Tuulivoima_Nissinen [pdf, 1,9 mt] - MTK

mtk.fi

Tuulivoima_Nissinen [pdf, 1,9 mt] - MTK

Tuulivoima ja

maanomistaja

Ympäristöasiamiespäivät

Marraskuu 2012

Markus Nissinen

Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi


Miksi

tuulivoimaa?

• Tarve uusiutuvalle energialle, esim. EU:n tavoite 20-20-20

Tuulivoima on ilmaista, aina kotimaista, ympäristöystävällistä energiaa

• Sopii hyvin bioenergian rinnalle eikä uhkaa sen tuotantoa.

Suomeen n. 700-1000 voimalaa = 2500 MW = 6 TWh

• Yksi tuulivoimala nyt keskimäärin 2-3 MW

Tuulivoiman osuus sähkönkäytöstä 0,3 % 6 %

• Voimaloita suunnittelevat ja rakentavat lähinnä energiayhtiöt. Myös

muutamat maanomistajat ovat perustaneet tuulivoimayhtiöitä. Kaikki

tarvitsevat kuitenkin maata.

2

Tuulivoimatontin vuokraamisesta tai tuulivoiman tuottamisesta

tuloja maanomistajille.

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


3

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Tuulivoimalat Suomessa

4

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Tuulivoimahankkeet

elokuu 2012

5

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Miten

tuulivoimahanke

etenee?

6

1. Tuulivoiman tuottaja www.tuuliatlas.fi parhaat tuulialueet

2. Neuvottelut maanomistajan ja kunnan kanssa esisopimukset maan

vuokrasta.

3. Energiayhtiön esiselvitys maankäytöstä, luontoarvoista, maisemasta,

melusta, merikotkista onko rakentamiselle esteitä

4. Selvitys tuulesta, voimaloiden sijoituksesta, tuotannosta tuuleeko

varmasti tarpeeksi paljon

5. YVA = ympäristövaikutusten arviointi

- kun suunnitellaan >10 voimalan tai >30 MW:n puistoa

6. Kaavoitus, luvitus, rakennussuunnittelu, huoltotiet, rakentaminen,

sähköverkkoon liittäminen jne.

Pitkä ja melko hidas prosessi: n. 3 vuotta YVA:n kanssa

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


7

Mihin tuulivoimala

kannattaa tai voi

sijoittaa?

• Tuulisuus >7,0 m/s vuoden keskiarvona, >2400 tuntia vuodessa

• Avomerelle rakentaminen kallista, tuntureilla muita arvoja

• Rannikon yksityismetsät potentiaalisimpia rakennuskohteita

• Puskurivyöhykkeet tiettyihin alueisiin

• Lentokentät, Puolustusvoimat, asutukseen 500-1000m, Natura 500 m, muut

suojelualueet 1000m, linnusto, kuten merikotkan pesä 2 km (FINIBA-aineisto)

• Sähköjohdot ja tiet

• Energiayhtiö rakentaa omalla kustannuksellaan tuulivoimalan, sähköjohdot ja

huoltotiet - siis sinne missä se on halpaa.

• Vähintään 110 kV:n voimajohto


8

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Tuulivoimalat ja

maakuntakaavoitus

• Potentiaalisimmat tuulivoimatuotannon alueet kartoitetaan ja

merkitään kartalle, laajoja puistoja (tv -karttamerkintä)

• valitut alueet eivät sulje pois tuulivoiman tuotantoa muualta

• Kaavat nyt lausuntovaiheessa, luonnos/ehdotus

• Yhteenveto maakuntien liittojen tuulivoimaselvityksistä

- http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=420262&lan=fi&clan=fi

