26.05.2020 Views

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ, ΚΙΛΙΚΙΑ, ΚΟΜΜΑΓΗΝΗ

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ</strong>,<strong>ΚΙΛΙΚΙΑ</strong>,<strong>ΚΟΜΜΑΓΗΝΗ</strong><br />

Έναταξίδιγιατονχρόνο,τημνήμηκαιτηνοσταλγία<br />

σε τόπους μαγικούς, παραμυθένιους. Αποτύπωμα<br />

της Ιστορίας έτσι όπως διατηρείται ζωντανό στη<br />

φύση,τιςπέτρες,τουςήχους,τιςμουσικέςκαικυρίως<br />

σταπρόσωπατωνανθρώπων.Ταδιάσπαρταμνημεία<br />

σε αυτές τις περιοχές αποτελούν φυσικά τεκμήρια<br />

της μακραίωνης Ελληνικής παρουσίας και<br />

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής<br />

ταυτότητας συνδέοντας παρελθόν, παρόν και<br />

μέλλον.<br />

<strong>ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ</strong><br />

«Αλαφροΐσκιωτο τοπίο», σημειώνει ο Γιώργος<br />

Σεφέρης το 1950. Και με οδηγό το μεγάλο ποιητή<br />

ξεκίνησατοοδοιπορικόμου,εβδομήνταχρόνιαμετά<br />

από εκείνον. Η γη της φωτιάς και της πέτρας, η<br />

Καππαδοκία, είναι ένας τόπος μοναδικός. Ένα<br />

συγκλονιστικό τοπίο, όπου σύμφωνα με τον μύθο<br />

διαδραματίστηκαν τα επικά κατορθώματα του<br />

ΔιγενήΑκρίτα,όπουκάλπαζανοιΑμαζόνεςκαιόπου<br />

γεννήθηκε η θεά Μα της Καππαδοκίας, η Κυβέλη, η<br />

μητέρα των Θεών. Σε όλες τις εποχές η Καππαδοκία<br />

προσέφερε ασυλία στους κατοίκους της από τις<br />

διώξεις, λεηλασίες και τις σφαγές των συχνών<br />

εχθρικών επιδρομών. Κατοικίες, σκήτες, μοναστικά<br />

κέντρα, σκαλιστές στα βράχια εκκλησίες και κελλιά<br />

μοναχών που κάποτε έζησαν, ζωγράφισαν και<br />

ιστόρησαν την Πίστη τους εδώ. Σημαντικές<br />

αγιογραφίες, πολιτείες ολόκληρες σκαμμένες στο<br />

υπέδαφοςτηςσώζονταιμέχρικαισήμερα.<br />

Η Καππαδοκία είναι ο τόπος καταγωγής χιλιάδων<br />

Ελλήνων που μετά τη Μικρασιατική καταστροφή<br />

αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τη γη τους, τα<br />

σπίτια τους και τα υπάρχοντά τους και να<br />

ακολουθήσουν τον μακρύ δρόμο της προσφυγιάς<br />

αναζητώντας μια άλλη πατρίδα. Το ελληνικό<br />

στοιχείο βρίσκεται παντού στην περιοχή. Οι<br />

επιγραφέςστιςεξώθυρεςτωνσπιτιώνλαξευτέςπάνω<br />

στην πέτρα «Κύριε στερέωσον τον οίκο τούτο» και οι<br />

επιβλητικές εκκλησίες με τις αφιερωματικές<br />

επιγραφές, μαρτυρούν μέχρι και σήμερα τον<br />

πολιτισμό που άφησαν οι Έλληνες πίσω τους. Ο<br />

τόπος όλος μιλά γι’ αυτούς που δεν βρίσκονται πια<br />

εκεί. Γι’ αυτούς που, κάποτε, μεταμόρφωσαν την<br />

άγρια φύση, χρησιμοποιώντας την ευφυΐα τους, για<br />

ναπροσαρμοστούνστημοναδικότητάτης.Γι’αυτούς<br />

που μεγάλωσαν τα παιδιά τους στα προσφυγικά<br />

παραπήγματα μέσα στους βαλτότοπους της μητριάς<br />

πατρίδας.<br />

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη περιγραφή<br />

απ’ αυτή του Μικρασιάτη Γιώργου Σεφέρη στα<br />

ΠετρόχτιστατηςΚαππαδοκίας<br />

«Πρέπει να μπορεί κανείς να ζήσει με άνεση ένα<br />

διάστημα σ’ αυτά τα μέρη. Να ιδεί και να ξαναϊδεί ν’<br />

αργοπορήσει,ναστοχαστείκαιν’αναμετρήσει,πρέπει<br />

ναέχεικανείςτοντρόποναπαραβάλεικαινακοιτάξει<br />

τι χάθηκε ανεπανόρθωτα και ό,τι μένει από τα<br />

καταπληκτικά τούτα αφιερώματα στον Θεό ενός<br />

σβησμένουκόσμου.<br />

ΚιαντύχεικαιείναιΈλληνας,πρέπειναέχειτονπόθο<br />

να κοιτάξει από πιο κοντά τί χρωστάμε και τί δε<br />

χρωστάμε—αλλάνομίζωότιχρωστάμεπολλά—στο<br />

σταυροδρόμι αυτής της Άκρης, που είναι συνάμα ένα<br />

ανυποψίαστο, για τους περισσότερους, χωνευτήρι<br />

ρευμάτων Ανατολής, Βοριά, Νοτιά και Δύσης. Πρέπει<br />

να έχει την ιδιοσυγκρασία να ιδεί αυτό που λέμε<br />

Ελληνικήπαράδοση,ενκινήσει,όπουτομικρόκαιτο<br />

λησμονημένο μπορεί να έχει την ίδια σημασία με τα<br />

απαρασάλευταμνημείατηςτέχνης».<br />

«Η Καππαδοκία ολάκερη, όπου βρεθείς, στις<br />

κοιλάδεςκαιταβαθιάτηςφαράγγια,τιςπόλειςκαιτα<br />

χωριάτης,σουχαρίζειεικόνεςτουπαραμυθιού».<br />

<strong>ΚΙΛΙΚΙΑ</strong>&<strong>ΚΟΜΜΑΓΗΝΗ</strong><br />

Εκπληκτικοί αρχαιολογικοί χώροι, μοναδικά τοπία<br />

και ιστορικές πόλεις της Βίβλου, ελληνιστικά<br />

βασίλεια, ακόμη και εδώ στα βάθη της Ανατολής.<br />

Όλα βγαλμένα λες από τις Χίλιες και μια Νύχτες:<br />

Στενά δρομάκια, τζαμιά, περιστρεφόμενοι<br />

δερβίσηδες, παζάρια, πολύχρωμα πλήθη, Τούρκοι,<br />

Άραβες και Κούρδοι στους δρόμους, παλιά σεράγια<br />

καιμεντρεσέδες,ήχοικαιμυρωδιέςαπόάλληεποχή.<br />

Η Ανατολή, το Ισλάμ, το παραμύθι, ο αλλιώτικος<br />

κόσμοςμετουςαλλιώτικουςρυθμούς.Περπατώντας<br />

στα πανέμορφα παζάρια, αυτού του κόσμου, μέσα<br />

στα δυνατά χρώματα και τις μυρωδιές, με τα<br />

παραδοσιακά επαγγέλματα, τα μικρά και μεγάλα<br />

μαγαζιά, τις αγορές των μπαχαρικών, συναντάς<br />

ακόματονχαμάλη,τονταπεινόέμπορο,τοντεχνίτη<br />

και τον καφετζή που συνεχίζουν έναν τρόπο ζωής<br />

που ελάχιστα έχει αλλάξει εδώ και αιώνες, και<br />

διατηρείμιαεξωτικήατμόσφαιρα.<br />

Τελευταία στάση μου το Όρος Νεμρώδ, ένας από<br />

τους συναρπαστικότερους αρχαιολογικούς χώρους<br />

της Εγγύς Ανατολής. Στην κορυφή του βρίσκονται<br />

τα κολοσσιαία αγάλματα του ελληνιστικού<br />

βασιλείουτηςΚομμαγηνής.ΟτύμβοςτουΑντίοχου<br />

Α΄,πουμπόρεσεκαιένωσετονΕλληνιστικόκαιτον<br />

Περσικόπολιτισμό,σεύψος2.000μέτρων,στημέση<br />

μιαςαπόκοσμηςερημιάς.<br />

Αυτό το βασίλειο της Κομμαγηνής, εύθραυστο,<br />

μικρόκαιεφήμερο,σύμβολοτουκόσμουπουσβήνει,<br />

βρίσκει τη θέση του στην ποίηση του Καβάφη. Το<br />

ποίημά του: Επιτύμβιον Αντιόχου, Βασιλέως<br />

Κομμαγηνής αναφέρεταιστονΑντίοχοΑ΄τονΘεό,<br />

Δίκαιο,Επιφανή,Φιλορωμαίο,Φιλέλληνα,οοποίος<br />

καυχιόταν για την καταγωγή του από τον Μέγα<br />

Αλέξανδρο, καθώς ήταν γιος μιας Ελληνίδας<br />

πριγκίπισσας των Σελευκιδών και ενός Αρμένιου<br />

βασιλιά, λάτρη των ελληνικών γραμμάτων. Ο<br />

Καβάφης επινοεί έναν Εφέσιο σοφιστή τον<br />

Καλλίμαχο, ο οποίος γράφει ένα επιτύμβιο γιατί<br />

«υπήρξεν έτι το άριστον εκείνο, Ελληνικός —<br />

ιδιότηταδενέχ’ηανθρωπότηςτιμιοτέραν»!<br />

Εκείνο που προσπαθώ να προσφέρω με αυτές τις<br />

φωτογραφίες από το ταξίδι μου, είναι η συγκίνηση<br />

πουένιωσασεαυτάταμέρη.Είναιμέροςτηςμνήμης<br />

του τόπου και όσων με άγγιξαν εκεί. Επειδή<br />

διανύουμεμιααταξίδευτη,φοβισμένηεποχήεύχομαι<br />

να μην πάψουμε να ονειρευόμαστε ανοιχτούς<br />

ορίζοντες. Ελπίζω, πραγματικά, αυτές οι σελίδες να<br />

παρακινήσουν και κάποιον άλλον να κάνει το<br />

προσκύνημα στις μονόπετρες εκκλησιές και τα<br />

θαύματα της Ανατολής και επιστρέφοντας να το<br />

μοιραστείμαζίσας.<br />

Για μένα ήταν πάντα οι άνθρωποι που συναντούσα,<br />

αυτοί που μου άνοιγαν νέους ορίζοντες, ίσως για<br />

αυτότοταξίδιστηνΚαππαδοκίατηνΚιλικίακαιτην<br />

Κομμαγηνή είναι τόσο ξεχωριστό. Οι άνθρωποι που<br />

γνώρισασταταξίδιαμουόλααυτάταχρόνια,είναιο<br />

μεγαλύτεροςθησαυρόςτηςζωήςμου.Σεόλαταμέρη<br />

τουκόσμουπουγύρισα,επιδίωξαναγνωρίσωτόπους<br />

όπου λειτουργούν ακόμα οι παραδοσιακοί κώδικες,<br />

οι πατροπαράδοτες αξίες, τα έθιμα, οι τελετουργίες,<br />

όλα όσα συνδέουν τον άνθρωπο με το πολλές φορές<br />

δύσκολο φυσικό περιβάλλον και του επιτρέπουν να<br />

ζει. Οι άνθρωποι αυτοί μου έδειξαν τον τρόπο να<br />

είμαι ταπεινή και να λογαριάζω τη δύναμη της<br />

αγάπης,καιείναιπάνταμαζίμου.Γιατίπρώταπρέπει<br />

να νιώσεις και μετά να καταγράψεις την όποια<br />

εικόνα, προσπαθώντας αυτό που θα παραδώσεις να<br />

έχει«ποίηση»μέσατου.<br />

ΠΗΓΕΣ<br />

ΔήμητραΣτασινοπούλου<br />

1Ιουνίου2020<br />

©Τοφωτογραφικόυλικόπροσφέρεταιαποκλειστικά<br />

γιαιδιωτικήχρήση<br />

ΕγκυκλοπαίδειαΜείζονοςΕλληνισμού,Μ.Ασία<br />

https://www.kanon.gr<br />

https://www.stamoulis.gr/<br />

https://archive.patris.gr<br />

https://dimartblog.com/2018/02/25/kommagene<br />

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙΟΔΗΓΟΙ, WIKIPEDIA, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


<strong>ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ</strong><br />

Η προέλευση της ονομασίας «Καππαδοκία», που<br />

μαρτυρείται για πρώτη φορά από τον Ηρόδοτο,<br />

αποδίδεται από τους αρχαίους συγγραφείς είτε σε<br />

έναν ομώνυμο Πέρση, στον οποίο εκχωρήθηκε η<br />

περιοχήαυτήωςανταμοιβήεπειδήέσωσετονΠέρση<br />

βασιλιά από ένα λιοντάρι, είτε στον Ασσύριο ήρωα<br />

Καππάδοκο ή, τέλος, στον ποταμό Καππάδοκο.<br />

Σύμφωνα με τους νεότερους ερευνητές αποτελεί τη<br />

μεταφοράστηνελληνικήγλώσσατουπιθανόταταμη<br />

περσικού τοπωνυμίου “Katpatuka”, που σημαίνει<br />

«ηχώρατωνωραίωναλόγων».<br />

Σύμφωνα με την περιγραφή του Στράβωνα, οι<br />

Καππαδόκες κατοικούσαν στην περιοχή που<br />

συνόρευε στα δυτικά με την Παφλαγονία, τη<br />

Φρυγία,τηΓαλατίακαιτηΛυκαονία,σταανατολικά<br />

με την Κολχίδα, τη Μικρή και τη Μεγάλη Αρμενία,<br />

βόρεια με τον Εύξεινο Πόντο και νότια με την<br />

ΤραχείαΚιλικία.<br />

Όσον αφορά τα βορειοδυτικά όριά της γνωρίζουμε<br />

ότι σε χρόνους προγενέστερους του 5 ου αι. π.Χ. οι<br />

οικισμοί των Καππαδόκων Συρίων, όπως<br />

αποκαλούνταν οι κάτοικοί της, εκτείνονταν και<br />

δυτικά του Άλυος ποταμού, σε παράκτιες περιοχές.<br />

ΠροςδυσμάςηΚαππαδοκίαοριοθετούνταναπότον<br />

Άλυ, τη λίμνη Τάττα και τον Ταύρο. Τέλος, στα<br />

ανατολικά η περιοχή του Ευφράτη αποτελούσε το<br />

ανατολικόσύνορομετηνΑρμενία.<br />

ΤοτμήματηςΚαππαδοκίαςπουδιατήρησεαυτήτην<br />

ονομασία και μετά τον 1 Ο αι. π.Χ. καταλάμβανε το<br />

κεντρικό οροπέδιο της Μικράς Ασίας σε υψόμετρο<br />

περίπου περίπου 1.000 μ. Στην περιοχή αυτή<br />

δεσπόζουν ηφαιστειογενή βουνά, με υψηλότερο το<br />

όρος Αργαίος (3.916 μ.). Η ηφαιστειογενής δράση<br />

τουςσεσυνδυασμόμετηδιάβρωσηπουεπέφεραντα<br />

στοιχεία της φύσης δημιούργησε ιδιόμορφους<br />

κωνικούς ορεινούς όγκους. Οι μονολιθικοί αυτοί<br />

σχηματισμοί λάβας αποτελούν χαρακτηριστικό<br />

γνώρισμα του τοπίου, ιδιαίτερα δυτικά της<br />

Καισάρειας,γύρωαπόταΚόραμα.<br />

ΟιαπαρχέςτηςιστορίαςτηςΚαππαδοκίαςανάγονται<br />

χρονικά στην Αρχαία Ασσυριακή περίοδο (περίπου<br />

2000-1750 π.Χ.). Στο τελευταίο τέταρτο του 20 ου αι.<br />

π.Χ. Ασσύριοι έμποροι εγκαταστάθηκαν εδώ<br />

συγκροτώντας ένα δίκτυο εμπορικών αποικιών που<br />

διευκόλυναντιςσυναλλαγέςανάμεσαστηνΑνατολία<br />

και τις περιοχές της Μεσοποταμίας και της βόρειας<br />

Συρίας. Πριν από τη λήξη της Αρχαίας Ασσυριακής<br />

περιόδουηιστορίατηςΚαππαδοκίαςκαιτηςΜικράς<br />

Ασίας γενικότερα συνδέεται άρρηκτα με εκείνη ενός<br />

νέου φυλετικού στοιχείου, των Χετταίων.Επί πέντε<br />

αιώνες και μέχρι την κατάλυση της αυτοκρατορίας<br />

των Χετταίων, περίπου το 1200 π.Χ., η Καππαδοκία<br />

γνώρισε μεγάλη ακμή με πρωτεύουσα αρχικά το<br />

Kanesh και αργότερα τη Hattusha στο σημερινό<br />

Bogazkoi.Στιςαρχέςτου6 ου αι.π.Χ.κατακτήθηκεαπό<br />

τουςΜήδους.<br />

Το 546 π.Χ. η Katpatuka ενσωματώνεται στο<br />

βασίλειο των Αχαιμενιδών Περσών από το βασιλιά<br />

Κύρο Α΄. Η τύχη της Καππαδοκίας κατά την<br />

εκστρατεία του Μεγάλου Αλέξανδρου το 334 π.Χ.<br />

είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Ορισμένες πηγές<br />

αναφέρουνότιοΑλέξανδροςδιέσχισεένατμήματης<br />

και διόρισε σατράπη της το Σαβίκτα. Παραδίδεται<br />

επίσης ότι ο Πέρσης βασιλιάς Δαρείος πρόσφερε<br />

στονΑλέξανδροτηνΚαππαδοκίαμαζίμετοχέριτης<br />

κόρης του, ελπίζοντας να ανακόψει με αυτόν τον<br />

τρόπο την προέλαση του στρατηλάτη στο βασίλειό<br />

του.<br />

Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. και<br />

κατά το α΄ μισό του 3 ου αι. π.Χ. η Καππαδοκία<br />

περιήλθε διαδοχικά στην εξουσία όλων εκείνων των<br />

συμπολεμιστώνκαιδιαδόχωντου.Παράλληλαόμως,<br />

λόγω του περισπασμού της προσοχής των στους<br />

μεταξύ τους αγώνες για τη μακεδονική βασιλεία και<br />

την εδαφική επέκταση των κρατών τους,<br />

δημιουργήθηκε σε αυτήν τη μεθοριακή και<br />

δυσπρόσιτη χώρα ένα κενό εξουσίας, επιτρέποντας<br />

την ανάδειξη και εγκαθίδρυση δύο αυτόχθονων<br />

δυναστειών: των Μιθριδατιδών στη βόρεια<br />

Καππαδοκία και των Αριαραθιδών στη νότια. Το<br />

βασίλειο της Μεγάλης Καππαδοκίας ιδρύθηκε το<br />

255 π.Χ. περίπου, καταλύθηκε το 17 μ.Χ. και<br />

μετατράπηκεστηρωμαϊκήεπαρχίαΚαππαδοκία.<br />

Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως περίοδος που διένυσε<br />

