29.07.2023 Views

Fejøblad nr 3 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Maj/jun 2023 49. årgang - Nr. 3

BLADET FOR FORENINGER OG INSTITUTIONER PÅ FEJØ


MEDLEMSKAB 2023

Som enkeltperson koster det 150 kr.

årligt at være medlem af Fejøforeningen.

For en husstand er prisen 200 kr.

Det inkluderer at få Fejøbladet tilsendt

pr. email, hvis du ikke bor på øen – eller

omdelt til din postkasse, hvis du har

fritidshus på Fejø. Vil du have Fejøbladet

tilsendt pr. post til en adresse

udenfor Fejø, koster det 200 kr. ekstra.

De eksisterende medlemmer opkræves

via Betalingsservice eller girokort.

Tilmeld Betalingsservice: fejoe.dk/bs

Nye medlemmer kan indbetale beløbet

til reg. 1551 konto 6308309. Angiv navn

og adresse plus din e-mail. Hvis du har

sommerhus/fritidshus på Fejø, vil vi

også gerne kende din anden adresse.

Du kan maile oplysningerne til

kassererfejoe@gmail.com

Fejøbladet udgives af Fejøforeningen og

leveres til alle helårshusstande på Fejø

samt til annoncørerne og Fejøforeningens

medlemmer og abonnenter.

Bladet

otte gange om

året et oplag på ca. 4

FÆLLESBLAD

for alle Fejøs foreninger

250 kr. plus moms pr.

1000 kr. plus moms pr.

Annonce-email: fejoeblad@gmail.com

: Vagn Kjær-Hansen

Korrektur: Gitte Søby

Fejøhallens Venner

Ved indsendelse af redaktionelt indhold

til Fejøbladet accepterer man som

bidragyder, at tekst og billeder må digitaliseres

til brug på nettet, samt i

udvalgte tilfælde også bringes på

fejoe.dk, medmindre man specifikt

frabeder sig det.

UDGIVELSER &

DEADLINES i 2023

Blad nr. Deadline Udkommer*

1 16. jan. 29. jan.

2 27. feb. 12. marts

3 17. april 30. april

4 5. juni 18. juni

5 24. juli 6. august

6 4. sept. 17. sept.

7 16. okt. 29. okt.

8 4. dec. 17. dec.

* Der tages forbehold for omdelingen

fra 1 til 3 dage efter udgivelsesdagen.

FEJØS FORENINGER

Det

Peter

Tlf. 52 94 20 05.

Fejø

Leder Søren

Tlf. 54 85 55 55

E-mail: smbmazanti@gmail.com

Fejø

Fmd. John Larsen

E-mail: johnlarsen@mail.tele.dk

Fejø Billard

Fmd. Brian Bang

Fmd.

Tlf. 21 65 31 43

Fejø Både- og

Fmd. Søren Skou

Tlf. 21 25 19 15

astride@mail.tele.dk

Fejø

Fmd. Hans Christian Nielsen

Tlf. 24 64 61 89

Fejø

Fmd.

Tlf. 21 65 31 43

Fejø Fitness & Samvær

Fmd. Bente Bruun Nielsen

Tlf. 54 71 31 78 / 22 90 08 79

E-mail: bentebruun@4944.dk

Fejø Fonden

Fmd. Jan Lund-Jørgensen

www.fejoe-fonden.dk

Tlf. 30 32 02 74

E-mail: ind-jan@live.dk

Fejø

Fmd. Søren Berthelsen

Tlf. 21 72 99 21

Fejø

Fmd. Bente Antonsen

Tlf. 23 49 69 30

Fejø

Fmd. Birgitte A. Pedersen

Tlf. 22 47 61 41

E-mail: fifpostkasse@gmail.com

Fejø

Fmd. Laust

Tlf. 3

Fejø

Formand: Christina Berkowitz

Tlf. 31 37 43 60

E-mail: fejosfestival@gmail.com

Fejø

Arkiv &

Arkivleder Søren N. Skou

Tlf. 23 23 19 72

Fejø –

Fmd. Steen

Tlf. 40 32 97 40

2

Fejø

Fejø Tekniske Museum

Kontakt i tilfælde af manglende vand

eller ved driftsforstyrrelser:

Fmd. Finn Iversen (dataansvarlig)

E-mail: fejoevand@gmail.com

Tlf. 20 68 68 73

Næstfmd. Martin Norman

E-mail: martin@4944.dk

Tlf. 30 95 30 59

Fmd. Anne-Grethe Laursen

Tlf. 22 10 72 20

E-mail: fejoeforeningen@gmail.com

D om side

Fmd.

Tlf. 29 70

Fmd.

E-mail: l.

Foreningen til bevaring af

Fejø Bådværft i Dybvig Havn

Fmd. Niels Erik Sørensen

Tlf. 61 26 73 90

Værft og bedding, kontaktperson:

Preben ”Post” Tlf. 61 60 58 99

Fmd. Grum

Tlf. 41 14 85 28

E-mail: grums@mail.tele.dk

Fmd.

