21.10.2023 Views

Fejøblad nr 5 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aug/sep 2023 49. årgang - Nr. 5

Fejøs Festival 2023 er forbi.

Musikerne har forladt Fejø,

men glæden over de mange

gode koncerter og optrin er

her stadig, og musikken klinger

fortsat i ørerne når vi lytter

godt efter.

Carl Nielsens breve, koncert

med strik og drik, festkoncert,

malekoncert og ikke mindst

den afsluttende koncert i kirkens

gode akustik er her på

forsiden fanget i glimt af vores

dygtige fotograf H.C. Nielsen.

Der er flere billeder og mere

om festivalens mange arrangementer

på bladets side 7.

BLADET FOR FORENINGER OG INSTITUTIONER PÅ FEJØ


MEDLEMSKAB 2023

Som enkeltperson koster det 150 kr.

årligt at være medlem af Fejøforeningen.

For en husstand er prisen 200 kr.

Det inkluderer at få Fejøbladet tilsendt

pr. email, hvis du ikke bor på øen – eller

omdelt til din postkasse, hvis du har

fritidshus på Fejø. Vil du have Fejøbladet

tilsendt pr. post til en adresse

udenfor Fejø, koster det 200 kr. ekstra.

De eksisterende medlemmer opkræves

via Betalingsservice eller girokort.

Tilmeld Betalingsservice: fejoe.dk/bs

Nye medlemmer kan indbetale beløbet

til reg. 1551 konto 6308309. Angiv navn

og adresse plus din e-mail. Hvis du har

sommerhus/fritidshus på Fejø, vil vi

også gerne kende din anden adresse.

Du kan maile oplysningerne til

kassererfejoe@gmail.com

Fejøbladet udgives af Fejøforeningen og

leveres til alle helårshusstande på Fejø

samt til annoncørerne og Fejøforeningens

medlemmer og abonnenter.

Bladet

otte gange om

året et oplag på ca. 4

FÆLLESBLAD

for alle Fejøs foreninger

250 kr. plus moms pr.

1000 kr. plus moms pr.

Annonce-email: fejoeblad@gmail.com

: Vagn Kjær-Hansen

Korrektur: Gitte Søby

Fejøhallens Venner

Ved indsendelse af redaktionelt indhold

til Fejøbladet accepterer man som

bidragyder, at tekst og billeder må digitaliseres

til brug på nettet, samt i

udvalgte tilfælde også bringes på

fejoe.dk, medmindre man specifikt

frabeder sig det.

UDGIVELSER &

DEADLINES i 2023

Blad nr. Deadline Udkommer*

1 16. jan. 29. jan.

2 27. feb. 12. marts

3 17. april 30. april

4 5. juni 18. juni

5 24. juli 6. august

6 4. sept. 17. sept.

7 16. okt. 29. okt.

8 4. dec. 17. dec.

* Der tages forbehold for omdelingen

fra 1 til 3 dage efter udgivelsesdagen.

FEJØS FORENINGER

Det

Peter

Tlf. 52 94 20 05.

Fejø

Leder Søren

Tlf. 54 85 55 55

E-mail: smbmazanti@gmail.com

Fejø

Fmd. John Larsen

E-mail: johnlarsen@mail.tele.dk

Fejø Billard

Fmd. Brian Bang

Fmd.

Tlf. 21 65 31 43

Fejø Både- og

Fmd. Søren Skou

Tlf. 21 25 19 15

astride@mail.tele.dk

Fejø

Fmd. Hans Christian Nielsen

Tlf. 24 64 61 89

Fejø

Fmd.

Tlf. 21 65 31 43

Fejø Fitness & Samvær

Fmd. Bente Bruun Nielsen

Tlf. 54 71 31 78 / 22 90 08 79

E-mail: bentebruun@4944.dk

Fejø Fonden

Fmd. Jan Lund-Jørgensen

www.fejoe-fonden.dk

Tlf. 30 32 02 74

E-mail: ind-jan@live.dk

Fejø

Fmd. Søren Berthelsen

Tlf. 21 72 99 21

Fejø

Fmd. Bente Antonsen

Tlf. 23 49 69 30

Fejø

Fmd. Birgitte A. Pedersen

Tlf. 22 47 61 41

E-mail: fifpostkasse@gmail.com

Fejø

Fmd. Laust

Tlf. 3

Fejø

Formand: Christina Berkowitz

Tlf. 31 37 43 60

E-mail: fejosfestival@gmail.com

Fejø

Arkiv &

Arkivleder Søren N. Skou

Tlf. 23 23 19 72

Fejø –

Fmd. Steen

Tlf. 40 32 97 40

2

Fejø

Fejø Tekniske Museum

Vandværkets telefonnummer:

20 68 68 73 (der kan lægges besked)

Email: fejoevand@gmail.com

I akutte tilfælde kontakt:

Finn Iversen, formand, tlf. 31 24 05 96

Martin Norman, , tlf. 30 95 30 59

Fmd. Anne-Grethe Laursen

Tlf. 22 10 72 20

E-mail: fejoeforeningen@gmail.com

D om side

Fmd.

Tlf. 29 70

Fmd.

E-mail: l.

