21.10.2023 Views

Fejøblad nr 4 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jun/jul 2023 49. årgang - Nr. 4

Der er indrettet et

galleri på Herredsvej

100 hos Sofus.

Mange på øen skaber

spændende

kunst. Nu er her endnu

et lille galleri med

udstilling og hvor

kunsten også kan købes.

Nogle af de aktuelle kunstnere

er Kirsten Murhart,

Birthe Rasmussen og Poul

Johannes Jensen. Vor

lokale guldsmed Per Jakobsen

har også værksted her.

BLADET FOR FORENINGER OG INSTITUTIONER PÅ FEJØ


MEDLEMSKAB 2023

Som enkeltperson koster det 150 kr.

årligt at være medlem af Fejøforeningen.

For en husstand er prisen 200 kr.

Det inkluderer at få Fejøbladet tilsendt

pr. email, hvis du ikke bor på øen – eller

omdelt til din postkasse, hvis du har

fritidshus på Fejø. Vil du have Fejøbladet

tilsendt pr. post til en adresse

udenfor Fejø, koster det 200 kr. ekstra.

De eksisterende medlemmer opkræves

via Betalingsservice eller girokort.

Tilmeld Betalingsservice: fejoe.dk/bs

Nye medlemmer kan indbetale beløbet

til reg. 1551 konto 6308309. Angiv navn

og adresse plus din e-mail. Hvis du har

sommerhus/fritidshus på Fejø, vil vi

også gerne kende din anden adresse.

Du kan maile oplysningerne til

kassererfejoe@gmail.com

Fejøbladet udgives af Fejøforeningen og

leveres til alle helårshusstande på Fejø

samt til annoncørerne og Fejøforeningens

medlemmer og abonnenter.

Bladet

otte gange om

året et oplag på ca. 4

FÆLLESBLAD

for alle Fejøs foreninger

250 kr. plus moms pr.

1000 kr. plus moms pr.

Annonce-email: fejoeblad@gmail.com

: Vagn Kjær-Hansen

Korrektur: Gitte Søby

Fejøhallens Venner

Ved indsendelse af redaktionelt indhold

til Fejøbladet accepterer man som

bidragyder, at tekst og billeder må digitaliseres

til brug på nettet, samt i

udvalgte tilfælde også bringes på

fejoe.dk, medmindre man specifikt

frabeder sig det.

UDGIVELSER &

DEADLINES i 2023

Blad nr. Deadline Udkommer*

1 16. jan. 29. jan.

2 27. feb. 12. marts

3 17. april 30. april

4 5. juni 18. juni

5 24. juli 6. august

6 4. sept. 17. sept.

7 16. okt. 29. okt.

8 4. dec. 17. dec.

* Der tages forbehold for omdelingen

fra 1 til 3 dage efter udgivelsesdagen.

FEJØS FORENINGER

Det

Peter

Tlf. 52 94 20 05.

Fejø

Leder Søren

Tlf. 54 85 55 55

E-mail: smbmazanti@gmail.com

Fejø

Fmd. John Larsen

E-mail: johnlarsen@mail.tele.dk

Fejø Billard

Fmd. Brian Bang

Fmd.

Tlf. 21 65 31 43

Fejø Både- og

Fmd. Søren Skou

Tlf. 21 25 19 15

astride@mail.tele.dk

Fejø

Fmd. Hans Christian Nielsen

Tlf. 24 64 61 89

Fejø

Fmd.

Tlf. 21 65 31 43

Fejø Fitness & Samvær

Fmd. Bente Bruun Nielsen

Tlf. 54 71 31 78 / 22 90 08 79

E-mail: bentebruun@4944.dk

Fejø Fonden

Fmd. Jan Lund-Jørgensen

www.fejoe-fonden.dk

Tlf. 30 32 02 74

E-mail: ind-jan@live.dk

Fejø

Fmd. Søren Berthelsen

Tlf. 21 72 99 21

Fejø

Fmd. Bente Antonsen

Tlf. 23 49 69 30

Fejø

Fmd. Birgitte A. Pedersen

Tlf. 22 47 61 41

E-mail: fifpostkasse@gmail.com

Fejø

Fmd. Laust

Tlf. 3

Fejø

Formand: Christina Berkowitz

Tlf. 31 37 43 60

E-mail: fejosfestival@gmail.com

Fejø

Arkiv &

Arkivleder Søren N. Skou

Tlf. 23 23 19 72

Fejø –

Fmd. Steen

Tlf. 40 32 97 40

2

Fejø

Fejø Tekniske Museum

Vandværkets telefonnummer:

20 68 68 73 (der kan lægges besked)

Email: fejoevand@gmail.com

I akutte tilfælde kontakt:

Finn Iversen, formand, tlf. 31 24 05 96

Martin Norman, , tlf. 30 95 30 59

Fmd. Anne-Grethe Laursen

Tlf. 22 10 72 20

E-mail: fejoeforeningen@gmail.com

D om side

Fmd.

Tlf. 29 70

Fmd.

E-mail: l.

Foreningen til bevaring af

Fejø Bådværft i Dybvig Havn

Fmd. Niels Erik Sørensen

Tlf. 61 26 73 90

Værft og bedding, kontaktperson:

Preben ”Post” Tlf. 61 60 58 99

Fmd. Grum

Tlf. 41 14 85 28

E-mail: grums@mail.tele.dk

Fmd.

