29.06.2017 Aufrufe

E64651 Aktion Deutsch 4

Ponad 700 germanistów zaangażowało się w pracę nad Aktion Deutsch. Tak powstał jedyny tak wszechstronny i przemyślany podręcznik do nauki języka niemieckiego! Aktywizuje klasę, uczy komunikowania się i zapewnia łatwość prowadzenia zajęć. Z cyklu Aktion Deutsch korzystać można w dwóch wariantach: dla rozpoczynających naukę języka niemieckiego (części 1-3) oraz dla kontynuujących naukę (części 2-4). Publikacja ma także wersję elektroniczną, dla nauczycieli i uczniów, w serwisie WSiPnet dla szkoły!

Ponad 700 germanistów zaangażowało się w pracę nad Aktion Deutsch. Tak powstał jedyny tak wszechstronny i przemyślany podręcznik do nauki języka niemieckiego! Aktywizuje klasę, uczy komunikowania się i zapewnia łatwość prowadzenia zajęć. Z cyklu Aktion Deutsch korzystać można w dwóch wariantach: dla rozpoczynających naukę języka niemieckiego (części 1-3) oraz dla kontynuujących naukę (części 2-4).
Publikacja ma także wersję elektroniczną, dla nauczycieli i uczniów, w serwisie WSiPnet dla szkoły!

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN
  • Keine Tags gefunden...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Aktion</strong><br />

<strong>Deutsch</strong><br />

4<br />

JĘZYK NIEMIECKI<br />

PODRĘCZNIK I REPETYTORIUM<br />

DO GIMNAZJUM


Anna Potapowicz<br />

<strong>Aktion</strong><br />

<strong>Deutsch</strong><br />

4<br />

JĘZYK NIEMIECKI<br />

PODRĘCZNIK I REPETYTORIUM<br />

DO GIMNAZJUM


Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, i wpisany<br />

do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania języka niemieckiego, na podstawie<br />

opinii rzeczoznawców: prof. zw. dr. hab. Jana Iluka, dr Angeli Bajorek, dr Moniki Szymańskiej.<br />

Poziom: A2<br />

Etap edukacyjny: III<br />

Typ szkoły: gimnazjum<br />

Rok dopuszczenia: 2017<br />

Numer ewidencyjny w wykazie: 727/4/2017<br />

Podręcznik wpisany do wykazu podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia<br />

ogólnego, dostosowanych do wieloletniego użytku (na podstawie art. 22ao Ustawy z dn. 7 września 1991 o systemie<br />

oświaty).<br />

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2017<br />

Wydanie I (2017)<br />

ISBN 978-83-02-16125-4<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Milena Piotrowicz, Sebastian Ostalak<br />

Konsultacje: Boris Martin Bahr, Ursula Weber-Kusch<br />

Redakcja językowa: (język niemiecki); Izabella Jastrzębska-Okoń, Sebastian Kośliński, Barbara Marchwica,<br />

Anna Potocka (korekta)<br />

Redakcja techniczna: Elżbieta Walczak<br />

Projekt okładki: Dominik Krajewski, Artur Matulaniec<br />

Projekt graficzny: Artur Matulaniec<br />

Opracowanie graficzne: Barbara Scharf<br />

Opracowanie kartograficzne: Łukasz Król<br />

Fotoedycja: Natalia Marszałek<br />

Skład i łamanie: Barbara Scharf<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna<br />

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96<br />

KRS: 0000595068<br />

Tel.: 22 576 25 00<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Dziękujemy 765 nauczycielom języka niemieckiego z całej Polski, którzy wzięli udział w badaniach stanowiących<br />

podstawę do stworzenia cyklu „<strong>Aktion</strong> <strong>Deutsch</strong>”.<br />

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują.<br />

Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie.<br />

Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie<br />

na użytek osobisty.<br />

Szanujmy cudzą własność i prawo.<br />

Więcej na www.legalnakultura.pl<br />

Polska Izba Książki


Spis treści<br />

1 Dom s. 6<br />

Trening s. 12<br />

2 Szkoła s. 14<br />

Trening s. 20<br />

3 Praca s. 22<br />

Trening s. 28<br />

4 Zdrowie s. 30<br />

Trening s. 36<br />

5 Żywienie s. 38<br />

Trening s. 44<br />

6 Sport s. 46<br />

Trening s. 52<br />

7 Człowiek s. 54<br />

Trening s. 60<br />

8 Życie rodzinne i towarzyskie s. 62<br />

Trening s. 68<br />

9 Zakupy i usługi s. 70<br />

Trening s. 76<br />

10 Podróżowanie i turystyka s. 78<br />

Trening s. 84<br />

11 Kultura s. 86<br />

Trening s. 92<br />

12 Świat przyrody s. 94<br />

Trening s. 100<br />

13 Technika s. 102<br />

Trening s. 108<br />

14 Kraje niemieckojęzyczne s. 11010<br />

Trening s. 11616<br />

Gramatyka s. 11818<br />

Trening sprawności językowych s. 146<br />

3


O podręczniku<br />

Pamiętaj, <strong>Aktion</strong> <strong>Deutsch</strong> 4 jest podręcznikiem wieloletnim, dlatego nie pisz w nim – rozwiązania<br />

wszystkich zadań zapisuj w zeszycie.<br />

<strong>Aktion</strong> <strong>Deutsch</strong> 4 składa się z czternastu rozdziałów, z których każdy dzieli się na następujące moduły:<br />

bank słownictwa, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, środki językowe i słuchanie, czytanie,<br />

funkcje językowe i mówienie oraz trening. Na końcu podręcznika znajduje się zestawienie zagadnień<br />

gramatycznych wraz z ćwiczeniami oraz treningi sprawności językowych.<br />

Bank słownictwa – materiał leksykalny<br />

do przyswojenia i stosowania<br />

w komunikacji<br />

Słownictwo na poziomie rozszerzonym<br />

Gramatyka –<br />

odsyłacz do reguł<br />

i ćwiczeń<br />

powtórzeniowych<br />

Zadania<br />

na poziomie<br />

rozszerzonym<br />

3. Praca Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne<br />

24<br />

8. Wybierz czasowniki i zwroty, które nie pasują<br />

do wyróżnionych wyrazów.<br />

1. als Elektriker: Geld verdienen arbeitslos sein <br />

finden<br />

2. acht Stunden am Tag: im Geschäft arbeiten <br />

kommen Autos reparieren<br />

3. eine Stelle als Buchhalter: jobben finden <br />

suchen<br />

4. am Arbeitsplatz: selbstständig sein Student<br />

werden Stress haben<br />

5. eine Arbeit: hassen planen bauen<br />

G10 Przyimki łączące się z celownikiem<br />

i biernikiem s. 125<br />

9. Wybierz właściwe przyimki łączące się<br />

z celownikiem.<br />

1. Meine Eltern kommen gleich nach / seit der Arbeit<br />

nach Hause.<br />

2. Ich fahre morgen mit / von dem Bus zur Schule.<br />

3. Mein Bruder möchte das Praktikum nach / bei<br />

einem Automechaniker machen.<br />

4. Hast du die nötigen Dokumente aus / von der<br />

Sekretärin bekommen?<br />

5. Wann kommt unser Auto aus / mit der Werkstatt<br />

endlich zurück?<br />

10. W poniższych zdaniach użyj przyimków<br />

łączących się z biernikiem.<br />

1. Sie muss jeden Tag pünktlich … 7.00 Uhr<br />

im Büro sein.<br />

2. Ich habe einen tollen Ferienjob … dich!<br />

3. … Abitur kannst du nicht studieren.<br />

4. Warum seid ihr böse … mich? Was habe ich falsch<br />

gemacht?<br />

5. Du musst zuerst … die Tür gehen und dann<br />

geradeaus. Da drüben arbeiten die Informatiker.<br />

11. Użyj w tekście odpowiednich przyimków.<br />

Meine Mutter hat nicht viel<br />

Zeit ..(1).. mich, denn sie muss<br />

sehr viel arbeiten. ..(2).. zwei<br />

Monaten arbeitet sie in einem<br />

Restaurant. Sie geht ..(3).. 14.00<br />

Uhr zur Arbeit und kommt erst<br />

kurz ..(4).. Mitternacht nach<br />

Hause. Sie legt sich spät ins Bett<br />

und schläft dann ..(5).. 10.00<br />

Uhr morgens. Ich bin zu dieser<br />

Zeit in der Schule, also sehen<br />

wir uns selten. Sie verdient viel,<br />

aber hat auch viel Stress ..(6)..<br />

den Kunden. Sonntags hat sie<br />

immer frei. Dann kocht sie ..(7)..<br />

uns. Nudeln ..(8).. Sahne und<br />

Gemüse mag ich am liebsten.<br />

Manchmal nehmen wir unsere<br />

Fahrräder und fahren ..(9)..<br />

unseren Großeltern aufs Land.<br />

12. Przetłumacz wyrażenia z kolumny A na język<br />

polski, a z kolumny B – na język niemiecki.<br />

A. B.<br />

1. ohne unseren Lehrer z biura<br />

2. zum Tierarzt po szkole<br />

3. gegen mich o godzinie 18<br />

4. durch das Büro u fryzjera<br />

5. seit gestern na jutro<br />

6. vom Verkäufer z pielęgniarką<br />

13. Do poniższych pytań dobierz właściwe reakcje<br />

A–D. Jedno pytanie podano dodatkowo. Użyj<br />

wyrazów w nawiasach w odpowiedniej formie.<br />

1. Was ist dein Traumberuf?<br />

2. Hat Jonas einen Job für den Sommer gefunden?<br />

3. Wie lange ist sie schon arbeitslos?<br />

4. Warum hasst du deine Arbeit?<br />

5. Wann hat Simon den Job gefunden?<br />

6. Hast du schon im Team gearbeitet?<br />

A. Ich glaube, seit (ein) Jahr. Es geht ihr schlecht.<br />

B. Ja, bei einem Projekt mit (eine) Klassenfreundin<br />

und (ein) Klassenfreund. Das war vor 6 Monaten.<br />

C. Ja, er wird Fahrer bei (eine) Elektrofirma. Er fängt<br />

schon morgen an.<br />

D. Weil ich (ein) strengen Chef habe.<br />

E. Ich weiß noch nicht, aber ich möchte mit (eine)<br />

Modedesignerin zusammenarbeiten.<br />

1. Dobierz podane rzeczowniki w pary według<br />

przykładu.<br />

Beispiel: Lehrer – Schüler<br />

1. Modedesigner A. Touristen<br />

2. Automechaniker B. Fahrer<br />

3. Verkäufer C. Schüler<br />

4. Arzt D. Kunden<br />

5. Busfahrer E. Fahrgäste<br />

6. Reiseleiter F. Models<br />

7. Lehrer G. Patienten<br />

2. Dobierz podane nagłówki do poszczególnych<br />

elementów ogłoszenia.<br />

Ihr Profil Arbeitszeiten Bewerberalter Jobtyp <br />

Online seit Ihre Aufgaben Beginn<br />

..(1).. 29.11.<br />

Job-ID Koeln-11-29-70832<br />

..(2).. Schülerjobs<br />

..(3).. ab 15 Jahren<br />

..(4)..<br />

Hallo,<br />

ich suche einen/eine Gassi-Geher/in für eine ca. 2<br />

Jahre alte Dogge. Gerne mittwochs und freitags (für<br />

andere Tage offen). Die Hündin sollte ca. 1 Stunde<br />

ausgeführt werden, Uhrzeit – vor 8.00 Uhr. Sie ist lieb,<br />

aber recht stark und wild. Es gibt dafür mindestens<br />

8,50 Euro pro Stunde.<br />

..(5)..<br />

verantwortungsvoll, freundlich,<br />

mit Hunderfahrung<br />

KONTAKTDATEN<br />

Stefanie Gögl, 50931 Köln,<br />

stefaniegoegl@hotmail.de<br />

Weitere Informationen:<br />

..(6)..<br />

ab sofort<br />

..(7)..<br />

Mittwoch- und Freitagmorgen<br />

3. Wybierz właściwe wyrazy.<br />

1. Seine Arbeit beginnt jeden Tag um 7.00 Uhr.<br />

Er muss immer faul / pünktlich in der Firma sein.<br />

2. Die Arbeit als Bankkauffrau ist mir<br />

zu stressig / erfahren. Ich möchte am liebsten<br />

selbstständig / hilfsbereit arbeiten. Dann habe ich<br />

vielleicht mehr Ruhe.<br />

3. Katharine arbeitet als Architektin. In ihrem Beruf<br />

muss sie sehr kreativ / langweilig sein.<br />

Środki językowe Słuchanie<br />

4. Herr Krause arbeitet mit kleinen Kindern.<br />

Diese Arbeit ist für ihn manchmal sehr<br />

anstrengend / interessiert.<br />

5. Als Journalistin muss Irene sehr flexibel / arbeitslos<br />

sein.<br />

6. Ich finde deine Arbeit wirklich schwer / faul.<br />

7. Mein Sohn ist sehr arbeitsam / ordentlich – auf<br />

seinem Schreibtisch ist immer Ordnung.<br />

8. Ich hoffe, dass ich alles ohne deine Hilfe mache.<br />

Ich bin doch selbstständig / leicht.<br />

CD1/11<br />

4a. Posłuchaj wypowiedzi trzech kobiet i podaj<br />

nazwy zawodów, które one wykonują.<br />

1. Die … möchte eine neue Stelle finden.<br />

2. Die … möchte beruflich selbstständig werden.<br />

3. Die … möchte mehr Berufserfahrung haben.<br />

CD1/11<br />

4b. Posłuchaj nagrania ponownie i powiedz, które<br />

z poniższych zdań odnosi się do wypowiedzi<br />

Leny, które – do Martiny, a które – do Franziski.<br />

1. In meinem Beruf muss ich kreativ sein.<br />

2. Ich habe viel Kontakt mit Kindern.<br />

3. Meinen Beruf finde ich stressig.<br />

CD1/11<br />

4c. Posłuchaj nagrania jeszcze raz, następnie<br />

przeczytaj poniższe zdania, uzupełniając je<br />

informacjami zawartymi w nagraniu.<br />

1. Lena arbeitet seit … in einer Klinik.<br />

2. Martina möchte einmal von … aus arbeiten.<br />

3. Franziska hat in ihrem Beruf viel Kontakt mit … .<br />

CD1/12<br />

5. Posłuchaj dwukrotnie rozmowy Tima i Nadii.<br />

Na podstawie informacji zawartych w nagraniu<br />

dobierz do każdej osoby (1–4) zawód, który<br />

wykonuje, lub który chciałaby wykonywać<br />

(A–E). Jeden zawód został podany dodatkowo.<br />

1. Nadja<br />

2. Tim<br />

3. Tims Vater<br />

4. die Schwester von Tim<br />

A. Lehrerin<br />

B. Schauspieler<br />

C. Arzt<br />

D. Anwalt<br />

E. Schauspielerin<br />

25<br />

Rozgrzewka<br />

językowa –<br />

krótkie ćwiczenia<br />

odnoszące się<br />

do Banku<br />

słownictwa<br />

Nie pisz w podręczniku!<br />

Rozwiązania zapisuj w zeszycie.<br />

Rozgrzewka<br />

językowa


13. Technika Czytanie<br />

Funkcje językowe Mówienie<br />

1. Zastosuj podane rzeczowniki w poniższym<br />

wpisie na blogu.<br />

A. Bloggen<br />

B. Ausschalten<br />

C. Kommentare<br />

D. Computer<br />

E. Technik<br />

F. Internet<br />

BLOG<br />

Mit der ..(1).. komme ich einfach nicht zurecht.<br />

Es wundert euch, dass ich das in einem Blog<br />

schreibe, also mit Computer und ..(2).. doch<br />

klarkomme? Nein, nein. Den Computer kann ich<br />

nur einschalten. Beim ..(3).. am Schluss habe ich<br />

aber immer noch Probleme! Meinen Blog hat<br />

mir zum Beispiel mein Bruder eingerichtet, als<br />

ich angefangen habe, ein Tagebuch zu führen. Er<br />

hat gesagt, Tagebücher waren vielleicht im 19.<br />

Jahrhundert gut, als es noch keine ..(4).. gab. Ich<br />

finde das ..(5).. einfach super, es gefällt mir, wenn<br />

ihr ..(6).. schreibt. Aber verstehen, wie das alles<br />

läuft, kann ich wirklich nicht. Bin ich die Einzige?<br />

2a. Przeczytaj ogłoszenia (1–4). Do każdego z nich<br />

dobierz zdanie (A–E) zgodne z jego treścią.<br />

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo.<br />

1.<br />

Verkaufe mein Tablet<br />

wegen Neukauf.<br />

● Das Gerät funktioniert ohne Probleme.<br />

● Ladekabel dabei.<br />

● Die Batterie hält bis zu 6 Stunden.<br />

● Keine Garantie und Rücknahme.<br />

3. 3. Nie potrafisz wyłączyć nawigacji. Poproś o pomoc.<br />

1. Do pytań 1–4 dobierz właściwe odpowiedzi.<br />

Wir laden alle Schüler<br />

A. Wann ist die Navigation abgestürzt?<br />

1. Wozu gehst du ins Internet?<br />

B. Wie funktioniert die Navigation?<br />

im Alter von 8 bis 13 Jahren<br />

2. Wann machst du die Waschmaschine an?<br />

C. Wer von euch kann die Navigation ausschalten?<br />

zu unserer Computer-AG ein.<br />

3. Warum arbeitet mein Computer so langsam?<br />

Ihr lernt:<br />

4. Twoja siostra nie naładowała jeszcze baterii<br />

4. Wie kann ich die Klimaanlage einschalten?<br />

do aparatu. Przypomnij jej, żeby to zrobiła.<br />

● Texte schreiben und gestalten<br />

A. Jetzt. Meine T-Shirts sind alle schmutzig.<br />

A. Du musst die Batterien wechseln.<br />

● Präsentationen mit PowerPoint erstellen<br />

● Tabellen, Zeichnungen und Diagramme erstellen<br />

B. Du musst auf der Fernbedienung auf „ON“ drücken. B. Vergiss nicht, die Batterien aufzuladen.<br />

● Fotos mit der Digitalkamera aufnehmen und<br />

C. Vielleicht laufen zu viele Programme auf einmal.<br />

C. Die Batterien sind schon leer. Du musst neue<br />

korrigieren<br />

D. Um Informationen für die Schulaufgaben zu finden.<br />

kaufen.<br />

● Homepage erstellen und bearbeiten<br />

5. Twój kolega korzystał z twojego laptopa i zapomniał<br />

Wir treffen uns montags und<br />

go wyłączyć. Poproś go, żeby następnym razem<br />

donnerstags, um 15.00 Uhr.<br />

o tym nie zapomniał.<br />

A. Vergiss bitte nicht, den Laptop das nächste Mal<br />

4.<br />

an den Strom anzuschließen.<br />

Verfügen Sie über die nötigen Fach-<br />

B. Ich bitte dich, das nächste Mal keine Dateien<br />

auf meinen Laptop herunterzuladen.<br />

und Pädagogikkenntnisse?<br />

C. Du solltest das nächste Mal den Laptop<br />

Haben Sie Spaß an der Arbeit in einem<br />

herunterfahren, sonst läuft er den ganzen Tag<br />

engagierten Team? Unterstützen Sie<br />

über.<br />

Schüler beim Erreichen ihrer Ziele?<br />

2. Zapoznaj się z podanymi wypowiedziami<br />

Berufliche Erfahrung wäre ein Plus.<br />

i wskaż, którą z poniższych intencji wyrażają.<br />

CD2/15<br />

Dwie intencje podano dodatkowo.<br />

4. Posłuchaj pytań (1–5) i dobierz do nich<br />

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!<br />

właściwe odpowiedzi.<br />

Tätigkeitsbeginn: 3. Oktober<br />

przypuszczenie przypomnienie komuś o czymś <br />

podjęcie decyzji krytyka obietnica prośba <br />

A. Gerne, aber nicht heute. Mein Konto kann seit ein<br />

pochwała odmowa<br />

paar Tagen keine Nachrichten senden.<br />

A. Den Text kann man auf der Homepage einer<br />

B. Ich glaube, ja. Ich habe so einen auf meinem<br />

Schülerzeitung lesen.<br />

1. Deine Fotos sind leider nicht gut genug. Sie sind<br />

Schreibtisch gefunden. Und wusste nicht, wem er<br />

nicht scharf. Manchmal sind sie zu dunkel.<br />

B. Jemand hat sich ein neues Tablet gekauft.<br />

gehört.<br />

2. Kannst du für mich auch Batterien kaufen? Ich<br />

C. Der Autor des Textes hat keine Ahnung<br />

C. Ich glaube nicht. Ich muss jetzt Geld für einen<br />

brauche 6 Stück.<br />

von Computern.<br />

neuen sparen.<br />

3. Ich denke, dass der Bildschirm kaputt ist. Aber ich<br />

D. Eine Firma beschäftigt sich mit Textbearbeitung<br />

D. Nicht so viel. Ich habe ein gutes Smartphone und<br />

bin nicht sicher.<br />

und Computergrafik.<br />

benutze es lieber.<br />

4. Ich weiß schon: Ich nehme dieses Handy. Das<br />

E. Der Text ist ein Arbeitsangebot.<br />

E. Klar, du musst aber ein wenig warten. Ich habe<br />

andere ist mir zu teuer.<br />

meinen Computer gerade ausgeschaltet und<br />

5. Ich verstehe dich, aber ich kann das für dich nicht<br />

das Papier ist alle.<br />

2b. Do podanych opisów osób dobierz<br />

machen. Mein Computer ist zu alt.<br />

odpowiednie ogłoszenia z zadania 2a. Jeden<br />

6. Um 15 Uhr hast du deine Computer-AG. Vergiss es<br />

opis podano dodatkowo.<br />

5. Opowiedz, do czego ci służy internet.<br />

nicht.<br />

Wykorzystaj podane słownictwo.<br />

Zadania rozwijające<br />

sprawność mówienia<br />

2.<br />

Bei Fragen bitte anschreiben: mia_wind@yahoo.de<br />

Ort: Leipzig<br />

GR@MAUS<br />

Bei uns werden verschiedene Dienstleistungen<br />

angeboten, zum Beispiel Fax- und<br />

Computerreparaturen, Kopien (auch farbig),<br />

Erstellung von Bewerbungen,<br />

Website- und Poster-Design.<br />

Wir haben 15 Arbeitsplätze, die mit zu 35 MB/s<br />

an das Internet angebunden sind.<br />

Öffnungszeiten: 8.00–24.00 Uhr.<br />

A. Jan nimmt an einem Online-Fotokurs teil und<br />

möchte auch unterwegs lernen. Leider ist sein<br />

Tablet kaputt und er muss es reparieren lassen.<br />

B. Sonja hat zu ihrem 9. Geburstag ein Laptop<br />

bekommen. Ihre Eltern kennen sich in Computern<br />

nicht aus und suchen eine Person, die Sonja<br />

erklärt, wie man das Gerät bedient.<br />

C. Andreas hat Informatik studiert und möchte gern<br />

in einer Schule arbeiten. Außerdem weiß Andreas<br />

fast alles über digitale Fotografie.<br />

D. Olivers Hobby sind Computer. Er repariert gern<br />

elektronische Geräte, wie Kopierer oder Drucker.<br />

E. Hanna hat einen PC zu Hause. Sie hätte aber<br />

gern noch ein Tablet, das sie unterwegs benutzen<br />

könnte. Ihr Problem ist aber, dass sie nicht genug<br />

Geld für ein neues Gerät hat.<br />

3. Wskaż właściwe reakcje.<br />

1. Wchodzisz z kolegą do biblioteki. Poproś go, żeby<br />

wyłączył telefon.<br />

A. Mach dein Handy an, bitte.<br />

B. Schaltest du bitte dein Handy aus?<br />

C. Willst du dein Handy zur Reparatur bringen?<br />

2. Zapytaj koleżankę, czy zapisała wszystkie zdjęcia na<br />

twardym dysku.<br />

A. Hast du alle Fotos auf der Festplatte<br />

gespeichert?<br />

B. Hast du alle Fotos auf dem Bildschirm gelöscht?<br />

C. Hast du alle Fotos von deiner Festplatte<br />

gescannt?<br />

mit Freunden kommunizieren soziale Netzwerke<br />

nutzen auf Facebook gehen Informationen<br />

suchen / austauschen einen Blog führen <br />

Filme anschauen E-Mails schicken und bekommen <br />

Einkäufe machen Präsentationen vorbereiten <br />

Fremdsprachen lernen Onlinespiele spielen <br />

Musik hören<br />

6. Wskaż wypowiedzi, które dotyczą ciebie.<br />

Uzasadnij swój wybór.<br />

1. Ich lebe ohne ein Konto auf Facebook.<br />

2. Ich kann ohne mein Smartphone nicht<br />

funktionieren.<br />

3. Ohne Fernsehen ist das Leben langweilig.<br />

106<br />

107<br />

13. Trening<br />

Wieloetapowe<br />

zadania doskonalące<br />

rozumienie czytanego<br />

tekstu<br />

Trening<br />

trening sprawności<br />

językowych na poziomie<br />

podstawowym<br />

i rozszerzonym<br />

108<br />

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU<br />

CD2/16<br />

1. Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (1–4). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E). Jedna<br />