Foreningen til bevaring af

Fejø Bådværft i Dybvig Havn

Fmd. Niels Erik Sørensen

Tlf. 61 26 73 90

Værft og bedding, kontaktperson:

Preben ”Post” Tlf. 61 60 58 99

Fmd. Grum

Tlf. 41 14 85 28

E-mail: grums@mail.tele.dk

Fmd.

Tlf. 60 51 14 88

E-mail: soerlorentzen@gmail.com

Fmd. Erik Dahl

Tlf. 20 23 00 3

E-mail:

Kunstnerisk leder: Minna Raabo Larsen

Kasserer: Lone Hannecke

E-mail: jazzpaafejoe@gmail.com

Lokal repræsentant Else Dürr

Tlf. 60 10 80 23

E-mail: blommehaven1@outlook.dk


FEJØFORENINGENS BESTYRELSE

Formand: Anne-Grethe

Laursen, Hjortemosevej,

gammelkjaer@gmail.com -

22 10 72 20

Næstformand: Finn Iversen,

Herredsvej,

ivi@mail.dk

Kasserer: Vagn Kjær-

Hansen, Herredsvej,

kassererfejoe@gmail.com

Sekretær: Gitte Søby, Skaløvej,

birgitte.soeby@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Torben

Løvenstein, Herredsvej, tl@loevensteinvin.dk

Bestyrelsesmedlem: Lene Højer, Herredsvej,

lenehojer@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem: Marie Raunkjær,

Herredsvej, marie@ro-naturcamp.dk

Suppleanter: Lene Pia Madsen, Herredsvej,

lenemadsen@gmail.com og Mette Morell,

Skaløvej, mettemorell53@gmail.com

Kontaktpersoner for aktuelle områder:

Turisme: Marie og Lene Pia.

Bosætning: Lene og Gitte.

Færge og fartplan: Anne-Grethe, Torben og Vagn.

Sociale arrangementer: Lene, Sonja Sæmundsen og

Torben.

Medier og Fejøbladet: Vagn og Marie.

Ældreforhold: Lene og Mette.

Fejø er fin: Lene.

Ø-repræsentant (danske småøer): Anne-Grethe

og Kirsten Sydendal.

Øvrige aktiviteter: Kontakt bestyrelsen på

fejoeforeningen@gmail.com

Revisorer: Jan Norman Petersen

og Annette Wallin

Ø-kontaktudvalg:

Finn Iversen, Torben Løvenstein

og Christina Berkowitz

LÆGEN PÅ FEJØ

Lægekonsultation kun efter forudgående aftale.

Aftale træffes på telefon

mandag-fredag kl. 8-9 på

tlf. 54 71 31 25

Ved akut behov for lægehjælp udenfor klinikkens

åbningstid (kl. 16-08 samt i weekender og på

helligdage) skal man ringe til Region Sjællands

Lægevagt på tlf. 18 18

Hvis lægevagten vurderer, at du har brug for

at blive tilset af en læge, vil de give øens

læge eller vikar besked.

Ved livstruende sygdom eller ulykke: Ring 1 1 2

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forsiden

2

3

4

5

Fejøs Festival 2023

Flotte fotos af H.C. Nielsen

Fejøs Foreninger

og Fejøbladet i 2023

Fejøforeningen,

lægerne og bussen

Nyt fra Fejøforeningen,

Heksens Pris

Kalender og Skovbingo,

Havnefest og Erik Grip koncert

6 Grillen på Øasen og Fejø Mølle

7 Fejøs Festival er vel overstået

8-9 Kirkesiderne

10

2 koncerter fra Jazz på Fejø,

Ældresagen og Fitness&Samvær

11 Fejø Lokalhistoriske Arkiv

12

Jagtforeningen, Husholdningsforeningen,

Grublerier og Fejø er Fin

13-16 Annoncer

Uddybningsskib på arbejde i sejlrenden ved Dybvig havn.

Ifølge rygter sejlede skibet videre uden helt at være færdig i

Dybvig.

Foto: Anne-Grethe Laursen.

FEJØBUSSEN

BUSSEN ER GRATIS -

ALLE TURE SKAL BESTILLES PÅ

Tlf. 30 54 49 40

http://fejoe.dk/hverdag/indkoeb/

3


NYT FRA FEJØFORENINGEN

Fremtidens Færger

Kommunens forslag til færgestrategi

og de tilhørende sejlplaner for

fremtiden er en stor skuffelse for

Fejøforeningen. Oplægget indeholder

mange fejl og misforståelser,

og der er uforståelige besparelser

som er unødvendige i forhold til de

økonomiske forudsætninger.

Tosset middagspause

For eksempel foreslås det i den

kortsigtede sejlplan, at Christine

skal holde pause fra 11:30 til 16:00,

og at Fejø i den periode skal betjenes

af enten Femøsund eller Askøfærgen.

Det vil medføre at der midt

på dagen slet ikke er kapacitet nok,

for kl. 10-16 er den travleste tid.

I juli-august vil i gennemsnit hver

anden afgang være overbelagt,

såfremt der kommer det samme

antal biler og lastbiler som i 2021-

22.

Hvis der skal sejles med 2 færger

for at spare arbejdstid, bør det naturligvis

være den mindste færge

som ikke sejler. Der er ingen logik i

at reducere kapaciteten, når der

ofte er biler nok til at færgen kan

tjene flere penge hjem til færgefarten.

