03.06.2023 Views

Fejøblad nr 1 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jan/feb 2023 49. årgang - Nr. 1

BLADET FOR FORENINGER OG INSTITUTIONER PÅ FEJØ


MEDLEMSKAB 2023

Som enkeltperson koster det 150 kr.

årligt at være medlem af Fejøforeningen.

For en husstand er prisen 200 kr.

Det inkluderer at få Fejøbladet tilsendt

pr. email, hvis du ikke bor på øen – eller

omdelt til din postkasse, hvis du har

fritidshus på Fejø. Vil du have Fejøbladet

tilsendt pr. post til en adresse

udenfor Fejø, koster det 200 kr. ekstra.

De eksisterende medlemmer opkræves

via Betalingsservice eller girokort.

Tilmeld Betalingsservice: fejoe.dk/bs

Nye medlemmer kan indbetale beløbet

til reg. 1551 konto 6308309. Angiv navn

og adresse plus din e-mail. Hvis du har

sommerhus/fritidshus på Fejø, vil vi

også gerne kende din anden adresse.

Du kan maile oplysningerne til

kassererfejoe@gmail.com

Fejøbladet udgives af Fejøforeningen og

leveres til alle helårshusstande på Fejø

samt til annoncørerne og Fejøforeningens

medlemmer og abonnenter.

Bladet

otte gange om

året et oplag på ca. 4

FÆLLESBLAD

for alle Fejøs foreninger

250 kr. plus moms pr.

1000 kr. plus moms pr.

Annonce-email: fejoeblad@gmail.com

: Vagn Kjær-Hansen

Korrektur: Gitte Søby

Fejøhallens Venner

Ved indsendelse af redaktionelt indhold

til Fejøbladet accepterer man som

bidragyder, at tekst og billeder må digitaliseres

til brug på nettet, samt i

udvalgte tilfælde også bringes på

fejoe.dk, medmindre man specifikt

frabeder sig det.

UDGIVELSER &

DEADLINES i 2023

Blad nr. Deadline Udkommer*

1 16. jan. 29. jan.

2 27. feb. 12. marts

3 17. april 30. april

4 5. juni 18. juni

5 24. juli 6. august

6 4. sept. 17. sept.

7 16. okt. 29. okt.

8 4. dec. 17. dec.

* Der tages forbehold for omdelingen

fra 1 til 3 dage efter udgivelsesdagen.

FEJØS FORENINGER

Det

Peter

Tlf. 52 94 20 05.

Fejø

Leder Søren

Tlf. 54 85 55 55

E-mail:

Fejø

Fmd. John Larsen

E-mail: johnlarsen@mail.tele.dk

Fejø Billard

Fmd. Brian Bang

Fejø Både- og

Fmd. Søren Skou

Tlf. 21 25 19 15

astride@mail.tele.dk

Fejø

Fmd. Hans Christian Nielsen

Tlf. 24 64 61 89

Fejø

Fmd.

Tlf.

Fejø Fitness & Samvær

Fmd. Bente Bruun Nielsen

Tlf. 54 71 31 78 / 22 90 08 79

E-mail: bentebruun@4944.dk

Fejø Fonden

Fmd. Jan Lund-Jørgensen

www.fejoe-fonden.dk

Tlf. 30320274

E-mail: ind-jan@live.dk

Fejø

Fmd. Søren Berthelsen

Tlf. 21 72 99 21

Fejø

Fmd. Bente Antonsen

Tlf. 23 49 69 30

Fejø

Fmd. Birgitte A. Pedersen

Tlf. 22 47 61 41

E-mail: fifpostkasse@gmail.com

Fejø

Fmd. Laust

Tlf. 3

Fejø

Formand: Christina Berkowitz

Tlf. 31 37 43 60

E-mail: fejosfestival@gmail.com

Fejø

Arkiv &

Arkivleder Søren N. Skou

Tlf. 23 23 19 72

Fejø –

Fmd. Steen

Tlf. 40 32 97 40

2

Fejø

Fejø Tekniske Museum

Kontakt i tilfælde af manglende vand

eller ved driftsforstyrrelser:

Fmd. Finn Iversen (dataansvarlig)

E-mail: fiiv@mail.dk

Tlf. 31 24 05 96

Næstfmd. Martin Norman

E-mail: martin@4944.dk

Tlf. 30 95 30 59

Fmd. Anne-Grethe Laursen

Tlf. 22 10 72 20

E-mail: fejoeforeningen@gmail.com

D om side

Fmd.

Tlf. 29 70

Fmd.

E-mail: l.

Foreningen til bevaring af

Fejø Bådværft i Dybvig Havn

Fmd. Niels Erik Sørensen

Tlf. 61 26 73 90

Værft og bedding, kontaktperson:

Preben ”Post” Tlf. 61 60 58 99

Fmd. Grum

Tlf. 41 14 85 28

E-mail: grums@mail.tele.dk

Fmd.

Tlf. 60 51 14 88

E-mail: soerlorentzen@gmail.com

Fmd. Erik Dahl

Tlf. 20 23 00 3

E-mail:

Kunstnerisk leder: Minna Raabo Larsen

E-mail: jazzpaafejoe@gmail.com

Lokal repræsentant Else Dürr

Tlf. 60 10 80 23

E-mail: blommehaven1@outlook.dk


FEJØFORENINGENS BESTYRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE

Formand: Anne-Grethe

Laursen, Hjortemosevej,

gammelkjaer@gmail.com -

22 10 72 20

Næstformand: Torben

Løvenstein, Herredsvej,

tl@loevensteinvin.dk

Forsiden

2

Vinteren er smuk på Fejø

— også uden den sædvanlige sne

Fotos: Bernth Jensen

Fejøs Foreninger

og Fejøbladet i 2023

Kasserer: Vagn Kjær-

Hansen, Herredsvej,

kassererfejoe@gmail.com

Sekretær: Gitte Søby, Skaløvej,

birgitte.soeby@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Finn Iversen, Herredsvej,

ivi@mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Lene Højer, Herredsvej,

lenehojer@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem: Marie Raunkjær,

Herredsvej, marie@ro-naturcamp.dk

Suppleanter: Lene Pia Madsen, Herredsvej,

lenemadsen@gmail.com og Mette Morell,

Skaløvej, mettemorell53@gmail.com

Kontaktpersoner for aktuelle områder:

Turisme: Marie og Lene.