αυτό το μέρος, ήταν η μεσαιωνική εποχή, όταν οι<br />

κοιλάδες του αποτέλεσαν καταφύγιο των<br />

χριστιανών του Βυζαντίου. Από τα πρώτα κιόλας<br />

χρόνια του Χριστιανισμού, δημιουργήθηκαν<br />

μοναστήρια που διακοσμήθηκαν με περίτεχνες<br />

τοιχογραφίες,μέσασταβράχια,απόχριστιανούςπου<br />

επέλεξαν αυτή τη δύσβατη περιοχή για να<br />

προστατευτούν από τους διώκτες τους. Οι<br />

Χριστιανοί της Καππαδοκίας εκδιώχτηκαν, πρώτα<br />

από τους Ρωμαίους και στη συνέχεια από<br />

μουσουλμανικέςεπιδρομές,γι’αυτόκαιαναζήτησαν<br />

κρυψώνεςπουθατουςπροστάτευαναπότιςεχθρικές<br />

δυνάμεις. Όταν άκουγαν λοιπόν τις οπλές των<br />

αλόγων, μεταφέρονταν, μέσω των υπόσκαφων<br />

εκκλησιών, σε ένα δίκτυο πάνω από 30 υπογείων<br />

πόλεωνοιοποίεςστέγαζανμέχρικαι10.000άτομαη<br />

καθεμιά. Η μεγαλύτερη είναι σχεδόν δέκα επίπεδα<br />

κάτω από το έδαφος, με στενά, λαβυρινθώδη<br />

περάσματαπουσυνδέουντουςορόφους.<br />

Τον 1ο μ.Χ. αιώνα, ο εξελληνισμός της περιοχής<br />

αυτής είναι πλήρης. Ακόμη και κάποιες εβραϊκές<br />

κοινότητες μιλούν και γράφουν ελληνικά. Αυτό<br />

βοήθησε τα μέγιστα στη εξάπλωση του<br />

Χριστιανισμού. Εδώ διακρίνονται οι μεγάλοι<br />

πατέρες της Εκκλησίας Φερμελιανός ο Καισαρείας,<br />

Γρηγόριος Νεοκαισαρείας, Λεόντιος Καισαρείας και<br />

Ευσέβιος οι Καισαρείας, Βασίλειος ο Μέγας,<br />

Γρηγόριος Ναζιανζηνός και Γρηγόριος Νύσσης<br />

(αδελφόςτουΜεγάλουΒασιλείου).<br />

ΟιαυτοκράτορεςτουΒυζαντίου,διαπιστώνονταςτη<br />

σπουδαιότητα της χώρας για την αντιμετώπιση των<br />

ΠερσώνκαιαργότερατωνΑράβωνκαιΤούρκων,την<br />

έκανανμεγάλοστρατιωτικόκέντρο.ΣτονΤαύροκαι<br />

Αντίταυρο κατασκεύασαν πολλά αμυντικά<br />

οχυρωματικάέργα,ταλεγόμεναΚλεισούρες.<br />

Στα τέλη του 11ου αι., την Καππαδοκία υπέταξαν οι<br />

Σελτζούκοι Τούρκοι και, μετά τη διαίρεση της<br />

μεγάλης Σελτζουκικής αυτοκρατορίας, απετέλεσε<br />

μέρος του κράτους του Ικονίου ή Σουλτανάτου του<br />

Ρουμ (Ρωμανία). Το 13ο αι., μετά τη διάλυση και<br />

αυτού του κράτους, έγινε αυτόνομη χώρα κάτω από<br />

τη Δυναστεία Καραμάν εξ ου και το όνομα<br />

Καραμανία. Λίγο μετά την κατάληψη της<br />

Κωνσταντινούπολης, το κράτος αυτό καταλύθηκε<br />

και η Καππαδοκία περιήλθε στους Οθωμανούς<br />

Τούρκους.<br />

Το 19 ο αιώνα άρχισε νέα ακμή του<br />

ελληνοχριστιανικού στοιχείου και των ελληνικών<br />

γραμμάτωνστηνΚαππαδοκία,ιδίωςαπότο1870που<br />

ανυψώθηκε στον μητροπολιτικό θρόνο της<br />

Καισαρείας ο πρώην Διευθυντής της Μεγάλης του<br />

Γένους Σχολής Ευστάθιος (Κλεόβουλος). Αυτός<br />

συνετέλεσε στην ίδρυση Καππαδοκικής<br />

Αδελφότητας στη Κωνσταντινούπολη, για συλλογή<br />

χρημάτωνκαιίδρυσησχολείων.<br />

Σήμερα, το όνομα Καππαδοκία αναφέρεται στην<br />

περιοχή γύρω από την κοιλάδα του μικρού χωριού<br />

Goreme (Γκόρεμε), με το σεληνιακό τοπίο των<br />

ηφαιστιογενών βράχων και αποτελεί ένα από τα<br />

σημαντικότερα αξιοθέατα της Τουρκίας. Βρίσκεται<br />

σεένασουρεαλιστικότοπίοπουδημιουργήθηκεαπό<br />

ηφαιστειακές εκρήξεις και τη λάβα του ηφαιστείου<br />

Χασάνταγι, αλλά και από το φυσικό σμίλευμα των<br />

ηφαιστειογενών πετρωμάτων επί εκατομμύρια<br />

χρόνια. Οι κάτοικοι της περιοχής, λάξευσαν με<br />

σεβασμότασπίτιακαιτιςεκκλησίεςτουςστομαλακό<br />

βράχο.<br />

ΕγκυκλοπαίδειαΜείζονοςΕλληνισμού,Μ.Ασία<br />

http://asiaminor.ehw.gr/forms/fLemma.aspx?lemmaId=4710<br />

Συγγραφή:ΣοφούΑθανασία


HΚοιλάδατωνΠεριστεριών(PigeonValley)


ΥπαίθριοΜουσείοGöreme


ΥπαίθριοΜουσείοGöreme


ΥπαίθριοΜουσείοGöreme<br />

EίσοδοςΣκοτεινήςΕκκλησίας


ΗεκκλησίατουΆγιουΟνούφριου(Ηεκκλησίατουφιδιού)


Είσοδοςμοναστηριούκοριτσιών


Υπόσκαφεςεκκλησίες


Hκοιλάδα τωνΜοναχών(PashabagiValley)


ΟιΜαγεμένεςΚαμινάδες(FairyChimneys)


Göreme


ΟιΜαγεμένεςΚαμινάδες(FairyChimneys)


Υπόσκαφεςκατοικίες


Πήλινοςφούρνοςταντούρι<br />

υπόσκαφηςκατοικίας


Aρχοντικότου19 ου αιώνα<br />

(σήμεραστεγάζειτοMuseumΗotel)


MuseumHotel


HKόκκινηΚοιλάδα(RedValley)


ΝυχτερινήάποψητουΚάστρουΟυτσχισάρ


ΣΙΝΑΣΟΣ<br />

Ο πληθυσμός της πριν από την Ανταλλαγή<br />

πληθυσμών Ελλάδας-Τουρκίας το 1924 ανερχόταν<br />

σε περίπου 3.000 Έλληνες και 500 Τούρκους.<br />

Ήταν ένα από τα 16-18 ελληνόφωνα χωριά της<br />

Καππαδοκίας και οι Σινασίτες ήταν Χριστιανοί<br />

Ορθόδοξοι με υψηλό θρησκευτικό συναίσθημα<br />

και εθνικό φρόνημα από την ελληνική καταγωγή<br />

τους.Τοόνομάτης,κατάτηνεπικρατέστερηάποψη,<br />

το πήρε από τις λέξεις ΣΙΝ που στα σημιτικά<br />

σημαίνει ήλιος και το τελικό ΑΣΣΟΣ, ενδεικτική<br />

κατάληξη τοπωνυμιών και κυρίως πόλεων<br />

όπως πχ. Αλικαρνασσός, Παρνασσός κλπ. Δηλαδή,<br />

Σινασός=Ηλιούπολη.<br />

Σχετικά με το ιστορικό παρελθόν της Σινασού<br />

υπάρχουν λιγοστά τεκμηριωμένα στοιχεία. Η<br />

παλαιότερηαναφοράγιατηΣινασόβρίσκεταισ’ένα<br />

οθωμανικό κατάστιχο του 1476. Από μεταγενέστερες<br />

πηγές γνωρίζουμε ότι από το 1769 την<br />

διοίκηση της κοινότητας ασκούσε η Δημογεροντία,<br />

της οποίας τα μέλη εκλέγονταν κάθε χρόνο με το<br />

πλειοψηφικόσύστημα,είχεδεπολλέςαρμοδιότητες,<br />

αφούέκανεμέχρικαιχρέηΕιρηνοδικείου.<br />

ΟΕλβετόςιστορικόςΑνρύΓκρεγκουάρχαρακτήρισε<br />

τη Σινασό "εστία ελληνικής αναγέννησης στην<br />

Καππαδοκία" και ο μακαριστός Μητροπολίτης<br />

Καισαρείας Κλεόβουλος είπε για τη Σινασό: "Όασις<br />

εν ερήμω, Αστήρ εν τω σκότει, Αθήναι εν Μικρά<br />

Ασία".<br />

Κατάτο19 ο αιώνα,ιδιαίτεραανεπτυγμένηήτανστη<br />

Σινασό η ελληνική παιδεία, καθώς λειτουργούσαν<br />

Νηπιαγωγείο,ΠαρθεναγωγείοκαιΑρρεναγωγείο,με<br />

δασκάλες και δασκάλους επί το πλείστον από την<br />

Αθήνα. Το Αρρεναγωγείο συστήθηκε το 1821 με<br />

σιγίλιοτουΠατριάρχηΓρηγορίουΕ΄,δύομήνεςπριν<br />

τον απαγχονισμό του. Ήταν οκτατάξιο, όπως και το<br />

Παρθεναγωγείο.ΣτηΣινασόμιλούσανάπταιστατην<br />

ελληνική γλώσσα όπως ακριβώς και στην Ελλάδα,<br />

μάθαιναν τη γαλλική και την τουρκική σαν ξένες<br />

γλώσσες, η δε Εκπαίδευση ήταν δωρεάν και<br />

υποχρεωτικήγιαόλους.<br />

Στην κωμόπολη υπήρχαν δύο ενοριακοί ναοί (Αγίου<br />

Κωνσταντίνου & Ελένης και των Αγίων Ταξιαρχών),<br />

το Μοναστήρι του Προστάτη της Σινασού Αγίου<br />

Νικολάου, που ήταν σε τριώροφο σκαλιστό<br />

μονόλιθο, και περίπου 40 παρεκκλήσια μέσα και<br />

γύρω απ’ αυτήν, τα περισσότερα ιδιωτικά. Στον<br />

κεντρικό ναό των Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης,<br />

που διατηρείται μέχρι σήμερα, ο Οικουμενικός<br />

Πατριάρχης Βαρθολομαίος τα τελευταία χρόνια<br />

τελείλειτουργίασχεδόνκάθεχρόνο.<br />

Πηγή ευημερίας για τη Σινασό ήταν το εμπόριο. Οι<br />

Σινασίτες διέπρεπαν στην Κωνσταντινούπολη ως<br />

έμποροι ναυτιλιακών ειδών, αλιπάστων και κυρίως<br />

μαύρουχαβιαριού,τουοποίουείχαναποκλειστικάτο<br />

διαμετακομιστικό εμπόριο από τη Ρωσία στην<br />

Ευρώπη και για το οποίο είχαν συστήσει ειδική<br />

Συντεχνία με δικό της Καταστατικό ήδη από το 18 ο<br />

αιώνα. Η ελληνική εκπαίδευση και οι επαφές με την<br />

κοσμοπολίτικη Πόλη είχαν ως αποτέλεσμα την<br />

αύξηση του βιοτικού επιπέδου των Σινασιτών και τη<br />

βελτίωσητωνδεσμώνμετηνιδιαίτερήτουςπατρίδα.<br />

Τα περίφημα αρχοντικά της Σινασού είχαν πλούσιο<br />

εσωτερικό και εξωτερικό διάκοσμο, με σκαλιστά<br />

φουρούσια, μαιάνδρους, τοιχογραφίες κλπ. Ένα<br />

τμήμα των σπιτιών ήταν σκαλισμένο στον μαλακό<br />

βράχο και το υπόλοιπο ήταν κτιστό. Από αυτά, 95<br />

περίπου έχουν κριθεί διατηρητέα από το τουρκικό<br />

κράτος,ενώολόκληροςοΟικισμόςχαρακτηρίσθηκε<br />

διατηρητέοςαπότηνUNESCΟπριναπόλίγαχρόνια.<br />

Οι Σινασίτες είχαν ελληνικά δημοτικά τραγούδια,<br />

μερικά από τα οποία ακριτικά, καθώς η Καππαδοκία<br />

θεωρείται η περιοχή του Διγενή Ακρίτα. Πολλά<br />

τραγούδια τα χόρευαν σε κλειστούς κυκλικούς<br />

χορούς, που πιθανόν να προέρχονταν από τους<br />

κύκλιουςχορούςτωναρχαίωνΕλλήνων.


