30.01.2024 Views

Fejøblad nr 7 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Okt/nov 2023 49. årgang - Nr. 7

Kunstnerne foran æblemosaikken, rådgivning hos

æbledoktoren, suppe ved kajen og stor trængsel.

Fotos: HC Nielsen, Annette Gry, Marie Raunkjær,

Lene Højer og Anne-Grethe Laursen.

Som altid var Æblets Dag

en kæmpe fest med

mange boder og aktiviteter,

og der deltog omkring

2.000. Langs Fejøs

veje var pyntet flot, og

græskarkonkurrencen

endte med en tung vinder.

Læs mere på side 6.

BLADET FOR FORENINGER OG INSTITUTIONER PÅ FEJØ


MEDLEMSKAB 2023

Som enkeltperson koster det 150 kr.

årligt at være medlem af Fejøforeningen.

For en husstand er prisen 200 kr.

Det inkluderer at få Fejøbladet tilsendt

pr. email, hvis du ikke bor på øen – eller

omdelt til din postkasse, hvis du har

fritidshus på Fejø. Vil du have Fejøbladet

tilsendt pr. post til en adresse

udenfor Fejø, koster det 200 kr. ekstra.

De eksisterende medlemmer opkræves

via Betalingsservice eller girokort.

Tilmeld Betalingsservice: fejoe.dk/bs

Nye medlemmer kan indbetale beløbet

til reg. 1551 konto 6308309. Angiv navn

og adresse plus din e-mail. Hvis du har

sommerhus/fritidshus på Fejø, vil vi

også gerne kende din anden adresse.

Du kan maile oplysningerne til

kassererfejoe@gmail.com

Fejøbladet udgives af Fejøforeningen og

leveres til alle helårshusstande på Fejø

samt til annoncørerne og Fejøforeningens

medlemmer og abonnenter.

Bladet

otte gange om

året et oplag på ca. 4

FÆLLESBLAD

for alle Fejøs foreninger

250 kr. plus moms pr.

1000 kr. plus moms pr.

Annonce-email: fejoeblad@gmail.com

: Vagn Kjær-Hansen

Korrektur: Gitte Søby

Fejøhallens Venner

Ved indsendelse af redaktionelt indhold

til Fejøbladet accepterer man som

bidragyder, at tekst og billeder må digitaliseres

til brug på nettet, samt i

udvalgte tilfælde også bringes på

fejoe.dk, medmindre man specifikt

frabeder sig det.

UDGIVELSER &

DEADLINES i 2023

Blad nr. Deadline Udkommer*

1 16. jan. 29. jan.

2 27. feb. 12. marts

3 17. april 30. april

4 5. juni 18. juni

5 24. juli 6. august

6 4. sept. 17. sept.

7 16. okt. 29. okt.

8 4. dec. 17. dec.

* Der tages forbehold for omdelingen

fra 1 til 3 dage efter udgivelsesdagen.

FEJØS FORENINGER

Det

Peter

Tlf. 52 94 20 05.

Fejø

Leder Søren

Tlf. 54 85 55 55

E-mail: smbmazanti@gmail.com

Fejø

Fmd. John Larsen

E-mail: johnlarsen@mail.tele.dk

Fejø Billard

Fmd. Brian Bang

Fmd.

Tlf. 21 65 31 43

Fejø Både- og

Fmd. Søren Skou

Tlf. 21 25 19 15

astride@mail.tele.dk

Fejø

Fmd. Hans Christian Nielsen

Tlf. 24 64 61 89

Fejø

Fmd.

Tlf. 21 65 31 43

Fejø Film Festivals Venner

Lene Pia Madsen, tlf. 21 63 53 35

E-mail: lenemadsen@gmail.com

Fejø Fitness & Samvær

Fmd. Bente Bruun Nielsen

Tlf. 54 71 31 78 / 22 90 08 79

E-mail: bentebruun@4944.dk

Fejø Fonden

Fmd. Jan Lund-Jørgensen

www.fejoe-fonden.dk

Tlf. 30 32 02 74

E-mail: ind-jan@live.dk

Fejø

Fmd. Søren Berthelsen

Tlf. 21 72 99 21

Fejø

Fmd. Bente Antonsen

Tlf. 23 49 69 30

Fejø

Fmd. Birgitte A. Pedersen

Tlf. 22 47 61 41

E-mail: fifpostkasse@gmail.com

Fejø

Fmd. Laust

Tlf. 3

Fejø

Formand: Astrid Engelund

Tlf. 26 83 05 96

E-mail: fejosfestival@gmail.com

Fejø

Arkiv &

Arkivleder Søren N. Skou

Tlf. 23 23 19 72

2

Fejø –

Fmd. Steen

Tlf. 40 32 97 40

Fejø

Fejø Tekniske Museum

Vandværkets telefonnummer:

20 68 68 73 (der kan lægges besked)

Email: fejoevand@gmail.com

I akutte tilfælde kontakt:

Finn Iversen, formand, tlf. 31 24 05 96

Martin Norman, , tlf. 30 95 30 59

Fejø Vinterbadeforening

Fmd. Erling Søby, tlf. 25 63 41 41

E-mail: erling.soeby@gmail.com

Fmd. Anne-Grethe Laursen

Tlf. 22 10 72 20

E-mail: fejoeforeningen@gmail.com

D om side

Fmd.