Tlf. 60 51 14 88

E-mail: soerlorentzen@gmail.com

Fmd. Erik Dahl

Tlf. 20 23 00 3

E-mail:

Kunstnerisk leder: Minna Raabo Larsen

Kasserer: Lone Hannecke

E-mail: jazzpaafejoe@gmail.com

Lokal repræsentant Else Dürr

Tlf. 60 10 80 23

E-mail: blommehaven1@outlook.dk


FEJØFORENINGENS BESTYRELSE

Formand: Anne-Grethe

Laursen, Hjortemosevej,

gammelkjaer@gmail.com -

22 10 72 20

Næstformand: Finn Iversen,

Herredsvej,

ivi@mail.dk

Kasserer: Vagn Kjær-

Hansen, Herredsvej,

kassererfejoe@gmail.com

Sekretær: Gitte Søby, Skaløvej,

birgitte.soeby@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Torben

Løvenstein, Herredsvej, tl@loevensteinvin.dk

Bestyrelsesmedlem: Lene Højer, Herredsvej,

lenehojer@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem: Marie Raunkjær,

Herredsvej, marie@ro-naturcamp.dk

Suppleanter: Lene Pia Madsen, Herredsvej,

lenemadsen@gmail.com og Mette Morell,

Skaløvej, mettemorell53@gmail.com

Kontaktpersoner for aktuelle områder:

Turisme: Marie og Lene Pia.

Bosætning: Lene og Gitte.

Færge og fartplan: Anne-Grethe, Torben og Vagn.

Sociale arrangementer: Lene, Sonja Sæmundsen og

Torben.

Medier og Fejøbladet: Vagn og Marie.

Ældreforhold: Lene og Mette.

Fejø er fin: Lene.

Ø-repræsentant (danske småøer): Anne-Grethe

og Kirsten Sydendal.

Øvrige aktiviteter: Kontakt bestyrelsen på

fejoeforeningen@gmail.com

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forsiden

2

En tunnelsprøjte er på vej til plantagen.

Den folder ud over trærækkerne

og opsamler det sprøjtevæske

som ikke rammer træerne og recirkulerer

det. Foto: Grete Madsen

Fejøs Foreninger

og Fejøbladet i 2023

3 Fejøforeningen, lægerne og bussen

Nyt fra Fejøforeningen

4

og Filmfestival

5 Kalender og Fejø Mølle

Fejø Skole og Børnehus, Keramik

6

på Solvang og Fællesspisning

Fejøs Festival, Fejø Hallen og

7

Dybvig Havn projektet

8-9 Kirkesiderne

10 Cirkus, Jazz på Fejø og Vandets Dag

11 Fejø Lokalhistoriske Arkiv

Husholdningsforeningen, Tennis,

12 Musikskolen, Bådene kom i vandet

samt Grublerier

13 Fitness og Samvær

13-16 Annoncer

Revisorer: Jan Norman Petersen

og Annette Wallin

Ø-kontaktudvalg:

Finn Iversen, Torben Løvenstein

og Christina Berkowitz

LÆGEN PÅ FEJØ

Lægekonsultation kun efter forudgående aftale.

Aftale træffes på telefon

mandag-fredag kl. 8-9 på

tlf. 54 71 31 25

Ved akut behov for lægehjælp udenfor klinikkens

åbningstid (kl. 16-08 samt i weekender og på

helligdage) skal man ringe til Region Sjællands

Lægevagt på tlf. 18 18

Hvis lægevagten vurderer, at du har brug for

at blive tilset af en læge, vil de give øens

læge eller vikar besked.

Ved livstruende sygdom eller ulykke: Ring 1 1 2

En musvåge i træet. Foto: Grete Madsen

FEJØBUSSEN

BUSSEN ER GRATIS -

ALLE TURE SKAL BESTILLES PÅ

Tlf. 30 54 49 40

http://fejoe.dk/hverdag/indkoeb/

3


NYT FRA FEJØFORENINGEN

Generalforsamlingen

Fejøforeningen afholdt sin generalforsamling

den 20. marts. Formandens

beretning og regnskab for

2022 findes på fejoe.dk/gf23

Valg til alle poster var fredsvalg. Vi

gør opmærksom på, at alle med

fast bopæl eller ejerskab af fast

ejendom på øen har mulighed for

at stille op som kandidat til foreningens

poster. Man skal blot

melde sig senest 2 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen har konstitueret sig

som følger:

Formand Anne-Grethe Laursen

Næstformand Finn Iversen

Kasserer Vagn Kjær-Hansen

Sekretær Gitte Søby

Bestyrelsesmedlemmer i øvrigt er

Lene Højer, Marie Raunkjær og Torben

Løvenstein.

Lene Pia Madsen og Mette Morell

er suppleanter.

Se øvrige poster i listen på side 3.

Fremtidens Færger

er på pause

Der var som bekendt

borgermøde

om Fremtidens

Færgefart den 14.

marts i Horslunde.

Mange var mødt

frem og gav

deres meninger

til kende.

Formanden for

Klima, Teknikog

Miljøudvalget

valgte at

udsætte den

politiske proces

med tre

måneder. Baggrunden

for

udsættelsen

var de mange

uafklarede og

underbelyste emner af vigtighed

for alle involverede parter.

Der har været meget stille om projektet

i den måned, som nu er gået.

Vi informerer, når vi får nye informationer

og der måske foreligger

et beslutningsoplæg. I mellemtiden

kontakter vi byrådsmedlemmer,

folketingspolitikere og andre som

vi regner med kan hjælpe os.

Det planlagte borgermøde her på

Fejø i maj bliver udsat.

Sydhavsøernes perle

Vor turismebrochure for i år er igen

klar til uddeling. Der er kasser med

brochurer i velkomstboden ved

Vesterby. Mange har allerede rost

den som værende meget flot.

