nodig. ❚

Alle 18 beurshallen en de buitenruimte zijn bezet.

In de sectie ‘Voertuigen’ zijn onder meer Iveco Magirus, Scania,

Volvo Group Trucks, DAF Trucks, Daimler Truck en Mercedes Benz aanwezig.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

55


S T O F

TOT NADENKEN

DÉ EXPERT IN INNOVATIEVE STOFBEHEERSING

Stofbeheersing is een heikel punt voor veel afvalverwerkings- en

recyclagebedrijven. Pulvi bekijkt het anders.

MISTLIJNEN

De Pulvi mistlijnen creëren een stofbarrière die op maat van de

stofsamenstelling wordt afgeregeld. Het unieke en gepatenteerde

Pulvi vernevelingssysteem werkt op lage druk (lager waterverbruik)

en er kan gebruik gemaakt worden van regen- of kanaalwater!

WATERCAPTATIE

Water nodig voor uw stofbeheersingsproject of voor andere

doeleinden? Ook voor de aanleg van regenwaterputten en / of

kanaalaansluitingen met onderhoudsarme filterinstallatie kan u

bij Pulvi terecht.

STOFNETTEN

Vaste stofzeilen zorgen voor een eerste barrière dichtbij de

bron van de stofontwikkeling. Pulvi zorgt voor 100% maatwerk.

Ook combinaties tussen verschillende soorten stofzeilen en

windbreekzeilen zijn mogelijk.

SHELTERS

NIEUW!

Een shelter geeft stof geen kans om weg te vliegen en zorgt

voor bescherming voor producten waarvoor externe opslag om

milieutechnische redenen niet aanbevolen wordt. Deze shelters zijn

verplaatsbaar en bieden oneindig veel mogelijkheden.

RIJSTOFBARRIÈRES

Om stofverspreiding door opvliegend rijstof tegen te gaan, plaatst

Pulvi vaste rijstofbarrières. Opwaaiend stof wordt zo aan de bron

bestreden.

+32 498 11 49 37

info@pulvi.be

www.pulvi.be


Introductie op de IFAT in München

Modulaire bovenbandmagneet voor

mobiele recyclingsystemen

Op de IFAT in München –stand B6 316- toont Goudsmit Magnetics uit Waalre een recent ontwikkelde reeks mobiele bovenbandmagneten.

De modulair opgebouwde magneten verwijderen ijzerdelen uit onderliggende materiaalstromen en zijn bestemd voor mobiele recyclingsystemen

zoals shredders, brekers en zeefinstallaties. De magneetscheiders zijn opgebouwd met Ferriet of Neodymium magneten waarbij

laatstgenoemde van een 2-pool naar een 3-pool systeem is geüpgraded. Dit aangepast ontwerp zorgt voor een sterker magneetveld uit

dezelfde hoeveelheid magneten. De compacte en sterke Neodymium 3-pool bovenband laat te scheiden ijzer meer draaien en trekt het los,

zelfs wanneer het onder een berg materiaal ligt. Dit levert uiteindelijk een schoner product op en maakt dat er meer metaal teruggewonnen

kan worden.

Tekst en beeld Goudsmit Magnetics

Modulaire constructie

Het recente ontwerp van de mobiele bovenbandmagneten

is modulair opgebouwd en bevat een

extra afzwakker aan het eind van de magneet.

Aan gezien mobiele brekers een diversiteit

kennen qua voeding –elektro of hydro-, biedt

de modu laire constructie de gebruiker keuze uit

een hydrodrive, gearmotor drive of drummotor

drive. De afzwak magneet komt in de nieuwe

versie boven op de verschillende werk breedtes

die beschik baar zijn in 650, 800, 1000, 1200 en

1400 mm breed. Deze extra magneet draagt het

materiaal verder buiten de transport band en zorgt

voor een betere afwerping van de aan getrokken

ijzer delen. Boven dien vermindert dit de bandslijtage

aan zienlijk. Bijkomend voordeel van de

Neodymium magneten: door het lage gewicht van

de magneet neemt de mobiliteit van de shredder

of breekinstallatie toe.

Verbeterde afscherming

Zowel magneetveld als assen en lagers zijn

in het nieuwe ontwerp beter afgeschermd.

Het magneet veld straalt niet meer buiten de

zijkant van de magneet uit en daarmee is de

bovenband beter afgeschermd tegen vervuiling.

Er blijft minder ijzer aan de buitenkant tegen de

constructie hangen. Dat scheelt reinigingstijd en

onderhoud. Een afschermkap op assen en lagers

voorkomt het omwikkelen van metaaldelen,

zoals ijzerdraad rond de as. De geoptimaliseerde

afscherming aan de onderzijde van de band

zorgt ervoor dat er geen ijzerdelen tussen de

band en de magneet kunnen raken. Impact

reducing layers – het plaatsen van een extra

laag rubber tussen de meenemers – verlengen de

levensduur van de band. De bovenbandmagneet

bevat bovendien twee centrale smeerpunten,

De modulair opgebouwde magneten verwijderen ijzerdelen uit onderliggende materiaalstromen en zijn

bestemd voor mobiele recyclingsystemen, zoals shredders, brekers en zeefinstallaties.

‘Neodymium is sterker, Ferriet is

prijsgunstiger. Beide magneten zijn te zien

op de IFAT in München’

ook geschikt voor centrale smering. Dit bespaart

operators kostbare tijd.

Goudsmit Magnetics heeft uit klantvragen

opgemerkt dat er een grotere behoefte bestaat

aan een betere magneet voor mobiele breek-,

zeef- en scheidingsinstallaties. Het 3-pool Ferriet

systeem werd vanaf het begin al toegepast voor

bovenband magneten, maar is nu geoptimaliseerd

voor mobiele toe passingen. Het 3-pool Neodymium

sys teem is een heel nieuw design en in

serie ont worpen. Neodymium is sterker, Ferriet is

prijs gunstiger. Beide magneten zijn te zien op de

IFAT in München. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

57


NIEUWE DEALER

Manath Gevaert

manath@smart-equipment.com

+32 478 12 24 18

www.smart-equipment.com


Recycling:

probleem of deel van de oplossing?

Nederland staat bekend als kampioen Recycling. In de voorbij jaren is er veel geld, tijd en energie geïnvesteerd in nieuwe

sorteerinstallaties, recyclingfabrieken en innovaties om zo veel als mogelijk te voorkomen dat afval wordt verbrand of gestort.

Hierdoor krijgt steeds meer afval een volgend leven en besparen we op het gebruik van primaire grondstoffen.

De grondstoffen die uit de recyclingprocessen komen worden op specificatie

aan de afnemers geleverd. De producten die deze afnemers hiervan maken

zijn doorgaans van hoge kwaliteit, het spreekt dan ook voor zich dat de

geleverde grondstoffen van kwalitatief hoog niveau moeten zijn. Eigenlijk kan

je ingeval van traditionele recycling al spreken van hoogwaardige recycling.

Een goed draaiend systeem met alleen maar winnaars en waar tegelijkertijd

nog altijd voldoende ruimte voor verdere verbetering is. Geen probleem zou

je zeggen, zeker wanneer we hiermee over de afgelopen jaren een stabiel

recyclingpercentage van 80% hebben kunnen realiseren.

Het echte probleem zit namelijk niet in de eindfase van een product maar in

het ontwerp en het materiaalgebruik.

Otto Friebel, Directeur BRBS Recycling

Hoe anders verloopt de laatste tijd de maatschappelijke en politieke discussie

aangaande de rol van de recyclingindustrie binnen de Circulaire Economie.

De recyclingindustrie spant zich optimaal in om de resten van onze

consumptieindustrie, afval dus, milieuverantwoord om te zetten in nieuwe

grondstoffen. Waar dit afval vandaan komt en wat hier mogelijk in zit aan

schadelijke stoffen wordt doorgaans helaas nog niet kenbaar gemaakt op

het moment dat dit wordt aangeleverd. En ondanks dat de ontdoener te

allen tijde verantwoordelijk blijft voor hetgeen hij of zij weggooit, worden de

gevolgen hiervan bij de recyclingindustrie gelegd.

Het wordt dus hoog tijd dat paal en perk wordt gesteld aan producten

die Zeer Zorgwekkende Stoffen bevatten en die op de Nederlandse markt

worden gebracht; tenzij er voor deze producten een 100% sluitend retour- en

recyclingsysteem operationeel is en waar de echte maatschappelijke prijs voor

wordt betaald bij aanschaf hiervan.

Otto Friebel, Directeur BRBS Recycling

Update Pilot brandverzekering

Een brand kan de passie wat ondernemers voor hun bedrijf voelen in één klap verwoesten. Het is één van de grootste

nachtmerries voor ondernemers. S ’nachts wakker liggen van een eventuele brand of wakker liggen van de kosten die een

brandverzekering met zich mee brengt.

