O krok od tragedii..

straz.lodz.pl
  • No tags were found...

Nr 2007-5/2007-lipiec, sierpień

2 Akcje ratowniczo - gaœnicze

O krok od tragedii...

10.07.2007 r. - lipcowy wieczór niczym

nie odbiegaj¹cy od innych...

mo¿e jedynie za wyj¹tkiem kapryœnej

aury, która w tym roku nie jest sprzyjaj¹ca

dla urlopowiczów. Nic nie zapowiada³o

tak pracowitej nocy

dla zgierskich stra¿aków.

O godz. 22 50 na numer alarmowy 998

do PSK Zgierz wp³ynê³o zg³oszenie

o zadymieniu na klatce schodowej

i zapaleniu siê instalacji elektrycznej

w jednym z mieszkañ na Osiedlu 650 -

lecia w Zgierzu. Do zdarzenia zadysponowany

zosta³ zastêp GBA 2/25

z obsad¹ 5 osób. Na szczêœcie okoliczni

mieszkañcy, bêd¹cy na ulicy pokierowali

stra¿aków tak, ¿e podjechali

oni pod blok od strony balkonów,

a nie od strony wejϾ do klatek schodowych.

Obraz, jaki zasta³ przyby³y

na miejsce Dowódca Zmiany

asp. Jacek Mrulewicz zwiastowa³ nadchodz¹c¹

tragediê. Z mieszkania

na I piêtrze wydobywa³ siê gêsty czarny

dym. Na ka¿dym z balkonów sta³o

po kilkoro lokatorów w ró¿nym wieku

gotowych do skoku. Stoj¹cy na barierce

okalaj¹cej balkon m³ody mê¿-

czyzna podawa³ w dó³ kilkumiesiêczne

dziecko. Sytuacja jak z amerykañskiego

filmu z t¹ ró¿nic¹, ¿e dym by³

naprawdê truj¹cy, a p³omienie w mieszkaniu

na I piêtrze dotkliwie parz¹ce.

Jaki kierunek dzia³añ obraæ, ¿eby nie

dopuœciæ do tragedii...

To pytanie ko³ata³o siê w g³owie dowódcy,

który wraz z jednym z ratowników

przy u¿yciu D14W dosta³ siê

na balkony w celu przede wszystkim

opanowania histerycznej paniki wœród

mieszkañców. Dwóch innych ratowników

w aparatach ochrony dróg oddechowych

i z nawodnion¹ lini¹ gaœnicz¹

uda³o siê z drugiej strony budynku

¿eby z klatki schodowej podj¹æ

dzia³ania ratowniczo - gaœnicze.

Tam by³o jeszcze gorzej... Z kuchennego

okna na I piêtrze wydobywa³ siê

dym i ogieñ. Wszystko dzia³o siê tak

szybko, a strata ka¿dej sekundy mog³a

kosztowaæ ¿ycie.

Si³y by³y niewystarczajace, wiêc

dyspozytor zadysponowa³ kolejne

zastêpy: GCBA 5/40 z obsad¹ trzech

stra¿aków i SH-18 z obsad¹ jednego

stra¿aka. Ratownicy, stanowi¹cy obsadê

drugiego samochodu podjêli

dzia³ania gaœnicze podaj¹c dwa pr¹dy

wody do p³on¹cego mieszkania

przez okno i klatkê schodow¹.

Ewakuacja osób z wy¿szych kondygnacji

klatk¹ schodow¹ nie by³a mo¿-

liwa ze wzglêdu na znaczne zadymienie.

Wobec powy¿szego, kieruj¹cy

dzia³aniami ratowniczym po opanowaniu

paniki podj¹³ decyzje o przeprowadzeniu

ewakuacji mieszkañców

znajduj¹cych siê w oknach i na balkonach

przy u¿yciu podnoœnika SH-

18. W trakcie wykonywania tej czynnoœci

okaza³o siê, ¿e jedna z osób

znajduj¹cych siê na II-im piêtrze cierpi

na niedow³ad koñczyn dolnych.

Ka¿dy, kto choæ trochê zna siê na po-

¿arniczej sztuce ma œwiadomoœæ jak

trudno jest tak¹ osobê umieœciæ

w ciasnym koszu „osiemnastki”

oraz ile wysi³ku kosztuje pomimo zagro¿enia

przekonanie ewakuowanego

o opuszczenie wózka inwalidzkie-

Redaktor naczelna: Marta Nowak

Wydawca: Komenda Wojewódzka PSP

w £odzi ul. Wólczañska 111/113,

90 -521 £ódŸ

Kontakt: tel. (0-42) 63 - 15 - 167

e-mail: kwpsplodz.kurier@straz.toya.net.pl

Rada redakcyjna: st. asp. Leszek B³aszczyk, kpt. Piotr Cholajda, kpt. Dariusz Ha³at,

asp. sztab. Andrzej Janiczek, m³. bryg. Pawe³ Kardas, m³. bryg. Mariusz Konieczny,

asp. sztab. Jerzy Kulicki, kpt. Mariusz Makówka, kpt.Artur Michalak, m³. bryg. Jacek

Szeligowski, st. kpt.Andrzej Tomicki, kpt. Jaros³aw Wasylik.

Sk³ad: asp. Dariusz Koœlin.

Rada redakcyjna zastrzega sobie prawo do stosowania zmian i skrótów.

Druk: POLIGRAPHICA, 91-231 £ódŸ, ul. Ratajska 1.

Kurier Stra¿acki jest dostêpny w formie elektronicznej na stronie internetowej

www.straz.lodz.pl

More magazines by this user
Similar magazines