03.06.2023 Views

Fejøblad nr 2 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mar/apr 2023 49. årgang - Nr. 2

Højvandet i Dybvig Havn midt i februar viste hvordan havet kan blive en udfordring for småøerne.

Det var jo ikke nogen særlig stærk blæst som alligevel fik havet til at stige op til kajkanten.

Nedenfor ses cirka det samme motiv en normal dag.

Fotos: Anne-Grethe Laursen.

BLADET FOR FORENINGER OG INSTITUTIONER PÅ FEJØ


MEDLEMSKAB 2023

Som enkeltperson koster det 150 kr.

årligt at være medlem af Fejøforeningen.

For en husstand er prisen 200 kr.

Det inkluderer at få Fejøbladet tilsendt

pr. email, hvis du ikke bor på øen – eller

omdelt til din postkasse, hvis du har

fritidshus på Fejø. Vil du have Fejøbladet

tilsendt pr. post til en adresse

udenfor Fejø, koster det 200 kr. ekstra.

De eksisterende medlemmer opkræves

via Betalingsservice eller girokort.

Tilmeld Betalingsservice: fejoe.dk/bs

Nye medlemmer kan indbetale beløbet

til reg. 1551 konto 6308309. Angiv navn

og adresse plus din e-mail. Hvis du har

sommerhus/fritidshus på Fejø, vil vi

også gerne kende din anden adresse.

Du kan maile oplysningerne til

kassererfejoe@gmail.com

Fejøbladet udgives af Fejøforeningen og

leveres til alle helårshusstande på Fejø

samt til annoncørerne og Fejøforeningens

medlemmer og abonnenter.

Bladet

otte gange om

året et oplag på ca. 4

FÆLLESBLAD

for alle Fejøs foreninger

250 kr. plus moms pr.

1000 kr. plus moms pr.

Annonce-email: fejoeblad@gmail.com

: Vagn Kjær-Hansen

Korrektur: Gitte Søby

Fejøhallens Venner

Ved indsendelse af redaktionelt indhold

til Fejøbladet accepterer man som

bidragyder, at tekst og billeder må digitaliseres

til brug på nettet, samt i

udvalgte tilfælde også bringes på

fejoe.dk, medmindre man specifikt

frabeder sig det.

UDGIVELSER &

DEADLINES i 2023

Blad nr. Deadline Udkommer*

1 16. jan. 29. jan.

2 27. feb. 12. marts

3 17. april 30. april

4 5. juni 18. juni

5 24. juli 6. august

6 4. sept. 17. sept.

7 16. okt. 29. okt.

8 4. dec. 17. dec.

* Der tages forbehold for omdelingen

fra 1 til 3 dage efter udgivelsesdagen.

FEJØS FORENINGER

Det

Peter

Tlf. 52 94 20 05.

Fejø

Leder Søren

Tlf. 54 85 55 55

E-mail: smbmazanti@gmail.com

Fejø

Fmd. John Larsen

E-mail: johnlarsen@mail.tele.dk

Fejø Billard

Fmd. Brian Bang

Fejø Både- og

Fmd. Søren Skou

Tlf. 21 25 19 15

astride@mail.tele.dk

Fejø

Fmd. Hans Christian Nielsen

Tlf. 24 64 61 89

Fejø

Fmd.

Tlf.

Fejø Fitness & Samvær

Fmd. Bente Bruun Nielsen

Tlf. 54 71 31 78 / 22 90 08 79

E-mail: bentebruun@4944.dk

Fejø Fonden

Fmd. Jan Lund-Jørgensen

www.fejoe-fonden.dk

Tlf. 30320274

E-mail: ind-jan@live.dk

Fejø

Fmd. Søren Berthelsen

Tlf. 21 72 99 21

Fejø

Fmd. Bente Antonsen

Tlf. 23 49 69 30

Fejø

Fmd. Birgitte A. Pedersen

Tlf. 22 47 61 41

E-mail: fifpostkasse@gmail.com

Fejø

Fmd. Laust

Tlf. 3

Fejø

Formand: Christina Berkowitz

Tlf. 31 37 43 60

E-mail: fejosfestival@gmail.com

Fejø

Arkiv &

Arkivleder Søren N. Skou

Tlf. 23 23 19 72

Fejø –

Fmd. Steen

Tlf. 40 32 97 40

2

Fejø

Fejø Tekniske Museum

Kontakt i tilfælde af manglende vand

eller ved driftsforstyrrelser:

Fmd. Finn Iversen (dataansvarlig)

E-mail: fejoevand@gmail.com

Tlf. 20 68 68 73

Næstfmd. Martin Norman

E-mail: martin@4944.dk

Tlf. 30 95 30 59

Fmd. Anne-Grethe Laursen

Tlf. 22 10 72 20

E-mail: fejoeforeningen@gmail.com

D om side

Fmd.

Tlf. 29 70

Fmd.

E-mail: l.

Foreningen til bevaring af

Fejø Bådværft i Dybvig Havn

Fmd. Niels Erik Sørensen

Tlf. 61 26 73 90

Værft og bedding, kontaktperson:

Preben ”Post” Tlf. 61 60 58 99

Fmd. Grum

Tlf. 41 14 85 28

E-mail: grums@mail.tele.dk

Fmd.

