18.10.2014 Views

Toimintakertomus 2011 [pdf, 7,6 mt] - MTK

Toimintakertomus 2011 [pdf, 7,6 mt] - MTK

Toimintakertomus 2011 [pdf, 7,6 mt] - MTK

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MTK - Varsinais-Suomi

TOIMINTAKERTOMUS


Julkaisun kuvat: MTK-Varsinais-Suomen kuva-arkisto

Painotyössä käytetylle paperille on myönnetty

Euroopan Unionin ympäristömerkki FI/11/1

Taitto: TM-suunnittelu

Painopaikka: Laitilan Kirjapaino Oy 2012


MTK - Varsinais-Suomi

TOIMINTAKERTOMUS


MTK-Varsinais-Suomi ry

Osoite:

Peltopohjankatu 2 D

21280 RAISIO

Puhelin: 020 413 3580

Faksi: 020 413 3589

Kotisivut: www.mtk.fi/varsinaissuomi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mtk.fi

varsinais-suomi@mtk.fi

Maaseudun tulevaisuus -lehden ilmoituskonttori

MTK-Varsinais-Suomi on Facebookissa.

Käy tykkäämässä.

Toimihenkilöt ja yhteystiedot vuonna 2012

Puheenjohtaja

Toiminnanjohtaja

Aluepäällikkö

Jaakko Halkilahti

02 736 5612 ja 0400 745 267

Paavo Myllymäki

020 413 3581 ja 040-5828261

Hanna Vuola

020 413 3584 ja 050-9177000

Aluepäällikkö

Toimistosihteeri

Petri Puustinen

020 413 3583 ja 040-5828262

Marja-Terttu Ruohonen

020 413 3580, 020 413 3582 ja

040-5646414

Hankepäällikkö Terhi Löfstedt

(Tarmokas -hanke) 020 413 3586 ja 0400-294123

Hankevetäjä

Sari Raimoranta

(Luomuvakka -hanke) 020 413 3585 ja 040-5010700

Kuvassa vasemmalta: Terhi Löfstedt, Paavo Myllymäki, Hanna Vuola, Sari Raimoranta, Petri Puustinen ja Marja-Terttu Ruohonen.

Varsinais-Suomen maataloustuottajain

säätiö

Asiamies

Ville Reunanen

02-4863605 ja 040-5502908

ville.reunanen@live.fi

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto

Osoite: Simonkatu 6, 00100 HELSINKI

Puhelin: 020 4131

Kotisivut: www.mtk.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mtk.fi

4

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Pyhäranta

Kodisjoki

MTK-Varsinais-Suomen toimialue ja

maataloustuottajain yhdistykset 2011

Laitila

Alastaro

Metsämaa

Yhdistyksiä 49

Jäseniä 14713

Kalanti - Uusikaupunki

Karjala

Yläne

Oripää

Loimaan seutu

Kustavi

Mynämäki

Lokalahti

Vehmaa

Nousiainen

Mietoinen

Vahto

Taivassalo

Paattinen

Masku

Rusko

Lieto

Raisio

Meri-Naantali

Pöytyä

Mellilä

Karinainen

Aura

Tarvasjoki

Marttila

Paimio

Koski TL

Kuusjoki

Somero

Somerniemi

Turun seutu

Piikkiö

Pertteli

Kiikala

Rymättylä

Kakskerta

Salon seutu

Sauvo - Karuna

Angelniemi

Suomusjärvi

Parainen - Nauvo

Perniö

Kisko

Särkisalo

pohjakartta ja kuntarajat © Maanmittauslaitos, 2012

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 5


Sisältö

MTK-Varsinais-Suomi ry 4

Puheenjohtajan tervehdys 7

Maatalous Varsinais-Suomessa 8

Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitto 10

Johtokunnan toiminta 15

Liiton kokoukset 16

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 20

Liiton koulutustoiminta 2011 23

Toiminta ja tapahtumat 25

Viljantuotanto 25

Varhaisperuna 26

Sokerijuurikas 26

Lypsykarjatalous 28

Lihatalous 28

Kuluttajatyö 29

Sosiaalipolitiikka 30

Maa- ja ympäristöpolitiikka 32

Maaseutunuoret 32

Kylvösiunaustilaisuudet ja sadonkorjuujuhlat 32

Tapahtumia järjestöväelle 33

Vaikuttaminen eri ryhmissä 33

Hanketoiminta 34

Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n toiminta vuonna 2011 38

Varsinais-Suomen maataloustuottajain säätiö 39

Tilinpäätös 2011 41

Tuottajayhdistysten ja maaseutunuorten toimihenkilöt 2012 47

Liiton alueen yhdistykset 31.12.2011 58

Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liiton johtokunta 2012 61

6

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Puheenjohtajan tervehdys

Vuosi 2011 jäi historiaan useiden eurooppalaisten

valtioiden talouskriisien leimaamana. Erityisesti

muutaman euroalueeseen kuuluvan maan

ongelmien pelättiin pahimmassa tapauksessa

johtavan jopa koko valuutta-alueen hajoamiseen

ja hallitsemattomiin seurauksiin.

Talous saatiin vakautettua ja tilanne rauhoitettua vasta

tämän vuoden puolella, mutta vaara ei vielä ole ohi.

Euroopan Unionin jäsenmaiden heikolla talouskasvulla

ja rajulla velkaantumisella on vaikutusta suoraan ja välillisesti

myös maatalouteen ja maaseutuun. Tämä on havaittavissa

esimerkiksi siitä, että poliittiset paineet leikata

EU:n budjettikehystä ovat vuoden kuluessa kasvaneet

huomattavasti.

Suomessa hallitus haluaa säilyttää valtion luottoluokituksen

parhaassa luokassa. Tämän tavoitteen säilyttäminen

on jo vaatinut leikkauksia valtion budjettiin. Säästöistä sovittiin

hallitusohjelmassa ja sen mukaisesti maa- ja metsätalous

joutui valtion tulo- ja menoarviossa suhteellisesti

suurimpien leikkausten kohteeksi. Säästöjä ja veronkorotuksia

tehdään jatkossakin. Uusia säästökohteita etsittäessä

on pidettävä mielessä jo tehdyt leikkaukset, jottei

maaseutu, sen elinkeinot ja asukkaat joudu epäoikeudenmukaiseen

asemaan.

Ainoa keino ratkaista valtion kestävyysvaje ja velkaantumisongelma

on talouskasvu. Siksi on välttämätöntä, ettei-

vät leikkaukset kohdistu niin, että ne supistavat tuottavaa

toimintaa. Maaseudun elinkeinot ovat aloja, jotka tuottavat

todellista uutta: ruokaa, puuta, kuituja ja energiaa. Samalla

ne työllistävät elintarvike-, metsä- ja puunjalostuksessa

sekä energiantuotannossa suuren joukon suomalaisia sekä

korvaavat tuontia ja vahvistavat kauppatasetta.

Politiikka, joka estää tai heikentää maaseudun vihreiden

elinkeinojen toimintaedellytyksiä, on tässä tilanteessa väärää.

Mahdolliset maataloustukien leikkaukset kotimaassa

vaarantavat pahimmillaan Suomen EU-tukien tason ja poliittisen

oikeutuksen. On vaikeata saada EU:n maatalouspolitiikkauudistukseen

välineitä tasaamaan jäsenmaiden välisistä

tuotanto-olosuhteista johtuvia eroja kansallisella rahoituksella,

jos samaan aikaan tehdään leikkauksia Suomessa

nykyisin käytössä oleviin järjestelmiin.

Vuoden 2012 aikana EU:ssa pitäisi päättää EU:n budjetista

seuraavalle rahoituskaudelle. Samanaikaisesti komissiossa

valmistellaan vuoden 2014 alusta toimeenpantavaa maatalouspolitiikan

uudistusta ja siihen liittyvää yksityiskohtaista

lainsäädäntöä. Aika on käymässä vähiin, koska monimutkainen

EU:n päätöksentekojärjestelmä ei pysty nopeasti

asioita ratkaisemaan.

Vuoden 2013 aikana on myös saatava päätös kansallisten

tukien jatkosta. Jotta tavoitteeseen on edes teoriassa mahdollista

päästä, olisi neuvottelut näiden tukien jatkosta saatava

viipymättä käyntiin. Varsinais-Suomelle artiklan 141

perusteella maksettava tuki on elintärkeää vuodesta 2014

eteenpäinkin.

Vuosi 2012 on MTK:n liittokokousvuosi. Järjestö täyttää tänä

vuonna 95 vuotta. Kesäkuussa Savonlinnassa linjataan järjestön

suuntaa seuraavaan liittokokoukseen. Liittokokouksen

teemoina ovat yhteiskunta- ja markkinapoliittinen vaikuttaminen

sekä järjestön toiminnan kehittäminen. Kommentit

ja kehittämisehdotukset näihin teemoihin liittyen ovat

jäseniltämme lämpimästi tervetulleita.

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen ja menestyksellistä vuoden jatkoa

jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme toivottaen

Jaakko Halkilahti

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 7


Maatalous Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomessa oli vuonna 2011 maa- ja

metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

tilastojen mukaan 6459 maatilaa. Rakennemuutos

jatkui ja maatilojen määrä väheni 176 tilalla

vuoden aikana.

Käytössä olevaa maatalousmaata Varsinais-Suomessa on

295000 hehtaaria. Kaikkien viljalajien viljelypinta-ala nousi

edelliseen vuoteen verrattuna 22900 hehtaarilla. Kevätvehnä

säilyi suosituimpana viljakasvina 60300 hehtaarin viljelyalalla.

Varsinais-Suomi säilytti asemansa suurimpana sianlihan

tuottajana. Varsinais-Suomessa tuotettiin sianlihaa yhteensä

54,6 miljoonaa kiloa, joka on runsas neljännes koko Suomen

tuotannosta. Suurimmat sianlihantuottajakunnat Varsinais-Suomessa

ovat Loimaa (12,9 milj.kg) ja Vehmaa (8,2

milj.kg).

MTK-Varsinais-Suomen liiton alueella oli 49 tuottajayhdistystä

vuonna 2011. Jäsentiloja oli kertomusvuoden lopussa

6089 ja jäseniä yhteensä 14713.

Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnan mukaan Varsinais-Suomessa.

Lähde MMM/Tike.

Tuotantosuunta

tilat tilat

2011 2010

muutos

Lypsykarjatalous 271 294 -23

Muu nautakarjatalous 154 159 -5

Sikatalous 421 438 -17

Siipikarjatalous 256 264 -8

Lammas- ja vuohitalous 44 52 -8

Hevostalous 123 125 -2

Viljanviljely 3809 3913 -104

Erikoiskasvituotanto 808 839 -31

Puutarhakasvien viljely 281 277 4

Muu kasvintuotanto 242 238 4

Muu tuotanto 50 36 14

Yhteensä 6459 6635 -176

Kotieläinten lukumäärä Varsinais-Suomessa (1000 kpl).

Lähde MMM/Tike.

1000 kpl

2011 2010 2009

Naudat 36,6 36,3 34,9

Lypsylehmät 8,7 8,8 8,7

Emolehmät 4,5 4,3 3,9

Hiehot 6,0 5,9 6,0

Sonnit 5,3 5,1 4,6

Vasikat 12,1 12,1 11,7

Siat 368,6 371,3 360,9

Emakot 39,4 40,4 38,2

Kanat 2 089,6 2 051,5 1 755,3

Kananpoikaset 515,7 562,8 526,8

Broilerit 921,5 1 066,5 1 011,3

Kalkkunat 66,2 82,7 90,4

Lampaat 14,4 12,9 11,2

Vuohet 0,5 0,5 0,8

Hevoset 2,3 2,2 2,2

8

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Kanat, 1000 kpl

Emakot, 1000 kpl

Lypsylehmät, 1000 kpl

2 500,0

2 000,0

1 500,0

1 000,0

500,0

0,0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

50,0

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Yläkaavioissa trendejä Varsinais-Suomen

kotieläinten lukumääristä vuosivälillä

1997 - 2011. Lähde MMM/Tike.

Oikealla viljelyala- ja keskisatotietoja

Varsinais-Suomesta. Lähde MMM/Tike.

viljelyala (1000 ha)

2011 2010 muutos

koko maa

2011

sato kg/

ha2011

sato kg/ha

2010 2009

Syysvehnä 20 11,9 8,1 39,4 4580 4 330 4150

Kevätvehnä 60,3 54,1 6,2 217,4 3 980 3 390 4330

Ruis 6,1 4,6 1,5 27,1 4 130 3 290 3180

Rehuohra 40,4 39,8 0,6 378,0 3 580 3 340 4180

Mallasohra 31 28,3 2,7 87,4 3 680 3 200 4240

Kaura 31,2 27,4 3,8 323,7 4 000 3 040 4240

Peruna 1,7 1,8 -0,1 24,9 17 740 16 480 17870

Sokerijuurikas 6,5 6,7 -0,2 14,1 49 650 38 100 40140

Rypsi ja rapsi 20,2 37,9 -17,7 92,0 1 330 1 020 1780

Puutarhakasvit 3,3 3,2 0,1 12,5

Härkäpapu 2,9 3 -0,1 9,7

Nurmet alle 5 v. *) 28,9 28,6 0,3 666,8

Nurmet 5 v ja yli **) 5,2 5,2 0 32,0

Kesanto ***) 29,6 34,4 -4,8 275,7

*) heinä, siemenheinä, säilörehu, laitumet

**) käytössä olevat luonnonniityt- ja laitumet, sekä hakamaa

***) kesannot, luonnonhoitopelto ja viherlannoitusnurmet

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011

9


Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitto

MTK - Varsinais-Suomi ry. vuonna 2011

JÄSENET

Liiton yhteisöjäseninä olivat kertomusvuonna:

Maataloustuottajain yhdistyksiä 49

Manttaalikuntia 43

Osuuskunta Länsi-Maito

LSO Osuuskunta

Itikka Osuuskunta

Raisio Oyj

Tapiola-ryhmä

ProAgria Farma ry

Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat

Viljavaliokunta tutustumassa MTT:n lajikekokeisiin Jokioisilla.

JOHTOKUNTA

Puheenjohtaja

Tapani Heikkilä, Mynämäki, jäsen v:sta 1999

Varapuheenjohtaja

Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko, jäsen v:sta 2004

Muut jäsenet

Jalli Heikki, Koski TL. jäsen v:sta 2011

Kaunisto Timo, Alastaro, jäsen v:sta 2006

Kirjonen Ari-Pekka, Pertteli, jäsen v:sta 2008

Lindholm Jussi, Perniö, jäsen v:sta 2010

Pohjanpalo Nina, Yläne, jäsen 2007

Silén Urban, Perniö, jäsen v:sta 2006

Suominen Jaakko, Paattinen, jäsen v:sta 2003

Taneli Eeva, Loimaan Seutu, jäsen v:sta 2007

Vahtivaara Tatja, Paimio, jäsen v:sta 2011

Vesola Henna-Maija, Lokalahti, jäsen v:sta 2003

VALIOKUNNAT

JOHTOKUNNAN TYÖVALIOKUNTA

Tapani Heikkilä, Mynämäki

Ari-Pekka Kirjonen, Pertteli

Eeva Taneli, Loimaan seutu

Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko

Paavo Myllymäki, sihteeri

MAITOVALIOKUNTA

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa)

Jaakko Suominen, Paattinen

Janne Tiiri, Oripää

Sauli Lähteenmäki, Rusko

Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö

ETELÄISTEN LIITTOJEN LIHAVALIOKUNTA

Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko / MTK:n sikajaosto

Jaakko Halkilahti, Salon seutu/MTK:n johtokunta

Tiina Varho-Lankinen, Oripää

Tapio Rintala, Yläne

Ville Kalluinen, sihteeri

KANATALOUSASIAT

Pekka Saarinen, Loimaa seutu

Samuli Simula, Laitila

Jukka Huittinen, Kisko

Timo Kaunisto, Alastaro

Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö

10

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


VILJAVALIOKUNTA

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa)

Totti Nuoritalo, Somero

Pekka Eskola, Loimaan seutu

Erkki Haavisto, Raisio

Jouni Suominen, Sauvo/MTK:n kylvösiemenjaosto

Tapio Ylitalo, Paattinen/MTK:n öljykasvijaosto

Tapani Heikkilä, Mynämäki/MTK:n mallasohrajaosto

Simo Kolkkala, Mellilä/MTK:n viljavaliokunta

Aino Launto-Tiuttu, sihteeri

JÄRJESTÖ- JA TIEDOTUSTOIMIKUNTA

Timo Kaunisto, Alastaro

Jarmo Villman, Suomusjärvi

Mikko Sirkiä, Aura

Johanna Lassila-Pärkö, Kodisjoki

Nina Pohjanpalo, Yläne

Aino Launto-Tiuttu, sihteeri

VEROASIAT

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa)

Tero Tanner, Vehmaa

Jaakko Nieminen, Kuusjoki

Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö

LÄNTINEN MAA- JA

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa)

Timo Kaunisto, Alastaro

Urban Silén, Perniö

Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö

SOSIAALIPOLIITTINEN VALIOKUNTA

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa)

Henna-Maija Vesola, Lokalahti

Hannu Junnila, Salon Seutu

Aino Launto-Tiuttu, yhteyshenkilö

SOKERIVALIOKUNTA

Mika Örri, Perniö

Jaakko Halkilahti, Salon Seutu

Aarne Lehtonen, Mynämäki

Juha Kontu, Kalanti-U:ki

Seppo Rekola, Masku

Tero Sainio, Salon Seutu

Mari Suominen, Sauvo

Hannu Tahkokallio, Pertteli

Pekka Myllymäki, Mietoinen

Urban Silén, Perniö

Paavo Myllymäki, sihteeri

VARHAISPERUNATOIMIKUNTA

(Yhteisvaliokunta ÅSP:n ja MTK-Satakunnan kanssa)

Jaakko Lehmuskoski, Rymättylä

Eero Saarinen, Rymättylä

Jaakko Hiltunen, Meri-Naantali

Jussi Launto, Sauvo

Samuli Simula, Laitila

Jaakko Heikkilä, Masku

Tommi Vippola, Laitila

Ville Kalluinen, sihteeri

MAASEUTUNUORTEN VALIOKUNTA

Juuso Hulmi, Alastaro

Anna Mäki-Punto, Loimaa seutu

Tomi Nukki, Mynämäki

Tero Mahkonen, Vahto

Sanna Lempiäinen, Lieto

Juha Kylä-Puhju, Laitila

Vesa Saari, Somero

Riitta Kilpiö, Salon seutu

Aarne Lehtonen, Mynämäki

Jussi Lindholm, Perniö, (liiton johtokunta)

Ville Kalluinen, sihteeri

LUOMUVALIOKUNTA

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa)

Matti Tilkanen, Karinainen

Kaisa Riiko, Angelniemi

KULUTTAJATYÖRYHMÄ

Riikka Antola, Mynämäki

Elina Heino, Vehmaa

Jussi Lindholm, Perniö

Satu Näykki, Somero

Hanna Takatalo, Karinainen

Satu Anttila, Nousiainen

Aino Launto-Tiuttu, sihteeri

KYLVÖSIEMENVALIOKUNTA

Eeva Taneli, Loimaan Seutu

Jouni Suominen, Sauvo-Karuna

Markku Salo, Mellilä

Heikki Vesanen, Koski Tl

Mika Örri, Perniö

Aino Launto-Tiuttu, MTK-Varsinais-Suomi

Raimo Nordman, sihteeri

MAASEUTUYRITTÄJÄTYÖRYHMÄ

Satu Anttila, Nousiainen

Markku Hyssälä, Lieto

Ari-Pekka Kirjonen, Pertteli

Tuija Rainio, Meri-Naantali

Paavo Myllymäki, sihteeri

Valtatie 8-työryhmä

Pj. Tapani Heikkilä, Mynämäki

Di Ralf Rehnberg, Maanomistajien Arviointikeskus Oy,

asiantuntija

Ville Kalluinen, yhteyshenkilö

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 11


EDUSTAJAT MTK:SSA

MTK:n valtuuskunnassa

Antti Airikki, Nousiainen

Tapani Heikkilä, Mynämäki

Anna Setälä, Laitila

Jouni Tuomola, Loimaan seutu

MTK:n valtuuskunnassa varaedustajina

Elina Heino, Vehmaa

Juha Jokiniemi, Somero

Matti Tilkanen, Karinainen

Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko

MTK:n kylvösiemenvaliokunnassa

Jouni Suominen, Sauvo

MTK:n lihavaliokunnan sikajaostossa

Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko

MTK:n lihavaliokunnan lammasjaostossa

Tapio Rintala, Yläne

MTK:n kananmunavaliokunnassa

Pekka Saarinen, Loimaan seutu

MTK:n luonnonmukaisen tuotannon

valiokunnassa

Matti Tilkanen, Karinainen

MTK:n perunavaliokunnassa

(varhaisperuna)

Eero Saarinen, Rymättylä

MTK:n sokerijuurikasvaliokunnassa

Pekka Myllymäki, Mietoinen

Urban Silén, Perniö

MTK:n viljavaliokunnassa

Simo Kolkkala, Mellilä

MTK:n viljavaliokunnan mallasohrajaostossa

Tapani Heikkilä, Mynämäki

MTK:n viljavaliokunnan öljykasvijaostossa

Tapio Ylitalo, Paattinen

MTK:n maaseutuyrittäjä-valiokunnassa

Satu Anttila, Nousiainen

MTK:n naistyöryhmässä

Hannele Mäki-Ettala-Mustonen, Laitila

MTK:n kuluttajatyöryhmässä

Elina Heino, Vehmaa

EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ

Raisio Oyj:n yhtiökokouksissa

Tapani Heikkilä, Mynämäki (myös valtakirjat),

varalla Kalle Vähä-Piikkiö Rusko

Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokouksissa

Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko (myös valtakirjat),

varalla Tapani Heikkilä, Mynämäki

Muut edustukset

toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki tai

hänen määräämänsä henkilö.

