Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovaque

Diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač Tlačidlá s číslami • Tieto tlačidlá slúžia na výber kanálov. Pre kanály s číslom 10 a vyšším rýchlo stlačte ďalšiu číslicu. • V režime Text vyberte stránku zadaním trojciferného čísla stránky. EXIT* Návrat na predchádzajúcu obrazovku alebo opustenie ponuky. Keď je dostupná služba interaktívnej aplikácie, stlačením tohto tlačidla ju opustíte. Farebné tlačidlá Zobrazenia sprievodcu ovládaním (ak sú farebné tlačidlá k dispozícii). NETFLIX* Stlačením sprístupníte online službu „NETFLIX“. / (Informácie / zobrazenie textu) • Zobrazenie informácií. Jedným stlačením tohto tlačidla zobrazíte informácie o sledovanom programe alebo vstupe. Opätovným stlačením tohto tlačidla odstránite zobrazenie z obrazovky. • V režime Text sa stlačením tohto tlačidla zobrazia skryté informácie (napr. odpovede na kvízové otázky). SLEEP* Stláčajte opakovane, kým sa neobjaví čas v minútach ([Vyp.]/[15 min]/[30 min]/[45 min]/[60 min]/[90 min]/[120 min]), počas ktorého má TV zostať zapnutý predtým, než sa vypne. Ak chcete časovač vypnutia zrušiť, opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP, kým sa neobjavé [Vyp.]. / (Výber vstupu / zmrazenie textu) • Slúži na zobrazenie a výber zdroja vstupu (strana 32). • V režime Text slúži na zmrazenie aktuálnej stránky. DIGITAL/ANALOG Prepnutie na digitálny alebo analógový vstup. //// (Výber položky / Enter) • Výber alebo úprava položiek. • Potvrdenie vybraných položiek. RETURN • Návrat na predchádzajúcu obrazovku ktorejkoľvek zobrazenej ponuky. • Zastavenie prehrávania súboru fotografie, hudobného súboru alebo video súboru. HOME Zobrazenie alebo zrušenie ponuky. +/– (Hlasitosť) Úprava hlasitosti. 8 SK

AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčného zdroja alebo duálny zvuk pre aktuálne prehliadaný program (v závislosti od zdroja programu). (Titulky) Mení nastavenie titulkov (strana 23). ///*//*// • Mediálny obsah ovládajte na televíznom prijímači a na pripojenom kompatibilnom zariadení BRAVIA Sync. • Toto tlačidlo možno používať aj na ovládanie prehrávania služby VOD (Video na požiadanie). Dostupnosť závisí od služby VOD. (okrem modelov KDL-32R40xC, KDL-40R45xC) / (Pohotovostný režim televízneho prijímača) Toto tlačidlo slúži na zapnutie televízneho prijímača alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu. SYNC MENU Stlačením tohto tlačidla zobrazíte ponuku BRAVIA Sync a potom môžete z ponuky [Výber zariadenia] vybrať pripojené zariadenie HDMI. Z ponuky BRAVIA Sync môžete vybrať nasledujúce možnosti. Ovládanie zariadenia: Funkciu [Ovládanie zariadenia] používajte na ovládanie zariadenia kompatibilného s funkciou Ovládanie funkcie BRAVIA Sync. Vyberte jednu z možností [Domov (ponuka)], [Možnosti], [Zoznam obsahu] a [Vypnúť] na ovládanie zariadenia. Reproduktor: Výber položky [Reproduktor TV] alebo [Audio systém] na výstup zvuku televízneho prijímača z reproduktora televízneho prijímača alebo z pripojeného audio zariadenia. Ovládanie TV: Použitie ponuky [Ovládanie TV] na ovládanie televízneho prijímača pomocou ponuky [Domov (ponuka)] alebo [Možnosti]. Vrátiť sa na TV: Výberom tejto možnosti sa vrátite na televízny program. (Text) Toto tlačidlo slúži na zobrazenie textového vysielania v režime Text. Po každom stlačení tlačidla sa bude zobrazenie cyklicky meniť nasledovne: Text Text na pozadí televízneho obrazu (zmiešaný režim) Žiadny text (ukončenie služby Text) GUIDE (EPG) Zobrazí sa Digitálna EPG (Electronic Programme Guide) (strana 16). OPTIONS Zobrazí sa zoznam, ktorý obsahuje skratky na niektoré ponuky nastavení. Uvedené možnosti sa líšia v závislosti od aktuálneho vstupu a obsahu. (Prejsť) Návrat na predchádzajúci kanál alebo vstup zobrazený dlhšie ako 15 sekúnd. PROG +/–/ / • Výber nasledujúceho (+) alebo predchádzajúceho (–) kanála. • V režime Text slúži toto tlačidlo na výber nasledujúcej ( ) alebo predchádzajúcej ( ) stránky. (Stlmiť) Stlmenie zvuku. Opätovným stlačením zvuk obnovíte. TITLE LIST Zoznam názvov. (Širokouhlý režim) Nastavenie zobrazenia na obrazovke. Opakovaným stláčaním tohto tlačidla vyberiete požadovaný širokouhlý režim (strana 14). * Umiestnenie, dostupnosť a funkcia tlačidla diaľkového ovládača sa môže líšiť v závislosti od krajiny/regiónu/ modelu TV. Tip •Čísla 5, , PROG + a tlačidlá AUDIO majú dotykové body. Tieto dotykové body používajte ako referenčné body pri ovládaní televízneho prijímača. Poznámka • Ak sú vybrané titulky a používateľ spustí aplikáciu digitálneho textu pomocou tlačidla „Text“, zobrazovanie týchto titulkov sa za určitých okolností môže zastaviť. Keď používateľ zatvorí aplikáciu digitálneho textu, dekódovanie titulkov sa automaticky obnoví. 9 SK SK