Tidlig morgen og sen aften

Et andet problem er at mange

pendlere vil få problemer med at

passe deres arbejde, hvis de har

brug for de tidlige morgenfærger

eller de sene aftenfærger. De foreslås

enten fjernet eller på sigt erstattet

med en lille passagerfærge.

De to tidlige morgenafgange fra

Fejø benyttes i snit af 10 pendlere

på alle hverdage, og aftenafgangene

fra Kragenæs kl. 21-24 benyttes i

snit af næsten 15 som skal sent

hjem til øen.

Løsningen med en passagerfærge i

ydertimerne vil medføre at mange

tvinges til at have deres bil stående

i Kragenæs. Det vil givetvis brede

sig til andre tidspunkter, hvilket

igen vil resultere i mistede indtægter

for færgefarten.

Modsat er der andre som ikke kan

undvære at få bilen med over, og

de vil blive hårdt ramt af en passagerfærge.

Forkerte sammenligninger

I kommunens argumentation sammenligner

de Fejø med Drejø og

Skarø, som har henholdsvis 65 og

26 indbyggere, og skriver at de to

øer kun har 5 afgange dagligt mod

Fejøs 20. Det giver naturligvis ingen

mening at sammenligne de små

øer med Fejø, som har 461 fastboende.

Endvidere har mange netop bosat

sig på Fejø på basis af at færgen

sejler fra tidlig morgen til sen aften,

og at det dermed er muligt at passe

et job udenfor øen selv om man

har skæve arbejdstider.

Kommunen har produceret nogle

prognoser for befolkningsudviklingen

på øerne, og de ser ud til at

være baseret på den generelle befolkningstilbagegang

i kommunen.

På Fejø er der omvendt sket en

befolkningsfremgang siden 2017.

Hvis vi fremskriver udviklingen

igennem de seneste 10 år, ser vi ind

i en fremtid med flere familier og

skolebørn, og hvor befolkningtallet

øges med 5-10 personer årligt. De

unge vil stadig flytte fra øen, men

de eller andre vil komme tilbage

senere som nye familier.

Negativ virkning på bosætning

Alene det at større fremtidige ændringer

er italesat af kommunen,

har fået mærkbare følger for bosætningen

på Fejø. Der er simpelthen

færre købere til de huse som er

til salg på Fejø.

Det vil ligeledes være gift for bosætningen

på Fejø, såfremt afgangene

5:30 fra Fejø og 23:40 til Fejø

fjernes i den kortsigtede plan og

kommer igen i den langsigtede

sejlplan (om end med motorbåd).

Så er der ikke længere nogen som

tør regne med de afgange.

For erhvervslivet er

der naturligvis tilsvarende

konsekvenser.

Der vil næppe være

nogen som fra nu af

tør etablere en virksomhed,

som kan

have brug for afgangene

i ydertimerne.

Vi kæmper videre

I Fejøforeningens bestyrelse fortsætter

vi sammen med andre gode

kræfter arbejdet for at få ændret

kommunens planer, især hvor deres

virkning på Fejø vil være mest

skadelig. Vi allierer os med landspolitikere

og meningsdannere for

at få størst mulig gennemslagskraft.

På fejoe.dk/fremtid kan du læse

mange flere detaljer om vores

holdninger og ændringsforslag, og

onsdag den 9. august holder vi

endnu et borgermøde om fremtidens

færger. Det er på skolen kl. 19

-21, og vi håber at se mange.

Fejøforeningens bestyrelse

Heksens Pris gik i år til Anita og Kai Winther, som efter 24 år på Fejø har

forladt øen og Kernegården. I Fejøforeningens bestyrelse var vi ikke i tvivl

om at de skulle have prisen i år. Sjældent har en familie gjort så meget

godt for Fejø og levet så mange drømme ud - til inspiration for andre.

Kai og Anita har været idérige, innovative og visionære - og altid haft blik

for fællesskaber. Det førte til Møllebutikken med turistinformation, den

gode badestrand på Sletteren, cykeludlejning, bosætningsgruppe, turistgruppe

og en masse konkrete aktiviteter som har gavnet Fejø.

Kernegården er gået fra en forfalden gård til en veldrevet virksomhed

med produktion af æblemost, cider, calvados, eddike, gastrik og lammedelikatesser

- og en lækker café, butik, bondegårdsferie samt

bed&breakfast.

Sammen med prisen fik Anita og Kai et smukt keramikæble, som for altid

kan minde dem om deres liv på Fejø. Det er fremstillet af Birthe Rasmussen.

4


Måned Dato Tid Hvad Hvor Blad Side

August 9 19-21 Borgermøde om Fremtidens Færger Skolen 5 4

August 12 14-23 Havnefest Dybvig Havn 5 5

August 13 10.30 Skovbingo for alle Præstelunden 5 5

August 19 19.30 Jazzkoncert Adrian+Meredith Fejø Mølle 4 12

September 2-10 10-17 Pæreskuden Nyhavn 4 5

September 16 16-19 Jazzkoncert Panic Jazz Gule Pakhus 5 10

September 17 ? Fitness & Samvær Høstfest Fejø Ny Kro 5 10

September 19 19 Jagtforeningens generalforsamling Jagthytten 5 12

September 23 17.30 Fællesspisning Skolen 6 ?