Bosætning: Lene og Gitte.

Færge og fartplan: Anne-Grethe, Torben og Vagn.

Sociale arrangementer: Lene, Sonja Sæmundsen og

Torben.

Medier og Fejøbladet: Vagn og Marie.

Ældreforhold: Lene og Mette.

Fejø er fin: Lene.

Ø-repræsentant (danske småøer): Anne-Grethe

og Kirsten Sydendal.

Øvrige aktiviteter: Kontakt bestyrelsen på

fejoeforeningen@gmail.com

3 Fejøforeningen, lægerne og bussen

Fremtidens Færger og andet nyt fra

4

Fejøforeningen

5 Kalender og fastelavn

6 Generalforsamlinger i foreningerne

7 Fejø Mølle og Svømmebussen

8-9 Kirkesiderne

10 Skolens indsamling og Grublerier

11 Fejø Lokalhistoriske Arkiv

Fitness & Samvær, Æbleøerne og

12

Pensionistforeningen

13 Husholdningsforeningen

13-16 Annoncer

Revisorer: Jan Norman Petersen

og Inge Larsen

Ø-kontaktudvalg:

Finn Iversen, Torben Løvenstein

og Christina Berkowitz

LÆGEN PÅ FEJØ

Lægekonsultation kun efter forudgående aftale.

Aftale træffes på telefon

mandag-fredag kl. 8-9 på

tlf. 54 71 31 25

Ved akut behov for lægehjælp udenfor klinikkens

åbningstid (kl. 16-08 samt i weekender og på

helligdage) skal man ringe til Region Sjællands

Lægevagt på tlf. 18 18 (OBS nyt nummer)

Hvis lægevagten vurderer, at du har brug for

at blive tilset af en læge, vil de give øens

læge eller vikar besked.

Ved livstruende sygdom eller ulykke: Ring 1 1 2

Fejøs første sneplov ved Bagerhjørnet i ca. 1955

Foto: Jørgen Jensen.

FEJØBUSSEN

BUSSEN ER GRATIS -

ALLE TURE SKAL BESTILLES PÅ

Tlf. 30 54 49 40

http://fejoe.dk/hverdag/indkoeb/

3


NYT FRA FEJØFORENINGEN

Fejø har ansøgt om at blive Fri-ø

Folketinget overvejer at igangsætte

en forsøgsordning med frilandsbyer,

som undtages fra udvalgte

regler. Vi har meldt vores interesse

i at få bedre muligheder for udvikling

især i nærheden af kysten.

Konkret har vi peget på, at kystbeskyttelsen

begrænser mulighederne

for at udvikle Ro Naturcamp,

Dybvig Havn og havneområdet.

Der er 29 landsbyer og øer som har

søgt, og der udtages ti projekter. Vi

forventer, at de ti landsbyer/øer

udtages inden for en måneds tid.

Såfremt der politisk er opbakning

til forsøgsordningen, vil ordningen

tidligst påbegyndes i januar 2024.

Dybvig Havn skal forbedres

Projekt Dybvig havn bevæger sig

fremad, om end langsomt.

Lolland Havne har via kontrakt med

et ingeniørfirma gang i dialog med

Kystdirektoratet om muligheder og

begrænsninger for reetablering af

de yderste (forfaldne) moler samt

uddybning af havnebassinet. Lolland

kommune står bag anlægsinvesteringen.

Gruppen under Fejø Havnelaug,

som arbejder med især landområdet,

det nære vandområde og bygningerne

på havnen, har for nylig

afholdt møde med arkitektselskabet.

Arkitekterne arbejder på et

skitseprojekt for udvikling af havneområdet,

især den østlige del.

Skitseprojektet skal anvendes til

ansøgning af midler til næste fase,

som er etablering og udvikling af

dele af havneområdet. Gruppen har

bl.a. haft et møde med Lokale- og

Anlægsfonden, som kunne være

interesseret i at medvirke til udvikling

af havneområdet.

Ingen turismens dag i år

Vi har ikke gratis færge til dagen, så

vi vælger at undlade at arrangere

den i år.

Færgernes Fremtid er stadig uvis

Fremtidens Færger blev præget af

en del uro, da kommunens skitser

til tre fremtidsscenarier blev udsendt

først på året. Ingen klappede

af forslagene om 2 færger til 3 øer

om vinteren og kun 1 færge efter kl.

18 eller 19. Flere har råbt højt om at

forslagene ikke var detaljerede nok,

men det skulle de heller ikke være.

Meningen var at arbejdsgrupperne

med repræsentanter fra alle tre øer

skulle se på detaljerne for at forslagene

bliver bedst mulige.

Kommunens politikere holder fast i

at færgefarten skal fremtidssikres

økonomisk, og at kommunen ikke

skal have underskud på færgerne.

Derfor mener vi stadig at den bedste

vej er at indgå konstruktivt i

udvalgsarbejdet for at opnå de

bedst mulige sejlplaner til Fejø.