Tlf. 29 70

Fejøs Musikvenner

Fmd. Steen Knigård, tlf. 23608348

Foreningen til bevaring af

Fejø Bådværft i Dybvig Havn

Fmd. Niels Erik Sørensen

Tlf. 61 26 73 90

Værft og bedding, kontaktperson:

Preben ”Post” Tlf. 61 60 58 99

Fmd. Grum

Tlf. 41 14 85 28

E-mail: grums@mail.tele.dk

Fmd.

Tlf. 60 51 14 88

E-mail: soerlorentzen@gmail.com

Fmd. Erik Dahl

Tlf. 20 23 00 3

E-mail:

Kunstnerisk leder: Minna Raabo Larsen

Kasserer: Lone Hannecke

E-mail: jazzpaafejoe@gmail.com

Lokal repræsentant Else Dürr

Tlf. 60 10 80 23

E-mail: blommehaven1@outlook.dk


FEJØFORENINGENS BESTYRELSE

Formand: Anne-Grethe

Laursen, Hjortemosevej,

gammelkjaer@gmail.com -

22 10 72 20

Næstformand: Finn Iversen,

Herredsvej,

ivi@mail.dk

Kasserer: Vagn Kjær-

Hansen, Herredsvej,

kassererfejoe@gmail.com

Sekretær: Gitte Søby, Skaløvej,

birgitte.soeby@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Torben

Løvenstein, Herredsvej, tl@loevensteinvin.dk

Bestyrelsesmedlem: Lene Højer, Herredsvej,

lenehojer@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem: Marie Raunkjær,

Herredsvej, marie@ro-naturcamp.dk

Suppleanter: Lene Pia Madsen, Herredsvej,

lenemadsen@gmail.com og Mette Morell,

Skaløvej, mettemorell53@gmail.com

Kontaktpersoner for aktuelle områder:

Turisme: Marie og Lene Pia.

Bosætning: Lene og Gitte.

Færge og fartplan: Anne-Grethe, Torben og Vagn.

Sociale arrangementer: Lene, Sonja Sæmundsen og

Torben.

Medier og Fejøbladet: Vagn og Marie.

Ældreforhold: Lene og Mette.

Fejø er fin: Lene.

Ø-repræsentant (danske småøer): Anne-Grethe

og Kirsten Sydendal.

Øvrige aktiviteter: Kontakt bestyrelsen på

fejoeforeningen@gmail.com

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forsiden

Æblets Dag i Dybvig Havn

Fejøs Foreninger

2

og Fejøbladet i 2023

Fejøforeningen,

3

lægerne og bussen

Nyt fra Fejøforeningen

4

om færgerne

Kalender og

5

Fejø Vinterbadeforening

6 Æblets Dag og besøg på Borgen

7 Konkurrencer Æblets Dag

8-9 Kirkesiderne

Nye foreninger med film og musik,

10

Udflugt i 2024 og Fitness&Samvær

11 Fejø Lokalhistoriske Arkiv

12 Julekoncert og Grublerier

13-16 Annoncer

Revisorer: Jan Norman Petersen

og Annette Wallin

Ø-kontaktudvalg:

Finn Iversen, Torben Løvenstein

og Christina Berkowitz

LÆGEN PÅ FEJØ

Lægekonsultation kun efter forudgående aftale.

Aftale træffes på telefon

mandag-fredag kl. 8-9 på

tlf. 54 71 31 25

Ved akut behov for lægehjælp udenfor klinikkens

åbningstid (kl. 16-08 samt i weekender og på

helligdage) skal man ringe til Region Sjællands

Lægevagt på tlf. 18 18

Hvis lægevagten vurderer, at du har brug for

at blive tilset af en læge, vil de give øens

læge eller vikar besked.

Ved livstruende sygdom eller ulykke: Ring 1 1 2

Fejø-hængsler fra ca. 1925 fremstillet af gårdejer Otto Olsen,

Frishøjgård, Slettervej 21.

Foto: Jørgen Jensen.

FEJØBUSSEN

BUSSEN ER GRATIS -

ALLE TURE SKAL BESTILLES PÅ

Tlf. 30 54 49 40

http://fejoe.dk/hverdag/indkoeb/

3


NYT FRA FEJØFORENINGEN

Fremtidens Færger kom godt i havn for Fejø

Færgens fremtid på Fejø fik heldigvis

ro på, da byrådet havde besluttet

den reducerede færgestrategi,

og de nye fartplaner så dagens lys.

Vi fik ikke lov til at beholde den

sene aftenfærge, men ellers er sejlplanerne

til Fejø stort set uændrede.

Vi har godt nok også mistet den

tidlige morgenfærge fra Kragenæs,

men den var der meget få som

brugte. Og gevinsten er at Christine

overnatter på Fejø, hvilket er

det mest naturlige i forhold til behovet

for tidlig og sen sejlads.