September 30 9 Lerdueskydning for alle Brigetvej 22 5 12

Oktober 14 10-16 Æblets Dag Dybvig Havn 6 ?

Oktober 28 16-18 Koncert med Erik Grip Skolen 5 5

Oktober 29 12.30 Husholdningsforeningens 90 års fest Skolen 5 12

Husk også, at du altid kan tjekke kalenderen på fejoe.dk - du finder den under menupunktet ”Aktiviteter”

KAMMERMUSIKFORENINGEN

Fejø Kammermusikforening inviterer til koncert med

Erik Grip lørdag den 28. oktober 2023 kl. 16 i Fejø Børne-

og kulturhus.

Prisen er endnu ikke besluttet, men det bliver ikke

under 120 kr. pr. person.

KALENDER

Skovbingo i Præstelunden

SØNDAG D. 13. AUGUST kl. 10.30

Vel mødt til vores første skovbingo

i Præstelunden.

Mødested og start er ved indgangen

fra Storemosevej, og det er muligt

at starte kl. 10.30 – 11.00

Bingoplader sælges i ark med 6 plader for 30 kr

- og der er penge at vinde!!!!

Ruten er på ca 3 km rundt i Præstelunden. Der

er på ruten sat skilte op med de udtrukne numre.

Ved ankomst til mål udbetales præmier til

de heldige vindere.

I start/mål området vil der være salg af kage

samt noget at drikke.

Alle aldersgrupper kan være med – en god

måde at få en tur rundt i vores skov.

Mange bingohilsner

FEJØ PENSIONISTFORENING

5

HUSK:

Banko starter op igen efter sommerpause

– første gang tirsdag d. 5/9 kl 13 på skolen.

Som sædvanlig er der fine præmier, hygge,

godt humør og kaffe/kage.


ØASEN

Den fine grill ved Øasen blev indviet den 25. juni.

Arbejdet med grillen blev påbegyndt efter etableringen

af Øasen med Fitness-redskaber, borde og

bænke.

Grillen er muret op af natursten og mursten og

derefter filset. Der er lagt en meget fin bordplade

på, som har ligget i skolekøkkenet inden renoveringen

og som nu kommer til sin ret på grillen.

Arbejdet er udført af Kasper Tøgern, som i samarbejde med

Christina Brydegård har stået for udviklingen og setuppet

af området. Derfor var det også helt naturligt at de to stod i

spidsen for indvielsen af grillen med pølser og brød, med

hjælp fra Gitte Søby og Lene Højer.

Lene Højer fra Fejøforeningen bød velkommen og takkede

Kasper og Christina for deres engagement og store arbejde

med projektet. Hun opfordrede alle til at gøre flittigt brug

af grillområdet, fx arrangere små sammenkomster for både

børn og voksne.

Indvielsen var godt besøgt og vejret var perfekt, og alle

hyggede sig med pølser, brød og drikkevarer.

Tekst og fotos: Gitte Søby

FEJØ MØLLE

Siden sidst har det ikke stået stille

på Fejø Mølle.

Den 18. juni fejrede vi med stor

succes både møllens fødselsdag og

Dansk Mølledag, og vi indviede

samtidig det nybyggede møllehus.

Solen skinnede fra en skyfri himmel

og mange lagde vejen forbi møllen,

hvor Steen Blaabjerg holdt indvielsestalen,

hvorefter Søren og Christian

serverede ca. 100 lækre pølser

fra Fejø Frilandskvæg direkte

fra grillen.

Flere gæster dukkede op ud på

eftermiddagen og kunne nyde

møllelagkage og kaffe, mens vi lyttede

til smukt violinspil fra ukrainske

Pavlo Caliaghin.

Alt i alt en skøn dag - tusind tak til

alle der mødte op og gjorde dagen

festlig på Fejø Mølle.

Henover sommeren har der været

både kran og lift på møllegrunden,

mens møllebyggerne har arbejdet

hårdt på at udskifte krøjebjælke

mv. Det er et krævende stykke arbejde,

som desværre blev forsinket

pga. det lidt ustadige vejr. Forventningen

er, at arbejdet

fortsætter i starten af

august, så møllen snart

bliver funktionsdygtig

igen.

I disse uger besøges

møllen af mange sommergæster,

og det er en

kæmpe fornøjelse at høre

glade stemmer fra

børn og voksne, der begejstres

over Fejøs

smukke mølle.

I år er sommerens sidste

åbningsdag søndag den

13. august.

Sidst - men bestemt ikke

mindst - vil vi på Fejø

Møllelaugs vegne sende

en stor og varm tak til

alle, der hjælper, støtter

og bidrager på forskellig

vis, så Fejø Mølle fortsat

6

kan være et attraktivt sted at besøge

på Fejø. Tak til jer, der har doneret

penge som lige nu omsættes til

filt, maling og en masse andet i

møllehuset. Også stor tak til Heidi

Jensen, som graverer navn på

sponsor-spån til bjælkerne i butikken.

Fortsat god sommer.


KAMMERMUSIKFORENINGEN OG FEJØS FESTIVAL

Den lille festival med den

store musik er overstået

Fra 19. til 23. juli løb Fejøs Festival af stablen for 9. gang.