Tlf. 60 51 14 88

E-mail: soerlorentzen@gmail.com

Fmd. Erik Dahl

Tlf. 20 23 00 3

E-mail:

Kunstnerisk leder: Minna Raabo Larsen

Kasserer: Lone Hannecke

E-mail: jazzpaafejoe@gmail.com

Lokal repræsentant Else Dürr

Tlf. 60 10 80 23

E-mail: blommehaven1@outlook.dk


FEJØFORENINGENS BESTYRELSE

Formand: Anne-Grethe

Laursen, Hjortemosevej,

gammelkjaer@gmail.com -

22 10 72 20

Næstformand: Finn Iversen,

Herredsvej,

ivi@mail.dk

Kasserer: Vagn Kjær-

Hansen, Herredsvej,

kassererfejoe@gmail.com

Sekretær: Gitte Søby, Skaløvej,

birgitte.soeby@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Torben

Løvenstein, Herredsvej, tl@loevensteinvin.dk

Bestyrelsesmedlem: Lene Højer, Herredsvej,

lenehojer@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem: Marie Raunkjær,

Herredsvej, marie@ro-naturcamp.dk

Suppleanter: Lene Pia Madsen, Herredsvej,

lenemadsen@gmail.com og Mette Morell,

Skaløvej, mettemorell53@gmail.com

Kontaktpersoner for aktuelle områder:

Turisme: Marie og Lene Pia.

Bosætning: Lene og Gitte.

Færge og fartplan: Anne-Grethe, Torben og Vagn.

Sociale arrangementer: Lene, Sonja Sæmundsen og

Torben.

Medier og Fejøbladet: Vagn og Marie.

Ældreforhold: Lene og Mette.

Fejø er fin: Lene.

Ø-repræsentant (danske småøer): Anne-Grethe

og Kirsten Sydendal.

Øvrige aktiviteter: Kontakt bestyrelsen på

fejoeforeningen@gmail.com

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forsiden

2

3

4

Kunst i nr. 100

Fejøs Foreninger

og Fejøbladet i 2023

Fejøforeningen, Færgerne,

lægerne og bussen

Nyt fra Fejøforeningen,

Musikskolen og Ladywalk

5 Kalender og Pæreskuden

6

7

Idrætsforeningens aktivitetsdag,

Fejø Mølle og Udlejning

Fejøs Festival, Skolen og

Børnehuset

8-9 Kirkesiderne

10

En bro til Fejø, Pensionistforeningen

og et brudepar på traktor

11 Fejø Lokalhistoriske Arkiv

12

Vinbar, Husholdningsforeningen,

Grublerier, Jazz og Videnskab

13 Fitness og Samvær

13-16 Annoncer

Revisorer: Jan Norman Petersen

og Annette Wallin

Ø-kontaktudvalg:

Finn Iversen, Torben Løvenstein

og Christina Berkowitz

LÆGEN PÅ FEJØ

Velkommen til den seneste dodekalit.

Foto: Anne-Grethe Laursen.

Lægekonsultation kun efter forudgående aftale.

Aftale træffes på telefon

mandag-fredag kl. 8-9 på

tlf. 54 71 31 25

Ved akut behov for lægehjælp udenfor klinikkens

åbningstid (kl. 16-08 samt i weekender og på

helligdage) skal man ringe til Region Sjællands

Lægevagt på tlf. 18 18

Hvis lægevagten vurderer, at du har brug for

at blive tilset af en læge, vil de give øens

læge eller vikar besked.

Ved livstruende sygdom eller ulykke: Ring 1 1 2

FEJØBUSSEN

BUSSEN ER GRATIS -

ALLE TURE SKAL BESTILLES PÅ

Tlf. 30 54 49 40

http://fejoe.dk/hverdag/indkoeb/

3


NYT FRA FEJØFORENINGEN

Strategien for Fremtidens Færger

Lolland Kommunes forvaltning har

arbejdet på et forbedret oplæg til

politikerne. Det har været drøftet

første gang i Klima-, Teknik- og

Miljøudvalget den 6/6, og nu arbejder

forvaltningen med at tilrette de

sidste detaljer. 19/6 mødes KTMudvalget

igen for at godkende det

forslag til Fremtidens Færger som

skal ud i høring dagen efter.

I Fejøforeningens bestyrelse er vi

klar til at gennemgå forslagene. Vi

indkalder til borgermøde lørdag

den 8/7 kl. 14-16 på skolen. Her skal

vi drøfte udvalgets oplæg og de

konsekvenser vi vurderer at det vil

få for os på Fejø.

Vi informerer løbende om arbejdet

med Fremtidens Færger på

fejoe.dk/fremtid/

Når vi har sat os ind i forslaget fra

KTM-udvalget, vil vi komme med

vores vurdering af forslagets indhold.

Vi kommer også til

at fortsætte vores

arbejde med at få

en god dialog med

kommunens politikere,

og sammen

med Sammenslutningen

af Danske

Småøer prøver vi at

påvirke Folketinget og regeringen

til at hjælpe småøerne med nye

elfærger og lavere takster.

Dyrere trailere i sommerperioden

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

har ikke villet godkende halv pris

for trailere i sommerperioden, selv

om kommunens forvaltning havde

indstillet at den lave pris skulle

fortsætte.

Derfor kommer en færgebillet til en

trailer til at koste det samme som

en billet til en bil fra 24/6 til 6/8.

Olietillægget halveres

Lolland Kommune har genberegnet

olietillægget på basis af de lavere

brændstofpriser, og olietillægget

falder fra 24/6 til 20 kr. for en personbil

og 5 kr. for en voksenbillet.

Hvis olieprisen ændrer sig væsentligt

fremover, kan olietillægget blive

ændret igen. Det bliver fremover

genberegnet efter hvert kvartal.

