Issue 234

theasianindependent

25/05/2017 - 07/06/2017

ÏøÏ ËÓ≈’∂ È≈Ò «‘º«Ò¡≈ Ó≈È⁄À√‡apple, BB ÒØ’ª ÁΔ ÓΩÂ

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) «Ïz‡∂È ÁΔ

apple≈‹Ë≈ÈΔ Òß‚È Á∂ ¿∞μÂappleΔ Ù«‘apple

ÓÀÈ⁄∂√‡apple ”⁄ apple≈ «¬’ √ß◊Δ ÍzØ◊apple≈Ó

ÁΩapple≈È ˜ÏappleÁ√ ÏßÏ ËÓ≈’≈ ‘Ø«¬¡≈ «¬√

ËÓ≈’∂ ”⁄ ‘∞‰ Â’ BB ÒØ’≈∫ ÁΔ ÓΩ ‘Ø

• «¬√Ò≈«Ó’ √‡∂‡ È∂ ’ϱÒΔ

«˜ßÓ∂Ú≈appleΔ

• ÍΩÍ ◊≈«¬’≈ Á≈ √ß◊ΔÂ’

ÍzØ◊apple≈Ó Á∂÷‰ ¡≈¬∂ ÒØ’≈∫

È±ß Ï‰≈«¬¡≈ «ÈÙ≈È≈

⁄∞μ’Δ ‘À, ‹ÁØ∫ «’ E@ ÂØ∫ ÚË ˜÷ÓΔ Áμ√∂ ‹≈

apple‘∂ ‘ÈÕ ‹≈‰’≈appleΔ Ó∞Â≈Ï’ «‹√ √Ó∂∫

ËÓ≈’≈ ‘Ø«¬¡≈ ¿∞√ √Ó∂∫ ¿∞μÊ∂ apple≈ Á∂

Ò◊Ì◊ √≈„∂ Á√ Ú‹∂ √ÈÕ «¬‘ ËÓ≈’≈

¿∞ÁØ∫ ‘Ø«¬¡≈ ‹ÁØ∫ ÍØÍ «√ß◊apple ¡«apple¡≈È≈

◊z≈∫‚∂ Á≈ √ß◊Δ ÍzØ◊apple≈Ó ⁄μÒ «apple‘≈ √ΔÕ

¿∞√ √Ó∂∫ ¿∞μÊ∂ Ò◊Ì◊ BA ‘˜≈apple ÒØ’ ÓΩ‹±Á

√È Í∞Ò√ È∂ «¬√ 鱧 ¡μÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ≈

Áμ«√¡≈ ‘À Í∞Ò√ 鱧 Ùμ’ ‘À «’ «¬‘ ‘ÓÒ≈

«’√∂ ¡≈ÂÓÿ≈ÂΔ ‘ÓÒ≈Úapple È∂ ’ΔÂ≈ ‘À

ÍΔÛÂ≈∫ 鱧 ÓÀÈ⁄∂√‡apple Ù«‘apple Á∂ F

‘√ÍÂ≈Ò≈∫ ”⁄ «Ò‹≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ

ËÓ≈’∂ Á∂ Ï≈¡Á ÓÀÈ⁄∂√‡apple «Ú’‡ØappleΔ¡≈

apple∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ ”Â∂ ‡apple∂È≈∫ ÁΔ ¡≈Ú≈‹≈¬Δ appleØ’

«ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ Í∞Ò√ È∂ «¬Ò≈’∂ 鱧 ÿ∂apple ’∂

ÂÒ≈ÙΔ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂΔ ‘ÀÕ Óß«È¡≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À «’ √«ÊÂΔ È±ß Á∂÷Á∂ ‘ج∂

«Ú’‡ØappleΔ¡≈ apple∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ È±ß Óß◊ÒÚ≈apple

Â’ ÏßÁ appleμ«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À Õ ⁄ÙÓÁΔÁ≈∫

Ó∞Â≈Ï’, ËÓ≈’∂ ÁΩapple≈È ¡«apple¡≈È≈ ◊z≈∫‚∂

√‡∂‹ ”Â∂ ÓΩ‹±Á È‘Δ∫ √Δ, ‹ÁØ∫ ¡⁄≈È’

ËÓ≈’≈ ‘Ø«¬¡≈ Â≈∫ ÒØ’≈∫ ”⁄ ‘ÎÛ≈-ÁÎÛΔ

Ó⁄ ◊¬Δ, ÒØ’ ‚apple Á∂ Ó≈apple∂ ⁄Δ’≈∫ Ó≈appleÈ

Òμ◊∂ ¡Â∂ ¿∞μ⁄Δ-¿∞μ⁄Δ apple؉ Òμ◊∂Õ «’√∂ ȱß

ÚΔ ÍÂ≈ È‘Δ∫ Òμ◊ «apple‘≈ √Δ «’μËapple ‹≈¬Δ¬∂Õ

Òß‚È Í∞Ò√ ÚμÒØ∫ ‹≈appleΔ «Ï¡≈È ”⁄ «’‘≈

«◊¡≈, “√ØÓÚ≈apple 鱧 apple≈ A@.CE Ú‹∂

ÓÀÈ⁄∂√‡apple ¡appleΔÈ≈ ”⁄ ËÓ≈’∂ ÁΔ¡≈∫

«appleÍØapple‡≈∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í∞Ò√ 鱧 √μ«Á¡≈

«◊¡≈Õ ¡‹∂ Â’ BB ÒØ’≈∫ ÁΔ ÓΩ ÁΔ

Í∞Ù‡Δ ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À ¡Â∂ Ò◊Ì◊ E@ ÒØ’

˜÷ÓΔ Áμ√∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬√ 鱧 «ÎÒ‘≈Ò

¡μÂÚ≈ÁΔ ÿ‡È≈ Óß«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫

Â’ «’ Í∞Ò√ 鱧 ’Ø¬Δ Á±‹≈ ’≈appleÈ ÍÂ≈

È‘Δ∫ ⁄μÒ ‹≈∫Á≈ “ͱapple∂ «¬Ò≈’∂ ÁΔ ÿ∂apple≈ÏßÁΔ

’≈appleÈ «‹‘Û∂ ÒØ’ Ú≈Í√ ¡≈͉∂ ÿapple≈∫ ȱß

È‘Δ∫ ‹≈ √’∂ ¿∞È∑≈∫ Ò¬Δ ¿∞μÊ∂ Á∂ ‘؇Ò≈∫ È∂

¡≈͉∂ ÁappleÚ≈˜∂ ÷ØÒ∑ «ÁμÂ∂ ‘ÈÕ È∂Û∂ Á≈

«¬’ ‘≈ÒΔ‚∂ ‘Ø‡Ò ¿∞È∑≈∫ Ó≈«Í¡≈∫ Ò¬Δ

ÎØ’Ò Í∞¡≈«¬ß‡ ”⁄ ÂÏÁΔÒ ‘Ø «◊¡≈ ‘À,

«‹È∑≈∫ Á∂ Ïμ⁄∂ ◊∞¡≈⁄ ◊¬∂ ‘ÈÕ

«Ïz‡∂È ”⁄ ‘Ø √’Á∂ ‘È ‘Øapple ¡μÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ∂,

√≈appleΔ¡≈∫ ÍzÓ∞μ÷ Ê≈Ú≈∫ ”Â∂ ÎΩ‹ Â≈«¬È≈Â

«Ïz‡∂È Á∂ ¿∞μÂappleΔ Ù«‘apple ÓÀÈ⁄∂√‡apple «Úμ⁄ ¡ÓappleΔ’Δ ◊≈«¬’≈ ¡«apple¡≈È≈ ◊zÀ∫‚∂ Á∂ «¬μ’

ÍzØ◊apple≈Ó Ó◊appleØ∫ ‘ج∂ ¡≈ÂÓÿ≈ÂΔ ÏßÏ ËÓ≈’∂ È≈Ò ÒØ’ √«‘Ó ◊¬∂ ‘È «’¿∞∫«’ «¬√ È≈Ò

¡μÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ∂ Á≈ ÷Âapple≈ ‘Øapple ÚΔ ÚË «◊¡≈ ‘ÀÕ ‘≈Ò≈Â È±ß Á∂÷Á∂ ‘ج∂ «Ïz‡∂È Á∂

Ó‘μÂÚͱapple‰ «¬Ò≈«’¡≈∫ ”⁄ ‘Øapple ÚΔ ÎΩ‹Δ¡≈∫ 鱧 Â≈«¬È≈ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

ÊÀapple∂√≈ Ó∂¡ È∂ «’‘≈ «’ ’≈«¬appleÂ≈ Ú≈Ò∂ ¡μÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ∂ È≈Ò ÒØ’≈∫ 鱧 «Ù’≈apple ω≈«¬¡≈

«◊¡≈ ‘ÀÕ ÓÀÈ⁄∂√‡apple Á∂ ⁄ΔÎ ’≈∫√‡∂ÏÒ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ÓÀÈ⁄∂√‡apple ¬∂apple∂È≈ «Úμ⁄ ‘ج∂ «¬√

¡≈ÂÓÿ≈ÂΔ ÏßÏ ËÓ≈’∂ «Úμ⁄ ’∞μfi Ïμ«⁄¡≈∫ √Ó∂ BB ÒØ’ Ó≈apple∂ ◊¬∂ ‹ÁØ∫ «’ AAI ‘Øapple

˜÷ÓΔ ‘Ø ◊¬∂Õ ÙzΔÓÂΔ Ó∂¡ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á Á∂Ù «Úμ⁄ ◊ßÌΔapple ÷Âapple≈

Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À ¡Â∂ ¡μÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ∂ ‘؉ Á≈ Ùμ’ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

÷Âapple∂ 鱧 Ú∂÷Á∂ ‘ج∂ Á∂Ù Á∂ Ó‘μÂÚͱapple‰ «¬Ò≈«’¡≈∫ ”Â∂ ‘Øapple ÚΔ ÎΩ‹Δ¡≈∫ 鱧 Â≈«¬È≈Â

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Ó∂¡ È∂ «¬√ ¡≈ÂÓÿ≈ÂΔ ‘ÓÒ∂ 鱧 ÿ‡Δ¡≈, «ÿÈΩ‰≈ ¡Â∂

’≈«¬appleÂ≈ Ú≈Ò≈ ’apple≈apple «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ

BA Ó¬Δ Á≈ ‹ßÂapple-ÓßÂapple ÍzÁappleÙÈ «¬’ ÈÚ∂∫ Ô∞◊ ÁΔ Ù∞apple±¡≈Â

«’‘≈, ’∂∫Áapple ¡Â∂ Ô».ÍΔ. ÁΔ Ó˘Ú≈ÁΔ √apple’≈apple ÁΔ¡ª ’ØfiΔ¡ª ⁄≈Òª ‘π‰ ÏappleÁ≈Ù ȑƒ ’appleª◊∂, «¬º‡ Á≈ ‹Ú≈Ï ÍºÊapple È≈Ò «ÁÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈

Á«ÒÂ, ¡≈«ÁÚ≈√Δ ¡Â∂ ͤÛΔ¡ª ‹≈ª È∂ ¡≈apple-Í≈apple ÁΔ ‹ø◊ Á≈ ’ΔÂ≈ ¡ÀÒ≈È, ‘˜≈appleª √≈Òª ÁΔ ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ ◊πÒ≈ÓΔ ÂØ∫ Ï◊≈ÚÂ, ÏπºË ËappleÓ ÚºÒ ’ΔÂ≈ appleπº÷

AH@ Á«Ò ͫappleÚ≈apple ÏΩË Ï‰∂

√‘≈appleÈÍ∞appleÕ ‹≈ÂΔ «‘ß√≈ Á∂ Ï≈Á Í∞«Ò√ Á∂ ’«Ê Â√ÂÁÁ ÂØ∫ Èapple≈˜ ‘Ø

’∂ «Íß‚ apple±ÍÛΔ, ¬Δ◊appleΔ ¡Â∂ ’ͱappleÍ∞apple Á∂ 180 Í«appleÚ≈apple≈∫ È∂ «‘ßÁ± ËappleÓ È±ß ¤μ‚

’∂ ÏΩË ËappleÓ ◊z«‘‰ ’apple «Ò¡≈Õ ¡ÀÂÚ≈apple ȱß, ÿapple «Ú⁄ appleμ÷Δ¡≈∫ Á∂ÚΔ-

Á∂ګ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ó±appleÂΔ¡≈∫ È«‘apple Á∂ Í≈‰Δ ”⁄ Ï‘≈ «ÁμÂΔ¡≈∫Õ ÓΩ’∂ Â∂ Í‘∞ß⁄

’∂ Í∞«Ò√ ¡Î√apple≈∫ È∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÓÈ≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ È∂ «√μËΔ

«⁄Â≈ÚÈΔ Á∂ «ÁμÂΔ «’ «◊appleÎÂ≈apple Á«ÒÂ≈∫ 鱧 È≈ ¤«‚¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂

Ó∞’μÁÓ∂∫ Ú≈Í√ È≈ Ò¬∂ ◊¬∂ Â≈∫ «‹Ò∂ Á∂ √≈apple∂ Á«Ò ÏΩË ËappleÓ ¡ÍÈ≈ ÒÀ‰◊∂Õ

¡ÀÂÚ≈apple Â’appleΔÏÈ «ÂßÈ Ú‹∂ Ê≈È≈ ’∞Â∞ÏÙ∂apple Á∂ «Íß‚ apple±ÍÛΔ, ¬Δ◊appleΔ ¡Â∂

’ͱappleÍ∞apple Á∂ 180 Í«appleÚ≈apple≈∫ Á∂ ÒØ’ Ó≈È’Ó¿± È«‘apple Â∂ Í‘∞ß⁄∂Õ «¬Ê∂ «¬È∑≈∫ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ ’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ÁΔÍ’ È≈∫ Á∂ «¬’ «Ú¡’ÂΔ È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈

«’ Í∞«Ò√ ÍzÙ≈√È ‹≈‰-Ï∞μfi ’∂ Á«ÒÂ≈∫ Â∂ Â√μÁÁ ’appleÁ≈ ‘ÀÕ

√‘≈appleÈÍ∞apple ’≈∫‚ Á∂ «÷Ò≈Î ÌΔÓ

ARMY Á∂ √μÁ∂ Â∂ BA Ó¬Δ È±ß

‹ßÂapple-ÓßÂapple «Ú÷∂ «’μÂ∂ ◊¬∂

ÍzÁappleÙÈ «Úμ⁄ ‘ج∂ «apple’≈apple‚ ÂØÛ

«¬’μ· È∂ «‹μÊ∂ RSS-BJP ¡Â∂

Ïz≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ¡≈∫ ÁΔ ÈΔ∫Á ¿∞Û≈

«ÁμÂΔ, ˙Ê∂ È≈Ò ‘Δ «¬’ ÈÚ∂∫

Ô∞◊ ÁΔ Ù∞apple±¡≈ ‘؉ Á≈ «Ï◊∞Ò

ÚΔ Ú‹≈ «ÁμÂ≈Õ AHDH «Úμ⁄

Ó‘≈ÂÓ≈ ‹Ø«Âapple≈˙ αÒ∂ ÁΔ

¡◊∞Ú≈¬Δ «Úμ⁄ «ÚÁ∂ÙΔ ¡≈appleΔ¡≈

Ó±Ò Á∂ ÒØ’≈∫ «÷Ò≈Î Ù∞apple± ‘Ø¬Δ «¬‘

√Ó≈«‹’ ’z≈∫ÂΔ, BAÚΔ∫ √ÁΔ ÁΔ

Ù∞apple±¡≈ «Úμ⁄ ‘∞‰ «¬’ Ï‘∞Â

Úμ‚≈ apple±Í Ë≈apple‰ ’apple ◊¬Δ ‘À,

«‹√鱧 appleØ’ Í≈¿∞‰≈ ‘∞‰ RSS Á∂

Úμ√ ÁΔ ◊μÒ È‘Δ∫Õ «¬√ √≈apple∂

ÓØapple⁄∂ «Úμ⁄ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ Á≈ Úμ‚∂

ÍμËapple Â∂ «‘μ√≈ ÒÀ‰≈ ÚΔ «¬√ ◊μÒ

Á≈ √ϱ ‘À «’ Î∞Ò∂-Ù≈‘∞

¡ßÏ∂‚’apple ÁΔ «¬√ Ò«‘apple, «‹√ ȱß

√≈«‘Ï ’≈∫ÙΔ apple≈Ó ‹Δ È∂

Ó‘≈apple≈Ù‡apple ÂØ∫ «Ò¡≈ «’ ͱapple∂

¿∞μÂappleΔ Ì≈apple «Úμ⁄ ÎÀÒ≈«¬¡≈ √Δ,

¿∞√È∂ ¡≈͉∂ appleß◊ «Á÷≈È≈ Ù∞apple± ’apple

«ÁμÂ≈ ‘ÀÕ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ «Úμ⁄ ÌappleΔ¡≈∫

‘Ø«¬¡≈ αÒ∂-Ù≈‘∞- ¡ßÏ∂‚’apple apple±ÍΔ

¿∞È∑≈∫ Á≈ Ï≈apple±Á, «¬√ ’Áapple ’øÓ

’apple «apple‘≈ ‘À «’ Ó»Ò «ÈÚ≈√Δ¡≈∫

ÁΔ ÈΩ‹Ú≈È ÍΔÛ∑Δ ¡≈͉∂

Ó‘≈Í∞appleÙª Á∂ √ß«ÚË≈È È±ß ¡≈͉Δ

‹≈È ÁΔ Ï≈‹Δ Ò≈’∂ ÚΔ Ó«‘α˜

appleμ÷∂◊Δ ¡Â∂ RSS-BJP 鱧 «¬√

ÚμÒ ¡μ÷ ⁄∞μ’ ’∂ Á∂÷‰ ÁΔ ’Á∂

ÚΔ «¬˜≈˜Â È‘Δ∫ Á∂Ú∂◊ΔÕ «¬√

¡ßÁØÒÈ ÂØ∫ «¬‘ ◊μÒ ÚΔ ¿∞Ìapple ’∂

√≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ ‘À «’ RSS Á≈

Ó∞’≈ÏÒ≈ ’appleÈ Ú≈√Â∂ ‘∞‰ √≈ȱß

ÌΔÓ ARMY Úapple◊Δ¡≈∫

√ßÿappleÙÙΔÒ √Ó≈«‹’ ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫

ÁΔ ÚΔ √ı ˜apple±apple ‘À ‹Ø«’

√Ó≈«‹’ √Âapple Â∂ «¬È∑≈∫

Ïz≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ ¡≈Âß’Ú≈ÁΔ

√ß◊·Èª Á≈ Ó∞ß‘ÂØÛ ‹Ú≈Ï Á∂

√’‰Õ «√appleÎ ’∞fi ‘Δ «ÁÈ≈∫ «Úμ⁄

«ÁμÒΔ «Ú÷∂ «¬ÂÈ∂ Úμ‚∂ «¬’μ· Á≈

‘؉≈, ¿∞‘ ÚΔ Ï◊Àapple «’√∂ √ßÿ«·Â

√≈ËÈ≈∫ ÂØ∫ «¬√ ◊μÒ Á≈ √ϱ ‘À

«’ ‘∞‰ «¬√ Á∂Ù Á≈ Ó±Ò«ÈÚ≈√Δ

√Ó≈‹ ¡≈͉∂ ‘’≈∫ ÁΔ ÒÛ≈¬Δ

÷∞Á ¡≈͉∂ ÍÀapple≈∫ Á∂ ÷Û∂ ‘Ø’∂ ÒÛÈ

Ú≈√Â∂ «Â¡≈apple ‘Ø ⁄∞’≈ ‘À ¡Â∂

√≈«‘Ï ’≈∫ÙΔ apple≈Ó ‹Δ Á≈ «¬‘

È≈apple≈ ““BAÚΔ∫ √ÁΔ ‘Ó≈appleΔ ‘À, ¡Ï

Ï‘∞‹È «’ Ï≈appleΔ ‘À”” Ï‘∞ ‹ÒÁ

ͱapple≈ ‘؉ ‹≈ «apple‘≈ ‘À


2 25/05/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

«‘ßÓ ¡μ◊∂ Òμ¤ÓΔ Íμ÷∂ ¡μ◊∂ ÍΩ‰

Ú≈apple«Ú’Ù≈«¬apple Á∂ ÏÀμ‚ÚappleÊ ¬Δ√‡ ÂØ∫ ’Ω∫√Òapple ω∂ Ì◊Úß «√ßÿ ÍßË∂apple

«Íß‚ fißÓ‡ «˜Ò∑≈ Ò∞«Ë¡≈‰≈ Á∂

‹ßÓÍÒ, √: ◊∞apple«Á¡≈Ò «√ßÿ ÍßË∂apple

¡Â∂ Ó≈Â≈ √appleÁ≈appleÈΔ ÍzΔÂÓ ’Ωapple Á∂

Ò≈‚Ò∂ √Í∞μÂapple Ì◊Úß «√ßÿ ÍßË∂apple È∂

÷≈Ò√≈ ‘≈¬Δ √’±Ò Óß‚Δ

¡«‘ÓÁ◊Û∑ ÂØ∫ ¡≈Í‰Δ Ó∞μ„ÒΔ

ÍÛ∑≈¬Δ ͱappleΔ ’ΔÂΔÕ ¿∞‘ √ßÈ AIGG

«Úμ⁄ Í«‘ÒΔ Ú≈apple «¬ß◊ÒÀ∫‚ ¡≈¬∂

¡Â∂ ’≈ÚÀ∫‡appleΔ Ù«‘apple «Úμ⁄ apple«‘‰

Òμ◊∂Õ ¿∞È∑≈∫ Á≈ «Ú¡≈‘ ÏΔÏΔ √ßÓ‰

’Ωapple ÍßË∂apple È≈Ò ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ ¿∞‘ ÁØ

Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ Ï≈Í Ï‰∂Õ Íß‹≈Ï «Úμ⁄

apple«‘ß«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ È∂ “Íß‹≈Ï

¡À◊appleΔ’Ò⁄apple Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ

Ò∞«Ë¡≈‰≈” ÂØ∫ ÏÀ⁄±Òapple ¡≈Î ¡≈apple‡√

ÁΔ «‚◊appleΔ ‘≈«√Ò ’ΔÂΔÕ ¿∞√ «Íμ¤Ø∫

¿∞Ê∂ ¿π‘ ’πfi Á∂apple ¡«Ë¡≈ÍÈ ÷∂Âapple

«Úμ⁄ «Ú⁄apple∂ ¡Â∂ Ï≈¡Á «Úμ⁄

÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ «ÚÌ≈◊ «Úμ⁄ ‡À’ÈΔ’Ò

¡«√√‡À∫‡ ¡Â∂ ¡À◊appleΔ’Ò⁄apple

«¬ßÈ√ÍÀ’‡apple Á∂ ¡‘∞Á∂ ”Â∂

apple‘∂Õ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ¡≈ ’∂ √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

¿∞È∑≈∫ È∂ «¬’ √≈Ò ‹Δ.¬Δ.√Δ. Ú‹Ø∫

’ßÓ ’ΔÂ≈ «Îapple Ì◊Úß «√ßÿ ÍßË∂apple

È∂ ’≈ÚÀ∫‡appleΔ «√‡Δ ’Ω∫√Ò Á∂

“Ú≈Â≈Úapple‰ «√‘ √∂Ú≈Ú≈∫ Ó«‘’Ó∂”

«Úμ⁄ ÍÙ± ÌÒ≈¬Δ √∂Ú≈Ú≈∫ Á∂ ÍzÏßË’

(Pest Control and Animal

Welfare Services Manager) Ú‹Ø∫

’appleΔÏ «ÂßÈ Á‘≈’∂ Ò◊≈Â≈apple ÈΩ’appleΔ

’ΔÂΔÕ Ì◊Úß «√ßÿ ÍßË∂apple

’Øapple‡‘≈¿±√ ◊appleΔÈ Íz≈¬ΔÓappleΔ √’±Ò

¡Â∂ ÎØ’√ÎØapple‚ √’±Ò ¡À∫‚ ’«Ó«È‡Δ

¡≈apple‡√ ’≈Ò‹ Á∂ ◊ÚappleÈapple ÚΔ apple«‘

⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ ÓΩ‹±Á≈ √Ó∂∫ Ì◊Úß «√ßÿ

ÍßË∂apple “Á≈ «¬ß‚Δ¡È ’«ÓÈ‡Δ √À∫‡apple

¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ ’≈ÚÀ∫‡appleΔ”, «‹Ê∂ «ÁÈ

Ú∂Ò∂ Ϙ∞apple◊ ÍÀÈÙÈapple ¡Â∂ ‘Øapple

ÒØÛÚßÁ ÒØ’≈∫ ÁΔ Á∂÷-Ì≈Ò ¡Â∂

ÓÁÁ ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À, Á∂ √ß⁄≈Ò’

Ú‹Ø∫ ’ßÓ ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ ¿∞‘

“È≈È≈’√apple ◊∞apple«√μ÷ ‡À∫ÍÒ

ÎØÒ˜«‘μÒ appleØ‚ ’≈ÚÀ∫‡appleΔ” «Ú÷∂

√appleÍz√ ڋØ∫ ÚΔ «Ú⁄apple apple‘∂ ‘ÈÕ

¡Á≈apple≈ √Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ √:

Ì◊Úß «√ßÿ ‹Δ 鱧 √Ó±‘

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ ÚÒØ∫ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

Ú≈apple«Ú’Ù≈«¬apple ’Ω∫‡Δ ’Ω∫√Ò

Ú≈apple«Ú’ Á∂ ’Ω∫√Òapple ¡‘∞Á∂ ÁΔ ⁄؉

”Â∂ Ù∞Ì «¬¤≈Ú≈∫ Ì∂‡ ’appleÁ≈ ‘≈∫Õ

ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‘apple «¬Ò≈’∂ ”⁄ ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ ˛, ͺÂapple’≈appleÂ≈

Á≈ ÙΩ’ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ¡≈Í‰Δ C.V.

email: samajweekly@gmail.com ¿πμÂ∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ

Editor-in-chief : Devinder Chander

Mob: 07878 456 484

È؇ : ͺÂapple’≈appleÂ≈ Á≈ ‹πappleÏ≈ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ˘ Í«‘Ò «ÁÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ

Samaj

Weekly

√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Advisory Editor

Prof Mohan Sapra

+91 9814 527 152

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

Vaishali Centre

21 Factory Road,

Hockley, Birmingham,

U.K. B18 5JU

+44 7878 456 484

+44 121 523 8019

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’

¡Â∂ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚

«¬Ù«Â‘≈apple Á∂‰ Ò¬Δ

√øÍapple’ ’appleØÕ

@A ‹»È B@AG ˘ «¬ø«‚¡È ¡øÏÀ√Δ

Òø‚È «Ú÷∂ ‘ØÚ∂◊≈ Ì≈appleΔ appleØÙ Óπ‹≈‘apple≈

Ì≈appleÂΔ ÒØ’ÂßÂapple «‹√ Á≈ Ì◊Ú≈È Ï∞μË È∂ Ï‘∞‹È

«‘Â≈¬∂ Ï‘∞‹È √∞÷≈¬∂ Á≈ ‘Ω’≈ Á∂ ’∂ Ó∞μ„ Ïß«È∑¡≈Õ «‹√

鱧 ’≈«¬Ó Á≈«¬Ó appleμ÷‰ Ò¬Δ √Ó∂∫- √Ó∂∫ Â∂ √≈‚∂ Ó‘≈Í∞appleÙª

◊∞apple±¡ª È∂ √ßÿappleÙ «Úμ„∂ Â∂ ’∞appleÏ≈ÈΔ¡ª «ÁμÂΔ¡ªÕ ‹◊Â

«ÍÂ≈ ◊∞apple± appleÚΔÁ≈√ Ó‘≈apple≈‹ È∂ ¬∂√∂ «ÚÚ√Ê≈ Ò¬Δ “¡À√≈

⁄≈‘±ß apple≈‹ ÓÀ∫ ‹‘ª «ÓÒ∂ √ÏÈ ’Ø ¡ßÈ” Á≈ ÙÏÁ ¿∞μ⁄≈«apple¡≈

Â∂ ‘μ’≈∫ ÂØ∫ Úªfi∂ ÒØ’≈∫ 鱧 √ßÿappleÙ Á∂ apple≈‘ ÂØ«apple¡≈Õ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ‹Δ È∂ ¬∂√∂ ÒØ’ÂßÂapple ÁΔ Ï‘≈ÒΔ

Ò¬Δ ¡≈͉∂ «ÂßÈ Í∞μ Ú≈apple∂, «¬μ’ ËΔ Ú≈appleΔ, ‹ΔÚÈ

√≈ʉ Ú≈appleΔ Â∂ Ì≈appleÂ È±ß «¬μ’ ËappleÓ «ÈappleÍμ÷ √ß«ÚË≈È

«ÁμÂ≈Õ √≈«‘Ï √zΔ ’ªÙΔ apple≈Ó ‹Δ È∂ ¡≈͉≈ √≈apple≈ ‹ΔÚÈ

¬∂√∂ √ßÿappleÙ Á∂ Ò∂÷∂ Ò≈«¬¡≈Õ ’∞Ó≈appleΔ Ó≈Ô≈ÚÂΔ ‹Δ ¬∂√∂

√ßÿapple√ ”⁄ «ÁÈ apple≈ «¬μ’ ’apple apple‘∂ ‘È, Íapple ÓȱßÚ≈ÁΔ

ÒØ’ ¡≈apple.¡À√.¡À√ «‹‘Δ¡ª √ß√Ê≈Úª «ÁÈ apple≈ «¬√

√zΔ ‘∂Ó’∞߇ √≈«‘Ï ÁΔ

ÍÀÁÒ Ô≈Âapple≈ ¡≈appleßÌ

◊Ø«ÏßÁÿ≈‡Õ Á√Ú∂∫ Í≈ÂÙ≈‘ √zΔ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ Á∂

ͱappleÏÒ∂ ‹ÈÓ Á∂ ÂÍ ¡√Ê≈È ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ ‘∂Ó’∞߇ √≈«‘Ï

ÁΔ ÍÀÁÒ Ô≈Âapple≈ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ◊Ø«ÏßÁÿ≈‡ ÂØ∫ Íß‹ «Í¡≈«apple¡≈∫

ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· ¡≈appleßÌ ‘ØÚ∂◊Δ, «‹√ 鱧 ¿∞Âapple≈÷ß‚ Á∂

√Àapple√Í≈‡≈ ÓßÂappleΔ √zΔ √ÂÍ≈Ò Ó‘≈apple≈‹ appleÚ≈È≈ ’appleÈ◊∂ Õ «¬√

ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ◊Ø«ÏßÁÿ≈‡ «Ú÷∂ ⁄μÒ apple‘∂ √zΔ ¡÷ß‚

Í≈· √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ ÌØ◊ Í≈¿∞‰ ¿∞Íappleß ¿∞’ Ô≈Âapple≈ Ò¬Δ

¡≈appleßÌÂ≈ ÁΔ ¡appleÁ≈√ ‘ØÚ∂◊Δ, ‹Á«’ √zΔ ‘∂Ó’∞߇ √≈«‘Ï ‹Δ

ÁΔ Ô≈Âapple≈ 鱧 ÒÀ ’∂ √ß◊Â≈∫ “⁄ Ì≈appleΔ ¿∞ÂÙ≈‘ Í≈«¬¡≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À ¡Â∂ Úμ‚Δ Â≈Á≈Á “⁄ ÙappleË≈Ò± ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

◊Ø«ÏßÁÿ≈‡ «’Ò∑≈ ⁄ÓØÒΔ «Ú÷∂ Í‘∞ß⁄ apple‘∂ ‘È Õ «‘Ó≈«Ò¡≈

ÁΔ¡≈∫ √μ «ÁÒ’Ù Í‘≈ÛΔ¡≈∫ “⁄ √∞ÙØ«Ì ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ

‘∂Ó’∞߇ √≈«‘Ï ÁΔ Ô≈Âapple≈ Ò¬Δ ¡μ‹ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ “⁄

√ß◊Â≈∫ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ «appleÙΔ’∂Ù ÂØ∫ ¡≈͉∂-¡≈͉∂ Ú≈‘È≈∫

ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «’apple≈¬∂-Ì≈Û∂ ÁΔ¡≈∫ ◊μ‚Δ¡≈∫ apple≈‘Δ∫ appleÚ≈È≈

‘Ø¬Δ¡≈∫, ‹Ø «’ ¡√Ó≈È È±ß ¤±ß‘Á∂ ‘«apple¡≈ÒΔ Ìappleͱapple Í‘≈Û≈∫

¡Â∂ Á±‹∂ Í≈√∂ ‘˜≈apple≈∫ Î∞μ‡ ‚±ßÿΔ ÷μ‚ “⁄ Ú«‘ßÁΔ Ù≈-Ù≈

’appleÁΔ ÈÁΔ Á≈ «ÁÒ Ò∞Ì≈˙ Â∂ ÓÈÓØ‘’ «ÁÕÙ Á≈ ¡≈ÈßÁ

Ó≈‰ÁΔ ‘Ø¬Δ ’appleΔÏ AB ÿß«‡¡≈∫ Ï≈¡Á ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

◊Ø«ÏßÁÿ≈‡ «Ú÷∂ Í‘∞ß⁄Δ¡≈∫ Õ ‹∂’apple √apple’≈apple ÚμÒØ∫ Ô≈Âapple≈ ȱß

ÒÀ ’∂ ’ΔÂ∂ ÍzÏßË ÁΔ ◊μÒ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂ Â≈∫ ‘apple∂’ Íμ÷ ÂØ∫

Í∞ıÂ≈ «Â¡≈appleΔ¡≈∫ Á∂÷‰ 鱧 «ÓÒΔ¡≈∫, «‹√ Á∂ «‘ Ê≈∫-

Ê≈∫ Ô≈Âapple≈ 鱧 ‹≈‰ Ú≈Ò∂ apple√«Â¡≈∫ 鱧 Áapple√≈¿∞∫Á∂ √≈¬ΔÈ

ÏØapple‚ Ò◊≈¬∂ ◊¬∂ ‘È, ¿∞Ê∂ ‘Δ √Û’≈∫ ÈÚ∂∫ «√apple∂ ÂØ∫ «Â¡≈apple

’ΔÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ Í∞«Ò√ ÍzÙ≈√È Úμ÷-Úμ÷

√Ê≈È≈∫ “Â∂ Ô≈ÂappleΔ¡≈∫ 鱧 √∂Ú≈Ú≈∫ ÍzÁ≈È ’appleÈ Ò¬Δ

Â≈«¬È≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «Í¤Ø’Û Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ «¬√ Ú≈apple

√zΔ ‘∂Ó’∞߇ √≈«‘Ï ‹Δ ÁΔ Ô≈Âapple≈ Ò¬Δ Úμ‚Δ ÍμËapple “Â∂ ÍzÏßË

’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘È ¡Â∂ ÙappleË≈Ò±¡≈∫ ÁΔ ¡≈ÓÁ Á∂ ÓμÁ∂Șapple

ÍzÙ≈√È ÚΔ ÍμÏ≈∫ Ì≈apple «Á÷≈¬Δ Á∂ «apple‘≈ ‘À Õ

√ßÿappleÙ È±ß «Íμ¤∂ Ëμ’‰ ”⁄ Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘È Â∂ ÏÀÒ‡ Í∂Íapple ÁΔ

‹◊∑ª ¬Δ ÚΔ ¡ÀÓ ÓÙΔȪ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’apple’∂ Ì≈apple Â∂ Ëμ’∂

È≈Ò ’≈Ï‹ ‘Ø ⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ «¬‘Ȫ ÓÙΔȪ Á∂ «ÚappleØË «Úμ⁄

Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ √ÍØapple‡apple√ Ô±. ’∂. ¡Â∂ ‘Øapple Ï‘∞Â

√≈appleΔ¡ª «ÓÙÈappleΔ √ß√Ê≈Úª È≈Ò «ÓÒ ’∂ «ÓÂΔ @A-@F-

B@AG 鱧 Òß‚È «¬ß‚Δ¡È ¡ßÏÀ√Δ Á∂ ¡μ◊∂ AE.C@ ÂØ∫

AG.@@ Ú‹∂ Âμ’ Ì≈appleΔ appleØÙ Ó∞‹≈‘apple≈ ’appleÈ ‹≈ apple‘∂ ‘ÈÕ

Ô±.’∂. Ìapple Á∂ √μÌ √≈ÊΔ¡ª 鱧 Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ‘À «’

Ì≈appleÂΔ ÒØ’ÂßÂapple Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬√ Ó∞‹≈‘apple∂ ”⁄ ÚμË ⁄Û∑

’∂ «‘μ√≈ Ò˙ ‹Δ.... «‹¡≈Á≈ ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØÕ

÷∞√«ÚßÁapple «ÏμÒ≈... @GHHF GH@ CCA

ÓÈ‹ΔÂ ‹μ√Δ... @GGCG IHC B@@

apple≈Ó ‹μ÷±... @GDF@ II@ ICE

’∞ÒÁΔÍ ÁΔÍ≈.... @GHAE ACD FAH


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

’≈¿»∫√Òapple «¬«Ò¡≈√ Ó懻 ω∂

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È Á∂ ÈÚ∂∫ Ó∂¡apple

25/05/2017

3

«È¿»Ô≈apple’ «Ú÷∂ ÓÈ≈«¬¡≈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

‚≈. ¡øÏ∂‚’apple Á≈ ABFÚª ‹ÈÓ «Á‘≈Û≈

«¬√ «¬«Â‘≈√’ ÓΩ’∂ Â∂ √≈Ï’≈ Ó∂¡apple «ÏÙÈ Á≈√ (AIHF-HG) ¡Â∂ √≈Ï’≈ Ó∂¡apple Âapple√∂Ó

«√øÿ (B@@@-@A) ÚË≈¬Δ «ÁøÁ∂ ‘ج∂Õ

ÚπÒÚapple˛∫͇ÈÕ ’≈¿»∫√Òapple «¬«Ò¡≈√ Ó懻 AG Ó¬Δ

B@AG ˘ ÚπÒÚapple˛∫Í‡È Á∂ AEIÚ∂∫ Ó∂¡apple ω ◊¬∂

‘ÈÕ ¿πÈ∑ª Á≈ ‹ÈÓ Í≥‹≈Ï Ì≈apple «Úæ⁄ ‘Ø«¬¡≈

¡Â∂ I √≈Ò ÁΔ ¿πÓapple «Úæ⁄ ÚπÒÚapple˛∫Í‡È «Ú⁄

¡≈ ’∂ Ú√ ◊¬∂Õ Ó∂¡apple√ ¡≈Ù≈ Ó懻 Á≈ ‹ÈÓ

JAI BHIM NAMO BUDDHA JAI BHARAT

126th Birth Anniversary of

Bharat Rattan Baba Saheb Dr. B. R. Ambedkar

President

MR. B.D. GINDHA

0141 637 5609

’≈ÚÀ∫‡appleΔ Ù«‘apple Á≈ ˛ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª ÁΔ Ù≈ÁΔ ‘Ø¬Δ ˘

C@ √≈Ò ‘Ø ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬«Ò¡≈√ Ó懻 AG √≈Ò ÂØ∫

◊apple∂√ÒΔ Ú≈apple‚ «Úæ⁄ ’≈¿»∫√Òapple ‘ÈÕ ’≈¿»∫√Òapple

Ó懻 ÒØ’ª Á∂ ‘appleÓÈ «Í¡≈apple∂ ¡Â∂ «¬’ Ó∂‘ÈÂΔ

¡Â∂ ÓÁÁ◊≈apple ’apple’∂ ‹≈‰∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ

“Democracy is not

merely a form of

Government.

It is primarily a

mode of associated

living, of conjoint

communicated experience.

It is essentially an

attitude of respect

and reverence

towards our fellow

men.”

Dr. B. R. Ambedkar

G.Secretary

MR. S.R. BAGHA

0141 258 7884

«È¿»Ô≈apple’Õ Á«Òª Á∂ Ó√Δ‘≈,

Ì≈apple appleÂÈ, Ì≈appleÂΔ √ø«ÚË≈È Á∂

«ÈappleÓ≈Â≈ ¡Â∂ «ÚÙÚ«Ú¡≈ÍΔ

√÷ÙΔ¡Â Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ

apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple Á∂ ABFÚ∂∫ ‹ÈÓ

«Á‘≈Û∂ ÓΩ’∂ Ô».¡ÀÈ.˙ Á∂

«È¿»Ô≈apple’ √«Ê ˛‚’π¡≈‡apple ¡Â∂

Ì≈appleÂΔ ’Ω∫√Ò∂‡ «Ú÷∂ «¬’ Úø‚≈

√Ó≈appleØ‘ ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‹Ø

Ï∂◊ÓÍπapple≈ ’Ò⁄appleÒ √π√≈«¬‡Δ

«È¿»Ô≈apple’ ¡Â∂ √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√

√Ì≈ ¡≈Î «È¿»Ô≈apple’ Á∂ √«‘ÔØ◊

È≈Ò ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø «ÈÏ«Û¡≈Õ

PROGRAM

Sunday

4 th June 2017

Time : 6.00 pm to 10.00 pm

VENUE

Netherlee Pavilion Centre

Linnpark Avnue

(off Clarkston Road)

Glasgow, G44 3PL

Ô».¡ÀÈ.˙. «Ú⁄ ‹ÈÓ «Á‘≈Û∂ ÓΩ’∂

’appleÚ≈¬∂ ◊¬∂ √Ó≈◊Ó ÁΩapple≈È «‹Ê∂

Ô». ¡ÀÈ.˙. Á∂ ¿π⁄ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª È∂

√Ó»ÒΔ¡Â ’ΔÂΔ, ¿πÊ∂ È≈ÓÚapple

«ÚÁÚ≈Ȫ È∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡øÏ∂‚’apple ÁΔ ‹ΔÚÈΔ Ï≈apple∂ ⁄≈ȉ≈

Í≈«¬¡≈Õ «¬√ √Ó≈appleØ‘ «Ú⁄

√Ó»ÒΔ¡Â Ò¬Δ Ï∂◊ÓÍπapple≈

’Ò⁄appleÒ √π√≈«¬‡Δ «È¿»Ô≈apple’

¡Â∂ √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ √Ì≈ ¡≈Î

«È¿»Ô≈apple’ ÚæÒØ∫ «¬’ Úæ‚≈ ‹æÊ≈

Ó≈apple⁄ ’„Á≈ ‘Ø«¬¡≈ √Ó≈◊Ó Âæ’

Í‘πø«⁄¡≈Õ

Ó≈‰ÔØ◊ ÌÀ‰Ø∫ ¡Â∂ Ìapple≈ÚØ

¡≈Í √Ì ˘ «¬‘ ‹≈‰ ’∂ Ï‘π ÷πÙΔ ‘ØÚ∂◊Δ «’ Ó‘≈ Ó≈ÈÚ ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á≈ ‹ÈÓ «ÁÈ «ÓÂΔ D ‹»È B@AG «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈apple ˘ Ù≈Ó F:@@ Ú‹∂ ÂØ∫ apple≈ A@:@@ Ú‹∂ º’ Netherlee Pavilion

Centre Linnpark Avnue «Ú÷∂ ÏÛΔ Ë»Ó-Ë≈Ó È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛Õ ¡≈Í √Ì ˘ «ÈÓappleÂ≈ √«‘ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ˛ «’ √Ó∂∫ «√apple Í‘πø⁄ ’∂ ¡≈͉∂ apple«‘Ïapple ˘ ÙappleË≈ Á∂ ÎπºÒ Ì∂∫‡ ’appleØ ‹ΔÕ

ORAGANIZED BY: DR. B.R AMBEDKAR CULTURAL & WELFARE SOCIETY GLASGOW, SCOTLAND (U.K)

Cashier

MULAKH RAJ GINDHA

0141 889 9187


4 25/05/2017 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

«‹√ ÍÒ Âπ√ƒ «¬æ¤≈ ÂØ∫ ¿πÍapple ¿πμ· ‹≈ÚØ◊∂, «¬æ«¤Â Ú√» Âπ‘≈‚Δ ÂÒ≈Ù ’appleÈ

Ò◊ ÍÚ∂◊Δ, ¬∂‘Δ «ÈÔÓ ˛Õ

√Ú≈ÓΔ apple≈ÓÂΔappleÊ

ËappleÓ Á∂ È≈Ó Â∂ Í≈«’√Â≈È Á≈ apple≈◊ «’√∂ ÚΔ Âapple∑ª ·Δ’ È‘ƒ

’ÙÓΔapple «Úæ⁄ ‘πæappleΔ¡Â È∂Â≈Úª ÁΔ Ò¬Δ ◊¬Δ Íπapple≈‰Δ «¬ø‡appleÚΔ¿» Â∂ Ì≈appleÂΔ

ÒØ’ª ˘ Ô’ΔÈ È‘ƒ ‘Ø «apple‘≈Õ ¿π‘ √Ø⁄ apple‘∂ ‘È «’ ’Δ «¬‘ ¿π‘Δ ÒØ’ ‘È, ‹Ø

Ì≈apple «Úæ⁄ ‘Δ apple«‘ ’∂ Ì≈apple ÁΔ¡ª ‹Ûª ÍØÒΔ¡ª ’appleÈ «Ú⁄ Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ

Ì≈Ú∂∫ Í≈«’√Â≈È ¡≈͉∂ ◊π¡ª„Δ ËappleÓ ˘ È‘ƒ «ÈÌ≈ «apple‘≈, Íapple ¿π√ ÁΔ

ÁπÙÓ‰Δ Ì≈apple È≈Ò √Á≈ ‘Δ apple«‘‰Δ ˛, «¬√ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ Ùμ’ È‘ƒÕ «¬√ Á≈

’≈apple‰ Í≈«’√Â≈È Á∂ Ï‰È Á≈ ’≈apple‰ È≈Ò ‹Ø Ì≈ÚÈ≈ Ï‰Δ √Δ, ¿π‘ ÒØ’ª

Á∂ «ÁÒª «Úμ⁄ Í≈’ ÒΔ‚appleª È∂ ’≈«¬Ó appleæ÷Δ ‘Ø¬Δ ˛Õ ¿π√ Á∂ ¡È∂’ª ’≈apple‰

‘È, «‹√ Ï≈apple∂ ⁄apple⁄≈ ’≈ÎΔ ÒøÓΔ ‘Ø √’ÁΔ ˛Õ Íapple «¬√ Ú∂Ò∂ ⁄apple⁄≈ ¡√Δ

‘πμappleΔ¡Â È∂Â≈Úª ÁΔ ’appleÈΔ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘ªÕ «Ú⁄≈appleÈ ÁΔ ◊μÒ «¬‘ ˛ «’ ¿π‘

¡≈÷Á∂ ‘È «’ «¬‘ «¬ø‡appleÚΔ¿π» Ï‘π Íπapple≈‰Δ ˛, «¬√ Ò¬Δ «¬√ Á≈ ’Ø¬Δ ¡appleÊ

È‘ƒÕ Íapple Ì≈appleÂΔ ÒØ’ «¬‘ Íπ椉≈ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘È «’ «¬‘ ¡≈͉∂ ‘Δ Á∂Ù È≈Ò

ËØ÷≈ «¬øÈ∂ √≈Òª ÂØ∫ ⁄Ò «apple‘≈ ˛, Íapple Á∂Ù ˘ ’Ø¬Δ ‹≈‰’≈appleΔ È‘ƒÕ AIIE ÂØ∫

Ï≈Á ÚΔ «¬‘ Ó«‘øÓ Â∂˜ ‘Ø¬Δ √Δ, ¿π√ Ú∂Ò∂ ÚΔ ¡‡Ò «Ï‘≈appleΔ ÍÃÁ≈È ÓøÂappleΔ

ÁΔ ’πapple√Δ Â∂ «Úapple≈‹Ó≈È √È, Â∂ ¡æ‹ ÚΔ Ì≈‹Í≈ Á≈ ÍÃË≈ÈÓøÂappleΔ ˛Õ ’Δ

«√appleÎ «¬√ ’≈apple‰ «¬‘ Óπ«‘øÓ ¡æ‹ Â∂˜ ˛ «’ Ì≈‹Í≈ ˘ Á∂÷ ’∂ Í≈«’√Â≈È

÷πÙ È‘ƒÕ Íapple ‹∂ ’ª◊apple√ Á∂ apple≈‹ Ú∂Ò∂ Á∂÷Δ¬∂ ª ‘≈Ò≈ ¿πÁØ∫ ÚΔ ’ÓØÏ∂Ù «¬‘Ø

«‹‘∂ ‘Δ √ÈÕ Ú؇ª Á≈ Ï≈¬Δ’≈‡ Â∂ ÍπÒ√ Â∂ ‘ÓÒ∂ ÏÁ√»apple ¿πÁØ∫ ÚΔ ‘πøÁ∂ ‘Δ

apple«‘øÁ∂ √ÈÕ ‘π‰ ¿πÈ∑ª ÁΔ Â≈’ ’πμfi «˜¡≈Á≈ ‘Ø ◊¬Δ Ò◊ÁΔ ˛Õ ¿πÁØ∫ ÚΔ

«¥’∂‡ Á∂ ÓÀ⁄ Â∂ Í≈«’√Â≈È ÁΔ «‹æ Â∂ ’ÙÓΔappleΔ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ÚμÒØ∫ ÷πÙΔ

ÓÈ≈¬Δ ‹ªÁΔ √Δ, ¡æ‹ ÚΔ Í≈«’√Â≈È ˘ Ì≈apple «Ú⁄ ÷ØÒ‰ Á≈ ÓΩ’≈ ª È‘ƒ

«ÓÒ «apple‘≈, Íapple ÿapple∂¨ ÓÀ⁄ª «Ú⁄ Í≈«’√Â≈È Á∂ ’ΩÓΔ ◊Δ ڋ≈¬∂ ‹≈ apple‘∂

‘ÈÕ ◊μÒ ¡√Ò «Ú⁄ «¬‘ «’ «¬‘ Óπ√«ÒÓ ¡æÂÚ≈Á √≈ÚÈ ‘apple∂ Ȫ Ì≈ÁØ∫

√πæ’∂ Úª◊ Ò◊≈Â≈apple ‹≈appleΔ ˛, «¬√ «Ú⁄ «’√∂ apple≈‹ÈΔÂ’ ÁÒ ÁΔ ’جΔ

«‘Ó≈«¬Â Ȫ ˛ Â∂ Ȫ ‘؉ ÁΔ ¡≈√ ˛Õ Íapple ¡≈Ó Óπ√ÒÓ≈È Ì≈Ú∂∫ Ȫ √Ø⁄∂,

Íapple ¡≈Ó ÒØ’ «¬‘ √Ø⁄Á∂ ‘È «’ ‹∂ «√appleÎ ËappleÓ Á∂ Ȫ Â∂ ÓπÒ’ Ï‰È Ò◊

‹≈‰, Â∂ √≈apple∂ «ÚÙÚ Á≈ ‘apple Á∂Ù ÍÂ≈ È‘ƒ «’ø«È¡ª Ì≈◊ª «Ú⁄ Úø«‚¡≈

‹≈Ú∂ , «¬√ Á≈ «’¡≈√ È‘ƒ Ò≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈Õ «¬æÊØ∫ Â’ «’ ‘apple ËappleÓ Á∂

«Ú⁄ ‘Δ «’øÈ∂ Âapple∑ª Á∂ «Îapple’∂ ‘È , ¿π√ Á∂ ¡≈Ë≈apple Â∂ ‘Δ ¡æ◊∂ «ÂøÈ∂ Á∂٠ω

‹≈‰◊∂ , «¬‘ ÚΔ √Ø⁄‰ ÂØ∫ Íapple∂ ˛Õ «‹Ú∂∫ «‘øÁ»¡ª «Ú⁄ ‘Δ ¡È∂’ª «Îapple’∂ ‘ÈÕ

’Ø¬Δ ‹ÀÈΔ ˛, ’Ø¬Δ ÏØËΔ, ’Ø¬Δ ‚∂apple∂ Í»‹Á≈ ˛, Â∂ ’Ø¬Δ √È≈ÂÈΔÕ √È≈ÂÈΔ

ËappleÓ «Ú⁄ ÚΔ ¡æ◊Ø∫ ’¬Δ Úø‚Δ¡ª ‘ÈÕ «¬√∂ Âapple∑ª «¥Ù⁄Δ¡È ÒØ’ ÚΔ ÈÚƒ∫

Íπapple≈‰Δ Ï≈¬ΔÏÒ Á∂ ¡Ë≈apple Â∂ ’¬Δ Âapple∑ª ÁΔ «Ú¡≈«÷¡≈ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ ÷πÁ

Óπ√ÒÓ Ì≈¬Δ⁄≈apple≈ ÙΔ¡≈ , √πøÈΔ , Ú‘≈ÏΔ ¡≈«Á ’¬Δ «Îapple«’¡ª «Ú⁄ Úø«‚¡≈

«Í¡≈ ˛Õ ¡≈¬Δ ¡À√ ¡≈¬Δ Á∂ Ùπapple»¡≈ÂΔ «ÁȪ «Ú⁄ Óπ√«ÒÓ «Îapple«’¡ª È∂

¡≈Í√ «Ú⁄ «¬æ’ Á»‹∂ ÁΔ ’ÂÒØ◊≈apple Â∂ «¬æ˜Âª ÁΔ ÷∂‘÷apple≈ÏΔ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ

ÓÂÒÏ «¬‘ «’ «¬‘ ¡Ë≈apple «√appleÎ Óπ√«ÒÓ ËappleÓ Á∂ Óøȉ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª Á≈ «¬æ’

Á∂Ù ‘ØÚ∂, «‹√ ¡Ë≈apple Â∂ √≈‚∂ ‘πæappleΔ¡Â Á∂ Ìapple≈, Ì≈apple È≈Ò ËØ÷≈ ’apple apple‘∂ ‘È,

¿π‘ ’Ø¬Δ √ÁΔÚΔ √μ⁄≈¬Δ È‘ƒ ˛Õ ‹∂ «√appleÎ Óπ√«ÒÓ ËappleÓ Â∂ ‘Δ «¬È∑ª ˘ √øÂØ÷

‘Ø ‹≈Ú∂ ª «Îapple Â≈«ÒÏ≈È ÒØ’ ¡Î◊≈«È√Â≈È Â∂ ‘ÓÒ∂ «’ ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ

¡√Ò «Ú⁄ «¬‘ «√appleÎ ¡≈Í‰Δ √appleÁ≈appleΔ ’≈«¬Ó ’appleÈ, ËappleÓ Á∂ È≈Ó Â∂ ÒØ’ª

˘ Úapple◊Ò≈¿π‰ ÁΔ ‘Δ √≈«‹Ù Ò◊ÁΔ ˛, «’«’ √ΔappleΔ¡≈ , √≈¿»ÁΔ ¡appleÏ ,

¬Δapple≈’ ¡≈«Á «Ú⁄ Óπ√«ÒÓ √πøÈΔ ÒØ’ª ÁΔ √appleÁ≈appleΔ ˛, Íapple √øÿappleÙ ¿πμÊ∂ ÚΔ

‹≈appleΔ ‘À, √πøÈΔ Ë«Û¡ª «Ú⁄’≈appleÕ ¬Δapple≈È Á∂ «÷Ò≈Î EE √πøÈΔ ÓπÒ’ª Á∂

È∂Â≈Úª ˘ «¬’μ·∂ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛, ¿π‘ «¬√ ’apple’∂ «’ ¿πæÊ∂ ÙΔ¡≈ Óπ√ÒÓ≈È

ÒØ’ª ÁΔ √appleÁ≈appleΔ ˛Õ ‹∂ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ √πøÈΔ ÒØ’ ‘apple ʪ Â∂ ÙΔ¡≈ Óπ√«ÒÓª

Á≈ apple≈‹ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘È, ª «Îapple ‹ÒÁΔ ‘Δ ¿π‘ ¡≈Í ÚΔ √≈¿»ÁΔ ¡appleÏ ÁΔ «¬æ’

Ï√ÂΔ ‘Δ Ï‰ ‹≈Ú∂◊≈, «’«’ Í≈«’√Â≈È ¡æ‹ ÚΔ ¿π√∂ ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ‘Δ

«‹Á≈ Ï«⁄¡≈ ˛Õ ‹∂ Óπ√«ÒÓ ËappleÓ Á∂ Ȫ Â∂ Í≈«’√Â≈È «¬μ’ ‘؉ Á≈ È≈

ÚΔ ’apple∂ ª ¿π‘ ÚΔ ¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Δ fi»·≈ «√æË ‘Ø ‹ªÁ≈ ˛, «’«’ Ϫ◊Ò≈

Á∂Ù ¿π√ ÂØ∫ Úæ÷ Ȫ ‘πøÁ≈, ‹∂ «√appleÎ Óπ√«ÒÓ ÒØ’ «¬’μ·∂ apple«‘‰≈ ⁄≈‘πøÁ∂Õ «¬√

Ò¬Δ √≈‚∂ Ó≈‰ÔØ◊ Ìapple≈ ‘πμappleΔ¡Â Á∂ È∂Â≈Úª ˘ ÊØÛ≈ «Ú⁄≈apple ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

˛, «’ ËappleÓ Á∂ È≈Ó Â∂ Úø‚Δ¡ª ¡’√apple √≈‚∂ «ÚÙÚ≈√ ˘ ÂØÛÈ Ú≈ÒΔ¡ª ‘Δ

«√μË ‘πøÁΔ¡ª ‘ÈÕ ‘π‰ ª ÏÛ∂ Ó≈‰ È≈Ò Í≈«’√Â≈È Á∂ È≈Ò ‹≈‰ ÁΔ ◊μÒ

’appleÁ∂ ‘Ø, Íapple ‹∂ Í≈«’√Â≈È ‹≈’∂ ÒØ’ª ÁΔ ‘≈Ò Ú∂÷Ø◊∂ ª √≈apple≈ Ó≈‹apple≈

√Ófi «Ú⁄ ¡≈ ‹≈Ú∂◊≈, «’ √≈‚∂ Á∂Ù «Ú⁄ Óπ√ÒÓ≈È ÒØ’ Í≈«’√Â≈È È≈ÒØ∫

«’Â∂ ‘Δ ÚμË √π÷Δ ‘È Â∂ Âappleμ’Δ ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ Í≈«’√Â≈È ¡‹ ÚΔ ¡≈Ó

¡≈ÁÓΔ ’æ⁄∂ ÿappleª ˘ ‘Δ √π¡≈apple apple‘∂ ‘È, ‹ÁØ∫ «’ Ì≈apple «Ú⁄ Ï‘π«◊‰ÂΔ ÒØ’

Íæ’∂ Ó’≈Ȫ Á∂ Ó≈Ò’ ‘È Â∂ Í≈«’√Â≈È È≈ÒØ∫ «’Â∂ «˜¡≈Á≈ Âappleæ’ΔÔ≈ÎÂ≈

‘ÈÕ «¬√ Ò¬Δ «√appleÎ ’πæfi ÍÀ«√¡ª Á∂ ’≈apple‰ ¡≈͉∂ Á∂Ù È≈Ò ◊æÁ≈appleΔ ·Δ’

È‘ƒÕ ‹∂ «√appleÎ ËappleÓ Á∂ Ȫ¡ Â∂ Á∂٠ωÁ∂ ª ¡appleÏ Á∂Ù «√appleÎ «¬μ’ Á∂Ù ‘Δ

‘πøÁ∂, ‹Ø «’ È‘ƒ ˛ Â∂ ‘Ø ÚΔ È‘ƒ √’Á≈ Õ «¬√ Ò¬Δ ËappleÓ Á∂ È≈Ó Â∂

Í≈«’√Â≈È Á≈ apple≈◊ «’√∂ ÚΔ Âappleª ·Δ’ È‘ƒ Õ

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ÂØ∫ «’‘ÛΔ¡≈∫-«’‘ÛΔ¡≈∫ ˆÒÂΔ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫?