Der var musik rundt om på øen foruden de traditionelle

koncerter. Onsdag aften var de åbne prøver henlagt til

Hideaway Vingård, hvor det heldigvis lykkedes at gennemføre

koncerter på trods af truende regn- og tordenbyger.

”Musik i skoven” blev afholdt i dejligt vejr, og der var

mange både børn og voksne, som havde fundet frem til

Præstelunden.

Marionetteateret havde tre opførelser af eventyret ”Den

gyldne hane og kaffemøllen”. Forestillingen blev ledsaget

af de skønneste jazz-improvisationer. Det var slet

ikke planlagt, men kom i hus da fløjtenisten Jerica Pavli

havde taget sin mand Gregor med til Fejø. Han er nemlig

jazz-pianist. De kom helt fra Slovakiet med deres søn

på 5 mdr. for at deltage i festivalen.

Traditionen tro var der fællessang i Det Gule Pakhus i

Dybvig Havn med Semion Balchem og Poul Vejbo. Det

Gule Pakhus lagde også hus til lørdag aftens besøg af

”Musik til Ulempe”. Der blev tappet fadøl og hygget —

og dansefødderne blev motioneret.

Fejø Kirke dannede rammen om en natkoncert. Det var

meget stemningsfuldt med en kirke kun oplyst af levende

lys. Derudover var der to andre koncerter, hvor

kirken var godt fyldt op, samt en andagt med musik.

I Fejø Børne- og Kulturhus var der igen ”Musikkens Farver”.

En masse børn fik malet mange fine billeder inspireret

af den dejlige musik.

For de strikkeglade var der ”Musik med strik og drik”,

hvor der blev strikket til et fælles projekt. Vi blev ikke

helt færdige, så vi gentager det til næste år.

De internationalt anerkendte musikere glæder sig over

at bytte de store byer og scener ud med de små rammer

på Fejø. Det giver en helt anden dynamik mellem

musikere og publikum. Det er de slet ikke vant til, og de

sætter meget pris på det. Vi skulle takke mange gange

til de frivillige, som har sørget for forplejning og andre

praktiske ting, samt de værter, som har haft musikere

indkvarteret.

Fejø Kammermusikforening takker alle der har bidraget

til Fejøs Festival 2023. Fejøs Festival 2024 bliver 17-21.

juli og er 10 års jubilæum, så det bliver endnu festligere.

Hvis nogle har lyst til at blive en del af fællesskabet

blandt de frivillige, eller synes det kunne være sjovt at

have en musiker eller to boende under festivalen, så

hører vi gerne fra jer på fejosfestival@gmail.com

Øverste 4 fotos:

HC Nielsen

Foto:

Olli Oliverio

Varme hilsener Astrid Engelund

7


Kirke og Fejø i billeder—

Menighedsråd og frivillige på Vejrø for at ordne kirkegården,

som hører under Fejø kirke. Musikgudstjeneste i

Fejø kirke. Og meget smukke koncerter og lyrik i kirken,

afholdt af Kammermusikforeningen—og Kit’s sommersaloner

i Fejø kirke.

Kirkekontakter:

Sognepræst Dorte Mikuta

Tlf. 28515047

Mail: domi@km.dk

Sikker henvendelse: fejoe.sogn@km.dk

Fast fridag: Fredag

Menighedsråd og medarbejdere:

Formand Charlotte Skou Tlf. 29 84 98 02

Kass. og næstformand Nini Sloth Larsen,

Tlf. 21 44 71 52

Kirkeværge Erling Søby Tlf. 25 63 41 41

8

Kontaktperson for medarb. Pernille Vejbo

Medlem Jørgen Bruun Nielsen

Graver Hanne Humble Tlf. 21 18 50 70

Gravermedhjælper Jesper Juul Andersen

Organist Heidi Jensen

Kirkesanger Poul Vejbo

Mail til menighedsrådet: 7667@sogn.dk

I præstens ferie kan man kontakte Beth Marie

Hagemann mobil: 20631240 mail:bemla@km.dk

eller Kasper Høyer mobil: 54939345

mail:kmh@km.dk


Kirkesiderne

Kirkedøren er åben

Hver dag i sommerhalvåret

Gudstjenester og arrangementer

juni og juli og august 2023

Gudstjeneste

6. august kl. 10.30

Ved Kasper Høyer

Gudstjeneste

20. august kl. 10.30

Ved Beth Marie Hagemann

Bryllup

26. august kl. 13

Menighedsrådsmøde

28. august kl. 19

Høstgudstjeneste

3. september kl. 14

Ved Dorte Mikuta

- og med efterfølgende kaffe og kager

Gudstjeneste

17. september kl. 14

Ved Kasper Høyer

Kirken er åben mandag til torsdag

kl.10-15. I sommerhalvåret også fredagsøndag.

Man er velkommen til at tænde lys i

lysgloben og sidde i stilhed i kirken.

Velsignelser

Vi kender alle til, at der findes noget i tilværelsen

der lyser varmt og godt, og noget, der gør ondt og

tynger. Vi oplever glæde og sorg; der er lys og

mørke. Eller vi siger, der er velsignelser og forbandelser.

Det er stærke ord, at bruge – som

peger på kræfter, der er uden for menneskelig

rækkevidde, og ikke til at gennemskue. Så derfor

siger vi at velsignelsen er kraften, fra det guddommelige

dyb, der bevirker, at menneskers liv lykkes.