Olietillægget har i første halvår

2023 været højere end færgernes

ekstraudgifter til olie. Det opvejer

nogenlunde første halvår 2022,

hvor oliepriserne steg og der ikke

var noget olietillæg.

Grundlovsdag

Fotos: Annette Gry Svåbæk

Igen i år blev der afholdt Grundlovsdag

i præstegårdshaven på

Fejø, og der var fint fremmøde i det

gode vejr. Cirka 75 deltog.

Det er ”Fællesforeningen”, dvs. otte

af Fejøs foreninger, som er sammen

om at afholde arrangementet.

Årets taler var skuespiller og præst

Jesper Vigant, og der var naturligvis

musik og mange gode sange.

Der er flere billeder fra grundlovsdagen

på kirkesiderne her i bladet.

Fejøforeningens bestyrelse

FEJØ MUSIKSKOLE

På Fejø kan man via Lolland musikskole gå til klaver og

guitar/ukulele for begyndere og let øvede. Tilmelding

er NU til sæson 23/24. Læs mere om priser, sæsonlængde

mv. på lollandmusikskole.dk

Musikundervisningen foregår i musiklokalet på Fejø

skole, underviser

Heidi M. Jensen.

Vil du vide mere, så er du velkommen til at kontakte

Heidi på tlf. 27949130 eller mail frujensenfralandet@gmail.com

Ladywalk: Fejøs friske kvinder gjorde det igen! Denne gang

slog vi deltager-rekord hvor 17 friske Fejøkvinder deltog.

Foto: Pia Andersen

4


KALENDER

Måned Dato Tid Hvad Hvor Blad Side

Juni 18 11-16 Dansk Mølledag og Møllens fødselsdag Fejø Mølle 3 5

Juni 23 20.00 Sankthansaften og Heksens Pris Dybvig Havn 2 12

Juni 24 ? Arbejdsdag i Vester Havn og Dybvig Havnene 2 12

Juni 27-29 20.00 Videnskab under æbletræerne Dybvigvej 10 4 12

Juli 8 14.00 Borgermøde om færgerne Skolen 4 4

Juli 19-23 Fejøs Festival Rundt omkring 4 7

August 13 10.30 Skovbingo for alle Præstelunden 4 10

August 19 19.30 Jazzkoncert Adrian+Meredith Fejø Mølle 4 12

September 2-10 10-17 Pæreskuden Nyhavn 4 5

Oktober 14 10-16 Æblets Dag Dybvig Havn 5 ?

Husk også, at du altid kan tjekke kalenderen på fejoe.dk - du finder den under menupunktet ”Aktiviteter”

PÆRESKUDEN I NYHAVN

Planlægningen af efterårets Pæreskudesejlads

er så småt gået i

gang. I år er skuden i Nyhavn fra

lørdag d. 2. til søndag d. 10. september.

Pæreskuden sejles til Nyhavn

for at minde københavnerne

om den gode, friske frugt fra Fejø

og for at vi kan få en snak med folk

i Nyhavn om mulighederne for at

besøge eller bosætte sig på Fejø.

Kim Hansen har skrevet om pæreskuderne

på sin hjemmeside

www.fejoe.info :

”Pæreskuderne havde deres storhedstid

fra engang sidst i 1800-

tallet frem til anden verdenskrig,

hvor sejladsen blev for risikofyldt.

De lagde oprindeligt til ved Gammel

Strand og Børsen. Her solgte

man lasten af frugt direkte fra skuden

eller fra kajen foran, enten ”en

gros” eller som detailsalg.

Potentialet, der lå i manglen og

efterspørgslen på pærer, så – og

udnyttede købmand Johannes Jørgensen

som en af de første på

Fejø. Johannes Jørgensen havde

allerede i 1920erne på Samsø opkøbt

kartofler, som han med sit

skib ”Menthor” sejlede til København

og solgte.

Da han således havde godt kendskab

til afsætningen af varer i hovedstaden,

begyndte han at opkøbe

frugt på Fejø. I starten var det

primært pærer, hvor den største

efterspørgsel var og hvor prisen var

bedst. Den indkøbte frugt sejlede

han, først med ”Menthor” og senere

med ”Mjølner”, til København. Her

solgte han efterfølgende varerne

ved Børsen med en ganske pæn

fortjeneste.

Da anden verdenskrig brød ud ophørte

pæreskudesejladsen til København.

Risikoen var som nævnt

blevet alt for stor på grund af minefaren.”

I 1992 genoptog Fejø Erhvervsråd

pæreskudesejladsen for at gøre

opmærksom på frugten fra Fejø og

for at markedsføre øen overfor de

besøgende i Nyhavn. Overskuddet

fra salget går til projekter hos øens

frivillige foreninger og igen i år er

der behov for, at sejladsen bakkes

op af mange frivillige. Både erfarne

og nye frivillige sælgere

er meget velkomne. Alle kan være

med, der er erfarne folk ved kajen

5

alle dage.

Opgaven som sælger indebærer

primært lysten til at være med.

Mange ”københavnere” kender

konceptet og henvender sig til os

for at købe frugt, flere fortæller at

de har set frem til at vi kommer til

byen. Det kan være en fordel, hvis

man som sælger er lidt ”frisk” på at

henvende sig til folk, der går forbi.

Mange vil gerne snakke og høre om

livet på Fejø og den snak er også

vigtig. Der sælges frugt alle dage

kl.10-17.

Skriv til birgitte4944@gmail.com

hvis du vil være med, og oplys hvilken

dag, du gerne vil deltage.

For alle der hjælper til i Nyhavn,

holder vi pæreskudefest lørdag d.

16. september.