Alle vores forbedringsforslag tager

vi med i udvalgsarbejdet,

vi forhåbentlig

når frem til en

velbegrundet beregning af økonomien

og nogle brugbare løsninger

for færgernes ruter og sejlplaner.

Når der er konkrete resultater af

udvalgenes arbejde, vil vi indkalde

til borgermøde på Fejø.

Vi arbejder tillige sammen med Ø-

sammenslutningen for at det ikke

bliver kommunen som skal

betale for nye elfærger.

Det er noget Folketinget i

givet fald skal finde penge

til. Vi undersøger også en

mulighed for at få en eller

flere store fonde i spil til

medfinansiering af nye

elfærger. Det ville være

dejligt, hvis det kunne lykkes.

Vi er glade for at der er mange som

har reageret på forvaltningens 3

scenarier, og ser frem til mere debat

i de kommende måneder. Færgefarten

er øernes livsnerve, og

den skal fortsat være med til at understøtte

vores udvikling.

Kommunens plan er fortsat at der

skal være afslutningskonference

for udvalgsarbejdet den 14. marts,

og derefter bliver der en måneds

høringsperiode, hvor alle kan kommentere

den fremtidsplan politikerne

vælger for vores færger.

Vi har flere informationer på hjemmesiden:

fejoe.dk/fremtid

Spørgsmål til vores arbejde sendes

til fejoeforeningen@gmail.com

GENERALFORSAMLING 2023 I FEJØFORENINGEN

Bestyrelsen indkalder hermed til

årets ordinære generalforsamling.

Den afholdes mandag den 20.

marts kl. 19 på skolen.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning og godkendelse

af denne

4. Aflæggelse af regnskab og godkendelse

af dette

5. Fastlæggelse af kontingent for

2024

6. Indkomne forslag

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af 1 revisor

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt (herunder kan ikke

træffes beslutninger)

Forslag til behandling på generalforsamlingen

skal sendes til formanden

senest den 6. marts.

Benyt gerne vores email

fejoeforeningen@gmail.com

På samme måde skal opstillinger

til bestyrelsen, suppleanter og revisorer

sendes senest den 6. marts.

Efter vedtægterne er Anne-Grethe

Laursen, Lene Højer og Vagn Kjær-

Hansen på valg.

4

Begge suppleanter Lene Pia Madsen

og Mette Morell er på valg.

Revisor Inge Larsen og revisorsuppleant

Lone Hannecke er på valg.

Den fuldstændige oversigt over

alle poster med genopstillinger

mv. kan ses på fejoe.dk/gf23 senest

midt i februar måned.

Indkomne forslag og opstillinger vil

blive offentliggjort på maillisten og

på fejoe.dk/gf23 senest 1 uge før

generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Fejøforeningen


KALENDER

Måned Dato Tid Hvad Hvor Blad Side

Februar 3 19.00 Filmaften Præstegården 1 9

Februar 4 9.00 Rævejagt i jagtforeningen Jagthytten 1 13

Februar 7 12.00 Generalforsamling Pensionistforening Skolen 1 12

Februar 10 17.00

Nytårskur og tøndeslagning

i Husholdningsforeningen

Skolen 1 6

Februar 12 14.00 Jagtgudstjeneste Kirken 1 13

Februar 19 14.00 Fastelavn for børn og voksne Skolen 1 5

Februar 25 12.30 Good Old Days i Fitness & Samvær Ny Kro 1 12

Februar 27 19.00 Generalforsamling Kammermusik Skolen 1 6

Februar 28 19.00 Generalforsamling Drivkvaselaug Gule Pakhus 1 6

Marts 1 19.00 Generalforsamling Støtteforeningen Skolen 1 6

Marts 3 19.00 Filmaften Præstegården 1 9

Marts 15 19.30 Generalforsamling Fejø Vandværk Centerkroen 1 6

Marts 18 14.00 Generalforsamling Fejø Møllelaug Fejø Mølle 1 6

Marts 20 19.00 Generalforsamling i Fejøforeningen Skolen 1 4

Husk også, at du altid kan tjekke kalenderen på fejoe.dk - du finder den under menupunktet ”Aktiviteter”

FASTELAVN

Søndag den 19. februar kl. 14

i gymnastiksalen FBKH

Entre for børn: 25 kr.

Inkl. 1 kakaomælk + 1 fastelavnsbolle uden creme

m. glasur + 1 slikpose. Børn under 3 år fri entré.

Entre for voksne: 50 kr.

inkl. kaffe eller te + 1 fastelavnsbolle m. creme

Først slår børn og voksne katten af tønden.

Bagefter drikker vi kaffe og spiser

fastelavnsboller.

Det er sjovest, når både børn og voksne

er udklædte

Alle er velkomne, men tilmelding med oplysning

om antal børn og antal voksne er nødvendig til

fifpostkasse@gmail.com senest torsdag

den 16. februar

Med venlig hilsen

Fejø Idrætsforening

5


GENERALFORSAMLINGER I FEJØS FORENINGER

Fejø Vandværk

A.m.b.a holder generalforsamling

på Centerkroen

kl. 19.30 den

15. marts. Dagsorden

ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag bliver

annonceret

på fejoevand.dk

Forslag til GF sendes

til: ivi@mail.dk

Med venlig hilsen

Fejø Vandværk,

Finn Iversen

Generalforsamling i Støtteforeningen

Fejø Børne- og kulturhus

onsdag d. 1. marts kl. 19

i FBKHs køkken

Dagsorden i flg. vedtægterne.

Vi sørger for kaffe & kage - og håber

at se rigtig mange.

Vi håber også, at mange vil tegne

et medlemskab af foreningen. Det

gøres lettest ved at indbetale 100

kr. for familier eller 50 kr. for enkeltpersoner

via MobilePay 68763

eller direkte til foreningens konto

9570 12885946 hos Danske Bank.