Indholdet i Fremtidens Færger

endte med at være, at der ikke er

nogen bemandet beredskabsfærge

om natten, og at der ikke er mulighed

for sene aftenfærger til øerne.

Hviletid tager den sene færge

Besætningerne kommer alle til at

møde på arbejde i dagtimerne og

arbejde frem til sidste færge. Derefter

overnatter de, og næste dag

sejler de færgen morgen og formiddag.

Det betyder at de skal have

mindst 6 timers hviletid om natten

i henhold til Søfartsstyrelsens

regler. Derfor kan der kun sejles

senere om aftenen, hvis morgenfærgen

næste dag rykker tilsvarende.

Det kan vi benytte os af, når morgenfærgen

i weekenden sejler en

halv time senere end på hverdage.

Ergo kan den sene aftenfærge sejle

en halv time senere fredag og lørdag

samt dagen før en helligdag.

Med det er stadig en halv time tidligere

aftenfærge end vi har haft,

og søndag til torsdag ligger den en

time tidligere. Det er nok til at den

ikke passer til en håndfuld pendleres

arbejdstider, og at den forhindrer

nogle i at komme hjem fra en

aften i fx Nykøbing.

Basis for flere tilflyttere

I det store billede er det rigtig godt

for Fejø, at der ellers ikke er reduceret

mærkbart i vores sejlplaner.

Det gør det sandsynligt, at familier

igen vil turde bosætte sig på øen,

og at vores erhvervsdrivende og

turiststeder kan opretholde deres

virksomhed uændret. Vi skal nu ud

og fortælle den gode historie om at

færgen er sikret for fremtiden.

Blå Landevej hele året

På Borgen ligger den Blå Landevej

og simrer i forslag til Finansloven

for 2024. Mange politikere siger, at

nu skal der være lave priser på

småø-færgerne hele året, og at de

vil finde tilstrækkelige midler til at

det sker.

Når man ser på hvordan Blå Landevej

hidtil har været virkeliggjort her

på Lolland, kan man godt være lidt

skeptisk. Lolland Kommune har

aldrig været blot i nærheden af at

få dækket hvad det ville have kostet

at komme ned på Blå Landevejs

priser for at tage færgerne.

Ministeriets regnemodel har simpelthen

ikke taget hensyn til virkelighedens

stigende oliepriser og

lønninger, Søfartsstyrelsens krav og

andre merudgifter til at drive små

færger i Danmark. Det koster stadig

mange gange mere at få en bil

med til Fejø, end hvad den Blå Landevej

siger, for statens tilskud har

simpelthen været alt for lavt.

Det har vi i Fejøforeningen igennem

mange år sagt til skiftende

ministre. Det har stort set været

uden resultater, men det vil glæde

os meget hvis det denne gang bliver

anderledes.

Femø og Askø mister vinterafgange

Kommunen har i den nye færgeplan

lagt vægt på at færgerne skal

sejle mindre,

når der er få

passagerer.

Det betyder at Femø og især Askø

mister afgange i perioden fra oktober

til maj.

Femø mister i vinterplanen 1 afgang

mandag-fredag og 2 afgange

lørdag-søndag.

Askø mister i vinterplanen 3-4 afgange

mandag-torsdag, 2 afgange

fredag og 4 afgange i weekenden.

Desuden får Askø i vinterplanen en

"middagspause" på 4½ time på

hverdage (kl.12-16:30), og i weekenden

har de få afgange lørdag eftermiddag

og søndag formiddag.

I sommertiden er Femøs hverdagsplan

alene ændret på samme vis

som Fejøs, altså at den tidlige tur

fra Kragenæs og den sene tur fra

Femø bortfalder.

Weekendplanen sommer ligner

hverdagsplanen og har dermed

samme antal afgange som den tidligere

weekendplan. Det er reelt en

forbedring, idet færgen overnatter

på Femø og dermed kan sejle tidligere

ud om morgenen og senere

hjem om aftenen.

Askø mister 1 afgang om sommeren

mandag-lørdag og 2 om søndagen.

Når deres havn bliver Kragenæs,

bliver overfartstiden længere.

Til gengæld bliver det muligt at

lade én færge betjene Femø og

Askø på skift i de mindst brugte

tidsrum.

Fejøs sejlplaner for 2024 er på nuværende

tidspunkt forhandlet færdige,

mens der endnu kan ske ændringer

for de to andre øer. Se sejlplanerne

på fejoe.dk

Fejøforeningens bestyrelse

4


KALENDER

Måned Dato Tid Hvad Hvor Blad Side

November 7 19-21 Naturvidenskabeligt foredrag Præstegården 7 9

November 10 19-21 Fredagsfilm ”Viften” Præstegården 7 9

November 11 14-16 Arkivernes Dag Arkivet 7 11

November 14 19-21 Naturvidenskabeligt foredrag Præstegården 7 9

November 21 19-21 Naturvidenskabeligt foredrag Præstegården 7 9

November 25 18-21 Fællesspisning Skolen - -

December 2 16-18 Juletræstænding Dybvig Havn 7 5

December 15 16 Jul på Slottet koncert Fejø Kirke 7 12

Januar 12 19-21 Fredagsfilm ”The Bangshees of Inisherin” Præstegården 7 9

Husk også, at du altid kan tjekke kalenderen på fejoe.dk - du finder den under menupunktet ”Aktiviteter”

FEJØ VINTERBADEFORENING

En ny forening på Fejø

er “dukket op af havet”

Havet omkring Fejø lokker alle

vandhunde til en rask dukkert i de

blå bølger om sommeren, hvor vi

næsten altid har landets varmeste

badevand. Men der er faktisk også

flere her på øen der finder behag i

at give kroppen en hurtig dukkert i

vinterhalvåret.