Fejø Erhvervsråds bestyrelse


FEJØ IDRÆTSFORENING

Fejø Idrætsforening og Støtteforeningen

Fejø Børne- og Kulturhus

arrangerede lørdag d. 22. april en

udendørs aktivitetsdag for børn og

deres voksne.

Tidligere holdt idrætsforeningen

forårsopvisning i slutningen af

marts, men med to gymnastikhold i

foreningen afholder idrætsforeningen

ikke længere forårsopvisning.

Støtteforeningen vil gerne gøre

noget godt for børnefamilier på

øen – og sammen har de to foreninger

taget dette nye initiativ.

Trenden er at være aktive i det fri

og derfor faldt valget på en udendørs

aktivitetsdag.

Lørdagen startede med et vellykket

løb i Præstelunden, øens unge

skov. Præstelunden har en god placering

til arrangementer som denne,

nemlig lige bag vores sportsplads.

Løbet var arrangereret af Peter Anderson,

der har mange års erfaring

som leder af øens spejdere. Under

løbet i skoven, kunne holdene binde

knob, bruge sanser, afprøve et

kompas og opleve små videnskabelige

eksperimenter.

På en særlig post skulle man matche

forskellige flag og tilhørende

lande, lande hvor nogle af øens

beboere kommer fra. På Fejø findes

pt 15-20 forskellige nationaliteter,

og børnene kender langt de

fleste.

Efter løbet i Præstelunden havde

en gruppe sørget for et godt bål, så

der kunne bages snobrød og pølser.

Tørsten blev slukket med vand

og æblemost fra Fejø - naturligvis.

For de mest udholdende var der til

slut forskellige lege og konkurrencer,

hvor de mest friske børn, voksne

og en enkelt frisk morfar deltog.

Arrangementet blev bakket op af

mange frivillige og forældre, og

vejret var bare helt perfekt.

FEJØ MØLLE

Sommersæsonen 2023 er skudt i gang og vi bød årets første gæster velkommen

på en dejlig solskinsdag, lørdag den 3. Juni. Endnu engang stort

tak til alle jer, der var med til at gøre møllen og møllens omgivelser fint i

stand på arbejdsdagen den 13. maj - jeres frivillige indsats betyder alt.

I juni måned er møllen åben lørdage og søndage fra kl. 13.30 til 16.30. Fra

den 1. juli er der åbent i samme tidsrum alle dage, bortset fra tirsdage.

Som bekendt har vi et ret alvorligt angreb af svamp på mølleværket. Det

har betydet, at noget af den ene krøjebjælke er skåret væk og møllehatten

har været i fastlåst position henover vinteren, mens vi har ventet på

at få finansiering på plads til at reparere skaden. Det er nu endelig lykkedes

at få tilsagn fra alle de søgte fonde, og vi har dermed finansiering til

at gennemføre reparationen.

Møllebygger Michael Jensen fra Odsherred, som kender Fejø Mølle rigtig

godt, vil varetage opgaven. Michael og hans medhjælpere kommer til

Fejø og arbejder på møllen i ugerne 26- 28. Vi ser meget frem til at mølleværket

igen bliver intakt, så vi kan krøge møllehatten og dreje vingerne.

Mens alt dette pågår, er vi i gang med planerne for indretning af møllehuset.

Vi har søgt midler til at opsætte køkken og varmepumpe, så huset

kan bruges hele året rundt. Hvis det lykkes at få økonomien på plads, kan

vi gå i gang med arbejdet, når sommersæsonen slutter.

Det er drømmen, at møllehuset vil blive brugt af medlemmerne til forskellige

kulturelle og sociale arrangementer både sommer og vinter. Meget

afhænger af, om der er økonomi til at realisere drømmene. Derfor er

vi ekstra glade for, at antallet af medlemmer i Fejø Møllelaug er steget

med hele 60% siden sidste år - kæmpe TAK til alle, der bidrager.

Husk også, at vi har relanceret ‘projekt spån’ som nogle vil

kunne huske fra Møllens genopbygning. Donerer man et

beløb af en vis størrelse, får man mulighed for at få opsat et

spån med sit navn på møllen. Der er oprettet et særligt MobilePay

til gaver og kontingentbetaling: 885893. Resten af

2023 får du et spån, når du donerer mindst 1.000 kr.

På bestyrelsens vegne, Charlotte Berner

UDLEJNING

Øens foreninger råder over en

række ting, som vi gerne udlejer.

Nedenfor ses en oversigt over nogle

af de ting som Støtteforeningen

og Fejø Idrætsforening lejer ud.

Service til den helt store fest:

Hvide tallerkner, bestik, vinglas,

vandglas, ølglas, små vandkarafler,

hvide kaffekopper m. underkopper

og hvide skåle.

Der er service til mindst 100 personer

og nogle ting har vi 150 stk. af.

Pris: 1 kr. pr. ting man lejer.

Hele beløbet går til Støtteforeningen

Fejø Børne- og Kulturhus.

Borde og stole:

Idrætsforeningen har 10 grå plastborde

(75 cm x 180 cm) og 10 på (75

cm x 240 cm) samt ca. 100 mørke

plaststole. Leje pr. bord 20 kr. Leje

pr. stol 4 kr.

Idrætsforeningen har nogle træborde

og træbænke der kan bruges

til sommerens havefest. Lejen

er 20 kr. pr bord og 10 kr. pr. bænk.

Desuden har FIF en trailer der står i

skolegården. Prisen for at leje traileren

er 50 kr./dag.