Stor tak til Marie

Raunkjær for at tage

opgaven som redaktør

og til Sara

Sobol for at stå for

layout.

Badebroen for enden

af Slettervej

Badebroen er sat i

vandet i lighed med

sidste år. Den fremstår

dog i lidt bedre

stand.

Tak til Torben for at

forestå koordinering

af isætningen.

Der er efterspurgt en handicapvenlig

bro. Det må vi undersøge om vi

på sigt kan imødekomme. Det vil

kræve at vi finder fondsstøtte.

Fejøforeningens bestyrelse

Jo, der bliver filmfestival på Fejø i år!

Med forårets komme er det tid til

at få sat kryds i kalenderen, så vi

igen kan mødes under stjernerne

og se film sammen på Fejø. Årets

FEJØ FILM FESTIVAL finder sted 3.-

5. august 2023, og kommer til at

byde på et bredt spektrum af nye

danske film under åben himmel i

baghaven på Herredsvej 164.

Programmet faldt endeligt på

plads for kort tid siden og byder på

nyskabelser, spændende gæster og

en ny samarbejdspartner:

● Torsdag d. 3. august 21.30 - EL-

SKER DIG FOR TIDEN

● Fredag d. 4. august 21.00 - A

JOURNEY AND THE DOORS +

SOVIET BUS STOPS med besøg og

talk med de 2 instruktører

● Lørdag d. 5. august 21.00 -

USTYRLIG med introduktion af filmens

historiske konsulent

Vi har virkelig blandet kortene i år.

Her er humor og tyngde i den romantiske

komedie (som ikke er så

romantisk - og måske heller ikke

udelukkende er en komedie) i torsdagens

ELSKER DIG FOR TIDEN.

Smukke landskabsbilleder, medmenneskelighed,

historiefortælling

og instruktørbesøg er der, når vi

fredag skal se 2 af årets bedste dokumentarfilm

efter en halv times

talk med de to instruktører.

Den store finale er årets mest velspillede

og rørende historiske film

om Sprogø-pigerne, hvor vi er så

heldige at få den forsker, som har

været konsulent på filmen, til øen

og introducere os for historien

bag. Husk lommetørklæderne!

Vi lægger som altid alt op i

Facebookgruppen Fejø

Open Air Biograf, hvor vi

også lægger omtaler af arrangementerne

inkl. links til

tilmelding op. Vi håber, at

visningerne ligesom sidste

år bliver gratis for alle. Det

er altid nervepirrende at vente på

tilsagn fra fondene!

På den kulinariske front stiller de

gode gamle Fejø Ny Kro og Pasta

Principato op, og i år får vi også

selskab af Ro Naturcamp, som

overtager Schymanns plads som

leverandør af god kaffe og alt muligt

andet godt.

Vi glæder os til at se så mange som

muligt fra øen igen i år.

På Fejøforeningen og

Fejø Open Air Biografs vegne

Lene Pia Madsen

4


Måned Dato Tid Hvad Hvor Blad Side

Maj 9 10.00 Musikskolens lille koncert Skolen 3 12

Maj 13 9.00 Forårsrengøring på Møllen Fejø Mølle 3 5

Maj 13 12.30 Forårsfest Fitness & Samvær Fejø Ny Kro 3 13

Maj 13 18.00 Fællesspisning Skolen 3 6

Maj 30 19.00 Generalforsamling i Fejø Hallen Skolen 3 7

Juni 3 13.00 Husholdningsforeningen 90 år Skolen 3 12

Juni 5 14.00 Grundlovsmøde i haven Præstegården 3 9

Juni 10 19.30 Intim jazzet Carl Nielsen koncert Brigetvej 6 3 10

Juni 19 13.30 Dansk Mølledag og Møllens fødselsdag Fejø Mølle 3 5

Juni 23 20.00 Sankthansaften og Heksens Pris Dybvig Havn 2 12

Juni 24 ? Arbejdsdag i Vester Havn og Dybvig Havnene 2 12

Husk også, at du altid kan tjekke kalenderen på fejoe.dk - du finder den under menupunktet ”Aktiviteter”

NYT FRA FEJØ MØLLE

KALENDER

Den 18. marts afholdt vi ordinær

generalforsamling på Møllen, med

fint fremmøde og god stemning.

Året byder på ændringer og nye

ansigter i bestyrelsen, da bl.a. Birthe

Rasmussen valgte ikke at genopstille.

Birthe fik tak, applaus og

blomster for sin mange års ihærdig

indsats og arbejde for Fejø Mølle.

Der er mere information i formandens

beretning, referat og regnskab

for 2022 på hjemmesiden

fejoemoelle.dk

Kom og vær med

Forårsrengøring og klargøring af

møllen til den kommende sæson,

vil I år foregå lørdag den 13. maj. Vi

kan som altid bruge et par ekstra

hænder, så hvis du har tid og lyst til

at være med, så starter vi kl 9.00

med en kop kaffe, mens vi fordeler

opgaverne på dagens to-do-liste.

Vi slutter senest kl 13.00.

Giv gerne et kald eller en sms til

Charlotte på 51589581 senest dagen

før, hvis du kommer og hjælper til

et par timer.

