14.12.2023 Views

Fejøblad nr 6 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sep/okt 2023 49. årgang - Nr. 6

Fejø Frugt og en masse frivillige fra Fejø

var vanen tro i Nyhavn først i september

for at sælge frugt. Vejret var super

og stemningen god.

Fotos: Anne-Grethe Laursen.

BLADET FOR FORENINGER OG INSTITUTIONER PÅ FEJØ


MEDLEMSKAB 2023

Som enkeltperson koster det 150 kr.

årligt at være medlem af Fejøforeningen.

For en husstand er prisen 200 kr.

Det inkluderer at få Fejøbladet tilsendt

pr. email, hvis du ikke bor på øen – eller

omdelt til din postkasse, hvis du har

fritidshus på Fejø. Vil du have Fejøbladet

tilsendt pr. post til en adresse

udenfor Fejø, koster det 200 kr. ekstra.

De eksisterende medlemmer opkræves

via Betalingsservice eller girokort.

Tilmeld Betalingsservice: fejoe.dk/bs

Nye medlemmer kan indbetale beløbet

til reg. 1551 konto 6308309. Angiv navn

og adresse plus din e-mail. Hvis du har

sommerhus/fritidshus på Fejø, vil vi

også gerne kende din anden adresse.

Du kan maile oplysningerne til

kassererfejoe@gmail.com

Fejøbladet udgives af Fejøforeningen og

leveres til alle helårshusstande på Fejø

samt til annoncørerne og Fejøforeningens

medlemmer og abonnenter.

Bladet

otte gange om

året et oplag på ca. 4

FÆLLESBLAD

for alle Fejøs foreninger

250 kr. plus moms pr.

1000 kr. plus moms pr.

Annonce-email: fejoeblad@gmail.com

: Vagn Kjær-Hansen

Korrektur: Gitte Søby

Fejøhallens Venner

Ved indsendelse af redaktionelt indhold

til Fejøbladet accepterer man som

bidragyder, at tekst og billeder må digitaliseres

til brug på nettet, samt i

udvalgte tilfælde også bringes på

fejoe.dk, medmindre man specifikt

frabeder sig det.

UDGIVELSER &

DEADLINES i 2023

Blad nr. Deadline Udkommer*

1 16. jan. 29. jan.

2 27. feb. 12. marts

3 17. april 30. april

4 5. juni 18. juni

5 24. juli 6. august

6 4. sept. 17. sept.

7 16. okt. 29. okt.

8 4. dec. 17. dec.

* Der tages forbehold for omdelingen

fra 1 til 3 dage efter udgivelsesdagen.

FEJØS FORENINGER

Det

Peter

Tlf. 52 94 20 05.

Fejø

Leder Søren

Tlf. 54 85 55 55

E-mail: smbmazanti@gmail.com

Fejø

Fmd. John Larsen

E-mail: johnlarsen@mail.tele.dk

Fejø Billard

Fmd. Brian Bang

Fmd.

Tlf. 21 65 31 43

Fejø Både- og

Fmd. Søren Skou

Tlf. 21 25 19 15

astride@mail.tele.dk

Fejø

Fmd. Hans Christian Nielsen

Tlf. 24 64 61 89

Fejø

Fmd.

Tlf. 21 65 31 43

Fejø Fitness & Samvær

Fmd. Bente Bruun Nielsen

Tlf. 54 71 31 78 / 22 90 08 79

E-mail: bentebruun@4944.dk

Fejø Fonden

Fmd. Jan Lund-Jørgensen

www.fejoe-fonden.dk

Tlf. 30 32 02 74

E-mail: ind-jan@live.dk

Fejø

Fmd. Søren Berthelsen

Tlf. 21 72 99 21

Fejø

Fmd. Bente Antonsen

Tlf. 23 49 69 30

Fejø

Fmd. Birgitte A. Pedersen

Tlf. 22 47 61 41

E-mail: fifpostkasse@gmail.com

Fejø

Fmd. Laust

Tlf. 3

Fejø

Formand: Christina Berkowitz

Tlf. 31 37 43 60

E-mail: fejosfestival@gmail.com

Fejø

Arkiv &

Arkivleder Søren N. Skou

Tlf. 23 23 19 72

Fejø –

Fmd. Steen

Tlf. 40 32 97 40

2

Fejø

Fejø Tekniske Museum

Vandværkets telefonnummer:

20 68 68 73 (der kan lægges besked)

Email: fejoevand@gmail.com

I akutte tilfælde kontakt:

Finn Iversen, formand, tlf. 31 24 05 96

Martin Norman, , tlf. 30 95 30 59

Fmd. Anne-Grethe Laursen

Tlf. 22 10 72 20

E-mail: fejoeforeningen@gmail.com

D om side

Fmd.

Tlf. 29 70

Fmd.

E-mail: l.

Foreningen til bevaring af

Fejø Bådværft i Dybvig Havn

Fmd. Niels Erik Sørensen

Tlf. 61 26 73 90

Værft og bedding, kontaktperson:

Preben ”Post” Tlf. 61 60 58 99

Fmd. Grum

Tlf. 41 14 85 28

E-mail: grums@mail.tele.dk

Fmd.