De initiatiefnemers van de pilot brandverzekering; SAA Verzekeringen,

Burghgraef van Tiel, Oodit, Scharenborg bedrijfsverzekeraars en BRBS

Recycling zijn van mening dat een verzekering voor zoiets destructiefs voor

iedere ondernemer toegankelijk moet zijn.

De verzekerbaarheid van een recyclingbedrijf blijft een heikel punt.

Verzekeraars staan niet direct te springen om bedrijven in een branche te

verzekeren waar het risico op brand vele malen hoger ligt dan in andere

branches.

Uit de pilot voortgekomen data toont aan dat het aantal branden binnen de

recyclingbranche in de afgelopen jaren is verminderd. “Door de pilot hebben

we data kunnen verzamelen, data die belangrijk is voor de verzekeraars”,

aldus Jurjen Burghgraef. ›

60 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Naast een milde zomer is de belangrijkste reden hiervoor het inzetten van

detectie- en preventiemiddelen.

Over dat laatste heeft de branche controle en door het op de juiste plek

installeren van deze detectiemiddelen kan de kans op brand sterk verminderd

worden. Zijn preventiemiddelen de sleutel naar het verzekerbaar maken van

een brandverzekering?

Die vraag is niet direct te beantwoorden, aangezien het binnen de recyclingbranche

gaat om verschillende risicofactoren. Zo heeft een papierrecycler

een grotere kans op brand dan een puinbreker, moet er gekeken worden

naar de aanwezigheid van detectiemiddelen en dienen verzekeraars daarbij

onderscheid te maken tussen (potentiële) buiten en binnen branden.

detectiemiddelen, de toezichthouders voor het juist uitvoeren van de risico

inventarisatie en kwaliteitschecks en de verzekeraars voor het haalbaar

maken van verzekeren tegen brand. Echter ligt het risico en de kosten voor de

verzekering momenteel nog bij de recyclers.

Om dit te veranderen zullen de initiatiefnemers van de pilot brandverzekering

vervolgstappen nemen. Deze zullen vooral gericht zijn op het onderscheid

maken van verschillende risicofactoren m.b.t. bedrijfsprocessen, grondstoffen

en het om de tafel gaan zitten met verschillende verzekeraars.

De oorzaak van de brand is in sommige gevallen lastig te achterhalen.

Batterijen zijn vaak de boosdoener en worden inmiddels steeds sneller

gedetecteerd. Wanneer spreekt men van een brand? Een voorbeeld: er is een

brand in een container met potentieel uitslaan gevaar. Deze wordt naar een

open terrein gebracht om het overslaan naar het pand te voorkomen. Dit

zou dan een beheersbare situatie betreffen. De schade blijft beperkt tot de

container en de inhoud.

Uit de pilot blijkt wel weer dat de verantwoordelijkheid voor het voorkomen

van branden geenszins alleen bij de recyclers ligt. De gehele keten dient

hier aansprakelijk voor te zijn. De consument voor het juist scheiden van

afval, de recycler voor het treffen van de juiste preventiemaatregelen en

Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8;

Regelgeving

De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn veel schakels in de

recyclingketen die hier een rol in spelen. Op cruciale plaatsen in de keten zijn (wettelijke) regels gesteld om dit in goede banen

te leiden. Regels zijn een belangrijke basis voor de circulaire economie. Er is een woud aan regels. Het is indruk wekkend

om te zien hoeveel regels er van toepassing zijn wanneer we steenachtig afval willen bewerken tot een waardevolle grondstof.

We lichten er een paar toe, met oog op circulaire economie en recycling.

Stortverbod

Puin (steenachtig afval) brandt niet en het storten ervan is niet toegestaan.

Zo heeft het stortverbod voor bouw- en sloopafval op een relatief makkelijke

manier een hele economie op gang geholpen waar recycling de norm is, waar

meer dan 20 miljoen ton afvalstoffen in grondstoffen worden omgezet en

waar de marktwerking er voor zorgt dat er geen overheidsgeld aan besteed

hoeft te worden.

Wet milieubeheer, Omgevingswet (Ow),

Activiteitenbesluit, Besluit melden afvalstoffen

De Omgevingswet bepaalt dat afvalstoffen naar daarvoor vergunde

inrichtingen moeten worden gebracht. Dat zorgt ervoor dat deze niet diffuus

verdwijnen in de omgeving. Omdat het vergunde activiteiten betreft vindt

bewerking plaats in een gecontroleerde omgeving. Dit heeft voordelen voor

milieuaspecten zoals geluid, stof, bodem, water en lucht. Belangrijk is ook dat

deze vergunde locaties geoptimaliseerd zijn om de aangeboden puinstromen

hoogwaardig op te werken tot grondstoffen voor de wegenbouw, betonbouw,

baksteenproducten, kalkzandsteenproductie et cetera. Er is buffercapaciteit

aanwezig die de aanbodstroom logistiek kan managen tot de geleidelijke

grondstofstroom die de industrie vraagt.

Bij de vergunde activiteit zijn eisen van toepassing die bepalen welke stoffen

mogen worden geaccepteerd. Hierdoor is er sprake van een activiteit waarbij

de processen zijn afgestemd op de te ontvangen stromen, die weer zijn

afgestemd op de afzetkanalen. Hiermee is de cirkel weer rond.

LAP3, scheiden, mengen, Zeer Zorgwekkende

Stoffen (ZZS)

Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) stelt regels die in vergunningen moeten

worden overgenomen. Voor vele afvalstromen zijn sector plannen opgesteld, ›

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

61


zo ook voor steenachtig afval. De minimum standaard is recycling. Alleen

wanneer de kwaliteit het niet toelaat, bijvoorbeeld door aanwezigheid van

ZZS, is storten toegestaan.

LAP3 stelt ook regels voor het gescheiden houden van vele afvalstromen en

een verbod op mengen. Kort gezegd is mengen alleen toegestaan indien het

een functioneel doel dient en dit in de vergunning is toegestaan.

Voor ZZS geldt een minimalisatiebeleid, maar een goed instrumentarium is

hier nog niet voor ontwikkeld. Door pas aan het eind van de kringloop de

minimalisatieplicht toe te passen voor deze enorme groep van stoffenkomt

er veel druk op de circulariteit te liggen. Het is van veel stoffen nog

onvoldoende bekend waar deze allemaal in zitten, Om deze vervolgens

met voldoende betrouwbaarheid en volcontinu te detecteren is een zware

opgave. Herkenbaarheid is een vereiste. Voor sommige stromen zal blijken

dat recycling simpelweg niet meer mogelijk is en de kans is dat ook

gelijkende stromen word den benadeeld. Een voorbeeld zijn asbestgelijkende

golfplaten die moeten worden geweerd omdat deze de afzetbaarheid

nadelig beïnvloeden.

EU regels

Voorbeelden: de Kaderrichtlijn afvalstoffen (gaat onder andere over

einde-afval), EVOA (im- en exportregels), REACH (stoffenregelgeving), CPR

(Bouwproductenverordening): het is te veel om hier te behandelen.

Europese regelgeving wordt steeds belangrijker en gedeeltelijk is deze

rechtstreeks werkend. Hier zitten belangrijke voordelen in, maar ook

potentiële problemen. Zo is Nederland, samen met enkele andere landen

een gidsland op gebied van recycling, zeker op het gebied van recycling van

steenachtig afval. Nederland heeft een bijzondere geopolitieke situatie en op

mineraal gebied een beperkte hoeveelheid eigen grondstoffen. Wil Nederland

haar circulaire doelen behalen, dan zal zij in Europese verband veel werk

moeten verzetten.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit zijn de regels opgenomen voor sloopactiviteiten. Dit

begint bij regels voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Bij sloop

moet een asbestvrijverklaring aanwezig zijn. In principe moet asbest daarom

in de rest van de recyclingketen geen probleem meer zijn. Desondanks is er bij

de recycling een goede controle op asbest nodig en dit blijkt goed te werken.

Het Bouwbesluit bevat een lijst met afvalstromen die bij sloop apart moeten

worden gehouden en gescheiden moet blijven. Bijvoorbeeld gevaarlijk afval

(asbest, teer) moet direct worden verwijderd. Het steenachtig afval, naast

een aantal andere stromen, moet tevens apart worden gehouden. Dat is iets

wat door marktwerking verder wordt ondersteund. De puinstromen gaan naar

de verwerkingsopties met het laagste tarief en voor steenachtig afval is dat

specifieke puinrecycling. Het is niet aantrekkelijk om puin te laten vermengen

met andere bouw- en sloopafvalstromen omdat de verwerking daarvoor aan

hogere tarieven is gebonden.