Uanset hvad du gerne vil leje, kan

du kontakte Birgitte på

birgitte4944@gmail.com

Støtteforeningen Fejø Børneog

Kulturhus og FIF

Møllen blev genopført i 1905

efter flytning fra Brigetvej

6


KAMMERMUSIKFORENINGEN OG FEJØS FESTIVAL

Årets tema er Natur

- og det vil kunne høres, ses, smages

og mærkes på Fejøs Festival i

dagene 19.-23. juli.

Oplev hvordan natur og musik

smelter sammen når komponister

som Stravinsky, Schubert, Carl Nielsen,

Lili Boulanger og Rameau

imiterer naturens klang.

Åbningskoncert torsdag kl. 19.30

Nielsens breve fredag kl. 14

Festkoncert fredag kl. 20

Natkoncert fredag kl. 22

Naturkoncert lørdag kl. 15

Afslutningskoncert søndag kl 11.15

Køb festivalpas på fejoesfestival.dk

til kr. 600. Overskydende billetter á

kr. 150 kan købes i døren forud for

koncerterne. Børn og unge op til 25

år kommer gratis ind til alle forestillinger.

Yderligere mindre forestillinger:

Marionetteater Herredsvej 22

Malekoncerten ”Musikkens Farver”

Musik i skoven, hvor musikerne

spiller skjult i skoven

Fællessang i Dybvig

”Musik med Strik og Drik”

Musikgudstjeneste

Åbne prøver onsd. og tors. på skolen,

samt 19.00 onsd. på Hideaway.

Lørdag aften er der ”Musik til

Ulempe” på Dybvig Havn. Det er

ikke kammermusik eller jazz, det er

til dem der trænger til at få rørt

fødderne!

Musikere:

Anna Gebert, violin

Bogdan Božovic, violin

Kern Westerberg, violin

Daniel Sledziński, bratch

Francis Kefford, bratch

Ursula Smith, cello

Cansın Kara, cello

Alexander Edelmann, bas

Jerica Pavli, fløjte

Joke Wijma, horn

Ignas Mazvila, fagot

Oleg Shebeta-Dragan, klarinet

Rikke Sandberg, klaver

Katrine Gislinge, klaver

Kristoffer Hyldig, klaver

Semion Balschem, klaver

Sangere:

Sofie Elkjær, sopran

Jacob Bloch, baryton

Skuespillere:

Benedikte Hansen

Michael Moritzen

FEJØ SKOLE OG BØRNEHUS

Så er foråret slut i børnehuset og vi

har fulgt med i årets gang. Vi har

studeret

sommerfugle

fra

larver til

pupper

til sommerfugle,

været

vandhulsdetektiver

og fundet alt fra skøjteløbere til

vandnymfeunger.

Vi har bygget et solur der kan ses

på plænen uden for børnehaven. Vi

begyndte med at gætte på stenenes

placering og snart ligger alle

det rette sted. Hvis i skulle komme

forbi i ydertimerne er i velkomne til

at rette urstenene til eller lægge

flere på.

Mange hilsner

Alle i børnehuset

I skolen synger vi morgensang hver

dag kl 8.30.

Vi er meget ude i det gode vejr,

hvor oplevelser i naturen inddrages

i undervisningen.

Vi har fanget og kigget på smådyr i

søen i Præstelunden og været på

cykeltur med madpakker. Vi kigger

på planter, træsorter, dyr og spor.

Vi er blevet gode til at læse og de

yngste øver bogstaver på kreative

måder, fx lavede vi bogstaver i saltdej

en dag.

De ældste deltog i idrætsdag på

stadion i Nakskov mens de yngste

var på Stenoskolen. I Nakskov fik vi

også øvet at gå på fortove, set

hvad en cykelsti og fodgængerovergang

er.

Vi har lige haft besøg af en ny

dreng som snart begynder i skolen

i 1. klasse.

Vi er 5 forårsbørn, 2 børn i 0. klasse

og 2 børn i 1. klasse.

7


Kirke og Fejø i billeder—

Endnu et brudepar står i kirkedøren—Fællesforeningen

fejrer grundlovsdag i præstegårdshaven—

Strandgudstjeneste ved kirken– Graveren sætter isbegonier

på kirkegården.

Kirkekontakter:

Sognepræst Dorte Mikuta

Tlf. 28515047

Mail: domi@km.dk

Sikker henvendelse: fejoe.sogn@km.dk

Fast fridag: Fredag

Menighedsråd og medarbejdere:

Formand Charlotte Skou Tlf. 29 84 98 02

Kass. og næstformand Nini Sloth Larsen,

Tlf. 21 44 71 52

8

Kirkeværge Erling Søby Tlf. 25 63 41 41

Kontaktperson for medarb. Pernille Vejbo

Medlem Jørgen Bruun Nielsen

Graver Hanne Humble Tlf. 21 18 50 70

Gravermedhjælper Jesper Juul Andersen

Organist Heidi Jensen

Kirkesanger Poul Vejbo

Mail til menighedsrådet: 7667@sogn.dk


Kirkesiderne

Gudstjenester og arrangementer

juni og juli og august 2023

Gudstjeneste

25. juni kl. 10.30

Ved Dorte Mikuta

Gudstjeneste

9. juli kl. 10.30

Ved Dorte Mikuta

Musikgudstjeneste

23. juli kl. 10

Ved Kristoffer Hyldig og Dorte Mikuta

Bryllup

29. juli kl. 13

Gudstjeneste

6. august kl. 10.30

Ved Kasper Høyer

Gudstjeneste

20. august kl. 10.30

V. Beth Marie Hagemann

Bryllup

26. august kl. 13

Kirken er åben mandag til torsdag

kl.10-15. I sommerhalvåret også fredagsøndag.