En velsignelse er det modsatte af en forbandelse,

der bevirker at livet ikke lykkes.

Uanset hvad, har vi bibelens

ord for at vi er velsignede

af Gud. Og i de kirkelige handlinger

beder vi om at Gud må

velsigne brudeparret, dåbsbarnet,

de efterladte, og hele menigheden.

For velsignelser er

en slags virkelighed, som ikke

bare lige holder op med at virke,

i det nuværende og fremtidige

liv.

Den mest anvendte velsignelse i gudstjenesten

lyder sådan:

Herren velsigne dig og bevare dig!

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være

dig nådig!

Herren løfte sit ansigt/åsyn på dig og give

dig fred!

I vores kirke – i våbenhuset, har vi små velsignelseskort

liggende, som besøgende kan tage med sig

hjem eller bruge i kirkerummet.

tak

- til Fejøfonden, som har doneret en ny projektor

til præstegården. Den vil gøre stor glæde til vinterens

fredagsfilm og til konfirmandundervisning

med mere. - Fejø kirke og menighedsråd.

9


JAZZ PÅ FEJØ

De spiller en blanding af

mainstream jazz og

swing. Der vil være traditionel

Jazz, samba,

bossanova, og så får vi

også en god blanding af

alle de kendte jazzstandarder

fra den amerikanske

sangskat.

Vi ser frem til en hyggelig

musikalsk aften med

god musik og Fejøs veloplagte

publikum.

NB! Hvis du ikke er interesseret i

pølser, bedes du betale via Mobilepay

og skrive: Pølser nej tak! Kostprisen

for grillede pølser med tilbehør

er sat til 60 kr. Medbring venligst

selv tallerken, bestik, glas osv.

Du kan købe din billet og pølser

ved at gå ind på fejoejazz.dk

"Jazz på Fejø" afholder deres 4.

koncert i 2023 den 16. september

2023 med start klokken 16.00. Musikerne

spiller 3 sæt á minimum 45

minutter. Det Gule Pakhus i Dybvig

havn bliver rammen for koncerten

med jazzorkestret ”Panic Jazz”,

hjemmehørende i Maribo. Tag evt.

et tæppe eller noget lunt tøj med.

Du kan også medbringe din egen

festivalstol.

I orkestret spiller følgende musikere:

Ole Heden – piano, Hans Axelsen

- saxofoner/klarinet, Finn Christiansen

– trompet, Tim Kristensen

- kontrabas og Allan Høgedal –

trommer.

Baren sælger vand, øl og vin under

koncerten.

Billetter for medlemmer incl. 2 pølser

med brød: 185 kr.

Billetter for ikke medlemmer incl. 2

pølser med brød: 210 kr.

Husk også koncerten med "Adrian + Meredith"

den 19. august 2023 klokken 19.30 -

22.00 på Fejø Mølle. Tag evt. et tæppe eller

noget lunt tøj med.

NB! Skulle det mod forventning regne i

stride strømme flyttes koncerten til Fejø

Kulturhus (på skolen), Herredsvej 190, 4944

Fejø.

Læs mere på fejoejazz.dk eller Fejøbladet

nr. 4 side 12.

Du kan også købe din billet via MobilePay

nummer: 6254LA - har du

brug for hjælp, så kan du ringe til

Minna på tlf. 21 13 56 59

Jazzet hilsen, Bestyrelsen og

Ildsjælene i "Jazz på Fejø"

FEJØ FITNESS & SAMVÆR

Ældresagen Ravnsborg-Højreby’s

foreløbige efterårsprogram:

Linedans, mandage 10.00-11.30, Birket Kulturhus

Krolf onsdage 10.30-12.30, Birket Kulturhus

Syning onsdage 14-17 i ulige uger, Birket Kulturhus

Brætspil, torsdage 15.00-17.30 i lige uger, Birket

Kulturhus

Syng dig glad, for bedre vejrtrækning, torsdage

10.30-12.00 i lige uger, Birket Kulturhus

Spise Sammen, 9. november, Signe Stub

Foredrag v/Beth Marie Hagemann, 20. september,

Birket Kulturhus

Foredrag v/Ulla Puck, 12. oktober, Birket Kulturhus

Yderligere informationer om aktiviteterne vil være

at finde i Ældresagens blad ”Det sker”

Eller ved kontakt til Ulla Puck tlf. 60153718,

Else Dürr tlf. 60108023

10

Så har vi lige skiftet en

maskine ud og har fået

en ny ”klatre/step”-

maskine. Prøv den!

Mod forventning har vi

ikke haft sommerstilstand

i træningshenseende

og vi har oven i

købet haft udenøs feriegæster,

der f.eks. har

booket en uge. Betaling

herfor indretter vi herefter,

men ellers koster

det stadigvæk 125 kr. for

en måned og det må

alle betale uanset hvor

meget eller hvor lidt

man træner. Brug kontonr.

6520-0004158244

Der arbejdes på at finde

et nyt system næste år,

så vi måske kan undgå

at skulle bruge en kode

til vores dør. Det vil I

høre nærmere om.