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  Niedozwolone użycie Odbiornika TV

 • Page 7 and 8:

  Części i elementy sterujące Tele

 • Page 9 and 10:

  AUDIO Wybierz dźwięk źródła wi

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Uwaga • Umożliwia automatyczną

 • Page 15 and 16:

  Poruszanie się po menu głównym P

 • Page 17 and 18:

  Programowanie stacji radiowych Przy

 • Page 19 and 20:

  • Po podłączeniu cyfrowego apar

 • Page 21 and 22:

  Zaawansowane ustawienia Bardziej sz

 • Page 23 and 24:

  Edycja listy programów Usunięcie

 • Page 25 and 26:

  Kontrola rodzicielska Kod PIN Ustaw

 • Page 27 and 28:

  Zegar/Timery Ustawienia timera i ze

 • Page 29 and 30:

  Klawisze sterowania urządzeniem: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34:

  Aby zmienić ustawienie pasma (usta

 • Page 35 and 36:

  Informacje dodatkowe Rozwiązywanie

 • Page 37 and 38: Niska jakość obrazu plików wideo
 • Page 39 and 40: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 Wideo HD
 • Page 41 and 42: • „Blu-ray Disc”, „Blu-ray
 • Page 44 and 45: Obsah DŮLEŽITÁ POZNÁMKA . . . .
 • Page 46 and 47: Instalace na stěně 10 cm Instalac
 • Page 48 and 49: Likvidace televizoru Likvidace nepo
 • Page 50 and 51: Dálkové ovládání Číselná t
 • Page 52 and 53: Připojení televizoru k internetu
 • Page 54 and 55: Příprava pevné sítě Televizor
 • Page 56 and 57: Procházení nabídky Home Tlačít
 • Page 58 and 59: Změna přednastavených rádiovýc
 • Page 60 and 61: •MKV (.mkv) Video kodek: WMV v9,
 • Page 62 and 63: LED Pohybový režim: Omezuje rozma
 • Page 64 and 65: Rada • Tato možnost je k dispozi
 • Page 66 and 67: Obnovit internetový obsah: Znovu s
 • Page 68 and 69: Nastavitelný: Když používáte e
 • Page 70 and 71: Prohlížení fotografií z připoj
 • Page 72 and 73: Montáž televizoru na zeď Tento n
 • Page 74 and 75: Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j
 • Page 76 and 77: Nelze zvolit [Vyp] v [Ovládání B
 • Page 78 and 79: Spotřeba elektrické energie v poh
 • Page 80: 38 CZ (kromě modelů KDL-40R45xC,
 • Page 83 and 84: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
 • Page 85 and 86: Prostredie: • Miesta, ktoré sú
 • Page 87: Súčasti a ovládacie prvky Telev
 • Page 91 and 92: Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe
 • Page 93 and 94: Ochrana osobn. údajov Keď pri pri
 • Page 95 and 96: Používanie hlavnej ponuky Stlače
 • Page 97 and 98: Trvanie Televízny prijímač bude
 • Page 99 and 100: Médium Prehrávanie fotografií/hu
 • Page 101 and 102: Nastavenie nastavení prehrávania
 • Page 103 and 104: Oblasť auto. zobrazenia Automatick
 • Page 105 and 106: Aplikácia pre (Prog. [aktuálny pr
 • Page 107 and 108: Nastavenie prezentácie: Výber zob