TARKKAILIJAT

Sokeritehtaan tarkkailijat

Jaakko Halkilahti, Salon seutu

Mika Örri, Perniö

Juha Kontu, Kalanti-Uusikaupunki

Pekka Leskinen, Masku

Tero Sainio, Salon Seutu

Mari Suominen, Sauvo-Karuna

Hannu Tahkokallio, Pertteli

Heikki Vesanen, Koski Tl

Viljakaupan tarkkailijat

Pekka Eskola, Loimaan seutu

Tapio Halla, Pertteli

Harri Mäkitalo, Vehmaa

Juha Reponen, Perniö

Heikki Sariola, Somero

Risto Vähätalo, Vahto

TILINTARKASTAJAT

Liiton tilintarkastajina ovat toimineet KHT Matti Huhtala Ruskolta,

pankinjohtaja Eero Koskinen Pöytyältä ja maaseutuyrittäjä

Matti Karppinen Karjalasta. Varajäseninä toimivat

HTM Simo Laaksonen Loimaalta, Elisa Koho Tarvasjoelta

sekä Jouko Siivo Perttelistä.

TOIMIHENKILÖT

Myllymäki Paavo, toiminnanjohtaja

Kalluinen Ville, aluepäällikkö

Launto-Tiuttu Aino, aluepäällikkö 31.3.2011 asti

Vuola Hanna, aluepäällikkö 1.9.2011 alkaen

Ruohonen Marja-Terttu, toimistosihteeri

Löfstedt Terhi, hankepäällikkö Tarmokas-hanke

Raimoranta Sari, hankevetäjä, Luomuvakka-hanke

Uranuurtajatyötä

varhaisperunan

viljelijöiden hyväksi

Osuuskunta

Rymättylän Varhane

Puhdas herkku saaristosta.

Osuuskunta

Merimaskun Peruna

p. 4369 255

12

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Yhteistyössä maaseudun hyväksi!

Maatalousalan perustutkinto

maatilatalouden ja eläintenhoidon koulutusohjelmat

Metsäalan perustutkinto

metsuri-metsäpalvelujen tuottajan, metsäenergian tuottajan ja metsäkonealan koulutusohjelmat

Puutarhatalouden perustutkinto

kukka- ja puutarhakaupan, puutarhatuotannon ja viheralan koulutusohjelmat

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

luonto- ja ympäristöneuvojan, luonnonvaratuottajan ja ympäristöhoitajan koulutusohjelmat

Luonnollista oppia

aikuisille ja nuorille

Ammattiopisto Livia, Maaseutuopisto

Peimarin kky, Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö

Puhelin (02) 4773 000, www.livia.fi


Johtokunnan

toiminta

Liiton johtokunta kokoontui kertomusvuoden

aikana yhdeksän kertaa. Lisäksi johtokunta, valtuuskunnan

jäsenet sekä toimihenkilöt osallistuivat

syyskuussa MTK:n läntisen Suomen liittojen

kehittämisseminaariin.

Johtokunnan kokouksiin ovat tarvittaessa osallistuneet

MTK:n johtokunnan jäsen Jaakko Halkilahti ja MTK:n

valtuuskunnan varsinaissuomalaiset jäsenet. Seuraavassa

on johtokunnan kokouksissaan käsittelemät tärkeimmät

asiat:

10. tammikuuta

Johtokunnan järjestäytyminen

Maatalouspoliittiset kysymykset

Eduskuntakatsaus

Kevätkauden toiminta

31. tammikuuta

Valiokuntien ja edustustajien nimeäminen

Vastuuyhdistysten nimeäminen

Maatalouspoliittiset asiat, raportit

Tilinpäätöksen valmistelu

Esitykset riistanhoitoyhdistysten

maanomistajajäsenistä

28. helmikuuta

Johtokunnan ja valtuuskunnan jäsenten

kehittämisseminaari

Liiton viestintäsuunnitelma

14. maaliskuuta

Vuoden 2010 tilinpäätös ja tilien hyväksyntä

Yhdistysten jäsenmaksun 1. erän kanto

MTK:n rakennetyön eteneminen

Hankkeiden tilanneraportit

Eduskuntavaalit

8. huhtikuuta

Liiton kevätkokouksen asiat

Henkilöstöasiat

Maatalouspoliittiset kysymykset

30. toukokuuta

Vilja-asiat

Viestintäsuunnitelman hyväksyminen

Jäsenmaksuasiat ja ajankohtaiskatsaukset

19. syyskuuta

Tarmokas -hankkeen jatko

Toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteet

Syyskauden toiminta

Läntisen järjestöseminaarin valmistelu

29. lokakuuta

Toimintasuunnitelma 2012

Talousarvion valmistelu

Maatalouspoliittiset kysymykset

Hankkeiden raportit

14. marraskuuta

Syyskokouksen asiat

MTK:n valtuuskunnan syyskokouksen asiat

Ajankohtaiset markkina-asiat

Katsaukset liiton ja MTK:n toimintaan

Maatalouspoliittiset kysymykset

Johtokunnan työvaliokunta ja yhteistyö

naapuriliittojen kanssa

Johtokunnan työvaliokunta valmisteli johtokunnalle tulevia

asioita. Työvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana

kaksi kertaa. Liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat

kertomusvuoden aikana Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan

ja Satakunnan tuottajaliitojen sekä Länsi-Suomen MO

liiton kanssa pidettyihin yhteiskokouksiin ja palavereihin.

Johtokunnan kokous Huhko-talossa Raisiossa.

25. heinäkuuta

Katsaukset kesäkauden toimintaan

MTK:n johtokunnan katsaus

MTK.n rakenneohjelma

Eri tuotteiden markkinatilanne

Henkilöstöasiat

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 15


Liiton kokoukset

Kevätkokous

MTK-Varsinais-Suomen sääntömääräinen kevätkokous

pidettiin 9.4.2011 Kosken Nuortentuvalla.

Paikalla oli 123 henkilöä, joista 90 virallista

kokousedustajaa.

Koski TL kunnanjohtaja Aimo Suikkanen toi kokoukseen

kunnan tervehdyksen ja totesi muun muassa, että maatalous

on kunnalle edelleen tärkeä elinkeino. Kokouksen

avasi liiton puheenjohtaja Tapani Heikkilä. Kokouksen

puheenjohtajaksi valittiin Koski TL yhdistyksen puheenjohtaja

Martti Mäkitalo ja sihteeriksi aluepäällikkö Ville

Kalluinen liiton toimistosta.

Kokous hyväksyi liiton toimintakertomuksen ja tilit vuodelta

2010 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2010

tileistä ja hallinnosta tilivelvollisille. Tilikauden tulos oli

5 308,40 euroa alijäämäinen ja liiton taseen loppusumma

oli 2 647 160,63 euroa.

Tuottajayhdistysten ja maaseutunuorten kerhojen välisten

toimintakilpailujen parhaat vuodelta 2010 palkittiin. Kiertopalkinnon

sai haltuunsa suurimman pistemäärän saanut

Vehmaan yhdistys.

Kertomusvuoden alusta tuottajayhdistyksen puheenjohtajina

aloittaneille annettiin puinen puheenjohtajan nuija. Puheenjohtajina

aloittivat v. 2010 Taru Antikainen Aurassa,

Kimmo Yli-Antola Laitilassa, Heikki Hiltunen Meri-Naantalissa

ja Juha Wikström Särkisalon yhdistyksessä.

Kokousesitelmän piti valtiosihteeri Minna-Mari Kaila maaja

metsätalousministeriöstä.

Toimintakilpailun 2010 tulokset:

Maataloustuottajayhdistykset yli 100 viljelmää

1. Vehmaa 659 p

2. Loimaan seutu 537 p

3. Laitila 491 p

Maataloustuottajayhdistykset korkeintaan 100 viljelmää

1. Lokalahti 443 p

2. Kodisjoki 384 p

3. Pyhäranta 303 p

Maaseutunuorten kerhot

Vehmaa

Peimari

Laitila

Tuokiokuvia kevätkokouksesta. Keskellä vasemmalla uudet yhdistysten puheenjohtajat Taru Antikainen, Kimmo Yli-Antola sekä Heikki Hiltunen ja keskellä oikealla Tapani Heikkilä

pitämässä avauspuhetta, joka päätettiin antaa kokouksen julkilausumana.

16

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Kevätkokous päätti antaa kokouksen julkilausumana

liiton puheenjohtaja Tapani Heikkilän pitämän

avauspuheen.

”Elämme elinkeinomme kannattavuuden osalta koko Euroopan

unionin jäsenyysajan vaikeimpia aikoja tuotteiden hintavaihteluiden

heiluttaessa tuotannon perusteita.

Viljan hintojen väliaikainen nousu muutama vuosi sitten yllätti

kaikki alan toimijat. Seuraavina parina vuonna hinnat

laskivat kuitenkin ennätysmäisen alas. Viime syksynä hinnat

nousivat jälleen maailman markkinoiden perässä joillakin

viljoilla jopa kaksinkertaiseksi edelliseen syksyyn nähden.

Satotasojen vaihtelut ja kulutusmuutokset ovat yksi syy hintojen

poukkoiluun. Sääolojen vaihtelu eri puolilla maapalloa,

viljojen vaihtoehtoiset käyttömuodot ja raaka-aineiden hintoihin

kohdistuva spekulointi lisäävät hintavaihtelua.

Viime syksyn viljan hintojen nousun vaikutusta viljanviljelyn

kannattavuuden paranemiseen heikensi alhainen satotaso.

Lisäksi tuotantokustannukset kasvoivat samaan aikaan

rajusti. Nämä tekijät vaikuttivat viljelijöiden tulotasoon. Viljelykustannusten

alentamiseksi neljä tuottajaliittoa, joista

MTK-Varsinais-Suomi oli yksi, selvitti lannoitteiden tuontimahdollisuuksia

sekä tuottajien halukkuutta vaihtaa lannoitetoimittajaa.

Viljan hintojen nousu kasvatti kotieläintuotannon

kuluja, kun rehuteollisuus nosti hintoja viljan hintojen

nousuun vedoten. Tämä heikensi kotieläintuotannon kannattavuutta,

sillä kustannusten nousua ei silläkään sektorilla

ole kyetty kompensoimaan tuottajahintoja nostamalla.

Jalostava teollisuus ei ole pystynyt vastaamaan hintojen

muutospaineisiin enää moneen vuoteen. Teollisuuden tulee

nostaa tuottajahintoja välittömästi, jotta tilat eivät ajaudu

enää nykyistä pahempaan taloudelliseen ahdinkoon.

Jalostajat ovat perustelleet tuottajahintojen nousun pitkää

viivettä esim. lihan osalta ulkomaisella tuontipaineella, joka

on seurausta Saksan dioksiinikriisistä. Siellä kriisin seurauksena

lihan kulutus laski ja saksalaista sianlihaa on tarjolla

runsaasti kansainvälisillä markkinoilla myös Suomeen tuotavaksi.

Tuontilihan alkuperän hämärtäminen on ongelma.

Onko niin, että kotimaisuudesta ei haluta tehdä näkyvästi

esillä olevaa tekijää, vaan raaka-aineen alkuperämaa yritetään

häivyttää sekä luoda kaupan omilla tuotemerkeillä

kuva kotimaisesta tuotteesta? Tällaisten tuotteiden valmistusmaa

on myös todennäköisesti jokin muu kuin Suomi.

Onko tämä isänmaallisuutta? Erityisesti kaupan osuustoiminnallisten

yritysten johtoportaissa ja edustajistoissa pitää

katsoa peiliin, ettei kotimaista elintarviketeollisuutta ajeta

kaupan ohjaamaksi alihankkijaksi.

Meillä alkutuotanto toimii vastuullisesti. Se on myös omalla

työllään vakuuttanut kuluttajat tuotannon laadusta. Koko

ruokaketjun tulee viimeistään nyt hyödyntää kotimaisen ruoantuotannon

kilpailuvahvuudet.

Varsinais-Suomessa ruoantuotanto on merkittävä elinkeino.

Sen vaikutus on suuri paitsi yksittäiselle tuottajalle myös

koko alueen taloudelle jalostavan teollisuuden kautta. Kysymys

kuuluukin, löytyykö täältä kauppaketjua tai yksittäisiä

marketteja, jotka sitoutuvat tuomaan peruselintarvikkeissa

näkyvästi esille tuotteiden kotimaisuuden tai peräti varsinaissuomalaisuuden?

Maaliskuussa on yksittäinen yrittäjä tuonut eläviä sikoja

Tanskasta Suomeen. Sikojen tarttuvien tautien määrä on

Suomessa huomattavasti Tanskaa vähäisempi ja tästä syystä

suomalaisten tuotantoeläinten lääkintä on vähäisempää.

Nyt tapahtunut tuonti aiheutti erittäin suuren eläintautiriskin,

vaikka eläimet ovatkin tällä hetkellä karanteenissa. Jo pelkkä

kuljetus karanteenitilalle oli todella suuri riski kuljetusreitin

varrella olleille sikatiloille. Sikojen tuontikontrollin mukaan

Suomeen on turvallista tuoda eläviä sikoja vain maista, joiden

tautistatus on lähellä Suomen tautistatusta. Näitä maita

ovat Ruotsi ja Norja. Tuomalla sikoja muista maista lisätään

riskiä tarttuvien eläintautien osalta. Älkäämme me tuottajat

nyt itse pilatko vuosien työtä tautivapaan eläinaineksen

osalta näillä riskinotoilla.

Viime syksynä Euroopan unionissa hyväksyttiin nk. tuottajaorganisaatiolaki,

joka turvaa tuottajien vaikutusvallan

osana elintarvikeketjua. Samankaltaista lakia on valmisteltu

myös meillä Suomessa, mutta kaupanalan keskusliitto

sekä kilpailuvirasto ovat lakia vastustaneet. Niinpä lakialoite

on muuttunut meillä paljon varovaisemmaksi kuin mitä se

on EU:ssa, eikä lakia ole saatu edes käsittelyyn nykyiseen

eduskuntaan. Perusteluina tähän on käytetty sitä, että kyseinen

laki rajoittaisi kilpailua. MTK:n puheenjohtaja Juha

Marttila on samaan aikaan ansiokkaasti tuonut esille, että

tarvitaan jonkinlainen viranomaistaho valvomaan koko elintarvikeketjun

toimivuutta sekä kaikkien osapuolten etuja.

Tähän mielipiteeseen on meidän kaikkien tuottajien varmasti

helppo yhtyä.

Maatalouden tukipolitiikka on jälleen kerran uudistuksen

kohteena. Viime syksynä EU:nkomissio antoi uudistuksesta

tiedonannon, joka ei kuitenkaan tuonut vastauksia Suomen

maatalouspolitiikkaa koskeviin keskeisiin kysymyksiin.

Näitä ovat tukien kokonaisrahoitus, jäsenvaltioiden osarahoitusmahdollisuudet

sekä yksittäiset tukimuodot ja niiden

suuruus. Toivottavasti näihin saadaan vastauksia kuluvan

vuoden aikana, sillä maatalouspolitiikan uudistus tähtää

jo vuoden 2014 jälkeiseen aikaan, ja paljon on vielä työtä

edessä. Maaseudun kehittäminen ei saa jatkossa kärsiä.

Maaseudun elinkeinojentoimintaedellytysten on säilyttävä

edes nykyisellä tasolla.

Eduskuntavaalit ovat 17.4. Nyt jos koskaan on meillä tuottajilla

vaikuttamisen paikka. Äänestämällä asioistamme

ja elinkeinostamme tietäviä sekä meitä ymmärtäviä

ehdokkaita voi jokainen henkilökohtaisesti vaikuttaa tuleviin

päätöksiin. Muistakaa siiskaikki mennä vaaliuurnille!”

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 17


Syyskokous

Liiton syyskokous pidettiin

3.12.2011 Laitilan kaupugintalolla.

Kokoukseen osallistui 141 henkilöä,

joista virallisia kokousedustajia

oli 109.

Kokouksen aluksi laulettiin maataloustuottajain

marssi. Laitilan kaupunginvaltuuston

puheenjohtaja Seppo Lehtola toi Laitilan

kaupungin tervehdyksen kokoukseen. Liiton

puheenjohtaja Tapani Heikkilä avasti

kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi

valittiin Laitilan yhdistyksen puheenjohtaja

Kimmo Yli-Antola. Kokouksen sihteerinä

toimi aluepäällikkö Ville Kalluinen liiton toimistosta.

Kokousesitelmän piti johtaja Juha Ruippo

MTK:sta. Ruipon mukaan kuluttajien mielipiteet

ja rahoituskriisi ohjaavat uuden EUohjelmakauden

valmistelua. Muutosprosessi

tarjoaa tuottajajärjestölle uusia tehtäviä.

Monet politiikan perusmuutokset tehdään

Brysselissä, mutta paljon jää tehtäväksi

myös kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Liiton kevätkokous hyväksyi toimintasuunnitelman

vuodelle 2012, vahvisti luottamushenkilöiden

palkkiot ja matkakustannusten

korvausperusteet. Samoin kokous hyväksyi

liiton talousarvion vuodelle 2012. Liitto perii

yhdistyksiltä jäsenmaksuina 553 725 euroa

ja yhteisöiltä 26 465 euroa.

Syyskokouksen julkilausuma

Liiton kevätkokous teki henkilövalintoja liiton

toimielimiin ja lisäksi päätettiin, että valittiin

liiton alueelle puheenjohtajien ja sihteereiden

neuvottelukunta. Se vahvistaa aikaisemman

epävirallisen puheenjohtaja ja sihteerikokouksen

muuttumisen osaksi liiton

päätöksentekoa. Neuvottelukuntaan valittiin

tuottajayhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit

sekä heidän varaedustajikseen muut

ko. yhdistyksen johtokunnan jäsenet. Lisäksi

syyskokous valtuutti MTK-Varsinais-Suomen

johtokunnan valitsemaan valiokunnat,

jotka toimivat MTK-Varsinais-Suomen virallisina

toimieliminä.

”Maankäytön rajoittaminen uhkaa maakunnan tasapuolista kehittämistä. Turun ja

ympäristökuntien välillä käydään nyt neuvotteluja sopimuksesta, jonka tavoitteena

on ohjata alueen väestöä Turkuun. MTK-Varsinais-Suomen syyskokous katsoo, että

toteutuessaan säädökset vaikeuttaisivat rakentamista maaseudulla. Asutuksen keskittyminen

uhkaisi myös lähipalveluita, mikä osaltaan heikentäisi maaseudunelinvoimaisuutta.