Her er vandet også dejligt for vinterbaderne,

men badeforholdene

er ikke de bedste. Alle sommerens

badebroer er væk, og kun broen

ved Vesterby havn er tilbage. De

fleste har så badet ved kirken, men

man skal et pænt stykke ud før

vandet bliver så dybt at man kan få

en dukkert, og er vandet rigtig rigtig

koldt, får man næsten forfrysninger

i tæerne før man når så

langt ud.

Derfor er vi nogle stykker der har

snakket om at danne en vinterbadeforening,

hvis formål skal være

at skaffe bedre badeforhold for

vinterbaderne.

Bestyrelsen er fundet

Den 23. april holdt vi den stiftende

generalforsamling, og der blev

valgt en bestyrelse på 6 personer,

nemlig Dorte Holst, Ellen Jepsen,

Inge Christensen, Dorte Mikuta,

Lene Pia Madsen og Erling Søby.

Udgangspunktet for vores arbejde

er, at vi skal have etableret en helårsbadebro

med tilknyttet sauna. I

første omgang satser vi på helårsbroen.

Vi har snakket med Marie og Nicolaj

på Ro Camping, der gennem

nogen tid har arbejdet på at få tilladelse

til at etablere en offentlig

helårsbadebro ved campingpladsen.

Tilladelsen har de fået og er i

fuld gang med at skaffe finansiering.

Så broen skal nok komme,

men det bliver ikke til indeværende

badesæson (1/10 – 31/3).

Badetrappen er fikset

Lige nu skal vi have skabt de bedste

forhold i indeværende sæson,

og her satser vi hele butikken på

badebroen i Vesterby. Broen er fin,

men badetrappen var miserabel.

Vi har hevet trappen op og sat nye

trin på, samt skridsikret de trin der

står under vand.

Så nu er der klar til “det kolde gys”

her.

Og hvordan er det så gået med

foreningen siden etableringen?

Intet mindre end fantastisk! Vi har

allerede registreret 23 betalende

medlemmer, og der er plads til

mange flere.

Kontingent til foreningen er 100kr

om året, så længe vi ikke har flere

faciliteter at byde på.

Vi udsender nyhedsbreve til alle

medlemmer, så man hele tiden

bliver informeret om hvad der sker

i foreningen.

Vil du være medlem af foreningen

så kontakt formanden eller et af

bestyrelsesmedlemmerne, og har

du lyst til at vide mere så spørg

endelig.

Erling Søby, formand

Kontakt: tlf. 25 63 41 41 –

mail: erling.soeby@gmail.com

Juletræstænding

Traditionen tro tænder vi juletræet

ved havnefogedens

kontor på Dybvig havn.

Det gør vi lørdag den

2. december kl. 16.00.

Vi synger julesange, og

Annette Svåbæk leverer

musik til. Et juleeventyr

skal vi forhåbentlig også høre.

Vi vil hygge os et par timer i det

Gule Pakhus - indtil kl. 18.

Vi håber at se rigtig mange. Nye

borgere på øen er selvsagt også

meget velkomne til at deltage.

Venlig hilsen

Fejøforeningen

5


ÆBLETS DAG

Æblets Dag var i år beriget med et

flot maleri i Vesterby Havn. Kunstneren

Michael Guldhammer var

flyttet til Fejø i april 2021 sammen

med Gitta, og de blev gift i Fejø

Kirke i sommers.

Michael meldte sig til opgaven

med maleriet for at komme i gang

igen med det kreative efter et

hårdt forløb med kræft.

Æblets Dag gruppen sørgede naturligvis

for at indkøbe de nødvendige

46 dåser spraymaling, og pladerne

til at male på blev skaffet og

grundmalet.

Sammen med Fejøs Tekniske Museum

kom der styr på de praktiske

ting med at få de store plader på

en vogn, og at Michael kunne stå

indenfor i deres hal og male billedet.

Efter Æblets Dag er billedet flyttet

indenfor hos Teknisk Museum, så

det står tørt og godt til næste år.

Mange tak til Michael og alle andre

medvirkende.

Mosaik med fællesskab

Den kendte æblemosaik i Dybvig

Havn er igen i år skabt af Ellen Jepsen

og Lotte Rosenkilde. Se billedet

på forsiden. Her er deres fortælling

om mosaikken:

Det vi er fælles om

Naturens kræfter viser bølgens

højde og solens varme.

Vores fælles livsgrundlag og

forudsætning.

Planter, dyr og mennesker.