• 254 potentiaalista tuulipuistoa = 3400 km 2 = 12 000 MW

• Etelä-Pohjanmaa 27 aluetta, Varsinais-Suomi 24 aluetta, Satakunta 18,

Keski-Pohjanmaa 92 (Pohjois-Pohjanmaa samassa selvityksessä),

Pirkanmaalla työ kesken

• Näillä alueilla nyt 27 tuulivoimapuistohanketta menossa

9

• suurin osa hankkeista pienempiä,


Tuulivoimalat ja

yleiskaavoitus

• MRL:n muutos: kunnilla oikeus myöntää tuulivoimalan

rakennuslupa suoraan yleiskaavalla

• 1-5 tuulivoimalaa mahdollista toteuttaa ilman kaavaa

• 9 voimalan puisto usein suurin, jonka voi toteuttaa

pelkällä yleiskaavalla

• Isommat vaativat maakuntakaavan

10

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Varsinais-Suomen

tuulivoimavaihemaakuntakaava

2012

11

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


12

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


13

• YM:n ohje voimalinjoista: pitää näkyä kartalla – tai sitten ei

• Satakunnan tuulivoimakaava esimerkkinä

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Tuulivoimala maastossa

• Yleisimmin 2-3 MW voimaloita

• Eivät estä metsätaloutta

• Huoltotiet joka voimalalle

• Liittymät sähköverkkoon: kaapelit

muuntaja-kentälle

• Energiayhtiö toteuttaa kaikki omalla

kustannuksellaan

• Puskurit asutukseen, suojelualueisiin,

linnustoon, toisiin myllyihin

• Puskurit vaihtelevat maakunnittain

14

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Syöttötariffi ratkaisee

lopulta tuulivoiman

rakentamisen

Tuulivoimalan rakentaminen maksaa n. 1,5 milj. € / MW

• Tuulienergian hinta markkinoilla ilman tukea n. 50 €/MWh

Valtio tukee tuulivoimaa syöttötariffilla eli takuuhinnalla

• Tariffin kanssa tuulienergian hinta 83,5 €/MWh 12 vuoden ajan

• Jos voimala valmis 31.12.2012 mennessä, hinta 105,3 €/MWh vuoden 2015

loppuun asti

• Tariffin piiriin max 2500 MW tuulivoimatuotantoa

• vain yli 0,5 MW:n voimaloille

• Käytetyt voimalat eivät tariffin piirissä

Kaikki suunnitellut hankkeet eivät toteudu

15

Syöttötariffi tekee tuulivoimasta bisnestä

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


16

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Maan vuokraaminen

tuulivoiman tuotantoon –

MTK:n sopimuspohjat

• Maakuntakaavojen pohjalta valtava kiinnostus vuokrata maata

tuulivoimapuistoihin, kiihtyi kesällä 2012

• Sopimusten taso kohentunut huomattavasti parissa vuodessa

MTK:n maanvuokrasopimus lähes aina pohjana vuokrasopimuksissa

• Voimalan rakentaja (energiayhtiö) vuokraa maata tuulivoimaa varten

• Maanomistaja ja tuulivoimayhtiö sopivat yksityiskohdat ja hinnat

• Ulkopuoliset eivät saa asettaa hintatasoja

• Koskaan ei ole kiire allekirjoittaa kilpailuttakaa toimijoita

17

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Esimerkki rahasta

Tuulivoimalan teho 2 MW, käyttö 2400 tuntia huippua vuodessa

Sähköä 4800 MWh

Rahaa bruttona 83,5€/MWh = 400 800 €/vuosi

Maanomistajien saama vuokratulo 2,0 % tuotosta = 8000

€/v/tuulivoimala

Hintojen historiatietoja Mo-liitto Länsi-Suomen toimialueelta

• Vuokraa tarjottu mo-liiton alueella 5000 – 15 000 €/voimala/v (2012)

• sidottu indeksiin, paras lienee sähkön hinta

18

• Tuottoon sidottu korvaus lisäksi tai ainoastaan: 1-4 % bruttotuotosta

• Ei saa tehdä nettotuottoon sidottuja sopimuksia!

• Huomio linjojen alle jäävään maahan!

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Tuulivoimalan

vaikutusalue,

vuokran

määräytyminen

• Vaikutusalue 50 ha: vuokraa yhteensä 15 000 € vuosittain

• Bengtson 5000 €, koska mylly maallaan. Lisäksi vaikutusalueesta 20 ha, niin

lisää 4000 € yhteensä 9000 €/vuosi

• Dubois, 15 ha vaikutusalueesta 3000 €

• Carlsson = Dupois 3000 €

• Andersson, ei vaikutusalueella 0 €

19

• TAI: maksetaan kaikille tuulivoimapuiston sisällä maata omistaville

• Esim. 2000 ha tuulivoimapuisto, 50 ha maata puiston sisällä 50/2000*15 000€ = yhden

mo:n vuokratulot

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Kansainväliset

Verotus rajoitteet

Tuulivoimalan vuokratulo katsotaan maatalouden tuloksi

• Pääomatulo-osuus nettovarallisuuden mukaan

• Jos ei ole maataloutta, rinnastuu vuokratulo käytännössä

ansiotuloon

• Kunta hyötyy tuulivoimatuotannosta kiinteistöveron

muodossa

20

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Millainen on hyvä

vuokrasopimus?

21

• Vuokra-aika max 25 vuotta

= tuulivoimalan tekninen käyttöikä

• Tutkimusajaltakin vuokraa

• Muuten ensimmäinen vuokra ehkä vasta 8 vuoden kuluttua allekirjoituksesta

• Max tutkimusaika 4 vuotta

• Vuokraa kaikesta maasta: myllynpaikat, tiet, johdot

• Bruttotuottoon sidottu korvaus TAI kiinteä + tuottoon sidottu

• Tuottoon sidotussakin aina sovittava vähimmäisvuokra/vuosi

• Kiinteille vuokrille indeksikorotus

• Vrt. nettotuottoon sidottu korvaus ei ole niin läpinäkyvä kuin bruttotuottoon sidottu

• Kaikki tuulivoimalan vaikutusalueen maanomistajat vuokraan mukaan

• Jakoperuste usein maanomistajien itse päätettävissä

• Maa- ja metsätalous sallittava alueella aina, rakentamiselle tulee rajoituksia

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


22

Kansainväliset

Tuulivoiman

vaikutuksia

rajoitteet

+ Omavaraista, järkevää energiaa

+ Metsätalous on sallittua tuulipuiston alueella

+ Tuulivoimatontin vuokraaminen on uutta yritystoimintaa maaseudulle

+ Työllisyysvaikutukset: 2500 MW = 29 500 htv

+/- Maisema ehkä suurin ja eniten riitoja aiheuttava tekijä

• Oikeusjuttuja: tuulivoima on erinomainen asia, kunhan se sijoittuu muualle

- Melu, vilkkuminen jne.

- Energiantuotannon epävarmuus: tuulta ei voi säädellä

- Rakentamiselle tulee rajoituksia: korkeat rakennukset eivät mahdollisia

- Puskurit suojelualueisiin jne. voivat rajoittaa maankäyttöä

- Esim. tuulivoimalan lähellä METSO-kohde, saatko suojelusopimuksen

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Kansainväliset

rajoitteet

23

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK

More magazines by this user
Similar magazines