 • Page 109 and 110: Ovládanie funkcie BRAVIA Sync: Nas
 • Page 111 and 112: Prezeranie obrázkov z pripojených
 • Page 113 and 114: Poznámka • Pripojené zariadenia
 • Page 115 and 116: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 117 and 118: Bezdrôtové pripojenie k sieti LAN
 • Page 119 and 120: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI Vid
 • Page 121 and 122: • Informácie o patentoch DTS ná
 • Page 124 and 125: Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE
 • Page 126 and 127: Szállítás • A készülék szá
 • Page 128 and 129: • Soha ne használjon súrolóesz
 • Page 130 and 131: Távvezérlő Számgombok • Csat
 • Page 132 and 133: Megjegyzés • Ha a feliratok ki v
 • Page 134 and 135: 2. típus: Biztonságos hálózat W
 • Page 136 and 137: Adatvédelmi nyilatkozat Amikor a k
 • Page 138 and 139:

  Navigálás a Főmenüben A HOME go

 • Page 140 and 141:

  Megjegyzés • Ez a tv-készülék

 • Page 142 and 143:

  Média Fénykép/zene/video lejáts

 • Page 144 and 145:

  Otthoni hálózat (kivéve a KDL-40

 • Page 146 and 147:

  Kettős hang A hangszóró hangját

 • Page 148 and 149:

  Segítségével automatikusan behan

 • Page 150 and 151:

  Renderer Renderer-funkció Lehetőv

 • Page 152 and 153:

  Tv helye: A tv-készülék elhelyez

 • Page 154 and 155:

  Csatlakoztatott eszközök műsorá

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Gyenge képminőség vagy internete

 • Page 162 and 163:

  HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI-vid

 • Page 164 and 165:

  Védjegyekkel kapcsolatos informác

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  • Se recomandă cu insistență s

 • Page 170 and 171:

  Funcţionarea fără fir a unităţ

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă EXIT* Revenire la ecr

 • Page 174 and 175:

  Conectarea TV la internet (cu excep

 • Page 176 and 177:

  Pregătirea unei reţele prin cablu

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Durată Pentru economisirea energie

 • Page 182 and 183:

  Pentru reglarea calităţii imagini

 • Page 184 and 185:

  Măreşte sau reduce intensitatea t

 • Page 186 and 187:

  Sortare programe: Modifică ordinea

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  Porneşte procedura de configurare

 • Page 192 and 193:

  Anulare Resetează setările Eco cu

 • Page 194 and 195:

  Utilizarea echipamentelor audio şi

 • Page 196 and 197:

  Montarea televizorului pe perete Ma

 • Page 198 and 199:

  Nu se poate selecta echipamentul co

 • Page 200 and 201:

  Parola [Blocare de către părinţi

 • Page 202 and 203:

  Consum de putere în repaus* 3 KDL-

 • Page 204:

  40 RO (cu excepţia modelului KDL-4

 • Page 207 and 208:

  Въведение Благодар

 • Page 209 and 210:

  Местоположение: •

 • Page 211 and 212:

  Части и управление

 • Page 213 and 214:

  HOME Показва или отме

 • Page 215 and 216:

  Свързване на телев

 • Page 217 and 218:

  2 Настройка на IP адр

 • Page 219 and 220:

  Гледане на телевиз

 • Page 221 and 222:

  Цифрови програми 1

 • Page 223 and 224:

  Фото споделяне Плю

 • Page 225 and 226:

  USB видео формат • AVI

 • Page 227 and 228:

  Допълнителни настр

 • Page 229 and 230:

  Забележка • Можете

 • Page 231 and 232:

  Забележка • Въвежд

 • Page 233 and 234:

  Първоначална настр

 • Page 235 and 236:

  Еко Нулиране Нулир

 • Page 237 and 238:

  Използване на ауди

 • Page 239 and 240:

  Монтаж на телевизо

 • Page 241 and 242:

  Използвайте карта

 • Page 243 and 244:

  Не можете да се свъ

 • Page 245 and 246:

  Други Допълнителни

 • Page 247 and 248:

  Само за сателитни м

 • Page 249 and 250:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 251 and 252:

  • Εγκαταστήστε την

 • Page 253 and 254:

  Όταν: Το καλώδιο τρ

 • Page 255 and 256:

  Εξαρτήματα και χει

 • Page 257 and 258:

  RETURN • Επιστρέψτε σ

 • Page 259 and 260:

  Σύνδεση τηλεόρασης

 • Page 261 and 262:

  Τύπος 4: Ρύθμιση ενσ

 • Page 263 and 264:

  Παρακολουθώντας τη

 • Page 265 and 266:

  Λίστα ψηφιακ. προγρ

 • Page 267 and 268:

  5 Ανοίξτε το πρόγρα

 • Page 269 and 270:

  Οικιακό δίκτυο (με

 • Page 271 and 272:

  Αυτόματη Ένταση Ελ

 • Page 273 and 274:

  Υπότιτλοι ομιλίας

 • Page 275 and 276:

  Κλείδωμα δορυφορικ

 • Page 277 and 278:

  Ρύθμιση ρολογιού: Ρ

 • Page 279 and 280:

  Πλήκτρα ελέγχου τη

 • Page 281 and 282:

  Προβολή εικόνων απ

 • Page 283 and 284:

  Χρήση συσκευών ήχο

 • Page 285 and 286:

  Εγκατάσταση της τη

 • Page 287 and 288:

  Στην οθόνη δεν εμφα

 • Page 289 and 290:

  Δεν υπάρχει πρόσβα

 • Page 291 and 292:

  Άλλα Προαιρετικά ε

 • Page 293 and 294:

  με εξαίρεση τα μοντ

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Nakliye • Televizyon setini taş

 • Page 300 and 301:

  F tipi fiş önerisi İç tel, bağ

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda EXIT* Önceki ekra

 • Page 304 and 305:

  Televizyon - İnternet Bağlantıs

 • Page 306 and 307:

  Not • Kablolu/kablosuz ağınızd

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Süre Güç tasarrufu yapmak için

 • Page 312 and 313:

  Medya USB üzerinden Fotoğraf/Müz

 • Page 314 and 315:

  Medya Sunucuları için Görüntül

 • Page 316 and 317:

  PC Ayarları PC giriş sinyali alı

 • Page 318 and 319:

  FM Radio Set-up (sadece Rusya ve Uk

 • Page 320 and 321:

  Saat Ayarı: Güncel saat ve tarihi

 • Page 322 and 323:

  Sıfırla Mevcut Ekoläge ayarları

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Televizyonu duvara monte etme Bu te

 • Page 328 and 329:

  Ses Ses yok, ancak resim iyi +/-

 • Page 330 and 331:

  Ekranda Mağaza Sergileme modu veya

 • Page 332 and 333:

  Bekleme modunda güç tüketimi* 3

 • Page 334:

  40 TR (KDL-40R45xC, KDL-32R40xC har