Første åbningsdag på Møllen bliver

lørdag den 3. juni. I hele juni holder

vi åbent hver lørdag og søndag fra

kl 13.30 til kl. 16.30. Vi håber især at

se mange søndag den 19. juni, hvor

vi fejrer både Dansk Mølledag og

Fejø Mølles fødselsdag. Samme

dag benytter vi lejligheden til en

officiel indvielse af det nye Møllehus.

Mere information om dagens

program vil komme på mailinglisten,

samt på hjemmesiden og Facebook.

Det nye møllehus står nu som et

flot råhus, hvor næste fase snart

skal i gang. Vi skal

have sat filt på væggene,

malet, etableret

køkkenfaciliteter,

lagerrum og

toilet. Udenfor skal

der lægges fliser

m.v. Alt dette kræver

finansiering,

som vi endnu ikke

har på plads.

Støt med 1.000 kr

og få et spån

Derfor sætter vi nu

igen strøm til

‘projekt spån’ som

nogle vil kunne huske fra Møllens

genopbygning. Donerer man et

beløb af en vis størrelse, får man

mulighed for at få opsat et spån

med sit navn inde i møllebutikken.

De første har allerede doneret og

der skal her lyde en stor tak til Bente

Bruun, Lene Højer, Anne-Grethe

Laursen og Birthe Rasmussen.

Vil du også være med, så har vi oprettet

et særligt MobilePay til gaver

og kontingentbetaling: 885893. Al

hjælp modtages med ydmyg tak.

Resten af 2023 får du et spån, når

du donerer mindst 1.000 kr.

En smuk måne set fra Fejø

Foto: Finn Iversen

5


NYT FRA FEJØ SKOLE OG BØRNEHUSET

Siden efteråret 2022 har det været

en udfordring for Stenoskolen at

skaffe lærere til Fejø mandag og

tirsdag. Børnene

har derfor

fået muligheden

for at komme

til Stenoskolen

disse

dage og at være

sammen med

deres “venskabs

-klasse” på Stenoskolen.

Her har de fået

mulighed for at

opleve en skole

med masser af

gang i den,

mange jævnaldrende børn og en

kultur i en klasse, som på mange

måder er anderledes end på Fejø.

Mange fik mulighed for at skabe

venskaber med børn på den “store”

skole.

Turen til Nakskov er taget sammen

med enten Danielle Pink eller Lone

Hannecke. Der er blevet spillet

utallige slag UNO, hygget og snakket

om bord på færgen og i bussen,

og selvom at det var mørkt i vinter

på havnen i Vesterby om morgenen,

så var der lys i øjnene, når børnene

løb om bord på færgen.

Fra april måned har vi været så heldige

at få Heidi H. Jensen til at varetage

undervisningen af børnene

fra førskole til og med 1. klasse på

Fejø mandag og tirsdag, og børnene

skal således kun til Stenoskolen

på temadage, hvilket er ca. 10 gange

om året.

Havbruget Aquapri har på enestående

vis bakket op omkring transporten

af øens børn. De tilbød at

sponsorere bustransporten (med

Funchs busser) fra Kragenæs til

Nakskov hver mandag og tirsdag

morgen - 1000 tak til dem, for det

generøse bidrag og hjælp.

De nye forårs-skolebørn havde

første skoledag lige efter påske.

Skolen var pyntet med blomster,

balloner og flag, og de nye børn

er så småt ved at vænne sig til

den nye hverdag i skolen.

Vi begynder hver dag med morgensang

kl. 8.30. Forrige mandag

havde vi natur og teknik, vi gik tur

hen til vejtromlerne, samlede affald

og fandt vilde blomster undervejs.

Da vi kom hjem blev

blomsterne lagt i pres i nogle store

bøger. Senere skal vi lave billeder

med blomsterne.

Der nu i alt 9 elever i skolen:

5 drenge og 4 piger

Klassetrinnene fordeler sig sådan:

5 nye forårsbørn

2 børn i 0. klasse

2 børn i 1. klasse

Heidi Høyer Jensen

KERAMIK PÅ SOLVANG

Beboerne på Bostedet Solvang har taget

fat i en ny opgave. I løbet af vinteren

og foråret har de arbejdet med ler.

Først lavede de æbler og pærer, og siden

er der kommet brugsgenstande

som krus og kander og andre fine ting.

Arbejdet udføres under kyndig vejledning

af Birthe Rasmussen.

Der er en fin udstilling på Cox, hvor man

også kan købe tingene.

FÆLLESSPISNING

Vi inviterer til Fællesspisning lørdag

den 13. maj på Fejø Skole kl.

18.00. Her kan gamle og nye øboere

lære hinanden at kende.

Medbring mad/kage/dessert svarende

til det antal personer I er, til

fælles buffet/kagebord.

Medbring desuden service, bestik,

drikkevarer og kaffe/te. Husk også

suppeskål og ske.

Nogle af os laver ekstra mad til

dem, der ikke kan medbringe.

Både børn, unge, ældre, tilflyttere

og gæster er velkomne. Vi tilbyder

kørsel til dem, der måtte have brug

for det.

Kom gerne og hjælp fra kl. 17.15

med at sætte borde og stole op. Vi

hjælpes ad med oprydning og rengøring,

inden vi går hjem cirka 21.