ΙερόςNαόςΑγίωνΚωνσταντίνουκαιΕλένης,1729


Ελληνικόσπίτι,<br />

σήμεραμουσείο


Ελληνικάσπίτια


HΜαγεμένηΚοιλάδα(DevrentValley)


ΠΡΟΚΟΠΙ<br />

Το Προκόπι είναι οικισμός χτισμένος πάνω σε<br />

οροπέδιοκαισεύψος1.200μέτρααπότηνεπιφάνεια<br />

της θάλασσας, κοντά στον ποταμό Άλυ. Το<br />

μεγαλύτερο μέρος του οικισμού είναι χτισμένο<br />

αμφιθεατρικά πάνω σε δύο μεγάλους βράχους. Στην<br />

κορυφή του ενός βράχου βρισκόταν παλιό φρούριο,<br />

γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να καλείται το<br />

Προκόπιαπότουςκατοίκουςτηςγύρωπεριοχήςκαι<br />

κάστρο και οι κάτοικοί του καστρινοί. Τα<br />

παλαιότερα σπίτια ήταν υπόσκαφα, λαξευμένα στο<br />

μαλακό βράχο. Τα νεότερα ήταν συχνά υπέργεια,<br />

είχανόμωςχτιστείκαιαυτάπάνωστοβράχο.<br />

Στο Προκόπι κατοικούσαν μουσουλμάνοι,<br />

τουρκόφωνοι χριστιανοί ορθόδοξοι και λίγοι<br />

Αρμένιοι.Σύμφωναμεάρθροπουδημοσιεύτηκεστο<br />

περιοδικό Ξενοφάνης το 1905 οι μουσουλμάνοι<br />

έφταναν τους 10.000 και οι χριστιανοί τους 5.000<br />

κατοίκους. Πάντως, οι χριστιανοί που ήλθαν στην<br />

Ελλάδα ως πρόσφυγες αριθμούσαν 585 οικογένειες,<br />

οιοποίεςπεριελάμβαναν2321άτομα.<br />

Μετά την Ανταλλαγή το 1924 πρόσφυγες από το<br />

Προκόπι εγκαταστάθηκαν στο πολεοδομικό<br />

συγκρότημαΑθηνών–Πειραιώς,στηνΕύβοια(στην<br />

ειδικά απαλλοτριωμένη έκταση όπου ιδρύθηκε και<br />

το Νέο Προκόπι κοντά στο Μαντούδι, στη Χαλκίδα<br />

και στα Ψαχνά) και στη Θεσσαλονίκη. Αρκετοί<br />

Προκοπιείςασχολούντανμετοεμπόριοκαιάλλοιμε<br />

τη βιοτεχνία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο χωριό<br />

υπήρχαν πολλά καταστήματα, 211 με<br />

μουσουλμάνους και 230 περίπου με χριστιανούς<br />

ιδιοκτήτες.<br />

Αρκετά συχνό επάγγελμα ήταν αυτό του λιθοξόου,<br />

συνολική ονομασία που δηλώνει όσους<br />

ασχολούνταν με την εξόρυξη και το πελέκημα της<br />

πέτρας και του μαρμάρου, και το χτίσιμο κτιρίων.<br />

Αρκετοί ήταν και εκείνοι που ασχολούνταν με τη<br />

βυρσοδεψία,ενώσημαντικήανάπτυξηγνώρισεκατά<br />

τιςπρώτεςδεκαετίεςτου20ουαι.καιηυφαντουργία.<br />

Δεν ήταν επίσης λίγοι και εκείνοι που επέλεξαν να<br />

μεταναστεύσουν αρχικά στην Κωνσταντινούπολη<br />

και στη συνέχεια και σε άλλα ανερχόμενα αστικά<br />

κέντρα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, όπως η<br />

Σμύρνη, η Σαμψούντα, τα Άδανα και η Μερσίνα,<br />

όπουασχολήθηκανμετοεμπόριο.Στηνπρωτεύουσα<br />

τηςαυτοκρατορίαςτουςσυναντάμετουλάχιστοναπό<br />

το 18 ο αι. να δραστηριοποιούνται ως καϊκτσήδες και<br />

ωςπαντοπώλες.<br />

Το Προκόπι ήταν έδρα του ομώνυμου<br />

καϊμακαμλικίου, το οποίο ανήκε στο βιλαέτι του<br />

Ικονίου. Το καϊμακαμλίκι διοικούνταν από<br />

εννεαμελές συμβούλιο με επικεφαλής τον<br />

καϊμακάμη. Από τα υπόλοιπα μέλη του, τα τέσσερα<br />

ήταν μόνιμα και τα υπόλοιπα αιρετά, δύο<br />

μουσουλμάνοικαιδύοχριστιανοί.Παράλληλαμετο<br />

συμβούλιοτουκαϊμακμλικίουυπήρχανκαιτααμιγώς<br />

κοινοτικάόργανα,ταοποίαφρόντιζανγιαζητήματα<br />

της κοινότητας των χριστιανών του Προκοπίου.<br />

Η δημογεροντία, εννεαμελές αιρετό συμβούλιο με<br />

διετήθητεία,ήταντοανώτεροαπόαυτά.Ηεφορεία,<br />

η οποία ήταν εξαμελής και επίσης αιρετή με διετή<br />

θητεία, είχε αναλάβει τη διαχείριση της κοινοτικής<br />

περιουσίας, των δωρεών και των κληροδοτημάτων.<br />

Και οι δύο εκλέγονταν από κοινή συνέλευση όλων<br />

των μελών της κοινότητας, ηλικίας 20 ετών και άνω,<br />

τα οποία δεν είχαν διαπράξει κάποιο σοβαρό<br />

αδίκημα,ούτεείχαναφορισθείαπότηνεκκλησία.<br />

Εκκλησιαστικά το Προκόπι υπαγόταν στη<br />

μητρόπολη Καισαρείας. Υπήρχαν 3 ναοί, οι οποίοι<br />

λειτουργούσαν τακτικά: Του Αγ. Γεωργίου, του Αγ.<br />

Βασιλείου και του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Στον<br />

τελευταίο φυλασσόταν και το σώμα του οσίου, η<br />

λατρεία του οποίου είχε εξαπλωθεί στη γύρω<br />

περιοχή, τόσο μεταξύ των χριστιανών, όσο και<br />

μεταξύτωνμουσουλμάνων.<br />

https://www.stamoulis.gr/<br />

%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9-<br />

%CE%9A%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%<br />

CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82_a-8167.aspx


Ελληνικάσπίτια


HΚοιλάδατηςΑγάπης(LoveValley)


ΗΚοιλάδατηςΦαντασίας(DevrentValley)


ΑΒΑΝΟΣ<br />

Στην μικρή κωμόπολη Άβανος της Καππαδοκίας η<br />

κεραμική τέχνη έχει μια παράδοση αιώνων. Τέτοια<br />

είναι η εμπειρία τους που έχουν δημιουργήσει το<br />

δικό τους εκπαιδευτικό σύστημα. Τα κεραμικά της<br />

Άβανος διακρίνονται, όχι μόνο για την υψηλή<br />

ποιότητα της κατασκευής τους αλλά και για την<br />

ξεχωριστή καλλιτεχνική τους αισθητική. Η Άβανος<br />

έχειμιαμεγάληπαράδοσηστηναγγειοπλαστικήπου<br />

χρονολογείται από την εποχή των Χετταίων<br />

(2000π.Χ.).<br />

Η πόλη, λαξευμένη στα βράχια όπως τόσες άλλες<br />

αρχαίες πόλεις της Καππαδοκίας, βρίσκεται στις<br />

όχθες του ποταμού Kizilirmak, που θεωρείται ο<br />

μεγαλύτερος της Τουρκίας. Αυτό το ποτάμι έπαιζε<br />

και συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στην<br />

καθημερινή ζωή των κατοίκων. Ο βαθυκόκκινος<br />

πηλός που κατακάθεται στην κοίτη του είναι ένα<br />

θείο δώρο για τους κατοίκους. Το χρώμα του<br />

οφείλεται στην υψηλή συγκέντρωση<br />

μεταλλευμάτων. Το γεγονός αυτό τον καθιστά το<br />

καταλληλότερο υλικό για την κατασκευή υψηλής<br />

ποιότηταςκεραμικώνκαιπήλινωναγγείων.<br />

Άφθονος στην περιοχή είναι και ο πυριτόλιθος,<br />

πέτρωμα απαραίτητο για την κατασκευή της<br />

ιδιαίτερης υαλώδους κάλυψης. Η ίδια δηλαδή η<br />

φύση έχει μεριμνήσει για την τύχη των κατοίκων<br />

παρέχοντάςτουςτουλικόγιατηνδημιουργικότητα.<br />

Οι Αβανισιώτες κανατάδες ήταν ειδικευμένοι<br />

μαστόροιμεπαράδοσηστηναγγειοπλαστική.Όμως<br />

η κεραμική, που χρησιμοποιείτο κατά το παρελθόν<br />

μόνο για οικιακά σκεύη, περιλαμβάνει τώρα μια<br />

μεγάλη γκάμα διακοσμητικών στοιχείων από<br />

διάφορες περιοχές. Οι τεχνίτες της Άβανος<br />

αφομοίωσαν τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του<br />

Ιζνίκ(μιαπαραγωγήπουθυμίζειτιςκινέζικεςπορσελάνες)<br />

και της Κιουτάχεια (μοτίβα μπολιασμένα με<br />

κινέζικα και περσικά στοιχεία) στην δική τους<br />

κεραμική καθιστώντας την έτσι ανταγωνιστική στο<br />

εμπορικόπεριβάλλοντηςεποχής.<br />

Τον Ιούνιο του 2019, μια υπόγεια πολιτεία,<br />

πλημμυρισμένη σε μεγάλο τμήμα της από καθαρό<br />

νερό, και ηλικίας 5.000 ετών, ανακαλύφθηκε στο<br />

χωριό. Τα μέρη της υπόγειας πόλης, που βρίσκονταν<br />

πιο κοντά στην επιφάνεια, χρησιμοποιούνταν από<br />

τους ντόπιους ως καταφύγιο ζώων μέχρι τις αρχές<br />

του 20 ου αιώνα, αλλά αργότερα εγκαταλείφθηκαν<br />

απόαυτούς.<br />

Ηυπόγειαπολιτείαβρίσκεταιπερίπου80χιλιόμετρα<br />

μακριά από τις φημισμένες υπόσκαφες πόλεις της<br />

Καππαδοκίας Μαλακοπή (Derinkuyu) και Καϊμακλί<br />

(Kaymaklı). Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες,<br />

αποκαλύφθηκε ότι η υπόγεια πόλη είχε τρεις<br />

ορόφουςκαιαποτελούνταναπόσπίτια,σήραγγεςκαι<br />

τόπους λατρείας που εκτείνονταν σε μήκος πέντε<br />

χιλιομέτρων καλύπτει περίπου 1.200.000<br />

τετραγωνικάμέτρα.<br />

Σύμφωνα με τους ειδικούς, διάφορες υπόσκαφες<br />

πολιτείεςτηςΚαππαδοκίαςσυνδέοντανμεταξύτους.<br />

Κι εκεί όπου δεν υπήρχαν συστηματικά δομημένες<br />

υπόγειεςπολιτείες(πουηκάθεμιατουςμπορούσενα<br />

χρησιμοποιηθεί ως καταφύγιο και να προστατέψει,<br />

για πολλούς μήνες, μέχρι και 20.000 ανθρώπους με<br />

τα ζώα τους, τα εργαλεία τους, την οικοσκευή τους,<br />

τηδιατροφήτους,ταπροϊόντατους,κ.λπ.),υπήρχαν<br />

υπόγεια καταφύγια (κελέρια) σε κάθε κατοικία που<br />

προστάτευαν τους κατοίκους της από εχθρικές<br />

επιβουλέςκαιεπιδρομές.<br />

https://hgrigoriadou.blogspot.com/2014/08/blog-post.html<br />

http://www.pontos-news.gr/article/195495/anakalyfthikeplimmyrismeni-ypogeia-politeia-5000-eton-stin-avano-tiskappadokias


ΠαλιάΕλληνικάσπίτια και εκκλησία


ΤΑΚΑΡΑΒΑΝΣΕΡΑΙ<br />

Το καραβανσεράι ήταν πανδοχείο, όπου οι<br />

ταξιδιώτες(καραβάνι)μπορούσανναξεκουραστούν<br />

και να ανακάμψουν από το ταξίδι της ημέρας. Τα<br />

καραβανσεράι υποστήριξαν τη ροή του εμπορίου,<br />

των πληροφοριών και των ανθρώπων σε ολόκληρο<br />

τοδίκτυοεμπορικώνοδώνπουκάλυπτετηνΑσία,τη<br />

Βόρεια Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη,<br />

ειδικάκατάμήκοςτουδρόμουτουμεταξιού.<br />

ΑνάμεσασταδημόσιακτίριαπουοιΤούρκοιέκτισαν<br />

στις κατακτημένες πόλεις συγκαταλεγόταν και<br />

αυτόςο ιδιαίτεροςτύποςκτιρίου,τοκαραβάν-σεράι<br />

(kervansaray), κατά λέξη η αυλή ή το σπίτι των<br />

καραβανιών, το ενίοτε αποκαλούμενο και χάνι. Τα<br />

κτίρια αυτού του τύπου λειτουργούσαν ως χώροι<br />

προσωρινής διαμονής και ανεφοδιασμού των<br />

ταξιδιωτών. Εκεί ξαπόσταιναν και οι περιοδεύοντες<br />

έμποροι, στις δραστηριότητες των οποίων<br />

βασιζόταν μεγάλο μέρος της οικονομίας, τόσο σε<br />

κρατικό,όσοκαισετοπικόεπίπεδο.<br />

Τα εν λόγω ογκώδη διώροφα θολοσκεπή κτίρια<br />

είχαν σειρές δωματίων τακτικά οργανωμένων γύρω<br />

από ανοικτές κεντρικές αυλές, που τις περιέβαλλαν<br />

αψιδωτές στοές. Οι στοές λειτουργούσαν ως<br />

διάδρομοικαιοδηγούσανσταεπιμέρουςδωμάτια.<br />

ΑπόταπρώταχρόνιατηςΤουρκοκρατίαςκτίστηκαν<br />

καραβάν-σεράγια(καρβασαράδες)καιχάνιασεόλες<br />

τις σημαντικές βαλκανικές πόλεις της<br />

αυτοκρατορίας. Οι βαριές θύρες τους έκλειναν το<br />

βράδυ, παρέχοντας προστασία στους ταξιδευτές<br />

εμπόρους,ταεμπορεύματακαιταυποζύγιατους.Τα<br />

αστικά καραβάν-σεράγια ήταν πάντοτε κτισμένα<br />

στην καρδιά των ακμαζόντων εμπορικών κέντρων,<br />

τα οποία βρίσκονταν στην αρχή ή το πέρας σημαντικώνεμπορικώνοδικών.<br />

Ο καθιερωμένος χαρακτήρας της αρχιτεκτονικής<br />

αυτήςοδήγησεσεμιατυποποίησητουσχεδιασμού,ο<br />

οποίος διατηρήθηκε στις βασικές του αρχές<br />

αναλλοίωτος για πολλούς αιώνες. Τα καραβάνσεράγια<br />

και τα χάνια ήταν συνήθως τετράγωνα ή<br />

ορθογώνια διώροφα κτίρια με μια μεγάλη κεντρική<br />

αυλή. Στο ισόγειο υπήρχαν οι στάβλοι και οι<br />

αποθήκες για τα εμπορεύματα. Η αυλή,<br />

πλακοστρωμένηγιαναμηλασπώνει,είχεστοκέντρο<br />

τηςμιαστέρναγιατοπότισματωνυποζυγίων.Μονές<br />

ή διπλές ξύλινες ή λιθόκτιστες σκάλες οδηγούσαν<br />

στις στοές του ορόφου, όπου βρίσκονταν εν σειρά,<br />

χωρισμέναμεμεσοτοιχίες,ταδωμάτια.Σεέναμικρό<br />

δωμάτιο, δίπλα στη μεγάλη αυλόθυρα, έμενε ο<br />

χαντζής ή χανιτζής (ιδιοκτήτης του χανιού), ή ένας<br />

έμπιστος υπάλληλος του, που είχε τον ρόλο του<br />

θυρωρού. Στο κάθε καραβάν-σεράι και χάνι<br />

παρέχονταν, έναντι αντιτίμου, φωτισμός και<br />

θέρμανση. Στρώματα, σκεπάσματα και ό,τι άλλο<br />

χρειάζονταν οι ταξιδιώτες, θα έπρεπε να τα<br />

προμηθευτούν από μόνοι τους. Σε πολλά καραβάνσεράγιακαιχάνιαυπήρχεκαιπεταλωτήριο.<br />