Husk at skrive ”medlemskab” på

betalingen.

Med venlig hilsen

Støtteforeningen

Fejø Børne- og kulturhus

Katharina Fredslund, Peter L Clemmensen,

Minna Raabo Larsen, Danielle

Pink, Birgitte A Pedersen,

supp. Lene Hindsbo,

supp. Ellen Jepsen

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling

i Fejø Kammermusik

Forening. Den afholdes i

Fejø Børne- og Kulturhus,

Herredsvej 190, 4944 Fejø

mandag den 27. februar 2023,

kl. 19.00

med denne dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Evt. valg af

stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning fremlægges

til debat og godkendelse.

5. Det reviderede regnskab fremlægges

til godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer.

Antallet er afhængigt af bestyrelsens

størrelse.

9. Valg af 2 suppleanter i prioriteret

rækkefølge.

10. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på

generalforsamlingen, skal være

formanden i hænde senest 14 dage

før generalforsamlingen.

Mail: fejosfestival@gmail.com

Kontingentet for 2023 beder vi om

at medlemmerne så vidt muligt

indbetaler via vores billetsystem,

så vi let kan holde styr på medlemmer

og festivalpas. Køb gerne jeres

festivalpas sammen med kontingentet.

Gå ind på hjemmesiden

fejoesfestival.dk/billetter.html

På hjemmesiden kan man også

finde vedtægter og referatet fra

sidste år under Om foreningen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Fejø Drivkvaselaug afholder ordinær

generalforsamling tirsdag den

28. februar kl. 19 i Det Gule Pakhus,

Dybvig Havn. Dagsorden ifølge

vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på

generalforsamlingen skal være bestyrelsen

i hænde senest onsdag

den 1. februar. De sendes til fejoedrivkvaselaug@gmail.com

eller

afleveres skriftligt til formanden på

Herredsvej 221.

Kontingent for 2023 på kr. 500 bedes

indbetalt på foreningens konto:

reg. nr. 1551 konto nr. 4759613.

Som medlem af Fejø Drivkvaselaug

har du mulighed for at deltage i

fællesskabet om de to Fejø-kvaser,

Mæfikken og Christiane – et fællesskab,

der handler om at vedligeholde

og sejle de to gamle klinkbyggede

både, men også et fællesskab,

der handler om at formidle viden

om Fejøs unikke placering på Danmarkskortet,

når det handler

om mindre

brugsbåde

bygget

i træ.

6

Fejø Møllelaug indkalder hermed

til ordinær generalforsamling

Lørdag den 18. marts kl. 14.00 -

16.00 på Fejø Mølle. Vi holder generalforsamlingen

i det nyopførte

møllehus.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

og suppleanter

8. Valg af revisor og suppleant

9. Eventuelt

Eventuelle

forslag, der

ønskes behandlet

generalforsamlingen,

skal sendes

til Fejø Møllelaugs

formand

Steen

Blaabjerg

senest 4.

februar

2023 på email

steen.i.blaabjerg@gmail.com

Under generalforsamlingen serveres

kaffe/the og kage.

Husk at indbetale kontingentet på

100 kr. til møllens konto 0693

919012 med angivelse af navn og

email-adresse.

Vel mødt

Bestyrelsen Fejø Møllelaug


NYT FRA FEJØ MØLLE

Et flot nyt møllehus

Med en tømrermester, der kan sit

håndværk og samtidig formår at

overholde en aftalt tidsplan, er det

med stor fornøjelse, vi kan melde

det nye møllehus opført og lukket

med tag, vinduer og døre. Indvendig

i huset er klinkegulvet lagt, loftet

er sat op og der er gjort klar til

indretning af køkken, toilet mv.

Huset er opført i autentisk stil med

bindingsværk og tegl på taget. I

projektet har der, udover autenticitet,

været fokus på bæredygtighed

i valg af materialer. Husets tag er

derfor lagt med brugte teglsten,

som dels stammer fra den gamle

hønse/garagebygning, der lå på

møllegrunden indtil 2011, og dels

fra en nedrevet bygning i Bandholm.

En del af vinduerne er gamle sprossevinduer,

som er en foræring fra

møllelaugets afdøde formand, Jan

Holger Kristensen. Øverst i den østvendte

gavl sidder en gammel låge,

som ligeledes sad i den tidligere

bygning på møllegrunden.

Mod syd er der isat en stor skydedør

med glas fra gulv til loft, som

gør det muligt at åbne helt op ud til

den omkringliggende græsplæne.

Det giver en helt ny mulighed for at

skabe sammenhæng mellem ude

og inde til de forskellige arrangementer,

der afholdes på møllen.

Bestyrelsen er som bygherre meget

glad for, at det endelig er lykkes

at få opført det længe ønskede

møllehus, og nu glæder vi os til at

vise huset frem – i første omgang

ved årets generalforsamling lørdag

den 18. marts.

Godt besøgt julearrangement

Den 26. november afholdt vi det

traditionsrige julearrangement,

som igen i år var godt besøgt. Førstesalen

på møllen var fyldt med

børn og voksne, som hyggede sig

og lyttede til dejlig musik. Der blev

meldt helt udsolgt af både gløgg

og æbleskiver.

Tak til Birthe Rasmussen og møllepigerne,

som igen i år har gjort et

stort stykke arbejde med at afholde

denne eftermiddag for Fejøs

beboere. Også en stor tak til Heidi

Høyer Jensen og hendes musikelever

for musikken og ikke mindst til

alle fremmødte. Mon ikke vi gentager

succes'en i 2023?

Svampeangreb i krøjearmen

Som vi tidligere har fortalt, så er

møllens krøjearm og krøjestivere

ramt af et omfattende svampeangreb.