reakcja została podana dodatkowo.<br />

A. Du musst ihn neu starten.<br />

B. Vielleicht hast du keinen Internetzugang?<br />

C. Hast du sie gespeichert?<br />

D. Vielleicht brauchst du einen USB-Stick.<br />

E. Dort hast du die Mikrowelle.<br />

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH<br />

2. Przeczytaj teksty. Na ich podstawie wybierz właściwe odpowiedzi na pytania (1–4).<br />

KARSTENS BLOG<br />

Ich habe mein Smartphone seit etwa einem Jahr.<br />

Die Film- und Fotokamera haben immer wunderbar<br />

funktioniert. Doch seit einer Woche geht die<br />

Fotokamera nicht mehr. Ich kann keine Fotos mehr<br />

machen. Komisch ist, dass ich immer noch filmen<br />

kann. Nur nicht fotografieren. Was muss ich machen?<br />

Hat jemand eine Idee?<br />

1. Was ist mit dem Smartphone von Karsten los?<br />

A. Karsten kann das Gerät gar nicht benutzen.<br />

B. Karsten kann mit dem Gerät nicht<br />

fotografieren.<br />

C. Karsten möchte das Gerät reparieren lassen.<br />

Hi, Lena,<br />

habe ich vielleicht bei dir zu Hause mein Handy<br />

gelassen? Ich hatte es gestern bei dir, da bin ich sicher.<br />

Vielleicht liegt es unter dem Schreibtisch? Kannst du<br />

bitte mal nachschauen? Die Batterie ist alle, also kann<br />

man das Handy nicht anrufen. Ich habe es überall<br />

gesucht, aber ohne Erfolg.<br />

Paul<br />

2.<br />

2. Was ist mit Pauls Telefon passiert?<br />

A. Das Telefon ist kaputt gegangen.<br />

B. Lena hat das Telefon unter dem Schreibtisch<br />

gefunden.<br />

C. Paul hat das Telefon verloren.<br />

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH<br />

3. Dla każdej z opisanych sytuacji (1–3) wybierz właściwą reakcję – A, B lub C.<br />

1. Nie możesz odnaleźć plików. Zapytaj koleżankę, czy je usunęła.<br />

A. Hast du die Dateien gespeichert?<br />

B. Hast du die Dateien geöffnet?<br />

C. Hast du die Dateien gelöscht?<br />

1.<br />

Hi, Leonie,<br />

seit ein paar Wochen haben wir einen neuen<br />

Informatiklehrer. Er hat uns gefragt, welche Programme<br />

wir benutzen und jetzt lernen wir ihre Möglichkeiten<br />

kennen. Das ist ja Wahnsinn! Ich habe nicht gewusst,<br />

dass man so viel mit einem Schreibprogramm machen<br />

kann. Mir gefällt das sehr. Das ist ein richtig praktischer<br />

Unterricht. Ich würde nie selbst all diese Funktionen<br />

entdecken. Ich muss dir das zeigen. Wann kann ich<br />

vorbeikommen? Jana<br />

3.<br />

3. Warum schreibt Jana an Leonie?<br />

A. Jana braucht Hilfe in Informatik.<br />

B. Jana möchte über ihren Informatiklehrer<br />

sprechen.<br />

C. Jana will Leonie ein Programm erklären.<br />

FORUM<br />

Meine Tochter Eva hat bald Geburtstag und möchte von<br />

uns einen Laptop geschenkt bekommen. Ich dachte, das<br />

wäre kein Problem, aber ich kenne mich wirklich nicht<br />

aus, da ich an einem alten PC arbeite. Könnt ihr mir<br />

etwas empfehlen? Das Ding sollte weniger als 400 Euro<br />

kosten. Meine Tochter wird ihn vor allem fürs Internet<br />

benutzen, also muss er nicht für Spieler sein.<br />

4.<br />

4. Wozu braucht Eva einen neuen Laptop?<br />

A. Eva möchte damit online gehen.<br />

B. Eva möchte damit spielen.<br />

C. Sie möchte damit arbeiten.<br />

2. Zepsuła się suszarka do włosów. Jak to powiesz?<br />

A. Der Föhn ist kaputtgegangen.<br />

B. Der Föhn funktioniert richtig.<br />

C. Der Föhn ist auf den Boden gefallen.<br />

3. Przeszkadza ci dźwięk telewizora. Poproś brata, by go wyłączył.<br />

A. Kannst du bitte den Fernseher anmachen?<br />

B. Machst du bitte den Fernseher aus?<br />

C. Würdest du bitte den Fernseher einschalten?<br />

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH<br />

4. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Do każdej luki (1–4) dobierz pasujące do niej zdanie<br />

(A–E) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo.<br />

Was für ein Pech! Wisst ihr, was mir passiert ist? ..(1).. Es war schon ziemlich<br />

spät. Ich habe mir ein Glas Orangensaft genommen. Und ganz vorsichtig<br />

getrunken. Ich weiß doch, was passieren kann, wenn man am Computer etwas<br />

trinkt. Und … ihr werdet es nicht glauben, oder doch? Stellt euch vor: Der ganze<br />

Saft war auf einmal auf meiner Tastatur … Alles war nass und klebrig … Ich<br />

weiß nicht, wie ich das gemacht habe. ..(2).. Es hat aber nichts geholfen. Kein<br />

Bild, kein Ton, nichts. Mein Laptop wollte nicht funktionieren. ..(3).. Die Leute<br />

dort haben ihn geprüft und gesagt, dass sie ihn genauer untersuchen müssen.<br />

Ich sollte am nächsten Tag kommen. Wie ist die Geschichte zu Ende gegangen?<br />

..(4).. Er war total kaputt. Jetzt muss ich Geld für einen neuen Laptop sparen.<br />

A. Mein Laptop ließ sich leider nicht mehr reparieren.<br />

B. Ich habe versucht den Computer zu trocknen.<br />

C. Ich habe also den Laptop zum Computerservice gebracht.<br />

D. Den Laptop musste ich ausschalten und einschalten.<br />

E. Ich habe letztens am Computer gesessen und meine Fotos bearbeitet.<br />

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH<br />

5. Przeczytaj tekst i uzupełnij luki (1–5) wyrazami z ramki w odpowiedniej formie. Jeden wyraz został<br />

podany dodatkowo.<br />

A. das B. dass C. müssen D. sagen E. sein F. zu<br />

Ich habe gestern mein Handy an den Strand mitgenommen. Dort hatte ich es, so glaubte ich zumindest, in eine<br />

Tasche gesteckt und es dann vergessen.<br />

Erst zu Hause habe ich bemerkt, ..(1).. in der Tasche kein Telefon war „Ist es am Strand geblieben?“, dachte ich und<br />

war total traurig. „Kommt, wir fahren an den Strand!“, hat mein Onkel ..(2).. . Mein Bruder, mein Onkel und ich ..(3)..<br />

direkt zum Strand gelaufen und haben das Telefon gesucht.<br />

Mein Onkel hat immer wieder versucht, „mich“ telefonisch ..(4).. erreichen. Keine Antwort. Auf einmal hat mein<br />

Bruder geschrien: „Ich hab‘s!“ Das Telefon, ..(5).. wir den ganzen Abend gesucht hatten, lag halb im Sand vergraben,<br />

wo vorher die Tasche gelegen hatte.<br />

6. Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne<br />

zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna tłumaczonych fragmentów zdań. Każdą lukę<br />

możesz uzupełnić co najwyżej czterema wyrazami.<br />

1. Ist die Maus (już popsuta)?<br />

2. In dem Referat geht es (o wynalazki), die für die Menschheit bedeutend waren.<br />

3. Der E-Book-Reader, (którego zawsze używam), ist für Reisen ideal.<br />

4. Das Labor, (w którym pracuje Tobias), hat gerade die modernsten Maschinen und Geräte gekauft.<br />

5. Die neue Praxis (jest dużo większa niż) die alte.<br />

109<br />

Gramatyka<br />

G30 Czasownik werden<br />

Czasownik werden oznacza robić się, stawać się,<br />

zostawać (kimś, czymś).<br />

Ich werde Schauspielerin. Zostanę aktorką.<br />

Mein Bruder wird 16. Mój brat kończy 16 lat.<br />

Es wird sonnig. Robi się słonecznie.<br />

W czasie przeszłym Perfekt czasownik werden łączy<br />

się ze słówkiem posiłkowym sein.<br />

Ich bin Schauspielerin geworden. Zostałam aktorką.<br />

Mein Bruder ist 16 geworden. Mój brat skończył 16 lat.<br />

Es ist sonnig geworden. Zrobiło się słonecznie.<br />

werden<br />

ich werde wir werden<br />

du wirst ihr werdet<br />

er/sie/es wird sie/Sie werden<br />

1. Wskaż poprawne formy czasownika werden.<br />

1. Wann wird / werdet es endlich Sommer?<br />

2. Es werden / wird kalt.<br />

3. Die Tage werde / werden länger.<br />

4. In diesem Jahr wird / werde meine Katze zehn.<br />

5. Unsere Hunde werdet / werden schwer.<br />

6. Wie alt wirdt / wirst du im kommenden Jahr?<br />

G31 Czas przyszły Futur I<br />

Futur I to czas przyszły złożony. Składa się<br />

z czasownika posiłkowego werden i bezokolicznika,<br />

który zawsze znajduje się na końcu zdania.<br />

Was wirst du im Sommer machen? Co będziesz robić<br />

w lecie?<br />

Ich werde in einem Zoo arbeiten. Będę pracować w zoo.<br />

W języku niemieckim, podobnie jak w polskim, chcąc<br />

opisać przyszłe wydarzenia, często stosujemy czas<br />

teraźniejszy oraz odpowiedni okolicznik czasu, np.<br />

Nächstes Jahr fahre ich ans Meer. W przyszłym roku<br />

(po)jadę nad morze.<br />

Morgen gehen wir in den Park. Jutro idziemy do parku.<br />

W języku niemieckim, inaczej niż w języku polskim,<br />

czas przyszły oprócz wyrażania przyszłości może<br />

w zależności od podmiotu służyć do przekazywania<br />

różnych intencji:<br />

– pewność, że jakaś czynność zostanie wykonana<br />

1. os. lp / lm<br />

Ich werde / Wir werden Simon heute besuchen.<br />

Odwiedzę / Odwiedzimy dziś Simona.<br />

– rozkaz 2. os. lp / lm<br />

Du wirst / Ihr werdet jetzt ins Bett gehen.<br />

Idź / Idźcie już do łóżka.<br />

2. Przetłumacz podane zdania na język polski.<br />

1. Meine Schwester wird Musiklehrerin.<br />

2. Ich werde langsam müde.<br />

3. Was möchtest du werden?<br />

4. Er ist Arzt geworden.<br />

5. Ich will Jurist werden.<br />

3. Użyj w podanych dialogach odpowiedniej<br />

formy czasownika werden.<br />

A: Warum isst du keine Süßigkeiten?<br />

B: Ich … von ihnen dick.<br />

A: Muss ich wieder den Pullover anziehen?<br />

B: Ja, es … heute nicht warm.<br />

A: Wie alt sind deine Katzen?<br />

B: Sie … im Mai 4 Jahre alt.<br />

A: Siehst du noch den Film?<br />

B: Ja, er … immer interessanter.<br />

A: Warum magst du Dezember nicht?<br />

B: Es … dann schon um 16 Uhr dunkel.<br />

– przypuszczenie 3. os. lp<br />

Er wird im Büro sein. On prawdopodobnie jest w biurze.<br />

1 Dokończ zdania za pomocą czasu<br />

Futur I według przykładu.<br />

Beispiel:<br />

A: Hast du einen Laptop?<br />

B: Noch nicht, aber bald werde ich einen Laptop<br />

haben.<br />

A: Studiert sie schon?<br />

B: Noch nicht, aber in einem Jahr … .<br />

A: Sprichst du schon gut Französisch?<br />

B: Noch nicht, aber bald … .<br />

A: Regnet es schon?<br />

B: Noch nicht, aber gleich … .<br />

A: Wohnt ihr schon auf dem Land?<br />

B: Noch nicht, aber in zwei Wochen … .<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

