Van Barbansonstraat

leidschendam.voorburg.nl
  • No tags were found...

Nieuwsbrief Van Barbansonstraat en omgeving, september 2011

September 2011

Nieuwsbrief

Van Barbansonstraat

en omgeving

Breng uw stem uit!

Heleen Mijdam,

wethouder

ruimtelijke ontwikkeling

Voor u ligt de zesde informatiekrant over de herontwikkeling van de

Van Barbansonstraat en omgeving. Eind 2010 is gestart met de bouw van

‘De Nieuwe Floris.’ Aansluitend op het bouwproject wordt het Graaf

Florisplein opnieuw ingericht. Dit is naar verwachting eind 2012.

In deze nieuwsbrief leest u wat er de komende maanden gaat gebeuren.

Zo is er op woensdagmiddag 28 september een inloopmiddag waarbij wij

verschillende speeltoestellen presenteren. U kunt dan aangeven welke

serie speeltoestellen uw voorkeur heeft. Er is een mogelijkheid om een

stemkaart in te vullen en deze in te leveren. Ook kunt u vanaf 28 september

een week lang digitaal stemmen via www.lv.nl/barbansonstraat. De reacties

worden meegenomen bij de definitieve keuze.

Ik kijk naar uw reactie uit!

Inloopmiddag

28 september a.s.

Wijkgebouw De Driesprong

Van Faukenbergestraat 1

Voorburg

Tijd: 16:00 - 18:00 uur

Op de inloopmiddag worden er

verschillende speeltoestellen

gepresenteerd. De wethouder,

de projectleider en de ontwerper

zijn tijdens deze middag aanwezig

om eventuele vragen te

beantwoorden.

Activiteiten de komende maanden

De afgelopen maanden hebben meerdere werkzaamheden plaats -

gevonden. De keldervloer aan de (voormalig) Graaf Florisstraat is

gestort. Ook zijn de eerste betonnen kolommen en zijwanden geplaatst.

Aan de zijde van de Van Barbansonstraat zijn de eerste begane grondvloeren

van de grondgebonden woningen afgemaakt. Tevens is gestart

met de plaatsing van de bekistingen van de wanden op de begane grond

van het appartementenblok op de hoek met de Van Montfoortstraat.

De komende maanden zal er op de bouw hard gewerkt worden aan de

ruwbouw van de beide bouwdelen. Naar verwachting zijn de gebouwen

nog voor de kerst al nagenoeg op hoogte.

De bemaling (waarmee de grondwaterstand in verband met de bouw

van een kelder tijdelijk wordt verlaagd) wordt in overleg met het

hoogheemraadschap van Delfland in september stopgezet.

Transport

In verband met de de ruwbouw zal de komende maanden veel transport

richting de bouwplaats plaatsvinden. De transporten zullen via de Van

Montfoortstraat de bouwplaats bereiken tussen 7:00 uur en 16:00 uur.

De gemeente en de aannemer proberen de overlast zoveel mogelijk te

beperken.


Rioleringswerkzaamheden

In combinatie met de herinrichting van het Graaf Florisplein wordt de

riolering in de Van Montfoortstraat en Van Halewijnlaan vervangen. Er

wordt een gescheiden rioolstelsel voor schoon en vuil water aangelegd

vanaf de Fransstraat tot aan de Van Matenessestraat in de Van

Halewijnlaan en vanaf de Van Barbansonstraat tot aan de Koningin

Wilhelminalaan in de Van Montfoorstraat. Het streven is om de rioolvervanging

voor de bouwvakantie van 2012 af te ronden. De werkzaamheden

worden ongeveer in 6 weken uitgevoerd.

Parkeren

Door de afsluiting van de Van Montfoortstraat zijn een aantal parkeerplaatsen

verdwenen. Bewoners hebben verschillende voorstellen gedaan

om op alternatieve plekken tijdelijke parkeerplaatsen te maken.