Tlf. 60 51 14 88

E-mail: soerlorentzen@gmail.com

Fmd. Erik Dahl

Tlf. 20 23 00 3

E-mail:

Kunstnerisk leder: Minna Raabo Larsen

Kasserer: Lone Hannecke

E-mail: jazzpaafejoe@gmail.com

Lokal repræsentant Else Dürr

Tlf. 60 10 80 23

E-mail: blommehaven1@outlook.dk


FEJØFORENINGENS BESTYRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE

Formand: Anne-Grethe

Laursen, Hjortemosevej,

gammelkjaer@gmail.com -

22 10 72 20

Næstformand: Torben

Løvenstein, Herredsvej,

tl@loevensteinvin.dk

Forsiden

2

Højvande på Fejø

— et fremtidigt større problem?

Fejøs Foreninger

og Fejøbladet i 2023

Kasserer: Vagn Kjær-

Hansen, Herredsvej,

kassererfejoe@gmail.com

Sekretær: Gitte Søby, Skaløvej,

birgitte.soeby@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Finn Iversen, Herredsvej,

ivi@mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Lene Højer, Herredsvej,

lenehojer@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem: Marie Raunkjær,

Herredsvej, marie@ro-naturcamp.dk

Suppleanter: Lene Pia Madsen, Herredsvej,

lenemadsen@gmail.com og Mette Morell,

Skaløvej, mettemorell53@gmail.com

Kontaktpersoner for aktuelle områder:

Turisme: Marie og Lene.

Bosætning: Lene og Gitte.

Færge og fartplan: Anne-Grethe, Torben og Vagn.

Sociale arrangementer: Lene, Sonja Sæmundsen og

Torben.

Medier og Fejøbladet: Vagn og Marie.

Ældreforhold: Lene og Mette.

Fejø er fin: Lene.

Ø-repræsentant (danske småøer): Anne-Grethe

og Kirsten Sydendal.

Øvrige aktiviteter: Kontakt bestyrelsen på

fejoeforeningen@gmail.com

Revisorer: Jan Norman Petersen

og Inge Larsen

Ø-kontaktudvalg:

Finn Iversen, Torben Løvenstein

og Christina Berkowitz

LÆGEN PÅ FEJØ

Lægekonsultation kun efter forudgående aftale.

Aftale træffes på telefon

mandag-fredag kl. 8-9 på

tlf. 54 71 31 25

Ved akut behov for lægehjælp udenfor klinikkens

åbningstid (kl. 16-08 samt i weekender og på

helligdage) skal man ringe til Region Sjællands

Lægevagt på tlf. 18 18 (OBS nyt nummer)

Hvis lægevagten vurderer, at du har brug for

at blive tilset af en læge, vil de give øens

læge eller vikar besked.

Ved livstruende sygdom eller ulykke: Ring 1 1 2

3 Fejøforeningen, lægerne og bussen

4

Fremtidens Færger og ministerbesøg

og andet nyt fra Fejøforeningen

5 Kalender og generalforsamling

6 Nyt fra Danske Småøer, andespil

7 Forfatteren i det lille hus

8-9 Kirkesiderne

10

Fastelavnsfest FIF,

skolen og børnehuset

11 Fejø Lokalhistoriske Arkiv

12

Ny badeforening, Husholdningsforeningen,

Havnelauget og Dybvig

Havn samt Grublerier

13 Fitness og Samvær

13-16 Annoncer

FEJØBUSSEN

BUSSEN ER GRATIS -

ALLE TURE SKAL BESTILLES PÅ

Tlf. 30 54 49 40

Udsigten over

mod Lolland

og Keldernæs

fra Granstien 1

i sommerhusområdet.

Foto: Jørgen

Jensen.

http://fejoe.dk/hverdag/indkoeb/

3


NYT FRA FEJØFORENINGEN

Ministerbesøg

Fejø havde besøg af kirkeminister

og minister for landdistrikter og

nordisk samarbejde Louise Schack

Elholm den 20. februar.

Hun besøgte Præstegården, hvor

Sammenslutningen af Danske

Småøer var vært.

Under frokosten talte vi meget om

færgefarten. Vi illustrerede, hvad

en personbil med to personer til

Fejø koster under forskellige forudsætninger.

Se diagrammet side 5.

Dyre færgebilletter

Statens oplæg til færgetakster med

Blå Landevej vil medføre en pris på

81 kr. Den aktuelle pris incl. energitillæg

er i dag 350 kr. Altså mere

end 4 gange mere end hvad statens

oplæg er. I 6 uger i sommerferien

er taksterne endnu højere.

Til Ministeren forklarede vi, at Lolland

kommune jo er fattig, og med

det nye byråd hverken vil eller kan

betale for færgedriften. Følgelig

bad vi Ministeren om flere midler til

drift af færgerne. Anmodningen er

understøttet af, at billetpriserne

allerede er eksorbitant høje.

Grønne færger

Lolland kommune skal i gang med

at udskifte den ældste færge, Femøsund,

og det er planen, at det

skal være en elfærge. Kommunen

vil omlægge færgedriften, så der

spares 5 til 10 mio. kr. Det vil medføre

en drift med færre færger og

færre afgange. På Fejø frygter vi, at

erhverv og bosætning vil blive reduceret.

Vi har det antal afgange, der er behov

for og som muliggør det helårssamfund,

som vi har.

Færre afgange - ja, blot trusler om

det - medfører nedlukninger og

fraflytninger, og det ønsker vi ikke.