Tlf. 60 51 14 88

E-mail: soerlorentzen@gmail.com

Fmd. Erik Dahl

Tlf. 20 23 00 3

E-mail:

Kunstnerisk leder: Minna Raabo Larsen

Kasserer: Lone Hannecke

E-mail: jazzpaafejoe@gmail.com

Lokal repræsentant Else Dürr

Tlf. 60 10 80 23

E-mail: blommehaven1@outlook.dk


FEJØFORENINGENS BESTYRELSE

Formand: Anne-Grethe

Laursen, Hjortemosevej,

gammelkjaer@gmail.com -

22 10 72 20

Næstformand: Finn Iversen,

Herredsvej,

ivi@mail.dk

Kasserer: Vagn Kjær-

Hansen, Herredsvej,

kassererfejoe@gmail.com

Sekretær: Gitte Søby, Skaløvej,

birgitte.soeby@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Torben

Løvenstein, Herredsvej, tl@loevensteinvin.dk

Bestyrelsesmedlem: Lene Højer, Herredsvej,

lenehojer@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem: Marie Raunkjær,

Herredsvej, marie@ro-naturcamp.dk

Suppleanter: Lene Pia Madsen, Herredsvej,

lenemadsen@gmail.com og Mette Morell,

Skaløvej, mettemorell53@gmail.com

Kontaktpersoner for aktuelle områder:

Turisme: Marie og Lene Pia.

Bosætning: Lene og Gitte.

Færge og fartplan: Anne-Grethe, Torben og Vagn.

Sociale arrangementer: Lene, Sonja Sæmundsen og

Torben.

Medier og Fejøbladet: Vagn og Marie.

Ældreforhold: Lene og Mette.

Fejø er fin: Lene.

Ø-repræsentant (danske småøer): Anne-Grethe

og Kirsten Sydendal.

Øvrige aktiviteter: Kontakt bestyrelsen på

fejoeforeningen@gmail.com

Revisorer: Jan Norman Petersen

og Annette Wallin

Ø-kontaktudvalg:

Finn Iversen, Torben Løvenstein

og Christina Berkowitz

LÆGEN PÅ FEJØ

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forsiden

2

3

4

5

Pæreskuden i Nyhavn

Fejøs Foreninger

og Fejøbladet i 2023

Fejøforeningen,

lægerne og bussen

Nyt fra Fejøforeningen, Færgerne,

Skovbingo og banko

Kalender, Ældresagen,

Jagtforeningen og Fitness

6 Idrætsforeningens vinterprogram

7 Jernbryllup og Fejø Mølle

8-9 Kirkesiderne

10

Fejø Kattehjælp og

Pindsvine-plejeren

11 Fejø Lokalhistoriske Arkiv

12

SFO-hygge, Grublerier og

Koncert med Erik Grip

13-16 Annoncer

Fejø Frugt

var med til

at fejre Jonas

Vingegaard

i

Glyngøre.

Laust sponserede

et

stort parti

æblemost

til festlighederne.

Foto:

Lene Højer.

Lægekonsultation kun efter forudgående aftale.

Aftale træffes på telefon

mandag-fredag kl. 8-9 på

tlf. 54 71 31 25

Ved akut behov for lægehjælp udenfor klinikkens

åbningstid (kl. 16-08 samt i weekender og på

helligdage) skal man ringe til Region Sjællands

Lægevagt på tlf. 18 18

Hvis lægevagten vurderer, at du har brug for

at blive tilset af en læge, vil de give øens

læge eller vikar besked.

Ved livstruende sygdom eller ulykke: Ring 1 1 2

FEJØBUSSEN

BUSSEN ER GRATIS -

ALLE TURE SKAL BESTILLES PÅ

Tlf. 30 54 49 40

http://fejoe.dk/hverdag/indkoeb/

3


NYT FRA FEJØFORENINGEN

Fremtidens Færger

Kære alle

Når I læser dette har der været flere

borgermøder her på øen om det

nye færgeforslag fra kommunen,

og det har også været behandlet i

kommunens økonomiudvalg. Så er

det kun byrådet, der som kan forbedre

beslutningen til fordel for

færgetrafikken til kommunens 3

småøer.

Rigtig mange har været aktive omkring

færgebesparelserne, og stor

tak for det. Vi er i Fejøforeningens

bestyrelse sikre på at de mange

henvendelser, opråb og debatindlæg

fra Fejø har gjort en forskel.

Kommunens reviderede forslag

imødekom Fejø på en række områder.

Vi slap for Christines tossede

middagspause, vi fik morgenfærgerne

tilbage, og der blev ikke skåret

i hvor meget Christine skal sejle

til og fra Fejø. Motorbåden i ydertimerne

er droppet. Det er vi glade

for.

Pendlernes aftenfærge

Den sene

aftenfærge

hjem til Fejø

fik vi ikke,

selv om den i

gennemsnit

benyttes af 3

personer

hver dag.

Samme problem

rammer

Femø og

Askø. Vi har

svært ved at

se det fornuftige

i at

dem som har

aftenarbejde

ikke kan komme hjem til øen efter

arbejdstid. Desuden generer det

dem som kommer sent hjem fra

aftenaktiviteter på Lolland-Falster

eller andre steder.