Søndag den 17. september

inviterer vi til høstfest

på Fejø Ny Kro. Der

sendes invitation ud senere,

men notér det lige

i kalenderen, hvis du vil

deltage i en garanteret

hyggelig sammenkomst

med god mad og fællessang.

Venlig hilsen

Bente Bruun


Fejø lokalhistoriske Arkiv & Ømuseum

Herredsvej 190, kælderen, 4944 Fejø

Arkivleder Søren N. Skou, tlf. 23 23 19 72

Formand John Larsen, tlf. 54 72 23 20

www.fejoelokalarkiv.dk

E-post: fejoearkiv@gmail.com

Indleveringer til Arkiv & Ømuseum:

S. Berggren – 1 bærbar pc, mærke Toshiba T 3100/20

med 10 MB harddisk, årgang 1986.

Fam. Winter – 7 stk. Fejø Folkeblade årg. 1988.

Malue & Per, Herredsvej 99 – Div. æble-plakater og

mærker.

Arkiv & Ømuseum takker for de indleverede genstande.

Lærlingen Egon starter nogle år efter læretiden et

slagteri i Vesterby på adressen Herredsvej 86.

Slagtermester Rudolf har fået blod på tanden, han ser

sig om efter en ny placering af et slagteri. Det bliver

oppe midt i Østerby på Herredsvej 278.

Slagter og Handelsmand på Fejø:

Rudolf Petersen (1895–1976) gift med Frederikke (1896

–1989) startede sit slagtervirke i forældrenes garage på

Herredsvej 295 omkring år 1915. Han får lyst til at få

bedre vilkår for slagteriet, og køber en byggegrund på

adressen Herredsvej 200. Her bygges en beboelse,

udhuse til slagteri og kødsalg. Det er klar til brug i 1919.

Her bygger han et nyt slagteri med forretning, det tages

i brug 1943. Undervejs udbygges slagteriet og beboelsen

på 1. sal. Han driver forretningen indtil 1956,

den sælges til Hans Peter Christensen. Billedet fra ca.

1962 viser butikken under den nye ejer. Butikken lukker

i 1976.

På billedet fra ca. 1940 ses Slagtermester Rudolf, hans

kone Frederikke og datteren Ruth.

Herfra solgte han kødvarer i den lille butik. Det meste

salg foregik fra salgsvognen på billedet herunder. Billedet

er fra ca. 1935. Her ses Slagtermesteren i hvid

kittel, kusken på vognen er lærling og søn Egon Holse

Petersen.

Rudolf Petersen fortsætter sit otium som handelsmand.

På billedet ses han sammen med Peter Jensen

Østrup (siddende på kofanger) år ca. 1957. Foruden

handel åbner han et ishus på vejen ned til sportspladsen.

Han når også at drive is- og kaffebaren Udsigten i

Kragenæs. Vinteren 1963 hvor Smålandshavet var isbelagt,

opkøbte han løg hos landmændene. Dem kørte

han over isen med sin Ford pickup, efterspændt

nogle store slæder. Han kørte via Askø til Bandholm,

hvor de blev omladet til lastbil.

Arkiv & Ømuseums åbningstider:

Tirsdage 19–21, lørdage 13–17 eller efter aftale.

Tekst og foto: Arkiv & Ømuseum / Søren N. Skou

11


FEJØ JAGTFORENING

Jagtforeningens generalforsamling

vil blive afholdt tirsdag d. 19.

september kl. 19 i Jagthytten, Storemosevej

105.

Jagtforeningen afholder

Lerdueskydning lørdag d. 30.

september fra kl. 9.00 på

Niels Glieses gård, Brigetvej 22.

For alle – altså også

ikke medlemmer.

En god mulighed for at få

pudset formen af

inden jagtsæsonen.

Efter længere tids problemer har

Mikkel Hansen nu fået Jagtforeningens

hjemmeside op og køre igen,

så tjek aktivteter mm. på

www.fejoejagt.dk

P.B.V.

Laust Spandet Jensen

Husholdningsforeningen må

desværre endnu en gang ændre

datoen på vores store

90 års fødselsdagsfest

Ny dato bliver søndag den

29.10.2023 kl. 12.30 på skolen

Vi håber at det bliver et brag

af en fest og at alle vil slutte

op om denne begivenhed.

Med venlig hilsen

Form. Bente Anthonsen

Husholdningsforeningen

Tlf: 23496930.

GRUBLERIER FRA MØLLENAKKEN

Så vendte vejret til noget mere ”normalt” for dette

land, hvor det er nyttigt at have en regnfrakke eller

paraply ved hånden.

Desværre var det lige sådan i Wales, hvor der i den

uge, jeg var der, kun var én hel solskinsdag. Men trods

det, så var det igen en dejlig tid og som også oldebarn

Signe var begejstret for. Ikke mindst det at shoppe var

et hit. Bl.a. tilbragte vi ret lang tid i en stor boghandel i

Cardiff, fordi Signe elsker bøger og endte med at slæbe

fire ”mursten”s romaner med hjem.

Flyvning plejer at være et mareridt for mig på grund af

meget stærke øresmerter, men en lys idé og en superflink

ørelæge hjalp mig, så jeg kunne nyde turen uden

at klynke og tude. Jeg fik punkteret begge trommehinder

og det virker li’som når børn får dræn i ørerne.