MTK-Varsinais-Suomi vetoaa toimialueensa kuntiin, jotta nämä eivät luovuttaisi

yhteisen kaupunkiseutusopimuksen myötä pois todellista valtaansa päättää

maankäytöstään. Edellytämme myös, että ranta-alueiden kaavoituksessa käytetään

oikeudenmukaisia mittausmenetelmiä.

MTK-Varsinais-Suomi vaatii ratkaisua maakunnan suurpeto-ongelmaan. Kokous

edellyttää että asiaan puututaan välittömästi enempien tuhojen välttämiseksi. Tällä

hetkellä suurpetojen aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat olleet kohtuuttomia

mm. lammastaloudelle, puhumattakaan pelosta jota asutusalueella metsästävät pedot

aiheuttavat. Nyt on jo menetetty lemmikkejä pedoille – kauanko odotamme ensimmäistä

ihmisuhria?

Syyskokoukseen osallistujia Laitilassa.

Viljelijöiden henkistä kuormaa ovat lisänneet kotieläintiloille tapahtuneet laittomat

tunkeutumiset ja salakuvaaminen. On raskasta elää jatkuvasti vääristellyn ja leimaavan

julkisuuden alla. Tästä ovat vastuussa eläinsuojeluaktivistit, joiden toiminnan

ilmeinen tarkoitus on eläintensuojelun sijaan aiheuttaa haittaa suomalaiselle kotieläintaloudelle.

Suomalainen oikeuslaitos on voimaton rankaisemaan tekijöitä, vaikka

he ovat itsekin kehuneet toimillaan julkisuudessa. Kuluttajat voivat kuitenkin olla

varmoja suomalaisen kotieläintuotannon eläinystävällisyydestä ja eettisyydestä, sillä

virallisten tarkastusten perusteella suomalaiset eläimet ovat hyvin hoidettuja. Viranomaisilla

onkin oltava myös jatkossa riittävät resurssit tilojen neuvontaan ja tarkastustoimintaan.

Näin taataan kotieläintuottajille työrauha.”

18

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Kasvispakasteissamme käytetyt perunat, porkkanat, sellerit, palsternakat, herneet,

pinaatit, lantut ja punajuuret poimitaan suomalaisten sopimusviljelijöidemme pelloilta.

Pellolta pöytään tuoreena pakkasen kautta!

www.apetit.fi


Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Tavoitteiden saavuttamiseksi

toiminnan painopisteet ovat:

Toimintamme tavoite

Tavoitteemme on maakunnan maatilojen ja maaseutuyritysten

jatkuvuuden turvaaminen ja maataloustuottajien elämänlaadun

parantaminen. Tähän pääsemme tilojen kannattavuutta,

viljelijöiden ja maaseutuyrittäjien toimeentuloa sekä työkykyä

edistämällä. Olemme maakuntamme vaikutusvaltainen maaseutuelinkeinonharjoittajien

etujärjestö. Toimintamme perustuu

vuorovaikutukseen, asiantuntemukseen ja avoimeen tiedotukseen.

Toimimme aktiivisessa yhteistyössä muiden maaseudun

hyväksi toimivien ihmisten ja tahojen kanssa.

Tulokehitykseen vaikuttaminen

Tavoitteiden saavuttamiseksi vaikutamme maataloustuotteiden

markkinoihin ja päämääränämme ovat kannattavan

tuotannon turvaavat markkinahinnat. Erityistä huomiota kiinnitetään

kustannusten hillintään. Vaikuttamisemme tapahtuu

koko tuottajajärjestön toimintana ja vastuullisena vaikuttamisena

tuotteitamme jalostaviin yrityksiin. Teemme kuluttajatyötä

suomalaisen tuotannon menekinedistämiseksi ja

oikean tiedon lisäämiseksi. Vaikutamme poliittiseen valmisteluun

tasapuolisten ja maatalouden kannattavuuden turvaavien

tukijärjestelmien saavuttamiseksi.

Viljelijöiden osaaminen

Toiminnallamme edistämme viljelijöiden osaamista, johtamistaitoja,

työssä jaksamista, yhteistyötä sekä yhteisöllisyyttä.

Osaamisen avulla viljelijät pystyvät kehittämään ja jatkamaan

tilansa toimintaa. Maatilojen kehittämiseksi kannustamme viljelijöitä

kannattaviin investointeihin ja sukupolvenvaihdoksiin.

Tiedotamme tukijärjestelmistä ja niiden perusteista.

Vastuullinen energia- ja ympäristöpolitiikka

Edistämme maa- ja metsätalouden tuottamien uusiutuvien

raaka-aineiden käyttöä bioenergian tuotantoon ja kannustamme

paikalliseen sekä tilakohtaiseen bioenergiatuotantoon.

Edistämme maataloustuotannon ympäristöystävällisyyttä.

Ympäristönsuojelussa painopisteemme on vesiensuojelussa.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kestävä kehitys ovat

nousevia ympäristötoimiamme. Osallistumme aktiivisesti

ympäristöasioiden valmisteluun maakunnassa. Toimimme

yksityisen maanomistuksen puolesta.

Aktiivinen jäsensuhde

• Sähköisten välineiden käyttö tiedonvälityksessä

• Jäsenetujen kehittäminen

MTK:n palvelulupauksen toteuttaminen

Yhdistystoiminnan kehittäminen

• Jäsenmaksujen keräämisen parantaminen

• Yhdistysten toiminnan tukeminen ja kuntatyöryhmien

perustaminen

• Kunnalliseen päätöksentekoon ja 2012

kunnallisvaaleihin vaikuttaminen

• MHY- ja osuuskuntien vaaleihin osallistuminen

Nuoret viljelijät mukaan toimintaan

• Savonlinnan liittokokoukseen valmistautuminen

Viestintä

• Aktiivinen yhteydenpito viestintävälineisiin

• Vuorovaikutteisuus sisäisessä viestinnässä

• Viestintäsuunnitelman mukainen toiminta

Markkinavaikuttaminen

• Kuluttajatyö ja ruoan alkuperän tunnistaminen

• Viljelijöiden markkinatietoisuuden ja riskienhallinnan

osaamisen parantaminen

• Toimenpiteet tuotantokustannusten alentamiseksi

• Pellontuotteiden uusien käyttökohteiden lisääminen

• Tuottajien tulonmuodostuksen korostus

viljelijöiden omistamissa yrityksissä

• Edistetään tuottajaorganisaatioiden perustamisia

20

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Maaseuturahoitus ja hallinto

• Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelman

ja investointitukien tehokas

hyödyntäminen

• Viljelijöiden oikeusturvasta huolehtiminen

• Maatalous- ja lomahallinnon toiminnan

seuranta ja kehittäminen

Maaseutuyrittäjyys

• uusiutuvan energian ja energiayrittäjyyden

edistäminen

• Yrittäjien verkostoitumiseen kannustaminen

• Tilojen toiminnan monipuolistaminen: hyvinvointipalvelut,

lähiruoka ja ympäristöyrittäjyys

sekä alihankintapalvelut

Ympäristöasiat

• Liitto toimii asiantuntevana toimijana ympäristöasioissa

• TEHO Plus-hankkeen toteutus ja muihin

ympäristöhankkeisiin osallistuminen

• Erityisympäristötukien hyödyntäminen

• Maa- ja metsätalouden kannalta kestävä

riista- ja petoeläinkanta

• Maanomistajien oikeuksien ajaminen

maanrakennushankkeissa mm. Maanomistajien

Arviointikeskuksen kanssa

Järjestötyö

Lakiasiat luotettavasti kokemuksella

Toimintaanne palvelevat ja neuvovat asianajajat

Jaakko Uotila

Elina Kiiski

Petri Arnamo

Asianajotoimisto Bützow Oy etunimi.sukunimi@butzow.com Puh: (02) 274 2000

World Trade Center www.butzow.com Fax: (02) 274 2001

Veistämönaukio 1-3,

PL 313, 20101 Turku

Seuranta

Hanketoiminta

• Tarmokas– hankkeen toteutus (hankesuunnitelma)

• Sähköisen tukihaun käytön lisääminen

• Luomuvakka- hankkeen toteutus (hankesuunnitelma)

• Osallistutaan muihin hankkeisiin tarvittaessa,

jotka tukevat jäsenistömme toimintaa

Yhdistysten toiminnan painopisteinä ovat Savonlinnan liittokokous,

tiedonvälitys ja jäsenistön aktivointi. Kannustamme

tuottajayhdistyksiä yhteistyöhön mm. edistämällä kuntakohtaisten

työryhmien perustamista.

Teemme toiminnallista yhteistyötä alueemme MO-liiton,

ÅSP:n ja lounaisen MTK-liittoryhmän sekä alueemme neuvontaorganisaatioiden

kanssa.

Liiton johtokunta valvoo toimintasuunnitelman toteuttamista.

Johtokunta seuraa toimintaympäristöä ja muuttaa tarvittaessa

toimintaa vastaamaan muuttuvia tilanteita. Toteutamme

osaltamme MTK:n toimintasuunnitelmaa. Johtokunta

raportoi toimintasuunnitelman toteutumisesta yhdistysten

neuvottelupäivillä.

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 21


Liiton koulutustoiminta 2011

Jäsenrekisterikoulutukset yhdistysten

käyttäjille

28.1. Turun Aikuiskoulutuskeskus Paimion toimipiste,

10 osallistujaa

31.1. Loimaan Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus,

10 osallistujaa

4.2. Turun Kristillinen opisto, Linnasmäki, 22 osallistujaa

MTK-Start (PEKU 1) 7.-8.2.2011 Turku,

Holiday Inn

Antikainen Taru

Ali-Keskikylä Raimo

Auvinen Juha

Niinikoski Heli

Aalto Juha

Lindholm Jussi

Anttila Matti

Setälä Anna

Raitamäki Heljä

Raimoranta Sari

Aura

Rusko

Suomusjärvi

Loimaan seutu

Mynämäki

Perniö

Nousiainen

Laitila

Laitila

MTK-Varsinais-Suomi

MTK-yhdistysten sosiaali- ja

lomitusvastaavat 21.11. Huittinen,

ABC-liikennemyymälä

Pietilä Tuovi

Laurikkala Sari

Kaartinen-Kirvelä Pirjo

Vuola Hanna

Vesola Henna-Maija

Aalto Juha

Mikkola Laura

Kinnala Mika

Haapanen Outi

Kerttula Hanna

Antikainen Taru

Laine-Villa Erja

Simola Hanna

Kalanti-Uusikaupunki

Pyhäranta

Nousiainen

MTK-Varsinais-Suomi

Lokalahti

Mynämäki

Koski TL.

Laitila

Karinainen

Laitila

Aura

Vahto

Vehmaa

Ympäristöpolitiikan teemapäivä 9.2.

UKK-Instituutti, Tampere

Toivonen Erkki

Airikki Antti

Äijälä Jukka

Hännikäinen Esa

Mynttinen Kari

Pöytyä

Nousiainen

Loimaan seutu

Loimaa seutu

Perniö

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 23


tehokkuus

turvaa tulevaisuuden

Lihantuottajan paras turva nyt ja tulevaisuudessa on

omissa käsissä oleva kustannustehokas teollisuus.

Atria on Itikka osuuskunnan tuottajien tulevaisuuden tae.

Siksi Atrian kilpailukyvystä on huolehdittava herkeämättä.

Nyt on aika investoida naudan teurastukseen.

Vuoden 2013 alussa meillä on käytössämme

nykyaikaisin ja tehokkain nautateurastamo

koko Pohjoismaiden mittakaavassa.

Atria on varma markkinakanava,

joka on sitoutunut kotimaiseen lihaan.

Atria tytäryhtiöineen on vastuullinen toimija,

joka kantaa mallikkaasti yhteiskuntavastuunsa

ja huomioi myös eläinten hyvinvoinnin.

Itikka osuuskunta tarjoaa tuottajilleen

monia rahanarvoisia etuja.

Lisänä Atria-ketjun vahvuudet:

A-Rehu tarjoaa edulliset ja tuottavat rehuratkaisut.

A-Kauppa toimii netissä kellon ympäri. AtriaNauta ja AtriaSika

ovat tuottajan vahva kumppani arjen työssä.

Lisätietoa puhelimitse 020 472 7111

tai www.atrianauta.fi, www.atriasika.fi, www.a-rehu.fi,

www.itikkaosuuskunta.fi


Toiminta ja tapahtumat

Viljantuotanto

MTK-Varsinais-Suomen, -Satakunnan ja -Pirkanmaan

yhteinen viljavaliokunta kokoontui kertomusvuoden

aikana kaksi kertaa. Valiokunnan puheenjohtajana

toimi Tapio Ylitalo Paattisilta.

Kesäkuun kokouksessa Jokioisilla valiokunta keskusteli

MTT:n esityksen pohjalta torjunta-aineista, kasvitaudeista

sekä lajikekokeista. Lisäksi käytiin läpi kasvukauden sääilmiöt

ja alkavan satokauden satonäkymät.

Elokuun kokouksessa Raisiossa valiokunta käsitteli viljamarkkinatilannetta.

Eu:ssa tuli keskimääräinen sato ja Ukrainasta

hyvä sato eli viljaa riitti myös vientiin. Venäjältä tuli

vuonna 2011 viljaa vientiin, mutta vähemmän mitä normaalisti.

Kiinassa on aina sama sato. EU:n taseet olivat tiukempia

mitä yleisesti. Talouden epävarmuus vaikutti myös viljamarkkinoihin.

Raisio Oyj:n mallastamon myynti oli raskas isku varsinaissuomalaisille

maltaan viljelijöille. Elokuun valiokunnan kokouksessa

perusteltiin syyt mallastamon myynnille ja selostettiin

miten maltaan ostaminen jatkossa toteutetaan.

Tuottajaliitto ei hyväksynyt mallastamon myyntiä ja asiasta

tiedotettiin julkisesti.

Tuottajaliittojen viljavaliokunnat kokoontuivat yhteiseen kokoukseen

MTK:n viljavaliokunnan kanssa 2.11.2011 Helsingissä.

Tilaisuudessa keskusteltiin EU:n tulevasta maatalouspolitiikan

uudistuksesta, Suomen hallituksen budjettileikkauksista,

jotka rankaisevat myös maataloutta rajusti sekä

viljamarkkinatilanteesta.

Viljakaupan tarkkailutoimintaa jatkettiin. Varsinais-Suomessa

on nimettynä kuusi viljakaupan tarkkailijaa eri puolilta

maakuntaa. Tarkkailijat toimivat viljelijöiden tukena, jos viljakaupassa

esiintyy epäselvyyksiä.

Tiedote 17.8.2011

MTK-Varsinais-Suomi on pettynyt Raisio

Oyj:n hallituksen päätökseen myydä

mallasliiketoimintansa

”Maltaan valmistus ja ohran sopimusviljelyttäminen

on kuulunut Raision perusliiketoimintoihin yli

kuudenkymmen vuoden ajan. Samalla se on

muodostanut tärkeän osan Raisio Oyj:stä suomalaisten

pellontuotteiden jalostajana. Käsityksemme

mukaan korkealaatuinen ja puhdas suomalainen

vilja on keskeinen kilpailuetu tulevaisuuden elintarvikemarkkinoilla.

Raision onkin nyt panostettava

erityisesti sopimustoimintansa luotettavuuden ja

uskottavuuden ylläpitämiseen viljelijöiden keskuudessa.

Kysymys on lounaisen Suomen viljelijöiden

viljan markkinointi- ja käyttökohteista.

Pidämme hyvänä, että liiketoiminta siirtyy pitkään

Suomessa toimineelle Viking Maltille, joka

on määrätietoisesti kehittänyt mallasteollisuutta,

ja jonka omistajat uskovat mallasalan tulevaisuuteen.

Viking Maltilla on nyt hyvät mahdollisuudet

kehittyä yhdessä sopimusviljelijöidensä kanssa

keskeiseksi toimijaksi eurooppalaisessa mallastuotannossa.

Toivomme, että yhteistyö Viking

Maltin ja mallasohran viljelijöiden välille kehittyy,

ja mahdollistaa suomalaisen mallasohran ja

maltaan lisääntyvän tuotannon. ”

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 25


Toiminta ja tapahtumat

Varhaisperuna

Keväällä näytti, että istutukset myöhästyvät kunnolla,

koska lumipeite oli poikkeuksellisen paksu

ja näytti, että kevääntulo viivästyi. Varhaisperunan

istutukset alkoivat voimakkaammin huhtikuun

puolivälissä. Kasvuolosuhteet olivat kuitenkin

otolliset koko kasvukauden ajan ja hallantorjuntaa

ei tarvinnut välttämättä tehdä lainkaan.

Varhaisperunan hinta oli huono koko satokauden, vaikka

ensimmäisten istutusten satomäärä jäi odotettua pienemmäksi.

Kauppa on päättänyt tehdä kotimaisesta varhaisperunasta

bulkki-tuotteen, josta ei tarvitse maksaa sille

kuuluvaa hintaa. Kausi oli tuottajahinnan suhteen historian

huonoin, kun vertailuun lasketaan mukaan kohonneet kustannukset.

Kesäkuun alusta lähtien MTK-Varsinais-Suomi päivitti viljelijöille

tarkoitettua tiedotepalvelua, jossa ilmoitettiin toteutunut

hinta ja mahdollisesti muita toteutuneita markkinauutisia.

Viljelijöille teetettiin istutuskartoitus, jonka avulla arvioidaan

tulevan satokauden kehitystä. Istutuskartoituksen tulosten

perusteella laadittiin markkinointisuunnitelma mainontaa

varten. Varhaisperunan mainonnassa siirryttiin uuteen aikakauteen

ja mainonta keskitettiin lehtimainontaan. Näyttäviä

varhaisperunamainoksia julkaistiin Iltalehdessä ja Iltasanomissa.

Varhaisperunan mainonta toteutettiin yhteistyössä

Kotimaiset Kasvikset ry:n kanssa.

Varhaisperunatoimikunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa.

Lisäksi pidettiin 7 puhelinkokousta. Varhaisperunanviljelijöiden

perinteinen seminaariristeily järjestettiin 16.3.2011. Seminaariin

osallistui 52 henkilöä.

Varhaisperunatoimikunnan

kokous liiton toimistolla.

Sokerijuurikas

Kasvukauden olosuhteet olivat vaihtelevat. Sokerijuurikkaan

kylvöille päästiin normaalia aikaisemmin,

paikoitellen jo 20.4., ja kylvöt sujuivat

ilman merkittäviä viivytyksiä.

Juurikkaalle kasvukausi oli suotuisa riittävän lämmön ja kosteuden

ansiosta. Sen sijaan sokerijuurikkaan nostokausi

oli poikkeuksellisen haasteellinen runsaiden sateiden johdosta.

Nostokausi venyi aikaisesta aloituksesta huolimatta

aina marraskuulle saakka. Sateet ja märkyys nostivat korjuukustannuksia

huomattavasti. Lisäksi mullan normaalia

runsaampi määrä lisäsi edelleen kustannuksia. Korkeasta

sadosta huolimatta em. tekijät nousseiden kustannusten lisäksi

verottivat viljelyn kannattavuutta huomattavasti.

MTK:n sokerijuurikasvaliokunta neuvotteli kertomusvuoden

aikana tiiviisti teollisuuden kanssa viljelysopimuksen välitarkastuksesta.

Sokerin maailmanmarkkinahinnan korkeus, viljelyn

lisääntyneet kustannukset ja viljelyn kilpailukyky edellyttivät

viljelijähinnan korotusta. neuvotteluita ei saatu päätökseen

vuoden 2011 aikana.

Sokerijuurikkaan viljelyala Suomessa oli 14 100 hehtaaria,

josta Varsinais-Suomen osuus oli 6 500 hehtaaria, eli 46 %

kokonaisviljelyalasta.

Juurikkaan kokonaissato oli 675 000 tonnia ja keskisato

48 000 kg/ha. Keskisokeri oli 15,67 % ja puhtaus 86,6%. Varsinais-Suomen

keskisato ylitti maan keskiarvon, ollen Vakka-

Suomessa 48,34 tn/ha ja Salon seudulla 50,95 tn/ha. Juurikassato

hehtaaria kohden oli kaikkien aikojen korkein.

