30.01.2024 Views

Fejøblad nr 8 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

December 2023 49. årgang - Nr. 8

Julemåneden på Fejø blev sat festligt i

gang med sang ved juletræet og musik,

glögg og kage i det Gule Pakhus.

Glædelig Jul og Godt Nytår til alle!

BLADET FOR FORENINGER OG INSTITUTIONER PÅ FEJØ


MEDLEMSKAB 2024

Som enkeltperson koster det 150 kr.

årligt at være medlem af Fejøforeningen.

For en husstand er prisen 200 kr.

Det inkluderer at få Fejøbladet tilsendt

pr. email, hvis du ikke bor på øen – eller

omdelt til din postkasse, hvis du har

fritidshus på Fejø. Vil du have Fejøbladet

tilsendt pr. post til en adresse

udenfor Fejø, koster det 200 kr. ekstra.

De eksisterende medlemmer opkræves

via Betalingsservice eller girokort.

Tilmeld Betalingsservice: fejoe.dk/bs

Nye medlemmer kan indbetale beløbet

til reg. 1551 konto 6308309. Angiv navn

og adresse plus din e-mail. Hvis du har

sommerhus/fritidshus på Fejø, vil vi

også gerne kende din anden adresse.

Du kan maile oplysningerne til

kassererfejoe@gmail.com

Fejøbladet udgives af Fejøforeningen og

leveres til alle helårshusstande på Fejø

samt til annoncørerne og Fejøforeningens

medlemmer og abonnenter.

Bladet

otte gange om

året et oplag på ca. 4

FÆLLESBLAD

for alle Fejøs foreninger

250 kr. plus moms pr.

1000 kr. plus moms pr.

Annonce-email: fejoeblad@gmail.com

: Vagn Kjær-Hansen

Korrektur: Gitte Søby

Fejøhallens Venner

Ved indsendelse af redaktionelt indhold

til Fejøbladet accepterer man som

bidragyder, at tekst og billeder må digitaliseres

til brug på nettet, samt i

udvalgte tilfælde også bringes på

fejoe.dk, medmindre man specifikt

frabeder sig det.

UDGIVELSER &

DEADLINES i 2024

Blad nr. Deadline Udkommer*

1 15. jan. 28. jan.

2 26. feb. 10. marts

3 15. april 28. april

4 3. juni 16. juni

5 22. juli 4. august

6 2. sept. 15. sept.

7 14. okt. 27. okt.

8 2. dec. 15. dec.

* Der tages forbehold for omdelingen

fra 1 til 3 dage efter udgivelsesdagen.

FEJØS FORENINGER

Det

Peter

Tlf. 52 94 20 05.

Fejø

Leder Søren

Tlf. 54 85 55 55

E-mail: smbmazanti@gmail.com

Fejø

Fmd. John Larsen

E-mail: johnlarsen@mail.tele.dk

Fejø Billard

Fmd. Brian Bang

Fmd.

Tlf. 21 65 31 43

Fejø Både- og

Fmd. Søren Skou

Tlf. 21 25 19 15

astride@mail.tele.dk

Fejø

Fmd. Hans Christian Nielsen

Tlf. 24 64 61 89

Fejø

Fmd.

Tlf. 21 65 31 43

Fejø Film Festivals Venner

Lene Pia Madsen, tlf. 21 63 53 35

E-mail: lenemadsen@gmail.com

Fejø Fitness & Motionscenter

Fmd. Bente Bruun Nielsen

Tlf. 54 71 31 78 / 22 90 08 79

E-mail: bentebruun@4944.dk

Fejø Fonden

Fmd. Jan Lund-Jørgensen

www.fejoe-fonden.dk

Tlf. 30 32 02 74

E-mail: ind-jan@live.dk

Fejø

Fmd. Søren Berthelsen

Tlf. 21 72 99 21

Fejø

Fmd. Bente Antonsen

Tlf. 23 49 69 30

Fejø

Fmd. Birgitte A. Pedersen

Tlf. 22 47 61 41

E-mail: fifpostkasse@gmail.com

Fejø

Fmd. Laust

Tlf. 3

Fejø

Formand: Astrid Engelund

Tlf. 26 83 05 96

E-mail: fejosfestival@gmail.com

Fejø

Arkiv &

Arkivleder Søren N. Skou

Tlf. 23 23 19 72

2

Fejø –

Fmd. Steen

Tlf. 40 32 97 40

Fejø

Fejø Tekniske Museum

Vandværkets telefonnummer:

20 68 68 73 (der kan lægges besked)

Email: fejoevand@gmail.com

I akutte tilfælde kontakt:

Finn Iversen, formand, tlf. 31 24 05 96

Martin Norman, , tlf. 30 95 30 59

Fejø Vinterbadeforening

Fmd. Erling Søby, tlf. 25 63 41 41

E-mail: erling.soeby@gmail.com

Fmd. Anne-Grethe Laursen

Tlf. 22 10 72 20

E-mail: fejoeforeningen@gmail.com

D om side

Fmd.

Tlf. 29 70

Fejøs Musikvenner

Fmd. Steen Knigård, tlf. 23608348

Foreningen til bevaring af

Fejø Bådværft i Dybvig Havn

Fmd. Niels Erik Sørensen

Tlf. 61 26 73 90

Værft og bedding, kontaktperson:

Preben ”Post” Tlf. 61 60 58 99

Fmd. Grum

Tlf. 41 14 85 28

E-mail: grums@mail.tele.dk

Fmd.