’∂

‹appleΔÚ≈Ò ÚμÒØ∫ «ÁμÒΔ «Ú⁄ ’ΔÂ∂ ◊¬∂

’∞fi ⁄ß◊∂ ’ßÓ≈∫ 鱧 Á∂÷ ’∂ ’∞fi Á∂apple Ò¬Δ

ÓÀ∫ ÚΔ ’∂‹appleΔÚ≈Ò È±ß Í√ßÁ ’appleÈ Òμ◊

«Í¡≈ √≈∫ Íapple «¬‘ Ó∂apple≈ Ú«‘Ó ‘Δ

«È’«Ò¡≈Õ «’¿∞∫«’ √μÂ≈ Á≈ ÈÙ≈ Ï‘∞ √ÓfiÁ≈apple

ÒØ’≈∫ 鱧 ÚΔ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ÒΔ‘≈∫ ÂØ∫ Ò≈‘ «ÁßÁ≈ ‘ÀÕ

«ÁμÒΔ ÁΔ ¡√À∫ÏÒΔ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ ¡≈Í Í≈apple‡Δ È∂ G@

«Ú⁄Ø∫ FG √Δ‡≈∫ «‹μ ’∂ «Ó√≈Ò ’≈«¬Ó ’ΔÂΔ ¡Â∂

«¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ B@AD ÁΔ¡≈∫ ¡≈Ó ⁄؉≈∫ «Ú⁄

¡≈Í Í≈apple‡Δ Á∂ ⁄≈apple ÓÀ∫Ïapple≈∫ È∂ Íß‹≈Ï ÷∂Âapple ÂØ∫

Ï‘∞ÂΔ «Ó‘È ’ΔÂ∂ «ÏÈ≈∫ ÒØ’√Ì≈ ÁΔ¡≈∫ ⁄≈apple

√Δ‡≈∫ «‹μÂ Ò¬Δ¡≈∫ √È ¡Â∂ Ï≈’Δ √Δ‡≈∫ ”Â∂ ÚΔ

⁄ß◊Δ¡≈∫ Ú؇≈∫ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ¡≈∫ √ÈÕ Íß‹≈Ï «Ú⁄

Ï◊Àapple «Ó‘È Á∂ «‹μ ‘≈√Ò ‘؉≈ ‘Δ ¡μ‹ ÁΔ

Á∞appleÁÙ≈ Á≈ ’≈appleÈ √Ó«fi¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ

«ÁμÒΔ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ «‹μ ‘≈√Ò ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á

¡≈Í Í≈apple‡Δ Á∂ «√apple ”Â∂ «‹μ Á≈ αapple ⁄Û∑ «◊¡≈

√ΔÕ Î±apple ’apple’∂ «’√∂ ÚΔ ÌÒ∂ «¬È√≈È ÁΔ Ó≈È«√’

ÁÙ≈ «Ú◊Û ‹≈∫ÁΔ ‘ÀÕ

«˜’appleÔØ◊ ◊μÒ «¬‘ ‘À «’ Íß‹≈Ï ¡Â∂ «ÁμÒΔ Á∂

ÒØ’≈∫ ÁΔ √Ø⁄ «Ú⁄ Ï‘∞ ¯apple’ Á∂÷‰ 鱧 «ÓÒÁ≈ ‘À

«’¿∞∫«’ «ÁμÒΔ «Ú⁄ ‘apple √≈Ò Íß‹ ÂØ∫ √μ Òμ÷ ÒØ’

Á±‹∂ apple≈‹≈∫ ÂØ∫ ¡≈ ’∂ Íμ’∂ ÂΩapple ”Â∂ ¿∞Ê∂ Úμ√ ‹≈∫Á∂

‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ √≈«apple¡≈∫ ÁΔ √Ø⁄ ¡≈͉∂ apple≈‹ ¡È∞√≈apple

Úμ÷-Úμ÷ ‘∞ßÁΔ ‘À

¿∞ÓΔÁÚ≈apple È≈Ò ¿∞È∑≈∫

Á≈ ’Ø¬Δ ı≈√ apple≈ÏÂ≈ ÚΔ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈Õ

‹ØÛÈ Ò¬Δ «Í¤Ò≈ ¡ø’ Á∂÷Ø

˜◊≈apple Ì≈Ú∂∫ √apple’≈appleΔ

‘ØÚ∂ ‹≈∫ «Èμ‹Δ

appleπ

¡Á≈«apple¡≈∫ Á≈ ‘ØÚ∂,

√ß◊«·Â ÷∂Âapple Á≈ ‘ØÚ∂

‹≈∫ √ÚÀ-apple∞˜◊≈apple ‘ØÚ∂, «¬√ Á≈

‘؉≈ «‹Ê∂ «Èμ‹Δ ÂΩapple “Â∂ ˜apple±appleΔ

‘À, ¿∞Ê∂ √Ó≈«‹’ ÂΩapple “Â∂ ÚΔ

˜apple±appleΔ ‘À AIGG «Ú⁄ Á∂Ù Á≈

’Ø¬Δ E ’appleØÛ «Ú¡’ÂΔ

Ï∂apple∞˜◊≈apple √Δ, ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ ÁΔ

√apple’≈apple Ï‰È “Â∂ apple∞˜◊≈apple ȱß

¬∂ÈΔ «˜¡≈Á≈ Ó‘μÂÂ≈ «ÁμÂΔ

◊¬Δ «’ E √≈Ò≈ ÔØ‹È≈ Á∂ È≈Ò

«¬’ apple∞˜◊≈apple ÔØ‹È≈ ÚΔ Ï‰≈¬Δ

◊¬Δ, «‹√ «Ú⁄ ‘apple √≈Ò «¬’

’appleØÛ ÈÚ∂∫ apple∞˜◊≈apple ÓΩ’∂ ÍÀÁ≈

’appleÈ ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

√Δ Íapple «√appleÎ „≈¬Δ √≈Ò≈∫ Ï≈¡Á

‘Δ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ ÁΔ √apple’≈apple

ıÂÓ ‘Ø ◊¬Δ ¡Â∂ AIH@ «Ú⁄

’∂∫Áapple «Ú⁄ ’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ ÁΔ

√apple’≈apple ω ◊¬Δ Íapple ¿∞√

√apple’≈apple È∂ ÚΔ apple∞˜◊≈apple 鱧 √Ì ÂØ∫

¿∞μ⁄Δ Âapple‹Δ‘ «ÁμÂΔ Ì≈Ú∂∫

apple∞˜◊≈apple ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ò¬Δ ‹ÈÂ≈

Í≈apple‡Δ Úapple◊Δ ÔØ‹È≈ Â≈∫ È≈

⁄appleÈ‹Δ «√øÿ ⁄øÈΔ

‹Á «’ Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ √Ø⁄ ¡Òμ◊ ‘À ¿∞‘ ¿∞√

ÒΔ‚apple ‹≈∫ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple 鱧 Ú؇ Í≈¿∞∫Á∂ ‘È, «‹√ ȱß

¿∞‘ «√μË∂ ÂΩapple ”Â∂ ‹≈∫ «’√∂ ’ßÓ ’apple’∂ ‹≈‰Á∂ ‘؉

«¬μÊ∂ «√apple’μ„ ÒΔ‚apple 鱧 ‘Δ Âapple‹Δ‘ «ÁμÂΔ ‹≈∫ÁΔ

‘ÀÕ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ¡’√apple apple≈‹ ’appleÁΔ Í≈apple‡Δ ‹≈∫ apple≈‹

’apple ⁄∞μ’Δ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ «÷Ò≈¯ Ú؇≈∫

Ì∞◊ÂÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ¡«‹‘Δ

Í≈apple‡Δ ‘À, «‹√ 鱧 ÒØ’≈∫ È∂ «¬’ ¡Òμ◊ Âapple∑≈∫ ÁΔ

Í≈apple‡Δ Ú‹Ø∫ Ú∂«÷¡≈ √ΔÕ ’∂‹appleΔÚ≈Ò È∂ ÒØ’≈∫ È≈Ò

Òß⁄-«‚Èapple ’apple’∂ ¡Â∂ ÒØ’≈∫ ÂØ∫ E@@@-A@,@@@

apple∞ͬ∂ ÒÀ ’∂ ¿∞√ ÍÀ√∂ È≈Ò ⁄؉≈∫ ÒÛ ’∂ «‹μ ‘≈√Ò

’ΔÂΔ √ΔÕ ÒØ’≈∫ ÚμÒØ∫ ’∂‹appleΔÚ≈Ò È±ß «¬’ ¡Òμ◊

Âapple∑≈∫ Á≈ apple≈‹È∂Â≈ √Ó«fi¡≈ ‹≈∫Á≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ ȱß

¿∞√ «Ú⁄ ı≈√ ÒΔ‚apple«ÙÍ Á∂ ◊∞‰ Șapple ¡≈¿∞∫Á∂ √È

Íapple Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Ï‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á ’∂‹appleΔÚ≈Ò Á∂

¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂ ˆÒ ÒØ’≈∫ ÁΔ ÌappleÓ≈apple ‘Ø ◊¬Δ ¡Â∂

ω≈¬Δ Íapple √apple’≈apple ÚμÒØ∫ √ÚÀapple∞˜◊≈apple

ÚË≈¿∞‰ Ò¬Δ

Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ √’ΔÓ≈∫

Ò≈◊± ’ΔÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫,

«‹È∑≈∫ ¡ËΔÈ Úμ÷-Úμ÷

apple∞˜◊≈apple Ò¬Δ ’apple˜≈, «√÷Ò≈¬Δ

¡Â∂ √Ï«√‚Δ ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ ’ΔÂΔ

◊¬Δ Ì≈Ú∂∫ «’ √ÚÀ-apple∞˜◊≈apple

ÁΔ¡≈∫ √’ΔÓ≈∫ ¡ËΔÈ Úμ‚Δ

Ó≈Âapple≈ «Ú⁄ apple∞˜◊≈apple ÚΔ ÍÀÁ≈

’ΔÂ≈ «◊¡≈ Íapple «¬√ È≈Ò Ï‘∞Â

√≈apple≈ ÍÀ√≈ Θ±Ò ÚΔ Úapple«Â¡≈

«◊¡≈, «‹√ È≈Ò Óß◊ Â≈∫ ÚËΔ

Íapple ¿∞ÂÍ≈ÁÈ ¿∞√ Ó≈Âapple≈ «Ú⁄

¿∞È∑≈∫ È∂ Á±‹Δ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Ú≈∫◊ ¡≈͉∂-¡≈Í È±ß

⁄Ó’≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡Â∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Ï‰È Ò¬Δ

’appleØÛ≈∫ apple∞ͬ∂ ÷˜≈È∂ «Ú⁄Ø∫ ÷apple⁄ ’appleÈ∂ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ∂

¡Â∂ ¡≈͉∂ «ÚË≈«¬’≈∫, ÓßÂappleΔ¡≈∫ Â∂ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ Á∂

ˆÒ ’≈appleÈ≈«Ó¡≈∫ Á∂ ⁄Ò«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «¬√ Á≈

÷≈«Ó¡≈˜≈ Ì∞◊‰≈ «Í¡≈, «’¿∞∫«’ ÒØ’≈∫ È∂ ¿∞È∑≈∫

鱧 Úμ÷apple≈ ÒΔ‚apple √Ófi ’∂ Ú؇≈∫ Í≈¬Δ¡≈∫ √È Õ

«¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ ¡≈Í Í≈apple‡Δ Á∂ ÁØ ¿∞μÿ∂ ÒΔ‚apple

ÔØ◊∂∫Áapple Ô≈ÁÚ ¡Â∂ ÍzÙ≈∫ ̱ÙÈ Í≈apple‡Δ ÂØ∫

«ÌzÙ‡≈⁄≈apple ‹≈∫ ˆÒ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ 鱧 «‡’‡≈∫ Á∂‰

Á∂ √Ú≈Ò ¿∞·≈¿∞‰ ”Â∂ ’μ„

«ÁμÂ∂ ◊¬∂ √ÈÕ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Íß‹≈Ï Á∂ ÁØ “¡≈Í” Á∂ √ß√Á

ÓÀ∫Ïapple ÚΔ Í≈apple‡Δ ÂØ∫ Ïappleı≈√Â

’apple «ÁμÂ∂ ◊¬∂ √È, «‹È∑≈∫ È∂

Ï≈¡Á «Ú⁄ Í≈apple‡Δ Á∂ «÷Ò≈¯

ÍzØÍØ◊ß‚≈ ’apple’∂ Ï‘∞ È∞’√≈È

Í‘∞ß⁄≈«¬¡≈Õ «¬‘ ⁄≈apple Ïß«Á¡≈∫

Á∂ Í≈apple‡Δ ”⁄Ø∫ ¡Òμ◊ ‘؉ Ó◊appleØ∫ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ÁΔ

apple≈‹ÈΔÂΔ «Ú⁄ ω≈¬Δ √≈ı, ÿ‡‰Δ Ù∞apple± ‘Ø ◊¬Δ

√ΔÕ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ÒΔ‘≈∫ ÂØ∫ Òμʉ≈ Ù∞apple± ‘Ø ◊¬∂

√ÈÕ «¬√ Á≈ ÚΔ Í≈apple‡Δ È±ß Ï‘∞ È∞’√≈È

‘Ø«¬¡≈Õ ‘≈Ò ‘Δ «Ú⁄ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ‘Ø¬Δ¡≈∫

¡√À∫ÏÒΔ ⁄؉≈∫ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ È∂

ÍÂÚßÂ∂ ÒΔ‚apple «‹Ú∂∫ «’ ÈÚ‹Ø «√ßÿ «√μ˱,

ÓÈÍzΔ «√ßÿ Ï≈ÁÒ ¡Â∂ ‹◊ÓΔ «√ßÿ Ïapple≈Û È±ß

Í≈apple‡Δ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ È‘Δ∫ √Δ ‘؉ «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ

«¬È∑≈∫ ÁΔ Ï‘∞ È∂Û∂ Âμ’ Í≈apple‡Δ «Úμ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉

Ï≈apple∂ ◊μÒ ⁄ÒÁΔ apple‘Δ √Δ Íapple √ß‹∂ «√ßÿ ¡Â∂ Á∞apple◊∂Ù

Í≈·’ È∂ ¡≈Í‰Δ ⁄ΩËapple ’≈«¬Ó appleμ÷«Á¡≈∫ «¬È∑≈∫

¿∞μÿ∂ È∂Â≈Ú≈∫ 鱧 Í≈apple‡Δ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ È‘Δ∫ ‘؉

«ÁμÂ≈ ‘Øapple ÚΔ ’¬Δ «√apple’μ„Ú∂ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

Í≥‹≈Ï √apple’≈apple Ò¬Δ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ ⁄∞‰ΩÂΔ ‘À apple∞˜◊≈apple ÍÀÁ≈ ’appleÈ≈

‚≈: √.√. ¤ΔÈ≈

È≈ Ú«Ë¡≈, «‹√ Á∂ «√μ‡∂ Ú‹Ø∫

Ó∞Áapple≈ √¯ΔÂΔ ÚËΔ ¡Â∂

’ΔÓÂ≈∫ «Ú⁄ Úμ‚≈ Ú≈Ë≈

‘Ø«¬¡≈Õ apple∞˜◊≈apple Íz≈ÍÂΔ

Ò◊≈Â≈apple Á∂Ù ÁΔ √Ì ÂØ∫

Úμ‚Δ √Óμ«√¡≈ Ï‰Δ ‘جΔ

‘À AII@ «Ú⁄ ¡≈apple«Ê’

√∞Ë≈apple≈∫ Á∂ √Ó∂∫ «‹‘ÛΔ¡≈∫ ÷∞μÒ∑≈∫

«ÁμÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫, «‹È∑≈∫ «Ú⁄

«Èμ‹Δ’appleÈ ¡Â∂ √ß√≈appleΔ’appleÈ È±ß

¿∞ÂÙ≈«‘ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Ì≈appleÂ

«Ú⁄ Úμ‚Δ Ó≈Âapple≈ «Ú⁄

¿∞ÂÍ≈ÁÈ Â≈∫ Ú«Ë¡≈ Íapple

apple∞˜◊≈apple «Ú⁄ ¿∞√ Áapple È≈Ò

Ú≈Ë≈ È≈ ‘Ø«¬¡≈, «‹√ Áapple È≈Ò

¿∞ÂÍ≈ÁÈ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

√Ó-«Ú⁄≈apple

’∞Ò̱ى ‹≈ËÚ Ò¬Δ apple≈‘Â

‹È∂Ú≈ √«Ê ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ «È¡≈∫«¬’ ¡Á≈ÒÂ

(¡≈¬Δ√Δ‹∂) È∂ Í≈«’√Â≈ÈΔ ¯Ω‹Δ ¡Á≈ÒÂ

ÚμÒØ∫ Ì≈appleÂΔ È≈◊«apple’ ’∞Ò̱ى √∞ËΔapple ‹≈ËÚ

鱧 «ÁμÂΔ ◊¬Δ ÓΩ ÁΔ √˜≈ Ó∞¡μÂÒ ’apple’∂

Ì≈apple √apple’≈apple Ò¬Δ √¯≈appleÂΔ «‹μ √ßÌÚ

ω≈¬Δ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ ÚΔappleÚ≈apple Á∂ ¯À√Ò∂ apple≈‘Δ∫

√ÍÙ‡ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À «’ ‹≈ËÚ Ú≈Ò≈ Ó≈ÓÒ≈

ÚΔ¬∂È≈ ’ÈÚÀÈÙÈ Á∂ Á≈«¬apple∂ «Úμ⁄ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À

¡Â∂ «¬√ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ¡Á≈Ò «¬√ ȱß

«Ú⁄≈appleÈ Â∂ «Èapple‰≈ Á∂‰ ÁΔ Í±appleΔ ‘μ’Á≈apple ‘ÀÕ

«¬√ ¯À√Ò∂ apple≈‘Δ∫ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ¡Á≈Ò Á∂

¡«Ë’≈apple ÷∂Âapple Ï≈apple∂ Í≈«’√Â≈ÈΔ Íμ÷ appleμÁ ‘Ø

«◊¡≈ ‘À ¡Â∂ ‘∞‰ √∞‰Ú≈¬Δ «¬√ Ó∞μÁ∂ ”Â∂

‘ØÚ∂◊Δ «’ ‹≈ËÚ È±ß ¯Ω‹Δ ¡Á≈Ò ÚμÒØ∫ «ÁμÂΔ

◊¬Δ √˜≈-¬∂-ÓΩ ‹≈«¬˜ ‘À ‹≈∫ È‘Δ∫Õ «¬√ Á≈

¯À√Ò≈ ¡◊√ ӑΔÈ∂ «Úμ⁄ ‘ØÚ∂◊≈ ¡Â∂

Í≈«’√Â≈È È±ß «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¿∞ÁØ∫ Â’

‹≈ËÚ È±ß ¯≈∫√Δ È≈ Á∂‰≈ Ô’ΔÈΔ Ï‰≈«¬¡≈

‹≈Ú∂ Ì≈Ú∂∫ «’√∂ ÚΔ Á∂Ù È±ß ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ¡Á≈ÒÂ

Á≈ ¯À√Ò≈ Óßȉ Á≈ Í≈ÏßÁ È‘Δ∫ ω≈«¬¡≈ ‹≈

√’Á≈, «Îapple ÚΔ «¬È√≈ÈΔ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ È≈Ò ‹∞Û∂

¡«‹‘∂ «’√∂ ÚΔ ¯À√Ò∂ Á≈ «¬ıÒ≈’Δ Ú˜È ‘Δ

¬∂È≈ «˜¡≈Á≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ «¬√ ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈

¡≈√≈È È‘Δ∫ ‘∞ßÁΔÕ ¡≈ÒÓΔ ¡Á≈Ò «Úμ⁄

Ì≈appleÂΔ “«‹μ” ¿∞μÂ∂ ͇≈’∂ ⁄Ò≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È,

Íapple «¬√ «’√Ó ÁΔ¡≈∫ ı∞ÙΔ¡≈∫ Ú≈‹Ï È‘Δ∫

‹≈ÍÁΔ¡≈∫Õ «¬‘ Ô’ΔÈÁ‘≈ÈΔ «ÏÒ’∞Ò È‘Δ∫

’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ «’ ‹≈ËÚ ¯≈∫√Δ Á∂ ÎßÁ∂ ÂØ∫

«ÏÒ’∞Ò Ï⁄ ‹≈¬∂◊≈ ‹∂ ¿∞‘ Ï⁄ ÚΔ ‹≈∫Á≈ ‘À

Â≈∫ ¿∞√ÁΔ Í±appleΔ «˜ßÁ◊Δ Í≈«’√Â≈ÈΔ ‹∂Ò∑≈∫

«Úμ⁄ ◊∞˜appleÈ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ appleμÁ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈

√’ÁΔÕ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ¡Á≈Ò «Úμ⁄ Ì≈appleÂΔ

¡ÍΔÒ, Áapple¡√Ò «¬‘ Ô’ΔÈΔ Ï‰≈¿∞‰ Â’

√ΔÓ ‘À «’ ‹≈ËÚ È±ß ÚΔ¬∂È≈ ’ÈÚÀÈÙÈ Á∂

«‘ √≈apple∂ «È¡≈∫«¬’ ‘μ’ ˜apple±apple «ÓÒ‰

¡«‹‘Δ ¡ÍΔÒ «‹μ‰ ÁΔ √±apple «Úμ⁄ ÚΔ

‹≈ËÚ È±ß Ï⁄≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ Ì≈appleÂ È±ß «’√∂ È≈

«’√∂ apple±Í «Úμ⁄ «√μËΔ-¡«√μËΔ ’±‡ÈΔÂ’ Í‘∞ß⁄

Á≈ √‘≈apple≈ ÒÀ‰≈ ‘Δ ÍÚ∂◊≈ ‹≈ÍÁ≈ ‘À «’ «¬μ’

¿∞μÿ∂ √È¡Â’≈apple Á∂ ˜appleΔ¬∂ ÈÚ≈˜ ÙappleΔ¯ È≈Ò

√ΩÁ∂Ï≈˜Δ ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÓØÁΔ È∂

’ΔÂΔ ÚΔ √Δ «¬√ ’Ø«ÙÙ È±ß Í≈«’√Â≈ÈΔ ¯Ω‹

È∂ ÁØ Ì≈appleÂΔ ¯Ω‹Δ¡≈∫ Á∂ «√apple ’ÒÓ ’apple ’∂ ¡Â∂

’߇appleØÒ apple∂÷≈ ”Â∂ ◊ØÒ≈Ï≈appleΔ ’¬Δ Áapple‹∂ ÚË≈ ’∂

È≈’≈Ó Ï‰≈ «ÁμÂ≈Õ È«appleßÁapple ÓØÁΔ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ

’±‡ÈΔÂΔ Á∂ ¬∂È∂ ’∞ ‹≈‰’≈apple ‘Ø ‘Δ ◊¬∂ ‘È «’

Í≈«’√Â≈ÈΔ ¯Ω‹ ÁΔ Ú«‘ÙΔ¡≈È≈ Â∂ ÌÛ’≈¿±

’≈appleÚ≈¬Δ Á∂ «ıÒ≈¯ ¿∞È∑≈∫ È∂ ˙È≈ ‹≈«apple‘≈È≈

ÍzÂΔ’appleÓ È‘Δ∫ Íz◊‡≈«¬¡≈ «‹√ Ò¬Δ ¿∞‘

‹≈‰∂ ‹≈∫Á∂ ‘È ‘∞‰ ‹≈ËÚ È±ß apple≈‘ «ÓÒ‰

“Â∂ ÚΔ ÓØÁΔ √apple’≈apple ÁΔ ¡«Ë’≈appleÂ

ÍzÂΔ«’«apple¡≈ √ß‹ÓΔ ‘À «ÚÁ∂Ù ÓßÂappleΔ √∞ÙÓ≈

√Úapple≈‹ È∂ ‹≈ËÚ Á∂ Í«appleÚ≈apple Á∂ È≈Ò È≈Ò

√Ó∞μ⁄∂ Á∂Ù È±ß apple≈‘ ӫ‘√±√ ‘؉ ÁΔ ◊μÒ

’apple«Á¡≈∫ «¬‘ ÚΔ √ß’∂ «ÁμÂ≈ ‘À «’ ‹≈ËÚ È±ß

√∞appleμ«÷¡Â ÚÂÈ ÍappleÂ≈¿∞‰ Ò¬Δ ‹Ø ‹Ø ’∞fi

√ßÌÚ ‘Ø«¬¡≈, ¿∞‘ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ‹≈ËÚ ’∂√

È∂ Áapple√≈«¬¡≈ ‘À «’ Ì≈appleÂ, ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ Óß⁄≈∫ ȱß

¡≈͉∂ «‘μÂ≈∫ Ò¬Δ Úapple‰ Á∂ √ÓappleμÊ ‘À ÏÙappleÂ∂

¡≈͉∂ ’ÁÓ≈∫ Ï≈apple∂ apple≈˜Á≈appleΔ Â∂ ı≈ÓØÙΔ Ï‰≈¬Δ

appleμ÷∂ ¡Â∂ ͱappleΔ «Â¡≈appleΔ È≈Ò ¡«‹‘∂ Óß⁄≈∫ “Â∂

‹≈Ú∂ ¡«‹‘Δ apple≈˜Á≈appleΔ Â∂ ı≈ÓØÙΔ ‘Δ ‹≈ËÚ

Ó≈ÓÒ∂ 鱧 √∞÷≈Ú≈∫ ÓØÛ Á∂‰ Ú≈√Â∂ ¡«√μËΔ

’±‡ÈΔÂΔ Á≈ Ó∞μ÷ ¡ß◊ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À √μÂ

Á‘≈«’¡≈∫ Á∂ ‰≈¡ Â∂ ÂÒıΔ Á∂ Ï≈Ú‹±Á

ÁØÚ≈∫ Á∂Ù≈∫ Á∂ ¡ßÁapple ¡«‹‘Δ¡≈∫ ‘√ÂΔ¡≈∫ ÁΔ

’ÓΔ È‘Δ∫ «‹È∑≈∫ ÁΔ ‘’±ÓÂΔ ◊«Ò¡≈«apple¡≈∫

«Úμ⁄ Ó≈‰-√ÈÓ≈È È≈Ò √∞‰Ú≈¬Δ ‘∞ßÁΔ ‘À

¡«‹‘∂ ıÀapple÷≈‘≈∫ 鱧 √apple◊appleÓ Ï‰≈¿∞‰ ¡Â∂

«¬È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ √∂Ú≈Ú≈∫ Á≈ Ò≈Ì ÒÀ‰ Á≈ Ú∂Ò≈

¤∂ÂΔ ‘Δ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ‘ÀÕ

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


www.samajweekly.com

¿∞appleÁ± Á≈ È≈ÓÚapple Ù≈«¬apple √Δ ’ØÓÒ

(‹ØÛÈ Ò¬Δ «Í¤Ò≈ ¡ø’ Á∂∂÷Ø)

ÏÒapple≈‹ ’ØÓÒ AIEB «Úμ⁄ «ÁμÒΔ ¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂

¤∂ÂΔ ‘Δ ¿∞‘ «ÁμÒΔ √apple’≈apple ÁΔ «Ú«Á¡’ √ß√Ê≈

«Úμ⁄ √apple«Ú√ ’appleÈ Òμ◊ «◊¡≈Õ Ú’Â Á∂ ÏΔ‰

È≈Ò ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ ȘÓ≈∫ ¡ÁÏΔ apple√≈«Ò¡≈∫ «Úμ⁄

¤Í‰ Òμ◊ Í¬Δ¡≈∫ ¡Â∂ Ï≈¡Á «Úμ⁄ ’≈«Ú-

√ß◊z«‘ ÚΔ Íz’≈«Ù ‘Ø ◊¬∂Õ √≈«‘Â’ ‘Ò«’¡≈∫

«Úμ⁄ ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ apple⁄È≈Ú≈∫ ÁΔ ⁄apple⁄≈ ‘؉ Òμ◊ΔÕ

¿∞√ ÁΔ Ù≈«¬appleΔ «Úμ⁄ ÓÈ∞μ÷ ÁΔ¡≈∫ ¡≈Ë∞«È’

Íz«ÚappleÂΔ¡≈∫ Á≈ Ú∂appleÚ≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞√ Á≈ ¡ßÁ≈˜∂-

«Ï¡≈∫ «Èapple≈Ò≈ √ΔÕ Ì≈apple «Úμ⁄ ‘ØappleÈ≈∫ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈, ‚≈. ◊ØÍΔ ⁄ßÁ È≈appleß◊, ‹Ø ¿∞ÁØ∫ «ÁμÒΔ

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ «Úμ⁄ ¿∞appleÁ± «ÚÌ≈◊ Á∂ ÍzØÎÀ√apple-‘Àμ‚

√È, È∂ ÏÒapple≈‹ ’ØÓÒ ÁΔ¡≈∫ apple⁄È≈Ú≈∫ ÁΔ ¿∞⁄∂⁄∂

ÂΩapple ”Â∂ √apple≈‘‰≈ ’ΔÂΔÕ Í≈«’√Â≈È «Úμ⁄ ‚≈.

Ú˜Δapple ¡≈◊≈ È∂ ¿∞√ È±ß Ô±√¯ ˜¯apple ¡Â∂ ’Ô±Ó

Ó≈‰ √ÈÓ≈È

Ï‘∞ Í√ßÁ ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ √ΔÕ «¬√ È˜Ó Á∂

Ù∞apple± «Úμ⁄ ¡≈Í‰Δ Ó«‘Ï±Ï È±ß ’«‘ßÁ≈ ‘À:

«Ô‘ ¡√≈ÒΔÏ∂-«Ï¡≈∫

(◊μÒ ’appleÈ Á∂ „ß◊)

Ó∂appleΔ ‹≈∫!

«’¿∞∫ ’Δ¬∂ ¬Δ‹≈Á ±øÈ∂ ¡≈‹ Ó∂apple∂ Ú≈√Â∂

ı≈ÓØÙΔ ’∞¤ ’Ó È≈ ÊΔ

«ÚÙ∂Ù

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ ’appleΔÓÍ∞appleΔ È±ß Í≥‹≈Ï ÂØ∫ ’ΔÂ≈ ÒªÌ∂

‹ÒßËappleÕ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ ÁΔ √±Ï≈

ÒΔ‚apple«ÙÍ ”Â∂ ‚∂„ Á‘≈’∂ ÂØ∫ ’≈Ϙ

√≈Ï’≈ apple≈‹ √Ì≈ ÓÀ∫Ïapple ¡ÚÂ≈apple «√ßÿ

’appleΔÓÍ∞appleΔ È±ß Í≈apple‡Δ √∞ÍappleΔÓØ ’∞Ó≈appleΔ

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ Íß‹≈Ï ÁΔ «√¡≈√ ÂØ∫

Ò≈∫Ì∂ ’apple «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ ’appleΔÏ ‘¯Â≈

Í«‘Ò≈∫ Ò÷È¿± «Úμ⁄ ‘Ø¬Δ ÓΔ«‡ß◊

ÁΩapple≈È «¬‘ ◊μÒ ¿∞μÌapple ’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ

√Δ «’ √zΔ ’appleΔÓÍ∞appleΔ Á∂ Íß‹≈Ï ÍzË≈È

apple«‘ß«Á¡≈∫ Ï√Í≈ Á≈ ¡≈Ë≈apple Â∂˜Δ È≈Ò

√∞ß◊«Û¡≈ ‘À Â∂ Í≈apple‡Δ «Úμ⁄ ËÛ∂ÏßÁΔ

ÚËΔ ‘ÀÕ Í≈apple‡Δ √∞ÍappleΔÓØ ’∞Ó≈appleΔ

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È±ß Í«‘Ò≈∫ ÚΔ ¿∞È∑≈∫ «ıÒ≈¯

«Ù’≈«¬Â≈∫ «ÓÒÁΔ¡≈∫ apple‘Δ¡≈∫ √È Íapple

’Ø¬Δ ’≈appleÚ≈¬Δ È‘Δ∫ √Δ ‘Ø apple‘ΔÕ √zΔ

’appleΔÓÍ∞appleΔ È±ß Íß‹≈Ï ÁΔ «√¡≈√ ÂØ∫

Ò≈∫Ì∂ ’apple«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù

Á∂ ¿±È≈ «˜Ò∑∂ ÁΔ¡≈∫ Íß‹ «ÚË≈È √Ì≈

√Δ‡≈∫ ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ √Ω∫ÍΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ Ï√Í≈

«Úμ⁄ ¿∞È∑≈∫ Á≈ «ÚappleØËΔ ËÛ≈ «¬√ ◊μÒ ÂØ∫

÷∞Ù ‘ÀÕ Ï√Í≈ ÁΔ √±Ï≈ ÒΔ‚apple«ÙÍ ÁΔ

«¬μÊ∂ ‘Ø¬Δ ÓΔ«‡ß◊ ÁΩapple≈È ’appleΔÓÍ∞appleΔ ËÛ∂

Á∂ √ÓappleÊ’≈∫ 鱧 ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ◊Àapple‘≈˜appleΔ

appleÛ’ÁΔ apple‘Δ «ÚappleØËΔ ËÛ∂ Á≈ Óßȉ≈ ‘À

«’ ’Ø¬Δ √Ó≈∫ √Δ, ‹ÁØ∫ Ï√Í≈ ’ØÒ Íß‹≈Ï

Á≈ AF ¯Δ√ÁΔ Ú؇ «‘μ√≈ ‘∞ßÁ≈ √Δ ‹Ø ‘∞‰

ÿ‡ ’∂ «√apple¯ ‚∂„ ¯Δ√ÁΔ apple«‘ «◊¡≈ ‘À Õ

«¬√ «◊apple≈Ú‡ Ò¬Δ Íß‹≈Ï ÁΔ ÒΔ‚apple«ÙÍ

«˜ßÓ∂Ú≈apple ‘À Ï√Í≈ Á∂ Íß‹≈Ï Ó≈Ó«Ò¡≈∫

Á∂ «¬ß⁄≈apple‹ ‚≈. Ó∂ÿapple≈‹ «√ßÿ È∂

Áμ«√¡≈ «’ «¬‘ ¯À√Ò≈ Í≈apple‡Δ ÁΔ ’ΩÓΔ

ÍzË≈È ’∞Ó≈appleΔ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ Á≈ ‘ÀÕ

25/05/2017

5

Ì≈appleÂΔ ÈΩ‹Ú≈È È∂ ω≈«¬¡≈

Á∞ÈΔ¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ ¤Ø‡≈ ¿∞Í◊z«‘

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Í∞Ò≈Û «Ú«◊¡≈È Á∂ ÷∂Âapple

”⁄ Ì≈apple È∂ «¬’ ‘Øapple Íz≈ÍÂΔ ¡≈͉∂

È≈∫¡ Áapple‹

’appleÚ≈¿∞∫«Á¡≈

Á∞ÈΔ¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫

¤Ø‡≈ ¿∞Í◊z«‘

«Â¡≈apple ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

Â≈«ÓÒÈ≈‚± Á∂ ÍμÒ≈ÍμÂΔ Ù«‘apple Á∂

ABÚΔ∫ ‹Ó≈ Á∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ «appleÊÎ

Ù≈apple±’ (AH) ÚμÒØ∫ «Â¡≈apple ’ΔÂ≈ Á∞ÈΔ¡≈

Á≈ √Ì ÂØ∫ ¤Ø‡≈ ¡Â∂ ‘Ò’≈ ¿∞Í◊z«‘

¡ÓappleΔ’≈ ÁΔ Í∞Ò≈Û ¬∂‹ß√Δ È≈√≈ ÚμÒØ∫

BA ‹±È 鱧 Á≈«◊¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√

¿∞Í◊z«‘ Á≈ Ì≈apple ’∂ÚÒ @.A «’ÒØ◊z≈Ó

‘À Ù≈apple±’ È∂ «¬√ ¿∞Í◊z«‘ Á≈ È≈∫¡

√≈Ï’≈ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ¬∂. ÍΔ. ‹∂. ¡ÏÁ∞Ò

’Ò≈Ó Á∂ È≈∫¡ ”Â∂ “’Ò≈Ó√À쇔 appleμ«÷¡≈

‘À Ù≈apple±’ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬‘ ¿∞Í◊z«‘

Í∞Ò≈Û Á∂ √±÷Ó-◊∞appleÂ≈’appleÙÈ (Ó≈¬Δ’zØ

◊zÀ«Ú‡Δ) Ú≈Ò∂ Ú≈Â≈ÚappleÈ ”⁄ ’appleΔÏ AB

«Ó߇ Âμ’ √ß⁄≈«Ò ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√ ÁΩapple≈È

«¬‘ C-‚Δ «Ízß«‡ß‚ ’≈appleÏÈ Î≈¬ΔÏapple ÁΔ

ÍappleÎ≈appleÓÀ∫√ 鱧 ÍzÁapple«Ù ’apple∂◊≈Õ

Șapple ÂØ∫ ¡◊ÒΔ ÍΔÛ∑Δ Á≈ «√apple’μ„ Ù≈«¬apple

◊appleÁ≈«È¡≈Õ

¿∞appleÁ± ¡’≈ÁÓΔ, «ÁμÒΔ Á≈ ¿∞‘ ’¬Δ Á‘≈’∂

√Ò≈‘’≈apple ÓÀ∫Ïapple «apple‘≈, ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ ȘÓ≈∫

¡ß◊apple∂˜Δ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Øapple Ì≈Ù≈Ú≈∫ «Úμ⁄ ÚΔ

¡È∞Ú≈Á ‘Ø¬Δ¡≈Õ ’ØÓÒ È∂ ’¬Δ Í∞apple√’≈apple, «‹Ú∂∫

«’ “ÓΔapple ¡’≈ÁÓΔ, Ò÷È¿± ¡ÀÚ≈apple‚”, “«ÁμÒΔ

¿∞appleÁ± ¡’≈ÁÓΔ ¡ÀÚ≈apple‚”, “ˆ≈«ÒÏ ¡ÀÚ≈apple‚”,

“ÙØÃÓ‰Δ ¿∞appleÁ± √≈«‘Â’≈apple

¡ÀÚ≈apple‚” ¡Â∂ ÍÁÓ√zΔ

¡ÀÚ≈apple‚” Íz≈Í ’ΔÂ∂ “√≈«‘Â

¡’≈ÁÓΔ ¡ÀÚ≈apple‚” ¿∞√ ȱß

¿∞‘Á∂ ’≈«Ú-√ß◊z«‘ “Í«appleßÁØ∫ Ìapple≈ ¡≈√Ó≈È”

Ò¬Δ AIHE «Úμ⁄ «ÓÒ «◊¡≈ √ΔÕ ¿∞√

ÁΔ¡≈∫ ⁄؉ÚΔ¡≈∫ ȘÓ≈∫ Á≈ «¬’ Úμ‚≈

√ß◊z«‘, “ÒßÏΔ Ï≈«appleÙ”, B@@B «Úμ⁄ “√≈«‘Â

¡’≈ÁÓΔ”, ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ ÚμÒØ∫ Íz’≈«Ù ’ΔÂ≈

«◊¡≈ «‹√ Á≈ B@@G «Úμ⁄ ¡ß◊apple∂˜Δ «Úμ⁄

¡È∞Ú≈Á ÚΔ ‘Ø«¬¡≈Õ

ÏÒapple≈‹ ’ØÓÒ È±ß ¿∞appleÁ± Ó∞Ù≈«¬«apple¡≈∫ «Úμ⁄

Ù≈ÓÒ ‘؉ Á≈ Ï‘∞ ÙΩ’ √ΔÕ Ï≈’Δ Á∂ Ù≈«¬apple

Â≈∫ ˆ˜Ò≈∫ √∞‰≈ ’∂ √appleث¡≈∫ ’ØÒØ∫ Á≈Á

Ú√±Ò ’appleÁ∂, Ò∂«’È ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ȘÓ≈∫

Á∂ ÏÒϱÂ∂ ”Â∂ ÏÛ≈ ı∞Ù◊Ú≈apple Ó≈‘ΩÒ ’≈«¬Ó

’apple «ÁßÁ≈Õ ¿∞√ ÁΔ È˜Ó “«appleÙÂ≈-¬∂-«ÁÒ”

apple≈‹«ÚøÁapple «√øÿ «√Ë»

ÍzØ. È«appleß‹È Â√ÈΔÓ

ÓØÏ≈«¬Ò : IHGBE-EE@IA

HEATHROW

CONCRETE

Òø‚È ÁΔ ÓÙ‘»apple

’Ω∫ø’appleΔ‡ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

’øÍÈΔÕ appleÀ‚Δ«Ó’√ ’Ω∫ø’appleΔ‡,

√¥Δ‡, Î≈«¬Úapple ◊Ò≈√ √¥Δ‡

ÁΔ ‘apple Âapple∑ª ÁΔ ÒØÛ Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á appleº÷ØÕ

020 8574 0001

07778 707 171

Â∂appleΔ ÍÒ’∂∫, Â∂apple∂ ÒÏ ¡Ωapple

Â∂apple∂ ◊∂√± ⁄±Ó ’apple

«’¡≈ È‘Δ∫ ÓÀ∫ È∂ Â∂apple∂

«ÁÒ √∂ ’‘≈?

«’¡≈ È‘Δ∫ ÓÀ∫ È∂ Â∂apple∂

«ÁÒ √∂ √∞‰≈?

¡ıΔapple ¿∞‘ Ú’Â ÚΔ ¡≈ «◊¡≈ ‹ÁØ∫ ÏÒapple≈‹

’ØÓÒ HE √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple «Úμ⁄ «ÏÓ≈apple apple«‘‰

Òμ◊≈Õ ¿∞ÁØ∫ ÚΔ ’¬Δ Ú≈apple ¿∞‘ ¡≈͉≈ «¬‘

«Ù¡apple «ÓÒ‰ Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 √∞‰≈¿∞∫Á≈ ‘∞ßÁ≈

√Δ:

⁄Ò≈ ‹≈Â≈, ÓÀ∫ «¬√ ’Ø ¤ØÛ ’apple Ù≈«¬Á Ï‘∞Â

Í«‘Ò∂

¡ÌΔ «¬√ Ù«‘apple Ó∂∫ Ò∂«’È

Ó∂apple∂ ’∞¤ ’≈Ó Ï≈’Δ ‘À∫

’ßÓ Â≈∫ ’ÁΔ∫ Ó∞μ’Á∂ ‘Δ∫ È‘Δ∫, Íapple ‹ÁØ∫

Ï∞Ò≈Ú≈ ¡≈ ‹≈¬∂, ¿∞ÁØ∫ ‹≈‰≈ ‘Δ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ

¿∞appleÁ± Á≈ √≈‚≈ «¬‘ Ù≈«¬apple B@AC «Úμ⁄

÷≈ÓØÙ ‘Ø «◊¡≈Õ

THE

READY

MIX

CONCRETE

SPECIALISTS

email : heathrowconcrete@gmail.com

www. heathrow concrete ltd.com

‘«appleøÁapple «√øÿ √appleª

Ïz«ÓßÿÓ ”⁄ «Ó«Ò¡≈ Á±‹Δ

√ø√≈apple ‹ø◊ Á≈ «˜ßÁ≈ ÏøÏ

Òß‚ÈÕ Á±‹Δ √ß√≈apple ‹ß◊ 鱧 ıÂÓ

‘Ø«¬¡≈∫ GB Úapple∑∂ ‘Ø ◊¬∂ ‘È, Ò∂«’È

«¬√ Á∂ «ÈÙ≈È Â≈∫ ¡≈Ó ‘Δ √Ïß«ËÂ

Á∂Ù≈∫ «Úμ⁄ Ú∂÷∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È, Íapple

«¬ß◊ÒÀ∫‚ «Úμ⁄ ¡‹∂ ÚΔ ’¬Δ Ú≈apple

¿∞√ √Ó∂∫ Á∂ «√μ‡∂ ‘ج∂ ÏßÏ «ÓÒ apple‘∂

‘È Õ ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ∫ ¡«‹‘≈ ‘Δ «¬μ’

ÏßÏ Òß‚È «Úμ⁄ «Ó«Ò¡≈ √Δ, ‹Á«’

‘∞‰ Ïz«ÓßÿÓ Á∂ ¡À√‡È «¬Ò≈’∂

«Úμ⁄ BE@ «’ÒØ ◊z≈Ó Á≈ «‹ßÁ≈ ÏßÏ

«Ó«Ò¡≈ ‘À, «‹√ 鱧 Ú∂÷Á∂ ‘Δ Í∞«Ò√

¡Â∂ ÎΩ‹ ‘apple’ «Úμ⁄ ¡≈ ◊¬Δ ‘À Õ

Ïz«ÓßÿÓ È≈Ò Ò◊ÁΔ¡≈∫ ’¬Δ

√Û’≈∫ 鱧 ÏßÁ ’apple’∂ ‡zÀ«Î’ ÁΔ «ÁÙ≈

ÏÁÒΔ ◊¬Δ ‘À Õ Ïz«ÓÿÓ È±ß ‹≈∫ÁΔ

¡ÀÓ F ‹appleÈÀÒΔ √Û’ √Ó∂ ’¬Δ

¤Ø‡Δ¡≈∫ √Û’≈∫ ”Â∂ Úμ‚∂ ‹≈Ó Òμ◊∂

‘ج∂ ‘È Õ ÏßÏ È±ß È’≈apple≈ ’appleÈ Ò¬Δ

Ó≈«‘apple ‡ΔÓ≈∫ ÚμÒØ∫ Íz«’«apple¡≈ Ù∞apple± ’apple

«ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ Ïz«ÓßÿÓ Í∞«Ò√

’Ó≈∫‚apple «’Õ√ ‹Ω‘È√È È∂ «’‘≈ ‘À

È∂Í≈ÒΔ Ó«‘Ò≈ ÍappleÏÂ≈appleØ‘Δ È∂ «apple’≈apple‚

¡μ·ÚΔ∫ Ú≈apple Ó≈¿±∫‡ ¡ÀÚappleÀ√‡ ’ΔÂΔ

’≈·Óß‚±Õ È∂Í≈ÒΔ Ó«‘Ò≈ ÍappleÏÂ≈appleØ‘Δ

È∂ «ÚÙÚ ÁΔ √Ì ÂØ∫ ¿∞μ⁄Δ ⁄Ø‡Δ Ó≈¿±∫‡

¡ÀÚappleÀ√‡ 鱧 «apple’≈apple‚ ¡μ·ÚΔ∫ Ú≈apple √apple ’appleÈ

Á≈ «ÚÙÚ «apple’≈apple‚ ω≈«¬¡≈ ‘À «ÂßÈ

Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ Ó≈∫ DD √≈Ò≈ Ò‘≈’Í≈ Ù∂appleÍ≈

È∂ ¡≈͉∂ ‘Δ «apple’≈apple‚ 鱧 Ó≈ Í≈¬Δ ⁄؇Δ

”Â∂ ⁄Û∑≈¬Δ Á≈ ÍzÏßË

’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ Ó∞Â≈Ï’

Ù∂appleÍ≈ È∂ È≈appleÊ ’ØÒ

(«ÂμÏ Ú≈«Ò˙∫ Í≈√∂) ÂØ∫

«apple’≈apple‚ ¡μ·ÚΔ∫ Ú≈apple

Ó≈¿±∫‡ ¡ÀÚappleÀ√‡ ÁΔ

⁄Û∑≈¬Δ √apple ’∂ «ÚÙÚ «apple’≈apple‚ ω≈«¬¡≈

‘ÀÕ Ò‘≈’Í≈ ÏΔÂ∂ «ÁÈ √Ú∂apple∂ F:CE Ú‹∂

‡Δ√Δ ”Â∂ Í‘∞ß⁄ΔÕ «¬√ ÓΩ’∂ ¿∞√ Á∂ È≈Ò

ÈΔÓ≈ ÁØapple‹Δ Ù∂appleÍ≈ È≈∫ ÁΔ «¬’ ‘Øapple

ÍappleÏÂ≈appleØ‘Δ √Δ Í‘≈Û ⁄Û∑È ÁΔ ’جΔ

appleÚ≈«¬ÂΔ «√÷Ò≈¬Δ Ò¬∂ «ÏÈ≈∫ Ò‘≈’Í≈

Í«‘ÒΔ Ú≈apple √≈Ò B@@@ «Úμ⁄ «ÚÙÚ ÁΔ

√Ì ÂØ∫ ¿∞μ⁄Δ ‡Δ√Δ ”Â∂ Í‘∞ß⁄Δ √Δ Â∂ ¡‹∂ ¿∞‘

ÁØ Ú≈apple ‘Øapple «¬Ê∂ ¡≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ

ÏëÓøÿÓ Á∂ ¡À√‡È «¬Ò≈’∂ «Ú⁄

Ïapple≈ÓÁ ‘Ø«¬¡≈ Á»‹∂ «ÚÙÚ ÔπæË Á≈

«˜øÁ≈ ÏøÏÕ

«’ «¬‘ Ï‘∞ Úμ‚≈ ¡≈Íz∂ÙÈ ‘À,

«‹√ Ò¬Δ BE@ ‡È «Óμ‡Δ «Ò¡≈∫ÁΔ

◊¬Δ ‘À, √∞appleμ«÷¡≈ Ò¬Δ ÏßÏ Á∂ ¡≈√

Í≈√ «Óμ‡Δ ÁΔ¡≈∫ Úμ‚Δ¡≈∫ ÏØappleΔ¡≈∫

Ò◊≈¬Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘È Â≈∫ «’

È≈’≈apple≈ ’appleÈ √Ó∂∫ ’Ø¬Δ ¡‰√∞÷≈ÚΔ∫

ÿ‡È≈ È≈ Ú≈Íapple∂ Õ

Í«‘Ò≈ ¡ÓappleΔ’Δ Íß‹≈ÏΔ Ï«‰¡≈

«¬ß‚Δ¡≈È≈ÍØ«Ò√ Í∞«Ò√ Á≈ ¡«Ë’≈appleΔ

«È¿±Ô≈apple’Õ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂ «¬ß‚Δ¡≈È≈ÍØ«Ò√

√±Ï∂ ”⁄ Í«‘ÒΔ Ú≈apple Íß‹≈ÏΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂

«¬’ BF √≈Ò≈ ¡ÓappleΔ’Δ Íß‹≈ÏΔ È∂ Í∞«Ò√

Á≈ ¡«Ë’≈appleΔ Ï‰ ’∂ «¬«Â‘≈√ «√apple«‹¡≈

‘À Õ Ïapple≈‚’≈√‡apple ¡≈apple ‡Δ ÚΔ F

Ó∞Â≈«Ï’ «Ó«ÂÈ ’‡Ø⁄

«¬ß‚Δ¡≈È≈ÍØÒΔ√ Á∂

ÓÀ‡appleØÍ≈ÒΔ‡È Í∞«Ò√ «ÚÌ≈◊

(¡≈¬Δ.¡ÀÓ.ÍΔ.‚Δ) ”⁄ Í«‘Ò∂

¡ÓappleΔ’È Íß‹≈ÏΔ Ú‹Ø∫ Ù≈«ÓÒ

‘؉ ”Â∂ Ï∂‘μÁ Ó≈‰ Ó«‘√±√ ’apple

«apple‘≈ ‘À Õ ⁄ÀÈÒ È≈Ò ◊μÒÏ≈Â

ÁΩapple≈È ’‡Ø⁄ È∂ Áμ«√¡≈ «’

¿∞√Á≈ Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ Í∞«Ò√

¡«Ë’≈appleΔ Ï‰È Á≈ √∞ÍÈ≈ √Δ Â∂ ‹ÁØ∫ ¿∞√

鱧 ÍÂ≈ Òμ◊≈ «’ ¿∞‘ ¡≈¬Δ. ¡ÀÓ. ÍΔ.‚Δ

”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Ú≈Ò≈ Í«‘Ò≈ Íß‹≈ÏΔ ‘À Â≈∫

‘∞‰ ◊≈apple‚ ÁΔ ‹◊∑≈ “¬Δ.˙.‡Δ.‡Δ.”