26

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Sokerijuurikkaan neuvottelukunta toimi yhdeksättä toimintavuottaan.

Neuvottelukunta toimii viljelijöiden ja Sucroksen

välisenä yhdyselimenä sekä vastaa alueensa tuottajaliittojen

sokeriasioiden edunvalvonnasta tuottajaliittojen alaisuudessa.

Tämän takia kokouksissa on oma osionsa neuvottelukunnan

ja MTK:n sokerivaliokunnan kesken. Neuvottelukunta

vastaa sokerijuurikkaan vastaanoton tehdas- ja

kuljetustarkkailusta. Neuvottelukunta kokoontui kertomusvuoden

aikana kaksi kertaa.


Toiminta ja tapahtumat

Lihavaliokuntien yhteiskokous järjestettiin Helsingissä

18.10.2011. Lihan tuottajat vaativat hallitukselta toimia jatkuvan

kriisin lopettamiseen. Hallituksen viestin mukaan

suoria keinoja ei ole vaikuttaa vallitseviin markkinoihin.

Lypsykarjatalous

Etelä-Suomen MTK-liittojen maitovaliokunta piti

kertomusvuonna kaksi kokousta. Läntinen liittoryhmä

valitsi puheenjohtajaksi Jaakko Suomisen

Varsinais-Suomesta.

Etelä-Suomen MTK-liittojen maitovaliokuntien Hämeenlinnassa

25.3.2011 pidetyn yhteiskokouksen pohjalta laadittiin

seuraava kannanotto:

Maitokiintiöiden poistuessa on pidettävä huolta,

ettei tuotanto pääse hallitsemattomasti kasvamaan

ja heikentämään markkinatilannetta.

Sopimustuotantoa ja säätelyä tarvitaan vuoden

2015 jälkeenkin. Tuottaja- ja toimialaorganisaatiot

mahdollistava laki on säädettävä mahdollisimman

pian maidontuottajien neuvotteluasemien

parantamiseksi. Markkinahintojen merkitys on

keskeinen, sillä tuotantokustannukset ovat nousseet

rehu- ym. kustannusten kasvaessa. Maidontuotantoa

jatkaville tiloille on turvattava hehtaarikohtaisten

lisäosien poistumisesta aiheutuva

tulonmenetys. Etelä-Suomen maidontuotanto

on edelleen laskusuunnassa. Maidon merkitys

on kuitenkin suuri tulolähteenä sekä alueellisesti

että tilakohtaisesti. EU:n maatalouspolitiikan

uudistuksessa ja art. 141 jatkoneuvotteluissa on

varmistettava Etelä-Suomen maidontuotannon

kannattavuusedellytykset.

Lihatalous

Eteläisten liittojen lihavaliokunta kokoontui kaksi

kertaa kertomusvuoden aikana. Varsinais-Suomesta

valiokuntaan kuuluivat Tapio Rintala Yläneeltä,

Tiina Varho-Lankinen Oripäästä ja Kalle

Vähä-Piikkiö Ruskolta. Valiokunnan puheenjohtajana

toimi Kalle Vähä-Piikkiö.

Valiokunta käsitteli kokouksissaan pitkittyneen kustannuskriisin

vaikutuksia ja mitä keinoja olisi ongelman ratkaisemiseen.

Kokousten yhteydessä annettiin teollisuudelle viestiä

tuottajien ahdingosta. Eteläisten tuottajaliittojen lihavaliokunnan

sihteerinä toimi aluepäällikkö Ville Kalluinen, MTK-

Varsinais-Suomesta.

Lihavaliokuntien yhteiskokous Helsingissä 18.10.2011.

Tuotantokustannuksia on nostanut eniten rehujen ja energian

voimakas kallistuminen. Näihin kustannuksiin lihatilat

eivät voi itse lyhyellä aikavälillä vaikuttaa. Kohonneet kustannukset

on huomioitava lihan tuottajahinnassa. EU:n tuotantotukien

irrottaminen itse tuotannosta ja lihantuotannon

laskevat tuet ovat kolmas keskeinen syy lihantuotannon nopeasti

heikentyneeseen kannattavuuteen.

Kriisi johtaa koko lihantuotannon vakaviin ongelmiin, kun

epävarmuus tulevaisuudesta tiloilla kasvaa. Jos nautatilat

pidentävät kasvatusaikoja ja jättävät kasvatuspaikkoja täyttämättä

tai lihasikalat eivät enää ota uusia porsaita kasvamaan,

joutuvat myös vasikoita ja porsaita tuottavat tilat vaikeuksiin.

Kannattavuusongelmat ovat jatkuneet jo useita vuosia. Mikään

toimiala ei voi toimia pitkään tappiolla. Tuottajahinnan

korotuksia tarvitaan nopeasti, jotta lihantuotanto voi jatkua

Suomessa. Pikavoittojen tavoittelu ulkomaisen lihan halpatuontierillä

käy pitkällä tähtäyksellä kalliiksi niin kaupalle

kuin kuluttajillekin.

Eteläisten tuottajaliittojen lihavaliokunta ei hyväksynyt ABalueelle

elintärkeiden tuotantotukien leikkausta. Valiokunta

vaati, että maan hallitus tuntee vastuuta kotimaisen lihantuotannon

jatkuvuudesta ja jatkaa kansallisen kotieläintuen

maksamista myös Etelä-Suomessa.

Lisäksi vaadittiin, että hallitus ryhtyy muuttamaan lainsäädäntöä

siten, että julkisissa elintarvikehankinnoissa

helpotetaan kotimaisen ruoan hankintamahdollisuuksia.

Nykyisellään hankintalaki rajoittaa liikaa paikallisen ruuan

hankintaa.

Kertomusvuoden lopulla saatiin Salon käräjäoikeuden päätös

aktivistien kuvauksista. Pääosin syytteet kaatuivat näytön

puutteeseen. Välittömästi päätöksen jälkeen julkaistiin

tiedotusvälineissä uusia aktivistien salaa kuvaamia otoksia

sikaloista.

28

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Luomutuotanto

Luomuviljelijöitä

Suomessa

Luomuviljelijöitä

Varsinais-

Suomessa

Luomuviljeltyä

peltoa Suomessa

Luomuviljeltyä

peltoa

Varsinais-

Suomessa

2009 3967 304 164000 14100

2010 3939 306 171000 14800

2011 4036 310 185000 17000

Lähde: Evira

Luomu Suomessa

Luomu vahvisti asemaansa vakavasti otettavana tuotantotapana

ja luomutiloja oli 6,3 prosenttia kaikista tiloista. Luomutuotannossa

oli kaikkiaan 185 305 ha, josta siirtymävaiheessa

26 671 ha. Luomuala lisääntyi yli kahdeksaan prosenttiin

peltopinta-alasta. Luomutilojen keskikoko oli 45,9 ha.

Luomu Varsinais-Suomessa

Luomuviljelijämäärä pysytteli vielä suhteellisen alhaisella tasolla

4,6 prosentissa. Luomutuotannossa oleva peltopintaala

sen sijaan lisääntyi 17 026 hehtaariin, josta siirtymävaiheessa

oli 2 333 ha. Luomupeltoala kasvoi jo 5,8 prosenttiin

ja luomutilan keskikoko oli 54,9 ha.

Luomu tuottajaliitossa

Tuottajaliitto keskitti luomutoiminnan Luomuvakka-hankkeeseen,

lue lisää Hanketoiminta -osiosta (sivu 34).

Kuluttajatyö

Kuluttajatyöryhmä kokoontui kertomusvuonna

kaksi kertaa. Kokouksessa 31.5.2011, joka pidettiin

Tuorlassa, käytiin läpi toteutunut kuluttajatyö

ja suunniteltiin tulevia kuluttajatapahtumia.

Kuluttajatyöryhmä käsitteli kokouksessaan 22.11. MTK:n

kuluttajatyön suunnitelmaa vuodelle 2012. Kuluttajatyöryhmän

puheenjohtajana on toiminut Elina Heino Vehmaalta.

Hän on toiminut kertomusvuonna myös MTK:n kuluttajatyöryhmän

jäsenenä.

MTK-Varsinais-Suomi on ollut mukana toteuttamassa Turku

kulttuuripääkaupunki teemavuoteen liittyviä teemapäiviä

turkulaisissa kouluissa. Teemapäivien toteutuksessa ovat

olleet mukana muun muassa Lounafood Turun ruokapalvelukeskus

Katerinki, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus

ja maataloustuottajia.

25.1.2011 teemana oli kananmuna. Kouluihin pyydettiin

kananmunantuottajia kertomaan kananmunan tiestä maatilalta

oppilaiden jääkaappeihin. Lisäksi kerrottiin kananmunatilan

arjesta ja kanojen hoidosta. Mukana oli näytemateriaaleja

esim. rehunäytepusseja, erilaisia munakennoja

ja täytettyjä kanoja.

25.3.2011 teemana oli sianliha. Kouluissa sianlihan tuottajat

kertoivat toiminnastaan. Oppilaille näytettiin videota sikalan

oloista, tehtiin kalvopaketit, lisäksi oli rehunäytepusseja ym.

materiaaleja. Tuottajat kertoivat realistisesti kotimaisesta

sianlihan tuotannosta ja työstä olla sianlihantuottaja.

esiteltiin viljalajien tähkiä ja jyviä. Kouluihin jätettiin muistoksi

juliste, jossa kerrotaan Varsinais-Suomen viljanviljelystä.

Teemapäivät saivat erittäin positiivisen palautteen kouluilta

ja toivottiin myös jatkossa vastaavanlaisia teemapäiviä.

Liitto kannusti yhdistyksiä vierailemaan alueensa kouluissa

tai kutsumaan koululuokkia maatilalle, jotta ruuan tie pellolta

pöytään ja viljelijöiden työ tulisivat tutuiksi koululaisille.

MTK:n tuottamaa materiaalia tarjottiin yhdistysten käyttöön

koulu- ja toritapahtumien yhteydessä.

MTK järjesti Tiedätkö ruokasi alkuperän -kauppakampanjapäivän

5.4.2011. Varsinaissuomalaiset tuottajat olivat

näyttävästi esillä Turussa Länsikeskuksen ja Kupittaan Citymarketilla

sekä Itäharjun Prismalla ja Salon Citymarketin

edustalla. Kauppapäivän talkoihin osallistui yhteensä 29

tuottajaa. Kampanjassa jaettiin kuluttajille suurennuslaseja,

jotka jaettiin loppuun välittömästi.

MTK-Varsinais-Suomi oli mukana järjestämässä ensimmäistä

kertaa järjestettäviä Neitsytperuna- festivaaleja Turun

Varvintorilla 18.-19.6.2011. Tapahtuma oli rakennettu

kotimaisen varhaisperunan ympärille. Torin laidoille sijoittui

kolmisenkymmentä myyjää käsittävä lähiruokatori, jolla

tuottajat myivät itse valmistamiaan ruokia festivaalivieraiden

kotiin viemisiksi: perunaa, kalaa, juustoa, makkaraa, vihanneksia,

yrttejä ja leipää.

13.9.2011 Teemana oli vilja. Peräti 22 turkulaista alakoulua

ilmoittautui teemapäivään. Tuottajat kertoivat oppilaille perusasioita

viljanviljelystä ja viljan käyttökohteista. Oppilaille

Tiedätkö ruokasi alkuperän -kampanjapäivä 5.4.2011.

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 29


Toiminta ja tapahtumat

Sosiaalipolitiikka

MTK-Varsinais-Suomen, MTK-Satakunnan ja

MTK-Pirkanmaan yhteinen sosiaalivaliokunta

kokoontui kertomusvuonna yhden kerran. Valiokunnan

puheenjohtajana toimi Henna-Maija Vesola

Varsinais-Suomesta. Lisäksi liitot järjestivät

yhdistystensä sosiaali- ja lomitusvastaaville tilaisuuden

ajankohtaisista maatalousyrittäjien sosi-

Varsinais-Suomessa toteutettiin v. 2011 muutosvalmennuskursseja.

Valmennuksen tarkoituksena on selkiyttää ajatuksia,

avata uusia näkökulmia ja tarjota vaihtoehtoja.. Maaseudun

muutosvalmennus on henkilökohtainen valmennus

viljelijöille, jotka pohtivat muutosta elämäänsä Valmennus

kestää 3-5 kuukautta, läsnäoloa vaativia päiviä on viisi.

Ryhmissä on 10 -15 henkilöä. Maaseudun muutosvalmennuksen

mahdollistaa Uudenmaan ELY-keskuksen MTK:lle

myöntämä rahoitus Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) varoista.

Kertomusvuonna valmennuksen aloitti yhteensä kaksi

uutta ryhmää Salon seudulla ja Vakka-Suomessa.

aaliturvaan liittyvistä asioista 21.11. Huittisissa.

Kertomusvuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota kuntien

tarjoamaan palveluun maatalousyrittäjille. Maatalouden

työterveyshuoltopalveluja tarjoaviin yksiköihin ja myös yksityisiin

palveluntarjoajiin oltiin yhteydessä sekä aktivoitiin

työterveyshuollon yhteistyöryhmiä. Suurin osa kuntien sosiaali-

ja terveyspalveluista on organisoitunut uudelleen PA-

RAS-lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja tämä on myös

vaikuttanut maatalouden työterveyspalveluja tarjoavien yksiköiden

toimintaan. Maatalouden työterveyspalveluja tarjoavat

kunnalliset työterveyshuollot on esitetty oheisessa

kuvassa.

Lomituspalveluja hallinnoiviin yksiköihin oltiin yhteydessä.

Vuonna 2011 lomituspalveluja järjestää kolme lomitusyksikköä.

Kertomusvuonna Someron lomituspalvelut siirtyivät

Ypäjän lomitusyksikön hallinnoitavaksi. Tuottajayhdistysten

sosiaali- ja lomitusvastaavia aktivoitiin osallistumaan alueensa

yhteistyöryhmiin.

KUSTAVI

PYHÄRANTA

UUSIKAUPUNKI

VEHMAA

TAIVASSALO

LAITILA

NAANTALI

MYNÄMÄKI

MASKU

NOUSIAINEN

RAISIO

TURKU

PARAINEN

RUSKO

LIETO

KAARINA

PÖYTYÄ

AURA

SAUVO

ORIPÄÄ

PAIMIO

KEMIÖNSAARI

LOIMAA

TARVASJOKI

MARTTILA

KOSKI TL

SALO

Salon kaupunki

Työterveyspalvelu Työkymppi

Kaarinan kaupunki

Turun työterveystalo

Perusturvakuntayhtymä Akseli

Työterveyshuolto Aurinkoristeys

Laitilan kaupunki

Uudenkaupungin kaupunki

Someron kaupunki

SOMERO

Maatalouden työterveyspalveluja

tarjoavat kunnalliset työterveyshuollot.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos

2012.

30

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


KUSTAVI

PYHÄRANTA

UUSIKAUPUNKI

VEHMAA

TAIVASSALO

LAITILA

NAANTALI

MYNÄMÄKI

MASKU

NOUSIAINEN

RAISIO

TURKU

PARAINEN

RUSKO

LIETO

KAARINA

PÖYTYÄ

AURA

SAUVO

ORIPÄÄ

PAIMIO

KEMIÖNSAARI

LOIMAA

TARVASJOKI

MARTTILA

KOSKI TL

SALO

SOMERO

Salon paikallisyksikkö

Pöytyän paikallisyksikkö

Vehmaan paikallisyksikkö

Ypäjän paikallisyksikkö

Lomituspalveluja järjestevät paikallisyksiköt (ylhäällä) ja MELA-asiamiesalueet (alhalla) MTK-Varsinais-Suomen

alueella. Pohjakartta © Maanmittaulaitos 2012.

Vuosiloma, sijaisapu 31.12.2011 lähde MELA

Paikallisyksikkö

Vuosiloma Pöytyä Salo Vehmaa

Vuosilomaan oikeutetut 441 629 477

Käyttäjät 438 601 467

Päivät 11 273 15 282 12 017

Tunnit 83 906 114 923 65 515

Päiviä/käyttäjä 25,74 25,43 25,73

Tunteja/käyttäjä 192 191 140

Päivän pituus h/pv 7,4 7,5 5,5

Lomittajien työpäivät 11 061 15 280 10 265

Sijaisapu Pöytyä Salo Vehmaa

Käyttäjät 124 183 111

Päivät 4 990 9 867 4 702

Tunnit 38 214 71 967 28 793

Päiviä/käyttäjä 40,24 53,92 42,36

Tunteja/käyttäjä 308 393 259

Päivän pituus h/pv 7,66 7,29 6,12

Sijaisavun käyttäjät/vuosiloman käyttäjät 28 % 30 % 24 %

Lomittajien työpäivät 4 996 10 027 4 502

Sijaisapupäivien osuus vuosilomapäivistä 44 % 65 % 39 %

PYHÄRANTA

LAITILA

LOIMAA

ORIPÄÄ

UUSIKAUPUNKI

PÖYTYÄ

MYNÄMÄKI

VEHMAA

NOUSIAINEN

AURA

KOSKI TL

KUSTAVI

TAIVASSALO

TARVASJOKI

MASKU RUSKO

MARTTILA

LIETO

RAISIO

NAANTALI TURKU

PAIMIO

KAARINA

SALO

SAUVO

PARAINEN

SOMERO

Markku Andelmaa

Jaakko Mikkola

Arto Köpilä

Tuula Mattila

Helena Fabritius

Jarkko Ala-Rohdainen

Vakuutukset 31.12.2011 lähde MELA

Asiamiesalue

Vuosiloma Andelmaa Köpilä Mattila Mikkola

MYEL-vakuutettujen lukumäärä

Miehet 1 503 778 919 1 397

Naiset 767 375 543 674

Kaikki 2 270 1 153 1 462 2 071

MYEL-vakuutettujen keski-ikä

Miehet 49,1 49,2 49,3 48,0

Naiset 48,6 49,0 49,8 48,3

Kaikki 49,0 49,1 49,5 48,1

MYEL-vakuutettujen työtulot keskimäärin, €/vuosi

Miehet 21 000 18 800 20 600 20 700

Naiset 17 310 14 810 16 750 16 490

Kaikki 19 780 17 530 19 160 19 360

MYEL-vakuutettujen työterveyshuolto

KEMIÖNSAARI

Liittyneet 792 291 573 659

Liittyneet/Vakuutetut 35 % 25 % 39 % 32 %

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 31


Toiminta ja tapahtumat

Kylvösiunaustilaisuudet ja

sadonkorjuujuhlat

Maa- ja ympäristöpolitiikka

Lounais-Suomen Ympäristö- ja maapoliittinen

valiokunta kokoontui 9.2. Tampereella järjestetyn

ympäristö- ja maapoliittisten asiamiesten

neuvottelupäivien yhteydessä.

Kokouksessa ei ollut asialistalla muuta kuin valiokunnan järjestäytyminen.

Valiokunnassa on edustettuna Pirkanmaan,

Satakunnan ja Varsinais-Suomen tuottajaliitot sekä Länsi-

Suomen Metsänomistajien liitto. Valiokunnan puheenjohtajaksi

valittiin Tomi Muotiala Tampereelta ja varapuheenjohtajaksi

valittiin Antti Teivaala Länsi-Suomen Metsäomistajien

liitosta. Sihteerinä jatkaa toiminnanjohtaja Visa

Merikoski Pirkanmaalta.

Toimintavuoden aikana järjestettiin ympäristövastaaville tiedotustilaisuus

Liedossa 20.10. koskien Turun seudun rakennemallityötä.

Turun seudun tuottajayhdistyksiä informoitiin

tästä suunnitteilla olevasta maankäytönstrategiasta.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikköhankkeen

edellyttämien verkkovahvistusten voimajohtoja

koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma eli

ns. työohjelma valmistui vuoden 2011 aikana. Asianosaisia

tuottajayhdistyksiä informoitiin asiasta syyskokouskierroksella.

Maaseutunuoret

Maaseutunuorten valiokunta kokoontui kertomusvuoden

aikana kerran. Kokouksessa käsiteltiin

nuorten toimintaa ja keskusteltiin ajankohtaisista

maatalousasioista.

Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maaseutunuoret

kokoontuivat yhteiskokouksessa Tampereella

4.8.2011.

Maaseutunuoret olivat 5.3.2011 katsomassa Turku-hallissa

jääkiekkoa tarjoilujen kera. Tapahtumassa oli mukana lähes

50 nuorta tuottajaa ympäri maakuntaa.

MTK-Varsinais-Suomen johtokunnassa maaseutunuoria

edusti Jussi Lindholm Perniöstä. MTK:n maaseutunuorten

valiokunnassa Varsinais-Suomen edustajana oli Aarne

Lehtonen Mynämäestä. Hän toimi myös valiokunnan varapuheenjohtajana.

Maaseutunuorten valtakunnallinen syysparlamentti

pidettiin Mikkelissä 18 -19.11.2011. Varsinais-

Suomesta mukana oli kolme edustajaa. Syysparlamentin

teemana oli nuoren tuottajan hyvinvointi.

Maaseutunuoret polttivat perinteisesti joulutulia teiden varsilla

ja toivottivat samalla hyvää joulua joulun viettoon matkaaville

22.12.2011.

Maataloustuottajayhdistykset järjestivät keväällä

kylvösiunaustilaisuuksia yhteistyössä paikallisen

seurakunnan kanssa.

Moniin tilaisuuksiin oli saapunut myös koululaisia ja päiväkotilapsia.

Heille kerrottiin pellon laidalla, miten vilja kehittyy

siemenestä leiväksi. Useassa tilaisuudessa liiton toimihenkilö

hoiti tämän osuuden.

Syksyllä järjestettiin yhdistyksissä suosittuja sadonkorjuun

kiitosjuhlia yhteistyössä seurakunnan ja muiden yhdistysten

kanssa. Sadonkorjuujuhlat alkoivat yleensä jumalanpalveluksella

sadonkorjuutuotteilla koristetussa kirkossa. Sen jälkeen

väki siirtyi seurakuntatalolle nauttimaan uutispuurosta

tai muista pöydän antimista ja järjestetystä ohjelmasta.

32

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Tapahtumia järjestöväelle

Tuottajaliitto tarjosi jäsenilleen 1.3.2011 Tuntematon Emäntä

–elokuvanäytöksen Paimion Kinossa.

Perinteinen koko perheen Ellivuoren laskettelutapahtuma

järjestettiin naapuriliittojen kanssa yhteistyössä. Samana

päivänä 11.2. oli mahdollisuus osallistua viljamarkkinoiden

ajankohtaiskatsaukseen Hotelli Ellivuoressa.

Yhdistysten toimintakilpailussa menestyneille yhdistysten

johtokunnille järjestettiin palkintotilaisuus 5.10. Turun Logomon

Tuli on irti –näyttelyyn tutustumisineen. Varsinaissuomalaista

tuottajaväkeä osallistui myös MTK:n järjestämään

Uudet tuulet –risteilyyn 27.-28.10.2011.

Vaikuttaminen eri ryhmissä

MTK-Varsinais-Suomi on toiminut aktiivisesti erilaisissa

maakunnan ohjaus- ja työryhmissä. Liiton edustaja on ollut

jäsenenä maakunnan yhteistyöryhmässä, ELY-keskuksen

neuvottelukunnassa ja maaseutujaostossa. Liitolla on edustaja

Maatalousmuseo Sarkan ja Varsinais-Suomen riistanhoitopiirin

hallituksessa. Liitolla on myös edustaja Lounais-

Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmässä ja muissa työryhmissä.

Liitto on osallistunut Pro Saaristomeren ja Saaristomeren

suojelurahaston toimintaan. Lisäksi tuottajilla on edustus

maakunnan eri vesistöaluetyöryhmissä. Liitolla on ollut

edustaja Varsinais-Suomen liiton suurpetoneuvottelukunnassa,

Aurajokisäätiön hallituksessa ja säätiön hallinnoiman

Aurajoen vesitaloudellinen kunnostus –hankkeen ohjausryhmässä

sekä Pyhäjärven suojelurahaston johtoryhmässä.

Liiton edustaja on ollut myös mukana Varru-hankkeen, LounaFoodin,

Turun seutukunnan maaseudun kehittämishankkeen,

Elintarviketalouden osaamiskeskuksen, LoiMaaseutu

-hankkeen ja Mynälahti-hankkeen ohjausryhmissä.

Toimintavuoden aikana osallistuttiin myös Salon alueen ja

Vakka-Suomen alkutuotantostrategiatyöhön ja Varsinais-

Suomen Yrittäjien hallinnoimaan YES-hankkeeseen. MTK-

Varsinais-Suomi on mukana TEHOPlus -hankkeen toteuttamisessa

ja yhteistyökumppanina Maaseudun kiinteistöjen

mahdollisuudet -hankkeessa

Rinnallakulkija elämän myrskyissä

Maaseudun tukihenkilöverkko on olemassa - ja sitä tarvitaan.

Tukihakemukset, taloudelliset kysymykset, ihmissuhteet,

terveys, tilan kehittäminen ja investoinnit, sukupolvenvaihdokset

- vain muutama esimerkki siitä, minkälaiset

asiat viljelijöitä tänäkin päivänä huolestuttavat.

Tukihenkilöt tuntevat maatilan arjen ja haluavat vapaaehtoisina

auttaa ja kulkea toisen ihmisen rinnalla elämän

pulmatilanteissa. Tukihenkilöverkon perustana on luottamus,

sillä tukihenkilösitoumus velvoittaa heidät vaitioloon.

Maaseudun tukihenkilöverkossa toimii Varsinais-Suomessa

noin 30 emäntää, isäntää tai maatalouden piirissä

muuten työskentelevää ihmistä. He ovat kaikkien maaseudun

ihmisten käytettävissä.

Meille voit soittaa:

aluevastaava Sirpa Lehtimäki, Kaarina,

040 582 8258

aluevastaava Taina Wirberg, Piikkiö,

0500 868701

Tietoa Maaseudun tukihenkilöverkosta sekä lisää

yhteystietoja löydät osoitteesta

www.tukihenkilo.fi

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 33


Hanketoiminta

Elinkeinon kehittämishanke

LUOMUVAKKA

MTK-Varsinais-Suomen johtokunnan päätöksellä

haettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta elinkeinon

kehittämishanketta vuosille 2011 - 2013.

Hanke aloitti toimintansa heti vuoden alusta ja

sai nimekseen Luomuvakka. Hankkeen vetäjäksi

palkattiin Sari Raimoranta.

Luomuvakan tavoitteena on lisätä luonnonmukaisesti tuotettujen

tuotteiden näkymistä ja menekkiä, luonnonmukaisesti

viljeltyä pinta-alaa ja luomutuottajien määrää sekä parantaa

yleisesti luomutietämystä. Luomuvakka yrittää vaikuttaa

alaan piristävästi ja synnyttää toiminnalle uusia mahdollisuuksia.

Hankkeessa muun muassa järjestettiin tiedotustilaisuuksia,

tehtiin tiedotteita ja esitteitä, osallistuttiin messuille ja toritapahtumiin,

sekä järjestettiin opintomatka ja pellonpiennartapahtumia.

Olennainen osa hanketta olivat sähköpostitse

lähetetyt koosteet luomualan ajankohtaisista kuulumisista

ja tapahtumista. Tiedotteet ladattiin luettavaksi myös hankkeen

nettisivulle: www.mtk.fi/luomuvakka.

Hanke teki yhteistyötä esimerkiksi neuvonnan, Lounais-

Suomen luonnonmukaisen viljelyn yhdistyksen, Siipikarjaliiton

ja LounaFood-hankkeen kanssa.

Luomuvakan toimintaa vuonna 2011

14.3. Luomuiltapäivä Ilmarisissa

26.3. Luomuverkostopäivä Forum Marinumissa

8.6. Kennot täyteen luomutietoa –info Paraisilla

kesäkuu

Pellonpiennarpäivät Loimaalla, Somerolla ja Liedossa

24.-26.7. Rehuntuotanto-opintomatka Etelä-Pohjanmaalle

26.-27.8. Herkkujen Suomi Helsingin Rautatientorilla

10.9. Syksyn satoa Turun Kauppatorilla

2.10. Saako Turusta luomuruokaa –miniseminaari Turun Ruokamessuilla

16.11. Siirtyisinkö luomuun? –info Somerolla

29.11. Kennot täyteen luomutietoa –info Loimaalla

Hankevetäjä Sari Raimoranta Syksyn satoa -tapahtumassa

Turun kauppatorilla.

34

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Tarmokas - Kraftfull

on MTK-Varsinais-Suomen hallinnoima ja yhdessä

ÅSP:n kanssa vuosina 2008-2011 toteuttama

tiedonvälityshanke, jonka toteutukselle haettiin

jatkoa vuodeksi 2012.

Tarmokkaan tärkeimpinä yhteistyökumppaneina ovat hanketta

osuudellaan rahoittaneet alueen suomen- ja ruotsinkieliset

tuottajayhdistykset sekä kunnat, Ely-keskus ja muut maakunnassa

toimivat hankkeet. Hankkeen rahoituksen muodostaa

valtaosin Euroopan unionin maaseudun kehittämisrahaston

tuki, jota hallinnoi Varsinais-Suomen Ely-keskus, ja osin jo

mainittu yhdistysten ja kuntien rahoitus.

Toimintakertomusvuonna 2011 Tarmokas-hankkeen tilaisuudet

painottuvat jo tuttuun tapaan tukikoulutuksiin, mutta

niiden lisäksi oli lukuisia muitakin tilaisuuksia, kuten oheisessa

taulukossa näkyy. Osallistujia oli yhteensä yli 3000

henkeä. Viljelijätukikoulutukset olivat yksittäisenä tilaisuusryhmänä

suosituin niin määrällisesti kuin osallistujienkin lukumäärän

perusteella.

Tarmokas -hankkeen tilaisuudet vuonna 2011.

Tukikoulutukset tilaisuuksia osallistujia

Koulutussuunnittelu viranomaisten kanssa 1 17

Eu-avustajien ja maaseutuviranomaisten koulutuspv 1 122

Tukikoulutus seutukunnittan, ml. ruotsinkieliset 9 516

Sähköinen tukihaku-koulutukset 3 97

Paikalliset tukikoulutukset yhteistyössä kuntien viranomaisten kanssa 32 1429

Verokoulutus 5 306

Sukupolvenvaihdos-infot (kaksi suomeksi, yksi ruotsiksi) 3 307

Markkinaseminaari Sastamala 1 147

Maatalousyrityksen johtaminen 1 46

Työnantajavelvoitteet 1 25

Erityisympäristötukikohde-retki 1 16

Erityisympäristötuki-info 1 15

Maaseutuviranomaisten tutustumismatka Viron maataloushallintoon 1 27

3070

Maataloushallinnon väkeä tutustumassa Viron maatalouteen.

Hanke kopioi ja postitutti kustannuksellaan kesällä 2011 niiden

kuntien kotieläintuottajille, joiden maaseutuviranomaiset

pyysivät, Eviran Täydentävien ehtojen opasta (kotieläintiloja

koskevin osin). Tämä siitä syystä, että Evira ei toimittanut

ko. opasta postitse. Yhteistyössä alueen valvovien

eläinlääkäreiden sekä tukiviranomaisten kanssa todettiin

tällä toiminnalla toivottavasti estettävän tietämättömyydestä

johtuvia tukimenetyksiä.

Syksyllä maakunnan maaseutuviranomaisilla oli mahdollisuus

osallistua Tarmokkaan järjestämälle tutustumismatkalle

Viron maaseutuhallintoon. Kolmipäiväisen tiivisohjelmaisen

matkan aikana tutustuttiin Viron maaseuturahoitukseen,

maaseutu- ja maataloustukihallintoon ministeriötä ja

valvontaosastoa myöden. Matkaan kuului myös tilavierailu

paikalliselle maitotilalle sekä lyhyt katsaus Viron maatalouden

taustoihin Tarton maatalousmuseossa. Matkalla kuultiin

myös MTK:n Ilpo Mattilan alustuksia liittyen Viron maatalouspolitiikkaan

ja maaseutuelinkeinoihin. Mattila on työskennellyt

aiemmin useita vuosia Virossa Eu:n rahoittamassa

hankkeessa, jolla edistettiin viljelijöiden etujärjestöjen syntyä,

ja hänellä on tätä kautta muodostunut vahva käsitys Viron

maaseudusta elinkeinoineen.

Toimintakertomusvuonna 2011 Tarmokas-Kraftull –hanketta

luotsasi aluepäällikkö Terhi Löfstedt hankepäällikön toimenkuvassa.

Hankkeen toiminnan toteuttamiseen osallistuivat

lisäksi MTK-Varsinais-Suomen toimihenkilöt.

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 35


Hanketoiminta

TEHO Plus –Maatalouden

vesiensuojelun tehostaminen

TEHO-hankkeen toiminta 1.1. -

30.9.2011

TEHO-hankkeessa kirjoitettiin hankkeen julkaisuja

ja loppuraporttia alkuvuonna ja 30.3.2011

pidettiin hankkeen loppuseminaari, johon osallistui

lähes 150 kuulijaa, mukaan lukien seminaarin

avannut ympäristöministeri Paula Lehtomäki.

Kevään ja kesän aikana hankkeelta ilmestyi yhteensä kahdeksan

julkaisua, joista laajin oli hankkeen loppuraportti

Kotopellolta Rantalohkolle – Tehoa maatalouden vesiensuojeluun.

Hankkeen julkaisut löytyvät sähköisessä muodossa

sivuilta www.ymparisto.fi/tehoplus.

Hanke järjesti kosteikkoihin, hankerahoitukseen sekä erityistukiin

liittyviä koulutustapahtumia kevään aikana. Hanke

osallistui Farmari-messuille heinäkuussa sekä Porissa

yhteisosastolla MTK-Satakunnan Tietovirta-hankkeen

kanssa että Huittisissa messujen vierailutilalla esittelemällä

peltomaan rakennetestiä. Maa- ja metsätalousministeri

Jari Koskinen tutustui TEHO-tilaan ja TEHO-hankkeen

ympäristöneuvontaan Oripäässä elokuussa. Lisäksi

hanke esitteli toimintaansa useiden eri toimijoiden tilaisuuksissa

kevään aikana.

Hankkeessa työskentelivät kevään ja kesän aikana Kimmo

Härjämäki, Joni Koskinen, Aino Launto-Tiuttu, Anu Lillunen,

Eriika Lundström, Kaisa Riiko, Pasi Salmi ja Maria

Yli-Renko.

Tuottajien ja ympäristöhallinnon yhteinen

TEHO Plus –hanke alkoi kesäkuun alussa 2011

jatkaen TEHO-hankkeen työtä. Kolmevuotista

hanketta rahoittavat MMM ja YM. Hankkeen toteutuksesta

vastaavat Varsinais-Suomen ELYkeskuksen

Y-vastuualue sekä MKT-Satakunta

ja MTK-Varsinais-Suomi.

TEHO-henkkeessa mukana olleista tiloista 120 maatilaa

jatkoi TEHO Plus –hankkeessa ja lisäksi kertomusvuoden

aikana saatiin mukaan uusia tiloja 53. Maatiloista 65 % oli

Varsinais-Suomesta ja 35 % Satakunnasta. Tiloista 40 % on

kotieläintiloja. Luomutiloja on 12 %, joista 43 % on kotieläintiloja.

TEHO Plus –hanke vuonna 2011:

TEHO-hankkeessa jatkoi hankkeen loppuun saakka 122

maatilaa. Tiloille laadittiin keväällä ja kesällä aktiivisesti ympäristökäsikirjoja

TEHO-hankkeen alueella jatkettiin veden

laadun seurantaa viidellä S::canin jatkuvatoimisella vedenlaatumittarilla,

jotka mittaavat veden nitraattipitoisuutta sekä

sameutta. Tuloksia on voinut seurata lähes reaaliaikaisesti

TEHO:n internetsivujen kautta.

Hankkeen suunnittelijoille ja TEHO-viljelijöille järjestettiin

11.4.–13.4. opintomatka Tanskaan yhteistyössä Baltic

Deal –hankkeen kanssa. Matkalla tutustuttiin tanskalaisiin

neuvontapalveluihin sekä tehtiin vierailuja mm. kosteikolle,

biokaasulaitokselle sekä luomutilalle. Matkaohjelmaan

kuului myös tilaneuvontaseminaari.

Ympäristöministeriön

kansliapäällikkö Hannele

Pokka tutustui TEHO Plus

-hankkeeseen syyskuussa

Pöytyällä. Oikealla

Antti Juva.

36

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


• Tilakohtaisen ympäristökäsikirjan muokkaaminen käytännölliseksi

viljelijälle

• Paikkatietoaineiston hyödyntäminen ympäristötoimien

kohdentamisessa

• Tietopaketin kokoaminen ympäristöasioista neuvonnalle

• Vedenlaadunseurannan kehittäminen

• Käytännön kokeilutoiminta maatilatasolla: erilaisten kerääjäkasvien

soveltuvuus oloihimme, kerääjäkasvien vaikutus

peltomaan liukoisen typen pitoisuuteen ja kerääjäkasvien

vaikutus seuraavan vuoden viljelykasvin viljelyyn

• Esitykset ympäristökorvausjärjestelmän rakenteesta

ympäristökorvausta valmistelevalle työryhmälle

• Tiedotusta hankkeesta eri tahoille

TEHO Plus –hanke järjesti yhdessä Tarmokas-hankkeen

kanssa 1.12.2011 Raisiossa viljelijöille ympäristöillan ”Miksi

maatiloilta odotetaan ekotekoja”. Lisäksi hankkeen työntekijät

kulkivat kertomusvuoden aikana mm. eri hankkeiden

tilaisuuksissa eri puolilla maata kertomassa TEHO-tilojen

kanssa kehitellystä ympäristöneuvonnasta.

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka tutustui

TEHO Plus –hankkeeseen syyskuussa Pöytyällä. Ympäristöministeri

Ville Niinistö ja maa- ja metsätalousministeri

Jari Koskinen tutustuivat TEHO-tilaan ja maatalouden

ympäristötoimiin käytännössä lokakuussa Liedossa.

Metsän edessä joutuu

joskus nöyrtymään.

Siksi se kannattaa

vakuuttaa.

Metsä on luontoa, ja luonto on arvaamaton.

Onneksi metsävakuutuksemme ovat helposti

räätälöitäviä ja vankan asiantuntemuksemme

ansiosta alansa parhaita. Lisätietoja saat

konttoristamme tai osoitteesta op.fi/metsa

TEHO Plus –hankeessa työskentelivät kertomusvuoden aikana

projektipäällikkö Aino Launto-Tiuttu, erityisasiantuntijat

Anu Lillunen ja Kaisa Riiko sekä suunnittelijat Joni

Koskinen, Eriika Lundström ja Jaana Röytiö.

TEHO Plus –hankkeen nettisivut:

www.ymparisto.fi/tehoplus

Yhdessä hyvä tulee.

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n

toiminta vuonna 2011

Arviointikeskus on tuottajajärjestöjen omistama

konsulttiyhtiö, jonka tarkoituksena on tarjota

mm. viljelijöille laadukkaita ja korkeatasoisia

asiantuntijapalveluita kiinteistö- ja ympäristöoikeudellisissa

asioissa sekä kiinteistöjen arvonmäärityksissä.

Yhtiö on perustettu vuonna 1962 ja sillä on toimistot Helsingin

lisäksi Turussa, Seinäjoella, Kuopiossa ja Oulussa.

Koko maan alueella Arviointikeskus toimi vuonna 2011 asiamiehenä

55 tie- ja lunastustoimituksessa yhteensä 337 päämiehen

puolesta. Arviointikeskuksen kiinteistöarvioijat laativat

tila- ja kiinteistöarvioita kauppa- ja sopimusneuvotteluja,

velkajärjestelyjä, vakuustarkoituksia, perinnönjakoja ym.

varten eri puolilla maata olevista kohteista 156 kappaletta

146 tilaajalle. Yhtiön lakimiehet laativat valituksia eri oikeusasteisiin

ja toimivat maanomistajien asiamiehinä mm. oikeudenkäynneissä

yhteensä 110 jutussa, jotka koskivat 214

päämiestä. Lisäksi annettiin runsaasti kiinteistö- ja ympäristöoikeuden

alaan liittyvää lainopillista neuvontaa.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 879.100 euroa.