2. Utwórz zdania w czasie Futur I. Rozpocznij<br />

od wyróżnionych wyrazów.<br />

1. das Buch Hunde lesen sicher über ich<br />

2. arbeiten meine Schwester als Tierärztin<br />

3. sein morgen das Wetter wie ?<br />

4. Fleisch ich essen nie wieder<br />

5. bald ein neues Auto wir haben<br />

G32 Stopniowanie przymiotników i przysłówków<br />

Stopień wyższy przymiotników i przysłówków<br />

tworzymy przez dodanie do przymiotnika lub<br />

przysłówka końcówki -er. Stopień najwyższy<br />

tworzymy, dodając am i końcówkę<br />

przymiotnika -(e)sten.<br />

W większości jednosylabowych przymiotników<br />

i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym<br />

ulega zmianie samogłoska tematowa:<br />

a ä, np. alt – älter – am ältesten,<br />

u ü, np. jung – jünger – am jüngsten,<br />

o ö, np. groß – größer – am größten.<br />

Nieregularne stopniowanie przymiotników<br />

i przysłówków<br />

stopień stopień stopień<br />

równy<br />

wyższy najwyższy<br />

gern lieber am liebsten<br />

gut besser am besten<br />

viel mehr am meisten<br />

oft häufiger am häufigsten<br />

/ öfter<br />

hoch höher am höchsten<br />

nah näher am nächsten<br />

Stopień najwyższy może występować także w funkcji<br />

przydawki, np.<br />

Lars ist der beste Spieler.<br />

Anna ist die älteste Schülerin in der Klasse.<br />

„Word“ ist das praktischste Computerprogramm.<br />

1. Przekształć podane zdania według wzoru.<br />

Beispiel:<br />

Der Laptop ist am modernsten.<br />

Das ist der modernste Laptop.<br />

1. Der Bildschrim ist am besten.<br />

2. Dieses Programm ist am neuesten.<br />

3. Der Drucker ist am schnellsten.<br />

4. Die Spielkonsole ist am teuersten.<br />

5. Der Beitrag ist am interessantesten.<br />

3. Przekształć podane zdania, stosując czas Futur I.<br />

1. Es ist warm.<br />

2. Das gefällt dir bestimmt.<br />

3. Wann kommt ihr?<br />

4. Lena ruft mich am Abend an.<br />

5. Ich lade keine Leute mehr.<br />

6. Ich sage es dir nicht.<br />

2. Uzupełnij dialogi podanymi przymiotnikami<br />

w stopniu wyższym lub najwyższym.<br />

1. gut billig<br />

A: Was gefällt dir …? Das Kleid oder der Rock?<br />

B: Das Kleid. Aber es ist auch viel … als der Rock: Es<br />

kostet 9 Euro mehr.<br />

2. billig<br />

A: Warum hast du die blaue Hose gekauft?<br />

B: Die war … von allen. Sie hat nur 13 Euro<br />

gekostet.<br />

3. groß<br />

A: Die Jacke ist doch zu groß für dich. Sie steht dir<br />

nicht gut.<br />

B: Ich weiß. Ich schenke sie meinem Bruder. Er ist<br />

etwas … als ich.<br />

4. teuer<br />

A: Euer Zelt ist … von allen.<br />

B: Ja, aber da sollten doch sechs Personen<br />

schlafen.<br />

3. W podanych zdaniach zastosuj właściwe<br />

przymiotniki lub przysłówki w odpowiednim<br />

stopniu.<br />

1. Meine Schwester ist jünger als ich, aber ganz klein.<br />

Ich bin nur ein Jahr … als sie und 5 cm … .<br />

2. Die Reise mit dem Zug dauert zwar eine Stunde …<br />

als mit dem Auto, aber es ist dafür viel bequemer.<br />

3. Du bist in Mathe … als ich und hast nur gute<br />

Noten. Ich bin dafür in <strong>Deutsch</strong> … in der ganzen<br />

Klasse.<br />

4. Überall ist es schön, aber … ist es doch zu Hause.<br />

Nicht wahr?<br />

5. Alle Mädchen in unserer Klasse sind nett, aber für<br />

mich ist Lena … .<br />

6. Gestern war es schon ganz kalt, aber heute ist es<br />

noch viel … .<br />

7. Timon wohnt hier ganz in meiner Nähe, aber noch<br />

… wohnen Emil und Helena.<br />

8. Unser Hochhaus ist ganz hoch, aber das Hochhaus<br />

im Stadtzentrum ist … von allen Hochhäusern<br />

in der Stadt.<br />

Gramatyka –<br />

zestawienie reguł<br />

gramatycznych<br />

z ćwiczeniami<br />

142<br />

143<br />

CD1/12 Posłuchaj ścieżki numer 12<br />

z płyty pierwszej.<br />

Zadania na poziomie<br />

rozszerzonym


4. Zdrowie Bank słownictwa<br />

CZĘŚCI CIAŁA I NARZĄDY CZŁOWIEKA<br />

der Arm, -e ramię, ręka<br />

der Bauch, Bäuche brzuch<br />

der Busen, – pierś, biust<br />

der Finger, – palec (u dłoni)<br />

der Fuß, Füße stopa<br />

der Hals, Hälse szyja; gardło<br />

der Kopf, Köpfe głowa<br />

der Magen, Mägen/Magen żołądek<br />

der Mund, Münder usta<br />

der Po, -s (pot.) pupa<br />

der Rücken, – plecy<br />

der Zahn, Zähne ząb<br />

die Brust, Brüste pierś<br />

die Hand, Hände dłoń<br />

die Haut skóra<br />

die Nase, -n nos<br />

die Schulter, -n bark, ramię<br />

das Auge, -n oko<br />

das Bein, -e noga<br />

das Blut krew<br />

das Gesicht, -er twarz<br />

das Haar, -e włos<br />

das Herz, -en serce<br />

das Knie, – kolano<br />

das Ohr, -en ucho<br />

CHOROBY I DOLEGLIWOŚCI<br />

der Bauchschmerz, -en (zw. lm) ból brzucha<br />

der Durchfall, Durchfälle biegunka<br />

der Halsschmerz, -en (zw. lm) ból gardła<br />

der Husten, – kaszel<br />

der Kopfschmerz, -en (zw. lm) ból głowy<br />

der Schnupfen (Heuschnupfen), –<br />

katar (sienny)<br />

der Zahnschmerz, -en (zw. lm) ból zęba<br />

der/das Virus, Viren wirus<br />

die Allergie, -n alergia<br />

die Angina, Anginen angina<br />

die Erkältung, -en przeziębienie<br />

die Gesundheit zdrowie<br />

die Grippe, -n grypa<br />

die Halsentzündung, -en zapalenie gardła<br />

die Krankheit, -en choroba<br />

das Asthma astma<br />

das Fieber gorączka<br />

erkältet przeziębiony<br />

gesund zdrowy<br />

husten kasłać<br />

krank chory<br />

müde zmęczony<br />

sich erkälten przeziębić się<br />

schwanger sein być w ciąży<br />

Mir tut der Zahn weh. Boli mnie ząb.<br />

Mir ist übel / schlecht. Niedobrze mi.<br />

Was ist passiert? Co się stało?<br />

U LEKARZA<br />

der Arzt, Ärzte lekarz<br />

der Augenarzt, Augenärzte okulista<br />

der Chirurg, -en chirurg<br />

der Frauenarzt, Frauenärzte ginekolog<br />

der Hausarzt, Hausärzte lekarz rodzinny<br />

der HNO-Arzt, HNO-Ärzte laryngolog<br />

der Kinderarzt, Kinderärzte pediatra<br />

der Krankenpfleger, – pielęgniarz<br />

der Notarzt, Notärzte lekarz pogotowia<br />

der Patient, -en pacjent<br />

der Tierarzt, Tierärzte weterynarz<br />

der Zahnarzt, Zahnärzte dentysta<br />

die Krankenschwester, -n pielęgniarka<br />

die Praxis, Praxen gabinet<br />

die Sprechstunde, -n godziny przyjęć<br />

die Untersuchung, -en badanie<br />

das Krankenhaus, Krankenhäuser szpital<br />

das Wartezimmer, – poczekalnia<br />

ins Krankenhaus gehen iść do szpitala<br />

zur Kontrolle kommen przyjść na kontrolę<br />

zum Arzt gehen iść do lekarza<br />

einen Termin beim Arzt haben mieć<br />

umówioną wizytę u lekarza<br />

abnehmen (er nimmt ab) chudnąć<br />

atmen oddychać<br />

brechen (du brichst) złamać (np. nogę)<br />

operieren operować<br />

untersuchen badać (np. pacjentów)<br />

eine Operation haben mieć operację<br />

Was fehlt Ihnen / dir? Co pani / panu /<br />

państwu / ci dolega?<br />

sich gut / schlecht fühlen czuć się dobrze / źle<br />

39 Grad Fieber haben mieć 39 stopni gorączki<br />

schlecht aussehen (du siehst aus) źle<br />

wyglądać<br />

sich schwer konzentrieren können mieć<br />

trudności w skupieniu uwagi<br />

den Mund aufmachen otworzyć usta<br />

den Oberkörper freimachen rozebrać się<br />

do pasa<br />

verschreiben przepisywać<br />

krankschreiben wystawić zwolnienie lekarskie<br />

Medikamente einnehmen (du nimmst ein)<br />

zażywać lekarstwa<br />

Gute Besserung! Szybkiego powrotu<br />

do zdrowia!<br />

sich erholen wypoczywać<br />

sich früh ins Bett legen kłaść się wcześnie<br />

do łóżka<br />

sich warm anziehen ciepło się ubierać<br />

sich (un)gesund ernähren (nie)zdrowo się<br />

odżywiać<br />

W APTECE<br />

der Hustensaft, Hustensäfte syrop na kaszel<br />

der Tropfen, – kropla<br />

die Apotheke, -n apteka<br />

die Arznei, -en lekarstwo<br />

die Bandage, -n bandaż<br />

die Schmerztablette, -n tabletka przeciwbólowa<br />

die Tablette, -n tabletka<br />

das Antibiotikum, Antibiotika antybiotyk<br />

das Medikament, -e lekarstwo<br />

das Mittel, – (gegen etwas) środek (na coś)<br />

das Pflaster, – plaster<br />

das Rezept, -e recepta<br />

das Vitamin, -e witamina<br />

die Nasentropfen (lm) krople do nosa<br />

WYPADKI I UDZIELANIE POMOCY<br />

der Rettungswagen / der Krankenwagen, –<br />

karetka pogotowia<br />

der Unfall, Unfälle wypadek<br />

die Feuerwehr, -en straż pożarna<br />

die Polizei policja<br />

hinfallen (du fällst hin) przewrócić się<br />

die Polizei anrufen zadzwonić na policję<br />

die Polizei rufen wezwać policję<br />

einen Unfall haben mieć wypadek<br />

umfallen (du fällst um) przewrócić się<br />

z powodu omdlenia<br />

sich bewegen poruszyć się<br />

tot martwy<br />

verletzt ranny<br />

brennen palić się<br />

gefährlich niebezpieczny<br />

retten ratować<br />

schaffen tu: poradzić sobie, dać (sobie) radę<br />

der Herzinfarkt, -e zawał serca<br />

der Krebs rak<br />

die Beschwerde, -n dolegliwość<br />

die Lungenentzündung, -en zapalenie płuc<br />

die Salbe, -n maść<br />

das Erbrechen wymioty<br />

das Übergewicht nadwaga<br />

Meine Nase läuft. Cieknie mi z nosa.<br />

blind niewidomy<br />

taub głuchy, niesłyszący<br />

stumm niemy<br />

behindert niepełnosprawny<br />

im Rollstuhl sitzen siedzieć na wózku<br />

inwalidzkim<br />

erkranken an (+ Dat.) zachorować na<br />

heilen leczyć<br />

leiden cierpieć<br />

sterben (du stirbst) umrzeć<br />

verordnen zalecać<br />

die Kondition verbessern poprawiać kondycję<br />

UZALEŻNIENIA<br />

die Alkoholsucht alkoholizm<br />

die Arbeitssucht pracoholizm<br />

die Droge, -n narkotyk<br />

die Drogensucht narkomania<br />

die Internetsucht uzależnienie od internetu<br />

die Nikotinsucht uzależnienie od nikotyny<br />

die Sucht, Süchte nałóg<br />

abhängig/süchtig (von) uzależniony (od)<br />

CD1/16<br />

Wo sind die Personen, die du<br />

hörst?<br />

30


Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne<br />

1. Dobierz podane rzeczowniki do zaznaczonych<br />

części ciała.<br />

Nase Arm Mund Knie Finger Hand Fuß <br />

Po Brust Auge Zähne Bauch Ohr Schulter<br />

1.<br />

6.<br />

2. 3.<br />

7.<br />

9.<br />

12.<br />

5.<br />

4.<br />

8.<br />

10.<br />

11.<br />

13.<br />

4. Przeczytajcie dialogi w parach, uzupełniając je<br />

właściwymi zaimkami zwrotnymi tam, gdzie to<br />

konieczne.<br />

A: Treffen wir … morgen?<br />

1.<br />

B: Tut mir leid. Ich kann nicht. Ich habe … erkältet.<br />

A: Bitte, setzen Sie …! Was fehlt Ihnen?<br />

B: Mir wird … oft übel. Ich habe auch ständig<br />

Hunger und deshalb kann ich … schwer<br />

konzentrieren.<br />

A: Und wie ernähren Sie …?<br />

A: Martin, wie fühlst du … heute?<br />

3.<br />

B: Mir geht’s … schon viel besser, aber ich muss …<br />

noch erholen.<br />

A: Was ist … passiert?<br />

B: Hilfe! Die Dame ist … plötzlich<br />

umgefallen und bewegt … nicht mehr.<br />

Ruft einen Notarzt!<br />

2.<br />

4.<br />

14.<br />

G12<br />

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone<br />

s. 126<br />

2. Utwórz ustnie zdania według przykładu.<br />

Beispiel: Frau Schmidt muss zum Frauenarzt gehen,<br />

weil sie schwanger ist.<br />

1. Frau Schmidt ist schwanger.<br />

2. Meine kleine Schwester hat Fieber.<br />

3. Evelyn hat Ohrenschmerzen.<br />

4. Sabine ist erkältet.<br />

5. Herr Berger sieht schlecht.<br />

6. Georg hat schreckliche Zahnschmerzen.<br />

A. Augenarzt D. Hausarzt<br />

B. Frauenarzt E. HNO-Arzt<br />

C. Kinderarzt F. Zahnarzt<br />

G11 Czasowniki zwrotne s. 126<br />

3. Dobierz właściwe dokończenia zdań.<br />

1. Du musst …<br />

2. Wo befindet …<br />

3. Maja ist müde und legt …<br />

4. Wann trefft …<br />

5. Meine Eltern haben sich schon immer …<br />

6. Ich muss …<br />

A. für Medizin interessiert.<br />

B. ihr euch?<br />

C. sich gleich ins Bett.<br />

D. sich das Krankenhaus?<br />

E. mich vom Schulstress erholen.<br />

F. dich warm anziehen.<br />

5. Odpowiedz na poniższe pytania ustnie,<br />

pełnymi zdaniami. Wykorzystaj informacje<br />

podane w nawiasach.<br />

1. Wo ist dein Freund hingefallen? (auf der Straße)<br />

2. Wie sieht er aus? (schlecht)<br />

3. Wer hat alles vorbereitet? (die Krankenschwester)<br />

4. Wen rufst du an? (den Tierarzt)<br />

5. Wann macht die Praxis zu? (um 15.30 Uhr)<br />

6. Utwórz zdania z podanych wyrazów.<br />

1. wehtun der Kopf noch dir ?<br />

2. verbieten (Perfekt) mir der Arzt alles<br />

3. Sie am besten ein paar Tage sich erholen !<br />

4. verschreiben Sie ein Antibiotikum mir ?<br />

5. anfangen (Perfekt) die Operation schon<br />

7. Wskaż poprawne dokończenia zdań.<br />

1. Wer nichts sieht, ist …<br />

A. taub. B. blind.<br />

2. Wer Übergewicht hat, muss …<br />

A. weniger essen. B. mehr essen.<br />

3. Wenn jemandem die Nase läuft, dann hat er …<br />

A. Schnupfen. B. Husten.<br />

4. Wer nicht hören kann, ist …<br />

A. stumm. B. taub.<br />

31


4. Zdrowie Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne<br />

8. Do wyrażeń 1–6 dobierz odpowiednie<br />

czasowniki lub zwroty A–F, a następnie<br />

utwórz zdania pytające z trzema wybranymi<br />

przykładami.<br />

1. einen starken … A. brechen<br />

2. Medikamente … B. einnehmen<br />

3. zum Zahnarzt … C. frei machen<br />

4. sich den Arm … D. fühlen<br />

5. den Oberkörper … E. gehen<br />

6. sich schlecht … F. Husten haben<br />

12. Utwórz po dwa zdania według przykładu.<br />

Beispiel: Ich bin krank. Ich gehe zum Arzt.<br />

A. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt.<br />

B. Ich gehe zum Arzt, wenn ich krank bin.<br />

9. Ułóż pytania do wyróżnionych części zdań.<br />

G13<br />

1. Tobias soll nächste Woche zur Kontrolle kommen.<br />

2. Der Arzt hat ihm Tropfen verschrieben.<br />

3. Du hast seit Samstag Schmerzen.<br />

4. Wir müssen ins Krankenhaus fahren.<br />

5. Sandra tut der Kopf weh.<br />

6. Jan muss die Tabletten dreimal täglich einnehmen.<br />

Zdania złożone podrzędnie ze spójnikami<br />

wenn, als i ob s. 127<br />

10. Wybierz właściwe spójniki.<br />

1. Du kannst mich immer anrufen, als / wenn du Hilfe<br />

brauchst.<br />

2. Als / Wenn ich vorige Woche Angina hatte, hatte<br />

ich schreckliche Halsschmerzen.<br />

3. Er muss im Bett bleiben, als / wenn er gesund<br />

werden will.<br />

4. Geh zum Zahnarzt, als / wenn du Zahnschmerzen<br />

hast.<br />

5. Als / Wenn Tante Jana schwanger war, war ihr oft<br />

übel.<br />

11. Zdecyduj, które spójniki pasują do podanych<br />

zdań – wenn, als czy ob.<br />

1. Unser Hausarzt fragt, … ich auch Fieber habe.<br />

2. … die Medikamente nicht helfen, musst du zum<br />

Arzt gehen.<br />

3. … es dir schlecht geht, kannst du zu Hause bleiben.<br />

4. Der Apotheker hat mich gefragt, … ich Vitamine<br />

brauche.<br />

5. … meine Oma im Juli im Krankenhaus war,<br />

habe ich sie besucht.<br />

1. Ich mache regelmäßig Sport. Ich fühle mich sehr<br />

gut.<br />

2. Der Frühling kommt. Anette hat starken Schnupfen.<br />

3. Es geht dir schlecht. Du solltest zu Hause bleiben.<br />

4. David hat Magenschmerzen. Er geht nicht zum<br />

Training.<br />

5. Ich bin traurig. Ich rufe meine Freundin an.<br />

13. Utwórz zdania według przykładu. Zwróć<br />

uwagę na zaimki osobowe i zwrotne.<br />

Beispiel: Bin ich schon gesund?<br />

Jonas fragt, ob er schon gesund ist.<br />

1. Bekomme ich ein Antibiotikum?<br />

Mark möchte wissen, ob …<br />

2. Geht es Michael schon besser?<br />

Mama will wissen, ob …<br />

3. Hast du noch Kopfschmerzen?<br />

Die Mutter fragt mich, …<br />

4. Bewegst du dich regelmäßig?<br />

Die Ärztin fragt mich, ob …<br />

5. Schreiben Sie mich krank?<br />

Die Patientin fragt den Arzt, ob …<br />

14. Utwórz zdania według przykładu. Wykorzystaj<br />

podane wyrazy.<br />

Beispiel: Man sieht stundenlang fern.<br />

Wenn man stundenlang fernsieht, ist man<br />

fernsehsüchtig.<br />

arbeitssüchtig internetsüchtig drogensüchtig <br />

alkoholsüchtig nikotinsüchtig<br />

1. Man verbringt zu viel Zeit online.<br />

2. Man raucht zu viele Zigaretten.<br />

3. Man arbeitet Tag und Nacht.<br />

4. Man trinkt zu viel Bier.<br />

5. Man nimmt Drogen.<br />

32


Środki językowe Słuchanie<br />

1. Wybierz właściwe wyrazy.<br />

1. Tommy kann nicht sprechen. Der HNO-Arzt<br />

brennt / untersucht / verschreibt seinen Hals.<br />

2. Nach dem Unfall möchte ich schnell wieder<br />

erkältet / gesund / gebrochen werden.<br />

3. Wenn man Schnupfen hat, soll man Fieber /<br />

Tropfen / Magen nehmen.<br />

4. Nadja kann nicht schreiben. Ihr Finger ist verletzt /<br />

übel / krank.<br />

5. Frau Doktor, soll ich die Vitamine einmal täglich<br />

husten / krankschreiben / einnehmen?<br />

6. Ich hatte einen Mund / Radunfall / Oberkörper<br />

und kann mich gar nicht bewegen.<br />

2. Do poniższych zdań dobierz podane wyrazy.<br />

Dwa z nich podano dodatkowo.<br />

Ohrenschmerzen Fieber Apotheke Bett <br />

Besserung Termin Arzt Nasentropfen<br />

1. Gehst du bitte in die …? Ich brauche Pflaster und<br />

eine Bandage.<br />

2. Gegen Schnupfen habe ich … bekommen.<br />

3. Die Medikamente von Oma helfen nicht, also muss<br />

ich zum … gehen.<br />

4. Ich glaube, du hast … . Dein Gesicht ist ganz rot und<br />

deine Stirn ist ganz heiß.<br />

5. Ich wünsche Ihnen gute … .<br />

6. Ich habe Angina* und<br />

muss jetzt fünf Tage<br />

im … bleiben.<br />

CD1/17<br />

4. Posłuchaj dwukrotnie nagrania, a następnie<br />

wskaż właściwe dokończenia zdań.<br />

1. Boris …<br />

A. ist mit seiner Mutter zur Ärztin gekommen.<br />

B. besucht die Ärztin in ihrer Praxis.<br />

C. liegt im Bett und die Ärztin besucht ihn<br />

zu Hause.<br />

2. Boris …<br />

A. hatte vor einem Monat eine Angina.<br />

B. war lange nicht mehr krank.<br />

C. hat noch nie ein Antibiotikum bekommen.<br />

3. Boris hat jetzt …<br />

A. Schnupfen und Husten.<br />

B. eine Erkältung und Halsschmerzen.<br />

C. Rückenschmerzen und Kopfschmerzen.<br />

4. Boris muss …<br />

A. im Bett liegen und viel trinken.<br />

B. in drei Tagen zur Kontrolle kommen.<br />

C. einen anderen Arzt konsultieren.<br />

5. Boris …<br />

A. bekommt Medikamente gegen<br />

Bauchschmerzen.<br />

B. muss die Medikamente viermal<br />

am Tag nehmen.<br />

C. muss die Schmerzmittel zweimal täglich<br />

einnehmen.<br />

3. Do podanych fragmentów zdań 1–5 dobierz<br />

właściwe dokończenia A–E.<br />

1. Patrick hat starke Halsschmerzen, aber er weiß<br />

nicht, …<br />

2. Mir ist immer übel, …<br />

3. Wenn ich Fieber habe, …<br />

4. Der Krankenwagen ist noch nicht gekommen und<br />

wir möchten wissen, …<br />

5. Meine Mutter hatte den Autounfall, …<br />

A. nehme ich immer eine Tablette ein.<br />

B. ob jemand den Notarzt angerufen hat.<br />

C. als ich in den Ferien war.<br />

D. ob er Angina oder nur eine leichte<br />

Halsentzündung hat.<br />

E. wenn ich zu viel esse.<br />

CD1/18<br />

5a. Posłuchaj dwukrotnie nagrania i powiedz,<br />

które ze zdań 1–3 jest zgodne z jego treścią.<br />

1. Emil erzählt über seinen Skiunfall.<br />

2. Emil hat sich das Bein und den Arm gebrochen.<br />

3. Emil möchte wieder einmal Ski laufen.<br />

CD1/18<br />

5b. Posłuchaj nagrania. Przeczytaj zdania,<br />

uzupełniając je usłyszanymi informacjami.<br />

1. Emil und sein Bruder sind in den Skiurlaub nach …<br />

gefahren.<br />

2. Am … hatte Emil einen Unfall.<br />

3. Als Emil … ist, hat sein Bruder Hilfe gerufen.<br />

4. Emil hat sich … gebrochen und deshalb musste er<br />

im Krankenhaus liegen.<br />

5. Im Krankenhaus hatte er zwei … .<br />

* Nazwy chorób stosuje się na ogół bez rodzajnika: Er hat Grippe.<br />

Jeśli nazwa choroby poprzedzona jest przydawką,<br />

stosujemy rodz. nieokreślony: Er hat eine leichte Grippe.<br />

Jeśli jest mowa o jakiejś panującej obecnie chorobie,<br />

używamy rodz. określonego: Er hat auch die Grippe.<br />

33


4. Zdrowie Czytanie<br />

1a. Przeczytaj wpisy na forum. Do każdego z nich<br />

dobierz właciwe zdjęcie. Jedno zdjęcie podano<br />

dodatkowo.<br />

A.<br />

3.<br />

Hi, immer wenn der Frühling kommt, ist meine<br />

Nase die ganze Zeit verstopft oder läuft. Kennt<br />

ihr das auch? Außerdem sind meine Augen rot<br />

und tun weh. Ich war schon beim Arzt, er hat<br />

mir aber nicht viel geholfen. Habt ihr vielleicht<br />

eine Idee, was ich machen kann? Ich will nicht<br />

die ganze Zeit mit Nasenspray und Taschentuch<br />

herumlaufen. Lena<br />

B.<br />

C.<br />

1b. Przeczytaj wpisy na forum jeszcze raz.<br />

Na ich podstawie wskaż właściwe odpowiedzi<br />

na pytania.<br />

1. Warum schreibt Jonas den Forumsbeitrag?<br />

A. Er hatte einen schlechten Tag.<br />

B. Er versteht seine Kumpels nicht.<br />

C. Er fühlt sich psychisch schlecht.<br />

2. War Mario schon beim Arzt?<br />

A. Ja.<br />

B. Noch nicht.<br />

C. Er geht zu keinem Arzt.<br />

3. Welches Problem hat Lena?<br />

A. Sie braucht einen neuen Nasenspray.<br />

B. Sie hat Heuschnupfen.<br />

C. Sie ist erkältet.<br />

D.<br />

1c. Do każdego wpisu na forum z zadania 1a<br />

dobierz odpowiednią poradę (A–D). Jedną<br />

z nich podano dodatkowo.<br />

FORUM<br />

A.<br />

Wenn die Medikamente dir nicht helfen, musst<br />

du einen Frauenarzt konsultieren. Für Mädchen<br />

in deinem Alter ist das sehr wichtig, denn viele<br />

Probleme haben etwas mit Hormonen zu tun.<br />

1.<br />

2.<br />

FORUM<br />

Ich bin in letzter Zeit total traurig und habe<br />

zu nichts Lust. Alle gehen mir auf die Nerven<br />

und in der Schule mache ich kaum noch etwas.<br />

Eigentlich schwänze ich ziemlich oft die Schule.<br />

Niemand versteht mich. Wenn ich mit anderen<br />

rede, nehmen sie mich nicht ernst. Sie sagen<br />

immer, dass es vorbeigeht, und dass jeder von<br />

uns mal einen schlechten Tag hat. Das dauert<br />

aber schon einige Wochen … Jonas<br />

Ich habe seit über zwei Jahren Probleme mit<br />

meiner Haut. Viele Teenager haben Pickel und<br />

so, aber ich bin schon 17 und es ist immer noch<br />

so schlimm. Mein Gesicht und Rücken sehen<br />

schrecklich aus. Mein Arzt schlägt mir eine<br />

Therapie mit einem Antibiotikum vor, aber ich<br />

will das nicht machen. Weiß jemand, was mir<br />

noch helfen kann? Mario<br />

B.<br />

C.<br />

D.<br />

Das Problem habe ich auch. Bei mir dauert das<br />

das ganze Jahr über. Ich habe aber einen super<br />

HNO-Arzt. Er sagt, dass nicht alle Medikamente<br />

gegen Heuschnupfen das Problem lösen<br />

und wenn ich mich unwohl fühle, findet er<br />

„einen Trick“. Also, pass auf! Ich kann dir die<br />

Telefonnummer von dem Arzt schicken.<br />

Du brauchst einfach einen guten Hautarzt.<br />

Mein Bruder hatte auch solche Probleme<br />

und musste sogar ins Krankenhaus. Hautkrankheiten<br />

sind schwierig, aber wenn man sie<br />

behandelt und regelmäßig Medikamente<br />

einnimmt, bekommt man sie in den Griff.<br />

Ich verstehe dich sehr gut, denn ich habe auch<br />

sehr oft schlechte Laune. Es geht mir besser,<br />

wenn ich regelmäßig Sport mache und mich<br />

oft mit Freunden treffe. Versuch es auch! Oder<br />

sprich mit deinen Eltern darüber und such einen<br />

guten Psychologen auf.<br />

34


Funkcje językowe Mówienie<br />

1. Co zazwyczaj robisz w danej sytuacji? Utwórz<br />

zdania według wzoru.<br />

Beispiel: Kopfschmerzen haben – viel Wasser trinken<br />

Wenn ich Kopfschmerzen habe, trinke ich viel Wasser.<br />

1. müde sein – schlafen gehen<br />

2. abnehmen wollen – Gymnastik machen<br />

3. der Kopf wehtun – eine Schmerztablette nehmen<br />

4. zu viel Stress haben – Joga machen<br />

5. Arzneien brauchen – in die Apotheke gehen<br />

2. Wskaż jedną niewłaściwą reakcję.<br />

1. Seit wann haben Sie die Beschwerden?<br />

A. Seit einer Woche.<br />

B. Bis Montag.<br />

C. Das weiß ich nicht genau.<br />

2. Hast du Fieber?<br />

A. Ich glaube, das ist ein Virus.<br />

B. Ich glaube ja.<br />

C. Ich glaube nicht.<br />

3. Was fehlt Ihnen?<br />

A. Das ist gefährlich!<br />

B. Ich habe Schnupfen und Husten.<br />

C. Ich fühle mich schlecht.<br />

4a. Przeczytajcie dialog w parach, uzupełniając go<br />

podanymi wyrazami.<br />

untersuchen weh Besserung übel täglich <br />

Oberkörper verschreibe Magenschmerzen<br />

Arzt: Guten Tag! Nehmen Sie bitte<br />

Platz. Was fehlt Ihnen?<br />

Patient: Seit einer Woche habe ich starke<br />

..(1).. . Außerdem ist mir ..(2).. .<br />

Arzt: Okay. Ich muss Sie ..(3).. . Machen<br />

Sie bitte den ..(4).. frei und legen<br />

Sie sich hin. Ich untersuche Ihren<br />

Bauch. Tut das ..(5)..?<br />

Patient: Ja, sehr sogar.<br />

Arzt: Gehen Sie bitte noch heute zum<br />

Ultraschall und kommen Sie<br />

dann mit den Ergebnissen zu mir.<br />

Jetzt ..(6).. ich Ihnen Tabletten.<br />

Nehmen Sie die dreimal ..(7)..,<br />

mit dem Essen. Sie müssen<br />

aber vor allem viel trinken. Ich<br />

schreibe Sie eine Woche krank.<br />

Patient: Ja, das mache ich.<br />

Arzt: Bitte, hier ist das Rezept.<br />

Gute ..(8)..!<br />

4b. Przeprowadź z kolegą/koleżanką dialogi<br />

uwzględniające sytuacje 1–3.<br />

4. Ich schreibe Sie krank.<br />

A. Wie lange soll ich zu Hause bleiben?<br />

B. Gut.<br />

C. Soll ich zum Arzt gehen?<br />

5. Was ist gestern passiert?<br />

A. Ich hatte einen Unfall.<br />

B. Ruf bitte sofort die Polizei an.<br />

C. Meine Oma ist hingefallen.<br />

3. Odegrajcie scenki w parach.<br />

Beispiel: A: oft Zahnschmerzen haben<br />

B: nicht so viel Eis essen dürfen<br />

A: Ich habe oft Zahnschmerzen.<br />

B: Du darfst nicht so viel Eis essen.<br />

1. oft müde sein sich früh ins Bett legen und genug<br />

schlafen sollen<br />

2. zu lange vor dem Computer sitzen sich mehr<br />

bewegen müssen<br />

3. sich immer im Winter erkälten sich warm<br />

anziehen müssen<br />

4. stark husten und Halsschmerzen haben nicht<br />

rauchen dürfen<br />

5. abends zu viel essen und dann Magenschmerzen<br />

haben nach dem Essen einfach spazieren gehen<br />

müssen<br />

Patient / Patientin<br />

1. Halsschmerzen<br />

und Fieber<br />

schlecht werden<br />

Probleme beim<br />

Essen<br />

2. Kopfschmerzen<br />

alles tut weh<br />

40 Grad Fieber<br />

3. Ohrenschmerzen<br />

und Fieber<br />

sich schlecht<br />

fühlen<br />

Schmerzmittel hilft<br />

wenig<br />

Arzt / Ärztin<br />

Angina<br />

Antibiotikum – zweimal<br />

täglich vor dem Essen<br />

eine Woche im Bett<br />

bleiben<br />

Grippe<br />

Aspirin gegen<br />

Schmerzen und Fieber<br />

einnehmen<br />

viel trinken<br />

Ohrenentzündung<br />

Antibiotikum<br />

verschreiben<br />

morgens und abends<br />

nach dem Essen<br />

einnehmen<br />

35


4. Trening<br />

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU<br />

CD1/19<br />

1. Wysłuchaj dwukrotnie rozmowy Bena z Emilią. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu<br />

dobierz do każdej osoby (1–4) odpowiednią dolegliwość (A–E). Jedna dolegliwość została podana<br />

dodatkowo.<br />

1. Ben A. Knieschmerzen<br />

2. Emilia B. Allergie<br />

3. Max C. Zahnschmerzen<br />

4. Anna D. Husten<br />

E. Halsschmerzen<br />

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH<br />

2. Do każdej z opisanych sytuacji (1–3) dobierz właściwą reakcję – A, B lub C.<br />

1. Poproś kolegę, żeby natychmiast wezwał pogotowie.<br />

A. Ruf bitte jetzt die Feuerwehr!<br />

B. Ruf bitte sofort den Krankenwagen!<br />

C. Rufst du jetzt die Zahnarztpraxis an?<br />

2. Zapytaj koleżankę, czy ma coś na ból głowy.<br />

A. Hast du Kopfschmerzen?<br />

B. Kaufst du Schmerztabletten?<br />

C. Hast du etwas gegen Kopfschmerzen?<br />

3. Zapytaj kolegę, co mu dolega.<br />

A. Was machst du?<br />

B. Fühlst du dich gut?<br />

C. Was fehlt dir?<br />

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH<br />

3. Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnymi<br />

uzupełnieniami luk 1–3. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.<br />

A. ihr B. könnt C. Beinen D. Autounfall E. uns F. Untersuchung<br />

Hi, Katja,<br />

ich kann heute leider nicht kommen. Meine Oma hatte gestern einen ..(1).. und liegt jetzt im Krankenhaus.<br />

Es geht ..(2).. nicht gut. Sie ist schwer verletzt. Zum Glück ist mit dem Kopf und mit den ..(3).. alles in Ordnung.<br />

Ich gehe sie gleich besuchen. Morgen hat sie eine Operation. Viel Spaß heute und bis bald!<br />

Barbara<br />

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU<br />

CD1/20<br />

4. Posłuchaj dwukrotnie czterech wypowiedzi nastolatków na temat zdrowia. Na podstawie informacji<br />

zawartych w nagraniu dobierz do każdej wypowiedzi (1–4) odpowiadające jej zdanie (A–E). Jedno<br />

zdanie zostało podane dodatkowo.<br />

A. In meiner Familie ist ein gesunder Lebensstil sehr wichtig.<br />

B. Es spielt keine Rolle, ob man gesund lebt oder nicht.<br />

C. In meiner Familie gehen alle regelmäßig zum Arzt.<br />

D. In meiner Familie achte nur ich auf gesunde Ernährung.<br />

E. Ein paar Kilo zu viel ist noch keine Krankheit.<br />

36


ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH<br />

5. Przeczytaj informacje o trzech osobach (1–3) oraz cztery oferty zajęć pozalekcyjnych (A–D). Do każdej<br />

osoby dobierz zajęcia, które by jej odpowiadały. Jedna oferta została podana dodatkowo i nie pasuje<br />

do żadnej osoby.<br />

1. 2. 3.<br />

Max Bianca Jonathan<br />

In meinem Dorf bin ich der einzige<br />

Teenager, deswegen mache ich in<br />

meiner Freizeit alleine Sport. Ich<br />

jogge, schwimme oder fahre Rad.<br />

Ich möchte aber auch mit anderen<br />

Jungs zusammen etwas machen,<br />

am liebsten Basketball spielen.<br />

Wenn ich einen schlechten Tag in<br />

der Schule habe, möchte ich den<br />

Nachmittag mit anderen Menschen<br />

verbringen und nicht alleine zu Hause<br />

bleiben. Einkäufe oder Sport machen<br />

mir dann keinen Spaß. Ich bin dann<br />

am liebsten mit anderen zusammen,<br />

sehe mit ihnen fern, spiele etwas<br />

oder mache meine Schulaufgaben.<br />

Vor fünf Jahren hatte ich einen Unfall<br />

und seitdem sitze ich im Rollstuhl. Ich<br />

habe viele Freunde, aber ich möchte<br />

so gerne mit anderen Behinderten<br />

etwas unternehmen. Vor dem Unfall<br />

habe ich gern getanzt. Ich möchte<br />

das einmal wieder machen.<br />

A. Unser Sportzentrum wartet auf alle Jugendlichen. Unser Angebot ist reich und umfasst diverse Disziplinen, von<br />

Aerobic bis Zumba STEP. Unser Schwerpunkt liegt auf Ballsportarten. Wir sind von 7.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.<br />

B. Wir sind eine Gruppe von 14 Tanzsportfans (6 Fußgänger und 6 Rollstuhlfahrer). Momentan üben wir<br />

Lateinformationen, bei denen 6 Paare aus je einem Fußi und einem Rolli tanzen. Wir treffen uns jeden Freitag<br />

zum Training. Möchtest du zuschauen? Komm zu uns! Vielleicht tanzt du dann auch mit.<br />

C. Fun und Action in den Ferien! Lerne bei Sport und Spaß neue coole Leute mit gleichen Interessen kennen!<br />

Nutze das Angebot unseres Sportparks während des Camps: Teste deine Fähigkeiten beim Billard, Tischtennis,<br />

Bogenschießen, Biken und Skaten.<br />

D. Im „Jugendtreff“ können Kinder und Jugendliche neben solchen Aktivitäten wie Billard, Dart, Aerojet, Kicker<br />

einfach ihre Freizeit verbringen. Man kann hier z. B. Hausaufgaben machen, Filme sehen oder draußen spielen.<br />

Hauptsache – man verbringt die Zeit mit anderen Leuten.<br />

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH<br />

6. Przeczytaj tekst i uzupełnij luki (1–5) wyrazami z ramki w odpowiedniej formie. Jeden wyraz został<br />

podany dodatkowo.<br />

A. Fieber B. erkranken C. einnehmen D. Kopfschmerzen E. laufen F. übel<br />

Nun hat es auch mich getroffen: die Grippe. Zuerst hatte sie meine Mutter, dann meine Schwester, dann mein Vater<br />

und schließlich ich. Ich habe sehr aufgepasst, viele Vitamine ..(1).. und mich warm angezogen, aber es hat nichts<br />

geholfen. Jetzt liege ich mit Husten im Bett. Und meine Nase ..(2).. wie verrückt.<br />

Außerdem habe ich ..(3)..: über 38 Grad. Und es geht mir gar nicht gut. Der Arzt hat gesagt, dass ich viel trinken soll,<br />

aber ich kann das nicht, weil mir dann ..(4).. wird. Lesen kann ich auch nicht, weil ich dann sofort ..(5).. bekomme.<br />