Der er på nuværende tidspunkt

foretaget en midlertidig foranstaltning

for at begrænse yderligere

angreb, indtil vi har midler til

at foretage den store reparation.

Opgaven indebærer bl.a. udskiftning

af krøjebjælken, reparation af

kobberinddækningen samt forebyggende

behandling mod nye

svampeangreb. Vi har søgt flere

fonde om midler til projektet og i

skrivende stund har vi fået tilsagn

fra én af tre søgte fonde, mens svar

fra de sidste to fonde forventes at

komme medio februar. Så snart

finansieringen er i hus, går møllebyggeren

i gang med arbejdet.

Møllen har brug for din støtte

Måske er du og din familie ikke

blandt dem, der besøger møllen og

deltager i de forskellige arrangementer,

og derfor ligger det ikke

lige til højrebenet at være medlem

af Fejø Møllelaug. Men din støtte

og opbakning har stor betydning

og medvirker i høj grad til, at Fejø

Mølle fortsat kan stå velbevaret

som et flot bygningsværk og vigtigt

vartegn for hele øen. Vi håber

derfor, at du vil lykkes med at finde

en forfløjen 100-krone seddel, som

du kan afse til et medlemskab af

Fejø Møllelaug.

Et medlemskab giver dig en stol på

generalforsamlingen og en stemme,

der kan bruges til at påvirke de

ting, der sker på Fejø Mølle nu og

fremover. Årets generalforsamling

afholdes den 18. marts kl. 14-16. Se

dagsorden andetsteds i bladet.

MobilePay 46422, bankkonto 0693-

919012. Husk at angive navn og

mailadresse.

På forhånd tak og vel mødt.

SVØMMEBUSSEN FORÅRET 2023

Svømning og vandgymnastik i Nakskov

Idrætscenter.

Svømmebussen skaber Livskvalitet

for medlemmerne.

Mandage den 23/1 30/1 6/2

(vinterferie uge 7) 20/2 27/2 6/3

13/3 20/3 27/3

Opsamling i Kragenæs havn ca. kl.

9.40, starter vandgymnastik ca.

10.30, slutter med stræk kl. 11.00.

Fri svømning - sauna – cafeteria –

bussen kører 12.00

Beløbet er for transport, instruktør,

leje af svømmehal, hjælpemidler,

og åbent cafeteria.

Tilmelding er bindende for sæsonen.

Betaling i bus første svømmedag.

Pris 650 kr. Konto 6520-4162373

Anna Larsen 23341359

Larsen.dybvig@gmail.com

7


Juleaften i kirken

Musik ved Christmas Carols

Luciabørn i kirken og præstegården

Juleafslutning for Fejø børnehus og skole. Med krybbespil i kirken.

Fejø Kirke

har en kalenderlåge

i

Lolland-

Falsters

stifts julekalender.

Find den på :

lfstift.dk/

julekalender-

2022

Vores dygtige graver Hanne Humble har pyntet og udsmykket gravstederne med gran.

Kom selv forbi og se det. Både omkring kirken og på annekskirkegården.

Kirkekontakter:

Sognepræst Dorte Mikuta

Tlf. 28515047

Mail: domi@km.dk

Sikker henvendelse: fejoe.sogn@km.dk

Fast fridag: Fredag

Menighedsråd og medarbejdere:

Formand Charlotte Skou Tlf. 29 84 98 02

Kass. og næstformand Nini Sloth Larsen,

Tlf. 21 44 71 52

8

Kirkeværge Erling Søby Tlf. 25 63 41 41

Kontaktperson for medarb. Pernille Vejbo

Medlem Jørgen Bruun Nielsen

Graver Hanne Humble Tlf. 21 18 50 70

Gravermedhjælper Maiken Yatman

Organist Heidi Jensen

Kirkesanger Poul Vejbo

Mail til menighedsrådet: 7667@sogn.dk


Kirkesiderne

Gudstjenester og arrangementer

januar, februar, marts 2023

Menighedsrådsmøde i præstegården

25. januar kl. 19

Gudstjeneste i præstegården

29. januar kl.10.30

Storemosevej 109

Filmaften i præstegården

3. februar kl. 19

Åbne samtaler i præstegården

7. februar kl. 19-21

Jagtgudstjeneste i Fejø kirke

12. februar kl. 14

Med efterfølgende anretning i præstegården

Menighedsrådsmøde

22. februar kl. 19

Gudstjeneste i Fejø kirke

26. februar kl. 10.30

Filmaften i præstegården

3. marts kl. 19

Gudstjeneste i Fejø kirke

12. marts

Åbne samtaler i præstegården

20. marts kl. 19-21

Gudstjeneste i Fejø kirke

26. marts kl. 10.30

Åbne samtaler i Præstegården:

Vi inviterer til

”Åbne samtaler i præstegården”.

Præsten holder et oplæg,

som derefter bliver til

samtaler på kryds og

tværs blandt de fremmødte.

Der er indtil videre planlagt

4 aftener med oplæg

fra præsten, men ”senere

på sæsonen” kan dem der

nu føler sig kaldet, byde

ind med andre emner.

Indtil videre inviteres til følgende aftener:

18, januar kl. 19-21

7. februar kl. 19-21

20. marts kl. 19-21

11. april kl. 19-21

Første emne d. 18. januar bliver:

kærlighed og skilsmisse

- alle er naturligvis velkomne!

Hjælpende hænder til arrangementer i præstegården:

Nu er der efterhånden kommet godt gang i præstegårdens

menighedslokaler.

Det er herligt og glædeligt at der

både er mange der kommer til de

arrangementer som vi afholder – og

at der er mange som selv finder på

at lave forskellige ting

i menighedslokalerne.