De bedste hilsener og vel mødt

Sonja Sæmundsen

Torben Løvenstein

Lene Højer

6


KAMMERMUSIKFORENINGEN OG FEJØS FESTIVAL

Kom med ud i

naturen med

Fejøs Festival

Læs mere og køb festivalpas på

fejoesfestival.dk

Fejøs Festival ser frem til endnu en

gang at åbne øen for et væld af

koncerter og oplevelser for børn og

voksne. Du kan møde de eminente

musikere fra hele Europa til koncerter

og åbne prøver, men også

mere uformelt før og efter koncerter

og rundt om på øen.

Fejøs Festival er ikke kun koncerter.

I år er der fokus på naturen og

der inviteres på vandring med naturvejleder,

udendørs andagt ved

Fejø Kirke og koncert i skoven.

Som noget nyt er der også ”Musik

med strik og drik” og fællessang i

Dybvig Havn.

For børnene er der marionetteater i

Eventyrhaven, og til den populære

malekoncert ”Musikkens Farver”

kan alle være med til at lave malerier,

som kommer til at udsmykke

DYBVIG HAVN PROJEKTET

skolen resten af festivalen. Derudover

kommer skuespillerne Solbjørg

Højfeldt og Michael Moritzen

og læser op af de stormfyldte breve

mellem Carl og Anne-Marie Carl

Nielsen og Sofie Elkjær og Jakob

Bloch synger et udvalg af Nielsens

sange.

Musikken består derudover af de

største kammermusikværker af

Schubert, Dvorak og Strauss, men

også mindre værker som Rameaus

‘Hønen’ og Messiaens ‘Duen’. To af

de helt store orkesterværker, Nielsens

3. symfoni og Stravinskys ‘Le

sacre du printemps’ kan opleves

når den kunstneriske leder Kristoffer

Hyldig sætter sig ved klaveret

og spiller firhændigt med pianisterne

Rikke Sandberg og Katrine Gislinge.

Ikke kun på Fejø kan koncerterne

opleves. DR P2 kommer til øen og

transmitterer musikken og stemningen

ud til hele landet.

Se mere på fejoesfestival.dk,

facebook.com/fejosfestival

og instagram.com/fejosfestival

FEJØ HALLEN

Der arbejdes videre med havneprojekt

og layout. For tiden afventer vi

Kystdirektoratets udspil på sidste

projektbeskrivelse, som er udarbejdet

af kommunens rådgiver, ingeniørfirmaet

WSP.

Nyeste udspil til planerne kan ses

på tegningerne her. Vest for havnen

har strandengen nu en mere

afrundet kystlinje i forhold til ydermolen.

Vi arbejder pt. med fase 1 &2 sammen

med arkitekterne omkring

endelig udformning af strand- og

opholdsområdet mod øst samt

”havnetorvet”.

På vegne af Havnelauget og Projektgruppen

Finn Iversen

7


Stemningsbilleder fra påsken i Fejø kirke, omkring det

fælles nadverbord. Skærtorsdag efterfulgt af en mørk og

bitter langfredagsgudstjeneste.

Men påskemorgen blev kirkegængerne mødt af en varm

og smukt pyntet kirke, hvor døbefonten illustrerede påskemorgens

tomme grav, bag den store væltede sten.

Kirkekontakter:

Sognepræst Dorte Mikuta

Tlf. 28515047

Mail: domi@km.dk

Sikker henvendelse: fejoe.sogn@km.dk

Fast fridag: Fredag

Menighedsråd og medarbejdere:

Formand Charlotte Skou Tlf. 29 84 98 02

Kass. og næstformand Nini Sloth Larsen,

Tlf. 21 44 71 52

8

Kirkeværge Erling Søby Tlf. 25 63 41 41

Kontaktperson for medarb. Pernille Vejbo

Medlem Jørgen Bruun Nielsen

Graver Hanne Humble Tlf. 21 18 50 70

Gravermedhjælper Jesper Juul Andersen

Organist Heidi Jensen

Kirkesanger Poul Vejbo

Mail til menighedsrådet: 7667@sogn.dk


Kirkesiderne

Fællesarrangement

Grundlovsmøde

- i præstegårdshaven

5. juni kl. 14

Jesper Vigant

holder

grundlovstalen

Gudstjenester og arrangementer

maj og juni 2023

Menighedsrådsmøde i præstegården

3. maj kl. 19

Storbededag i Fejø kirke

5. maj kl. 10.30

Kristi Himmelfart i Fejø kirke

18. maj kl. 10.30

Fællesgudstjeneste i Reventlowparken

29. maj kl. 11

Prædikant: Provst Finn A. B. Dyrhagen

Solnedgangsgudstjeneste ved Fejø kirke

4. juni kl. 19

(i tilfælde af regn rykker vi indenfor)

Fællesarrangement i præstegårdshaven

5. juni kl. 14

Taler: Jesper Vigant Madsen

Menighedsrådsmøde i præstegården

6. juni kl. 19

Gudstjeneste i Fejø kirke

11. juni kl. 10.30

Ved Charlotte Backhaus

Kirken er åben mandag til torsdag

kl.10-15.

Man er velkommen til at tænde lys i

lysgloben og sidde i stilhed i kirken.

Vi er otte forskellige foreninger

på Fejø, som traditionen

tro inviterer til

Grundlovsmøde i præstegårdshaven,

og vi har spurgt skuespiller Jesper

Vigant om han vil holde grundlovstalen i år. Jesper

er nakskovit, men drog til Århus for at uddanne

sig til skuespiller. Efter at have beskæftiget sig

i dette fag i mange år, blev han uddannet teolog i

2017, hvorefter han fik embede som sognepræst i

Nakskov i 2018. Jesper Vigant har dog besluttet at

stoppe som sognepræst og han holder afskedsgudstjeneste

d. 12. juni i Skt. Nikolai kirke. Men

inden da holder han tale for Fejø i præstegården.