Toiminta Varsinais-Suomessa

Arviointikeskus avusti maanomistajia mm. Turku-Helsinki

moottoritien rakentamista koskevissa maantietoimituksissa,

jotka olivat loppusuoralla korvausten osalta. Lopulliset korvaukset

tulevat maksuun vuoden 2012 aikana. Myös Vt 2:n

parantaminen mm. Huittisten ja Kokemäen kaupunkien alueilla

aikaansai jonkin verran toimeksiantoja korvauskäsittelyn

osalta.

Vuoden 2011 aikana tehtiin Varsinais-Suomen alueella

myös huomattava määrä kiinteistöjen arviointeja eri tarkoituksia

varten sekä avustettiin myyjäpuolta suurissa kiinteistökaupoissa,

mm. Rauhalinnan alue Kaarinassa.

Edellä mainittujen lisäksi Arviointikeskus antoi neuvoja

maanomistajille mm. kaavoitukseen ja sopimusjuridiikkaan

liittyen sekä muihin kiinteistöjä koskeviin asioihin kuten yksityistiet,

rasitteet ym.

Tuulivoimakyselyiden määrä laski, johtuen ilmeisesti lupaasioiden

hankaloitumisesta ja muista viivästyksistä.

Yhteystiedot

Arviointikeskuksen Helsingin toimiston osoite on Hietalahdenkatu

8 A 00180 Helsinki ja puhelin 020 7411 050, faksi

020 7411 051. Internet-kotisivut löytyvät osoitteesta www.

arviointikeskus.fi.

Varsinais-Suomen tuottajia ja muita maanomistajia avustaa

Arviointikeskuksen Turun toimisto, joka toimii tuottajaliiton

tiloissa osoitteessa Peltopohjankatu 2 D, 21280 Raisio, DI

Ralf Rehnberg, puh. 0400 523748 tai 020 7411 068, sähköposti

ralf.rehnberg@arviointikeskus.fi.

www.arviointikeskus.fi

Arviointikeskus antaa palveluistaan alennusta MTK:n ja

SLC:n jäsenille. Alennus on suuruudeltaan 10 % ja se koskee

yhtiön laskutusperusteisia palveluita

Arviointikeskus Oy:n toimitusjohtajana toimii OTK Aulikki

Kiviranta. Hallitukseen kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä.

Puheenjohtajana toimii maanviljelijä Jaakko Halkilahti

Salosta.

38

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Varsinais-Suomen

maataloustuottajain säätiö

Varsinais-Suomen Maataloustuottajain Säätiö

on perustettu v. 1955. Säätiön tarkoituksena on

maatalousväestön talouspoliittisen yhteistoiminnan

edistäminen Maataloustuottajain Varsinais-

Suomen Liiton alueella.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa tukemalla taloudellisesti

maatalouspoliittisen yhteistyön edistämiseksi työskenteleviä

yhdistyksiä, järjestöjä ja muita yhtymiä, edistämällä

maa- ja metsätalouspoliittista tutkimustyötä sekä maatalousväestön

yhteiskunnallisen aseman kohottamista tarkoittavia

pyrkimyksiä.

Suhteellisen pienestä alkupääomasta johtuen säätiö pyrki

ensimmäisten vuosikymmenien aikana kartuttamaan omaa

varallisuuttaan sijoituksilla lähinnä metsäomaisuuteen sekä

maa- ja metsätalouteen liittyvien yritysten osakkeisiin. Metsäpalstat

sijaitsevat Yläneellä, Maskussa ja Vahdolla.

Mellilästä ja yrittäjä Mervi Puonti Pyhärannasta. Henkilökohtaisina

varajäseninä olivat samassa järjestyksessä mv.

Timo Yli-Karro Kodisjoelta, emäntä Henna-Maija Vesola

Lokalahdelta, agronomi Heikki Jalli Koskelta ja emäntä

Päivi Ahala Vehmaalta.

Säätiön tilin- ja toiminnantarkastajina toimivat KHT Matti

Huhtala Ruskolta, pankinjohtaja Eero Koskinen Pöytyältä

ja mv. Matti Karppinen Karjalasta sekä varalla samassa

järjestyksessä HTM Simo Laaksonen Loimaalta,

pankinjohtaja Jouko Siivo Perttelistä ja KTM Elisa Koho

Tarvasjoelta.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimi agronomi

Ville Reunanen Pöytyältä.

Toimintavuoden aikana tehtiin Yläneellä sijaitsevissa metsissä

jonkin verran raivaus- ja taimikonhoitotöitä. Puun hintakehitysnäkymistä

johtuen säätiö teki syyskuussa Yläneellä

päätehakkuuvaiheessa olleilta metsäpalstoilta merkittävän

puukaupan, ja hakkuut alueella aloitettiin lähes välittömästi.

Osa hakkuista jouduttiin siirtämään huonoista korjuuolosuhteista

seuraavalle vuodelle.

Säätiön arvopaperiomistuksessa ei vuoden aikana tapahtunut

muutoksia.

Säätiön hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä mv.

Jaakko Nieminen Kuusjoelta (puh.joht.), emäntä Nina

Pohjanpalo Yläneeltä (varapuh.joht.), mv Simo Kolkkala

HK Agri p. 010 570 150

www.hkagri.fi

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 39


Juuremme ovat

syvällä mullassa

Lähivakuutus on johtava maa-ja metsätalouden vakuuttaja Suomessa. Syykin on

selvä. Kun on juuret maa seudulla, ymmärtää jo puolesta sanasta, mistä maa- ja

metsätalousyrittämisessä on kyse. Ota yhteyttä, juodaan kuppi kahvia ja rupatellaan.

Lähivakuutus, Varsinais-Suomi puh. 010 19 2605

Lähivakuutus, Mynämäki puh. 02 433 9400

Lähivakuutus, Nousiainen puh. 02 431 5447

www.lahivakuutus.fi


Tilinpäätös 2011

Tuloslaskelma

Rahayksikkö euro 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010

Rahayksikkö euro 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010

MYYNTIUOTOT

Koulutus- ja kurssitoiminta 18700,30 9815,00

Henkilövakuutustuotot 3565,00 8825,00

Tilaus- ja ilmoitustuotot 4970,41 4541,34

Saadut korvaukset 26501,78 47408,64

Muut yleistuotot 197120,88 263377,08

Myyntituotot yhteensä 250858,37 333967,06

LIIKEVAIHTO 250858,37 333967,06

HENKILÖSTÖKULUT

Palkat ja palkkiot

Työntekijöiden palkat ja palkkiot -252587,17 -303254,69

Johdon palkat -38588,50 -32273,00

Palkat ja palkkiot yhteensä -291175,67 -335527,69

Henkilösivukulut

Eläkekulut -40151,24 -54444,85

Pakolliset henkilösivukulut -8836,02 -10605,96

Muut henkilösivukulut -11507,36 -13962,27

Henkilösivukulut yhteensä -60494,62 -79013,08

Henkilöstökulut yhteensä -351670,29 -414540,77

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Suunnitelman mukaiset poistot -334,55 -446,06

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -334,55 -446,06

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Toimitilakulut -24333,52 -21331,44

Koulutus- ja kurssitoiminta -7083,88 -18475,60

Matkakulut -86224,65 -88303,82

Kokoukset -28142,08 -11074,97

Painatuskulut -5615,93 -8820,39

Johtokunta, valiokunnat -10681,90 -15592,38

Toimistokulut -92447,04 -87253,44

Huoneistokulut -50,43 -387,61

Suhdetoiminta -22848,03 -13780,02

Jäsenmaksut -240844,00 -234151,00

Vakuutukset -7987,64 -7646,99

Muut liikekulut -23232,87 -42121,60

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -549491,97 -548939,26

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -650638,44 -629959,03

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 41


Tuloslaskelma

Rahayksikkö euro 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010

Rahayksikkö euro 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010

VARAINHANKINTA

Tuotot

Jäsen- ja kannatusmaksut 559457,96 551603,84

Muut varainhankinnan tuotot 14616,40 -33686,55

SATUNNAISET ERÄT

Satunnaiset tuotot 0,00 9270,19

Satunnaiset kulut -1402,36 -11070,00

Satunnaiset erät yhteensä -1402,36 -1799,81

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 104569,27 96598,29

Rahoitustuotot yhteensä 104569,27 96598,29

Rahoituskulut

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -53,76 -48,31

Rahoituskulut yhteensä -53,76 -48,31

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 104515,51 96549,98

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ENNEN

SATUNNAISIA ERIÄ 27951,43 -15491,76

YLEISAVUSTUKSET 8500,00 12500,00

Yleisavustukset yhteensä 8500,00 12500,00

TILIKAUDEN TULOS ENNEN

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 35049,07 -4791,57

TULOVEROT

Tilikauden verot -599,52 -516,83

Tuloverot yhteensä -599,52 -516,83

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 34449,55 -5308,40

42

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Tase

Rahayksikkö euro 31.12.2011 31.12.2010

Rahayksikkö euro 31.12.2011 31.12.2010

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Koneet ja kalusto 1003,64 1338,19

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1003,64 1338,19

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 1060342,76 1060342,76

Muut saamiset 849060,62 1038876,83

Sijoitukset yhteensä 1909403,38 2099219,59

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1910407,02 2100557,78

OMA PÄÄOMA

Sidotut rahastot 1291662,48 1291662,48

Muut rahastot 128342,62 128342,62

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1052730,96 1058039,36

Tilikauden yli-/alijäämä

Kirjanpidon tulos 34449,55 -5308,40

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2507185,61 2472736,06

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Muut vapaaehtoiset varaukset 31585,08 31585,08

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 31585,08 31585,08

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Muut saamiset 20829,82 11395,67

Siirtosaamiset 401256,46 312038,82

Saamiset yhteensä 422086,28 323434,49

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 338780,76 223168,36

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 760867,04 546602,85

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2671274,06 2647160,63

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Muut velat 105000,36 102421,87

Pitkäaikaiset velat yhteensä 105000,36 102421,87

Lyhytaikainen

Ostovelat 8361,17 22459,37

Muut velat 16977,36 16692,35

Siirtovelat 2164,48 1265,90

Lyhytaikaiset velat yhteensä 27503,01 40417,62

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 132503,37 142839,49

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2671274,06 2647160,63

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 43


Tilintarkastuskertomus

44

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Suomen 2. luetuin päivälehti

Ilmestyy 3 kertaa viikossa


Ajankohtaista ja ammatillista tietoa sekä monipuolista sisältöä elämänmenoon


Lisänä kuukausiliite Kantri ja Suomalainen Maaseutu -liite

Käy tutustumassa kestotilaajan etuihin

ja tilaa oma lehti:

www.maaseuduntulevaisuus.fi

321 000 lukijaa (KMT 2011) Levikki 83 259 kpl (LT 2011)


Meidän

Munakunta

90 vuotta

Munakunta, puh. (02) 214 420, fax (02) 214 4222

PL 6, 20761 PIISPANRISTI

www.kultamuna.fi


Tuottajayhdistysten ja

maaseutunuorten toimihenkilöt

2012

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 47


Maataloustuottajayhdistysten toimihenkilöt 2012

Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2012

Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

Puheenjohtaja Antikainen Taru Turuntie 170 21380 Aura 050 5294366 taruantikainen@hotmail.com

lieto

laitila Kustavi koski TL kaarina aura

Sihteeri Mäkilä Seppo Vanha-Tampereentie 382 21370 Aura kk 050 5610559 seppo.makila@pp1.inet.fi

Aura

Sosiaalivastaava Antikainen Taru Turuntie 170 21380 Aura 050 5294366 taruantikainen@hotmail.com

Yrittäjävastaava Sirkiä Hannu Mennojentie 66 21380 Aura 0400 874679 hannu@sirkia.fi

Ympäristövastaava Tammi Toive Tammentie 259 21370 Aura kk 02 4869056, 040 7286018 tammentila@elisanet.fi

Puheenjohtaja Yrjövuori Janne Ylikyläntie 18 21500 Piikkiö 040 5788130

Sihteeri Korsimo Jarkko Liedontie 58 21500 Piikkiö 02 4798917, 050 5269017 jarkko.korsimo@kolumbus.fi

Piikkiö

Sosiaalivastaava Lenkkeri Aila Liedontie 53 21500 Piikkiö 02 4798957

Yrittäjävastaava Kavalto Antti Tuurintie 63 21500 Piikkiö 0500 784558 antti.kavalto@hotmail.com

Ympäristövastaava Mattila Antti Tupatie 7 21500 Piikkiö 02 4795079, 040 5774308

Puheenjohtaja Mäkitalo Martti Kranintie 154 31500 Koski TL 02 4841829, 044 5224182 martti.makitalo@koski.fi

Sihteeri Mäkitalo Hannele Kranintie 154 31500 Koski TL 02 4841829, 044 3060215 hannele.makitalo@koski.fi

Koski TL Sosiaalivastaava Uusitupa Johanna Kujanpääntie 9 31500 Koski TL 040 7294257 johanna.uusitupa@gmail.com

Yrittäjävastaava Noki Jussi Huovintie 392 31500 Koski TL 02 7671885, 0400 875862 jussi.noki@pp.inet.fi

Ympäristövastaava Mattila Marja Sorvastontie 652 31500 Koski TL 02 4842926, 0440 578785 marja.a.mattila@gmail.com

Puheenjohtaja Kulmala Petteri Notholmantie 1 23360 Kustavi 02 8415322, 0400 525229 konetyo@kustavi.net

Sihteeri Valtonen Launo Riihimaantie 520 23360 Kustavi 02 877930, 0400 539896 launo.valtonen@uusikaupunki.fi

Kustavi Sosiaalivastaava Valtonen Launo Riihimaantie 520 23360 Kustavi 02 877930, 0400 539896 launo.valtonen@uusikaupunki.fi

Yrittäjävastaava Kulmala Petteri Notholmantie 1 23360 Kustavi 02 8415322, 0400 525229 konetyo@kustavi.net

Ympäristövastaava Jalonen Maritta Viliskerintie 27 23360 Kustavi 050 5759121 maritta.jalonen@kustavi.fi

Puheenjohtaja Yli-Antola Kimmo Pahkajärventie 20 23800 Laitila 044 0500010 kimmo.yli-antola@luukku.com

Sihteeri Setälä Anna Haukantie 228 23800 Laitila 050 5273918 anna.setala@lailanet.fi

Laitila

Sosiaalivastaava Kerttula Hanna Malvontie 327 23800 Laitila 044 0853150 hanna.kerttula@laitila.fi

Yrittäjävastaava Uotila Juha Kivijärventie 151 23800 Laitila 050 5507475 juha.uotila@lailanet.fi

Ympäristövastaava Vainiotalo Lea Padontie 93 23800 Laitila 050 3210148 lea.vainiotalo@lailanet.fi

Puheenjohtaja Hyssälä Markku Nauristie 306 21430 Yliskulma 02 4875831, 0500 538388 markku.hyssala@kolumbus.fi

Sihteeri Kauppi Minna Kurkelantie 181 21420 Lieto 02 4872522, 040 5894095 minna.kauppi@hakulanpuu.fi

Lieto

Sosiaalivastaava Kallonen Laila Kalloistentie 80 21430 Yliskulma 050 4913160 laila.kallonen@kolumbus.fi

Yrittäjävastaava Riikonen Petri Uudenkartanontie 175 21420 Yliskulma 02 4875874

Ympäristövastaava Vähätalo Jouni Ylimarttilantie 22 21360 Lieto as. 0400 820777 jouni.vahatalo1@luukku.com

48

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

Puheenjohtaja Hulmi Juuso Koskenraitti 200 32440 Alastaro 040 8382046 juusohulmi@hotmail.com

Sihteeri Mattila Mikko Kalsinkulmantie 48 32770 Huhtamo 050 3824993 mtmattil@gmail.com

Alastaro Sosiaalivastaava Mikkola Lauri Puusepäntie 11 32440 Alastaro 050 5620023 laurimikkola@suomi24.fi

Yrittäjävastaava Eskola Perttu Kojonkulmantie 94 32440 Alastaro 050 3406468 perttu.eskola@gmail.com

Ympäristövastaava Punki Mikko Kotarammintie 11 32440 Alastaro 050 3779399 mikko.punki@suomi24.fi

Puheenjohtaja Ahokas Pekka Kalliomäentie 38 32200 Loimaa 02 7683166, 0500 741282 pekka.ahokas@loimaa.fi

Sihteeri Taneli Eeva Annistentie 117 32210 Loimaa 02 7686110, 050 5692312 eevataneli@luukku.com

masku

marttila

loimaa

Loimaan seutu

Sosiaalivastaava Rantanen Anne Vääräkorventie 112 32200 Loimaa 02 7685159 anne.rantanen@tyokymppi.fi

Yrittäjävastaava Vanha-Perttula Kalle Karsattilantie 66 32210 Loimaa kk 02 7628161, 0500 741386 kalle.vanhaperttula@pp.inet.fi

Ympäristövastaava Äijälä Jukka Äijäläntie 111 32200 Loimaa 02 7622073, 0400 743445 j.aijala@luukku.com

Ympäristövastaava Hännikäinen Esa Aura-Pirkkatie 882 32200 Loimaa 02 7622973 esa.hannikainen@seutuposti.fi

Puheenjohtaja Salo Markku Hurstinkulmantie 195 32300 Mellilä 040 7671883, 0400 122828 markku.salo@tilasiemen.fi

Sihteeri Taneli Eeva Annistentie 117 32210 Loimaa 02 7686110, 050 5692312 eevataneli@luukku.com

Mellilä

Sosiaalivastaava Nummela Marja-Riitta Kissanmikontie 111 32300 Mellilä 02 7671061, 044 0671061

Yrittäjävastaava Kuusela Kalevi Uudentalontie 31 A 32300 Mellilä 02 7671878, 0400 114470 kalevi.kuusela@pollenpaali.fi

Ympäristövastaava Raitala Veli-Matti Tuohimaantie 20 32300 Mellilä 02 7671159, 040 0616709 veli-matti.raitala@pp.inet.fi

Metsämaa

Puheenjohtaja Yli-Heikkilä Jussi Kunnalliskodintie 119 32280 Metsäkorpi 040 7391809 jumi.yliheikkila@gmail.com

Sihteeri Tirranen Aino-Maija Majanojantie 153 32270 Metsämaa 040 8412767 ainomaija.tirranen@gmail.com

Puheenjohtaja Korimäki Eeva Härkätie 1358 21460 Ollila 044 4846567 eeva.korimaki@marttila.fi

Sihteeri Ollula Antti Härkätie 344 21480 Prunkila 050 3204623

Marttila Sosiaalivastaava Kankare Johanna Härkätie 214 21480 Prunkila 040-5315647 johanna.m.kankare@suomi24.fi

Yrittäjävastaava Saarinen Asko Parravahantie 325 32300 Mellilä

Ympäristövastaava Talola Viljo Härkätie 1593 21560 Ollila 02 4846619, 0400 820866 viljo.talola@gmail.com

Puheenjohtaja Syväsalo Lauri Niemenkulmantie 196 21250 Masku 040 7568721 laurisyvasalo@gmail.com

Sihteeri Heimo Mika Nyynäistentie 38 21230 Lemu 044 0529529 mika.heimo@dnainternet.net

Masku

Sosiaalivastaava Kairinen Seija Kairistentie 77 21250 Masku 02 4356547 kairistentila@suomi24.fi

Yrittäjävastaava Raukunen Mika Ylistalontie 32 21230 Lemu 02 4314791, 040 7263901 mika.raukunen@dnainternet.net

Ympäristövastaava Aulio Rauno Seurantalontie 6 A 17 21250 Masku 02 4329515, 0400 781897 rauno.aulio@pp.inet.fi

Ympäristövastaava Kalleinen Jouni Karvatintie 74 21240 Askainen 0400 862537 jouni.kalleinen@luukku.com

Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2012

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 49


Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2012

Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

mynämäki

naantali

nousiainen

oripää

Karjala

Mietoinen

Mynämäki

Meri-Naantali

Rymättylä

Nousiainen

Oripää

Puheenjohtaja Karppinen Matti Karjalankyläntie 8 23100 Mynämäki 02 4309022, 0500 889544 karppis@dnainternet.net

Sihteeri Haanperä Satu Karjalantie 1701 23100 Mynämäki 02 4309733 satu.haanpera@gmail.com

Sosiaalivastaava Arvela Marianne Katinhännäntie 7 23100 Mynämäki 02 4309659, 040 8466963

Yrittäjävastaava Lehtonen Aarne Neuvoistentie 113 23100 Mynämäki 040 5171185 aarne.o.lehtonen@gmail.com

Ympäristövastaava Kulmala Voitto Suutilankorventie 10 23100 Mynämäki 02 4309643 kulmala.voitto@gmail.com

Puheenjohtaja Ristimäki Jukka Kaivattulantie 50 23120 Mietoinen 02 4311415, 040 5468159 jukka.ristimäki@dnainternet.net

Sihteeri Kivivuori Tuomo Kivivuorentie 160 23120 Mietoinen 02 4311890, 0500 783697 kivivuori.tuomo@kolumbus.fi

Sosiaalivastaava Kuusisto Marja Tiirolantie 23 23120 Mietoinen 02 4311897

Yrittäjävastaava Lehtonen Aarne Neuvoistentie 113 23100 Mynämäki 040 5171185 aarne.o.lehtonen@gmail.com

Ympäristövastaava Arvela Sanna Rauvolantie 41 21270 Nousiainen 02 4371179, 040 5663221 sanna.arvela@luukku.com

Puheenjohtaja Aalto Juha Peräniityntie 114 23100 Mynämäki 02 4303002, 044 5220755 juha-aalto@dnainternet.net

Sihteeri Puustinen Petri Villentie 11 23100 Mynämäki 044 2706468 petri.puustinen@pp.inet.fi

Sosiaalivastaava Aalto Juha Peräniityntie 114 23100 Mynämäki 02 4303002, 044 5220755 juha-aalto@dnainternet.net

Yrittäjävastaava Lehtonen Aarne Neuvoistentie 113 23100 Mynämäki 040 5171185 aarne.o.lehtonen@gmail.com

Ympäristövastaava Heikkilä Tapani Lankkistentanhua 43 23100 Mynämäki 02 4312202, 0500 783709 tapani.heikkila@mtk.fi

Puheenjohtaja Hiltunen Heikki Rymättyläntie 833 21160 Merimasku 040 5259822 mty.hiltunen@dnainternet.net

Sihteeri Angervo Juho Käköläntie 470 21100 Naantali 02 4359106, 040 5954040 juho.angervo@gmail.com

Puheenjohtaja Lehmuskoski Jaakko Ylttistentie 271 21130 Poikko 02 2524812, 0400 225123 jaakko.lehmuskoski@pp.inet.fi

Sihteeri Hämölä Kari Hämöläntie 39 21130 Poikko 02 2522651, 040 7062854 kari.hamola@gmail.com

Sosiaalivastaava Törne Mika Kivikodantie 11 21130 Poikko 02 2522628, 0400 774351 kivikota@gmail.com

Yrittäjävastaava Hämölä Kari Hämöläntie 39 21130 Poikko 02 2522651, 040 7062854 kari.hamola@gmail.com

Ympäristövastaava Vainio Heikki Rööläntie 102 21140 Rymättylä 02 2521405, 0500 821352

Puheenjohtaja Anttila Matti Rantalantie 51 21270 Nousiainen 02 4315567, 040 7698082 matti.anttila@nousiainen.fi

Sihteeri Saarinen Juha Härjänsilmäntie 11 21270 Nousiainen 02 4315223, 040 5516045 harjansilma@kolumbus.fi

Sosiaalivastaava

Kaartinen-Kirvelä

Pirjo Fatiojantie 27 21270 Nousiainen 02 4317025, 040 7371245 pirjo.kaartinen-kirvela@luukku.com

Yrittäjävastaava Anttila Matti Rantalantie 51 21270 Nousiainen 02 4315567, 040 7698082 matti.anttila@nousiainen.fi

Ympäristövastaava Airikki Antti Paistanojantie 501 21270 Nousiainen 02 4318920, 0400 577998 antti.airikki@dnainternet.net

Puheenjohtaja Mäntyharju Jarmo Peräsuontie 293 32500 Oripää 02 7668155, 0500 325470 jarmo@mantyharjuntila.fi

Sihteeri Matintalo Petri Kullansuontie 178 32500 Oripää 050 5856763 petri.matintalo@gmail.com

Ympäristövastaava Mäntyharju Jarmo Peräsuontie 293 32500 Oripää 02 7668155, 0500 325470 jarmo@mantyharjuntila.fi

50

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

Puheenjohtaja Ketola Teija Husontie 551 21530 Paimio 040 7710795 teija.ketola@hotmail.com

raisio

pöytyä

pyhäranta parainen paimio

Sihteeri Valo Heli-Anne Kalevantie 686 21555 Taatila 040 7040500 helkky1984@hotmail.com

Paimio Sosiaalivastaava Leino Terhi Tomerontie 135 21530 Paimio 02 4706030, 0400 158448 terhi_leino@kolumbus.fi

Yrittäjävastaava Ekman Eero Kevolantie 340 21530 Paimio 02 4703338, 050 60621 eero.ekman@paimio.fi

Ympäristövastaava Ekman Eero Kevolantie 340 21530 Paimio 02 4703338, 050 60621 eero.ekman@paimio.fi

Puheenjohtaja Köpilä Arto Bodnäsintie 260 21600 Parainen 02 4587970, 0400 893629 arto.kopila@mela.fi

Parainen-Nauvo

Sihteeri Heliander Elina Rövarnäsintie 584 21630 Lielax 02 4588252, 040 5445142 heliander@parnet.fi

Sosiaalivastaava Köpilä Arto Bodnäsintie 260 21600 Parainen 02 4587970, 0400 893629 arto.kopila@mela.fi

Ympäristövastaava Saarinen Ann-Helen Simonby 21650 Lillandet 02 54100, 044 0826643 saarinen.harjula@gmail.com

Puheenjohtaja Urpolahti Juhani Myllyperkontie 2 27320 Ihode 02 8239651, 0400 591551 juhani.urpolahti@dnainternet.net

Sihteeri Maikola Juha Knuutilankuja 31 23950 Pyhäranta 02 8259614, 0400 514623 mycola@koti.luukku.com

Pyhäranta Sosiaalivastaava Impilä Riitta Ylikyläntie 123 23950 Pyhäranta 02 8259672 riitant@luukku.com

Yrittäjävastaava Vuola Pasi Kodisjoentie 425 27320 Ihode 02 8236358, 0400 834094 pasi.vuola@dnainternet.net

Ympäristövastaava Maikola Juha Knuutilankuja 31 23950 Pyhäranta 02 8259614, 0400 514623 mycola@koti.luukku.com

Puheenjohtaja Haapanen Outi Hirvisuontie 316 21800 Kyrö 040 5546558 outi.haapanen@pp.inet.fi

Karinainen Sihteeri Takatalo Hanna Hormistontie 70 32300 Mellilä 040 8252025 hanna.takatalo@gmail.com

Sosiaalivastaava Haapanen Outi Hirvisuontie 316 21800 Kyrö 040 5546558 outi.haapanen@pp.inet.fi

Puheenjohtaja Ali-Rontti Matti Pihlavajärventie 55 21820 Kumila 050 5408730 matti.ali-rontti@pp.inet.fi

Sihteeri Yli-Jaakkola Kalle Kolkkistenkoskentie 21 21880 Pöytyä 041 4166966 kalle.yli-jaakkola@hotmail.com

Pöytyä Sosiaalivastaava Haapanen Outi Hirvisuontie 316 21800 Kyrö 040 5546558 outi.haapanen@pp.inet.fi

Yrittäjävastaava Lahti Marja Touhiarontie 165 21880 Pöytyä 02 4867113, 040 5332817 marjajajuha.lahti@pp.inet.fi

Ympäristövastaava Toivonen Erkki Hirsiojantie 76 21960 Haveri 050 3577300 toivonen.erkki@netti.fi

Puheenjohtaja Kajander Rauno Niittykulmantie 47 21900 Yläne 02 2567221, 050 5669123 rauno.kajander@suomi24.fi

Sihteeri Pohjanpalo Nina Kärriläntie 11 21900 Yläne 02 2563600, 050 3518626 nina.pohjanpalo@lieto.fi

Yläne

Sosiaalivastaava Pohjanpalo Nina Kärriläntie 11 21900 Yläne 02 2563600, 050 3518626 nina.pohjanpalo@lieto.fi

Yrittäjävastaava Peippo Riikka Haapaniementie 16 21900 Yläne 050 3871125 riikka.peippo@pp.inet.fi

Ympäristövastaava Santavuori Elina Kolmihaarantie 41 21930 Uusikartano 050 3040808 elina.santavuori@pp.inet.fi

Puheenjohtaja Haavisto Erkki Hintsantie 2 21200 Raisio 02 4383131, 0500 540032 erkki.haavisto@hintsa.fi

Sihteeri Mustajärvi Matti Sinikaislankatu 1 A 2 21200 Raisio 0400 225856 matti.mustajarvi@dnainternet.net

Raisio

Sosiaalivastaava Mustajärvi Matti Sinikaislankatu 1 A 2 21200 Raisio 0400 225856 matti.mustajarvi@dnainternet.net

Yrittäjävastaava Mustajärvi Matti Sinikaislankatu 1 A 2 21200 Raisio 0400 225856 matti.mustajarvi@dnainternet.net

Ympäristövastaava Haavisto Erkki Hintsantie 2 21200 Raisio 02 4383131, 0500 540032 erkki.haavisto@hintsa.fi

Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2012

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 51


Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2012

Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

rauma

rusko

salo

52

Kodisjoki

Rusko

Vahto

Angelniemi

Kiikala

Kisko

Kuusjoki

Puheenjohtaja Yli-Karro Timo Kodisjoentie 1632 27310 Kodisjoki 02 8251935, 050 3023835 timo.ylikarro@netti.fi

Sihteeri Lassila-Pärkö Johanna Kotirannantie 36 27310 Kodisjoki 02 8232252, 044 5522143

johanna.lassila-perko

@dnainternet.net

Sosiaalivastaava Vehanen Hanna Kodisjoentie 1655 27310 Kodisjoki 02 8232244 hannaveh@suomi24.fi

Ympäristövastaava Yli-Antola Kari Isovuorentie 43a 27310 Kodisjoki 02 8232446, 0400 934758 kari.yli-antola@dnainternet.net

Puheenjohtaja Jussila Antti Nummisvuorentie 43 21290 Rusko 0400 863263 jussila.antti@hotmail.com

Sihteeri Ali-Keskikylä Raimo Kiilinpellontie 67 21290 Rusko 040 5718934

Sosiaalivastaava Mattila Kirsi Liukolantie 124 21290 Rusko 02 4322617

Yrittäjävastaava Heininen Pekka Inkistentie 88 21290 Rusko 02 4321385 pekka.heininen@varsinaisbitumi.fi

Ympäristövastaava Mattila Antti Liukolantie 124 21290 Rusko 040 5899617 antti.mattila@ruskolainen.com

Puheenjohtaja Mahkonen Tero Suntionpolku 6 D 13 21310 Vahto 044 5838399 tero.mahkonen@hotmail.com

Sihteeri Aaltonen Matti Vahdontie 1100 21310 Vahto 02 2576101, 040 5953990 matti.aaltonen@ppi.inet.fi

Sosiaalivastaava Laine-Villa Erja Koivulantie 64 21310 Vahto 040 5243716 jouko.villa@pp2.inet.fi

Yrittäjävastaava Osala Kari Leinaistentie 31 21310 Vahto 02 2576165, 040 5759227 kaivuuoskari@luukku.com

Ympäristövastaava Kasula Päivö Vahdontie 103 21310 Vahto 02 2576356, 040 5210856 paivo.kasula@pp1.inet.fi

Puheenjohtaja Riiko Kaisa Sauvontie 128 25240 Hajala 0400 414212 kaisariiko@gmail.com

Sihteeri Virtanen Jaakko Pedersåntie 106 25700 Kemiö 02 421850, 040 5439902 seija@virtasentila.net

Sosiaalivastaava Virtanen Jaakko Pedersåntie 106 25700 Kemiö 02 421850, 040 5439902 seija@virtasentila.net

Ympäristövastaava Willberg Jouko Dahlbyntie 35 25650 Strömma 02 422838, 040 5468418 jouko.willberg@dnainternet.net

Puheenjohtaja Lehtinen Kalle Mansikkaojantie 187 25380 Rekijoki 045 1119630 kalle.lehtinen@kiikala.salonseutu.fi

Sihteeri Eskola Jouni Rekijoentie 712 25380 Rekijoki 050 5221925, 044 7787201 jouni.eskola@salo.fi

Sosiaalivastaava Manni Riitta Porvarinpolku 11 25390 Kiikala 02 7387197, 044 3331511 riitta.manni@hotmail.com

Yrittäjävastaava Koivisto Riitta Koivistontie 213 25380 Rekijoki 02 7287102, 050 5245328 riitta.koivisto@teamkoivisto.fi

Ympäristövastaava Yliharmi Pekka Korkkakalliontie 100 A 25380 Rekijoki 02 7287510, 040 0611942

Puheenjohtaja Huittinen Jukka Puronlantie 200 25460 Kisko 02 7394738, 0500 780714 purolantila@ebaana.net

Sihteeri Kymäläinen Kristiina Vilikkalantie 981 25110 Kruusila 02 7286130, 050 3504485 sirkan.tila@pp.inet.fi

Sosiaalivastaava Suutari Jaana Kärkeläntie 258-3 25470 Kisko 02 7394826, 044 5909486 aki.suutari@dnainternet.net

Yrittäjävastaava Mikkola Tero Toijantie 15 25460 Kisko 02 7391314, 040 5502882 anne.mikkola@ebaana.net

Puheenjohtaja Lindroos Esa Nummilantie 65 25340 Kanunki 040 5232872 esa.lindroos@kolumbus.fi

Sihteeri Mäki Sanna Eskolantie 26 25320 Raatala 0500 820898 sanna.maki@smail.fi

Sosiaalivastaava Nummiluikki Hannele Pappilantie 452 25330 Kuusjoki 0400 634903 hannele.nummiluikki@jippii.fi

Yrittäjävastaava Yli-Jama Anna-Leena Raatalantie 258 25320 Raatala 02 7345501, 044 7345500

anna-leena.yli-jama@kuusjoki.salonseutu.fi

Ympäristövastaava Murto Matti Heinäsuontie 1203 25320 Raatala 02 7345678, 0500 883118 matti.murto@culticon.fi

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

salo

sauvo

Perniö

Pertteli

Salon seutu

Suomusjärvi

Särkisalo

Sauvo-Karuna

Puheenjohtaja Peltonen Markku Laukantie 160 25610 Ylönkylä 02 7350123, 040 5463307 provani@smail.fi

Sihteeri Lindholm Anette Naarjärventie 77 25160 Tuohittu 050 3262633 anette.lindholm@netti.fi

Sosiaalivastaava Järvelä Jaana Lemuntie 276 25500 Perniö 02 7350223, 040 7679456 palopyoli@hotmail.com

Yrittäjävastaava Järvelä Jaana Lemuntie 276 25500 Perniö 02 7350223, 040 7679456 palopyoli@hotmail.com

Ympäristövastaava Mynttinen Kari Tammisaarentie 840 25520 Perniö 02 7357379, 0400 535152

Puheenjohtaja Kirjonen Ari-Pekka Rekijoentie 194 25370 Pertteli 02 7349627, 0400 783895 ari.kirjonen@hotmail.com

Sihteeri Siivo Jouko Patalantie 168 25370 Pertteli 02 7349676, 0440 328392 jouko.siivo@luukku.com

Yrittäjävastaava Viima Olli Tattulantie 82 25360 Pertteli 02 7346221, 0500 534902 olli.viima@ebaana.net

Ympäristövastaava Sarkki Kari Toukolantie 67 25370 Pertteli 02 7284134, 040 5894134

Puheenjohtaja Teinilä Saija Kärpijoentie 85 25260 Vaskio 0400 246686 saija.teinila@seutuposti.fi

Sihteeri Rannikko Sari Valtatie 542 24800 Halikko 02 90412367, 040 5454936 sari.rannikko@saastopankki.fi

Sosiaalivastaava Junnila Hannu Onnenperäntie 332 25240 Hajala 02 7285488 hannu.junnila@halikko.salonseutu.fi

Yrittäjävastaava Lehmussaari Janne Villiläntie 276 24130 Salo 02 7369368, 0400 531243 janne.lehmussaari@saunalahti.fi

Ympäristövastaava Suojanen Reima Kankareenjärventie 64 25240 Salo 02 7283496

Puheenjohtaja Villman Jarmo Kurkelantie 1699 25410 Suomusjärvi 0400 765304 jarmo.villman@sposti.net

Sihteeri Auvinen Juha Meijeritie 5 25410 Suomusjärvi 041 5447341 auvinen.juha@smail.fi

Sosiaalivastaava Mielikäinen Terttu Viitamäentie 34 25410 Suomusjärvi 02 7381366, 0400 826881 tmielikainen@ebaana.net

Ympäristövastaava Auvinen Juha Meijeritie 5 25410 Suomusjärvi 041 5447341 auvinen.juha@smail.fi

Puheenjohtaja Wikström Juha Taamarlantie 134 25610 Ylönkylä 040 7757565 nummi.wikstrom@kolumbus.fi

Sihteeri Björkvist Anders Kuivastontie 581 25500 Perniö 02 7350780, 0400 533414 bjorkvist@pp.inet.fi

Sosiaalivastaava Bastman Marja Kaukasalontie 29 25630 Särkisalo 050 3612560

marja.bastman@sarkisalo.salonseutu.fi

Yrittäjävastaava Saari Marja Seppämäentie 31 25610 Ylönkylä 02 7322159, 050 5177759 sumppu@ebaana.fi

Ympäristövastaava Lehtola Teijo Petuntie 401 25640 Forby 0400 805243 teijo.lehtola@smail.fi

Puheenjohtaja Söderholm Erik Kärkniementie 59 21570 Sauvo 040 5777840 erik.soderholm@karuna.fi

Sihteeri Raunio Anne Silkkiläntie 191 21570 Sauvo 02 4731032, 040 7607017 anne.raunio@kolumbus.fi

Sosiaalivastaava Söderholm Erik Kärkniementie 59 21570 Sauvo 040 5777840 erik.soderholm@karuna.fi

Ympäristövastaava Suominen Jouni Ruonantie 468 21570 Sauvo 050 3489888 jouni.suominen@elisanet.fi

Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2012

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 53


Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2012

Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

somero

taivassalo

tarvasjoki

turku

Somerniemi

Somero

Taivassalo

Tarvasjoki

Kakskerta

Paattinen

Turun seutu

Puheenjohtaja Lemberg Jorma Kultakalliontie 1 31470 Somerniemi 02 7482874

Sihteeri Säde Ilkka Vehkalantie 20 31470 Somerniemi 02 7482151, 044 0825643

Ympäristövastaava Timperi Hannu Vesanojantie 62 31470 Somerniemi 02 7482882, 044 3080173 hannu.timperi@somero.salonseutu.fi

Puheenjohtaja Nuoritalo Totti Turuntie 1391b 31520 Pitkäjärvi 02 7481190, 0400 321314 tottim@saunalahti.fi

Sihteeri Jaakkola Veli-Matti Kyrönsuontie 244 31520 Pitkäjärvi 040 5127569 veli-matti.jaakkola@pp.nic.fi

Sosiaalivastaava

Anttila-Lindeman

Helena Tuohimäentie 75 31490 Terttilä 041 4526432 helena.anttila-lindeman@smail.fi

Yrittäjävastaava Nuoritalo Totti Turuntie 1391b 31520 Pitkäjärvi 0400 321314 tottim@saunalahti.fi