Στα κτίρια αυτά οι ταξιδιώτες επιδιόρθωναν τα<br />

ταλαιπωρημένα κάρα τους, ξεκούραζαν τις καμήλες<br />

και τα άλογα τους, εκεί πραγματοποιούσαν τις αγοραπωλησίες<br />

τους. Μετά από ολιγοήμερη ξεκούραση<br />

αναχωρούσαν για το επόμενο ταξίδι τους. Η κύρια<br />

διαφοράτωνκαραβάν-σεραγιώναπόταχάνια,μετα<br />

οποία έμοιαζαν σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να<br />

εντοπιστεί στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών<br />

(διαμονή, διατροφή, κ.α.) και στο γεγονός ότι στον<br />

χώροτουςδιεξάγοντανεμπορικέςδραστηριότητες.<br />

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/<br />

makedonika/article/viewFile/5567/5311.pdf<br />

ΠασχάληςΑνδρούδης


Ηεσωτερικήαυλή


ΠεριστρεφόμενοιΔερβίσηδες


ΠεριστρεφόμενοιΔερβίσηδες<br />

ΤελετήΣάμα


ΕκκλησίατωνΑγίωνΘεοδώρου&Γεωργίου<br />

ΗΥΠΟΓΕΙΑΠΟΛΗΤΗΣ<br />

ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ(DERINKUYU)<br />

Το 1963 ένας κάτοικος του χωριού Μαλακοπή<br />

γκρεμίζοντας ένα τοίχο στο σπίτι του ανακάλυψε<br />

έκπληκτος, ότι πίσω από τον βράχο υπήρχε ένα<br />

δωμάτιο το οποίο δεν είχε ξαναδεί. Οι αρχαιολόγοι<br />

άρχισανναμελετούντηνυπόγειαπόληκαιέφτασαν<br />

στα40μ.βάθος.Τελικάανακαλύφθηκαν11επίπεδα<br />

εκτωνοποίωνμόνοσταοκτώπρώταείναιδυνατήη<br />

επίσκεψη.<br />

ΑρχικάκτίστηκεαπότουςΦρύγες,μεταξύ8 ου και7 ου<br />

αιώνα π.Χ. και μετά διευρύνθηκε κατά τη βυζαντινή<br />

εποχή. Πιθανόν όμως αυτό να έγινε και από τους<br />

Χιττίτες ακόμα παλαιότερα όπως το 1.400 π.Χ. Η<br />

αρχαιότερη γνωστή πηγή είναι ο Ξενοφών ο οποίος<br />

αναφέρει στο έργο του «Ανάβασις» ότι οι<br />

τρωγλοδύτες κάτοικοι της Ανατολίας έσκαβαν<br />

υπόγεια τα σπίτια τους με την άνεση να χωρούν<br />

ολόκληρηοικογένεια,μεοικόσιταζώακαιαποθήκες<br />

τροφίμων.<br />

ΗυπόγειαπόληστοσημερινόDerinkuyuέχειόλατα<br />

χαρακτηριστικά στοιχεία που υπάρχουν και στις<br />

άλλες υπόγειες πόλεις- συγκροτήματα της<br />

ευρύτερης περιοχής της Καππαδοκίας όπως:<br />

εργαστήρια κρασιού και ελαίου, στάβλους, κελάρια,<br />

δωμάτια αποθήκευσης, τραπεζαρίες και<br />

παρεκκλήσια. Μοναδικό στοιχείο στο συγκρότημα<br />

του Derinkuyu, το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο<br />

επίπεδο,είναιέναευρύχωροδωμάτιομεμιαθολωτή<br />

οροφή. Έχει αναφερθεί ότι αυτό το δωμάτιο<br />

χρησιμοποιήθηκε ως Θρησκευτική Σχολή, ενώ τα<br />

δωμάτια στο αριστερό του μέρος προοριζόταν για<br />

μελέτη. Μεταξύ των τρίτου και τέταρτου επιπέδου<br />

υπάρχειμιακάθετησκάλα.Αυτότοπέρασμαοδηγεί<br />

σε μια σταυροειδή εκκλησία στο χαμηλότερο<br />

επίπεδο.<br />

Την πόλη μπορούσαν να την σφραγίσουν από μέσα<br />

με μεγάλες πέτρινες πόρτες. Διέθετε επίσης<br />

αποθήκες, πηγές και φρεάτια εξαερισμού που<br />

έφτανανμέχρι30μ.βάθος,έτσικαθιστούσανδυνατή<br />

τη μακροχρόνια παραμονή σ’ αυτές. Κάθε επίπεδο<br />

θα μπορούσε να κλείσει ανεξάρτητα από τα άλλα. Η<br />

πόληείναισυνδεδεμένημεάλλεςυπόγειεςπόλειςμε<br />

σήραγγεςπολλώνχιλιομέτρων.<br />

Οιβαριέςπέτρινεςπόρτες,οιοποίεςαπομόνωναντο<br />

υπόγειο συγκρότημα από τον έξω κόσμο. Αυτές<br />

έχουν ένα ύψος 1-1,5 μ, 30-50 εκατ. στο πλάτος και<br />

ζυγίζουν 200-500 κιλά. Η τρύπα στο κέντρο μπορεί<br />

να χρησιμοποιηθεί για να ανοιγοκλείνει η πόρταμυλόπετρα,<br />

ή για να βλέπουν ποιος είναι στην άλλη<br />

πλευρά. Πολλές παγίδες είχαν σχεδιαστεί για να<br />

παραπλανήσουν, να απομονώσουν και να<br />

φυλακίσουν τους εισβολείς οι οποίοι εάν έπεφταν<br />

μέσα ήταν καταδικασμένοι σε αργό και μαρτυρικό<br />

θάνατο.<br />

Η υπόγεια πόλη στη Μαλακοπή χρησιμοποιείτο για<br />

να κρύβονται και οι πρώτοι Χριστιανοί, που<br />

κατόρθωνανναξεφύγουναπότηδίωξητηςρωμαϊκής<br />

αυτοκρατορίας. Όλα τα ευρήματα των ανασκαφών,<br />

σε αυτές τις υπόγειες κατασκευές ανήκουν στη μέσο<br />

βυζαντινή περίοδο, δηλαδή μεταξύ του 5 ου και του<br />

10 ου αιώνα μ.Χ. Οι Ελληνόφωνες χριστιανικές<br />

κοινότητες της περιοχής προστατεύονταν για να<br />

αποφύγουντιςαραβικέςεπιδρομές πουάρχισαντον<br />

7 ο αιώνα.<br />

Οι υπόγειες πόλεις στη Καππαδοκία είναι πάρα<br />

πολλές (τουλάχιστον 200 με δύο επίπεδα και 40 με<br />

τρία και πάνω) και έχουν κοινά χαρακτηριστικά<br />

γνωρίσματα όπως δωμάτια για την αποθήκευση<br />

τροφίμων, κουζίνες, στάβλους, εργαστήρια κρασιού<br />

ή ελαίου και αγωγούς για τον εξαερισμό. Η υπόγεια<br />

πόλη της Μαλακοπής, με τα ένδεκα επίπεδα και το<br />

μεγάλο βάθος της των 85 μέτρων, ήταν αρκετά<br />

μεγάλη για να προστατεύσει από 3 έως και 50<br />

χιλιάδεςανθρώπων,μαζίμετοζωικότουςκεφάλαιο.<br />

https://www.pemptousia.gr/2017/08/i-istoria-tis-ipogias-polistis-malak/


ΥπόγειαπολιτείαΜαλακοπή


Στοέςτηςυπόγειαςπολιτείας


ObrukCaravanserai(1848)


Ενσωματωμένααρχιτεκτονικάμέληπαλαιοτέρωνχριστιανικώνκτισμάτων


ΛίμνηObruk


XωριόSelime<br />

Κοιλάδα Περιστρέμματος<br />

Κ


Υπόσκαφεςεκκλησίες


ΕκκλησίατωνΑγίωνΚων/νουκαιΕλένηςκατασκευής950-1050μ.Χ(AlaChurch)-ΧωριόBelisirma


Πιεστήριο/μύλοςπαραγωγήςλαδιού


ΧωριόΒelisirma


ΥπόσκαφεςΕκκλησίες


ΠεριστρεφόμενοιΔερβίσηδες


ΤελετήΣάμα


Ηεσωτερικήαυλή


ΣΥΛΛΗ<br />

ΗΣύλληήτανμίακωμόπολημειστορίααιώνων,που<br />

απείχεοκτώχιλιόμετρααπότοΙκόνιο.Πρόκειταιγια<br />

μία ελληνικότατη πολίχνη, της οποίας ο πληθυσμός<br />

έφτασετο19 ο αιώνατους7.000κατοίκους.ΗΣύλλη,<br />

παρά τις αντιξοότητες που της επιφύλαξε η ιστορία,<br />

κατάφερε να διασώσει το μοναδικό και σπουδαίο<br />

ελληνικό γλωσσικό της ιδίωμα, που δεν απαντάται<br />

σεκαμίαάλληπεριοχήτουελληνόφωνουκόσμου.Η<br />

κωμόπολη ήταν ονομαστή για την ευφυΐα των<br />

φιλόξενωνκαιανοιχτόκαρδωνκατοίκωντης,πολλοί<br />

από τους οποίους διέπρεψαν στο εμπόριο, για τα<br />

εντυπωσιακά ήθη και έθιμά της, για τις<br />

ενδιαφέρουσες λαογραφικές εκδηλώσεις της και για<br />

τονέντοναβυζαντινόχαρακτήρατης.<br />

Από τον 11 Ο έως τον 15 Ο αιώνα η μικρασιατική<br />

ενδοχώρα συνταράσσεται από τα αλλεπάλληλα<br />

κύματα επιδρομών και αιματοχυσίας που προξενούν<br />

τα τουρκομογγολικά φύλα. Οι Σελτζούκοι με<br />

διαρκείς επιθέσεις κυριεύουν το 1077 το Ικόνιο,<br />

όπου εγκαθιδρύουν το Σουλτανάτο του Ρουμ<br />

(δηλαδή το Βασίλειο των Ελλήνων). Οι Μογγόλοι<br />

κυριεύουν την περιοχή το 1243 και οι Οσμανλήδες<br />

Τούρκοι το 1397. Ειδικά τα δύο τελευταία φύλα του<br />

Τζένγκινς Χαν και των τουρκομάνων στάθηκαν τα<br />

πλέον αιμοβόρα, σε σημείο που έμειναν στην<br />

προφορική παράδοση του ντόπιου ρωμαίικου<br />

πληθυσμούως«κυνοκέφαλοι»και«ανθρωποφάγοι<br />

Όταν ο Σελτζούκος σουλτάνος Αλαεδίν Α εγκατέστησε<br />

την έδρα του στο Ικόνιο (11 Ος αι.) και<br />

δημιούργησετοΣουλτανάτοτουΡουμ,προσήλκυσε,<br />

μέσωμιαςσχετικήςευημερίαςπουχάρισεστηνπόλη,<br />

διαφόρους θρησκευτικούς ηγέτες μετανάστες,<br />

διωκομένους από τα ανατολικά μογγολικά φύλα.<br />

Ένας τέτοιος θρησκευτικός ηγέτης ήταν και ο<br />

πατέρας του Τζελαλεντίν Ρουμί. Μετά τον θάνατό<br />

του ο γιος του στάθηκε ο θεμελιωτής του τάγματος<br />

των Μεβλεβήδων. Βοηθούμενος από τη σουλτανική<br />

εξουσία, με την ήπια προσηλυτιστική του πολιτική,<br />

στάθηκε κύρια αιτία προσηλυτισμού χιλιάδων<br />

Ρωμιών ορθοδόξων χριστιανών στη θρησκεία των<br />

δερβίσιδων.ΟιΡωμιοίαυτοί,εύποροιαστοίαλλάκαι<br />

μεροκαματιάρηδες τεχνίτες και αγρότες,<br />

εγκαταλειμμένοι από την βασιλική αλλά και την<br />

πατριαρχική προστασία της Κωνσταντινουπόλεως,<br />

ηττημένοι στρατιωτικώς, οικονομικώς και ηθικώς,<br />

έγιναν βορά στα χέρια κυρίως των δερβίσιδων αλλά<br />

καιτωνάλλωνμουσουλμανικώναιρέσεων.<br />

Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της πρωτοφανούς για<br />

τα μέχρι τότε ιστορικά δεδομένα καταστροφής,<br />

πλήθος πόλεων, κωμοπόλεων, χωριών και οικισμών<br />

αφανίσθηκαν, ερημώθηκαν και οι περισσότεροι<br />

κάτοικοί τους αν δεν θανατώθηκαν, σύρθηκαν στα<br />

σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Εν μέσω τέτοιας<br />

καταστροφής, παραδόξως, σε κάποιες γωνιές της<br />

μικρασιατικής γης επιτελούντο σημεία καινά και<br />

παράδοξα.ΟΑλαεδίνΑ’αποφάσισεναδιορθώσεικαι<br />

να ανακαινίσει το μισοκατεστραμμένο τζαμί που<br />

προϋπήρχε ήδη στο Ικόνιο. Έδωσε εντολή οι πέτρες<br />

προςανέγερσιναμετακομισθούναφούκατεδαφισθεί<br />

πρώτα η ερημωμένη χριστιανική εκκλησία που<br />

βρισκότανέξωαπότηνπόληπροςδυσμάς.<br />

Πράγματι, οι εργάτες, οι οποίοι προφανώς θα ήταν<br />

Ρωμιοί υποταγμένοι στη σουλτανική πλέον εξουσία,<br />

ονομαστοί χτίστες της περιοχής, πήγαν να<br />

κατεδαφίσουντηνερημωμένηεκκλησία.Μόλιςόμως<br />

άγγιξαν τις εκκλησόπετρες, «φλόγες πυρός εξήλθαν<br />

εξ αυτού και κατέκαυσαν τους παρεστώτας»<br />

(ΚύριλλοςΣτΟικουμ.Πατρ.Κων/λεως)<br />

Το παράδοξο αυτό γεγονός εφόβησε τους παρόντες,<br />

καθώς και τον ίδιο τον σουλτάνο, ο οποίος αφ ενός<br />

παραιτήθηκε του σκοπού του, αφ ετέρου δε έδωσε<br />

εντολήσεεπτάοικογένειεςαιχμαλώτων,άραΡωμιών<br />

ορθοδόξων, να εγκατασταθούν γύρω από τον<br />

ερημωμένο ναό «προς περιποίησιν και λυχναψίαν<br />

του» (Κύριλλος Στ΄). Ενώ λοιπόν οι γύρω περιοχές<br />

ερημώνοντο,ηέκτασηπουπεριέβαλλετηνρωμαίικη<br />

εκκλησία άρχισε να ζωογονείται. Αυτός ο πρώτος<br />

συνοικισμόςεπτάρωμαίικωνοικογενειών,μεεντολή<br />

του σουλτάνου του Ικονίου και με σκοπό τον<br />

ευτρεπισμό του ανωτέρω ναού, αποτέλεσε τον<br />

αρχικόπυρήνατηςμετέπειτακωμοπόλεωςΣύλληςή<br />

Σίλλης Ικονίου. Η εκκλησία αυτή ήταν ο περίφημος<br />

κατά τους προηγούμενους αιώνες ναός του<br />

Αρχαγγέλου Μιχαήλ, κτισμένος από την Αγία<br />

Ελένη (327μ.Χ.) καθ οδόν της προς τα Ιεροσόλυμα<br />

γιατηνανεύρεσητουΤιμίουΣταυρού.Σώζεταιδεσε<br />

αρίστη κατάσταση έως σήμερα μετά από πολλές<br />

βέβαια ανακαινίσεις. Οι ντόπιοι τον ονόμαζαν<br />

«μεγάλη γκλησιά», λειτουργούσε ανελλειπώς μέχρι<br />

την Ανταλλαγή και πανηγύριζε κάθε χρόνο στις 8<br />

Νοεμβρίου.<br />

Ο ναός του Αρχαγγέλου πλαισιώνεται από<br />

βραχώδεις,πορώδειςηφαιστειογενείςλόφουςστους<br />

οποίους είναι λαξευμένα πλήθος κελλιά, ασκητήρια<br />

και παρεκκλήσια. Παρόμοια λαξεύματα υπάρχουν<br />

και κάτω από το έδαφος που απλώνεται εμπρός από<br />

τον ναό και τους γύρω λόφους. Οι λόφοι φέρουν<br />

όλοι ονόματα αγίων, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος,<br />

Άγιος Φίλιππος, Αγία Θέκλα, Προφήτης Ηλίας και<br />

άλλα.<br />

Ο σουλτάνος Αλαεδίν Α’ πέραν της εντολής πρός<br />

«λυχναψίαν» του ναού έδωσε στις πρώτες αυτές<br />

οικογένειες φοροαπαλλαγές. Επανειλημμένως δε<br />

και μετά την κατάλυση του Σουλτανάτου του Ρουμ,<br />

με την εγκαθίδρυση των Οθωμανών, ο σουλτάνος<br />

αποστέλλειαπότηνΚωνσταντινούποληφιρμάνιαμε<br />

τα οποία υπενθυμίζει στους ντόπιους άρχοντες την<br />

υποχρέωσή τους να σέβονται τα αρχικά προνόμια<br />

των«Σίλλεληδων».<br />

Η Σύλλη δεν είναι κτισμένη πάνω σε κάποιον<br />

ιδιαίτερο γεωστρατηγικό κόμβο, ούτε σε κάποιο<br />

ορεινό πέρασμα, ούτε παράγει κάποιο ιδιαίτερο<br />

τοπικόπροϊόντοοποίονατηςπροσδίδειξεχωριστή<br />

φήμη, ακτινοβολία και έσοδα όπως άλλες περιοχές<br />

του Ελληνισμού. Σε παρόμοιες περιοχές οι<br />

σουλτανικές αρχές χορηγούσαν ως γνωστόν<br />

ιδιαίτερα προνόμια, όπως φοροαπαλλαγές,<br />

φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλα. Η Σύλλη<br />

ολόκληρη με την γύρω περιοχή της οφείλει τα<br />

προνόμιά της και την ιδιαίτερη μεταχείριση που της<br />

επεφύλαξε ο σουλτάνος του Ικονίου Αλαεδίν Α΄ στο<br />

γεγονός ότι κατέστη μοναστηριακή έκταση,<br />

βακούφι, αρχικά του Ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ<br />

καιέπειτακαιτηςΜονήςτουΑγίουΧαρίτωνος.<br />

Απόγλωσσικήςαπόψεως,είχεαπαγορευθήτο1277η<br />

χρήσις άλλης γλώσσης πλην της τουρκικής. Οι<br />

Ρωμιοίδετωνπεριοχώναυτώνμπορούσανναμιλούν<br />

ελληνικά μόνον στα σπίτια τους, ενώ οι έμποροι και<br />

οι βιοτέχνες έπρεπε οπωσδήποτε να μιλούν την<br />

τουρκική. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν όμως τα<br />

προαναφερθέντα προνόμια που απολάμβαναν οι<br />

Συλλαίοι, θεωρούμε ότι και η συνεχιζόμενη ως την<br />

Ανταλλαγή του 1924 ελληνοφωνία τους ήταν ένα<br />

απόαυτά.<br />

ΗκαταγωγήτωνΣυλλαίωναπασχόλησεαρκετάτους<br />

ερευνητές δεδομένου ότι ούτε γηγενείς Λυκάονες<br />

ήταν ούτε φαίνεται να είχαν στενές σχέσεις και<br />

δεσμούς με τους κατοίκους των άλλων γειτονικών<br />

Καππαδοκικών χωριών. Κατά μία εκδοχή (Κύριλλος<br />

Στ΄)προέρχονταιαπόγενιέςακριτώνπολεμιστώνεκ<br />

Πελοποννήσου «Τσακώνων» ή «Τζακώνων»<br />

λεγομένων. Οι πολεμικές αυτές οικογένειες ήταν επί<br />

εποχής Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους<br />

εγκατεστημένες σε όλα τα νότια σύνορα της<br />

αυτοκρατορίας(ακρίτες),απότοθέμαΚυβυραιωτών<br />

μέχριτηνΣυρο-Παλαιστίνη,μεσκοπότηφύλαξητων<br />

συνόρων αλλά και τη διεξαγωγή ναυτικών<br />

επιχειρήσεωνκατάτωνΣαρακηνώνπειρατών.<br />

https://www.pemptousia.gr/2017/02/istoria-keellinofonia-tis-sillis-ik/


ΝαόςΑρχαγγέλουΜιχαήλ,κτισμένοςαρχικάαποτηνΑγίαΕλένητο327μ.Χ.(Πρόσφαταανακαινισμένος,σήμεραμουσείο)