Det rammer også

alle tre øer at kommunen

fastholder at

afskaffe afløserfærgen, som ellers

garderede os mod særplan ved

dokophold og hvis der sker længerevarende

nedbrud på en færge.

Femø og Askø mister desuden flere

afgange i dagtimerne, og det er de

selvfølgelig ikke tilfredse med.

Grønne færger skal støttes

Indkøbet af en ny elfærge er delvist

sat på hold af kommunen. Det er

positivt, fordi det giver tid til at arbejde

for en medfinansiering fra

Folketinget, EU eller måske private

fonde. Der har været mange kontakter

til Folketinget og andre for

at få løftet indkøb af grønne færger

ud af kommunen, og det arbejde vil

bestyrelsen fortsætte sammen

med blandt andet Ø-sammenslutningen.

Hvis der er nogen som kan bidrage

med viden om grøn omstilling, ansøgning

om eu-midler og lignende,

hører vi gerne fra jer.

I den kommende tid skal Ø-

kontaktudvalgets fartplansudvalg

arbejde med detaljer i fartplanerne,

og det vil bestyrelsen naturligvis

deltage konstruktivt i.

Fejøforeningens bestyrelse

SKOVBINGO

Søndag d. 13/8 havde vi premiere på Skovbingo i

Præstelunden. Det var der flere, der benyttede sig af

i det gode vejr. Flere aldre - fra 5 til 87 - deltog og gik

rundt i vores fine skov og krydsede numre af.

Alle var glade, ikke mindst de der vandt.

Efter turen rundt var der gratis kaffe, te, saft og ikke

mindst hjemmebag som bonus.

Bestemt et arrangement der tåler at blive gentaget -

og måske er der også andre tiltag - hvem ved!

Nu starter banko op igen på skolen første tirsdag i

hver måned - første gang tirsdag d. 5/9.

Bingo Banko hilsner fra

Fejø Pensionistforening

4


KALENDER

Måned Dato Tid Hvad Hvor Blad Side

September 17 12.30 Fitness & Samvær Høstfest Fejø Ny Kro 5 10

September 19 19 Jagtforeningens generalforsamling Jagthytten 5 12

September 22 10 Dukketeater Præstegården 6 9

September 23 17.30 Fællesspisning Skolen - -

September 30 9 Lerdueskydning for alle Brigetvej 22 6 5

Oktober 3 9-19 Udflugt til Vordingborg, Ældresagen Bus Kragenæs 6 5

Oktober 3 13 Pensionistforeningens Bankospil Skolen 6 4

Oktober 14 10-16 Æblets Dag Dybvig Havn - -

Oktober 28 16-18 Koncert med Erik Grip Skolen 5 5

Oktober 29 12.30 Husholdningsforeningens 90 års fest Skolen 5 12

Husk også, at du altid kan tjekke kalenderen på fejoe.dk - du finder den under menupunktet ”Aktiviteter”

FEJØ JAGTFORENING

Jagtforeningen afholder

Ældresagen Ravnsborg-Højreby

Karriere og religion

Onsdag 20. september kl. 17.00-19.00

Birket Kulturhus, Bandholmvej 99, Birket.

Sognepræst Beth Marie Larsen Hagemann,

Birket-Femø Pastorat i Lolland-Falster Stift, vil

fortælle om hendes vej til præstejobbet som gik

via personaleledelse, selvstændigt udviklingsfirma

og undervisning i udvikling. Til arrangementet

bydes der på kaffe/te og lagkage.

Pris: 30 kr. Betaling til Danske Bank 3001-13608105

eller MobilePay 610553 med bemærkning ”Beth”.

Tilmelding til Ulla Puck, mail ulpuck@gmail.com

eller tlf. 60153718

Bustur til Danmarks Borgcenter i Vordingborg

Tirsdag den 3. oktober 2023

Busopsamling kl. 9.25 i Kragenæs, kl. 9.35 ved Kulturhuset

i Birket og kl. 10.00 ved Søllested biograf.

Pris for hele arrangementet er kun 225 kr. som inkluderer

bus, rundvisning, udstillingerne samt frokost.

På hjemturen runder vi besøgscentret ved den nye

Storstrømsbro. Forventet hjemkomst cirka kl. 18.00.

Betaling ved tilmelding: MobilePay 610553

eller Danske Bank 3001-13608105

Tilmelding: Else Dürr på telefon 60108023

eller mail blommehaven1@outlook.dk

Der er begrænset antal pladser, så

først til mølle-princippet gælder.

Lerdueskydning lørdag d.

30. september fra kl. 9.00

på Niels Glieses gård,

Brigetvej 22.

For alle – altså også

ikke medlemmer.

En god mulighed for at få

pudset formen af inden jagtsæsonen.

P.B.V. Laust Spandet Jensen

FEJØ FITNESS & SAMVÆR

Der er flere nyheder i ”fitness”, men da det stadigvæk

er i støbeskeen, løftes sløret herfor først

senere.

I næste blad vil der blive annonceret en ekstraordinær

generalforsamling med henblik på at skille

samværsdelen fra fitness. Det selskabelige vil

herefter foregå i Pensionistforeningens regi.