Man er velkommen til at tænde lys i

lysgloben og sidde i stilhed i kirken.

Kirkedøren er åben

Hver dag i sommerhalvåret

Vores smukke kirke er

velbesøgt.

Og mange siger om

den, at der findes en

særlig nøgternhed - en

slags kølighed i den.

Og selvom jeg synes

det ofte blæser omkring

den, så står den

altid roligt og fast. Lige

nu med svaler flyvende

ud og ind under

tagstenene.

Indenfor i kirken kan man tænde lys i lysgloben.

Det er en tradition der igen er ved at indfinde sig,

også i vores danske kirker. Ikke så underligt.

Uden lys går det ikke ….

Engang tilbad man solen, som blev trukket

på en vogn med hesteforspand over himlen. For

solen var livsenergien og livsnødvendigheden.

I den bibelske verden er lyset symbolet på Gud,

der gennemsyrer det kaotiske mørke, og ender

med sejren over kaos.

Lystænding opleves som menneskets spontane

behov. At tænde og sætte lys, hvor der findes katastrofer

og særlige glæder og sorger.

At tænde lys sætter spor, ikke kun som stearinlysets

flamme. Det er mere end vi kan se og tage og

føle på, og mærke på vores krop.

I våbenhuset findes der små kort med velsignelser

og bønner, som besøgende kan tage med sig.

Bus til gudstjenester

Vi har mulighed for at tilbyde kirkekørsel til dem

som har svært ved transporten til og fra kirken ved

gudstjenester. Indtil videre på udvalgte dage.

Man kan blive hentet og bragt til kirke, næste

gang til :

Gudstjeneste 9. juli

kl. 10.30

(max 8 personer i bussen).

Tilmelding til kørsel til Charlotte Skou tlf. 29849802

- senest dagen før.

Bemærk ! Pr. 1. januar 2023 er det gratis for

folkekirkemedlemmer at erhverve, forny og

forlænge gravsteder.

9


Bro bro brille

Kan vi ikke bare bygge en bro til

Fejø og droppe færgen?

Det forslag eller spørgsmål har vi

efterhånden mødt flere gange, ikke

mindst i løbet af det seneste halvår.

Her har Lolland Kommune fremlagt

deres planer om en ny elfærge,

hvor udgiften skal afdrages med

store besparelser på færgefarten.

Sallingsundbroen

I mine ører har forslaget om en bro

altid lydt som en skør tanke, i og

med at færgen maksimalt overfører

hvad der svarer til måske 50 biler i

timen til øen og lige så mange retur.

Desuden ville en bro jo ændre

Fejø til ikke længere at være en

rigtig ø med alt hvad det ville medføre.

Men lad os nu lige bruge lidt tid på

det tankeeksperiment at vi vil bygge

en bro. Hvad vil den så skønsmæssigt

koste? Jeg har kigget på

Vejdirektoratets liste over danske

vejbroer. Mange er ganske korte,

dvs. under en kilometer, eller også

er de store motorvejs- og jernbanebroer.

Men der er nogle mere

almindelige broer som nærmer sig

de 2½ kilometers afstand mellem

Fejø og Lolland.

Kronprinsesse Marys Bro er en firesporet

motortrafikvej over Roskilde

Fjord på 1,4 km. Den kostede ifølge

Wikipedia 2 milliarder kroner at

bygge i 2016-19. Prisen skyldes

blandt andet at der er 60 meter

ned til fast bund under fjordens

mudder. Så slem er havbunden

næppe mellem Lolland og Fejø.

Sallingsundbroen mellem Mors og

Salling er 1.717 meter lang. Den blev

indviet i 1978 og har 2 kørespor,

cykelsti og fortov. Prisen dengang

var 220 millioner kroner. Jeg har

fundet byggeindekset for betonbyggeri

til 35 i 1978 og 135 i slutningen

af 2022, så en nutidspris på

den bro kan estimeres til 850 millioner

kroner. Det giver en pris for

2½ km på 1,25 milliarder kroner.

En anden bro at sammenligne med

er Langelandsbroen på 774 meter.

Den er godt nok fra 1962, men i 2011

blev det vurderet at det ville koste

600 millioner kroner plus landanlæg

at bygge en ny bro i stedet for

at renovere den gamle. Det fører til

Langelandsbroen

en nutidspris på 800 millioner kroner

for en bro som er under en

tredjedel af afstanden mellem Lolland

og Fejø. Opskaleret ville det

svare til en pris for vores bro på 2,5

milliarder kroner.

En bro mellem Femø og Fejø har

også været på tale. Her er afstanden

mellem Femø Havn og Andemosen

3,6 km, hvilket betyder at

broen (alt andet lige) vil koste cirka

en halv gang mere end en bro mellem

Fejø og Lolland.

Så vidt jeg kan se viser alle sammenligningerne

en investering,

som vil være meget usandsynlig at

få finansieret.

Venligst Vagn

Husk at sætte X i kalenderen

SØNDAG D. 13. AUGUST

Fejø Pensionistforening afholder som noget

nyt SKOVBINGO for alle på Fejø. Børn og

voksne - unge og ældre - hanner og hunner!

Det foregår i Præstelunden, indgang fra

Storemosevej med start fra kl. 10.30.

Ruten er ca. 3 km.

Nærmere omtale i næste nummer af Fejø Bladet

og på mailinglisten.

Vi håber meget, at rigtig mange vil bakke op

om arrangementet til glæde for alle aldersgrupper.

Mange sommerhilsner fra

FEJØ PENSIONISTFORENING

Romantisk køretur

Der blev vinket, smilet og dyttet på Fejø, da Villy Mortensen med

sikker hånd styrede sin knaldrøde Porsche fra Fejø Kirke til Poppelstien

med nygifte Gitta Kis og Michael Guldhammer.