Zum Glück habe ich meinen Laptop mit und ab und zu kann ich mailen oder chatten.<br />

37


5. Żywienie Bank słownictwa<br />

WARZYWA I OWOCE<br />

der Apfel, Äpfel jabłko<br />

der Brokkoli, –/-s brokuł<br />

der Knoblauch czosnek<br />

der Salat, -e sałata; sałatka<br />

die Birne, -n gruszka<br />

die Gurke, -n ogórek<br />

die Karotte, -n / die Möhre, -n marchew<br />

die Kartoffel, -n ziemniak, kartofel<br />

die Orange, -n / die Apfelsine, -n pomarańcza<br />

die Tomate, -n pomidor<br />

die Wassermelone, -n arbuz<br />

die Zitrone, -n cytryna<br />

die Zwiebel, -n cebula<br />

das Gemüse warzywa<br />

das Obst owoce<br />

PRODUKTY ZBOŻOWE<br />

der Reis ryż<br />

das Brot, -e chleb<br />

das Brötchen, – bułka<br />

das Mehl (lp) mąka<br />

das Müsli, –/-s musli<br />

die Cornflakes (lm) płatki kukurydziane<br />

die Nudeln (lm) makaron<br />

MIĘSO I RYBY<br />

der Fisch, -e ryba<br />

der Lachs, -e łosoś<br />

der Schinken, – szynka<br />

die Wurst, Würste kiełbasa<br />

das Fleisch (lp) mięso<br />

das Hähnchen, – kurczak<br />

das Schnitzel, – sznycel<br />

das Steak, -s stek<br />

PRODUKTY MLECZNE<br />

der/das Joghurt / Jogurt, -s jogurt<br />

der Käse, – ser żółty<br />

der Quark (lp) twaróg<br />

die Butter (lp) masło<br />

die Milch (lp) mleko<br />

die Sahne (lp) śmietana<br />

SŁODYCZE<br />

der/das Bonbon, -s cukierek<br />

der Kuchen, – ciasto<br />

die Schokolade, -n czekolada<br />

die Torte, -n tort<br />

das Eis (lp) lód; lody<br />

die Süßigkeiten (lm) słodycze<br />

NAPOJE<br />

der Kaffee, -s kawa<br />

der Orangensaft, -säfte sok pomarańczowy<br />

der Saft, Säfte sok<br />

der Sprudel (lp) gazowana woda mineralna<br />

der Tee, -s herbata<br />

das Getränk, -e napój<br />

das Mineralwasser, -wässer woda mineralna;<br />

stilles Mineralwasser niegazowana woda<br />

mineralna<br />

PRZEKĄSKI<br />

der Döner, – kebab<br />

die Bratwurst, Bratwürste pieczona<br />

kiełbaska<br />

die Pommes (frites) (lm) frytki<br />

INNE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE<br />

der Honig, -e miód<br />

die Marmelade, -n dżem<br />

das Ei, -er jajko<br />

PRZYPRAWY I DODATKI<br />

der Pfeffer pieprz<br />

der Senf, -e musztarda<br />

der Zucker cukier<br />

die Majonäse / Mayonnaise, -n<br />

(Majo, -s) majonez<br />

das Salz sól<br />

PRZYMIOTNIKI I PRZYSŁÓWKI<br />

bitter gorzki mager chudy<br />

fett tłusty<br />

salzig słony<br />

frisch świeży sauer kwaśny<br />

heiß gorący scharf ostry<br />

lecker smaczny süß słodki<br />

NAKRYCIE STOŁU<br />

der Becher, – kubek die Tasse, -n filiżanka<br />

der Löffel , – łyżka das Besteck, -e sztućce<br />

der Teller, – talerz das Glas, Gläser szklanka<br />

die Gabel, -n widelec das Messer, – nóż<br />

die Serviette, -n serwetka<br />

OPAKOWANIA I MIARY<br />

die Dose, -n puszka<br />

die Flasche, -n butelka<br />

die Packung, -en opakowanie<br />

die Portion, -en porcja<br />

das Glas, Gläser szklanka; słoik<br />

das Stück, –/-e kawałek<br />

LOKALE GASTRONOMICZNE<br />

die Bar, -s bar<br />

die Eisdiele, -n lodziarnia<br />

die Imbissbude, -n budka z fast foodem<br />

die Konditorei, -en cukiernia<br />

die Pizzeria, -s/Pizzerien pizzeria<br />

das Café, -s kawiarnia<br />

das Restaurant, -s restauracja<br />

POZOSTAŁE RZECZOWNIKI<br />

der Nachtisch, -e deser<br />

die Rechnung, -en rachunek<br />

die Speise, -n potrawa<br />

die Speisekarte, -n karta dań<br />

die Suppe, -n zupa<br />

das Abendbrot, -e / das Abendessen, –<br />

kolacja<br />

das Frühstück, -e śniadanie<br />

das Gericht, -e danie<br />

das Käsebrot, -e kanapka z żółtym serem<br />

das Mittagessen, – obiad<br />

das Schinkenbrot, -e kanapka z szynką<br />

das Trinkgeld, -er napiwek<br />

CZASOWNIKI<br />

backen (du bäckst) piec (ciasto, chleb)<br />

bestellen zamawiać<br />

braten (du brätst) smażyć; piec (mięso)<br />

empfehlen (du empfiehlst) polecać<br />

frühstücken jeść śniadanie<br />

grillen grilować<br />

kochen gotować<br />

kosten kosztować<br />

probieren próbować<br />

schmecken smakować<br />

schneiden kroić<br />

trinken pić<br />

vorhaben zamierzać<br />

zahlen płacić<br />

zubereiten przygotowywać (np. posiłek)<br />

WYRAŻENIA I ZWROTY<br />

hausgemacht domowej roboty<br />

Durst haben być spragnionym<br />

Hunger haben być głodnym<br />

zum Frühstück essen / trinken jeść /<br />

pić na śniadanie<br />

zu Mittag / Abend essen jeść obiad / kolację<br />

den Tisch decken nakryć do stołu<br />

satt sein być najedzonym<br />

eine Diät machen stosować dietę<br />

Guten Appetit! / Mahlzeit! Smacznego!<br />

Ist der Stuhl frei? Czy to krzesło jest wolne?<br />

Nein, er ist besetzt. Nie, jest zajęte.<br />

Was wünschen Sie bitte? Czego pani /<br />

pan sobie życzy?<br />

Ich hätte gern … / Ich möchte … Chciałabym /<br />

Chciałbym… / Poproszę…<br />

der Blumenkohl (lp) kalafior<br />

der Champignon, -s pieczarka<br />

der/die Paprika, -s papryka<br />

die Ernährung, -en odżywianie się<br />

die Forelle, -n pstrąg<br />

die Pflanze, -n roślina<br />

das Rindfleisch (lp) wołowina<br />

das Rührei, -er jajecznica<br />

das Schweinefleisch (lp) wieprzowina<br />

das Spiegelei, -er jajko sadzone<br />

abschmecken doprawić do smaku<br />

sich (gesund) ernähren odżywiać się (zdrowo)<br />

hacken siekać<br />

salzen solić<br />

schälen obierać<br />

servieren podawać<br />

verzichten (auf etwas) rezygnować (z czegoś)<br />

zugeben (du gibst zu) dodawać<br />

CD1/21<br />

Was machen die Personen?<br />

Höre fünf Kurzszenen.<br />

38


Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne<br />

1. Wskaż rzeczowniki, które nie pasują<br />

do pozostałych.<br />

1. Würstchen Marmelade Schinken<br />

2. Brot Brötchen Käse<br />

3. Apfel Gurke Orange<br />

4. Tomate Käse Quark<br />

5. Müsli Cornflakes Ei<br />

6. Kaffee Butter Tee<br />

2. Przyporządkuj każdemu początkowi zdania 1–8<br />

właściwe zakończenie A–H.<br />

1. Was kostet … A. habe ich nicht.<br />

2. Wir wollen … B. du zum Trinken?<br />

3. Hast du Geld … C. vielleicht frei?<br />

4. Durst … D. bestellen.<br />

5. Was nimmst … E. eine Margherita?<br />

6. Ich habe keinen … F. wir heute?<br />

7. Ist der Stuhl … G. dabei?<br />

8. Was trinken … H. Hunger.<br />

G14 Czasowniki modalne s. 128<br />

3. Wskaż właściwe czasowniki modalne.<br />

1. Ich muss / mag Eis, aber ich mag / darf es leider<br />

nicht essen.<br />

2. Wer möchte / soll den Nachtisch?<br />

3. – Kannst / Darfst du gut kochen? – Leider nicht.<br />

4. – Wie viel Wasser soll / mag ich kaufen? – Zwei<br />

Flaschen.<br />

5. – Magst / Musst du Wassermelonen? – Ja, sogar sehr.<br />

6. Danke, aber ich muss / will keinen Kaffee.<br />

4. Przeczytajcie poniższe dialogi w parach,<br />

stosując podane w nawiasach czasowniki<br />

modalne we właściwej formie.<br />

A: (Wollen) wir etwas bestellen?<br />

B: Ja, aber ich (können) nur Gemüse nehmen.<br />

A: (Dürfen) du Schokolade essen?<br />

B: Ja, nur weißes Brot (dürfen) ich nicht essen.<br />

A: Du (sollen) etwas mehr essen.<br />

B: Mama, ich (wollen) nicht dick werden.<br />

A: (Mögen) du Cola?<br />

B: Natürlich, aber Papa sagt, ich (müssen)<br />

vor allem Säfte trinken.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5. Wskaż pary zdań o podobnym<br />