Følgelig bad vi ministeren overveje

at øge statstilskuddet til køb af elfærge

eller overveje andre finansieringsmuligheder.

Besøg i kirken

Ministeren besøgte kirken, hvor

hun bemærkede den flotte altertavle

og prædikestol. Og selvfølgelig

den unikke beliggenhed.

På Fejø Børne- og Kulturhus blev

hun budt velkommen af formand

Niels Sloth Larsen, som viste rundt

og fortalte om husets aktiviteter,

herunder om

skolen.

Fejøforeningen.

Landdistriktsprisen

2022

Herefter overraskede

hun de

fleste ved at

overrække Landdistriktsprisen

til

Fejø, nærmere

bestemt forældregruppen

bag

Fejø Skole og

Landdistriktsprisen er en hyldest til

alle dem, der rundt omkring i landet

spiller en ekstraordinær rolle i

udviklingen af de danske landdistrikter.

Borgere, foreninger og organisationer,

der i det daglige er

med til at gøre landsbyer og lokalsamfund

til attraktive steder at bo,

arbejde og leve i.

- Landdistriktsprisen skal sætte

fokus på at hylde det store og nødvendige

arbejde som ildsjælene

laver for at skabe udvikling i landdistrikterne.

Det er derfor en stor

glæde, at én af mine første officielle

opgaver som minister for landdistrikter

er at overrække Landdistriktsprisen

2022. Med

prisen hylder vi forældregruppen

bag Fejø

Skole og Fejøforeningen,

som har gjort et imponerende

stykke arbejde

for lokalområdet.

- Forældregruppen bag

Fejø Skole og Fejøforeningen

udmærker sig

ved deres samarbejde

med lokalområdet, som

har fået vendt afvikling

til udvikling. Samtidig

viser vinderen også,

4

hvordan der kan

bygges bro mellem

små øer og

fastlandet, hvilket

kan tjene til stor inspiration for

andre af de danske småøer, sagde

ministeren.

Landdistriktsprisen blev overrakt til

vinderen på Fejø med en præmie

på 15.000 kr. På Fejøs vegne takkede

Anne-Grethe Laursen for prisen

og holdt en lille takketale.

Efterfølgende har Fejøforeningens

bestyrelse overdraget præmien til

Fejø Børne- og Kulturhus. Her vil

den blive anvendt ved indretning af

det nye krea-lokale.

Turismens dag

Der afholdes ikke Turismens dag i

år. Måske igen til næste år.

Borgermøde om færgerne

Lolland Kommune har inviteret til

borgermøde om Fremtidens Færger,

hvor arbejdet i de nedsatte

arbejdsgrupper vil blive fremlagt

og debatteret. Det foregår i Horslunde

tirsdag den 14. marts kl. 18.

Tilmelding til kommunen.

Kommunens tilgang til arbejdsgrupperne

har været meget overordnet,

så det har været svært at få

diskuteret de foreslåede ændringer

i færgefarten konkret. Det vigtigste

er derfor processen efter borgermødet,

hvor politikerne vil komme

med deres forslag som derefter

skal i høring.

Fejøforeningens bestyrelse vil naturligvis

fortsætte vores arbejde for

at bevare Fejøs færgedrift så uændret

som muligt. Læs mere på

fejoe.dk/fremtid

Fejøforeningens bestyrelse


Måned Dato Tid Hvad Hvor Blad Side

Marts 14 18.00

KALENDER

Kommunens borgermøde

om Fremtidens Færger

Horslunde 2 4

Marts 15 19.30 Generalforsamling Fejø Vandværk Centerkroen 1 6

Marts 15 14.00 Generalforsamling i Arkiv/Ømuseum Arkivet 2 11

Marts 18 14.00 Generalforsamling Fejø Møllelaug Fejø Mølle 1 6

Marts 20 19.00 Generalforsamling i Fejøforeningen Skolen 1 4

Marts 26 10.00 Generalforsamling Havnelauget Centerkroen 2 12

Marts 31 18.30 Jagtforeningens Andespil Skolen 2 5

April 22 ?? Aktivitetsdag for børn og familier Udendørs 2 10

April 23 10.00 Stiftelse af ny badeforening Skolen 2 12

April 27 15.00 Generalfors. Husholdningsforeningen Skolen 2 12

Husk også, at du altid kan tjekke kalenderen på fejoe.dk - du finder den under menupunktet ”Aktiviteter”

Generalforsamlingen 2023 i Fejøforeningen

Vi har tidligere indkaldt til årets ordinære generalforsamling

mandag den 20. marts kl. 19 på skolen.

Efter vedtægterne er Anne-Grethe Laursen, Lene

Højer og Vagn Kjær-Hansen på valg til bestyrelsen

og genopstiller. Begge suppleanter Lene Pia Madsen

og Mette Morell er på valg og genopstiller.

Revisor Inge Larsen fratræder, og revisorsuppleant

Lone Hannecke genopstiller.

Læs mere på fejoe.dk/gf23.

Indkomne forslag og yderligere opstillinger vil blive offentliggjort på

maillisten og på fejoe.dk/gf23 senest 1 uge før generalforsamlingen.

5

Fejøforeningens bestyrelse


NYT FRA SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SMÅØER

Der er omsider kommet gang i det

politiske arbejde i Ø-sammenslutningen,

og jeg havde i februar lejlighed

til at møde to af regeringens

nye ministre.