«√√‡Ó apple≈‘Δ∫ ⁄μÒ‰◊Δ¡ª apple∂Ò ◊μ‚Δ¡≈∫

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ◊≈apple‚ ÂØ∫

«ÏÈ≈∫ apple∂Ò ◊μ‚Δ¡≈∫ ȱß

⁄Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ Ì≈appleÂΔ

apple∂ÒÚ∂ ÚμÒØ∫ «¬’ ÈÚΔ∫

«ÚÚ√Ê≈ «Ò¡≈¬Δ

‹≈Ú∂◊Δ «‹√ «‘Â

A@@@ apple∂Ò ◊μ‚Δ¡≈∫ ”⁄

«¬’ «ÚÙ∂Ù Íz’≈apple Á≈

¿∞Í’appleÈ √Ê≈«Í ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈ Õ «¬√ Ò¬Δ apple∂ÒÚ∂ A@@

’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÂØ∫ ÚμË ÁΔ «ÚÙÚÍμËappleΔ

√‘±ÒÂ≈∫ ‹≈appleΔ ’apple∂◊Δ Õ apple∂ÒÚ∂ È∂

A@@ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÁΔ ÓÈ‹±appleΔ Ò≈◊Â

”Â∂ «¬√ Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ A@@@

Íz‰≈ÒΔ¡≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ «¬’

ÔØ‹È≈ 鱧 ÓÈ‹±appleΔ «ÁμÂΔ ‘À Õ apple∂ÒÚ∂

A@@@ ¬Δ ˙ ‡Δ ‡Δ (¡À≈‚ ¡≈Î

‡apple∂È ‡∂ÒΔÓ∂‡zΔ) ¿∞Í’appleÈ≈∫ ȱß

÷appleΔÁ∂◊≈ Õ √≈appleΔ¡≈∫ Ó≈Ò ◊μ‚Δ¡≈∫

”⁄ ¬Δ ˙ ‡Δ ‡Δ ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ ‘ØÚ∂◊Δ

Õ «¬√ ÔØ‹È≈ ”⁄ Ù≈«ÓÒ apple∂ÒÚ∂

ÓßÂapple≈Ò∂ Á∂ √ΔÈΔ¡apple ¡«Ë’≈appleΔ È∂

Áμ«√¡≈ «’ ¡√Δ∫ «¬√ Ò¬Δ

¿∞√ ÁΔ ÷∞ÙΔ Á≈ «‡’≈‰≈ È≈ «apple‘≈ Õ

«¬ß‚Δ¡≈È≈ Í∞«Ò√ «ÚÌ≈◊ ÁΔ ACÚΔ∫

ÌappleÂΔ ‹Ó≈ Á∂ ◊appleÀ‹±¬∂‡ ’؇⁄ È∂ Áμ«√¡≈

«’ ¿∞√ 鱧 Ò◊Á≈ √Δ «’ Í∞«Ò√ «ÚÌ≈◊ ”⁄

Ï‘∞ √≈apple∂ «√μ÷ ‘؉◊∂ Õ ’‡Ø⁄

È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞√ 鱧 Î∂√Ï∞’

”Â∂ Ï‘∞ √≈apple∂ ¿∞ÂÙ≈«‘Â

’appleÈ Ú≈Ò∂ ’∞ÓÀ∫‡ «ÓÒ apple‘∂

‘È, ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘

¡≈͉∂ ’ÀappleΔ¡apple ÁΩapple≈È Úμ÷-

Úμ÷ Ì≈¬Δ⁄≈«apple¡≈∫ ”⁄ √≈∫fi

ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ò¬Δ ’ßÓ ’apple∂◊≈ Õ

¿∞√ È∂ ¡ÓappleΔ’≈ ”⁄ ÍÀÁ≈ ‘؉

”Â∂ Ó≈‰ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’

¡ÓappleΔ’≈ ÓΩ«’¡≈∫ Ìappleͱapple ËappleÂΔ ‘À Â∂ ¿∞‘

Í∞«Ò√ «ÚÌ≈◊ Á≈ «‘μ√≈ ‘؉ È≈Â∂ ¡≈͉≈

’appleÂμÚ ÂÈÁ∂‘Δ È≈Ò «ÈÌ≈¬∂◊≈ Õ

√‘±ÒÂ≈∫ ‹≈appleΔ ’apple≈∫◊∂ Õ ÓΩ‹±Á≈

«Úμ √≈Ò ”⁄ A@@@ apple∂Ò ◊μ‚Δ¡≈∫

”⁄ ¬Δ ˙ ‡Δ ‡Δ Ò◊≈ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈

Õ ¬Δ ˙ ‡Δ ‡Δ È≈∫¡ Á≈ ¿∞Í’appleÈ

ÒØ’ØÓØ«‡Ú ‚apple≈¬ΔÚapple Â∂ apple∂Ò ◊μ‚Δ

Á∂ ¡÷ΔappleÒ∂ ’Ø⁄ «Ú⁄≈Ò∂ √ßÍapple’

ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ Â≈∫«’ «¬‘ ÍÂ≈

Òμ◊ √’∂ apple∂Ò ◊μ‚Δ √≈appleΔ¡≈∫ ’Ø⁄≈∫

Â∂ ÏØ◊Δ¡≈∫ È≈Ò √‘Δ ÂappleΔ’∂ È≈Ò

⁄Ò apple‘Δ ‘À Õ «¬√ ¿∞Í’appleÈ È±ß

◊≈apple‚ ÁΔ Âapple∑≈∫ «‚˜≈¬ΔÈ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘À, ‹Ø ’Ø⁄ ‹≈∫ ÏØ◊Δ Á∂ Úμ÷ ‘Ø

‹≈‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ÒØ’Ø ‚apple≈¬ΔÚapple ȱß

√±«⁄ ’apple √’∂ Õ


6 25/05/2017 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

Ì≈appleÂΔ Ó±Ò Á≈ ÍμÂapple’≈apple «¬ß◊ÒÀ∫‚ ”⁄ Ó∂¡apple Ï«‰¡≈

Ù«‘appleª ÁΔ √¯≈¬Δ È≈Ò ’Ø¬Δ √ÓfiΩÂ≈ È‘Δ∫ ’apple≈∫◊∂: ÈÚ‹Ø «√ßÿ «√μ˱

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï Á∂ √Ê≈È’

√apple’≈apple≈∫ Ï≈apple∂ «ÚÌ≈◊ Á∂ ÓßÂappleΔ

ÈÚ‹Ø «√ßÿ «√μ˱ È∂ √Ó±‘

Ù«‘apple≈∫ Â∂ ’√«Ï¡≈∫ 鱧 √≈Î-

√∞ÊappleΔ «Áμ÷ Á∂‰ ¡Â∂ Ù«‘apple≈∫ Á∂

·Ø√ apple«‘ßÁ-÷±ß‘Á Á∂ ÍzÏßË √∞⁄≈apple±

ÂappleΔ’∂ È≈Ò ⁄Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡μ‹

«ÚÌ≈◊ Á∂ √ΔÈΔ¡apple ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫

鱧 È≈Ò ÒÀ ’∂ √±Ï∂ Á∂ A@ È◊apple

«È◊Ó≈∫ Á∂ ’«ÓÙÈapple≈∫ È≈Ò «¬μ’

√ÓΔ«÷¡≈ ÓΔ«‡ß◊ ’ΔÂΔÕ √zΔ

«√μ˱ È∂ ’Òμ√‡apple ¡È∞√≈apple

√≈appleΔ¡≈∫ √Ê≈È’ √apple’≈apple≈∫

«¬’≈¬Δ¡≈∫ «Úμ⁄ ⁄μÒ apple‘∂ ·Ø√

apple«‘ßÁ-÷±ß‘Á ¡Â∂ √Î≈¬Δ Ò¬Δ

’ΔÂ∂ ‹≈∫Á∂ «¬ß˜≈Ó≈∫ ÁΔ ‘apple Íμ÷Ø∫

«¬‡ÒΔ ”⁄ «√μ÷≈∫ ”Â∂ √zΔ √≈«‘Ï Í«‘ȉ ”Â∂ ͱappleÈ Í≈ÏßÁΔ

appleØÓ, «ÓÒ≈È («¬‡ÒΔ)Õ «¬‡ÒΔ ÁΔ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ «¬’ Ì≈appleÂΔ «√μ÷

Á∂ √zΔ √≈«‘Ï Í«‘ȉ Á∂ ’∂√ ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ ’apple«Á¡≈ √zΔ √≈«‘Ï

Í«‘ȉ ”Â∂ ͱappleÈ Í≈ÏßÁΔ Ò≈ «ÁμÂΔ ‘À Õ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ «¬‘

ÎÀ√Ò≈ «¬’ Ì≈appleÂΔ «√μ÷ Á∂ F ¡ÍzÀÒ B@AC 鱧 Ó≈ÈÂØÚ≈ «˜Ò∑∂ ÁΔ

ÒØ’Ò Í∞«Ò√ Á∞¡≈apple≈ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ «¬’ ’∂√ ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ

’apple«Á¡≈∫ ‘Ø«¬¡≈∫ ’ΔÂ≈ ‘À, «‹√ «Ú⁄ Í∞«Ò√ È∂ «¬’

«√μ÷ 鱧 B@ √À∫‡ΔÓΔ‡apple √zΔ √≈«‘Ï Í≈¿∞‰≈ ”Â∂ B@@@

Ô±appleØ ‹∞appleÓ≈È≈ ’apple «ÁμÂ≈ √Δ Õ Ì≈appleÂΔ «√μ÷ È∂ √zΔ

√≈«‘Ï È±ß Í«‘ȉ≈ ¡≈͉≈ ‹Ó‘±appleΔ ‘μ’ Áμ«√¡≈ Õ

«¬√ 鱧 ¡≈͉∂ Ò¬Δ ¡«Â ˜apple±appleΔ Áμ«√¡≈ √Δ Íapple

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ ¿∞√ Ì≈appleÂΔ «√μ÷ Á∂ «¬√ Ï∂Ï∞«È¡≈Á

Á≈¡Ú∂ 鱧 Ó∞μ„Ø∫ ‘Δ ÷≈apple‹ ’apple «ÁμÂ≈ ‘À ¡Â∂ Ï≈‘appleØ∫ ¡≈ ’∂ «¬‡ÒΔ

«Ú⁄ Ú√∂ «ÚÁ∂ÙΔ Ì≈¬Δ⁄≈«apple¡≈∫ Ò¬Δ ÚΔ √ı «‡μÍ‰Δ¡≈∫

’ΔÂΔ¡≈∫ ‘È, «‹√ ’apple’∂ «¬‡ÒΔ √Ó∂ √Ó∞μ⁄∂ Ô±appleÍ «Ú⁄ «√μ÷

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ «Ú⁄ √Ø◊ ÁΔ Ò«‘apple Í≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ «¬‡ÒΔ ÁΔ √∞ÍappleΔÓ

’Øapple‡ È∂ «’‘≈ «’ «ÚÁ∂ÙΔ¡≈∫ 鱧 √≈‚∂ Á∂Ù Á∂ ’≈ȱßÈ ÁΔ Í≈Ò‰≈

’appleÈΔ ˜apple±appleΔ ‘À, «‹È∑≈∫ È∂ √≈‚Δ ËappleÂΔ ”Â∂ apple«‘‰≈ ‘À, È‘Δ∫ Â≈∫

¡≈͉∂ Ó±Ò Á∂Ù≈∫ 鱧 ÏÛΔ ÷∞ÙΔ È≈Ò Ú≈Í√ ‹≈ √’Á∂ ‘È Õ

¡ΩÒ÷ 鱧 ÁØ Òμ÷ apple∞ͬ∂

ÓÁÁ Á≈ ¡ÀÒ≈È

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈ÏΔ ¡ıÏ≈apple ”⁄ AE

Ó¬Δ È±ß “¡‹Ó∂apple ¡ΩÒ÷ ÁΔ ‘≈ÒÂ

◊ßÌΔapple, ÎØapple«‡√ ”⁄ Á≈ıÒ «√appleÒ∂÷

‘∂· ¤ÍΔ ıÏapple Á≈ ÈØ«‡√ ÒÀ∫«Á¡≈∫

Íß‹≈Ï Á∂ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ ’À͇È

¡Ó«appleßÁapple È∂

È≈‡’’≈apple

¡‹Ó∂apple «√ßÿ Á∂

«¬Ò≈‹ Ú≈√Â∂

ÁØ Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÁΔ

«ÚμÂΔ ÓμÁÁ

’appleÈ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ ’¬Δ ‹ÈÂ’

‹Ê∂ÏßÁΔ ¡‹Ó∂apple ¡ΩÒ÷ ÁΔ ÓμÁÁ

Ú≈√Â∂ ¡μ◊∂ ¡≈¬Δ¡≈∫ ‘È Õ Íß‹≈Ï

ÁΔ¡≈∫ ’¬Δ «’√≈È ¡Â∂ Ó˜Á±apple

‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ È∂ ¡‹Ó∂apple «√ßÿ ¡ΩÒ÷

Á≈ «¬Ò≈‹ Á≈ ÷apple⁄≈ ⁄∞μ’‰ ÁΔ

Í∂Ù’Ù ’ΔÂΔ ‘ÀÕ ’∂∫ÁappleΔ Íß‹≈ÏΔ

Ò∂÷’ √Ì≈ ¡Â∂ Íß‹≈ÏΔ √≈«‘Â

¡’≈ÁÓΔ È∂ Íß‹≈Ï √apple’≈apple ÚμÒØ∫

«ÚμÂΔ √‘≈«¬Â≈ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’appleÈ

’apple’∂ √±Ï∂ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’À͇È

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ Á≈ ËßÈÚ≈Á ’ΔÂ≈

‘ÀÕ «¬È∑≈∫ √ß√Ê≈Ú≈∫ Á∂

È∞Ó≈«¬ß«Á¡≈∫ È∂ Íß‹≈Ï √apple’≈apple ȱß

¡ÍΔÒ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ Íß‹≈Ï

√apple’≈apple ¡‹Ó∂apple «√ßÿ ¡ΩÒ÷ Á∂

«¬Ò≈‹ Á≈ ͱapple≈ ıapple⁄≈ ⁄∞μ’∂Õ

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ B@@H-I ”⁄ ÚΔ

‹ÁØ∫ ¡‹Ó∂apple «√ßÿ ¡ΩÒ÷ 鱧 ’À∫√apple

È∂ ‹’«Û¡≈ √Δ Â≈∫ ÂÂ’≈ÒΔÈ

Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂ «¬Ò≈‹ Á≈ √≈apple≈

ıapple⁄≈ ⁄∞μ«’¡≈ √ΔÕ

ÿØ÷ ’appleÁ∂ ‘ج∂ √ÓΔ«÷¡≈ ’ΔÂΔ

ÓΔ«‡ß◊ «Úμ⁄ «ÚÌ≈◊ Á∂

√Ò≈‘’≈apple ‚≈. ¡Óapple

«√ßÿ, ÚËΔ’ Ó∞μ÷

√’μÂapple √ÂΔÙ ⁄ßÁapple≈,

‚≈«¬appleÀ’‡apple

’∂.’∂.Ô≈ÁÚ ¡Â∂ ⁄ΔÎ

«¬ß‹ΔÈΔ¡apple

¬∂.¡À√.Ë≈ÒΔÚ≈Ò ÚΔ

‘≈˜apple √ÈÕ √zΔ «√μ˱

È∂ «’‘≈ «’ Ù«‘apple≈∫

«Úμ⁄ Ï‘∞ Ê≈¬Δ∫

√ΔÚapple∂‹ ÏÒ≈’ ‘ج∂ ͬ∂ ‘È «‹√

’≈appleÈ Ïapple√≈Â≈∫ ÁΩapple≈È «¬È∑≈∫

Ù«‘apple≈∫ «Úμ⁄ Í≈‰Δ ÷Û∑È ÁΔ

√Óμ«√¡≈ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ √Ó±‘

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ 鱧 Ïapple√≈Â≈∫ Á∂ ÓΩ√Ó

ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «¬√ √Óμ«√¡≈ ȱß

Í«‘Ò Á∂ ¡Ë≈apple ”Â∂

‘μÒ ’appleÈ ¡Â∂

¡«Â ¡≈Ë∞«È’

Â’È≈ÒØ‹Δ È≈Ò

ÒÀ√ √∞Íapple √μ’ÙÈ

ÓÙΔÈ≈∫ ÚappleÂØ∫ «Úμ⁄

«Ò¡≈¿∞‰ ȱß

«’‘≈Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ Íß‹ Úμ‚∂

Ù«‘apple≈∫ Ò∞«Ë¡≈‰≈,

¡ß«ÓzÂ√apple, ‹ÒßËapple, Í«‡¡≈Ò≈

¡Â∂ Ï«·ß‚≈ «‹È∑≈∫ «Úμ⁄ √±Ï∂ ÁΔ

D@ ÎΔ√ÁΔ ÂØ∫ ÚμË ¡Ï≈ÁΔ

apple«‘ßÁΔ ‘À, «Úμ⁄ Í«‘Ò Á∂ ¡Ë≈apple

«¬‡ÒΔ ÁΔ

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡

Á≈ ¯À√Ò≈

Â∂ «¬È∑≈∫ Úμ‚Δ¡≈∫ ÓÙΔÈ≈∫ apple≈‘Δ∫

√ΔÚapple∂‹ ÁΔ √Óμ«√¡≈ Á±apple ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂◊ΔÕ √zΔ «√μ˱ È∂ «’‘≈ «’

Ù«‘apple≈∫ ÁΔ √≈Î-√Î≈¬Δ È≈Ò

’Ø¬Δ √ÓfiΩÂ≈ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈ ¿∞È∑≈∫ «ÚÌ≈◊ Á∂

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ 鱧 ‘Á≈«¬Â ’ΔÂΔ

«’ √Úμ¤ Ì≈apple «ÓÙÈ Â«‘Â

«ÓÒ‰ Ú≈ÒΔ apple≈ÙΔ Á≈ «¬μ’-

«¬μ’ ÍÀ√≈ «√appleÎ √Î≈¬Δ ¿∞Íapple

‘Δ ÷apple⁄ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂Õ «¬√

ÁΩapple≈È ‹Ø Íz≈‹À’‡ ⁄Ò≈¿∞‰

«Úμ⁄ ’Ø¬Δ ’ØÂ≈‘Δ ÚappleÂΔ ◊¬Δ

‘À ‹≈∫ Íz≈‹À’‡ Ù∞apple± È‘Δ∫ ‘ج∂

¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ’ßÍÈΔ¡≈∫ È≈Ò

√ÓfiΩÂ∂ appleμÁ ’appleÈ ÁΔ ‘Á≈«¬Â

¿∞ÍappleØ’Â ıÏapple «¬‡ÒΔ Á∂ «¬ÒÀ’‡z≈«È’ ÓΔ‚Δ¡≈ ¡Â∂ «ÍÃ߇ ÓΔ‚Δ¡≈

«Ú⁄ ⁄apple⁄≈ Á≈ «ÚÙ≈ Ï‰Δ apple‘Δ Õ «¬‡ÒΔ ÁΔ √appleÏ ¿∞μ⁄ ¡Á≈ÒÂ

È∂ ¡≈Í‰Δ «‡μÍ‰Δ «Ú⁄ ‘Øapple ¡μ◊∂ «’‘≈ ‘À «’ «¬‡ÒΔ «Ú⁄ Á∞ÈΔ¡≈

Á∂ Úμ÷-Úμ÷ Á∂Ù≈∫ ÂØ∫ ¡≈¬∂ ‘ج∂ «¬ßÓΔ◊z≈∫‡ apple«‘ßÁ∂ ‘È Õ ¡√Δ∫ ¿∞È∑≈∫

Á≈ √«Â’≈apple ’appleÁ∂ ‘≈∫ Íapple ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÚΔ ¡≈͉∂ Ó±Ò

Á∂Ù≈∫ Á∂ Ë≈apple«Ó’ ’≈ȱßÈ≈∫ 鱧 √≈‚∂ ”Â∂ √≈‚Δ ‘Δ ËappleÂΔ

”Â∂ ¡≈ ’∂ ÊØ͉ ÁΔ ’Ø«ÙÙ È‘Δ∫ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ Õ

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ ‹μ‹≈∫ Á∂ ÍÀÈÒ È∂ ‘Øapple ¡μ◊∂ «’‘≈ «’

√≈‚∂ √ß«ÚË≈È Á∂ ¡≈apple‡Δ’Ò ÈßÏapple B Á∂ ’≈ȱßÈ

«‘ Ì≈Ú∂∫ Úμ÷-Úμ÷ Á∂Ù≈∫ Á∂ Ï‘∞-√μ«Ì¡≈⁄≈apple≈∫ ȱß

ÍzÎ∞μ«Ò ’appleÈ ÁΔ Â‹ÚΔ˜ ‘À, Íapple ¿∞√ 鱧 ÚΔ

ÏappleÁ≈Ù ’appleÈ ÁΔ ‘μÁ Âμ’ ‘Δ √ÚΔ’≈apple ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À Õ

¿∞È∑≈∫ «√μË∂ ÂΩapple ”Â∂ ¡ÍΔÒ ’appleÂ≈ Ì≈appleÂΔ «√μ÷ 鱧 √ßÏØËÈ ‘∞ß«Á¡≈∫

«’‘≈ «’ «‹μÊ∂ Â∂apple∂ «√μ÷ ËappleÓ «Ú⁄ «’ÃÍ≈È (√zΔ √≈«‘Ï) Í≈¿∞‰ Á≈

¡«Ë’≈apple ‘À Õ Íapple ¿∞μÊ∂ √≈‚∂ √ß«ÚË≈È Á∂ ÍzΔÓΔ¡apple ¡«Ë’≈apple≈∫ «‘Â

√≈‚≈ ÚΔ ¯apple˜ ωÁ≈ ‘À «’ ¡√Δ∫ ÚΔ ¡≈͉∂ Á∂Ù Á∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ

«‘¯≈˜Â Ú≈√Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ appleμ«÷¡≈ ’≈ȱßÈ≈∫ ÁΔ appleμ«÷¡≈ ’appleΔ¬∂ Õ

Òß‚ÈÕ Ì≈appleÂΔ Ó±Ò Á≈ ÍμÂapple’≈apple ’Ω∫√Òapple

«¯ÒÍ «¬Ïapple≈«‘Ó È±ß «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂ Ù«‘apple

Ò»‡È Á≈ Ó∂¡apple ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ

«¬Ïapple≈«‘Ó Á≈ «Í¤Ø’Û Ì≈apple Á∂ apple≈‹

’∂appleÒ È≈Ò √Ïß«Ë ‘À Õ ¿∞‘ B@AB «Ú⁄

Ò»‡È ‡≈¿±È ’Ω∫√Ò ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ «‹μ ’∂

’Ω∫√Òapple ω∂ √È Õ ÏΔÂ∂ Úapple∑∂ ¿∞È∑≈∫ «‚͇Δ

Ó∂¡apple Ú‹Ø∫ √∂Ú≈Ú≈∫ «ÈÌ≈¬Δ¡≈∫ √ÈÕ

«Î«ÒÍ «¬Ïapple≈«‘Ó È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ «¬√

«ÈÔ∞’ÂΔ ÂØ∫ Ï∂‘μÁ ÷∞Ù ‘È Õ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!


www.samajweekly.com

ıÏappleª

Ì≈appleÂΔ Ó±Ò ÁΔ ¡ΩappleÂ

ÒßÁÈ È◊apple «È◊Ó

ÁΔ ’Ω∫√Òapple ωΔ

Òß‚ÈÕ Ì≈appleÂΔ Ó±Ò ÁΔ «¬’ DC

√≈Ò≈ «Ïë‡Ù ¿∞ÁÔØ◊ÍÂΔ ¡ΩappleÂ

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ “⁄ È◊apple «È◊Ó Ú≈apple‚

ÁΔ ’≈√Òapple Ï‰È Ú≈ÒΔ Ì≈apple “⁄

ÍÀÁ≈ ‘Ø¬Δ Í«‘ÒΔ

¡Ωapple ω ◊¬Δ Õ

⁄∂È¬Δ “⁄ ÍÀÁ≈ ¡Â∂

Úμ‚Δ ‘Ø¬Δ «apple‘≈È≈

¡ÓΔapple È∂ «√‡Δ ¡≈¯

ÒßÁÈ ’≈¿±∫‡Δ Á∂

«Ú߇appleΔ Ú≈apple‚ ÂØ∫

¡≈˜≈Á ¿∞ÓΔÁÚ≈apple Ú‹Ø∫ ⁄؉ ÒÛΔ

√Δ Õ ¿∞‘ ⁄؉ «‹μ ◊¬Δ ¡Â∂ «√‡Δ

¡≈¯ ÒßÁÈ ’≈appleÍØapple∂ÙÈ “⁄ ⁄؉

«‹μ‰ Ú≈ÒΔ Ì≈apple “⁄ ÍÀÁ≈ ‘جΔ

Í«‘ÒΔ ¡Ωapple ω ◊¬Δ Õ «apple‘≈È≈ È∂

ÓΔ‚Δ¡≈ 鱧 Áμ«√¡≈ «’ ’≈√Òapple Á∂

apple±Í “⁄ Ó∂apple≈ ÎØ’√ √Û’ √∞appleμ«÷¡≈,

‘Ú≈ ◊∞‰ÚμÂ≈ “⁄ √∞Ë≈apple, Ó≈È«√’

«√‘ ¡Â∂ Úμ÷-Úμ÷ ’≈appleØÏ≈apple≈∫ “⁄

«Ï‘Âapple ÍzÂΔ«ÈËÂ≈ “Â∂ ‘À Õ ¿∞‘

¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ Ï≈˜≈apple≈∫ “⁄ ÒßÁÈ Á∂

’≈appleØÏ≈apple≈∫ 鱧 ¿∞ÂÙ≈«‘ ’appleÈ≈

⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À Õ

◊∞appleÓ∂‘apple ‘∞‰

«’Â≈Ï «Ò÷∂◊Δ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ, «ÁμÒΔ Á∂ apple≈Ó‹È

’≈Ò‹ ÁΩapple≈È √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ apple≈‘Δ∫

«ÚÚ≈«Á √∞apple÷Δ¡≈∫ “⁄ ¡≈¬Δ

◊∞appleÓ∂‘apple ’Ωapple ‘∞‰ «’Â≈Ï apple≈‘Δ∫ ÒØ’≈∫

鱧 ‘’Δ’Â ÂØ∫ ‹≈‰± ’appleÚ≈¬∂◊Δ Õ

√ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ “Â∂ «¬’ ÚΔ‚Δ˙

apple≈‘Δ∫ ÏØÒ‰ ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ Á≈ ‘μ’

Óß◊‰ ’≈appleÈ √∞apple÷Δ¡≈∫ “⁄ ¡≈¬Δ

◊∞appleÓ∂‘apple ’Ωapple ÁΔ «’Â≈Ï “⁄ AIDG

ÂØ∫ B@AG Âμ’ Á∂ √Ó∂∫ Á≈ «˜’apple

‘ØÚ∂◊≈, «‹√ “⁄ ¿∞√ ÁΔ Á≈ÁΔ Á∂

Ò≈‘Ωapple ÂØ∫ Õ≈apple ¡≈¿∞‰ Âμ’, «Îapple

Ó≈∫-Ï≈Í ¡Â∂ ◊∞appleÓ∂‘apple Á∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ ‹ΔÚÈ Á≈ «˜’apple

‘ØÚ∂◊≈ Õ

Ó±ÚÓÀ∫‡ ¡≈Î ÎappleΔ‚Ó È≈∫¡ ÁΔ

«¬‘ «’Â≈Ï ‹ÈÚappleΔ B@AH Âμ’

¡≈¿∞‰ ÁΔ ¿∞ÓΔÁ ‘À Õ

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOT ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª

Á≈ Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

«ÚÙ∂Ù

‚≈: ¡ßÏ∂‚’apple «ÓÙÈ ÚμÒØ∫ Ó‘≈È

Ùı√Δ¡Âª Ï≈apple∂ ’ÀÒß‚apple ‹≈appleΔ

Ó‘≈È Ùı√Δ¡Âª Ï≈apple∂ ’ÀÒø‚apple ‹≈appleΔ ’appleÁ∂ ‘ج∂ «ÏÃ√Ï∂È ”⁄ ÍÂÚøÂ∂ √拉Õ

«ÏÃ√Ï∂ÈÕ ‚≈: ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple

«ÓÙÈ √∞√≈«¬‡Δ «ÏÕ√Ï∂È ÚμÒØ∫

ÏΔÂ∂ «ÁÈ ’appleÚ≈¬∂ ◊¬∂ «¬’

«ÚÙ∂Ù ÍzØ◊apple≈Ó ÁΩapple≈È «¬’ «ÚÙ∂Ù

’ÀÒß‚apple ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ «¬√

√ÏßËΔ ÍzË≈È ¡ß’∞Ù ’‡≈appleΔ¡≈ È∂

Áμ«√¡≈ «’ «¬√ ’ÀÒß‚apple “⁄ ¿∞È∑≈∫

Ùı√Δ¡Â≈∫ √ÏßßËΔ ÚΔ «˜’apple ’ΔÂ≈

‘À, «‹È∑≈∫ Ï≈apple∂ Íß‹≈ÏΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂

’ÀÍ‡È ÚμÒØ∫ Ï∂¡ß «√ßÿ Í«appleÚ≈apple 鱧 ÂØ‘¯≈

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂ √≈Ï’≈ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ Óapple‘±Ó Ï∂¡ß «√ßÿ Á∂ Í«appleÚ≈apple ȱß

Úμ‚≈ ÂØ‘¯≈ Á∂‰ ÁΔ «Â¡≈appleΔ ’μ√ Ò¬Δ

‘À Óapple‘±Ó Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂ ÍØÂapple∂

◊∞apple«¬’Ï≈Ò «√ßÿ, ‹Ø «’ √∞÷Úß «√ßÿ

’؇ÒΔ Á≈ Í∞μÂapple Â∂ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple appleÚÈΔÂ

«√ßÿ «Ï쇱 Á≈ ¤Ø‡≈ Ìapple≈ ‘À, 鱧 Íß‹≈Ï

Í∞ÒΔ√ «Úμ⁄ ‚Δ¡À√ÍΔ ÁΔ ÈΩ’appleΔ «ÓÒ∂◊Δ

◊z«‘ «ÚÌ≈◊ Á∂ √±Âapple≈∫ Ó∞Â≈Ï’ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ÁΔ¡≈∫

‘Á≈«¬Â≈∫ “Â∂ ‚Δ‹ΔÍΔ ÚμÒØ∫ «ÈÔ∞’ÂΔ

√ÏßËΔ Â‹ÚΔ˜ Ì∂‹ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À ◊z«‘

«ÚÌ≈◊ Á∂ «¬μ’ ¡«Ë’≈appleΔ Á≈ Áμ√‰≈ ‘À

«’ Óapple‘±Ó Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂ ÍØÂapple∂ 鱧 «ÏÈ≈∫

ÍzΔ«÷¡≈ Â∂ ‘Øapple ÙappleÂ≈∫ ÁΔ ¤Ø‡ Á∂ ’∂ ‘Δ

‚Δ¡À√ÍΔ ÁΔ¡≈∫ ÎΔÂΔ¡≈∫ È‘Δ∫ Ò≈¬Δ¡≈∫

‹≈ apple‘Δ¡≈∫, √◊Ø∫ ¿∞Óapple «Úμ⁄ ÚΔ ¤Ø‡

«ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ ÈΩ’appleΔ Íz«’«apple¡≈ È∂Íapple∂

⁄≈Û∑È Ò¬Δ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ ‹ÒÁΔ ‘Δ ÓßÂappleΔ

Óß‚Ò È±ß Ì∂«‹¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ Í∞ÒΔ√ «ÈÔÓ≈∫

鱧 ÿμ‡ ‹≈‰’≈appleΔ ‘À Õ ’ÀÒß‚apple

«Ú⁄ ◊∞apple± Â∂ Ì◊ apple«ÚÁ≈√,

Ì◊ È≈ÓÁ∂Ú, Ï≈Ï≈ ÏßÁ≈ «√ßÿ

Ï‘≈Áapple, «◊¡≈ÈΔ «Áμ «√ßÿ,

Ó‘≈ÂÓ≈ Ï∞μË, ‚≈: ÌΔÓ apple≈˙

¡ßÏ∂‚’apple, ’≈∫ÙΔ apple≈Ó, Ï≈ϱ Óß◊±

apple≈Ó Ó∞μ◊ØÚ≈ÒΔ¡≈, Ï≈Ï≈

È≈apple≈«¬‰≈ ◊∞apple±, ÍÀappleΔ¡apple ¬Δ.ÚΔ.

apple≈Ó≈ √∞Ú≈ÓΔ, Ó‘≈ÂÓ≈ ‹ØÂΔÏ≈

Ó∞Â≈Ï’ ‚Δ¡À√ÍΔ ÁΔ ÌappleÂΔ Ò¬Δ ÿμ‡Ø

ÿμ‡ ¿∞Óapple BA √≈Ò Â∂ ¿∞ÍappleÒΔ ‘μÁ BH

√≈Ò ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À √apple’≈apple 鱧 «ÁμÂΔ

¡apple˜Δ «Úμ⁄ ‹Ø Ú∂appleÚ∂ «ÁμÂ∂ ◊¬∂ ‘È ¿∞È∑≈∫

¡È∞√≈apple ◊∞apple«¬’Ï≈Ò «√ßÿ ÁΔ ‹ÈÓ

«ÓÂΔ A √ÂßÏapple, AIIH Ó∞Â≈Ï’

¿∞Óapple BH √≈Ò G Ó‘ΔÈ∂ Â∂ BA

«ÁÈ Í«‘ÒΔ ‹ÈÚappleΔ B@AG ȱß

ωÁΔ ‘À «¬√ ÈΩ‹Ú≈È È∂

Â≈«ÓÒ È≈‚± ÁΔ “Í∂appleΔ¡≈apple

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ“ ÂØ∫ ÏΔ. ’ΩÓ. Âμ’

ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ ’ΔÂΔ ‘Ø¬Δ ‘À

◊∞apple«¬’Ï≈Ò «√ßÿ 鱧 ÈΩ’appleΔ Á∂‰

Á≈ Ó∞μ÷ ¡≈Ë≈apple «¬‘Δ Ï‰≈«¬¡≈

«◊¡≈ ‘À «’ Ï∂¡ß «√ßÿ È∂ Íß‹≈Ï «Úμ⁄

¡ÓÈ Ù≈∫ÂΔ «Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ Ù‘≈ÁÂ

«ÁμÂΔ √apple’≈apple 鱧 «ÁμÂΔ ¡apple˜Δ «Úμ⁄

«’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ Í«appleÚ≈apple Á∂ «’√∂ ÚΔ

ÓÀ∫Ïapple È∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÁΔ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á apple≈‹

√apple’≈apple Á∂ «’√∂ «ÚÌ≈◊ «Úμ⁄ ÈΩ’appleΔ È‘Δ∫

Â∂ ‘∞‰ ‹Ò Ïμ√ 鱧 ’Ò≈ÒΔ

ϱ‡Δ È∂ Ò◊≈¬Δ Ïz∂’

‘appleΔ’∂ ÍμÂ‰Õ Íß‹≈Ï Á∂ √≈Ï’≈

¿∞Í-Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ √∞÷ÏΔapple «√ßÿ Ï≈ÁÒ

Á≈ √∞ÍÈÓ¬Δ ‹Ò Ïμ√ Íz≈‹À’‡ Ù∞apple±

ÂØ∫ ‘Δ ⁄apple⁄≈Ú≈∫ «Ú⁄ «apple‘≈ ‘À ¡Â∂

AB Á√ßÏapple B@AF 鱧 «¬√Á≈

¿∞Áÿ≈‡È ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÚΔ «¬‘

Íz≈‹À’‡ √Ú≈Ò≈∫ Á∂ ÿ∂apple∂ “⁄ «apple‘≈ ‘À

Â∂ ‘∞‰ «¬√ ÍzØ‹À’‡ 鱧 ⁄Ò≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ ’ßÍÈΔ ÚμÒØ∫ √≈apple∂ ÍzÏßË Ó∞’ÓÒ

’ΔÂ∂ ‹≈‰ Á∂ Ï≈¡Á ’Ò≈ÒΔ Ï±‡Δ È∂

«¬√ Ïμ√ 鱧 Ïz∂’ Ò◊≈ «ÁμÂΔ ‘À Õ

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ‘appleΔ’∂ fiΔÒ «‹Ê∂

«¬‘ ‹Ò Ïμ√ ⁄Ò‰Δ ‘À ÒßÏ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫

’¬Δ √Óμ«√¡≈Ú≈∫ È≈Ò ‹±fi apple‘Δ ‘À

¡Â∂ «¬√ «Ú⁄ Úμ‚∂ ÍμËapple Â∂ ÎÀ√ÒΔ

’Ò≈ÒΔ Ï±‡Δ «‹Ê∂ «¬√ ÁΔ √∞ßÁappleÂ≈

鱧 ◊z«‘‰ Ò◊≈ apple‘Δ ‘À, ¿∞Ê∂ ‘Δ fiΔÒ

«Ú⁄ Ïμ√ ¿∞Â≈appleÈ Ò¬Δ Ï‰≈¬∂ ◊¬∂

appleÀ∫Í Â∂ ÚΔ ’Ò≈ÒΔ Ï±‡Δ È∂ ÿ∂apple≈ Í≈

«Ò¡≈ ‘À Õ «‹√ ’≈appleÈ Ïμ√ ⁄Ò≈¿∞‰

«Ú⁄ Úμ‚Δ «Áμ’ ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬Δ Õ

«’zÙÈ≈ ¡ÀÓÎΔÏΔ¡Àμ√ ’ßÍÈΔ Á∂

¡«Ë’≈appleΔ ¡Óapple‹Δ «√ßÿ È∂

αÒ∂ Â∂ Ó≈Â≈ √«ÚμÂappleΔ Ï≈¬Δ αÒ∂

Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ

«¬√ ÓΩ’∂ √«ÚßÁapple ‡Δȱß,

ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ, Ì∞«ÍßÁapple,

‹√«ÚßÁapple apple≈‰ΔÍ∞apple, ÓÈ‹ΔÂ

ÏØÍ≈apple≈¬∂, Ò≈ÒΔ «◊μÒ, √appleÏ‹ΔÂ

√Ø‘Δ, ◊∞appleÍzΔ ◊ßË≈apple≈ √Ó∂ ’¬Δ

Ùı√Δ¡Â≈∫ È∂ «¬‘ ’ÀÒß‚apple

«ÏÕ√Ï∂È “⁄ ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ Õ

Ò¬Δ Ô≈Á apple‘∂ «’ ’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ È∂

Ï∂¡ß «√ßÿ ÁΔ ’≈∫◊apple√ ¡Â∂ Íß‹≈Ï È±ß

Á∂‰ ÁΔ ’Áapple ’apple«Á¡≈∫ Óapple‘±Ó Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

Á∂ Í∞μÂapple Â∂‹ Íz’≈Ù «√ßÿ 鱧 ÁØ Ú≈appleΔ Â∂

Í∞μÂappleΔ ◊∞apple’ßÚÒ ’Ωapple 鱧 «¬μ’ Ú≈appleΔ Ú˜Δapple

ω≈«¬¡≈ Ï∂¡ß «√ßÿ Á≈

Úμ‚≈ ÍØÂapple≈ ◊∞apple’Δapple «√ßÿ

‘∞‰ Á±‹Δ Ú≈apple ÷ßÈ≈ «ÚË≈È

√Ì≈ ‘Ò’∂ ÂØ∫ «ÚË≈«¬’

⁄∞«‰¡≈ «◊¡≈ ‘À «¬√∂ Âapple∑≈∫

appleÚÈΔ «√ßÿ «Ï쇱 √≈Ò B@@I

«Úμ⁄ ¡≈ÈßÁÍ∞apple √≈«‘Ï Â∂

B@AD «Úμ⁄ Ò∞«Ë¡≈‰≈ √ß√ÁΔ

‘Ò’∂ ÂØ∫ ÓÀ∫Ïapple ⁄∞«‰¡≈ «◊¡≈

√ΔÕ √apple’≈apple 鱧 «ÁμÂΔ ¡apple˜Δ «Úμ⁄ «’‘≈

«◊¡≈ ‘À «’ ‹ÁØ∫ Ï∂¡ß «√ßÿ ÁΔ ‘μ«Â¡≈

‘Ø¬Δ Â≈∫ ◊∞apple«¬’Ï≈Ò «√ßÿ ÁΔ ¿∞Óapple ¤Ø‡Δ

√Δ Â∂ Í«appleÚ≈apple Ò◊≈Â≈apple ¡«ÂÚ≈Á ÁΔ

Á«‘Ù Á∂ √≈¬∂ ‘∂· ‘Δ apple«‘ «apple‘≈ ‘À «¬‘

ÚΔ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ Íß‹≈Ï √apple’≈apple ÚμÒØ∫

Áμ«√¡≈ «’ √≈‚∂ ÚμÒØ∫ Ïμ√

√ÀÒ≈ÈΔ¡≈∫ Ú≈√Â∂ «Â¡≈apple Ïapple

«Â¡≈apple ÷Û∑Δ ‘À Â∂ Ó∞¯Â fiΔÒ ÁΔ √Àapple

ÚΔ ’appleÚ≈¬Δ ◊¬Δ Íappleß± ÏΔÂ∂ Íß‹ ¤∂

«ÁÈ≈∫ ÂØ∫ Ïμ√ ⁄μÒ‰ Ú≈Ò∂ apple±‡ Â∂

’Ò≈ÒΔ Ï±‡Δ Ì≈appleΔ Ó≈Âapple≈ «Ú⁄ ‹Ó∑≈

‘Ø ◊¬Δ, «‹√ ’≈appleÈ Ïμ√ 鱧 ⁄Ò≈¿∞‰

«Ú⁄ ’≈ÎΔ Ó∞Ù«’Ò ¡≈¬Δ Õ ¿∞È∑≈∫

‘Øapple Áμ«√¡≈ «’ ‹≈Ò Ò◊≈¿∞‰ Á≈

’ßÓ ÁØ «ÂßÈ «ÁÈ≈∫ Â’ Ó∞’ßÓÒ ‘Ø

‹≈Ú∂◊≈ Õ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «˜Ò∑∂ Á∂

«‚Í‡Δ ’«ÓÙÈapple ‘appleΔ’∂ fiΔÒ Á≈

Ó∞¡≈«¬È≈ ’appleÈ◊∂ ¡Â∂ «¬’ ÁØ

‡apple≈«¬Ò≈∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ïμ√ √ÀÒ≈ÈΔ¡≈∫

Ò¬Δ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ Õ

ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ Í«appleÚ≈apple≈∫ Á∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ ȱß

¡«ÂÚ≈Á ÍΔÛ ‹≈∫ Âapple√ Á∂ ¡Ë≈apple “Â∂

‚Δ¡À√ÍΔ Úapple◊Δ¡≈∫ Úμ‚Δ¡≈∫ ¡√≈ÓΔ¡≈∫

“Â∂ ÌappleÂΔ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «ÚË≈È √Ì≈

⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È ÓΩÛ «Úμ⁄ ‘ج∂ ‘≈Á√∂ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ ÚΔ Í·≈Ȓ؇ ¡Â∂ ÁΔÈ≈È◊apple

Úapple◊∂ Úμ‚∂ ¡«ÂÚ≈ÁΔ Á∞÷≈∫ Ú≈Íapple∂ «¬√

ÁΩapple≈È ’¬Δ √À«È’≈∫ ¡Â∂ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ È∂

’∞appleÏ≈ÈΔ¡≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫ ¤Ø‡∂ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ Á∂

Í«appleÚ≈apple≈∫ 鱧 ÈΩ’appleΔ¡≈∫ Ò¬Δ ¡’√apple ÷μ‹Ò

÷∞¡≈apple ‘Δ ‘؉≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À

“«¬μ’ ÿapple «¬μ’ ÈΩ’appleΔ“ Á≈ ¡‹Ï ¡≈◊≈˜

: ’≈∫◊apple√ È∂ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 ÌappleÓ≈¿∞‰ Ò¬Δ “‘apple

ÿapple «¬μ’ ÈΩ’appleΔ“ Á≈ È≈¡apple≈ «ÁμÂ≈ √Δ

«¬√ È≈¡apple∂ “Â∂ Ì≈Ú∂∫ apple≈‹√Δ ÂΩapple “Â∂ ¡ÓÒ

¡‹∂ Ù∞apple± È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈, Íapple ÍzÙ≈√’Δ

‘Ò«’¡≈∫ «Úμ⁄ ⁄apple⁄≈ ‘À «’ «¬√ Ú≈¡Á∂

鱧 «ÈÌ≈¿∞‰ Á≈ Ó∞μ„ apple√±÷Ú≈È Í«appleÚ≈apple≈∫

ÂØ∫ Ïß«È∑¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ

25/05/2017

7

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ apple≈‹ÿapple≈‰∂ ÁΔ È±ß‘ ’∂‡ «Ó‚Ò‡È ÁΔ

ÌÀ‰ Á≈ Ù≈‘Δ ÂappleΔ’∂ È≈Ò ‘Ø«¬¡≈ «Ú¡≈‘

apple≈‹ ÿapple≈‰∂ ÁΔ ˘‘ ’∂‡ «Ó‚Ò‡È ÁΔ ÌÀ‰ «ÍæÍ≈

«Ó‚Ò‡È Á∂ «Ú¡≈‘ ÓΩ’∂ ÁΔ Â√ÚΔappleÕ

ÒÀ√‡apple («¬ß◊ÒÀ‚)Õ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ Ù≈‘Δ

apple≈‹ ÿapple≈‰∂ Á∂ «ÍÃø√ «ÚÒΔ¡Ó ÁΔ ÍÂÈΔ

’∂‡ «Ó‚Ò‡È ÁΔ ÌÀ‰ «ÍμÍ≈ «Ó‚Ò‡È

Á≈ «Ú¡≈‘ ¡μ‹ Ï∂‘μÁ Ù≈‘Δ ÂappleΔ’∂ È≈Ò

‘Ø«¬¡≈ Õ ¿∞‘ DA √≈Ò≈ ‹∂Ó˜ ÓÀ«Ê¿±˜

È≈Ò «Ú¡≈‘ Á∂ ÏßËÈ «Ú⁄ Ïμfi ◊¬Δ Õ

È؇ÏßÁΔ Ï≈apple∂ H ȱß

‹≈‰’≈appleΔ Á∂‰◊∂

¿∞apple«‹Â ͇∂Ò

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ì≈appleÂΔ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ Á∂

◊ÚappleÈapple ¿∞apple«‹Â ͇∂Ò «¬’ √ß√ÁΔ

’Ó∂‡Δ √≈‘Ó‰∂ È؇ÏßÁΔ “Â∂

‹≈‰’≈appleΔ Á∂‰ Ò¬Δ H ‹±È 鱧 Í∂Ù

‘؉◊∂ Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂

“⁄ ͇∂Ò Á±‹Δ Ú≈apple

’Ó∂‡Δ √≈‘Ó‰∂ ‘≈˜apple

‘Ø apple‘∂ ‘È Õ Í«‘Ò≈∫

¿∞È∑≈∫ 鱧 BE Ó¬Δ È±ß

’Ó∂‡Δ √≈‘Ó‰∂ Í∂Ù

‘؉≈ √Δ, Íapple Ó∞Á«apple’ ÈΔÂΔ “Â∂ ⁄μÒ

apple‘∂ ’ßÓ ’≈appleÈ «¬√ 鱧 ‡≈Ò ’∂ H ‹±È

’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ Õ «Úμ “Â∂ √Ê≈¬Δ

’Ó∂‡Δ È∂ ͇∂Ò È±ß AH ‹ÈÚappleΔ È±ß

E@@ ¡Â∂ A@@@ Á∂ È؇ ÏßÁ ’appleÈ

Ï≈apple∂ Í∞쫤¡≈ √Δ Õ ’Ó∂‡Δ È∂ ¿∞È∑≈∫ ȱß

‘∞‰ Ï≈¡Á ÁΔ ÂappleΔ’ “Â∂ ‘≈˜apple ‘؉

ÁΔ «¬‹≈˜Â Á∂ «ÁμÂΔ ‘À Õ

◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï Á∂

¿∞ÛΔ¡≈ ¡È∞Ú≈Á

Ò¬Δ ÓÁÁ Á≈ ÌappleØ√≈

¡ß«ÓzÂ√appleÕ √zΔ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï ÁΔ

Ï≈‰Δ ¡Â∂ «Ú¡≈«÷¡≈ Á≈ ¿∞ÛΔ¡≈

Ì≈Ù≈ «Úμ⁄ ¡È∞Ú≈Á ’apple apple‘Δ

Ò∂«÷’≈ √≈ËÈ≈ ÍμÂappleΔ È∂ ¡μ‹ √zΔ

‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï ÓμÊ≈ ‡∂«’¡≈ Â∂

ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ Á∂ √’μÂapple ‚≈. apple±Í

«√ßÿ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ ’ΔÂΔÕ

¿∞ÛΔ√≈ Á∂ Ì∞ÚÈ∂ÙÚapple ÁΔ apple«‘‰

Ú≈ÒΔ Ò◊Í◊ E@ √≈Ò≈ √≈ËÈ≈

ÍμÂappleΔ «Í¤Ò∂ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ «√μ÷ ËappleÓ

¡Â∂ «√μ÷ «¬«Â‘≈√ Ï≈apple∂ ¿∞ÛΔ¡≈

Ì≈Ù≈ «Úμ⁄ «Ò÷ apple‘Δ ‘À ¿∞√ ÁΔ¡≈∫

ÁØ Í∞√Â’≈∫ ¤Í ⁄∞μ’Δ¡≈∫ ‘È, «‹È∑≈∫

«Úμ⁄ “‹ΔÚÈΔ «√μ÷ ◊∞apple± √≈«‘Ï≈È“

¡Â∂ “«√μ÷ ◊∞apple± ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫

«√μ«÷¡≈Ú≈∫“ Ù≈ÓÒ ‘È ¿∞√ ÚμÒØ∫

AD Ï≈‰Δ¡≈∫ Á≈ √∞ßÁapple ◊∞‡’≈ ÚΔ

«Â¡≈apple ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À ◊∞apple± ◊zßÊ

√≈«‘Ï Á∂ ¿∞ÛΔ¡≈ Ì≈Ù≈ «Úμ⁄

«¬√ «Ú¡≈‘ 鱧 «ÏÕ«‡Ù

ÓΔ‚Δ¡≈ È∂ Á‘≈’∂ Á≈ √Ì ÂØ∫

÷±Ï√±apple ¡Â∂ Ù≈ÈÁ≈apple

«Ú¡≈‘ ¡ÀÒ≈«È¡≈∫ Õ «Ú¡≈‘

«Ú⁄ Ù≈‘Δ Í«appleÚ≈apple≈∫ Á∂ ÓÀ∫Ïapple

¡Â∂ ¿∞μÿΔ¡≈∫ ‘√ÂΔ¡≈∫

Ù≈«ÓÒ ‘Ø¬Δ¡≈∫ Íapple √Ì ÁΔ¡≈∫

Șapple≈∫ Ù≈‘Δ Í«appleÚ≈apple Á∂

Ïμ«⁄¡≈∫ «ÍÃø√ ‹Ωapple‹ ¡Â∂

apple≈‹’∞Ó≈appleΔ ⁄≈appleÒ؇ “Â∂ ·«‘apple

◊¬Δ¡≈∫ Õ ÁØ‘≈∫ È∂ Ù≈‘Δ

¡ßÁ≈˜ «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ Ó≈√Δ

«ÍμÍ≈ Á∂ «Ú¡≈‘ Á≈ Ó˜≈

«Ò¡≈ Õ «¬ß◊ÒÎΔÒ‚ ÁΔ √À∫‡

Ó≈apple’ ⁄apple⁄ «Ú÷∂ «ÍμÍ≈ ¡Â∂

‹∂Ó˜ È∂ ¿∞Óapple Ìapple «¬’-Á±‹∂

Á≈ √≈Ê «ÈÌ≈¿∞‰ ÁΔ¡≈∫

’√Ó≈∫ ÷≈ËΔ¡≈∫ Õ Ù≈‘Δ

Í«appleÚ≈apple Á∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ Á∂ «¬√ «Ú¡≈‘ «Ú⁄

Ù≈«ÓÒ ‘؉ ’apple’∂ «¬√ ÷∂Âapple 鱧 “ÈØ

ÎÒ≈¬Δ ˜ØÈ“ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ √Δ Õ «¬√

÷∂Âapple «Ú⁄ ’Ø¬Δ ‹‘≈˜ ¡Â∂ ‚appleØÈ

¿∞‚≈¬∂ ‹≈‰ ÁΔ ÓÈ≈‘Δ √Δ Õ

¡È∞Ú≈Á Ò¬Δ «√μ÷ «¬«Â‘≈√ ÷Ø‹

’∂∫Áapple ÁΔ¡≈∫ ÁØ Ó«‘Ò≈ «ÚÁÚ≈È≈∫

‚≈. apple‰‹Δ ’Ωapple ¡Â∂ ‚≈.

¡Óapple‹Δ ’Ωapple È∂ «¬√ ’ßÓ «Úμ⁄ ¿∞√

鱧 √«‘ÔØ◊ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ √’μÂapple ‚≈.

apple±Í «√ßÿ È∂ Áμ«√¡≈ «’ √≈ËÈ≈

ÍμÂappleΔ È∂ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ’ØÒØ∫ ÓÁÁ

Óß◊Δ ‘À «’ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï ÁΔ Ï≈‰Δ

¡Â∂ «Ú¡≈«÷¡≈ ÁΔ ¿∞ÛΔ¡≈ Ì≈Ù≈

«Úμ⁄ ’ΔÂ∂ ¡È∞Ú≈Á ÁΔ ÍÛÂ≈Ò

’apple≈¬Δ ‹≈Ú∂Õ


8 25/05/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊± ‹Δ «√ßÿ ÷μ÷ Â∂ apple≈‹∂

Á≈ ’ÚÀ∫‡appleΔ ⁄ Ô≈Á◊≈appleΔ √ÈÓ≈È

Òß‚È - (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈ ) ¬∂ÙΔ¡È

’Ò⁄apple ’ÒμÏ ’ÚÀ∫‡appleΔ ÚÒØ∫ √∞μ÷

‘∞ßÁÒ ,¡Óapple‹Δ «√ßÿ

÷ß◊±Û≈,ÁΔÍ≈ „ß‚≈ ¡Â∂ ÓØ«‘ßÁapple

«√ßÿ „≈‚≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂·

√ÈÓ≈È √Ó≈appleØ‘ ’appleÚ≈«¬¡≈

«◊¡≈Õ ¬∂ÙΔ¡È ’Ò⁄apple ’ÒμÏ

ÚÒØ∫ ’appleÚ≈¬∂ ◊¬∂ «¬√ √Ó≈◊Ó ⁄

¿∞μÿ∂ ’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊± Â∂

√μ«Õ¡≈⁄≈apple’ ÍzÓ؇apple ‹Δ «√ßÿ

÷μ÷ ,apple≈‹≈ (¡À˜Ò «¬√‡∂‡ ¬∂‹ß‡√

)鱧 Íß‹≈ÏΔ ’Ò⁄apple 鱧 ÍzÎ∞Ò ’appleÈ

Â∂ ÷∂‚≈∫ 鱧 ÍzÓ؇ ’appleÈ ÏÁÒ∂

Ô≈Á◊≈appleΔ «⁄ßÈ Á∂ ’∂ √ÈÓ≈«ÈÂ

’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ ¡Óapple‹ΔÂ

«√ßÿ ÷ß◊±Û≈ È∂ «’‘≈ ’∂ ¬∂ÙΔ¡È

’Ò⁄apple ’ÒμÏ ’ÚÀ∫‡appleΔ ÚÒØ∫ ‘apple

«¬ß◊ÒÀ∫‚ ’Ïμ‚Δ ÎÀ‚apple∂ÙÈ Á∂ √≈Ï’≈

ÍzË≈È √μÂ≈ Ó∞·μ‚≈ Á∂ «ÍÂ≈ Á≈ «Á‘≈∫Â

Òß‚ÈÕ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ’Ïμ‚Δ ÎÀ‚apple∂ÙÈ Á∂ √≈Ï’≈

ÍzË≈È √ÂÈ≈Ó «√ßÿ √μÂ≈ Ó∞·μ‚≈, √Ø„Δ «√ßÿ

ϱapple≈ ¡Â∂ ’∞ÓÀ∫‡∂‡apple «ÌßÁ≈ Ó∞·μ‚≈ 鱧 ¿∞√ Ú∂Ò∂

Úμ‚≈ √ÁÓ≈ Òμ◊≈ ‹ÁØ∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂ «ÍÂ≈ √: Íz∂Ó

«√ßÿ ϱapple≈ Á≈ «ÁÒ Á≈ ÁΩapple≈ ÍÀ‰ È≈Ò ¡⁄≈È’

«Á‘≈∫ ‘Ø «◊¡≈Õ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ¡ß«ÂÓ √ß√’≈apple

BC Ó¬Δ È±ß «Íß‚ Ó∞·μ‚≈ ’Ò≈∫ «Ú÷∂ ’apple «ÁæÂ≈

«◊¡≈Õ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ’Ïμ‚Δ ÎÀ‚apple∂ÙÈ Á∂ ÍzË≈È

√«ÂßÁapple «√ßÿ ◊ØÒ‚Δ, ‘appleÈ∂’ «√ßÿ È∂’≈

ÓÀappleΔÍ∞apple, appleÙÍ≈Ò «√ßÿ Í≈Ò≈, √∞«appleøÁapple «√ßÿ

Ó≈‰’, ¡ÓappleΔ’ «√ßÿ ÏØÍ≈apple≈¬∂, ‹Ø«◊ßÁapple «√ßÿ

Á∞√≈∫fi, ‘appleÌ‹È «√ßÿ Íμ‚≈, ‹√Í≈Ò «√ßÿ

«ÊßÁ, ÏÒÏΔapple «√ßÿ appleßË≈Ú≈, ‹√’appleÈ «√ßÿ

‹Ω‘Ò, ‘appleÚß «√ßÿ ÓμÒ∑Δ, ÁΔÍ≈ ÓΩÒΔ, Í≈Ò≈

Ïμ‹Ú≈∫, ¡ÓappleΔ’ «√ßÿ ÿ∞μÁ≈, ’∞Ò«ÚßÁapple «√ßÿ

¤Ø’apple, «ÏμÒ≈ ’ͱappleÊÒΔ¡≈, Ò«‘ßÏapple «√ßÿ

ÒμÁÛ, √ÂÈ≈Ó «√ßÿ «◊μÒ, ‘apple⁄appleÈ «√ßÿ

ÏØÒ≈, ÙΔapple≈ √ßÓΔÍ∞apple, ’ßÓ≈ ¡Ω‹Ò≈, ’∂ÚÒ

Í∞Ò√Δ¡≈, Á«ÚßÁapple ÍÂ≈apple≈, «ÏßÁapple ÈÚ≈∫ «Íß‚,

ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ Á±Ò∂, ÍappleÓ‹Δ «√ßÿ appleßË≈Ú≈,

√∞÷«ÚßÁapple «√ßÿ ÓØÒ≈, ÍzÂ≈Í «√ßÿ √Δ ÍΔ ¡ÀÓ,

‹Ø◊≈ «√ßÿ „‚Ú≈Û, ‹ΔÂ≈ «Úapple’ ¡≈«Á È∂

Á∞μ÷ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’apple«Á¡≈∫ √: Íz∂Ó «√ßÿ ϱapple≈

ÁΔ ¡≈«Ӓ Ù≈∫ÂΔ Ò¬Δ ’≈ÓÈ≈ ’ΔÂΔÕ

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Ù‘ΔÁ-¬∂-¡≈˜Ó Ì◊ «√ßÿ ÁΔ

«Í√ÂΩÒ ÏΔ¡À√¡ÀÎ Á∂ «¬ßÁΩapple «Ú÷∂ ¡‹≈«¬Ï ÿapple

ÂØ∫ Ú≈Í√ Íß‹≈Ï «Ò¡≈ ’∂ ÷‡’Û ’Ò≈∫

¡‹≈«¬Ï ÿapple «Ú⁄ √∞ÙØ«Ì ’appleÈ ÁΔ Óß◊ ’appleÁΔ

͇ΔÙÈ Á≈ √ØÓÚ≈apple 鱧 ‘≈¬Δ’Øapple‡ ”⁄ «È͇≈apple≈

‘Ø «◊¡≈ ? ¡À‚ÚØ’∂‡ ¡À⁄√Δ ¡appleØÛ≈ ÁΔ «¬√

͇ΔÙÈ ”Â∂ ÏΔ¡À√¡ÀÎ «¬ßÁΩapple Á∂ ‚Δ¡≈¬Δ¬Δ‹Δ

¡apple∞‰ ’∞Ó≈apple ÂßÏ∂ È∂ ‘Ò¯Δ¡≈ «Ï¡≈È Á≈ıÒ

’apple’∂ ‘≈¬Δ’Øapple‡ Á≈ «Ë¡≈È «ÁÚ≈«¬¡≈ «’

ÏΔ¡À√¡ÀÎ Á∂ ‘Àμ‚’∞¡≈‡apple ÂØ∫ ‚≈«¬appleÀ’‡apple

‹ÈappleÒ È∂ BE ¡ÍzÀÒ È±ß Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ ÁΔ

«Í√ÂΩÒ ÏΔ¡À√¡ÀÎ Á∂ «¬ßÁΩapple ¡‹≈«¬Ï ÿapple ÂØ∫

‘∞√ÀÈΔÚ≈Ò≈ ÏΔ¡À√¡ÀÎ ¡‹≈«¬Ï ÿapple «Ú⁄ Â∞appleßÂ

Ì∂‹∂ ‹≈‰ Á≈ ‘∞’Ó Á∂ «ÁμÂ≈ √Δ Õ «¬μÊ∂ Ì◊Â

«√ßÿ, apple≈‹◊∞apple± Â∂ √∞÷Á∂Ú ÁΔ Ô≈Á «Ú⁄ ¿∞√≈apple∂

◊¬∂ √Ó≈apple’ «Ú÷∂ «¬‘ «Í√ÂΩÒ ¡≈Ó ÒØ’≈∫ Á∂

ÁappleÙÈ≈∫ Ò¬Δ appleμ÷Δ ‹≈Ú∂ Â≈∫ «’ ‹Ø ÒØ’ Ù‘ΔÁ≈∫

鱧 ÙappleË≈∫‹ÒΔ Á∂ √’‰ Õ Í‡ΔÙÈapple È∂ ÏΔ¡À√¡ÀÎ

Á∂ «¬√ ‹Ú≈Ï È≈Ò √«‘ÓÂΔ Íz◊‡≈¬Δ, «‹√ ”Â∂

ÏÀ∫⁄ È∂ ͇ΔÙÈ Á≈ «È͇≈apple≈ ’apple «ÁμÂ≈ ?

