Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Slovaque

• На всяка

• На всяка цена използвайте приложените винтове към конзолата за закрепване към стена, когато монтирате конзолата за закрепване към стена към телевизора. Приложените винтове са проектирани при измерване спрямо конзолата за закрепване към стена, както е показано на илюстрацията. Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на конзолата за закрепване към стена. Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стене причина за падането му и т.н. 10 mm - 12 mm Винт (доставян с конзолата за закрепване към стена) Конзола за закрепване към стена Пренасяне • Преди да местите телевизора, изключете всички кабели от него. • Пренасянето на голям телевизор изисква двама или повече души. • Когато местите телевизора на ръце, дръжте го, както е показано по-долу. Не натискайте LCD панела и рамката около екрана. Инсталация на стена 10 cm 30 cm 10 cm 10 cm Оставете най-малко толкова място около устройството. Инсталиране с помощта на поставка 30 cm 10 cm 10 cm 6 cm Оставете най-малко толкова място около устройството. • За да постигнете правилна вентилация и за да предотвратите събирането на прах или мръсотия: Не слагайте телевизора легнал, не го монтирайте обърнат с горния край надолу, наопаки или странично. Не слагайте телевизора върху рафтове, килим, легло или в дрешник. Не покривайте телевизора с парчета плат, като пердета или с други предмети, като вестници и др. Не инсталирайте телевизора, както е показано по-долу. Циркулацията на въздух е блокирана. Стена Стена • При пренасяне не излагайте телевизора на сътресения или прекалени вибрации. • Когато пренасяте телевизора при ремонт или при смяна на жилището, пакетирайте го, като използвате оригиналната опаковка и материали за пакетиране. Предотвратяване на преобръщане 10 mm - 12 mm VS M6 1,5 N·m/1,5 N·m {15 kgf·cm} Вентилация • Никога не пъхайте нищо в корпуса на ТВ. • Оставете свободно място около телевизора както е показано по-долу. • Препоръчително е да използвате конзола за монтиране към стена на Sony, за да осигурите достатъчна циркулация на въздуха. Захранващ кабел За да предотвратите риск от пожар, токов удар, повреда и/ или нараняване, работете със захранващия кабел, както следва: Използвайте само оригинален захранващ кабел на Sony. Не използвайте други марки. Вкарайте щепсела плътно и докрай в контакта. Включвайте телевизора само към променливотоково захранване от 220 V - 240 V. Когато прокарвате кабели, за ваша безопасност се уверете, че сте изключили захранващия кабел; внимавайте да не се спънете в кабелите. Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да работите или местите телевизора. Пазете захранващия кабел далеч от източници на топлина. Изключете захранващия кабел и го почиствайте редовно. Ако захранващият кабел е замърсен или прашен и по него се образува влага, изолацията му може да се наруши и това може да доведе до пожар. Забележка • Не използвайте приложения захранващ кабел с друго оборудване. • Не дупчете, не огъвайте и не усуквайте прекомерно захранващия кабел. Вътрешните проводници могат да се оголят или прекъснат. • Не преправяйте захранващия кабел. • Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. • Не дърпайте самия захранващ кабел, когато го изключвате от контакта. • Не свързвайте твърде много устройства към един и същи контакт. • Не използвайте контакт, който не захваща стабилно щепсела. 4 BG