Hver en dråbe, hver en celle.

Liv.

Æblemosaikken bliver stående i

Dybvig Havn, så man kan se æblernes

smukke forfald.

Tunge græskar på plænen

Som noget nyt var der i år en græskarkonkurrence,

og fem smukke

orange kæmper prydede plænen

foran det væltede træ. Tungest var

Rene Lynges græskar, som vejede

218,4 kg.

Stort tillykke til Rene og tak til alle

som deltog.

Ellers var vi i år beriget med rigtig

mange og spændende boder med

mad og drikke, udsalg af frugt, fisk

og kød, og ikke mindst masser af

kunsthåndværk. Det har været en

stor fornøjelse at I alle sammen har

deltaget i årets Æblets Dag.

Tak for i år! Vi ses igen i 2024 på

den første lørdag i efterårsferien.

Æblets Dag gruppen

Mange besøg på Christiansborg

På grund af færgebesparelser og planerne om nye elfærger

har der været mange besøg på Christiansborg.

I regi af Ø-sammenslutningen har Kirsten Sydendal

været flittig til at tale småøernes sag overfor centrale

politikere.

hen over fire generationer: Boligforhold, arbejde og

levevilkår.

Vi var også i Folketingssalen og Landstingssalen, og

blandt meget andet så vi montren med Grundloven og

malerierne af de tidligere statsministre.

Fejøforeningen havde også en gruppe på besøg på

Christiansborg, nemlig som gæster hos folketingsmedlem

Kasper Roug fra Socialdemokraterne. Naturligvis

var det især færger, vi drøftede med ham.

Vi fik samtidig en rundvisning på Borgen, hvor vi

blandt andet

så Socialdemokraternes

gruppeværelse

med interessante

malerier,

som skildrer

udviklingen

6


ÆBLETS DAG

Vinderne i konkurrencerne

Vin: Jørgen Andersen

med sin Rosévin

Kage: Kirstine Humble

med sin kage 'Pæredrøm'

Æblemost: Ane Kirstine

Kofod Fleischer med sin

æblemost 'Ananas'

Tak til dommerpanelet og alle

jer som deltog i konkurrencerne.

I dommerpanelet sad Lars Møller

Jensen, Sydhavnens Vin,

Nicolai Hagelskjær, Ro Naturcamp,

og Amir Kenneth Eid,

Fejø Sommer Vinbar.

Kunstmaler Kirsten Murhart havde sat et originalt maleri på højkant

til Æblets dag. Maleriet hedder 'Den lille æblebonde' og kunne vindes

ved lodtrækning blandt indkomne sedler lagt i postkassen hos Fejø

Guldsmedje & Galleri, Herredsvej 100. Lodtrækningen foregik kl. 14,

og vinderen blev Kis Østergaard, som fik besked med det samme.

7


Kirke og Fejø i billeder —

Konfirmanderne har lavet bønner til gudstjenesten. — Heidi spillede sangen om håb

på klaveret, inden hun flyttede til Fyn. — Menighedsmøde med suppe, budgetter og

aktiviteter for næste år. — Konfirmandforberedelse i præstegården.

Vores dåbsbarn — og dåbsfølget i kirken — og endnu et brudepar i Fejø kirke.

Kirkekontakter:

Sognepræst Dorte Mikuta,

Tlf. 28515047

Mail: domi@km.dk

Sikker henvendelse: fejoe.sogn@km.dk

Fast fridag: Fredag

Menighedsråd og medarbejdere:

Formand Charlotte Skou, Tlf. 29 84 98 02

Kass. og næstformand Nini Sloth Larsen,

Tlf. 21 44 71 52

Kirkeværge Erling Søby Tlf. 25 63 41 41

8

Kontaktperson for medarb. Pernille Vejbo

Medlem Jørgen Bruun Nielsen

Graver Hanne Humble Tlf. 21 18 50 70

Gravermedhjælper Jesper Juul Andersen

Organist Heidi Jensen

Kirkesanger Poul Vejbo

Mail til menighedsrådet: 7667@sogn.dk

I præstens ferie kan man kontakte: Beth Marie Hagemann:

mobil: 20631240 mail: bemla@km.dk

eller Kasper Høyer: mobil: 54939345

mail: kmh@km.dk


Kirkesiderne

Gudstjenester og arrangementer

Oktober, november og december 2023

Menighedsrådsmøde

24. oktober kl. 19 i præstegården

Gudstjeneste Allehelgens aften

5. november kl. 19, v. Dorte Mikuta

Foredrag i Naturvidenskab i præstegården

D. 7. november kl. 19-21

D. 14. november kl. 19-21

D. 21. november kl. 19-21

Kom til præstegården,

hvor vi

følger en række

foredrag i naturvidenskab.

Indtil videre er

der planlagt 3

aftener:

Vi viser foredragene, der sendes direkte via Aarhus

universitet, på et stort lærred i konfirmationsstuen.

Foredragene handler den 7. november om,

hvorfor stjerner, planeter og mennesker faktisk er til.

Den 14. november fortælles der om, hvordan det er muligt

at kommunikere fortroligt og sikkert på internettet.