Tlf. 60 51 14 88

E-mail: soerlorentzen@gmail.com

Fmd. Erik Dahl

Tlf. 20 23 00 3

E-mail:

Kunstnerisk leder: Minna Raabo Larsen

Kasserer: Lone Hannecke

E-mail: jazzpaafejoe@gmail.com

Lokal repræsentant Else Dürr

Tlf. 60 10 80 23

E-mail: blommehaven1@outlook.dk


FEJØFORENINGENS BESTYRELSE

Formand: Anne-Grethe

Laursen, Hjortemosevej,

gammelkjaer@gmail.com -

22 10 72 20

Næstformand: Finn Iversen,

Herredsvej,

ivi@mail.dk

Kasserer: Vagn Kjær-

Hansen, Herredsvej,

kassererfejoe@gmail.com

Sekretær: Gitte Søby, Skaløvej,

birgitte.soeby@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Torben

Løvenstein, Herredsvej, tl@loevensteinvin.dk

Bestyrelsesmedlem: Lene Højer, Herredsvej,

lenehojer@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem: Marie Raunkjær,

Herredsvej, marie@ro-naturcamp.dk

Suppleanter: Lene Pia Madsen, Herredsvej,

lenemadsen@gmail.com og Mette Morell,

Skaløvej, mettemorell53@gmail.com

Kontaktpersoner for aktuelle områder:

Turisme: Marie og Lene Pia.

Bosætning: Lene og Gitte.

Færge og fartplan: Anne-Grethe, Torben og Vagn.

Sociale arrangementer: Lene, Sonja Sæmundsen og

Torben.

Medier og Fejøbladet: Vagn og Marie.

Ældreforhold: Lene og Mette.

Fejø er fin: Lene.

Ø-repræsentant (danske småøer): Torben

og Kirsten Sydendal.

Øvrige aktiviteter: Kontakt bestyrelsen på

fejoeforeningen@gmail.com

INDHOLDSFORTEGNELSE

Juletræ og samvær i Dybvig

Forsiden

(fotos: Anne-Grethe Laursen, Gitte Søby

og HC Nielsen.)

2 Fejøs Foreninger og bladet i 2024

3 Fejøforeningen, lægerne og bussen

Nyt fra Fejøforeningen om EUenergiprojektet

og småø-møder

4

Kalender og generalforsamlinger

5

samt smånyheder

6 Fællesspisning, motion og grublerier

7 Flot keramik og Husholdningsforen.

8-9 Kirkesiderne

10 Møllen og vand med mindre kalk

11 Fejø Lokalhistoriske Arkiv

12 Fitness, Frem og skolen

13 Festival og Film samarbejde

13-16 Annoncer

Brandgodt arbejde

Revisorer: Jan Norman Petersen

og Annette Wallin

Ø-kontaktudvalg:

Finn Iversen, Torben Løvenstein

og Christina Berkowitz

LÆGEN PÅ FEJØ

Lægekonsultation kun efter forudgående aftale.

Aftale træffes på telefon

mandag-fredag kl. 8-9 på

tlf. 54 71 31 25

Ved akut behov for lægehjælp udenfor klinikkens

åbningstid (kl. 16-08 samt i weekender og på

helligdage) skal man ringe til Region Sjællands

Lægevagt på tlf. 18 18

Hvis lægevagten vurderer, at du har brug for

at blive tilset af en læge, vil de give øens

læge eller vikar besked.

Ved livstruende sygdom eller ulykke: Ring 1 1 2

Den 18/11 fik Søren Skou overrakt 25 års-tegn for god

og tro tjeneste i Lolland-Falster redningsberedskab,

som brandmand på Fejø. Tak, Søren, og tillykke.

FEJØBUSSEN

BUSSEN ER GRATIS -

ALLE TURE SKAL BESTILLES PÅ

Tlf. 30 54 49 40

http://fejoe.dk/hverdag/indkoeb/

3


NYT FRA FEJØFORENINGEN

Projekt ren energi til øer i EU

Fejø har søgt og fået tilbud om at

deltage i et projekt i EU-regi, som

handler om vedvarende energi til

øen. Der er udvalgt 30 øer til at deltage

i projektet, heriblandt de danske

øer Fejø og Venø. Projektet er

planlagt til at løbe over tre år.

Fejøforeningen anser det for at være

en interessant mulighed for Fejø,

og det var også den overvejende

stemning, da vi holdt borgermøde

den 1. december.

Lolland Kommune, Fejø Frugt I/S og

Fejø Let-køb er medansøgere på

projektet.

Bygger på et tidligere projekt

For 12 år siden var der et tilsvarende

projekt for småøer i Irland og Danmark.

Her deltog Fejø. Jan Kofod

Larsen og Henning Mogensen var

med i arbejdsgruppen dengang, og

de har været med til at udarbejde

interessetilkendegivelsen for Fejø

igen. Finn Iversen var også med -

han deltog fra Tunø.

Nye deltagere i styregruppen for

projektet er Laust Spandet Jensen,

Henrik Hesselberg, Christa Kloch og

Anne-Grethe Laursen.

Aktuelle emner

Projektet omhandler teknisk bistand

til at udarbejde projekter for ren

energi på øen. Vi har i ansøgningen

peget på følgende emner:

• Nye effektive og støjsvage vindmøller

til erstatning for de eksisterende

• Energilagring decentralt

• Lokalt distributionsnet

• Decentral etablering af varmepumper

og solceller

• Ny færgestrategi: Elfærger

Vi har lagt ansøgningen samt energirapporten

fra 2012 på fejoe.dk

Borgermødet den 1. december

Vi informerede om projektet og

drøftede de muligheder, som dette

kan give os alle på øen. Der var en

overvejende positiv stemning for, at

vi skal være med i projektet.

Der blev rejst flere opmærksomhedspunkter.

Først og fremmest at

vi skal passe på Fejøs natur, som i

den grad er truet. Ikke mindst havmiljøet

har været forsømt i mange

år. Dernæst at nye energianlæg skal

placeres med omtanke for ikke at

genere beboere på Fejø eller turister.