Hvor Heidi og måske også andre af Fejøs musikanter

vil spille for os.

Arrangører er: Husholdningsforeningen, Kammermusikforeningen,

Fejø Lokalarkiv, Pensionistforeningen,

Fejøforeningen, Fejø Fitness og Samvær,

Jazz på Fejø og Menighedsrådet på Fejø.

Bus til gudstjenester

Vi har fået mulighed for at tilbyde

kirkekørsel til dem som har

svært ved transporten til og fra

kirken ved gudstjenester.

Så på følgende dage kan man

blive hentet og bragt til kirke:

(max 8 personer i bussen).

Storbededag d. 5. maj

kl. 10.30

Solnedgangsgudstjeneste 4. juni

kl. 19

Gudstjeneste 9. juli

kl. 10.30

Tilmelding til kørsel til Charlotte Skou tlf. 29849802

- senest dagen før.

Bemærk ! Pr. 1. januar 2023 er det gratis for

folkekirkemedlemmer at erhverve, forny og

forlænge gravsteder.

9


Cirkus til Fejøboerne

Jeg er født og opvokset på Fejø.

Min nærmeste familie bor her stadig,

så efter uddannelse, karriere

og familiestiftelse, valgte jeg også

at komme “hjem”.

Nu bor jeg i mit barndomshjem på

Strandvejen med min mand og vores

3 drenge.

Jeg er uddannet på Det Danske

Musicalakademi og har siden haft

adskillige jobs på scenen.

Efterfølgende kom cirkusmanegen

også ind i mit liv. Her befandt jeg

mig 3 år - bl.a. som luftakrobat.

Cirkus til Fejøboerne…

Jeg har længe gået med

tanken om at forsøge at få

cirkus til Fejø. Fejø Fonden

har støttet mig - mange tak

for det!

Helt til Fejø kommer de

dog ikke, men Fejøs børn

og unge med familier bliver

ikke snydt! Jeg har nemlig

trukket i nogle tråde og

fået gode venner fra Cirkus

FEJØ VANDVÆRK

Onsdag d. 22. marts var det international

”Vandets Dag”, som blev

fejret på Vesterby-afdelingen af

Fejø Vandværk. I det daglige tænker

man måske ikke på, hvor vigtigt

vand er,

med mindre

der ikke

kommer

noget ud af

hanen. Det

er heldigvis

ikke så tit

det sker.

Baldoni til at komme til Kragenæs.

Her spiller de forestilling den 23. juli

kl. 15. 130 billetter har jeg skaffet og

billetterne bliver fordelt på fastboende

børn og unge under 18 år

med deres familier.

Jeg er så glad for at kunne være

med til at give denne cirkusoplevelse

videre og jeg håber at det kan

være med til at inspirere vores yngste

øboer til at tro på, at intet er

umuligt selvom man kommer fra et

lille samfund.

Jeg arbejder på ideen om at strikke

et lille foredrag sammen inden,

hvor alle selvfølgelig kan deltage.

Mere info senere.

Ved man allerede nu at man ikke

har mulighed for at benytte billetterne,

så meld gerne tilbage på

23341381. Så vil vi lade billetterne

gå videre.

Jeg kontakter jer ifht. at få billetterne

- I behøver ikke henvende jer.

Men reserver datoen!

Falder man udenfor kategorien for

at få gratis billetter, kan man købe

sig billet på www.Baldoni.dk

Her kan man også finde info om

forestillingen mm.

Venlig hilsen Ditte Lill Mortensen

Vi bor et sted, hvor vandet er godt

og vi kan drikke lige fra hanen. Vi er

heldige. Opmærksomhed på godt

vand er vigtig, det giver mening at

passe på det.

Tak til de omkring 30 gæster der

fandt forbi i løbet af dagen. Også

skolen var en tur rundt og kigge på

de mange mystiske apparater, der

er sådan et sted. Skolebørnene lavede

bagefter en plakat om vand.

Der var kaffe og hjemmebag og en

hyggelig snak, hvor der blev stillet

JAZZ PÅ FEJØ

Koncert 10. juni 2023 kl. 19.30-21.15

på Brigetvej 6 i "Skolefri".

Pianisten Michael Sunding og bassisten

Peter Hansen kommer til

Fejø og spiller "jazzede og legesyge

fortolkninger af Carl Nielsen".

Vi lover, at det bliver en fantastisk

oplevelse.

Carl-Nielsens og Anne Marie Carl

Nielsens Legat er sponsor for koncerten.

Det bliver en lille intim koncert

med plads til ca. 30 stk. publikum.

Billetter afsættes i første omgang

til medlemmer af "Jazz på Fejø"

efter først til mølle-princippet.

Mulighed for at købe billet som

medlem åbnes fra 10. maj 2023.

Evt. resterende billetter sælges fra

den 1. juni 2023 klokken 12.00.

Billetter for medlemmer 125 kr.

Resterende billetter til ikke medlemmer

vil koste 150 kr.

Programmet tager afsæt i albummet

"Michael Sunding, The Melodies

of Carl Nielsen" med kærligt jazzede

og legesyge fortolkninger af

Carl Nielsen som udgangspunkt.