Besluit mobiel breken

Uitzondering op de verwerking van steenachtig afval onder vergunning (Ow)

is het mobiel breken op de slooplocatie. Dat is geregeld in het Besluit mobiel

breken en in de toekomst in het Besluit Leefomgeving Bouwwerken (Ow).

Mobiel breken wordt gezien als uitzondering op de vergunningvereisten.

Omdat dit een tijdelijke activiteit is, heeft de wetgever lichtere voorwaarden

voor milieuaspecten en procesvoering geformuleerd. Het is een afweging

tussen voor- en nadelen. Voordeel is met name beperking van transport.

Het steenachtig afval moet daarom ter plaatse zijn vrijgekomen, aanvoer

van elders is verboden. Bij aanvoer van de mobiele apparatuur is zwaar

transport benodigd en daarom is de optelsom van transporten van puin,

recyclinggranulaten en materieel noodzakelijk om een goed beeld te

krijgen van de werkelijke duurzaamheidswinst. Dat leidt ertoe dat het

verkregen recyclinggranulaat bij voorkeur ter plaatse wordt toegepast.

Bij deze afweging zou ook de hoogwaardigheid van opwerken een rol

moeten spelen, maar daar is vooralsnog geen goed instrumentarium

voor beschikbaar.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels voor toepassing van bouwstoffen,

baggerspecie en grond in de bodem en het oppervlaktewater. Belangrijkste

doel is de bodembescherming, maar op een goede tweede plaats heeft het

Besluit bodemkwaliteit tot doel het hergebruik te bevorderen. Dat doet het

door gelijke eisen te stellen voor secundaire en primaire materialen en door

een goed doordacht systeem van keuringen en beproevingen. Dit is een goed

werkend systeem gebleken, waarbij wordt opgemerkt dat het risico bestaat

dat dit systeem wordt ingehaald door Europese regelgeving voor bouwstoffen

en waar deze nuance waarschijnlijk niet zal worden gemaakt.

Hoogwaardige recycling

Opvallend is dat er maar weinig regelgeving is die hoogwaardige recycling

stimuleert. De prijs regeert en de markt bepaalt het niveau. Er ligt nog

een belangrijke uitdaging: willen we naar een hoger niveau, dan moeten

hoogwaardige initiatieven worden beloond. Continuïteit in aanvoer en

afzet is nodig en ondernemerszekerheid is vereist om te kunnen investeren.

Hopelijk gaat de opvolger van LAP3, het CMP, dit bevorderen.

Toezicht en handhaving

Het is belangrijk dat er op alle regels wordt toegezien. Spreekwoordelijk

stroomt afval naar het laagste putje en dat is niet wenselijk. De inzet van

Omgevingsdiensten en toezicht is noodzakelijk om een gelijk speelveld te

bevorderen en de circulaire economie te steunen.

Recyclinggranulaat

Er wordt veel gemopperd op wetgeving en het is vaak lastig om alle regels,

die soms zelfs tegenstrijdig zijn, op te volgen. Toch blijkt dat recycling ermee

kan worden gestimuleerd en dat op deze manier deze sluitschakel van de

circulaire economie efficiënt wordt gestimuleerd en voorziet in een belangrijke

grondstoffenstroom. Dit kan een voorbeeld zijn van hoe het ook voor andere

stromen kan werken. Regelgeving is hard nodig voor het bereiken van een

circulaire economie!

62 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Breken van puin onder de

Omgevingswet

De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 wetten waaronder de

huidige Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm) gedeeltelijk.

BEwerken vroeg Norma van den Wijngaard, senior adviseur milieu bij Milon

om haar inzichten met betrekking tot de Omgevingswet te delen.

Van den Wijngaard: “Als we de wetgever mogen geloven biedt de

Omgevingswet veel voordelen. Het leek mij als milieu adviseur van MILON

– en veelal bezig met advisering voor afvalverwerkende bedrijven – interessant

om dit in de praktijk te toetsen voor een concrete activiteit, laten we als

voorbeeld nemen het breken van puin.”

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn de milieuregels gebundeld

die voorheen in het Activiteitenbesluit stonden. In het Bal is per activiteit

aangegeven wat de definitie is van de milieubelastende activiteit (mba),

welke regels van toepassing zijn op de milieubelastende activiteit en de

vergunningplicht per mba. Puinbrekers hebben momenteel een omgevingsvergunning

nodig op grond van de Wabo en hebben te maken met algemene

regels uit het Activiteitenbesluit.

Wat volgt is de situatie voor het breken van puin vanaf 1 januari 2023

beschreven door Van den Wijngaard.

Milieu belastende activiteit (mba)

“Allereerst zoek ik in het Bal naar de paragraaf waar het breken van puin

onder valt. Dan blijkt al direct dat het voordeel dat de regels overzichtelijk

en gebundeld per mba zijn weergegeven teniet wordt gedaan doordat voor

het breken van puin op drie plekken in het Bal regels zijn vastgesteld.” Het

breken van puin is aangewezen als mba in onderstaande drie paragrafen

uit het Bal:

• Paragraaf 3.4.5 Minerale producten industrie;

• Paragraaf 3.5.5 Recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout

of puin;

• Paragraaf 3.5.11 Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke

afvalstoffen.

Deze zoektocht komt de duidelijkheid en overzichtelijkheid niet ten

goede. Ik denk dat de wetgever zich hier niet goed heeft gerealiseerd

dat puin een afvalstof is en daardoor in een apart regime valt. Helaas is

onder de Omgevingswet de onduidelijkheid rondom het begrip afvalstof

niet opgelost en blijft het voor alle afvalstoffen mogelijk dat meerdere

paragrafen uit het Bal van toepassing zijn. Onze wetgever heeft geprobeerd

om de regels voor het breken van puin op één hoop te schuiven met de

regels voor het mechanisch bewerken van steen. Dat lijkt efficiënt, maar

zoals u verderop zult lezen heeft dit grote consequenties voor het breken

van puin. Het mobiel breken van bouw- en sloopafval is niet aangewezen

als mba. De regels voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval vallen

daarom niet onder het Bal maar zijn de te vinden in het Besluit kwaliteit

leefomgeving (Bkl).

Mobiele breker Gebroeders v.d. Brand & van Oort B.V.

Vergunningplicht

Nadat is bepaald of een activiteit is gedefinieerd als mba kan bepaald

worden of deze vergunningplichtig is. De mba genoemd in artikel 3.167

“het voorbehandelen van ingezameld of afgegeven papierafval, kartonafval,

textielafval, glasafval, puinafval of houtafval, voor verdere recycling” is

niet vergunningplichtig en daarvoor gelden alleen algemene regels. Je zou

kunnen denken dat voor het breken van puin geen vergunning meer nodig is.

Helaas hebben we dan te vroeg gejuicht want voor de andere twee mba’s is

wel een vergunningplicht vastgelegd in de artikelen 3.115 Bal: “aanwijzing

vergunningplichtige gevallen: andere milieubelastende installatie overig”

en 3.188 Bal: “aanwijzing vergunningplichtige gevallen: verkleinen van

bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. In artikel 3.115 Bal is

aangegeven dat het breken, malen, zeven of drogen van mergel, zand, grind,

kalk, steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan, bij een capaciteit

van 100.000.000 kg/jaar of meer vergunningplichtig is. In artikel 3.188

Bal is opgenomen dat het verkleinen (waaronder ook het breken valt) van

bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen vergunningplichtig is.

Voor het breken van puin is in twee artikelen een vergunningplicht

aan gewezen. Om te bepalen welk artikel voorgaat en op basis waarvan

uiteindelijke vergunningplicht bepaald moet worden kijk ik welk artikel het

meest ruim is gedefinieerd. De vergunningplicht uit artikel 3.184 Bal heeft

geen ondergrens en omvat daarom meer dan de vergunningplicht uit artikel

3.115 Bal. Artikel 3.184 gaat daarom voor en daardoor is het breken van

puin op een vaste locatie altijd vergunningplichtig, ongeacht de capaciteit. ›

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

63


Welke regels gelden voor het breken van puin

Na de onduidelijkheid rondom de definitie van de milieubelastende activiteit

en de aanwijzing voor de vergunningplicht bepaal ik vervolgens welke regels

van toepassing zijn op het breken van puin. Per mba bekijk ik de algemene

regels die zijn aangewezen. Ik zie dat voor de drie mba verschillende regels

uit de hoofdstukken 4 en 5 van het Bal gelden. Het Bal is zo opgebouwd dat

per mba is aangegeven welke algemene regels van toepassing zijn. Ik zal

u niet vermoeien met al deze regels maar ik wil wel de twee belangrijkste

onderdelen uitlichten: regels voor de emissie van geluid en stof.