Endelig var der en skepsis eller

modstand mod forandringer, blandt

andet begrundet med uvished om

hvad der kommer til at ske.

I denne sammenhæng blev Fejøs

ansøgning om at blive udvalgt som

friø omtalt. Ledelsen af projektet

redegjorde for, at der med visse

lempelser fra planloven vil være

bedre mulighed for at gennemføre

nogle af emnerne.

Tag bekymringerne alvorligt

Ledelsen af projektet anerkender

bekymringerne ved nye energiorienterede

projekter. Vi understreger,

at vi ikke på nuværende tidspunkt

har godkendt konkrete projekter

eller har bundet os til, at de bliver

det i fremtiden. Vi vil naturligvis informere

om projektets resultater og

forslag undervejs, og alle vil få lejlighed

til at deltage i den demokratiske

debat om dem.

Vi går nu videre med at undersøge

mulighederne for at gøre Fejø til en

renere energiø. Et væsentligt element

i denne opgave er at få vor

færge M/F Christine over på en renere

energikilde, da færgerne til

småøerne er en af de største syndere

bag CO2-udslippet i Lolland

Kommune.

Det videre forløb

Det videre forløb bliver i første omgang

at få etableret kontakt med

den rådgiver fra EU, som Fejø kommer

til at arbejde med i de næste 3

år. Sammen med den person, kommer

vi til at dykke ned i de ovennævnte

områder og blive klogere

på, hvilke muligheder der kunne

være bedst for Fejø. Og heldigvis er

vi ikke alene på denne rejse.

Vi har hjælp at hente fra Samsø,

som er 100% selvforsynende med

ren el og har været det siden 2007.

Erfaringerne derfra viser i øvrigt tydeligt,

at inddragelsen af borgerne

var et vigtigt element i deres rejse -

og det vil vi naturligvis også gøre på

Fejø.

Styregruppen for REN energi

Repræsen-

tantskabsmøde

i Ø-sammenslutningen

Vi havde regnet med at Torben og

Anne Løvenstein deltog for os på

mødet på Fyn, men de måtte desværre

blive hjemme med sygdom.

På mødet var der beretninger fra

sekretariatet og formand Kirsten

Sydendal, og desuden en række

oplæg om aktuelle emner som

højvandssikring, udviklingsplaner

og nybyggeri af boliger.

Referat og oplæg kan ses på nettet:

danske-smaaoer.dk/om-os/

Seminar om samarbejde

med kommuner

SaDS afholdt dette seminar sidst i

november måned.

Formålet med seminaret var at

forbedre dialogen mellem kommune

og ø-udvalg, bl.a. ved at

give forslag til værktøjer hertil.

Fejøforeningen var repræsenteret

ved Benny Damgaard. Emner var

borgerinddragelse og det gode

samarbejde med politikere og

administration i kommunen, samarbejdet

i praksis og relation og

samarbejde mellem beboerforening

og ø-udvalg.

Fejøforeningen har et

stabilt højt medlemstal

De seneste tre år har der været

omkring 300 personer som medlemmer

af Fejøforeningen.

Tallet dækker over 180-190 fastboende

og 110-120 sommerhusejere.

I nogle familier er det én fra husstanden,

som betaler kontingent, i

andre er det to.

Oven i disse tal er der 60-70 personer

som betaler for at få Fejøbladet

tilsendt rundt omkring i

Danmark. Nogle af dem har givetvis

sommerhus på Fejø, som vi

bare ikke kender til.

I 2017 var medlemstallet 177 faste,

66 i sommerhus og 51 udenøs.

Fejøforeningens bestyrelse

4


KALENDER

Måned Dato Tid Hvad Hvor Blad Side

December 15 16 Jul på Slottet koncert Fejø Kirke 7 12

Januar 12 19-21 Fredagsfilm ”The Bangshees of Inisherin” Præstegården 8 9

Februar 3 14 Generalfors. Kammermusikforeningen Skolen 8 5

Februar 6 12 Generalforsaml. Pensionistforeningen Skolen 8 5

Februar 22 19 Generalforsamling i Drivkvaselauget Gule Pakhus 8 5

Husk også, at du altid kan tjekke kalenderen på fejoe.dk - du finder den under menupunktet ”Aktiviteter”

FEJØS FORENINGER HOLDER GENERALFORSAMLINGER

Fejø Drivkvaselaug

Vi har planlagt generalforsamling 2024 til torsdag

den 22. februar kl. 19 i det Gule Pakhus.

Fristen for at indsende forslag er 1. februar.

Besøg gerne vores hjemmeside

fejoedrivkvaselaug.dk for yderligere oplysninger

om generalforsamlingen, når vi nærmer os.

Fejøforeningen

Vores ordinære generalforsamling

bliver afholdt mandag den 11. marts kl.

19 på skolen.

Nærmere følger i indkaldelsen på

maillisten og direkte til medlemmerne.

Den kommer desuden på fejoe.dk/gf24 senere.

Venligst Bestyrelsen

Fejø Kammermusikforening indkalder til

generalforsamling lørdag den 3/2-24 kl. 14 på skolen.

Indkaldelse til generalforsamling

TIRSDAG d. 6/2 2024 kl 12.00

i Fejø Børne- og Kulturhus, Herredsvej 190.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag samt evt.

kandidater til bestyrelsen skal være formanden

i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På Bestyrelsens vegne

Inge Christiansen (fmd.)

Dagsorden efter vedtægterne.

Betal gerne jeres kontingent

for 2024 inden generalforsamlingen.

Forslag skal

indsendes inden 21/1-24.

Se fejosfestival.dk

Fejøforeningen ønsker alle på og omkring

Fejø en glædelig jul og et godt nytår.