Den 21. november fortælles om cellerne i vores krop,

som ustandseligt deler sig.

Det er Mette Morell og Poul Pedersen der står for det

hele. Det er gratis, og alle er velkomne !!!

Filmaften

10. november kl. 19 i præstegården

Gudstjeneste

17. november kl. 14, v. Kasper Høyer

Fællesgudstjeneste i Maribo Domkirke

26. november kl. 14 v. Marianne Gaarden

Menighedsrådsmøde

28. november kl. 19 i præstegården

Gudstjeneste, første søndag i advent

3. december kl. 13.30 v. Dorte Mikuta

- med efterfølgende julehygge i præstegården

Krybbespil i kirken

5. december for børn på Fejø

Kirken er åben mandag til torsdag

kl.10-15.

Man er velkommen til at tænde lys i

lysgloben, bede bønner og synge, eller

sidde i stilhed i kirken.

9

Vi inviterer til 4 filmaftener i præstegården,

i den mørke vintertid

Kl. 19 på følgende

dage:

10. november,

12. januar,

23. februar og

15. marts.

Filmene bliver annonceret på mailinglisten. Men sæt

allerede nu kryds i kalenderen.

Tag selv med, hvad du har brug for af puder, tæpper,

popkorn, bland-selv-slik, kaffe, drikkevarer osv.

De 4 filmaftener er gratis og der er ingen tilmelding.

Arrangør: Fejø Menighedsråd. Alle er velkomne !!!

Bus til gudstjenester

Kirkekørsel til gudstjenester

har været en succes!

Og derfor fortsætter vi med

at tilbyde kirkekørsel.

På følgende dage kan man

blive hentet og bragt til

kirke: (max 8 personer i

bussen).

D. 22. oktober kl. 10.30

D. 5. november kl. 19.00 (Allehelgen)

D. 17. december kl. 10.30

Tilmelding til kørsel til Charlotte Skou,

tlf. 29849802 - senest dagen før.


Fejø Film Festivals Venner bliver en vaskeægte forening

Kære alle bidragydere til årets filmfestival

Allerførst skal lyde et KÆMPE tak for alle jeres bidrag.

Der blev i alt indsamlet 16.050 kr, som ubeskåret

gik til afholdelse af årets festival. Det er helt

overvældende og så positivt, at det gav blod på tanden

til at stifte en egentlig forening med formålet at

afholde Fejø Film Festival. Faktisk er vi så langt, at

der er nedsat en selvsupplerende bestyrelse, og

strategiarbejdet er i gang for at sikre, at vi på sigt får

gjort noget ved det, som er hele formålet med festivalen:

at udbrede filmkunsten lokalt, men sandelig

også at bidrage til bosætningen og udviklingen af

flere arbejdspladser på Fejø. Foreningens navn er

Fejø Film Festivals Venner, og det giver jo rigtig god

mening, for det er jo det, I er.

Endnu engang tak - vi lader høre fra os! På bestyrelsens vegne: Lene Pia, Herredsvej 164

FEJØS MUSIKVENNER

Fejøs Musikvenner er en ny forening

på Fejø.

Den blev

dannet torsdag

aften den 12. oktober

i Fejø Børne- og Kulturhus.

Formålet er at medlemmerne danner

bands under foreningen, og

forhåbentlig kan bidrage til Fejøs

musikoplevelser. Gennem foreningen

håber vi at kunne stille øvelokale

til rådighed, og indtil videre

har Fejø Børne- og Kulturhus været

meget behjælpelige med det, idet

vi har fået lov at spille torsdage

aftener klokken 19.00. Det er vi

meget taknemmelige over.

Indtil videre er der to bands med

meget forskelligt repertoire, og der

er plads til mange flere.

Har du et ønske om at spille musik

på Fejø, så tøv ikke med at komme

frem af busken. Kontingentet er

årligt 50 kroner som kan indbetales

til kassereren via Mobilpay. Husk at

skrive musik, navn, og mobilnummer.

Vi spiller for at hygge os og forhåbentlig

kunne glæde andre også.

Den nyvalgte bestyrelse består af

Henning Mogensen, kasserer,

tlf. 40947521

Alexander Elkjær, næstformand,

tlf. 27244789

Steen Knigård, formand,

tlf. 23608348

FÆLLESFORENINGEN

Fællesudflugt 25.5.24 til Stevns

Klint Experience og Holmegård

Værk. Heldagstur. Mere info

om pris, program samt tilmelding

kommer senere.

Fællesudflugten arrangeres af:

Husholdningsforeningen, Fejøforeningen,

Menighedsrådet,

Fejø Lokalhistoriske Arkiv, Pensionistforeningen,

Fejø Fitness

og Samvær, Fejø Kammermusikforening

og Jazz på Fejø.

FEJØ FITNESS & SAMVÆR

I starten af oktober havde vi fysioterapeut

Helle på besøg nogle formiddagstimer

og inviterede derfor

de brugere, der havde tid og lyst til

at komme og få nogle tips til forskellig

slags træning. Det var der

flere, der benyttede sig af og var

glade for. Vi startede i gymnastiksalen,

hvor fys’en viste os forskellige

træningsformer, og derefter gik

vi i træningslokalet. Her blev der

instrueret i brugen af de forskellige

maskiner og til sidst sluttede vi af

med kaffe og hjemmebag.