Ympäristövastaava Nuoritalo Totti Turuntie 1391b 31520 Pitkäjärvi 0400 321314 tottim@saunalahti.fi

Puheenjohtaja Heinonen Hannu Vainilantie 24 23310 Taivassalo 02 878237, 0400 783841 hannu.heinonen@taivassalo.net

Sihteeri Palo Juhani Palontie 41 23310 Taivassalo 02 879851, 050 3489251

Sosiaalivastaava Laine Arja Vehaksentie 73 23310 Taivassalo 040 7366594 arja.laine@pp.inet.fi

Yrittäjävastaava Salminen Maarit Helsingintie 733 23310 Taivassalo 0400 538469 maarit.salminen@taivassalo.net

Ympäristövastaava Ranta Mika Uudenkaupungintie 731 23310 Taivassalo 02 879164, 040 5819164 mika.ranta@taivassalo.fi

Puheenjohtaja Mäkitalo Matti Kodantie 26 21450 Tarvasjoki 02 4848925, 044 3333340 matti.mäkitalo@jippii.fi

Sihteeri Saarnivaara Tomi Hämeen Härkätie 848 21450 Tarvasjoki 040 7485532 tomi.saarnivaara@pemamek.com

Sosiaalivastaava Mäkitalo Matti Kodantie 26 21450 Tarvasjoki 02 4848925, 044 3333340 matti.makitalo@jippii.fi

Yrittäjävastaava Aaltonen Ari Kodantie 56 21450 Tarvasjoki 02 4847110, 0400 647110 ari.aaltonen@aalteko.fi

Ympäristövastaava Laaksonen Timo Paappalantie 83 21420 Yliskulma 02 4875858, 050 5540858 timo.t.laaksonen@kolumbus.fi

Puheenjohtaja Muurinen Seppo Monnoistentie 5 20960 Turku 02 2587805, 0400 763822 seppo.muurinen@pp1.inet.fi

Sihteeri Koivunen Rami Raustvuorentie 104 20960 Turku 02 2588195

Puheenjohtaja Ylitalo Tapio Mäenpääntie 66 21340 Tortinmäki 02 2578211, 0400 822921 tapio.ylitalo@pp3.inet.fi

Sihteeri Nieminen Pekka Hosiokoskentie 41 21340 Tortinmäki 02 2577110, 0400 777110 pekkabnieminen@gmail.com

Sosiaalivastaava Suominen Pirkko Perttelmäentie 1 21340 Tortinmäki 02 2578222, 041 5047866 pirkkojajaakko@venna.fi

Ympäristövastaava Nieminen Pekka Hosiokoskentie 41 21340 Tortinmäki 02 2577110, 0400 777110 pekkabnieminen@gmail.com

Puheenjohtaja Hörkkö Seppo Ylijoentie 142 20460 Turku 044 3530015 seppo.horkko@pp1.inet.fi

Sihteeri Tuokila Jouko Juhalantie 1 21620 Kuusisto 0400 934754 j.tuokila@luukku.com

Sosiaalivastaava Riihihuhta Pirkko Lyhdyntie 150 as. 2 21620 Kuusisto 02 2557029 pirkko.riihihuhta@lyhdyntila.fi

Ympäristövastaava Sipilä Kalle Kalloistenkatu 7 20540 Turku 02 2371883, 0400 220732 kalle.sipila@pp1.inet.fi

Ympäristövastaava Hollmén Timo Sipintie 30 21620 Kuusisto 02 2557002, 0400 525733 timo.hollmen@pp.inet.fi

54

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

uusikaupunki

vehmaa

Lokalahti

Vehmaa

Puheenjohtaja Nevavuori Jari Pruukintie 18 23600 Kalanti 02 8443315, 040 5458281 jari@nevavuori.fi

Sihteeri Wessman Heli Heiläntanhua 49 23660 Kalanti 0400 803363 heli.wessman@uusikaupunki.fi

Sosiaalivastaava Pietilä Tuovi Vahteruksenraitti 144 23660 Kalanti as. 02 875646, 040 7422999 tuovi.pietila@uusikaupunki.fi

Yrittäjävastaava Nummi Tarja Pyrriläntie 72 23600 Kalanti 02 8417538, 040 0221005 tanummi@uusikaupunki.fi

Ympäristövastaava Heikkilä Pekka Pistilänkuja 66 23600 Kalanti 02 875446, 050 63778 pekka.j.heikkila@uusikaupunki.fi

Puheenjohtaja Jussila Taneli Mähkärläntie 171 23450 Lokalahti 02 4333716, 0500 745787 taneli.jussila@luukku.com

Sihteeri Tukiainen Maaret Perkiöntie 446 23200 Vinkkilä 040 5234826 maaret.tukiainen@suomi24.fi

Kalanti-Uusikaupunki

Sosiaalivastaava Vesola

Henna-

Maija

Rauttistentie 32 23450 Lokalahti 040 5133455 hevesol@uusikaupunki.fi

Yrittäjävastaava Österman Elina Mähkärläntie 175 23450 Lokalahti 02 4333795, 0400 619541 elina.osterman@gmail.com

Ympäristövastaava Ketola Esko Taivassalontie 565 23450 Lokalahti 02 872533, 050 5546802 apakkila@gmail.com

Puheenjohtaja Heino Elina Vihtjärventie 385 23200 Vinkkilä 02 4332053, 0400 802600 me.heino@dnainternet.net

Sihteeri Ahala Päivi Järveläntie 30 23210 Vehmaa 02 4331053, 0500 594195 paivi.ahala@dnainternet.net

Sosiaalivastaava Simola Hanna Simolantie 145 23210 Vehmaa 02 4331078, 0400 959434 hanna.simola@pp.inet.fi

Yrittäjävastaava Lehtonen Reijo Tuomoistentie 63 23200 Vinkkilä 0400 872608 reilehto@dnainternet.net

Ympäristövastaava Luotonen Jussi-Pekka Mynämäentie 217 23200 Vinkkilä 02 4333339, 050 3373437 j-p.luotonen@dnainternet.net

Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2012


Maaseutunuorten kerhojen

puheenjohtajat ja sihteerit 2012

Kerho Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

Kuusjoki Puheenjohtaja Martti Miikka Pajuntie 3 25330 Kuusjoki 040 5348125 miikka.martti@sgc.fi

Kuusjoki Sihteeri Kesäniemi Anna Kanungintie 121 25340 Kanunki 040 7450863 anna.kesaniemi@seutuposti.fi

Laitila, Maaseutunuoret Puheenjohtaja Vainiotalo Lea Padontie 93 23800 Laitila 050 3210148 lea.vainiotalo@lailanet.fi

Laitila, Maaseutunuoret Sihteeri Valliluoto Riikka Kahinpolku 68 23800 Laitila 0400 936825 riikka.valliluoto@gmail.com

Lieto Puheenjohtaja Riikonen Petri Uudenkartanontie 175 21430 Yliskulma 02 4875874, 050 3579642 petri.riikonen@hotmail.fi

Lieto Sihteeri Riikonen Oili Uudenkartanontie 175 21430 Yliskulma 02 4875874, 050 3596563

Loimaan seutu, Nuorten

valiokunta

Puheenjohtaja Raikunen Ville Annistentie 43/16 32210 Loimaa 040 5961572 ville.raikunen@dinolift.com

Mietoinen Puheenjohtaja Akkanen Harri Tavastintie 10 23120 Mietoinen 02 4311378, 0400 827697

Mietoinen Sihteeri Saarinen Veli-Matti Kustavintie 2218 23140 Hietamäki 02 4311265, 040 5588776

Paattinen Puheenjohtaja Suominen Jaakko Perttelmäentie 1 21340 Tortinmäki 02 2578222, 041 4433565 pirkkojajaakko@venna.fi

Paattinen Sihteeri Alitalo Marja Paattistentie 936 21330 Paattinen 02 2570015, 050 5650015 marja.alitalo@elisanet.fi

Peimarin nuoret tuottajat Puheenjohtaja Tuominen Jarno Taatilantie 174 21555 Taatila 044 3522904 jarno.tuominen@paimiolainen.com

Peimarin nuoret tuottajat Sihteeri Vahtivaara Tatja Juntolantie 174 21530 Paimio 050 3032322 tatja.vahtivaara@gmail.com

Somero - Somerniemi Puheenjohtaja Tuominen Heikki Kaurankedonmäki 17 31520 Pitkäjärvi 02 7481065, 050 5118543

heikki.tuominen@somero.salonseutu.fi

Somero - Somerniemi Sihteeri Tuomisto Janne Oksasenkatu 3 B C 45 00100 Helsinki 050 3032448 janne.tuomisto@helsinki.fi

Tarvasjoki Puheenjohtaja Tapani Mika Rasuntie 32 21450 Tarvasjoki 02 4847242, 0500 827242 tapanimika@hotmail.com

Tarvasjoki Sihteeri Marjomaa Päivi Lakiasuontie 145 21450 Tarvasjoki 02 4848651

Vehmaan maaseutunuoret Puheenjohtaja Alastalo Ville Koskentie 45 23210 Vehmaa 040 5817112 ville.alastalo@elisanet.fi

Vehmaan maaseutunuoret Sihteeri Vähä-Kouvola Kaisa Suorsalantie 46 23200 Vinkkilä 050 9190001 kaisa.vaha-kouvola@luukku.com

56

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Agrimarket –

ammattilaisen valinta

Vanha Tampereentie 184 • 20380 Turku • p. 020 7 999 700

Asiakasomistajuus kannattaa!

Agrimarket on maanviljelijän ykkösvalinta. Meiltä

löydät maatalous- ja konekaupan laadukkaan ja

monipuolisen tuote- ja palveluvalikoiman kaikkiin

tuotantosuuntiin. Tervetuloa kaupoille!

Turun Osuuskauppa

– vastuullisesti

Varsinais-Suomen asialla!

Meillä vastuullisuus on arjen

tekoja asiakkaiden, henkilökunnan,

oman toimialueen

ja ympäristön hyväksi.

www.tok.fi

www.agrimarket.fi


Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liiton

alueen yhdistykset 31.12.2011

Yhdistys

Tilakoko

1-9,99 10-24,99 25-49,99 50-99,99 100-149 yli 150

Metsätila

Tiloja

yhteensä

Jäseniä

kaikkiaan

2010

Jäsenmäärän

+/-

v:sta 2010

Jäseniä

kaikkiaan

2011

Alastaro 12 43 43 57 14 3 21 193 426 -8 418

Angelniemi 5 3 16 9 3 1 3 40 73 -3 70

Aura 8 24 10 17 5 2 8 74 191 -12 179

Kakskerta 8 1 2 3 0 0 3 17 48 0 48

Kalanti-U:ki 62 59 44 30 8 0 39 242 513 3 516

Karinainen 12 33 30 12 3 1 14 105 250 2 252

Karjala 6 19 30 8 0 0 15 78 228 -5 223

Kiikala 26 34 41 30 10 3 33 177 353 -8 345

Kisko 24 27 24 17 4 6 10 112 249 -2 247

Kodisjoki 4 5 11 5 0 0 11 36 109 -5 104

Koski Tl 23 60 67 43 13 3 32 241 497 4 501

Kustavi 7 14 7 7 1 0 8 44 83 -1 82

Kuusjoki 8 26 29 28 3 8 11 113 251 1 252

Laitila 49 69 73 37 14 4 39 285 774 -13 761

Lieto 17 41 41 28 6 2 28 163 324 3 327

Loimaan

32 88 82 81 29 22 56 390 924 -11 913

Seutu

Lokalahti 14 9 17 13 3 0 16 72 201 3 204

Marttila 13 37 48 39 13 2 18 170 362 -3 359

Masku 27 33 35 22 8 2 31 158 417 -42 375

Mellilä 6 22 17 24 6 7 16 98 236 1 237

Meri-Naantali 13 19 22 14 3 2 10 83 179 24 203

Metsämaa 9 23 17 13 1 0 6 69 162 -2 160

Mietoinen 7 21 27 13 4 2 8 82 223 -4 219

Mynämäki 21 38 52 28 6 0 23 168 438 3 441

Nousiainen 11 39 40 31 6 1 22 150 416 -13 403

Oripää 15 30 19 15 8 7 10 104 250 2 252

58

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


Yhdistys

Tilakoko

1-9,99 10-24,99 25-49,99 50-99,99 100-149 yli 150

Metsätila

Tiloja

yhteensä

Jäseniä

kaikkiaan

2010

Jäsenmäärän

+/-

v:sta 2010

Jäseniä

kaikkiaan

2011

Paattinen 11 23 9 11 1 2 9 66 167 -2 165

Paimio 25 45 51 37 7 3 24 192 440 -8 432

Parainen-

2 12 8 4 1 0 8 35 79 0 79

Nauvo

Perniö 23 27 37 59 14 6 22 188 430 -28 402

Pertteli 8 25 34 27 8 8 14 124 272 -4 268

Piikkiö 9 25 13 4 1 0 5 57 105 -9 96

Pyhäranta 9 14 6 10 2 0 18 59 149 2 151

Pöytyä 28 60 61 50 10 6 22 237 574 -6 568

Raisio 2 2 4 1 2 1 6 18 104 0 104

Rusko 0 14 3 12 4 2 12 47 139 -8 131

Rymättylä 25 41 18 6 1 1 13 105 348 -8 340

Salon Seutu 6 67 64 48 14 4 7 210 702 2 704

Sauvo-Karuna

19 16 45 25 18 6 41 170 379 0 379

Somerniemi 18 25 15 12 4 3 11 88 244 -13 231

Somero 26 66 86 91 23 10 25 327 823 -6 817

Suomusjärvi 12 24 18 8 0 0 8 70 144 0 144

Särkisalo 3 3 7 8 1 0 8 30 105 6 111

Taivassalo 12 14 28 11 2 4 10 81 193 0 193

Tarvasjoki 13 20 23 15 3 4 26 104 278 -3 275

Turun Seutu 20 12 16 3 1 1 8 61 134 -3 131

Vahto 8 13 18 13 2 1 13 68 176 -3 173

Vehmaa 16 32 40 27 6 2 27 150 393 3 396

Yläne 19 49 26 23 8 1 12 138 338 -6 332

Liitto yhteensä

753 1446 1474 1129 304 143 840 6089 14893 -180 14713

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 59


Liedon Säästöpankki

- viljelijän luotettava kumppani

Eikö niska enää kierry traktorinratissa?

Vaivaako selkä talikkohommissa?

OLETKO HUOMANNUT, ETTÄ

MTK-VARSINAIS-SUOMEN

JÄSENETUIHIN KUULUU

NYKYÄÄN MYÖS

FYSIOTERAPIAPALVELUT?

Fysioterapia ja fysikaaliset hoidot sekä

hieronta MTK-Varsinais-Suomen

jäsenille voimassa olevaa jäsenkorttia

näyttämällä - 10 %!

Tervetuloa Liedon Säästöpankkiin. Asiakkaanamme

saat käyttöösi monipuolisia palveluita

o päivittäisiin raha-asioihin

o säästämiseen ja sijoittamiseen

o investointien rahoitukseen

Käänny puoleemme myös

o investointitukiin ja avustuksiin

liittyvissä asioissa

o sukupolvenvaihdoksen yhteydessä

o omaisuuden hoidossa

www.saastopankki.fi/liedonsp

Fysioterapeutti Mia Saari

Kaarina | Lieto | Loimaa | Naantali | Oripää | Paimio | Raisio | Turku

Fysicos Oy

käyntios. Uintikeskus Ulpukka, Raisio

p. (02) 4373303

www.fysicos.fi


Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liiton

johtokunta 2012

Nimi Sähköposti Yhdistys Erovuorossa Osoite Puhelin

Pj. Jaakko Halkilahti jaakko.halkilahti@mtk.fi Salon seutu 2014 Inkereentie 452 24280 Salo 02 736 5612, 0400 745 267

Vpj. Tapani Heikkilä tapani.heikkila@mtk.fi Mynämäki 2013 Lankkistentanhua 43 23100 Mynämäki 02 431 2202, 0500 783 709, fax 02 438 4666

Heikki Jalli heikki.jalli@mtt.fi Koski TL 2013 Jallintie 30 31500 Koski TL 040 720 8239

Laila Kallonen laila.kallonen@kolumbus.fi Lieto 2014 Kalloistentie 80 21430 Lieto 050 491 3160

Timo Kaunisto timo.kaunisto63@gmail.com Alastaro 2012 Kallionpääntie 30 32440 Alastaro 050 512 1886

Ari-Pekka Kirjonen ari.kirjonen@hotmail.com Pertteli 2013 Rekijoentie 194 25370 Pertteli 02 734 9627, 0400 783 895

Jussi Lindholm jussi.lindholm@suomi24.fi Perniö 2012 Kirakantie 178 25610 Ylönkylä 0440 785060

Tapio Rintala rintala.tapio@gmail.com Yläne 2014 Oripääntie 999 21900 Yläne 0500 257 280

Juha-Matti Suominen juha-matti.suominen@dnainternet.net Vehmaa 2014 Piettistentie 63 23210 Vehmaa 040 591 5759

Eeva Taneli eevataneli@luukku.com Loimaan seutu 2012 Annistentie 117 32210 Loimaa 02 768 6110, 050 569 2312

Tatja Vahtivaara tatja.vahtivaara@gmail.com Paimio 2013 Juntolantie 174 21530 Paimio 050 303 2322

Kalle Vähä-Piikkiö kalle.vaha-piikkio@netti.fi Rusko 2012 Haanpellontie 29 21290 Rusko 02 432 2438, 0400 928 744

Edustajat MTK:n valtuuskunnassa

Nimi Sähköposti Paikkakunta Erovuorossa Osoite Puhelin

Jaakko Halkilahti jaakko.halkilahti@mtk.fi Salon seutu Inkereentie 452 24280 Salo 02 736 5612, 0400 745 267

Antti Airikki antti.airikki@dnainternet.net Nousiainen 2012 Paistanojantie 501 21270 Nousiainen 02 431 8920, 0400 577 998

Anna Setälä anna.setala@lailanet.fi Laitila 2012 Haukantie 228 23800 Laitila 02 855 918, 050 527 3918

Jouni Tuomola jouni.tuomola@pp.inet.fi Loimaan seutu 2013 Vähätalontie 51 32410 Niinijoki 02 768 9136, 050 309 0686

Edustajat MTK:n valtuuskunnassa

vasemmalta: Jouni

Tuomola, Jaakko Halkilahti,

Anna Setälä ja Antti Airikki.

MTK -Varsinais-Suomen

johtokunta vasemmalta: Tatja

Vahtivaara, Timo Kaunisto,

Heikki Jalli, Jaakko Halkilahti,

Tapio Rintala, Eeva Taneli,

Tapani Heikkilä, Juha-Matti

Suominen, Kalle Vähä-Piikkiö

ja Ari-Pekka Kirjonen. Kuvasta

puuttuvat Laila Kallonen ja

Jussi Lindholm.

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 61


muistiinpanoja:

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011


UUden

sUkUpolven

maataloUskaUppa

palvelUksessasi!

kaikki

keRRalla

samasta

paikasta

Uudessa Raisioagrossa ruokinnan ja kasvinviljelyn

ammattitaito yhdistyy laajaan valikoimaan

korkeatasoisia rehuja sekä muita tuotantopanoksia

ja -tarvikkeita. olemme palveleva maatalouskauppa

– tuttu ja luotettava kumppanisi.

www.raisioagro.com • shop.raisioagro.com

Rehut, viljat, tuotantopanokset ja -tarvikkeet.

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011 63


Turvaa itsesi, turvaat

tilasi ja perheesi.

Keskittäjälle

parhaat edut

myös Tapiola

Pankista!

Tilasi ja perheesi tarvitsevat sinua. Miten käy, jos joutuisit pois pelistä?

Räätälöi nyt itsellesi sopiva Maatilayrittäjän Omaturva. Sen avulla elämä

jatkuu yllättävissäkin tilanteissa ilman suurempia elintason notkahduksia

tai omaisuuden myymistä. Jos olet MTK:n jäsen, saat tuntuvat edut.

Tutustu: tapiola.fi/henkiloturva – tai kysäise omalta edustajaltasi.

Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Tapiola Pankki Oy ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!