De regels uit paragraaf 4.19 van het Bal (het mechanisch bewerken van steen)

zijn van toepassing op het breken van puin. Onder de Omgevingswet wordt

het breken van puin beschouwd als een vorm van mechanische bewerking

van steen. Dit lijkt mij in eerste opzicht ook wel logisch. Echter als ik zie

welke regels zijn opgenomen voor het mechanisch bewerken van steen dan

lijken deze vooral te zijn opgesteld voor het bewerken van natuursteen (denk

aan aanrechtbladen en grafmonumenten). Het bewerken van natuursteen

vindt op een hele andere wijze plaats dan het bewerken van puin. Zo wordt

natuursteen nat bewerkt vanwege koeling. Ook zijn de installaties vele malen

kleiner en inpandig te plaatsen. Dit geldt niet voor het breken van puin.

In artikel 4.313 Bal is opgenomen dat met het oog op het beperken van

emissies in de lucht en het voorkomen of beperken van geluidhinder steen

in een gesloten ruimte mechanisch moet worden bewerkt. Het inpandig

plaatsen van een puinbreker is jaren terug al onderwerp van discussie

geweest en lijkt nu via een achterdeurtje in de Omgevingswet nieuw leven

ingeblazen te worden. Het had onze wetgever gesierd als hier vooraf open

en eerlijk discussie over was gevoerd met alle stakeholders en niet op deze

manier in de Omgevingswet was beland. De gevolgen van deze regels zijn

dat het breken van puin inpandig moet plaatvinden en de vrijkomende

emissie gekanaliseerd (via een puntbron) moet worden afgezogen. Los

van de vraag of het mogelijk is een breekinstallatie inpandig te plaatsen

betekent dit dat door de grote hoogte die de hal moet hebben, strijdigheid

met de regels uit het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) kan

ontstaan waardoor het maar de vraag is of een dergelijke hal gerealiseerd

kan worden op locatie. Daarnaast kunnen problemen ontstaan met de wet-

en regelgeving op gebied van arbeidsomstandigheden vanwege stof- en

geluidemissie in een gesloten ruimte. De consequenties voor de bedrijven

zijn behoorlijk en de inspanning die moet worden geleverd om hieraan te

kunnen voldoen groot.

Mogelijkheden voor afwijking

maatwerkvoorschriften

In het Bal zijn net als in het Activiteitenbesluit mogelijkheden voor maatwerk

opgenomen. Het bevoegd gezag kan met maatwerk toestaan dat het bedrijf

een gelijkwaardige maatregel toepast. Een maatregel is gelijkwaardig als dit

aan hetzelfde doel voldoet als de maatregel die het Bal noemt. In dit geval

noemt het Bal dat activiteiten waar emissies naar de lucht bij vrijkomen of

geluidhinder veroorzaken in een gesloten ruimte moeten plaatsvinden. Het

doel is het beperken van diffuse stofemissie en het voorkomen of beperken

van geluidhinder.

Als inpandig breken niet mogelijk is moet het bedrijf aantonen dat bij het

breken op het buitenterrein nog steeds wordt voldaan aan bijvoorbeeld de

ter plaatse geldende geluidnormen en als dat niet het geval blijkt te zijn dan

dienen geluidwerende maatregelen en voorzieningen te worden getroffen.

Daarnaast moet het bedrijf aangeven op welke wijze wordt voorkomen dat

diffuse stofemissies buiten het bedrijfsterrein kunnen plaatsvinden bij het

uitpandig breken van puin. Dit kan bijvoorbeeld door bevochtigingsmaatregelen

of het plaatsen van puntafzuiging aan de in- en uitvoerzijde van de breker of

een combinatie van beide maatregelen. Het aantonen dat deze maatregelen

gelijkwaardig zijn kan alleen door het meten van emissies. Voor de emissie

van stof vanuit een puntafzuiging geldt eenzelfde emissie eis (5 mg/m3) als

voor een gekanaliseerde afvoer vanuit een gebouw. Het bevoegd gezag zal

verlangen dat door het bedrijf wordt aangetoond dat aan deze norm wordt

voldaan. Dit kan tot een extra onderzoeksverplichting (meten of berekenen)

leiden naast de akoestische berekening die moet worden uitgevoerd als de

breker uitpandig is opgesteld.

Uiteindelijk beoordeelt het bevoegd gezag of deze maatregelen inderdaad als

gelijkwaardig kunnen worden aangemerkt.

WWW.BRBS.NL

64 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Naamloos-2 1 29-04-2022 09:24

RecyclePR

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU

Het Vaktijdschrift ‘RecyclePro’ brengt

technische, actuele en praktijkgerichte

informatie over recyclingstromen en richt

zich op ondernemers en leidinggevenden

in de recyclingbranche

Bel of mail

Kevin Desender

voor alle informatie

E k.desender

@louwersmediagroep.be

T +31 495 45 00 95

RDP-SERIES

DE ENORME SNIJKRACHT

EN SNELLE CYCLUSTIJDEN

GARANDEREN EEN ONGELOOFLIJKE

PRODUCTIVITEIT

Kracht

Unieke cilinderpositionering,

garandeert

maximale kracht

Materiaal

Gebouwd uit hoogwaardig

contructiestaal

Comfort

Altijd in goede staat dankzij

de gemakkelijk te vervangen

slijtdelen

Modern

Laagste brandstofverbruik

en operationele kosten van

verpulvering

Nieuwsgierig naar ons volledig assortiment?

Ontdek onze producten op www.rotar.com


Sidescan

Predict

®

Intelligent detectiesysteem

dat botsingen kan voorspellen

Brigade Electronics bv | Ambachtstraat 8 | 7587 BW de Lutte | Nederland

Tel. +31 (0) 541 53 18 01 | info@brigade-electronics.nl | www.brigade-electronics.nl


RENEWI INVESTEERT IN

KUNSTSTOFRECYCLING

Marion Slegers

met collegas op

de locatie waar de

nieuwe lijn voor

kunststofrecycling

wordt gebouwd.

Het waste-to-productbedrijf Renewi investeert miljoenen in een nieuwe lijn voor kunststofrecycling in Acht, bij Eindhoven. Het doel is om in

2023 met behulp van geavanceerde technologieën nog meer plastics te verwerken tot nieuwe grondstoffen en tegen betere kwaliteit.

Tekst en beeld Renewi

Renewi geeft een tweede leven aan gebruikte materialen. Kortom, Renewi verkrijgt

waarde uit afval. Op dit moment geeft het bedrijf aan 66,5 procent van

het totaal inkomend afval een tweede leven, maar het doel is om het recyclepercentage

te verhogen naar 75 procent. Binnen dit Mission75 pro gramma

zijn er tal van innovatieprojecten om dit doel te behalen. Eén daar van is het

realiseren van een nieuwe recyclinglijn voor harde kunst stoffen in Acht. Met

deze nieuwe lijn kan Renewi niet alleen meer, maar ook beter recyclen.

Duurzamer alternatief

Renewi kiest niet voor een eenvoudige ‘upgrade’ van de recyclinglijn. De

voorkeur gaat namelijk uit naar een veel duurzamer alternatief. “Wij willen

waardevol kunststofafval niet verloren laten gaan", zegt Eric Pero, Director

Operations, en zo ontstond het innovatieproject Plastics Acht. “We gaan

tegen de 70 procent recyclen in plaats van de huidige 60 procent én tegen

een veel betere kwaliteit. Investeren in een volledig nieuwe recyclinglijn moet

Renewi namelijk in staat stellen om niet alleen hoogwaardige kunststoffen,

zoals een harde kunststoffenmix vanuit onder andere milieustraten te recyclen,

maar ook laagwaardigere harde kunststoffen. Deze vaak meer vervuilde

kunststoffen, bijvoorbeeld afkomstig uit bouw, sloop en bedrijfsafval, worden

soms nog verbrand. En dat is zonde, zeker omdat hergebruik wél mogelijk is

met de juiste middelen”, aldus Pero.

Zuiverdere kwaliteit

Naast het recyclen van hoog- en laagwaardige kunststofstromen, zal de

nieuwe recyclinglijn in Acht ook een hogere kwaliteit van meerdere van elkaar

gescheiden soorten harde kunststoffen gaan leveren. “De nieuwe lijn zal circa

98 procent zuiverheid opleveren. Op deze manier kunnen afnemers het harde

kunststoffen-maalgoed straks direct opnemen in hun eigen productieproces.

Hiermee gaan we naar verwachting een mooie en betere standaard neer zetten

voor harde kunststof recycling.”

CO 2

-reductie

“Met de verbeteringen en vernieuwingen die wij in onze producten en processen

doorvoeren, willen wij onze bijdrage leveren aan de doelstelling van

een klimaatneutrale samenleving. Circulariteit is daarbij heel belangrijk. Het

mooie is dat we meer stromen hoogwaardiger gaan recyclen. Hiermee besparen

we volume dat gestort en verbrand wordt. Dan haal je écht waarde uit

je afval. Door het toevoegen van extra sorteer- en zuiveringsstappen, kunnen

we dus meer van het inkomend materiaal recyclen en voorkomen we

onnodig transport. Deze aanpak moet resulteren in een flink milieuvoordeel,

met een CO 2

-reductie van 6.200 ton equivalent per jaar. Dit staat gelijk aan

31.931.330 kilometer autorijden en dat is ongeveer 9.699 keer op en neer van

Amsterdam naar Rome”, zegt Eric Pero.