znaczeniu.<br />

1. Ich mache eine Diät.<br />

2. Ich habe Durst.<br />

3. Ich will etwas essen.<br />

4. Bist du satt?<br />

5. Was nimmst du?<br />

A. Willst du nichts mehr essen?<br />

B. Ich darf nicht alle Produkte essen.<br />

C. Ich habe Hunger.<br />

D. Was willst du bestellen?<br />

E. Ich will etwas trinken.<br />

6. W zdaniach 1–6 zastosuj podane czasowniki<br />

modalne we właściwej formie.<br />

wollen müssen<br />

1. Leon, du hast es bestellt und du … es bezahlen!<br />

2. Kinder, was … ihr zu Mittag?<br />

wollen sollen<br />

3. Man … viel Obst und Gemüse essen.<br />

4. Ich … keine Suppe. Ich nehme nur einen Nachtisch.<br />

dürfen müssen<br />

5. Mama, … ich bitte noch ein Eis essen?<br />

6. Ich habe Gäste eingeladen und ich … jetzt etwas<br />

zum Essen vorbereiten.<br />

G15 Rzeczowniki złożone s. 129<br />

7. Wskaż poprawne tłumaczenia podanych<br />

polskich wyrażeń.<br />

1. sałatka ogórkowa: die Salatgurke /<br />

der Gurkensalat<br />

2. filtr do kawy: der Filterkaffee / der Kaffeefilter<br />

3. kawa z mlekiem: der Milchkaffee / die Kaffeemilch<br />

4. gałka lodów: das Kugeleis / die Eiskugel<br />

5. zupa jarzynowa: die Gemüsesuppe /<br />

das Suppengemüse<br />

6. karty do gry: die Spielkarten / das Kartenspiel<br />

7. szafka z lustrem: der Spiegelschrank/<br />

der Schrankspiegel<br />

8. Do każdego z podanych rzeczowników dobierz<br />

po dwa pasujące do niego czasowniki.<br />

1. die Rühreier: salzen kochen bestellen<br />

2. die Forelle: grillen abschmecken schälen<br />

3. das Rindfleisch: schälen braten zubereiten<br />

4. die Suppe: kochen probieren schneiden<br />

5. Champignons: kaufen hacken trinken<br />

6. etwas Sahne: backen brauchen zugeben<br />

39


5. Żywienie Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne<br />

9. Dobierz w pary przymiotniki o przeciwnym<br />

znaczeniu.<br />

1. fett A. satt<br />

2. hungrig B. mager<br />

3. süß C. heiß<br />

4. frisch D. alt<br />

5. kalt E. bitter<br />

10. Wybierz rzeczowniki, które poprawnie<br />

uzupełniają podane zdania.<br />

1. Hanna isst ganz kleine Portionen / Dosen / Teller,<br />

denn sie macht eine Diät.<br />

2. Sabine isst kein Gemüse / Fleisch / Brot und keinen<br />

Fisch. Sie ist Veganerin.<br />

3. Ludwig isst keine Süßigkeiten und trinkt keine<br />

Getränke mit Salz / Senf / Zucker.<br />

4. Julia isst nur vegetarisch und hat noch nie Salami<br />

und Schinken / Karotten / Honig probiert.<br />

5. Karsten isst viel Obst, vor allem: Eier / Birnen /<br />

Paprika und Äpfel.<br />

6. Oma isst freitags kein Fleisch, also keine Wurst /<br />

Butter / Speise.<br />

7. Maja liebt Fisch, ihr schmeckt am besten Quark /<br />

Sahne / Lachs.<br />

G16 Bezokolicznik z zu s. 129<br />

11. W poniższych zdaniach zastosuj zu tam, gdzie<br />

to konieczne.<br />

1. Hast du Lust einen Kaffee … bestellen?<br />

2. Ich habe keine Zeit ins Restaurant … gehen.<br />

3. Was willst du … trinken?<br />

4. David hat vor, diese asiatische Speise …<br />

probieren.<br />

5. Möchtest du auch ein Stück Torte … nehmen?<br />

6. Es ist gesund viel Wasser … trinken.<br />

7. Wir lernen gerade in der Schule … kochen.<br />

8. Hast du keine Angst, die Wurst mit diesem Messer<br />

… schneiden?<br />

12. Dokończ zdania, korzystając z podanych<br />

zwrotów. Zastosuj zu tam, gdzie to konieczne.<br />

Istnieje kilka możliwych rozwiązań.<br />

so viel Cola trinken den Tisch reservieren <br />

in einem Café servieren mit Karte bezahlen <br />

den Tisch decken Getränke bestellen<br />

1. Ich habe vergessen, …<br />

2. Ist es möglich, …?<br />

3. Hilfst du mir …?<br />

4. Ich gehe …<br />

5. Es ist gar nicht so leicht, …<br />

6. Ich habe jetzt keine Zeit, …<br />

7. Hör bitte auf, …!<br />

8. Hast du vielleicht vor, …?<br />

13. Odpowiedz na pytania ustnie, pełnymi<br />

zdaniami, wykorzystując zwroty podane<br />

w nawiasach. Zastosuj zu tam, gdzie to<br />

konieczne.<br />

1. Was ist nicht gesund? (spät am Abend essen)<br />

2. Was versprichst du mir? (jeden Tag frühstücken)<br />

3. Was macht dir Spaß? (Salate zubereiten)<br />

4. Was schlägst du vor? (etwas zusammen kochen)<br />

5. Was möchtest du versuchen? (selbst ein Hähnchen<br />

grillen)<br />

6. Was hast du vor? (immer Pausenbrote mitnehmen)<br />

14. Dokończ zdania A i B, korzystając<br />

z odpowiednich zwrotów 1–6. Zastosuj zu tam,<br />

gdzie to konieczne. Istnieje wiele możliwych<br />

rozwiązań.<br />

A. Ich habe die Absicht, …<br />

B. Ich muss …<br />

1. mehr Milch trinken<br />

2. eine Diät machen<br />

3. weniger essen<br />

4. eine Bratwurst mit Senf probieren<br />

5. etwas zum Trinken bestellen<br />

6. das Mittagessen für alle bezahlen<br />

15. Przetłumacz wyróżnione części zdań na język<br />

niemiecki. Zastosuj zu tam, gdzie to konieczne.<br />

1. Es ist wichtig, (zdrowo się odżywiać).<br />

2. Du musst zum Schluss (doprawić sałatkę).<br />

3. Ich habe vergessen, (posolić zupę).<br />

4. Hilfst du mir (obrać ziemniaki)?<br />

5. Du musst (dodać więcej pomidorów).<br />

6. Es macht mir Spaß (gotować dla was).<br />

7. Ich habe jetzt keine Zeit, (zrobić jajecznicę).<br />

40


Środki językowe Słuchanie<br />

1. Podaj odpowiednie pojęcia nadrzędne.<br />

1. Natursaft, Reismilch, Sprudel<br />

2. Kuchengabel, Teelöffel, Messer<br />

3. Wassermelonen, Äpfel, Zitronen<br />

4. saure Bonbons, Quarkkuchen, Eistorte<br />

2. Wskaż sformułowania, które wiążą się<br />

ze zdrowym odżywianiem.<br />

1. viel Wasser trinken<br />

2. Süßigkeiten essen<br />

3. kein Gemüse mögen<br />

4. oft Fast Food bestellen<br />

5. jeden Tag Säfte kaufen<br />

6. nicht frühstücken<br />

7. Obst in die Schule mitnehmen<br />

8. viel Salz und Zucker den Gerichten zugeben<br />

CD1/22<br />

5a. Posłuchaj rozmowy i wybierz właściwe<br />

dokończenie zdania.<br />

Nadja und ihre Mutter sind …<br />

A. in einem Restaurant.<br />

B. in einem Hotelzimmer.<br />

C. in der Küche.<br />

CD1/22<br />

5b. Posłuchaj rozmowy jeszcze raz i zdecyduj,<br />

które zdania są zgodne z nagraniem,<br />

a które – nie.<br />

1. Nadja und ihre Mutter sprechen miteinander<br />

am Nachmittag.<br />

2. Nadjas Mutter möchte ins Restaurant gehen.<br />

3. Nadja hat nicht lange genug geschlafen.<br />

4. Nadjas Mutter kennt das Hotel.<br />

5. Nadja will keinen Quark und keinen Käse.<br />

6. Nadjas Mutter macht eine Diät.<br />

CD1/22<br />

5c. Posłuchaj nagrania ponownie i powiedz, które<br />

z poniższych potraw i napojów chciałaby<br />

zamówić Nadja, które – jej mama.<br />

3. Do pytań 1–6 dobierz odpowiedzi (A–F).<br />

1. Möchtest du auch ein Glas Apfelsaft?<br />

2. Wer deckt den Tisch?<br />

3. Hast du den Fisch probiert?<br />

4. Was gibt’s heute zu Mittag?<br />

5. Habt ihr schon bestellt?<br />

6. Brauchen wir auch Löffel?<br />

A. Ja, er ist aber zu fett.<br />

B. Nein, es gibt heute keine Suppe.<br />

C. Nein, danke. Ich trinke nur Wasser.<br />

D. Nein, wir haben die Speisekarte noch nicht<br />

bekommen.<br />

E. Ich nicht. Ich habe doch das ganze Gemüse<br />

geschnitten.<br />

F. Nudeln mit Lachs.<br />

4. Odpowiedz na poniższe pytania ustnie,<br />

pełnymi zdaniami.<br />

1. Um wie viel Uhr frühstückst du in der Woche?<br />

2. Was isst du gewöhnlich zum Frühstück?<br />

3. Was trinkst du morgens?<br />

4. Wer bereitet das Frühstück vor?<br />

5. Wie sieht dein Frühstück am Wochenende aus?<br />

A. B.<br />

C. D.<br />

E. F.<br />

CD1/23<br />

6. Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1–4). Do<br />

każdego z nich dobierz właściwą reakcję (A–E).<br />

Jedna reakcja została podana dodatkowo.<br />

A. Ich mag kein Fleisch. Ich esse lieber Fisch.<br />

B. Nein, danke. Ich habe keinen Durst.<br />

C. Sehr gut. Willst du etwas probieren?<br />

D. Doch, doch. Und dann noch ein Stück Torte.<br />

E. Vielleicht einen Salat mit Lachs und Tomaten?<br />

41


5. Żywienie Czytanie<br />

1. Przyporządkuj podane rzeczowniki poszczególnym<br />

lukom w wypowiedziach Sary i Oskara.<br />

Süßigkeiten Fisch Fleisch Suppen Kartoffeln <br />

Milch<br />

Sara<br />

Ich esse gern ..(1)..: Tomaten-,<br />

Zwiebel- oder Gemüsesuppe.<br />

Meine Mutter kocht sie wirklich<br />

gut und meine Schwester und ich<br />

essen Suppen jeden Tag. Ich mag<br />

auch ..(2).., am liebsten Forelle.<br />

Die machen wir oft mit ..(3)..<br />

und Salat. ..(4).. mag ich nicht<br />

so gerne, eventuell Hähnchen.<br />

Ich liebe ..(5)..: Schokolade und<br />

Eis kann ich jeden Tag essen. Ich<br />

trinke keine ..(6).. .<br />

Lachs Gurken Apfelsaft Gemüse Schnitzel <br />

Getränke<br />

Oskar<br />

Ich mag am liebsten Fleisch.<br />

Wiener ..(1).. ist für mich die<br />

Nummer eins. Mir schmeckt auch<br />

Brathähnchen. Ich mag aber<br />

keinen Fisch, besonders ..(2)..,<br />

denn er ist mir viel zu fett. Was<br />

ich auch nicht so gerne esse,<br />

ist Salat. Dieses grüne Zeug ist<br />

einfach nichts für mich. Vom<br />

..(3).. esse ich nur ..(4).., Paprika,<br />

Kartoffeln und Reis. Welche ..(5)..<br />

ich gern trinke? Am liebsten<br />

trinke ich einfach Wasser oder<br />

..(6).. .<br />

2a. Przeczytaj poniższy artykuł prasowy i dobierz<br />

do niego odpowiedni tytuł (A–C).<br />

A. Milchprodukte sind gut für die Konzentration<br />

B. Ohne Frühstück bis zum Mittag fit bleiben<br />

C. Gesundes Frühstück: der richtige Start in den Tag<br />

Ein gesundes Frühstück soll Kraft und<br />

Energie für den ganzen Vormittag geben.<br />

Viele Leute haben am Vormittag jedoch<br />

wenig Zeit und frühstücken in Eile oder<br />

essen überhaupt nichts. Das ist aber<br />

grundfalsch! Der Tag soll immer mit einer<br />

Portion Energie beginnen! Zum Beispiel<br />

mit einem vollwertigen Müsli oder<br />

einfach zwei Scheiben Vollkornbrot mit<br />

Schinken oder Käse. Man soll auch genug<br />

trinken, denn in der Nacht hat der Körper<br />

sehr viel Wasser verloren. Wegen der<br />

Vitamine und Mineralstoffe soll man vor<br />

allem frisches Obst essen: Äpfel, Birnen,<br />

Orangen, Erdbeeren – je nach Saison. So<br />

bleibt man bis zum Mittag fit, leistungsund<br />

konzentrationsfähig. Egal, ob in der<br />

Schule, oder im Büro.<br />

2b. Odpowiedz ustnie na poniższe pytania.<br />

1. Warum ist Frühstücken wichtig?<br />

2. Warum soll man am Morgen viel trinken?<br />

3. Warum sollte man zum Frühstück Obst essen?<br />

3. Przeczytaj opisy trzech lokali (A–C) oraz zdania dotyczące czterech osób (1–4). Do każdej osoby dobierz<br />

właściwy opis lokalu. Jeden z opisów pasuje do dwóch osób.<br />

A. B. C.<br />

Restaurant Caruso Restaurant Altes Klösterli Café Prinz<br />

Köstliche Antipasti, knackige<br />

Insalate, hausgemachte frische<br />

Pasta, feine Secondi, und leckere<br />

Dolci – das und noch viel mehr<br />

erwartet Sie im Caruso. Mittags<br />

bieten wir immer ein Tagesmenü<br />

für 14 Euro. Wir freuen uns auf Ihren<br />

Besuch!<br />

Was es hier alles zu essen und zu trinken<br />

gibt? So einiges: Frühstücke und<br />

Mittagstisch, Abendessen. Es gibt<br />

täglich zwei hausgemachte Suppen,<br />

an Wochenenden von 10.00 bis 13.30<br />

Uhr Brunch für 18 Euro. Bei den<br />

Getränken reicht das Angebot von Kaffee<br />

bis hin zu Wein oder unserem Hausbier.<br />

In unserem Café in der Licher Straße<br />

21 finden Sie ein reichhaltiges<br />

Frühstücksangebot, verschiedene<br />

Snacks und am Sonntag ein leckeres<br />

Brunchbuffet. Im Verkauf gibt es<br />

von Montag bis Samstag feinste<br />

Torten, frische Obstkuchen und viele<br />

verschiedene Gebäcksorten.<br />

42<br />

1. Janick möchte im Restaurant zu Mittag essen, aber er hat nur 15 Euro.<br />

2. Larissa möchte ihren Geburtstag feiern, aber sie kann keine Torten backen.<br />

3. Karsten mag am liebsten italienische Küche.<br />

4. Georg und seine Freundin haben Lust auf eine leckere Suppe.


Funkcje językowe Mówienie<br />

1. Do wypowiedzi 1–5 dobierz właściwe<br />

reakcje A–E.<br />

1. Die Rechnung bitte! A. Dann gehen wir essen!<br />

2. Guten Appetit! B. Ja, das war sehr lecker.<br />

3. Ich habe Hunger. C. Danke, geichfalls.<br />

4. Hat es geschmeckt? D. Kommt sofort.<br />

5. Was nimmst du? E. Ich möchte einen Döner.<br />

2. Powiedz, które ze zdań mają wydźwięk<br />

pozytywny, a które – negatywny.<br />

1. Mein Lieblingsgericht ist Steak.<br />

2. Der Fisch ist leider zu fett.<br />

3. Pizza Marinara ist für mich die Nummer eins.<br />

4. Ich mag am liebsten Nudeln mit Brokkoli und Käse.<br />

5. Döner Kebab schmeckt mir gar nicht.<br />

6. Ich hasse Torten.<br />

7. Ich finde die Zwiebelsuppe schrecklich.<br />

8. Wiener Schnitzel ist einfach lecker.<br />

3a. Ułóżcie poniższe kwestie dialogowe<br />

we właściwej kolejności. Rozpocznijcie<br />

od podkreślonych zdań.<br />

Dialog 1<br />

Gast 2: Ich auch nicht. Ich wollte eine Gulaschsuppe<br />

haben.<br />

Gast 1: Und meine Bratwurst?<br />

Gast 1: Ich nicht. Ich habe eine Bratwurst mit<br />

Pommes bestellt.<br />

Kellner: Bitte schön, hier ist Ihre Gulaschsuppe.<br />

Kellner: Bitte schön. Wer bekommt den Lachs<br />

mit Reis?<br />

Kellner: Verzeihen Sie bitte, ich hole sie sofort.<br />

Dialog 2<br />

Gast: Der Salat war echt lecker.<br />

Gast: Gerne. Danke.<br />

Gast: Ehrlich gesagt, es ist zu fett.<br />

Kellner: Und das Schnitzel? Wie finden Sie es?<br />

Kellner: Entschuldigen Sie. Möchten Sie stattdessen<br />

ein anderes Gericht bekommen?<br />

Kellner: Und, wie schmeckt’s?<br />

3b. Odegrajcie podobne dialogi jak w zadaniu 3a,<br />

uwzględniając poniższe sytuacje.<br />

Situation 1<br />

Der Gast hat ein Steak mit Pommes bestellt.<br />

Der Kellner bringt aber einen Fisch.<br />

Situation 2<br />

Der Gast wollte einen Kaffee mit Milch haben.<br />

Der Kellner bringt aber eine Tasse Tee.<br />

Situation 3<br />

Dem Gast hat die Suppe geschmeckt, aber<br />

die Gemüselasagne ist ihm zu kalt.<br />

Situation 4<br />

Der Gast findet die Spaghetti lecker, aber<br />

den Apfelkuchen findet er zu sauer.<br />

4. Wybierz po dwie odpowiednie reakcje.<br />

1. Wie schmeckt dir der Joghurt?<br />

A. Er ist etwas zu süß.<br />

B. Etwas zu teuer.<br />

C. Ein bisschen sauer, aber trotzdem lecker.<br />

2. Was kostet ein Döner?<br />

A. Ich habe ihn noch nicht probiert.<br />

B. Drei Euro zwanzig Cent.<br />

C. Für mich etwas zu viel.<br />

3. Was wollen wir essen?<br />

A. Ich habe keinen Hunger.<br />

B. Vielleicht ein Hähnchen mit Kartoffelsalat?<br />

C. Gerne. Ich bestelle ein Glas Mineralwasser.<br />

4. Was nimmst du?<br />

A. Ich nehme eine Bratwurst mit Brot und Senf.<br />

B. Guten Appetit!<br />

C. Vielleicht ein Vanilleeis?<br />

5. Was willst du trinken?<br />

A. Einen Apfelsaft, bitte.<br />

B. Im Moment habe ich keinen Durst.<br />

C. Ich nehme ein Käsebrot.<br />

6. Hast du keinen Hunger?<br />

A. Nein, ich bin satt.<br />

B. Nein, ich möchte etwas bestellen.<br />

C. Doch!<br />

5. Odpowiedz na pytania ustnie, całymi zdaniami.<br />

1. Was hast du an der Imbissbude gegessen?<br />

(eine Bratwurst)<br />

2. Wie hat dir der Salat geschmeckt? (zu scharf)<br />

3. Was willst du trinken? (Orangensaft)<br />

4. Hast du Hunger? (nein, Durst)<br />

5. Trinkst du Kaffee mit Milch? (ja, aber ohne Zucker)<br />

6. Jesteś w niemieckiej restauracji. Co powiesz<br />

w poniższych sytuacjach?<br />

1. Zamawiasz deser.<br />

2. Prosisz o menu.<br />

3. Mówisz, że zamówiłeś/zamówiłaś inne danie.<br />

4. Pytasz kelnera, co dziś poleca na obiad.<br />

5. Rezerwujesz stolik dla trzech osób na wybraną<br />

godzinę.<br />

43


5. Trening<br />

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU<br />

CD1/24<br />

1. Posłuchaj dwukrotnie pięciu nagrań. Na podstawie zawartych w nich informacji wskaż właściwe<br />

odpowiedzi na pytania 1–5.<br />

1. Wo sind die Leute?<br />

A. B. C.<br />

2. Was bestellt Susanne?<br />

A. B. C.<br />

3. Was isst das Mädchen nicht?<br />

A. B.<br />

C.<br />

4. Worüber sprechen Sven und Marika? 5. Was kostet ein Kilo Tomaten?<br />

A. Über das Picknick. A. 2,89 Euro.<br />

B. Über den Elternabend. B. 1,99 Euro.<br />

C. Über eine Party. C. 0,49 Euro.<br />

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH<br />

2. Przeczytaj poniższe teksty. Na ich podstawie wybierz właściwe odpowiedzi na pytania 1–4.<br />

MARTINS BLOG<br />

Luise, hast du auch Hunger?<br />

Wollen wir nach der Schule etwas<br />

zusammen essen? Hast du vielleicht<br />

Lust auf einen Döner? Komm! Hier<br />

gleich um die Ecke gibt es einen<br />

tollen Türken. Thomas<br />

1.<br />

Hi, Leute, kennt ihr ein gutes und einfaches Rezept<br />

für Sauce bolognese? Ich möchte sie unbedingt<br />

kochen, denn Spaghetti bolognese ist mein<br />

Lieblingsgericht. Ich habe meine Freundin zum<br />

Essen eingeladen und ihr versprochen, dass ich<br />

etwas für sie zubereite.<br />

2.<br />

1. Warum schreibt Thomas an Luise? 2. Welches Problem hat Martin?<br />

A. Er will mit ihr in der Schule Döner essen. A. Er möchte seiner Freundin etwas zum Essen kaufen.<br />

B. Er will mit ihr Döner beim Türken essen. B. Er will Spaghetti kochen lernen.<br />

C. Er will mit Luise Döner Kebab zubereiten. C. Er möchte Spaghetti kaufen.<br />

44


3.<br />

4.<br />

Tania, wann kommt ihr? Wir warten<br />

auf euch. Das Essen ist fertig. Ich<br />

habe sogar einen Kuchen gebacken.<br />

Kannst du vielleicht etwas Milch<br />

besorgen?<br />

Lieber Bernd!<br />

Kannst du unterwegs einkaufen?<br />

Wir brauchen Salat, Tomaten, Karotten<br />

und Knoblauch. Danke.<br />

3. Was soll Tania machen? 4. Was soll Bernd kaufen?<br />

A. Sie soll Milch mitbringen. A. Obst.<br />

B. Sie soll einen Kuchen backen B. Fleisch.<br />

C. Sie soll etwas später kommen. C. Gemüse.<br />

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH<br />

3. Uzupełnij minidialogi (1–3), wybierając spośród podanych zdań brakujące wypowiedzi A, B lub C.<br />

1. X: …<br />

Y: Die Rechnung kommt gleich.<br />

2. X: Isst du keine Äpfel?<br />

Y: …<br />

3. X: Was ist dein Lieblingsgericht?<br />

Y: …<br />

A. Wir möchten bitte bezahlen.<br />

B. Wir möchten bitte bestellen.<br />

C. Wir haben einen Tisch reserviert.<br />

A. Ja, ich mag Äpfel.<br />

B. Ich mag überhaupt kein Gemüse.<br />

C. Doch. Aber im Moment mag ich keinen.<br />

A. Ich mag keine Suppen.<br />

B. Ich weiß nicht.<br />

C. Ich habe heute Pizza gegessen.<br />

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH<br />

4. Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (1–3) dobierz właściwy nagłówek (A–E). Dwa nagłówki są zbędne.<br />

1. Aus ethischen, gesundheitlichen und ökologischen Gründen entscheiden sich immer mehr Menschen<br />

für Vegetarismus. Fleisch und Fisch stehen dann nicht mehr auf dem Menü. Tierische Produkte, wie Eier, Milch<br />

und Milchprodukte, essen sie aber. Sie wollen nur nicht, dass man Tiere tötet. Vor allem asiatische Religionen,<br />

wie Hinduismus und Buddhismus, propagieren Ernährung ohne Fleisch.<br />

2. Für viele ist aber die vegetarische Diät zu wenig radikal. Diese Leute nennen sich Veganer und verzichten<br />

auf alles, was von Tieren kommt, also auch auf Eier, Milch und Honig. Der Begriff Veganismus gilt nicht nur<br />

fürs Essen, sondern auch für Kleidung.<br />

3. Die radikalste Gruppe heißt Frutarier. Sie ernähren sich grundsätzlich von pflanzlichen Produkten, aber nur<br />

solchen, die nicht den Tod einer ganzen Pflanze bedeuten. So sind bei ihnen Salat, Karotten und vor allem<br />

Getreideprodukte (also auch Brot, Nudeln, Reis) nicht erlaubt. Manche Frutarier sind so radikal, dass sie nur<br />

Früchte essen, die selbst vom Baum gefallen sind.<br />

A. Argumente für eine Ernährung ohne Gemüse D. Warum Leute keinen Fisch und kein Fleisch essen<br />

B. Pflanzen essen, aber nicht töten E. Eine Diät aus Respekt vor Meeresfrüchten<br />

C. Ohne tierische Produkte geht es auch<br />

TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ<br />

5. Twój kolega z Zurychu opisał w e-mailu zwyczaje żywieniowe w jego rodzinie. W odpowiedzi napisz:<br />

co się jada u ciebie w domu na co dzień i w weekendy,<br />

jaki jest podział obowiązków przy przygotowywaniu posiłków,<br />

co i w jaki sposób ostatnio przygotowałeś/przygotowałaś na obiad.<br />

Twoja wypowiedź powinna obejmować od 50 do 100 słów.<br />

45


6. Sport Bank słownictwa<br />

RODZAJE AKTYWNOŚCI SPORTOWYCH<br />

der Basketball, Basketbälle koszykówka; piłka<br />

do koszykówki<br />

der Eiskunstlauf jazda figurowa na lodzie<br />

der Fußball, Fußbälle piłka nożna;<br />

piłka do gry w piłkę nożną<br />

der Handball, Handbälle piłka ręczna;<br />

piłka do gry w piłkę ręczną<br />

der Volleyball, Volleybälle siatkówka; piłka<br />

do gry w siatkówkę<br />

die Gymnastik gimnastyka<br />

die Leichtathletik lekkoatletyka<br />

die Sportart, -en dyscyplina sportowa<br />

das Eishockey hokej na lodzie<br />

das Jogging bieganie, jogging<br />

das Judo judo, dżudo<br />

das Karate karate<br />

das Reiten jazda konna<br />

das Schwimmen pływanie<br />

das Segeln żeglowanie<br />

das Skifahren jazda na nartach<br />

das Tauchen nurkowanie<br />

das Tennis tenis<br />

das Tischtennis tenis stołowy<br />

das Yoga / Joga joga<br />

UPRAWIANIE SPORTU<br />

Sport machen / treiben uprawiać sport<br />

Judo / Boxen / … trainieren trenować judo /<br />

boks / …<br />

ein Training haben mieć trening<br />

sich interessieren für interesować się czymś<br />

sich bewegen ruszać się<br />

boxen boksować<br />

inlineskaten jeździć na rolkach<br />

joggen biegać, uprawiać jogging<br />

kämpfen walczyć<br />

klettern wspinać się<br />

laufen (du läufst) biegać<br />

Rad fahren (du fährst) jeździć na rowerze<br />

reiten jeździć konno<br />

schwimmen pływać<br />

segeln żeglować<br />

skaten jeździć na deskorolce lub rolkach<br />

snowboarden j eździć na snowboardzie<br />

spielen (gegen Italien) grać (z Włochami)<br />

springen skakać<br />

tauchen nurkować<br />

Gymnastik machen gimnastykować się<br />

eine Radtour machen wybrać<br />

się na wycieczkę rowerową<br />

Schlittschuh laufen (du läufst) jeździć<br />

na łyżwach<br />

Ski fahren (du fährst) jeździć na nartach<br />

PRZYMIOTNIKI I PRZYSŁÓWKI<br />

aktiv aktywny<br />

allein sam<br />

begeistert (von) zachwycony (czymś)<br />

erfolgreich odnoszący sukcesy; z powodzeniem<br />

fit w dobrej formie / kondycji<br />

gesund zdrowy<br />

gefährlich niebezpieczny<br />

intensiv intensywny<br />

regelmäßig regularny<br />

sportlich wysportowany<br />

SPRZĘT SPORTOWY<br />

der Badeanzug, Badeanzüge strój do pływania<br />

der Ball, Bälle piłka<br />

der Helm, -e kask<br />

der Schlitten, – sanki<br />

der Schlittschuh, -e łyżwa<br />

der Schläger, – rakiet(k)a do gry<br />

der Ski, -er/– narta<br />

der Inliner, – (łyżwo)rolka; (łyżwo)rolkarz<br />

die Schwimmbrille, -n okulary do pływania<br />

das Boot, -e łódka<br />

das Fahrrad, Fahrräder rower<br />

das Skateboard, -s deskorolka<br />

MIEJSCA UPRAWIANIA SPORTU<br />

draußen na zewnątrz<br />

drinnen wewnątrz<br />

der Skatepark, -s/-e skate park<br />

der Sportplatz, Sportplätze boisko<br />

die Skipiste, -n stok narciarski<br />

die Sporthalle, -n hala sportowa<br />

die Turnhalle, -n sala gimnastyczna<br />

das Fitnessstudio, -s klub fitness; siłownia<br />

das Schwimmbad, Schwimmbäder basen<br />

das Sportcamp, -s obóz sportowy<br />

das Stadion, Stadien stadion<br />

POZOSTAŁE SŁOWNICTWO<br />

der Meister, – mistrz<br />

der Profi, -s profesjonalista<br />

der Spieler, – gracz<br />

der Wettbewerb, -e zawody<br />

der Wettkampf, Wettkämpfe zawody<br />

die Kraft, Kräfte siła<br />

die Mannschaft, -en drużyna<br />

die Olympiade, -n / die Olympischen<br />

Spiele (lm) olimpiada<br />

die Übung, -en ćwiczenie<br />

das Fußballspiel, -e mecz piłki nożnej<br />

das Hobby, -s hobby<br />

das Spiel, -e gra, mecz<br />

das Team, -s drużyna<br />

das Tor, -e bramka; gol<br />

leicht łatwy, lekki<br />

schwer trudny, ciężki<br />

an einem Sportfest / Wettbewerb<br />

teilnehmen (du nimmst teil) brać udział<br />

w święcie sportu / zawodach<br />

stattfinden odbywać się<br />

gewinnen zwyciężać<br />

verlieren przegrywać; stracić, zgubić<br />

viel / wenig Kraft haben mieć dużo /<br />

mało siły<br />

die Kondition verbessern poprawiać kondycję<br />

fast nie / selten / zweimal die Woche / oft /<br />

jeden Tag prawie nigdy / rzadko / dwa razy<br />

w tygodniu / często/ każdego dnia<br />

der Erfolg, -e sukces<br />

der Leistungssport sport wyczynowy<br />

der Sportverein, -e związek / klub sportowy<br />

die Meisterschaft, -en mistrzostwo<br />

das Autorennen, – wyścigi samochodowe<br />

das Ergebnis, -se wynik<br />

das Freibad, Freibäder basen odkryty<br />

das Hallenbad, Hallenbäder basen kryty<br />

das Kegeln gra w kręgle<br />

das Turnier, -e turniej<br />

die Europameisterschaften (lm) mistrzostwa<br />

Europy<br />

sich verletzen zranić się; odnieść kontuzję<br />

der Gesundheit schaden szkodzić zdrowiu<br />

auf seine Linie / Figur achten dbać o swoją<br />

linię / figurę<br />

ein Tor schießen strzelić bramkę<br />

den ersten Platz belegen / einnehmen<br />

zająć pierwsze miejsce<br />

die Goldmedaille / Silbermedaille /<br />

Bronzemedaille gewinnen zdobyć złoty /<br />

srebrny / brązowy medal<br />

(eins zu zwei) verlieren przegrać (jeden<br />

do dwóch)<br />

sich ein Fußballspiel im Fernsehen<br />

anschauen oglądać mecz w telewizji<br />

Ich habe es geschafft! Udało mi się!<br />

die Tennisspielerin, -nen<br />

die Basketballspielerin, -nen<br />

der Fußballspieler, –<br />

der Eishockeyspieler, –<br />

CD1/25<br />

Welche Sportarten sind das?<br />

46


Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne<br />

1. Połącz ze sobą podane części zdań. Następnie<br />

oceń, które z tych zdań mają wydźwięk<br />

pozytywny, a które – negatywny.<br />

1. Sport ist nichts …<br />

2. Ich trainiere seit …<br />

3. Ich habe …<br />

4. Sport macht …<br />

5. Ich treibe sehr …<br />

6. Den Sportunterricht in der Schule …<br />

A. zwei Jahren Tischtennis.<br />

B. mir einfach viel Spaß.<br />

C. finde ich toll.<br />

D. im Sport keine Erfolge.<br />

E. viel Sport.<br />

F. für mich.<br />

2. Użyj podanych rzeczowników w zdaniach 1–6.<br />

Schläger Skier Badeanzug Ball Helm Fahrrad<br />

1. Ich gehe nicht baden, weil ich keinen … habe.<br />

2. Ich kann nicht mit dir Rad fahren. Jemand hat<br />

mein … geklaut.<br />

3. Von den Wintersportarten kann ich nur<br />

snowboarden, aber ich habe … geschenkt<br />

bekommen und lerne bald Skilaufen.<br />

4. Fährst du ohne … Rad? Das ist doch gefährlich.<br />

5. Wo sind meine …? Ich habe heute Tennisunterricht<br />

und brauche sie unbedingt.<br />

6. Wir gehen auf den Sportplatz spielen. Nimmst du<br />

bitte den … mit?<br />

G17 Zaimki osobowe s. 130<br />

3. Przeczytajcie poniższe dialogi w parach,<br />

uzupełniając je odpowiednimi zaimkami<br />

osobowymi w bierniku.<br />

4. Wskaż właściwe zaimki osobowe.<br />

1. Wollt ihr mit ihm / ihn schwimmen gehen?<br />

2. Ich mag Sport nicht. Sport macht mir / mich<br />

einfach keinen Spaß.<br />

3. Jana und Tobias lieben Handball, denn ihr neuer<br />

Trainer gefällt sie / ihnen sehr gut.<br />

4. Ich möchte mal mit dir / dich Basketball spielen.<br />

5. Tobias lernt Skifahren und ich helfe es / ihm dabei.<br />

G18 Zaimki nieosobowe man i es s. 130<br />

5. Do poniższych zdań dobierz właściwe zaimki:<br />

man lub es.<br />

1. Wo kann … hier inlineskaten?<br />

2. … tut mir leid, aber du hast verloren.<br />

3. In der Sporthalle darf … solche Schuhe nicht<br />

tragen.<br />

4. Du hast dich neulich verletzt und … ist zu früh<br />

für dich, an einem Wettbewerb teilzunehmen.<br />

5. Im Sportcamp gibt … viele Möglichkeiten,<br />

Sport zu machen.<br />

6. Przetłumacz podane zdania na język polski.<br />

1. In <strong>Deutsch</strong>land spielt man viel Fußball.<br />

2. Wie spielt man Schach?<br />

3. Sport kann man alleine oder im Team treiben.<br />

4. Warum soll man Fahrradhelme tragen?<br />

7. Przeczytajcie poniższe dialogi w parach,<br />

uzupełniając je podanymi wyrazami<br />

w odpowiedniej formie.<br />

Goldmedaille schießen Ergebnis Turnier <br />

belegen Schwimmhalle schaffen Segeln <br />

Europameisterschaften Boot<br />

A: Siehst du den Fußballspieler?<br />

B: Ja, ich sehe … . Wer ist das?<br />

A: Wo ist mein Skateboard?<br />

B: Keine Ahnung. Ich habe … nicht gefunden.<br />

A: Brauchst du noch meine Schwimmbrille?<br />

B: Nein, ich brauche … nicht mehr.<br />

A: Hast du … beim Spielen beobachtet?<br />

B: Leider nicht. Wo habt ihr gespielt?<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

A: Tolle Leistung, Lina! Du hast<br />

das … gewonnen!<br />

B: Ja! Ich habe es …!<br />

A: Hat Portugal das Tor …?<br />

B: Ja, endlich. Das ist aber trotzdem<br />

kein tolles … .<br />

A: Wo finden dieses Jahr die … im Schwimmen<br />

statt?<br />

B: In der … in Innsbruck.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

A: Ina, hast du die … gewonnen?<br />

B: Nein, ich habe nur den dritten Platz … .<br />

4.<br />

A: Ist … dein Hobby?<br />

B: Ja, ich habe sogar mein eigenes … .<br />

5.<br />

47


6. Sport Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne<br />

8. Spróbuj odgadnąć, o jakich dyscyplinach jest<br />

mowa. Istnieje kilka możliwości rozwiązań.<br />

1. Für diese Disziplin braucht man vor allem Wasser.<br />

2. Wenn man diese Sportdisziplin machen will, muss<br />

man gute Schuhe haben.<br />

3. Um diese Sportart zu betreiben, braucht man<br />

ein Tier.<br />

4. Bei dieser Disziplin spielen zwei Sportler<br />

gegeneinander.<br />

5. Ohne Schnee kann man den Sport nicht machen.<br />

6. Diese Sportart treibt man auf dem Eis.<br />

9. Utwórz zdania. Pamiętaj o odmianie wyrazów.<br />

Rozpocznij od wyróżnionych elementów.<br />

1. sein mein Bruder vier Jahre seit <br />

Europameister im Tischtennis<br />

2. warum müssen machen du Gymnastik <br />

jeden Tag ?<br />

3. Eiskunstlauf gefallen am besten ich<br />

4. unsere Schule du teilnehmen in <br />

das Sportfest an ? (Perfekt)<br />

5. die Berge zwei Wochen ich lang in <br />

Ski fahren (Perfekt)<br />

G19 Zdania celowe z um … zu lub damit s. 131<br />

10. Do zdań 1–5 dobierz właściwe zakończenia.<br />

1. Jede freie Minute verbringe ich in der Skatehalle, …<br />

2. Wir leihen morgen Fahrräder, …<br />

3. Zweimal die Woche reite ich im Wald, …<br />

4. Ich trainiere sehr intensiv im Fitnessstudio, …<br />

5. Wir fahren in die Berge, …<br />

A. um den Bodybuilding-Wettkampf zu gewinnen.<br />

B. um zusammen eine große Radtour zu machen.<br />

C. um mich draußen zu bewegen.<br />

D. um Ski zu laufen und zu snowboarden.<br />

E. um Tricks im Freestyle-Slalom zu üben.<br />

11. Używając spójnika damit, utwórz zdania<br />

złożone podrzędnie.<br />

1. Der Trainer zeigt uns neue Übungen.<br />

Wir verbessern unsere Kondition.<br />

2. Unser Team hilft dir dabei.<br />

Du lernst das Reiten leicht und schnell.<br />

3. Oma schenkt mir immer etwas Geld.<br />

Ich kaufe mir endlich ein Fahrrad.<br />

4. 20 Spieler sollen sich melden.<br />

Der Beachvolleyball-Wettkampf kann stattfinden.<br />

5. Zu Mittag essen wir heute Fleisch.<br />

Du hast mehr Kraft.<br />

6. Wir geben Ihnen 10 Tipps.<br />

Sie sehen in zwei Wochen sportlich aus.<br />

12. Utwórz zdania z um … zu według przykładu.<br />

Beispiel: Laura nimmt an dem Sporttag teil.<br />

Sie will eine Eins in Sport bekommen.<br />

Laura nimmt an dem Sporttag teil,<br />

um eine Eins in Sport zu bekommen.<br />

1. Ulla kauft ein Fahrrad. Sie will zur Schule fahren.<br />

2. Leon geht zu Max. Er will ihm sein Skateboard<br />

zurückgeben.<br />

3. Ich gehe ins Sportgeschäft.<br />

Ich will Sportschuhe kaufen.<br />

4. Wir schalten den Fernseher ein.<br />

Wir sehen uns die Olympischen Spiele an.<br />

5. Ich rufe Lena an. Ich will sie nach dem Ergebnis des<br />

Basketballspiels fragen.<br />

6. Du sollst deine Kondition verbessern. Du nimmst<br />

an dem Sportfest erfolgreich teil.<br />

13. Odpowiedz na poniższe pytania ustnie,<br />

zgodnie z przykładem. Wykorzystaj podane<br />

słownictwo.<br />

Beispiel: Wozu trainierst du so hart?<br />

(den Wettbewerb gewinnen)<br />

Um den Wettbewerb zu gewinnen.<br />

1. Wozu gehst du zum Stadion?<br />

(das Fußballspiel sehen)<br />

2. Wozu treibt ihr Sport?<br />

(gesund, fit und attraktiv bleiben)<br />

3. Warum gehst du zu Martha? (von ihr Skier<br />

leihen)<br />

4. Wozu arbeitest du in diesem Fitnessstudio?<br />

(etwas Geld verdienen)<br />

5. Warum fahrt ihr an den Bodensee?<br />

(tauchen und segeln)<br />

14. Przetłumacz podane zdania na język niemiecki.<br />

1. Jadę nad jezioro, żeby pożeglować z Jakobem.<br />

2. Uważaj na Thomasa, żeby nie skakał do wody.<br />

3. Biorę udział w turnieju, żeby zdobyć złoty medal.<br />

4. Julia bardzo dużo trenuje, żeby pojechać<br />

na Olimpiadę.<br />

5. Za dużo sportu wyczynowego szkodzi zdrowiu.<br />

48


Środki językowe Słuchanie<br />

1. Wskaż wyrazy będące poprawnymi<br />

uzupełnieniami poniższych dialogów.<br />

A: Wo spielen wir Fußball?<br />

1.<br />

B: Heute spielen wir draußen / drinnen – in der<br />

Turnhalle. Es ist ziemlich kalt.<br />

CD1/26<br />

3. Posłuchaj dwukrotnie rozmowy Jana z Sandrą.<br />

Na podstawie informacji zawartych w nagraniu<br />

dobierz do każdej osoby (1–4) jej ulubioną<br />

dyscyplinę sportową (A–E). Jedna dyscyplina<br />

została podana dodatkowo.<br />

A: Wie war das Basketballspiel?<br />

B: Diesmal schlecht. Wir haben 1 zu 3<br />

verloren / gewonnen.<br />

A: Was machst du morgen?<br />

B: Ich möchte Schlittschuh spielen / laufen.<br />

A: Warum kletterst du nicht gern?<br />

B: Das ist mir zu fit / gefährlich.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