Varme hilsener Bestyrelsen

SVØMMEBUSSEN TAKKER SPONSORER

På vegne af bestyrelsen for Svømmebussen takker vi

mange gange for sponsorgaverne til vores julefrokostlotteri.

De blev modtaget med stor glæde.

HAVNELAUGET

Anna Larsen

Handicaptoilettet i

Dybvig Havn har nu

tilsagn om fondsstøtte

til 88% af udgifterne på

1.650.000 kr.

Jørgen Møller

Ingen lokal el-vagt længere

Andel og Cerius har ændret procedure for småøerne

i forsyningsområdet, hvor der indtil nu har været en

lokal vagt. Den aftale er opsagt.

Hvis man fx påkører et sikringsskab ved vejen eller

har udfald af faser på sin ejendom, skal man selv

kontakte Cerius’ El-kontrolcenter på tlf. 70 29 20 24

(døgntelefon). Herefter sørger de for at udbedre skaden.

Med venlig hilsen Elektriker Jørgen Andersen

5


GRUBLERIER

Lørdag den 25. november

blev årets

sidste Fællesspisning

holdt på Fejø Skole.

Som sædvanlig var

der et væld af lækker

mad medbragt af de

mange deltagere.

Næste Fællesspisning

bliver til foråret.

Hilsen Lene

(Fotos: Anne-Grethe)

FEJØ IDRÆTSFORENING

MixMotion v. Gitte Søby

Første halvdel af sæsonen for motionsgymnastik

slutter med årets

udgang. MEN FORTVIVL IKKE, vi

starter op igen onsdag den 3. januar

kl. 11.15.

Der har været rigtig god tilslutning

i første halvdel af sæsonen, og det

håber vi også der bliver i anden del.

Der er stadig plads til flere, og hvis

du ikke har været med i efteråret

og har lyst til at være med så kom

frisk - du er ikke kommet bagefter,

for det drejer sig ikke om konkurrence,

performance og good look.

Det drejer sig om at arbejde med

alle kroppens muskler med skyldig

hensyntagen til, hvad du kan magte.

Der er hver gang grundig instruktion

i, hvordan øvelserne skal

gennemføres.

Vel mødt d. 3. januar 2024

Idrætsforeningens bestyrelse ønsker

alle en rigtig god jul. Hvis du

mangler info om foreningens hold,

kan du se på fejoe.dk under foreninger

og læse om træningstider

m.m. Vi prøver at holde teksten

opdateret, så oplysningerne er korrekte.

Ud over MixMotion er der plads til

flere både til floorball (mandage og

torsdage), fodbold i hallen

(onsdage og søndage) og der er

flere ledige tider i hallen for dem

der ønsker at spille badminton.

Man er velkommen til at kontakte

os på fifpostkasse@gmail.com

Birgitte

6

Hvor har det været smukt vejr her i

starten af december. Jeg elsker

landskabet, når solen skinner og

jorden er dækket af sne, der funkler

som var den fyldt med diamanter.

Det var i 11. time, jeg fik vinterdæk

på min bil, for vejene har virkelig

været glatte.

Sikke en debat der har været for

nylig på mailinglisten. At være i

Fejøforeningens bestyrelse er ikke

altid lige sjovt, men efter min mening

er denne forening uundværlig.

Jeg forstår ikke, at vi ikke alle er

medlem af dette så vigtige talerør.

Da man i tidernes morgen startede

fagforeningerne op, var det jo også

for at få slagkraft nok til at få gennemført

nogle ting. Hvis der f.eks.

sker forringelser i vores færgefart,

nytter det jo ikke, at det kun er fru

Nielsen i Sønderherred eller hr.

Pedersen på Skaløvej, der protesterer.

I oktober var jeg til koncert med

Erik Grip på skolen. Det var første

gang, jeg oplevede ham live og det

var virkelig godt. Dagen efter havde

Husholdningsforeningen 90 års

jubilæumsfest samme sted, og da

bestod underholdningen af et nyt

lokalt orkester, der kalder sig

”Green Apples” og består af Annette

Svåbæk, Steen Knigaard, Vagn

Kjær-Hansen og Torben Løvenstein.

Absolut glade amatører men

underholdende! Per Henriksen var

for resten også med, men da han

emigrerer til Jylland inden længe,

fortsætter han ikke.

I november var jeg et sjældent

smut i hovedstaden, hvor jeg havde

inviteret oldebarn Signe i Det ny

teater til musicalen ”Halløj i klosteret”.

Det var sjovt og underholdende.

Som I nok har set, er der opstået

en gruppe, der kalder sig ”Fejøs

ædle kvinder udøver kogekunst”

og man kan her deltage i en slags

madkursus. Jeg har nu været med

tre gange og temaet har været salater,

supper og julefrokost. For

mig, der sjældent begiver mig ud i

”fremmed mad”, har det virkelig

været noget af en oplevelse, men

en positiv én.

Initiativtagerne har valgt menuen,

foretaget alle indkøb og delt opgaverne

ud i hold – og så kan vi ellers

bare gå i gang. Jeg glæder mig

allerede til næste år.

Venlig hilsen Bente Bruun


Spørgsmål til medlemmerne

I november afholdt Husholdningsforeningen

sin 90 års fødselsdag.

Vi i bestyrelsen har fået

mange positive tilkendegivelser,

hvor I udtrykker jeres glæde over

god musik, mad og en festlig eftermiddag.

Vi vil gerne udtrykke en stor tak,

fordi I bidrog med godt humør.

Tak for det. Men hvad vil fremtiden

bringe Husholdningsforeningen?

Bestyrelsen har ved de senere års

arrangementer erfaret faldende

tilslutning. Vi er usikre på, hvilken

betydning det har for fremtiden.