De projectleider heeft samen met de wijkagent bekeken wat de mogelijkheden

zijn. Besloten is dat voor de periode tijdens de bouw het parkeerverbod

in de Van Montfoortstraat komt te vervallen. Parkeren wordt dan

mogelijk. Auto’s kunnen half op de stoep en half op de weg parkeren.

Met deze manier van parkeren blijft er voldoende ruimte voor bouw -

verkeer naar het bouwterrein. Met bebording is de parkeersituatie

aangegeven.

Rondom de bouw kunnen niet meer parkeerplaatsen gerealiseerd

worden omdat er ruimte over moet blijven voor het bouwverkeer om de

bouwplaats in en uit te rijden. Overigens is parkeren ook mogelijk bij het

park aan de Koningin Wilhelminalaan.

Globale planning*

2011

Augustus - december

2012

3de/4de kwartaal 2012

3de/4de kwartaal 2012

Ruwbouw, gevelsluiting,

wind- en waterdicht maken.

Afronding bouw Nieuwe Floris

Start herinrichting Graaf

Florisplein

* aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

De Nieuwe Floris

van de tijdscapsule bevestigde de wethouder een plaquette in de muur

van de parkeergarage. Hiemee ging de bouw symbolisch van start.

Duurzaamheidsmaatregel

Omdat de woningen duurzamer zijn gebouwd dan traditioneel gebouwde

woningen, is er vanuit de gemeente een bijdrage toegekend.

Duurzaam bouwen wordt gescoord aan de hand van 5 thema's: energie,

mileu, gezondheid, gebruikerskwaliteit en toekomstwaarde.

Maatregelen die genomen zijn, zijn ondermeer het monteren van een

waterbesparend toilet, toepassen van PVC in plaats van zink voor de

regenpijpen en toepassen van FSC-hout. Ook zijn slimmere ventilatie -

systemen toegepast, die extra aanslaan als er teveel CO2 in de woning

ontstaat. Bijvoorbeeld bij het douchen of als er veel mensen in huis zijn

(feestje). Tot slot zijn delen van de woningen zo ontworpen dat deze in

de toekomst gemakkelijk veranderd kunnen worden.

De verkoop van de eengezinswoningen en appartementen aan het Graaf

Florisplein in Voorburg is goed verlopen. Het merendeel van de kopers

komt uit de buurt. De verbetering van de wijk zal daarin een belangrijke

rol hebben gespeeld. De wijk straalt straks sfeer, kwaliteit en veiligheid

uit. De architect liet zich inspireren door de bouwstijl uit de jaren dertig.

Dat is terug te zien aan de afwerking en de details.

Tijdscapsule

Om de goede verkoop te vieren was er eind juni een bijeenkomst waarbij

wethouder Heleen Mijdam een tijdscapsule inmetselde. Een tijdscapsule

is een kist waarin spullen zijn verzameld uit onze tijd. Denk hierbij aan

foto’s, boeken en gebruiksvoorwerpen. Als de kist in de toekomst wordt

gevonden, krijgen de ontdekkers een beeld van 2011. Na de inmetseling


Definitief ontwerp Graaf Florisplein

Voor de herinrichting van het Graaf Florisplein zijn drie

schetsontwerpen opgesteld. In mei 2010 heeft u kunnen stemmen

op het ontwerp dat u het meeste aanspreekt. Burgemeester

en wethouders hebben op 17 mei ingestemd met de variant die

ook de voorkeur heeft van de meeste omwonenden.

Het schetsontwerp is nu uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Een plein voor alle leeftijden

De materialen van het plan zijn één van de belangrijkste aandachts -

punten. Wandelroutes en verblijfsplekken worden herkenbaar door de

kleur van de bestrating. De plek van de bomen en looproutes bepalen

“Ik hoop dat de nieuwe inrichting van het Graaf

Florisplein spontane ontmoetingen en activiteiten in

de wijk zal opleveren!”