1. die Schwester von Sandra A. Judo<br />

2. Sandra B. Fußball<br />

3. der Bruder von Sandra C. Volleyball<br />

4. Jan D. Tischtennis<br />

E. Handball<br />

CD1/27<br />

4a. Posłuchaj wywiadu z Henrikiem i wskaż<br />

zdjęcia, które ilustrują jego wypowiedź.<br />

2. Uzupełnij zdania ustnie zgodnie z ilustracjami.<br />

1. 2.<br />

1. 2.<br />

3. 4.<br />

1. Andreas probiert seine neuen … aus.<br />

2. Vera trainiert seit vier Jahren … .<br />

3. 4.<br />

5. 6.<br />

3. Unsere … hat heute zwei zu null gewonnen!<br />

4. Bei gutem Wetter findet der Sportunterricht<br />

auf dem … statt.<br />

5. 6.<br />

5. Unser … ist jung, nett und sehr sportlich.<br />

6. Wollen wir morgen eine … machen?<br />

CD1/27<br />

4b. Posłuchaj wywiadu jeszcze raz i wskaż zdania<br />

zgodne z tego treścią.<br />

1. Henrik trainiert seit vier Jahren Schwimmen.<br />

2. Henrik trainiert auch Rettungsschwimmen.<br />

3. Henrik hat im Moment einen schlechten Trainer.<br />

4. Henrik findet das Training leicht.<br />

5. Sein Training findet jeden Tag im Freibad oder<br />

im Hallenbad statt.<br />

6. Henrik macht es Spaß, mit anderen zu rivalisieren.<br />

49


6. Sport Czytanie<br />

1. Przeczytaj wypowiedzi na forum poświęconym<br />

wywiadowi z Henrikiem i odpowiedz ustnie<br />

na poniższe pytania.<br />

FORUM<br />

Ich mag Sport nicht und kann Henrik echt nicht<br />

verstehen. Jeden Tag schwimmen? Das ist nichts<br />

für mich. Rivalisieren auch nicht. Da möchte ich<br />

schon lieber was mit meinen Kumpels machen:<br />

abends ausgehen, online spielen oder halt durch<br />

die Stadt bummeln.<br />

Sven<br />

Ich trainiere seit zwei Jahren Tischtennis. Ich weiß,<br />

dass ich mehr üben muss, um sehr gute Ergebnisse<br />

zu haben und um Meisterschaften zu gewinnen.<br />

Ich werde immer besser. Und Henrik drücke ich<br />

die Daumen!<br />

Oskar<br />

Ich bin nicht gut in Sport. Ich habe es mehrmals<br />

versucht: mit Tennis, Fußball, Joggen, aber das<br />

macht mir einfach keinen Spaß. Jetzt treibe ich<br />

keinen Sport mehr. Auch den Sportunterricht<br />

in der Schule mag ich nicht.<br />

Marika<br />

Zum sechsten Mal laden wir Sie<br />

zum FAST am Sonntag, 26. Juni (10–16 Uhr)<br />

auf dem Sportplatz am Schülerpark ein.<br />

Unser Motto lautet „Kostenlos Sportarten<br />

kennen lernen und ausprobieren“.<br />

Wir bieten ein reiches Programm für alle<br />

Altersgruppen: 18 Sportstationen von einem<br />

Kindparcours über Klettern bis Motorsport.<br />

Dabei können Eltern mit ihren Kindern<br />

die TrainerInnen der lokalen Sportvereine<br />

persönlich kennen lernen.<br />

KONTAKT & INFOS: Vorarlberger Sportverband<br />

ASVÖ, koordinator@asvo.at<br />

2. Was ist FAST?<br />

A. Ein Für-alle-Schüler-Turnier am Schülerpark.<br />

B. Ein Fest der alten Sporttrainer.<br />

C. Ein Familiensporttag für Groß und Klein.<br />

FORUM<br />

2.<br />

3.<br />

Ich verstehe Henrik sehr gut. Ich mache<br />

unheimlich viel Sport: Segeln und Schwimmen<br />

im Sommer, Basketball und Skilaufen im Winter,<br />

außerdem fahre ich oft Rad.<br />

Lea<br />

1. Wer hat Erfahrungen mit Sport gemacht, aber war<br />

damit nicht zufrieden?<br />

2. Wer mag alles andere, nur nicht Sport?<br />

3. Wer möchte in seiner Lieblingsdisziplin<br />

am besten sein?<br />

4. Wer ist vom Sport so begeistert wie Henrik?<br />

2. Przeczytaj teksty 1–4 i wybierz właściwe<br />

odpowiedzi na podane pytania.<br />

Colin, danke für die Einladung,<br />

aber ich gehe am Nachmittag<br />

schwimmen. Wir können uns erst danach,<br />

so um 17.00 Uhr, treffen.<br />

Bis dann! Natascha<br />

1. Warum schreibt Natascha an Colin?<br />

A. Natascha möchte Colin um ein Treffen bitten.<br />

B. Natascha möchte Colin über ihre Pläne<br />

informieren.<br />

C. Natascha möchte Colin zum Schwimmen<br />

einladen.<br />

1.<br />

Leute,<br />

kann mir jemand helfen? Ich bin zu dick und<br />

muss ein paar Kilo verlieren. Ich mache seit einer<br />

Woche eine Diät. Jetzt ist die Zeit für Gymnastik<br />

gekommen. Mit welchen Übungen soll ich<br />

anfangen? Ich habe es schon mehrmals mit<br />

Aerobic versucht, aber es hat nicht geholfen.<br />

Delia<br />

3. Welches Problem hat Delia?<br />

A. Delia will abnehmen, aber sie kennt keine guten<br />

Übungen.<br />

B. Delia möchte Aerobic trainieren, um ein wenig<br />

abzunehmen.<br />

C. Delia will eine Diät machen und mit Aerobic<br />

anfangen.<br />

BLOG<br />

Das war der schwierigste Tag in meinem Leben.<br />

Unser Sportlehrer hat einen Wettbewerb<br />

organisiert. Das war ein Lauf für alle siebten und<br />

achten Klassen. Wir mussten etwa 4 Kilometer<br />

um den See laufen. Neunzig Schüler haben daran<br />

teilgenommen. Ich auch, weil ich gerne laufe.<br />

Ich war die neunundachtzigste am Ziel. Nur ein<br />

Junge war schlechter als ich.<br />

Saskia<br />

4. Ist Saskia mit ihrem Ergebnis zufrieden?<br />

A. Nein, weil sie den Lauf nicht beendet hat.<br />

B. Nein, weil sie fast die Letzte war.<br />

C. Nein, weil ihr Laufen nicht gefällt.<br />

4.<br />

50


Funkcje językowe Mówienie<br />

1. Wskaż niepoprawne odpowiedzi<br />

na pytania 1–5.<br />

1. Was ist deine Lieblingssportart?<br />

A. Ich fahre nicht gut Ski.<br />

B. Jogging, glaube ich.<br />

C. Ich mag Sport gar nicht.<br />

2. Machst du viel Sport?<br />

A. Ich schwimme, fahre Rad und mache Yoga.<br />

B. Wir haben kein Schwimmbad in der Stadt.<br />

C. Ja, regelmäßig. Und sehr gerne.<br />

3. Hast du lange trainiert?<br />

A. Heute gar nicht.<br />

B. Ja, zwei Jahre.<br />

C. In der Sporthalle.<br />

4. Wie viele Spieler zählt das Team?<br />

A. Das Team spielt heute Abend.<br />

B. Ich weiß nicht.<br />

C. Vier Männer und vier Frauen.<br />

5. Wozu machst du den Tanzkurs?<br />

A. Um gut zu tanzen.<br />

B. Ich möchte endlich tanzen lernen.<br />

C. Damit ich einen Tanzkurs besuche.<br />

2. Dobierz odpowiednie czasowniki, tak aby<br />

powstały poprawne zwroty. Następnie utwórz<br />

z nimi zdania i zapisz je w zeszycie.<br />

1. regelmäßig Tischtennis trainieren / kämpfen<br />

2. morgens Gymnastik nehmen / machen<br />

3. mit Freunden Yoga springen / üben<br />

4. an einem Sportfest verbessern / teilnehmen<br />

5. eine Radtour am Wochenende planen / bewegen<br />

6. auf dem Sportplatz stattfinden / snowboarden<br />

3. Do podanych grup wyrazów (1–5) dobierz<br />

właściwe nazwy dyscyplin sportowych (A–G).<br />

Dwie nazwy podano dodatkowo.<br />

1. Helm drinnen oder draußen Inliner<br />

2. Skipiste Schnee fahren<br />

3. Tor Mannschaft Ball<br />

4. Schlittschuhe Musik laufen<br />

5. Schläger Ball drinnen<br />

A. Skilaufen<br />

B. Skaten<br />

C. Tischtennis<br />

D. Tauchen<br />

E. Fußball<br />

F. Leichtathletik<br />

G. Eiskunstlauf<br />

4. Przeprowadź z kolegą/koleżanką wywiad na<br />

temat sportu, uwzględniając poniższe pytania.<br />

1. Bist du sportlich? Warum (nicht)?<br />

2. Magst du den Sportunterricht in der Schule?<br />

3. Welche Sportarten magst du besonders?<br />

4. Welche Disziplinen treibst du selbst und welche<br />

möchtest du ausprobieren?<br />

5. Warum ist Sport wichtig?<br />

5. Odnieście się do wskazówek na temat<br />

uprawiania sportu i wyraźcie swoją opinię<br />

na forum klasy, wykorzystując podane zwroty.<br />

Meiner Meinung nach … Das stimmt (nicht). Ich<br />

glaube / finde / denke, dass … Ich bin damit (nicht)<br />

einverstanden. Ich weiß nicht, ob … Ich bin nicht<br />

sicher, ob …<br />

1. Du brauchst keinen Trainer, um Profi zu werden.<br />

YouTube-Tutorials machen es auch möglich.<br />

2. Fange mit dem Training im Sommer an, so wird<br />

deine Figur im Winter perfekt.<br />

3. Wenn du beim Sport Schmerzen hast, solltest du<br />

nicht aktiv leben.<br />

4. Beim Training einen Film anschauen oder<br />

Lieblingsmusik hören machen das Training<br />

uneffektiv. Konzentriere dich lieber nur aufs Training!<br />

5. Geh ab und zu auch mal an der Konditorei vorbei,<br />

auch wenn du regelmäßig Sport machst. Das macht<br />

nicht fett.<br />

6. Jede sportliche Aktivität soll man planen. Packe<br />

deine Sporttasche am Abend zuvor.<br />

7. Vorsicht! Zu viel Sport ist ungesund.<br />

8. Wenn du weißt, dass deine beste Freundin<br />

im Fitnesszentrum auf dich wartet, hast du mehr<br />

Lust zum Training zu gehen. Doch gemeinsam<br />

macht Sport noch mehr Spaß!<br />

6. Wskaż czasowniki będące poprawnymi<br />

uzupełnieniami obydwu wypowiedzi<br />

w dialogach 1–4.<br />

1. denke finde glaube<br />

A: Karate ist nicht meine Lieblingssportart, … ich.<br />

B: Und ich bin von Karate total begeistert. Ich<br />

suche momentan einen Karatekurs in der Nähe.<br />

Vielleicht … ich etwas Richtiges.<br />

2. sein organisieren haben<br />

A: Morgen … wir den Volleyballwettbewerb.<br />

B: Dann viel Erfolg! Wir … letztes Jahr auch daran<br />

teilgenommen.<br />

3. trainiert bekommt macht<br />

A: Marika … jeden Morgen Gymnastik.<br />

B: Ich muss das auch. Das … fit.<br />

4. spielen haben üben<br />

A: Wir … heute Tischtennis. Möchtest du<br />

mitmachen?<br />

B: Nein, danke. Ich habe keine Lust, zu … .<br />

51


6. Trening<br />

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH<br />

1. Przeczytaj ogłoszenia (A–D). Do każdego z nich dobierz zdanie (1–5) zgodne z jego treścią. Jedno zdanie<br />

zostało podane dodatkowo.<br />

A. B.<br />

Badeordnung<br />

§ 12. Verboten sind insbesondere:<br />

a) das Mitbringen von Haustieren,<br />

b) die Benutzung von Filmkameras<br />

oder Fotohandys,<br />

c) Essen, Trinken, Rauchen und<br />

Konsum von Kaugummi,<br />

d) Ausspucken auf den Boden oder<br />

in das Badewasser.<br />

SCHWANGER SEIN UND GUT IN FORM<br />

BLEIBEN? KEIN PROBLEM!<br />

In unserem Fitnesszentrum können Sie<br />

an einem Fitnesstraining für Schwangere<br />

unter Aufsicht von hoch qualifizierten<br />

Trainern teilnehmen.<br />

Wann?<br />

Täglich, von 17.00 bis 18.00 Uhr.<br />

Ihr Ansprechpartner:<br />

Madelaine Voigt 0174–6780897<br />

C. D.<br />

Ich biete ein gebrauchtes<br />

blau-schwarzes Kinderfahrrad<br />

in gutem Zustand<br />

● 26 Zoll,<br />

● 21 Gänge Shimano.<br />

Einfach vorbeikommen und Probe fahren!<br />

Preis: 35 Euro<br />

Elke 0174–9650120<br />

Wir eröffnen eine neue Tanzgruppe<br />

und suchen Tanzliebhaber/innen,<br />

behindert und unbehindert,<br />

die lustige Montagabende in unserer<br />

Tanzakademie verbringen wollen.<br />

START AM 15. OKTOBER!<br />

TRAINING: MONTAGS, 17.00–18.30 UHR<br />

Sie erreichen uns per E-Mail unter<br />

m.d.krause@telebel.de<br />

oder telefonisch unter 0221–4476866.<br />

1. Das ist ein Angebot nur für Frauen.<br />

2. Der Autor des Textes möchte seine Freizeit in einer Tanzschule verbringen.<br />

3. Den Text kann man in einem Hallenbad lesen.<br />

4. Der Autor des Textes möchte etwas verkaufen.<br />

5. Jeden Montag kann man hier seine Freizeit mit anderen aktiv verbringen.<br />

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH<br />

2. Uzupełnij minidialogi (1–3), wybierając spośród podanych zdań (A–C) właściwą wypowiedź.<br />

1. X: Machst du viel Sport?<br />

Y: …<br />

2. X: Was ist deine Lieblingssportart?<br />

Y: …<br />

3. X: …<br />

Y: Ja, ich bin total glücklich.<br />

A. Ja, heute, um 18.00 Uhr.<br />

B. Ja, ich bin von Sport begeistert.<br />

C. Ja, letztes Jahr.<br />

A. Ich trainiere lieber Judo.<br />

B. Eiskunstlauf.<br />

C. Skilaufen mag ich nicht.<br />

A. Hast du gewonnen?<br />

B. Hast du verloren?<br />

C. Hast du Eishockey trainiert?<br />

52


ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH<br />

3. Przeczytaj SMS. Wybierz poprawne uzupełnienia luk 1–3.<br />

Um 18 Uhr gehe ich ..(1).. Fitnessstudio.<br />

Willst du mit ..(2).. gehen? ..(3).. kann dort<br />

natürlich auch Krafttraining machen –<br />

etwas für dich. Ich hole dich<br />

um 17.30 Uhr ab.<br />

Paul<br />

A. B. C.<br />

1. in den ins in die<br />

2. mich sich mir<br />

3. Man Es Du<br />

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU<br />

CD1/28<br />

4. Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi nastolatków na temat sportu. Na podstawie informacji<br />

zawartych w nagraniu dobierz do każdej wypowiedzi (1–4) odpowiadające jej zdanie (A–E). Jedno<br />

zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.<br />

A. Fußball und Marathon sind mir viel wichtiger als Joggen.<br />

B. Für mich zählt nur Fußball.<br />

C. Sport war und ist immer noch wichtig in meinem Leben.<br />

D. Ich bin ein leidenschaftlicher Marathonläufer.<br />

E. Sport hat für mich die Bedeutung einer Freizeitbeschäftigung unter anderen.<br />

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH<br />

5. Przeczytaj tekst i uzupełnij luki (1–5) wyrazami z ramki w odpowiedniej formie. Jeden wyraz został<br />

podany dodatkowo.<br />

A. gegen B. gewinnen C. Goldmedaille D. Platz E. schießen F. verlieren<br />

Liebe Inge,<br />

das Sportfest in unserer Schule am Freitag war wirklich klasse. So viel Spaß habe ich schon lange nicht mehr<br />

gehabt. Zuerst haben die Jungs aus unserer Klasse ..(1).. die Lehrerinnen Fußball gespielt. Das war so lustig! Und<br />

die Lehrerinnen, muss ich sagen, waren sehr gut. Unsere Klassenlehrerin hat zwei Tore ..(2)..! Trotzdem haben sie<br />

4 zu 7 ..(3).. . Dann gab es einen Footbag-Wettbewerb. Und es war wieder total lustig. Den ersten ..(4).. hat unser<br />

Schuldirektor belegt. Aber im Kegeln war ich die Beste und ich habe meine erste ..(5).. bekommen. Danach gab es<br />

noch Essen, Getränke und eine Riesentorte! Und wie geht es dir? Schreib bald.<br />

Liebe Grüße und gute Besserung!<br />

Annette<br />

TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ<br />

6. W twojej szkole odbył się dzień sportu. W e-mailu do koleżanki z Bonn:<br />

wyjaśnij, dlaczego w szkołach organizuje się dni sportu,<br />

opisz konkurencje, w których brali udział twoi koledzy i twoje koleżanki,<br />

zrelacjonuj swój udział w tym wydarzeniu.<br />

Twoja wypowiedź powinna obejmować od 50 do 100 słów.<br />

53


14. Kraje niemieckojęzyczne Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein<br />

110<br />

CD2/17<br />

1. Kraje niemieckieckojęzyczne znacznie różnią się między sobą. Słuchając nagrania, wskazuj na mapie<br />

miasta, których nazwy usłyszysz. Zwróć uwagę na różnice w wymowie.


2. Przeczytaj na głos poniższe zdania, uzupełniając je nazwami odpowiednich krajów.<br />

1. Die Hauptstadt von Liechtenstein heißt Vaduz, die von … Wien und die von … Bern.<br />

2. Der Rhein ist der längste Fluß in … und die Donau der längste in … .<br />

3. Von den deutschsprachigen Ländern gehört nur … nicht zur Europäischen Union.<br />

4. In … gibt es vier Amtssprachen: <strong>Deutsch</strong>, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.<br />

5. Die Zugspitze ist der höchste Berg in …, die Dufourspitze der höchste in … und der Großglockner der höchste in … .<br />

6. … ist bekannt für Schokolade, Käse und Uhren.<br />

7. In … gibt es eine große Tradition des Karnevals.<br />

8. Die Fußballnationalmannschaft von … hat viermal den Weltmeistertitel gewonnen.<br />

9. Salzburg, Innsbruck und Graz liegen in … .<br />

10. Aus … kommt das Weihnachtslied „Stille Nacht“.<br />

11. CH ist das Autokennzeichen von … und FL das von … .<br />

12. Die Währung in … sowie in … ist der Euro und in der Schweiz sowie in Liechtenstein – der Schweizer Franken.<br />

3a. Powiedz, które z przedstawionych potraw chętnie byś zjadł / zjadła, i uzasadnij swój wybór.<br />

A.<br />

Rösti Käsefondue Raclette Schokoladenfondue<br />

B.<br />

Kartoffelsalat Äpfel im Schlafrock Eisbein Maultaschen<br />

C.<br />

Apfelstrudel Wiener Schnitzel Powidl Sachertorte<br />

3b. Podaj nazwy państw, których atrakcje kulinarne przedstawiono w zadaniu 3a, w punktach A, B i C.<br />

4a. Przyporządkuj podane dziedziny ich przedstawicielom A–E.<br />

Wissenschaft und Technik Literatur Sport Film und Theater Musik<br />

A. Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jakob und Wilhelm Grimm, Günter Grass<br />

B. Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Xavier Naidoo<br />

C. Marlene Dietrich, Werner Herzog, Wim Wenders, Til Schweiger<br />

D. Albert Einstein, Wilhelm Conrad Röntgen, Rudolf Diesel, Carl Benz<br />

E. Michael Schumacher, Bastian Schweinsteiger, Simon Amman, Roger Federer<br />

4b. Podzielcie się na grupy i przygotujcie w domu prezentację multimedialną dotyczącą dziedziny<br />

wybranej spośród wymienionych w zadaniu 4a. Wymieńcie jej przedstawicieli i zaprezentujcie ich<br />

dzieła w formie slajdów lub filmów.<br />

111


14. Kraje niemieckojęzyczne Niemcy<br />

1. Przeczytaj podane zdania. Zwróć uwagę na liczebniki porządkowe.<br />

1. Die Berliner Mauer ist am 9.11.1989 gefallen.<br />

2. Am 3.10.1990 wurde <strong>Deutsch</strong>land wieder ein Land.<br />

3. Die 67. Filmfestspiele „Berlinale“ haben vom 9. bis zum 19. Februar stattgefunden.<br />

4. 2014 haben die <strong>Deutsch</strong>en das 4. Mal den Fußballweltmeistertitel gewonnen.<br />

5. Wilhelm Röntgen war der 1. deutsche Nobelpreisträger (1901).<br />

6. Die Hymne der Europäischen Union stammt aus der 9. Symphonie<br />

von Ludwig van Beethoven.<br />

G34 Liczebniki porządkowe s. 145<br />

2. Odpowiedz ustnie na poniższe pytania, podając daty zawarte w nawiasach.<br />

1. Wann fährst du an die Nordsee? (3.09.)<br />

2. Wann feiert man in <strong>Deutsch</strong>land Weihnachten? (25., 26.12.)<br />

3. Wann fängt euer Sportcamp in Süddeutschland an? (12.05.)<br />

4. Wann wollen wir den Kölner Dom besichtigen? (17.03.)<br />

5. Wann endet das Schuljahr? (23.06.)<br />

3a. Przeczytaj teksty 1–6, uzupełniając je podanymi nazwami.<br />

Pergamonmuseum Weimar Reichstagsgebäude Schloss Neuschwanstein Kölner Dom Brandenburger Tor<br />

1. Das … in Berlin ist eines der wichtigsten Symbole der Stadt. Es stand früher für die Teilung der Stadt in Ost und<br />

West. Seit dem Mauerfall 1989 ist es das Symbol der <strong>Deutsch</strong>en Einheit.<br />

2. Das … befindet sich auf der Berliner Museumsinsel und gehört zu den bedeutendsten Museen Europas. Dort kann<br />

man Denkmäler antiker Architektur und Kunst sehen.<br />

3. Der … ist eine alte gotische Kirche in Köln. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert. Der Dom ist ein Symbol von Köln<br />

und auch von ganz <strong>Deutsch</strong>land. Er wird von etwa 10 000 Menschen pro Tag besichtigt.<br />

4. Das … befindet sich in Berlin und ist der Sitz des Bundestages. Die größte Attraktion ist der Besuch der Glaskuppel.<br />

Sie wird jeden Tag von acht Tausend Touristen besucht.<br />

5. Das … in Südbayern wurde vom bayerischen König Ludwig II. im 19. Jahrhundert im Stil einer alten Ritterburg<br />

aus der Zeit des Mittelalters gebaut. Es liegt in einer wunderschönen Alpenlandschaft und wird deswegen oft<br />

als Märchenschloss bezeichnet.<br />

6. Die Stadt … im Bundesland Thüringen hat nur 65 000 Einwohner, gehört aber trotzdem zu den wichtigsten<br />

historischen Städten <strong>Deutsch</strong>lands. Hier haben die großen deutschen Dichter, Johann Wolfgang von Goethe und<br />

Friedrich Schiller, gelebt und ihre Werke geschrieben.<br />

3b. Dobierz poniższe zdjęcia do tekstów z zadania 3a.<br />

A. B. C.<br />

112<br />

D. E. F.


G35 Strona bierna Passiv s. 145<br />

4. W zdaniach 1–4 zastosuj czasownik werden w odpowiedniej formie w czasie teraźniejszym.<br />

1. Berlin … von vielen Touristen besucht.<br />

2. Nach Weimar … viele Klassenfahrten organisiert.<br />

3. Nach der Berlinbesichtigung … du sicher nach deinen Eindrücken gefragt.<br />

4. Schloss Neuschwanstein … oft Märchenschloss genannt.<br />

5. Opowiedz o zwyczajach żywieniowych w Niemczech. Utwórz zdania według wzoru.<br />

Beispiel: viel Wurst: essen In <strong>Deutsch</strong>land wird viel Wurst gegessen.<br />