Extra banen

“Ik ben trots om samen met mijn collega’s deel uit te maken van dit proces”,

zegt Marion Slegers, medewerkster kunststofbewerking, “en kijk uit naar een

volledig draaiende recyclinglijn. De bouw van de nieuwe installatie zal rond

de zomer beginnen en is midden 2023 volledig operationeel. Er zullen extra

medewerkers aangenomen worden om de recyclinglijn te bemensen.” En als

het dan straks 2023 is, zijn we er dan? “Nee hoor, het vernieuwingsproces

houdt daarmee niet op. Wij denken dat er nog meer kunststof materiaalstromen

zijn die we kunnen terugbrengen als grondstof. Dit zal hopelijk leiden tot

een wisselwerking in- en extern”, zegt Eric Pero. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

67


DOSSIER VEILIGHEID

Wegen en werkterreinen

veiliger maken

Brigade Electronics is specialist op het gebied van voertuigveiligheidssystemen. Brigade stelt zichzelf al ruim 45 jaar tot doel om wegen

en werkterreinen veiliger te maken door het voorkomen van ongelukken tussen voertuigen/machines en kwetsbare weggebruikers.

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en dat bewijzen de nieuwste producten wel.

Tekst en beeld Brigade Electronics

De Sidescan ® Predict is een geheel nieuw systeem dat kan voorspellen of

er een naderend ongeluk met fietser of voetganger staat te gebeuren. Het

detecteert op intelligente wijze potentiële botsingen en geeft de bestuurder

in het geval van gevaar onmiddellijk een waarschuwing, zodat hij op tijd kan

reageren en anticiperen.

Hoe werkt het?

Door het gebruik van kunstmatige intelligentie verzamelt Sidescan ® Predict

voortdurend object detectiegegevens, zoals snelheid en afstand van een

fietser of andere kwetsbare weggebruikers, tot het voertuig. In het systeem

zit aanvullende technologie ingebouwd om informatie te verzamelen over

snelheid, richting, versnelling en draaisnelheid van een voertuig. Deze

gegevens voeden een algoritme dat door Brigade is ontwikkeld om het risico

van een botsing met fietser of voetganger naast het voertuig te berekenen.

Het systeem maakt gebruik van visuele en akoestische waarschuwingen.

De eerste stap is ‘Bewegend voorwerp gedetecteerd’, dat een gele visuele

waarschuwing geeft, maar zonder geluid om de bestuurder zo weinig mogelijk

af te leiden. De tweede stap is ‘Gevaar voor botsing’. Deze wordt geactiveerd

als er bijvoorbeeld een fietser dicht bij de vrachtwagen komt. Het lampje licht

geel op en ook geeft het systeem een geluidssignaal om waakzaam te zijn.

De Sidescan ® Predict detecteert op intelligente wijze

potentiële botsingen en geeft de bestuurder in het

geval van gevaar onmiddellijk een waarschuwing,

zodat hij op tijd kan reageren en anticiperen.

68 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


DOSSIER VEILIGHEID

Over Brigade Electronics

Brigade Electronics is dochteronderneming van het

Engelse Brigade Electronics Group Plc uit Engeland.

Van eenmanszaak is Brigade uit gegroeid tot

wereldwijd leverancier met dochterondernemingen

in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen,

USA en Canada. Er werken inmiddels meer dan

250 werknemers bij Brigade en met meer dan

45 jaar ervaring mag zij zich terecht specialist in

voertuigveiligheid noemen.

‘Het scala aan functionaliteiten

en voordelen van dit systeem is

ongeëvenaard in de industrie’

De RFID detectie - Zonesafe creëert een 360° detectiezone rondom het voertuig,

waardoor het risico op letsel bij personeel of schade aan eigendommen door

aanrijdingen, verminderd kan worden.

De laatste stap ‘Voorspelde botsing’ geeft een rood licht en hoorbare

waarschuwing op hoge toon voor de bestuurder, dat hij onmiddellijk in actie

moet komen om een botsing te voorkomen. Sidescan ® Predict wordt altijd

ingeschakeld bij snelheden lager dan 30 km/uur. Van cruciaal belang is dat

de bescherming tegen ongelukken actief is met of zonder richtingaanwijzers.

Sommige bestuurders raken namelijk geïrriteerd door valse waarschuwingen

en geven daarom geen richting aan.

Voor wie?

De Sidescan ® Predict is ontworpen voor onder andere bakwagens, kiepers,

mixers, toeringcars, bussen, vuilniswagens, brandweerwagens ... De enige

vereiste is dat ze een minimale lengte van 5,20 meter hebben. Deze lengte

is nodig omdat het systeem uit zes sensoren bestaat, die aan de zijkant van

het voertuig worden gemonteerd. De sensoren hebben een detectiebereik

van 2,5 meter. Het scala aan functionaliteiten en voordelen van dit systeem

is ongeëvenaard in de industrie. Het feit dat de Sidescan ® Predict kan

worden gemonteerd op elk voertuig van meer dan 5,20 meter lengte, biedt

aanzienlijke mogelijkheden om de veiligheid van kwetsbare weggebruikers

te garanderen.

Zonesafe

Een geheel ander, maar zeker zo belangrijk product voor grote machines,

rijdend materieel en heftrucks in bijvoorbeeld grote magazijnen, is de RFID

detectie - Zonesafe. Dit systeem creëert een 360° detectiezone rondom

het voertuig, waardoor het risico op letsel bij personeel of schade aan

eigendommen door aanrijdingen, verminderd kan worden. Op het voertuig

worden één of meerdere antennes aangebracht en personeelsleden die in

de buurt werken en lopen, dragen een tag. Als iemand in de detectiezone

van de heftruck of machine komt, dan krijgt zowel de bestuurder als

degene die een tag draagt, een waarschuwing doordat de tag gaat trillen.

Ook kunnen veiligheidspionnen worden uitgerust met speciale assettags,

zodat een uitsluitingsgebied kan worden gemaakt. Als een voertuig of

medewerker dan in de uitsluitingszone komt, wordt men gewaarschuwd

door een trillende tag. De stevige tags zijn schok- en weersbestendig.

De Zonesafe is een uitermate geschikt systeem voor grote magazijnen,

bouwplaatsen en recyclingplaatsen. Eigenlijk voor alle plekken waar zowel

voertuigen rijden als personeel loopt. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

69


VAN

BRANDSTOF

NAAR

ELEKTRO

MOTRAC-OP-MAAT

Experts in energie

De tijd dat alleen een verbrandingstruck voor de zwaarste inzet werd toegepast is

voorbij. De nieuwe Linde X20-35 is de eerste E-truck met de performance van een

IC-truck. De Li-ION batterijen leveren maximale productiviteit door de korte laadcycli

en het eenvoudig tussentijds laden. → www.motrac.nl/krachtpatsers

(BROEI) BRANDEN ONDER

CONTROLE, GERUST SLAPEN.

Voortijdige detectie, automatische blussing,

bewezen functionerende en betrouwbare techniek.

Al veel verwoestende branden met dit Infrarood

detectiesysteem voorkomen. Laat u overtuigen

door de ervaringen van onze klanten.

Cromhoffsbleekweg 146 7513 EW, Enschede - Nederland - (+31) 53 4319661 - info@blwvisser.nl - www.blwvisser.nl

Naamloos-3 1 24-03-2022 13:50


DOSSIER VEILIGHEID

STEEDS VAKER VERPLICHT DOOR VERZEKERAARS

SCHADE DOOR BRAND BEPERKT DOOR DETECTIE

Nog niet eens zo lang geleden vloog er bijna wekelijks een berg afval in brand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Het werd zelfs zo gewoon

dat verzekeraars weigerden om recyclebedrijven nog te verzekeren tegen brand. Daar komt nu langzaam verandering in. Niet in de laatste

plaats vanwege steeds betere blus- en detectiesystemen. PYROsmart is zo’n systeem.

Tekst Armand Landman | Beeld BLW Visser / Orglmeister

Volgens Bob Wester van de Nederlandse importeur BLW Visser zijn branddetectiesystemen

er in verschillende soorten en maten. “Maar het innovatieve

infrarood systeem PYROsmart van de Duitse fabrikant Orglmeister behoort

tot de meest betrouw bare.” Met zo’n detectiesysteem kan een brand al

worden opgespoord voordat het een brand is. “Helemaal in combinatie met

een bluskanon.”