(Pieter van Loon, landschaparchitect)

waar speeltoestellen, sportelementen, fietsenstallingen, banken en

afvalbakken het beste geplaatst kunnen worden. Daarnaast wordt het

plein zo groen mogelijk ingericht waarbij de mooie lindebomen zoveel

mogelijk worden teruggeplaatst op hun oude plek.

De speelzone wordt een overzichtelijke ruimte waar jonge kinderen

veilig kunnen spelen op verschillende speeltoestellen. Voor ouders of

opa en oma worden hier zitbanken geplaatst.

De sportzone is gericht op de oudere jongeren. Hier komt een multisportveld

verdiept aangelegd met een zitrand rondom. Een geluidsarm

hekwerk om de hoeken van het veld zorgt er mede voor dat er veilig en

ongestoord een potje voetbal of basketbal gespeeld kan worden.

De recreatiezone wordt voorzien van picknickbanken.

Op een ruim grasveld kan men afspreken voor een verjaardagspartijtje

of buurt barbecue. Kortom een familiepark waar jong en oud samen

kunnen komen.


Vragen?

Vragen over de bouwwerkzaamheden

De heer de Vette is als uitvoerder tijdens de bouw dagelijks aanwezig op

het project.

e. A.Vette@vmierlo.nl

Vragen over het project De Nieuwe Floris en Van Barbansonstraat

De heer Van Oosten is de projectmanager van Schouten de Jong.

t. 070 301 47 47

e. info@schoutendejong.nl

Vragen voor de gemeente

De heer Van den Akker is de projectleider

van de gemeente.

e. EJ.vd.Akker@leidschendam-voorburg.nl

Meldingen over de

openbare ruimte

U kunt met al uw meldingen, vragen en opmerkingen over het onderhoud

van de openbare ruimte terecht bij het Meldpunt Openbare Ruimte.

Ziet u een los liggende stoeptegel, overhangend groen, een omver -

gereden paaltje, een mankement

aan een speel toestel, een omgewaaide

boom, een kapotte straatlantaarn,

zwerfafval of een

scheefstaand verkeersbord?

Geef het door aan het Meldpunt

Openbare Ruimte.

Dit kan digitaal via de website

www.lv.nl/meldpuntopenbareruimte

van de gemeente of telefonisch

via 14 070.

Digitale nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief informeren we u regelmatig over de nieuwste

ontwikkelingen rond de Van Barbansonstraat en omgeving. Vanwege

de bezuinigingen waarmee de gemeente de komende jaren wordt

geconfronteerd, proberen we ook op nieuwsbrieven te besparen,

zonder dat dit ten koste gaat van de informatievoorziening. Voor de

toekomst betekent dit dat we minder vaak gedrukte nieuwsbrieven

zullen bezorgen en vaker digitale nieuwsbrieven zullen uitbrengen.

Wilt u specifiek op de hoogte blijven van het nieuws over het de

Van Barbansonstraat en omgeving? Schrijft u dan in voor de

digitale Nieuwsbrief Van Barbansonstraat en omgeving via

www.lv.nl/nieuwsbrieven. Zo blijft u verzekerd van de meest actuele

digitale informatie. Uw e-mailadres gebruiken wij alleen voor toezending

van deze nieuwsbrief. En als u geen belangstelling meer heeft voor de

nieuwsbrief, dan u kunt zich eenvoudig weer afmelden.

Colofon

Nieuwsbrief Van Barbansonstraat en omgeving is een uitgave van de gemeente Leidschendam-Voorburg, WoonInvest en Schouten de Jong. De gemeente

Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Toch kunt u aan de inhoud geen rechten ontlenen.

Postbus 905, 2270 AX, Voorburg,

T 14 070

F (070) 320 1302

E info@leidschendam-voorburg.nl

Website: www.lv.nl/barbansonstraat

Tekst: team Communicatie, realisatie: Document Productie Centrum (DPC)

Informatiebrief nr. 6

September 2011, Oplage: 800

Verspreidingsgebied: omgeving Van Barbansonstraat.

More magazines by this user
Similar magazines