‘≈¬Δ’Øapple‡ 鱧 Áμ«√¡≈ «◊¡≈ √Δ «’ √apple’≈apple Â∂

«ÚÌ≈◊ 鱧 «Í¤Ò∂ √≈Ò BC Á√ßÏapple 鱧 ’≈ȱßÈΔ

ÈØ«‡√ Ì∂‹ ’∂ «Í√ÂΩÒ Íß‹≈Ï «Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ Óß◊

’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ Íapple ¡‹∂ Âμ’ ’Ø¬Δ ¿∞Íapple≈Ò≈ È‘Δ∫

’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ

ÏΔÛ Ï≈Ï≈ Ï∞μ„≈ √≈«‘Ï Á∂ ÷±‘ «Úμ⁄Ø∫ «ÓÒΔ¡≈∫ «Óμ‡Δ ÁΔ¡≈∫ «‡ß‚≈∫

÷±‘ 鱧 √∞apple‹Δ ’appleÈ ¡Â∂ Í∞apple≈ÂÈ «‡ß‚≈∫ 鱧 √ß◊ Á∂ ÁappleÙÈ≈∫ Ò¬Δ appleμ÷‰ Á≈ ¯À√Ò≈

¡ß«ÓzÂ√appleÕ √μ⁄÷ß‚ √zΔ ‘«appleÓßÁapple

√≈«‘Ï Á∂ Í«‘Ò∂ ‘Àμ‚ ◊zßÊΔ Ï≈Ï≈

Ï∞μ„≈ ‹Δ È≈Ò √ÏßË ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

ÏΔÛ Ï≈Ï≈ Ï∞μ„≈ √≈«‘Ï «Úμ⁄

«¬«Â‘≈√’ ÷±‘ ÁΔ ÷∞Á≈¬Δ ÁΩapple≈È

«Óμ‡Δ ÁΔ¡≈∫ Ï‰Δ¡≈∫ «‡ß‚≈∫ «ÓÒΔ¡≈∫

‘ÈÕ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À «’

«¬‘ «‡ß‚≈∫ Ï≈Ï≈ Ï∞μ„≈ ‹Δ Á∂ Ú∂Ò∂

ÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ «¬È∑≈∫ «‡ß‚≈∫ 鱧 «¬μÊ∂

◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ «Úμ⁄ ÁappleÙÈ Ò¬Δ

appleμ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ ÏßÁ ÷±‘ 鱧 ÚΔ

⁄≈Ò± ’appleÈ ÁΔ ÔØ‹È≈ ‘ÀÕ

Ï≈Ï≈ Ï∞μ„≈ ‹Δ 鱧 √zΔ ‘«appleÓßÁapple

√≈«‘Ï Á∂ Í«‘Ò∂ ‘Àμ‚ ◊zßÊΔ Ï‰È

¡Â∂ Íß‹ ◊∞apple± √≈«‘Ï≈È È±ß ◊∞apple◊μÁΔ

ÓΩ’∂ «ÂÒ’ Ò≈¿∞‰ Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈

√Δ Õ ¿∞È∑≈∫ ¡≈͉∂ ‹ΔÚÈ Á≈ ÒßÓ≈

«‘μ√≈ ÏΔÛ Ï≈Ï≈ Ï∞μ„≈ √≈«‘Ï «Úμ⁄

«ÏÂ≈«¬¡≈Õ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ‘Δ «¬μÊ∂ «¬‘

÷±‘ √Ê≈Í √Δ ÷±‘ Á∂ ¡≈Ò∂-

Á∞¡≈Ò∂ «ÍμÍÒ Á∂ ÁØ Í∞apple≈‰∂ Áappleμ÷Â

ÚΔ ÓΩ‹±Á √ÈÕ «¬√ Ú∂Ò∂ «¬‘ ÷±‘

ÏßÁ «Í¡≈ ‘À, «‹√ 鱧 ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ

È∂ √ßÌ≈«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ ‘∞‰ ÷±‘ ȱß

¿∞μÿ∂ ’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊± ‹Δ «√ßÿ ÷μ÷ ¡Â∂ apple≈‹≈ Á≈ √ÈÓ≈È ’appleÁ∂ ‘ج∂ ¡Óapple‹Δ «√ßÿ ÷ß◊±Û≈ Â∂ ‘ØappleÕ

¿∞√ ÓÈ∞μ÷ Á≈ √ÈÓ≈È ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ,«¬ß‚Δ¡È ˙Úapple√Δ√ ’≈∫◊apple√ Á∂ ,apple≈‹ÚΔapple appleßË≈Ú≈ ,ÈÚ

‘À ‹Ø ¡≈Í‰Δ Íß‹≈ÏΔ Ó≈∫ ÏØÒΔ ÁΔ ÍzË≈È √appleÚ‰ «√ßÿ ,’∞ÒÚß «√ßÿ ‘∂¡apple,ÓÈÚΔapple ÁØÙ≈∫fi ,’Ω∫√Òapple

√∂Ú≈ ’appleÁ≈ ¡Â∂ ÷∂‚≈∫ 鱧 ÍzÓ؇

’appleÁ≈ ‘À Õ «¬√ √Ó∂ Ó∂‹apple

,Í≈ÒΔ,Õ∞«ÍßÁapple «√ßÿ ÁΔÈ≈√≈«‘Ï

√À‰Δ ,apple≈‹≈ ÷μ÷ ,Ï∂¡ß «√ßÿ ,appleßÁ≈

ÕÒÚ≈È ,«appleßÁ≈ Ïج∂Ò ,«Ú’appleÓ

◊ØÒ≈ ,ÍzÕ‹Ø ,apple‰‹Ø ,√Ø‘Δ

Õ◊Úß «√ßÿ ,ÏΔapple«Ï’appleÓ «√ßÿ

,«ÙßÁapple «√ßÿ ,√Úapple‰ «√ßÿ ¡≈«Á

‘≈‹apple √ÈÕ

Ì◊ «√ßÿ ÁΔ «Í√ÂΩÒ

√ÏßËΔ Ó≈ÓÒ∂ Á≈ «È͇≈apple≈

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÏΔÛ Ï≈Ï≈ Ï∞μ„≈ √≈«‘Ï Á∂ «Ú‘Û∂ «Úμ⁄ ω∂ «¬«Â‘≈√’ ÷±‘ ÁΔ ’≈apple √∂Ú≈ ÁΩapple≈È

«ÓÒΔ¡≈∫ «Óμ‡Δ ÁΔ¡≈∫ «‡ß‚≈∫ «Á÷≈¿∞∫Á∂ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÓÀ∫Ïapple ÓÈ‹Δ «√ßÿ ¡Â∂ ‘ØappleÕ

⁄≈Ò± ’appleÈ Á∂ ÓßÂÚ È≈Ò «¬√ ÁΔ

÷∞Á≈¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ √Δ «’

Ò◊Í◊ D@ Î∞μ‡ ‘∂·≈∫ «Óμ‡Δ ÁΔ¡≈∫

«‡ß‚≈∫ «ÓÒΔ¡≈∫ ‘ÈÕ «¬√ √ÏßËΔ

ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÓÀ∫Ïapple Ì≈¬Δ ÓÈ‹ΔÂ

«√ßÿ ¡Â∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ Á∂ ÓÀÈ∂‹apple

‹√Í≈Ò «√ßÿ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬√

Í∞apple≈ÂÈ ÷±‘ Á≈ ‹Ò √ß◊ ȱß

¤’≈¿∞‰ Á∂ ÓßÂÚ È≈Ò «¬√ ÁΔ

÷∞Á≈¬Δ Ù∞apple± ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ Â≈∫ ‹Ø

«¬√ ÷±‘ 鱧 √∞apple‹Δ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’∂Õ

«¬È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫ «ÂßÈ «‡ß‚≈∫ √≈Ï ‘È,

‹ÁØ∫ «’ Ï≈’Δ ‡∞μ‡Δ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È

¿∞È∑≈∫ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «’ «‡ß‚≈∫ ◊∞apple±

√≈«‘Ï Á∂ Ú∂Ò∂ È≈Ò √ÏßË ‘È

ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ «¬È∑≈∫ «‡ß‚≈∫ ÁΔ

Í∞apple≈ÂÈÂ≈ Ï≈apple∂ Ó≈‘apple≈∫ ÂØ∫ ÍÂ≈

Ò≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ ’apple∂◊ΔÕ Ì≈¬Δ

ÓÈ‹Δ «√ßÿ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ‘∞‰

«¬√ ÷±‘ ÁΔ ÷∞Á≈¬Δ ÚΔ Ó≈«‘apple≈∫ ÁΔ

’ÙÓΔapple ”⁄ ÈΩ‹Ú≈È È±ß

‹ΔÍ È≈Ò ÏßÈ∑‰ Ú≈Ò≈

¯Ω‹Δ Ó∂‹apple √ÈÓ≈«ÈÂ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ó∂‹apple ÒΔÂ∞Ò ◊Ø◊Ø¬Δ «‹√ È∂ ÍÊapple≈¡

’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ «ıÒ≈¯ ÓÈ∞μ÷Δ „≈Ò Ú‹Ø∫ «¬’

ÈΩ‹Ú≈È È±ß ‹ΔÍ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ÏßÈ∑ «Ò¡≈ √Δ, ȱß

¡μÂÚ≈Á «ÚappleØËΔ ¡≈Íapple∂ÙÈ≈∫ «Ú⁄ ¿∞√ Á∂ «ÈappleßÂapple

ÔÂÈ≈∫ Ò¬Δ √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Ó∂‹apple

◊Ø◊Ø¬Δ Ò¬Δ √ÀÈ≈

Ó∞÷Δ Á≈ ÍzÙß√≈ ’≈apple‚

«¬√ √ß’∂ ڋØ∫

Á∂«÷¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À

«’ ¿∞√ 鱧 ’Øapple‡ ¡≈Î

«¬È’∞¡≈appleΔ «‹‘ÛΔ

¡‹∂ ⁄μÒ apple‘Δ ‘À ÚÒØ∫

ÿ‡È≈ «Ú⁄ Î√≈¿∞‰

ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ È‘Δ∫

¯Ω‹ Á∂ Ï∞Ò≈apple∂ ’appleÈÒ

¡ÓÈ ¡ÈßÁ È∂ Áμ«√¡≈ «’ Ó∂‹apple ◊Ø◊Ø¬Δ È±ß

¡μÂÚ≈Á «ÚappleØËΔ ¡≈Íapple∂ÙÈ≈∫ Á∂ «ÈappleßÂapple ÔÂÈ≈∫

Ò¬Δ √ÀÈ≈ Ó∞÷Δ Á∂ ÍzÙß√≈ ’≈apple‚ È≈Ò √ÈÓ≈«ÈÂ

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ Í∞apple√’≈apple «Í¤Ò∂ ‘ÎÂ∂ √ÀÈ≈

Ó∞÷Δ «ÏÍÈ apple≈Ú Á∂ «Í¤Ò∂ ‘ÎÂ∂ ‹ßÓ± Â∂ ’ÙÓΔapple

ÁΩapple∂ ÁΩapple≈È «ÁμÂ≈ «◊¡≈ √ΔÕ

«È◊apple≈ÈΔ ‘∂· ’apple≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Â≈∫ ‹Ø ÷∞Á≈¬Δ ÁΩapple≈È

Íz≈Í ‘؉ Ú≈Ò∂ √≈Ó≈È È±ß

Ï⁄≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂ ¡Â∂ ÷±‘ 鱧 ÚΔ

Í«‘Òª Ú≈∫◊ √ßÌ≈Ò ’∂ appleμ«÷¡≈ ‹≈

√’∂Õ ¿∞È∑≈∫ ¡≈«÷¡≈ «’ Í∞apple≈‰∂ √Ó∂∫

«Úμ⁄ «¬√ «¬Ò≈’∂ Á∂ ÷∂Â≈∫ 鱧 «¬√

÷±‘ ÂØ∫ ‘Δ Í≈‰Δ Ò≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ √Δ

¡Â∂ ÒØ’ «¬√∂ ÷±‘ Á∂ Í≈‰Δ ÁΔ ÚappleÂØ∫

ÍΔ‰ ¡Â∂ ‘Øapple ’ßÓ≈∫ Ò¬Δ ’appleÁ∂ √ÈÕ

Ù≈«¬Á ¿∞√ Ú∂Ò∂ ‘Δ ÒØ’≈∫ ÁΔ √‘±ÒÂ

Ò¬Δ ÷±‘ Á∂ ÁØÚ∂∫ Í≈√∂ «ÍμÍÒ Á∂ apple∞μ÷

Ò≈¬∂ ◊¬∂ ‘؉◊∂, ‹Ø ¡μ‹ ÚΔ ÓΩ‹±Á

‘ÈÕ «¬‘ «¬√ «¬Ò≈’∂ Á≈ Úμ‚≈

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ‘À, «‹μÊ∂ Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù ÂØ∫

√ß◊ ÓμÊ≈ ‡∂’‰ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À

◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ Á∂ È≈∫ ”Â∂ Ò◊Í◊ IH

¬∂’Û ˜ÓΔÈ ‘À, «‹√ «Úμ⁄Ø∫ DH

¬∂’Û È±ß Ú≈‘Δ Ò¬Δ Úapple«Â¡≈ ‹≈∫Á≈

‘À ¡Â∂ Ï≈’Δ D@ ¬∂’Û «Úμ⁄

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ’ßÍÒÀ’√ ¡Â∂ ÙzØÓ‰Δ

’Ó∂‡Δ Á∂ ÍzÏßË ‘∂· ⁄μÒ apple‘∂ √’±Ò Â∂

’≈Ò‹ √Ó∂ ‘√ÍÂ≈Ò ÁΔ¡≈∫

«¬Ó≈appleÂ≈∫ ‘ÈÕ

Ì≈apple ÁΔ ¡ßÙ± E «ÁÈ ”⁄ B Ú≈apple

¡ÀÚappleÀ√‡ ”Â∂ Í‘∞ß⁄‰ Ú≈ÒΔ

Á∞ÈΔ¡≈ ÁΔ Í«‘ÒΔ ¡Ωapple ωΔ

¬Δ‡≈È◊apple : Ì≈apple ÁΔ ¡ßÙ±

‹Ó√∂ÈÍ≈ È∂ Íß‹ «ÁÈ ”⁄ ÁØ Ú≈apple

Á∞ÈΔ¡≈ ÁΔ √Ì ÂØ∫ ¿∞μ⁄Δ ⁄Ø‡Δ Ó≈¿±∫‡

¡ÀÚappleÀ√‡ Ϋ‘ ’appleÈ Á≈ «ÚÙÚ

«apple’≈apple‚ ω≈ «ÁμÂ≈ ‘À Õ «¬‘

’≈appleÈ≈Ó≈ ’appleÈ Ú≈ÒΔ ¿∞‘ Á∞ÈΔ¡≈ ÁΔ

Í«‘ÒΔ ¡Ωapple ‘À Õ CB √≈Ò≈ ¡ßÙ± ÁØ

Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ Ó≈∫ ‘À Õ «¬‘ Íß‹Ú≈ ÓΩ’≈

‘À ‹Á ¿∞√ È∂ ¡ÀÚappleÀ√‡ ÁΔ ⁄Û≈¬Δ

ͱappleΔ ’appleÈ ”⁄ ’≈ÓÔ≈ÏΔ ‘≈«√Ò ’ΔÂΔ

‘À Õ ¡ßÙ± Á∂ ÍÂΔ Â√∂«appleß◊ Ú≈∫◊ È∂

Áμ«√¡≈ «’ ¡ßÙ± È∂ Ò◊≈Â≈apple Á±√appleΔ

⁄Û≈¬Δ Ù∞μ’appleÚ≈apple Ù∞apple± ’ΔÂΔ √Δ Õ ¡ßÙ±

«ÈÍ≈Ò Á∂ ÍappleÏ ¡≈appleØ‘Δ Î±appleΔ Ù∂appleÍ≈

È≈Ò ¡ÀÚappleÀ√‡ ÁΔ ÍΔ’ ”Â∂ Í‘∞ß⁄Δ Õ

¡ßÙ± ¡«‹‘Δ Í«‘ÒΔ Ì≈appleÂΔ ¡Ωapple ÚΔ

‘À, «‹√ È∂ Íß‹ÚΔ∫ Ú≈apple ¡ÀÚappleÀ√‡

Ϋ‘ ’ΔÂΔ ‘À Õ B@AA ”⁄ ¿∞√ È∂ A@

«ÁÈ Á∂ ¡ßÁapple ÁØ Ú≈apple Ó≈¿±∫‡ ¡ÀÚappleÀ√‡

Ϋ‘ ’ΔÂΔ √Δ Õ ¡ßÙ± È∂ Ù∞μ’appleÚ≈apple ȱß

‹Á «apple’≈apple‚ ω≈¿∞‰ Ò¬Δ Á±√appleΔ

Ú≈apple ⁄Û∑≈¬Δ Ù∞apple± ’ΔÂΔ Â≈∫ ¿∞√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ ÍΔ. ¡≈apple.

ÓÀÈ∂‹apple 鱧 «’‘≈ «’ ‘∞‰ Ó∂apple≈ «¬’ ‘Δ

‡Δ⁄≈ ‘À Õ Ó≈¿±∫‡ ¡ÀÚappleÀ√‡ ”Â∂ «¬’

Ú≈apple ‘Øapple «Âappleß◊≈ Ò«‘apple≈¿∞‰≈ ¡Â∂

Ì◊Ú≈È Ï∞μË È±ß ÙappleË≈ Á∂ Î∞μÒ Ì∂‡

È≈√≈ ÚμÒØ∫ ÷Ø‹∂ ◊¬∂ ÈÚ∂∫ ÏÀ’‡ΔappleΔ¡≈∫ ȱß

‚≈: ¬∂.ÍΔ.‹∂. ¡ÏÁ∞Ò ’Ò≈Ó Á≈ Ȫ¡ «ÁμÂ≈

Ò≈√ ¬∂∫‹Ò√Õ È≈√≈ Á∂

«Ú«◊¡≈ÈΔ¡≈∫ È∂ ¿∞È∑≈∫ ÚμÒØ∫ ÷Ø‹∂

◊¬∂ «¬’ ÈÚ∂∫ ‹ΔÚ È±ß Ì≈apple Á∂

√≈Ï’≈ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ¡Â∂ Í∞Ò≈Û

«Ú«◊¡≈ÈΔ ¬∂.ÍΔ.‹∂. ¡ÏÁ∞Ò ’Ò≈Ó

Á≈ È≈∫¡ «ÁμÂ≈ ‘À Õ ‘∞‰ Âμ’ «¬‘

ÈÚ≈∫ ‹ΔÚ, ÏÀ’‡ΔappleΔ¡≈ ÁΔ «¬’

«’√Ó «√apple¯ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ Í∞Ò≈Û

√‡∂ÙÈ (¡≈¬Δ.¡À√.¡À√.) ”⁄ ‘Δ

«ÓÒÁ≈ ‘À, ‹Ø «’ ËappleÂΔ ”Â∂ È‘Δ∫

«ÓÒÁ≈ Õ

È≈√≈ ÁΔ ‹∂‡ ÍzØÍÒÙÈ

ÍzÔØ◊Ù≈Ò≈ È∂ ¡ßÂapple ◊z«‘ Ô≈Âapple≈

”Â∂ ’ßÓ ’appleÁ∂ ‘ج∂ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ

Í∞Ò≈Û √‡∂ÙÈ Á∂ «¯Ò‡apple≈∫ ”⁄ «¬√

’appleÈ≈ Õ

Ì≈appleÂΔ ‹Ò √ÀÈ≈ Á∂ ‹Ú≈È≈∫ È∂

Ó≈¿±∫‡ ¡ÀÚappleÀ√‡ ∫Â∂ Ò«‘apple≈«¬¡≈

«Âappleß◊≈ «¬√∂ Âapple∑≈∫ ‹Ò √ÀÈ≈ ÁΔ

ͱappleÏΔ ’Ó≈∫‚ Á∂ ÍappleÏ ¡≈appleØ‘Δ ÁÒ

Á∂ D ‹Ú≈È≈∫ È∂ Ó≈¿±∫‡ ¡ÀÚappleÀ√‡

Ϋ‘ ’apple«Á¡≈∫ ¿∞Ê∂ «Âappleß◊∂ Á∂ È≈Ò

‘Δ ‹Ò √ÀÈ≈ Á≈ fiß‚≈ ÚΔ

Ò«‘apple≈«¬¡≈ Õ «¬√ ÁÒ ”⁄ ÒÀÎ:

ÙÙª’ «ÂÚ≈ÛΔ, ÒÀÎ: ¡ÈßÂ

’∞’apple∂ÂΔ, ÒÀÎ: ’Ó≈∫‚apple √Δ. ¬∂.

Ô≈ÁÚ Â∂ ¡ÀμÒ. √Δ. ˙. ¡ÀμÓ.

Ó‘≈apple≈‰≈ Ù≈«ÓÒ √È, «‹È∑≈∫ √Ú∂apple∂

G Ú‹∂ Ó≈¿±∫‡ ¡ÀÚappleÀ√‡ ”Â∂ «Âappleß◊≈

Â∂ ‹Ò √ÀÈ≈ Á≈ fiß‚≈ Ò«‘apple≈«¬¡≈ Õ

ÈÚ∂∫ ÏÀ’‡ΔappleΔ¡≈ ÁΔ ÷Ø‹ ’ΔÂΔ ¡Â∂

Ì≈apple Á∂ √≈Ï’≈ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ’Ò≈Ó

Á∂ √ÈÓ≈È ”⁄ «¬√ 鱧 “√ØÒΔÏÀ«’Ò√

’Ò≈ÓΔ” È≈∫¡ «ÁμÂ≈ Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À

«’ ’Ò≈Ó Á≈ Ù∞apple±¡≈ÂΔ ÍzÔØ◊ √≈Ò

AIFC ÁΩapple≈È È≈√≈ ”⁄ ‘Ø«¬¡≈ √Δ Õ

«¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞È∑≈∫ È∂ ’∂appleÒ Á∂ ˚ßÏ≈

”⁄ Ó¤∂«apple¡≈∫ Á∂ «Íß‚ ”⁄ Ì≈apple Á≈

Í«‘Ò≈ apple≈’∂‡ ÍzΔ÷‰ ’∂∫Áapple √Ê≈«ÍÂ

’ΔÂ≈ √Δ Õ «Ú«◊¡≈ÈΔ ‚≈.’√±appleΔ

ÚÀ∫’‡√ÚappleÈ È∂ «’‘≈ «’

“√ØÒΔÏÀ«’Ò√ ’Ò≈ÓΔ” Á≈ È≈∫¡ ‚≈.

¬∂.ÍΔ.‹∂. ¡ÏÁ∞Ò ’Ò≈Ó Á∂ È≈∫¡ ”Â∂

appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ Íz‹≈ÂΔ

Á∂ ‹ΔÈ Á≈ È≈∫¡ “√ØÒΔÏÀ«’Ò√” ‘À Õ


www.samajweekly.com

Ó¬Δ «ÁÚ√ ÁΔ¡≈∫ appleΩ‰’≈∫ ¡Â∂ «ÚÁÚ≈È≈∫ È∂ Ó˜Á±apple≈∫

Ú≈√Â∂ Ó√Ò∂ «Ú⁄≈apple∂, «ÂßÈ Í∞√Â’ª appleΔÒΔ‹ ’ΔÂΔ¡ª

‡±¡≈apple˜ ’«Ó¿∞«È‡Δ √À∫‡apple «Ú÷∂

«ÚÁÚ≈È≈∫ È∂ ¡ßÂapple-apple≈Ù‡appleΔ Ó¬Δ

«ÁÚ√ √Ó∂∫ «ÚÁÚ≈È Ï∞Ò≈«apple¡≈∫ È∂

Ó˜Á±apple≈∫ Á∂ Ó√Ò∂ «Ú⁄≈apple∂. Ó¬Δ

«ÁÚ√ Ï≈apple∂ Ìappleͱapple ‹≈‰’≈appleΔ Ï‘∞Â

ÁÒΔÒ≈∫ √«‘ Ó∞‘¬Δ¡≈∫ ’appleÚ≈¬Δ.

’≈Óapple∂‚ √±apple Á∞√≈∫fi ÈÈΔ‡È,

Ó«‘ßÁapple «ÁÒÏapple , Â≈apple≈ «√ßÿ Â≈apple≈,

ÍzØ: √∞apple‹Δ «√ßÿ ÷≈Ò√≈, «ÈappleÓÒ

«√ßÿ ’ßË≈ÒÚΔ, ‚≈: appleÂÈ appleΔ‘Ò,

‹È≈Ï ÏÒÚß «√ßÿ ÏÀ∫√ , ’≈Óapple∂‚

¡ÚÂ≈apple «√ßÿ Â≈appleΔ Ù‘ΔÁ ¿±ËÓ

«√ßÿ √À∫‡apple √Ø‘Ø appleØ‚ ‘À∫‚˜ÚappleÊ ¡Â∂

’≈Óapple∂‚ ¡ÚÂ≈apple «√ßÿ √≈«Á’

ÒÀ√‡apple Ú≈«Ò¡≈∫ È∂ Ï‘∞ Ì≈ÚͱappleÂ

„ß◊ È≈Ò √appleث¡≈∫ 鱧 √Ófi≈«¬¡≈.

‹Á ÚÒÀ «Ú⁄ ’≈«Ó¡≈∫ ÁΔ

Íapple؇À’ÙÈ Ï≈apple∂ ’¬Δ Âapple∑≈∫ Á∂ ’≈ȱßÈ

Á√Á∂ √È Â≈∫ √appleث¡≈∫ 鱧 √’±È

«ÓÒÁ≈ √Δ. Á∂apple Âμ’ Ï∞Ò≈apple∂ Ó˜Á±apple≈∫

ÁΔ¡≈∫ √‘»Òª Ï≈apple∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple

Á√Á∂ apple‘∂. «¬‘ ‘≈‹appleΔÈ Á∂ «’μÂ∂

Ï≈apple∂ ◊μÒ≈∫ ’Ê≈Ú≈∫ Á√Δ¡≈∫

‹≈∫ÁΔ¡≈∫ √ÈÕ «¬√ ’apple’∂ ‘apple «¬’

«Ú¡’ÂΔ È∂ ÏÛΔ ÈΔfi È≈Ò

Ï∞Ò≈«apple¡≈∫ 鱧 √∞«‰¡≈ ¡Â∂ ¡ÈßÁ

Ó≈«‰¡≈∫. Ï≈¡Á «Ú⁄ «ÂßÈ

Í∞√Â’≈∫ appleΔÒΔ˜ ’ΔÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫

«‹È∑≈∫ «Ú⁄ (A) ’≈Óapple∂‚ ¡ÚÂ≈apple

√≈«Á’ ÚÒØ∫ ¡≈ÒØ⁄È≈ÂÓ’ ’≈«Ú

“’z≈∫ÂΔ’≈appleΔ ’ÚΔ Ï≈Ú≈

ÏÒÚÊÂ’≈«Ú” B),,,,..apple≈∫fi‰ ÂØ∫ È≈

ÓØßÛ” ÍzØ: √≈˱ «√ßÿ ÍÈ≈◊ (¬Δ‚Δ¡)

¡Â∂ (C) È≈ÚÒ “Ò≈Ò ⁄±Û≈”

È≈ÚÒ’≈apple ÓØ‘È «√ßÿ

’∞μ’Û«Íß‚Δ¡≈∫ ¡≈«Á ËÛμÒ∂ È≈Ò

appleΔÒΔ˜ ’ΔÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫Õ ¿∞ÍzßÂ

«¬’ Ù≈ÈÁ≈apple ¡Â∂ Ô≈Á◊≈appleΔ ’ÚΔ

ÁappleÏ≈apple ’appleÚ≈«¬¡≈ «‹√ «Ú⁄ ¡ˆ∂

«Ò÷∂ ÁΔ Âapple∑≈∫ ’ÚΔ¡≈∫ ◊ΔÂ’≈apple≈∫

¡Â∂ ˆ˜Ò◊Ø¡≈∫ È∂ Ó˜Á±apple «ÁÚ√

Ï≈apple∂ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ’«ÚÂ≈Ú≈∫ ◊ΔÂ

¡Â∂ ˆ˜Ò≈∫ «Ùapple’ ’apple’∂ ÍÛ∑Δ¡≈∫

‹∂Ó√ Ï≈∫‚ ¡Á≈’≈apple

appleØ‹apple Ó±apple È‘Δ∫ apple‘∂

Òß‚ÈÕ ‹∂Ó√ Ï≈∫‚ «¯ÒÓ≈∫ ”⁄ ÍzÓ∞μ÷ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

«Ïë‡Ù ¡Á≈’≈apple appleØ‹apple Ó±apple Á≈ Óß◊ÒÚ≈apple

鱧 «Á‘≈∫ ‘Ø «◊¡≈ ‘À Õ ¿∞‘ HI √≈Ò Á∂

√È ¡Â∂ ’∞fi √Ó∂∫ ÂØ∫ ’À∫√apple ÁΔ «ÏÓ≈appleΔ ÂØ∫

ÍΔÛ∑ √Δ Õ Ó±apple Á∂ Í«appleÚ≈apple È∂ ‡«Úμ‡apple “Â∂

¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÓΩ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ Õ Ó±apple

«¬’μÒ∂ ¡«‹‘∂ ¡Á≈’≈apple √Δ «‹È∑≈∫ È∂

AIGC ÂØ∫ AIHE Á∂ Áapple«Ó¡≈È ‹∂Ó√ Ï≈∫‚ ÒÛΔ ÁΔ¡≈∫ G

«¯ÒÓ≈∫ ”⁄ ’ßÓ ’ΔÂ≈ Õ «‹È∑≈∫ ”⁄ “«ÒÚ ¡À∫‚ Ò∂‡ ‚≈¬Δ”,

¡Â∂ “Á √Í≈¬Δ ‘± ÒÚ‚ ÓΔ” ÍzÓ∞μ÷ ‘È Õ

Í∞√Â’≈∫ appleΔÒΔ˜ ’appleÁ∂ ÷«Ï˙∫ √μ‹∂: ̱«ÍßÁapple √μ◊±, ÏÒÚß «√ßÿ ÏÀ∫√, «ÈappleÓÒ

«√øÿ ’ßË≈ÒÚΔ, ’≈Óapple∂‚ ¡ÚÂ≈apple √≈«Á’ ÒÀ√‡apple, appleÂÈ appleΔ‘Ò, ÍzØ: √∞apple‹Δ «√ßÿ

÷≈Ò√≈, «¬ßÁapple‹Δ «√ßÿ ‹Δ ¡Â∂ «‘ßÁΔ ’ÚΔ √∞«appleßÁapple √∞ÒΔÓ ¡≈«ÁÕ

. ’≈Óapple∂‚ √±apple Á∞√≈∫fi, ◊∞appleÏ÷Ù

Á∞√≈∫fi, Ó«‘ßÁapple «ÁÒÏapple, Â≈apple≈ «√øÿ

Â≈apple≈, ÏÒÚß «√ßÿ ÏÀ∫√, ÍzØ:

√∞apple‹Δ «√ßÿ ÷≈Ò√≈, «ÈappleÓÒ «√ßÿ

’ßË≈ÒÚΔ, ‚≈: appleÂÈ appleΔ‘Ò,

ˆ˜Ò◊Ø ‹È≈Ï Ì±«ÍßÁapple √μ◊±, : ‚≈:

Ó«‘ßÁapple «√ßÿ apple≈¬∂ appleÀ«‚⁄, ÍzΔÂÍ≈Ò

«√ßÿ, «ÈappleÓÒ ‹Ω‘Ò, «ÁÚßÁapple

‹ΔÂ≈, ’ÚΔ √∞«appleßÁapple √ÒΔÓ, Ó≈√‡apple

«’appleÙÈ ’∞Ó≈apple ⁄Ω‘≈È, Â≈apple≈ «√ßÿ

Â≈apple≈ ¡Â∂ ’≈Óapple∂‚ ¡ÚÂ≈apple √≈«Á’

ÒÀ√‡apple ¡≈«Á È∂ ÚË ⁄Û∑ ’∂ «‘μ√≈

«Ò¡≈. ¡Â∂ ÷±Ï appleß◊ Ïß«È∑¡≈. ⁄≈‘

¡Â∂ √ÓØ«√¡≈∫ È≈Ò appleμ‹ ’∂ ’ÚΔ

«ÚÁ≈ ‘ج∂Õ

√≈Ò ˆÀapple‘≈˜apple apple«‘‰ Ú≈Ò∂ Ó∞Ò≈˜Ó ‘؉◊∂ ¯≈apple◊

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂ ¿∞È∑≈∫ √apple’≈appleΔ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫

«ıÒ≈¯ √ı ’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ Á∂ ‘∞’Ó «ÁμÂ∂ ‘È, ‹Ø

«ÏÈ≈∫ ¤∞μ‡Δ ÓȘ±apple ’appleÚ≈¬∂ Ò◊≈Â≈apple ¡≈͉Δ

«‚¿±‡Δ ÂØ∫ ◊Àapple‘≈˜apple ‘ÈÕ «Úμ «ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫

‘Á≈«¬Â≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫ ‘È «’ ‹∂’apple ’Ø¬Δ ¡«Ë’≈appleΔ

‹≈∫ ’appleÓ⁄≈appleΔ «ÏÈ≈∫ ¤∞μ‡Δ ÓȘ±apple ’appleÚ≈¬∂ ¡≈͉Δ

«‚¿±‡Δ ÂØ∫ «¬’ √≈Ò ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ √Ó∂∫ Ò¬Δ ◊Àapple‘≈˜apple

‘À Â≈∫ ¿∞√ ÚμÒØ∫ √apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ ÂØ∫ ¡√ÂΔÎ≈ «ÁμÂ≈

«◊¡≈ √Ó«fi¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡«‹‘∂ «’√∂ ÚΔ Ó∞Ò≈˜Ó ȱß

√apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ «Ú⁄ Á∞Ï≈apple≈ ‹∞¡≈«¬È È‘Δ∫

’appleÚ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ √ÓappleμÊ ¡Ê≈«apple‡Δ ÚμÒØ∫ ¿∞√

鱧 √apple’≈appleΔ √∂Ú≈ ÂØ∫ Ó∞’ ’appleÈ Ò¬Δ «ÈÔÓ≈∫

¡È∞√≈apple ’≈appleÚ≈¬Δ ’apple ’∂ Â∞appleß ÈΩ’appleΔ ÂØ∫ ‘‡≈¿∞‰ Á∂

‘∞’Ó Í≈√ ’ΔÂ∂ ‹≈‰◊∂Õ

ıÏappleª

√«ÓÃÂΔ Á≈ Îapple˜Δ «‚◊appleΔ

Ó≈ÓÒ≈ «Îapple «ÚÚ≈Áª ”⁄

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ √«ÓÃÂΔ «¬apple≈ÈΔ Á≈

Îapple˜Δ «‚◊appleΔ «ÚÚ≈Á «¬’ Ú≈apple «Îapple ⁄apple⁄≈ ”⁄ ‘À

Õ «ÁμÒΔ ‘≈¬Δ’Øapple‡ È∂ √«ÓÃÂΔ «¬apple≈ÈΔ ÁΔ «√μ«÷¡≈

√ÏßËΔ √≈apple∂ «apple’≈apple‚ ¡Á≈Ò Á∂ √Í∞appleÁ ’appleÈ Á∂

‘∞’Ó «ÁμÂ∂ ‘È Õ ¡‘Óapple ÷≈È È≈∫¡ Á∂ «¬’

«Ú¡’ÂΔ È∂ Úμ÷-Úμ÷ ‘Ò¯È≈«Ó¡≈∫ “⁄ Úμ÷-Úμ÷

«√μ«÷¡≈ ÔØ◊Â≈Ú≈∫ Áμ√‰ Á≈ «¬Ò˜≈Ó

Ò≈¿∞∫«Á¡≈∫ ¡Á≈Ò “⁄ √Î≈¬Δ Í∂Ù ’appleÈ ÁΔ

¡apple˜Δ Á≈ıÒ ’ΔÂΔ ‘À Õ Í‡ΔÙÈ’appleÂ≈ È∂ apple≈‹ √Ì≈

ÓÀ∫Ïapple ¡Â∂ ’μÍÛ≈ ÓßÂappleΔ √«ÓÃÂΔ «¬apple≈ÈΔ «÷Ò≈Î

Í«‘Ò≈∫ ÚΔ ¡«‹‘Δ Í‡ΔÙÈ ¡Á≈Ò “⁄ Á≈«¬apple

’ΔÂΔ √Δ, Íapple ¡Á≈Ò ÚμÒØ∫ ¿∞ÍÒÏË √ϱÂ≈∫ ȱß

È≈’≈ÎΔ ’apple≈apple «Áß«Á¡≈∫ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ √«ÓÃÂΔ «¬apple≈ÈΔ

鱧 ÂÒÏ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ √Δ Õ

25/05/2017

• Í≥‹≈ÏΔ «È¿»˜ Í∂Íappleª ÁΔ ÁπappleÚappleÂØ∫ È≈ ’appleØÕ

• ¡≈͉∂ È∂Û∂ Á∂ √‡Øappleª Â∂ ◊πapple» ÿappleª ⁄Ø∫ Í∂Íapple ÒØÛ ¡Èπ√≈apple

ÍÛ∑È Ú≈√Â∂ ‘Δ ¸º’ØÕ

• ¡≈Í ÍÛ∑Ø Â∂ ‘Øappleª ˘ ÚΔ ÍÛ∑≈˙Õ

• Í≥‹≈ÏΔ Óª ÏØÒΔ ÁΔ √∂Ú≈ «Úº⁄ ÚºË ÂØ∫ ÚºË √≈Ê «Á˙Õ

• Âπ√ƒ “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” Í∂Íapple ˘ ‚≈’ apple≈‘ƒ ¡≈͉∂ ÿapple ÚΔ

Óø◊Ú≈ √’Á∂ ‘ØÕ

• È≈Ó ÏÁÒ‰ ¡Â∂ «ÚÚ≈«‘’ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊≈¿π‰ Ò¬Δ

ÚΔ √øÍ’apple ’appleØÕ

ÚË∂apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

9

Í≈·’ª Á∂ «Ë¡≈È «‘ºÂ

@GHGH DEF DHD

«¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ Á±‹Δ Â∂ √ÒØ‘ «Ú⁄ ¡˜≈Á ’√ÓΔapple ÁΔ Í«‘ÒΔ Ó∞√«ÒÓ Ó«‘Ò≈ «¬Ùapple Ù≈‘ È∂ Ó∂¡apple ω’∂ «¬«Â‘≈√ apple«⁄¡≈

ÍΩ∫Ò √Ø‘Ò È∂ «‚Í‡Δ Ó∂¡apple ÁΔ ¡‘∞Á∂ ÁΔ √Ω∫‘ ⁄∞μ’Δ

Òø‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) √ÒØ‘ «Úμ⁄

¡˜≈Á ’ÙÓΔapple ÁΔ Í«‘ÒΔ Ó∞√ÒÓ

Ó«‘Ò≈ «¬Ùapple Ù≈‘ Â∂ √

‘appleÓØ«‘ßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ √Ø‘Ò È∂

√appleÏ√ßÓÂΔ È≈Ò Ó∂¡apple Â∂ «‚͇Δ

Ó∂¡apple ω ’∂ «¬«Â‘≈√ apple«⁄¡≈ ‘ÀÕ

√ÒØ‘ ÁΔ Ò≈«¬Ïz∂appleΔ “ÁΔ ’appleÚ“ «Ú⁄

√≈Á∂ Â∂ ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ √Ó≈◊Ó ÁΩapple≈È

√apple’≈appleΔ Ì∂Á ◊∞Í appleμ÷‰ ÁΔ apple√Ó

’ΔÂΔ ◊¬Δ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ÓΩ‹±Á

’ΩÙÒapple≈∫ ÁΔ ‘≈˜≈appleΔ ¡ßÁapple Ó∂¡apple Â∂

«‚Í‡Δ Ó∂¡apple ÁΔ ⁄Ω‰ Íz«’«apple¡≈

’ΔÂΔ ◊¬Δ √ÒØ‘ √«‘apple ¡ßÁapple ÏΔÂ∂

’¬Δ √≈Ò≈∫ ÂØ∫ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ Á≈

Ï∞‘Ó ’Ϙ≈ Ïapple’apple≈apple ‘À DB

’ΩÙÒapple≈∫ «Ú⁄Ø∫ CC ’ΩÙÒapple Ò∂Ïapple

Í≈apple‡Δ Á∂ ‘È «¬√ ÓΩ’∂ ‡ØappleΔ Í≈apple‡Δ

ÚÒØ∫ ¡≈͉≈ ’Ø¬Δ ÚΔ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple È≈

÷Û≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈, «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á

¡˜≈Á ’ÙÓΔapple ÁΔ Ó«‘Ò≈ «¬ÙappleÂ

Ù≈‘ Â∂ ÍΩÒ √Ø‘Ò È±ß Ï◊Àapple «’√∂

apple∞’≈Ú‡ Â∂ Ó∂¡apple Â∂ «‚Í‡Δ Ó∂¡apple

¡ÀÒ≈È «ÁμÂ≈ «◊¡≈ √Ó±‘

’ΩÙÒapple≈∫, Ò∂Ïapple ¡≈◊±¡≈∫ Â∂ √Ê≈È’

√apple’≈appleΔ ¡¯√apple≈∫ ÁΔ ‘˜≈appleΔ «Ú⁄

ÏΔÏΔ «¬Ùapple Ù≈‘ Â∂ ÍΩÒ √Ø‘Ò È±ß

¬∂¡≈¬Δ¡ÀÎ ÍÛ∑≈¬∂◊Δ ¡«Ë¡≈Í’ª Â∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 ¡ß◊apple∂˜Δ Á≈ Í≈·

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï √apple’≈apple ¡ÓappleΔ’È

«¬ß‚Δ¡≈ Î≈¿±∫‚∂ÙÈ (¬∂¡≈¬Δ¡ÀÎ)

‡appleμ√‡ apple≈‘Δ∫ Íß‹≈Ï Á∂ E@@

√apple’≈appleΔ √’±Ò≈∫ Á∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫

¡Â∂ ¡«Ë¡≈Í’≈∫ 鱧 ¡ß◊apple∂˜Δ Á≈

Í≈· ÍÛ∑≈¬∂◊ΔÕ Î≈¿±∫‚∂ÙÈ È∂

¡ß◊apple∂˜Δ ÍÛ∑≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

¡«Ë¡≈Í’≈∫ ÁΔ ¡«Ë¡≈ÍÈ

’∞ÙÒÂ≈ ÚË≈¿∞‰ Ò¬Δ «ÚÙ∂Ù

√≈·Ú∂¡apple ÚΔ «Â¡≈apple ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

√apple’≈apple È∂ ¡ß◊apple∂˜Δ ÍÛ∑≈¿∞‰ Á≈

Ì≈Ú∂∫ «¬‘ «ÚÙ∂Ù ¿∞Íapple≈Ò≈ ’ΔÂ≈

‘À, Íapple ÈÂΔ«‹¡≈∫ «Úμ⁄ ¡’√apple

Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ «Úμ⁄Ø∫ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Á∂ Î∂Ò∑ ‘؉ Á∂

◊ßÌΔapple Ó∞μÁ∂ ¿∞Íapple «ÎÒ‘≈Ò √apple’≈apple

⁄∞μÍ ‘À Õ ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple Íß‹≈Ï

√apple’≈apple È∂ «¬√ ÈÚ∂∫ ÍzØ◊apple≈Ó Á≈

È≈Ó “«¬ß◊«ÒÙ ‘ÀÒÍapple” appleμ«÷¡≈

‘ÀÕ ‚≈«¬appleÀ’‡apple ‹ÈappleÒ √’±Ò

«√μ«÷¡≈ Íß‹≈Ï È∂ “«¬ß◊«ÒÙ

‘ÀÒÍapple” ÍzØ◊apple≈Ó Ò¬Δ A@ «˜«Ò∑¡≈∫

Á∂ E@@ ¡μÍapple Íz≈«¬ÓappleΔ √’±Ò≈∫ ÁΔ

⁄؉ ’apple’∂ √ÏßË «˜«Ò∑¡≈∫ Á∂

‚Δ¬Δ˙”˜ (√À’ß‚appleΔ «√μ«÷¡≈) ȱß

ÍμÂapple «Ò÷ ’∂ «¬‘ ÍzØ◊apple≈Ó Ò≈◊±

’appleÈ Ò¬Δ «’‘≈ ‘ÀÕ «¬√ «‘Â

FÚΔ∫ ÂØ∫ HÚΔ∫ ‹Ó≈ Á∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 appleΔ‚ ‡± ÓΔ

(¡≈apple‡Δ¡ÀÓ) √≈·Ú∂¡apple apple≈‘Δ∫

Í≈·’zÓ ¡≈Ë≈«apple «√÷Ò≈¬Δ «ÁμÂΔ

‹≈Ú∂◊ΔÕ «¬√ ÍzØ◊apple≈Ó Â«‘Â

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ «Úμ⁄ ¡ß◊apple∂˜Δ

√∞‰È, ÏØÒ‰, ÍÛ∑È ¡Â∂ «Ò÷‰

¡≈«Á ÁΔ Ó∞‘≈apple ’≈«¬Ó ’appleÈ Á≈

ÔÂÈ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ¡ß◊apple∂˜Δ ÍÛ∑≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

¡«Ë¡≈Í’≈∫ ÁΔ ¡«Ë¡≈ÍÈ

’∞ÙÒÂ≈ ÚË≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬√

√≈·Ú∂¡apple ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂◊ΔÕ «¬√ ÍzØ◊apple≈Ó Â«‘Â

¬∂¡≈¬Δ¡ÀÎ ‡appleμ√‡ ÚμÒØ∫ ⁄∞‰∂ E@@

√’±Ò≈∫ «Ú⁄ ¡«Â-¡≈Ë∞«È’

Íz≈‹À’‡apple ¡Â∂ ¡≈apple‡Δ¡ÀÓ

√≈·Ú∂¡apple Ò≈¬∂ ‹≈‰◊∂

¬∂¡≈¬Δ¡ÀÎ ‡appleμ√‡ ÚμÒØ∫ ¡ß◊apple∂˜Δ

«ÚÙ≈ ÍÛ∑≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ¡«Ë¡≈Í’≈∫ ȱß

Í«‘Ò≈∫ «¬√ «√√‡Ó ÁΔ ‡apple∂«Èß◊ ÚΔ

«ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ Ô≈Á apple‘∂ «’ «Í¤Ò∂

ÒßÓ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ Íß‹≈Ï Á∂ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ

ÈΩ‹Ú≈È ÍÛ∑≈¬Δ ’appleÈ Ò¬Δ «ÚÁ∂Ù≈∫

ÚμÒ ¿∞‚≈appleΔ Ó≈apple apple‘∂ ‘ÈÕ «ÚÁ∂Ù

‹≈‰ Á∂ ⁄≈‘Ú≈È ¡«‹‘∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 ¡≈¬ΔÒÀ‡√

’ÒΔ¡apple ’appleÈ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À ¡Â∂ ¡’√apple

Íß‹≈Ï Á∂ √apple’≈appleΔ √’±Ò≈∫ «Úμ⁄ ÍÛ∑∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 «¬‘ ‡À√‡ Í≈√

’appleÈ «Úμ⁄ Úμ‚Δ ¡Ω÷ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ

Ú≈appleΔ Ú≈appleΔ √apple’≈appleΔ Ì∂Á ◊∞ÍÂ

appleμ÷‰ ÁΔ √Ω∫‘ ⁄∞’≈¬Δ ◊¬Δ «¬√ ÓΩ’∂

√ÒØ‘ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ Á∂ ¡≈◊± ’ΩÙÒapple

√∞‘ÀÒ Ó∞ÈÚappleapple, «‚Í‡Δ ¡≈◊±

√≈ÏΔ¡≈∫ ‘±√ÀÈ, ’ØÙÒapple √ ‹Ø«◊ßÁapple

«√ßÿ ÏμÒ, ’ΩÙÒapple √ apple«‹ßÁapple «√ßÿ

÷≈ÒÛ≈, ’ΩÙÒapple Ó≈Ë∞appleΔ, ’ΩÙÒapple

¡ÚÂ≈apple ’Øapple ⁄ΔÓ≈, ’ΩÙÒapple Ó∞‘ßÓÁ

ÙappleΔ¯, ’ΩÙÒapple ȘΔapple, ’ΩÙÒapple

√ÏÈÓ, ÈÚÁΔÍ apple≈‰≈, ’ΩÙÊÒapple

ÓÈÁΔÍ apple≈‰≈ √Ó∂ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ

«Úμ⁄ «appleÙÂ∂Á≈apple Â∂ ÁØ√ ‘≈«˜apple

√È «¬√ ÓΩ’∂ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ Á∂ √ß√Á

¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ „∂√Δ

ÚΔ ÓØ‹±Á √ÈÕ «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂ «¬«Â‘≈√

«Úμ⁄ ¡˜≈Á ’ÙÓΔapple ÁΔ «¬ÙappleÂ

Ù≈‘ È∂ √ÒØ‘ ÁΔ Í«‘ÒΔ Ó∞√«ÒÓ

Ó«‘Ò≈ Ó∂¡apple Â∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ Á±‹Δ

Ó∞√«ÒÓ Ó«‘Ò≈ Ó∂¡apple ω’∂

«¬«Â‘≈√ apple«⁄¡≈ ‘ÀÕ


10 25/05/2017 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VILLAGE

UNIT 3, 192 EALING ROAD,

WEMBLEY, MIDDLESEX

HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On DM Global sky channel 799.