ΙΚΟΝΙΟ–ΜΟΥΣΕΙΟ<br />

ΜΕΒΛΕΒΗΔΩΝΔΕΡΒΙΣΙΔΩΝ<br />

Το Ικόνιο ετυμολογείται από την αρχαία ελληνική<br />

λέξη Εικόνιο, καθώς σύμφωνα με τον μύθο εδώ<br />

αφιέρωσεοΠερσέαςέναομοίωματουκεφαλιούτης<br />

Μέδουσας. Στα ρωμαϊκά χρόνια έγινε Iconium, απ’<br />

όπου το πήραν οι Βυζαντινοί και το εξελλήνισαν σε<br />

Ικόνιο,μέχριτηνάφιξητωνΣελτζούκωνλίγομετάτη<br />

μάχη του Μάτζικερτ. Οι τελευταίοι έδωσαν στην<br />

πόλη το σημερινό της όνομα, Konya. Υπήρξε<br />

σημαντικό κέντρο του Μικρασιατικού Ελληνισμού<br />

και αποτελούσε πόλη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Από<br />

το μεσαίωνα ακόμη ήταν έδρα Μητρόπολης με<br />

συνολικό χριστιανικό πληθυσμό να ανέρχεται σε<br />

53.225 πιστούς και την πόλη του Ικονίου να αριθμεί<br />

τους 3.000 ελληνορθόδοξους. Οι Άραβες το<br />

ονόμαζαν «Ρουμ», δηλαδή χώρα των Ρωμιών,<br />

χαρακτηρισμόςπουαποδιδότανκαισεολόκληρητη<br />

Μικρά Ασία. Η ελληνική παιδεία ήταν ανεπτυγμένη<br />

σεόλεςτιςβαθμίδες.<br />

Η ελληνική δραστηριότητα κυριαρχούσε και στην<br />

οικονομία του Ικονίου και της ευρύτερης περιοχής,<br />

με κυριότερες επαγγελματικές ασχολίες αυτές της<br />

ταπητουργίας, της επεξεργασίας δερμάτων, της<br />

παραγωγής πυρίτιδας και της κτηνοτροφίας. Μετά<br />

τηνΚαταστροφήκαιτηνΑνταλλαγήΠληθυσμών,οι<br />

εξ Ικονίου πρόσφυγες μεταφυτεύουν την τέχνη της<br />

ταπητουργίαςστηνΕλλάδακαθώςαυτήήτανσχεδόν<br />

άγνωστη στον κυρίως ελλαδικό κορμό πριν την<br />

έλευσητωνπροσφύγων.<br />

Στο Ικόνιο βρίσκεται το τέμενος του Τζελαλεδίν<br />

Ρουμίή,αλλιώς,τοΜουσείοτουΜεβλανά,όπου<br />

καιησαρκοφάγοςτουσούφιποιητήΡουμί,οοποίος<br />

ίδρυσε εκεί το τάγμα των Περιστρεφόμενων<br />

ΔερβίσηδωνήΜεβλεβήδωντο1220.<br />

Οι περιστρεφόμενοι δερβίσηδες, το τάγμα των<br />

Μεβλεβί και η Σούφι μυστικιστική φιλοσοφία, είναι<br />

μια καθαρά Περσοελληνική πολιτισμική σύνθεση<br />

και συγκερασμός φιλοσοφικών και θρησκευτικών<br />

δοξασιών που δημιουργήθηκε τον 13 ο αιώνα στο<br />

«Σουλτανάτο των Ρούμ» των Ρωμιών – Ελλήνων<br />

δηλ., όπως παραδόξως ονόμασαν το πρώτο<br />

σουλτανάτοτουςοιΣελτζούκοιτον11 ο αιώνα.<br />

Οι Μεβλεβήδες δερβίσηδες είναι ένα σουφικό<br />

τάγμα. Με τον όρο σούφι εννοούμε εκείνες τις<br />

πρώτες ασκητικές κοινότητες του Ισλάμ οι οποίες<br />

εγκατέλειψαν τα εγκόσμια, πρεσβεύοντας ότι το<br />

ανθρώπινο πεπρωμένο εξαρτάται από την<br />

ανεξιχνίαστη θέληση του Θεού. Σε αυτές τις<br />

κοινότητες επικράτησε αρχικά το ασκητικό στοιχείο<br />

του μυστικισμού, ενώ με την πάροδο του χρόνου ο<br />

ασκητισμός θεωρήθηκε ως προκαταρκτικό στάδιο<br />

για την επίτευξη της πνευματικής ζωής. Ο<br />

μυστικισμός πήρε την θέση του ασκητισμού ως<br />

στόχος και επιδίωξη. Οι κοινότητες των σούφι<br />

επηρεάστηκαν άμεσα από τις αρχαιότερες<br />

παραδόσεις και φιλοσοφίες της Ανατολής και της<br />

λεκάνης της Μεσογείου, όπως ο νεοπλατωνισμός, ο<br />

γνωστικισμός, ο βουδισμός και ο χριστιανισμός.<br />

Όλες αυτές οι διδασκαλίες έπαιξαν το ρόλο τους<br />

στηντελικήδιαμόρφωσητηςσουφικήςδιδασκαλίας,<br />

αφού σύμφωνα με τους σούφι «όλες οι Παραδόσεις<br />

οδηγούνστηνμιακαιμόνηαλήθεια».<br />

Τον 13 ο αιώνα (1207-1273) εμφανίστηκε στον<br />

ιδεολογικό-θρησκευτικό χώρο του Ισλάμ μια<br />

χαρισματική προσωπικότητα που άφησε τη<br />

σφραγίδα του στον μουσουλμανικό μυστικισμό, ο<br />

Τζελαλεντίν Ρουμί. Για πολλούς μελετητές<br />

θεωρήθηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους<br />

μυστικούς ποιητές του ανθρώπινου γένους και από<br />

τουςσυγχρόνουςτουδόθηκετοόνομα«Μεβλανά»<br />

που σημαίνει «ο δάσκαλός μας». Γεννήθηκε<br />

1207/8 μ.Χ στο Μπαλκ σημερινό Αφγανιστάν. Ο<br />

πατέρας του Μπαχά αλ-Ντιν (Baha al-Din) ήταν<br />

φημισμένος λόγιος. Όταν έγινε 18 ετών, η<br />

οικογένεια, ξεφεύγοντας από τις επιδρομές των<br />

Μογγόλων,μετάαπόαλλεπάλληλεςμεταναστεύσεις<br />

εγκαταστάθηκεστοΙκόνιοκαιστηνηλικίατων25ο<br />

Ρουμί πήγε στη Δαμασκό για να συμπληρώσει την<br />

εκπαίδευσήτου.<br />

Στην ατραπό του μυστικισμού τον εισήγαγε ένας<br />

περιπλανώμενος δερβίσης, ο Σαμσουντίν του<br />

Ταμπρίζ. Το συνολικό ποιητικό έργο του άσκησε<br />

βαθιά επίδραση σε όλες τις μορφές αισθητικής<br />

έκφρασης του ισλαμικού κόσμου και κυριαρχείται<br />

απότηναπόλυτηαγάπηπροςτονΘεό.<br />

Όταν πέθανε, στις 17 Δεκεμβρίου του 1273,<br />

άνθρωποι από πέντε διαφορετικές πίστεις και<br />

θρησκείες ακολούθησαν τη νεκρική πομπή του. Η<br />

νύχτα της ταφής ονομάστηκε Σεμπούλ Αρούζ<br />

δηλαδήΝύχτατηςΈνωσης.ΑπότότεοιΜεβλεβήδες<br />

δερβίσηδες κράτησαν ως γιορτή τούτη την<br />

ημερομηνία.<br />

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣΚΑΙΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΙΑ<br />

Έλαόποιοςκιανείσαι,περιπλανώμενος,<br />

ειδωλολάτρης,πυρολάτρης,<br />

Έλαακόμηκιανέσπασεςχιλιάδεςφορέςτουςόρκους<br />

σου,<br />

Έλακαιπάλιέλα,τoδικόμαςκαραβάνιδενείναι<br />

καραβάνιτηςαπόγνωσης.<br />

Αυτό αναφέρει μια χαρακτηριστική επιγραφή που<br />

βρίσκεται στην είσοδο του μαυσωλείου του Ρουμί<br />

στο Ικόνιο. Πρόκειται για μια δήλωση<br />

ανεξιθρησκείας ουσιαστικά. Σύμφωνα με τους<br />

Μεβλεβήδεςδερβίσηδεςόλοιοιάνθρωποιεπιζητούν<br />

τοίδιοπράγμα,τηνεπιστροφήτουςστονΘεό,μόνο<br />

πουοκαθέναςτοεκφράζειμεδιαφορετικάλόγια.<br />

Η ιδεολογία των στροβιλιζόμενων δερβίσηδων<br />

αντλείτουλικότηςαπότηνιδέατηςπεριστροφής.Η<br />

περιστροφή είναι θεμελιώδης συνθήκη της ύπαρξής<br />

μας. Όλα όσα υπάρχουν πάνω στο πρόσωπο της γης<br />

συνίστανται από περιστρεφόμενα ηλεκτρόνια,<br />

πρωτόνια και ουδετερόνια. Όλα περιστρέφονται και<br />

το ανθρώπινο πλάσμα ζει μέσω της κυκλικής<br />

περιστροφής του αίματος, των κυκλικών εναλλαγών<br />

της ζωής από την πρώτη στιγμή της γέννησής του.<br />

Περιστρεφόμενος σε αρμονία με όλα τα πράγματα<br />

στη φύση, ταυτίζεται με την ύπαρξη και το μεγαλείο<br />

του Δημιουργού. Τον σκέπτεται, Τον ευχαριστεί,<br />

προσεύχεταισ'Αυτόν.<br />

Ο στροβιλισμός του ανθρώπου γύρω από τον άξονα<br />

τουσώματόςτουαπότηναρχαιότηταακόμακαιπέρα<br />

από οποιεσδήποτε θρησκευτικές πρακτικές ήταν μια<br />

μέθοδος να ζαλιστεί και να «βγει η ψυχή από το<br />

σώμα». Όταν αυτό γίνεται μεθοδευμένα, μέσα από<br />

προκαθορισμένεςθρησκευτικέςτελετουργίεςόπωςη<br />

τελετή σεμά των δερβίσηδων, και με την υπόκρουση<br />

κατάλληλης μουσικής, τότε δεν επιδιώκεται απλώς<br />

να βγει η ψυχή από το σώμα αλλά επιπλέον να έρθει<br />

μέσω της έκστασης πιο κοντά στον Θεό. Αυτό<br />

επιτυγχάνεται με τη συσσώρευση ενέργειας η οποία<br />

οδηγεί στην έκσταση και τότε ο χορευτής με τις<br />

κινήσειςτουσώματοςτουσχεδιάζεισανέναζωντανό<br />

έργο τέχνης τα όσα ζει. Η λατρεία για τους σούφι<br />

είναι μια πορεία προς τα εμπρός και μέσα από την<br />

ιδιόρρυθμη λατρεία του χορού ο δερβίσης χορευτής<br />

απορροφάται, ενώνεται και ταυτίζεται με το<br />

μεταφυσικό, ξεπερνώντας το φράγμα του χώρου και<br />

τουχρόνου.<br />

Στον κόσμο αυτό, σύμφωνα με την διδασκαλία των<br />

σούφι, τα πάντα αλληλεπιδρούν και συνδέονται<br />

μεταξύ τους με έναν ιστό. Η μουσική και ο<br />

εκστατικόςχορόςείναιμόνοόργαναγιαναφτάσειο<br />

χορευτής στη μεταφυσική εμπειρία. Πρόκειται για<br />

την ύψιστη κατάσταση συνειδητοποίησης του<br />

ανθρώπου, κατά την οποία η πρώτη του σκέψη είναι<br />

πως υπάρχει κάτι άλλο πολύ μεγαλύτερο από αυτόν,<br />

το οποίο και αναζητά. Πρόκειται για μια λατρευτική<br />

σχέση, η οποία βασίζεται στην αγάπη και<br />

ταυτόχρονα στην ταπείνωση του «εγώ», κάτι που σε<br />

θεωρητικό επίπεδο βρίσκεται πολύ κοντά στη<br />

χριστιανικήδιδασκαλίακαιπρακτική.


ΤέμενοςΤζελαλεδίνΡουμί


ΤοΜουσείοΜεβλανά


<strong>ΚΙΛΙΚΙΑ</strong><br />

Η Κιλικία είναι αρχαία χώρα της νοτιοανατολικής<br />

Μικράς Ασίας, απέναντι από την Κύπρο με<br />

πρωτεύουσα τα Άδανα. Πριν από το 1922 είχε<br />

422.000 κατοίκους, εκ των οποίων 128.000 ήταν<br />

Έλληνες. Αρχικά η χώρα ήταν τμήμα της Χετιτικής<br />

αυτοκρατορίας. Μετά κατακτήθηκε από τους<br />

Ασσύριους, ενώ το 607 π.Χ., μετά την καταστροφή<br />

του κράτους των Ασσυρίων, έμεινε ανεξάρτητη. Το<br />

400π.Χ.προσχώρησεστονΚύροτοννεότερο.<br />

Στην Ισσό το 333 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε<br />

τον Δαρείο και απετέλεσε ξεχωριστή επαρχία. Στον<br />

Κύδνο ποταμό λούστηκε ο Μέγας Αλέξανδρος και<br />

αρρώστησε. Στα χρόνια των διαδόχων του, υπήρξε<br />

κέντρο σκληρών αγώνων μεταξύ των Σελευκιδών<br />

και των Πτολεμαίων μέχρι την κατάληψή της από<br />

τονΑντίοχο.<br />

ΗΑγίαΓραφήαναφέρειπωςοΣολομώνταςαγόραζε<br />

άλογα από την Κιλικία και τα πουλούσε στη Συρία,<br />

μαζί με άμαξες που αγόραζε από την Αίγυπτο. Το<br />

ευαγγέλιο έφθασε εκεί νωρίς. Εκκλησιαστικά<br />

υπαγότανστοΠατριαρχείοΑντιοχείαςκαιήτανπολύ<br />

σημαντικό εκκλησιαστικό κέντρο, ιδιαίτερα η<br />

πρωτεύουσά της, η Ταρσός, από την οποία και<br />

καταγότανοΑπόστολοςΠαύλος.<br />

Το 103 π.Χ. καταλήφθηκε από τον Μάρκο Αντώνιο.<br />

Μετά πέρασε στην κυριαρχία του Μιθριδάτη, τον<br />

οποίο και εκδίωξε ο Σύλλας το 92 π.Χ. Το 78 π.Χ. οι<br />

Ρωμαίοιηττήθηκαναπότουςπειρατέςπουτηνείχαν<br />

κάνειορμητήριότουςμεστόλουςπουκυριαρχούσαν<br />

στηΜεσόγειο,φτάνονταςμέχρικαιτονΤίβερη.Τότε<br />

αναγκάσθηκαν να αναλάβουν τον αποκαλούμενο<br />

"Πειρατικό πόλεμο" τη διεξαγωγή του οποίου<br />

ανάλαβεοΠομπήιος,οοποίοςκαιτουςκατέστρεψε.<br />

Απότότεγίνεταιρωμαϊκήεπαρχία.<br />

Κατά τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους η χώρα<br />

διαιρέθηκε σε "Πρώτη" και "Δεύτερη" Κιλικία. Οι<br />

Βυζαντινοί Αυτοκράτορες προσλάμβαναν τους<br />

Κίλικες στο αυτοκρατορικό ναυτικό όπου και<br />

αποδείχθηκαν επιδέξιοι ναύτες. Ο Χοσρόης,<br />

βασιλιάς των Περσών, τον 7 ο μ.Χ. αιώνα κατέλαβε<br />

την Κιλικία και αργότερα ο Ηράκλειος την<br />

ελευθέρωσε. Λίγο αργότερα περιήλθε στη κατοχή<br />

των Αράβων, μέχρι το 965 μ.Χ. όταν προσαρτήθηκε<br />

στηΒυζαντινήαυτοκρατορία.<br />

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι μετά την κατάληψη της<br />

Αρμενίας από τους Σελτζούκους Τούρκους, ένα<br />

μεγάλο τμήμα του αρμενικού πληθυσμού<br />

μετανάστευσε προς την Κιλικία, όπου το 1080<br />

ιδρύθηκε το πριγκιπάτο της Κιλικίας και το 1198<br />

μετατράπηκε σε βασίλειο, το οποίο ευδοκίμησε έως<br />

το 1375, όταν καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς.<br />

Σήμερα,στηνΚιλικίαείναιδιάσπαρταταμνημείακαι<br />

τα κάστρα εκείνης της εποχής, που μαρτυρούν την<br />

ανάπτυξητουαρμενικούβασιλείουκαιενόςισχυρού<br />

πολιτισμού. Ο αρμενικός πληθυσμός και το<br />

Καθολικάτο (πατριαρχείο) της Κιλικίας έμειναν έως<br />

το 1922, όταν οι δυνάμεις του Κεμάλ εφάρμοσαν το<br />

ίδιο σχέδιο εξόντωσης και διωγμών της Σμύρνης και<br />

άδειασαντηνΚιλικίααπότοχριστιανικόστοιχείο.Το<br />

1909 πραγματοποιήθηκε η σφαγή των Αδάνων με<br />

30.000 Αρμένιους νεκρούς, ως προπομπός της<br />

μεγάλης Γενοκτονίας του 1915 με θύματα 1.500.000<br />

Αρμενίους.<br />

ΚατάτονΑ'ΠαγκόσμιοΠόλεμοητύχητηςΚιλικίας<br />

και των λοιπών χωρών της Τουρκίας εξαρτήθηκαν<br />

από διαδοχικές συμφωνίες μεταξύ των Μεγάλων<br />

Δυνάμεων. Το 1916 η Κιλικία αναγνωρίστηκε ως<br />

Ιταλική ζώνη ενώ το 1917 ως Γαλλική. Αργότερα με<br />

τη Συνθήκη των Σεβρών αποσπάστηκε της επιρροής<br />

της Γαλλίας αποδιδόμενη στην Τουρκία. Το 1919<br />

μπήκαν στην Κιλικία τα γαλλικά στρατεύματα,<br />

παραμένοντας μέχρι το 1921 οπότε και αναχώρησαν<br />

παραδίδοντάςτηνπάλιστουςΤούρκους.


ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ<br />

ΗΑντιόχεια(Antakya),γνωστήκαιωςΑντιόχειαη<br />

επίΔάφνηήεπίΟρόντουήΑντιόχειαηΜεγάλη<br />

βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του ποταμού<br />

Ορόντη και ιδρύθηκε στα τέλη του 4 ου αιώνα π.Χ.<br />

από τον Σέλευκο Α΄το Νικάτορα, στρατηγό του<br />

Μεγάλου Αλεξάνδρου, προς τιμή και μνήμη του<br />

πατρός του Αντίοχου. Η Αντιόχεια αναμφιβόλως<br />

υπήρξε το λίκνο του ελληνικού πολιτισμού στην<br />

περιοχή της Μέσης Ανατολής και αποτέλεσε το<br />

σταυροδρόμι των μεγάλων φιλοσοφικών ρευμάτων,<br />

με μεγάλη ανάπτυξη των γραμμάτων και των<br />

επιστημών.<br />

Επί 8 αιώνες, υπήρξε μαζί με την Αλεξάνδρεια<br />

της Αιγύπτου η μεγάλη ελληνική μητρόπολη<br />

των τεχνών, των γραμμάτων. Αν και λίγο<br />

μικρότερη της Αλεξάνδρειας, συνέβαλε το ίδιο<br />

στη λάμψη του ελληνιστικού πολιτισμού των<br />

μεταλεξανδρινών χρόνων, στην κομψότητα και<br />

την ευμάρεια. Τα χαρακτηριστικά γεγονότα που<br />

συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ακμής της, ήταν<br />

εκείνα που διακήρυξαν την αξία της πόλης αυτής,<br />

έτσι ώστε οι χαρακτηρισμοί της ως «Αντιόχεια η<br />

Μεγάλη», η «Καλή», η «Θεούπολη», να το<br />

καταδεικνύουν και συνάμα να επιδεικνύουν το<br />

μέγεθοςτηςσυμβολήςτηςστηνπαγκόσμιαιστορία.<br />

Η μεγαλοπρέπεια και η ανάπτυξή της δεν έπαψαν<br />

και στις τρεις περιόδους της ιστορίας της, δηλαδή<br />

κατά την ελληνιστική περίοδο (300 - 64 π.Χ.), τη<br />

Ρωμαιοκρατία(64π.Χ.-325)καιτηβυζαντινήεποχή<br />

325 - 637), με αποτέλεσμα να διατηρούν τη<br />

λαμπρότητά της, σε περίοπτη μέχρι την πτώση της<br />

στηναραβικήκυριαρχία.ΙστορικάοιΑντιοχείςτο83<br />

π.Χ. άνοιξαν τις πύλες των τειχών στο Βασιλέα της<br />

Αρμενίας Τιγράνη, αντιστάθηκαν επιτυχώς στην<br />

Ρωμαϊκή υποδούλωση πετυχαίνοντας την<br />

αναγνώριση της «ελεύθερης πόλης» ως και τη<br />

διεξαγωγήΟλυμπιάδων.<br />

Η Αντιόχεια υπήρξε το βασικότερο κέντρο του<br />

εμπορίου. Οι Σύροι έμποροι υπήρξαν ονομαστοί<br />

τόσο κατά τους πριν, όσο και μ.Χ. χρόνους. Το<br />

διαμετακομιστικό εμπόριο υπήρξε τόσο έντονο, που<br />

αργότερα προκάλεσε την αναζήτηση νέων<br />

θαλασσίων οδών και ανακαλύψεων. Εξαιρετική<br />

υπήρξε ακόμη η ανάπτυξη της γεωργίας που έμαθαν<br />

οιΆραβεςκαιδιέδωσανστομεταγενέστεροκόσμο.<br />

Πέρασεσταδιακάστηνπαρακμήαπότον10 ο αι.λόγω<br />

των σφοδρών επιδρομών των κατακτητών, Αράβων<br />

και Σταυροφόρων, καθώς και της αλλαγής των<br />

εμπορικών δρόμων προς τη Δύση. Με την κατάλυση<br />

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στο τέλος του Α΄<br />

Παγκοσμίου Πολέμου, η Αντάκια πέρασε στην<br />

κατοχή των Γάλλων, για να παραδοθεί το 1939 στην<br />

Τουρκία,απότηνΚοινωνίατωνΕθνών .<br />

Σημαντικό μέρος της ιστορίας της Αντιόχειας<br />

αποτελεί ο θρησκευτικός παράγοντας. Ακριβώς<br />

όπως στη πολιτισμική της έτσι και στη<br />

θρησκευτική της διαδρομή, η Αντιόχεια,<br />

«δέκτης»τωνμεγαλυτέρωνΘρησκειώντουτότε<br />

κόσμουεξελίχθηκεστησυνέχειασεμέγαθεολογικό<br />

φάρο. Θεωρείται πολυπολιτισμική πόλη, με<br />

δραστήριες θρησκευτικές μειονότητες Αλεβιτών και<br />

Χριστιανών Καθολικών και Ορθοδόξων, καθώς και<br />

Εβραίων, που συνυπάρχουν χωρίς ιδιαίτερα<br />

προβλήματαμετησουνιτικήπλειοψηφία<br />

• Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Χατάι, το οποίο<br />

διαθέτει μεγάλη συλλογή ρωμαϊκών και βυζαντινών<br />

ψηφιδωτών από την αρχαία Αντιόχεια. Άρχισε να<br />

λειτουργείτο1948.<br />

• ΤοοθωμανικήςεποχήςτέμενοςHabib-iNeccar,το<br />

αρχαιότερο τζαμί στην Αντάκια. Κατά τη<br />

μουσουλμανική παράδοση, περιέχει στο δεύτερο<br />

υπόγειότουτοντάφοτουσημαντικότερουαγίουτου<br />

Ισλάμ, του Χαμπίμπ-ι Νεκάρ. Η πρωιμότερη<br />

περιγραφήτουτάφουπροέρχεταιαπότον10οαι.<br />

• Η εκκλησία του Αγίου Πέτρου, στη δυτική όχθη<br />

του ποταμού Ορόντη, στους πρόποδες του όρους<br />

Χατζ.


HΚαθολικήΕκκλησία


ΜιααπεικόνισητηςπορείαςτουΑποστόλουΠαύλου


ΤαγραφείατηςΚαθολικήςΕκκλησίας


ΗabibiΝeccarΜosque,10 th c.


Εργαστήριοπουφτιάχνεικανταΐφι-τοκατ’εξοχήν<br />

παραδοσιακόγλυκότηςπόλης


ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ


Λεπτομέρειααποτοψηφιδωτό<br />

τηςΔάφνης,2οςαιώναςμ.Χ.


ΈρωςκαιΨυχή,3οςαι.μ.Χ.


ΠροσωποποίησητηςΣωτηρίας,3 ος αι.μ.Χ.


Διόνυσος2 ος αι.μ.Χ.


Ωκεανός,3οςαι.μ.Χ.


Ωκεανός<br />

καιΤήθυς,<br />

5οςαι.μ.Χ.


Νάρκισσος-λεπτομέρειααποτοψηφιδωτό<br />

τηςΔάφνης,2οςαιώναςμ.Χ.


ΗΓαία,λεπτομέρειααπότοψηφιδωτότηςΔάφνης,2οςαιώναςμ.Χ.


ΣαρκοφάγοςτύπουSidemara<br />

3οςαιώναςμ.Χ.


ΣαρκοφάγοςτύπουSidemara,3οςαιώναςμ.Χ.


<strong>ΚΟΜΜΑΓΗΝΗ</strong><br />

Στην αρχαιότητα Κομμαγηνή λεγόταν η γεωγραφική<br />

περιοχή που περικλείεται δυτικά από την<br />

οροσειρά του Ταύρου, νότια της Συρίας και<br />

ανατολικάαπότονΕυφράτηΠοταμό,δηλαδήτμήμα<br />

της σημερινής νοτιοανατολικής Τουρκίας. Ένα<br />

βασίλειο το οποίο επιβίωσε χωρίς να διεξάγει<br />

πολέμους και σύμβολο της ειρήνης και της<br />

διπλωματίας. Επιπλέον, θεωρείται πως στα εδάφη<br />

της,στηνπόληΟύρφα,γεννήθηκεοΑβραάμ.<br />

Μετά την κατάλυση της Περσικής Αυτοκρατορίας<br />

στην οποία ανήκε, η Κομμαγηνή περιήλθε στο<br />

βασίλειοτωνΣελευκιδών.Το162π.Χ.αποσπάστηκε<br />

και απετέλεσε ιδιαίτερο βασίλειο, κατά την εποχή<br />

των Επιγόνων, με πρωτεύουσα τα Σαμόσατα.<br />

Σπουδαιότεροι βασιλείς της Κομμαγηνής ήταν ο<br />

Αντίοχος Α΄και ο Αντίοχος Δ΄(72 μ.Χ.) επί του<br />

οποίου το Βασίλειο αυτό καταλύθηκε από τους<br />

Ρωμαίους και επαναπροσαρτήθηκε στη Συρία<br />

αποτελώντας ρωμαϊκή επαρχία. Κατά τους<br />

βυζαντινούς χρόνους ονομαζόταν "Ευφρασία"<br />

διατηρώντας όμως και το όνομα "Κομμαγηνή" και<br />

αποτελούσε επίσης επαρχία, αποτελούμενη από 12<br />

κυρίωςπόλεις.<br />

Το 1870 ήλθε στο φως θαυμάσιο μνημείο του<br />

Αντιόχου Α΄ στο όρος Νεμρούτ. Ο Αντίοχος Δ΄ ο<br />

Επιφανής είχε σκοτωθεί πολεμώντας τους Πάρθους<br />

το 164 π.Χ., ενώ την ίδια εποχή οι Μακκαβαίοι<br />

ξεσηκώνονταν εναντίον των Σελευκιδών και<br />

εγκαθίδρυαν τη δυναστεία των Ασαμοναίων. Την<br />

επόμενη χρονιά ένας τοπικός διοικητής θα<br />

αποφάσιζε να εκμεταλλευτεί την κατάρρευση της<br />

σελευκιδικής εξουσίας και να γίνει και ο ίδιος<br />

βασιλιάς: ο αρμενικής καταγωγής Πτολεμαίος,<br />

σατράπης της Κομμαγηνής, περιφέρειας του<br />

βασιλείουτωνΣελευκιδών,ανακηρύχθηκεβασιλιάς,<br />

ιδρύοντας μία δυναστεία της οποίας οι τελευταίοι<br />

απόγονοι θα κατέληγαν υπήκοοι της Ρώμης. Ο<br />

εγγονόςτουτελευταίουβασιλιάτηςέμεινεγνωστός<br />

ωςΦιλόπαππος(ΟΓάιοςΙούλιοςΑντίοχοςΕπιφανής<br />

Φιλόπαππος) ήταν ευεργέτης της πόλης των<br />

Αθηνών, ο οποίος γεννήθηκε γύρω στο 70 μ.Χ. και<br />

στον οποίο είναι αφιερωμένο το μνημείο του<br />

Φιλοπάππου στον ομώνυμο λόφο απέναντι από την<br />

Ακρόπολη, βρίσκεται το γνωστό μνημείο το οποίο<br />

χτίστηκε προς τιμήν του πάνω στον λόφο που φέρει<br />

τοόνομάτου.<br />

Αυτό το βασίλειο της Κομμαγηνής, εύθραυστο,<br />

μικρόκαιεφήμερο,βρίσκειτηθέσητουστηνποίηση<br />

του Καβάφη, που εμπνέεται από τη φθορά, την<br />

παρακμή. Το ποίημά του: Επιτύμβιον Αντιόχου,<br />

ΒασιλέωςΚομμαγηνήςαναφέρεταιστονΑντίοχο<br />

Α΄ τον Θεό, Δίκαιο, Επιφανή, Φιλορωμαίο,<br />

Φιλέλληνα—κάθε προσωνύμιο τονίζει περισσότερο<br />

τη μηδαμινότητά του—, ο οποίος καυχιόταν για την<br />

καταγωγήτουαπότονΜέγαΑλέξανδρο,καθώςήταν<br />

γιος μιας Ελληνίδας πριγκίπισσας των Σελευκιδών<br />

καιενόςΑρμένιουβασιλιά,λάτρη,όπωςλέγεται,των<br />

ελληνικώνγραμμάτων.ΣταχρόνιατουηΚομμαγηνή<br />

γνώρισεμεγάληακμή. Οτάφοςτουπάνωστοβουνό<br />

Νεμρούτ με τις ύψους δέκα μέτρων προτομές θεών<br />

μαρτυρεί την ανατολίτικη δυναστική συνήθεια να<br />

αποθεώνεταιέναςηγεμόνας.<br />

ΕπιτύμβιονΑντιόχου,βασιλέωςΚομμαγηνής<br />

Μετάπουεπέστρεψε,περίλυπη,απ'τηνκηδείατου,<br />

ηαδελφήτουεγκρατώςκαιπράωςζήσαντος,<br />

τουλίανεγγραμμάτουΑντιόχου,βασιλέως<br />

Κομμαγηνής,ήθελ'έναεπιτύμβιονγι'αυτόν.<br />

ΚιοΕφέσιοςσοφιστήςΚαλλίστρατος-οκατοικών<br />

συχνάεντωκρατιδίωτηςΚομμαγηνής,<br />

κιαπότονοίκοντονβασιλικόν<br />

ασμένωςκ'επανειλημμένωςφιλοξενηθείςτοέγραψε,τηυποδείξειΣύρωναυλικών,<br />

καιτοέστειλεειςτηνγραίανδέσποιναν.<br />

«ΤουΑντιόχουτουευεργέτουβασιλέως<br />

ναυμνηθείεπαξίως,ωΚομμαγηνοί,τοκλέος.<br />

Ήταντηςχώραςκυβερνήτηςπρονοητικός.<br />

Υπήρξεδίκαιος,σοφός,γενναίος.<br />

Υπήρξενέτιτοάριστονεκείνο,Ελληνικόςιδιότηταδενέχ'ηανθρωπότηςτιμιοτέραν·<br />

ειςτουςθεούςευρίσκονταιταπέραν.»<br />

ΚωνσταντίνοςΠ.Καβάφης


ΗΣΕΛΕΥΚΕΙΑΗΕΠΙΤΟΥ<br />

ΖΕΥΓΜΑΤΟΣΉΖΕΥΓΜΑ<br />

ΗΣελεύκειαηεπίτουΖεύγματοςήΣελεύκεια<br />

η προς Ευφράτη ή απλώς Ζεύγμα (Ζεῦγμα) ήταν<br />

αρχαία ελληνιστική πόλη στη σημερινή νότιο<br />

ανατολική Τουρκία. Η περιοχή εκείνη την εποχή<br />

ήταντμήματηςΆνωΣυρίας,ανήκεστοβασίλειοτων<br />

Σελευκιδών και για ένα διάστημα στο βασίλειο της<br />

Κομμαγηνής. Το 80% του αρχαιολογικού χώρου<br />

βρίσκεται από το 2000 βυθισμένο στην τεχνητή<br />

λίμνηπουσχηματίστηκεαπότοφράγμαΜπιρετσίκ.<br />

Ιδρύθηκε το 300 π.Χ. από τον Σέλευκο Α΄ τον<br />

Νικάτορα,διάδοχοτουΜεγάλουΑλεξάνδρου,στη<br />

δυτική όχθη του Ευφράτη αλλά η κατοίκηση στην<br />

περιοχή ξεκινά από τη Νεολιθική εποχή. Στην ακμή<br />

της έφτανε τους 25.000 κατοίκους. Το όνομά της το<br />

οφείλει στη γέφυρα με λέμβους που<br />

κατασκευάστηκε στην πόλη από τον Σέλευκο,<br />

ώσπου ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Τραϊανός έκτισε<br />

νέα, λίθινη. Απέναντι από τη Σελεύκεια, στην άλλη<br />

όχθη του Ευφράτη, υπήρχε μια άλλη ελληνιστική<br />

πόλη,ηΑπάμεια.Ηπόληβρισκότανστονσημαντικό<br />

τότε «δρόμο του Μεταξιού» από τον οποίο γινόταν<br />

σημαντική διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ<br />

ΑνατολήςκαιΔύσης.ΕδώπαντρεύτηκεοΑντίοχοςΓ'<br />

ο Μέγας ενώ η πόλη χρησιμοποιήθηκε ως πέρασμα<br />

για τον στρατό των Σελευκιδών στις εκστρατείες<br />

τους στη Παρθία και στη Βακτριανή. Τον 1 Ο αιώνα<br />

π.Χ. ο βασιλιάς της Αρμενίας Τιγράνης ο Μέγας<br />

φυλάκισε και σκότωσε, στην ακρόπολη που<br />

βρισκότανστηΣελεύκεια,τηνΚλεοπάτραΣελήνη.<br />

Τον 1 ο π.Χ. αιώνα το Ζεύγμα έγινε τμήμα της<br />

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Την ίδια εποχή οι Πάρθοι<br />