Hvis nogle har lyst til at være omkring

med en hjælpende hånd, for

eksempel til flytte stole og borde

lidt rundt – eller til at sørge for kaffe

og the, at bage en kage, eller til at

udbrede invitationer blandt dem som ikke følger

med på facebook og mail-listen. Så send mig gerne

en besked på mobil: 28515047

eller DOMI@km.dk

Venlig hilsen Dorte

Jagtgudstjeneste d. 12. februar kl. 14:

Med Nakskov jagthornblæsere. Og med efterfølgende

let anretning i præstegården. Alle er velkomne.

Kirken er åben mandag til torsdag

kl.10-15.

Man er velkommen til at tænde lys i

lysgloben og sidde i stilhed i kirken.

Filmaftener:

Næste filmaftener i præstegården:

3. februar kl. 19, og 3. marts kl. 19

9


STØTTEFORENINGEN FEJØ BØRNE– OG KULTURHUS

Tak!

Mange tak for jeres flotte, flotte donationer til indsamlingen

"Bevar Fejø Skole".

Indsamlingen forløb i perioden 1. januar - 31. december

2022, og er derfor stoppet nu. I løbet af perioden blev

der indsamlet 302.500 kr.! Heraf blev størsteparten

indsamlet i de første 3 mdr. af 2022. I gruppen bag

indsamlingen er vi meget taknemmelige, utrolig imponerede

og helt rørte over det store beløb I har givet.

En væsentlig del af pengene er brugt til aflønning af

lærer og andre aktører på Fejø Skole i perioden fra 1.

februar og frem til sommerferien. En anden del af

pengene er brugt efter sommerferien til undervisning

på Fejø og på at få gang i samarbejdet med Stenoskolen.

Der er nu etableret et samarbejde mellem Stenoskolen

i Nakskov og Fejø Skole.

Vi er glade for samarbejdet og børnene er glade for

Stenoskolen, men der er stadig ting, som vi gerne vil

ha’ forbedret. I øjeblikket undervises børnene på Stenoskolen

2 dage om ugen, det vil vi gerne ha' ændret,

så Fejø-børnenes undervisning så vidt muligt foregår

på Fejø. Onsdage, torsdage og fredage kommer der

fast to lærere fra Steno til Fejø for at undervise, det er

vi også meget glade for.

Skulle du være interesseret i fortsat at støtte os, kan

du tegne et medlemskab af Støtteforeningen Fejø

Børne- og Kulturhus. Et medlemskab koster 50 kr. pr

person eller 100 kr. pr husstand. Beløbet kan indbetales

til Støtteforeningens konto nr. 9570 12885946 hos

Danske Bank - husk at skrive navn og "medlemskab"

på din indbetaling.

Andre måder man kan hjælpe foreningen på, er ved at

bakke op om vores Markedsdag og foreningens stand

på Æblets Dag; og det er der heldigvis allerede rigtig

mange der gør. Tak tak tak!

Støtteforeningens bestyrelse har et tæt samarbejde

med bestyrelsen for Fejø Børne og Kulturhus. Støtteforeningen

hjælper bl.a. med at søge midler til renovering/udvidelse

af børnehavens lokaler, der er i gang

i disse dage. Støtteforeningen har bidraget, så skolebørnene

kan komme let og trygt fra Kragenæs til Stenoskolen

og retur. Og støtteforeningen har hjulpet

med legetøj og malet mooncarbane i skolegården, da

der var behov for det.

Et bidrag til støtteforeningen er et bidrag til øens børn.

Endnu en gang tak for jeres støtte!

Med venlig hilsen

initiativtager Josephine Schymann

og Støtteforeningen Fejø Børne- og Kulturhus

GRUBLERIER FRA MØLLENAKKEN

Så er vi endelig koblet på fibernettet

i vores hus. Og jeg skal hilse og

sige, at det ikke var bare og lige. Vi

kunne i hvert fald ikke finde ud af

det og måtte have hjælp af en god

veninde som ikke er bange for at

røre ved den slags.

Vi forsøgte ellers først at få en tekniker

til at komme, men nej. Det

kunne først bestilles, når forbindelsen

var tilsluttet fra YouSee udefra.

Og på den dato blev såvel tv som

internet afbrudt. Forleden kom der

så en mail om, at der ville komme

en tekniker den 26. januar!!! Altså

16 dage efter afbrydelsen. Jøsses,

si’r jeg bare, hvis vi sku’ have undværet

tv og it så længe.

Forhåbentlig kommer det til at fungere

mere stabilt fremover med

både fjernsyn og internet.

Som jeg nævnte sidst, så blev julen

i år noget helt særligt. Hvor er det

dejligt, når der er nær familie og

især børn til stede i sådanne dage.

Det kan jeg leve højt på meget længe.

Selve juleaften spiste husbonden

og jeg på Centerkroen. Det kan jeg

varmt anbefale. Vi fik en dejlig julemiddag

i rigtig hyggeligt selskab.

Og minsandten om ikke vi alle også

fik en julegave som ”Cox Orange”

havde doneret.

Så er filmklubben i Præstegården i

10

gang igen. Jeg var henne og se filmen

”Vincent”, der handlede om

maleren van Gogh. Det var en slags

tegnefilm malet med pensel. Meget

speciel og rigtig god. Glæder mig

til de to næste film.

Hvor er det efterhånden vanskeligt

at begå sig i denne ”fagre nye verden”

med alt det nye, man påduttes

af links på internettet. Der er e-

boks, mitID, sundhed.dk, borger.dk,

min sundhedsplatform og meget

mere. Ja, så mærker jeg, at jeg er

fra dengang, der ikke engang var

fjernsyn!