Sunday at 11:00 am to 12:00 pm

Wednesday at 5:00 pm . to 6:00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


www.samajweekly.com

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï ’≈∫◊apple√ È∂ È◊apple

«È◊Ó Â∂ ’Ω∫√Ò ⁄؉≈∫ 鱧 ÒÀ’∂ ’Óapple ’√

Ò¬Δ ‘À Õ «¬√ √ÏßËΔ Íß‹≈Ï ’≈∫◊apple√ Á∂

ÍzË≈È √∞ÈΔÒ ‹≈÷Û ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ”⁄

’≈∫◊apple√ ÌÚÈ «Ú÷∂ «ÚË≈«¬’≈∫ Â∂ «˜Ò∑≈

ÍzË≈È≈∫ ÁΔ ÍÒ∂·Δ ÓΔ«‡ß◊ ‘Ø¬Δ «‹√ ”⁄

√Ê≈È’ √apple’≈apple≈∫ Ï≈apple∂ ÓßÂappleΔ √. ÈÚ‹ØÂ

«√ßÿ «√μ˱ È∂ ÚΔ «Ùapple’ ’ΔÂΔ Õ «È◊Ó

Â∂ ’≈√Ò ⁄؉≈∫ 鱧 ÒÀ’∂ ‹≈÷Û ÚμÒØ∫

√ßÏß«Ë «¬Ò≈«’¡≈∫ Á∂ «ÚË≈«¬’≈∫ Â∂

«˜Ò∑≈ ÍzË≈È≈∫ ÂØ∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂ «¬Ò≈«’¡≈∫

ÁΔ «appleÍØapple‡ Ò¬Δ ◊¬Δ ¡Â∂ ˙ÊØ∫ Á∂

Ú√ÈΔ’≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ó∞Ù’Ò≈∫ Â∂ Óß◊≈∫ Ï≈apple∂

«Ú√Ê≈apple ⁄apple⁄≈ ’ΔÂΔ Õ «¬√ ÓΩ’∂

‹≈÷Û È∂ «’‘≈ «’ «‹μÊ∂ Í≈apple‡Δ ÚμÒØ∫

⁄؉ ÓÀÈΔÎÀ√‡Ø ”⁄ ’ΔÂ≈ ‘apple Úμ‚≈ ͱapple≈

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ˙Ê∂ ¡≈͉∂ ÍμËapple ”Â∂

’≈∫◊apple√Δ Úapple’apple≈∫ ÚμÒØ∫ ¡≈͉∂

«¬Ò≈«’¡≈∫ ”⁄ ÒØ’≈∫ È≈Ò ’ΔÂ∂ Ú≈¡Á∂

ÚΔ ◊ßÌΔappleÂ≈ È≈Ò «ÈÌ≈¬∂ ‹≈‰◊∂ Õ «¬√

ÓΩ’∂ √. ÈÚ‹Ø «√ßÿ «√μ˱ È∂ «’‘≈ «’

√±Ï∂ Á∂ «Ú’≈√ √ÏßËΔ ı≈’≈ Â’appleΔÏÈ

«Â¡≈apple ‘Ø ⁄∞μ’≈ ‘À ¡Â∂ ‹ÒÁ ¿∞‘ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ÂØ∫ «¬√

√ÏßËΔ ÍzÚ≈È◊Δ ÒÀ’∂ «Ú’≈√ ’≈apple‹ Ù∞apple±

‘Ú≈¬Δ ÎΩ‹ Á≈ ÒÛ≈’± ‹‘≈˜ √∞÷جΔ

⁄ΔÈ ÁΔ √apple‘μÁ È∂Û∂ Ò≈ÍÂ≈

Â∂˜Í∞appleÕ Ì≈appleÂΔ ‘Ú≈¬Δ ÎΩ‹ Á≈ «¬’

ÒÛ≈’± ‹‘≈˜ √∞÷جΔ-C@ ⁄ΔÈ ÁΔ

√apple‘μÁ È∂Û∂ Â∂˜Í∞apple ‘Ú≈¬Δ ÎΩ‹ Á∂ ¡μ‚∂

ÂØ∫ ¿∞‚≈‰ ÌappleÈ Á∂ Ï≈¡Á Ò≈ÍÂ≈ ‘Ø

«◊¡≈ Õ ‹‘≈˜ ¡≈÷appleΔ Ú≈apple AB:C@

Ú‹∂ Âμ’ √ßÍapple’ ”⁄ √Δ Õ ‘Ú≈¬Δ ÎΩ‹ Á∂

‹‘≈˜ 鱧 Òμ̉ Ò¬Δ Úμ‚∂ ÍμËapple ”Â∂

÷Ø‹ ¡≈Íz∂ÙÈ ‹≈appleΔ ‘À Õ ¡‹∂ Âμ’

‘Ú≈¬Δ ÎΩ‹ È∂ «’√∂ ÚΔ ‘≈Á√∂ ÁΔ Í∞Ù‡Δ

È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‘À Õ √∞÷جΔ-C@ ‹‘≈˜ È∂

√Ú∂apple∂ A@:C@ Ú‹∂ ¡√≈Ó Á∂ Â∂˜Í∞apple

«ÚÙ∂Ù

«È◊Ó Â∂ ’Ω∫√Ò ⁄؉≈∫ 鱧 ÒÀ ’∂ Íß‹≈Ï ’≈∫◊apple√ È∂ ’Óapple ’μ√Δ

’appleÚ≈¬∂ ‹≈‰◊∂ Õ «¬√ ÓΩ’∂ ¿∞È∑≈∫

‘Ò«’¡≈∫ Á∂ «ÚË≈«¬’≈∫, «˜Ò∑≈ ÍzË≈È≈∫

È∂ «Ùapple’ ’ΔÂΔ «‹È∑≈∫ ‘Ò«’¡≈∫ “⁄

È◊apple «È◊Ó Â∂ ’≈√Ò ⁄؉≈∫ ‘Ø‰Δ¡≈∫

‘È Õ

«È◊Ó Â∂ ’≈√Ò ⁄؉≈∫ Ò¬Δ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫

Ï≈apple∂ ÚΔ ‘Ø¬Δ ⁄apple⁄≈ : È◊apple «È◊Ó Â∂

’≈√Ò ⁄؉≈∫ ”⁄ ¿∞Â≈apple∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂

¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ √ÏßËΔ ÚΔ ÓΔ«‡ß◊ ”⁄

‘Ú≈¬Δ ÎΩ‹ Á∂ ¡μ‚∂ ÂØ∫ ÁØ Í≈«¬Ò‡≈∫

√‰∂ apple∞‡ΔÈ ÁΔ «√÷Ò≈¬Δ «ÓÙÈ Â«‘Â

¿∞‚≈‰ ÌappleΔ √Δ Õ AB:C@ Ú‹∂ ‹ÁØ∫

‹‘≈˜ ¡apple∞‰≈⁄Ò Á∂ ‚ΩÒ√≈∫◊ «¬Ò≈’∂

”⁄ √Δ Â≈∫ ¿∞√ Á≈ apple≈‚≈apple È≈ÒØ∫ apple∂‚Δ˙

√ßÍapple’ ‡∞μ‡ «◊¡≈ Õ ¿∞√ Ú∂Ò∂ «¬Ò≈’∂

”⁄ ÓΩ√Ó ’≈ÎΔ ÷apple≈Ï √Δ Õ ¡≈÷appleΔ

ÒØ’∂ÙÈ Ó∞Â≈«Ï’ ‹‘≈˜ Â∂˜Í∞apple ‘Ú≈¬Δ

ÎΩ‹ Á∂ ¡μ‚∂ ÂØ∫ F@ «’ÒØÓΔ‡apple Á±apple √Δ Õ

√Ø«ÈÂÍ∞apple «˜Ò∑∂ Á∂ «‚Í‡Δ ’«ÓÙÈapple

ÓÈØ‹ ’∞Ó≈apple Á∂’≈ È∂ ÍμÂapple’≈apple≈∫ ȱß

Áμ«√¡≈ «’ Â∂˜Í∞apple ‘Ú≈¬Δ ÎΩ‹ Á∂ ¡μ‚∂

ÚμÒØ∫ √±⁄È≈ «ÓÒ‰ ¿∞Íappleß È∂ÛÒ∂

«˜«Ò∑¡≈∫ Á∂ ÍzÙ≈√È È±ß ÚΔ √±«⁄ ’apple

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’

√∞÷جΔ-C@ ÒÛ≈’± ‹‘≈˜ ‘Ú≈¬Δ ÎΩ‹ Á∂

√Ì ÂØ∫ ÍzÓ∞μ÷

‹‘≈˜≈∫ ”⁄Ø∫

«¬’ ‘À Õ

¡√Δ∫ ⁄؉≈∫ ”⁄ √apple’≈appleΔ Îß‚

Á∂ ‘μ’ ”⁄ È‘Δ∫:⁄؉ ’«ÓÙÈ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ⁄؉ ’«ÓÙÈ ÚμÒØ∫ «¬’ √ß√ÁΔ ’Ó∂‡Δ

鱧 Áμ«√¡≈ ‘À «’ ¿∞‘ ⁄؉≈∫ ”⁄ √apple’≈appleΔ Îß‚ Á≈

√ÓappleÊÈ È‘Δ∫ ’appleÁ∂ Â∂ ’«ÓÙÈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À «’

apple≈‹ÈΔÂ’ ÁÒ≈∫ ÚμÒØ∫ ⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È ÷apple⁄ ’ΔÂ∂

‹≈‰ Ú≈Ò∂ ÍÀ√∂ ÁΔ ·Δ’ ÚappleÂØ∫ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂ Õ ¿∞È∑≈∫

Áμ«√¡≈ «’ ⁄؉≈∫ ”⁄ √apple’≈appleΔ Îß‚ Á≈ ¡appleÊ ‘À «’

√apple’≈apple ÚμÒØ∫ apple≈‹ÈΔÂ’ ÁÒ≈∫ Â∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ ȱß

⁄؉ ÒÛÈ Ò¬Δ ËÈ ¿∞ÍÒÏμË ’appleÚ≈¿∞‰≈, ‹ÁØ∫

«’ ÓΩ‹±Á≈ «ÚÚ√Ê≈ ”⁄ ⁄؉ ÒÛÈ Ò¬Δ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple

«¬√ Ò¬Δ «Èμ‹Δ ÂΩapple ”Â∂ ÍzÏßË ’appleÁ∂ ‘È ‹≈∫ Í≈apple‡Δ

Îß‚ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ’appleÁ∂ ‘È Õ ⁄؉ ’«ÓÙÈ Á∂

√ΔÈΔ¡apple ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È∂ Ù∞μ’appleÚ≈apple 鱧 ⁄؉ √∞Ë≈apple≈∫

Ï≈apple∂ ’≈ȱßÈ ÓßÂapple≈Ò∂ Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È≈Ò

«Ú⁄≈apple-Ú‡≈∫Áapple≈ ’ΔÂ≈ √Δ Õ ⁄؉ ’«ÓÙÈ È∂

Ò≈¡ ¡À∫‚ Íz√ØÈÒ Ï≈apple∂ √ß√ÁΔ ’Ó∂‡Δ 鱧 «Ò÷ÂΔ

‹Ú≈Ï ”⁄ Áμ«√¡≈ ‘À «’ ¿∞‘ ⁄؉≈∫ ”⁄ √apple’≈appleΔ

ËÈ ÁΔ ÚappleÂØ∫ Á∂ Íμ÷ ”⁄ È‘Δ∫ ‘À «’¿∞∫«’ √apple’≈apple

ÚμÒØ∫ ¿∞ÍÒÏμË ’appleÚ≈¬∂ ËÈ ÁΔ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ ÚμÒØ∫

÷apple⁄∂ ”Â∂ appleØ’ Ò◊≈¿∞‰Δ √ßÌÚ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊Δ Õ ⁄؉

’«ÓÙÈ Á≈ Óßȉ≈ ‘À «’ ¡√Ò Ó∞μ«Á¡≈∫ È≈Ò

È«‹μ·‰ Ò¬Δ apple≈‹ÈΔÂ’ ÁÒ≈∫ ÚμÒØ∫ Ò¬∂ ‹≈‰

Ú≈Ò∂ ÍÀ√∂ È≈Ò ‹∞ÛΔ¡≈∫ «ÚÚ√Ê≈Ú≈∫ Â∂ «¬√ ȱß

÷apple⁄ ’appleÈ Á∂ ÂappleΔ«’¡≈∫ ”⁄ ÏÁÒ≈¡ ’ΔÂ∂ ‹≈‰

ÁΔ ÒØÛ ‘À Â≈∫ ‹Ø «¬√ ”⁄ ͱappleΔ Âapple∑≈ Í≈appleÁappleÙÂ≈

¡≈ √’∂ Õ

Í≥‹≈Ï ’ª◊apple√ ÍÃË≈È √πÈΔÒ ‹≈÷Û Í≈apple‡Δ «ÚË≈«¬’ª ¡Â∂ «˜Ò∑≈ ÍÃË≈Ȫ

È≈Ò ÓΔ«‡ø◊ ’appleÁ∂ ‘ج∂, ¿πÈ∑ª È≈Ò √Ê≈È’ √apple’≈appleª Ï≈apple∂ ÓøÂappleΔ √. ÈÚ‹ØÂ

«√øÿ «√æË» ÚΔ ÏÀ·∂ «Á÷≈¬Δ Á∂ apple‘∂ ‘ÈÕ

«Ú⁄≈apple ⁄apple⁄≈ ‘Ø¬Δ Õ «ÚË≈«¬’≈ ÁÓÈ

’Ωapple Ï≈‹Ú≈ È∂ «¬√ Ï≈apple∂ ◊μÒÏ≈Â

’apple«Á¡≈∫ Áμ«√¡≈ «’ Í≈apple‡Δ ÍzË≈È

ÚμÒØ∫ ¿∞È∑≈∫ ‘Ò«’¡≈∫ Á∂ «ÚË≈«¬’≈∫

¡Â∂ «˜Ò∑≈ ÍzË≈È≈∫ ÂØ∫ «¬√ √ÏßËΔ

«appleÍØapple‡ Óß◊Δ ◊¬Δ ‘À «’ «¬ßÈ≈ ⁄؉≈∫

“⁄ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple Ú‹Ø∫ «’√ Í≈apple‡Δ ¡≈◊±

鱧 ⁄؉ ÓÀÁ≈È ”⁄ ¿∞Â≈«apple¡≈ ‹≈

√’Á≈ ‘À Õ

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

25/05/2017

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

21 FACTORY ROAD

HOCKLEY< BIRMINGHAM

B18 5JU.

11

“¬∂¡apple«Ò¯‡” Á∂ ¡√ÒΔ

‘ΔappleØ ÓÀ«ÊÔ± È‘Δ∫ apple‘∂

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ, ¡√ÒΔ ’‘≈‰Δ ”Â∂

¡Ë≈«apple «¯ÒÓ “¬∂¡apple«Ò¯‡” ”⁄

¡’Ù∂ ’∞Ó≈apple ÚμÒØ∫ «‹√ Ùı√ ÁΔ Ó∞μ÷

̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¬Δ ◊¬Δ √Δ, ÁΔ HA

√≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple ”⁄ ’∞ÚÀÂ «Ú÷∂ ÓΩÂ ‘Ø

◊¬Δ Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ¡√Ò

«˜ßÁ◊Δ ”⁄ A.G Òμ÷ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ ȱß

Ï⁄≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ì≈appleÂΔ Ó±Ò Á∂ ÓÀ«ÊÈΔ

ÓÀ«ÊÔ± ¿∞apple¯ ‡ØÔ؇≈ √ÈΔ Á≈

«’appleÁ≈apple ‘Δ ¡’Ù∂ ’∞Ó≈apple È∂ «¯ÒÓ

”⁄ «ÈÌ≈«¬¡≈ √Δ Õ

√≈Ò AII@ ”⁄ √Á≈Ó ‘∞√ÀÈ ÁΔ

«¬apple≈’Δ ¯Ω‹ È∂ ’∞Ú∂ ”Â∂ ‘ÓÒ≈

’ΔÂ≈ √Δ, «‹√ ”⁄ Ì≈appleÂΔ È≈◊«apple’

¯√ ◊¬∂ √È Õ ÓÀ«ÊÔ± ÁΔ ÓΩ ÁΔ

‹≈‰’≈appleΔ «¯ÒÓ’≈apple «È«÷Ò

¡‚Ú≈ÈΔ È∂ ‡ÚΔ‡ ’apple’∂ «ÁμÂΔ Õ

¿∞È∑≈∫ È∂ ‡ÚΔ‡ ’ΔÂ≈ «’ ¬∂¡apple«Ò¯‡

Á∂ ¡√ÒΔ ‘ΔappleØ ÓÀ˚ÈΔ ÓÀ«ÊÔ± ÁΔ

¬∂.¡ÀÒ.¡À√. ÏΔÓ≈appleΔ È≈Ò ‹ß◊

ÒÛÁ∂ ‘ج∂ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ Õ ÚappleȉÔØ◊

‘À «’ ¡’Ù∂ ’∞Ó≈apple È∂ ÚΔ ‡ÚΔ‡

’appleÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ Ï‘∞ Ï∞appleΔ ıÏapple

‘À, ¬∂¡apple«Ò¯‡ Á∂ ¡√ÒΔ ‘ΔappleØ ‘∞‰

È‘Δ∫ apple‘∂ Õ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com


12 25/05/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

NEWS-IN-BRIEF

Six injured in clash in UP village

after Mayawati’s visit

Lucknow, At least six persons were injured, one of them from

gunshots, as caste tension flared again in Shabbirpur village and

surrounding areas in Saharanpur district after BSP supremo

Mayawati's visit. Members of two communities again fought a

pitched battle in which many were injured,

soon after the Dalit leader concluded her

visit and drove back to New Delhi after

accusing the ruling Bharatiya Janata Party

(BJP) of stirring the caste cauldron in the

state. Some Dalits pelted stones at houses of

members of the Rajput community and set

one house on fire before the former Chief

Minister's visit. The Rajputs retaliated and

both clashed in Chandrapura village, neighbouring Shabbirpur, of

Uttar Pradesh. One person sustained gunshot injuries.

Five others were injured by swords, two of them with critically,

an official said. Additional police force was rushed to the scene

of clashes. Additional Director General of Police (Meerut) Anand

Kumar rushed to the village, where fire tenders and Provincial

Armed Constabulary were requisitioned from Shamli and

Muzaffarnagar. On May 5, a clash had occurred between the two

communities when protests were raised over loud music played in

connection with the celebration of Maharana Pratap Jayanti in

Shabbirpur village. One person was killed and 16 others were

injured in the clash.

‘Google tried to restrict gender

discrimination case reporting’

London, Google tried to restrict the media coverage of a gender

discrimination case brought by the US government alleging

that the company had violated federal

laws when it did not provide employees'

salary history and contact information

as part of an audit, a media report

has revealed. The company tried to dismiss a lawsuit filed by the

US Department of Labor, claiming that a government attorney may

have violated ethics rules after he/she did an interview with the

Guardian. Referring to the court documents, the newspaper on

Monday said Google unsuccessfully argued that a judge should

dismiss a lawsuit filed by the US Department of Labor (DoL).

The DoL had accused Google of systematically underpaying

women and the court battle centres on the company's refusal to

hand over salary data the government has requested to which

Google replied by saying that the data request was overly broad

and violates its workers' privacy. The report observed that the

motion for dismissal of the case shows Google's aggressive efforts

to end the case. Critics said it appeared that Google was attempting

to limit media scrutiny with unusual tactics that raise free

press concerns and seem to contradict the corporation's public

claims that it is committed to transparency and accountability in

its efforts to promote equal pay. It was also reported that Google

tried to restrict press access during a hearing last month.

Army says it pounded Pak

posts in ‘punitive’ strikes

NEW DELHI : The

Indian Army said on

Tuesday it has attacked and

destroyed Pakistani posts

along their de-facto border

as part of counter-insurgency

operations to stop

militants from crossing into

India. In a rare move, the

army also released what it

said was a video of the military

action that showed

heavy artillery blasting temporary

bunkers and shelters

on a tree-covered mountain.

The video was shot in

Jammu’s Naushera sector on May 9, army

officials told HT, a little over a week after

the beheading of two Indian soldiers by a

Pakistan army team. Pakistan military

spokesman Maj Gen Asif Ghafoor called

the Indian claim “false” and issued a video

UK attack prompts Australia to

maintain ‘probable’ threat level

Canberra : Following the terror attack in Manchester, Australian

Prime Minister Malcolm Turnbull

said on Wednesday that the threat

level in his country will be maintained

at "probable". The decision

was made on Tuesday night during

a meeting of the national security

committee with Turnbull and his

cabinet, members of the federal

police, intelligence organisations,

as well as the armed forces, Efe

news reported. Turnbull

announced the crucial security

decision on ABC news after discussing

with the national security

service ASIO's chief security officer and his anti-terrorism coordinator.

Australian authorities are currently working, together with New

Zealand's police, intelligence services and facility operators, to

strengthen security measures at various public events, including the

Vivid Sydney festival and several rugby matches.

The security measures in these places are "under constant review

and you'll see heightened police presences, more obstacles, bollard,

barriers put in the way to prevent vehicle-borne attacks." Turnbull

said. For his part, the Australian Ministry of Foreign Affairs urged

people traveling to the UK to exercise "a high degree of caution".

Australia last raised its terror alert in September 2014 and has

passed a series of anti-terrorism laws to prevent attacks on its territory.

Since then, the country has suffered four violent actions and has

thwarted 12 other terrorist conspiracy plans.

Iran says US weapons sale

to Saudi to jeopardize

regional security

Tehran, A senior Iranian military official

said that the recent US-Saudi Arabia

arms deal will jeopardize regional security,

media reports said.

"The arms deal between the United

States and Saudi Arabia not only would not

contribute to security in the Middle East, but

would lead to insecurity and tensions in the

region," Tasnim news agency quoted the

military aide to Iran's Supreme Leader

Major General Yahya Rahim Safavi as saying.

Washington earns huge profit from

fomenting regional insecurity and creates

tensions among Muslim countries, Rahim

Safavi said. He noted that Iran's principal

policy is respect for the sovereignty and territorial

integrity of other states, stressing

that regional security would materialize

only through concerted efforts and direct

dialogue to achieve a common understanding,

Xinhua news reported. On Saturday, the

US President Donald Trump sealed a $110-

billion arms deal with Saudi Arabia in

Riyadh.

which he claimed showed its army

shelling Indian positions after an

“unprovoked ceasefire violation” on

May 13. Indian army chief spokesman

Major General Ashok Narula told journalists

the aim of the military action

was to “bring down the number of terrorists

in Jammu and Kashmir so that

youths are not adversely influenced by

terrorists from across.”

“Punitive fire assaults across the

Line of Control are being undertaken

by the Indian army,” said Major

Narula, who heads the army’s public

information wing. He did not give

dates.

The assault is also the latest escalation in

tensions along the LoC, the volatile de-facto

border.

“There are only two mistakes one can make along

the road to truth; not going all the way, and not starting.”

-Buddha

Virendra Sharma

stands for one

Southall of all faiths

During the last 49 years Virendra Sharma has been a

member of the community

in Ealing Southall he has

always stood for the unity

of society. In that time he

has been proud to support

all faiths, and to serve the

community and its members

whatever their religion.

He was proud to

launch the Southall Faiths

Forum which supports

local dialogue to reduce

tensions.

"During elections

strong feelings are common,

but this is no time for

people to raise issues for their own selfish reasons. It is

important that we consider our community and put its

needs above our own. I am proud to represent a diverse

community made up of all religions and nationalities and I

think it is important that politicians represent everyone, not

just a narrow section."


www.samajweekly.com

London : Britain was in

anguish on Tuesday after 22

people were killed and nearly

60 injured when a suicide

bomber targeted a concert hall

in Manchester, described as the

worst terrorist attack in the

country for more than a decade.

Victims included children –

the youngest an 8-year-old girl

– and teenagers who had gathered

for a sell-out concert in the

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

A profile of the Mayor and Mayoress

Mayor and Mayoress City of

the council, including Chair of the Scrutiny

Panel, Licensing Committee, Member

Wolverhampton 2017/18

Champion for Equalities and a Cabinet

C

Member holding different portfolios.

ouncillor Elias Mattu is the 159th

He has also held significant roles on outside

bodies representing the council, including

Mayor of Wolverhampton, and was

elected on 17 May 2017 for the 2017-

West Midlands Integrated Transport

18 municipal year.

Authority, West Midlands Police and Crime

He was educated at Graiseley School,

Panel, West Midlands Equality and Diversity

Wulfrun College and Wednesbury College of

Board, west Midlands LGA, Association for

Commerce and Technology. He studied law at

Public Service Excellence (APSE) and its

Wolverhampton University whist working as a

Central Regions Vice-Chairman.

volunteer at the Citizens Advice Bureau. He

Furthermore, he has served as a Vice-Chair

also studied for a certificate in Management

of the St Chad’s Association and Graiseley

and a Diploma in Leadership and

School Governing Body for 22 years, including

12 years as the Chairman of the Governing

Management at Warwick University.

The Mayoress, Asha Mattu was educated at

Body. Elias has a great passion for sports.

to degree level where she achieved BA

Elias and Asha Mattu

Over the years, he has participated in many

Honours in Special Needs and Inclusive

different sports, including hockey, cricket,

Practice. The Mayor, Elias Mattu was born in worked in Graiseley Primary School. They boxing, martial arts and power lifting. He

Punjab, North India and came to live in

Wolverhampton at the age of 9 and has lived

here since. The Mayoress, Asha Mattu was

born and raised in Coventry and recently

have been married for almost 30 years.

Elias has had an eventful and long career.

He has been a Councillor for Graiseley Ward

for 17 years. He has held several positions on

became a regional power-lifting coach and

referee and in the late 1980s opened his own

club where he trained 5 British Power-lifting

Champions and 1 European Champion.

Suicide bomber kills 22 at Manchester concert

Islamic State claims responsibility; 23-yr-old plotter arrested

Worldwide smartphone sales grew over 9% in 2017 Q1

Mumbai, May 23 (IANS)

Chinese smartphone manufacturers

performed well as 380 million

mobile units were sold globally in

the first quarter of 2017 -- a 9.1 per

cent increase over the first quarter

of 2016, market research firm

Gartner said on Tuesday. The firm

also said the shift in buyer preference

is positively affecting Chinese

manufacturers such as Huawei,

Oppo and Vivo in their strategy to

build desirable features at affordable

prices. "The top three Chinese

smartphone manufacturers are

driving sales with their competitively

priced, high quality smartphones

equipped with innovative

features," Anshul Gupta, Research

Director at Gartner, said in a statement.

Their combined market

share in the first quarter of 2017

accounted for 24 per cent, up seven

percentage points year-on-year.

"Furthermore, aggressive marketing

and sales promotion have further

helped these brands to take

share from other brands in markets

such as India, Indonesia and

Thailand," Gupta added.

Samsung's smartphone sales

declined 3.1 per cent in the first

quarter of 2017. "Although

Samsung announ ced that preorders

for the Galaxy S8 and S8+

are up 30 per cent year-over-year,

the absence of an alternative to

Note 7 and the fierce competition

in the basic smartphone segment

are leading Samsung to continuously

lose market share," Gupta

said. "Sales of iPhones were flat,

which led to a drop in market share

year over year. Similar to Samsung,

Apple is increasingly facing fierce

competition from Chinese brands

Oppo and Vivo, among others, and

its performance in China is under

attack," he noted.

Manchester Arena (capacity:

21,000) by popular US singer

Ariana Grande. Political parties

suspended campaigning for the

June 8 election and investigators

hunted for accomplices of

the bomber, identified as 22-

year-old Salman Abedi. BBC

said the individual was “British

or UK born”. One 23-year-old

man was arrested in Chorlton,

south Manchester, in connection

with the incident. Hours

later, police set off a controlled

explosion and raided a house in

Elsmore Road, about 6 km from

the arena. The country was

struggling to come to terms

with the tragedy claimed by the

so-called Islamic State, as

Britain remained at the threat

level of ‘severe’, which officially

means a terror attack is

‘highly likely’. In London,

Scotland Yard stepped up its

presence in public places and

reviewed its plans for several

public events planned over the

summer.

A spokesman of the Indian

high commission told

Hindustan Times there was no

information of any Indian casualty,

but added a list of nationalities

of the victims was awaited

from police. A response unit has

been set up by the mission.

India’s President Pranab

Mukherjee, Prime Minister

Narendra Modi and Congress

president Sonia Gandhi condemned

the attack. Queen

Elizabeth said: “The whole

nation has been shocked by the

death and injury in Manchester

last night of so many people,

adults and children, who had

just been enjoying a concert”.

The Greater Manchester Police

(GMP) said the blast with a

‘home-made device’ was carried

out by one individual. It

25/05/2017 13

China to block India's

NSG bid again

Beijing : China on Monday said it has not changed its position

on India's membership of the Nuclear Suppliers Group (NSG), indicating

it will again block New Delhi's plea at the plenary session in

Bern next month. "China's position on the non-NPT members' participation

in the NSG has not changed," Chinese Foreign Ministry

spokesperson Hua Chunying said on Monday. ss"We support the

NSG group following the mandate of the 2016 plenary session and

following building consensus as well as the intergovernmental

process that is open and transparent to deal with the relevant issues

in a two-step approach," she added. At the NSG's plenary session in

Seoul in June 2016, China opposed India's application. It again scuttled

India's bid in the November consultative group meeting. The

plenary meet of the 48-member elite grouping, which regulates

global nuclear trade, is likely to take place at Bern in Switzerland in

June. India has been backed by the US and other members in the

group, but China opposes its entry, citing its non-signatory status to

the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Beijing argues that if India

can be let in why not Pakistan, which is also not an NPT member.

India finds the NPT discriminatory in nature. The US, Switzerland,

Mexico, Italy, Russia and Britain have backed New Delhi's NSG

bid. The issue of the Dalai Lama visiting Arunachal Pradesh has

added to the cold vibes between the two.

was the first terror attack on this

scale since the July, 2005, serial

blasts across London’s transport

network, killing more than 50

people. Prime Minister Theresa

May chaired an emergency

meeting -called Cobra -- in

Downing Street and later

addressed the nation, announcing

that many of the injured had

“life-threatening injuries”.

Pakistan to unveil

new budgets

Islamabad : The Pakistan government

is set to unveil the nation's

latest budget on May 24 and 26, the

media reported on Sunday. Prime

Minister Nawaz Sharif on Saturday

formally sent advice to President

Mamnoon Hussain to summon the

National Assembly and Senate sessions

for the presentation of the federal

budget 2017-18, Dawn online

reported. According to official

sources, Sharif has also sent a summary

to the President requesting him

to summon a joint session of both

houses of Parliament on June 1 for

the mandatory annual presidential

address.


14 25/05/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Communal politics in India is primarily due to absence of land reforms; absence of

process of secularization and failure to reduce the hold of clergy : Dr Ram Puniyani

Dr Ram Puniyani has been one of the foremost voices against communalism and has been active in promoting communal amity and national integration through

various engagements at the grassroots. A regular commentator on the important socio-political issues, Dr Ram Puniyani has written as well as edited many books on

communalism and for secular polity in India. In this detailed conversations with activist-writer Vidya Bhushan Rawat, he explains various issues confronting the nation.

Continued from Last Issue 233...

VB : Attempt is being made to convert

India into a US module of

Presidential form of democracy which

is thoroughly dominated by corporate

funding. The tragedy in the United

States is that despite the country of

such a huge size and variety the corporate

democracy has only allowed

the two party systems. The power elite

in India want the same thing. How

dangerous is it to attempt India into

and a model.

RP: RSS seems to have realized

that it may not be possible to replace

Indian Constitution. They have been

arguing for Presidential system from

last quite some time. The main point is

that RSS wants to do away with the

diversity of the country, also

Corporate World, which has a strong

alliance with BJP also is more comfortable

with the Presidential system..

With that system the voice of the marginalized

will not have much place in

influencing the policies of the country.

The concerns of deprived, marginalized

will have no place in the politicaleconomic

policies]

VB: In the past three years the

Hindutva forces are fixing their

agenda on the country. They are

raising such issues which are difficult

to counter by the political parties

for the fear of losing the 'Hindu'

votes. Whether it is 'terrorism', beef,

cow or nationalism debate, it is

aimed at occupying the sole moral

high ground for being the 'sole'

authority on the issue on behalf of

India. Everyone else except them

and their allies therefore becomes

villain. How can such agendas are

countered politically.

RP: The identity based politics; the

emotive issues are difficult to combat

on the grounds of reason. A concerted

campaign where all non communal

political and social forces come

together to struggle for real issues of

society is the only way out. During

UPA I and II, the major issues being

discussed on regular basis were related

to issues of basic rights as Indian citizens,

the rights to employment, food,

health, education, information and

what have you. The social discourse

has been shifted away from real issues

to emotive issues. The only way is a

concerted attempt by all those standing

for secular democracy to come

together and strengthen the social

movements and political campaigns

for these issues, issues related to survival

and dignity.]

VB: After the Uttar Pradesh government's

order of closing slaughter

houses the meat business in the state

has come to virtual standstill. The

industry has huge number of non

Muslims too. There is a dark side of

the story too. That India's 'pink revolution'

which

P r i m e

Minister Modi

talked during

his electoral

campaign in

2014 grew further

during his

tenure. Now,

he seems to

have forgotten

that. Shouldn't

Vidya Bhushan Rawat

the government

release a

white paper on beef Industry and

who is the owner of it and how much

revenue it is bringing to India?

RP : The idea of white paper on the

issue of Cow slaughter, beef trade, cattle

fares, theimportance of Cow /buffalo

in agrarianeconomy is a good one.

There is immense lack of information,

gaps in popular knowledge about these

issues. The knowledge of these will

ensure that people don't then blindly

support or ignore the Cow vigilantes.

But the point is why this government

should do this. Such a move will harm

their political agenda. Probably a

Peoples' white Paper on the issues may

be a more realistic idea.

VB: What do you think the idea

behind ' anti Romeo Squad' by the

Uttar Pradesh government?

Government failed to protect individuals

against the Khap dictates and yet it

encouraged people to adopt anti constitutional

provisions in denying

youths to enjoy right to choice. Why,

in your opinion, the Uttar Pradesh

government adopted such tactics.

RP:There are multiple goals

behind this move. First it generally

such squads promote vigilantism,

which the ruling party can use in its

own favor. Secondly it is a sort of

continuation of their Love Jihad

campaign to demonize Muslim

youth in particular. And thirdly as

you correctly say it is an assault on

the freedom of Right to choose.' It

also strengthens the patriarchal values

of controlling the lives of girls.

Demonetization failed but government

wants to use the election

results as an approval to it. What is

your opinion it. Has the opposition

failed in to raise this issue?

RP : Demonetization is the case of

learning how you can sell a bad idea in

a successful way. One kept hoping that

this move will boomerang on the

Government. Their word of mouth

propaganda mechanism is so strong and

well lubricated that they could spread

that this is a small sacrifice for the sake

of the nation that the rich will suffer etc.

Still there are large numbers of people

who have suffered. The opposition did

try to raise it but their efforts were too

small compared to the propaganda

might of BJP-RSS combine.

VB: The recent incidents at Sukma

and then in

Kashmir are

being used as a

tool against the

human rights

defenders. The

government is

promoting the

idea that all

those who

speak against

human rights

Dr Ram Puniyani violations are

anti national.

What is your view on the same?

RP : This Government is very

uncomfortable with the human rights

defenders and those leading the movements

for the rights of deprived and vulnerable

sections of society. Right at the

start they muzzled the funding of NGOs.

They also want to assume hard muscular

policies which are worsening the situation

in these areas. It is their well programmed

work due to which anybody

disagreeing with them is labeled anti

National. This also shows their faith in

democratic dissidence is skin-deep;

essentially they are having intolerant

ideology of Hindu nationalism.

VB: How do you respond to government

initiative to deny JNU to

provide opportunity to students in

the PhD and M.Phil courses? Is not it

a step against the Dalit backward

students? How do they respond to it?

RP : JNU has been special target

for this Government as JNU is the bastion

of liberal progressive voices

where dissent is handled in a democratic

way. These ethoshave strong

roots in the principles of Indian

nationalism. In JNU again apart from

other aspects, the percentage of

women, dalits, OBCs as students has

been very good. This move of

Government in reducing the seats for

research has twin objects. On one hand

they want to stifle the progressive

nature of JNU, and on the other to

reduce the opportunities for the marginalized

sections. The movements

which began from JNU and HCU need

to take note of this and create a larger

protest/campaign on this issue.

VB: The issue of nationalism has

put the other parties including

Congress into a very defensive mode

despite the facts the track record of

the Hindu right wing is well known

to us. Why are the parties on defensive

and not able to carry the historic

legacy of our freedom fighters

who talked about an inclusive India?

RP : India Nationalism has been the

foundation of Congress in particular.

This party has not much focused on the

intellectual front to educate the people.

The all round rise of Hindu nationalist

ideology, from bottom to top, has lead

to a situation where other parties seem

to have been taken aback and they

don't seem to be prepared to counter it

ideologically. There arehoards of material

which can come handy for these

parties to counter the sectarian nationalist

surge. The issue is that of ideological

and political preparedness, which

seems to be missing.]

VB: In the normal Hindu discourse,

Muslims are brutal and too

conservative. How do you counter

this particularly when Europe and

America too suffer from

Islamophobic tendencies?

RP:This discourse is a construct,

which has come up in two major ways.

One, the British introduced communal

historiography was picked up by

Hindu Mahasabha and RSS. RSS

shakhas started propagating it in a systematic

way. Later other mechanisms

were added to spread this propaganda

far and wide. This is based on selective

incidents. The large presentation

of interaction of social life of Hindus

and Muslims is missing in this discourse.

The narrative of alliances of

Muslim and Hindu kings has been

erased in this version. What remain

dominant in this, is, the aggressive

'foreign' Muslims versus noble native

Hindus. With Ram Temple movement,

this discourse found a strong vehicle

for its propagation.

The second component of this

comes from the imperialist lust for oil

resources. The promotion of Al Qaeda

in some Madrassa in Pakistan, funded

hugely by US created the monster of

terrorism. To cap this retrograde step,

the coining of phrase 'Islamic terrorism'

by US media added further venom

to this issue. In last couple of decades

the migration of Muslims from ex

colonies of European colonial powers,

and then the migration from war torncountries

have been worsening the situation.

Islam as a religion has strong

ethical component, while the present

propaganda is based on some social

practices and some versions of Islam

which oppressive rulers have encouraged,

like the Salafi version by Saudi

Arabia. The consequent events, which

are the product of this cancer of terrorism,

have been adding on to the negative

image of Islam and Muslims.

These two major components of

demonization of Islam and Muslims

have been topped up by issues like triple

talaq, polygamy and higher (poverty

related) fertility among Muslims]

VB : The powerful Hindu upper

caste and powerful backward communities

seems to join hand against

Dalits and Muslims. The Hindutva

is using the dominant communities

in each region. How can the Dalits,

Muslims, OBCs and adivasis get

along against this onslaught?

RP: Hindutvapolitics has used all

means to ally with the upper castes

and to co-opt other castes. The social

engineering put into operation by RSS

has confused the See on Page 23

3 Hindi Poem

Dr. Amba Shankar Nagar

Translator By Bhagwat Prasad Misra ‘NIYAS’

Hide and Seek

A child

crying came to his

grandfather.

The grandpa enquired

‘What’s the matter, child?

‘Grandpa! We were playing

hide and seek.

When my friend

hid himself

I found him out,

but when it was my turn

he left for his house

without bothering

to find me out.’

hearing this

the grandfather became sad.

There were tears in his eyes.

The child asked

‘Why are you weeping, grandpa?’

‘The mistake your friend

has committed,

has been committed by me as well.

The Supreme Father

found me out when I was lost,

but when He hid himself,

I forgot to search for him.’

The Sun, the Owl and the Crow

Shit !

Is one

who doesn’t have a foe,

a man?

Or, one who isn’t condemned,

a man?

How can an owl

like the sunrise?

and how can you

stop the crow from crowing?

After all the sun is sun.

It is not an electric bulb.

Two Doors

This world is a house

with two doors.

On one is written

“Exit’’

and on the other

“Entrance.”

The old depart

from one door,

while the young

enter from the other.


www.samajweekly.com

Chana Masala

Chana Masala is a traditional Punjabi recipe. Also

known as chhole masala, this recipe is made using boiled

chickpeas, tomatoes and garam masala. It tastes great with

Indian breads like naan, roti, parantha and poori. It is one of

the most widely eaten dishes in India. With its mouthwatering,

spicy and exotic flavour, it is a perfect dish to go

for for you weekday breakfast, Sunday brunch or even as

lunch. Pair it with a chilled glass of sweet lassi and you're

done for the day. Tomato and garlic adds a tangy flavour to

the dish which tastes amazing when paired with pooris aur

bhaturas. If you're a spice junkie and have a special thing

for everything spicy, then you can also alter this dish a bit

by adding more green chillies as per your preference. Pair it

with some exotic pickles and it will be a complete meal.

• 2 1/2 cup soaked

overnight chickpeas

• 4 sliced green chilli

• 5 cloves grated garlic

• 2 1/2 tablespoon powd

ered coriander powder

• 1 teaspoon powdered red

chilli

• 4 tablespoon sunflower oil

2 chopped onion

INGREDIENTS

• 3 cup chopped tomato

• 1 inch grated ginger

• 1 teaspoon powdered

turmeric

• 2 1/2 tablespoon pow

• dered cumin powder

• 1 teaspoon powdered

garam masala powder

• 2 pinches powdered salt

How to make Chana Masala

Step 1

Heat oil in a pan over

medium flame. Once the oil is

sufficiently hot, add in

chopped onions and saute

them until golden brown.

Keep stirring the onions as

they might stick to the bottom

of the pan. Once they have

turned slightly pinkish-brown,

add the ginger and garlic and

reduce flame to low and cook

for 2 to 3 minutes.

Step 2

Now add tomatoes, coriander

powder, turmeric powder,

cumin powder and red chilli

powder. Cook until the oil starts

to separate. Add the chickpeas

and pour 2 1/2 cups of water.

Sprinkle salt and some coriander

leaves. Cook for 10-12 minutes

and keep stirring

Step 3

Now add garam masala

powder and stir to mix well.

Cover the pan with a lid and

allow the dish to cook on low

flame for about 2 minutes so

that the flavours are well

absorbed with the chickpeas.

Step 4

Once the dish is properly

cooked, transfer it to a serving

bowl and garnish with ginger

juliennes and coriander

leaves. Serve hot with rice or

roti and even some pickles and

raita of your choice. Chana

Masala is best enjoyed when

paired with a glass of chilled

sweet lassi.

25/05/2017 15

Sikh model attired as bridegroom

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

Final Reprive

Om Puri’s last film

to release with

‘A’ certificate and

19 cuts & edits

NEW DELHI: Overruling the Central Board of Film

Certification’s (CBFC) refusal to certify late actor Om Puri’s

last film, Rambhajjan Zindabad, the Film

Certification Appellate Tribunal (FCAT)

has recommended an adult certification for

the film with the new title Omprakash

Zindabad. The film was denied certification

ostensibly for being “a satire on rape”, for

“explicit and abusive language”, and for

references to “castes and communities”.

In its order, the FCAT, a tribunal that

hears the appeals filed by film makers or producers who are

aggrieved by the CBFC’s orders, also reproached the CBFC

for denying certification to films that are eligible for ‘A’

(Adult) certificate. “…We commend to the CBFC that if a

movie examined by it is capable of receiving certification with

certain cuts, deletions, modifications and or additions in the

disclaimer, then the CBFC may consider apprising the appellant

of the same,” the FCAT has said in its order. As many as

19 cuts and edits have been made to the film, which was slated

for a January release; among these are muting the words

“izzat” (honour) “petticoat” and replacing the words “forward

and backward” with “amir and gareeb” (rich and poor).

steals the show in Pakistan

Taranjeet Singh, the Sikh model, walked the ramp in a mustard

and gold sherwani complete with a matching saffron turban and

a sword in the hand. The model accompanying him was attired

as a traditional Punjabi bride in a red ornate lehenga.

The dressing style of a Sikh bridegroom

was presented for the first time at a fashion

show in Pakistan. The show was

organised by Pakistani fashion designers

Khadija and Ubaid Khan recently.

Taranjeet Singh, the Sikh model,

walked the ramp in a mustard and gold sherwani

complete with a matching saffron turban and a sword

in the hand. The model accompanying him was

attired as a traditional Punjabi bride in a red ornate

lehenga. “I wanted to show people in Pakistan how

we dress up at Punjabi weddings. I convinced the

makers of the show to include the Sikh bridegroom

item in the show,” says Taranjeet. The makers of the

show announced that this theme will be introduced in

various fashion shows in Karachi, Islamabad and

other places in Pakistan. Sikhs are a miniscule

minority in Pakistan today but the religion has an

extensive heritage and history in Pakistan. One of

the most revered shrines of the community is located at

Nankana Sahib, the birthplace of the founder of Sikhism,

Guru Nanak Dev, in Pakistan’s Punjab province.

Johansson hooks up

with Colin Jost

Los Angeles : Actress Scarlett

Johansson was spotted making out with

"Saturday Night Live's Weekend

Update" host Colin Jost. The actress

had appeared for the "SNL" season

finale, hosted by Dwayne Johnson, in

which she played Ivanka Trump. After

the show, the actress hit it off with Jost

at the afterparty held at the ice rink at

Rockefeller Center, which went on to

the early hours of May 21 morning,

reports pagesix.com. A witness said:

"Scarlett and Colin were making out at

the bar at the ‘SNL' season finale party

at 30 Rock ... They would make out a

bit, then go back to talking." Another

source confirmed: "Scarlett and Colin

were flirting and canoodling in full

view of everyone at the afterparty,

including the ‘SNL' cast and crew.

Paresh Rawal says tie

Arundhati Roy to army

jeep, creates controversy

NEW DELHI: Bollywood actor

and BJP parliamentarian Paresh

Rawal found himself in the middle

of a Twitter storm on Monday after

he said writer Arundhati Roy

should be tied to an army jeep, suggesting

she be used in a manner

similar to a Kashmiri

man in the Valley last

month. “Instead of

tying stone pelter on the

army jeep tie Arundhati

Roy!” the Lok Sabha

member from Gujarat

tweeted late on Sunday.

It wasn’t clear what

context he was speaking

in. His comments

drew condemnation from many

users on Twitter, some seeing it as

an attempt to incite violence by an

elected public representative.

Hitting out at Rawal,

Congress general secretary

Digivijaya Singh

asked: “Why not (tie) the

person who stitched the

PDP-BJP alliance?” The

April incident in which a Kashmiri

man was tied to an army jeep,

ostensibly as a human shield,

sparked outrage in Kashmir. Rawal

also endorsed a tweet by another

user that suggested journalist

Sagarika Ghose be treated similarly.

Roy is an award-winning

writer whose views

on Kashmiri separatism

has been a cause for

controversy.

“Wonderful sir, too

good. You really are a

model parliamentarian,”

tweeted Sagarika Ghose

in a seemingly sarcastic

vein. Ghose is among

Indian personalities routinely targeted

by trolls for her political

views. Rawal’s comments also

drew support from many Twitter

users. Union minister Smriti

Irani, however, sought to

distance the party, saying,

“Nowhere will we support

any violent message ,

against any individual.”

THE PISTOL WAS

REQUISITIONED

BY THE BSF FROM

THE PUNJAB

POLICE ACADEMY

IN OCTOBER 1969,

WHERE IT HAD

BEEN SINCE 1944

CHANDIGARH: A pistol used by

freedom fighter Bhagat Singh is back

in Punjab and will be displayed at the

Hussainiwala border museum in

Ferozepur district. The Border Security

Force (BSF) gave this information to

the Punjab and Haryana high court on

Monday.

Arun Kumar Tambe, a deputy

inspector general of the BSF unit of

Indore, Madhya Pradesh, from where

the pistol was recently retrieved, told

the HC that orders were issued for the

Bhagat Singh’s pistol to be displayed at Hussainiwala

move on April 25 by

the BSF headquarters.

Hussainiwala

houses a memorial

to Bhagat Singh,

Rajguru and

Sukhdev, where

they were cremated.

The information

was given during

resumed hearing of

a public interest litigation (PIL) filed

by advocate HC Arora seeking

retrieval of the pistol

from the BSF

museum in Indore

for displaying it at a

museum in Khatkar

Kalan, Bhagat

Singh’s native village

in Shaheed

Bhagat Singh

(SBS) Nagar district,

formerly

Nawanshahr. All other articles related

to Bhagat Singh are displayed there.

The last bullet fired from the .32-

mm Colt automatic pistol killed British

assistant superintendent of police John

Saunders on December 17, 1928. The

pistol was requisitioned by the BSF

from the Punjab Police Academy in

Phillaur in October 1969, where it had

been since 1944, three years before

Partition, on being received from the

officials in Lahore.

In November 2016, an English daily

reported about the pistol being displayed

at the BSF museum in Indore.


16 25/05/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Last-ball thriller gives MI third title

Scales were tipped heavily in Pune’s favour after they restricted Mumbai to 129, but Johnson’s last-over heroics turned it around

HYDERABAD:Jaydev

Unadkat’s offcutters sent

Mumbai Indians (MI) off-kilter

so much they almost keeled over

in Sunday’s IPL 10 final against

Rising Pune Supergiant. And

then Mitchell Johnson produced

a last over so brimming with

hostility that despite conceding a

first-ball four, MI managed to

win the title by one run off the

last ball.

Chasing 130 for their first IPL

title, Rising Pune Supergiant

(RPS) seemed to be in control

but the famed MI bowling attack

never really let them break loose.

23 was needed off the last two

overs and RPS took 12 off the

19th bowled by Jasprit Bumrah

with an inside-out six helping

skipper Steve Smith bring up his

half-century.

Manoj Tiwary then hit

Johnson for four but just when

all seemed lost, the Australian

pace ace struck off successive

deliveries. Tiwary holed out to

Kieron Pollard and Smith, having

anchored the chase so well,

was caught by Ambati Rayudu at

the point boundary.

In his disappointment, the

RPS skipper didn’t cross and

that meant Washington Sundar

had to face Johnson. He managed

to scoot a bye and then Dan

Christian took a two after Hardik

Pandya dropped a stiff chance.

The last ball saw a misfield but

RPS were never going to run

three to force a tie.

After a case of never giving

up despite putting up a low score

--RPS hit their first six in the

16th over --- MI players huddled

so hard after Sundar was run out

that it seemed someone would

get hurt. They are the only team

to have won three IPL titles and

Rohit Sharma the only player to

have won this four times.

Mumbai Indians skipper

Rohit Sharma cited unity,

teamwork and intelligence

as the qualities that helped

them make the difference

Trump aims for

big cuts in

healthcare, antipoverty

programs

Washington : US President Donald

Trump will propose big cuts in the

Medicaid public healthcare program as

well as in other anti-poverty programs

that provide a safety-net for America's

poorest, media reports said.

According to the nonpartisan

Congressional Budget Office, the

White House on Tuesday is expected to

present a budget plan that will include

cutbacks to Medicaid of some $800 billion

over a 10-year period, something

that could deprive a minimum of 10

million low-income citizens of healthcare

coverage. At the same time, the

White House is expected to leave it

largely up to the states to define who

may and may not receive Medicaid

coverage, such as requirements that

beneficiaries must work a minimum

number of hours or actively seek

employment, Efe news reported. The

White House proposals could also

include SNAP, a food program for lowincome

families that benefited some 44

million people in 2016.

In general, Trump will seek to

reduce social benefits for the poorest

citizens on grounds that those entitlements

ballooned during the 2008-2009

recession and in today's improving

economy ought to shrink accordingly.

Nonetheless, some Senate Republicans,

especially those in more moderate

swing states, oppose such drastic cuts in

healthcare and welfare benefits for such

a significant part of the population.

Eating fruits, vegetables

daily may cut artery disease

New York, Increased consumption

of fruit and vegetables

per day may lower your

risk of developing an artery disease

that affects blood flow to

the legs, researchers say.

Peripheral artery disease

(PAD) narrows the arteries of

the legs, limiting blood flow to

the muscles and making it difficult

or painful to walk or stand.

The findings revealed

that people who ate three or

more daily servings of fruits

and vegetables had 18 per

cent lower odds of

PAD than those who

ate less. "Our study

provides information

that something

as simple as

adding more fruits

and vegetables to

your diet

could have

a major impact on the prevalence

of life-altering PAD,"

said Jeffrey Berger, Associate

Professor at New York

University School of Medicine

in New York City. The study

was reported in the journal

Arteriosclerosis, Thrombosis

and Vascular Biology. In addition,

the association of lower

PAD and increased intake of

New Delhi : The payment of advance

licence fee for the last quarter (January-March)

of 2016-17 by three telecom service providers

–Bharti Airtel, Vodafone India and Idea Cellular

— has resulted in a loss of Rs 400 crore to the

government, Reliance Jio has claimed. These

companies paid advance licence fee for the last

quarter on the basis of estimated adjusted gross

revenue (AGR), which is less than the stipulated

amount — that is based on the AGR of third

quarter, it said. "The said act of the incumbent

TSPs (telecom service providers) has caused

potential financial loss amounting to over Rs

fruits and vegetables, was

found particularly among participants

who were current or

former smokers. For the study,

the team analysed 3.7 million

people whose average age was

64, 6.3 per cent of whom had

PAD, and 29.2 per cent reported

eating three or more portions

of fruit and vegetables

every day. They also completed

ankle brachial index texts

which compare blood pressure

differences between

readings at the ankle and

the forearm. Previous

studies linked lower consumption

of fruits and

vegetables with the

increased occurrence

of coronary

heart

disease

a n d

stroke.

400 crore to the government exchequer and in

any event has caused a revenue shortfall of the

said amount in FY 2016-17," Reliance Jio said

in a letter to the Department of

Telecommunication (DoT).

A copy of the letter is available with IANS.

Jio said DoT should take appropriate action

against the violating TSPs, which includes

financial penalties and even revocation or termination

of licences for a clear and apparent

breach of licence conditions. Jio said it has

learnt that Cellular Operators' Association of

India in a letter to the DoT had proposed that its

‘Light’ cigarette use may

up lung cancer risk

New York, If you are a smoker using the so-called

"light" cigarettes, for their lower levels of tar or nicotine,

think twice. According to a study, you may be at an

increased risk of developing a certain form of lung cancer

that occurs deep in the lungs. Cigarettes labelled as lights,

milds, or low-tar — also known as high-ventilation (light)

cigarettes — are generally considered to have a lighter,

less pronounced flavour, lower levels of tar, nicotine, or

other chemicals than

regular cigarettes. They

are thus marketed by the

tobacco industry as a

"healthier" option.

On the contrary,

these cigarettes may

have actually contributed

to the rise of

lung adenocarcinoma — the most common type of lung

cancer, the researchers said. The findings, appearing in

the Journal of the National Cancer Institute, showed that

the higher incidence rates of lung adenocarcinoma were

attributable to the filter ventilation holes, which allow

smokers to inhale more smoke that also has higher levels

of carcinogens, mutagens and other toxins. "The filter

ventilation holes change how the tobacco is burned, producing

more carcinogens, which then also allow the

smoke to reach the deeper parts of the lung where adenocarcinomas

more frequently occur," said Peter Shields

from Ohio State University.

Rs 400 cr loss to exchequer in licence fee

payment by incumbent telecom players: Jio

member TSPs should be allowed to pay licence

fee for Q4 of 2016-17 on the basis of estimated

AGR of Q4, rather than the licence condition of

paying the estimated AGR of Q4 or the actual

amount paid in the preceding Q3, whichever is

higher. By proposing to pay an amount lower

than the actual amount paid in Q3, the TSPs

have violated the licence conditions, the letter

contended. "The terms of the licence, as it

stands today, does not allow the Licensees to

unilaterally decide to and remit lesser licence

fees, and any such act is a material breach of the

licence terms," the letter stated.


www.samajweekly.com

17

«Ú⁄≈apple

ÓÀ∫ Èapple’ «Ú⁄ ÚΔ ¿πÂÓ Íπ√Â’ª Á≈ √Ú≈◊ ’appleª◊≈

«’«’ «¬‘Ȫ «Ú⁄ Ù’ÂΔ ˛ «’ «‹Ê∂ «¬‘ ‘؉◊Δ¡ª ¿πÊ∂

¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Δ √Úapple◊ ω ‹≈Ú∂◊≈Õ -Ï≈Ò ◊ø◊≈Ëapple «ÂÒ’

25/05/2017

ÍÀappleØ∫

Èß◊Δ, «√apple Á∂ Ú≈Ò «Ï÷apple∂

‘ج∂ ‹∞«◊ßÁapple «Ó√ÂappleΔ ÁΔ

ȱߑ ÓÈ‹Δ ’ΔÛ∂Ó≈apple ÁÚ≈¬Δ¡≈∫

ÁΔ Á∞’≈È ”Â∂ ÷Û∑Δ ËΔÓΔ ¡≈Ú≈˜

«Ú⁄ ÏØÒΔ, “ÚΔapple ‹Δ ÓÀ鱧 ’‰’

Ú≈ÒΔ¡≈∫ ◊ØÒΔ¡≈∫ «Á˙, ’‰’ ȱß

√∞√appleΔ Òμ◊ ◊¬Δ ‘À” Á∞’≈ÈÁ≈apple ÚΔ

Á∞«⁄μÂΔ «Ú⁄ √Δ Â∂ ÓÀ∫ ÚΔ ¿∞√ ÁΔ

√ÒÎ≈√ ÁΔ Óß◊ √∞‰ ’∂ «√apple ÂØ∫

’‘≈‰Δ

ÍÀapple≈∫ Âμ’ ’ßÏ «◊¡≈Õ ¡‹∂ ’μÒ∑

Â≈∫ ¿∞√ Á≈ ÍÂΔ «ÙßÁ≈ ÓÀÊØ∫

Ò∂Ò∑ÛΔ¡≈∫ ’μ„ ’∂ ÁØ Ó‰ ’‰’

¿∞Ë≈apple ÒÀ ’∂ «◊¡≈ √Δ, ¡÷∂ ‹Ú≈’

Ì∞μ÷∂ ÏÀ·∂ ‘ÈÕ Á∞’≈ÈÁ≈apple Á∂

√ÒÎ≈√ Á∂‰ Á∂ «¬È’≈apple ÂØ∫

Ï≈¡Á ¿∞‘ «Èapple≈Ù «‹‘Δ ‘Ø ’∂

Á∞’≈È ÂØ∫ Ï≈‘apple ‘Ø ◊¬ΔÕ

Á∞’≈ÈÁ≈apple appleÓ∂Ù È∂ ÓÀ鱧 «’‘≈,

“Â≈«¬¡≈ ‹Δ Á≈Ò «Ú⁄ ’∞¤ ’≈Ò≈

Ò◊Á≈ ‘À, Â∞√Δ∫ √Ó≈‹ √∂ÚΔ ‘Ø

˜apple≈ «Ë¡≈È appleμ÷‰≈ «’Â∂ ˆappleΔÏ

Ó≈apple È≈ ‘Ø‹∂Õ”

ÓÀ鱧 ‘apple appleؘ ¡ıÏ≈apple≈∫ ÁΔ¡≈∫

√∞apple÷Δ¡≈∫ Ô≈Á ¡≈ ◊¬Δ¡≈∫, «‹È∑≈∫

«Ú⁄ «ÈappleÁ¬Δ √μ√-√‘∞apple∂ Â∂ ÈÙ∂ÛΔ

ÍÂΔ ÚμÒØ∫ Á∞÷Δ ‘Ø ’∂ ÈΩ‹Ú≈È

‹È≈ÈΔ¡≈∫ ¡≈͉∂ Ïμ«⁄¡≈∫ √Ó∂Â

È«‘apple≈∫ «Ú⁄ ¤≈Ò Ó≈appleÈ, Ïμ«⁄¡≈∫

鱧 ˜«‘apple Á∂ ’∂ ¡≈Í ˜«‘apple ÍΔ ’∂

ÓappleÈ ‹≈∫ ¤μ Ú≈Ò∂ Íμ«÷¡≈∫ È≈Ò

Î≈‘≈ ÒÀ ’∂ «˜ßÁ◊Δ ıÂÓ ’appleÈ

ÁΔ¡≈∫ ıÏapple≈∫ ¤ÍΔ¡≈∫ ‘∞ßÁΔ¡≈∫

‘ÈÕ ÓÀ∫ ‹ÒÁΔ È≈Ò ¿∞√ ÒÛ’Δ

Á∂ «Íμ¤∂ ¿∞√ Á∂ ÿapple ÚμÒ ÁΩ«Û¡≈

‘∞‰ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÁØÚ∂∫ Á√ √≈Ò Â∂

B «ÓøÈΔ ’‘≈‰Δ¡ª

’apple˜≈

√μ √≈Ò Á∂ ÒÛ«’¡≈∫ 鱧 Ï≈‘Ø∫

ÎÛ ’∂ È«‘apple Ú≈Ò∂ apple≈‘ «√apple ÂØÛ

Ìμ‹Δ ‹≈ apple‘Δ √ΔÕ ÓÀ鱧 ÍÂ≈ √Δ

«’ ¿∞√ Á≈ ÍÂΔ «ÙßÁ≈ ÈÙ∂ÛΔ Â∂

Ùapple≈ÏΔ √Δ Íapple ¿∞‘ «ÁÈ Ú∂Ò∂ ÒØ’≈∫

Á∂ ’ßÓ ÚΔ ’appleÁ≈ Ú∂«÷¡≈ √Δ, ¿∞‘

‘apple appleؘ ÓØ„∂ ”Â∂ ¡≈appleΔ-Â∂√≈ appleμ÷

’∂ Â∂ ‘μÊ ”⁄ ’appleß‚Δ Â∂√Δ ÎÛ ’∂

ÒØ’≈∫ Á∂ Óß‹∂ ÍΔÛ∑Δ¡≈∫ ·Ø’Á≈ ‹≈∫

appleæ÷∂ appleæÏ Âª Ó≈apple∂ ’Ω‰

’ßË≈∫ ’ΩÒ∂ ’μ„Á≈ Â∂ ◊∞˜≈apple∂ ‹Ø◊∂

ÍÀ√∂ ’Ó≈ ÒÀ∫Á≈ √Δ Íapple ¡μ‹ ¡À√Δ

ÈΩÏ ¿∞√ Á∂ Í«appleÚ≈apple ”Â∂ «’Ú∂∫ ÍÀ

◊¬ΔÕ

ÓÀ∫ ÊØÛ∑≈ ÁΩÛ ’∂ ¿∞√ 鱧 ¡μ◊∂ ‹≈ ’∂

appleØ’ «Ò¡≈ Â∂ Í∞쫤¡≈, “Ï∂‡Δ

«’μËapple ‹≈ apple‘Δ ‘Ø Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 ÒÀ

’∂, ÿapple∂Ò± Á∞μ÷-Ó∞√ΔÏÂ≈∫

÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ’apple ’∂ ‘μÒ È‘Δ∫

‘∞ßÁΔ¡≈∫, È≈Ò∂ «¬‘ Â∂appleΔ «¬’μÒΔ

ÁΔ √Óμ«√¡≈ È‘Δ∫, ÈÙ∂ È∂ ÿappleÿapple

«¬‘Δ ‘≈Ò ÍÀÁ≈ ’apple «ÁμÂΔ

‘ÀÕ Ï∂‡∂ ’Δ ◊μÒ ‘Ø ◊¬Δ, ÓÀȱß

Áμ√, ÂÀ鱧 Â≈∫ Ï‘≈ÁappleΔ È≈Ò Á∞μ÷≈∫

Á≈ Ó∞’≈ÏÒ≈ ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À,

Ï∂‡Δ Â∂apple≈ Â≈∫ ... “ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂

ÁØÚ∂∫ Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 ¤≈ÂΔ È≈Ò ÿ∞μ‡

’∂ Ò≈«¬¡≈ Â∂ ÿ«◊¡≈¬Δ ¡≈Ú≈˜

«Ú⁄ «’‘≈, “Ï≈Ï≈ ‹Δ Â∞‘≈‚∂

ÍØÂapple∂ «ÙßÁ∂ È∂ ÿapple 鱧 Èapple’ ω≈

«ÁμÂ≈ ‘À, ¿∞‘ «‹ßÈ∂ ÍÀ√∂ ’Ó≈¿∞∫Á≈

‘À, √Ì È«Ù¡≈∫ ”Â∂ Ò≈ «ÁßÁ≈ ‘À Â∂

Ù≈Ó È±ß ‘apple appleؘ appleØ‡Δ È≈Ò ÓΔ‡ Â∂

¡≈∫«‚¡≈∫ ÁΔ Óß◊ ’appleÁ≈ ‘À Â∂

√≈‚Δ ’∞μ‡Ó≈apple ’appleÁ≈ ‘ÀÕ ¡μ‹ ¿∞√

È∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ √’±Ò Ú≈Ò∂ Ï√Â∂

Ï‘≈Áapple «√øÿ ◊Ø√Ò

Í√Δ ÒÛ≈¬Δ

¡≈ «Ú‘Û∂ «Ú⁄

«⁄ÛΔ¡≈∫ Á∂ «¬’