Til kommende brugere orienteres om, at det koster

125 kr. pr. måned for at bruge vores meget

veludstyrede træningslokale på skolen. Beløbet

indbetales til konto nr. 6520-0004158244 eller

kontant til Åse Hansen, Kirkevej 28, eller undertegnede,

Storemosevej 94. Så snart betaling er

modtaget udleveres en adgangskode.

Venlig hilsen Bente Bruun

Tlf. 22 90 08 79 (mail: bentebruun@4944.dk)

5


FEJØ IDRÆTSFORENING

Vinterprogram

sæson 2023-2024

FIF opdaterer info om foreningens

aktiviteter på hjemmesiden

fejoe.dk / fritid / foreninger / FIF

Holdene starter i uge 37 fra mandag

d. 11. september – medmindre

der står noget andet ud for holdet.

Du møder bare frisk op og prøver

om holdet er noget for dig.

Kom, vær med og ha’ det sjovt!!

Tirsdage

Kl. 16.30 – 17.30 Linedance -

begynderhold i gymnastiksalen

Linedance er sjov motion hvor alle

kan være med ung som gammel og

alle køn, du danser alene men sammen

med andre og har det sjovt.

Vi danser mest til country musik.

Her danser vi lette danse.

Kl. 17.45 – 19.00 Linedance -

let øvede i gymnastiksalen

Her er det en fordel at have danset

før, der er lidt flere udfordringer og

det går lidt hurtigere.

Træner Pia Andersen mobil: 2424

4091

Holdene starter tirsdag d. 27. september.

Pris 450 kr. for september-marts.

Tirsdage kl. 18.30 – 20.00

Indendørs fodbold i Fejø Hallen

Søndage kl. 16.30 - 18.30

Indendørs fodbold i Fejø Hallen

”Fejø FC” er samlingssted for hyggefodbold

på Fejø for alle +16 år.

Vi spiller for at ha’ det sjovt og for

at få rørt os.

Hvis vejret og banen tillader det

spiller vi gerne ude – så medbring

tøj og fodtøj efter vejret.

Det er ikke sikkert vi spiller hver

søndag – tjek derfor fb på Fejø FC

for info.

Fejø FC is where we are playing

soccer on Fejø. Everybody older

than 16 years can join us. We like to

play and we like to move our bodies.

If the weather is good and the

soccer field is nice we may play

outdoor. We may not play every

sunday, so please look at facebook

on “Fejø FC”.

Træner Eddi Taracki mobil: 50 28

38 44

Pris 450 kr. for september-marts.

Onsdage

Kl. 10.15 – 11.15 Mixmotion 60+

i gymnastiksalen

Vi begynder med diverse strækøvelser

og derefter arbejdes alle

kroppens muskler grundigt igennem

på flere måder og i varierende

tempo til god musik.

Vi træner balance- og laver svingøvelser,

styrketræning

med vægte og elastikker,

forskellige rytmiske

bevægelser og får pulsen

op nogle gange i

løbet af timen. Vi slutter

med udstrækning og

afspænding.

Gymnastikken gir os

mulighed for at udvikle

og holde kroppen vedlige

og få det bedre uge for

uge. Kom og vær' med - også

selvom du ikke er fyldt 60. Vel

mødt! Husk liggeunderlag samt

drikkedunk og godt humør.

Mixmotion 60+ starter onsdag den

4. oktober.

Træner Gitte Søby mobil 2321 7492

Pris 250 kr. for oktober-december.

Torsdage

Kl. 17.00 - 18.00 Floorball

i Fejø Hallen

Vi spiller floorball fordi vi synes det

er sjovt og for at få sved på panden.

Det kan gå vildt for sig, og det

er vist det, vi godt ka’ li’. Man skal

være mindst 15 år for at være med.

We play floorball because we think

it is fun and we like to move our

bodies. We may play wild and crazy,

but we like it. You have to be at

least 15 years to join us.

Trænere Teit Norman mobil: 3095

5510, Ea Nielsson mobil 3082 7713

Unge under 18 år betaler 250 kr. og

voksne 450 kr. for sæsonen fra september-marts.

Kl.16.00 – 16.45 Leg og ballade

i gymnastiksalen

For børn 4-8 år.

Børnene hentes i Børnehuset og vi

går i gymnastiksalen sammen. Børnene

skal hentes i skolens aula. Vi

fortsætter med gamle og nye lege,

som vi håber, I vil være med til.

En fyldt drikkedunk og bløde indendørssko

vil være godt.

Leg & Ballade starter torsdag den 5.

6

oktober og slutter d. 14. december

Instruktører: Mie Michel & Emma

Jacobsen. Kontaktperson: Birgitte

2247 6141

Pris 125 kr. for oktober-december.

Kl. 18.00 – 19.30 Linedance

i gymnastiksalen

Vi danser for det meste til countrymusik.

Vi får rørt hele kroppen og

har det sjovt. For at

kunne være med, skal

man have danset før,

så man kan danse de

fleste grundtrin. Husk

dansesko/støvler og

vand. Vi starter torsdag

d. 7. september. Hele

holdet glæder sig til at

se nogle nye dansere.