Venlig hilsen

Bente Bruun


Fejø lokalhistoriske Arkiv & Ømuseum

Herredsvej 190, kælderen, 4944 Fejø.

Arkivleder Søren N. Skou, tlf. 23 23 19 72

Formand John Larsen, tlf. 54 72 23 20

www.fejoelokalarkiv.dk

E-post: fejoearkiv@gmail.com

Indleveringer til Arkiv & Ømuseum:

Biblioteket v/ Henning Mogensen – Frivillige-rådets

pokal. Hold pokal fra Ladywalk 2016-18.

Ann-Lisbeth Petersen – En ildslukker fra færgen Vester

(1953 -1980)

Ingrid Åkerlund – Udklip om tidligere fejøbo Sven

Christoffersen (1947 – 2022)

Preben Jensen – Kobberstik udført i forbindelse med

Genforeningen 1920. 3 stk. billeder med motiv fra Fejø

Bådeværft og Vesterby Havn.

Vi takker for alle arkivalier og genstande.

På billedet ses frimærket til venstre som det hele

handler om. Det blev udgivet i en serie med 4 øer:

Fejø, Fur, Endelave og Avernakø.

Frimærket til højre udkom i 7.november 2001 med en

serie om Ø-færger. ”Bukken Bruse” Fejø, ”Ourø” Orø,

”Hjarnø” Hjarnø og ”Barsøfærgen” Aabenraa.

En mærkedag på Fejø i 1995:

Den 16. marts 1995 udkom for første gang et frimærke

hvor Føjø var portrætteret. Dagen faldt sammen med

den årlige frimærkets dag. Der blev arrangeret en lokal

oplevelse ud over det almindelige.

Kørslen med Postvognen fortsatte op igennem øen

med mange stop undervejs hvor interesserede kunne

få en snak med postførerne. Der blev gjort længere

ophold ved Centeret, Købmanden og sluttede på

Landbolyst.

Hele historien med billeder kan opleves i Arkiv & Ømuseum.

Kontingent til støtteforening:

Kontingent/indmeldelse til Arkiv & Ømuseet’s

støtteforening koster 50 kr. årligt pr. person.

På billedet ses Postvæsnets kuglepostvogn der var

bragt til Fejø og trukket af 2 heste fra Mariendal ridecenter.

De to lokale kuske, Jens Grand og Gunnar Hansen

styrede tøjlerne. Postmand Preben læsser posten

ud fra Kuglen på vognen. Posten skal ind på posthuset

Herredsvej 58 hos Oda Frederiksen. (Oda betjente

posthuset fra 1988 til 2007)

Efter aflevering af posten holdt skoleleder Erik Clausen

en tale til de mange voksne og børn der var kommet

til posthuset i dagens anledning.

Kan betales på følgende måder:

1) giro: (+01) <+16 637 661<

2) bank reg. nr. 1551, konto nr. 16 637 661

3) mobilepay: 23 23 19 72 (Søren N. Skou)

4) kontant i arkivet.

Generalforsamling i støtteforening:

Generalforsamling i Forening for Fejø sogns lokalhistoriske

Arkiv og Ømuseum - Herredsvej 190 kldr.

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 14,00

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen

sendes på mail til:

fejoearkiv@gmail.com senest 1. marts 2023.

Tekst / foto: Arkiv & Ømuseum / Søren N. Skou

Arkiv & Ømuseum har åbent i vinter følgende dage:

Tirsdag 7/2, tirsdag 7/3 og tirsdag 4/4

kl. 14.00 til 16.00 eller efter aftale.

11


FEJØ FITNESS & SAMVÆR

Så har vi taget hul på et nyt træningsår og vi ser fremad

med stor fortrøstning. Vores nye lokale fungerer

rigtig godt og antallet af brugere har været stigende

de sidste par måneder.

Nogle brugere klagede over, at lokalet var for koldt,

men da det er den gængse temperatur på skolen, er

det ikke noget, vi kan ændre. Alle skal jo spare på varmen!

For at imødekomme jer, som bruger måtterne til gulvøvelser,

har vi indkøbt flere måtter, idet netop gulvet

er ret koldt at ligge på.

Der er planer om snarest muligt at anskaffe en ny træningsmaskine,

men det vender vi tilbage til.

Vi syn’s, året skal indledes med en fest

og derfor vil vi gerne invitere jer til

”GOOD OLD DAYS”

lørdag den 25. februar kl. 12.30

hvor vi gi’r vinteren et spark

med go’e gamle revysange,

gamle schlagere m.m.

Heidi, John og Per akkompagnerer os med største

glæde!

Det foregår på Fejø Ny Kro (i ”Stalden”) og vi skal have

en dejlig menu bestående af to slags sild, fiskefileter

m/rejer, tarteletter m/høns i asparges, mørbradbøffer

m/champignon a la creme, ost og frugtsalat m/

råcreme. Herefter kaffe med småkager.

For at deltage skal der betales 200 kr. pr. person incl.

en genstand (vin/øl/vand).

God motion for mave- og lattermuskler. Håber, vi ses!

Tilmelding skal ske senest den 18. februar til Åse Hansen,

tlf. 2170 8089.

Foreningen er en såkaldt medlemsløs

af slagsen, men vi skal afholde

generalforsamling og dette vil finde

sted den 14. marts kl. 14.00

på skolen.

Venlig hilsen

Bente Bruun

NYT FRA ÆBLEØERNE

Vi er gået ind i vintersæsonen, og

nu skulle man måske tro, at det gav

anledning til at hvile på laurbærrene

for Æbleøernes kontaktpersoner,

men tro om igen. Vinteren er

den store planlægningsårstid, hvor

arbejdet med at få øerne på Danmarkskortet

(og meget gerne også

ud over fædrelandets grænser) pågår.

