Oulun palvelumalli 2020 - Kunnat.net

kunnat.net

Oulun palvelumalli 2020 - Kunnat.net

Oulun palvelumalli 2020:

asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä

ja monituottajuutta

OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI

KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013

Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru


Oulun palvelumalli 2020:

”Laadukkaat palvelut toteutetaan uudella

tavalla”

Oulun palveluissa korostuvat:

• kuntalaislähtöisyys

• valinnanvapaus

• ennakoivat palvelut

• palvelujen laatu ja vaikuttavuus

• monikanavaiset ja

moniammatillisesti tuetetut

lähipalvelut


Elämänkaaren mukaiset painopisteet

Sivistys ja

kulttuuri

Hyvinvointi

Lapset ja lapsiperheet:

Lasten kasvu- ja kehitysympäristöjen tukeminen

Hyvät peruspalvelut

Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy

Yhdyskunta

ja ympäristö

Nuoret: Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu toteuttaminen

Työikäiset:

Elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden edistäminen

työllisyyden edistäminen, pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen

Hyvinvoinnin lisääminen

omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

mielenterveys ja päihdeongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen

Ikääntyneet:

Toimintakyvyn edistäminen

Arjen turvallisuuden parantaminen


Miten tavoitteisiin päästään?

• Palvelurakenteen muutokset, esim.

laitospainotteisuudesta avopalveluihin ja

ennaltaehkäisevään työhön

• Monituottajuus

• Toimintatapojen kehittäminen yhdessä

fyysisen verkon tiivistämisen kanssa

• Kuntalaisen omavastuu ja yhteisöllisyys


Poikkitoiminnallinen

ja moniammatillinen

yhteistyö

Alueellinen

toimintamalli

”Yhden luukun

periaate” –

monitoimitalot ja

-keskukset

Keskeisiä

toimintatapamuutoksia

Kevyempiä

palveluja ja

asiakkaan

omavastuu

Sähköisiä

palveluja

Monituottaja-malli

(kunta ei tuota

kaikkea itse)


Oulun asiakaslähtöinen palvelumalli

Ohjaus ja neuvonta

• Oulu10-asiakaspalvelupisteet

• Liikkuvat palvelupisteet

• Etälukio, neuvonta ja vastaanotto

• Kouluterveydenhuolto ja neuvolapalvelut

• Kulttuuripalvelut osana ikääntyneiden arkea

Vuorovaikutteinen palvelu

Mistä apua?

Itsepalvelu

- Sähköinen

neuvontapalvelu

- Puhelinneuvonta

- Ohjaus ja neuvonta

kasvokkain kiinteässä

tai liikkuvassa

palvelupisteessä

- Sähköinen palvelu

www.ouka.fi


Oulun asiakaslähtöinen palvelumalli-

Kuntalainen palveluita kehittämässä

Mistä apua?

Saan palvelua

Asia ratkaistu!

Itsepalvelu

Vuorovaikutteinen palvelu

Palaute, kehittämisideat

Osallisuus ja vaikuttaminen


Oulun asiakaslähtöinen palvelumalli

Palvelutapahtuma

Saan palvelua

Itsepalvelu

- Sähköinen palvelu,

esim. omahoito,

päivähoitopaikan

hakeminen

Vuorovaikutteinen palvelu

- Sähköinen palvelu

- Puhelinpalvelu

- Palvelu kasvokkain

kiinteässä tai liikkuvassa

palvelupisteessä


Hyvinvointipalvelujen

palvelumalliehdotus

koostuu seuraavista

kokonaisuuksista:

• Uudet palvelumuodot ja –mallit

• Omahoito, liikkuvat palvelut

• Palvelurakenteen muutos

• Ennaltaehkäiseviä ja avopalveluja

lisätään - laitosvaltaisuutta

vähennetään

• Monituottajuus

• Valinnanvapaus

• Palveluverkon uudistaminen

• Hyvinvointikeskukset


Palvelumalli 2020/

Uudet palvelumallit ja -tavat

• Hyvinvointikeskukset

• Hyvinvointipisteitä

• Suun terveydenhuollon

liikkuvia yksiköitä 1-2

• Omahoidon palvelujen

laajentaminen

• Monialainen yhteistyö

• Yhteyden saannin

parantaminen

• Aukioloaikojen

pidentäminen

• Koordinoitu hoito- ja

palvelukokonaisuus

• Asiakasvastaavat

• Palveluohjaus


Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen

kehittäminen

Tavoitteena on siirtää palveluiden painopistettä strategian mukaisesti pois

raskaimmista palveluista tukemalla lapsia, nuoria ja perheitä kodeissa sekä muissa

arjen kasvu- ja kehitysympäristöissä mm. varhaiskasvatuksessa, koulussa,

harrastustoiminnassa jne.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämisessä hyvinvointipalveluissa

painopiste on ennaltaehkäisevien ja avohuollon palvelujen

toimivuudessa. Palveluiden järjestämisessä hyödynnetään oman toiminnan

kehittämisen lisäksi vaikuttavasti monituottajamallia.

Tavoitteena on, että lastensuojelun piiriin tulevien lasten suhteellinen osuus alle

18-vuotiaista laskee.

Taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan, että lasten ja nuorten raskaimpien

palvelujen kustannukset (€/alle 18-vuotias) eivät tulevina vuosina kasva vaan

asteittain vähenevät.


2013-

2016

Hyvinvointipalveluiden uusi palvelumalli 2020

Aikataulutus ja vaiheistus

2013-

2016

Palvelurakenne

Uudet palvelumuodot

Valinnanvapaus ja

monituottajuus

Palveluverkko

hyvinvointia!

2013-

2016

2013-

2020-


Yhteenveto linjausesityksistä - Hyve

1. Lasten ja nuorten palveluketju – monialainen yhteistyö

2. Paljon ja erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita

tarvitsevien avainasiakkaat

3. Palvelurakennemuutos (laitoshoidon purku)

4. Ikäihmisten hoitoketju (perusterveydenhuollon

lyhytaikainen sairaalahoito)

5. Monituottajuus (kotihoito, palveluasuminen,

avoterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan vastaanotto)

6. Hyvinvointikeskukset/pisteet – siirtyvät palvelut -

vaiheistus

7. Suun terveydenhuollon yksiköt - liikkuvat yksiköt

8. Investointi – Pohjoinen keskus (2018-2020)


Prosessien kehittäminen, tasot

Prosessit kuvataan kolmella eri tasolla:

Ensimmäisen tason (vihreä) palveluilla vastataan

kuntalaisten tarpeisiin hyvinvoinnin edistämiseksi ja

itsenäisen selviytymisen tukemiseksi ja korostetaan

ennaltaehkäisevää näkökulmaa.

Toisen tason (keltainen) palveluissa asiakkaalla voi olla

säännöllistä palvelutarvetta tai jokin ongelma tai vaiva,

joka edellyttää usein lyhytaikaista palvelua.

Kolmas taso (punainen) sisältää vaativaa tai

ympärivuorokautista palvelua.

Tavoitteena on kehittää palveluja siten, että painopistettä on

mahdollista siirtää mahdollisimman paljon pois punaiselta,

raskaimmalta tasolta ensimmäiselle tasolle, keveimpiin

palveluihin.


YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT


Osallisuus ja vuorovaikutus

Oulun raadit - Kuntalaiset kutsuttu kevään alueellisille

kansankäräjille kertomaan omia näkemyksiään palveluista.

Tilaisuuksia on voinut seurata myös nettilähetyksen kautta.

• Sivistys- ja kulttuuripalvelut järjestää niiden lisäksi tilaisuuksia

asukkaille ja asiakkaille kirjastoissa ja nuorisotiloissa,

tilaisuuksista tiedotetaan paikan päällä ja kaupungin

verkkosivuilla.

• Otakantaa.fi

• Oulu10-palvelut

Oulun kaupungin nettisivut

• Facebook-sivut


Kiitos!

More magazines by this user
Similar magazines