κατέλαβαν την Απάμεια. Έτσι ο Ευφράτης με το<br />

Ζεύγμα έγιναν σύνορο της αυτοκρατορίας.<br />

Μέχρι και το Μεσαίωνα η Ζεύγμα ήταν εύπορη και<br />

πολλοί αρχαιολόγοι τη συνέκριναν με την Πομπηία.<br />

Ηπόληγνώρισεμεγάληανάπτυξηενώέγινεκαιέδρα<br />

της5ηςΣκυθικήςλεγεώναςπουπαρέμεινεεκείμέχρι<br />

το252μ.Χ.,ότανορωμαϊκόςστρατόςηττήθηκεαπό<br />

τονΣαπώρΑ',στηΒαρβαλισσό.<br />

Το Ζεύγμα πέρασε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και<br />

διατηρήθηκε στην επικράτειά της έως το 637 μ.Χ.<br />

όταν καταλήφθηκε και λεηλατήθηκε από τους<br />

Άραβες.Μετάηπόλησταδιακάεγκαταλείφθηκε.<br />

Οι πρώτες ανασκαφικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν<br />

από τον Τόμας Έντουαρντ Λόρενς το<br />

1917 και συνεχίστηκαν το 1970 από τον Τζον<br />

Βάγκνερ. Από το 1990 οι έρευνες συνεχίστηκαν με<br />

εντατικούς ρυθμούς, λόγω της ανόδου του νερού.<br />

Ανασκάφτηκε σχεδόν το μεγαλύτερο τμήμα της<br />

πόλης. Τα αρχαιολογικά ευρήματα μεταφέρθηκαν<br />

στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης που θεωρείται<br />

ένα από τα καλύτερα μουσεία ψηφιδωτών στον<br />

κόσμο.<br />

Κοντά στο Ζεύγμα έχουν ανευρεθεί θέσεις της<br />

νεολιθικής εποχής. Επίσης βρέθηκαν πολλά<br />

ψηφιδωτά της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής με<br />

θέματα από την ελληνική μυθολογία, όπως ο<br />

Ωκεανός με την Τηθύ, ο Δαίδαλος με τον Ίκαρο, ο<br />

Αχιλλέας στην αυλή του βασιλιά Λυκομήδη, και ο<br />

Διόνυσος με την Αριάδνη. Ακόμη, βρέθηκαν<br />

τοιχογραφίες, νομίσματα, κεραμικές σφραγίδες<br />

αγάλματα και εκατοντάδες κινητά ευρήματα. Τα<br />

ψηφιδωτά είναι φτιαγμένα από χαλίκια με τα έξη<br />

βασικά χρώματα και τις αποχρώσεις τους που έχουν<br />

συλλεχθεί από τις όχθες του Ευφράτη. Το ανοικτό<br />

μπλε, το ανοικτό πράσινο και το πορτοκαλί επειδή<br />

δεν υπήρχε στα χαλίκια το έχουν φτιάξει από γυαλί<br />

και γι΄ αυτό τα μωσαϊκά αυτά έχουν εξαιρετική<br />

ποιότητα,ζωντάνιακαιγοητεία.


ΤοΚάστροτηςπόλης


St.Bedros,Aρμενικήεκκλησία19ουαιώνα


ΑΡΜΕΝΙΚΗΕΚΚΛΗΣΙΑ


Παραδοσιακό ΚαφενείοTahmisKahvesiτου1635


Παραδοσιακό ΚαφενείοTahmisKahvesiτου1635


MEVLEVIMUSEUM


ΤοΜουσείοτηςΠόλης(KentMuseum)<br />

Παραδοσιακάεπαγγέλματα


ΜουσείοΚουζίνας<br />

(Mutfakmuseum)


ΤΟΠΑΖΑΡΙ


KurtulusMosque<br />

(ΗπαλιάΑρμενικήεκκλησίατης<br />

ΠαρθένουΜαρίας)


Χαρακτηριστικόπαραδοσιακόσπίτι


“Thegypsygirl”-τογνωστότεροψηφιδωτότουμουσείου-ΠολλοίυποστηρίζουνότιείναιοΜέγαςΑλέξανδρος


ΩΚΕΑΝΟΣ&ΤΗΘΥΣ(ΟιγονείςτουποταμούΕυφράτη)


ΈρωςκαιΨυχή


HΑρπαγήτηςΕυρώπης


Κλειώ&Ευτέρπη


ΟΑχιλλέαςστηνΑυλήτουΒασιλιάΛυκομήδη


ΟΔΙΟΝΥΣΟΣ


ΟΠερσέας&ηΑνδρομέδα


ΟθεόςΆρης


ΗγέννησητηςΑφροδίτης


ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣΧΩΡΟΣΤΟΥΖΕΥΓΜΑΤΟΣ.<br />

ΕδώβρέθηκανταψηφιδωτάτουΜουσείου


ΕΔΕΣΣΑΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ<br />

Η Έδεσσα ήταν αρχαία πόλη της Μεσοποταμίας.<br />

Στη θέση της βρίσκεται η σημερινή Urfa<br />

(Şanlıurfa)τηςΤουρκίας.<br />

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΚΑΙ<br />

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ<br />

Η ελληνιστική πόλη βρισκόταν πάνω στην<br />

παλαιότερη πόλη με το όνομα Ορχόη ή Οσρόη. Ο<br />

Σέλευκος Α΄ Νικάτωρ την επανίδρυσε με το όνομα<br />

Αντιόχεια Μιξοβάρβαρο και στην συνέχεια της<br />

έδωσε το όνομα Έδεσσα (305 π.Χ.). Το πρώτο<br />

νόμισμα της ελληνιστικής πόλεως ήταν των χρόνων<br />

του Αντιόχου Α΄ του Σωτήρος, το 280 π.Χ. Το 212<br />

π.Χ. ο Σελευκίδης βασιλιάς Αντίοχος Γ΄, πέρασε<br />

διαμέσου της Έδεσσας, αν κρίνει κανείς από το<br />

νόμισμαπουέκοψεστηνπόλη. .<br />

ΑργότεραοΑντίοχοςΔ'οΕπιφανής,κατάμαρτυρία<br />

τουΠλινίου,τημετονόμασεσε«Αντιόχειατωνεπι<br />

Καλλιρρόη»(165/4π.Χ.),καιτοίδιοόνομαφέρουν<br />

και τα νομίσματα «ΑΝΤΙΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙ<br />

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ». Το όνομα όμως αυτό δεν<br />

διατηρήθηκε για πολύ. Από την αρχή της τουρκικής<br />

κυριαρχίας ήταν γνωστή με το όνομα που της<br />

δόθηκεαπότουςΣελευκίδες,Έδεσσα.<br />

Η σημερινή Urfa μετονομάστηκε επίσημα σε<br />

Şanlıurfa (Ούρφα η ένδοξη) από την Τουρκική<br />

Εθνοσυνέλευση του 1984, σε αναγνώριση της<br />

τοπικής αντίστασης κατά τη διάρκεια του<br />

διαμελισμού των εδαφών της Οθωμανικής<br />

Αυτοκρατορίας, μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η<br />

Urfa λέγεται στις βιβλικές γραφές πως είναι η<br />

γενέτειρα του Ιώβ. Για τους Αρμένιους, θεωρείται<br />

ιερός τόπος, δεδομένου ότι πιστεύεται ότι η<br />

αρμενικήαλφάβητοςεφευρέθηκεεκεί.<br />

Σύμφωναμετηνπαράδοση,οΝεμρώδείχεπετάξει<br />

τον Αβραάμ στην πυρά, προκειμένου να τον<br />

θυσιάσει.ΟΘεόςόμωςάλλαξετηφωτιάσενερόκαι<br />

τααναμμένακάρβουνασεψάρια.Ηλίμνημεταιερά<br />

ψάρια,υπάρχειμέχρισήμερα.<br />

ΡΩΜΑΪΚΗΚΑΙΠΑΡΘΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ<br />

Μετά την αποσύνθεση της Σελευκιδικής αυτοκρατορίας,ηΈδεσσαυπήχθηστοαυτόνομοβασίλειο<br />

τηςΟσροηνής(132π.Χ.-214μ.Χ.).Τοβασίλειοαυτό<br />

ιδρύθηκε από αραβικές φυλές (μαζί και οι<br />

Ναβαταίοι), και είχε 28 άρχοντες που μερικές φορές<br />

ονόμαζαν τους εαυτούς τους "βασιλείς" στα<br />

νομίσματάτους.<br />

Στην αρχή η πόλη ήταν υπό την παρθική<br />

επικυριαρχία, ύστερα του Τιγράνη της Αρμενίας και<br />

στην συνέχεια από την εποχή του Πομπηίου, υπό<br />

τους Ρωμαίους. Με την κατάληψη και λεηλασία της<br />

Έδεσσας από τον Τραϊανό, η πόλη έπεσε σε ρωμαϊκά<br />

χέρια(116-118μ.Χ.).Επειδήόμωςηπόληήτανφίλα<br />

προσκείμενη στους Πάρθους, ο Ρωμαίος αυτοκράτωρΛούκιοςΒέροςτηνξαναλεηλάτησεσταμέσα<br />

του ίδιου αιώνα. Ο αυτοκράτωρ Καρακάλλας<br />

δολοφονήθηκεστονδρόμοαπότηνΈδεσσαπροςτις<br />

Κάρρεςαπόένανφρουρότου(217μ.Χ.).Το260μ.Χ.<br />

έγινε εκεί κοντά αποφασιστική μάχη, στην οποία οι<br />

Σασσανίδες Πέρσες του Σαπώρ Α΄ κατανίκησαν τον<br />

ρωμαϊκόστρατότουαυτοκράτοραΒαλεριανού.<br />

ΣΤΑΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑΧΡΟΝΙΑ<br />

Στα χρόνια του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστίνου<br />

Α΄, η Έδεσσα ξανακτίστηκε ως Ιουστινόπολις. Αν<br />

και οι Σασσανίδες του Χοσρόη Β΄ την κατέλαβαν το<br />

609 μ.Χ., εν τούτοις μετά από αιματηρές μάχες την<br />

ανέκτησεοΗράκλειος(627/8μ.Χ.).<br />

Κατά την Α' Σταυροφορία, η Έδεσσα έγινε<br />

πρωτεύουσα της ομώνυμης κομητείας. Η Κομητεία<br />

της Έδεσσας ήταν το πρώτο κράτος που ιδρύθηκε<br />

από τους Σταυροφόρους, αλλά και το πρώτο που<br />

καταλύθηκε, το 1144, πέφτοντας στα χέρια των<br />

Τούρκων.


Τοκάστρο


ΗΙερήλίμνητουΑβραάμ<br />

(Balıklıgöl)


ΤαψάριατηςΙερήςλίμνητουΑβραάμ<br />

πουσύμφωναμετομύθο,οΘεός<br />

μεταμόρφωσεαποκάρβουνα


Halil-ur-Rahman,χτίστηκεαποτους<br />

ΚούρδουςΑyyubidsτο1211,διπλαστό<br />

σημείοπουπιστεύεταιότιγεννήθηκε<br />

οΠροφήτηςΑβραάμ


Toπηγάδι<br />

τουΙώβ


Τοκάστρο


HalilMosque,χτισμένο το1211μ.Χ<br />

δίπλατοσημείοπουπιστεύεταιοτι<br />

γεννήθηκεοΠροφήτηςΑβραάμ


ΟύρφαΚεμπάπ


ΧΑΡΡΑΝ – Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ<br />

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ<br />

Στο Κουρδιστάν της Τουρκίας, η αρχαία πόλη<br />

Χαρράν είχε στρατηγική σημασία. Βρισκόταν στη<br />

διασταύρωση του δρόμου του μεταξιού, μεταξύ του<br />

Ιράκ, της Συρίας, και της Ανατολίας, ιδιαίτερα<br />

σημαντικό ως μια σύνδεση μεταξύ του ποταμού<br />

ΕυφράτηκαιτηςΕγγύςΑνατολής,ζωτικήςσημασίας<br />

διαδρομή προκειμένου να αποφεύγεται η έρημος<br />

Nefud. Βρίσκεται σε απόσταση 40-45 χλμ. από την<br />

Ούρφα. Σε όλη την ιστορία της δέχτηκε πολλούς<br />

πολιτισμούς, Ακκάδιους, Βαβυλώνιους, Ασσύριους,<br />

Χετταίους, Πέρσες, Αλεξανδρινούς, Ρωμαίους,<br />

Βυζαντινούς, Σελτζούκους, Ayyubids, και πολλές<br />

άλλεςδυναστείεςκαιαυτοκρατορίες.Προςτοτέλος<br />

της δυναστείας Umayyad, η Χαρράν έγινε<br />

πρωτεύουσα της Ισλαμικής αυτοκρατορίας.Γνωστή<br />

ως θρησκευτικό κέντρο, εμπορικό και γεωργικό,<br />

ήτανδιάσημηγιατοβαμβάκι,τομέλι,ταγλυκά,και<br />

τα εργαλεία μέτρησης. Κατά την περίοδο μεταξύ<br />

718-913,πέρασεσεμίαχρυσήεποχήωςπολιτιστικό<br />

κέντρογνώσης.<br />

ΤΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤΗΣΧΑΡΡΑΝ<br />

Εκεί υπήρξε το πρώτο γνωστό πανεπιστήμιο<br />

στον κόσμο, το Πανεπιστήμιο της Χαρράν.<br />

Δυστυχώς , σήμερα, δεν διασώζεται παρά μόνο ένας<br />

πύργοςκαιμίααψίδα,Οπύργοςπουστέκεταιακόμα<br />

όρθιος, θεωρείται πως χρησιμοποιήθηκε ως<br />

παρατηρητήριο. Κατά τα τέλη του 8 ου αιώνα υπήρξε<br />

κέντρο μεταφραστικό έργων της αστρονομίας, της<br />

φιλοσοφίας , των φυσικών επιστημών και της<br />

ιατρικής από τα ελληνικά στα Συριακά από<br />

Ασσύριουςκαιαπόεκείστηναραβική,φέρνονταςτη<br />

γνώση του κλασικού κόσμου στους αναδυόμενους<br />

αραβόφωνουςπολιτισμούςστονότο.<br />

Ως θρησκεία επικρατούσε η πίστη στον θεό της<br />

Σελήνης, από την εποχή των Ασσυρίων και<br />

Χαλδαίων. Η πόλη είχε ένα τείχος με δώδεκα πύλες,<br />

που είχε συντηρηθεί τον 12 ο αιώνα και σήμερα<br />

υπάρχουνακόμηοιπέντε.<br />

ΤΑΘΟΛΩΤΑΣΠΙΤΙΑΤΗΣΧΑΡΡΑΝ<br />

Τα φημισμένα σπίτια της Χαρράν, είναι ιδιαίτερα με<br />

ξεχωριστή και ασυνήθιστη αρχιτεκτονική. Στην<br />

αρχιτεκτονικήτους,είναιμεκωνικέςθολωτέςστέγες.<br />

ονομάζονται Kumbet και μοιάζουν με « κυψέλη»,<br />

ενώ είναι πλίνθινα, κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου<br />