I skrivende stund er vi i proces med

en partnerskabsaftale, hvor Æbleøernes

turismeaktører sammen

med Dodekalitten og Kragenæs

Camping og Marina går sammen

om at skyde penge i et markedsføringsprojekt

af området i samarbejde

med Visit Lolland-Falster.

Med alt det der pågår på færgefronten

hylder vi det princip, at det

er langt sjovere at TJENE penge

end at spare, så vi går efter at få

øerne til at bugne af aktiviteter,

som kommer til at trække besøgende

til. Da Æbleøernes hovedformål

er at øge bosætningen og vi

ved, at rigtig mange forelsker sig i

ø-livet på en ferie, er det for os den

rigtige vej at gå.

Lene Pia Madsen,

Fejøs repræsentant i Æbleøerne

Følger du Æbleøerne på Facebook?

Det skulle du tage at gøre, her sker

mange spændende ting. Måske du

ovenikøbet selv har noget, du synes

du vil fortælle om ø-livet, så

kontakt mig gerne på email

lenemadsen@gmail.com

12

Indkaldelse til Generalforsamling i

Fejø Pensionistforening

Tirsdag den 7. februar 2023 kl.

12.00 i Fejø børne- og kulturhus,

Herredsvej 192.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag samt evt. kandidater til

bestyrelsen skal være formanden

i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Inge Christiansen (fmd.)

FITNESS & SAMVÆR

Fejø Børne- og Kulturhus,

Herredsvej 190.

HVIS I VIL TRÆNE i vores veludstyrede

træningslokale, kan det lade sig gøre

hele ugen i dagtimerne. Unge under 18

skal være ledsaget af voksne og ingen

må træne gratis.

Det koster 125 kr. pr. måned som betales

til konto nr. 6520-0004158244 (eller

kontant til Åse Hansen, Kirkevej 28 eller

undertegnede, Storemosevej 94). Betal

venligst inden den 5. i en måned.

Efter betaling udleveres koden til døren

til træningslokalet.


FEJØ JAGTFORENING

Nytårskur og tøndeslagning

Fredag den 10.02.23 kl. 17.00 i

Fejø Børne- og Kulturhus

Pris pr. person kr. 150,-

Husk at medbringe service.

Medbring pakke til ca. kr.40,-

Senest tilmelding 4. februar.

Med venlig hilsen

Form. Bente Anthonsen

Husholdningsforeningen

Tlf: 23496930.

Trykjagter dådyr

Jagtforeningen afholdt den planlagte trykjagt

søndag d. 18. december, og der blev skudt 6

stykker dåvildt. Vi afholder endnu en trykjagt

d. 29. januar, hvor vi håber på at kunne

reducere bestanden yderligere.

Rævejagt

Der er planlagt rævejagt lørdag d. 4. februar, og mødestedet er ved jagthytten

kl. 9.00.

Jagtgudstjeneste

I samarbejde med Kirken og Menighedsrådet er der jagtgudstjeneste i

Fejø kirke søndag d. 12. februar kl. 14.00 – så kom og få en god oplevelse

med jagthornsmusik og kirken pyntet til lejligheden.

P.B.V.

Laust Spandet Jensen

Fejø Frilandskvæg

og Gårdbutik

v/Hans Jørgen Larsen,

Slettervej 50, tlf. 3138 2892.

ALT I OKSEKØD SÆLGES

Åbent, når vi er på gården, men bedst

efter kl. 17 og i weekenden, evt. ring.

Tømrer

Søren Olsen

Storemosevej 109, Fejø

Mobil 26881553

Mail: Olsenmaj

@gmail.com

Jeg laver alle former for tømrer- og

snedkeropgaver, så kontakt mig

gerne for et tilbud.

13


14


Fejø-Fonden

Fonden er en almennyttig fond, og bestyrelsen er ulønnet.

Fonden kan bevilge økonomisk støtte til almennyttige formål

på Fejø.

Ansøgninger til fonden skal være skriftlige, begrundede og

med tilhørende dokumentation.

Frivilligt arbejde ses gerne som en del af en ansøgning til et

projekt.

Fondens midler stammer primært fra købmands-familien Jørgensen

(billedet) samt fra arv efter andre. Fonden kan modtage

arv og donationer, der går ubeskåret til formål på Fejø.

Bemærk: Ved arv uden livsarvinger kan fonden arve, uden at

andre arvinger forbigås.

Ansøgninger sendes til Fejø-Fonden, c/o Jan Lund-Jørgensen,

Klodskov Strandvej 4, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 30320274

Mail: ind-jan@live.dk

rhauto@4944.dk

Her har Fejøbladet plads til din

annonce.

Pris 1.000 kr. + moms

for kalenderåret.

Størrelse 8,7 x 6,3 cm

(som denne boks)

Kontakt fejoeblad@gmail.com

15


Butik

COX ORANGE

Herredsvej 273, 4944 Fejø

Vi tilbyder bl. a. brugskunst, værtindegaver, ”antikke”

og nye varer, te, nyt tøj og velholdt genbrugstøj.

Åbningstider:

Tirsdag, onsdag og torsdag 10 - 14.30

Lørdage i ulige uger: 10 - 13

Vi modtager gerne pænt, rent, brugt tøj,

genbrugsmøbler og -ting.

Vi modtager kun kontanter som betaling.

Butikken ligger ca. 200 m øst for Letkøb.

Købmanden

Henrik og Nellie Hesselberg, Herredsvej 259

Telefon 5471 3047

Åbningstider: Mandag - torsdag 9.00-17.30

Fredag 9.00-19.00

Lørdag/søndag 8.00-13.00

NB! Middagslukket mandag-fredag kl. 12-14.

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!