De oorzaak van branden bij afvalbedrijven is lang niet altijd broei, maar steeds

vaker zijn het lithium batterijen tussen het afval die spontaan ontbranden.

Dat kunnen zelfs die kleine batterijtjes zijn die in wenskaarten met een

muziekje zitten. Maar ook accu’s van elektrische fietsen en skateboards

belanden steeds vaker tussen het afval.

‘Ingebouwde registratie is een

krachtig middel om processen

vast te leggen, te analyseren

en te verbeteren’

De verschillende modellen van het PyroSmart systeem.

Het is dan ook niet voor niets dat steeds meer verzekeringsbedrijven afvalverwerkers

en recyclebedrijven uitsluiten van een brandverzekering. Of ze alleen

tegen brand willen verzekeren met een eigen risico van een miljoen euro.

De PYROsmart is zogezegd een infrarood systeem dat in een vroeg stadium

brand kan detecteren en dat 24 uur per dag de werf bewaakt, ook als er

niemand aanwezig is. “En waar veel andere systemen uitgaan van vlammen

of extreme temperaturen, kan de PYROsmart al eerder een beginnende

brand ontdekken”, zegt Wester. “En bovendien werkt de software zo goed

dat het moeiteloos het verschil kan waarnemen tussen een brand en

bijvoorbeeld de warme delen van een overslagkraan, zoals de motor, uitlaat

of remmen. De software analyseert de warmtebronnen die warmer zijn dan

de ingestelde alarmtemperaturen.”

BLW Visser kan het PYROsmart detectiesysteem leveren in combinatie met

bluskanonnen die direct aanslaan wanneer er brand ontstaat, maar dat hoeft

volgens Wester niet altijd. “Soms is een alarm voldoende. Zodat de brandweer

op tijd ter plaatse is of medewerkers een hotspot met een shovel uit elkaar

kunnen trekken en het brandje zelf kunnen blussen.”

BLW Visser kan het PYROsmart detectiesysteem

leveren in combinatie met bluskanonnen.

Het PYROsmart systeem zorgt er tevens voor dat alle gebeurtenissen worden

vastgelegd met beeld en bijbehorende data. Dat is belangrijk voor analyses

van de gebeurtenissen en meldingen. De PYROsmart is daardoor meer dan

alleen broei- en branddetectie. “De ingebouwde registratie is een krachtig

middel om processen vast te leggen, te analyseren en te verbeteren.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

71


DOSSIER VEILIGHEID

INTELLIGENTE BRANDDETECTIE

DETECTIE BIJ DE BRON,

VOOR HET TE LAAT IS

Brandbeveiliging wordt steeds belangrijker voor recyclingbedrijven. Araani, opgericht in 2014, is een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is

in video-analysesystemen voor de bescherming van gegevens, eigendommen en personen. Het bedrijf, dat al bekend is om zijn intelligente

Video Fire Recognition oplossingen, heeft nu een camera ontwikkeld die zowel rook als vlammen kan detecteren: FireCatcher ® Camera.

Pieter Claerhout, algemeen directeur van Araani, vertelt ons er meer over, met speciale aandacht voor de recyclingsector.

Tekst Luc Ophals | Beeld Araani

FireCatcher ® Camera is een gepatenteerde, betrouwbare, vroegtijdige

rook- en vlamdetector voor kritische omgevingen. FireCatcher Camera

bestaat uit een Axis camera met daarop het analysealgoritme FireCatcher ®

geïnstalleerd. Het verwerkt video in real-time, op de camera zelf. FireCatcher

Camera detecteert rook en/of vlammen en integreert naadloos met uw

videobewakings systeem en brandmeldcentrale om vroegtijdig te kunnen

waarschuwen. Visuele verificatie van het camerabeeld maakt het mogelijk

om het gevaar in te schatten en snel te reageren. FireCatcher Camera biedt

dubbele detectie, aangezien de camera gecertificeerd wordt als rookdetector

én als vlamdetector.

Rookontwikkeling in een recyclingcentrum.

Brand in een gebouw voor papierrecycling.

Voordelen van onafhankelijk gecertificeerde

rook- en vlamdetectie

Het is algemeen bekend dat traditionele rookdetectoren ondoeltreffend

kunnen zijn, omdat ze traag zijn of te veel valse alarmen geven als gevolg

van stofontwikkeling in de omgeving. Traditionele branddetectoren moeten

echter in contact komen met hitte of rook om geactiveerd te worden. Maar

tegen de tijd dat dit gebeurt, kan het te laat zijn. Dat geldt niet voor de

FireCatcher Camera. "Neem nu het voorbeeld van een recyclingbedrijf: de

regelmatige bewegingen van de bulldozers die de shredders laden, zullen

onvermijdelijk stof doen opwaaien, veel stof, dat de werking van traditionele

rookdetectoren zal verstoren. Het Araani camerasysteem daarentegen herkent

de aanwezigheid van de bulldozer en zolang het een beweging van de

bulldozer detecteert, kan het de rookdetectie stoppen, maar de vlamdetectie

actief laten. Dit gebeurt automatisch, zonder manuele tussenkomst. Zo

worden valse alarmen uitgesloten en blijft de site voortdurend beschermd.

En in vergelijking met conventionele branddetectie is er geen fysiek contact

met rook of vlammen nodig, omdat de FireCatcher software onmiddellijk de

brandhaard ziet. Geen tijdverlies", legt Claerhout uit. "Deze onafhankelijk

gecertificeerde dubbele detectie is een belangrijke stap voorwaarts in de

beveiliging van kritieke omgevingen.”

Perfect voor de recyclingindustrie

De diversiteit van de verwerkte afvalstromen (batterijen, huishoudelijke

apparaten, zonnepanelen, chemicaliën of andere) in de recyclingindustrie

leidt tot een verhoogd brandrisico. Daar is geen twijfel over mogelijk. "Maar

de recyclingindustrie is aan het veranderen en er zijn factoren die pleiten voor

72 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


DOSSIER VEILIGHEID

De visualisatie van de beelden in de controlekamer maakt het mogelijk de situatie

te evalueren en zonder verdere vertraging de beste beslissingen te nemen.

FireCatcher Camera is bij uitstek geschikt voor omgevingen met hoge plafonds.

Het stratificatieverschijnsel dat de opwaartse beweging van de vlammen

verhindert, zal de goede werking van de geïnstalleerde oplossing niet verstoren.

‘De onafhankelijk gecertificeerde

dubbele detectie die de

camera-oplossing nu biedt,

is een belangrijke stap

voorwaarts in de beveiliging van

kritieke omgevingen’

een andere aanpak. Recyclingbedrijven zijn hoogtechnologisch geworden

en investeren fors in de terugwinning en het hergebruik van afvalstromen.

Dit is heel kapitaalintensief. Bovendien wordt afval omgezet in nieuwe

grondstoffen, die nu zeer gevraagd worden in tijden van wereldwijde

schaarste en politieke onzekerheid. Met andere woorden, terwijl het

belangrijk is om kritische omgevingen veilig te stellen met betrekking

tot verzekering en milieu, is het ook belangrijk om de continuïteit van

de levering van grondstoffen naar klanten toe te garanderen, omdat een

stilstand van de activiteiten op de site kan leiden tot het inroepen van

boeteclausules, maar ook resulteren in klantenverlies en, op termijn, beperkte

investeringscapaciteit", legt Claerhout uit. De FireCatcher Camera rook- en

vlamdetectieoplossing vindt hier een voor de hand liggende toepassing.

"Het is belangrijk op te merken dat wij een volledig pakket aanbieden,

dat wil zeggen hardware (camera), software en certificering, en dat wij

met erkende installateurs werken. Dit is om een optimale werkingswijze

te garanderen. Samen met onze installatiepartners zorgen we ervoor dat

het beveiligingsproces vlot verloopt, van de installatie tot de oplevering

van het systeem en het servicecontract, inclusief de inbedrijfstelling en de

afstelling", besluit Claerhout. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

73


Van luier naar grondstof

Gebruikte luiers recyclen tot straatmeubilair of bloempotten? En dan ook nog een ton CO 2

besparen? Elsinga BV bewijst dat het kan. Op het

terrein van ARN BV is het nieuwste initiatief op het gebied van circulaire economie in gebruik genomen: het recyclen van gebruikte baby- en

incontinentieluiers. Met dank aan een financiële impuls van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de duurzame energieen

innovatiesubsidie (DEI+) van de Rijksoverheid.

Tekst Roel van Gils | Foto Elsinga, Rijksoverheid

Luiers vormen een hoofdbestanddeel in huishoudelijk

restafval van gezinnen met jonge

kinderen en van senioren. En komen daarnaast

op grote schaal vrij bij instellingen voor de

gezondheids zorg. Elsinga heeft een methode gevonden

om dit probleem op te lossen. Samen met

ARN en de naastgelegen rioolwaterzuivering van

Waterschap Rivierenland wordt op een duurzame

manier luierafval gerecycled.