χωρίς ξύλο. Ο σχεδιασμός τα καθιστά δροσερά<br />

εσωτερικά (απαραίτητο) και πιστεύεται ότι έχουν<br />

παραμείνει αμετάβλητα στον σχεδιασμό για<br />

τουλάχιστον3.000χρόνια.<br />

ΗΙΣΤΟΡΙΑΤΗΣΠΟΛΗΣ<br />

Τα παλαιότερα αρχεία για τη Χαρράν προέρχονται<br />

από τις επιγραφές Έμπλα (κατά την ύστερη 3 η<br />

χιλιετίαπ.Χ.).<br />

Η Χαρράν κατοικήθηκε αρχικά από την Πρώιμη<br />

Εποχή του Χαλκού . Ήταν η περίοδος Ḫarrānu κατά<br />

την εποχή των Ασσυρίων. Στην αρχαία Ελλάδα<br />

ονομαζόταν Κάρραι και στην Πρώιμη Χριστιανική<br />

περίοδο, Ελληνόπολις. Αναφέρεται ακόμη και στη<br />

Βίβλο, αφού εκεί έμεινε ο Αβραάμ, φεύγοντας από<br />

τηνπόληΟυρτωνΧαλδαίων(Γέννεση11:31-32).<br />

Από τον 19 ο αιώνα π.Χ., η Χαρράν έγινε ένα<br />

σημαντικό εμπορικό κέντρο λόγω της ιδανικής της<br />

θέσης στον δρόμο προς την Ανατολή και δια μέσω<br />

του Τίγρη. Από εκεί οδηγείται κάποιος στην αρχαία<br />

Αντιόχεια, στην Νινευή και στο δέλτα της<br />

Βαβυλωνίας. Και επιπλέον η πόλη ήταν πέρασμα<br />

προς το Malatiyah και τη Μικρά Ασία. Στην<br />

σημαίνουσα θέση της Χαρράν, αναφέρθηκε και ο<br />

ΠλίνιοςοΠρεσβύτερος.<br />

ΧΕΤΤΙΤΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ<br />

Η Χαρράν παραδόθηκε στις φλόγες από των στρατό<br />

των Χετταίων, κάτω από την ηγεσία του Piyashshili<br />

γιανακερδίσουντουςΜιτάννι.<br />

ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ<br />

Επιγραφές ανάγουν την αρχή της πόλης στο 2000<br />

π.Χ. Ο βασιλιάς των Ασσυρίων, Ασσουρμπανιμπάλ,<br />

είχεεδώτηνπρωτεύουσάτου,κατάτηνπερίοδοτης<br />

βασιλείας του, τον 7 ο αιώνα π. Χ. Σημαντική πόλη<br />

και κατά την περίοδο αυτή, στο δρόμο προς την<br />

Δαμασκό,τηνΝινευήκαιτηνCarchemish.Κατάτον<br />

18 ο αιώνα π.Χ. ο βασιλιάς των Ασσυρίων Shamshi-<br />

Adad I (1813 – 1781) έκανε επιχειρήσεις για να<br />

διασφαλίσειτονδρόμοεμπορίουμέσωτηςΧαρράν.<br />

Τον 13 ο αιώνα π.Χ. ο βασιλιάς Adad-Nirari I<br />

κατέλαβε το κάστρο Kharani και έκανε δική του<br />

επαρχία την περιοχή. Συχνά αναφέρεται στις<br />

ασσυριακές επιγραφές από την εποχή του Tiglath-<br />

PileserI,γύρωστο1100π.Χ.μετοόνομαΗarrānu,<br />

που σημαίνει «δρόμος, μονοπάτι, ταξίδι». Ο<br />

τελευταίος βασιλιάς της Νέο-Βαβυλωνιακής<br />

περιόδου, Nabonidus, είχε καταγωγή από τη<br />

Χαρράν. Η λατρεία της περιοχής ήταν αφιερωμένη<br />

στονΘεότουφεγγαριού.<br />

ΠΕΡΣΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ<br />

ΣτηνσυνέχειςηΠερσικήΔυναστείατωνΑχεμενιδών<br />

από τον 6 ο αιώνα και μετά, ανέλαβε την πόλη<br />

Χαρράν. Έγινε μέλος της επαρχίας Αθούρα<br />

(περσικής λέξης για την Ασσυρία). Έμεινε στα χέρια<br />

τους ως το 331 π.Χ. όπου κατέλαβε την πόλη ο<br />

ΜέγαςΑλέξανδρος.<br />

ΠΕΡΙΟΔΟΣΤΩΝΣΕΛΕΥΚΙΔΩΝ<br />

Μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, το 323 π.Χ., η<br />

πόλη είχε τους εξής κυβερνήτες: Περδίκας,<br />

Αντίγονος Μονόφθαλμος και Ευμένης αλλά πέρασε<br />

τελικά στην εξουσία των Σελευκιδών, με τον<br />

Σέλευκο 1 ο τον Νικάτωρ, ως επαρχία Osrhoene.<br />

Άνθισε για ενάμιση αιώνα και έγινε ανεξάρτητη με<br />

τη δυναστεία των Πάρθων της Περσίας που<br />

κατέλαβαντηνΒαβυλωνία.<br />

Κύριαγλώσσαήταντααραμαϊκάεκείνητηνεποχή.<br />

ΡΩΜΑΪΚΗΚΑΙΒΥΖΑΝΤΙΝΗΠΕΡΙΟΔΟΣ<br />

Γνωστή με το όνομα πλέον Carrhae. Ο ρωμαϊκός<br />

στρατός κάτω από την ηγεσία του Κράσσου το 53<br />

π.Χ.ηττήθηκεαπότουςΠάρθουςστηνπεριοχήαυτή<br />

καιοΚράσσοςσκοτώθηκε.Στις6Απριλίου217μ.Χ.,<br />

ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος<br />

Κρακάλλα, δολοφονήθηκε στην περιοχή καθ’ οδόν<br />

προςτονΝαότουθεούτουΦεγγαριού.Οθεόςαυτός<br />

ήτανσημαντικόςγιατουςΡωμαίους.<br />

Η πόλη παρέμεινε στα χέρια των Βυζαντινών ως το<br />

609 με 610 μ.Χ. όταν την κατέλαβε ο Πέρσης και<br />

επανήλθε στα χέρια των βυζαντινών επί<br />

αυτοκράτορος Ηρακλείου το 620. Το 640 την<br />

κατέλαβε ο μουσουλμάνος άραβας στρατηγός ′Iyāḍ<br />

b.Ghanm<br />

ΙΣΛΑΜΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ<br />

Αρχικά ήταν κάτω από την κυριαρχία της φυλής<br />

Diyar Mudar, κι έγινε χαλιφάτο την περίοδος της<br />

βασιλείας του χαλίφη Umayyad, Marwan II Harran.<br />

Οι κάτοικοι της Χαρράν πιέστηκαν να ασπαστούν<br />

μία θρησκεία, είτε τον εβραϊσμό, είτε τον<br />

Χριστιανισμό, είτε το Ισλάμ. Οι ειδωλολάτρες του<br />

Χαρράν προτίμησαν την προστασία του Ισλάμ. Οι<br />

Αραμαίοι και Ασσύριοι Χριστιανοί, παρέμειναν<br />

Χριστιανοί.<br />

ΕΠΟΧΗΤΩΝΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ<br />

Κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών, στις 7 Μαΐου<br />

1104,μιααποφασιστικήμάχηδιεξήχθηστηνκοιλάδα<br />

του ποταμού Balikh , γνωστή ως Μάχη της Χαρράν.<br />

Στα τέλη του 12 ου αιώνα η πόλη έγινε κατοικία των<br />

κούρδων πριγκίπων Ayyubid. Στο 1260 όμως η πόλη<br />

καταστράφηκεολοσχερώςκαιεγκαταλείφθηκεκατά<br />

τη διάρκεια των εισβολών των Μογγόλων της<br />

Συρίας.<br />

http://www.cemilturan.gr/2014/03/05/<br />

%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AC%CE%BD-%CE%B7-<br />

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-<br />

%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-<br />

%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B4%C<br />

F%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9-%CF%84/<br />

ΤζεμίλΤουράν


ΤαθολωτάσπίτιατηςΧαρράν(Kumbet)πουμοιάζουνμεκυψέλη,αμετάβληταστοσχεδιασμόγια3.000χρόνια-ΣήμεραΜουσεία


Μίααπότις12πύλεςτηςπόλης


ΤαερείπιατουΠανεπιστημίουτηςΧαρράν,800μ.Χ.


Οπύργοςπουπιστεύεταιότιχρησιμοποιήθηκεως<br />

παρατηρητήριογιατοΠανεπιστήμιο(800π.Χ.)


ΤοΚάστροτωνΕλλήνων


ΤοΚάστροτωνΕλλήνωνστονΕυφράτη


ΤοΧαλφέτι,κατάτοήμισυβυθισμένοστανεράτουΕυφράτη


ΟποταμόςΕυφράτης


ΤοβυζαντινόκάστροRavanda,του11ουαιώνα


TO ΙΕΡΟΘΕΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΧΟΥ Α΄<br />

ΣΤΟΟΡΟΣΝΕΜΡΟΥΤ<br />

Ο Αντίοχος Α΄ Θεός Δίκαιος Επιφανής<br />

Φιλορωμαίος Φιλέλλην (86 - 38 π.Χ.) από τη<br />

Δυναστεία των Οροντιδών ήταν ο τρίτος βασιλιάς<br />

της Κομμαγηνής (70-38 π.Χ.), περιοχής στα δυτικά<br />

της Αρμενίας. Τα ερείπια του τύμβου-ιερού του<br />

στην κορυφή τού όρους Νεμρούτ έχουν γλυπτά και<br />

ανάγλυφα. Ένα δείχνει τον Αντίοχο Α΄ σε χειραψία<br />

με τον Ηρακλή, το πρώτο ανάγλυφο με χειραψία. Ο<br />

χώρος ορίστηκε από το 1987 ως Παγκόσμιας<br />

ΚληρονομιάςαπότηνUNESCO.<br />

Ήταν το μόνο τέκνο τού Μιθριδάτη Α΄ Καλλινίκου<br />

και της Λαοδίκης Ζ΄ Θεάς, Πιθανόν συνδέεται με<br />

τους βασιλείς της Παρθίας·επειδή ο πρόγονός του<br />

Ορόντης Α΄ νυμφεύτηκε τη Ροδογούνη, κόρη τού<br />

ΑρταξέρξηΒ΄,είναιαπόγονοςτούΔαρείουΑ΄.<br />

Πιο σίγουρες είναι οι δυναστικές συνδέσεις με<br />

τους Διαδόχους του Αλεξάνδρου Γ΄ τού<br />

Μεγάλου: η μητέρα του ήταν μία των<br />

Σελευκιδών,κόρητηςΚλεοπάτραςΤρύφαινας(που<br />

μάλλον ταυτίζεται με την Κλεοπάτρα ΣΤ΄ της<br />

Αιγύπτου) των Πτολεμαίων. Οι γονείς τού Αντιόχου<br />

Α΄ παντρεύτηκαν ως μέρος συμμαχίας ειρήνης<br />

μεταξύ των βασιλείων τους. Δεν γνωρίζουμε πολλά<br />

για τη νεανική του ζωή, εκτός από το ότι ήταν<br />

φιλέλληνας.<br />

Όταν η Ρωμαϊκή Δημοκρατία άρχισε να προσαρτά<br />

εδάφη της Μ. Ασίας, ο Αντίοχος Α΄ με διπλωματία<br />

κράτησε την Κομμαγηνή ανεξάρτητη από τους<br />

Ρωμαίους.Αρχικάαναφέρεταιστιςαρχαίεςπηγέςτο<br />

69 π.Χ. όταν. Λ. Λούκουλλος εκστράτευσε εναντίον<br />

τούΤιγράνητούΜεγάλουτηςΑρμενίας.ΟΑντίοχος<br />

Α΄έκανεσυνθήκηειρήνηςμετονστρατηγόΠομπήιο<br />

το 64, όταν αυτός εισέβαλε επιτυχώς στη Συρία, και<br />

έγιναν σύμμαχοι. Από τη βασιλεία του και μετά οι<br />

μονάρχες της Κομμαγηνής αποδείχθηκαν οι πιο<br />

πιστοίσύμμαχοιτωνΡωμαίων.<br />

OTYMBOΣ/ΙΕΡΟΘΕΣΙΟ<br />

Ο Αντίοχος Α΄ είναι διάσημος για το εντυπωσιακό<br />

ιεροθέσιο στο όρος Νεμρούτ. Όταν στέφθηκε<br />

βασιλιάς, έφτιαξε μία βασιλική λατρεία για τον ίδιο<br />

καιετοίμασεναεύχονταισεαυτόνμετάτοτέλοςτου.<br />

Εμπνεύστηκε σε αυτό από την ελληνική μορφή τού<br />

Ζωροαστρισμού. Ο Αντίοχος Α΄ άφησε πολλές<br />

ελληνικές επιγραφές, που αποκαλύπτουν πολλά<br />

στοιχεία της θρησκείας του και εξηγούν τον σκοπό<br />

της πράξης του. Σε μία επιγραφή ο βασιλιάς ορίζει ο<br />

τύμβος του να κτιστεί σε υψηλό και ιερό μέρος,<br />

μακριάαπότονκόσμοκαιπλησίοντωνθεών,μεταξύ<br />

των οποίων θα καταριθμείτο. Ήθελε το σώμα του να<br />

διατηρηθεί στην αιωνιότητα. Οι θεοί στους<br />

οποίους ευχόταν ήταν ένας συγκρητισμός<br />

Ελληνικών, Αρμενικών και Ιρανικών θεών, όπως<br />

ο Ηρακλής-Βαχάγκαν, ο Ζεύς-Αραμάσδ ή<br />

Ορομάσδης (που σχετίζεται με τον Ιρανικό θεό<br />

Αχούρα Μάζδα), η Τύχη και ο Απόλλων-Μίθρας. Τα<br />

μνημειώδη γλυπτά στην τοποθεσία, δείχνουν<br />

Περσικές και Ελληνικές εικονογραφικές επιρροές:<br />

Περσικά είναι τα ενδύματα, τα καλύμματα κεφαλής<br />

και οι κολοσσιαίες διαστάσεις των μορφών, ενώ η<br />

απόδοση των φυσικών χαρακτηριστικών τους<br />

προέρχεταιαπότονΕλληνικόκαλλιτεχνικόρυθμό.Ο<br />

σύμπλεγμα τού τύμβου του κατασκευάστηκε με<br />

τρόπο,ώστεναμπορούνναγίνουνεκείθρησκευτικές<br />

εορτές.<br />

Οτύμβοςτουξεχάστηκεγιααιώνεςωςτο1883,όταν<br />

τον ανέσκαψαν Γερμανοί αρχαιολόγοι. Κατά τις<br />

επιγραφές που βρέθηκαν, ο Αντίοχος Α΄ ήταν<br />

ευσεβής και γενναιόδωρος. Τα ερείπια τού<br />

ανακτόρου του βρέθηκαν στην πόλη Αρσέμεια.<br />

Το ανάκτορο καλείται τώρα παλαιό κάστρο. Στην<br />

Αρσέμεια ο Αντίοχος άφησε πολλές επιγραφές στα<br />

Ελληνικάγιατοπρόγραμμαδημοσίωνέργωντουκαι<br />

πώςδόξασετηνπόλη.


ΤοΙερoθέσιοτουΑντίοχουΑ΄<br />

Δυτικήπλευρά


ΗΚεφαλήτουΑπόλλωνα/Μίθρα&τουΑετούφρουρού


ΟΑΝΤΙΟΧΟΣΑ΄& ΘΕΑ<strong>ΚΟΜΜΑΓΗΝΗ</strong>/ΤΥΧΗ


ΗΚεφαλήτουΑντίοχουΑ΄<br />

ΗΚεφαλήτηςθεάςΚομμαγηνής-Τύχης


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΠΛΕΥΡΑ


ΗΚεφαλήτουΑπόλλωνα/Μίθρα<br />

ΑνατολικήΠλευρά


ΤοΙερoθέσιοτουΑντίοχουΑ΄<br />

Δυτικήπλευρά


ΗκεφαλήτουΗρακλή/Άρη<br />

ΗκεφαλήτουΑετούφρουρού


Στήλεςαποψαμμίτη


ΛΕΟΝΤΑΣΦΡΟΥΡΟΣ


ΗκεφαλήτουΑετούφρουρού<br />

ΗκεφαλήτουΛέονταφρουρού


Λέονταςφρουρός,ΔυτικόΠλάτωμα


ΤαερείπιατωνΘερινώνΑνακτόρων<br />

τουΑντίοχουΑ΄


ΧειραψίαΗρακλή&ΑντίοχουΑ΄


ΕγχάρακτεςελληνικέςεπιγραφέςμεταεπιτεύγματατουΑντίοχουΑ΄


ΡωμαικήγέφυραKahtaCendere,χτισμένηπάνωσεπαλαιότερητουΜεγάλουΑλεξάνδρου


ΤύμβοςΚαρακούς–ΓιαταμέλητηςβασιλικήςοικογένειαςτουΑντίοχουΑ΄


<strong>ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ</strong>,<strong>ΚΙΛΙΚΙΑ</strong>,<strong>ΚΟΜΜΑΓΗΝΗ</strong><br />

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ<br />

Ιούνιος2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!