Der bydes på et glas vin i pausen.

Med Jazzet hilsen fra

Bestyrelsen og ildsjælene

i ”Jazz på Fejø”

gode spørgsmål. Vi forventer at

gentage arrangementet til næste

år.

En ny og en gammel vandværksformand:

Finn og Ole.

10


Fejø lokalhistoriske Arkiv & Ømuseum

Herredsvej 190, kælderen, 4944 Fejø

Arkivleder Søren N. Skou, tlf. 23 23 19 72

Formand John Larsen, tlf. 54 72 23 20

www.fejoelokalarkiv.dk

E-post: fejoearkiv@gmail.com

Indleveringer til Arkiv & Ømuseum:

Fejø Vandværk – 2 regnskabsbøger fra Vesterby der

dækker perioden 1975 til 1997.

Fejø Menighedsråd – 1 model af drivkvasen Mæfikken

udført af Ejnar Mortensen og Michael Sørensen. Størrelsesforhold

1:10.

Sven Berggren – 1 Apple matrixprinter og 1 dokument

display karrusel.

Lene Højer – 1 tegning 22x36 cm af købmand Johannes

Jørgensens butik, tegnet af Claus Gress i 1980.

På fotoet ses modellen som er udført med mange detaljer

som det oprindelige skib Mæfikken så ud i 1917,

hvor det blev bygget af Bådebygger Christian Mortensen.

Han havde bådeværksted på Dybvigvej 18. Se foto

herunder.

På billedet ses butikken tegnet af Gress i 1980. Butikken

havde til huse i bygningen på Herredsvej 18. Den

blev startet i 1931 af Johannes og Karen Jørgensen.

Arkiv & Ømuseum takker for de indleverede genstande.

Foto af butikken i ca. 1934. Johannes Jørgensen drev

butikken indtil han døde i 1982, da overtog sønnerne

Villy og Georg butikken. De drev den videre indtil den

blev solgt i 1991. Butikken blev drevet videre af forskellige

private ejere samt et lokalt anpartsselskab.

Den lukkede som købmandsbutik den 8. februar 1999.

Kontingent/indmeldelse til Arkiv & Ømuseet’s

støtteforening koster 50 kr. årligt pr. person.

Kan betales på følgende måder:

1) giro: (+01) <+16 637 661<

2) bank reg. nr. 1551, konto nr. 16 637 661

3) mobilepay: 23 23 19 72 (Søren N. Skou)

4) kontant i arkivet.

Arkiv & Ømuseums åbningstider: start 2. maj

Tirsdage 19–21, lørdage 13–17 eller efter aftale.

Tekst og foto: Arkiv & Ømuseum / Søren N. Skou

11


FEJØ IDRÆTSFORENING

Tennissæsonen starter og det er

tid til at melde sig på “banen”.

En sæson koster 200 kr. og du

modtager en nøgle og kan spille så

meget du orker.

GRUBLERIER FRA MØLLENAKKEN

Husbonden overlevede sin knæoperation

og er godt på vej med

optræningen. Nu kan han nøjes

med den ene krykke. Han er dog

glad for, at han ikke har flere knæ,

der skal opereres! Morfinen er lagt

på hylden, så han med god samvittighed

igen må køre bil.

Midt i marts deltog jeg i Møllelaugets

generalforsamling. Det foregik

i selve møllen, men vi fik mulighed

for at se det nye møllehus, der lige

nu indeholder et smukt selskabslokale

og efterhånden bliver udstyret

med køkken og handicaptoilet.

Under mødet blev der talt om donationer

til møllen og de spån, der

er opsat på bjælkerne, som er påført

de glade giveres navn. Vi fik

kaffe og dejlig lagkage og jeg ville

gerne købe et stykke med hjem til

husbonden. For sjov blev jeg spurgt

om, hvad jeg ville give for det og

det blev det dyreste stykke, husbonden

har sat tænder i – nemlig

1000 kr. Han var næsten ved at få

det i den gale hals! Men nu kommer

der også en spån op, hvor på der

står ”Møllenakken”.

Lige på denne årstid myldrer det

med generalforsamlinger og det er

MUSIKSKOLEN

Lolland Musikskole har koncertuge

i uge 19, hvor musikelever optræder

mange steder i kommunen.

Vi får i år besøg af en gruppe blæseelever

fra Østofte, og sammen

med musikelever fra Fejø afholder

vi koncert i Fejø Børne- og Kulturhus

i gymnastiksalen tirsdag d. 9.

maj kl. 10.00 (varighed ca. 45

minutter). Der er

gratis adgang.

Ønsker man bare en times tennis

kan man dette for 50 kr. Nøgler

udleveres og afleveres efter aftale

med Nicolai på Ro Naturcamp på

Herredsvej 9 B, tlf. 60170190.

Der kan betales med mobilepay på

nummeret.

For tidligere medlemmer: Husk at

forny dit medlemskab eller aflever

nøglen. En bortkommet nøgle koster

50 kr.

Bedste hilsner Nicolai

umuligt at deltage i alle. For mit

vedkommende 4-5 stykker.

Pensionistforeningen har afholdt

det sidste bankospil i denne sæson.

Jeg plejer ikke at deltage men var

med denne gang. Og så vandt jeg

minsandten flere gange. Da Jagtforeningen

havde deres store årlige

bankospil var jeg også heldig. Her

var skolens gymnastiksal fyldt godt

op – både med deltagere og gevinster.