‹ØÛ∂ È∂ ¡≈͉≈ «¬’

¡≈Ò∑‰≈ ω≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈

√Δ Õ √Ó≈∫ Í≈ ’∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂

¤Ø‡∂-¤Ø‡∂ Ïμ⁄∂ ‘ج∂ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫

Á≈ Í«appleÚ≈apple Ï‘∞ √∞μ÷≈∫ «Ú⁄

apple«‘ «apple‘≈ √Δ Íapple ÿapple «Ú⁄ÒΔ

«ÏμÒΔ, ‘apple Ú∂Ò∂ «¬√ Â≈’ «Ú⁄ apple«‘ßÁΔ √Δ «’ ’ÁØ∫ ¿∞‘ ¿∞È∑≈∫

”⁄Ø∫ «’√∂ 鱧 ÎÛ √’∂ Õ «ÏμÒΔ ¡≈¿∞∫ÁΔ Â≈∫ Á∂÷ ’∂ «⁄Û≈-«⁄ÛΔ

ÙØapple Ó⁄≈ «ÁßÁ∂ ¡Â∂ Ïμ⁄∂ √∞⁄∂ ‘Ø ‹≈∫Á∂ Õ «¬’ «ÁÈ «⁄Û≈ Â∂

«⁄ÛΔ ¡≈Í√ «Ú⁄ ÒÛÈ Òμ◊∂ Õ ÒÛÁ∂-ÒÛÁ∂ ‘∂· «‚μ◊ ͬ∂ Õ

«ÏμÒΔ È∂ «⁄ÛΔ È±ß ÎÛ Ó≈apple Ó∞’≈«¬¡≈ Õ ‘∞‰ «⁄Û≈ «¬’μÒ≈

Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ apple≈÷Δ ’appleÁ≈, ⁄Ø◊≈ «Ò¡≈¿∞∫Á≈ ¡Â∂ «⁄ÛΔ Á∂ «Ú¤ØÛ∂

«Ú⁄ ‘ßfi± Ú‘≈¿∞∫Á≈ Õ ¿∞‘ ‘apple appleؘ ⁄Δ∫...⁄Δ∫... ’apple’∂ Áμ√Á≈ «’

¡≈Í√Δ ÒÛ≈¬Δ È∂ ¿∞√ Á≈ ÿapple α’ √∞쫇¡≈ ‘À Õ

ÚΔ Ú◊≈‘ Ó≈apple∂, ’«‘ßÁ≈ «¬È∑≈∫ ȱß

Ù«‘apple «Ú⁄ ‘؇Ò≈∫ Á∂ ’ßÓ ’appleÈ

Ò≈¿∞‰≈ ‘ÀÕ ÿapple Á∂ appleؘ Úapple‰

Ú≈Ò∂ Ì≈∫‚∂ ÚΔ Ú∂⁄ «ÁμμÂ∂ ‘È

¡μ◊∂ ¿∞‘ Ùapple≈Ï Â∂ ÍØ√ ‘Δ ÷≈∫Á≈

√Δ Íapple ‘∞‰ «⁄μ‡≈ ÷≈‰ Òμ◊ «Í¡≈

‘À, «‹‘Û≈ «Íß‚ ”⁄ Ï∂apple≈∫ Ú≈∫◊

¡≈Ó «Ú’ «apple‘≈ ‘À ÿapple «Ú⁄ Ìß◊

Ì∞μ‹ÁΔ ‘À, Ïμ⁄∂ √Ú∂apple Á∂ Ì∞μ÷∂ ‘È

√appleÚ‰ «√øÿ “ÍÂø◊”

ÓØÏ≈¬ΔÒ :IHGHC-BHE@A

Ó∂apple∂ ’ØÒ ÓappleÈ ÂØ∫ «ÏÈ≈∫ ’Ø¬Δ ‘Øapple

apple√Â≈ «apple‘≈ ‘Δ È‘Δ∫Õ ÓÀ∫ «’‘≈

È‘Δ∫, Ï∂‡∂ È‘Δ∫, ÓÀ鱧 ÍÂ≈ ‘À ‹Á

Â∂apple∂ ÁØÚ∂∫ Ï∂‡∂ «√apple≈∫ ”Â∂ «⁄μ‡∂ ͇’∂

ÏßÈ∑ ’∂ √’±Ò ‹≈∫Á∂ ‘È Â≈∫ ÒØ’≈∫

鱧 «¬’ ¡≈√ ÁΔ «’appleÈ È˜apple

¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À «’ «¬‘ Ïμ⁄∂ ‹Ú≈È ‘Ø

«Ù’≈«¬Â

«ÁÈ ÁΔ ◊μÒ ‘À «’ «¬’ ’Ø·Δ

«¬’ √≈‘Ó‰∂ ÂØ∫ «Ï‹ÒΔ ÁΔ¡≈∫

Â≈apple≈∫ ÒßÿÁΔ¡≈∫ √ÈÕ ¡≈√∂-

Í≈√∂ ÿapple≈∫ 鱧 √ÍÒ≈¬Δ ‹≈∫ÁΔ √Δ

Í≈√ ‘Δ Í≈apple’ √Δ, «¬’ Áappleμ÷ Á≈

‡≈‘‰≈ ‡∞μ‡ ’∂ Â≈apple≈∫ ¿∞μÍapple Ò‡’

«◊¡≈Õ ¿∞‘ Â∂˜ ‘Ú≈ È≈Ò fi±ÒÁ≈ √Δ,

Â≈apple≈∫ «‘ÒÁΔ¡≈∫ √È «¬ß‹ Ò◊Á≈ √Δ

«’ ‡≈‘‰∂ Á∂ Ì≈apple È≈Ò Â≈apple≈∫ ¡≈Í√

«Ú⁄ ‹∞Û ‹≈‰◊Δ¡≈∫ ¡Â∂ ͇≈’≈ Úμ‹

‹≈Ú∂◊≈Õ ¡⁄≈È’ Ó∂apple≈ «Ë¡≈È ¿∞√ ÚμÒ

«◊¡≈, «÷¡≈Ò ¡≈«¬¡≈ «’ È∞’√≈È

‘؉ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ·Δ’ ’appleÚ≈«¬¡≈

‹≈Ú∂ Â≈∫ ·Δ’ apple‘∂◊≈Õ √≈ÊΔ È±ß «’‘≈,

¿∞√ È∂ ÎØÈ ”Â∂ ‘Δ ’ßÍÒ∂∫‡ Áapple‹ ’appleÚ≈

«ÁμÂΔÕ ¡√Δ∫ ¿∞√ √싉 鱧 ˜apple≈ ‹ÒÁΔ

’appleÚ≈ Á∂‰ ÁΔ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔÕ «ÁÈ Ìapple

¿∞‚Δ«’¡≈ Íapple ’Ø¬Δ È≈ ¡≈«¬¡≈ Ù≈«¬Á

Í«‘Ò≈∫ È∞’√≈È ‘Ø ‹≈‰ ÁΔ ¿∞‚Δ’

’∂ ¡≈͉∂ ÈÙ∂ÛΔ «Í˙ 鱧 «√μË∂

apple√Â∂ Í≈ Á∂‰◊∂Õ Úμ‚≈ Â≈∫ Á√

√≈Ò Á∂ ’appleΔÏ Ò◊Á≈ ‘À, ¿∞‘ Â≈∫

‘∞‰ ÚΔ ¿∞√ ÈÙ∂ÛΔ È±ß Ëμ’∂ Ó≈apple ’∂

Ó±‘Á∂ ӱߑ √∞μ‡ √’Á≈ ‘ÀÕ ÷∞Á’∞ÙΔ

Â≈∫ ‚appleÍØ’ Â∂ ÊØÛ∑«ÁÒ∂ ÒØ’ ‘Δ

’appleÁ∂ ‘È ‹Á Úμ‚∂ Ï∂‡∂ ◊∞apple‹ß‡

鱧 √≈appleΔ ’‘≈‰Δ Á≈ ÍÂ≈ Òμ◊≈ Â≈∫

¿∞√ È∂ appleØ ’∂ «’‘≈, “Ï≈Ï≈ ‹Δ «¬‘

Â≈∫ √≈鱧 √≈‚∂ È≈È’∂ «Íß‚ ÒÀ ’∂

‹≈‰ 鱧 ÒÀ ’∂ ¡≈¬Δ √Δ, ¡√Δ∫

È‘Δ∫ ÓappleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂, ¡√Δ∫ Â≈∫

ÍÛ∑È≈ ‘À Â∂ ‚À‚Δ È±ß √∞Ë≈apple≈∫◊∂ ÚΔ”

ÓÀ∫ «’‘≈, “Ï∂‡Δ ¡‹∂ ‚∞μÒ∑∂ Ï∂apple≈∫ Á≈

’∞fi È‘Δ∫ «Ú◊«Û¡≈ Â∂ È≈ ‘Δ

«Íß‚ «Ú⁄ «’√∂ 鱧 ◊μÒ Á≈ ÍÂ≈

‘À, ⁄ÒØ ÿapple Ú≈Í√ ⁄ÒØ Â∂

Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 Â√μÒΔ Á∂ ’∂ ÁÒ∂appleΔ

È≈Ò «˜ßÁ◊Δ «‹¿±‰ ÁΔ Íz∂appleÈ≈

Á∂ÚØÕ”

Ù≈Ó È±ß ÓÀ∫ ‹Á ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √≈«‘Ï

ÚμÒ ‹≈ «apple‘≈ √Δ Â≈∫ «ÙßÁ≈ ÓÀȱß

apple≈‘ «Ú⁄ «Ó«Ò¡≈ ¿∞√ Á∂ «⁄‘apple∂

”Â∂ ¿∞Á≈√Δ √Δ Â∂ ÓÀ鱧 ’«‘‰

Òμ◊≈, “Ï≈Ï≈ ‹Δ Â∞√Δ∫ Ó∂appleΔ «¬μ˜Â

‘Δ È‘Δ∫ appleμ÷Δ √◊Ø∫ Ó∂apple∂ Í«appleÚ≈apple ȱß

Ï⁄≈ «Ò¡≈ ‘ÀÕ ÓÀ鱧 √≈appleΔ ’‘≈‰Δ

Á≈ ÍÂ≈ Òμ◊ ⁄∞μ’≈ ‘À, ¡μ‹ ‹∂

Â∞√Δ∫ È≈ ‘∞ßÁ∂ Â≈∫ Ó∂apple∂ Í«appleÚ≈apple

ÁΔ¡≈∫ «ÂßÈ Ò≈Ù≈∫ Á≈ √ø√’≈apple ‘Ø

«apple‘≈ ‘∞ßÁ≈Õ ÓÀ∫ ¡μ‹ ÂØ∫ ’√Ó

÷≈∫Á≈ ‘≈∫ «’ ÓÀ∫ «¬√ ÈÙ∂ÛΔ

«˜ßÁ◊Δ È±ß «¬’ ¡≈Ó «˜ßÁ◊Δ

«Ú⁄ ÏÁÒ Á∂Ú≈∫◊≈”Õ ¡◊Ò∂ «ÁÈ

¿∞‘ ÒØ’≈∫ 鱧 ÈÙ≈ ¤∞‚≈¿± ’∂∫Áapple

Ï≈Ï Í∞μ¤ «apple‘≈ √Δ Â∂ ¿∞‘ ÊØÛ∑∂

«ÁÈ≈∫ Ï≈¡Á ÈÙ≈ ¤μ‚ ’∂ ¡≈ ÚΔ

«◊¡≈Õ ‘∞‰ ‹Á ¿∞√ Á∂ ÁØ

’ϱÂapple≈∫ Úapple◊∂ ¡‰ÌØÒ Ïμ⁄∂ √’±Ò

ÍÛ∑È ‹≈∫Á∂ ‘È Â≈∫ ÓÀ鱧 appleÙ’

‘∞ßÁ≈ ‘À «’√∂ √μ⁄ ‘Δ «’‘≈ ‘À,

“appleμ÷∂ appleμÏ Â≈∫ Ó≈apple∂ ’Ω‰Õ

ÓÈ«‹ßÁapple «√ßÿ √Ø„Δ

’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ √ΔÕ ¡◊Ò≈ «ÁÈ ÚΔ Òßÿ

«◊¡≈ ¡≈÷apple Ù≈Ó Ú∂Ò∂ «Îapple ÎØÈ ’ΔÂ≈

¡μ◊Ø∫ ‘ÀÒØ ‘Ø¬Δ ¡Â∂ ’ßÍÒ∂∫‡ Á≈ Ú∂appleÚ≈

¿∞È∑≈∫ ¡≈Í ‘Δ Á∞‘apple≈ «ÁμÂ≈Õ «¬√ ”Â∂

¡√Δ∫ Â≈∫ Ï√, ‘≈∫-‘≈∫ ‘Δ «’‘≈Õ ‘Àapple≈ÈΔ

ÁΔ ◊μÒ «’ ’ßÍÒ∂∫‡ ¡‡À∫‚ ’appleÈ Ú≈Ò≈

Â≈∫ ¡‹∂ «’√∂ √Ø⁄ «Ú⁄ ‘Δ √Δ Íapple «Í¤Ø∫

¡≈Ú≈˜ √∞‰≈¬Δ «ÁμÂΔ, “Ô≈apple √Ø„Δ ‘؉≈

¬∂, È∞’√≈È ‘Ø«¬¡≈ È‘Δ∫, ’μÒ∑ Á≈ ¡ÀÚ∂∫

‘Δ appleΩÒ≈ Í≈¬Δ ‹≈∫Á≈ ¬∂ ⁄μÒ ÏØÒ Á∂,

Â≈apple ‡∞μ‡ ‘Δ ÒÀ‰ Á∂ Â≈∫ ‡∞μ‡ ◊¬Δ Â≈∫

◊ß„Δ ‹≈¿±”Õ

ȤæÂapple «√øÿ ÌØ◊Ò “Ì≈÷ÛΔ¡≈‰≈ ÁΔ «¬’ ’«ÚÂ≈

¡μ‹ ’Ò ◊∞appleÁ∞¡≈«apple¡≈∫ «Úμ⁄ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï ÁΔ ‘˜±appleΔ «Úμ⁄ ’¬Δ

¡‰√∞÷≈ÚΔ¡≈ß ÿ‡È≈Ú≈∫ Ú∂÷ ’∂ ÓßÈ ÏÛ≈ Á∞÷Δ ‘Ø«¬¡≈

TÏ∂¡ÁÏΔ””

ËappleÓ Á∂ ıΩ¯ “⁄ apple‘Δ¬∂, ‘μÒ≈-◊∞μÒ≈ Í≈¬Δ¬∂ È≈∫,

¡≈͉∂ ω ’∂ ¡≈Í«‰¡≈∫ ÁΔ¡≈ß Íμ◊≈∫ Ò≈‘Δ¬∂ Ȫ

‘Àß’ÛÏ≈‹Δ,Ò≈Ò⁄,‘≈¿∞Ó∂ ¡Â∂ ⁄ΩËapple ı≈Âapple ϬΔ,

ËappleÓΔß ‘؉ Á≈ ¡ÀÚ∂ß ’Ø¬Δ Í÷ß‚ apple⁄≈¬Δ¬∂ Ȫ

√≈apple∂ ‹μ◊ «Úμ⁄ «√μ÷ ËappleÓ Á≈ Ó≈‰ ÏÛ≈ ¿∞μ⁄≈ ,

¡≈͉∂ ‘μÊΔ «√ßÿØ , ÍÀapple≈ß «Úμ⁄ apple∞Ò≈¬Δ¬∂ Ȫ

ÓÈ ÈΔÚ≈∫ Óμ ¿∞μ⁄Δ Ú≈Ò∑≈ «√Ë≈ß «◊¡≈ ÏÀ·∂,

¬Δapple÷≈ ı≈Âapple ¡≈Í«‰¡≈∫ Á∂ Ò‘± È∞‘≈¬Δ¬∂ Ȫ

Ô±appleÍ Á∂ «Úμ⁄ Ó∞μÁ≈, T¡√Δ∫ Á√Â≈apple È‘Δ∫ Ò≈‘∞‰Δ,

¡≈͉∂ ‘μÊΔß ¡À√∂ ’≈apple‹ ’apple «Ú÷Ò≈¬Δ¬∂ Ȫ

◊≈Ò∑Ø-Ï≈Ò∑Δ ‘؉≈, ’apple±Â≈∫ ÈΔÚ∂∫ ÍμËapple ÁΔ¡ª,

◊Àapple≈ ’ØÒØ∫ ¡≈͉∂ «√apple «Úμ⁄ ÷∂‘ Í∞Ú≈¬Δ¬∂ È≈∫

Á∞ÙÓ‰ È∂ ‹Ø ’appleÈ∂ ’≈apple∂, ¿∞‘ ¡≈Í ’appleΔß ‹≈Ú∂,

ÍßÊ ÁØ÷Δ¡≈∫ Ú≈ÒΔ ÈΔÂΔ È±ß ¡Í‰≈¬Δ¬∂ Ȫ

◊∞apple± ÁΔ ◊ØÒ’ ¿∞Â∂, ’Ϙ∂ Á∂ ÓÈ√±Ï∂ È≈Ò,

TÙÏÁT ÁΔ Ù’ÂΔ Ó±‘apple∂,ÏμÒ- Ï≈˜± ¡˜Ó≈¬Δ¬∂ Ȫ

«Èμ‹Δ «’appleÛ≈ß ’μ„‰Δ¡≈∫ ‹≈ß ÏÁÒ∂ ÒÀ‰ Ò¬Δ,

È◊apple- ’ΔappleÂÈ È±ß Ô∞μË Á≈ ’Ø¬Δ ÓÀÁ≈È Ï‰≈¬Δ¬∂ Ȫ

◊∞apple± ÏıÙΔ ÂÒÚ≈apple, ËappleÓ ÁΔ apple≈÷Δ ’appleÈ Ò¬Δ,

«¬√ ‘«Ê¡≈apple È≈ Ó‹Ò±Ó≈ß È±ß ’Á∂ ‚apple≈¬Δ¬∂ Ȫ

«√μ÷ ÍßÊ Á∂ Í≈ßËΔ¿∞, ⁄μÒØ √μ⁄ Á∂ apple≈‘≈∫ Â∂,

«ÈÓappleÂ≈ Á∂ ÏΔ‹ ÏΔ‹Δ¬∂, ÚÀapple «ÚappleØË ÚË≈¬Δ¬∂ Ȫ

Ï⁄ Ò¿∞ ‹∂ Ï⁄ ‘∞ßÁ≈, Ô≈appleØ ÌÀÛ∂ ’appleÓª ÂØ∫ ,

TȤμÂapple ÌØ◊Ò”” Úø◊≈apple, ÏΔÂ∂ Â∂ ͤÂ≈¬∂ Ȫ

ˆ˜Ò

(√≈ÊΔ Ò∞«Ë¡≈‰ÚΔ-Òß‚È)

’ΔÂ≈ Â∂appleΔ ‹¯≈ Á≈ «Ù’Ú≈ ¡√Δ∫ ’ÁØ∫Õ

¡≈Í‰Δ Ú¯≈ Ò¬Δ Óß«◊¡≈ ÂØ‘¯≈ ¡√Δ∫ ’ÁØ∫Õ

’ΔÂ≈ Â∞√Δ∫ ¡√≈‚Δ¡≈∫ ’ÓΔ¡≈∫ Á≈ «˜’apple √Δ,

Óß«È¡≈∫ √Δ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ı∞Á≈ ¡√Δ∫ ’ÁØ∫

Â∂apple∂ ⁄ÓÈ Á∂ Ó«‘’Á∂ ¯∞μÒ≈∫ ÁΔ ÂÀ鱧 √‘∞ß,

’ΔÂ≈ √Δ Â∂apple∂ «‹√Ó ”Â∂ Á≈¡Ú≈ ¡√Δ∫ ’ÁØ∫

√≈‚Δ ¿∞Óapple ”Â∂ ‘À Â∂appleΔ Ó∞√’≈È Á≈ ¡«‘√≈È,

’apple≈∫◊∂ «¬‘ ’apple˜ Áμ√ ¡Á≈¡ ¡√Δ∫ ’ÁØ∫

Â∂apple∂ √≈∫‘Ú∂∫ √≈∫ ¡√Δ∫ ı∞μÒ∑Δ «’Â≈Ï Ú≈∫◊,

ÂÀÊØ∫ ¤∞Í≈«¬¡≈ Ó«‘appleÓ≈∫ ’∞¬Δ √¯≈ ¡√Δ∫ ’ÁØ∫

’«‘ßÁ∂ È∂ √Á≈ ‘Δ ‘≈appleÁ∂ ¡≈Ù’ È∂ Ï≈˜Δ¡≈∫,

Ì≈«Ò¡≈ «¬√ ÷∂‚ ⁄Ø∫ ȯ≈ ¡√Δ∫ ’ÁØ∫

ÁΔÚ≈ÈˆΔ Á≈ È≈Ó ‘À T√≈ÊΔ Ò∞«Ë¡≈‰ÚΔ””,

Ì∞μÒ≈∫◊∂ Â∂apple≈ Ïı«Ù¡≈ apple∞ÂÏ≈ ¡√Δ∫ ’ÁØ∫

ȤºÂapple «√ßÿ ÌØ◊Ò

TÌ≈÷ÛΔ¡≈‰≈””


18 25/05/2017 www.samajweekly.com

√≈«‘Â

Ï‘∞ ‘Δ √«Â’≈appleÔØ◊

Ó∂apple∂ Ú؇apple √≈«‘Ï≈È, ÓÀ∫

Â∞‘≈‚∂ È≈Ò ’ΔÂ∂ Ú≈¡Á∂

Ó∞Â≈«Ï’ ⁄؉ «‹μ ’∂ Â∞‘≈‚≈ √Ì

Á≈ ËßÈÚ≈Á ’appleÈ Ò¬Δ ‘≈˜apple

‘Ø«¬¡≈ ‘≈∫ Õ ÓÀ∫ ’Á∂ fi±· È‘Δ∫

ÏØ«Ò¡≈ Õ ‘Ó∂Ù≈ √μ⁄ ”Â∂ Í«‘apple≈

«ÁμÂ≈ ‘À Õ ◊μÒ «ÏÒ’∞Ò √μ⁄Δ ¡Â∂

√ØÒ∑≈∫ ¡≈È∂ √‘Δ ‘À «’ «‹μ«Â¡≈ ÓÀ∫

‘Δ ‘≈∫ Õ Â∞√Δ∫ Â≈∫ ‘Ó∂Ù≈ Ú≈∫◊ ‘≈apple∂

‘Δ ‘Ø, «’¿π∫«’ ÓÀ∫ «¬‘ ⁄؉ «‹μ ’∂

¡≈Í‰Δ Óapple˜Δ È≈Ò «¬‘ √Δ‡ Úμ‚∂

¡≈◊± ÁΔ fiØÒΔ Í≈ «ÁμÂΔ ‘À Õ «¬√

’apple’∂ «¬‘ «‹μ Â≈∫ «Îapple Ó∂appleΔ ‘Δ

‘Ø¬Δ Õ ‹∂ √μ⁄ Í∞μ¤Ø Â≈∫ «¬‘ «‹μÂ

‘∞‰ Ó∂appleΔ ÚΔ È‘Δ∫ apple‘Δ Õ √◊Ø∫ «¬‘

«‹μ ¿∞√ ÁΔ ‘Ø ◊¬Δ ‘À, «‹√ ÁΔ

fiØÒΔ ÓÀ∫ √Δ‡ Í≈¬Δ ‘À Õ

¿∞‘ ‘∞‰ ¡≈Í‰Δ Óapple˜Δ È≈Ò «‹‘Á∂

È≈Ò Óapple˜Δ ¡μ‡Δ-√μ‡Δ Ò≈Ú∂ Õ

√apple’≈apple ω≈Ú∂ Õ √≈鱧 ⁄≈‘∂ Ë∞μÍ∂

÷Û∑≈Ú∂ Õ ⁄≈‘∂ ¤≈Ú∂∫ «Ï·≈Ú∂ Õ ⁄≈‘∂

’ßÈØ∫ ÎÛ ’∂ ÏÀ·’≈∫ ’„≈Ú∂, ¡√Δ∫ Â≈∫

‘∞‰ ¿∞√∂ Á∂ «¬Ù≈apple∂ ”Â∂ ⁄μÒ‰≈ ‘À,

«’¿∞∫«’ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ’∞ÈÏ∂ ÁΔ Âappleμ’Δ

¡Â∂ ’Ó≈¬Δ Ò¬Δ «’√∂ ’∞apple√Δ È±ß ÚΔ

ÓμÒ‰≈ ‘À Õ ¿∞‘Á∂ Ò¬Δ ¡√Δ∫ Â∞‘≈‚≈

◊∞μ√≈ ÚΔ fiμÒ‰≈ ‘À Õ «¬√ ’apple’∂,

“’μÒΔ ’≈apple∑Δ «˜ßÁ 鱧 √Ω «√¡≈Í∂ È∂ Õ

«¬’ Í≈√∂ Â∞√Δ∫ Ó≈¬Δ Ï≈Í Â∂ Á±‹∂

Í≈√∂ ¿∞‘ Ó≈Í∂ È∂ «‹È∑≈∫ 鱧 ¡√Δ∫ ‘μÊ

÷Û∑∂ ’appleÈ Ú≈Ò∂ Ú¯≈Á≈apple ÏßÁ∂ ‹≈Í∂

‘≈∫ Õ ‘∞‰ Â∞√Δ∫ ◊∞μ√≈ È≈ ’«apple˙

Ìapple≈ÚØ ¡≈‘ «¬’ fiß‚Δ Ú≈ÒΔ ’≈apple

Íπ√Â’

Ï«‘√ ÂØ∫ Ï∂ıÏapple

Ò∂÷’ : Ò÷«ÚßÁapple ‹Ω‘Ò

Íz’≈Ù’ : ⁄∂ÂÈ≈ Íz’≈ÙÈ, Íß‹≈ÏΔ ÌÚÈ, Ò∞«Ë¡≈‰≈

Ó∞μÒ : ABE apple∞ͬ∂, √¯∂ : GI

√ßÍapple’ : IDAGA-IDHAB

Ò÷«ÚßÁapple ‹Ω‘Ò Íß‹≈ÏΔ ’≈«Ú-‹◊ Á≈

√ÓappleμÊ ‘√Â≈ıapple ‘À “Ï«‘√ ÂØ∫ Ï∂ıÏapple” ’≈«Ú-

√ß◊z«‘ ¿∞√ Á≈ ¡μ·Ú≈∫ ’≈«Ú-√ß◊z«‘ ‘ÀÕ «¬√

ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ¿∞√ È∂ “Ï‘∞ Á∂apple ‘Ø¬Δ” (AII@),

“ÓÈØÚ∂◊” (B@@@), “√≈‘≈∫ ÁΔ √apple◊Ó” (B@@C),

“«¬’ √∞ÍÈ≈ «¬’ √ßÚ≈Á” (ÒßÓΔ ’«ÚÂ≈)

B@@F, “ÏÒÀ’ ‘ØÒ” (ÒßÓΔ ’«ÚÂ≈) B@@I,

“ÙÏÁ≈∫ ÁΔ √ß√Á” (B@AD), “¡‰«Ò÷∂ Úapple’∂”

(’≈«Ú-«ÈÏßË) B@AF ¡≈«Á ’≈«Ú-Í∞√Â’≈∫

Íß‹≈ÏΔ ’≈«Ú-‹◊ ÁΔ fiØÒΔ Í≈¬Δ¡≈∫ ‘ÈÕ

«¬‘ Í∞√Â’ ¿∞√ È∂ Íß‹≈ÏΔ Ó≈∫-ÏØÒΔ Á∂

¡ÒßÏappleÁ≈apple ¡Â∂ «⁄ßÂ’ ‚≈: Ïapple«‹ßÁapple «√ßÿ

“‘ÓÁappleÁ” 鱧 √Óapple«Í ’ΔÂΔ ‘À, «‹√ 鱧 ¿∞‘

¡≈͉∂ Íz∂appleÈ≈-√zØ ¡Â∂ apple≈‘È∞Ó≈ Â√ÒΔÓ ’appleÁ∂

‘È ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ’«ÚÂ≈ √Ó∂∫ Á∂ ¡È∞√≈apple Â∞appleÁΔ-

Â∞appleÁΔ ÚΔ ¡≈͉∂ √Ó’≈Ò È≈ÒØ∫ «ÚμÊ «√apple‹‰

«Ú⁄ ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ ÔÂÈÙΔÒ apple‘Δ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ Á≈

«ÚÙÚΔ’appleÈ Á∂ È≈∫¡ ‘∂· ¿∞ÍÌØ◊Â≈Ú≈Á Á≈

È≈¡apple≈ Ï∞ÒßÁ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, ¿∞ÁØ∫ ÂØ∫ ‘Δ «⁄ßÂ’≈∫

¡Â∂ «Ú⁄≈appleÚ≈È≈∫ ÚμÒØ∫ «¬√ ÁΔ «Âμ÷Δ

¡≈ÒØ⁄È≈ ÚΔ ‘∞ßÁΔ ¡≈ apple‘Δ ‘ÀÕ «Ú«◊¡≈È’

ÒμÌÂ≈∫ ”⁄ «ÈμÂ-«ÁÈ ‘∞ßÁΔ ÂÏÁΔÒΔ È∂ ÚΔ

ÓÈ∞μ÷Δ √Ø⁄ ¡Â∂ «⁄ßÂÈ «Ú⁄ „∂apple √≈appleΔ

ÂÏÁΔÒΔ ÒÀ ¡≈∫ÁΔ ‘ÀÕ ‹ΔÚÈ Á≈ ÚappleÂ≈apple≈

Í«‘Ò∂ √Ú≈Ò≈∫ ÁΔ ÂÒ≈Ù ”⁄ ‘∞ßÁ≈ ‘À ‹ÁØ∫ «’

ÈÚ∂∫ ÍzÙÈ ‘Øapple ¿∞ÿÛÚ∂∫ apple±Í «Ú⁄ Íz’≈ÙÓ≈È ‘Ø

‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ ÓÈ∞μ÷Δ Ú∂ÁÈ≈, √ßÚ∂ÁÈ≈ Ò◊≈Â≈apple

Á∞«ÏË≈ ¡Â∂ ¿∞Òfi‰ ÁΔ √«ÊÂΔ «Ú⁄ ‘À “‹Ω‘Ò”

È∂ «¬√ ÚappleÂ≈apple∂ 鱧 “apple∞ÁÈ” ÂØ∫ Ï≈¡Á “‹ÙÈ” ÁΔ

«ÚμÊ Á≈ È≈∫¡ «Áß«Á¡≈∫ Íß‹≈ÏΔ ’«ÚÂ≈ ÁΔ

ÈÚΔ∫ ‘μÁÏßÁΔ ’appleÈ ÁΔ Ìappleͱapple ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ‘À

«’ «¬√ ÈÚ∂∫ ÁΩapple ”⁄ ’«ÚÂ≈ ÁΔ ‹ΔÚÈ «Ú⁄ ’Δ

̱«Ó’≈ ‘Ø √’ÁΔ ‘ÀÕ Í∞apple«÷¡≈∫ ¡Â∂ ‘Ó√≈«¬¡≈

È≈Ò √ßÚ≈Á apple⁄≈¿∞‰≈ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 √≈ıÙ≈Â

«˜‘È ”⁄ ¿∞Â≈appleÈ≈ ¡Â∂ «Îapple ’«ÚÂ≈ ÁΔ

Í∂Ù’≈appleΔ, «¬√ ’≈«Ú-√ß◊z«‘ Á∂ ÍzÓ∞μ÷ √appleØ’≈apple È∂

:

«‹μ «◊¡≈ ÓÀ∫ «‹μ «◊¡≈

ÒÀ‰ Ò¬Δ ’Ù‡ Â≈∫

fiμÒ‰∂ ‘Δ ÍÀ‰∂ È∂ Õ

˜ÓΔapple Ó≈appleÈΔ ‘Δ ÍÀ‰Δ

‘À Õ «¬√∂ ’apple’∂ √≈‚Δ È≈

Â≈∫ √‘Δ ’appleÈΔ ‘À Â∂ È≈ ‘Δ √‘Δ

’«‘‰Δ ‘À, «’¿∞∫«’ √≈‚Δ fi±«·¡≈∫ Á∂

È≈Ò ¿∞μ·‰Δ-Ï«‘‰Δ ‘À Õ

‘≈∫! «¬’ ◊μÒ ÓÀ∫ Â∞‘≈‚∂ È≈Ò ˜apple±apple

√≈∫fiΔ ’appleÈΔ ‘À

Õ ’Ø¬Δ Ò∞’Δ-

«¤ÍΔ ◊μÒ

È‘Δ∫ ‘À Õ √◊Ø∫

ͱappleΔ Âapple∑≈∫ √≈¯ Â∂ √ÍμÙ‡ ‘À Õ ÓÀ∫

Â∞‘≈‚∂ È≈Ò «‹ßÈ∂ ÚΔ Ú≈¡Á∂ ’ΔÂ∂

√È, ¿∞‘ √≈apple∂ Á∂ √≈apple∂ ͱapple∂ ’appleÈ «Ú⁄

ÓÀ∫ ’Ø¬Δ ’√apple È‘Δ∫ ¤μ‚≈∫◊≈ Õ «¬’-

«Ú¡ø◊

«¬’ ’apple’∂ √≈apple∂ ‘Δ

Í«‘Ò Á∂ ¡Ë≈apple ”Â∂

ͱapple∂ ’ΔÂ∂ ‹≈‰◊∂ Õ ÓÀ∫

Í«‘Ò≈∫ «‹μÂ∂ ‘Ø«¬¡≈∫

Úapple◊≈ È‘Δ∫, ‹Ø ’«‘ßÁ∂ ’∞fi ‘Øapple

√È Â∂ ’appleÁ∂ ’∞fi ‘Øapple √È Õ ÓÀ∫ ‹Ø ’∞fi

’appleÈ≈ ‘À ¿∞‘Δ ’∞fi ’«‘‰≈ ‘À Õ ÓÀ∫

«’√∂ ÚΔ ◊μÒ «Ú⁄ fi±·≈ È‘Δ∫ ÍÀ‰≈

‘À Õ È≈ «’√∂

鱧 ’∞fi Á∂‰≈

‘À Â∂ È≈ «’√∂

ÂØ∫ ’∞fi ÒÀ‰≈

‘À Õ ’ΔÂ∂ ‘ج∂ ’ßÓ≈∫ Á≈ ‘Δ «¬μÊ∂ È≈∫¡

apple«‘‰≈ ‘À Õ √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ Á±apple ’appleÈ Ò¬Δ Ó∞ß‚∂

ÈΩ’appleΔ Ò∞¡≈¬∂ ‹≈‰◊∂ Õ Íapple «¬‘

ÏÒÁ∂Ú «√øÿ ÏæÒΔ

ÓØÏ≈¬ΔÒ : 98142-80838

⁄ß◊≈ Òμ◊∂/’«ÚÂ≈ Á∂

’ØÒ ’ØÒ apple«‘‰≈/ÙÏÁ≈∫ È≈Ò

√ßÚ≈Á apple⁄≈¿∞‰≈/Â∂

«˜ßÁ◊Δ È±ß

∫√ß˱ Ú«apple¡≈‰ÚΔ (ÍzØ:)

ÓØ: IHGHF-AD@IF

’«ÚÂ≈ ω≈¿∞‰≈..../⁄ß◊≈ Òμ◊∂

¿∞’ «Ú⁄≈apple≈∫ Á≈ Íz◊‡≈¡ “«’√ Âapple∑≈∫ ÁΔ

«Ò÷≈∫ ’«ÚÂ≈”, “’«ÚÂ≈ «Ú⁄≈appleΔ”, “ÙÏÁ”,

“⁄ß◊≈ Òμ◊∂”, “’Δ ‹≈‰≈ ÓÀ∫ ’Ω‰”, “⁄ß◊≈ Òμ◊∂”

¡≈«Á ’«ÚÂ≈Ú≈∫ ”⁄ ÚΔ Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈

‘ÀÕ ‹ΔÚÈ ÁΔ ◊ÂΔÙΔÒÂ≈, √Ó≈‹Δ «apple٫¡≈∫

ÁΔ¡≈∫ ÏÁÒÁΔ¡≈∫ Í«appleÌ≈Ù≈Ú≈∫ ¡Â∂ ‘Øapple

«Èμ’-√∞μ’ «¬È∑≈∫ ’«ÚÂ≈Ú≈∫ ”⁄Ø∫ Á∂«÷¡≈ ‹≈

√’Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ ’«ÚÂ≈Ú≈∫ «¬’ ÈÚΔ∫ Ï«‘√

鱧 ‹ÈÓ ÚΔ Á∂ √’ÁΔ¡≈∫ ‘È, «¬√∂ Ò¬Δ ’ÚΔ

È∂ “Ï«‘√ ÂØ∫ Ï∂ıÏapple” Í∞√Â’ Á≈ «√appleÒ∂÷

«ÁμÂ≈ ‘À, ‹Ø „∞’Ú≈∫ ÚΔ ¡Â∂ ¡≈’apple«Ù ÚΔ

’appleÁ≈ ‘ÀÕ Ì≈Ù≈ ÚΔ Ì≈Ú≈∫ Á∂ ¡È∞’±Ò ‘À

Ò÷«ÚßÁapple ‹Ω‘Ò ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ ◊ßÌΔapple Íz√«ÊÂΔ¡≈∫

È≈Ò ‹±fi‰ Á≈ ‘Ω√Ò≈ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ ÓÀ鱧 ¡≈√ ‘À

«’ «¬‘ ’≈«Ú-Í∞√Â’, ’«ÚÂ≈ ”⁄ Ú≈ÍappleÁ∂

ÈÚ∂∫ ÚappleÂ≈«apple¡≈∫ ÍzÂΔ «⁄ßÂÈÙΔÒ Úapple◊ ȱß

¡≈’apple«Ù ’apple∂◊Δ ¡≈ÓΔÈÕ

√≈appleΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Í«appleÚ≈apple

ÂØ∫ Ù∞apple± ’appleÈΔ ‘À Õ Í«‘Ò≈∫ ÓÀ∫ ¡≈͉∂

Ó∞ß‚∂, ¡≈͉∂ «appleÙÂ∂Á≈apple≈∫ ¡Â∂

«ÓμÂapple≈∫-√싉≈∫ Á∂ Ó∞ß‚∂ ÈΩ’appleΔ

Ò∞¡≈Ú≈∫◊≈ Õ «¬Ò≈’∂ Á∂ ‘؉ Ú≈Ò∂

«Ú’≈√ ’ßÓ≈∫ Á∂ ·∂’∂ ¡≈͉∂ ’ØÛÓ∂ Á∂

Ïß«Á¡≈∫ 鱧 Á∞¡≈Ú≈∫◊≈ Õ «’¿π∫«’ ÓÀ∫

Â∞‘≈鱧 √Ì È±ß Ïapple≈Ïapple Á∂ ’ßÓ Á∂ ÓΩ’∂

Á∂‰∂ ‘È Õ «¬√ Ò¬Δ Ó∂apple∂ ·∂’∂Á≈apple

«appleÙÂ∂Á≈apple≈∫ Á∂ ⁄μÒ‰ Ú≈Ò∂ ·∂’∂ Á∂

’ßÓ≈∫ «Ú⁄ «Ó‘È ӘÁ±appleΔ Á∂ ’ßÓ

ÁΔ √∂Ú≈ Â∞‘≈鱧 √Ω∫Í ’∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í

鱧 Úμ‚Ì≈◊≈ √Ófi≈∫◊≈ Õ ÓÀ∫ «’√∂ ÚΔ

⁄Δ˜ 鱧 Ó∞¯Â «Ú⁄ ÒÀ‰ 鱧 ·Δ’

È‘Δ∫ √ÓfiÁ≈ Õ Ó∞¯Â ⁄Δ˜≈∫ Ú√Â≈∫

ÒÀ‰ È≈Ò ÏßÁ≈ ’ßÓ⁄Øapple ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À Õ

«Ú‘ÒÛ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À Õ ¿∞√ Á≈ Ó≈‰-

√ÈÓ≈È È‘Δ∫ apple«‘ßÁ≈ Õ «¬√ Ò¬Δ

¡≈‡≈-Á≈Ò, «Ï‹ÒΔ-Í≈‰Δ, Ù◊È

√’ΔÓ ¡Â∂ ‘Øapple ’¬Δ ’∞fi ÏßÁ ’appleÚ≈

’∂ Â∞‘≈鱧 ·∂’∂Á≈apple≈∫ ’ØÒ Ó˜Á±appleΔ

’appleÈ Ò¬Δ ’ßÓ «Á¡≈∫◊≈ Õ «¬√ È≈Ò

ÓÀ∫ Â∞‘≈‚∂ È≈Ò Â∞‘≈‚≈ √ÚÀÓ≈‰

Ï‘≈Ò ’appleÈ Á≈ ’ΔÂ≈ Ú≈¡Á≈ ÚΔ

ͱapple≈ ’apple √’≈∫◊≈ ¡Â∂ Â∞‘≈‚∂ È≈Ò

apple∞˜◊≈apple Á∂‰ Á≈ Ú⁄È ÚΔ Õ

Â∞‘≈‚∂ √Ì Á∂ ÌÒ∂ Ò¬Δ Â∞‘≈ȱß

«√μ«÷¡≈ ¡Â∂ «√‘ √‘±ÒÂ≈∫ Á∂‰

Ò¬Δ ÓÀ∫ ¡Â∂ Ó∂apple≈ ’ØÛÓ≈ Ì≈¬Δ⁄≈apple≈

Ï‘∞ ‹ÒÁΔ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ √’±Ò

’≈Ò‹ ¡Â∂ Úμ‚∂ ‘√ÍÂ≈Ò ÷ØÒ∑‰

‹≈ apple‘∂ ‘≈∫ Õ «¬√ È≈Ò ¡√Δ∫ Â∞‘≈‚∂

Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ √Ófi ’∂ ¿∞È∑≈∫ ȱß

(Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

’≈«Ú «Ú¡ø◊

ÍÙ⁄≈Â≈Í

Ì«Ò˙ Ó≈‰√Ø, ÈÙ∂ «Ú⁄ Ë∞μ ‘Ø ’∂,

ËΔ¡≈∫ √≈‘Ó‰∂, Óß⁄ ”Â∂ Èμ⁄Á∂ ‘Ø Õ

◊ßÁ∂ ◊ΔÂ≈∫ 鱧 «ÓÒ∂ ¿∞ÂÙ≈‘ ¬∂Á≈∫,

⁄ß◊∂ Â∞√Δ∫ ‘Ó≈«¬ÂΔ √μ⁄ Á∂ ‘ØÕ

√μ«Ì¡≈⁄≈apple ¡√≈‚∂ 鱧 Á≈ˆ Òμ◊∂,

‘≈√Δ Â∞√Δ∫ Ï∂ÙappleÓ≈∫ ÁΔ ‘μ√Á∂ ‘Ø!

Ïμ⁄∂ «Ú◊ÛÁ∂ Ú∂÷ ’∂, «Î’apple ‘ØÚ∂,

ÍÙ⁄≈Â≈Í ÁΔ ¡◊È «Ú⁄ Óμ⁄Á∂ ‘Ø!!

¤≈‰È≈

◊μÎ≈ ÒÀ ’∂ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ ÷Û∑∂ ‘Ø ◊¬∂,

ÒØ’≈∫ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÈΔ ͤ≈‰ «ÒÂΔ

’ΔÂ≈ ‹≈¬∂ È∞’√≈È «ÚappleØËΔ¡≈∫ Á≈,

√≈appleΔ appleÓ˜ ‹Ø ¿∞È∑≈∫ È∂ ‹≈‰ «ÒÂΔ

Ò≈Ò⁄ «Ú⁄ ¡≈ ’∂ ⁄≈Â∞apple «ÓμÂapple≈∫ È∂,

ÍÂ≈ È‘Δ∫ «’¿∞∫ «¬√ Âapple∑≈∫ ·≈‰ «ÒÂΔ

ÈÚΔ∫ √Ø⁄ Á∂, Í≈apple÷± ¡≈◊±¡≈∫ È∂,

«Óμ‡Δ, ÷ß‚ «Ú⁄Ø∫ ⁄ß◊±ß ¤≈‰ «ÒÂΔ

• ÈÚapple≈‘Δ ÿ∞«◊¡≈‰ÚΔ

«◊‰ÂΔ Ú؇≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ Ú؇≈∫ ÁΔ ÿ‡Δ ÂØ∫ Íß⁄ Áμ√∂,

÷Û∑∂ Ê≈∫-Ê≈∫ «√¡≈√Δ Â’apple≈apple ‘Ø ◊¬∂ Õ

’apple ◊¬∂ Ë≈∫ÁÒΔ¡≈∫ ’appleÁ∂ ÒΔ‚apple≈∫ Á∂,

‘∞μ‹≈∫ ÷≈‰ 鱧 ¡√Δ∫ «Ú⁄’≈apple ‘Ø ◊¬∂ Õ

⁄∂Ò∂ Ï≈Ï∂ Á∂ Ì∞◊Â∂ ¿∞Ò‡ Í≈√∂,

ÌappleÁ∂ Ó∞μ·Δ¡≈∫ ‘μÊ Ò≈⁄≈apple ‘Ø ◊¬∂ Õ

√appleÍß⁄ Íß‹≈Ï Á∂ Ó√≈∫ ‘˜≈apple Â∂apple≈∫,

‚∂apple∂ √≈Ë≈∫ Á∂ ÏμÂΔ ‘˜≈apple ‘Ø ◊¬∂ Õ

◊∞μfi∂ ÈÎ∂

’appleÈ Áapple≈‰Δ ‹·≈‰Δ ◊·‹ØÛ ◊apple˜Δ,

◊∞μfi∂ ÈÎ∂ ’Ó≈Ú‰∂ ⁄Øapple-ÓØappleΔ

¤μ’ ÁØ‘ÂΔ ÁΔ ‹≈‰Δ ‹ÁØ∫ ͱappleΔ,

¡≈Í≈∫ ’Ø’∂ ÿÛ≈Ú‰∂ ⁄Øapple-ÓØappleΔ

‚∂apple∂ Èμ⁄ ’∂ Ï≈Ï∂ Á∂ ◊∞‰ ◊≈¿∞‰∂,

⁄Øˇ∂ ’μ„Ú∂∫ ⁄Û∑≈Ú‰∂ ⁄Øapple-ÓØappleΔ

«÷Û’Δ ÏÀ∫’ ÁΔ ◊≈ÒÁΔ «ÁÈ √≈apple≈,

È؇ ◊ØfiΔ Á∂ Ú‡≈Ú‰∂ ⁄Øapple-ÓØappleΔ

• ‘appleÁΔÍ «„μÒØ∫

Í≥‹≈ÏΔ

’øÚapple‹Δ Ìæ·Ò ÁΔ «¬’ ’«ÚÂ≈

Íapple ‹≈ ‘∞‰

¿∞‘ √≈apple∂ ÓÀ鱧 ¿∞‚Δ’‰◊∂

«¬‘ apple≈‘ ⁄ß◊≈ È‘Δ∫

屧 Íapple ‹≈

Ó∂appleΔ «⁄ßÂ≈ È≈ ’apple

¿∞‘ Â≈∫ √ÁΔ¡≈∫ Í∞apple≈‰Δ ◊μÒ ‘À

‹Á ÓÀ∫ ¡≈Í«‰¡≈∫ Á≈ «˜’apple ’ΔÂ≈ √Δ

Ú’Â ’Á Á≈ ÏΔ ⁄∞μ’≈ ¿∞‘

‹Á ÓÀ∫ Â∂appleΔ Ó∂appleΔ ÷∂‚

«Úμ⁄∂ ¤μ‚ ¡≈«¬¡≈ √≈∫- «¬‘ ¡≈÷

“’Ø¬Δ Ó∂apple≈ «¬ß˜≈apple ’apple «apple‘≈ ‘À”

Ó∞È’apple È‘Δ∫ ÓÀ∫ «’

Â∂apple∂ «fiÒ«ÓÒ ’appleÁ∂ È√ΔÏ ”Â∂

’Á∂ √≈Û≈ «‹‘≈ ‘∞ßÁ≈

«’ √ÁΔ¡≈∫ ÏΔ‰ ”Â∂ ÚΔ

Â∂apple∂ ’ØÒ Á∞appleÒμÌ ⁄Δ˜ ‘À-

“¡≈Í«‰¡≈∫” Á≈ “«¬ß˜≈apple”

Íapple Ô’ΔÈ ’appleΔ∫ Ó∂apple∂ Ô≈apple

’Á∂ ÚΔ «ÁÒ ”⁄ Â∂apple∂ Ò¬Δ ÏÁ-Á∞¡≈ È‘Δ∫

‘apple ’ÁÓ ”Â∂ Î∞μÒ≈∫ ÁΔ Á∞¡≈ Óß◊Δ ‘À

ÓÀ∫ √Á≈ Â∂apple∂ ‘apple Á∞μ÷ ȱß

√Ó∂‡‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ‘À

Â∂apple∂ ÚμÒ ‹≈∫ÁΔ ÍΩ‰ ȱß

Í∞‰ Í∞‰ ÿμ«Ò¡≈ ‘À

«˜μÁ È≈ ’apple ¡ÀÚ∂∫

√‘∞ß Â∂appleΔ- ˜apple±apple Ó∞Û ¡≈Ú≈∫◊≈ ÓÀ∫

Òßÿ ⁄∞μ’Δ¡≈∫ √ÁΔ¡≈∫ 鱧 ÂÒ≈Ù ’apple’∂

ÏΔ ⁄∞μ’∂ ڒ ȱß- «÷μ⁄ ˱‘ ’∂!!

Íapple ‘∞‰-

‘∞‰ 屧 Íapple ‹≈

¿∞‘ √≈apple∂ ÂÀ鱧 ¿∞‚Δ’‰◊∂

Ó∂appleΔ «⁄ßÂ≈ È≈ ’apple!

«¬‘ apple≈‘ ⁄ß◊≈ È‘Δ∫

Ó∂appleΔ Â±ß «⁄ßÂ≈ «ÏÒ’∞Ò È≈ ’apple!!

Á„UãºË ENGLISH

Íπ√Â’ ÍÃ’≈ÙÈ

Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØ

’øÚapple‹ΔÂ Ìæ·Ò

ÓØÏ≈«¬Ò : ICAFE-AFIEA

ÍÃÚ≈√Δ Ò∂÷’ª, √≈«‘Â’≈appleª, «ÈÏøË Ò∂÷’ª, È≈ÚÒ’≈appleª, ’‘≈‰Δ’≈appleª ¡Â∂

Ù≈«¬appleª Ò¬Δ «¬’ ÷πÙ÷ÏappleΔ ÚΔ ‘ØÚ∂◊Δ ¡Â∂ «¬’ √π«‘appleÁ √πÈ∂‘≈ ÚΔ ‘ØÚ∂◊≈ «’

Í≥‹≈ÏΔ, «‘øÁΔ ¡Â∂ ¡ø◊apple∂˜Δ Ò∂÷’ª ÁΔ¡ª ÚËΔ¡≈ ◊À‡¡Í Ú≈ÒΔ¡ª Íπ√Â’ª

«Í¤Ò∂ D@ √≈Ò ÂØ∫ ¤≈ÍÁ∂ ¡≈ apple‘∂ ‘ªÕ Ì≈Ú∂∫ Âπ√ƒ √Ê≈Í Ò∂÷’ ‘Ø, Ì≈Ú∂∫ ÈÚ-

Ò∂÷’ ‘ØÕ Âπ√ƒ √≈‚∂ È≈Ò ‘∂· «Ò÷∂ ÍÂ∂ ¡Â∂ ÎØÈ ÈøÏappleª ¿πμÍapple √øÍapple’ ’appleØ ¡√ƒ

Âπ‘≈‚∂ ¡øÁ≈˜∂ ÂØ∫ ÚæË ‘apple Íæ÷Ø∫ ÚËΔ¡≈ «’Â≈Ϫ ¤≈Í ’∂ ÷πÙΔ

Ó«‘√»√ ’appleª◊∂ ¡Â∂ Âπ‘≈‚Δ ÓπÙæ’ ÚΔ ¡‹≈¬ƒ È‘ƒ ‹≈¬∂◊ΔÕ

¡≈√Ê≈ ÍÃ’≈ÙÈ

√øÍapple’ Ò¬Δ : @AHA-E@ABBII

ÓØÏ≈«¬Ò :- @IHADE-BGAEB ‹ª @HHGBB-@@GAA ‹ÒøËapple-«ÁæÒΔ


’Ò≈’≈apple ’Ò≈ ÂØ∫ ¿∞μÍapple È‘Δ∫

‘∞ßÁ≈ : ¡«ÁÂΔ apple≈˙ ‘ÀÁappleΔ

ÍzÌ≈√ È≈Ò ’ßÓ ’appleÈ≈

⁄≈‘∞ßÁΔ ¡≈ÒΔ¡≈

¡Á≈’≈apple≈ ¡≈ÒΔ¡≈ Ìμ‡ Ï≈‘±ÏÒΔ

¿∞appleÎ ÍzÌ≈√ È≈Ò ’ßÓ ’appleÈ≈

⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À ¡≈ÒΔ¡≈ È∂ ‘≈Ò ‘Δ

«Úμ⁄ «¬√ ◊μÒ Á≈ ÷∞Ò≈√≈ ’ΔÂ≈Õ

¡≈͉∂ ÎÀȘ È≈Ò ‡«Úμ‡apple ”Â∂ ⁄À‡

ÁΩapple≈È ¡≈ÒΔ¡≈ È∂ Áμ«√¡≈ «’

ÍzÌ≈√ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Í√ßÁΔÁ≈ √≈¿∞Ê-

«¬ß‚Δ¡È ¡Á≈’≈apple ‘ÈÕ ¡≈ÒΔ¡≈

ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÷Ïapple ‘À «’ ’À‡appleΔÈ≈ ’ÀÎ

鱧 ‹ÒÁ ÍzÌ≈√ È≈Ò ’ßÓ ’appleÈ Á≈

ÓΩ’≈ «ÓÒ √’Á≈ ‘ÀÕ √∞«‰¡≈ ‘À «’

ÍzÌ≈√ ÁΔ ¡◊ÒΔ «ÎÒÓ “√≈‘Ø” Ò¬Δ

’À‡appleΔÈ≈ 鱧 √≈¬ΔÈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

‘ÀÕ «ÎÒ‘≈Ò ÍzÌ≈√ ¡ÓappleΔ’≈ «Úμ⁄

¤∞μ‡Δ¡≈∫ ÓÈ≈ apple‘∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

«ÎÒÓ È∂ AC@@ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÂØ∫ ÚμË

ÁΔ ’Ó≈¬Δ ’apple Ò¬Δ ‘ÀÕ

www.samajweekly.com

√ØÈ≈’ÙΔ «√È‘≈ : appleμÏ

«’‘«Û¡ª appleø◊ª ”⁄ apple≈˜Δ!