Derfor beder vi om jeres hjælp:

• Hvilken mening har I om Husholdningsforeningens

fremtid?

• Har Husholdningsforeningen

nået et vendepunkt?

• Skal vi slutte med de 90 år, eller

skal der bringes nye initiativer

og aktiviteter ind?

• Skal vi tilbage til madlavning?

Jeg håber I vil give en tilkendegivelse

om Husholdningsforeningens

fremtid. Svar mig venligst

på min mail moelcon@mail.dk

eller giv et ring på tlf. 23.49.69.30.

Venlig hilsen og samtidig vil jeg

gerne ønske jer en rigtig Glædelig

Jul

Bestyrelsen, Bente Anthonsen

Lærkefalk

En kunstner fortæller

En sensommerdag i september havde jeg

”snigpremiere” på Hideaway Vingård i

Storemosen.

En måneds tid forinden havde Karin, indehaveren

af Vingården, og jeg lavet en

aftale, som gav mig mulighed for at vise

mine seneste værker i de klædelige omgivelser.

En række større klassiske krukker

i stentøj med dyremotiver. Alle hentet

fra den danske rødliste.

Da dagen oprandt var vejrguderne med

os, fuld sol i slutningen af september.

Mange mødte op og fik et godt glas vin

og en fortælling fra atelieret om de tanker,

der trænger sig på, når jeg i længere

perioder er ”begravet” i kunsten.

Siden da har mit arbejde med de truede dyr grebet om sig.

Værkerne, der blev vist på Hideaway plus en del flere af fugle, edderkopper,

fisk, padder, krybdyr og pattedyr, hvis levesteder indskrænkes

dag for dag, skal videre til den fynske kunstscene.

Her skal de i sommeren 2024 udstilles i Johannes Larsens Museets

have i Kerteminde. Arbejdstitlen er pt. ”De fredede, de truede og

de uddøde”.

Selvom jeg har udstillet på museet et par gange før med modelleringer

af primært fejøske fugle, er det en ære for mig at få denne

mulighed for at vise

en større samling af

værker på museet.

Værkerne skal indleveres

kort før løvspring,

så en del kan

nås endnu, hvis jeg

er flittig. Seneste

værker på kavaletten,

som ikke nåede

med til snigpremieren

på Hideaway, er

en kæmpe strandtudse

i regulær

skulptur samt et tårn

af ål, der jo som bekendt

desværre også

er kommet på rødlisten

som kritisk truet.

Krukkerne, der måler

op til 70 centimeter i

højden, er højbrændt

ved 1240°C og patineret

med oxider.

Hilsner fra

Dorthe Dencker

i Storemosen

7

Åletårn i proces

Bjergsalamandere


Det med musikken til gudstjenesten

Da Heidi flyttede til Fyn, var vi så heldige,

at Jakob Sønderskov Hansen

trådte til. Det kan vi desværre ikke

blive ved at regne med. Så vi leder

efter andre der kunne tænke sig at

sidde ved klaveret eller orglet, eller

måske et andet instrument.

Hvem mon kunne tænke

sig det ?

Information: Menighedsrådet har besluttet at have to bibellæsninger

og en salme mindre ved den almindelige gudstjeneste.

Kirke og Fejø i billeder —

Konfirmanderne planter håb på kirkegården — Naturvidenskabelige foredrag i

præstegården — Et kig ind gennem vindue i våbenhuset — Første søndag i advent

i præstegården.

Kirkekontakter:

Sognepræst Dorte Mikuta,

Tlf. 28515047

Mail: domi@km.dk

Sikker henvendelse: fejoe.sogn@km.dk

Fast fridag: Fredag

Menighedsråd og medarbejdere:

Formand og kontaktperson: Charlotte Skou,

Tlf. 29 84 98 02

Kasserer og næstformand Nini Sloth Larsen,

Tlf. 21 44 71 52

Kirkeværge Erling Søby Tlf. 25 63 41 41

Øvrige medlemmer af menighedsråd:

Pernille Vejbo og Jørgen Bruun Nielsen

Graver Hanne Humble Tlf. 21 18 50 70

Kirkesanger Poul Vejbo

Mail til menighedsrådet: 7667@sogn.dk

I præstens ferie kan man kontakte:

Beth Marie Hagemann: mobil: 20631240

mail: bemla@km.dk eller

Kasper Høyer: mobil: 54939345 mail:kmh@km.dk

8


Kirkesiderne

Naturvidenskab i præstegården

Gudstjenester og arrangementer

December 2023 og januar 2024

Christmas Carols

10. december kl. 15, sange, kager og gløgg

Jazz i kirken

16. december kl. 16 arr. Jazz på Fejø

Familiegudstjeneste

17. december kl. 10.30, med Lucia-optog

Juleaftensgudstjeneste

24. december kl. 15.30

Gudstjeneste

25. december kl. 10.30

Nytårsgudstjeneste

1. januar kl. 13.30

- med efterfølgende bobler og kransekage i kirken

Vi fortsætter succesen, og holder foredrag i naturvidenskab

i præstegården også i forårssæsonen på

følgende dage:

D. 20. februar,

d. 27. februar ,

d. 12. marts, - alle dage kl. 19-21

d. 19. marts,

d. 9. april,

d. 16. april

Foredragene sendes direkte via Aarhus universitet,

og vises på et stort lærred.

I forårssemestret handler foredragene

bl.a.om, videnskaben bag de danske vejrudsigter,

og hvordan man prøver at være endnu bedre til at

forudsige vejret. Og om atombomben, og om humor.

Og man stiller spørgsmålet; hvor længe kan

vi og vores celler leve.

Det er Mette Morell og Poul Pedersen der

står for det hele. Det er gratis og —

-alle er velkomne !