Instruktør Bente Skou

mobil: 5122 0280

Pris 450 kr. for september-marts.

Lørdage

Volleyball

Der er mulighed for at spille volleyball

lørdage fra kl. 17-19.

Vi spiller med udgangspunkt i de

personer der møder op på dagen,

vi spiller ca. 1½ time. Det er ikke

sikkert vi spiller hver lørdag – tjek

derfor fb på Fejø Idrætsforening for

info.

It is possible to play volleyball Saturdays

17-19 o’clock. The game will

depend on how advanced the players

who comes on the day are. We

will play approximately 1½ hour.

We may not play every Saturday,

so please check facebook on Fejø

Idrætsforening for more information.

Tovholder Piotr Jagiela mobil 50 24

64 77

Pris 20 kr./ gang.

Muligt alle ugens dage…

Badminton, tennis og bordtennis

for voksne – uden træner

Der kan spilles badminton, tennis

og bordtennis i Fejø Hallen.

Book en fast spilletid på fifpostkasse@gmail.com

– bookning fra mandag

i uge 37, efter først til mølle

princippet.

For vinterperioden: 11/9 – 1/4

Pris 300 kr. pr. person.

Spiller man 2 gange hver uge er

kontingentet 2 x 300 kr.


FIF … fortsat

Brug Fejø Hallen

noget mere

Alle kan leje Fejø Hallen til

sports- og legeaktiviteter eks.

til fødselsdage eller familiebesøg.

Prisen for at leje hallen er 100

kr./time. Kontakt os på

fifpostkasse@gmail.com

JERNBRYLLUP PÅ FEJØ

Jernbryllup

Søndag den 9. august 1953

blev Ruth Lillian og Jens

Grand Skou gift i Fejø Kirke.

70 år efter kunne det lykkelige

brudepar nu fejre deres jernbryllup

på Skovvej.

De modtog deres mange gæster

under en æresport af

laurbærgrene og lyserøde roser,

opsat af deres tre børn

Søren, Poul og Karina.

Foto: H. C. Nielsen

Hos Fejø

Idrætsforening

kan du også leje

borde og stole

til et arrangement

eller en

trailer til transport

af ting –

kontakt os på

den nævnte mailadresse.

FEJØ MØLLE

Tak for en fantastisk sommersæson

på Fejø Mølle

Med solen, der så småt begynder

at sænke sig og sensommerens

milde brise, vil vi gerne sige tusind

tak for den dejlige sommersæson,

vi har haft på Fejø Mølle.

Først og fremmest tak til vores

skønne besøgende. Jeres støtte og

nysgerrighed er en stor del af drivkraften

bag vores arbejde med at

bevare og dele Fejø Mølles kulturarv.

Vi har haft fornøjelsen af at byde

folk fra nær og fjern velkommen.

Især i juli måned oplevede vi stort

rykind i åbningstiden, og i august

har møllen taget imod besøg af

flere større selskaber, som har beundret

møllen og dens omgivelser,

mens kaffe og lagkage

er blevet nydt på græsplænen.

Derfor skal der også rettes en

hjertelig tak til vores frivillige

møllepiger. Uden jeres utrættelige

arbejde ville vores gæster

ikke have haft den samme

unikke oplevelse. Og en

særlig tak til Birthe Rasmussen

som stadig dedikeret har

stor andel i frembringelsen af

de berømte lagkager til møllens

café, stærkt suppleret af

Marianne Hertling.

Reparationsarbejdet på møllehat

og krøjebjælke er nu

afsluttet. Det har været en

omfattende og kostbar omgang,

som møllebygger Michael

og hans hjælpere har

7

FIFs bestyrelse og suppleanter er:

Mikkel Hansen, Anne Komind,

Jeanette Holm, Niels Chr. Nøhr Andersen,

Gitte Søby, Lene

Hindsbo, Ditte Mortensen og

Birgitte A. Pedersen.

udført til perfektion. Det sidste malearbejde

færdiggøres næste år,

hvor hele møllekroppen skal males.

Derfor skal den sidste tak i denne

omgang lyde til alle bidragsydere

og frivillige hjælpere. Tak for al den

hjælp, I har ydet både økonomisk

og med jeres arbejdsindsats til

stort og småt. Det seneste spån er

kommet op - tak til Kim fra Skaløvej.

Vi er naturligvis klar igen på Æblets

Dag, hvor vi åbner Møllen det meste

af dagen og byder indenfor til

kaffe, møllelagkage og de lækreste

æblekager.

På gensyn,

Fejø Møllelaug, Charlotte Berner


Kirke og Fejø i billeder —

Mange kom til vores høstgudstjeneste, hvor kirken som

sædvanlig var smukt pyntet af Hanne Humble. Jørgen

havde bagt den berømte kringle, Heidi sad ved orglet og

Poul sang for til vores traditionelle høstsalmer.

- og endnu et brudepar blev viet i kirken.