10

Vi regner med igen at få en fysioterapeut

herover og også en professionel

træner, så man eventuelt

kan få lagt et individuelt, personligt

træningsprogram.

Til kommende brugere orienteres

om, at det koster 125 kr. pr. måned

for at bruge vores meget veludstyrede

træningslokale på skolen. Beløbet

indbetales til konto nr. 6520-

0004158244 eller kontant til Åse

Hansen, Kirkevej 28, eller undertegnede,

Storemosevej 94. Så

snart betaling er modtaget udleveres

en adgangskode.

For Samværsdelens vedkommende

holdt vi en formidabel høstfest den

17. september og der var helt fyldt

op i ”stalden” på Fejø Ny Kro. Tak

til Ken og Christina for et dejligt

traktement og til vores musikalske

venner Heidi, John og Per som sørgede

for, at vi kom fint igennem

sangene.

Venlig hilsen Bente Bruun

Tlf. 22 90 08 79

mail: bentebruun@4944.dk


Fejø lokalhistoriske Arkiv & Ømuseum

Herredsvej 190, kælderen, 4944 Fejø

Arkivleder Søren N. Skou, tlf. 23 23 19 72

Formand John Larsen, tlf. 54 72 23 20

www.fejoelokalarkiv.dk

E-post: fejoearkiv@gmail.com

Indleveringer til Arkiv & Ømuseum:

Ann-Lisbeth Petersen - 1 stk. ildslukker.

Ømuseet takker for genstanden.

Fejøbo med mange talenter

børnene Johanne og Børge foran huset på Herredsvej

nr. 105. Huset brænder omkring 1940 men Valdemar

var fraflyttet huset i 1938. Han havde købt et stykke

jord nærmere ved havnen – Herredsvej 19.

Maleri af Busse Mose med Stubmøllen i baggrunden,

malet i 1918 af Valdemar Christensen. (Ifølge signatur

på billedet) Det måler 22 x 29 cm.

Her byggede han et nyt hus og plantede jorden til

med frugttræer. Samtidig blev han Brofoged ved havnen

(broen) i Vesterby. Så skomagerfaget måtte vige

for frugtavlerfaget. Han fortsatte med frugtavlen og

jobbet som havnefoged indtil sin tragiske død i nov.

1959. Han omkom ved en trafikulykke, da han kørte på

sin cykel lige udenfor sit hjem.

Om Kunstneren kan berettes at han hedder Carl Valdemar

Christensen og er født på Fejø i 1899.

Forældrene boede på gården på Vestergårdsvej 5.

På billedet ses Valdemar

Christensen

med sit staffeli og et

maleri år 1918. Han

står på marken foran

gården Vestergårdsvej

5. Huset i baggrunden

brændte

omkring 1930. Grunden

hvor huset lå,

hedder i dag Herredsvej

40B.

Valdemar vælger

dog at blive skomager.

Efter at være

blevet gift med Mortine

i 1923, starter

han sit eget skomagerværksted

adressen Herredsvej

105. Mens han bor

der, beskæftiger han sig også med opfindertalentet.

Han får patent på ”Aljenedfælderen Fejø” i ca. 1930.

På billedet herefter ses Mortine og Valdemar med

Brofogedens officielle skilt

Tekst og foto: Arkiv & Ømuseum / Søren N. Skou

Arrangement:

I anledning af Arkivernes Dag holder vi åbent

lørdag den 11. november 2023 kl. 14 til 16.

Der er åbent hus i Arkiv & Ømuseum hvor vi

serverer kaffe og årstidens kage. Alle er velkomne.

11


Det sker i Fejø Kirke den 15. december 2023 kl. 16.00

Vi skal høre Jazz på Fejø’s 5. og sidste

koncert i 2023. Det bliver "Jul

på slottet" med Ensemble Storstrøm

og den purunge sopran Anne

Gerda Sylvest i Fejø Kirke. De spiller

julen ind med kendte julemelodier

og englesang i helt nye arrangementer.

På programmet er en helt ny julefantasi

med toner fra Fuglsang Herregård

på Bodil de Neergaards tid.

Man mener, at Højt Fra Træets

Grønne Top blev skrevet på Fuglsang

Herregård. Desuden skal vi

høre kendte melodier fra Jul på

Slottet samt klassiske værker, der

tindrer og slår gnister.

Selve koncerten varer ca. 1 time,

hvorefter vi fortsætter med middag

på Ny Kro.

Arrangementet på Ny Kro er støttet

af Lolland kommune, prisen bliver

derfor så rimelig, at det skulle give

alle mulighed for at kunne deltage

og tage lidt hul på julen 2023.

Vores hjemmeside (fejoejazz.dk)

giver hjælp til flere måder at købe

billet på til koncert og spisning den

15. december 2023.