Parret gav hinanden deres ja ved et smukt og romantisk bryllup

– stemningen fortsatte under køreturen i strålende sol gennem

det smukke landskab.

Foto: Kirsten Murhart

10


Fejø lokalhistoriske Arkiv & Ømuseum

Herredsvej 190, kælderen, 4944 Fejø

Arkivleder Søren N. Skou, tlf. 23 23 19 72

Formand John Larsen, tlf. 54 72 23 20

www.fejoelokalarkiv.dk

E-post: fejoearkiv@gmail.com

Indleveringer til Arkiv & Ømuseum:

Else Christoffersen – jubilæums hæfte fra FIF og udklip

fra Folketidende.

Jørgen Andersen – gamle el kontakter m.m.

Minna R. Larsen – kopi billede af Brigetøksen, retro

brøddåse og tallerken med påmalet Fejø logo

Ulla Skafte – Fejøs skifter, fæster og tingbøger på dvd

til kopiering, bogen ”Marie Hansdatter” med tegninger

af Claus Gress.

Arkiv & Ømuseum takker for de indleverede genstande.

Doktor Hersom på Fejø:

I 2009 fik Arkiv & Ømuseum indleveret et portrætmaleri

forstillende Julius Hersom. Det kom fra hans datters

bolig i Lyngby, hvor det havde hængt siden han

forlod Fejø i 1937. Maleriet var en gave til Julius Hersom

i forbindelse med hans 25 år på Fejø og hans efterfølgende

fratræden.

Her ses Hersom på bagsædet af bilen. Hans hustru

Karen Marie Elisabeth Hersom står på trappen til lægeboligen.

Chaufføren er indtil videre ukendt. Bilen er

en Ford T med registrerings nr. L 1005. Billedet er fra

ca. 1920.

På billedet ses doktor

Hersom forrest

til højre i samtale

med Christian X med

uniformen. Det var

under regentbesøget

på Østerby Skole

på Brigetvej i 1933.

På billedet ses hovedteksten på det kort han fik overrakt

ved afskedsfesten. Hele kortet med en tegning af

P. Knuth på forsiden, samt hovedteksten og tilhørende

lister med navne på alle der havde støttet afskedsgaven,

er afleveret til Arkiv & Ømuseum af hans oldebarn.

Det fremgår af hovedteksten at gaven var fra

beboerne på Fejø, Askø og Vejrø.

Doktor Hersoms fulde navn er Julius Marius Theodor

Hersom. Han blev født i 1864 og døde i 1938.

Han kom til Fejø i 1912 først som distriktslæge og efter

3 år blev han kommunelæge for beboerne på Askø,

Vejrø og Fejø. Han boede i lægeboligen på Dybvigvej

10.

Arkiv &

Ømuseums

åbningstider:

Tirsdage 19–21,

lørdage 13–17

eller efter aftale.

Tekst og foto: Arkiv & Ømuseum / Søren N. Skou

Kontingent/indmeldelse til Arkiv & Ømuseet’s

støtteforening koster 50 kr. årligt pr. person.

Kan betales på følgende måder:

1) giro: (+01) <+16 637 661<

2) bank reg. nr. 1551, konto nr. 16 637 661

3) mobilepay: 23 23 19 72 (Søren N. Skou)

4) kontant i arkivet.

11


FEJØ SOMMER VINBAR

GRUBLERIER FRA MØLLENAKKEN

I år åbner baren omkring Skt. Hans

og lukker med udgangen af anden

uge i august – som altid med svinkeærinder,

enkelte lukkedage og

arrangementsdage, som kan forstyrre

den ellers rimeligt stabile

drift,

som er

alle

ugens

dage fra

17 til 19

(hvis

vejret

tillader

det). Vi

har rykket

tidspunktet

en time, så åbningstiden

flugter med den uofficielle aperitiftid,

som er kl. 17. Så kan man nå

at komme hjem fra stranden og

stadig nå frem til middagen på ét

af øens skønne spisesteder.

Sortimentet beror sig på Amirs

næse og fornemmelse for vinkortsammensætning,

og så er vi gået i

træningslejr i forhold til at introducere

en ny drink på kortet, så vi

tilsammen får 3 – de to velprøvede

og højtelskede: Spritz Venetiano

og Gin&Tonic – og en ny, som naboen

leverer sirup til. I skrivende

stund noget mynte- eller citronmelisseværk.

Det tegner lovende.

På gensyn på Herredsvej 164.

Husholdningsforeningen var

desværre nød til at aflyse vores

90 års fødselsdag

lørdag den 3. juni kl. 13.00,

hvilket vi beklager meget.

Nye dato til fejring af 90 års

fødselsdagen bliver lørdag

28.10.2023.

Nærmere følger i Fejøbladet.

Med venlig hilsen

Form. Bente Anthonsen

Husholdningsforeningen

Tlf: 23496930.

Hvilket fantastisk sommervejr lige nu – ikke mindst for

os som ikke nødvendigvis skal bekymre os om tørke.

F.eks. om de nyplantede frugttræer klarer sig, om kornet,

der er ved at skride alt for tidligt, og om mange

andre afgrøder der tørster. Vores græsplæne er ved at

blive temmelig gul og fuglebadet skal fyldes ustandselig

men det er jo ingen katastrofe.