√∞È«‘Ò

«√μÍΔ È∂

ÍμÂapple’≈apple ω≈ «ÁμÂΔ ‘À √ØÈ≈’ÙΔ

«√È‘≈ ¡Â∂ «¯ÒÓ ‘À “ȱapple”Õ √ØÈ≈

È∂ «¬√ «¯ÒÓ Ò¬Δ ¡≈͉∂ «’appleÁ≈apple

È±ß Ù’ÂΔ Á∂‰ Ú≈√Â∂ Ï≈’≈«¬Á≈

√Ï≈ «¬Ó«Â¡≈˜ Á≈ È≈ÚÒ

“’apple≈⁄Δ Ô± ¡≈apple «’«Òß◊” Í«Û∑¡≈

‘ÀÕ Í±appleÏ ’Ø‘ÒΔ Â∂ √ßÈΔ

«Ò˙È “ȱapple” ”⁄

√ØÈ≈’ÙΔ «√È‘≈

Á∂ È≈Ò ‘ÈÕ

√ØÈ≈ ÁΔ

⁄apple⁄≈ «‹Ê∂

“ȱapple” ’≈appleÈ

‘À, ¿∞Ê∂ ‘Δ

“«¬ÂÎ≈’”

« ¯ Ò Ó

’≈appleÈ ÚΔ

√ØÈ≈ Á∂ ⁄apple⁄∂

ÏΔ-‡≈¿±È ÁΔ

◊ÒΔ-◊ÒΔ ”⁄ ‘ÈÕ

’≈√«‡¿±Ó «‚˜≈¬ΔÈapple ÂØ∫

¡«ÌÈ∂ÂappleΔ Ï‰Δ √ØÈ≈ Ò¬Δ ¿∞√ Á∂

‹ΩÛ∂ Ìapple≈ ÒÚ-’∞Ù Â∂ Ó≈Í∂ ÙÂapple±-

ͱÈÓ ‘Δ Á∞ÈΔ¡≈ ÁΔ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ

ÁΩÒ ‘ÈÕ √ØÈ≈ Ò¬Δ Á∞ÈΔ¡≈ ”⁄

√Ì ÂØ∫ ÚμË Í√ßÁ Ú≈Ò≈ Ù«‘apple

͇È≈ Â∂ apple≈‹ «Ï‘≈apple ‘ÀÕ ¡≈͉∂

apple≈‹ Â∂ ¿∞√ Á∂ «Íß‚≈∫-Ù«‘apple≈∫ È≈Ò

«Í¡≈apple «¬√ ÂØ∫ «√μ‡≈ «È’ÒÁ≈ ‘À

«’ √ØÈ≈ Ó∞ßÏ¬Δ «Ú⁄ ÍÒ ’∂ ÚΔ

¡≈͉∂

«ÍÂ≈ Á∂

«Úapple≈√ÂΔ apple≈‹ ÍzÂΔ

«’ßÈ≈ ÓØ‘ appleμ÷ÁΔ ‘ÀÕ “ÁÏß◊” Ú≈ÒΔ

√ØÈ≈ È∂ “Ò∞‡∂apple≈”, “‹Ø’apple”, “apple≈¿±‚Δ

apple≈·Ωapple” ÂØ∫ ÒÀ ’∂ “‹Ø’apple”, “¡À’√È

‹À’√È”, “¡’Δapple≈”, “ÎØapple√-B”

«‹‘Δ¡≈∫ ’¬Δ ⁄ß◊Δ¡≈∫ Â∂ ’¬Δ

Ó≈ÛΔ¡≈∫ «¯ÒÓ≈∫ ÚΔ ’ΔÂΔ¡≈∫ ‘ÈÕ

Íapple ¿∞√ Á≈ ’ÀappleΔ¡apple Úˉ-

Î∞μÒ‰ ÁΔ Ê≈∫ «ÈÚ≈‰

ÚμÒ ‘Δ «◊¡≈ ‘ÀÕ

“Â∂Úapple” Á∂ Î∂Ò∑

‘؉ È≈Ò ¿∞‘

‡∞μ‡ ◊¬Δ Â∂

¿∞√ È∂ Ù≈«¬Á

“Ó∞Ï≈apple’≈∫” ÒÀ‰

ÂØ∫ ÚΔ È≈∫‘ ‘Δ

’apple «ÁμÂΔÕ

«¬’ ‘Øapple «¯ÒÓ

“‘∞√ΔÈ≈” ÚΔ ¿∞‘

È‘Δ∫ ’apple apple‘Δ «¬√ Á∂

Ï≈Ú‹±Á √ØÈ≈ È∂ Ë≈apple «Ò¡≈

‘À «’ ¿∞√ È∂ «‹√Ó È‘Δ∫

«Á÷≈¿∞‰≈, Ï‘∞ ÷∞μÒ∑-«ÁÒΔ È‘Δ∫

Úapple‰Δ, ¿∞‘ Á≈«¬apple∂ ”⁄ apple«‘‰≈

⁄≈‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ ¡≈Í‰Δ ¡Ω’≈Â, √ΔÓ≈,

Á≈«¬apple≈, Í«appleÚ≈apple’ ’Áapple≈∫-’ΔÓÂ≈∫

Â∂ ÙappleÓ-‘Ô≈ Á∂ ◊«‘‰∂ È≈Ò

«Í¡≈apple √ØÈ≈’ÙΔ «√È‘≈ Ò¬Δ Íμ’∂

«ÈÔÓ Ï‰ ◊¬∂ ‘È Â∂ «¬È∑≈∫ ”Â∂ ‘Δ

¿∞‘ ⁄ÒÁΔ apple‘∂◊ΔÕ

ÙzΔÁ∂ÚΔ È±ß Í«‘Ò≈∫ «Ó«Ò¡≈

√Δ «ÙÚ◊≈ÓΔ Á≈ «’appleÁ≈apple

ÈΩ∫ «ÁÈ≈∫ «Úμ⁄ A@@@ ’appleØÛ ’Ó≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ Í«‘ÒΔ Ì≈appleÂΔ «ÎÒÓ

“Ï≈‘±ÏÒΔ” Á∂ ÓÙ‘±apple «’appleÁ≈apple apple≈‹ÓÂ≈ «ÙÚ◊≈ÓΔ Ï‰È Á≈ ¡≈Îapple

Í«‘Ò≈∫ √zΔÁ∂ÚΔ È±ß ¡≈«¬¡≈ √ΔÕ ÙzΔÁ∂ÚΔ ÁΔ Úμ‚Δ «‚Ó≈∫‚ 鱧 Ú∂÷Á∂ ‘ج∂,

«¬‘ «’appleÁ≈apple apple≈«Ó¡≈ «’zÙÈÈ ’ØÒ ⁄Ò≈ «◊¡≈Õ ÷Ïapple ‘À «’ ÙzΔÁ∂ÚΔ È∂

«’appleÁ≈apple Ò¬Δ F ’appleØÛ apple∞ͬ∂

Óß◊ Ò¬∂ √È ‘≈Ò≈∫«’

apple≈«Ó¡≈ È∂ «√appleÎ B.E@

’appleØÛ apple∞ͬ∂ «Úμ⁄

‘Δ «¬‘ ’ßÓ

’apple «ÁμÂ≈Õ

«ÎÒÓ Á∂

«ÈappleÓ≈Â≈Ú≈∫ 鱧 √zΔÁ∂ÚΔ ÁΔ «‚Ó≈∫‚ ÚμË Òμ◊Δ √ΔÕ

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ «ÈappleÁ∂Ù’ apple≈Ó ◊ØÍ≈Ò ÚappleÓ≈ È∂ ‘∞‰ ÙzΔÁ∂ÚΔ

鱧 ‡ÚΔ‡ ’apple’∂ Í∞쫤¡≈ ‘À «’ ¡≈÷apple’≈apple ¿∞È∑≈∫ È∂ «¬ßÈ≈

¡«‘Ó appleØÒ «’Ú∂∫ ¡≈͉∂ ‘μÊ≈∫ ”⁄Ø∫ ‹≈‰ «ÁμÂ≈Õ

19

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ”⁄ Ó∞Û Ë±Ó

Ó⁄≈¬∂◊Δ ¡’Ù∂-

’À‡appleΔÈ≈ ÁΔ ‹ØÛΔ

¡’Ù∂ ’∞Ó≈apple Â∂ ’À‡appleΔÈ≈ ’ÀÎ ÁΔ ‹ØÛΔ

25/05/2017

«¬’ Ú≈apple Ó∞Û «ÎÒÓΔ ÍappleÁ∂ ”Â∂ Ë±Ó Ó⁄≈

√’ÁΔ ‘ÀÕ ¡’Ù∂ Â∂ ’À‡appleΔÈ≈ 鱧 «Í¤ÒΔ

Ú≈apple √μ √≈Ò Í«‘Ò≈∫ «¬’μ·∂ «’√∂ «ÎÒÓ

”⁄ Á∂«÷¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ ⁄apple⁄≈ √Δ «’ ÁØÚ∂∫

«¬’ Ú≈apple Ó∞Û «ÎÒÓ ”⁄ Șapple ¡≈ √’Á∂

‘ÈÕ ¡’Ù∂ Â∂ ’À‡appleΔÈ≈ 鱧 «Í¤ÒΔ Ú≈apple

Îapple≈‘ ÷≈È ÁΔ «ÎÒÓ “ÂΔ√ Ó≈apple ÷≈∫” ”⁄

«¬’μ·∂ Á∂«÷¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ

√ÒÓ≈È ÷≈È «ÎÒÓ˜ Â∂ ËappleÓ≈ ÍzØ‚’ÙÈ

«¬’ «ÎÒÓ «¬’μ·∂ ω≈¿∞‰ ‹≈ apple‘∂ ‘È,

«‹√ ”⁄ ¡’Ù∂ ’∞Ó≈apple ÒΔ‚ appleØÒ

«ÈÌ≈¿∞‰◊∂Õ ¡«‹‘≈ Óß«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À

«’ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ ‘ΔappleØ«¬È Á∂ ÂΩapple ”Â∂

’À‡appleΔÈ≈ ’ÀÎ Á≈ È≈∫ Î≈¬ΔÈÒ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

‘ÀÕ «¬√ «ÎÒÓ Á≈ «ÈappleÁ∂ÙÈ ¡È∞apple≈◊ «√ßÿ

’appleÈ◊∂, ‹Ø ¡’Ù∂-’À‡appleΔÈ≈ ÁΔ «ÎÒÓ “‘Ó

’Ø ÁΔÚ≈È≈ ’apple ◊¬∂” Á∂ ¡«√√‡À∫‡

‚≈«¬appleÀ’‡apple √ÈÕ ⁄apple⁄≈ ‘À «’ ’À‡appleΔÈ≈ ÚΔ

¡’Ù∂ È≈Ò «ÎÒÓ≈∫ ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À

«’¿∞∫«’ ‘≈Ò ‘Δ ”⁄ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ Á∂ ÈÚ∂∫

¡À’‡apple≈∫ È≈Ò ’ΔÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ¿∞√

ÁΔ¡≈∫ ’∞fi «ÎÒÓ≈∫ Ï∞appleΔ Âapple∑≈∫ ÎÒ≈Í ‘Ø

⁄∞μ’Δ¡≈∫ ‘ÈÕ

¡«ÌÈ∂ÂappleΔ ¡«ÁÂΔ apple≈˙ ‘ÀÁappleΔ Á≈ Óßȉ≈ ‘À

«’ ¡≈Í‰Δ Ê≈∫ ω≈¿∞‰ Ò¬Δ Ó∞’≈ÏÒ≈ ‘apple Ê≈∫

‘À, Íapple ÒßÏ∂ √Ó∂∫ Âμ’ ‹∂’apple Â∞√Δ∫ ⁄μÒ‰≈ ‘À Â≈∫

Â∞‘≈‚∂ «Ú⁄ Íz«ÂÌ≈ ‘Ø‰Δ Ï‘∞ ˜apple±appleΔ ‘À, È‘Δ∫

Â≈∫ «˜¡≈Á≈ √Ó∂∫ Âμ’ «‡’ È‘Δ∫ √’Ø◊∂Õ

¡«ÁÂΔ apple≈˙ Á≈ «¬‘ ÚΔ ’«‘‰≈ ‘À «’ ‘apple

¿∞ÁÔØ◊ «Ú⁄ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÁΔ ÒÛ≈¬Δ ‘À ‘≈Ò≈∫«’

‘apple «’√∂ 鱧 ¡≈͉∂ ‡Δ⁄∂ ¡Â∂ «ÓÙÈ Ï≈apple∂

√ÍμÙ‡ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ «Ú⁄ «√μ÷‰

ÁΔ «¬μ¤≈ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ Â∞√Δ∫ ’ÁΔ ÚΔ

¡≈Í‰Δ ’Ò≈ ÂØ∫ ¿∞μÍapple È‘Δ∫

‘ØÕ

¡«ÌÈ∂ÂappleΔ È∂ «’‘≈

«’ ‹ΔÚÈ «Ú⁄ Ó∂apple≈

√Ï’ «¬‘Δ ‘À «’ √≈ȱß

¡≈͉∂ ‘∞Èapple ”Â∂

¯÷apple ’appleÈ≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ¡Â∂

Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ ‹Ø ‘À,

¿∞√ «Ú⁄ ‘Δ ı∞Ù

apple«‘‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

‘À Õ ¡√Δ∫ Úμ÷apple∂ ‘≈∫,

Íapple √≈‚Δ √Ì ÂØ∫

Úμ‚Δ Â≈’ ¡ÈØ÷≈

‘؉≈ ‘Δ ‘ÀÕ ¿∞‘ ‹ÒÁΔ

‘Δ √ß‹À Áμ ÁΔ

Ï≈«¬˙«Í’ «ÎÒÓ

“̱ÓΔ” «Ú⁄ «Á÷≈¬Δ

Á∂Ú∂◊ΔÕ «¬‘ «¯ÒÓ √ß‹À ÁΔ

Ó∞Û Ú≈Í√Δ Ú≈ÒΔ «ÎÒÓ

‘ØÚ∂◊ΔÕ

«Ú«Á¡≈ Ï≈ÒÈ

ÒÛÈ ÂØ∫ ‚appleÁΔ

«ÏÒ’∞Ò ‘Δ ¡Ω÷ Ó«‘√±√ È‘Δ∫ ’appleÁΔ «Ú«Á¡≈ Ï≈ÒÈ ⁄≈‘∂ ¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂

«‹ßÈΔ Óapple˜Δ ÌΔÛ ‘ØÚ∂Õ ¿∞‘ ’«‘ßÁΔ ‘À «’ «√Â≈apple∂ ÒØ’≈∫ Á∂ ‘Δ Ï‰≈¬∂ ‘∞ßÁ∂

‘È, «¬√ Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Á∂÷ ’∂ ÿÏapple≈¿∞‰≈ È‘Δ∫ ⁄≈‘ΔÁ≈Õ «Ú«Á¡≈ ’Á∂ ÚΔ

«ÓÒØ ‹≈∫ ¿∞√ 鱧 Á∂÷ ÒÚØ, ¿∞√ Á∂ «⁄‘apple∂ ”Â∂ Ù≈∫ Ó∞√’apple≈‘‡ ‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ Ï‘∞ ‘Δ

ÿμ‡ apple±Í-√μ‹≈ ¿∞‘ Ò≈¿∞∫ÁΔ ‘À ‘≈∫, ¿∞√ Á≈ Ì≈apple ‹≈∫ Ú˜È ¡≈Ó ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ¡≈∫

È≈ÒØ∫ «˜¡≈Á≈ ‘ÀÕ ¿∞√ 鱧 Á∂÷ ’∂ «¬‘Δ Ò◊Á≈ ‘À «’ ÷Ωapple∂ appleμÏ È∂ «Ú‘Ò∂ ÏÀ· ¿∞√ ȱß

ω≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ‹Á Âμ’ «‹√Ó ”⁄ Â≈’ ‘À, √ÓfiØ Â∞√Δ∫ ÷≈√ ‘Ø, ¡’√apple ¿∞‘ ’«‘ßÁΔ

‘ÀÕ «Ú«Á¡≈ «¯ÒÓ≈∫ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ¡≈Ó «¬ß‡appleÈÀμ‡ √≈¬Δ‡√ Ò¬Δ ÚΔ √Ó≈∫ ’μ„ÁΔ ‘ÀÕ

“Ï∂ˆÓ ‹≈È” È∂ «Ú«Á¡≈ ”⁄ ÈÚΔ∫ ‹≈È Ìapple «ÁμÂΔ ‘ÀÕ “’Ø·≈ Ó≈Ò’‰” ω ’∂ “Ï∂ˆÓ

‹≈È” «Ú«Á¡≈ È∂ ÁappleÙ’ ÍzÌ≈«Ú ’ΔÂ∂ ‘ÈÕ C@ ÂØ∫ ÚμË «¯ÒÓ≈∫ ¿∞√ È∂ ’ΔÂΔ¡≈∫ ‘È

“Ï∂ˆÓ ‹≈È” Á≈ «’appleÁ≈apple ¿∞√ Ò¬Δ Ó˜∂Á≈apple «apple‘≈ ‘ÀÕ Í«‘ÒΔ Ú≈apple ¿∞√ È∂ «¬√ «¯ÒÓ ”⁄

«‘ß√≈ ’ΔÂΔ, ‘≈Ò≈∫«’ ¿∞‘ «‘ß√’ È‘Δ∫ ‘À ÒÛ≈¬Δ-fi◊Û∂ ÂØ∫ ¿∞‘ ’≈¯Δ ‚apple ‹≈∫ÁΔ ‘ÀÕ

◊≈Ò∑≈∫ ’μ„ÁΔ, ⁄Í∂Û≈∫ Ó≈appleÁΔ «Ú«Á¡≈ 鱧 √Ì È∂ Í√ßÁ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ


20 25/05/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

ÒΔ‚apple ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ «Ú⁄

Ù≈«ÓÒ ‘؉≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ √È ‹Ø «’

Í≈apple‡Δ ÁΔ¡≈∫ ÈΔÂΔ¡≈∫ ¡Â∂ ÙappleÂ≈∫

ͱappleΔ¡≈∫ È≈ ‘؉ ’apple’∂ Í≈apple‡Δ Á≈

«‘μ√≈ È‘Δ∫ √È Ï‰ √’∂Õ «¬‘ √≈apple≈

’∞fi «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ ÂØ∫ ¡μ·

Ó‘ΔÈ∂ Í«‘Ò≈∫ ‘Ø«¬¡≈ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ Í≈apple‡Δ ÁΔ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ’≈ÎΔ

⁄Û∑ √ΔÕ Íß‹≈Ï ⁄؉≈∫ «Ú⁄ ¡≈Í

Í≈apple‡Δ È∂ ¿∞μÿ∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ ÁΔ Ê≈∫

ÿμ‡ Ó’Ï±Ò ÒØ’≈∫ 鱧 √Δ‡≈∫

«ÁμÂΔ¡≈∫ ¡Â∂ Íß‹≈Ï Á∂

◊appleÓÁÒΔ¡≈∫ «√μ÷≈∫ È≈Ò √≈∫fi

ÚË≈¬Δ Â≈∫ «’ ¿∞‘ Íß‹≈Ï «Ú⁄

⁄؉≈∫ «‹μ √’‰Õ «¬√ Á∂ È≈Ò

⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È ¡≈Í Í≈apple‡Δ ÂØ∫ «‘ßÁ±

Ì≈¬Δ⁄≈apple≈ Á±apple ⁄Ò≈ «◊¡≈Õ ⁄؉≈∫

Á∂ È∂Û∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á∂ ¿∞μÿ∂

¡≈◊± √: √∞μ⁄≈ «√ßÿ ¤Ø‡∂Í∞apple ‹Ø «’

Í≈apple‡Δ È≈Ò Ù∞apple± ÂØ∫ ‘Δ ‹∞Û∂ ‘ج∂ √È,

鱧 Í≈apple‡Δ «Ú⁄Ø∫ ’μ„ «ÁμÂ≈ ‹Ø «’

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Ò¬Δ Úμ‚≈

ÿ≈‡≈ √≈Ï ‘Ø«¬¡≈Õ

«¬√ ÂØ∫ Úμ÷ ’∂‹appleΔÚ≈Ò È∂ ÏÛ∂ ÒØ’≈∫

”Â∂ «¬Ò˜≈Ó Ò◊≈¬∂, «‹È∑≈∫ «Ú⁄

«È«ÂÈ ◊‚’appleΔ, ¡apple∞‰ ‹∂ÂÒΔ,

«Ï’appleÓ «√ßÿ Ó‹Δ·Δ¡≈, Ó∞’∂Ù

¡ßÏ≈ÈΔ ¡Â∂ ‘Øapple ÚΔ ’¬Δ È≈ÓΔ ÒØ’

Ù≈«ÓÒ √È, «‹√ ’apple’∂ ’∂‹appleΔÚ≈Ò

¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ √≈ÊΔ¡≈∫ ”Â∂ BC ÂØ∫ BE

’∂√ ÚΔ ⁄Ò apple‘∂ ‘È «¬√ Á≈ ÚΔ

Í≈apple‡Δ 鱧 ’≈ÎΔ È∞’√≈È fiμÒ‰≈

«Í¡≈ Õ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Ï‰È ÁΔ ⁄≈‘

«Ú⁄ ◊Ø¡≈ ¡≈«Á ÍzÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄ Ï◊Àapple

¡≈Ë≈apple ÂØ∫ ⁄؉≈∫ ÒÛÈ≈ ÍÀ√∂ Â∂ √Ó∂∫

ÁΔ ÏappleÏ≈ÁΔ ‘Δ √≈Ï ‘Ø«¬¡≈Õ

Íß‹≈Ï ‘Δ «¬’ ¡«‹‘≈ √±Ï≈ ‘À «‹μÊ∂

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ÁΔ Ï‘∞ ÍÀ∫·

√Δ Íapple ¿∞μÊ∂ ÚΔ ÿ≈‡≈ ‘Δ ‘Ø«¬¡≈Õ

«¬√ ÂØ∫ Úμ÷ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ

«Ú⁄ Әϱ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ Á≈ È≈

‘؉≈, «ÁμÒΔ «Ú⁄ Í≈apple‡Δ 鱧 √ßÌ≈Ò

È≈ √’‰≈ ¡Â∂ Í≈apple‡Δ Á∂ È∂Â≈Ú≈∫ ȱß

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ÂØ∫....

SAMAJOKU

Í≈apple‡Δ ”⁄Ø∫ Ïappleı≈√ ’appleÈ≈ «¬‘ √Ì

Í≈apple‡Δ Ò¬Δ Íß‹≈Ï ¡Â∂ ◊Ø¡≈ «Ú⁄

‘≈apple Á∂ ’≈appleÈ Ï‰∂Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

¿∞È∑≈∫ È∂ «ÁμÒΔ ”⁄ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

apple«‘ß«Á¡≈∫ Á±‹∂ apple≈‹≈∫ «Ú⁄ ÚΔ «ÁμÒΔ

√apple’≈apple Á∂ ÷˜≈È∂ ÂØ∫ ÍÀ√∂ ’μ„ ’∂

Íz⁄≈apple ¡≈«Á ’≈apple‹≈∫ Ò¬Δ

«¬√Â∂Ó≈Ò ’ΔÂ∂Õ «√appleÎ Íß‹≈Ï ‘Δ

¡«‹‘≈ √±Ï≈ √Δ ‹Ø «’ ¡≈Í Í≈apple‡Δ

ÁΔ «‹μ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’∂‹appleΔÚ≈Ò

Ú≈√Â∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Ï‰È Á≈ apple√Â≈

÷ØÒ∑ √’Á≈ √Δ Íapple ¡«‹‘≈ È≈ ‘Ø

√«’¡≈Õ

ÈÚΔ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ‘Ó∂Ù≈ ÂØ∫ ‘Δ

Â’Û∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple 鱧 ÷Û∑≈ ’appleÈ ÂØ∫

’Âapple≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ ‘È, «‹√ ’apple’∂

¡«‹‘∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ 鱧 Í≈apple‡Δ ÁΔ

«‡’‡ È‘Δ∫ «ÁμÂΔ ‹≈∫ÁΔ ¡Â∂ ‹∂’apple

«‡’‡ «ÁμÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ ȱß

⁄ß◊∂ ¡‘∞Á∂ ”Â∂ È‘Δ∫ appleμ«÷¡≈ ‹≈∫Á≈Õ

¿∞μÿ∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÂØ∫ «ÏÈ≈∫ Í≈apple‡Δ Á≈

ÚËΔ¡≈ ⁄μÒ‰≈ Ï‘∞ Ó∞Ù«’Ò ‘∞ßÁ≈

‘À ‹ÁØ∫ «’ Í≈apple‡Δ ÁΔ ¿∞Óapple ‘≈Ò∂

ÊØÛ∑Δ ‘ØÚ∂ ÓÀ∫ √ÓfiÁ≈ ‘≈∫ «’ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ ÂØ∫ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á∂ ¡‘∞Á∂

Ò¬Δ √Ø⁄‰≈ ’∂‹appleΔÚ≈Ò Ò¬Δ ˆÒÂ

√≈Ï ‘Ø«¬¡≈ ‘apple ÈÚΔ∫ Í≈apple‡Δ ȱß

¡≈͉∂ √≈ËÈ≈∫ ¡Â∂ ÓÈ∞μ÷Δ

Ú√Δ«Ò¡≈∫ ÁΔ √Ófi ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ

‘À, «Îapple ‘Δ ¡μ◊∂ Úˉ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À

È‘Δ∫ Â≈∫ ’¬Δ Ú≈apple ¡√Δ∫ ¡≈͉∂ Ì≈apple

È≈Ò ‘Δ «‚◊ ‹≈∫Á∂ ‘≈∫Õ ¡≈Í

Í≈apple‡Δ È≈Ò Ù∞apple± «Ú⁄ Á∂Ù Á∂ ÏÛΔ

⁄ß◊Δ ¡Â∂ ¿∞μ⁄Δ √Ø⁄ appleμ÷‰ Ú≈Ò∂

¡Â∂ ¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ. ÒØ’ ÚΔ ‹∞Û∂

√È, «‹È∑≈∫ È∂ ÏÛΔ¡≈∫ ⁄ß◊Δ¡≈∫

ÈΩ’appleΔ¡≈∫ ÚΔ Í≈apple‡Δ Ú≈√Â∂

¤μ‚Δ¡≈∫, ’¬Δ¡≈∫ È∂ ¡≈apple«Ê’ ÂΩapple

”Â∂ Í≈apple‡Δ ÁΔ Ï‘∞ ÓÁÁ ’ΔÂΔ

¡Â∂ ˜ÓΔÈΔ ÂΩapple ”Â∂ ÚΔ Í≈apple‡Δ ÁΔ

√‘≈«¬Â≈ Ò¬Δ ¡μ◊∂ ¡≈¬∂ Íapple ¡μ‹

¿∞‘ √Ì ‘∞‰ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ·μ◊∂

‘ج∂ Ó«‘√±√ ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ

Í≥‹≈Ï √apple’≈apple Ò¬Δ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ ...

«Ú⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈Õ «¬È∑≈∫ ¡≈apple«Ê’ √∞Ë≈apple≈∫ È∂ Úμ‚∂ ’≈appleÍØapple∂‡ ÿapple≈«‰¡≈∫ Á∂

Ò≈Ì≈∫ «Ú⁄ Â≈∫ Ï‘∞ Úμ‚≈ Ú≈Ë≈ ’ΔÂ≈ Íapple ÈÚΔ¡≈∫ Â’ÈΔ’≈∫, ÓÙΔÈ≈∫,

√ÚÀ⁄≈Ò’ ÔßÂapple≈∫ ¡Â∂ «appleÓ؇ Â’ÈΔ’≈∫ ¡Í‰≈¿∞‰ È≈Ò apple∞˜◊≈apple È≈

Ú«Ë¡≈ Á±√apple∂ Í≈√∂ ¡√ß◊«·Â ÷∂Âapple «Ú⁄ Ú≈Ë≈ È≈ ‘Ø«¬¡≈, «‹√ ’apple’∂ ¿∞‘

ÒØ’ ‹Ø Í«‘Ò≈∫ apple∞˜◊≈apple ”Â∂ Òμ◊∂ ‘ج∂ √È, ¿∞È∑≈∫ 鱧 «ÓÒÁΔ √Ó≈«‹’

√∞appleμ«÷¡≈ «Ú⁄ ’ÓΔ ¡≈¬Δ ¿∞È∑≈∫ Úμ‚∂ ’≈appleÍØapple∂‡ ¿∞ÂÍ≈Á’ ¡Á≈«apple¡≈∫ ÚμÒØ∫

«Á‘≈ÛΔÁ≈apple ¡Â∂ ·∂’∂ ”Â∂ «’appleÂΔ Ò≈¿∞‰ 鱧 «˜¡≈Á≈ Âapple‹Δ‘ «ÁμÂΔ ◊¬Δ,

«‹√ È≈Ò «‹Ê∂ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ ÚËΔ, ¿∞Ê∂ apple∞˜◊≈apple Á∂ ÷∂Âapple «Ú⁄ ¡«È√«⁄ÂÂ≈

ÚΔ ÎÀÒ ◊¬Δ, «‹‘ÛΔ «’√∂ ’«Ò¡≈‰’≈appleΔ Á∂Ù Ò¬Δ ’ÁΔ ÚΔ ·Δ’ È‘Δ∫ ’‘Δ

‹≈ √’ÁΔÕ Íß‹≈Ï √apple’≈apple Á∂ √≈‘Ó‰∂ «¬√ Ú’Â √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ √Óμ«√¡≈

apple∞˜◊≈apple ÍÀÁ≈ ’appleÈ ÁΔ ‘À Íß‹≈Ï È±ß «¬’ ÷∂ÂΔ ÍzË≈È apple≈‹ «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À,

«’¿∞∫ ‹Ø «¬√ ÁΔ √≈appleΔ ‘Δ ˜ÓΔÈ ”Â∂ ÷∂ÂΔ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À ¡Â∂ «¬√ ÁΔ

√≈appleΔ ‘Δ ËappleÂΔ È±ß Ò◊≈Â≈apple «√ß⁄≈¬Δ ÁΔ √‘±Ò Íz≈Í ‘À «¬‘Ø Ú‹∑≈ ‘À «’

√±Ï∂ Á≈ ’∞μÒ ÷∂Âapple Á∂Ù Á≈ «√appleÎ A.EA ¯Δ√ÁΔ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á Á∂Ù Á∂ ¡È≈‹

Ìß‚≈apple≈∫ «Ú⁄ Íß‹≈Ï Á≈ Â’appleΔÏÈ F@ ¯Δ√ÁΔ «‘μ√≈ «apple‘≈ ‘À ¡‹∂ ÚΔ √±Ï∂ ÁΔ

Â’appleΔÏÈ EF ¯Δ√ÁΔ Ú√Ø∫ ÷∂ÂΔ ”Â∂ «ÈappleÌapple ’appleÁΔ ‘À ÷∂ÂΔ Á≈ Íz≈∫ Á∂ ’∞μÒ

ÿapple∂Ò± ¿∞ÂÍ≈ÁÈ «Ú⁄ ÔØ◊Á≈È ÿ‡ ’∂ BH ¯Δ√ÁΔ apple«‘ «◊¡≈ ‘À, «¬√ «Ú⁄Ø∫

ÚΔ I ¯Δ√ÁΔ ‚∂¡appleΔ Á≈ ÔØ◊Á≈È ‘À Íapple ‘∞‰ ÷∂ÂΔ Á∂ ÷∂Âapple «Ú⁄ ‘Øapple apple∞˜◊≈apple

ÍÀÁ≈ ’appleÈ ÁΔ¡≈∫ √ΔÓ≈Ú≈∫ ‘È «’¿∞∫ ‹Ø Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ‹∂ EF ¯Δ√ÁΔ Ú√Ø∫ ÁΔ

¡≈ÓÁÈ «√appleÎ BH ¯Δ√ÁΔ ‘À Â≈∫ «¬√ ÂØ∫ √ÍμÙ‡ ‘À «’ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ÷∂ÂΔ “Â∂

Úμ‚Δ Ú√Ø∫ Á≈ Ì≈apple ‘À ¡Â∂ «¬√ Ú√Ø∫ 鱧 ‘Øapple ÷∂Âapple≈∫ «Ú⁄ ÏÁÒ‰ ÁΔ ÒØÛ ‘À

÷∂ÂΔ ÷∂Âapple «Ú⁄ ¡appleË Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ò∞’Δ-«¤ÍΔ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ ‘À, ¤Ø‡∂

«’√≈È≈∫ ÚμÒØ∫ ÚΔ «Á‘≈ÛΔÁ≈apple «’appleÂΔ¡≈∫ 鱧 ’ßÓ “Â∂ Ò≈¿∞‰≈ ¿∞√ Ò∞’Δ-

«¤ÍΔ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ ÁΔ «Ó√≈Ò ‘À ‚∂¡appleΔ ÚμÒØ∫ I ¯Δ√ÁΔ «‹‘Û≈ ÔØ◊Á≈È √±Ï∂

ÁΔ ¡≈ÓÁÈ «Ú⁄ Í≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À, ¿∞‘ ‚∂¡appleΔ Ú√±¡≈∫ 鱧 «Â¡≈apple ’apple’∂

Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù «Ú⁄ Ú∂⁄‰ ”Â∂ «ÈappleÌapple ‘À, «‹√ Á∂ «Ú√Ê≈apple Á∂ ‘Øapple ÓΩ’∂ ‘È ¡Â∂

«¬√ Âapple∑≈∫ ‘Δ ÷∂ÂΔ ¡≈Ë≈«apple √‘≈«¬’ Í∂«Ù¡≈∫ «Ú⁄ ‘Øapple apple∞˜◊≈apple ÚË≈¿∞‰ Á∂

ÚΔ √ΔÓ ÓΩ’∂ Â≈∫ ‘È Íapple «¬‘ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ È±ß ıÂÓ È‘Δ∫ ’apple √’Á∂ Õ

«Í¤Ò∂ ’¬Δ Á‘≈«’¡≈∫ ÂØ∫ Íß‹≈Ï Á∂ ¿∞ÁÔØ«◊’ «Ú’≈√ «Ú⁄ ¿∞√ apple¯Â≈apple

È≈Ò Ú≈Ë≈ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈, «‹√ È≈Ò «¬√ ÁΔ Ú√Ø∫ ÚËΔ ‘À, Ì≈Ú∂∫ «’ Íß‹≈Ï

Á≈ ÷∂Âapple «√appleÎ A.EA ¯Δ√ÁΔ ‘À Íapple Á∂Ù ÁΔ ’∞μÒ Ú√Ø∫ «Ú⁄Ø∫ B.E ¯Δ√ÁΔ Ú√Ø∫

«¬√ √±Ï∂ «Ú⁄ apple«‘ßÁΔ ‘À, «‹√ «Ú⁄ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ’Ø¬Δ DG Òμ÷ Á∂

’appleΔÏ ¿∞‘ Ú√Ø∫ ÚΔ ‘À, ‹Ø ‘Øapple √±«Ï¡≈∫ ÂØ∫ ÷∂ÂΔ ¡Â∂ ¿∞ÁÔØ«◊’ √∂Ú≈Ú≈∫ Á∂

÷∂Âapple «Ú⁄ ¡≈ ’∂ ’ßÓ ’apple apple‘Δ ‘À Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ Ï‘∞ √≈appleΔ¡≈∫ ¿∞ÁÔØ«◊’

«¬’≈¬Δ¡≈∫ Íß‹≈Ï ÂØ∫ «‘Ó≈⁄Ò ¡Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ ÚμÒ ⁄ÒΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘È,

«‹È∑≈∫ È∂ apple∞˜◊≈apple ”Â∂ Ï∞apple≈ ÍzÌ≈Ú Í≈«¬¡≈ ‘À √Ó∂∫ Á∂ ¡È∞√≈apple Óß◊ «Ú⁄ ¡≈¬Δ

ÂÏÁΔÒΔ ’apple’∂ ’¬Δ Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¿∞ÁÔØ«◊’ «¬’≈¬Δ¡≈∫ ÏßÁ ‘Ø ◊¬Δ¡≈∫ ‘È,

«‹√ Âapple∑≈∫ ¡ß«ÓzÂ√apple ÁΔ ¡≈apple‡ «√Ò’ √È¡Â ¡Â∂ ◊Ø«ÏßÁ◊Û∑, Î◊Ú≈Û≈,

◊∞apple≈«¬¡≈ ¡Â∂ χ≈Ò≈ ÁΔ «¬ß‹ΔÈΔ¡«appleß◊ √È¡Â «¬√ √Ì È∂ ¿∞È∑≈∫ ÷∂Âapple≈∫

«Ú⁄ apple∞˜◊≈apple ”Â∂ Ï‘∞ Ó≈Û∂ ÍzÌ≈Ú Í≈¬∂ ‘È «¬‘ ÚΔ «’ßÈΔ ¿∞ÂÙ≈‘‹È’

◊μÒ ‘À «’ Ò∞«Ë¡≈‰∂ ÁΔ ‘Ω˜appleΔ Á∂Ù Á∂ ‘Øapple «‘μ«√¡≈∫ ¡Â∂ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄Ø∫ ÚΔ

¿∞μÈ Óß◊Ú≈ ’∂, Á∂Ù Ò¬Δ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ‘Ω˜appleΔ Á≈ «ÈappleÔ≈ ’apple apple‘Δ ‘À

«¬√ Âapple∑≈∫ ‘Δ ÓÙΔÈ≈∫ Á∂ Í∞apple˜∂, √≈¬Δ’Ò≈∫ Á∂ Í≈apple‡√ ¡Â∂ ‘Øapple «¬ß‹ΔÈΔ¡«appleß◊

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ ÂΔ‘apple∂ ÂÒ≈’ Á∂ Ó∞μÁ∂ ¿∞Â∂ ¯À√Ò≈ apple≈÷Ú≈∫ appleμ«÷¡≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ «Úμ⁄ ÂΔ‘apple∂ ÂÒ≈’ ÁΔ √ß«ÚË≈È’

ÍzÓ≈«‰’Â≈ 鱧 ⁄∞‰ΩÂΔ Á∂‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ͇ΔÙÈ≈∫ Á∂ Í∞ÒßÁ∂ ¿∞Â∂

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ ¡μ‹ ¡≈͉≈ ÎÀ√Ò≈ apple≈÷Ú≈∫ appleμ÷ «Ò¡≈ ⁄ΔÎ

‹√«‡√ ‹∂.¡À√. ÷∂‘apple ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈Ò≈ Íß‹ ÓÀ∫ÏappleΔ

√ß«ÚË≈È’ ÏÀ∫⁄ «¬√ Ó√Ò∂ ¿∞Â∂ ¤∂ «ÁÈ √∞‰Ú≈¬Δ ’apple ⁄∞μ’≈ ‘À,

«‹√ ÁΩapple≈È ’∂∫Áapple √apple’≈apple, ¡≈Ò «¬ß‚Δ¡≈ Ó∞√«ÒÓ Íapple√ÈÒ

Ò≈¡ ÏØapple‚, ¡≈Ò «¬ß‚Δ¡≈ Ó∞√«ÒÓ «ÚÓÀÈ Íapple√ÈÒ Ò≈¡ ÏØapple‚

√‰∂ Úμ÷ Úμ÷ «Ëapple≈∫ È∂ ¡≈Í‰Δ apple≈«¬ appleμ÷ΔÕ ‹√«‡√ ’∞appleΔ¡È

‹Ø˜∂¯, appleØ«‘ßÈ‡È ÈappleΔÓÈ, ¿∞ÁÀ ¿∞Á∂Ù Ò«Ò ¡Â∂ ¡ÏÁ∞Ò

ȘΔapple ÁΔ ÙÓ±ÒΔ¡Â Ú≈Ò∂ «¬√ ÏÀ∫⁄ È∂ AA Ó¬Δ È±ß √∞‰Ú≈¬Δ

Ù∞apple± ’ΔÂΔ √Δ «¬√ ÏÀ∫⁄ Á∂ ÓÀ∫Ïapple Úμ÷ Úμ÷ Ì≈¬Δ⁄≈«apple¡≈∫ «√μ÷,

¬Δ√≈¬Δ, Í≈apple√Δ, «‘ßÁ± ¡Â∂ Ó∞√«ÒÓ È≈Ò √ÏßË ‘È ÏÀ∫⁄ È∂

Samajoku Instructions : "Fill in the puzzle so that every row, every column, and every

3x3 box contains the digits 1 through 9." Every sudoku puzzle has a unique solution

Ú√±¡≈∫ Ò¬Δ AB@@ «’ÒØÓΔ‡apple ÂØ∫ ÒØ‘≈ Óß◊Ú≈ ’∂ AE@@ «’ÒØÓΔ‡apple Á±apple

ÏßÁapple◊≈‘≈∫ apple≈‘Δ∫ «ÈappleÔ≈ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À ¡Â∂ ÷∂‚≈∫ Á∂ √Ó≈È Á≈ Úμ‚Δ

Ó≈Âapple≈ «Ú⁄ «ÈappleÔ≈ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ

Íß‹≈Ï ÁΔ ÈÚΔ∫ ¿∞ÁÔØ«◊’ ÈΔÂΔ «Ú⁄ ¤Ø‡∂ ÍÀÓ≈È∂ ÁΔ¡≈∫ «¬’≈¬Δ¡≈∫ ȱß

«˜¡≈Á≈ ¿∞ÂÙ≈«‘ ’appleÈ È≈Ò apple∞˜◊≈apple Úˉ Á∂ «˜¡≈Á≈ ÓΩ’∂ ‘È, «’¿∞∫

‹Ø Í«‘Ò≈∫ «‹ßÈ≈ «ÈÚ∂Ù ¤Ø‡∂ ÍÀÓ≈È∂ ÁΔ¡≈∫ «¬’≈¬Δ¡≈∫ «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, ¿∞√

ÂØ∫ ⁄≈apple ◊∞‰≈ «ÈÚ∂Ù Úμ‚∂ ÍÀÓ≈È∂ ÁΔ¡≈∫ «¬’≈¬Δ¡≈∫ «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Íapple

Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ Â’appleΔÏÈ A.E@ Òμ÷ ¤Ø‡Δ¡≈∫ «¬’≈¬Δ¡≈∫ «Ú⁄ ’Ø¬Δ A@ Òμ÷

«’appleÂΔ ’ßÓ ’appleÁ∂ ‘È, ‹ÁØ∫ «’ Úμ‚∂ ÍÀÓ≈È∂ ÁΔ¡≈∫ «¬’≈¬Δ¡≈∫ «Ú⁄ Úμ‚Δ

Ó≈Âapple≈ «Ú⁄ «ÈÚ∂Ù Á∂ Ï≈Ú‹±Á B Òμ÷ Á∂ ’appleΔÏ «’appleÂΔ ’ßÓ ’appleÁ∂ ‘È

‘Ω˜appleΔ, ÷∂‚≈∫ Á∂ √Ó≈È ¡Â∂ √≈¬Δ’Ò Í≈apple‡√ ¡≈«Á ÁΔ¡≈∫ «˜¡≈Á≈

«¬’≈¬Δ¡≈∫, ¤Ø‡∂ ÍÀÓ≈È∂ ÁΔ¡≈∫ ‘È ¿∞È∑≈∫ ÈÚΔ¡≈∫ «¬’≈¬Δ¡≈∫ «‹È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫

Ú√±¡≈∫ ÁΔ Óß◊ Á∂Ù ‹≈∫ «ÚÁ∂Ù «Ú⁄ ‘À, ¿∞È∑≈∫ 鱧 ⁄≈Ò± ’appleÈ Á∂ È≈Ò-È≈Ò

¤Ø‡∂ ÍÀÓ≈È∂ ÁΔ¡≈∫ «¬’≈¬Δ¡≈∫ 鱧 ¿∞ÂÙ≈«‘ ’appleÈ ÁΔ ÈΔÂΔ apple∞˜◊≈apple «Ú⁄

Ú≈Ë≈ ’appleÈ Ò¬Δ «˜¡≈Á≈ √‘≈«¬’ ‘Ø √’ÁΔ ‘À Õ Ì≈Ú∂∫ «’ apple∞˜◊≈apple ÍÀÁ≈

’appleÈ≈ Íß‹≈Ï √apple’≈apple √≈‘Ó‰∂ «¬’ Úμ‚Δ ⁄∞‰ΩÂΔ ‘À Íapple ÷∞Ù‘≈ÒΔ ÍÀÁ≈ ’appleÈ

Ò¬Δ «¬‘ «¬’ «ÓÙÈ ‘À ‘apple «¬’ Ò¬Δ √apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ ÍÀÁ≈ ’appleÈ≈ √ßÌÚ

È‘Δ∫, «’¿∞∫ ‹Ø Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ «’√∂ ÚΔ Á∂Ù «Ú⁄ B ¯Δ√ÁΔ ÂØ∫ ÚμË ÒØ’≈∫ ȱß

√apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ¡≈∫ È‘Δ∫ «ÓÒΔ¡≈∫ «‹È∑≈∫ Á∂Ù≈∫ «Ú⁄ ͱappleÈ apple∞˜◊≈apple Ú≈ÒΔ

√«ÊÂΔ ‘À, ¿∞Ê∂ ÚΔ «˜¡≈Á≈ apple∞˜◊≈apple «Èμ‹Δ ’ßÓ≈∫ «Ú⁄ ‹≈∫ ¡≈apple«Ê’Â≈ Á∂

√ß◊«·Â ‹≈∫ ¡√ß◊«·Â ÷∂Âapple «Ú⁄ √ÚÀ-apple∞˜◊≈apple apple≈‘Δ∫ ÍÀÁ≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À

«¬√ Ú’Â Íß‹≈Ï √apple’≈apple Á∂ ’∞μÒ ’appleÓ⁄≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ Â’appleΔÏÈ C.B@

Òμ÷ Á∂ ’appleΔÏ ‘À, 鱧 Ì≈Ú∂∫ Á∞μ◊‰≈, «Âμ◊‰≈ ‹≈∫ ‘Øapple ÚË≈¿∞‰≈ Â≈∫ √ßÌÚ È‘Δ∫

Íapple ‘apple Ï∂apple∞˜◊≈apple Ò¬Δ apple∞˜◊≈apple ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ò¬Δ ÔØ◊ ÈΔÂΔ ¡Â∂ Úμ‚∂ ÔÂÈ

’appleÈ ÁΔ ÒØÛ ‘À √±Ï∂ Á∂ apple∞˜◊≈apple ¡À’√⁄∂∫‹ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ ÁΔ ·Δ’ Â√ÚΔapple

√≈‘Ó‰∂ È‘Δ∫ «Ò¡≈¿∞∫Á∂ AIH@ «Ú⁄ D.EB Òμ÷ ÒØ’ «¬È∑≈∫ Á¯Âapple≈∫ «Ú⁄

Áapple‹ √È, ‹ÁØ∫ «’ B@AB «Ú⁄ «¬‘ «◊‰ÂΔ ÿ‡ ’∂ C.EB Òμ÷ apple«‘ ◊¬Δ,

Ì≈Ú∂∫ «’ «¬√ √Ó∂∫ Ï∂apple∞˜◊≈apple≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ ‘Øapple ÚËΔ √Δ Õ

apple∞˜◊≈apple ÚË≈¿∞‰ Á∂ ÔÂÈ≈∫ «Ú⁄ Ó∞μ÷ «Ë¡≈È ¿∞ÁÔØ◊ ”Â∂ ’∂∫Á«appleÂ

’Δ«Â¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ ¿∞ÁÔØ◊≈∫ ÁΔ Í¤≈‰ Í«‘Ò≈ ’ßÓ ‘ÀÕ √apple’≈apple ‹≈∫ √«‘’≈appleΔ

÷∂Âapple ÁΔ¡≈∫ ÷ß‚ «ÓμÒ≈∫ «’¿∞∫ ÏßÁ ‘È? AIHC ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ Úμ‚Δ Ó≈Âapple≈ «Ú⁄

√apple’≈apple Á∂ ¿∞ÂÍ≈ÁÈ Â∂ «√÷Ò≈¬Δ Á∂ ¡Á≈apple∂ È≈ «√appleÎ apple∞˜◊≈apple ÍzÁ≈È ’appleÁ∂

√È, √◊Ø∫ «ÚÁ∂ÙΔ Ó∞Áapple≈ ÚΔ ’Ó≈¿∞∫Á∂ √È Íapple≈ÒΔ ÂØ∫ ◊μÂ≈, ’≈◊˜ ¡≈«Á

ω≈¿∞‰ Ò¬Δ ’μ⁄∂ Ó≈Ò Ò¬Δ Ï≈‘apple ‹≈‰ ÁΔ ÒØÛ È‘Δ∫ ‘À ‘apple ÏÒ≈’ «Ú⁄

«¬‘ «¬’≈¬Δ¡≈∫ √Ê≈Í ‘Ø √’ÁΔ¡≈∫ ‘È ¡‹∂ ÚΔ Íß‹≈Ï ÁΔ Ï≈√ÓÂΔ ÂØ∫

’Ó≈¬Δ ‘Øapple √Ì Ú√±¡≈∫ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ‘À, «‹√ ¡ËΔÈ ÷∂Âapple ÚË≈¿∞‰ ÁΔ

√ßÌ≈ÚÈ≈ ‘À ÷∂ÂΔ ¡≈Ë≈«apple ¿∞ÁÔØ«◊’ «¬’≈¬Δ¡≈∫ Á∂ «Ú’≈√ «Ú⁄ ’μ⁄∂

Ó≈Ò ÁΔ ÿ≈‡ Ó∞μ÷ apple∞’≈Ú‡ ‘À, «‹√ Ò¬Δ ÷∂ÂΔ «Ú⁄ «Ú«ÌßÈÂ≈ 鱧 ¿∞ÂÙ≈«‘Â

’appleÈ≈, ¿∞ÁÔØ«◊’ Ú√±¡≈∫, «‹È∑≈∫ ÁΔ Á∂Ù «Ú⁄ ‹≈∫ «ÚÁ∂Ù «Ú⁄ ÚË∂apple∂ Óß◊

‘À, ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÍÀÁ≈ ’appleÈ ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ ’appleÈΔ ˜apple±appleΔ ‘À Íapple Ì≈apple Í≈«’√Â≈È

ÚÍ≈apple «Ú⁄ Ú≈Ë≈ ’∂∫Áapple √apple’≈apple ”Â∂ «ÈappleÌapple ’appleÁ≈ ‘À Íapple Íß‹≈Ï √apple’≈apple ȱß

«¬√ √ÏßËΔ ÚΔ ’Ø«ÙÙ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À «¬√ Âapple∑≈∫ Á∂ √Ó±«‘’ ÔÂÈ≈∫ È≈Ò

apple≈‹ «Ú⁄ apple∞˜◊≈apple Á∂ ÓΩ’∂ ÚË≈¬∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È Õ

√ÍμÙ‡ ’ΔÂ≈ «’ ¿∞‘ «¬√ ◊μÒ ÁΔ ‹≈∫⁄ ’apple∂◊≈ «’ Ó∞√ÒÓ≈È≈∫

«Ú⁄≈Ò∂ ÂΔ‘apple∂ ÂÒ≈’ ÁΔ ’Ú≈«¬Á ¿∞È∑≈∫ Á∂ ËappleÓ Á≈

Ï∞«È¡≈ÁΔ ‘μ’ ‘À «¬√ ÁΩapple≈È ¿∞‘ Ï‘∞ «Ú¡≈‘ ‹≈∫ “«È’≈‘

‘Ò≈Ò≈“ Á∂ Ó∞μÁ∂ ¿∞Â∂ ’Ø¬Δ «Ú⁄≈apple È‘Δ∫ ’apple∂◊≈ ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈

«’ Ï‘∞ «Ú¡≈‘ Â∂ “«È’≈‘ ‘Ò≈Ò≈“ Á∂ Ó∞μÁ∂ 鱧 ¡μ◊∂ Í≈«¬¡≈

‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ «¬√ È≈Ò Ï≈¡Á «Úμ⁄ «√μ«fi¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

√Î≈ AH Á≈ Ï≈’Δ

«‹μ «◊¡≈ ÓÀ∫ «‹μÂ...