Kirkekontakter:

Sognepræst Dorte Mikuta,

Tlf. 28515047

Mail: domi@km.dk

Sikker henvendelse: fejoe.sogn@km.dk

Fast fridag: Fredag

Menighedsråd og medarbejdere:

Formand Charlotte Skou, Tlf. 29 84 98 02

Kass. og næstformand Nini Sloth Larsen,

Tlf. 21 44 71 52

Kirkeværge Erling Søby Tlf. 25 63 41 41

8

Kontaktperson for medarb. Pernille Vejbo

Medlem Jørgen Bruun Nielsen

Graver Hanne Humble Tlf. 21 18 50 70

Gravermedhjælper Jesper Juul Andersen

Organist Heidi Jensen

Kirkesanger Poul Vejbo

Mail til menighedsrådet: 7667@sogn.dk

I præstens ferie kan man kontakte: Beth Marie Hagemann:

mobil: 20631240 mail: bemla@km.dk

eller Kasper Høyer: mobil: 54939345

mail: kmh@km.dk


Kirkesiderne

Gudstjenester og arrangementer

September og oktober 2023

Kom til menighedsmøde

i præstegården, 4. oktober kl. 18

Menighedsrådsformanden aflægger

beretning, og præsten laver

den spirituelle suppe.

Mødet varer cirka en time, og

derefter serveres suppen. Kom

med ønsker og idéer til kirkens fremtidige aktiviteter,

eller kom bare til hyggeligt samvær.

Konfirmander og præsten til Charlottenborg

Inspi-

Ration

Gudstjeneste

17. september kl. 14, - v. Kasper Høyer

Dukketeater

22. september kl. 10, v. Heidi og Astrid

- mere information på mailingliste og facebook.

Dåbsgudstjeneste

23. september kl. 11, v. Dorte Mikuta

Gudstjeneste

24. september kl. 19, v. Dorte Mikuta

Konfirmander

er i gang.

Vi er på studietur

til Charlottenborg.

- til

gudstjenesten!

Menighedsrådsmøde

26. september kl. 19, i præstegården,

Menighedsmøde

4. oktober kl. 18-21, i præstegården

-med efterfølgende servering af suppe.

Gudstjeneste

8. oktober kl. 10.30, v. Dorte Mikuta

Gudstjeneste

22. oktober kl. 10.30, v. Dorte Mikuta

Kirken er åben mandag til torsdag

kl.10-15. I sommerhalvåret også fredagsøndag.

Man er velkommen til at tænde lys i

lysgloben og sidde i stilhed i kirken.

Bus til gudstjenester

Kirkekørsel til gudstjenester

har været en succes!

Og derfor fortsætter vi med

at tilbyde kirkekørsel.

På følgende dage kan man

blive hentet og bragt til

kirke: (max 8 personer i

bussen).

D. 22. oktober kl. 10.30

Fortsættelse følger………..

D. 5. november kl. 19.00 (Allehelgen)

D. 17. december kl. 10.30

Tilmelding til kørsel til Charlotte Skou,

tlf. 29849802 - senest dagen før.

9


HJÆLP DYRENE

Fejø Kattehjælp

Kære alle

Vi er nogle stykker, som har startet

en hjælpegruppe til vildkattene på

Fejø.

Hjælpen fungerer sådan:

Efter info fra øboerne om vildkatte

opholdssteder, sætter vi fælder op

dagen før aftale hos dyrlægen. Kattene

må kun opholde sig i fælderne

i begrænset tid.

Pt. har vi aftaler hos dyrlægen på

mandage. Hos dyrlægen får kattene

det helt store sundhedstjek, bliver

neutraliseret, vaccineret mod

kattesyge, katteinfluenza og tjek

om leukæmi, plus øretatovering.

Er katten syg, bliver den aflivet.

Senere samme dag når katten er på

øen igen, skal den opholde sig i et

hundebur, hvor der er plads til

mad/vand, kattebakke og hule.

Hankatte skal observeres i et døgn

efter tur hos dyrlægen og hunkatte

i tre døgn.

Vi samarbejder med SOS Kattehjælp.

Derigennem kan vi få ordnet

kattene hos dyrlægen til en fantastisk

lav pris.

Vi har en konto hos SOS Kattehjælp,

hvor mange hjælpsomme

øboere har doneret penge. De penge

som bliver indbetalt her, går

udelukkende til dyrlægeregninger.

Andre har doneret transportkasser,

kattegrus og kattemad.

Stor tak, alt hjælper.

Da hjælpegruppen ikke ønsker at

danne en forening, håber vi at en/

flere af de mange foreninger på

øen vil hjælpe med at fremskaffe

indsamlingsbøtter, evt. støtte med

et beløb.

Der bliver brugt mange timer på

kørsel og pasning af kattene efter

neutralisering, som fortsat gøres

gratis. Så

det ville

være rimeligt

at

kunne

betale de

frivillige til

udgifterne

benzin,

kattemad

og kattegrus.

Ønsker

man at støtte finansielt, kan det

gøres ved at indbetale på mobilepay

48825 eller på reg. nr. 6520

konto nr. 0002681241.

Husk at skrive FEJØ KATTE, både

ved kontooverførsel og ved mobilepay,

ellers går pengene til katte

uden for øen.

Vi har en Facebook gruppe som

hedder Hjemløse katte på Fejø. Her

kan man skrive oplysninger om

vildkatte opholdssteder.