Den nye landdistriktsminister Louise

Schack Elholm (V) besøgte Fejø

d. 20. februar. Det var en blæsende,

men dejlig dag, hvor ministeren

besøgte både Fejø Kirke og Fejø

Skole. I præstegården havde vi møde

med hende og Kasper Roug (S),

den nye formand for Udvalget for

Småøer i Folketinget.

Landdistrikts- og kirkeminister Louise Schack Elholm flankeret af Ø-

sammenslutningens formand Kirsten Sydendal og næstformand

Bjarne Jepsen, Aarø.

Foto: Anne-Grethe Laursen.

De blev orienteret om de bekymringer

vi har i forhold til færgesituation

mange steder i øjeblikket. Ministeren

lyttede og lovede at bringe

udfordringerne videre, men færgerne

hører under Indenrigsminister

Sophie Løhde (V). Vi har bedt

om et møde med hende og vil gøre

det igen.

Til gengæld er Louise Schack Elholm

den rette minister at tale med

om planloven. Sammenslutningen

af Danske Småøer ønsker at der

løsnes op for de stramme regler, fx

at der bliver mulighed for boliger i

ubenyttede bygninger i både kystnærhedszonen

og inden for strandbeskyttelseslinjen.

Vi vil gerne have

at det er muligt

opføre energianlæg,

udvikle havne

m.m., og det fik

hun og Kasper

Roug også eksempler

på ved besøget

på Fejø. Småøerne

er skrevet

ind i en politisk

bred aftale om

planloven fra juni

2022, som for

småøernes vedkommende

åbner

for dispensationer

(i samarbejde med

den kommune,

som den pågældende

ø hører under), men disse

forslag skal først vedtages. Vi bekræftede

over for ministeren, at en

sådan beslutning bestemt vil gavne

øerne.

På vej tilbage til Kragenæs fremlagde

Marie Raunkjær fra Ro Naturcamp

de mange bump som de støder

på, når de vil udvikle og modernisere

campingpladsen.

Den nye transportminister Thomas

Danielsen inviterede os til møde

23/2 om post til småøerne. Her

fremførte vi, at bevarelse af befordringspligten

er afgørende for øerne.

Vi ønsker, at det er muligt for

alle øer at kunne afsende både breve

og pakker fra øerne, og det er

vigtigt med bedre, mere fleksible

og individuelle løsninger for pakkelevering

fra de forskellige firmaer.

De voldsomme stigninger på færgetaksterne

pga. dyrt brændstof

fremlagde vi for begge ministre.

Fra transportminister Thomas Danielsen

lød rådet, at han syntes det

ville være klogere at kæmpe videre

for fuld indførelse af landevejsprincippet.

Indføres landevejsprincippet er vi

bedre stillet, end hvis vi blot får

indført et loft for stigninger på færgetaksterne.

Og vi er ikke uenige:

Det er bedre, at de ordinære færgetakster

sænkes én gang for alle.

Det vil gøre os bedre rustet til at

tåle evt. midlertidige stigninger på

brændstoffet, end vi er i dag.

Kirsten Sydendal,

formand

FEJØ JAGTFORENING

Fejø Jagtforening afholder

Andespil

på Fejø Skole

fredag d. 31. marts kl. 18.30

Dørene åbnes kl. 18

Store præmier:

FladskærmsTV,

halve grise,

købmands-kurve,

vildt og meget mere …

6

FITNESS & SAMVÆR

Fejø Børne- og Kulturhus,

Herredsvej 190.

HVIS I VIL TRÆNE i vores veludstyrede

træningslokale, kan det lade

sig gøre hele ugen i dagtimerne.

Unge under 18 skal være ledsaget

af voksne og ingen må træne gratis.

Det koster 125 kr. pr. måned som

betales til konto nr. 6520-

0004158244 (eller kontant til Åse

Hansen, Kirkevej 28 eller undertegnede,

Storemosevej 94). Betal

venligst inden den 5. i en måned.

Efter betaling udleveres koden til

døren til træningslokalet.

Bente Bruun

Fitness & Samvær


Forfatteren i det lille hus

- Jeg har jo altid kendt Fejø.

Peder Frederik Jensen tager imod i

sit lille hus på Storemosevej 12. Det

ligger tæt på Fejøs højeste punkt 18

meter over havet og har en fin udsigt

ud over vinmarker og andre

marker mod syd.

Peder er forfatter og har netop udgivet

en bog om stormfloden på

Lolland i november 1872 og den

store oversvømmelse af det sydlige

Lolland-Falster.

På den måde vil Peder fortælle den

nyere danmarkshistorie udfra konkrete

menneskers skæbne, og sømanden

og pigen i den drivende

kasse er begyndelsen på en serie.

- Jeg boede på Lolland til jeg var 7

år. Min far var domprovst i Maribo,

og Fejø hørte til hans ansvarsområde.

Jeg kan huske at vi fik kød med

hjem fra Fejø, for min far var økolog

og gik meget op i at maden

skulle være produceret på en ordentlig

måde. Sådan har jeg det

også. Vi skal respektere naturen og

leve sammen med den.

Siden 1992 har Peder boet i København,

og nu har han kone og datter,

men de manglede et sted udenfor

byen. Både til ferier og fritid og til

et sted hvor han kan skrive i fred og

ro.

I vinteren for 2 år siden boede de

nogle dage på Strathenborg og

kiggede på huse her på øen uden

at finde noget. Men så pludselig

kom Storemosevej 12 op, og han

susede ned for at se på det.