Her på farmen har vi haft travlt med gæster fra Texas i

to omgange. Det sidste hold var på 11 personer som

havde lejet sig ind i et dejligt hus på Strandvejen. De

var hos os til frokost den ene dag og aftensmad den

næste. Vi måtte vise dem, hvordan man på dansk manér

spiser frokost, for ellers havde de stablet sild, pålæg

m.m. oven på hinanden. Aftensmaden var bl.a.

flæskesteg og den for en gangs skyld rigtig sprøde

svær vakte stor begejstring. Det kender de ikke over

there. Hele Texas-familien har aner fra gården ude på

Skovvej 36, hvoraf én ud af 11 søskende udvandrede.

Det var vores Arkiv- og Ømuseum, der var årsag til, at

man fandt frem til husbonden.

Fejø Festival har netop været afholdt. Jeg har kun deltaget

i tre ting, nemlig ”Strik og drik”, fællessang og

”Musik med ulempe”. I det første var vi rigtig mange

strikkende damer, der lavede

små firkanter til et kommende

æblemosaikbillede til lyden af

noget klassisk musik. Ikke lige

mig!

Fællessangen var et hyggeligt

tiltag og pianisten Semion Balschem

er fantastisk. Det var orkestret

i ”Pakhuset” også, og jeg

skal love for, at der blev danset.

Hvor ville jeg bare ønske, at det

dersens supertoilet var etableret

– eller at der bare havde været et

gammeldags das. Der er sørme langt over til den anden

kaj, når man har mega tissetrang efter et stort

glas fadøl!

Venlig hilsen Bente Bruun

FEJØ ER FIN

Vær sød ved fodgængerne og de

høje biler på vejene.

Fejø er Fin minder om kommunens

regler for beskæring af buske og

træer langs veje og stier.

I følge vejloven §87 er det ejeren af

den enkelte ejendom, der selv skal

klippe og beskære hæk og træer ud

mod offentlig sti, fortov og veje,

dette uanset hvad der tidligere har

været praktiseret.

Fortove og kørebaner skal kunne

bruges i fuld bredde. Hække og

buske skal derfor klippes tilbage til

skellinjen.

Frihøjden over kørebanen skal være

mindst 4,2 m.

Frihøjden over fortov, cykelstier og

rabatter skal være

mindst 2,75 m.

Dog gælder frihøjden

over kørebanen

også for

den nærmeste

meter ud over

kørebanekanten.

12

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten

af elskabe, lysmaster, vejskilte

m.v. Ved beskæring skal man være

opmærksom på at grene tynges

ned, når de er våde.


Her har Fejøbladet plads til din

annonce.

Pris 1.000 kr. + moms

for kalenderåret.

Størrelse 6,3 x 8,7 cm

(som denne boks)

Kontakt fejoeblad@gmail.com

Fejø Frilandskvæg

og Gårdbutik

v/Hans Jørgen Larsen,

Slettervej 50, tlf. 3138 2892.

ALT I OKSEKØD SÆLGES

Åbent, når vi er på gården, men bedst

efter kl. 17 og i weekenden, evt. ring.

Tømrer

Søren Olsen

Storemosevej 109, Fejø

Mobil 26881553

Mail: Olsenmaj

@gmail.com

Jeg laver alle former for tømrer- og

snedkeropgaver, så kontakt mig

gerne for et tilbud.

13


14


Fejø-Fonden

Fonden er en almennyttig fond, og bestyrelsen er ulønnet.

Fonden kan bevilge økonomisk støtte til almennyttige formål

på Fejø.

Ansøgninger til fonden skal være skriftlige, begrundede og

med tilhørende dokumentation.

Frivilligt arbejde ses gerne som en del af en ansøgning til et

projekt.

Fondens midler stammer primært fra købmands-familien Jørgensen

(billedet) samt fra arv efter andre. Fonden kan modtage

arv og donationer, der går ubeskåret til formål på Fejø.

Bemærk: Ved arv uden livsarvinger kan fonden arve, uden at

andre arvinger forbigås.

Ansøgninger sendes til Fejø-Fonden, c/o Jan Lund-Jørgensen,

Klodskov Strandvej 4, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 30320274

Mail: ind-jan@live.dk

rhauto@4944.dk

15


Butik

COX ORANGE

Herredsvej 273, 4944 Fejø

Vi tilbyder bl. a. brugskunst, værtindegaver, ”antikke”

og nye varer, te, nyt tøj og velholdt genbrugstøj.

Åbningstider:

Tirsdag, onsdag og torsdag 10 - 14.30

Lørdage i ulige uger: 10 - 13

Vi modtager efter aftale pænt, rent, brugt tøj,

genbrugsmøbler og -ting.

Vi modtager betaling på MobilePay og kontant.

Butikken ligger ca. 200 m øst for Letkøb.

Købmanden Henrik og Nellie Hesselberg

Herredsvej 259 Telefon 5471 3047

Åbningstider Mandag - torsdag 9.00-17.30

Før 3/7 og Fredag 9.00-19.00

efter 6/8: Lørdag/søndag 8.00-13.00

NB! Middagslukket mandag-fredag kl. 12-14.

Åbningstider sommer: Fra 3/7 og til 6/8 holder

vi åbent fra 8.00 til 19.00 - hele dagen, alle dage.

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!