Fredagsfilm i præstegården:

Gudstjeneste

7. januar kl. 10.30

Gudstjeneste

21. januar kl. 10.30

Menighedsrådsmøde

23. januar kl. 19-21, i præstegården

Kirken er åben mandag til torsdag

kl.10-15.

Man er velkommen til at tænde lys i

lysgloben, bede bønner og synge, eller

sidde i stilhed i kirken.

Kl. 19 på følgende dage:

12. jan, 23. feb og 15. marts.

Filmene bliver annonceret på mailinglisten.

Årets sidste Buskørsel til

gudstjenester er til

Familiegudstjenesten

D. 17. dec. kl. 10.30

Tilmelding til kørsel til

Charlotte Skou tlf.

29849802, senest dagen

før.

9


FEJØ MØLLELAUG

Alt ånder julefred og vinter-ro på

Fejø Mølle. Udenfor sæsonen står

vores smukke mølle og hviler i sig

selv, mens kulden sniger sig ind i

de gamle mure og frosten får det til

at knirke i møllehat og vinger.

Efter vinterklargøring og oprydning

sker der ikke så meget mere. I år

har vi valgt ikke at afholde det ellers

traditionsrige julearrangement,

men vi forventer at komme stærkt

tilbage næste år.

Her i 2023 har der været heftig aktivitet

på og omkring møllen. Huset

stod færdigt ved årsskiftet 2022-

23, og vi havde en skøn dag med

indvielse i juni måned. Henover

efteråret er mange frivillige timer

brugt på at male huset indvendigt.

Vi venter lige nu på at få de sidste

penge udbetalt fra en af de fonde,

som oprindeligt bevilgede midler

til byggeriet. Når det er på plads,

kigger vi nærmere på næste step i

indretningsplanerne.

Selve møllen har vi skrevet meget

om i år, hvor en kæmpestor og dyr

reparation af krøjeværket blev gennemført

i sommer. Det har givet

FEJØ VANDVÆRK

Vandet på Fejø er særdeles kalkholdigt,

hvilket de fleste nok har

opdaget som belægninger på overflader

i køkken og bad, samt i elkedler,

kaffemaskiner og hårde hvidevarer

mv. Det er besværligt at

fjerne og kræver brug af kemi.

Vi har haft mange forespørgsler fra

forbrugerne og har derfor undersøgt

forskellige muligheder for at

gøre noget ved det. Der har været

sat prøveanlæg på noget, der hedder

en ”Kalkknuser”, op hos forskellige

forbrugere på øen og vi har

fået meget positive tilbagemeldinger.

Vi har derfor fået installeret

centrale anlæg på værkerne og de

er nu i drift.

Kalkknuseren omdanner kalken, så

den har mindre tendens til at sætte

sig på overfalder, varmelegemer,

filter i vandhanen m.m. Mængden

af kalk i vandet vil forblive den

samme, men den skadelige virkning

vil være væsentlig reduceret.

lidt ro i maven at få

skiftet den svampeskadede

krøjebjælke

ud, men det siger

også meget om at

omhu og vedligehold

er noget som man

konstant skal være

opmærksom på i

gamle bygningsværker.

Reparationen blev

delvist finansieret af

støtte fra fonde, suppleret

af møllens egne

midler for at få

det hele til at hænge

sammen. Hvis du vil

vide mere om planer

for møllen, økonomi

og andet, så håber vi

at du vil melde dig

ind i møllelauget og

deltage på generalforsamlingen

i marts 2024.

Apropos medlemskab og støtte til

Fejø Mølle, så er det en kæmpe

fornøjelse at opleve den tilslutning,

der har været i 2023. Mange har

Kalkknuser bevirker at de naturlige

mineraler og den for vores kroppe/

knogler vigtige kalk altså stadig er

til stede i fuldt omfang. Andre

blødgøringssystemer vil typisk ændre

på disse forhold.

Kalkknuser medfører ikke afkalkning

af gamle rør mm. så man vil

ikke opleve, at gamle rør pludselig

springer læk, hvilket kan være tilfældet

ved andre blødgøringssystemer.

Kalkknuser bevirker, at der nu skal

bruges 30% mindre rengøringsmidler,

sæbe og vaskepulver. Endvidere

vil der være længere intervaller

mellem afkalkning af overflader og

apparater.

NB: Kalken er stadig i vandet, og

hvis man efter brusebadet observerer

kalkaflejringer på fliser og

armatur vil det være i en pulveragtig

form, som let kan fjernes med

en tør klud.

Læs mere om vandet på Fejø på

vores hjemmeside fejoevand.dk

Bemærk også vores nye logo og

skiltene på vandværkerne. De er

designet af René Lynge. Dejligt at

kunne bruge en lokal leverandør til

den opgave.

Med venlig

hilsen Fejø

Vandværk

10

bidraget med gaver, sponsorater

og frivilligt arbejde, og antallet af

medlemmer er steget med 50%!

Tusind tak endnu engang til alle.

Rigtig glædelig jul og godt nytår

fra Fejø Mølle.

Nyt hus på vej

Vi bygger et nyt stuehus på den

gamle gård, Herredsvej 122 (lige

overfor Kagevigsvej).

Det bliver et fint hus, som passer til

øen, til gården og puster nyt liv i

gamle håndværkstraditioner. Desuden

bliver byggeriet med naturmaterialer,

også på nye måder.

Du kan se det nuværende, gamle

stuehus med minder af 30'erne og

70'erne, i den 3. weekend i december,

d. 16. og 17.12., kl. 10-13. Huset

rives ned en gang i januar.

Du kan også se, hvordan det nye

stuehus kommer til at se ud og

hvad det bliver bygget med.