Forleden deltog husbonden og jeg i et arrangement i

Café Dybvig. Jeg tror vi var tæt ved 40 til spisningen

og siden blev det til omkring 80-90 personer, der lod

sig rive med af den musik som orkestret ”Swing-roots”

leverede. Det var supergodt og det rykkede noget i

dansebenene. Jeg sad og grublede lidt over, hvorfor

der er så ganske få mænd, der impulsivt gi’r sig til at

danse. Nå jo – der var en enkelt, der var super aktiv,

men ellers ikke. SUK!

Siden sidst har jeg deltaget i Husholdningsforeningens

generalforsamling med nærmest historisk få deltagere

og i ”hyggelinedance” med deltagelse af 4-5 forskellige

hold fra Fejø og Lolland. Det er et rigtig godt arrangement,

så tak for det Bente Skou.

På farmen her venter en travl tid med både uden- og

indenlands gæster. Og for mit eget vedkommende en

uge til Wales for at besøge min penneveninde gennem

72 år. Jeg rejser med mit oldebarn

Signe som glæder sig vildt meget.

Venlig sommerhilsen, Bente Bruun

JAZZ PÅ FEJØ

"Jazz på Fejø" afholder deres 3.

koncert i 2023 den 19. august 2023

klokken 19.30 - 22.00.

Fejø Mølle, Herredsvej 278 A, bliver

rammen for koncerten med Jazzbandet

"Adrian + Meredith".

Bandet kommer fra Nashville i

USA. De beskriver selv deres koncert

på følgende måde: The Band

is representative of Balkan-tinged

Americana, folk, early swing, jazz

manouche.

De besøger Fejø på deres Europaturne.

Der vil være mulighed for at

købe vand, øl og vin under koncerten.

Billetter for medlemmer 125 kr.

Billetter for ikke medlemmer 150

kr.

Køber billet på vores hjemmeside

fejoejazz.dk)

Hvis du vil høre noget af deres musik,

så søg på Youtube med dette

link: pW8J982rKXY

Jazzet hilsen

Bestyrelsen og Ildsjælene i

"Jazz på Fejø"

12

VIDENSKAB

UNDER ÆBLETRÆERNE

I uge 26 omdannes den gamle lægebolig

på Dybvigvej til et forskerrefugium,

hvor 8 forskere nyder

Fejøs ro og skønne omgivelser,

mens de arbejder med deres forskellige

skriveprojekter.

Om aftenen d. 27., 28. og 29. juni

kl. 20 inviteres alle interesserede til

spændende præsentationer af forskernes

arbejde.

I år kommer Fejø Sommer Vinbar

også og sørger

for, at vi kan købe

et glas vin,

most eller cider.

For mere information

og link til

billetsalg se

dybvigvej.dk


FEJØ FITNESS OG SAMVÆR

Vi var ikke så mange til forårsfesten den 13. maj og

kunne derfor være i Fejø Ny Kro’s jagtstue, men som

altid havde vi et par hyggelige timer og fik et dejligt

måltid mad.

Den næste fest – vores høstfest – er planlagt til august

måned, men derom vender vi tilbage senere.

Der er ikke noget nyt vedrørende vores træningslokale.

Omkring 30-35 personer træner hver måned og det

er rigtig godt.

God sommer til alle!

Venlig hilsen, Bente Bruun

Fejø Frilandskvæg

og Gårdbutik

v/Hans Jørgen Larsen,

Slettervej 50, tlf. 3138 2892.

ALT I OKSEKØD SÆLGES

Åbent, når vi er på gården, men bedst

efter kl. 17 og i weekenden, evt. ring.

Tømrer

Søren Olsen

Storemosevej 109, Fejø

Mobil 26881553

Mail: Olsenmaj

@gmail.com

Jeg laver alle former for tømrer- og

snedkeropgaver, så kontakt mig

gerne for et tilbud.

13


14


Fejø-Fonden

Fonden er en almennyttig fond, og bestyrelsen er ulønnet.

Fonden kan bevilge økonomisk støtte til almennyttige formål

på Fejø.

Ansøgninger til fonden skal være skriftlige, begrundede og

med tilhørende dokumentation.

Frivilligt arbejde ses gerne som en del af en ansøgning til et

projekt.

Fondens midler stammer primært fra købmands-familien Jørgensen

(billedet) samt fra arv efter andre. Fonden kan modtage

arv og donationer, der går ubeskåret til formål på Fejø.

Bemærk: Ved arv uden livsarvinger kan fonden arve, uden at

andre arvinger forbigås.

Ansøgninger sendes til Fejø-Fonden, c/o Jan Lund-Jørgensen,

Klodskov Strandvej 4, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 30320274

Mail: ind-jan@live.dk

rhauto@4944.dk

15


Butik

COX ORANGE

Herredsvej 273, 4944 Fejø

Vi tilbyder bl. a. brugskunst, værtindegaver, ”antikke”

og nye varer, te, nyt tøj og velholdt genbrugstøj.

Åbningstider:

Tirsdag, onsdag og torsdag 10 - 14.30

Lørdage i ulige uger: 10 - 13

Vi modtager efter aftale pænt, rent, brugt tøj,

genbrugsmøbler og -ting.

Vi modtager betaling på MobilePay og kontant.

Butikken ligger ca. 200 m øst for Letkøb.

Købmanden Henrik og Nellie Hesselberg

Herredsvej 259 Telefon 5471 3047

Åbningstider Mandag - torsdag 9.00-17.30

Før 3/7 og Fredag 9.00-19.00

efter 6/8: Lørdag/søndag 8.00-13.00

NB! Middagslukket mandag-fredag kl. 12-14.

Åbningstider sommer: Fra 3/7 og til 6/8 holder

vi åbent fra 8.00 til 19.00 - hele dagen, alle dage.

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!