- Huset var halvt istandsat og et

rigtigt håndværkertilbud. Taget var

skiftet, men væggene hang i laser

og der var ingen vand eller kloak.

Det skræmte dog ikke Peder, for

han er uddannet skibsbygger og

har kunnet ordne meget selv.

- Vi fik huset til en

rimelig pris, og jeg

har brugt lang tid på

at bo her i en byggeplads

og lave

køkken, snedker– og

malerarbejde. Væk

med alt plast og

gips, og så fik vi

pudset væggene op

i åben kalk. Jeg vil

gerne tilbage til det

naturlige og bæredygtige.

Peder har udgivet otte bøger siden

sin debut som forfatter i 2007 med

romanen Her står du. I 2015 var han

med til at lave TV2s serie ”På røven

i Nakskov”, som

godt kan få nogle

på Fejø til at se

rødt. Peder selv ser

ikke På røven i

Nakskov som nogen

nedgørelse af

hverken Lolland,

Nakskov eller de

medvirkende.

- Det var seriøst

fjernsyn om udsatte

mennesker, hvor

de følte sig set som

dem de er. Det var

klasseskel og forskellen mellem

land og by som blev vist for hele

Danmark. Det var en øjenåbner for

mange danskere og det førte til en

øget social bevidsthed.

På en ø ved mundingen af Rødby

Fjord overlever den gamle sømand

Roar stormfloden i 1872. Da vandet

trækker sig tilbage, finder han en

navnløs, levende pige, der driver

omkring i en kasse. Han tager hende

til sig og finder hurtigt ud af, at

den eneste måde han kan få barnet

til at holde op med at græde er

ved at fortælle historier.

Det affolkede landskab fyldes

langsomt igen. Lykkejægere, entreprenører

og daglejere på jagt

efter en ny og bedre fremtid

strømmer til, og Sømandens holm

ligger i vejen for deres drømme.

Men Sømanden har ikke i sinde at

flytte sig, sælge eller åbne sine

døre. Han gemmer på en pige, ingen

kender til, og som ikke kender

nogen. Pludselig er der et menneske,

der betyder noget for ham, og

7

- Det skabte momentum for at Kirsten

Sydendal, som jeg nu er venner

med, kunne tage initiativ til

Lolland-Falster Lovestorm. Det er

to dagsordener, som egentlig

handler om det samme.

- Det handler blandt andet om fællesskaber,

om at vi mennesker i det

lokale samfund tager ansvar for

vores eget liv og hinanden. Det er

Fejø rigtig god til. Der er simpelthen

en utrolig hjælpsomhed her på

øen. Øer kan noget særligt, se bare

på Samsø som er blevet enige om

at ville være bæredygtige og energineutrale.

De kan klare sig med

vedvarende energi, når de går

sammen, og på den måde viser de

en vej til omstilling. Vi skal ud af

ingeniørernes tid og over til et

samfund hvor vi respekterer naturen

og vandet.

Tekst og fotos: Vagn Kjær-Hansen

Stormfloden, sømanden og pigen i kassen

med den følelse af kærlighed og

mening bliver han svær at flytte.


Sådan ser der ud i kirkens våbenhus

når vi holder jagtgudstjeneste

Meget stemningsfuld jagtgudstjeneste med

hornmusik og pynt

Mad og drikkelse indtages i præstegården efter jagtgudstjeneste

PÅSKEN INDLEDES VED EN SÆRLIG STEMNINGS-

FULD SKÆRTORSDAGSGUDSTJENESTE MED EF-

TERFØLGENDE SPISNING AF ET PÅSKEMÅLTID I

KIRKERUMMET - alle er HJERTELIG VELKOMNE!

• Pris for deltagelse i spisning, incl. vin kr. 50,-

• Tilmeldning til sognepræst Dorte: 28 51 50 47

Kirkeministeren i Fejø kirke

Kirkekontakter:

Sognepræst Dorte Mikuta

Tlf. 28515047

Mail: domi@km.dk

Sikker henvendelse: fejoe.sogn@km.dk

Fast fridag: Fredag

Menighedsråd og medarbejdere:

Formand Charlotte Skou Tlf. 29 84 98 02

Kass. og næstformand Nini Sloth Larsen,

Tlf. 21 44 71 52

8

Kirkeværge Erling Søby Tlf. 25 63 41 41

Kontaktperson for medarb. Pernille Vejbo

Medlem Jørgen Bruun Nielsen

Graver Hanne Humble Tlf. 21 18 50 70

Gravermedhjælper Maiken Yatman

Organist Heidi Jensen

Kirkesanger Poul Vejbo

Mail til menighedsrådet: 7667@sogn.dk


Kirkesiderne

Gudstjenester og arrangementer

marts, april, maj 2023

Åbne samtaler i præstegården – vrede

20. marts kl. 19

Menighedsrådsmøde i præstegården

21. marts kl. 19

Gudstjeneste i Fejø kirke

26. marts kl. 10.30

Skærtorsdagsgudstjeneste i Fejø kirke

6. april kl. 17, med efterfølgende

spisning.

Langfredagsgudstjeneste i Fejø kirke

7. april kl. 10.30

Påskedag i Fejø kirke, gudstjeneste

9. april kl. 10.30

Åbne samtaler i præstegården– tilgivelse

11. april kl. 19

Gudstjeneste i Fejø kirke

23. april kl. 19.30

ved Beth M. L. Hagemann

Menighedsrådsmøde i præstegården

3. maj kl. 19

Store Bededag i Fejø kirke

5. maj kl. 10.30

Kirken er åben mandag til torsdag

kl.10-15.