I denne måned er der to konfirmandhold,

der har haft træf. Det

ene hold var med deltagere fra min

ældste, afdøde søns konfirmation.

Jeg hilste på én som blev kaldt Per

”fugleunge” og vi fik en hyggelig

snak henne ved kirken. Det andet

hold var nogle af dem, der var konfirmeret

sammen med husbonden.

Jeg var med som ”det tynde øl” til

spisning på Fejø Ny Kro. Jeg skal

love for, at snakken gik og der blev

udvekslet mange minder. Tænk at

være vokset op her på Fejø og mere

og mindre have kendt hinanden

hele livet. Det kan jeg næsten blive

misundelig over.

Venlig hilsen

Bente Bruun

Tilmelding til undervisning

Lolland Musikskole åbner nu for til

meldinger til sæsonen 2023/24.

På Fejø kan man gå til klaver- eller

guitarundervisning for begyndere

og let øvede på skolen hos underviser

Heidi Jensen tlf. 27949130.

Se mere om priser, sæsonlængde

mv. på lollandmusikskole.dk

12

Husholdningsforeningen holder

90 års fødselsdag

lørdag den 3. juni kl. 13.00.

Den dag vil vi gerne fejre, for i

år har vi nemlig rundet 90 år.

Det sker med festmiddag

og underholdning

i Fejø Børne- og Kulturhus

Pris pr. person kr. 250,-

Seneste tilmelding: 25. maj

Husk at medbringe service

Med venlig hilsen

Form. Bente Anthonsen

Husholdningsforeningen

Tlf: 23496930.

BÅDENE KOM I VANDET

Alle hjalp alle i Dybvig Havn, da bådene skulle i vandet. Foto: Anne-Grethe Laursen


FEJØ FITNESS OG SAMVÆR

Træningsbænken til vores nye multistation er nu stillet

op i lokalet. Og alt i alt vil der ikke komme nyt til lige

straks. Hvis I får brug for en instruktør, må I endelig

sige til. Så snart som muligt, vil der blive annonceret

nogle dage og tider på Facebook og på mailinglisten.

Den 14. marts afholdt vi generalforsamling. Bestyrelsen

består herefter af følgende:

Formand Bente Bruun Nielsen, næstformand Poul Pedersen,

kasserer Åse Hansen, bestyrelsesmedlemmer

Hanne Boe Jensen og Hannelore Andersen, samt 1.

suppl. Mette Morell og 2. suppl. Benna Andreasen.

Seneste nyt er, at der sidst på året vil blive indkaldt til

en ekstraordinær generalforsamling, idet foreningens

navn fremover ændres til FEJØ FITNESS. Den selskabelige

del ”Samværet” kommer fremover til som en

undergruppe at høre under Pensionistforeningen.

Til sidst inviterer vi til en forårsfest lørdag den 13. maj

kl. 12.30 på Fejø Ny Kro, hvor vi igen håber at se en

masse glade deltagere. Det vil senere blive annonceret

på mailing-listen og på Facebook, men notér det endelig

i kalenderen nu.

Venlig hilsen Bente Bruun

Fejø Frilandskvæg

og Gårdbutik

v/Hans Jørgen Larsen,

Slettervej 50, tlf. 3138 2892.

ALT I OKSEKØD SÆLGES

Åbent, når vi er på gården, men bedst

efter kl. 17 og i weekenden, evt. ring.

Tømrer

Søren Olsen

Storemosevej 109, Fejø

Mobil 26881553

Mail: Olsenmaj

@gmail.com

Jeg laver alle former for tømrer- og

snedkeropgaver, så kontakt mig

gerne for et tilbud.

13


14


Fejø-Fonden

Fonden er en almennyttig fond, og bestyrelsen er ulønnet.

Fonden kan bevilge økonomisk støtte til almennyttige formål

på Fejø.

Ansøgninger til fonden skal være skriftlige, begrundede og

med tilhørende dokumentation.

Frivilligt arbejde ses gerne som en del af en ansøgning til et

projekt.

Fondens midler stammer primært fra købmands-familien Jørgensen

(billedet) samt fra arv efter andre. Fonden kan modtage

arv og donationer, der går ubeskåret til formål på Fejø.

Bemærk: Ved arv uden livsarvinger kan fonden arve, uden at

andre arvinger forbigås.

Ansøgninger sendes til Fejø-Fonden, c/o Jan Lund-Jørgensen,

Klodskov Strandvej 4, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 30320274

Mail: ind-jan@live.dk

rhauto@4944.dk

15


Butik

COX ORANGE

Herredsvej 273, 4944 Fejø

Vi tilbyder bl. a. brugskunst, værtindegaver, ”antikke”

og nye varer, te, nyt tøj og velholdt genbrugstøj.

Åbningstider:

Tirsdag, onsdag og torsdag 10 - 14.30

Lørdage i ulige uger: 10 - 13

Vi modtager gerne pænt, rent, brugt tøj,

genbrugsmøbler og -ting.

Vi modtager kun kontanter som betaling.

Butikken ligger ca. 200 m øst for Letkøb.

Købmanden

Henrik og Nellie Hesselberg, Herredsvej 259

Telefon 5471 3047

Åbningstider: Mandag - torsdag 9.00-17.30

Fredag 9.00-19.00

Lørdag/søndag 8.00-13.00

NB! Middagslukket mandag-fredag kl. 12-14.

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!