40 bar stoom

“Eerst worden de gebruikte luiers in het voedingssysteem

gebracht, waarbij een verkleiner de

luiers vermaalt”, zegt directeur Willem Elsinga.

“Vervolgens gaan de luiers een reactorvat in en

worden ze vermengd met slib uit de rioolwaterzuivering.

Het mengsel wordt in het vat door middel

van 40 bar stoom verhit tot 250 graden Celsius en

opgeroerd tot een slurry. De plastic omhulling van

de luiers smelt, eventuele restanten van medicijnen

worden afgebroken en ziektekiemen gedood.

Dat laatste is echt uniek en bij andere luierrecyclingtechnieken

niet aangetoond. Na enige

tijd wordt de druk van de ketel gehaald, waarna

de temperatuur daalt. Hierbij stollen de plastic

deeltjes uit de luiers en gaan ze drijven op de vloeistof.

Vervolgens wordt het reactorvat geleegd. Uit

de slurry worden de plastic delen gezeefd die hun

Luiers vormen een hoofdbestanddeel in huishoudelijk restafval van gezinnen met jonge kinderen en van senioren.

74 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Eerst worden de gebruikte luiers in het voedingssysteem gebracht, waarbij een verkleiner de luiers vermaalt.

weg vinden naar de kunststof recyclingindustrie

waar het wordt verwerkt tot granulaat om hiervan

nieuwe producten te kunnen maken, zoals planken,

straatmeubilair of bloempotten.”

Biogas en koek

Ook het organische restproduct wordt volledig

hergebruikt. Elsinga: “De slurry, inclusief het

bewerkte rioolwaterzuiveringsslib, wordt omgezet

in biogas en koek. Biogas wordt ingezet als

groene energie, terwijl van de koek compost en

ammonium sulfaat (kunstmest) wordt gemaakt.

Zo maken we de cirkel dus rond en besparen

we per saldo bijna een ton CO 2

. In de installatie

worden miljoenen luiers verwerkt die op dit moment

afkomstig zijn uit ruim 40 gemeenten in

Nederland. Dat is toch al zo’n 12 tot 13 procent

van alle gemeenten in Nederland.” De installatie

is door afvalverwerker ARN gerealiseerd, Elsinga is

octrooihouder. “Mede dankzij de duurzame energie-

en innovatiesubsidie (DEI+) hebben we deze

stap kunnen zetten”, besluit Elsinga.

Wil je weten of jouw onderneming ook in aanmerking

komt voor subsidie? Check het via rvo.nl/

subsidies-financiering. ❚

In een reactorvat worden de luiers vermengd met slib uit de rioolwaterzuivering,

verhit en opgeroerd tot een slurry.

Uit de slurry worden de plastic delen gezeefd die

hun weg vinden naar de kunststof recyclingindustrie

waar het wordt verwerkt tot granulaat om hiervan

nieuwe producten te kunnen maken.

‘Mede dankzij de

duurzame energieen

innovatiesubsidie

(DEI+) hebben

we deze stap

kunnen zetten’

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

75


STATE-OF-THE-ART RECYCLINGOPLOSSINGEN

Slimme technologieën, robotica en zelfs artificiële intelligentie zijn de installaties van Bollegraaf Group niet vreemd. Al vele decennia is

het bedrijf met de hoofdzetel in Appingedam een absoluut toonaangevende expert én innovator in de afvalsorteer- en recyclingsector. CEO

Edmund Tenfelde vertelt over de exponentiele groei die het bedrijf doormaakt en praat ons bij over de nieuwste ontwikkelingen, zoals de

Opti-Sort sorteerunit en de unieke RoBB 2.0 sorteerrobot, die debuteert op IFAT 2022 in München.

Tekst Roel van Gils | Beeld Bollegraaf Group

Het testcentrum van Bollegraaf Group

in Appingedam.

76 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Met meer dan zestig jaar ervaring, waarvan ruim 38 jaar op het Amerikaanse

continent, heeft Bollegraaf Group wereldwijd meer recyclinginstallaties

verkocht dan al zijn concurrenten bij elkaar. “We richten ons op een breed

scala aan activiteiten, waaronder de recycling van papier, flexibele en

harde plastics”, zegt Tenfelde. “Daarvoor hebben we in eigen huis een

aantal unieke concepten ontwikkeld, waarmee we onze klanten de beste

recyclingoplossingen kunnen bieden, zowel qua technologie als qua

performantie. Een mooi voorbeeld daarvan is de plastic recyclinginstallatie

die we bij SK Polymers in Roosendaal hebben geïnstalleerd. Zowel de

winstgevendheid als de kwaliteit van het uitgaande materiaal in termen van

zuiverheid, is verdubbeld.”

50% groei

De kennis en expertise van Bollegraaf Group op het gebied van plastic- en

papierrecycling is ongeëvenaard. Tenfelde: “Behalve over een eigen R&D-center

en engineeringsafdeling beschikken we ook over een uitgebreide testfaciliteit,

zowel in Nederland als in Amerika. Al onze nieuwe ontwikkelingen worden

hier uitvoerig getest voordat we er de markt mee opgaan. De markt waarin

wij ons begeven, is zeer dynamisch en ontwikkelt zich in alle opzichten.

Daar gaan wij graag in mee. Een sterke focus op innovatie maakt dat we als

Bollegraaf Group zelfs nog sterker groeien dan de markt. Dit jaar verwachten

we een groei van 50% (!) te laten zien. Dat betekent dat we voor de zoveelste

keer volledig uit onze jas groeien en fors investeren in het uitbreiden van de

productiecapaciteit in Appingedam en in Emmen bij ons zusterbedrijf Lubo

Recycling Solutions. Daarnaast gaan we centraal in Europa, in de nabijheid

van een grote luchthaven, een nieuw magazijn bouwen. Dat stelt ons in

staat om binnen 24 uur tot maximaal 48 uur reserveonderdelen overal ter

wereld bij onze klanten te leveren. Het draagt verder bij aan de zeer hoge

beschikbaarheid van onze installaties.”

Edmund Tenfelde, CEO van Bollegraaf Group.

Vooruitstrevende technologieën

Plastic en papierrecycling is volgens Tenfelde een enorme groeimarkt. “Het is

een markt waar overheden ook vol op inzetten met wet- en regelgeving. Eén

van onze nieuwste ontwikkelingen op het gebied van plasticrecycling is de

Opti-Sort sorteerunit waarbij we infrarood combineren met luchtsorteertechnologie.

Niet alleen de capaciteit wordt verdubbeld, ook de zuiverheid die wordt

behaald, is ongeëvenaard. Momenteel zijn we met strategische partners bezig

om de volgende stappen te zetten waarbij we mechanische recycling koppelen

aan een chemisch proces om van plastic afval secundaire grondstoffen

te maken die qua kwaliteit vergelijkbaar zijn aan virgin materialen. Voor PET

hebben we reeds installaties beschikbaar, voor LDPE verwachten we binnen nu

en een half jaar met de bouw van de eerste plant te beginnen. Daarnaast zijn

we druk bezig met het aanpassen van bestaande installaties en het bouwen

van nieuwe plants met onze vooruitstrevende technologieën om aan de laatste

eisen van papierrecycling te kunnen voldoen en dan met name ten aanzien

van zuiverheid. Vooral in België is die wetgeving sterk aangescherpt.”

Robotica

Al meer dan twaalf jaar is Bollegraaf Group actief op het gebied van robotica.

“We hebben ondertussen de beste robot die beschikbaar is in de markt”,

zegt Tenfelde met gepaste trots. “De robot is in staat om de laatste verontreinigingen

er met de hand uit te halen en vervangt minimaal twee handsorteerders.

Op IFAT debuteert de nieuwste versie: met RoBB 2.0 gaan we nóg

een stap verder. Het is de enige robot in de markt die aan plastic verpakkingen

kan herkennen of ze voor voedsel of non-food zijn ingezet. Het geheim? Artificiële

intelligentie. Daarnaast tonen we samen met een wereldspeler op het

gebied van software hoe wij de toekomst zien van volledig geautomatiseerde

en zelfregulerende recyclingoplossingen. Graag tot ziens op onze stand.”