Man er velkommen til at tænde lys i

lysgloben og sidde i stilhed i kirken.

Åbne samtaler i Præstegården:

Vi har indtil videre afholdt 2 temaaftener i præstegården.

Præsten har holdt et oplæg på omkring 20

til 30 minutter om et bestemt

emne, og derefter har

samtalen været åben

(indenfor aftenens tema) i

en lille time, blandt alle

fremmødte.

De foregående emner har

været: 1) kærlighed og

skilsmisse og 2) venskab.

Og vi har planlagt to aftener

mere, nemlig:

Den 20 marts kl. 19, hvor temaet er vrede.

Og den 11. april kl. 19, hvor temaet er tilgivelse.

Herefter er vi åbne for gode idéer til flere temaaftener,

og vi opfordrer til at andre kommer med

ønsker og tilbud om emner vi kan samtale omkring.

Præstegårdens lokaler egner sig vældig fint til sådanne

møder. Så kom ! - med gode idéer, hvem

der nu føler sig kaldet eller bare kom og deltag.

Alle er naturligvis velkomne!

Bus til gudstjenester

Vi har fået mulighed for at tilbyde

kirkekørsel til dem som har

svært ved transporten til og fra

kirken ved gudstjenester.

Så på følgende dage kan man

blive hentet og bragt til kirke:

(max 8 personer i bussen).

Store Bededag d. 5. maj

Gudstjeneste kl. 10.30

Solnedgangsgudstjeneste 4. juni

Gudstjeneste kl. 19

Gudstjeneste 9. juli

Kl. 10.30

Tilmelding til kørsel til Charlotte Skou tlf. 29849802

- senest dagen før.

Filmaftener i præstegården:

Det har været så vældig hyggeligt at sidde i præstegården

i de mørke vinteraftener og se film sammen.

Men nu går vi mod de lyse aftener og filmsæsonen

er slut for denne gang. Måske skal vi

fortsætte endnu en sæson til efteråret. Kom blot

med forslag til gode film vi kan se sammen.

Venlige hilsner fra Annette, Charlotte og Dorte

9


FEJØ IDRÆTSFORENING

Fastelavnsfest

Traditionen tro har Fejø Idrætsforening

holdt fastelavnsfest. I år var

vi 60 tilmeldte og heldigvis kom

mange udklædte. Vi måtte desværre

undvære de festlige Fejø

Musikanter, der i sikker stil plejer

at hjælpe med de fælles fastelavnssange

før tøndeslagning og

sanglege efter tøndeslagning. Vi

håber virkelig, at musikanterne kan

være med igen næste år.

Først slog børnene til 2 tønder,

hvor Josefine Kristiansen og Loui

Hesselberg blev kattedronning og

kattekonge hos de mindste. Hos

de lidt større børn kæmpede Nadia

Zawadzka og Alia Henriksen sig til

titlerne som kattedronning og kattekonge.

Så var

der lagt

op til en

spændende

dyst mellem

de

voksne

fra

Østerby

og Vesterby.

Men det

afgjorde

de meget

stærke

folk

fra

Østerby

igen i år

ved hurtigt

at

hamre deres tønde

ned. Sylwia Gebura og

Mateusz Gebura tog

titlerne som kattedronning

og kattekonge.

Efter rigtig, rigtig

mange ekstra slag og

solid hjælp fra Østerby,

blev det sidste par

kattedronning og kattekonge

fundet, det

blev Frey Schymann

(fra Vesterby) og Peter

Clemmensen. Godt at

de meget stærke folk

fra Østerby også er

meget rare!

Efter uddeling af kroner og præmier

og berettiget hyldest af de dygtige

tøndeslagere, blev der snakket,

leget og naturligvis nydt fastelavnsboller

med kakao eller kaffe.

Fotos: Mikkel Hansen og Gitte Søby

Udendørs aktivitetsdag

I skrivende stund planlægger Støtteforeningen

Fejø Børne- og Kulturhus

og Fejø Idrætsforening at

gennemføre

en

udendørs

aktivitetsdag

for

børn og

deres familier.

Programmet

for dagen

er ikke

planlagt,

men vi er

enige om

at det skal

være hyggeligt,

og der har været nævnt både

skattejagt og snobrød over bål.

Vi må se hvad det ender med.

Datoen burde ligge fast, nemlig

lørdag d. 22. april. Hold øje med

Facebook og mailinglisten. Har du

lyst til at være med til at arrangere

dagen, så kontakt os endelig på

fifpostkasse@gmail.com.

FEJØ BØRNE– OG KULTURHUS

Den 22/2 fejrede Fejø Skole og Børnehus fastelavn.

Der var mange spændende udklædninger

og vi fik kronet hele tre kattedronninger og kattekonger

- en af hver fra skole, børnehave og

vuggestue.

Nu ser vi frem til at det bliver forår og varmere.

Vi har allerede nydt solens varme da vi malede

på pinde, papir, sten og kogler på legepladsen.

Vi leder stadig efter tilkaldevikarer. Interesserede

er velkomne til at kontakte Signe Rudal på tlf.

27585448.

10


Fejø lokalhistoriske Arkiv & Ømuseum

Herredsvej 190, kælderen, 4944 Fejø.