¿∞μ⁄ «Úμ«Á¡≈ Âμ’ ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ

’appleÚ≈Ú≈∫◊∂ ¡Â∂ Â∞‘≈鱧 ¡≈͉∂ Í«appleÚ≈apple

Á∂ ÓÀ∫Ïapple √Ófi ’∂ ¡≈͉∂ ‘√ÍÂ≈Ò≈∫ «Ú⁄

ÚËΔ¡≈ «¬Ò≈‹ ÚΔ ’appleÚ≈Ú≈∫◊∂ Õ Íapple

ÚËΔ¡≈ «¬Ò≈‹ ¡Â∂ ÍÛ∑≈¬Δ ÏÁÒ∂

ÚËΔ¡≈ apple’Ó ÷apple⁄ ’appleÈ ÁΔ «√appleÎ

÷∂⁄Ò ‘Δ Â∞‘≈鱧 fiμÒ‰Δ ÍÚ∂◊Δ Õ «¬√

È≈Ò √≈‚≈ ÁØÚ≈∫ «Ëapple≈∫ Á≈ «Ú’≈√ ‘؉≈

‘Δ ‘؉≈ ‘À Õ «¬√ Âapple∑≈∫ ¡≈Í≈∫ appleÒ «ÓÒ

’∂ «¬Ò≈’∂ 鱧 √Úapple◊ ω≈¿∞‰≈ ‘À Õ

Ï≈’Δ ◊ÒΔ¡≈∫-È≈ÒΔ¡≈∫ ÁΔ Â≈∫ Â∞√Δ∫

◊μÒ ¤μ‚ ‘Δ «Á˙ Õ «‹μÊ∂ Í«‘«Ò¡≈∫ È∂

Í«‘Ò≈∫ ¡μ·-Á√ Ú≈apple Í∞μ‡ ’∂

ω≈¬Δ¡≈∫ È∂, ¿∞√∂ Âapple∑≈∫ «¬’ Ú≈apple «Îapple

Í∞μ‡ ’∂ ω ‹≈‰◊Δ¡≈∫ Õ «¬√ È≈Ò

Â∞‘≈鱧 ¡Â∂ Ó∂apple∂ «appleÙÂ∂Á≈apple ·∂’∂Á≈apple≈∫ ȱß

’Ó≈¬Δ ’appleÈ Á≈ ÓΩ’≈ ÚΔ «ÓÒ ‹≈¬∂◊≈ Õ

Ï√ Â∞√Δ∫ «’√∂ ◊μÒØ∫ ÿÏapple≈¿∞‰≈ È‘Δ∫ Õ

√Ì ÁΔ¡≈∫ appleΔfi≈∫ ͱappleΔ¡≈∫ ’apple «Á¡≈∫◊≈ Õ

Íapple «¬√ ◊μÒ Á≈ «÷¡≈Ò appleμ«÷˙ «’ ‹ÁØ∫

¡◊ÒΔ Ú≈apple Ú؇≈∫ ¡≈¿∞‰ ¿∞ÁØ∫ ÚΔ Â∞√Δ∫

ÓÀ鱧 “«‹μ «◊¡≈ ÓÀ∫ «‹μ «◊¡≈” ’«‘‰

Á≈ Ó≈‰ ˜apple±apple Ï÷Ù Á∂‰≈ Õ «Îapple Ó∂apple≈ ’ßÓ

‹≈«‰˙ Õ ‹∂ ¡ÀÁ≈∫ ‘Δ √≈Ê Ï«‰¡≈

«apple‘≈, È≈ Â≈∫ Ó∂apple≈ ¿∞Ò≈∫Ì≈ apple«‘‰≈ ‘À

¡Â∂ È≈ ‘Δ Â∞‘≈‚≈ ¿∞Ò≈∫Ì≈ apple«‘‰≈ ‘À Õ

Ï√ ÁØÚ≈∫ «Ëapple≈∫ È∂ «¬’ ω ’∂ ¡≈ÍØ-

¡≈͉∂ ÿappleΔ∫ √∞÷Δ apple«‘‰≈ Õ ’∞fi ◊ØÒ-

ÓØÒ ¡≈÷ È∂Â≈ ‹Δ ÒØ’≈∫ È≈Ò ÿ∞μ‡-ÿ∞μ‡

◊ÒÚ’ÛΔ¡≈∫ Í≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ Ù«‘apple Ò¬Δ

appleÚ≈È≈ ‘Ø ◊¬∂ Õ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

25/05/2017

21


22 25/05/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

ÏÀ‚ÎØapple‚ «Ú⁄ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ Á≈ ABFÚª ‹ÈÓ «ÁÚ√,

¬∂’Â≈ ÚÒ ÚË apple‘∂ ’ÁÓ

Ô± ’∂ Ìapple «Ú⁄ ÏÀ‚ÎØapple‚ ‘Δ «¬’ ¡‹∂‘≈ √«‘apple ‘À

«‹Ê∂ Ì≈apple Á∂ Ó‘≈È √ͱÂ, Á«Ï¡≈∫ ’∞⁄«Ò¡≈∫ Á∂

Ó∞’ÂΔ Á≈Â≈ ¡Â∂ Ì≈apple Á∂ √«ÚË≈È «ÈappleÓ≈Â≈ ‚≈:

¡ßÏ∂‚’apple Á≈ ‹ÈÓ «ÁÚ√ Ú÷ Ú÷ √ß√Ê≈Ú≈∫ ÚÒØ∫

‘apple √≈Ò appleÒ «ÓÒ ’∂ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «¬√ Ú≈apple

ÚΔ ¡ßÏ∂‚’apple «ÓÙÈ √∞√≈«¬‡Δ ÏÀ‚ÎØapple‚ ¡Â∂ √zΔ ◊∞apple±

apple«ÚÁ≈√ √Ì≈ ÏÀ‚ÎØapple‚ ÚÒØ∫ ‚≈ ¡ßÌ∂‚’apple ‹Δ Á≈

126 Ú≈∫ ‹ÈÓ «ÁÈ √zΔ ◊∞apple± apple«ÚÁ≈√ ’«Ó¿∞«È‡Δ

√À∫‡apple ÏÀ‚ÎØapple‚ «Ú÷∂ Ï‘∞ ‘Δ Ë∞Ó È≈Ò «¬’μ«·¡≈∫

ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈ «‹√ «⁄⁄ Ì◊Ú≈È Ú≈ÒÓΔ’ √Ì≈

ÏÀ‚ÎØapple‚ √Ó∂ Ա ’∞∂ Ìapple ÁΔ¡≈∫ ’¬Δ √ß√Ê≈Ú≈∫ È∂ ÚΔ

Ì≈◊ «Ò¡≈ «¬√ Ù∞Ì ¡Ú√apple Â∂ √zΔ ¡ÀÓ ’∂ ÍappleÓ≈apple,

̱ÂͱappleÚ ‚≈«¬appleÀ’‡apple Á±appleÁappleÙÈ, ◊∞‹apple≈Â, ÍzΩÎÀ√apple

Íz’≈Ù ÍÚ≈apple, Ú≈«¬√ «Íz√Δ∫ÍÒ ¡Â∂ apple≈‹ÈΔÂΔ

Ù≈√Âapple «ÚÌ≈◊ Á∂ Ó∞÷Δ, Îapple◊±√È ’≈«Ò‹ ͱÈ∂, ‚≈

‹À¡≈ÙzΔ ¡ßÏ∂Ú≈«‚’apple, ÍzØÎÀ√apple, √À∫‡appleÒ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ

¡≈Î ◊∞‹apple≈ ¡Â∂ Ï«‹ßÁapple «√ßÿ ¡≈¬Δ ÍΔ ¡À√

(√∂Ú≈ Ó∞’Â), ‚≈«¬appleÀ’‡apple ‹ÈappleÒ Í∞ÒΔ√ , ¿∞Âμapple

ÍzÁ∂Ù «ÚÙ∂Ù ÂΩapple Â∂ Ì≈apple ÂØ∫ ¡≈¬∂ ‘ج∂ √È

ÏÀ‚ÎØapple‚ Á∂ ¡ÀÓ ÍΔ «apple⁄apple‚ Î∞Òapple ¡Â∂ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ

ÂØ∫ ’Ω∫√Òapple Ó∞‘ßÓÁ ÔÀ√ΔÈ ‹Ø «’ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ ÂØ∫

Í≈appleÒ«ßÀ∫‡appleΔ ’À∫‚Δ‚∂‡ ‘È, È∂ ÚΔ ¡≈Í‰Δ ‘≈˜appleΔ

Ò◊Ú≈¬Δ Õ

ÙzΔ ‹√«ÚßÁapple ’∞Ó≈apple, ÍzË≈È √Δz ◊∞apple± apple«ÚÁ≈√ √Ì≈

ÏÀ‚ÎØapple‚ È∂ ¡≈͉∂ √Ú≈◊ÂΔ Ì≈ÙÈ Ï≈Ï≈√≈«‘Ï ‹Δ

Á≈ ‹ÈÓ «ÁÈ appleÒ «ÓÒ «¬’μ·∂ ÓÈ≈¿∞‰ «Ú⁄ ÷∞√Δ

Íapple◊‡ ’ΔÂΔ ¡Â∂ «’‘≈ «’ ‚≈ ¡ßÏ∂‚’apple ¡Â∂ √zΔ

◊∞apple± apple«ÚÁ≈√ ‹Δ È∂ ¡≈Í√Δ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ¡Â∂ «¬’μ·

¿∞Íapple ˜Øapple «ÁÂ≈ √ΔÕ ‚≈ ¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ Á≈ «¬’μ·∂ appleÒ

’∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓÈ≈¿∞∫‰≈ ¡≈͉∂ Ó‘≈∫Í∞appleÙ≈ Á∂

√∞Í«È¡≈ È±ß Í±apple≈ ’appleÈ Á≈ «¬’ ¿∞Íapple≈Ò≈ ‘À ¡ÀÓ ’∂

ÍappleÓ≈apple È∂ ÚΔ ÁØ‘≈∫ Ó‘≈∫Í∞appleÙ≈∫ Á∂ «Ú⁄≈apple≈∫ 鱧 √Ó≈È

Á«√¡≈∫ ¡Â∂ «’‘≈ «’ ’∞fi ÒØ’ Ó‘≈∫Í∞appleÙ≈∫ Á∂ È≈∫ Â∂

Á«Ò Ì≈«¬⁄≈apple∂ 鱧 Úß‚ ’∂ apple÷‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È Â≈∫ «’

¿∞È≈∫∑ Á≈ √Ó≈‹ «Ú⁄ ÏØÒ Ï≈Ò≈ Ï«‰¡≈ apple‘∂

√z Ï«‹ßÁapple «√ßÿ È∂ ¿∞Âapple ÍzÁ∂√ «Ú⁄ ÓΩ‹±Á≈ ‘≈Ò≈Â

Â∂ ⁄≈ȉ≈ Í≈¿∞∫«Á¡≈∫ Á«√¡≈ «’ ‚≈: ¡ßÏ∂‚’apple

¡Â∂ Ï≈ϱ ’≈∫√Δ apple≈Ó ‹Δ Á∂ «Ú⁄≈apple≈∫ ÂØ∫ ÍappleÌ≈«Ú ‘Ø

’∂ Á«Ò Ì≈«¬⁄≈apple≈ ‹≈◊«apple ‘Ø «apple‘≈ ‘À «¬√

‹≈«◊zÂΔ √Á’≈ ‘Δ ÌÀ‰ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ Ó∞÷ ÓßÂappleΔ Ï‰

√’Δ Á«ÒÂ≈∫ ¿∞Íapple ÚË apple‘∂ ¡«Â¡≈⁄≈apple≈∫ Á≈ ’≈apple‰

ÚΔ ‹≈«◊zÂΔ ‘Δ ‘À «’¿∞∫«’ Á«Ò ‘∞‰ ¡≈͉∂ ‘’≈∫

Ú≈√Â∂ ÷Û∂ ‘Ø apple‘∂ ‘È «‹√ ’apple’∂ Á«ÒÂ≈∫ ¡Â∂

¡÷ΩÂΔ ¿∞⁄ ‹≈ÂΔ¡≈∫ «Ú⁄’≈apple ‡’apple≈˙ ÍÀÁ≈ ‘Ø «apple‘≈

‘À Õ

ÍzØÎÀ√apple ÍÚ≈apple È∂ ‚≈ ¡ßÏ∂‚’apple Á∂ Úμ÷ -Úæ÷

Í«‘Ò±¡≈∫ Â∂ ⁄≈ȉ≈ Í≈¿∞∫Á∂ Á«√¡≈ «’ «Ù÷Ù≈ √Ì

ÂØ∫ Ú‚≈ ‘«Ê¡≈apple ‘À «‹√ È≈Ò Ú‚∂ ÂØ∫ Ú‚∂ Á∞ÙÓ‰

¿∞Íapple «‹Â Íz≈Í ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À ‘∞‰ ‚≈

¡ßÏ∂‚’apple Á≈ ¡≈’≈apple ¬∂È≈ Ú‚≈ ‘Ø «◊¡≈ «’ ¡‹

’Ò √Ì ¿∞√ Á≈ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓÈ≈ apple‘∂ ‘È ⁄≈‘∂ ¿∞‘

¿∞√ Á∂ «Ú⁄≈apple≈∫ È≈Ò «‘Ó ‘؉ ‹≈∫ È≈ ¡‹∂‘∂

ÒØ’≈∫ ÂØ∫ √≈ÚË≈È apple«‘‰ ÁΔ ˜apple±apple ‘À ‚≈ ‹À¡≈ÙzΔ

¡ßÏ∂Ú≈«‚’apple È∂ ‚≈ ¡ßÏ∂‚’apple ÁΔ ¡ØappleÂ≈∫ ÍzÂΔ ’ΔÂ∂

’ßÓ≈∫ Ú≈apple∂ «Ú√Ê≈apple È≈Ò Á«√¡≈ «’ Ï≈’Δ Á∂Ù≈

«Ú⁄ ¡ΩappleÂ≈∫ È∂ ¡«Ë’≈apple Íz≈ÍÂΔ Ú≈√Â∂ ’¬Δ

√ßÿappleÙ «Ú‚∂ Íapple Ì≈apple «Ú⁄ ‚≈ ¡ßÏ∂‚’apple È∂ «¬’

’ÒÓ ÁΔ ÈØ’ È≈Ò √≈appleΔ¡≈∫ ¡ØappleÂ≈∫ 鱧 Ú؇ Á≈

¡«Ë’≈apple Á∂ «ÁÂ≈ «‘ßÁ± ’Ø‚ «ÏÒ È≈ Í≈√ ‘؉

’≈apple‰ ¡ΩappleÂ≈∫ ÷≈Âapple ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ ÓßÂappleΔ ÍÁ ÂØ∫

¡√ÊΔÚ≈ Á∂ «ÁÂ≈Õ apple‰‹Δ ÏØË È∂ Ô± ÍΔ «Ú⁄

‘Ø¬Δ¡≈∫ ⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È ¬Δ ÚΔ ¡ÀÓ ÿ؇≈Ò∂ ¡Â∂

√‘≈appleÈÍ∞apple «Ú⁄ Á«ÒÂ≈∫ Â∂ ‘ج∂ ¡«Â¡≈⁄≈apple≈∫ «Úapple∞Ë

«ÁÈ Ú«appleÚ≈apple 1 ‹±±È 2017 鱧 Ì≈appleÂΔ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈ

√≈‘Ó‰∂ 3.30 ÂØ∫ 5 Ú‹∂ Â’ ‘؉ Ú≈Ò∂ appleØ√ Ó∞‹≈‘apple∂

«Ú⁄ Ì≈◊ ÒÀ‰ ÁΔ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ Â≈∫ «’ Ì≈apple «Ú⁄

ÓÈ∞÷Δ ¡«Ë’≈apple≈∫ ÍzÂΔ ‹±fi apple‘∂ Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple∂

È≈Ò ‘ÓÁappleÁΔ Íz◊‡ ’ΔÂΔ ‹≈ √’∂Õ ¡apple∞È ’∞Ó≈apple,

‹ÈappleÒ √’Âapple ¡ßÏ∂‚’apple «ÓÙÈ √∞√≈«¬‡Δ, ÏÀ‚ÎØapple‚

È∂ «’‘≈ ‹≈ÂΔ «ÚÂ’apple∂ √ßÏËΔ ’≈ȱßÈ Ò≈◊± ’appleÈ

Ú≈√Â∂ √apple’≈apple È∂ ÍÏ«Ò’ ’È√Ò‡∂ÙÈ Ù∞apple± ’ΔÂΔ

‘Ø¬Δ ‘À «‹√ «Ú⁄ √Ì È∞ß Ì≈◊ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ¡Â∂

¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple ‹≈ÂΔ «ÚÂ’apple∂ 鱧 ’Èß±È «Ú⁄

«Ò¡≈¿∞∫‰ Á∂ ‘’ «Ú⁄ Á∂‰∂ ⁄≈‘«Á∂ ‘È ¿∞√ È∂ «¬‘

Ú« √∞fi≈ «ÁÂ≈ «’ √≈apple∂ Ë≈apple«Ó’ √Ê≈È≈ ⁄≈‘∂ ◊∞apple±

ÿapple, ÓßÁapple ‹≈∫ Ï∞Ë≈«Ú‘≈apple ‘؉, «Ú⁄ ‘apple ‘ÎÂ∂ ÿ‡Ø

ÿ‡ «¬’ «ÁÈ ‹≈ÂΔ «ÚÂ’apple∂ Â∂ ‘Ø apple‘Δ ÍÏ«Ò’

’È√Ò‡∂ÙÈ ¿∞Íapple √apple‹appleΔ Á≈ «¬ß‹≈Ó ’appleÈ≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Â≈∫ «’ Î≈appleÓ ÌappleÈ «Ú⁄ ¡≈Ó ÒØ’≈∫ ÁΔ

ÓÁÁ ’ΔÂΔ ‹≈ √’∂ «apple⁄apple‚ Î∞Òapple ¡ÀÓ ÍΔ ‹Ø «’

‘Ó∂Ù≈∫ «¬√ ’≈ȱßÈ Á∂ ‘’ «Ú⁄ «apple‘≈ ‘À, È∂ ÚΔ

ÍÏ«Ò’ ’È√Ò‡∂ÙÈ«Ú⁄ Ì≈◊ ÒÀ‰ Ú≈√Â∂

¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ Â≈∫ «’ √apple’≈apple 鱧 ÍÂ≈ Ò◊ √’∂ «’

‹≈ÂΔ «ÚÂ’apple∂ Ï≈apple∂ ’Èß±È «’¿∞∫ ˜apple±appleΔ ‘À √ÀÓ

’«Ò¡≈‰, ÍzË≈È Ì◊Ú≈È Ú≈ÒÓΔ’ √Ì≈,

ÏÀ‚ÎØapple‚ È∂ ÚΔ «¬√ ’Èß±È È±ß Ò≈◊± ’appleÈ Â∂ ˜Øapple

«Áß«Á¡≈ «’‘≈ ‚≈ ¡ßÏ∂‚’apple È∂ ¡≈͉≈ √≈apple≈

‹ΔÚÈ ‹≈ÂΔ «ÚÂ’apple∂ 鱧 Á±apple ’appleÈ Ú≈√Â∂

Ò◊≈«¬¡≈ ‹∂ ’apple Ô± ’∂ «Ú⁄ ‹≈ÂΔ «ÚÂ’apple∂ Â∂

Í≈ÏßÁΔ Ò◊Ú≈¿∞∫‰ «Ú⁄ ¡√Δ∫ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø

‹≈∫Á∂ ‘≈∫ Â≈∫ «¬‘ Ï≈Ï≈ √«‘Ï È±ß «¬’ Ó‘≈È

ÙappleË≈∫‹ÒΔ ‘ØÚ∂◊ΔÕ √zΔ ◊ΩÂÓ ⁄’appleÚappleÂΔ,

‹Ø«¬ß‡ √’Âapple, Ô± ’∂ ÁΔ¡≈∫ ÏØËΔ ¡Â∂ ¡ßÏ∂‚’appleΔ

√ß√Ê≈Ú≈∫ ÁΔ ÎÀ‚apple∂ÙÈ (ÎÀÏØ Ô± ’∂), ‘appleÏß√

«ÚappleÁΔ, Íß‹≈Ï Ï∞«Ë«√‡ √∞√≈«¬‡Δ, Ô± ’∂,

Á«ÚßÁapple ⁄ßÁÛ, √Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ, ◊∞appleÁ«ÚßÁapple

’∞Ó≈apple, ÍzË≈È ‚≈ ¡ßÏ∂‚’apple Ï∞«Ë«√‡

¡≈apple◊∂È≈¬Δ˜∂ÙÈ, Ïapple«Óß◊Ó, «ÈappleÓÒ √Ø∫ËΔ ¡Â∂

Á∂√ apple≈‹ ÓÀ‘ÓΔ È∂ ÚΔ ‚≈ ¡ßÏ∂‚’apple ȱß

ÙappleË≈∫‹ÒΔ Ì∂∫‡ ’ΔÂΔ ¡ÓappleΔ’ ÍÒ≈‘Δ, ◊∞appleÓ∂Ò

«√ßÿ, apple≈’∂Ù «√ßÿ ¡Â∂ ÏΔÏ≈ apple«‹ßÁapple ÏÀ∫√ È∂

¡≈Í‰Δ ÓË∞apple ¡Ú≈˜ «Ú⁄ ◊Δ √ß◊Δ apple≈‘Δ∫

‚≈ ¡ßÏ∂‚’apple Á∂ ’ßÓ≈∫ ÁΔ ÙÒ≈ÿ≈ ’ΔÂΔ «¬√

ÓΩ’∂ Â∂ ÏÀ‚ÎØapple‚ Á∂ ◊ΔÂ’≈apple √ΔÏ≈ ÁappleÁΔ ÁΔ

«Ò÷Δ Í∞√Â’ “¡‰÷Δ ÔØË≈-‚≈: ÏΔ ¡≈apple

¡ßÏ∂‚’apple“ ÁΔ ÿ∞ß„ ⁄∞’≈¬Δ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Õ √‡∂‹

ÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ¡ßÏ∂‚’apple «ÓÙÈ √∞√≈«¬‡Δ Á∂

‹ÈappleÒ √’Âapple, ¡apple∞È ’∞Ó≈apple È∂ √∞⁄μ‹∂ „ß◊

È≈Ò «ÈÌ≈¬ΔÕ

Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹ ÚμÒØ∫ ÈΩÙ«‘apple≈ ”⁄ Í≈«’ ÁΔ¡≈∫ ’¬Δ ⁄Ω’Δ¡≈∫ ÂÏ≈‘

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ : Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹ È∂ ‹ßÓ±-

’ÙÓΔapple Á∂ ÈΩÙ«‘apple≈ √À’‡apple “⁄

Í≈«’√Â≈È ÁΔ¡≈∫ ⁄Ω’Δ¡≈∫ ÂÏ≈‘

’appleÈ Á≈ ÚΔ‚Δ˙ ‹ÈÂ’ ’apple«Á¡≈∫

¡≈ÒÓΔ ÍμËapple “Â∂ √ßÁ∂Ù «Áß«Á¡≈∫

«’‘≈ «’ ÿ∞√ÍÀ· ÁΔ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ ȱß

ÏappleÁ≈Ù ȑΔ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ

Ì≈apple È∂ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ ÎΩ‹ ÚμÒØ∫

’ΔÂΔ ’≈appleÚ≈¬Δ 鱧 “‹≈«¬˜“

·«‘apple≈¿∞∫«Á¡≈∫ «¬√ 鱧 ◊∞¡≈∫„Δ Á∂Ù

ÍzÂΔ ÚappleÂΔ ◊¬Δ “¡μÂÚ≈Á «ÚappleØËΔ

apple‰ÈΔÂΔ“ ’apple≈apple «Áß«Á¡≈∫ «’‘≈ «’

Ì≈apple È∂ ‹ß◊ÏßÁΔ ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈ È‘Δ∫

’ΔÂΔ, √◊Ø∫ «√appleÎ ¡μÂÚ≈Á «ÚappleØËΔ

’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ ‘À Õ Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹ Á∂

Ó∂‹apple ¡ÙØ’ Èapple±Ò≈ ÚμÒØ∫ √μÁΔ «¬’

√ß÷∂Í ÍzÀμ√ ’≈ÈÎappleß√ “⁄ È≈ «√appleÎ

√Ó∂∫-√Ó∂∫ «√apple Í≈«’√Â≈È ÚμÒØ∫

Ì≈appleÂΔ √apple‘μÁ≈∫ ¡ßÁapple ÿ∞√ÍÀ· ’appleÈ

Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ, √◊Ø∫ Í«‘ÒΔ

Ú≈apple BD √«’߇≈∫ Á≈ «¬’ ÚΔ‚Δ˙ ÚΔ

‹≈appleΔ ’ΔÂ≈, «‹√ “⁄ ÏßÏ ËÓ≈’∂ ¡Â∂

¿∞√ È≈Ò ‘Ø¬Δ ÂÏ≈‘Δ Á∂ Óß‹apple Ú∂÷∂

‹≈ √’Á∂ ‘È Õ ¿∞È∑≈∫ ‘≈Ò≈∫«’ «¬√

’≈appleÚ≈¬Δ ÁΔ «ÈÙ«⁄ ÂappleΔ’ È‘Δ∫

Áμ√Δ Íapple √±Âapple≈∫ ¡È∞√≈apple «¬‘

’≈appleÚ≈¬Δ B@ ¡Â∂ BA Ó¬Δ È±ß ’ΔÂΔ

◊¬Δ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ÎΩ‹ È∂ «¬√

’≈appleÚ≈¬Δ È≈Ò ’߇appleØÒ apple∂÷≈ “Â∂ ͱappleΔ

Âapple∑≈∫ ¡≈͉≈ ÁÏÁÏ≈ ω≈«¬¡≈

‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ ¡μÂÚ≈ÁΔ¡≈∫ 鱧 appleØ’‰

Ò¬Δ «¬√ Âapple∑≈∫ ÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ¡μ◊∂

ÚΔ ‹≈appleΔ apple‘∂◊Δ Õ «¬‘ √≈‚Δ

¡μÂÚ≈Á «ÚappleØËΔ apple‰ÈΔÂΔ Á≈ «‘μ√≈

‘À Õ ¡ÙØ’ Èapple±Ò≈ È∂ «’‘≈ «’ Ïapple¯

«ÍÿÒ‰ ¡Â∂ apple√«Â¡≈∫ Á∂ ÷∞μÒ∑‰

È≈Ò ÿ∞√ÍÀ·Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ú≈appleÁ≈Â≈∫

“⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹≈∫ ’߇appleØÒ apple∂÷≈ ’ØÒ

Ó∞√ÂÀÁ apple«‘ßÁΔ¡≈∫ ‘È Õ ’¬Δ Ú≈apple

¡«‹‘≈ ’apple«Á¡≈∫ ÿ∞√ÍÀ· ÁΔ ’Ø«ÙÙ

È≈’≈Ó ’appleÈ Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫

(¡μÂÚ≈ÁΔ¡≈∫) ÁΔ¡≈∫ ÍÈ≈‘◊≈‘≈∫

鱧 «ÈÙ≈È≈ ω≈ ’∂ ÂÏ≈‘ ’ΔÂ≈

‹≈∫Á≈ ‘À Õ Ó∂‹apple Èapple±Ò≈ È∂ ‘≈Ò “⁄

Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹ ÚμÒØ∫ ÈΩÙ«‘apple≈ Íμ‰ “⁄

’ΔÂΔ ’≈appleÚ≈¬Δ Á≈ Ú∂appleÚ≈ «Áß«Á¡≈∫

«’‘≈ «’ ¿∞√ (ÈΩÙ«‘apple≈) ’≈appleÚ≈¬Δ

È≈Ò Í≈«’√Â≈È ÁΔ¡≈∫ ⁄Ω’Δ¡≈∫ ȱß

È∞’√≈È Í‘∞ß«⁄¡≈ ‘À Õ

Èapple±Ò≈ È∂ ÓΔ‚Δ¡≈ È≈Ò ’ΔÂΔ

◊μÒÏ≈ “⁄ ’ÙÓΔappleΔ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ ȱß

ÚΔ √ßÁ∂Ù «Áß«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ’ÙÓΔapple

Á∂ ÈΩ‹Ú≈È Á«‘ÙÂ◊appleÁΔ ÁΔ apple≈‘

“Â∂ ⁄μÒ ’∂ ◊∞ßÓapple≈‘ È≈ ‘؉ Õ

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ F Ó¬Δ È±ß

Í≈«’√Â≈ÈΔ ÎΩ‹ ÚμÒØ∫ ’߇appleØÒ apple∂÷≈

’ØÒ ◊Ù ’apple apple‘Δ Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹ “Â∂

‘ÓÒ≈ ’ΔÂ≈ √Δ, «‹√ “⁄ B ‹Ú≈È

Ù‘ΔÁ ‘Ø ◊¬∂ √È Õ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

√≈ÚË≈È! “È≈«¬’ ÍÃÙø√≈” «’Â∂ “È≈«¬’ Í»‹≈” «Úæ⁄ È≈ ÏÁÒ∂

AD ¡ÍÃÀÒ B@AG Ï≈Ï≈ √≈‘Ï Á≈ ABFÚª ‹ÈÓ «ÁÈ

̪Ú∂ ÏΔ «◊¡≈ Íapple Úæ÷-Úæ÷ √apple’≈appleΔ Â∂ ˆÀapple √apple’≈appleΔ

√ø◊·Èª ÚæÒØ∫ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓÈ≈¿π‰ Á≈ «√Ò«√Ò≈ ‹≈appleΔ ˛Õ

¡æ‹ ¿π‘ «¬√ Óπ’≈Ó ”Â∂ Í‘πø⁄ ¸æ’∂ ‘È «’ Ì≈apple «Úæ⁄ ‘Δ È‘ƒ

ÁπÈΔ¡ª Á∂ «’√∂ ÚΔ «‘æ√∂ «Úæ⁄ ’Ø¬Δ ÒØ’ «‘ÂÀÙΔ ÏÀ·≈ ˛ ª

¿π‘ Ï≈Ï≈ √≈‘Ï ˘ ¡≈͉∂ ‘Δ „ø◊ È≈Ò Ô≈Á ’appleÈ≈ ⁄≈‘πøÁ≈

˛, √Óapple«Í ‘؉≈ ⁄≈‘πøÁ≈ ˛-«Ú÷≈Ú∂ Ò¬Δ È‘ƒ ¡≈͉Δ

«ÁÒΔ ÙappleË≈ Ò¬ΔÕ ¡ÓappleΔ’≈, «¬ø◊ÒÀ∫‚, ‹≈Í≈È, ‹appleÓÈΔ,

¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈, «È¿»˜ΔÒÀ∫‚ «’‘Û≈ ¤Ø‡≈ ‹ª Úæ‚≈ Á∂Ù ˛

«‹ÊØ∫ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓÈ≈¿π‰ ÁΔ¡ª ÷Ïappleª È‘Δ∫

¡≈ apple‘Δ¡ªÕ Ì≈apple «Úæ⁄ ÚΔ ’∂∫ÁappleΔ √apple’≈apple, apple≈‹ √apple’≈appleª

¡Â∂ ‘Øapple ¤Ø‡Δ-Úæ‚Δ apple≈‹ÈΔÂ’ Í≈apple‡Δ È∂ Ï≈Ï≈ √≈‘Ï Á≈

‹ÈÓ «ÁÈ ÚæË ⁄Û∑’∂ ÓÈ≈«¬¡≈Õ Úæ‚∂-Úæ‚∂ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ∂

◊¬∂, Ú≈‘Á∂ ’ΔÂ∂ ◊¬∂Õ «¬øŸ Í»apple∂ ’ΔÂ∂ ‹ªÁ∂ ‘È ‹ª È‘ƒ «¬‘

Úæ÷appleΔ ◊æÒ ˛ Íapple ‹≈ÍÁ≈ ˛ «’ √apple’≈appleª Â∂ apple≈‹ÈΔÂ’

Í≈apple‡Δ¡ª ÁΔ «¬‘ ӘϻappleΔ Ï‰ ◊¬Δ ˛ «’ Ï≈Ï≈ √≈‘Ï Á≈

‹ÈÓ «ÁÈ ÚæË ÂØ∫ ÚæË ‹ØÙØ ÷appleØÙ È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ

«¬√Á≈ ’≈apple‰ «¬‘ ˛ «’ Ï≈Ï≈ √≈‘Ï ¡≈Ó ÒØ’ª Á∂ «ÁÒª

«Úæ⁄ «¬øÈ≈ Á∂ ÿapple ◊¬∂ ‘È «’ ¿π‘ ¡≈͉∂ È≈«¬’ Á∂ Ȫ Â∂

«’Â∂ ÚΔ ¿πÓÛ ÍÀ∫Á∂ ‘ÈÕ √apple’≈appleª Â∂ apple≈‹ÈΔÂ’ Í≈apple‡Δ¡ª

ÒØ’ª ÁΔ¡ª «¬È∑ª Ì≈ÚÈ≈Úª ˘ Ú؇ª «Úæ⁄ ÌπÈ≈¿π‰≈

⁄≈‘πøÁΔ¡ª ‘ÈÕ «¬‘ ¡≈Ó Ú∂«÷¡≈ «◊¡≈ ˛ «’ √apple’≈appleª Â∂

apple≈‹ÈΔÂ’ Í≈apple‡Δ¡ª ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ Á≈ ¡ÓÒΔ apple»Í Ï≈Ï≈

√≈‘Ï ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈appleª ÂØ∫ ¿πÒ‡ ‘πøÁ≈ ˛ ‹ÁØ∫ «’ ¿πÈ∑ª È∂ Ï≈Ï≈

√≈‘Ï Á≈ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓÈ≈¿π‰ Ò«◊¡ª Ï≈Ï≈ √≈‘Ï ÁΔ

«Ú⁄≈appleË≈apple≈ Â∂ ⁄æÒ‰ Á∂ Úæ‚∂ Úæ‚∂ Ú≈‘Á∂ ’ΔÂ∂ ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ

¡øÂapple apple≈Ù‡appleΔ ÍæËapple Â∂ ‹ÁØ∫ Ï≈Ï≈ √≈‘Ï Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ

ÓÈ≈¿π‰ ‹ª ¿πÈ∑ª È≈Ò √ÏøË «’√∂ ÿ‡È≈ ‹ª Ô≈Á ˘

√Óapple«Í ’Ø¬Δ ÍÒ «¤øÈ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ˛ ª ¿π√Á∂ ¡appleÊ

’πæfi ‘Øapple ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ ¿πÊ∂ Ú؇ ÏÀ∫’ Á≈ Ò≈Ò⁄ ˆÀapple ‘≈˜apple ‘πøÁ≈

˛Õ ¿πÊ∂ «√appleÎ Ï≈Ï≈ √≈‘Ï ÁΔ «Ò¡≈’Â,

«Ó‘ÈÂ, √øÿappleÙ, Ó‘≈ÈÂ≈ ÏØÒ apple‘Δ

Ϋ‘‹ø◊ «√øÿ

‘πøÁΔ ˛Õ ’ØÒøÏΔ¡ª Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ ¡øÁappleÒ∂ Í≈√∂ ¿πÈ∑ª ÁΔ

Ï‘π Úæ‚Δ ÎØ‡Ø Ò≈¬Δ ◊¬Δ ˛ «‹√Á∂ ‘∂·ª «¬‘ «Ò«÷¡≈

«◊¡≈ ˛ :-

““√≈˘ ◊appleÚ ˛ «’ ¡«‹‘≈ «Ú«Á¡≈appleÊΔ √≈‚Δ

Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ «Úæ⁄ ÍÛ∑’∂ «◊¡≈ ˛.... ¿π√È∂ Ì≈apple Á≈

√ø«ÚË≈È «Ò÷’∂ ¿π√ Á∂Ù Â∂ Ï‘π Úæ‚≈ ¿πÍ’≈apple ’ΔÂ≈ ˛Õ””

«¬√∂ ‘Δ Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ C@@ √≈Ò Í»apple∂ ‘؉ ”Â∂

Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ ÚæÒØ∫ «¬’ √appleÚ∂÷‰ ’apple’∂ ‘π‰ Âæ’ Á∂ √Ì ÂØ∫

‘π«Ù¡≈apple «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡ª Á≈ ÍÂ≈ Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ «‹√ «Úæ⁄

¤∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡ª Á∂ Ȫ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂Õ «¬È∑ª ¤∂¡ª «Úæ⁄Ø∫ ‘Δ

‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á≈ Ȫ √Ì ÂØ∫ ¿πμÂ∂ √ΔÕ «¬√

√ÈÓ≈È Ò¬Δ Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ Óπæ÷ ÁappleÚ≈˜∂ Â∂ ¿πÈ∑ª ÁΔ ’ªÙΔ

ÁΔ Ó»appleÂΔ Ò≈¬Δ ◊¬Δ «‹√Á≈ ¿πÁÿ≈‡È √≈Ï’≈ apple≈Ù‡appleÍÂΔ

Ïapple≈’ ˙Ï≈Ó≈ È∂ ’ΔÂ≈Õ Ó»appleÂΔ Á∂ ‘∂·ª «¬‘ ÙÏÁ ¿π’apple∂ ‘ج∂

‘È :-

““ «√øÏÒ ¡≈¯ È≈Ò∂‹- ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple””

ÁπÈΔ¡ª Á∂ √Ì ÂØ∫ Â≈’ÂÚapple Á∂Ù Á≈ √Ì ÂØ∫ Â≈’ÂÚapple

«¬È√≈È Ï≈Ï≈ √≈‘Ï ˘ “«◊¡≈È Á≈ ÍÃÂΔ’” ÓøÈ «apple‘≈ ˛Õ

«¬ø◊ÒÀ∫‚ «Úæ⁄ ÍÛ∑«Á¡ª «‹√ «’apple≈¬∂ Á∂ Ó’≈È «Úæ⁄

Ï≈Ï≈ √≈‘Ï Ìπæ÷∂ apple«‘-apple«‘ «ÁÈ apple≈ «Ó‘È ’appleÁ∂ apple‘∂Õ ¿π√

’Óapple∂ ÍÃÂΔ ‹ÁØ∫ ÒØ’ª Á∂ ÓØ‘ È∂ ‘Û∑ Á≈ apple»Í ¡ı«Â¡≈apple ’ΔÂ≈

ª √apple’≈apple ˘ ¿π‘ ÷appleΔÁ ’∂ ’appleØÛª appleπͬ∂ ÷apple⁄ ’apple’∂ ¡‹≈«¬Ï

ÿapple Á≈ apple»Í Á∂‰≈ «Í¡≈ Â∂ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ˘ ¿πÁÿ≈‡È ’apple’∂

Îapple˜ ¡Á≈ ’appleÈ≈ «Í¡≈Õ

Ì≈apple Á∂ √øÁappleÌ «Úæ⁄ ¡≈«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛ «’ Ï≈Ï≈

√≈‘Ï Úapple◊Δ «’√∂ √÷ÙΔ¡Â Á∂ «¬√ Óπ’≈Ó ”Â∂ Íπ拉 ÁΔ

√«ÊÂΔ «Úæ⁄ ¿π√Á∂ ÍÀappleØ’≈appleª ˘ Ï‘π √øÌÒ‰ ¡Â∂ √≈ÚË≈È

‘؉ ÁΔ ÒØÛ ˛Õ «¬‘Δ ¿π‘ √«ÊÂΔ ˛ ‹Ø «ÚappleØËΔ¡ª ˘ Ï‘πÂ

apple≈√ ¡≈¿π∫ÁΔ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ¿π‘ ¡≈͉∂ ÌæÊ∂ Á∂ √≈apple∂ ÂΔapple

⁄Ò≈ ¸æ’∂ ‘πøÁ∂ ‘È ¡Â∂ ¡≈÷appleΔ ÂΔapple ⁄Ò≈¿π‰ ÁΔ¡ª

«Â¡≈appleΔ¡ª «Úæ⁄ ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ ¿π√ √÷ÙΔ¡Â Á≈ Ȫ ’øÓ,

√øÿappleÙ, «Ò¡≈’Â, ÍÃ≈ÍÂΔ¡ª, ’πappleÏ≈ÈΔ¡ª ¡≈«Á ˘

ÁÏ≈¿π‰ Ò¬Δ ‹ÁØ∫ «ÚappleØËΔ¡ª Á∂ √≈apple∂ ÂΔapple ıÂÓ ‘Ø ‹≈‰ ª

¡≈÷appleΔ ÂΔapple ˘ ¿π‘ «¬√ „ø◊ È≈Ò ⁄Ò≈¿π∫Á∂ ‘È «’ ¿π√

√÷ÙΔ¡Â Á∂ √’∂ ω ¿πÌappleÂ∂ Șapple ¡≈¿π∫Á∂ ‘ÈÕ ¿π‘ ¿π√Á∂

¿πÍ≈√’, √æ⁄∂ ÍÀappleØ’≈apple, Í»‹’, Ì◊ √Óapple«Í ⁄∂Ò∂ ω

ÿπ√ÍÀ· ’appleÁ∂ ‘È Íapple ¿π√ √÷ÙΔ¡Â ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈,

ÎÒ√Î∂, Â∂ √Ø⁄ È≈Ò ¿πÈ∑ª Á≈ Á»apple Á≈ ÚΔ Ú≈√Â≈ È‘ƒ ‘πøÁ≈Õ

ÈÂΔ‹∂ Á∂ ÂΩapple Â∂ ÒØ’ƒ ¡√ÒΔ Â∂ È’ÒΔ ÁΔ

ͤ≈‰ ÌπæÒ ‹ªÁ∂ ‘È Â∂ √Óª Í≈ ’∂ «ÚappleØËΔ ◊æ‚Δ

˘ ÒΔ‘Ø∫ Ò≈‘ ’∂ ¿πÒ‡ «ÁÙ≈ «Úæ⁄ ÓØÛ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ

Â∂ ‹ÁØ∫ ¿πÈ∑ª ÁΔ ◊æ‚Δ Í»appleΔ apple¯Â≈apple «Úæ⁄ Í‘πø⁄

‹ªÁΔ ˛ ª «¬√˘ appleØ’‰≈ ¡Â∂ appleØ’ ’∂ «Îapple ¿πÒ‡

«ÁÙ≈ «Úæ⁄ ⁄Ò≈ ’∂ ¡√Ò ÒΔ‘ Â∂ «Ò¡≈¿π‰≈

«¬øÈ≈ ¡≈√≈È È‘ƒ apple«‘ ‹ªÁ≈Õ Ï‘π √Óª, «ÁÓ≈ˆ, Â≈’Â

¡Â∂ √øÿappleÙ ÁΔ ÒØÛ ‘πøÁΔ ˛Õ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï È∂ ¿πÍappleØ’Â √«ÊÂΔ ˘ ÁØ «‘æ«√¡ª «Úæ⁄

Úø«‚¡≈ ˛Õ Í«‘ÒΔ ˛ “È≈«¬’ ÍÃÙø√≈”Õ «¬√ ¡ËΔÈ ‹∂

¡≈͉∂ È≈«¬’ ÁΔ ÍÃÙø√≈, ¡≈Áapple ¡Â∂ √«Â’≈apple Á≈

ÍÃ◊‡≈Ú≈ ’appleÈ Ò¬Δ ‹ÈÓ «ÁÈ ‹ª ‘Øapple √Ó≈◊Ó ’ΔÂ∂ ‹ªÁ∂

‘È Âª «¬√ «Úæ⁄ ’πæfi ◊Ò ȑƒÕ «¬√ «Ú⁄ √Ø⁄ Ù’ÂΔ

¡Â∂ ’øÓ ’appleÈ ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ ’≈«¬Ó apple«‘øÁΔ ˛ ÷π√æÁΔ È‘ƒÕ

Íapple Á»‹Δ «’√Ó ÁΔ ‹Ø ¿πÈ∑ª È∂ “È≈«¬’ Í»‹≈” Áæ√Δ ˛ «¬√˘

ıÂappleÈ≈’ Óø«È¡≈ ˛Õ «¬‘ √π¡≈ÓΔ Ì◊ÂΔ ˛ Â∂ «¬‘

«◊apple≈Ú‡ ÁΔ «ÈÙ≈ÈΔ ˛Õ «¬‘ ¡≈͉∂ ÍÀappleØ’≈appleª ˘ ¿π¨æ

ω≈¿π∫ÁΔ ˛Õ «¬√ «Úæ⁄ ıÂapple≈ ‘Δ ıÂapple≈ ˛ ‹ÁØ∫ «’ Í«‘ÒΔ

«Úæ⁄ ıÂapple≈ È‘ƒ ˛Õ (Ú≈«ÒÔ»Ó-A, √¯≈ BCA)

Ô≈Á apple‘∂ Í«‘ÒΔ √«ÊÂΔ ¿π‘Ȫ È∂ «¬√ Ò¬Δ √‘Δ Áæ√Δ

˛ ‹∂ «¬√ «Úæ⁄ √Ø⁄ Ù’ÂΔ ¡Â∂ ’øÓ ’appleÈ ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ

’≈«¬Ó apple«‘øÁΔ ˛Õ ‹∂ «¬‘ ÷πæ√ÁΔ¡ª ‘È Âª ¿π‘ √«ÊÂΔ

Á»‹Δ «’√Ó “È≈«¬’ Í»‹≈” «Úæ⁄ ÂÏÁΔÒ ‘Ø ‹≈Ú∂◊Δ ‹Ø «’

ıÂappleÈ≈’ Áæ√Δ ˛Õ Ï≈Ï≈ √≈‘Ï Á∂ ÍÀappleØ’≈appleª ˘ «¬√ ◊æÒ Á≈

«ÚÙ∂Ù «Ë¡≈È appleæ÷‰≈ ÍÚ∂◊≈Õ Á»‹Δ «’√Ó “È≈«¬’ Í»‹≈”

√π¡≈ÓΔ Ì◊ÂΔ «¬√ Ò¬Δ Ó≈ÛΔ ‹ª ıÂappleÈ≈’ ˛ «’ «¬√

«Ú⁄ Ì◊ ÁΔ¡ª ÙappleË≈ «Úæ⁄ ¡æ÷ª «¬øÈΔ¡ª ÏøÁ ‘Ø

‹ªÁΔ¡ª ‘È «’ ¿π‘ ¡√ÒΔ¡Â ‹ª √⁄≈¬Δ Ú∂÷‰ ÂØ∫ ‘Δ

¡√ÓappleÊ apple«‘ ‹ªÁ≈ ˛Õ ¡«‹‘Δ √«ÊÂΔ «Ú⁄ ÙappleË≈¨ ¡√Ò

«Ú⁄≈appleË≈apple≈ ˘ ÌπæÒ ’∂ ¿π√ È≈«¬’ Á∂ ◊π‰◊≈È ¡Â∂ Ì◊ÂΔ

«Úæ⁄ ‘Δ Ó◊È apple«‘øÁ≈ ˛Õ ¿π‘ ¡≈Í Âª ◊Ò apple√Â∂ Â∂

⁄ÒÁ≈ ‘Δ ˛ ÈÚ∂∫ Ù≈ÓÒ ‘؉ Ú≈«Ò¡ª ˘ ÚΔ ¡«‹‘∂ È≈‡’

Â∂ ’ΩÂ’ «Ú÷≈¿π∫Á≈ ˛ «’ ¿πÈ∑ª ˘ ¿πμ¨ Ï‰È «Úæ⁄ Á∂apple

È‘ƒ Ò◊ÁΔÕ

Ì≈apple «Úæ⁄ «¬ø‹ Ú≈ÍappleÁ≈ «apple‘≈ ˛ ‹ÁØ∫ ÏπæË ËappleÓ Â∂

’π‘≈Û≈ ⁄«Ò¡≈ ª Ï‘πÂ∂ ÏØËΔ Ó≈apple «ÁæÂ∂ ◊¬∂, ’πæfi ◊π¡ª„Δ

Á∂Ùª «Úæ⁄ ⁄Ò∂ ◊¬∂Õ Ï≈’Δ Ï«⁄¡ª Ò¬Δ ¿π√ ¡≈÷appleΔ ÂΔapple

ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’apple«Á¡ª ÏπæË ËappleÓ ˘ ¿πÒ‡ «ÁÙ≈ «Úæ⁄ ÂØapple

«ÁæÂ≈Õ ÂÊ≈◊ ÏπæË È≈ appleæÏ ˘ ÓøÈÁ∂ √È È≈ ¡≈ÂÓ≈ ˘,

È≈ √Úapple◊ Èapple’ È≈ Á∂ÚΔ Á∂ګ¡ª ¡ÚÂ≈appleª ˘Õ ¿πÈ∑ª Á≈

«√æË≈ √≈Á≈ ÒØ’ Íæ÷Δ, ’«Ò¡≈‰’≈appleΔ ËøÓ ¡æ‹ Úæ‚∂ Úæ‚∂

ÓøÁappleª «Úæ⁄ √À∫’Û∂ ‘˜≈apple≈ «ÿ˙ Á∂ ÁΔ«Ú¡ª Á∂ Ë»ø¬∂∫ «Úæ⁄

◊π¡≈⁄ «◊¡≈ ˛Õ ÓøÁappleª «Úæ⁄ Úæ‚∂-Úæ‚∂ ‚appleøÓ ¡Â∂ ¤Ø‡∂-

¤Ø‡∂ ‚æÏ∂ ÈπÓ≈ ‚appleøÓ ÿπøÓ≈ ÿπøÓ≈ ’∂ ¸apple≈√Δ ’應 Á∂ Á≈¡Ú∂

’ΔÂ∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ÏπæË Á∂ Ïπæ ˘ Ó≈Ò≈ Í«‘È≈ ’∂ Ó≈Ò≈ Î∂appleÈ

Ú≈Ò≈ ÂÍæ√ÚΔ «√æË ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ¡ÚÂ≈appleª ˘ È≈ Óøȉ

Ú≈Ò∂ ˘ ÷πÁ ¡ÚÂ≈apple Á≈ apple»Í ‘Δ Ï‰≈ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ ˛ ¡Â∂

¿π√ ÂØ∫ Âapple∑ª-Âapple∑ª ÁΔ¡ª Óø◊ª ÓøÈΔ¡ª ‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ

ÁπÈΔ¡ª Á∂ «Ú’«√ Á∂Ù ¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈ Á∂ ¡Ëπ«È’ Ù«‘apple

«√‚ÈΔ «Úæ⁄ √«Ê √Ì ÂØ∫ Úæ‚∂ ÏπæË ÓøÁapple «Ú⁄ ÚΔ Ú∂«÷¡≈

«◊¡≈ «’ ÒØ’ƒ ¿πÚ∂∫ ‘Δ ¡æ÷ª ÏøÁ ’apple’∂ Óø◊ª Óø◊‰ «Úæ⁄

ÓÙapple»Î √ÈÕ ÍÃÏøË’ª ÚæÒØ∫ ’≈◊˜ Á∂ ‡π’«Û¡ª ”Â∂ Úæ÷-Úæ÷

Âapple∑ª ÁΔ¡ª ⁄ø◊Δ¡ª/Ó≈ÛΔ¡ª «’√Óª ¤≈Í ’∂ appleØÒ ’apple’∂

ÏæÂΔ¡ª ω≈ ’∂ ‚æÏ∂ «Úæ⁄ appleæ÷Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ ÙappleË≈¨

ÍÃ≈appleÊÈ≈ ’apple’∂ «¬’ ÏæÂΔ ¸æ’Á≈ ˛ ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ «’√ÓÂ

ÍÛ∑’∂ ÷πÙ ‹ª «Èapple≈Ù ‘πøÁ≈ ˛Õ «¬‘ √Ì ’πæfi ÏπæË «Ú⁄≈appleË≈apple≈

ÂØ∫ ¿πμÒ‡ ‘Ø «apple‘≈ ˛Õ ÏπæË «’Â∂ ◊π¡≈⁄ «◊¡≈ ˛Õ

Ï≈Ï≈ È≈È’ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á∂ «ÓÙÈ ˘ ¡æ◊∂ ÂØappleÈ Ú≈Ò∂

Ó‘ªÍπapple÷ª ◊πapple»¡ª ÁΔ «√«÷¡≈, «Ú⁄≈appleË≈apple≈ Á≈ ¿πÈ∑ª Á∂ ‘Δ

Ȫ ”Â∂ ω∂ Ë≈apple«Ó’ ¡√Ê≈Ȫ ”Â∂ ÏπappleΔ Âapple∑ª ’⁄»Óapple ’«„¡≈

‹≈ «apple‘≈ ˛Õ ’Ω‰ Ï≈Ï≈ È≈È’ ÁΔ ◊æÒ √π‰ «apple‘≈ ˛? ’Ω‰

◊πapple»¡ª Á∂ √øÿappleÙ ¡Â∂ ’πappleÏ≈ÈΔ¡ª Á≈ ÓπæÒ Â≈apple «apple‘≈ ˛?

◊πappleÏ≈‰Δ ÂØ∫ ¿πÒ‡ ‹≈ÂΔ È≈Úª ”Â∂ Úæ÷-Úæ÷ ◊πappleÁπ¡≈apple∂ ω

◊¬∂ ‘ÈÕ Úæ‚∂ Úæ‚∂ ¡÷ΩÂΔ ÙappleË≈¨ ÚΔ ÏÛ∂ Ó≈‰ È≈Ò

¡≈͉∂ Ȫ¡ «Íæ¤∂ ¡≈Í‰Δ ‹≈ÂΔ Í¤≈‰ Ò≈¬Δ «ÎappleÁ∂ ‘ÈÕ

◊πappleÏ≈‰Δ Á∂ «√˪ª ÁΔ «’√ ˘ ÍappleÚ≈‘ ˛? ◊ÃøÊ √≈«‘Ï

«Úæ⁄ ’Δ ÎÒ√Î≈ Ì«apple¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛, ’Δ ÍÂ≈? ¿π‘ ª ¡æ÷ª

ÓΔ‡ ’∂ Í≈· ’apple«Á¡ª Òøÿ≈ «ÁÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ √Ófi‰ ‹ª

¡ÓÒ «Úæ⁄ «Ò¡≈¿π‰ ÁΔ «’√∂ ˘ ’Δ ÒØÛ ˛Õ √appleØÚappleª «Úæ⁄

«¬ÙÈ≈È ’appleÈ È≈Ò, Í≈· √πæ÷‰ È≈Ò, ¡appleÁ≈√ ’appleÈ È≈Ò

√Ì ’πæfi “ÍÃ≈Í” ‘Ø ‹ªÁ≈ ˛Õ

Ïπæ ͻ‹≈ ‹≈ √‘Δ ◊ÃøÊ √≈«‘Ï ÁΔ ÍΔÛ∑Δ ÁΔ Óπæ·Δ-⁄≈ÍΔ

’appleÈΔ, ◊appleÓΔ √appleÁΔ ¡Èπ√≈apple Ú≈Â≈Èπ’»Ò ’Ó«apple¡ª «Úæ⁄

◊ÃøÊ √≈«‘Ï appleæ÷‰≈, «¬ÙÈ≈È ’appleÚ≈¿π‰ ÁΔ Âª ÓÈÓ ‘Δ

˛ ◊πappleÓæ ª È‘ƒÕ ◊πapple»ÿappleª ”Â∂ Ó«‘ø◊∂ ÂØ∫ Ó«‘ø◊≈

√ø◊ÓappleÓapple Ò◊ «◊¡≈ ˛, ’ÒÙª ”Â∂ ÏÊ∂apple≈ √ØÈ≈ Òæ◊ «◊¡≈

˛, Úæ‚∂ ÂØ∫ Úæ‚∂ ÍæËapple ”Â∂ ’appleØÛª ÷apple⁄ ’∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓÈ≈¬∂

‹ªÁ∂ ‘È Íapple «’Ê∂ ˛ Ï≈Ï≈ È≈È’ Â∂ ¿πÈ∑ª ÁΔ √Ø⁄? Ï≈Ï≈

È≈È’ Ï‘π «Íæ¤∂ apple«‘ «◊¡≈Õ

«¬‘ ’πæfi ª ¡øÏ∂‚’apple È≈Ò ÚΔ Ú≈ÍappleÈ Ú≈Ò≈ ª È‘ƒ?

¿πÈ∑ª È≈Ò √ÏøË √Ê≈Ȫ ¡Â∂ Ô≈Á◊≈appleª ˘ ÂΔappleÊ

¡√Ê≈È Á∂ ÂΩapple Â∂ «Ú’«√ ’appleÈ ÁΔ¡ª ¡≈Ú≈˜ª ¡≈

apple‘Δ¡ª ‘ÈÕ «Îapple ‹ÒÁΔ ‘Δ ÓøÁapple ωÈ∂ Ùπapple» ‘Ø ‹≈‰∂ ‘ÈÕ

¿πÈ∑ª ÓøÁappleª «Úæ⁄ Ï≈Ï≈ √≈‘Ï ÁΔ Ó»appleÂΔ, Ë»¯ ÏæÂΔ ¡Â∂

ÁΔÚ∂ ÏÒ‰∂ ÚΔ Ùπapple» ‘Ø ‹≈‰∂ ‘ÈÕ ÂΔappleÊ ¡√Ê≈Ȫ Á≈

¡‹’Ò∑ «¬‘ ª ÓÂÒÏ apple«‘ «◊¡≈ ˛Õ ÂΔappleÊ «¬ÙÈ≈È

’apple’∂ ÓÈΩª ÓøÈ‰Δ¡ª, Óπapple≈Áª Óø◊‰Δ¡ªÕ «¬√ √Ì ’πfi Á∂

‘؉ ÊΔ‰ «Úæ⁄ Ï‘πÂ≈ √Óª È‘ƒ Òæ◊∂◊≈Õ ¡◊ÒΔ √‡∂‹

¿πÈ∑ª ˘ ¡ÚÂ≈apple √Ê≈Í ’appleÈ ÁΔ ¡≈ ‹≈Ú∂◊ΔÕ «‹¿π∫-

«‹¿π∫ ¿π‘ ¿π⁄≈¬Δ¡ª ¤»ø‘Á∂ ‹≈‰◊∂ «Â¿π∫-«Â¿π∫ ¿πÈ∑ª ÁΔ

«Ú⁄≈appleË≈apple≈ ‘∂·ª ÂØ∫ ‘∂·ª «‚æ◊ÁΔ ⁄ÒΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ ‹À-‹À

’≈apple «‹¿π∫-«‹¿π∫ «Ù÷apple ÚæÒ ÚËæÁΔ ˛ «Â¿π∫-«Â¿π∫ √øÌÒ‰

ÁΔ ¡Â∂ √≈ÚË≈ÈΔ ÁΔ √ı ÒØÛ ˛Õ ‹∂ «¬√ ÍëÚappleÂΔ ˘ Óπ„

«Úæ⁄ ‘Δ È≈ appleØ«’¡≈ «◊¡≈ ª «¬√˘ ‹Ú≈È ‘πø«Á¡≈ √Óª

È‘ƒ Ò◊∂◊≈ Â∂ «Îapple Ú≈Í√ ÓØÛ √’‰≈ ÓπÙ’Ò Â∂ «Îapple

¡√øÌÚ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ √≈ÚË≈ÈÕ

Á«ÒÂ Í«appleÚ≈apple ÁΔ Ó≈apple ’∞μ‡ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ’∂√ Áapple‹

¡ß«ÓzÂ√appleÕ Ó‹Δ·≈ ‘Ò’∂ Á∂ «Íß‚ Ïμ◊≈

Á∂ Á«Ò «√μ÷ Í«appleÚ≈apple ’ÙÓΔapple «√ßÿ

Á∂ ‘μÊ ÏßÈ∑ ’∂ ¡Â∂ Èß◊≈ ’apple’∂ Ó≈apple

’∞μ‡ ’appleÈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ Í∞ÒΔ√ È∂

«¬’ ’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊± 鱧 È≈Ó˜Á ’ΔÂ≈

‘À Íapple «ÎÒ‘≈Ò ’Ø¬Δ «◊z¯Â≈appleΔ È‘Δ∫

‘Ø¬Δ ¡ß«ÓzÂ√apple «Á‘≈ÂΔ Í∞ÒΔ√ ‘∂·

¡≈¿∞∫Á∂ ÓμÂ∂Ú≈Ò Í∞ÒΔ√ Ê≈‰∂ «Úμ⁄

«¬√ √ÏßËΔ ’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊± «appleß’± Â∂ ‘Øapple

’¬Δ ¡‰Í¤≈«Â¡≈∫ «ıÒ≈¯ ’∂√ Áapple‹

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ √ÏßËΔ ’∂√

Ó‹Δ·≈ Á∂ ‚Δ¡Àμ√ÍΔ ‘appleÁ∂Ú «√ßÿ

ÏØÍ≈apple≈¬∂ ÚμÒØ∫ ’ΩÓΔ ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈apple

’«ÓÙÈ ÁΔ¡≈∫ ‘Á≈«¬Â≈∫ “Â∂ Áapple‹

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À ’«ÓÙÈ È∂ ‘Á≈«¬Â

’ΔÂΔ ‘À «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ‹≈∫⁄ ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂ ¡Â∂ ÁØÙΔ¡≈∫ «ıÒ≈¯ „∞’ÚΔ∫

’≈appleÚ≈¬Δ ‘ØÚ∂ ‚Δ¡Àμ√ÍΔ È∂ Áμ«√¡≈

«’ Ó∞„ÒΔ ‹≈∫⁄ ÁΩapple≈È È≈Ó˜Á ’ΔÂ∂

◊¬∂ «Ú¡’ÂΔ ÁØÙΔ Í≈¬∂ ◊¬∂ ‘È «¬√∂

Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ «ıÒ≈¯ ’∂√ Áapple‹ ’ΔÂ≈ ‘À

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ “Â∂ ¿∞√

Ú∂Ò∂ «ÚÚ≈Á ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ‹ÁØ∫

√≈Ï’≈ ¡’≈ÒΔ ÓßÂappleΔ ¡Â∂ «ÚË≈«¬’

«Ï’appleÓ «√ßÿ Ó‹Δ·Δ¡≈ È∂ «¬μÊ∂ ÍzÀμ√

’≈ÈÎappleß√ ’apple’∂ ÍΔÛ ͫappleÚ≈apple ȱß

ÓΔ‚Δ¡≈ √≈‘Ó‰∂ Í∂Ù ’ΔÂ≈ ÙzØÓ‰Δ

¡’≈ÒΔ ÁÒ ÚμÒØ∫ ’≈∫◊apple√ 鱧 ¡μ‹

Âμ’ Á≈ ¡Ò‡ΔÓ∂‡Ó ÚΔ «ÁμÂ≈ √Δ «¬√

Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ Ì≈‹Í≈ ÚμÒØ∫ ÚΔ ’ΩÓΔ

¡È∞√±«⁄ ‹≈ÂΔ ’«ÓÙÈ ’ØÒ

«Ù’≈«¬Â ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ, «‹√ “Â∂

’«ÓÙÈ ÚμÒØ∫ ¡μ‹ ⁄ß‚Δ◊Û∑ «Ú⁄

¬∂‚Δ‹ΔÍΔ Ò≈¡ ¡À∫‚ ¡≈apple‚apple ¡Â∂

¡ß«ÓzÂ√apple «Á‘≈ÂΔ Í∞ÒΔ√ Á∂ ¡À√¡À√ÍΔ

鱧 √μ«Á¡≈ «◊¡≈ √Δ

25/05/2017

23

(Continue from Page 14)

Communal politics in India is primarily

due to absence of land reforms; absence

of process of secularization and failure...

communities and has also shown

them carrots. Some of the opportunist

leaders from the dalit, Adivasis have

been given lucrative positions to woo

them to Hindutva politics. It is a dangerous

situation, where Hinutva is

emerging as the central, dominant

force.

Last three decades have also seen a

decline in the social movements at all

the levels. The social alliances to protect

the interests of Dalits-Muslim are

long overdue. This needs to be supplemented

by political alliances at electoral

level which can overthrow the

march of Hindutva politics.

VB: The secular political discourse

failed to take caste issues into

account and therefore Dalits, OBCs,

and adivasis were out of its agenda.

Now many of them are realizing it

but the gap in the narrative and discourse

is quite big. How can we

strengthen secular alliance if there is

no participation of Dalits, OBCs and

other marginalized sections in it?

RP: There is an urgent need to reach

out to these sections of society. The

impact of globalization on their lives

has been tremendous. In this worsening

scenario, there is a need for taking up

their real issues in a substantive way

and to connect them up. We need to

learn from the new movements which

have come on the social scene. The

one's like that of Una has been very

innovative in using the strength of dalits

for their agitation, at the same time it

went on for the demands like land for

dalits. It is movements like these which

should be the fulcrum for future campaigns

and agitations.

VB: The secular parties or

alliances have failed to take the student

unrest along with them. The

incidents at JNU, then Hyderabad

University and other universities

failed to attract attention of secular

organizations. Why?

RP: The student's wings of many of

these organizations have been dormant

for quite some time. These parties need

to realize that it is movements like this

which hold the hope for future. There

have been some marginal attempts to

relate with these promising movements

and other movements built around the

needs of students and their future aspirations

have been there, but they have

remained notional only.

VB: The government has been

targeting civil society organizations.

It is targeting students. It is targeting

trade unions and all those who speak

against the dominant Hindutva practices.

Despite all this, we still have not

been able to forge a common alliance

against Hindutva. What may be the

reason and how can we come together.

Do you think anti congressism is

now a thing of past and we need to

look beyond it and forget new

alliances based on Common

Minimum Programmes.

RP:I totally agree. Anti Congressism

has been playing a very negative roleduring

last many decades. Also there

have been special efforts to defame

Congress on purpose. The whole Anna-

Ramdev-Kejrival movement was primarly

brought up to defame Congress

as that can be the real kernel around

which secular movement can crystallize.

With consequent defeats like that

in UP, many parties will realize the

need for all democrats to hang together.

The failure is subjective and well as

rooted in material conditions.


24 25/05/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

More magazines by this user
Similar magazines