Bollegraaf Group staat op IFAT 2022 in Hal B5, standnummer 327/426. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

77


‘‘DEMAREC ÚW SPECIALIST OP HET GEBIED VAN

VOLAUTOMATISCHE SNELWISSELSYSTEMEN’’

Al sinds 2014 actief in de markt van volautomatisch snelwisselen

Gespecialiseerd in de juiste advisering over en meest optimale opbouw van de systemen

Gedegen kennis van voorkomende machines en bijbehorende hydraulische configuratie

Al honderden systemen in de markt gezet naar volle tevredenheid van de gebruikers

Officieel NL dealer:

WWW.HETNIEUWEWISSELEN.NL

In the end... it’s only about the right tool

Recyclepro halve pagina 197x130mm.indd 1 11-4-2022 11:19:27

Zeefdek staal

REMASCREEN zeefdekken

Rubber of polyurethaan zeefdekken,

een duurzame toepassing voor de industrie

Zeefdek rubber / PU

Benieuwd wat REMA TIP TOP TSN kan betekenen voor uw zeefdekken?

Bel 026 750 8320 of kijk op www.rematiptop-tsn.nl

Product informatie


RecyclePR

PARTNER WORDEN

VAN RECYCLEPRO?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op recyclepro.nl

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op recyclepro.nl verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar recyclepro.nl

• Scan de QR code

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

MELD JE

GRATIS AAN

SCAN DE

QR CODE

recyclepro.nl


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.nl/bedrijven

ARAANI

Luipaardstraat 12

B-8500 KORTRIJK

T +32 56 49 93 94

E info@araani.com

W www.araani.com

BMAIR BENELUX B.V.

Kuiper 15

5253 RK NIEUWKUIJK

T +31 416 34 00 16

E info@bmair.com

W www.bmair.com

DEMTECH BV

Handelsweg 4

2382 NG ZOETERWOUDE

T +31 71 581 00 00

E info@demtech.eu

W www.demtech.eu

K.W. SUPPLY MAGNEETSYSTEMEN BV

Ophemertstraat 11

3089 JD ROTTERDAM

T +31 10 429 13 80

E info@kwsupply.com

W www.kwsupply.com

AVANT MACHINERY NV

Tienesteenweg 240

B-3800 SINT TRUIDEN

T +32 11 68 78 65

E info@avantmachinery.be

W www.avantmachinery.be

BEEPRO BV

Trekwei 9

9033 WC DEINUM

T +31 6 22 93 52 90

E info@beepro-bv.com

W www.beepro-bv.com

BEEQUIP

Willemskade 18

3016 DL ROTTERDAM

T +31 10 340 08 44

E info@beequip.com

W www.beequip.nl

BOLLEGRAAF

RECYCLING SOLUTIONS

Tweede Industrieweg 1

9902 AM APPINGEDAM

T +31 596 65 43 33

E info@bollegraaf.com

W www.bollegraaf.com

BRONNEBERG

Brancheweg 3

5705 DR HELMOND

T +31 492 59 19 00

E info@bronneberg.nl

W www.bronneberg.nl

E info@busschers.nl

W www.busschers.nl

DU-CON TRADE B.V.

Staalstraat 91

1951 MA VELSEN-NOORD

T +31 251 29 28 46

E info@ducontrade.nl

W www.ducontrade.nl

GEHA LAVERMAN B.V.

Distributieweg 31

2404 CM ALPHEN AAN DEN RIJN

T +31 172 47 51 53

E info@geha-laverman.com

W www.geha-laverman.com

RECYCLING

LYBOVER

Oude Kassei 16

B-8791 WAREGEM

T +32 56 67 10 10

E info@lybover.be

W www.lybover.be

RECYCLING

MOL CY NV

Diksmuidsesteenweg 68

B-8840 STADEN

E info@molcy.com

W www.molcy.com

BETONBLOCK

Noordervaart 52a

1841 HA STOMPETOREN

T +31 725 03 93 40

E info@betonblock.com

W www.betonblock.com

DE JONG & LAVINO

Postbus 70

4190 CB GELDERMALSEN

T +31 345 57 32 41

E info@jola.nl

W www.jola.nl

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

B-9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

W www.gmrecycling.be

MOTRAC INTERN TRANSPORT B.V.

Rondebeltweg 51

1329 BP ALMERE

T +31 88 737 78 00

E info@motrac.nl

W www.motrac.nl

B.L.W. VISSER BV

Cromhoffsbleekweg 146

7513 EW ENSCHEDE

T +31 53 431 96 61

E info@blwvisser.nl

W www.blwvisser.nl

DEMAREC BV

De Hork 32

5431 NS CUIJK

T +31 485 44 23 00

E info@demarec.com

W www.demarec.com

JC BAMFORD N.V.

Zandweistraat 16

4181 CG WAARDENBURG

T +31 418 654 654

E info@jcb.nl

W www.jcb.com

MULTINET INTERNATIONAL BV

Dorpenbaan 17

5121 DE RIJEN

T +31 161 227 226

E info@multinet.nl

W www.multinet.nl

80 RecyclePR .NL

RecyclePR

.eu


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.nl/bedrijven

N.M. HEILIG B.V.

Newtonstraat 17

1704 SB HEERHUGOWAARD

T +31 72 571 66 88

E info@heiligbv.com

W www.heiligbv.com

RENTEC NV

Nijverheidsstraat 13

B-8740 PITTEM

T +32 51 46 75 51

E rentec@rentec.be

W www.rentec.be

RIGTER

SMO BVBA

Nieuwendorpe 14

B-9900 EEKLO

T +32 9 219 93 85

E info@smo.be

W www.smo.be

VAN WERVEN INFRA

Postbus 14

8096 ZG OLDEBROEK

E info@vanwerven.nl

W www.vanwerven.nl

www. rigterhandelsonderneming. nl

PULVI CVBA

Vro bautstraat 121

B-9900 EEKLO

T +32 498 11 49 37

E info@pulvi.eu

W www.pulvi.eu

RIGTER HANDELSONDERNEMING B.V.

Nieuwe Maatsweg 7

3755 NP EEMNES

T +31 651 36 64 20 (Kees Rigter)

+31 653 37 09 35 (Gerard Rigter)

E info@kinshofer.nl

W www.kinshofer.nl

TRAMAC NV

Avenue de l’Energie 11

B-4432 ALLEUR

T +32 4 263 99 84

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

VANMEIJEL

Duit 8

8305 BB EMMELOORD

T +31 527 61 47 67

E info@vanmeijel.nl

W www.vanmeijel.nl

RDS BV

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

B-8530 HARELBEKE

T BE +32 56 29 10 10

NL +31 85 888 09 11

E info@rds.eu

W www.rds.eu

ROTAR INTERNATIONAL BV

Sisalstraat 85

8281 JK GENEMUIDEN

T +31 38 385 54 71

E info@rotar.com

W www.rotar.com

VAN DER SPEK VIANEN B.V.

De Limiet 14

4131 NR VIANEN

T +31 347 362 666

E info@vanderspek.nl

W www.vanderspek.nl

VERMEER BENELUX B.V.

Stanleyweg 16

4462 GN GOES

T +31 113 22 41 41

E info@vermeer-benelux.com

W www.vermeer-benelux.com

REMA TIP TOP

Westervoortsedijk 73

6827 AV ARNHEM

T +31 26 750 83 20

E arnhem@rema-tiptop.nl

W www.rematiptop-tsn.nl

SMART EQUIPMENT BV

Wilhelminasingel 33

6221 BE MAASTRICHT

T +32 475 77 02 58

E info@smart-equipment.com

W www.smart-equipment.com

VAN LAECKE GROUP

Schatting 2

B-8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

VKING

Ketegemstraat 9c

B-9552 BORSBEKE

T +32 475 84 31 49

E info@vking.be

W www.vking.be

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.eu

81


Plaats jouw vacature

Online

Vergroot je zichtbaarheid &

bereik potentiële kandidaten

Ontdek al onze voordelen

Plaats uw vacature online op onze website en bereik direct de gewenste doelgroep.

Elke credit staat gelijk aan één vacature die u in kunt zetten op ons platform.

PRIJSLIJST

Vacature pakket 1

Vacature pakket 2

Vacature pakket 3

3

credits

6

credits

10

credits

60 dagen online

Credits zijn 1 jaar geldig

Promotie via social media

Bereik direct uw doelgroep

In te zetten op het door u gekozen platform

Gebruik van ons netwerk

Promotie via de algemene en gepersonaliseerde

nieuwsbriefmodule

Enthousiast

geworden?

We helpen je graag.

Bezoek onze website www.recyclepro.nl voor meer informatie. U kunt ook bellen naar

+31 495 45 00 95 of een mail sturen naar k.desender@louwersmediagroep.nl

Dan helpen we u graag verder met het plaatsen van uw vacature!


VERKOOP VERHUUR SERVICE

Graafmachines


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Exclusieve importeur

GIPO

POWERSCREEN

VERKOOP

VERHUUR

HERSTELLINGEN

van brekers, zeefmachines, shredders,

picking stations en windzifters

TEREX ECOTEC

SCREENPOD

KOMPLET

TROMMALL

Krommeveldstraat 1 - 9971 Lembeke - Belgium info@gmrecycling.be +32 9 378 39 47 www.gmrecycling.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!