Kærlige hilsner

Dagmar & Matthias


Fejø lokalhistoriske Arkiv & Ømuseum

Herredsvej 190, kælderen, 4944 Fejø

Arkivleder Søren N. Skou, tlf. 23 23 19 72

Formand John Larsen, tlf. 54 72 23 20

www.fejoelokalarkiv.dk

E-post: fejoearkiv@gmail.com

Indleveringer til Arkiv & Ømuseum:

Arne Fredens – via Kim Hansen: 1 ks. med fotokopier

af dokumenter om Dybvig Havn fra 1810 til 1880. Har

været brugt til bogen Dybet Havn.

Æblets Dag:

Arkiv & Ømuseum takker for det indleverede.

Besøg i Arkiv & Ømuseum:

Arkiv & Ømuseum har hen over sommeren haft et

samarbejde med menighedsrådet om rundvisning i

kirken. Det har haft den effekt at besøg af grupper har

besøgt både Ømuseet og kirken med rundvisning som

Ømuseet har stået for.

Igen i år var Arkiv & Ømuseum tilstede i det Gule Pakhus

med en udstilling med alt med relation til frugt.

Der kom mange gæster, deriblandt regionsformanden,

forbi udstillingen, og spørgelysten var stor.

Arkivernes Dag:

På billedet er det LF Veteranbil Klub der er på besøg i

kirken. På billedet herunder er veteranerne ankommet

til Ømuseet og parkerer i skolegården (søndag).

11. november holdt Arkiv & Ømuseum åbent hus, hvor

vi fremviste en lille udstilling af effekter der var indleveret

de seneste år.

Der var 14 biler med 2 personer i hver og de tilbragte

hele dagen på Fejø.

Af andre besøg kan nævnes en større gruppe på cykel

der havde valgt at lægge vejen forbi Fejø. Ligeledes

havde vi også besøg af en busgruppe fra Rødby.

Fejø Arkiv & Ømuseums personale takker alle

for opbakningen i årets løb med ønsket om en

Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Arkiv & Ømuseum holder åbent igen 9. januar

2024 – kl. 14 til 16

På billedet fra udstillingen ses effekter og foto der kan

relateres til elforsyningen på Fejø fra 1911 til 1968. Fotoalbum

fra Karl Peter Henriksen omhandlende arbejdet

i marken startende med heste til at klare opgaverne

til udviklingen af mekaniseringen.

Udstillingen omfatter også et maleri af Busse Mose

med beskrivelse af kunstneren.

Tekst og foto: Arkiv & Ømuseum / Søren N. Skou

11


FEJØ FITNESS & MOTIONSCENTER

Den 13. november blev der afholdt en ekstraordinær

generalforsamling. Dette skyldtes dels, at navneændringen

og at nye vedtægter skulle godkendes. At

navnet er ændret skyldes dels, at samværsdelen – det

vil sige vores fester – fremover kommer til at foregå i

Pensionistforeningens regi og dels, at vi nu er medlem

af DGI, der har ønsket denne tilføjelse til Fejø Fitness.

Fra januar er vores forening ikke længere medlemsfri

og det betyder, at der fremover skal betales et årligt

medlemsgebyr foruden det, der skal betales for træningen.

Gebyret har vi sat til 25 kr. Der vil i januar blive

lagt nogle sedler i træningslokalet som I bedes udfylde.

Til kommende brugere orienteres om, at det herudover

koster 125 kr. pr. måned for at bruge træningslokalet

på skolen. Beløbet indbetales til konto nr. 6520-

0004158244 eller kontant til Åse Hansen, Kirkevej 28,

eller undertegnede, Storemosevej 94. Så snart betaling

er modtaget udleveres en adgangskode. Denne

skiftes hver den 5. i en måned.

Vi har nu anskaffet 4 stk. kettlebells 4-12 kg. God fornøjelse!

Venlig hilsen Bente Bruun

Tlf. 22 90 08 79 (mail: bentebruun@4944.dk)

Frem skal

reddes

Foreningen Frem af Smålandsfarvandet arbejder videre

med at redde det gode skib Frem. Det er bygget i

1934 på Fejø Bådværft, og vi har de originale tegninger

fra skibsbygger Emanuel Mortensen.

Vi planlægger at begynde renoveringen af Frem i 2024

på Rødby Bådværft, hvor Frem nu er flyttet til. Skibsbevaringsfonden

har bevilget 750.000 kr. til en start.

Fotoet af Frem er fra 2006, og planen er at genopbygge

skibet i nogenlunde det udseende, dog kun med én

mast.

Vi søger fonde til den videre renovering, og vil også

gerne have støtte fra andre. Kontingent til foreningen

er 100 kr. for 2024 og kan indbetales på MobilePay

405749 eller bankkonto 5359-0248138.

Venlig hilsen Jørgen Møller, formand

STØTTEFORENINGEN FEJØ BØRNE– OG KULTURHUS

Først en stor tak til alle der bakkede

Støtteforeningen op ved Æblets

Dag. Både jer der sponserede gaver

og jer der handlede lodder, merchandises

eller kaffe & kage i vores

bod. Tak for det!

Fejø-kalender 2024

I år prøver vi et nyt koncept for

Fejø-kalenderen. Fotograferne bag

de dejlige fotos holder en fortjent

pause. Derfor er Fejø-kalenderen

2024 fyldt med billeder fra Fejø

Finest.

Christina Brydegaard og Felix Christiansen

står bag illustrationerne i

kalenderen. Deres billeder er skabt

ved brug af forskellige computerprogrammer.

Fejø Finest har givet

Støtteforeningen lov til frit at bruge

billederne.

Og

det er vi

naturligvis

rigtig

glade

for.

Formatet

er

24,5 cm

x 42 cm

og trykt

på tykt

karton.