БЕЛЕЖКА ОТНОСНО ЗАХРАНВАЩИЯ АДАПТOР Предупреждение За да намалите опасността от пожар или електрически удар, не излагайте апарата на дъжд или влага. За да предотвратите пожар или удар, не поставяйте предмети, пълни с вода, например вази, върху апарата. Не монтирайте това оборудване в затворено пространство, например библиотека или подобна мебел. • Моля, уверете се, че електрическият контакт е монтиран близо до оборудването и е лесно достъпен. • Уверете се, че използвате доставените захранващ адаптoр и кабел. • Не използвайте никакъв друг захранващ адаптoр. Това може да причини неизправност. • Свържете захранващия адаптoр към лесно достъпен електрически контакт. • Не навивайте захранващия кабел около захранващия адаптoр. Вътрешният проводник може да прекъсне и това да причини неизправност на приемникa. • Не докосвайте захранващия адаптoр с влажни ръце. • Ако забележите изменения в захранващия адаптoр, изключете го от електрическия контакт незабавно. • Телевизорът не е изключен от захранването, докато е свързан към електрическия контакт, дори ако самият телевизор е изключен. • Понеже захранващият адаптор се затопля, ако се използва продължително, може да почувствате топлина, когато го докоснете с ръка. Забранена употреба Не инсталирайте/използвайте телевизора на следните места или в ситуациите, описани по-долу. В противен случай телевизорът може да се повреди и да причини пожар, токов удар, повреда и/или нараняване. Местоположение: • На открито (пряка слънчева светлина), на морския бряг, на кораб или друг плавателен съд, във вътрешността на превозно средство, в медицински заведения, на нестабилни повърхности, близо до вода, изложен на дъжд, влага или дим. • Ако телевизорът бъде поставен в съблекалня на обществена баня или минерална баня, телевизорът може да се повреди от сярата във въздуха и др. • За най-добро качество на картината, не излагайте екрана на директно осветяване или слънчева светлина. • Избягвайте преместването на телевизора от студено на топло място. Внезапните промени в температурата на стаята могат да причинят конденз на влага. Това може да е причина за показване на лоша картина и/или лоши цветове. В такъв случай изчакайте влагата да се изпари напълно, преди да включите телевизора. Околна среда: • Не инсталирайте телевизора на места, които са горещи, влажни или прекалено прашни; Там, където може да влязат насекоми; Където може да бъде изложен на механични вибрации, в близост до запалими предмети (свещи и др.). Телевизорът не трябва да бъде заливан или пръскван; не поставяйте в близост до телевизора предмети, пълни с течности, като например вази. • Не поставяйте телевизора на влажно или прашно място, или в стая с мазен дим или пара (близо до кухненски плотове или овлажнители). Може да възникне пожар, електрически удар или деформация. • Не поставяйте телевизора на места, изложени на високи температури, например директна слънчева светлина, близо до радиатор или отоплително тяло. В такива условия телевизорът може да прегрее, което да причини деформация на корпуса и/или повреда на телевизора. Ситуации: • Не използвайте устройството, ако сте с мокри ръце, когато капакът на устройството е свален или с аксесоари, които не са препоръчани от производителя. По време на гръмотевични бури изключвайте телевизора от електрическия контакт, също изваждайте антенния кабел. • Не монтирайте телевизора така, че да се стърчи в пространството. Може да възникне нараняване или повреда от сблъсък на човек или предмет в телевизора. Счупени парчета: • Не хвърляйте нищо към телевизора. Стъклото на екрана може да се счупи и да експлодира при удара и да причини сериозни наранявания. • Ако повърхността на дисплея се пропука, не я докосвайте, докато не изключите захранващия кабел. В противен случай това може да причини токов удар. Когато не използвате устройството • Поради причини, свързани с безопасността и околната среда, ви препоръчваме да изключвате телевизора от мрежата, когато не планирате да го използвате няколко дни. • Телевизорът не е изключен от мрежата, когато е изключен от копчето. За да изключите напълно устройството, изключете кабела на захранването от електрическата мрежа. • Някои телевизори притежават функции, които изискват оставянето на устройството в режим на готовност, за да работят правилно. Относно децата • Не позволявайте на деца да се качват върху телевизора. • Пазете малките аксесоари далеч от деца, за да не бъдат погълнати от тях по невнимание. Ако възникнат следните проблеми... Незабавно изключете телевизора и извадете захранващия кабел в случай, че възникне някои от следните проблеми. Консултирайте се с вашия Sony доставчик или с упълномощен сервиз на Sony дали е наложително телевизорът да бъде проверен от квалифициран сервизен служител. Когато: Захранващият кабел е повреден. Гнездото на контакта не захваща стабилно щепсела. Телевизорът е повреден, понеже е изпуснат, ударен или нещо е хвърлено по него. Течни или твърди предмети са попаднали в отворите на корпуса. Относно температурата на LCD телевизора Когато LCD телевизорът се използва продължително време, рамката около панела се затопля. Може да усетите топлината, ако я докоснете. 5 BG BG

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  • Nie należy podłączać zbyt w

 • Page 7 and 8:

  Pozbywanie się zużytych baterii (

 • Page 9 and 10:

  Pilot Wygląd pilota, lokalizacja,

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej

 • Page 15 and 16:

  Zmiana stylu wyświetlania Poruszan

 • Page 17 and 18:

  Aby uniknąć wypalenia panelu, po

 • Page 19 and 20:

  Formaty wideo obsługiwane przez US

 • Page 21 and 22:

  Korekcja czerni: zwiększenie nasyc

 • Page 23 and 24:

  Uwaga • Funkcję [Autoprogramowan

 • Page 25 and 26:

  Uwaga • Działanie funkcji śledz

 • Page 27 and 28:

  Wybór obrazu: możliwość wyboru

 • Page 29 and 30:

  BRAVIA Sync — lista urządzeń: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34:

  Używanie urządzeń audio i wideo

 • Page 35 and 36:

  Montaż telewizora na ścianie W te

 • Page 37 and 38:

  Dźwięk Jakość obrazu jest dobra

 • Page 39 and 40:

  Nie mogę połączyć się z Intern

 • Page 41 and 42:

  Zasilanie, karta produktu i inne Wy

 • Page 43 and 44:

  43 PL PL

 • Page 45 and 46:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 47 and 48:

  Umístění: • Venkovní prostor

 • Page 49 and 50:

  Součásti a ovládací prvky Telev

 • Page 51 and 52:

  AUDIO Vybere zvuk vícejazyčného

 • Page 53 and 54:

  Typ 2: Zabezpečená síť bez nast

 • Page 55 and 56:

  Sledování televize Změna stylu z

 • Page 57 and 58:

  Používání televizoru v režimu

 • Page 59 and 60:

  Volby přehrávání Stisknutím č

 • Page 61 and 62:

  Barevná teplota Nastavuje bílé b

 • Page 63 and 64:

  Automatické ladění - rozsah [Nor

 • Page 65 and 66:

  Blokovat soubory cookie jiných spo

 • Page 67 and 68:

  První den v týdnu: Nastaví jako

 • Page 69 and 70:

  Nastavení sítě (pouze pro Spojen

 • Page 71 and 72:

  Kvalita obrazu • Kompozitní AV k

 • Page 73 and 74:

  Montáž televizoru na zeď Tento n

 • Page 75 and 76:

  Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j

 • Page 77 and 78:

  Obecné Televizor se automaticky vy

 • Page 79 and 80:

  Napájení, informační list výro

 • Page 81 and 82:

  39 CZ CZ

 • Page 83 and 84:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 85 and 86:

  Zakázané použitie Televízny pri

 • Page 87 and 88:

  Súčasti a ovládacie prvky Telev

 • Page 89 and 90:

  AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh

 • Page 91 and 92:

  Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe

 • Page 93 and 94:

  Ak sa nedokážete pripojiť k inte

 • Page 95 and 96:

  Používanie hlavnej ponuky Stlače

 • Page 97 and 98:

  Zoznam digit. Programov 1 V digitá

 • Page 99 and 100:

  Hudobný formát USB •LPCM (.wav)

 • Page 101 and 102:

  Duálny zvuk Nastavenie zvuku z rep

 • Page 103 and 104:

  Miera kombinácie Úprava hlavnej v

 • Page 105 and 106:

  Satelitný programový zámok Zablo

 • Page 107 and 108:

  Časové pásmo Umožňuje manuáln

 • Page 109 and 110:

  Eko Reset Vynulovanie aktuálnych n

 • Page 111 and 112:

  Kvalita obrazu • Kompozitný AV k

 • Page 113 and 114:

  Zmena nastavenia pásma (pre odborn

 • Page 115 and 116:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 117 and 118:

  Niekedy, keď používam bezdrôtov

 • Page 119 and 120:

  Špecifikácie Systém Systém pane

 • Page 121 and 122:

  Poznámky k funkcii Digital TV •

 • Page 124 and 125:

  Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE

 • Page 126 and 127:

  Szállítás • A készülék szá

 • Page 128 and 129:

  • Soha ne használjon súrolóesz

 • Page 130 and 131:

  Távvezérlő A távvezérlő alakj

 • Page 132 and 133:

  Megjegyzés • Ha a feliratok ki v

 • Page 134 and 135:

  2. típus: Secured Network Wi-Fi Pr

 • Page 136 and 137:

  Adatvédelmi Nyilatkozat Amikor a k

 • Page 138 and 139:

  Képmegosztó Plusz (csak KDL-48WD6

 • Page 140 and 141:

  Digitális EPG 1 Nyomja meg a GUIDE

 • Page 142 and 143:

  Otthoni hálózat (csak KDL-48WD65x

 • Page 144 and 145:

  A hangszóró hangját [Mono], [Szt

 • Page 146 and 147:

  Másodlagos választott nyelv Vála

 • Page 148 and 149:

  Műholdas program lezárása Letilt

 • Page 150 and 151:

  HDD be- és kiregisztrálásához a

 • Page 152 and 153:

  Takarékosság Törlés Az aktuáli

 • Page 154 and 155:

  Képminőség • AV kompozit kábe

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159: További információk Hibaelhárí
 • Page 160 and 161: Alkalmazások nem érhetők el Ell
 • Page 162 and 163: Műszaki adatok Rendszer Megjelení
 • Page 164 and 165: Megjegyzések a digitális tv-funkc
 • Page 166 and 167: Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .
 • Page 168 and 169: Transportul • Înainte de a depla
 • Page 170 and 171: • Nu utilizaţi niciodată pastă
 • Page 172 and 173: Telecomandă Forma, amplasarea, dis
 • Page 174 and 175: Conectarea televizorului la interne
 • Page 176 and 177: • Pentru a utiliza reţeaua cu IP
 • Page 178 and 179: Navigarea în meniul Acasă Butonul
 • Page 180 and 181: Listă de progr. Digitale 1 Apăsa
 • Page 182 and 183: Notă • Redarea formatelor de fi
 • Page 184 and 185: Setează sunetul de la difuzor la [
 • Page 186 and 187: A doua limbă preferată Selectaţi
 • Page 188 and 189: Blocare program digital Nu permite
 • Page 190 and 191: 26 RO Oră Setează ora curentă. F
 • Page 192 and 193: Asistenţă pentru clienţi Numele
 • Page 194 and 195: Calitatea imaginii • Cablu AV com
 • Page 196 and 197: Notă • Dispozitivele care se con
 • Page 198 and 199: Informaţii suplimentare Depanare C
 • Page 200 and 201: Uneori, calitatea streamingului vid
 • Page 202 and 203: Specificaţii Sistem Tip de panou P
 • Page 204 and 205: Note privind televiziunea digitală
 • Page 206 and 207: Съдържание ВАЖНА З
 • Page 210 and 211: Предпазни мерки Гл
 • Page 212 and 213: Части и управление
 • Page 214 and 215: RETURN • Връща към пре
 • Page 216 and 217: Свързване на телев
 • Page 218 and 219: Тип 4: Настройка на
 • Page 220 and 221: Гледане на телевиз
 • Page 222 and 223: • Поддържа се брау
 • Page 224 and 225: Медия Възпроизвежд
 • Page 226 and 227: Списък на медийнит
 • Page 228 and 229: Формат на екрана За
 • Page 230 and 231: Настройка на сател
 • Page 232 and 233: Блокиране за Запис
 • Page 234 and 235: Лого при включване
 • Page 236 and 237: Поддръжка Име на мо
 • Page 238 and 239: Качество на картин
 • Page 240 and 241: За да промените нас
 • Page 242 and 243: Допълнителна инфор
 • Page 244 and 245: Платено съдържание
 • Page 246 and 247: Спецификации Систе
 • Page 248 and 249: Забележка за цифро
 • Page 250 and 251: Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤ
 • Page 252 and 253: • Επισκευή ή επιχε
 • Page 254 and 255: Εγκατάσταση στον τ
 • Page 256 and 257: • Όταν προσαρμόζετ
 • Page 258 and 259:

  • Περιμένετε για λ

 • Page 260 and 261:

  PROG +/-/ / • Επιλέξτε τ

 • Page 262 and 263:

  • Μετά την επιλογή

 • Page 264 and 265:

  Αν δεν μπορείτε να

 • Page 266 and 267:

  Περιήγηση στο μενο

 • Page 268 and 269:

  Ακρόαση ραδιοφώνου

 • Page 270 and 271:

  • Όταν συνδέετε μι

 • Page 272 and 273:

  Λειτουργία Ταινίας

 • Page 274 and 275:

  Ρυθμίζει τα κανάλι

 • Page 276 and 277:

  Σας δίνει τη δυνατό

 • Page 278 and 279:

  Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct: Ο

 • Page 280 and 281:

  Ακουστικά/Έξοδος ή

 • Page 282 and 283:

  Έλεγχος εικόνας Πρ

 • Page 284 and 285:

  Ποιότητα εικόνας •

 • Page 286 and 287:

  Όταν εμφανιστεί η ο

 • Page 288 and 289:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 290 and 291:

  Η ταχύτητα επικοιν

 • Page 292 and 293:

  Δεν είναι δυνατή η

 • Page 294 and 295:

  Ανάλυση οθόνης KDL-48W

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Hava sirkülasyonu tıkalı. Duvar

 • Page 300 and 301:

  • Bu ekipman test edilmiştir ve

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda dü

 • Page 304 and 305:

  Televizyonun İnternete Bağlanmas

 • Page 306 and 307:

  Kablolu Ağın Hazırlanması Telev

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Dijital Program Listesi 1 Dijital m

 • Page 312 and 313:

  Ev Ağı (Sadece KDL-48WD65x / 40WD

 • Page 314 and 315:

  Not • Efekt, [Dinamik Aralık] ay

 • Page 316 and 317:

  Bant Frekansı Televizyon veya ayar

 • Page 318 and 319:

  Ağ (Sadece KDL-48WD65x / 40WD65x /

 • Page 320 and 321:

  Değişken: Bir dış ses sistemi k

 • Page 322 and 323:

  Bağlanmış cihazlardan görüntü

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Ek bilgi Sorun Giderme LED gösterg

 • Page 328 and 329:

  Kablosuz LAN kullanırken bazen vid

 • Page 330 and 331:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 332 and 333:

  Dijital TV fonksiyonu hakkında •

 • Page 336:

  Szczegółowe informacje o produkta