Arkivleder Søren N. Skou, tlf. 23 23 19 72

Formand John Larsen, tlf. 54 72 23 20

www.fejoelokalarkiv.dk

E-post: fejoearkiv@gmail.com

Indleveringer til Arkiv & Ømuseum:

Nakskov Bibliotek - 1 eksemplar af bogen ”Begravet i

sne” om vinterkrigen 1978 - 79, udgivet af Lolland Bibliotekerne.

Boet efter Karl P. Henriksen v/ Preben Jensen – 4 stk.

foto album med mange fine billeder om livet på et Fejø

landbrug.

Jan Jørgensen – Div. udklip om hussalg på Fejø samt 1

udklip med færgeplaner fra 1933.

Arkivet har anskaffet eksemplarer af bogen ”Disse øer –

store, små” skrevet af Bertel Kristensen, opvokset på

Fejø.

Arkiv & Ømuseum takker for de indleverede materialer.

Kontingent/indmeldelse til Arkiv & Ømuseet’s

støtteforening koster 50 kr. årligt pr. person.

Kan betales på følgende måder:

1) giro: (+01) <+16 637 661<

2) bank reg. nr. 1551, konto nr. 16 637 661

3) mobilepay: 23 23 19 72 (Søren N. Skou)

4) kontant i arkivet.

På billedet ses selve bygningen af fartøjet i 1977.

Bundrammen til fartøjet blev bygget hos Knolds Maskinfabrik

i Vesterborg, for derefter at blive transporteret

til Fejø på en blokvogn. Den ankommer til Fejø

30. januar 1977.

Efter godt et år i bygge hallen kunne man begynde

søsætningen, der indebar en flytning af hele fartøjet til

stranden for enden af Slettervejen. Det foregik fredag

den 11. februar 1978.

Fejøs Luftpudebåd:

Danish Skimmercraft Fejø Aps. blev stiftet på en generalforsamling

den 24. april 1976.

Firmaet havde det formål at udvikle og bygge et sejlklart

luftpudefartøj på Fejø. Bygningen skulle foregå i

Mejeriets gamle hal (nu vejhallen)

På billedet ses luftpudebåden i sit rette element.

Hele historien om luftpudebåden kan ses og høres

efter arkivets generalforsamling. Se omtale af generalforsamling

herunder.

Generalforsamling i støtteforening:

På billedet ses den første model af luftpudebåden.

Hele projektet blev støttet økonomisk af stat, amt og

kommune.

Generalforsamling i Forening for Fejø sogns lokalhistoriske

Arkiv og Ømuseum - Herredsvej 190 kldr.

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 14,00

Dagsorden ifølge vedtægterne. Arkivet byder på

kaffe og kage. Kl. 15,00 fortæller vi om bygningen af

luftpudebåden i 1977.

Tekst og foto: Arkiv & Ømuseum / Søren N. Skou

11


GENERALFORSAMLING I NY BADEFORENING

Fejø skal have endnu en forening.

Vi ønsker at stifte en forening for

helårsbadere/vinterbadere på

Fejø.

Stiftende generalforsamling afholdes

i Fejø Børne- og Kulturhus

den 23. april kl. 10.

Målet er, at vi får en helårsbro og

en sauna på Fejø. Kom og vær

med til at bære energien videre.

Måske du har et forslag til, hvad

vi kan hedde ... TI KOLDE TÆER

eller?

Med venlig hilsen

Erling Søby og Ellen Jepsen

GRUBLERIER FRA MØLLENAKKEN

Så har endnu en vintermåned fået

ben at gå på og de lyse timer er

tiltaget betragteligt. Lærken har

sunget et par uger nu og alle forårsblomsterne

myldrer frem. De slunkne

livsånder er igen klar til dåd!

Da jeg grublede sidste gang, fik jeg

fra redaktionens side at vide, at der

var nogen, der syntes, at det jeg

skrev, bare var ”almindeligheder”.

Og ja, det er det også. Men den

slags skal der vel også være plads

til? – lidt om et almindeligt menneskes

dagligdag her på øen.

Vi skal vel ikke alle sammen debattere

om færgepriser og om, hvorvidt

den ene eller anden er berettiget

til at sidde i f.eks. Fejøforeningens

bestyrelse. Jeg selv har gennem

årene siddet i adskillige bestyrelser

og det vigtigste er vel i første

omgang, at nogen overhovedet

gider. Kritik kan ikke undgås, men

desværre ofte fra nogen, der absolut

ikke yder det mindste for vores

fællesskab.

Midt i marts skal husbonden atter

en gang under kniven, idet han skal

have indopereret en protese i knæet.

Han har prøvet det før, men det

gør ikke nervøsiteten mindre. Uha -

det ved jeg af egen erfaring! Forhåbentlig

er han ”fit for fight”, når

græsslåningssæsonen indtræder; et

arbejde han er meget glad for.

Under oprydning på loftet for nylig

fandt jeg ca. 100 telegrammer tilbage

fra min ældste søns konfirmation.

Vi kunne ikke lade være med at

gå dem igennem og det var lidt vemodigt.

Over halvdelen af afsenderne

er for længst borte og mange

af disse, har husbonden, da han var

graver, stedt til hvile. Det gi’r stof til

eftertanke.