Ved fælles hjælp er alting lettere.

Kærlig hilsen

Kristina, Niki, Jane, Hanne, Sue og

Inger.

En lille historie fra pindsvine-plejeren

I foråret besluttede jeg at springe ud som pindsvineplejer

i Pindsvinevennernes regi. Det er der en helt enkel

grund til, og det er, at der er krav om isolation af ø-

pindsvin pga. smittefare. De skal kunne isoleres, inden

de kommer over på den anden side i en plejestation.

Da jeg blev

godkendt, gjorde

jeg via alle

mulige forskellige

kanaler opmærksom

det, men gennem

samtaler

med vores ældre

øboer kom

jeg i tanker om,

at jeg manglede

Fejøbladet!

Først vil jeg starte med at sige tusind tak for opbakningen

og de mange dejlige historier jeg fik fortalt, og

den glæde, jeg fornemmer, at øboerne har af pindsvin.

10

Den dejligste historie herfra er nok de tre 2 uger gamle

unger, jeg fik ind. De blev fundet i dagtimerne af familiebesøgende,

der var på vej til stranden ad Brigetvej.

De handlede hurtigt og alle tre pindsvin opførte sig

eksemplarisk - de var nemme at forsørge og tog straks

imod modermælkserstatning. Blot en måned efter var

de kommet op på omtrent 500 gram og blev sluppet

ud i det fri.

Og til sidst for

god ordens

skyld:

Vagttelefonen

30141665,

og mit nummer

23904800

Igen, tusind tak

til alle dem der

har henvendt

sig til mig.

Niki

(Storemosevej

5)


Fejø lokalhistoriske Arkiv & Ømuseum

Herredsvej 190, kælderen, 4944 Fejø

Arkivleder Søren N. Skou, tlf. 23 23 19 72

Formand John Larsen, tlf. 54 72 23 20

www.fejoelokalarkiv.dk

E-post: fejoearkiv@gmail.com

Indleveringer til Arkiv & Ømuseum:

Jørgen Andersen – Div. materiale om pæreskudesejlads,

20 år. Fejø Tidende årg. 1993 + 1994.

Eva Schou-Nielsen – Hendes farmors skriftlige erindringer

fra sin barndom på Fejø, 1890 til 1915. Hendes

navn er Dagmar Pedersen Schou.

Arkiv & Ømuseum takker for de indleverede genstande.

Historisk cykeltur 2023:

Fejø Idrætsforening (FIF) og Arkiv & Ømuseum har i

sommer afholdt 3 cykelture rundt på Fejø. Vi bringer

her et resume fra turene.

På 1. tur besøgte vi Østerby med start fra Fejø Børneog

Kulturhus, derfra gik turen til Dybvig. På turen hørte

vi om slagterier, købmænd og frugtavler.

På billedet ses vi ved Dalmosevej. Herfra gik turen til

havnen, hvor vi hørte om købmanden der er grundlaget

for Fejø-Fonden. Samt havnens udvikling siden

1920.

På billedet holdt vi på Østerbys centrum, Bagermosen.

Vi hørte om den gamle skole og pogeskolen. Bagerens

historie blev også fortalt, også da han fik uventet

besøg af Kong Christian den X, i år 1939. Vi cyklede

videre til havnen og fik fortalt om havnens udvikling

igennem årene.

På tur 2 besøgte vi Vesterby hvor vi hørte om manufakturhandler

og købmænd ved Kagevigvej. Herfra

videre til hjørnet ved Dalmosevej. Her fortaltes om

Stubmøllen, bageren og smeden der også var amatørarkæolog.

Vi fik også historien om købmand Olsen der

også fik post og telegraf.

Der blev også nævnt lidt om de andre huse der også

har haft post eller telegraf.

På tur 3 kørte vi rundt på Storemosevej og hørte om

præstegården som husede Fejøs første posthus i 1815.

Branden i 1836 blev også nævnt, samt udstykning af

jorden herfra i 1934. Herfra gik turen til kirkegården

hvor vi hørte om oprettelse

af annexkirkegården

og lidt om

kirken set udefra.

Turen fortsatte til

Storemose hvor der

fortaltes om det store

afvandingsprojekt.

Turen sluttede ved

Fejøs højeste punkt

18m over havoverfladen.

Her hørte vi om

branden på de 2 store

gårde, hvorefter

den ene blev udstykket.

FIF og Arkiv & Ømuseum

takker alle der

deltog på turene.

Tekst og foto: Arkiv & Ømuseum / Søren N. Skou

11


Når SFO-børnene hygger sig.

Foto: Bielle Teglbjærg

Husk: Husholdningsforeningen

holder 90 års fødselsdag

søndag d.29.10.2023 kl.12.30 i

Børne- og Kulturhuset.

Vi glæder os til at byde så

mange som muligt velkomne

til et brag af en fest med god

mad og underholdning.

På dejligt gensyn!

Med venlig hilsen

Form. Bente Anthonsen

Husholdningsforeningen

Tlf: 23496930.