1. mehr Kaffee als Tee: trinken<br />

2. zum Frühstück oft Eier: zubereiten<br />

3. in den Restaurants gern Kartoffelsalat: servieren<br />

4. 300 Brotsorten: backen<br />

5. meistens gegen 12 Uhr zu Mittag: essen<br />

6. Przeczytaj poniższe ciekawostki i powiedz, która z nich zaskoczyła cię najbardziej.<br />

1. Der häufigste Nachname in <strong>Deutsch</strong>land ist Müller.<br />

2. In <strong>Deutsch</strong>land leben etwa 2 100 000 Polen.<br />

3. Die Gummibärchen, Lieblingssüßigkeiten vieler Kinder und Erwachsenen,<br />

wurden von dem deutschen Unternehmer Hans Riegel aus Bonn erfunden.<br />

4. Das erste gedruckte Buch ist in deutscher Sprache erschienen.<br />

5. 1994 haben deutsche Ingenieure das Audioformat MP3 erfunden.<br />

6. <strong>Deutsch</strong>land ist das Land mit den meisten Opernhäusern in der Welt.<br />

CD2/18<br />

7. Słuchając nagrania, przeczytaj najdłuższe niemieckie słowo i jedno z trudniejszych do wymówienia<br />

niemieckich zdań. Następnie spróbuj przeczytać obie wypowiedzi najszybciej, jak potrafisz.<br />

1. Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänkajütentürsicherheitsschlüssel<br />

2. Zwei schwarze schleimige Schlangen sitzen zwischen zwei spitzen Steinen und zischen.<br />

CD2/19<br />

8a. Posłuchaj nagrania i powiedz, którą część Niemiec chcą zwiedzić poszczególne grupy uczniów.<br />

CD2/19<br />

8b. Posłuchaj nagrania ponownie i powiedz, prezentacji czyjej grupy – Claudii, Davida czy Marty – dotyczą<br />

poniższe zdania.<br />

1. Die Gruppe von … interessiert sich für Fußball. 4. Die Gruppe von … fährt in die Berge.<br />

2. Die Gruppe von … möchte viel Zeit am Meer verbringen. 5. Die Gruppe von … möchte eine Schifffahrt machen.<br />

3. Die Gruppe von … möchte zwei Städte besichtigen. 6. Die Gruppe von … möchte sich zum Reiseschluss<br />

in der Natur erholen.<br />

CD2/20<br />

8c. Posłuchaj zakończenia rozmowy i powiedz, na którą spośród propozycji wycieczek zdecydowali się<br />

uczniowie.<br />

8d. Powiedz, która propozycja wyjazdu najbardziej ci się podoba. Uzasadnij swoje zdanie, używając<br />

podanych środków językowych.<br />

Ich möchte nach … fahren, denn … . Ich würde am liebsten … sehen, weil … . … klingt für mich sehr interessant.<br />

113


14. Kraje niemieckojęzyczne Austria<br />

1. Wskaż właściwe dokończenia zdań.<br />

1. Österreich liegt in … .<br />

A. Mitteleuropa B. Westeuropa C. Nordeuropaopa<br />

2. … grenzt nicht an Österreich.<br />

A. Tschechien B. Dänemark C. Liechtenstein<br />

3. Österreich ist … die Schweiz.<br />

A. kleiner als B. größer als C. so groß wie<br />

4. Die Lieblingsspeise Österreichs ist … .<br />

A. Wiener Schnitzel B. Eisbein C. Raclette<br />

5. … war ein österreichischer Komponist.<br />

A. Johann Sebastian Bach B. Ludwig van Beethoven C. Wolfgang g Amadeus Mozart<br />

2. Przeczytaj tekst i powiedz, które zdjęcie (A–C) przedstawia Graz, które Innsbruck, a które Salzburg.<br />

www.oesterreich-reisen.at<br />

die Wiener Hofburg<br />

A. B. C.<br />

Österreich ist ein wahres Paradies für Touristen. Die herrlichen Berglandschaften in den Alpen, zahlreiche<br />

Kulturdenkmäler und alte historische Städte ziehen jedes Jahr Millionen Besucher aus aller Welt an.<br />

Allein die Hauptstadt Wien wird jährlich von über fünf Millionen Gästen besucht.<br />

Graz, die zweitgrößte Stadt in Österreich, wird als Universitätsstadt bezeichnet. Es gibt dort vier Universitäten<br />

und zwei Hochschulen. 10 Prozent aller Stadtbewohner sind Studenten.<br />

Innsbruck wird dagegen die Alpenhauptstadt genannt. Die ist ein Lieblingsort für viele Skifans aus aller Welt.<br />

Dort haben zweimal die Olympischen Spiele stattgefunden: 1964 und 1976.<br />

Salzburg ist die Heimatstadt von Wolfgang Amadeus Mozart und eins der wichtigsten Kulturzentren der Welt<br />

mit 4 000 Kulturveranstaltungen im Jahr! Die Salzburger Festspiele sind das größte Musik- und Theaterfestival<br />

und sie dauern jedes Jahr im Sommer fünf Wochen.<br />

Genießen Sie unbedingt die malerischen Landschaften und die gemütlichen Städtchen Österreichs!<br />

CD2/21<br />

3a. Posłuchaj dialogu i wskaż zdania zgodne z jego treścią.<br />

1. Das Gespräch findet in Österreich statt.<br />

2. Der Kunde kommt aus Österreich.<br />

3. Der Verkäufer ist ein Österreicher.<br />

3b. Przyporządkuj zdjęciom 1–6 odpowiednie wyrazy używane w Austrii.<br />

Paradeiser Karfiol Kukuruz Obers Erdäpfel<br />

114<br />

1. 2. 3. 4. 5.


Szwajcaria<br />

1. Przeczytaj podany tekst i odpowiedz po polsku na poniższe pytania.<br />

Die Schweiz war seit Jahrtausenden ein Transitland zwischen Nordeuropa und<br />

Italien. Die Straßen führen über Pässe in den hohen Bergmassiven. Seit dem<br />

19. Jahrhundert baute man in den Bergmassiven Tunnels, um die Fahrt durch<br />

die Schweiz leichter zu machen. Die Länge aller Tunnels in der Schweiz liegt<br />

jetzt bei über 2 000 km. Einer der ersten Eisenbahntunnels war der Gotthard-<br />

Tunnel und sein Bau endete im Jahre 1881.<br />

2016 wurde der neue Gotthard-Eisenbahntunnel eröffnet. Mit über 57<br />

Kilometern Länge ist er der längste Tunnel der Welt und verläuft unter<br />

einem Bergmassiv von 2 300 Metern Höhe. Die Bauarbeiten haben 17 Jahre<br />

gedauert und etwa 12 Milliarden Schweizer Franken gekostet.<br />

1. Jaką rolę pełnią tunele w Szwajcarii?<br />

2. Czym charakteryzuje się tunel Gotharda?<br />

2. Przeczytaj poniższe ciekawostki, a następnie powiedz, która z nich zaskoczyła cię najbardziej.<br />

1. Die größte Stadt in der Schweiz ist Zürich.<br />

2. Der Nationalsport ist Klettern.<br />

3. Die Schweizer haben das schnellste Internet in Europa.<br />

4. In der Schweiz ist man nie mehr als 20 Kilometer von einem See entfernt.<br />

5. Die Flagge der Schweiz hat eine quadratische Form.<br />

6. In der Schweiz ist 1819 die erste Tafelschokolade entstanden.<br />

Liechtenstein<br />

CD2/22<br />

1. Spróbuj odgadnąć właściwe uzupełnienia podanych zdań. Następnie posłuchaj nagrania<br />

i porównaj z nim swoje odpowiedzi.<br />

1. Liechtenstein ist 2 000 mal kleiner / größer als Polen.<br />

2. Liechtenstein ist eins der reichsten / ärmsten Länder der Welt.<br />

3. Liechtenstein ist das einzige deutschsprachige Land, das nicht an <strong>Deutsch</strong>land / an die Schweiz grenzt.<br />

4. Liechtenstein ist das einzige Land, das ganz / zur Hälfte in den Alpen liegt.<br />

5. Liechtenstein ist eins der kleinsten / wichtigsten Länder in der Welt.<br />

6. Die Länge der Eisenbahngleise in Liechtenstein beträgt etwa 9 / 900 Kilometer.<br />

2a. Zapoznaj się z poniższym tekstem i wywnioskuj na podstawie<br />

kontekstu, którymi z poniższych liczebników należy go uzupełnić.<br />

Następnie przeczytaj tekst na głos.<br />

zwei der Zweite zwölf zwölften<br />

Liechtenstein ist neben Andorra, Belgien, Dänemark, Luxemburg, Monaco,<br />

den Niederlanden, Norwegen, Schweden, Spanien, dem Vatikanstaat<br />

und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland eine von<br />

..(1).. Monarchien im heutigen Europa.<br />

Das Fürstentum Liechtenstein ist eine Erbmonarchie und der aktuelle<br />

Monarch ist Fürst Hans-Adam ..(2)... Er ist mit Gräfin Marie Kinsky von<br />

Wchinitz und Tettau verheiratet. Außer dem Thronfolger Alois haben sie noch<br />

..(3).. Söhne und eine Tochter. Das Haus Liechtenstein gehört zu den ältesten<br />

Adelsfamilien Europas. Der offizielle Sitz des Fürsten befindet sich im Schloss<br />

Vaduz aus dem ..(4).. Jahrhundert.<br />

2b. Sprawdź w dostępnych źródłach i powiedz, jak brzmi pełne imię księcia Hansa-Adama II.<br />

115


14. Gra<br />

1. Potrzebne są kostka i pionki do gry (mogą to być np. gumki lub skuwki). Gracze stawiają pionki<br />

na polu START. Kolejno każdy gracz przesuwa swój pionek o tyle pól, ile wyrzucił oczek, po czym<br />

rozwiązuje zadanie. Jeśli odpowiedź jest poprawna, pionek zostaje na polu aż do następnej kolejki.<br />

Jeżeli odpowiedź jest błędna, pionek cofa się na poprzednie pole. Jeżeli kostka trafi na pole<br />

z pytaniem, które już padło, należy nią rzucić ponownie. Wygrywa gracz, którego pionek pierwszy<br />

dotrze do pola ZIEL.<br />

1. Wie heißt<br />

die Hauptstadt<br />

von Liechtenstein?<br />

2. Nenne drei<br />

Städte<br />

in Österreich.<br />

5. Welche vier<br />

Sprachen spricht<br />

man in der<br />

Schweiz?<br />

4. Wie werden<br />

Kartoffeln von<br />

Österreichern eichern<br />

genannt? nnt?<br />

3. Wie heißt<br />

das Schloss?<br />

6. Wie lang ist<br />

der längste<br />

Eisenbahntunnel<br />

der Welt?<br />

7. Welche<br />

Sehenswürdigkeiten<br />

werden in Berlin<br />

am liebsten besichtigt?<br />

8. An wie viele<br />

Länder grenzt<br />

<strong>Deutsch</strong>land?<br />

11. In welchem<br />

DACHL-Land<br />

wird am<br />

häufigsten Käse<br />

gegessen?<br />

10. Nenne drei<br />

Sehenswürdigkeiten<br />

von Wien.<br />

9. Aus welchem<br />

Land kommt mt<br />

der Kartoffelsalat?<br />

12. Fließt der Rhein<br />

durch Österreich?<br />

13. Wer war<br />

Friedrich Schiller?<br />

14. Was wird gerne<br />

in Österreich<br />

zum Nachtisch<br />

serviert?<br />

116


23. Nenne drei<br />

Schriftsteller<br />

aus den<br />

DACHL-Ländern.<br />

24. Wer hat<br />

den Buchdruck<br />

in Europa erfunden?<br />

25. Wie heißt<br />

der höchste Berg<br />

in <strong>Deutsch</strong>land?<br />

22. Ist Zürich<br />

die Hauptstadt<br />

von der Schweiz?<br />

30. Wie heißt<br />

der deutsche<br />

Nationalsport?<br />

ZIEL<br />

21. Was ist<br />

die „Berlinale“?<br />

29. Ist Österreich<br />

größer<br />

als die Schweiz?<br />

26. Wie heißt<br />

das Symbol<br />

von Köln?<br />

28. Grenzt<br />

Liechtenstein<br />

an <strong>Deutsch</strong>land?<br />

27. In welchem von den<br />

DACHL-Ländern wird<br />

am meisten Wurst gegessen?<br />

20. Nenne<br />

drei Musiker<br />

aus den<br />

DACHL-Ländern.<br />

19. Wo<br />

befindet sich<br />

der Prater?<br />

18. Welches<br />

von den<br />

DACHL-Ländern ist<br />

eine Monarchie?<br />

15. Wo kann man<br />

die „Zytglogge“<br />

besichtigen?<br />

16. Nenne drei<br />

Sportler<br />

aus den<br />

DACHL-Ländern.<br />

17. Was ist das<br />

Autokennzeichen<br />

von der Schweiz?<br />

117


Gramatyka<br />

G11 Czasowniki zwrotne<br />

Zaimek zwrotny w języku niemieckim przybiera różne<br />

formy w zależności od osoby.<br />

ich<br />

du<br />

er/sie/es<br />

wir<br />

ihr<br />

sie/Sie<br />

sich fühlen<br />

fühle mich<br />

fühlst dich<br />

fühlt sich<br />

fühlen uns<br />

fühlt euch<br />

fühlen sich<br />

Uwaga! Polskie odpowiedniki niemieckich czasowników<br />

zwrotnych nie zawsze są czasownikami zwrotnymi,<br />

np. sich setzen (siadać), sich erholen (odpoczywać)<br />

i odwrotnie, np. lernen (uczyć się), lachen (śmiać się).<br />

1. Uzupełnij zdania odpowiednimi zaimkami<br />

zwrotnymi.<br />

1. Wir freuen … sehr, dass Opa wieder gesund ist.<br />

2. Im Biounterricht langweile ich … nie.<br />

3. Interessierst du … auch für alternative Medizin?<br />

4. Wie fühlen Sie … nach der Operation?<br />

5. Warum habt ihr … so geärgert?<br />

6. Im Kino setze ich … immer ganz vorne.<br />

7. Irene war krank. Jetzt muss sie … noch erholen.<br />

2. Do podanych fragmentów zdań 1–6 dobierz<br />

właściwe dokończenia A–F.<br />

1. Es war gestern sehr kalt und ich habe …<br />

2. Wann können wir …<br />

3. Wo befindet …<br />

4. Habt ihr …<br />

5. Ich bin müde und muss …<br />

6. Herr Meier, setzen …<br />

A. euch auch so gelangweilt?<br />

B. mich erholen.<br />

C. uns treffen?<br />

D. mich deswegen erkältet.<br />

E. Sie sich, bitte.<br />

F. sich das Krankenhaus?<br />

G12 Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone<br />

Czasowniki rozdzielnie złożone składają się<br />

z akcentowanego przedrostka (najczęściej są to:<br />

ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, fern-, fest-, her-, hin-,<br />

los-, mit-, nach-, vor-, weg-, zu-, zürück-, zusammen-)<br />

oraz z właściwego czasownika. W zdaniach głównych<br />

w czasie teraźniejszym Präsens, czasie przeszłym<br />

Präteritum oraz w trybie rozkazującym przedrostek<br />

znajduje się na końcu zdania.<br />

anrufen<br />

Präsens Ich rufe die Polizei an.<br />

Präteritum Ich rief die Polizei an.<br />

Imperativ Ruf die Polizei an!<br />

Powyższa reguła dotyczy również takich czasowników,<br />

jak: freimachen, leidtun, stattfinden, teilnehmen,<br />

wehtun np. Machen Sie bitte den Oberkörper frei!<br />

W zdaniach podrzędnych, w których czasownik<br />

w formie osobowej znajduje się na końcu zdania,<br />

przedrostek zapisujemy łącznie z czasownikiem:<br />

Sie weiß schon, dass ich die Polizei anrufe.<br />

Czasowniki z przedrostkami be-, ge-, er-, emp-, ent-,<br />

miss-, ver- i zer- są zawsze nierozdzielne.<br />

verschreiben<br />

Präsens<br />

Präteritum<br />

Imperativ<br />

Der Arzt verschreibt mir<br />

Schmerztabletten.<br />

Der Arzt verschrieb mir<br />

Schmerztabletten.<br />

Verschreiben Sie mir bitte<br />

Schmerztabletten!<br />

1. Wskaż wyrazy, które poprawnie uzupełniają<br />

poniższe dialogi.<br />

A: Um wie viel Uhr stehst du morgens ab /<br />

auf / zu?<br />

B: Um 7.20 Uhr.<br />

A: Was gibst / nimmst / schreibst du schon<br />

wieder ein?<br />

B: Aspirin.<br />

A: Muss ich zu Hause bleiben?<br />

B: Ja, ruhen Sie ordentlich zu / weg / aus.<br />

A: Was tun / tust / tut dir weh?<br />

B: Die Beine.<br />

2. Utwórz zdania z podanych wyrazów.<br />

1. sich befinden wo die neue Apotheke ?<br />

2. Geld ausgeben wie viel im Monat ihr ?<br />

3. anfangen die Operation um wie viel Uhr ?<br />

4. meine Oma warm auch im Sommer sich<br />

anziehen sehr<br />

5. fernsehen jeden Tag Paul sehr viel<br />

6. verstehen was du nicht ?<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

126


G13 Zdania złożone podrzędnie ze spójnikami wenn, als i ob<br />

W zdaniach złożonych podrzędnie ze spójnikami<br />

wenn (jeśli; gdy), als (gdy, kiedy) oraz ob (czy)<br />

czasownik w formie osobowej znajduje się na końcu<br />

zdania.<br />

Spójnik wenn występuje w zdaniach warunkowych<br />

(1.) i zdaniach okolicznikowych czasu (2.):<br />

1. Du kannst dich erkälten, wenn du keine Mütze<br />

trägst.<br />

2. Ich nehme keine Tabletten, wenn ich<br />

Kopfschmerzen habe.<br />

Spójnik als występuje w zdaniach okolicznikowych<br />

czasu odnoszących się do jednorazowych zdarzeń<br />

z przeszłości:<br />

Meine Mutter hat sich gut gefühlt, als sie<br />

schwanger war.<br />

Zdania podrzędne ze spójnikami wenn i als mogą<br />

występować zarówno po zdaniu nadrzędnym, jak<br />

i przed nim. Odmienna część orzeczenia w zdaniu<br />

nadrzędnym znajduje się wówczas bezpośrednio po<br />

zdaniu podrzędnym:<br />

Wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich keine<br />

Tabletten.<br />

Als meine Mutter schwanger war, hat sie sich gut<br />

gefühlt.<br />

Spójnik ob występuje tylko w zdaniach podrzędnych<br />

dopełnieniowych, np. Papa fragt, ob du Fieber hast.<br />

1. Do podanych fragmentów zdań 1–6 dobierz<br />

właściwe dokończenia A–F.<br />

1. Als Sarah schwanger war, …<br />

2. Wenn meinem Tobi wieder der Bauch wehtut, …<br />

3. Als ich Opa Uwe im Krankenhaus besucht habe, …<br />

4. Als Birgit auf ihre Operation gewartet hat, …<br />

5. Wenn Arzneien das nächste Mal wenig helfen, …<br />

6. Als ein Mann neben mir im Bus umgefallen ist, …<br />

A. bringe ich ihn sofort zum Tierarzt.<br />

B. muss man zum Arzt gehen.<br />

C. war ihr ständig übel.<br />

D. hat jemand sofort den Notarzt gerufen.<br />

E. konnte sie sich schwer auf der Arbeit<br />

konzentrieren.<br />

F. hat es stark geregnet.<br />

2. Uzupełnij zdania spójnikami als, wenn lub ob.<br />

1. … man zu kurz schläft, ist man am nächsten Tag<br />

sehr müde.<br />

2. Du musst den Arzt fragen, … du wieder Sport<br />

machen darfst.<br />

3. Ich habe deinen Vater getroffen, … ich in der<br />

Arztpraxis war.<br />

4. Der Bauch tut mir auch weh, … ich stark huste.<br />

3. Za pomocą spójników podanych w nawiasach<br />

utwórz zdania złożone podrzędnie.<br />

1. Man ist krank. Man liegt im Bett. (wenn)<br />

2. Ich war klein. Ich hatte Angina. (als)<br />

3. Wir wissen nicht. Er ist wieder gesund. (ob)<br />

4. Das Haus hat gebrannt. Viele Leute sind<br />

gekommen. (als)<br />

5. Du gehst in die Apotheke. Du kannst Vitamine<br />

kaufen. (wenn)<br />

6. Ich bin nicht sicher. Die Medikamente helfen. (ob)<br />

7. Mein Bruder ist da. Ich brauche Hilfe. (wenn)<br />

4. Do zdań 1–5 dobierz odpowiednie czasowniki<br />

we właściwej formie.<br />

einkaufen einladen bekommen aussteigen <br />

verschreiben<br />

1. Weißt du nicht, dass Sarah schwanger ist?<br />

Im Herbst … sie ein Baby.<br />

2. Wenn du am Bahnhof in Bern …, hole ich dich ab<br />

und bringe dich dann direkt zum Arzt.<br />

3. Ich bin nicht sicher, ob mir der Arzt<br />

ein Antibiotikum … .<br />

4. Soll ich auch deine Medikamente holen, wenn ich<br />

… gehe?<br />

5. Sag mal, ob du Marie zur Party … . Sie liegt krank<br />

im Bett.<br />

5. Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty<br />

zdań na język niemiecki i uzupełnij nimi zdania.<br />

1. (Gdy coś mnie boli), habe ich zu nichts Lust.<br />

2. Ich muss fragen, (czy to jest niebezpieczne).<br />

3. (Gdy mieszkaliśmy w mieście), hatte ich oft<br />

Allergien.<br />

4. Kannst du mir bitte sagen, (czy idziesz dzisiaj<br />

do dentysty)?<br />

5. Was machst du, (gdy jest ci niedobrze)?<br />

6. Z podanych zwrotów utwórz zdania z als,<br />

wenn lub ob.<br />

1. er sich schlecht fühlen ohne Frühstück den Tag<br />

beginnen<br />

2. ich nicht wissen Fieber haben<br />

3. wir 8 Jahre alt sein am liebsten Jo-Jo spielen<br />

4. ich viel Stress haben nicht richig atmen können<br />

5. mein Freund stark husten die Grippe haben<br />

6. ich letztens erkältet sein zwei interessante<br />

Krimis lesen<br />

7. du mir sagen können ich dich im<br />

Krankenhaus um 20 Uhr besuchen dürfen ?<br />

127


Gramatyka<br />

G14 Czasowniki modalne<br />

Czasowniki modalne odmieniają się nieregularnie. Czasownik mögen jest używany zazwyczaj w trybie<br />