Kalenderen viser bl.a. ugenumre og

der er fin plads til at notere aftaler

ud for hver dato.

Vi håber, at rigtig mange vil støtte

foreningens arbejde ved at købe

vores flotte kalender. Den koster

100 kr. og kan købes hos Let-Køb -

så længe lager haves.

Støtte fra NordeaFonden

Bestyrelsen har søgt og fået tilskud

til renovering af skolens gamle

sløjdlokale. Over de seneste år var

rummet blevet fyldt mere og mere

med forskellige ting, og faktisk var

det blevet svært at bruge rummet

til ret meget. Vi har søgt penge til

en total renovering af lokalet og vi

har fået bevilget over 300.000 kr.

til arbejdet. Det er helt fantastisk.

Og vi er gået i gang med arbejdet.

Indtil videre har Børnehuset og flere

frivillige arbejdet på at tømme

rummet. Ting er kørt til genbrugspladsen,

andre stillet til afhentning

under halvtagene i skolegården og

atter andre er gemt til senere brug.

Næste skridt bliver at en elektriker

sørger for nye elinstallationer i

rummet. Hvorefter loft, vinduer,

vægge og gulv får en grundig overhaling

inden der kommer nye møbler

i rummet. Den foreløbige plan

er at børnene nu får mulighed for

12

at bruge rummet i dagtimerne og

at forskellige grupper kan komme

bruge lokalet som værksted bl.a. til

reparation af tøj og ting, stikkecafe,

ja, vi drømmer om at rummet vil

inspirere til stor kreativitet.

Lige nu er planen, at rummet bliver

klar til indvielse i april 2024. Det

bliver så godt.

Bliv medlem

Er du interesseret i at tegne et

medlemskab af Støtteforeningen

Fejø Børne- og Kulturhus så koster

et medlemskab 50 kr. pr person

eller 100 kr. pr husstand. Beløbet

kan indbetales til Støtteforeningens

konto nr. 9570 12885946 hos

Danske Bank - husk at skrive navn

og "medlemskab" på din indbetaling.

Du kan også betale via mobilepay

på 68763.

Endnu en gang tak til jer der har

støttet os i 2023. Et bidrag til støtteforeningen

er et bidrag til øens

børn. Senest har støtteforeningen

indkøbt 3 nye mooncars til de større

børn.

God jul fra Støtteforeningen

Fejø Børne- og Kulturhus

Katharina, Lene, Danielle,

Ellen og Birgitte


Glædelig Jul fra Fejøs Festival og Fejø Film Festival

Fejøs to juli-festivaler har valgt at gøre en dyd af nødvendigheden,

når vi alligevel ligger så tæt. I 2024 præsenterer vi en filmvisning

sammen under filmfestivalen. Hvad det bliver for en film, skal være

en hemmelighed lige nu, men den fik FEJØS FESTIVALs leder til at

knibe en tåre og udtale: "Tænk at den slags mennesker findes, hvor

er de bare godt selskab, og hvor er den dog rørende, den film". Hun

plejer at have god smag, som I ved - i al beskedenhed. At filmen

handler om musik giver sig selv, men at filmen ligefrem handler om musikkens sjæl, er nyt. I kan godt glæde jer.

FEJØS FESTIVAL ligger som bekendt i ugen før filmfestivalen, nemlig fra 17.-21. juli 2024, og FEJØ FILM FESTI-

VAL finder sted fra 25.-27. juli 2024.

Fejø-Fonden

Fonden er en almennyttig fond, og bestyrelsen er ulønnet. Fonden

kan bevilge økonomisk støtte til almennyttige formål på

Fejø.

Ansøgninger til fonden skal være skriftlige, begrundede og med

tilhørende dokumentation.

Frivilligt arbejde ses gerne som en del af en ansøgning til et

projekt.

De kærligste julehilsner, Astrid og Lene Pia.

Fondens midler stammer primært fra købmands-familien Jørgensen

(billedet) samt fra arv efter andre. Fonden kan modtage

arv og donationer, der går ubeskåret til formål på Fejø.

Bemærk: Ved arv uden livsarvinger kan fonden arve, uden at

andre arvinger forbigås.

Ansøgninger sendes til Fejø-Fonden, c/o Jan Lund-Jørgensen,

Klodskov Strandvej 4, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 30320274

Mail: ind-jan@live.dk

rhauto@4944.dk

13


Fejø Frilandskvæg

og Gårdbutik

v/Hans Jørgen Larsen,

Slettervej 50, tlf. 3138 2892.

ALT I OKSEKØD SÆLGES

Åbent, når vi er på gården, men bedst

efter kl. 17 og i weekenden, evt. ring.

Tømrer

Søren Olsen

Storemosevej 109, Fejø

Mobil 26881553

Mail: Olsenmaj

@gmail.com

Jeg laver alle former for tømrer- og

snedkeropgaver, så kontakt mig

gerne for et tilbud.

14


Butik

COX ORANGE

Herredsvej 273, 4944 Fejø

Vi tilbyder bl. a. brugskunst, værtindegaver, ”antikke”

og nye varer, te, nyt tøj og velholdt genbrugstøj.

Åbningstider:

Tirsdag, onsdag og torsdag 10 - 14.30

Lørdage i ulige uger: 10 - 13

Vi modtager efter aftale pænt, rent, brugt tøj,

genbrugsmøbler og -ting.

Vi modtager betaling på MobilePay og kontant.

Butikken ligger ca. 200 m øst for Letkøb.

Købmanden

Henrik og Nellie Hesselberg

Herredsvej 259 Telefon 5471 3047

Åbningstider: Mandag-torsdag 9.00-17.30

Fredag 9.00-19.00

Lørdag/søndag 8.00-13.00

NB! Middagslukket mandag-fredag kl. 12-14.

15


16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!