GRUBLERIER FRA MØLLENAKKEN

I skrivende stund har jeg sammen med mine musikalske

venner Heidi, John og Per haft travlt med at tilrettelægge

og øve vores sangrepertoire til høstfesten

den 17. september. Vi bestræber os altid på at finde

sange relateret til årstiden, men også andre viser og

schlagere sniger sig ind. At synge er det bedste, jeg

ved og heldigvis deler mange min begejstring. Desværre

vil der fremover ske det triste, at vi mister vores

pianist, idet Heidi flytter til andre græsgange. Mit håb

er nu, om der skulle være en anden på øen, der kunne

få lyst til at være med.

Fra første færd har jeg været med hvert år inde ved

Pæreskuden i Nyhavn med undtagelse af en enkelt

gang. Men i år har jeg måttet opgive at komme derind

og det har jeg været ked af. Det har altid været sjovt at

deltage og kan varmt anbefales.

Jeg kan også anbefale deltagelse i Pensionistforeningens

nye tiltag ”Skovbingo” næste gang det finder

sted. Vi skulle gå næsten 3 km rundt i Præstelunden

(på Storemosevej) og undervejs finde numre til vores

bingoplader. Da så jeg virkelig, hvor stor og flot skoven

er blevet og jeg ved, at vi især kan takke en enkelt

ihærdig person for, at træerne ikke er blevet kvalt af

brombærplanter.

Tænk, at vi bor et sted, hvor der sker så meget og er så

mange tilbud på oplevelser af enhver art og i overkommelig

afstand. Det er jeg virkelig taknemmelig for.

Som nu f.eks. koncerten med Adrian og Meredith i

august måned. Det var en skøn aften!

Venlig hilsen

Bente Bruun

FEJØ KAMMERMUSIKFORENING

”Velkommen i den grønne lund” og

”Jeg kan bedst med åbne vidder”.

Hvem kender ikke Erik Grip og

hans mange danske sange,

hans bløde røst og

sprøde guitar?

Nu har alle chancen

for at se

ham og høre

ham i Fejø

Børne–

og

Kulturhus

lørdag den

28. oktober kl.

16. Han optræder

solo, og billetterne

koster 150 kr.

Vi åbner baren en

times tid før

koncerten med

øl, vin, vand,

kaffe og

kage.

Billetterne

finder du på

fejoesfestival.dk

eller festivalens

Facebook-side.

Erik Grip er født i Nykøbing

Falster i 1947 og har i sit lange liv

som musiker sat et meget tydeligt

præg på dansk folkemusik og sang.

Vi glæder os til at se og høre ham

på Fejø.

12


Her har Fejøbladet plads til din

annonce.

Pris 1.000 kr. + moms

for kalenderåret.

Størrelse 6,3 x 8,7 cm

(som denne boks)

Kontakt fejoeblad@gmail.com

Fejø Frilandskvæg

og Gårdbutik

v/Hans Jørgen Larsen,

Slettervej 50, tlf. 3138 2892.

ALT I OKSEKØD SÆLGES

Åbent, når vi er på gården, men bedst

efter kl. 17 og i weekenden, evt. ring.

Tømrer

Søren Olsen

Storemosevej 109, Fejø

Mobil 26881553

Mail: Olsenmaj

@gmail.com

Jeg laver alle former for tømrer- og

snedkeropgaver, så kontakt mig

gerne for et tilbud.

13


14


Fejø-Fonden

Fonden er en almennyttig fond, og bestyrelsen er ulønnet. Fonden

kan bevilge økonomisk støtte til almennyttige formål på

Fejø.

Ansøgninger til fonden skal være skriftlige, begrundede og med

tilhørende dokumentation.

Frivilligt arbejde ses gerne som en del af en ansøgning til et

projekt.

Fondens midler stammer primært fra købmands-familien Jørgensen

(billedet) samt fra arv efter andre. Fonden kan modtage

arv og donationer, der går ubeskåret til formål på Fejø.

Bemærk: Ved arv uden livsarvinger kan fonden arve, uden at

andre arvinger forbigås.

Ansøgninger sendes til Fejø-Fonden, c/o Jan Lund-Jørgensen,

Klodskov Strandvej 4, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 30320274

Mail: ind-jan@live.dk

rhauto@4944.dk

15


Butik

COX ORANGE

Herredsvej 273, 4944 Fejø

Vi tilbyder bl. a. brugskunst, værtindegaver, ”antikke”

og nye varer, te, nyt tøj og velholdt genbrugstøj.

Åbningstider:

Tirsdag, onsdag og torsdag 10 - 14.30

Lørdage i ulige uger: 10 - 13

Vi modtager efter aftale pænt, rent, brugt tøj,

genbrugsmøbler og -ting.

Vi modtager betaling på MobilePay og kontant.

Butikken ligger ca. 200 m øst for Letkøb.

Købmanden Henrik og Nellie Hesselberg

Herredsvej 259 Telefon 5471 3047

Åbningstider Mandag - torsdag 9.00-17.30

Før 3/7 og Fredag 9.00-19.00

efter 6/8: Lørdag/søndag 8.00-13.00

NB! Middagslukket mandag-fredag kl. 12-14.

Åbningstider sommer: Fra 3/7 og til 6/8 holder

vi åbent fra 8.00 til 19.00 - hele dagen, alle dage.

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!