Venlig hilsen

Bente Bruun

AKTIVITETER PÅ DYBVIG HAVN 2023

Husholdningsforeningen må

desværre aflyse arrangement

med Josephine Schymann på

grund af fraflytning fra øen.

Det skulle foregå torsdag

den 16. marts kl. 14.00 på skolen

med fælles mad.

Der indkaldes samtidig til

Generalforsamling

torsdag den 27. april 2023

med pakkeleg kl.15.00 i børneog

kulturhuset.

Dagsorden iflg. vedtægter

Foreningen serverer kaffe og

lagkage

Husk at medbringe service.

Medbring pakke til ca. kr.40,-

Med venlig hilsen

Form. Bente Anthonsen

Husholdningsforeningen

Tlf: 23496930.

HAVNELAUGET

Fejø Havnelaug afholder Generalforsamling

i henhold til vedtægterne

søndag d. 26. marts kl. 10 på

Centerkroen.

Det årlige kontingent på 100 kr kan

indbetales på Havnelaugets bankkonto:

Reg. nr. 6520 kontonr. 0004162276

eller ved Generalforsamlingen.

PS. Vær opmærksom på omstilling

til sommertid, så I ikke kommer en

time for sent!

Med venlig hilsen

Fejø Havnelaug

26. marts: Generalforsamling

Havnelauget

6. april: Cafe Dybvig åbner

13. april: Hornfiskekonkurrence

14. april: Bådisætning

26. maj: Hornfiskekonkurrence

24. juni: Arbejdsdag på Dybvig og

Vesterby havne

24. juni: Generalforsamling Værftet

23. juni: Skt. Hans og heksens pris

19-23. juli: Kammermusikfestival i

det Gule pakhus (nogle af dagene)

5. august: Drivkvase træf

12. august: Sommerhavnefest

19. august: Familie og vennefest

31. august: Sejler frugt til Nyhavn

14. oktober: Æblets dag

10. november: Bådoptagning

25. november: Juletræstænding

Ret til ændringer forbeholdes.

Fejø Havnelaug

12


FEJØ FITNESS OG SAMVÆR

Vi har nu fået den nye maskine installeret i lokalet. Det

er en multistation som har utroligt mange funktioner.

Der er herudover monteret et roterbart stativ til træningsredskaber.

Ved maskinen er der et lille ringbind

med billeder af øvelser, som kan udfordre din træning.

Som supplement til denne maskine vil der snart komme

en træningsbænk, men så kan vi vist heller ikke få

plads til mere i lokalet.

Inden længe vil vi annoncere nogle dage og tider, hvor

I kan komme og få instruktion i brugen af både den

nye maskine og i nogle af de andre, hvis I har brug for

dette.

Den 25. februar holdt vi som bekendt en ”Good old

Days” fest på Fejø Ny Kro. Det blev nogle herlige timer

med dejligt samvær, dejlig mad og masser af fællessang.

Denne gang var repertoiret tudsegamle revyviser

som f.eks. ”Det var mig og Maggiduddi”, der var

skrevet for 100 år siden. Stor tak til ”vores” orkester

bestående af Heidi, John, Per og Anna-Pia.

Venlig hilsen Bente Bruun

Fejø Frilandskvæg

og Gårdbutik

v/Hans Jørgen Larsen,

Slettervej 50, tlf. 3138 2892.

ALT I OKSEKØD SÆLGES

Åbent, når vi er på gården, men bedst

efter kl. 17 og i weekenden, evt. ring.

Tømrer

Søren Olsen

Storemosevej 109, Fejø

Mobil 26881553

Mail: Olsenmaj

@gmail.com

Jeg laver alle former for tømrer- og

snedkeropgaver, så kontakt mig

gerne for et tilbud.

13


14


Fejø-Fonden

Fonden er en almennyttig fond, og bestyrelsen er ulønnet.

Fonden kan bevilge økonomisk støtte til almennyttige formål

på Fejø.

Ansøgninger til fonden skal være skriftlige, begrundede og

med tilhørende dokumentation.

Frivilligt arbejde ses gerne som en del af en ansøgning til et

projekt.

Fondens midler stammer primært fra købmands-familien Jørgensen

(billedet) samt fra arv efter andre. Fonden kan modtage

arv og donationer, der går ubeskåret til formål på Fejø.

Bemærk: Ved arv uden livsarvinger kan fonden arve, uden at

andre arvinger forbigås.

Ansøgninger sendes til Fejø-Fonden, c/o Jan Lund-Jørgensen,

Klodskov Strandvej 4, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 30320274

Mail: ind-jan@live.dk

rhauto@4944.dk

15


Butik

COX ORANGE

Herredsvej 273, 4944 Fejø

Vi tilbyder bl. a. brugskunst, værtindegaver, ”antikke”

og nye varer, te, nyt tøj og velholdt genbrugstøj.

Åbningstider:

Tirsdag, onsdag og torsdag 10 - 14.30

Lørdage i ulige uger: 10 - 13

Vi modtager gerne pænt, rent, brugt tøj,

genbrugsmøbler og -ting.

Vi modtager kun kontanter som betaling.

Butikken ligger ca. 200 m øst for Letkøb.

Købmanden

Henrik og Nellie Hesselberg, Herredsvej 259

Telefon 5471 3047

Åbningstider: Mandag - torsdag 9.00-17.30

Fredag 9.00-19.00

Lørdag/søndag 8.00-13.00

NB! Middagslukket mandag-fredag kl. 12-14.

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!