przypuszczającym: ich möchte – chciałbym/chciałabym.<br />

können<br />

móc, umieć,<br />

potrafić<br />

dürfen<br />

móc, mieć<br />

pozwolenie<br />

müssen<br />

musieć<br />

wollen<br />

chcieć<br />

sollen<br />

mieć<br />

powinność<br />

mögen<br />

lubić<br />

ich kann darf muss will soll mag möchte<br />

du kannst darfst musst willst sollst magst möchtest<br />

er/sie/es kann darf muss will soll mag möchte<br />

wir können dürfen müssen wollen sollen mögen möchten<br />

ihr könnt dürft müsst wollt sollt mögt möchtet<br />

sie/Sie können dürfen müssen wollen sollen mögen möchten<br />

1. Uzupełnij zdania podanymi w nawiasach<br />

czasownikami modalnymi we właściwej<br />

formie. Następnie przetłumacz te zdania<br />

na język polski.<br />

1. Wer von euch … schon selbst kochen? (können)<br />

2. Jana … ab morgen eine Diät machen. (wollen)<br />

3. … ich dir beim Servieren helfen? (sollen)<br />

4. … du bitte Pommes für mich bestellen? (können)<br />

5. … ich deinen Nudelsalat probieren? (dürfen)<br />

6. Ich … unbedingt etwas essen! (müssen)<br />

7. … du keinen Käse? (mögen)<br />

8. Wer … Orangensaft? (möchte)<br />

9. Ich … auf die Toilette. (müssen)<br />

10. … ihr bei uns fürs Mittagessen bleiben? (dürfen)<br />

11. Was … du essen? (möchte)<br />

12. … ich die Soße salzen? (sollen)<br />

2. Uzupełnij poniższy tekst odpowiednimi czasownikami<br />

modalnymi we właściwej formie.<br />

Lieber Thomas,<br />

heute Abend 1. (mögen / wollen) die Hoffmanns<br />

zum Abendessen kommen. Ich muss länger in der Arbeit<br />

bleiben und gehe deshalb nicht einkaufen. Vielleicht<br />

2. (können / dürfen) du das für mich machen?<br />

Ich 3. (sollen / möchte) Lasagne machen – meine<br />

Spezialität – ich brauche also ein halbes Kilo Fleisch,<br />

eine Zwiebel und ein paar Tomaten.<br />

Du 4. (dürfen / wollen) natürlich zu Michael gehen,<br />

aber vor 22.00 Uhr 5. (müssen / können) du zu Hause<br />

zurück sein! Unbedingt! Aha, und kauf bitte noch<br />

ein Geschenk für Frau Hoffman. Das Geld liegt<br />

auf deinem Schreibtisch.<br />

Gruß, Mama<br />

3. Do każdego z poniższych dialogów dobierz<br />

odpowiednią parę czasowników i użyj ich<br />

we właściwej formie.<br />

mögen / wollen müssen / können <br />

können / sollen dürfen / wollen<br />

A: … ihr am Montag kommen?<br />

B: Ich nicht. Am Montag … ich meiner Mutter<br />

im Garten helfen.<br />

C: Und ich habe Zeit. Ich … kommen.<br />

A: … ihr auch ins Kino gehen?<br />

B: Wir … nicht. Wir haben Hausarrest.<br />

A: Was … du noch machen?<br />

3.<br />

B: Nach dem Abendessen abwaschen. … du mir<br />

vielleicht helfen? Dann sind wir schneller fertig.<br />

A: Wann … wir einkaufen gehen?<br />

B: Ich … gar nicht einkaufen.<br />

Ich … keine Einkäufe.<br />

4. Utwórz zdania. Zacznij od wyróżnionego<br />

wyrazu.<br />

1. müssen Tomaten ich kaufen noch<br />

2. bestellen wollen Tobias was <br />

zum Nachtisch ?<br />

3. gute Torten mein Vater backen können<br />

4. möchte zum Geburtstag Jan einladen uns<br />

5. dir einen Kaffee sollen machen ich ?<br />

6. Schokoladeneis am liebsten Patrizia <br />

mögen<br />

1.<br />

2.<br />

4.<br />

128


G15 Rzeczowniki złożone<br />

Rzeczowniki złożone składają się z dwóch lub więcej<br />

członów. Ostatni człon jest zawsze rzeczownikiem<br />

i to on decyduje o tym, jakiego rodzaju jest dany<br />

rzeczownik złożony. Przyjmuje on także formę liczby<br />

mnogiej.<br />

rzeczownik + rzeczownik<br />

die Milch + der Kaffee = der Milchkaffee<br />

der Schinken + das Brötchen = das Schinkenbrötchen<br />

przymiotnik + rzeczownik<br />

schwarz + der Tee = der Schwarztee<br />

früh + das Stück = das Frühstück<br />

czasownik + rzeczownik<br />

kochen + das Buch = das Kochbuch<br />

trinken + das Geld = das Trinkgeld<br />

przyimek + rzeczownik<br />

unter + die Tasse = die Untertasse<br />

nach + der Tisch = der Nachtisch<br />

1. Utwórz rzeczowniki złożone i zapisz je<br />

w zeszycie wraz z rodzajnikiem. Istnieje kilka<br />

możliwych rozwiązań.<br />

1. Tee- A. -eis<br />

2. Tomaten- B. -wasser<br />

3. Mineral- C. -geld<br />

4. Schokoladen- D. -essen<br />

5. Apfel- E. -saft<br />

6. Trink- F. -löffel<br />

7. Speise- G. -karte<br />

8. Mittag- H. -suppe<br />

2. Podaj niemieckie odpowiedniki wyrażeń 1–4.<br />

1. film przyrodniczy – der Natur…<br />

2. torba podróżna – die Reise…<br />

3. buty sportowe – die Sport…<br />

4. łóżko dziecięce – das Kinder…<br />

G16 Bezokolicznik z zu<br />

Wiele czasowników występuje w zdaniu z innym<br />

czasownikiem, który znajduje się wówczas na końcu<br />

zdania w formie bezokolicznika poprzedzonego zu.<br />

Präsens Papa beginnt,<br />

das Mittagessen zu machen.<br />

Perfekt Papa hat begonnen,<br />

das Mittagessen zu machen.<br />

Zu używa się także w konstrukcjach Es ist gesund /<br />

wichtig / gut …, np. Es ist gesund, viel Obst zu essen.<br />

W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych<br />

zu znajduje się między przedrostkiem a tematem<br />

czasownika.<br />

Präsens Sehr oft vergisst Thomas,<br />

das Pausenbrot mitzunehmen.<br />

Perfekt Sehr oft hat Thomas vergessen,<br />

das Pausenbrot mitzunehmen.<br />

Bezokolicznik z zu nie występuje po czasownikach<br />

modalnych oraz po takich czasownikach, jak: helfen,<br />

sehen, hören, lernen, lehren, bleiben, fahren, gehen,<br />

kommen.<br />

Präsens Ich lerne Ski laufen.<br />

Perfekt Ich habe meinen Nachbarn Trompete<br />

spielen gehört.<br />

1. W którym zdaniu należy użyć zu,<br />

a w którym – nie?<br />

1. Ich muss einen Tisch … reservieren.<br />

2. Es ist ganz schwer, ein Frühstück für 12 Personen<br />

alleine vor…bereiten.<br />

3. Gehen wir heute zusammen … essen?<br />

4. Leonie hat wieder vergessen, nach der Schule<br />

ein…kaufen.<br />

5. Macht es dir Spaß, neue Speisen … probieren?<br />

6. Dem Mädchen gefällt es, mit dem Löffel<br />

am Tisch … spielen.<br />

2. Utwórz zdania z zu według wzoru.<br />

Beispiel:<br />

Wir versuchen, … (Wir helfen dir in der Küche.)<br />

Wir versuchen, dir in der Küche zu helfen.<br />

1. Ich verspreche, … (Ich esse viel Obst und Gemüse.)<br />

2. Er hat vergessen, … (Er wünscht „Guten Appetit!“.)<br />

3. Ich habe Lust, … (Ich lade euch in die Eisdiele ein.)<br />

4. Das Kind hat Angst, … (Es schneidet Brot mit dem<br />

Messer.)<br />

5. Es ist nicht so einfach, … (Ich bereite Fisch zu.)<br />

3. Przetłumacz zdania z grupy A na język polski,<br />

a z grupy B – na język niemiecki.<br />

A. 1. Hast du Lust, mit mir nach der Schule ins Café<br />

zu gehen?<br />

2. Ich habe vergessen, Nudeln zu kochen.<br />

3. Er hat keine Zeit, das Frühstück zuzubereiten.<br />

B. 1. Ważne, by jeść świeże warzywa i owoce pięć razy<br />

dziennie.<br />

2. Pomożesz mi usmażyć sznycel?<br />

3. Czy masz ochotę pójść do cukierni?<br />

129


Gramatyka<br />

G17 Zaimki osobowe<br />

Odmiana zaimków osobowych<br />

Nominativ ich du er sie es wir ihr sie Sie<br />

Dativ mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen<br />

Akkusativ mich dich ihn sie es uns euch sie Sie<br />

1. W podanych zdaniach użyj zaimków<br />

osobowych we właściwym przypadku.<br />

1. Meine Freunde tauchen oft. Ich möchte das mal<br />

mit … machen.<br />

2. Die Inliner sind ganz neu. Ich habe … gestern<br />

gekauft.<br />

3. Tina, ich wünsche … zum morgigen 100-Meter-Lauf<br />

„Hals- und Beinbruch!“<br />

4. Ihr habt gestern gewonnen. Und welche<br />

Mannschaft spielt heute gegen …?<br />

5. – Hast du meinen Tennisschläger gefunden?<br />

– Ja, … war im Rucksack.<br />

6. Das Fußballspiel war sehr gut. Hast du … gesehen?<br />

3. Uzupełnij podane dialogi odpowiednimi<br />

zaimkami osobowymi.<br />

A: Hast du es nicht gewusst? Urs Müller hat zwei<br />

Tore geschossen!<br />

B: Toll! Ich muss … gratulieren!<br />

A: Hast du gegen Jan verloren?<br />

2.<br />

B: Nein, ich habe zwei zu eins gegen … gewonnen.<br />

A: Hilfst du meinen Kindern beim Klettern?<br />

B: Ja, ich helfe … gern. Sie lernen’s noch.<br />

1.<br />

3.<br />

2. Podaj właściwe formy zaimków osobowych<br />

podanych w nawiasach.<br />

1. Ich habe den Schlitten für (du) gekauft.<br />

2. Der Trainingsanzug passt (ich) gar nicht.<br />

3. Möchtet ihr (er) probieren?<br />

4. Und die Trainerin? Habt ihr (sie) für den Erfolg<br />

gedankt?<br />

5. Gehst du mit (wir) einkaufen?<br />

6. Wie gefällt (Sie) die Bluse hier?<br />

A: Lena, wer gewinnt<br />

die Europameisterschaften?<br />

B: Ich hoffe, wir gewinnen … .<br />

A: Weißt du, wo der Sportplatz ist?<br />

B: Nein, ich kann … nicht auf der Karte finden.<br />

A: Hat Eva dein neues Fahrrad gesehen?<br />

B: Ja, aber es hat … nicht gefallen.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

G18 Zaimki nieosobowe man i es<br />

Zaimki nieosobowe man i es łączą się z czasownikiem<br />

w 3. os. lp.<br />

Zaimek man stosuje się wówczas, gdy wykonawca<br />

czynności jest nieznany lub nieistotny.<br />

Man trinkt in Italien viel Kaffee.<br />

Für den Salat braucht man Tomaten, Paprika und<br />

Zwiebel.<br />

In meiner Familie isst man viel Obst und Gemüse.<br />

Wie isst man dieses exotische Gericht?<br />

Zaimek es najczęściej występuje w zwrotach<br />

dotyczących czasu, pogody i samopoczucia.<br />

Wie viel Uhr ist es?<br />

Es ist schon spät.<br />

Heute ist es ganz kalt und es regnet.<br />

Geht es dir heute besser?<br />

Es wird mir schlecht.<br />

1. Uzupełnij zdania zaimkami man lub es.<br />

1. In unserer Schule organisiert … zu jeder Jahreszeit<br />

einen Sporttag.<br />

2. Wie spät ist …? Ich muss gleich ins Fitnessstudio.<br />

3. Wie spielt … Eishockey? Kannst du es mir erklären?<br />

4. Langsam wird … zu gefährlich. Bitte, klettern wir<br />

auf dem Weg nicht weiter!<br />

5. … ist heute zu kalt. Wir gehen nicht schwimmen.<br />

2. Przetłumacz podane zdania na język niemiecki.<br />

1. Jak robi się to ćwiczenie?<br />

2. Na boisku robi się ciekawie.<br />

3. W naszej szkole organizuje się wiele zawodów<br />

sportowych.<br />

4. Jak można tak dużo trenować?<br />

5. Jest już za późno na trening.<br />

130


G19 Zdania celowe z um … zu lub damit<br />

Konstrukcja bezokolicznikowa z um … zu lub zdanie<br />

złożone podrzędnie ze spójnikiem damit wyrażają<br />

zamiar lub cel. Odpowiadają na pytanie: wozu? zu<br />

welchem Zweck? (po co? w jakim celu?).<br />

W zdaniu podrzędnym po spójniku damit (aby, żeby)<br />

odmienna część orzeczenia znajduje się na końcu<br />

zdania.<br />

Die Mannschaft trainiert sehr intensiv, damit sie das<br />

Spiel gewinnt.<br />

Die Mannschaft trainiert sehr intensiv, damit sie das<br />

Spiel gewinnen kann.<br />

Jeżeli w obu zdaniach występuje ten sam podmiot,<br />

stosuje się konstrukcję um … zu. W tej konstrukcji<br />

podmiot się pomija, a czasownik pojawia się na końcu<br />

zdania w bezokoliczniku.<br />

Die Mannschaft trainiert sehr intensiv, damit sie<br />

das Spiel gewinnt. = Die Mannschaft trainiert sehr<br />

intensiv, um das Spiel zu gewinnen.<br />

Die Mannschaft trainiert sehr intensiv, damit sie das<br />

Spiel gewinnen kann. = Die Mannschaft trainiert<br />

sehr intensiv, um das Spiel gewinnen zu können.<br />

Jeżeli w konstrukcji z um … zu występuje czasownik<br />

rozdzielnie złożony, to zu znajduje się między<br />

przedrostkiem a czasownikiem.<br />

Ich trainiere intensiv im Fitnessstudio, um schnell<br />

abzunehmen.<br />

1. Połącz podane zdania za pomocą konstrukcji<br />

um … zu według przykładu.<br />

Beispiel:<br />

Sie können Tennisplätze oder Fahrräder nutzen.<br />

Sie möchten die Zeit aktiv verbringen.<br />

Sie können Tennisplätze oder Fahrräder nutzen,<br />

um die Zeit aktiv zu verbringen.<br />

1. Sie trainiert jeden Tag. Sie will fit bleiben.<br />

2. Wir müssen unsere Strategie ändern. Wir verlieren<br />

das Spiel nicht.<br />

3. Er treibt regelmäßig Sport. Er möchte bis zu den<br />

Sommerferien 5 kg abnehmen.<br />

4. Euch bleibt schon zu wenig Zeit. Ihr sollt euch auf<br />

die Olympischen Spiele perfekt vorbereiten.<br />

5. Wie alt muss ich sein? Ich darf an dem Wettkampf<br />

teilnehmen.<br />

6. Lena braucht neue Sportschuhe. Sie will joggen.<br />

2. Ułóż zdania, stosując konstrukcję um … zu.<br />

1. Sport ich treiben mehr Kraft bekommen<br />

2. Katja trainieren Judo jeden Tag gewinnen <br />

der Wettbewerb<br />

3. ein Skipass ich kaufen Ski laufen auf <br />

die Skipiste<br />

4. Anette und Karsten einen Kurs besuchen auf<br />

dem See segeln<br />

5. Papa seine Inlineskates suchen mit mir <br />

skaten in der Skatepark<br />

6. wir in ein Fahrradgeschäft gehen für unsere<br />

Mutter kaufen ein neues Fahrrad<br />

3. Z podanych par zdań utwórz zdania<br />

celowe za pomocą spójnika damit<br />

według wzoru.<br />

Beispiel:<br />

Manfred erklärt mir die Yoga-Übung.<br />

Ich soll sie zu Hause wiederholen.<br />

Manfred erklärt mir die Yoga-Übung,<br />

damit ich sie zu Hause wiederhole.<br />

1. Ich gebe dir noch Müsli. Du sollst genug Kraft fürs<br />

Spiel haben.<br />

2. Der Trainer spricht laut. Alle sollen ihn gut hören.<br />

3. Jans Freunde leihen ihm Geld. Er soll das<br />

Sportcamp bezahlen.<br />

4. Ich zeige dir den Weg zum Stadion. Du sollst dort<br />

schnell ankommen.<br />

5. Jana schenkt mir eine Schwimmbrille. Ich soll ohne<br />

Probleme tauchen.<br />

6. Ich kann dir die Adresse des Sportclubs<br />

wiederholen. Du sollst sie notieren.<br />

4. Wskaż te z pytań A i B, na które można<br />

odpowiedzieć za pomocą obydwu zdań<br />

podanych pod pytaniami.<br />

1. A. Wozu gibt dir deine Mutter die dicke Jacke?<br />

B. Wozu ziehst du dir die dicke Jacke an?<br />

Um nicht krank zu werden.<br />

Damit ich nicht krank werde.<br />

2. A. Wozu zeigst du Peter diese Übungen?<br />

B. Wozu macht Peter diese Übungen?<br />

Um Kraft zu bekommen.<br />

Damit er wieder Kraft bekommt.<br />

3. A. Wozu fährt er jetzt nach München?<br />

B. Wozu bringt ihn seine Mutter jetzt nach München?<br />

Damit er seinen Freund besucht.<br />

Um seinen Freund zu besuchen.<br />

5. Dokończ podane zdania.<br />

1. Spielst du Schach, um …<br />

2. Jens nimmt seinen Sohn zum Training mit, damit …<br />

3. Meine Mutter macht regelmäßig<br />

Gymnastik, um …<br />

4. Er hat mich angerufen, um …<br />

5. Klaudia lernt schwimmen, um …<br />

6. Ich gebe dir Geld, damit …<br />

131


Trening sprawności językowych 1<br />

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU<br />

CD2/23<br />

1. Posłuchaj dwukrotnie pięciu nagrań. Na podstawie zawartych w nich informacji wybierz odpowiedzi<br />

na pytania (1–5).<br />

1. Was essen die Leute morgen?<br />

A. B. C.<br />

2. Was soll Luise mitnehmen?<br />

A. B. C.<br />

3. Welches Tier möchte der Junge haben?<br />

A. B. C.<br />

4. Um wie viel Uhr ist Patrick nach Hause gekommen?<br />

A. B. C.<br />

5. Sonja …<br />

A. kritisiert eine Veranstaltung.<br />

B. lädt zu einem Konzert ein.<br />

C. empfiehlt eine Jazzband.<br />

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU<br />

CD2/24<br />

2. Wysłuchaj dwukrotnie rozmowy Klary z Arno. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dobierz<br />

do każdej osoby (1–4) odpowiednią dolegliwość. Jedna dolegliwość została podana dodatkowo.<br />

1. Klara A. Halsschmerzen<br />

2. Arno B. Erkältung<br />

3. die Mutter von Klara C. Schmerzen im Bein<br />

4. der Vater von Klara D. Kopfschmerzen<br />

E. Zahnschmerzen<br />

146


ROZUMIENIE ZE SŁUCHU<br />

CD2/25<br />

3. Wysłuchaj dwukrotnie nagrania i stwierdź, które ze zdań (1–3) jest zgodne z jego treścią.<br />

1. Die Stadtbesichtigung wird acht Stunden dauern.<br />

2. Die Touristen gehen um 14.00 Uhr ins Restaurant.<br />

3. Der Sprecher ist ein Tourist.<br />

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH<br />

CD2/26<br />

4. Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (1–4). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E). Jedna<br />

reakcja została podana dodatkowo.<br />

A. Ich habe ihn noch nicht gesehen.<br />

B. Ja, danke, es geht mir viel besser.<br />

C. Vor dem Kino.<br />

D. Ich habe am Freitagnachmittag Zeit.<br />

E. Seit fünf Jahren in Frankreich.<br />

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH<br />

5. Uzupełnij minidialogi (1–3), wybierając spośród podanych zdań (A–C) właściwą odpowiedź.<br />

1. X: …<br />

Y: Nein, der Zug fährt direkt nach Köln.<br />

A. Gibt es eine Ermäßigung für Schüler?<br />

B. Fährt der Zug vom Gleis 1 ab?<br />

C. Muss ich umsteigen?<br />

2. X: Um wie viel Uhr kommt Anja<br />

nach Hause zurück?<br />

Y: …<br />

A. Keine Ursache!<br />

B. Keine Angst!<br />

C. Keine Ahnung!<br />

3. X: Möchtest du etwas trinken?<br />

Y: …<br />

A. Nein, ich habe keinen Durst.<br />

B. Ja, ich habe großen Hunger.<br />

C. Einen Apfel vielleicht?<br />

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH<br />

6. Do każdej z opisanych sytuacji (1–4) wybierz właściwą reakcję – A, B lub C.<br />

1. Starszy mężczyzna pyta cię o drogę do dworca. Co odpowiesz?<br />

A. Geh immer geradeaus!<br />

B. Sie müssen an der Kreuzung nach links gehen!<br />

C. Das Rathaus ist nicht weit weg.<br />

2. Niespodziewanie spotkałeś / spotkałaś na wakacjach koleżankę z klasy. Wyraź swoje zdziwienie.<br />

A. Was machst du denn hier?<br />

B. Hallo, ich habe auf dich lange gewartet.<br />

C. Super, dass du gekommen bist.<br />

3. Witasz się z przyjaciółką. Co mówisz?<br />

A. Tschüs, Annika!<br />

B. Hallo, Annika!<br />

C. Wie geht’s Annika?<br />

147


Trening sprawności językowych 1<br />

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH<br />

7. Przeczytaj ogłoszenia (A–D). Do każdego z nich dobierz zdanie (1–5) zgodne z jego treścią. Jedno zdanie<br />

zostało podane dodatkowo.<br />

A.<br />

Achtung!<br />

Schwimmbad für die Klassen 8A und 8B<br />

dienstags und donnerstags, um 8.00 Uhr.<br />

Wir treffen uns vor der Schule<br />

und fahren zusammen mit dem Schulbus<br />

zum Schwimmbad in der Berliner Allee 5.<br />

Anne Breier<br />

SCHWIMMUNTERRICHT<br />

FÜR KINDER<br />

Ihre Kinder lernen in kleinen Gruppen (4–8 Personen)<br />

Brustschwimmen, Tauchen, Wasserspringen<br />

und vieles mehr.<br />

Montags, mittwochs um 16.00 Uhr.<br />

Dienstags, donnerstags um 12.00 Uhr.<br />

B.<br />

Die Schwimmhalle<br />

des Stadtbades bleibt bis Dienstag,<br />

den 29. August wegen<br />

Renovierungsarbeiten geschlossen.<br />

In dieser Zeit können Sie nur das Freibad nutzen.<br />

WIR BITTEN UM IHR VERSTÄNDNIS!<br />

C. D.<br />

1. Hier kann man etwas günstiger kaufen. 2. Im Sommer kann man da nur draußen baden.<br />

3. Schwimmen hilft beim Schulstress. 4. Hier kann man schwimmen lernen.<br />

5. Diesen Text findet man in einer Schule.<br />

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH<br />

Nur heute!<br />

Beim Kauf einer Badehose<br />

oder eines Badeanzugs<br />

erhalten Sie jede Schwimmbrille 50 % billiger.<br />

Lassen Sie sich dieses Angebot nicht entgehen!<br />

Mit uns macht Schwimmen Spaß!<br />

8. Przeczytaj teksty. Na ich podstawie wybierz właściwe odpowiedzi na pytania (1–4).<br />

1.<br />

Hallo Bianca,<br />

wie geht es dir? Lernst du immer noch Italienisch?<br />

Macht es dir Spaß? Meine Eltern wollen, dass<br />

ich ab diesem Jahr Russisch lerne, aber mir<br />

gefällt Italienisch am besten. Und sie sagen,<br />

dass Russisch jetzt sehr wichtig ist. Was soll ich<br />

machen? Ich muss mich bald entscheiden.<br />

Liebe Grüße<br />

Lena<br />

2.<br />

Larissa!<br />

Ich möchte heute Apfelkuchen nach<br />

deinem Rezept backen. Ich habe leider<br />

vergessen, wie das geht. Ich habe<br />

schon alles eingekauft. Ich habe meine<br />

Freundin eingeladen und möchte ihr eine<br />

Überraschung machen. Schreibst du mir?<br />

Marco<br />

1. Welche Sprache möchte Lena lernen? 2. Warum schreibt Marco an Larissa?<br />

A. Russisch A. Er will ihr eine Überraschung machen.<br />

B. Italienisch B. Er braucht ihre Hilfe.<br />

C. Spanisch C. Er möchte sie einladen.<br />

FORUM<br />

Frederic<br />

Hallo!<br />

Ich liebe Hunde über alles und wollte schon immer einen haben. Meine Eltern wissen das genau. Sie<br />

haben mir einen Hund versprochen, wenn ich gute Noten bekomme und mein Zimmer sauber halte.<br />

Das alles stimmt bei mir: gute Noten und Ordnung. Aber es gibt keinen Hund. Ich glaube ihnen nicht<br />

mehr. Sie halten ihr Wort nicht. Was soll ich machen?<br />

148<br />

3. Worüber schreibt Frederic?<br />

A. Über seine Probleme in der Schule. B. Über seinen Hund. C. Über sein Problem mit den Eltern.


BLOG<br />

Jasmin<br />

Ich bin ganz traurig. Meine Oma liegt krank im Krankenhaus. Und ich bin bis Samstagnachmittag<br />

auf einer Klassenfahrt. Ich denke nur an Oma. Ich besuche sie direkt nach meiner Rückkehr.<br />

Heute möchte ich zumindest mit ihr telefonieren …<br />

4. Was macht Jasmin gleich?<br />

A. Sie besucht ihre Oma im Krankenhaus. B. Sie ist auf einer Reise. C. Sie ruft die Oma an.<br />

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH<br />

9. Przeczytaj opisy trzech ofert (A–C) oraz zdania dotyczące czterech osób (1–4). Do każdej osoby dopasuj<br />

właściwą ofertę. Jeden z opisów pasuje do dwóch osób.<br />

A.<br />

B.<br />

C.<br />

Machst du gern Fotos? Hast du immer deine Fotokamera dabei? Beobachtest du deine Umgebung? Dann bist du bei<br />

uns richtig! Du lernst professionelle Fotoreportagen machen. Wir zeigen dir ein paar Tricks, dank denen deine Fotos<br />

interessanter werden. Wir beginnen am Montag, den 3. Februar.<br />

Am 14. Juni organisiert unsere Schule eine Ausstellung mit Fotos unserer Schülerinnen und Schüler, die an der Foto-<br />

AG teilnehmen. Auf dem Tagesplan steht ein Treffen mit professionellen Fotografen aus unserer Stadt, die die Fotos<br />

unserer Schüler besprechen und erzählen, wie man Berufsfotograf wird. Die Ausstellung dauert bis Ende November.<br />

Unser Fotoclub ACTIV lädt alle ein, die sich für Fotografie interessieren, zum Fotowettbewerb Meine Umgebung.<br />

Jeder Teilnehmer darf zwei Fotos im Format JPEG einsenden. Wir warten auf eure Bilder bis Ende Januar. Die Gewinner<br />

bekommen von uns wertvolle Sachpreise.<br />

1. Leon hat eben ein paar gute Fotos von seiner Umgebung gemacht und möchte sie bewerten lassen.<br />

2. Jonathan fotografiert sehr gern und möchte noch etwas dazu lernen, am besten in einer Gruppe.<br />

3. Claudia macht selbst keine Fotos, aber interessiert sich für Fotografie und sieht sich gern Fotos an.<br />

4. Jakob fotografiert unheimlich gern und möchte im Winter einen Fotokurs besuchen.<br />

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH<br />

10. Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnymi<br />

uzupełnieniami luk (1–3). Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.<br />

A. besuchen B. Freunde C. gehen D. kurz E. schnell F. Spanischlehrer<br />

Hi Leute,<br />

im September fahre ich mit meinen Eltern für ein halbes Jahr nach Spanien und werde dort eine Schule in Madrid<br />

..(1).. . Deshalb möchte ich ganz ..(2).. Spanisch lernen und suche einen ..(3).. . Ich sollte am besten jeden Tag<br />

Unterricht haben. Am Wochenende werde ich alles wiederholen und online lernen. Könnt ihr mir helfen?<br />

Anne<br />

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH<br />

11. Przeczytaj tekst. Wybierz poprane uzupełnienie luk 1–3.<br />

Claudia, ich komme nicht ins Kino.<br />

Mein Opa ..(1).. krank geworden und meine<br />

Eltern sind zu ihm gefahren.. Ich ..(2).. also<br />

mit meinem Bruder zu Hause bleiben.<br />

Er ist noch zu klein und darf nicht allein<br />

sein. Vielleicht kommst nach ..(3).. Film kurz<br />

zu uns? Oder wir gehen ein anderes Mal ins<br />

Kino?<br />

Jana<br />

A. B. C.<br />

1. ist hat wird<br />

2. darf muss mag<br />

3. der dem den<br />

149

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!