NB! Middagen på Ny Kro spiser vi i

Stalden. Der er plads til ca. 50 stk.

publikum. Medlemmer af ”Jazz på

Fejø” i 2023 eller 2024 har førsteret

til pladserne. Ikke medlemmer er

også meget velkomne. Skulle interessen

vise sig at være så stor, at

der er brug for mere plads, kan vi

også være i krostuen. Bestil venligst

billet og mad så hurtigt som

muligt. Vi vil bruge ”først til mølle

princippet”.

Der også åbnet for muligheden for

køb af medlemskab til 2024. Er

man ikke medlem af "Jazz på Fejø"

kan vi sige: Det kan betale sig at

købe medlemskab til 2024, inden

du køber billet til koncerten den 15.

december 2023. Medlemskab af

"Jazz på Fejø" giver altid rabat på

koncertbilletten - så længe der er

penge i kassen.

På vores hjemmeside (fejoejazz.dk)

finder du en kalender med alle vores

koncerter i 2024.

Jazzet hilsen

Ildsjæle og bestyrelse

i "Jazz på Fejø"

GRUBLERIER FRA MØLLENAKKEN

Så indtrådte efteråret med sine gyldne farver og hvirvlende

blade. Man var ellers lige ved at tro, at sommeren

denne gang var uendelig med det fantastiske vejr,

vi havde i september. Et stykke tid før Æblets Dag var

udsigten til både regn og blæst skræmmende, men da

dagen indtraf, skinnede solen fra en næsten skyfri

himmel. Op ad dagen blæste det dog ret meget, så

måske var det godt, at der ikke var sat sider på teltene

langs havnen.

Som de fleste ved, har der været en konkurrence i

gang om at lave det største græskar her på Fejø, og

ved 14-tiden kom de frem i lyset ved siden af de gamle

traktorer. Efter min mening skulle de have været udstillet

noget før, så endnu flere kunne have beundret

dem.

Med sin gamle traktor kørte Villy Mortensen virtuost

rundt med kæmperne som blev vejet på en grisevægt.

Det blev min søn René Lynge, der fik 1. pladsen med et

græskar på 218 kg. Der er sikkert skrevet mere om dette

og om alt det andet på havnen andetsteds i bladet.

Lige nu er det efterårsferie og dejligt familiebesøg. I

skrivende stund solskinsvejr som vi må se at komme

ud i. Ellers ville 6-årige Victor desværre nok helst sidde

med sin iPad hele dagen. Det er for sent, at mange

voksne er blevet klar over, at det er noget skidt, når

skærmen allerede har taget over fra 2-års alderen. Det

er jo nem børnepasning!

Venlig hilsen

Bente Bruun

12


13


Her har Fejøbladet plads til din

annonce.

Pris 1.000 kr. + moms

for kalenderåret.

Størrelse 6,3 x 8,7 cm

(som denne boks)

Kontakt fejoeblad@gmail.com

Fejø Frilandskvæg

og Gårdbutik

v/Hans Jørgen Larsen,

Slettervej 50, tlf. 3138 2892.

ALT I OKSEKØD SÆLGES

Åbent, når vi er på gården, men bedst

efter kl. 17 og i weekenden, evt. ring.

Tømrer

Søren Olsen

Storemosevej 109, Fejø

Mobil 26881553

Mail: Olsenmaj

@gmail.com

Jeg laver alle former for tømrer- og

snedkeropgaver, så kontakt mig

gerne for et tilbud.

14


Butik

COX ORANGE

Herredsvej 273, 4944 Fejø

Vi tilbyder bl. a. brugskunst, værtindegaver, ”antikke”

og nye varer, te, nyt tøj og velholdt genbrugstøj.

Åbningstider:

Tirsdag, onsdag og torsdag 10 - 14.30

Lørdage i ulige uger: 10 - 13

Vi modtager efter aftale pænt, rent, brugt tøj,

genbrugsmøbler og -ting.

Vi modtager betaling på MobilePay og kontant.

Butikken ligger ca. 200 m øst for Letkøb.

Købmanden

Henrik og Nellie Hesselberg

Herredsvej 259 Telefon 5471 3047

Åbningstider: Mandag-torsdag 9.00-17.30

Fredag 9.00-19.00

Lørdag/søndag 8.00-13.00

NB! Middagslukket mandag-fredag kl. 12-14.

15


Fejø-Fonden

Fonden er en almennyttig fond, og bestyrelsen er ulønnet. Fonden

kan bevilge økonomisk støtte til almennyttige formål på

Fejø.

Ansøgninger til fonden skal være skriftlige, begrundede og med

tilhørende dokumentation.

Frivilligt arbejde ses gerne som en del af en ansøgning til et

projekt.

Fondens midler stammer primært fra købmands-familien Jørgensen

(billedet) samt fra arv efter andre. Fonden kan modtage

arv og donationer, der går ubeskåret til formål på Fejø.

Bemærk: Ved arv uden livsarvinger kan fonden arve, uden at

andre arvinger forbigås.

Ansøgninger sendes til Fejø-Fonden, c/o Jan Lund-Jørgensen,

Klodskov Strandvej 4, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 30320274

Mail: ind-jan@live.dk

rhauto@4944.dk

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!